OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 17, 1849, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1849-12-17/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

. '...,a.-attr " ? -.?????????? I ?
mm
... i, ? ? M. ?
_**7t?>~ o ? "???? . rKtlll br ?
'. ? . ?
H. . a, a I? ? ? -I
JlDI? **??? *? ' InmI)* n*?..? ?
ikV . ?11' ""H ?. ??' " ?>*. ? *? s *? ?? '
Jlttt BtaraAjrrt k ra, Ik B ii irni't araa. 1*0 Oremm
,??>.-? *,?. .... ? [,..?...-.# ,
J,|?'?>"?l. Il<??(<i. ?n<l~ta I, ? .
uB<x?h!i? r ??? ... mm* . mm**i kaneat arm mm
, ? 4ar.'? ?> ? - ? r ? ? i ?? ?.I.? u, ?>>???.????? ?
?JrtfT * i ? ?.? "? ?'* ' *
. ??-. ... .t . *.'?*? ?????' <
'?'-?<???.<'.?-?? ' " -
h,. ? i ? i ??? I *a? - jr.,...
pr |fj i ? ,' ?. ? aii aal ? B
i r I - ?'.? 1 a i ? ?
? ' ? - a 4 I M I 1' ? aa ?? .? '
a. , ?* < i. . B I <- -? 1.1
? f i . ? ? m ?
.. tat ?..
r ?' ?
if a . >? .. mm
' ' ? ' ? ' ,. ? At"
: ", ?, ','r-, ??? ' "'' ?" 11 '? "
j, ? ,?? fT.'.'V?'i at; i ( ri ?< al ?au.aortVI. 4 tu I
"' - ' m
V***Ulr K. parl ?' .>??!*?
a a* I mmi ' nt'? mi Km i*e?a /Mat at* bta ?
** ? ' |M*a / abr. .\
tt?. <,i *?? ??* t7 ?..?? *4 Oli t M T"*' Sil
la., tat, Im+Ui*'* Dtthttt*
A , ft ? 1 ' >?' ? ? I I *><i'r '?rt.'. .
t- "s ..- ? *? '? ? ? ????< " '?
?,.,.?. 1 l>.f.? ??. ^. .?.'.,?. aa
",.-,,,?. ' '?' -? . II HOUIt.h.. I
hu. a Of .pet ? ? ibroal.
..i.i:? ; bttl ?baadM " ti waaab . i
b,.m h. ? ebaat... a Intaaaya) aae*... .
a . .'a.. ? d i -reav . I Mtbatraaatioa... i
(,.,..--1 w mh i ittf- nrt .. .. li MaraaMM ... a
i . . I ?Vf.? ??.?jatcrtil satloti .. i
i , 4 ppa) . i PeTatf. I I* 4 ta-e. 3
rMba.DM.ti paMrvral. I'Ptay.
< ....-?? IrT'm .. 4; ?? b>mlitMit 11 r*r*ai?iiir? hlub. I
BKMbaa l| SaarbM .. i f.?urny. i
t..?,.- . i, ?? i? h I j ri--aaaii aaa.... I
i ,.:. i. .a ?? iiajiaa .... ijajaaJI fat. .
. a, l.a _I IM I "???M* ?' *; ?:* a?a.? . '
i .f .? i; ? ? r.?.jh.. ||f>aiMag....I
t . i i' fl.fn'nailoB ... .'Lr tooiaiii. i
..... - i irf? I jr??r1.. I Hi .' tt'i . lo ?>.?>? , i>
i? ? t, rbaa a*, i^, t" B* .? . *>io i1. aa ta I
141 iaat>aa,iii wiafbati ibbb aB,t. bbbb fa\b; aa>
I....WB. 4
TxMjBt mm H*Ti?itf ?VaMaB ?aaaaa iv lraht*< )
Coaiwi 7. s "i ? 'i i. ^?.-? . (Mraaai y. i.. h? >
, ?? ??a,B
Fieai Moai lal, BallaraB, 7. fiwiHeorta't Hoiplttl.
BiaabMira lalaMl, i, i/iraur AaylaatiBa '. H'.a,.':
iMtateaa , .a EasBaira Ititad, b{ Ctta H<mi ? ?
. v AiM?-UoaM liwu- . i falaaB . Co.
. M Ii OU-, . , i blotae p*ri'. ? I
* u u niT?. City ; .a ?
Cky laaaacBir*a TBfiri Dac IM
Ibraaaa A ? Btania J '
latijai. Hi ? I I Pi m?hi n I'SK ..?.< .nu,)u4 !?a
-.l.l'.. . ?... h*. ?in. m. . i . .. ? ? ; ?
I. M i- ? !> M a W ... I> ? . a .1 .."i ? . A
I a. t .. \ .t >.| , ?- I Ml, Mra Bpaxk, B I l*M*t,? 1,0) M'a
rapa, Naj tiaM, t O <Mli. ?. W B Wat Ml ?Ii, ? "tar
? ? ? > aal i? n ?M'e I'K Brbttt, ?? I * r. . ? i A -
' ? .. ?. Hatiaalt. Hal l Ml a-a ?1 ?? v.. , . I'..,v , ..... .
? H i*, f.aa, I . ti 1 H a., aw K . , I -.? ? . .
a I ... r. a. I Ha . i ? I. I > t HO? ? DMVM.aM
ll. MittC i '. ?> . m .. m i ? ?? 1.1 , r I Taaol
I ..... ii Dm a, Waluaai w i hi uta, Mm la i an j?i
h- i. am ?. . Cafi U ' i ?* a., a K?a k
...mi.,. a a ?a... ? . w |. laaalajwa, J ? a ..
laBBa Baku Km J.- - MYaaaS A I *li ? B Baltr. Tin
? ?... la. . , m Ura'a, Hn I ? Tbana, Mi?* Cat
l' na i H lii. it.., Ii. ..'?? in..'^n,j,Ma l .i
.'NT ? .
,. ..? Mm C?"? /ti? a* ?( (*M / - M I
'i aft a i, Ht ba .. a B., a?t. M. '> " a, Waal . I>r A |. ma I,
'.-. if BmmM Am mtnttx MmI B tmmtt tut 11 a.a
l.a. . aaaa Wa aaa, fcvVaaa, I mi H?.? a J. aaa, BaBMa
at a a..... i'
M a B 1 B i Ji II HM II.
foil <>? NK'A.yopji... DBCaVMBaal |1
?S? .? h ... .1?.. ? ll l.i? . .
bim wafaa.aa.Da? n
I ". . M . . ii ? AI (i ? ? a , MM a- Ha aaa
?* MBXftVB ' /.>?'.. iL I'tLMUKNT mt
? lawraai
.1. |.'i f.a \?. ... a. f,. .,, a, i ,
It . i i al ,11.
I, w at I. Bm Praa .
.''?. i im??i ?i..l tlhit.il. m . ; ? i Li) ?i i
h m?.. . a ,. . ? a m ? n - > li ? ??? ? i
Ealaaai . ar?.^.. fa- -' so eaM IWI'h
h..a. I. ? . ... I.,.. Bm I ... I . i-.
i Ma
... ..
BnjalieM ioba m . ,. . Bau ?. B.aautk A *Va
I ? J., da i aa I i ?. I..a .,
i a ?V? Mi i... a. ?? Po a ... ?a. i?.. h ? h, ?.
H it Fl ar. tula.. s....a..,? J ?V l.lwal *i-t ... Dm
.>Ot,lawli m Wa..I. Baact fattwaau BaH
at. ?.? >? Taf. k, Bail ? < H BW. J 1 ?-?' P .
I i ? eaari IIa Bai B?, B M. I ? 4 .i ? . . ... Pi . laa
.i.a u. i i- .. i,i pa .? a . " n ??.
KM .. Mi BMKheatj CBacb, ?v,. lv*M>al Avaai Dai< .. Ba
I >. CaataaaBM a CbM k.iohi.. n. ?. .t.? * ??. t . a i !?
< ii uaa. Hai-.ar. 4. . Mai. JaM.PaMa ? . N>. *i a PaMai H?i
Itala, RaBai Caial. WaM aaa a ii Baaala Btata, Mallati a.
WaJaM,Milar. VtaMbaa Hum:. Pta .>??. laauv.?
a ^..,1. ... t . .... .
tiilaart.
lamai h?ia?'- t ? I a. Ba .I t .? ' ?.???
la i aVa Hab, aaa B a a ;au Ha. ai(?. aa tt ?? >
BawfaBM mW* aa . ? ? akatoMaaaaat Ha ...
? ta aa aaaaaa ? ti amlan, alaaiaal Ihaaat ujtl, *a?
MaaJ. a>n?atf ?t Malifu aao. i? ilia awaaf il Bta Ilia, aM m a |
'kataiaa I?; I i Bt< rt, aM air.rai ft BaM| II..vA ,alalai ana
aaa all PH
Ii f ||?.a?t l) im ,1 mli.ii.Hii .' i 'IffB?l K i ???<?..
la In MB, Miatu'a 0 Oa
s.i, laMkay*. a* ii> I.... a ?<?? ? BaM H.. b M aM,
? 11*. .,. ia. h '?- , a '
"i. i a.i. .. I ? i ?? . p ... i Ii I I Ki i* i; i
a
BBI I >? * B IB ?' ? ? . . ta.. -~?a 'o BM M
laa W Ma mm 10 la, aoftl M Mattaiaa
??( iBii a?|.b'a.?a. paa, m aat ? Bl u M al.ao
i? a a Ca
h a. a I a . ? >\ . I ,..p ,i * A., ia.a, i i .a.iar ? .
Ma i a. a 0a Ma. aM aar lal ?? ? Mi I
Baa B t aaWia. Ml an, AaalatkaaM M,?m?m,B m RalM
i a
Bilj 11,, i a.. a - ' I , i?j K?.. i bam nail i I?. .?m'.a..
ll.'
Bbb Ok M, laala, la'a a. mt?. tt 11 w Baa*n
? i teak, Otaa a. uaa... i ? ?
rahaiaak, Taaka, Ha t. mdaa
kaM VvMal at rutlB.Paaaa,Ma . . s?... BP i ?? ?
ttajai > . W UWoLua B Co
' U, 0 ??aaa.ua. Fany, Vti'aial. ai..?.. ... J l. A *ata
?.hi iiamlii':! it. a OaaaMMaal t ? ?!??-? a na
i Baaaii a Part
BeatBaa Piirit. *.?.. |..n, m, f.h
?.hl Jaapa. H ?? K ?? . >? ..Uaa. |o b w ? ?
'?ai CraaalM,Paa*aal a at ??> l a i ->, I ...
Ma a l a
... Ihaa aa Ta'a-t . A-ri i M Mall
a,a, Nr. a;, Paioa. laaaMatM r aa, . ..
Baa Aaaaaa w .iao.rs aatia i tt,.
fikf klalnl.Bnra.Tlmiajlri I fi. alii ataa
Sakl l u ll. Hal...? BBaWB I <a lalMa | ? ? J
Bat kaataiaAl,
all Ibaata I ha.a Aa, II. ; . . i. ? ... . , t<> I .
'.tu Daaal T Wuatta, an, th. M^nai .u i .1. ail
Nti ."aa Bn.1, Oulfra/, Wa.l,... ,' I.
IliaW 4 .aif. ?i'i i.....i ff.rat. r^a.i ? ...
a Naa Utaaua patkalai . ? ? ? t >l ?? "
?. aaaaa
Mttn Bt*M iait.au.aa. li^. r>..an>.?. Wa> R ?
? -? l)?..-l ? .a'nah , '. uL.tiai, B.-i. t . a.
' uan
alllP lup.aa. WHW, a.rU.in . .?,N|. k
BBBtlMUBDOa PM aiaaawf hMawaa. aw BMBraa i
a. .. i . Iba ^ ra It Ml
f,. m ... ? C..|.^r?.nt.rt
fHlUaMI THI? i>?x IB <" *??a. akw Baiia. M araa, Baa
??ak OaatMBv a..?? * . J, i n j. ,?. Ba H . U.a.
? J. a K .. k t h \ a~ ?Hi..
I I'i la??, f ? .1 . K ., ??. M , M 1 i.a .'.Hi'.
? l.r) ?I? a,., i a.aaaoi. Aawark. i liM BVi'.o. Bmiir.
Pi ? oa, V*taat,MaaaM. fiamk.
'~ *a* '* laa. -I , t\. tarl Barb a, l?araa. I.^aipr. .. b. ^a r*w a
L..?... a, a,,,. Mira H ... BaaM K w ft ...
CaaMaa tailaa. Paa. Baa Waa, Bm l^aa. M
"'V ? * ajjayai Baaaaaaa, a.. j. M H?.. .. Tin aa. ?.
. " '**? ?arb, a.., a Ba:,iU, am.'l a . I'uwM ta ???
?.?..... Btanaa '.?.llaian, Sa.baa DaMM Data,?*, ....
In? SnaaD, Blort
4 allfarala Taasaia l*f aMf. a?i>.
lb- a Caana. i .1 Baa OaMa? ?lab ka? ?aar a
f.iiM ?* IM rv.lt aaai Ma Piaaa a", |"l rB ak...tl? aW aa' t.
Sat f. it .* laala Oat, M?at IBMItM auotiiai iaWMB
Man l M aalabftaa rl im taaaa
, ? a . ? a.. > , atnt all Ba* OiImm aa ?
IflBlfrBaal K .m u-.<aa Piai.. ,s. . aa a ih-ii at laa l>?a oa
UalOi |kat .at
"?nataaa, * r.
IV I., M M M Mil tV [aaaaa MM ? BJ f. k*tM| ? ?
t It. t ail a mt
fa. i. a: M ?'. tu* Bi * I a T.-piif, Ma?aaaa, 11 Bt tut. la
B. alan. , r M ..
\k kaiare.
I at aw la^a.?? . v.. i mm aaaara tM aaarl I ? i
K. bi?.raa W oitara , i i, l *, ? 4. . Bab' i*'. M*a . ? .
' < -a a l a b < tt? t b a . -. <? . ., ! W I?,, <a
u ? , aaaa?a ... a. MM,,', ,lit .
I all..- >..a..a4 ... ka* l...-.o. r.rt >l Vr > ,..
ta , aaatjal rt.ai^taaa t ? * . Waab
aaa, baru. ram.at ? ? ?
-? r..?a.? a?.a,. i Hum, 1?.. aaaaaa a aat a ia
? ? a. B^awa. Batata. BUaMa.ltB.MaM a Baaala H a
1 ? . I "ii M.IMt.a a, a ?ata. ? M. , I ?
'???> *'??. ?.? a L. . > \ caaMaa .< a
a b .?. a..-, m. ? ?? . mi a i. ,?..
Ik.1 p. a i . a...?ltaa. Bajaanta, M. i ?aV laiitLB..,
4a| lb Oaa Braat, BHana, aa, I AM ban ^aa>?n?
?.. ?i .|a<, . b.. .< > . e? aaa
a ata ra.a ? aJ ai a.-.;... ka- taaa .a' laa a 1.11Mb |> Waaa. <
??I Btata. kat. bta a rapi itad ctmt?mrt at .tab a. ?.? ?... ,(
Mtaa,t?4 panlMtl ?. ??Ii .?.ia?l t-i laaix^. in. | ...
B alia. ir. m 1 apt laaa.. M taay 1 a a M >?>i?im, ?r aa
aacaaa* Btp' *?? M aauvt I at. ?ii? 11V Ma ?im tt
Ula?*i*rBi oVr.
*??.a?? r. u L Ar.at - lit MaaaM Baa B 1 A.??a. sa .
'tf^iaa aM.'ra., ?In at.kM'i.a Pta'aMlfkrt aaa* kattwa,
Ba aa Itiatak a ba lb? i*ta .14* k? a karr-.r
kaw laaaM PMbm T>* *i< ?a?.'r Praia ,-a<nM ~r ^
ka:,-. Iraa ..,,1 t'.wl I_,? ? -*?? ??*?! < '">?*
Oraa. ?..a III ,a.M?|ail a j a a? ? -al ...... ?
aar a 1 ? a ^- I ... ? 1 aa .. ? ?. t . . 1 ? 1 ? ? j
?aata ... ... ?^al?ia> Ikt ftaaj- ??
... , ., . ? s. ? . .. > .
? aataai ?<atUm at?.|??iwr?i?,?,? ..
BMWMaaakaBar laa ??< ,*M ta* 1 ? ?... ra^..?.
?** *a taa. avawia [I tAft, tmi tbaa aa aM t-?l aaoaa? *** 'kt
ia. raa Taa la... 1. .|f. laia ... .aa ,.aaa?.Tj.i? >
"??aaaa laa ark Awaaa,Ba Baab?baaaB I K?
' aM *a 'ta in a aat. * cataaaaa* a Mtaai 'ai aat
"''?at Ma ?1 ??i ?! a PaAaa PbtBl ... .a. ?< . . .
k* ?Jt?,
B m. ^ l^auaa kB > P oa 1 mil Mark?r, aa aaara M PMl
tlaa A.1,1* i.Mt.i aaaa Ir.aa.ai Mai, .aa k.. .'
*^**aal??m ana ? aaa *aJ WmM.M aabaa Pia?; aaa
(J*M? JbaabaBk, tS'tm, Haar?a>. tot
l** Baa.taaaraM aar P.itaa-. .
*k 1
?aaaaa, ?,,.t, ,, . , . ... 1 ? t. .
mt ' tBaai... 1 - ?? at I -??
? Ba Baaaaaa, ia ^aaa, M aM hhm ???a ?a. 1
??* aaaa-a IM 1. k >a? uaa* Bar aaa. Lava. Iba I
r"**>* lOA. all ra. aaa MB ot aaia ll a tbiajt- 11 h
. " Waa*? a,itikib?i?biullit,4to.
p ua, .lM it Barib.ta ?a Ho,aa?'? H a Ba laa
JZl*' -*'**J u> Haiaa t H a aa Uta :t\t. ba???a MM
H aj . W?. ,
aaaaaklL c>*> 1 *? a?'i*?. * a.a - * ?'??"
?. Jl*^!? * l -* ' |? . . ? ?? '<"~*
" ?'? a latt-a. -f
.,? P/arala? Paria.
A^la2tT-l,B'>0'?i<kn**k*'* Laaartk, n>
! - ? ? ? ?. "' ? **'"~' ri"*"- ?**? "a '
'.aM Itkbtt t, U.J*?, rM ,1 :
*???? a!!!?, "V ?" * ' " bat, Waa? Z"i?7,M't. atb. a?|
aaMaatai.!-.1'^ ,tV **** M?aar. Caba, bt 1 im
*? *?'*?, *>. Bawra. Xaat. WarataW. Baa
WA RH MF.F.T.\f.S.
ffr )-,... Hh?I ' , ' ?<
of l< ? 1 ??? ? ? >-?te ? "iii It? ? .'" ? ihm
af n .. ni I - ige ? ? Wi -.-/?-?-.
l?.a an ?t "* ? ? IW t*e rywrpeea ' ? od '.' f.
d?ktfOIM H r?fr???-: ?? . Ward . Ih? W li| ') Mr
C . *??.:!'.? ,?,,-, ? ? ? bYhl| V' UCf M-f. i
(i?.ere '. :rr.">? i '.*? t :-? '??--.
tf |t? m?n,'>'rt ' > t? ?rt-. ? r real
B r le? Of Iba Ward C< reo, l ??*
JAM'.* B PIRKiri V Ch*) -etr
Wm H I aea | . ,? .
? D lau nu (* ' * litt??
i ff^limiti Wtri I ? - ii -:.'.-r >VMf E*m
t. . f ih* rVard ? - - eeted io Ul. %
T ??.? ? Mi tor aar ei f ? ?.??" A??t, .. |
Wedatrt? ? - Um '? ?? fur t~e pareoae
tl -enr-r Ire de ??etre to r'pn-?,nl ih? W?r4 ii t>-, |i?,n
i> r? ir Wl 4 <"i -~r? C in- ????, ? : ' -/I. ?????-? in
Um 0 ???. tVMf Yoeaf Mi ?<> ?? ? -,"?. t?ee
?Vito a ? reo pen n 1 1 mj. ??- ? Ward Coamiti*?
(or ? - ? ? ? / jeer 7 ? ? r I ej be 1 ?- ?: -. ??
a-.-i r., .., ?...., Barl I) r*f ki
Bi or4er oi .? ? VA ? ? t ? u,< ?
U W * h WATTI *"ta1rnn
J?m?. 1.1 ??u_ . ? Mi
"f TkTI?'n.h ?i..r, ! t. edaOM w
roeai ?edad ? I Oer ?ra C m a I tteee Iba De-i o-e ?
r Wolga of u Thuir? a Wari ar?reaaaaiei laaaaelal
1 i?a<iUt fjiecd-et ">v-:r.-i<ti. ainaMgaei
IM .??. ?. ?. to e.ert ??/ ?.%::.,! f- r* de.erete?
represent ?4: d VA?-! t> Im Whtjf. Oen?re. Ct irmfltee fot
U1 ? ? m ? t ,??? | a1 1?IMTeaaa m- '. I
r?-? ( rr.- ;.:-? Btd BlBOe \A tr i C Ii" T>
be-e Im MM P.y order 1 f;~? \v?-l Omni ue?
I H . H.NBTO... Lne'.m.tb
Ihm t Outrijt,Beuel a 1) ??
ITF' '-*??!>? v\ Hr-i l|ree ?
a .?'<? of the Wltie OeaaraJ Coa?aalttee aad the ?
.' ? 1 Bh'iOa era C ma ae ihe Whig eeaara ei ae
.s reataeatl W?ri an aarahf ? Htlaed (aal ?n ataei 1
r/11 ha nid ai a !!?'?? 1 aj Hoaee an aar ai -
A ?'.d P m ??- Wedaeeiay, !) -? 19 I 1 Iba porp i
< -, ataffiva ielatataa ta Iba Whig OaearaJ fnaaaialtt**
t ?- <? . - ? ? he Waif Toaag Mee'e Oeeert l
taas ?' 1 * \V ?r-1 C ? aaal 1-- .?r ??Irl ,a?riiy ,n- ni?r'
? ? ?? rIM)?ar IIM l???e Wat fealih, JeAaftar>b?sd
ll?i.rt r>. ? *?? - ' ? .fd Ii ertor? ef MM
?-?r '1 Pol t opeMfroat7 .'< i.i-t ml? A A| Bpttrdet
of Ward (rantlie* HERAT SMYDatft. Cl
M i>. Bi APt. Bacrelarr. _ 0 I . ?
tl*~ ????ai ?nii vVarti. Puiauaor U Iba ca>] of the
H I Or Ol ? t> bim um, rfc I -r.;..i) 1,1 '.? w ?
r--,-! ?1 'i- r Bf of ?.rlh-t?"' I I ??
T? d . . a Wed ??i?y r.ii \t,i l i.h io?t for the
r .r;^<- ? ' . mm ? ?? See -l-'-i:?'?? ba ?ach f ib? l?a?r?.
c a . ??. arid ?- ? f ? ra bmi?bttra .?? r aaatU m
v ?? d 1 H lite f 1 Ifid Tha p?. t will 1.? opeaei ?1 *
A M ?i 0 ? . at 11 M Bf order of Iba Ward Caav
m'?-- v^ M a t)Av:s.i.N, Lct.r-nto
J 1) P"'?
Um . , /.?
? - - ?? . ?
- "ereafeeath Maral The Daa ? Mb Whlrt
? yf}. ffim i y lo ir- ??? 1 ?-.?, ii
? ? ? . r.i . 1 ?, i-. f,vi.r ? f % f.. ?-?' !?.' ei
' 1 f Iba pr IVreaeee of if.? W*-:* ru.^ri oi ibn
. ? VVhtf ?reell i# aad pi aUcttaad? lad
?i . aoiaal ?t etnaoailBi l"'in * y ?x<
a, rllone or factloi tro reqaaeMd le ? n 1
1 .?j 11 ata ? *? rr f *??i':- A aid I ??
- f. 11? . f M .'!?? . r- 7 11i II ?i7?-.. .1 : ,
s- ?nr?n].bm aar um t.r< bgaai Ol ??'<; Ci B
..1.1 ? \Aa-d t -i 1 ... beb ... ???. Wai
? ^ Ii--., taal
I .. OeaejaW.I ?e.a?M "? - M araef
BM???, aiwtjiWi r >?? ??
?tA Oieaa, ?>i.n.a?H. 16', lt??r? a.1.1.
A Br?-1, r i- .... .. , t.
? n m.-.. V ? . .. Kl ?? . i ' I '
? 1 r- ?. Im| r. t, Pieda Re ?it'
:. . ? ? i. .... r?i vfa ? atuw
rpbrrMUi?! y- ? . H f.... Dom D. T -m? ?
-? m ' ?????.'.-?. .'?' 1? fataraa?
... :j ? ? ? . 1 ?? m lim]
U ?. ? ... 1. nm Irrail ht| au
? '. ii Kbaaraei M r... Jet h.r?
a 11 bvl, J?< * w?.?.. j m ?Ui ?
1C * . .!??. ???* in ^?^.- H atj < ?
1 . ,1 .... u .,. "a
? ? a ? uaai Ai lire
1... ?f ... . 1..
1 ?? .. l\ .... m. -. . ?.?
rettt W i : ,wr. . o.
? ! .1 j
>i UAL N'? ? l it i'.
XW AI H in-?lli e al ??- 'ii.? ..I 1 'i - -?
DeportMaotol Iba Ualrertlif of New-Torh, fi?.-t r.
d?y. th? iith Inn T (> Ii iaa of Nortb-Cari baa >m*
eaihi I i" 'he Chtir. ai I Thom?? ?v ? ? ? of v et
b| ? ? 1 I Bat ie'?r?
<)? .n. Ii "?1 r,-i<'..rd i|.?t tt.H IL .Irmtr tpp..' t
h CoMMiitoe 1 i.ti-t.. | ol ata ? bi a froa be Bia?
of aterth-Caroilaa Ii adlet ' iiMlf, to iraA aallahle r?
? 11 dm ?apreeetra ei uir Bhaeara r-ei*i aal urr..?.
fall i.y tb? t laai ti Iba heraa ei aal BBOtahaei i-y
ihtm la iha itiih efoae of Ibeli MMher, Mr I .1 n.
?.i.iie ??? Norib'treroBata Tbe ? Ii ippotaatdim .
hiwli? ?ereaab?eeaattruM aali ? a ?? ttei m t
IWI
D " lu < C bb m ? I I L *. . , ., ,.
.1 M i mi Ii J AT Rae ,
1 D ih. II A M ?>??.? i ?""
<? 1 n.. ii. ? 11 w?e 'i.ir?r 1? | ?? ? .
ritte rech BatM elect ejeef ibefreei hat tu ?aappeoded
lo aald CoatalUM The followla| i'wi'mtii ?? ? <*.. sy
t'inriM A;?a*t.d-r, Matoe lohe M ?e, Loataleea
t.-ab t i.nr. N Unin,..hir" \l M Boydei r?t .<???
1* i\ M-K-..1 Veraaoal W ? i ntnlBfban K.
t 11 -.????, MMaachMaMIt k 1. Aadrewe Ohio
I it ? beetre. Bhfnfr ItIbtT H km. / Luiaoe.
?1 Bruer. Cnfi.erilruL 8. W Evir ?, llllooi?
i. B l*uinen> Nrw Tuth i"tn I. Kalioea M CB |te
W1.1 Kltcbel.Ne? JerMj Wfl H Br.if -d K ? . -
I ??!-.??? fe t 4 .1? ?) J poil? t Tritt
IN Iii ii Hill. 1 Caiuilui t, W l'.ipe Not? Mi'i.tlB
M '? I....-?. Oeoinla I T t;-rl-. BiUJtwItt
Ueary Bbeerar, Alaeewi J T Tewleoo. Ceaada
1 ri Ti'dd. M.i< ti rr A P Dilrfoani? Maryleei
1. 11 9ullch, Baa la Ich inende
A eeuMt'i aul nee 1 4 111 CoBBtaUtM ?pp..|me1 b|
iBaCbalr.aa nlitetltliel ? ?tr4 Pieem'i.eend K >tni.|.
Boae, which were a ai MiH.ily edopted,
11 A. ?. 'i The ittdeau of Medical D^parti al I
New Ytub Ualrertiiy. bare laBraad, aaUli Um. ?.
. ;'.r .ireih . f ? I K:..i*l!.k of Cam', ?. <?J> '
CoitBiy, Worth Cartttltia, e mbm?bi of iheclaei Tbaref re
1 aa atooaif
BM .'?"'. real In m m i B| i .ir?r,vee 10 Ih ? rl ipt ? .*
ttoa < I en ?li-e ate ProrMoai ? m that n Btoi tne fr. at 11
Bttdll Ota of out rhaiKbed n imarirt ttr (eel cetlrj ., -
1 aa* toeUaaoaf be bM ? ral ? etb, aai the hhtily ao
cl % t i?!t mri ? Lu-,h Ii- 1'...?? 1 1 11
I ?? /rid, Tlisiwe .'tpirit 10 1 <" rr.? i.ri and frirn !? ??'
lha ?.??*rd CAM co?doler c? Iii lt.? IrrrpArtlil" lOM Utet
aroeaUed aaoa 10 aaetalB, aai tit at ?e ?-?i be at ?
hedge uf Moaraiaa f?r thirty iteyt
ii'ii /rrrf, Thet ilia Sterne' v he iuelr.irted (nernd b rnpv
i'l Ibe ii'li-il'.lut rrt.iiultM ? t' ','" hi u:r#ithe It BBAwe,
end eloo u have t>.r pabl abed ia the Tnhoae
of tblacliy, the Pateitvi.ir Obaereer, Ea!ri<h Krali ? >
in.i da.iibiirv Wei. bn en of North CarolUM, en s leal the
periodical! at Ma 1 ?t. 1 a e.?.r be reepeetfa . ..
, acted to ropy the aaiat T l> jt'.'.r.H Chatrataa
T v\ .1 tn. Srrte er? d.U.
W -'r, hun ,.? in-itinir Lee I area, i??iti
nmi IS.'jO alt a Colli ua Bam at it, i I B adtttay.?D
.1 u BaoritLD wtll dallrer htaSd Lectare on Phyi
n my, UttelM mla) ) etenlrn. Pre 17 Babjecl j* ?'oi
acaer ta the Viacera of iMatody. Oa traeeday arei
bbf a taealar aaa ? | f the laeUlaM wtll be beli al iheb
? trrna ICS Bowery, whM ibeproe tad anrttdtMaU toibt
t dttaitoa ee raad al ibe Bteeosf .?n P la, a . -
.... BO for Beel MitOB 0 W? n..?d?) eveting ihr 1 "it
1..1 Mr. I1v.11?. aad Parapeettre Drawbaa o-der the a m -
Laadaaee ?.f ii V?>, P.ti; meet at the laimule C ?11
Ko..m On 8aiurday rvrr.lt ?? 'lie Ur' iilrg C!??i m?el e;
I? Inttlui.e r.*mii Time of inrr.n .-<?. rn . .:
. aeaeaJ%o'clocb,areclMly_ ui? .1
fV* l?r. WltHai't ?r uif Hint I n?i I nrrte
"i 1 Ilalea Hall - BcMeotc aad I leful Kniet ie ama. 1
t 1 LaeaieaadtAMtietttee Pnealai liecrareeea laoi aaj
? I'hyelolOf > ' l)r J M Wtatiac, eorourBfeu hy th?
ai ."?? M ikth r.t BtHBded Me inrni IrBCteiM
. ?r? b ?;t?e aiiolhri ?ri of lo? ?ne-hl| I' .| . e.
i - .. e ua AaatoL'f and Phfatolocri n??i n aad Dii
tbe tseaeiet er ?leb eVttBtref Meeli?B. aaa eta wet ?
. nan j ii..? tu ir* latjeole iii* BfaaaoBi pi..... ? Lue, a
1 w I'll ? r?, t uc?u.?i T ? : e IliBBelOiei ? I k I BMJ
eaa . tiou . I Mau.aiae. Ser,-t ?je. M -.1- ?, ?? .1 ??
a ll lha ? l.led ?-?.??. or eve: t?(ote rAblburd to Nbm
V "i
Cat" 0 Met Wedaeedaj I adai Prtdey ati
e?...o?.. lit* ft 11 m It. aad fZ. at 7o'elecb r M
A.'m ?t.BI y .;j cetii?. M BOOhM ttao.e f?ai:,i-? -.
BAhMba. _ iltlri
r*?r" To We M ?I reiiip-r.ince. t M Kl
of Ohio, tt: l ?vrr e Irtx.u e tirfoie B oadwaj Ui
tiabae, N .? t. a.m? . f Temperance, ai JaO Brukdttay. oa
Tared ay etteetaa, Dec lt.? .-..'?? m t| o'clech Ii
la bee aa mm a! Betab re of the Ordet *|.. 1 n , aaatly
BtMadi will t.>t '?i! ij t? preeeati ih? ehi^.y of 1 -
I aahat ... . teat aotfa mMmwmall laara ?
ou- Order ana the rreai cbum ta which we aie ?->ae4-e 1
Naw-Yoib De? M | 7 ; ?
CkT lleury Hn :tro?? o ? ? , - ' .
a ?. e?ee froM a.aret ?*>?.??? bf Uuwe
M Beet baadlae, w boM a aaeaiMg ihli hloaday) evei
taa al Ctaaeaaatao Hail, Wa .imbi bi Boa awowa wi 4\,
e aeMl 1 >>f Ml . Mal .-men and eere, r eu 1 Brill 1 ' ? ??
eeralaieaaa eitaeetetag hM tttaM H-* ?ri,: be b-.? ghi ou
ia? II?.. at T| .. ^ o a. aalMd ap m tbe I im in. ...1
-? ' ha -t. - e '. aad wi; '>? i?era from i. ee when re
ibbmxI a> Pbtied ip ;?. after h ? pert u? paasage H
v. . - t , ? .? 1 , ',...?.- .
it t 1. .te. A....... ... ..- . ... .. --'?>??
raaiaea _ _ d.7 ..?
CT" K. o-et-a.'-aMb.biiteh the ladle c al
ut iv.r t U. ui' - .111t Nu 4?r'? laatliale, oc r ??da
ereaaea,at7| o*eMrb idm uut\t\ . eow Bit It*
t?"*" ?rrcanille l.lbmn tteaclallaa LtM lore .
-'.t 11 v. H tact. Ket], wuldo r?>r ? iMeMreaaeora
inn AitNV.auor. ai Ut K.h>ib?. C tatoa II?.. .hi TaMdad
ereslna. Pec ilih. llt?. ai 7| o'c oca bkib'eci-. Beet
- ... T <te.? ?? eeata, ay be had '.net art
tbe L,iara'y. 04 ai tbe h mi it re* of vieo t Pui-tni I M
Mr ?'???, D App.aii^. MlBreaiway 1 IT ' Crew
?Mr.ed?ey tit,:.AVA 0\Kl.h.V
d..is.m Cb'o. Lhi a
Or" A irrlcua larlraliMrHl A??aclailao.-P
Atntlii 0? irrr e .?.- ... Lvi i-r* oa Oeo . ?
lo BM at ??? Bvc'ety aad iM i-jt..;r. ;a 11 er Chip?.. *.
Br.tadee? i oni.-??'<?.-.? WadMaadej I b .'li tl";
PM u le coounuel oa BBIt BOdled. MttodAy aa^ Thera
?> ermiat? 7 ceei. . ?diu . OM BJ real - ?
.?i'| eaa|ie ?< . -. mi - ? ?> I e I ? I ?. k Od
of TbaTnbuBe . at: Puu.am 1?5? -Alee- ?lr I't. .
Peaehaw, >7> Bi>adw?y. Mr A-iqoi. eo B aadwa)
of iae A\ats:uu*e Coramiiiee. or e> tbe dooi . - Ma
ra** I lit l?- ?r.tncr. laaaraace
ta Heat Torb I M-r haataa1 Kir- ?o??. \\ ? .
M i M Brooh-ya. O TBltooM ThM oM-aetatbilMiM
p? y CO Hour* BS Uta? r ?i? of ? . ?iird ?ujo- t i
d?-;U|? furniture, tneri-fcanoiee. bm r?. ?b- i-.
? ?ira.Hl?-?. IV: |t'? r. '-.??????? :L ' 11...,
W LUAM P HULL'S
Q?.XTUUU^i WUaJJtltBiya a AnkHOL ? ?
I j - KAJBUT STRCtr
,-lR"5T F.10HTI1A.N0 tliANKK f J b0 u f ja:
h ?;ae> Nt f. H Wveii i?a acAfltl t re. eu-r
i on e .rni.r'rcet. I > hia rtw ?i. <k . f Pa . a^.-. Wiau-r
4- Mtaa, h et f. r c,.a ny ?.'td ilyle. H aotnioatrrd by Aaj
-t.At :.i- a rt l? t ? .:..,"?>.?.* t-r.tKlrd ttiJa ?-re?l.?rt
f 'pa tse nowi epp' ited otaa-'ac.uiat of i.'-|.t~ I K.eicf
OwBtaer ead ihe I" .tied a^taMi. earrailTriy for an dtt
reuli uade. ainOrariaf bji tr.e i y.m of crata.i t I i t ??
r ?t? 11 ?.... me udio?- ihe A'irl ue. a mw a'de ?. t: <i<
BjipiBdori. b .e..rci coilan rt rti i .' ?reri --r? ,
; t? .td ....... t- . ?? ui?- kMoi ? t kai
BttMl IC, Bleie end r?-urt I '-.r.--re. ( fttt '
dea.-f.pil.? of lid. bu t, w.K.i. I t ti 1 ell. .' -'
ii .t .id draeere of plain ... ? > i
wool raertao. Bbater kalt. Bbak-r i?uae. tv g .? < re '
Ae. r et r\. c >ii rft r ^ra eat at ' h. t-. ?-?: = .' ft- '?
?i*b. w ol, Ac ireaatne |o*at. aaabrelia?, a.'.ffl rt.
r-?t . ? ll rr. pi ir?. r J er i.. ?-i a proa *\r ?
aril.- -?tut eti? Im m?o'b wear Aieo. lad tee' illk. aierlao
I ? mo aalet v-eu, ar. a>i-v? mate i" ordM ?i ioe|
t.VKUMi 3our? Tie periM la ateaeitrwd. aal a It yavaa
taed et tBeeey reiaiaad Bardf
v VN TS
W
? ' um ? ? ? - Im '. ' ? lie* ?
If i ) itaral C?. ??? H B ???'? ? ?
A^TED A r-ae-oti by a rery - m beietr. c SSM
tf") worca-. . p- tiaa ii ? i - t r- ?? ???!:)
It a gvmi c t t * ? ?? i - aat ? BO A
a ? a v aj ? i.?? -??. . ?!-> : ?? a
aip?aa Cmm bebe ???? rantefa t
e?'B.ecy r?i?i ?n - r.%????i-- ? ? - -t '
-aeee ' a i'fiilii a? ia ir.? ? ?. - ?
U'A^THD-Bt a r?ar>"--%- e a?e-1etn r ' e ctae
Boa aa nnraa and aaamarriaa ore * '
-? ' W u.a ?laB" e?re?.r f*r.*ra:.t aa-fol aed
wovd bete ir. -r-.i m i foa eben Baieare ta tb*
eoaetr) 7a? '*at ? c iy -?f?r?r-? f aa Addraa i
H? - ?? ?i Ca? hm oaoa f jt two daya
Vi tNTED-A 1 a i "it a reeseee*1 ?. aetei
fa Mead} B*| t tod an? ri ewi
? ? . i ??!-.?' err. :? ;?_?- a-1 'ari :ae? 'tr- ' ??
i'-i ?????? [ | ; t- i ? ||a i .aa ?? I"?tt-a ?
| ?? aar
rr.?I - aa
. a t % r j- ii t ? - i acdaa hanttaaed rood
? l -at . aotim a>| ?.. .? ' r Ufa I'it?' ra T ?
- rtwj .* --?? . t ? ?-? - rr.rtiat'. na tri. ??? pa I ?? I
aa a i aitaad :* eeearad irr t ii ata aaaa ..'
I Bio* H, .? l '? loa . ? Co 11 ?v e . ei ?lt iwM
\V?MTBf) - A r ? - i ??- - '
TT 4a gai -? - .,-? i a aeeaelJ faa t ? ? a *?: ?
t,.? poaa| ? BMW, Witt fo.?d r?y r-'-r? r- N.. Ol
? ? .'? ??'... d a er--: d e.ante ;? Ar
t. ?. ? trtaVM Bit If
VI ?>Tl:il Anr : by a raepart?
"t raajlab wubbbh nr.? awwaopaiMi Oy
t anda r.?r r'.t'r.-aa In a.! l'.a brasehrr ard ran rr^ur?
the Seit of teaiimoateti tpplyat iTH Oiaana ai
rear._dl? |f 1
.1 i >TBD- A^?r ta ?rbo ar? arali era ia!eU : a.^
tt aotry, aad akl? to e1*a aofn'rtaei aeeartti
' - ?- ta.- ' La* .t.-t: r>. t I ot if H T at?j?r
Prli '? 'r ? i ?. ? wiagea i Bar? : ; to
a.T >I KRM A.*? N T M>. 1KB. . . Br^alwaa
A.'Tt I? ? BT ?T vovrTa^rrTar. a a-.:aa;. n aa '.?-i
TT r p yaara tat a grotmrj eloro, aad ta aeBi
4 ? '.. . _t t araetca Aiar'?? B i Btta
? Bat? dl* Jl'l*
*, \' 4MTEO ' ? t t-: ' ' ? m I - re a
TB MPIBaai TtHaMtayl ? ? a m i m H ?? -
IM Mi- - Siratt ??-?-?, t-.i a Apprani -t
. Ktiiia.a ??*?ra lu t PKOd .
t N V rl!7 Ii*
11U.IIKATII MERVA*iT*i . ? -?.--?
I",, .v ,n ?, tr?'u..| ?e ?r:-d t ? ranta.
i:- '. v <?<! io ?a i at iha Protattlia Ajrat
waiae it cor aar of B tadwey Bar* al Protneiaat
i i i lr radaaraa la eranoar aalitnc fnr alieailnai
l>n\ \v -iri? 4 paari -
lr aa ? ?? i?. iryfpM ^" a-.-. lae...? ?j w a
aar ap atatre. r1:? i.
?*a ? jr?
I ? ?
d.t Ii
!>>>V M ivrtH- n-. arttolaaal? lr] ?
???at * Add real Caet a; ? i .:. ?
" tWEflTY KITf D'H.LAHMRfc? '
?? !. t ee ?*?.. ?? ' I Dares ?r Hat >>?
? ? ? uf I aed S, f. M Mibar la tea Part ?? ? >aaiaa
VVaii, Plan or WiaJaat ate a Oeid VVeteBaadCBaii a
??*. n d al:-'.-?-''. ?.-.."a.-l ?.. ib* ?-? Bl
Tu? ? J- a -.r. ratb?aborerearard.Bf .?v:p, :??
arateha ta* edBe? of Bellet k E*ana C Bae ?ri.
?T.?!'!-.W\H '.i -leat" ,Btt?rday. . ? ". irit, ir
'jl'>.' tb* t ii- . P*?ry aad ?\attty M aiatra. a pair of |
i . ? -.. ?t a r?4 at ro ;oea**, tea 'aai?e.i a
? ? l,ti.:j T" - ?'? " ' - ar.r) .. M t? ;4.
tadar by returalag ibriu B 124 OraaearlcBai Bit Ii'
. ? i i 4 i ii j/j H A > ? i l> , laloeat fi
?>Mr."<,W na - amal 't , * ?-??!
? r.t I ai i" ?' lea Ii *r. a.- .ir? ? r a ?? .1 eepert er
> .?ii addreee boa 1^04 Poet Of - . i:.i
j ' i bill \ . im
TIFPAS V Mi; NU CLLIB
tut .KlUMi.
laOAKlUMt Pun ' ' it artih ra
I * ardi *' ?! 'i J ??? ??. Ta? iOf i?.ra? i ?'? l ?
ftad pltaiaet raaaaa ard a roaDforabble .unn at ta.i
laet'ab - lored ?> elf? bei 'eta 'i'>ardart are iaa?i.
T m lenili niaa i an alao Bbtb fcneiil alnaa Trrjiam 4
????? _ ?.1 laf
iintliniM. : >a' ?-. I -1 >aare,l - raeee/Be?
?i .. ? ,y karate a eue I f . ..? reaaa a d t??-J et
a lambed altb Imard oi to:> moderetr lermi iir.fui
... ; a lei boarderi I ..? g K-f?rrac ? -i r.?r^
ad BIT II"
ItOAKDlIMti A la .?? pai od the 2d flo.* wi
13badi o i alte .. - n-r' latebad or aareraMbad
" a ? -. , :-u?- t ? ,,. ? igaaa (. i d."-' rmen reo be o
? elttib ard, aiBDey-M fteaetaet board |l ;
daf ? -1 * ?
? ? < ? a ? ? i ? 4 Bae room oa ee ad Bim .'????
?Io Ii . ii boan alee a-i am.- i .om ai !? BaeeB I
' .b> t Kar? 1 mir
'I- ? l.KT- PI RM>*:ii.:i \ , . aaad be
I .in o i i? ri r . ? pfv?ie f.n. y vrlir.
Ii Bprlapai aa Bio I weet of Bieaaaar r^nu
ii. Ii |.. ii,a i j.irn If r> ', ? i-i P ?! 'ii'it.r. ?. .
eiatoejalreM '??'? I ? IIB ttli
IIIIII tu t'OLI.ElaJATI rOt'KME
Ii?. - ? are Ma eerirtr.ee aa prtrat
in. .'. i oi e Oi lere ">e eeMrcea of eoaaeiaeclBf i
??? . i 0 Ol Irt'p -t:<ic I'. M?t
. . ? r ? ? ai Bell bi - ai i in tin- 0 ?a. Lai
H re? KaaRab Preaeb, Itaoa* aad Oerauta laaaraafaa
? '- dbie paptle, t. additloa toI ? eeraaaeMae
? "o ? . ? j Iii? ?! ???! *r. ? leartr-a lr. '.Ii t ..'..y, Bid
aid BcrrmpaBy taeoi ie| iblteleeiereeeaeetaattBaaab
pctecleaa la N-? Vore aad vielalij BrliAoet aatraaa.
?. i theai Tana* ftir laro paalM Bt par ae
.? a win be labet aalaaa eeeareaia la arlrea of ata dee Hai
iy aad laate I r ecleatlfie | telM a idr?aa c t r
Tri , - ? ff. ? Ell U*
? - .ii .an BBBTLEMAN reMdiege *
i 1 lelend wlebea lo ttka K i?rli?b leiaoct. aed eeoai
?. >? Hi <t rrito in te am A aoie eddieetad M II B?
CLOTHINCi
C '' AKS, SACKS. JiO.
r[ ttTti 1 R Ii- DUCTIOM IB PEIOEi
I AMES BECK k Co i.-lca d?ieunir.d i > d ?fit- Of It
J - ... ?? ... i ,? it a "I I ait Bw it Pe ?
ta i bed re v fee ? baea ruij. a id ?-?
redoettoa la prteee
KM M P VbIB KMHR ll>l BED MEB1 NO s\i K
I?. Ill ?.'?>
EICH pari* EMBEOIDEEED mfrim" s At k ?*
I.? le t> ?
i diee ah.i art '? .f 4**'r n to m .lr a- ep
? ibm rr???nl lOT tar . ir ial bo lldeyi. wlil do aa.'
r?T Olm iieaeal liJBiuedauv_d^ ii'e
WINTLIi Oaa.TMKn ; ?
JrsT i?<?ive.', alartbor aapely of it.? t* iforata Dra?.
Oaere *it ll ? m.ai r?rl.-.rrri? farmrntt of lb- a?ae ?!
a w.i' oat awaere *t? ? bmi . i i Wmiei aa<r <
will lie aoiO ai obi pro*arMalr| m .Jrrai? i>nrea
W M T JENMIBOB ic;
j i' bi Hi..ad*b>. An.-rirao Hulr
i 'I.' i IM! I 'TtRl |?IIM \ f
t ??- ibMweaaWaaktBfUi?aadOreeawlet r? JOHN 1
PBATNOB i?? o..w ? wplatad tit Mocl ??! v\ i
i...' inceaeaieiiea of Drab .')?..??. P. Baerar, Wl
.rj a-1 Broadeioab O.rrroau. rteb Blia, Buir, Caeri
lere i'atau. ri-, N -iv-i ai.d Clatl v -?ie. IttfeUMr Wltb
? r .i, aaeertaaeai ui Baa bat aad Pmrh Puxn'i
t iBi a , made up id ma luoalfaeblooai.le alt I?. A ier?;e
.. I Ol Bl ;? CoUarB, t ravait. Urswere. >|.>aiert and
peawral ParaMa ? < artterae OaO ib for CbHBjtbU ee ibe
???oat reaa n^to* bwaie -Oenarai fry liaod? ??1 Ci-uh'tic
r ? . Iba ii ? . li."i a.idn tilt lm-? ..
~'r<M* Ali TaNKKSIIIl1
VIITIt'r..-TBeeopani rri-ir h'r.i ?' re n t: r.
I Vrlirliy. under Hi. Srni of COsTKR A POWEI L
.. M Ba] llaee red i v bmBMI cooeeni tim-r parm-r :t
a . a ? ?/?; i. "a* lor nm r . f :? ? .ai? i. .. tb ?V.e t
Iba BaMaeM reeatlaa ibareae
l>a.NHL J t'VaTr.K
Bom fata,Bwa |] ;a s iktiilau ruvvtLL
ARTHUR O Pi'iUtlL tierme aaaortated ?'..a bl
i Mi Uber E aiun Powell, ib? C a t'uela*M wii, i e ro>
i-i - bmbB ai tb* o d ?:aol. romer of B.oytreaui and
x lb aie aad alao at No .?? E.,;Bdi ?i t.?i?e?a a??
B aLd Aaaaaa 4". a-krar ir? em: . i A o b E POWELL.
?Vi reap-rifuiijr ?....r . the ' Ittaaaaee .i pairjoaa"
ribell 'rirndt and the p ln!<
Baa Vo:k. Dec.Bai
PANIKL i COSTER, .-f the i*.e firm ?< Coaler A
Powell, rat pu'CbaMl Iba wel. haowo Coal Yard. N> I'
lor , a ?. n?ar Slaibatanu'. Wh?r? he itiapr
.'lire a roi.uaua. er f ?M pairooa,* ? f h i frmda and
,-.?pu' DANIEL J COST EE, II tVaietly alaaa
BeW'Tott,Dec :;.i?i' IdlOoeaedM a?ar Butter
VIOTK h t)l DFatHII L'TION.-Taape rrM
ta fareaarry aaiertaj ?.?.-?.,, L BANPOED aad
LbeMbecrtbar. a*dM Iba ana Bad atyM mi N banpokD
k CO er BANPOED 4 POETEB. wee BMealeal i
.at. r. - .-? .... ? : .las ? .' n 'VanhM .Ml
Omt 17. .iU I dli7 tea -1 FRANCIBM BOliTlaS
PAPLR WAIii.aoUa.L.
i'te. i M PIELD a Ctl .,?..-. . *,r f t?.:
" Powoaa?BBBi ana 1 ?e. s -a ..)
bona .ii?-J .ate aw.d q.a Ity
Ana l ?? a.ie ?rouBd a.d I'?1'.Ma era le
BMALTe-BaaiE c?MASPE IPE,aadtPBaaaM
I LTBAMaeUM- B^lPrracb ana ?M'Biai?.raalow? Beaadl
Rai.>- im ia.ee Pi Maet.c al. qaallii**
Rae - ? Jt ? a re To rit-i. BMarMd JIallB
Tote.rief a lb a ro ; baaorUBaal uf a.. li-!i ?'|
Paraa and Ptri a M??.r.a t MaTia aie_d;i aa
a 1 4MU PAID POR UA7l*a~abTMbaar?lae ? bm
V. aad ia .ed ru; ? aad a ? ahmt dearripiioca of par>er
aaBar'aaaaal ^? CTEtJB w field kCO
At io-lr Raa- VVarabaieee. N B?? a ..
. - . a V|
'YBIM Wa PI ELD dk CO 1 CbWe
a orB . ffrr for aal*.
Nraapapei. J?i*j iicbea Nrwapepe, i.' lJ. B
N'-a?,'?,?- .>ir n. >-?ti-a;-- -?
?atpauar >iu .n'.'a ' Newap?e*r. ?3 srr laabM
N-'taa -mr? irc-?e Naa tpaaai aa-. 4>
N-??tpap?r. aVIaaat uxt-a i Nrwtpeper. ?l)ii- i-re?t
?? ? -"?-,- '-t >?*t,tpr. J'jii ; .??
- - baa H*weaesa*j ."ja* t lartM
>?*?(rt; r:. .at* * b*a | Nawaaapar. I? am ibebaa
M-'ae^ar? BtAM teaTaaa h??.p?|tr .1 11 ab. bM
ti a>.
? *. r .1 -a 1 a. 1 1 1
4 ?. - r"tr--- *? r- a_at att. rtad 1 x?a
a ... - a-? ?iun).?? aaeeeTaaaabi
rbeeee at: Root I.a ?(siten ?r rra?:iiy
'. - . - ib' a r a. 11 ?aar jri?. ..' ar > 1 t- a- ?
aualuy a abort Gotlca din lei
?|'H, ...
1 b> j :
BP AS: SH KREN' h AND laaBAN
LAW?UAOES.
?.a.-a.- a?? , I
M JraaLKL > ^'Canaaa rVo-iie: No .
d i i-.ta'-a* _ _
Ol ?All AID At lt*r, Dec aa rar Lb, a ?res.?.,
a.nr leal a a ra?i?ri ft oat a P*r?.i. am.a aadar
* ? v .? ' rd > |i?ra 40 bar by ??Mee Berte?, da
t'rrred.r * baby oaly Mtaa atocUa old Bat taewM|
anai ehe did ab* 1* ?* j cot prarrni 1. Ta* dritar of tbr
t'.tf* :> \ . . . rJ-^?- 1 Baa ia*w u>e paraie. and
a; . do Wall M Call Bl AI V*. eel H ?tWjl.a-p.ic?. BBS la
? .' f?ear; ia ? o _dlt tf
I'll! QBE AY AMtl.lt t > PO THAtHXaaaa
I a-!* it* ia^Mr.r>er ?1 wa/iaal. '.:drr a ?? a ?
It*, tm ' a?o?- and aboa Ba aerve f .11 aJ bad aad d?
cay ad Mate, l?ai ca. a? Laie *a< lUa-aaWaa aid a.'Koet ia
. .? 1 ? .a- r a "vr. >a operenor, a?totjt ti
. ac -d m aja a ta* looab . at* or t-a miA-e a > difar.
e--? I .? t- r 1 rr caeca a ^iredaitaica t. H*-1
. are tb* rabuc If tea MpwbOoadoea boa epeeA Mr it-1
ta ' ? w.f r % ? -?Vy ard arm tar it care, r.j e* ?"
? -?, I. .1 .a ? :?*r a^l b.eaatrr f :K- **?? - 1
Na rar* ae etarf?. Toe proprietor Baa ao oSjaciioa to -
?r -r 4! Jj?tr ratiarac;* Off .* ?
Hi >~?rt rf a'.'aodaor* frem 9AM to i P M
B MAB1 LBE I
BOOK rRADE
A i OV? Of A BOOX
E/ORThl ud4ti ? ? IIA >? I . T<~iv ?,?, sn
rn~ ? . - - . ?'.. a
T:.- ', ??atr :.??:?? ? ??*?* due ? ,
< HRUTMA?? MiVt>OWt
: ? ti?.- ? -?.'.,?' ??? ? ?? ?? _ ...
mer.i . ' T.:? t m ?" ?'b T ?" **'? " CC -e?.J;rf ? -j
lite:: let/a t*V ? 'r-,t-,? tMa I
tod .:' : i ? ?? T-? -?; , .
r j M it ? 1 tri : ill iim
Ml*INDA
A uw? ? r-?>--? r~ / . - ?? . -, ,
? T *r:? i ;/? ?? r ?? -? ?
It ? t. ? -.? i ;!>? '??nrj.-uj, (rlW|
froeiaaepot aahMalBM " t ? ?taet ,'.'r -'maor.
tat. Mr|-?-.-..' 3: VtMrMtA" BaaUap'aBAast .-?
It? ?TRi.NOr-p. k T"" S<t.N3 ..*. B tad Way
BOOKS roi rn:. ROLEBAYB
\y 00M oath ? rocrrrt cabimkt ?Ta*i are.
> ? :r ? ' .vi ?-;? 1? '. ?" i .'-w .-? .
bran la a ea a c- aaa, ?xf eleejeaMg keaad 1 ro.-..e.?i
. --{rt,*;-.. ?..; ? ? w t -?*<??? t. r?'?r?;? ?.
ha " ??? Prtre |, .
Wcdaofil'i ?. ?' ? ?' rala. w;ib - nctra?.
-? fbe eeeeeMl edl a ofikia popohvrl 1 acte a
aiyie MlMbM foa p-aeen* MaMa i?y nWaUteg rrtee
1 aaaM
aWatratAaaf,(m redfroMOarOwep>, <? b?f
C . -? ?-. r ? A-hnr, witn f ?-.trtr-.i??
T 1 ? 1 fat trat rr*eere; 'if:'? t '?r ??- r :
V ? - i DA m doom op.?-)
d17 Alt_AS Naaaea-ei
i LEOA17T H"_;OAY Pn^-t-jy-c
I." I - - T-? . . ? ' I -? ???? leai ? retweelfhiry kg
? ?11 ? ea ,.?? -.? base* t? naaCai AioeM
? " B ?--t. a iaa ???? r!rJJ?.-:?. . ? baaaofal "! >?'*?
and bai artk at an .?? - ' 1 ? MMoaaa ta4 Ma?a Ttar*t
T rin ? ? r.? rdaa at a -
r , ? and Ai ? aa Antaala aablMAMM Mt
l] H., aa btaaaafaily toaaa 13 Tari?j mun>
? U ?*? 1 ..iA.? ? taar tf
?a ? 111 1 laToirataaalaittotaii ?. ,
1 an?
B n>i nf Coaaaaaa P't-'? tlagaai adlflnat, ?.r?r t
h-.-un.' ? ? ? n- ? ? " t .-. ana Ml eiaaaa
MtMa Ao ??-<. m| ? .. tfi maudaaaalay laa
-?. . v t .'co.i?..ar?
Tarioaa ataadard ra'tfioai d IllatotuM w. rfct 1 y
?? :. ? aopela* aatl ??? Lale# tlaatLaai
R-? '. - ?? ' ?M Bat IM '.a Ba?t ?? r.?ia
T ? N ?.. ?? ... .-?!> CofaprittBA a aatlat I let
(.?t - ??. ..?. . .'t tiaai
B -?.*<?> - - - 1 Terr Itrr* titnrianiai. Iti Indlai
til UM tu e p if , ?: eu ??. m .1 lb" J.?*nli? Antue e I
p hjiel,. ii f ??
Ueui-e. P inty* ? lad H*M tr
rHi.'-'- \'i. -? j >ti,aai :>???. rk r> ?-? r.. ?
? .1 .s~ Ua I ? Broasa . ?.??.??? PocAtt t<
Part ? A ? - ?. P.. --i ? n. -??> iPtai >-e .
Card !:?m?,. , ? ? ., ?, rv.z>., i?orj T.'.?>:,
P '?? K I .. i> t. a., ?.-.i ?. a :
?Ith ? < ? ? ? t t.'iicltt aalMbla ?
iabtcrl >ntroc*?*ad fo? ? . u? faabJotabM 4i..a
/ .<-? For II ?"
Ai. ' r te a ei ih? v?.i j ;t?? ?i p'-.i-??
KAM! r L BAY NOR N P v. tf
DLi I 5 ItllSCfJLLANlt
A . AITTUOAIBCO EDITION
tKr.r v ?t f.; itisf.h a?aia ",-.t aad mil I ???
I T IIP.IDLL V - MISCI.-J.\NIE>
attMcMt] er., r-.. --n , y m | ,n,.r, aaaaafeMMj ' ? '
blbattoaaMaM \a-?r:ie.-. BarMta aadatkM ??(.?r?.?
??:?". ir \ " i! e? r ? n' ? ?L : . ...
tbo P'ift "f int ?d;ii"fi r. a ,aa, - J
BAKBA a tcAI BNEI i Part Aatt aad
d!7 ..i? _ .tANaaeeii M
BOOK'KELPIMO IM BPAMIAH
\BEtiTiKtL KPiTKiN oi Maraa/a r ipalai rrori
or, i n>t bat ptB| rdnahla n iry, , put) \* - \
Bpaarttb, iraMlal f A4 . ? ) a- ? tu I
.... a of tba Mibot Tblt wotk cot.it ?. peaaa el
? ? I'rtnU 1 n rod ?i I e-k ? a.?if>rei-'at e ee
riet >f well-eaia tadttodaranaicaadlatraiitactl -t Taal
Intll ..i r i ? f-.-ie. t.ut ili.|,ind l-erl-i.e
.. ar?i) < .ry ei.il iftrttritce- (I necu.ltrtty l
M Mart i ttttkt. I Tba wbnia It arraartd to fotat a I
good coortt f ;? t-uco In k?rp n| hr> It L inarca.-.u.a |
i r. ai '? ? tat, eaaii a of paytaaait aad [
aacbaarati u I la aaadara aMtcaafUa t rtat, lactara,
? 4f?'le,ao ?al aaMa treo'tntarurram. Ic Ac k<
"*???? I for ib? art of aeb< .It, couailtta-aoaMa? tad I ?? |
-??!..? Utaapanli ? > ? - Poraaia m DM auibot
< latlri roona foi tba ataoy aod prMitca of book baai
Cadar-ti ? ' I kt ... . lera ? Prleal
f IS t . Uta Mil
?OMTOAJ j Vir w "FPI'V-tohk
?>T I I BLInill.I) ILr B ? ?-1 C .> ' %>? V re
got er ttiM ArooAlya aad /art p Cl *'-??..
... a.-if .< - - . ial r il . - ? s. bad 00 be
? ii,tiJr,?.ual aM, :.yi; W BarMo, .u ??? ?/??
art. ?-. prtaled ta t'." m. d?"- lint rryle of m? e i t>>
.??4r"- V k MAJOR Iff ? M I V ? t ?
r-iA ?. ?i.ft idler aiaad . be irada A et i
fji e ?i ? - ' , .. e ? . J( . i-.l :?? e lefBliotrx-i I li ad
dreeatd et el ??<?. 'ortrardod M eny part of .t" I jllefj
Biaiee e-?l Canadt fITlOBlMad"
BOSTON book ITOaaC
'I*HI' f irtrr*titi hat raaadradaiTi Caaaibaia al i- |
I Boom,' a gaoora aaaorttrtai of Botha, I loaan
enl Kir. y Oo ? . ible for II iiiJev p,...tu Bab-I
..r.r...':s r , N tin Amiiri.-tn. I ' teUar.
EtaoiloM,Idnag t.-.eaUe.. ?herPorlodtaali p ..el^f.
!?.?,?. :i: .. rteiiy irdei CHAJUJCB ? NOATON
?l*. "...SVM T; ( run' -r ei- Irv/Ma li u??
HAHiWIMU ZJIkJRAR V ?suik1 .
Av t .? ?HU Uli K ead a| H , . fo. r -
tenlailoe edm koh 1 tralaCMletattt n.iee.iwe
[>a the e*a of pob!h>atlea la f>iedot **j Beaii?raod by
ooneleet l.-re Tbe retdlnr n turf It of if. ? mutt lalei
?je'.tnr rhtrecirr, tr J iht t. v .. .trial ?.'b nieay
' :? at ? ?i t.etU.... . ? ebirt the tkl'l of theBaeMI
L r.jjn a. tl.'e bee been ainployaa la altgtatti eud er
? - -t me I a etui tie with abo mom ?apaa
etv^er. ueltlbeterep .....?! P-l r kahad aod .n.-r
el 7^ rr. .? fit -l.e er 1 '-'.err MtP . %
n..r patroea ?t i r ??er a?rp la mind UaM ta? y w'i! Bad
ai our mai l theinni nor ataal aaaliaBad aappiy if A
naeit, O.dB ikt, Jueealiea,Toya, Ac, aiprlcet ;rutua.i>
low. Our II.l will tieadvcrtleed la a rar) few rlayt
MIAANDI I TAI R Of TUE PAENCB RF'> 0 LOTION
Bi 'heautl. -1 - t'be Tieppei't C ; 1?. kr t' aMM
Thttrooratc it actdadij Iba ? atIhrtittag itiatttp
. e.ra.J f- >m lb-p.t of .r,n r .pj:?r eulb r I tddldea
loibe Ml fal j le?aeaiod '?hti?ci?rt tianttar; fearfuliv
aloaal darMgahlt aeaaora . epi .:r> ?*> araiatr?.
daced l ' et bo;it erl ceiLtveiint e led a e? th? p .n fro
rnanciel ?n b ^?i W Ith DWakaa'a t.rt Iteacf. tl will be j
f ubd ??' . uinrn po?F?rfui men P n il
HTK1 nfR A TOWNRE ND,Bf tlwir 1151 la
PRICK RflUCtD TO TWO DOLLAR!
TJAVIS'S HI V I.ATT0N3.
L PfH l.UIT.oN NOW REtirY - ? T-'i- Prirt pbM |
' f Nature 001 h?r Drme Retelailo. e " iy Andre?
it.ti.'t ni?'t lu vi lea a Mptoee ledea hae|
?i-e-i efdtxl u lh:t eduton K /rtneby
Jill if _ J S KKUPIELD Ctn. ?.. Be
'I'llfe IMUHMl. Comue ?? vt Baah N aa I
1 tor e: aignt ?A e)a.eni of laiAl Jit Une. -o tppli
rah - 10 el: n o?'c a rleici n'iii.v? of ... Reuti In ib^ I
Uailed b.e.ee n.i* la drcaladoa, ?? bcreali-r liia?d
agbi w; h d agrraoM fctr aeJf laeaai
Auaegee ead laajeared ??) h C K>ota a I
. ] >- [eopyrtf bt) pnir.pB.el of . pt.-ei. pit. ' I- ' lllti
? .. .?? '.?' t ?<t : C ied aad MOlbyBMi Altreit
H C F-Kttr, TU Urrei.w.i r it rt??? Yj'b breeeaa
'r i. i-iir..' .?Li. .i I.? .i >iir. 'V ' ... ? ;-? ?'
ereeeoM -'oct Mare ifc???'!. ioo the eyeMM ? t a id i
tree.-?. Tettnt BS . . title e pe.'.ipfcle. BOd aMgal1
. . -n ( ibt u once for ffi ihre? i. o-..-foi
i mplrlr r ? - eil j.. II 1" PUOYI
di7 2vmh1* ~<ii QiaeawMhei
, o I'll 1 -I i . kNM Awl. DKNTI-rt t D .
I ry. ."a.?u e.?l rir -ree j ? i a>t .- ?? ? a ??! ?
f.o tbe ee?? IA50, aad CMtatakaf nu.-b ea.atble ' t ?
i* IM r. ni M well Ma j .-rne for rer'-e-ennr e??-*? of |
paii. p a*!**: i .-r fetoro occarreeao.M BMedew pablMbeJ
ead lor aale by BKLL A OOt'LD.
H >j _;m >e.?- . ? ?' ? ? _"i ???
l >M KAM
BROADWAY III .URAMCC C MPANT
rattJB BROADWAT UIBITAAMCI COMP AN T ? .
1 wa.'.e t.-noeai ol iae-,r Cet>:ta, Bieel of aJ
t? Inert bed and paM ti will b. .-tady laeae -?oticirt |
: aearaaco or. M ndty aegt, Dec P e. i-r.r ^ftr? i i
broad?t ey. coro?* t ect t.
acil'.KrjaAN lleLbTr'P p.?e.d^il
JvB" Waar Bet ury
i . MMlsbloNES. I Cf.RTlf rATiC
VV?, Ifta ucdtiriiroe?.'. Jtb^paera Kitpp. ** ai P Ht?*
..r..' i. .it net Harper. Coroaikltioo-'t apec'?..y ?.
pointed by UMCcettrol er orih- Sieia of New-T jra to?i
,?? ; - f tf e. t . I .e Utk aecdoo of lb* u. ?? .:. ?j
A'. Aci PlOtite fdt ? I ? et f I .tu en ?
fj^ipail-t. im*v Ap'.. -I- ? <J> '.-r-.y re.i.f.
i-.... but ' I ? ' " -
? |i tmiei r.v BM B' >*i?a> MBBeaaea 6eMpaa] la
i...... \ ?a t ' -?? -i it? t <--t
N-? V. r.. Da.' ... .Mi
Iwerabedareate h?i?'ikD*e n,y
C ? OODrll ? *e? ' > y >?? T .'i
hhupheau K.NArr.
WM I HAVCMKTEA
IM , _JAMES BAAfKA
BrtiiADb* av i>-i k?>i e rwaPANT.
cept^ %.?>'? -? ? UiTket'.' Broadwty. eoroer of Ca
t .i Tri.? i rar?'? et?" r ?Mtl MMMloB paid.ta
taab, are cow prepa'ed it ta?ei laauraace on bjildtaft
mtrcbaediM. b--eteboid farattare. .eaten tc port tad
tteir eeraoei. Be 14e.au iom or gaataft r.y p.r?. ao tat
. .? tr e ?.- :-r_* A..: aft proa 9. y . r-Jt.)
? 1 01 ate r.>e.
- ten aaa rt... t- . ?? H?i??w. vt I ? v Brai
\\\ _im B Be.11. ... M "- d d??'. J.eifi- c?
i..,.,: K- ??? t?t ? ?? '," * A:*. -. -.
ijt.o ti. a*.-a.t r A." : O.'iti?
1 .teitti.r?. -.?-t ? A.a J ?t v. ti^tta..
JMoRCatttai awraardaMrOA, ' 1 ?? ??
. .. M it- ? A. a./'. H to A ? ifi.f.
iU.m v% rt ?-? - t Dae-ee ? . e,
JeiTr.ee-. AeroeAre A. le?e.r B.?-.
" ' : I ? . ? -. H. ? .,.,,'???
SCH'. Rf man HALhTr.0 Pr-i i.-L
J ?% \S ter gecrenry
a .-?c?. oil ? laaaowoMMBMBaaI.ISbPeea-OA -
?ti r?f?p(.iv i.."'.: ditif
11
irra >btatbbpATaaryofrT/ics it ata .?etier?*
l?it, e;>e?l* ?? ?t ? > n. .4 ..- .
aMBaaaa I t ,-.^ti: tn?t ??? <***? t??mt Aitatt totei oaftwa
?>l .? tvwm irtettM trttaii w?-i I aar. Mat tbe aepaMk ?
laiMWt IUI1.1KI.M1--W'-'"!]" a. . I- I
eteterett t- Bta *t 1 . tC-cn at :t?.l t: ->? rtJtn.' til ae
: 0 -it. l--.t .1 t. |W lit ?. , tre^te art
tat? to .? ini 434 ,4 ? .astt tag u>a; aa*i ?5? tin y
... ... ???-.?.: ttt o ?????. . ;,?: ??>?
!?.tl< t*?tA?k. 1 lew i IT PaM
r ? -r ? aaa IBM Mete aaptaa wei ;^t>, ?_-a r*n
UMettOt !r -j* rum uft t ?.'-. ? f tpa. cniwie. 4 siaaer.t
.,- jBBBM _
V?-^' T'.FJt ?Cr??! c?t'BT . r.tLA?:' ?'.? JH^..i
.1 wtiLue .aa t> a. gaatw -dwataawa mt tana*._i
?w ccettai- ?T WILLltd 18a>iT->< A. J_- y . are /?rt>
. ... ... *?? a^. . .... Baa m taw ? I .
r>. t < - . * - M-lk-\ t ta) .Wat a.t
J Ute Cat.l ag tbe C4t aad C?wKr I Baa I 01 4t -At Cr HtW
1 DM Boo T 1 t?t ai tana 1 ... ...???, >,
tat tari mi y etat -. "t ttttr-nr t: ua 4 .. ? ,->m??i
?A te lin 4 i'.t f Ata Tart, aBBM laett. aayt t. at -?e >*?? at
. .' Uta? Matt? '? ? ? ?. ?an*?.ta a< .Jm ??j ,4 rat tarairtJ
?tat d I t'utiiil aa. va? ???: ctarylaM ?4tn Ota : mm .: -aaa. 1.
?j?. I ^-' t ^ iaa erttD? a.1 Ua. j.-'f -a.t ?f.aar >. . 1 r ue *e ?
. . aad ead ea ?. In ata ?aal tri; aa .-aeta, ?A mtm>mv
? .^eewaattaaaiit ?.4 tot-,
a .? . - - tMwd Bear y?ek, Deraatat ...
I~ R CAA/tTTlirt. ra?el>e?l
" ??!?* im beeta? ?1
dry goods
SHAWLS SHAWL*
COI 48 ?N '1 * - ~ . itbe-sOBT
? I M E T" a LE
I I v ' ? ' ?'**? *** ???? i ? at ...
*-*BBa? ? M be MBBMl Ii be rf oer - ? redaw
ih? *rtaea al bat - ?? hi ary kj eaWMfaaMea
i'#ic 'iir: ,.f?^yi s?? -f ? m. r* HaaaaHajaaaee*
X?-: ?>' ? Cer -aa y ? ?- -? . ' ? ?? THIS
DAT ?adc.-ad tba rrw?. ? ? .ftat ?.' ?>i.'> a lab M r>urr aaa
atUMkr LvW a BQ IRE. PLAID or I A4HMERE
pajAII U w -- ?Mb aaajataa at Ce ? .
H* :. Wtmrni at
aaaaj Cuhn-rt Siew:e. all "0< f d ^aal'.ij |4
m?ll
L . p a ' a.-; T i-. a ??c.. d<*.-id to fft
* %?* B <i??ed .-aat-a?-". dr-. . ?lo 1
Do P.i: 1 tt'onl. do. . I to ?a
N I -Oaja pileooedi tn -r dha
a?iT?"i.? ->h"a"vTl1
rl"!iF GRRATE9T BARIaAIN* *?ar aaarad -
.. I .? fl
PLAID ITOOt Lv.v? RBAwTaVf?.
ereaowea ? ?.
- B ARKER A BM Oriraii.
n n eiiii'io
P.c-\?>'. i 't ibe*r t ?? ialaaend
f bm .uB.li? ?c:a | le f I o.-a BaaaBaJ bi 'r.'in |i io
a- '
; ?-.: la, aara r r>. na isi rn> - ?? ?
? ? b| . p*l ?? mi it) oiber Miar ienm?r,i
BRa eB*
atetaa Plasia Maral < * i s? ,i - -a 're.:.
-t : t r*t yard
PaiaaaatMaaad l. ajaaaC -,? taddieaA
>? f K.*
~-?a New Bfai aU blade ha -??a.n? n ?? >
??*-! . , rri -m iota *?*r before offered
WMB ???ry "i-ar nod af Pall ard Bk*HMBf T -j (MwBe, at
aaa artooa iBbb a?w ?awre aa*B
Every ar: ela 'a.ray ? a i I
!? H ?RKl R V 'Irand-el.
I I RUE K'U IMPORTANT BALI 'P DRY
L'O (?D*-J W BARKER A CO 7| add n Ce,hB
? aa t- ?? 1 ii af leeYaaag a*ir nori pearl .t
bi . r I tl f !?: .?;y Wl . . ifrr i^-ir afc.i'a a'.xA
RICH AMD ffEBIBBBIig uO>>D? at r::fr? euch 11* w
:t? e^?t af Bajaaaaaaai T.?:.- MaaB *?ir/ aaa of ;^a
maat aaB ?i aaalBBaatta aaal r.r.-haaod uti?-n
i - -?. t ? . ? ..??????.? aa vBaMaaj a pi
:.. ? Iba . ? > ? Bj : . ?'-ai.? M IBBla
BB BSBBMBM U.'lr IHcB acd fricra ; levuiia o
irel 1
T'?y ?? . i;.- . - pbiBbbIbi baBbMl c . ? uaaataaaaii
B LEO AMI f.i.'*
iae?aBta| ba aaaai ft/^f" cataaa af aaaaaBaa ?.?h'i?? i
aaaaaA Ig? ? aMrlpa?pabMaad ???..?? f, a
X. N i]
? I * Bf PN I 't and A aaaO
HEI W ? ?sr~ PAEAMATTAB
"ram '.? :? :i a,.rih^ ribBflaMSBaM '.I ar.?:.me? .rna
f ooda, at pi ? ? Iraa i6ai ic?j Hat ?itfi btcB ( lf*fj
J W B A ( 8 aM I Ui? ? ar ? a ai rf), n bj i.if
?HAM L I CARTMt.ST
i. BBBB feadl htj aa e>rr. r.atin p'?rr'?ri a? ? 1-'lfl| I
; - iJREATEaT BARO \il -
T *; t>? a aaaa aaadaaaaBtaapaiBaairadai i a layilcaa
. ?t will Pi ? I I .if ai .-?I rr-'*? UM v aaard
ai wbalaeaM : i Bt ... ? m .'?. * i a.. M ooi |
f ?id d' 6a >o ;.?. BaBarta* IA 4 LoaB di Ma %?
I ?fatbara ? ma largaMacbaf BUEM
NELaVtnHB .i >f- and DaaaaaMa i>o><i? ??.,? wan
p-.-rh ?rd yraalaaa la taa ad?iora in ia?a* |eada aa|
iw cParad ai I acid ad
Oa* irtea aad aa BaabbU i d;T :
0L.OAXB .ACK1 x
EBOUCTIOM in PRIORI
}AM Eft BECK A CO bj flaw of lb* adaaacaaiaai >.
m aaiaoa *. . Bai roaa i ? labt, aba baJBdbse af
IBaU Mocl of CMabe, Baraa, Ar ai araatly rw wad
ri i " Particatar a t*t'i la r?qj??iad io ? aaaabaf ot
i r^a ? 1 Ewb dd*rad Btariao Ba aa froaa BaatitoBlf I ?
a i ? lo do to C -%aa fr.?nj |!? lo |/> TrV-a
murb balaw lb* < .>*' ? ' laiaa* a.! n \ ?.'?'. B k and
i o i s. i. a ? i'jS Broadway dll ?Ja
Ul. r i;i?i?l?a-P 'i t i r ? ?rora.eoaa4aii*a*of
? . upi t ai '. 1 a la aa |iall*iaa, nun?.!
Laani. it. wi Piapari. M.?l and I'll wida. ti-al-rat*
e 'i an BblrUofa, I I. II A aad l$4 wtdai IrMB Ida
f eaparlnr mat* r?d CunMn Caaibrtea. Ac |aat la
laadfai iw >-v u MATH I M ?
U,- - CaiharVeai
KT (IVOUM PHIPPB ? ? - - ? atad ebaa
ii - a. I*?a Olaf aaaia p id MaaBa*. Daw
?a . vVMi* Llnaaa, Llea llaadb*rrbl"fa a BUM
? i ,i iaa uad . ' ? ? i ? ?? ? |u Ha**o*-al : ?
UOl S D W S
P REE CRT B rOR PRE HOLIDAYS
va ? L I ? ? B * i" < * ' B R'1AI'' *< W
ho PACTI'BEKB aad la >? lata of rooAvttloaar]
? race! ad froai fa'iaa i*'t? M*
irag 'a-'ia ?'? eejaalaUoaT of Ibbby b aaaof allalaaa
i.i oavteraa, laary artXclea. boa ''tea. i.oi.b h ma.??, k.
f artrf tarlni Alt j. a vary a<?? an I aiulirijr e?a it
laaaai I VHi NCH MOT1 3B
v a BrgacoBO efaaaaetof Prane b cboeolaia
f t . a'.o^'t. f. an
Maeeea'*! Paria
Tnlt BBBOIbMlBB ?I I ba nWaTd uiueb ariai aad tuprr' >r
In a.. r?tt>*Yi* io that ui ar j prrrl.'La r*?'. aaaaaaa T il>?
ranr-h BMtlloa*. wMeB ha?? fero ta lad aun ?. oi- Oia
inal cara_dIT )llf
fMIMIiT.HAM AND NRW-TR.tR'M.
avTATleOB >>' Broadway, ipa.^iia Iba TV>arne<',r
. . Iaa.' *edi fur aa'e, Ida annual eee..r?i?"
' a j la 't ' ; yraaaalBf WaaaB ai I f.r.nd Ii
?a " >:. . ai " an> fiinii-r 'ji-rai'
? ? i In part of faoc| b.ia'l id eai f*r'l mary rvrr
f,u? b i-i bead kern biete, b aee aeetaaaa tart aaa aaa
a ? - ?a . a tft | e t ? BBMll fai.ry k i?e In e a-rael |
rirtetj f ebapee, aaabaeeM eaaaf weighte, omaniMi*.
Lakatai it.
Im' an aa of fr hi, w aad, refekabbMh nab. he.
i i ? BMebMa aeeeeaaMakaf Peaaca a*aMoa? borii> *ii. |
He ku llaawMe aa epeaed a ceea af Preaab eb
.. ebaLafaetniad by ateaa Matt ? of faaM. ????niprrae I
a ire?h m? rta aal tl* ?'"i d Ureel yarrJ ? ..*' ai^niiori |
? i i.H da Crania, 'laloe a moel tillral* bed d?
lift we ail r a.
' . > -a . f .i- 'aa?a a .; i r?ly on ar .i Iba
.-hit'l _ BH ?'!?"
I O.N KM TIII.MKI \.ND~PANi.Y ARTH.LE? -
* T'.? MBeeeiaee baa iuip"rt?d aad \?r*t*<i f" Iba|
ai"-- aeaiaa bolldeye, a epbaaBId aaeeruaeai ?f '
... r . ?atja eara.'??nirta. kr f -' 'rar,
' loery a., an:.- ?a f<>r ni drro. auionf wMeb era J
?pa,cbaln 1 i.a. waae-tiaola. piuharr. Ac ear baby
bo?i.'i A ?i?ai rarlety of arUrlM foi 1 ?Min/ Cartel
Beetre** JAMEi THORPBON
d|7 BU* i "> BroB'lwaT off eUa ..a I'tra fo'fitaia
P?- PI lOl'M MT?NRM AND Vt.SirV i?i?nbi~
VICTOR, BIBMOf, laaportai a Ratdaa-laae, tl-?
' ? ? ?,,, rtaeai afPrartoaeBtaaaa, Paarte,
i . 1 ?\ llnje, Malaie*. Ar A'eo. .ii rar?"?-d
1 R ?. I ?? 'a- C.i a aid l)i> I ta ' 1 I a ?
and a rival nrl?7 of Paar? ?. <ide Por Mle. at tbe lot
-ra. i.y VICTOR BIBIIOP. I in por ar,
? ,? - Ma ? ? . rt
t-nil CMJFORIN'l \.
.f ai?> f'i; HA*A>A NEY** ORLRAN"!
:: '? - .. ^ 1 r . ? ? ,1 ? .?? !.?
*ai*"mi''i4, '.r VE CHAOEEB DIEECff
..'..? ?Ta* eaw ?? * ? eel mm ti??manlp OHIO
L:?' 1 Jaa a* *>bar..:l U *) U r ?raraac.-ar, wll: Ii? Ha
aalcbad I 'i. .-t -? 1**1 rday, lb* ??' .'aruarj
7 k. PR n I.- baa Flee 'o.u "f W a/r^o aa. NurU.
Ba??r laaeaabf ?' Baa bar a: Cbaalcn aod earaanar
. t ?- * [aaa? c ?
T - 1 -r wir 'Joraiac- MMM tkW ttw Pa'
1 . . *c . jaaaw/ai^a-aaia fr>>?ri f-anaire
"aa.rL, 11 r, ou errta-ia- a4 Ciaarraa .5 easp.t
Cm- m Mmrnl me Jan.ary Btrtrraie
Paaaeaear* tat c aarraa a-- iraa?*arrad ti ".a aaa
ua, aaaBcl ana wailpaaewa etaeaMh , n^cori aeaat
ciaruveoa, t* * M rucainaadM. wblcb makra taa reale e 1
i re> I oaa fi~a .New-York to Cbagria Tt* rv;aa> a
?0*1? In ''. 1are
?? * P.a-.*l ' f?ai;t Id CbbaVMai* Bldifl r?d K?J
-? ti a.r-nor DotSi* r.tig\n*o >r ,,'Wi n-??a*
a. itnieMd e th* baet aaiaaar, waAeB (tra a (real
kaaaraa Meaty . -aa*rri*rt ar.? f\ ?te?e*n
UBB Wtib a ait,.a a^lt* la ell*. Bhraagbl ar. 1
1 i-? ' ? 1 -i?^;t.-l -if a?| IN
? ?>?.' r ?? Ar. ?1- ?.-'?orart Burf eaa aua? aed M
?.???a^ aaTzi or raaaaas to a*T*ai ??a ok.u?>
BlaM.r-.aa. '-r.ts. iadlM aa..vai.. t*" P?> '**'?
Si*.?-^ ? -? 1 -.-?it.-.-if.7'i 74 >*
BaeidM b*fil :b fSnrarerd a' 0.4* P
?0?raa? ' m 1 d o*K aa J ir '*rd. ... .*?
S 5 -- . t ?~'c-?-1 -i"'! r . r - ? .5 V"?t pr
A.. bUe of tadief ra"?i -* aia*aaa oa "n-ar
a* ablp
unra 1 taraa "t nviiii relaeeaea.
r a^- ? . aar 1 1 adkea ai i.cmj t* rra _|, ' .e*u
aiar 1m t.arta ta H cable. M
?to?rar? ???nr ead "'iry* ??! aod uoa/d. Ir
j ti. ?a? a .-wad < ' . ? ? ?'.'? ?
paMarif?? rr-i^bi 10 Cbarre* a?'oaei* pvr eewto fool
t-it ' 1 rat?tat rr.'ia. -t rroearad ?? a* -ifr-i I
r ? M O JOBr.RT* I ? ??-ai a.
ilj_
/lilii uv. V DIREI T TiAiL LINE FoB
?U/R^B ?AN FEANCIeCO e a Cba?-rM ja Wedare
"^?"^^^dar. Jaa. I \ttT-Far* r?dur?a Tbebewand
BpMaatid I B Mail Bteeaahlp EMPIRE CITT. i'<<
? '? t d vv t - C? icmand'r wt.l .re?* fa
CSaa;rM dlrari. froaa b-r dock at ai*r A N A on Wedeae
1*) iaa a. at 1 ?'e ra Ta* Ercptrs C.iy w:.. carry
B avaioi for tba FartBe ??1? of F*b I Pa*** 1
aere kl in? C C WtB aod aa.coxaaod*tioo? aad roaiforta
? .ad -. a' T >t-?- etaa.m-r ar.1 w . c m h iraut
Mnad (real a .tu? 1 win* 10 ? eiaa.l ca* ai aa :at*rete
? a.. I f
lUdur-d ReaM of Fe;- M t.3e<rae
Afier Sbioob?cKily two herta* la aiate-roraa.|ia>
? iraard Ba:-Me. e.anar di. I
LeWM Caatt . . 9*
* M? a'-rta -llea ai -re eac- ?*?.-. aad aa?a um
art^tMeja af tb* Balooe
eeiage : a,.-: artaB t.aurrt*?* aod -'a't . ab
fc.rly epp carloa ta aaeasaary to ear.tt* caolc* of
?'?a t ? . a-t.a,-- t~. J :n
J HuWaRD k s'l.S, A Bi^adway
L?uar Sara Ml i?-t eteaaurr w . 9* BMda ap at lb*
P jet-OA,;., . r at. acl >ca. FM Lauara 10? r
?aei a* to warBad_dil l?aeodOtU.U '
^aMjV* Pi'K HAN K~K*Vflait(?""CALlFoltN v
*gBm\'ftir R BlELL t!U)VfJV ane uiaa raflt.- >
Lbf taa a-rMier pari M bar earao already itawad
4 . aa -tea UfBA ft*t|bl and baadeoaaa.y ar | o
, . '? a -a-.-; -aaie-. ? ia Ap?.y oa Viar I e' ntar
t> a. r-... a rar Bear CaaaJ-at ot 10
I . a'_H " ? l)A> ' ,r a.
( ALI?-OK SIX.
\< AKtBl.t \Y0>1 A'a --a - .am,;
* ?? -a / : 1 r. v* anib
b*B-Bl... ?? a i'r? a?r p*Mb(* 'or aer aarrteaa.?
. ? .? ?'v ... t a v i',..ai Aa
r__*?"??'? ISA AC T HOPPEA li Caecaat.
/ 'A 1.1 Pot. >|A i?fc fuHTa -Ca ",rci Arnoria
v-fj-Mparai: ?? < i-t, aa tn LiaaaeabM
rt Ba:-ftaw-d aad f. at - ' 7
lata DI ETI bROTHKE fc CO B? llta *i
{ ? l. ? K. ?alaTA HE'a-Barb? ?a I'* *. is ? a ?
'? - - - J... -1 Co-n 1. N?w-Torb 1 laea*,
laalata a-.d MKbeaa Blair Berlp Caearraat Mxmt,
Baaa Ct.rak<a_:a. Bt_i l-.r- at. a.-d Bpaet* ^00^1 aod
aeeA aa ebe beet taaae Baaske aed Mana* atd Fi.*
eoraaee Berta baaerbt aad aojd. ?'
IN
uiusem Birrs.
, ! Bl ? ? CtH?h> TU 't - -. ? t
r--di*?i ???-/? .-?-? ? a ?*>?
3bu M N H? D-v- .* 'or :b? r?'po?* of ?^??m?f
-?rfar-onc the r. rap I -????1 -raca.--* M * wrl :a i
gorr"*.-?? r "r-eny tbo-ai i i be p-.>dured at ii? RAt KLB\
wttE aaw a. --?.ry l.-et?e? rrvpar.w .cd .-- -?.'00?
'?--?' > ? ?.' ? ?-?? '. I."" .. ? ? ?
?WAtbet ? ??..?,?.? A ? bBOO BAMa fat l?Mt ?
"*'??? 4 i ?.-??-- 1 '"? ?
P*?^_ 4t\f
. ? ?Bor. t w : -- pr>l3.-?J ?rat Data to
* * ? r*A*)l rotate 0?~Ittm'mm,
?,*.'*? -'?"??-;??? r . J- v. a H.,.-., .
J* Tt??-. MA .\* ?7kt V .-..'????
;. ""; " ?? ' <~- - mm ?? A-weari -t M -
T- ? ,-. , , .... ,m
fJ'\ "-;:. *-" * ' - ?
v.... [ft V - ' ? ' .,. V
H - ? v :
.Hl'?-? OtWT.T.bbm &r?M.|
1 ? , onr.n.i? wtili '?rr? ?f
fit ETON r. y
Mr DfjNM . i 1?.rti?u F?ui.y M >? K ? v.
?? **' ?* * 9 DrBBB I ? i ... r?rr,^.u. t?
tMU Ftr ' ? tad Ts:.-? t. ?-? ?? ..' i? .l.iery '^ra?.
Bl i(TOV? TU r *THK. t) . .?
. oataeor- Bl * THIS EVENING Dev IT,
Will pa f jyr-t
mi thins.?*? i sr.i. Mi fither.
F gbtij.Br.-oghB-n MrarVrp.M-. II./.?,
T"*> re? <' "? ->' ?? ??? . ?
THE br R!tH * f'AKIl \
t?er >t T . Ks. M C W Carla
C>|il?ii M .'p.t< Mwn'r. .m' Brou-tr-ait
To COO'-.u^e w tb UMl Lr? ferr?. ca..si tB?
L lUOHINO HTENA
.Mi F.m?r....ti rt ? M a ?'.t .M ear-ap-eei
Pn? ? ? !>'??! ('? ? ? s:J f?'v. -ii? '< . u . (??:?.' ?
? Hrr ? : ?*--ori<< T^*-. i- cm P-:??lr I, i*it' * ?: I
?R PlTC?; -.4'? r i -
R ".Sf?l r> KSlUi
f.K ? *<' S?l l)?v I?, ?TMBtSBCC'l OrrSTB > M IH?.S CAS
yt'ALK No'ta?. ?f:ortii? R yt****? ?.ro??uv tflf-or
Onlil, 0 >o F?*cjBlr>, Sijtiot Sanoolrtco. MbIb/bbia
Rbi I ???' G "?t
Ij ord?r s*u-r Bl oreaeai r>.r'o?.o.: B/1
?"t I rWBJ, t?r?.t? ??Ji. BM ibas Itp >"??di ?"?l
Coodacu ? ' D '? ? ?*?I M? - ?r? 0 ttume? ?
Mr M -. .-"rmir '?'',??? of MlBlBBbM - ? . ???t? 'i
Root** ? "?r^ ibub? ???-'j-?vi e:ib*r f?. taa or ?-??
?on |i ,t l?;ti!.?i no ,?? ???? n i. - ' raabl ?
P?r-u?H- I . *x. Miaaaira, IS eaati R np?i
B*BT> .t? rta : J I m till iJCA'l r M b - ? ? ?
at T- -T p.-?. 7j ,
kptliBtlCAN AKT.rrflO.M. ?
?? ?>i . ?. ? . ? ? > n 1 . ? p i ? ...' v rl
aari a*aatvaj i r>?r .1 aj-mr>?n?i-.d ?^t?? ?)mt<i?d
0 I bl BjBJM I ? ' . I bm. 1'?. 11 ... S. . . . 'I S.?.?
>..??, an 1 M???!?'? ' 1 Hroaie. ?ln urn ? IbBa I I mm Man ?
s?ra it ?? n,e i??ii aaa?iuktar?w>wmt ??MUfa? Ba
ratjil. 11 im egitHi K'i, ??i i>.%? |jja>MBaAil Cam ib,
H-^-iit i'ai?. P i.'.; Mavaa .itrnooi R<?< >.
? la I 44ha, Laja? Ralf. IVaMS, Mat. l)r?? Ran
tV.?t, I <n ???. BaBBAM I I ?. r% i ? II u.-B.-r
M '? ' 1 ??lk.?i : i'.t-f ?'i??l A i-*.i-?n ? i ra('.;?o'
?? ? - o. WfctcktvM ti B Bt ?V '? at'. BMAI
aVaak aaaMRMa hiBBaBaM to a. ot ? ?' ? - '???w 1 ?
l'?'iar 'f V", lit at . ? BBkTAaaf, 1 i :* ?.,'?11 a
any Brfd i r?.i ba'oro *?iH"n-?>>l Bl BBl ro iotrt . BBBB, ?
? l?ai.?; ?" ? :?>?? I S:?*ry II ilow, ny Irving
Ii la aakaow, . ' . ? ? k ?*???*? i?or ?-t tn* r>i?
??n. c . I ? ?> aa hi* ???i aaa raAakaaal m
laBBiIrB laaally riak ... ?.nactioa Taa ??.ixriibar for tbr
BfaMM tmm e?? ?r BSW| .?llcd .'p, i ua'.iy Im BiBt-ri,
.. . raaaa mi .. ?? 11 ? ?? .!?'?.? '?turn Rm ?
Hi-- . u. ag ira f laaaaaaai t
m aravrk, rr?t tfU t bn 1?? - t >r Ar . ard .?r ?r* a Bag n
? >yi n""l t.' pror*'. ' < .- 1 . f ? n i-.-ijat'
Rubanilpilar |^ iboalabauiad*ajarla
Kr*?i). -ii-? coataialag iha Fataaraga, a ?1? 1 -r
i, ??_.! '?
No l.i' Brual* Af. t?ai B(.f?rp? at N*? 1 -rb dlTMlal
ktAONIFICKrlT a^lHIBITlUri
IVIII a
? i ??r> ..*,?i??i .ib.ain uro. ...
M'U/lTSt) T'*N'>RrUVli.-,f'.
r...v. OPEN KVERV fWN,ri.) AT
BTOPPANI ?! PANOEAMA I'ALI.
OR BEOADWAI a-i af ?i i" ?i fba la
f?ii.ur.g m Iba MotM
N' 'V VRE CiTv
.:.rr >r BBVKlAltTN.
i ? ?.??*? rt i
i.ar ?1? r.K
Hi Us. IN rl ? r.K. ? o
IHK att IfffU U< I.A.'
liT'ia trfErlA-Hiil'bf ?i"T
h Baiee aa rm raia raaAria
P-.hi if>BBa?B|o'eKarb F-" ?'?!'? ...? ?? ai :y pro
i? ? ? . ?? lu . 1 .11 ii. 1. I".am J?- tmn tear a ?.f
??? >?.! prtoa lit ai:??
MAM W at
I IM I Hi Ht.LL.-ltIMUI.Rt?
Olia.Ny Mi sit.A!. KNTEATAINMEPI1
l)l??. tV. ? "Ni ?
BOCIBTT li Hii i R 1 Rllwkl
Ii UmIi N-ar ai,,l NpiMBdtd Hlgli.aid i oi.aiu*
i'-.i i kMPANALO .11 IB ? t*.? Ias nr.li. RIM?
1 r.hA -1 tin 1 aaaa aaca 1 . loaaaa M Na?
I .1. .a" i.t1 w;.1 .:nm:u-iir?. ? ?nrla? of n?i. pa, u.lai
I ? . . bi Iba aorWj (, !?>?!/ Po. p aa m<?ni?av
t\ENINO) n?ai. Doc it
FlU 1 . ??? t-" 1*' ( ? bbbb
UCBR roNHAD PACEBI RTnivai n
M labaal Bvraai at
Ti- a?:? .' aaaiiBi to >>? aa-i ?i aa artai.lpal m umi di .raa
an 1 ?t t1-- loot
D?ora raajB)aaT,hac ?n ii-i"-o?itj o>i -a -rjr 1 .*
ZOOLOOIOAL. HALl
NO .IF B>i\\ i.kv
<* i. ui i< R. MaatafM ? T la aaiahBahaaaai la ana
B. aaaa fmt Iba ?mmou, ?'td ?In im found to r -atalu l'je
?a-gaai? .) .11 ?ti mipl-t- -nilartioa of*
W ILO BEI 1tb AND nlitfia
arar araMbltad la Am? tc?, and m-tiuo ag ui?iy rara aid
tulkloi; ro.-iiiri A ?placdl l r-rf 'rm?ur? ?|? t.?gi?r.i
dally, at y and 1 o'eloea, of faata of trai-iad ?la thai la. po
alaa a ad tthrr aadaaala Mr Brooha irtll aabar Iba ?aaa
if oni ?? : i i \ .:it?? '.1 ? ?11? . rhlldraa nndai 1
btlf prlc?. I'Ab.lillloo op-n float l| ?> A. and from 1.4 1,
"1 p. M._off utf
1jihm H AA.HAM1I A -1 '< I NAT *i P T BA
T* M'm, Fr aaiaa i ? .) m?'i???i . i iir-?r? ?
LaMMaal Mm aaaa MavrelBeeM parformanra? ais aud 74 j
1 . . . ? ? ? , ^.t gfuii,m'? ?".t ' ?n: BUXBll ?
ti- m.ni-aui Baai fy,rrbaaar-aaraiaaaba?>rtaraMaa*la
arartaty rd rnarij. aaMaatmmm Aoriai i>'ouptr.<??
1 bm c Paaaaaauaa N?* ?") arr'u'ng m- ?n, -? r-t
a> rrta, Bi 9 >? ^-uim.Hi Wareaa j-rryM-f / -
toaa,Clara,Hlggtai ?<??.-.BM ? ? - Ponilai land ??
. - ... .^ J ^ ', r I. -^.a >' ?t-r B ? ? <1 -a. i ?? '
P/baM aaai aanaa Ada I intr'.. >r, Cwniiit, a- a
Admtaaino to taa M'lieiu pai'.oru?be at-i r??ii?
-?ii .|.?e .ir, 'mt In y??ri -f ?c*. i2| i-ani? d 17
~chr1stt'? OPtRA-HOTJ
M?ca?r laaf Hall.
fit r Al??y i a-aa i*r?."t ?r>.* Bi ? ? ? -aal
?a--y r.aarniy 4ttr%ttm r.At H ?-a
0MRI.1T7 8 HINSTR1?L9.
Ortani/kd TSa old??l ? BM -1 t IMpBB*
La world TM Ai*i to Bariutrolan nagro m--11-?.
. r t Btora 'f Bm - ?-?? , raalar ?ifia of cudopta..
Kotarialo'ivrou, ?h..?a aurr-as to Ibla r'ty daring tbo :<j,
... B o)o?l ->.'l--ia?1?-at*. t-jc- i'lA-li ?rp?
aarti aad atir-o-it i i
D.. aa opae ?i t . Corw-art romaiBar? at * o eitx a.
Altwrwaow I ao-art *??ry "?tardar a nmm <?
| laaaiip u_dir n?
i ' I I iiihi ."< AUVrTlAN t'Olalaktt'Tl
vlaad Oraad Mo-riaa*Traaaaara iF?n kraaaaof in?flu?,
r.. v t i IBM l.fiamII*?, with Oral u???;r.piii>n?
Bbm It ... na. C ll aa Bi d.nre. >T? Broadway-la |
i .? , -r da: . -Er- IfB. ft u Tl ? f M aad -*?i4,r.
ay M -n.:a-[? fr - ||| or .| Y m A.ao. a tcar-iS oB'.
ii ?ry ' t.-ypoau Ac ,. : ?. m.u.h.:-?, A.- anO
?plaadll Tai..?au? of il:-' ig . ybteaJ aViiUaga, Ym.uW&t*
tad BeoIpMrea E/ypuac Art'.:?a, Tarticn dmi ?nd
aaMa m .. , arraagad by llaaty?aar D u? ?>.?
parforrtttvi ^.rtng ?a-ta aaalbliloa AlnttMoi. ? r.??..
cg> h eaatt tad a?iurdt? Moratoga, v> awaty i hU>
Irm half prtca O;tddon'? ' Hand B'? a to tin Pan-ira
3)?'' ?i tha door, price -ate For jibar pa.*-.:ca'ar? tmm
? . bt "a._lITadad.
r. UAOBIdl -> A.iMI ai. i nil kht -
' - , ?- TA-iEE'-fACLE on M'JNPAT fl AA
IN'? D-c 17, Hii ob wa.cb ocrattoa
Mra t-%:rm% Aaca EeM - " w ?'?. y MBaldra aaa
ear-i-iaee tad ttiil read dattipaava't pay " Aa Too Lib!
IL"
\ i . .? ' ?/...-'? BBl h ar.gtga-1
- . ? , a alia fa i.i ?t.l Utf air (ruidi.T.y .nm and
? j?i Marataah e?.;
m t Eda-t/d L'tder acd Mr Leaca, '.y lAe tied per
mlaMoaofW t b .noa. Ear)
M-a?'t lata B.rt??i-i R...r.?rd H' BBhaa and Mr 0
Lo-!?r t I-?tr?nier,ot. Baad
Doort cpea at 6A, eoaraeac? at fj Tictsti f 1 - la i?
o"itir??i r? abaeA artatTIba Ao.;,?ir tha iMaMAMaa of
Maitgemeoi and Je) ?UtlC ttoret Fir pa'tlra.srt ?ee
?rt.;V.,i_dB BBa
TUE ALLEiJIIANlANB
For Ol? N:?a: " .ly
BBUADWAi TABAMNAI LB.- THE alle
'IIIANIANB iBilertfiiiir ?aaoun.? Uktl they ?rill gl??
?' - KrliJAu W A If TABERNACLE, oa
fl EBOATEVZMIMO Dec ia. ittl.
rrwir prograrnaie wdii coBtalo a choice tmrntrtloa of
Boaga.1 -.. T o L.aruriui. Ac aurb ?e t?v-atmt with
tae Balearaal aopco ait on of toe muMe-io-ngg pvt-Uc
t?ro..rsot.t Ute t.a.ied Sitiee aad Cool?
T.rt- a M aaaaa? to be obtained tt the rautl tt..rat aad
at ihm i- r Boen opae at by . Cooeert u> ccmraeoc- at
? poe'.pooes-sci /a ?--uaoi of the weather.
tlUbt'a-_
_ 1MB. OBAW s
d-tiA.N.r N ' .' IX PANORAMIC PAKITINOS OP
' ? amfkic A.-. Ste.ft.tr tiuii.te* 'r'.u. m- Aliao
llc Ocean u Lade Oeorg?. couraciag' Ct>?. uw, tar
beta rtrart oneat. ?i: eve*, aa "aet?x?-In tarn ot
aiy yi^acl of aierett icrouga .ui io? eatlre roate. 1l*i,lay
laa tae a. ?t tahllBM tad uiotci.: tceawry ta tae warid.
Pa'xtad by
?TEOEOE HEtSTER r.
BttUuad *)J J. V Cortrtu Now exbla.uag at Ml Br-.ad
????. j 1.;- r? abewt Nibi'i't. D fjt* opeo atat '^mimmmtm
a. 'I T:r?-ia .I :e .n rni.draa Ba.f proa A ..'.era. ?r
raatatwaai made wtta BjAaaM |]1 Hpta"
ill K Ul tABLNAI tl AOE.T1V OP IT MB
ARTh ? Tb* oi'.jbb draw- 'j> Aa??ric?a ttil>ter.4?erB
fr<7ta mit year t O'a.riboaoa of Palnrlcgt by tae abowa
Ar 1 ,on ?r? recetred tad a?w ??a: .iie-l at the Datawt
i >rf ilalie/y :b Broadway Ttay cat reaaaio a tborl
Uue only
The F.-.i... lot t. barnb-rt are read t for dailttry
IH |art? . .1 -. r ii *
TO MACHINISTS AND ME0HAATI05.
A sTO K LOMP.t>T It '.-..i ' ?-*? -*^/!?X
Aaf lewaban.aai the p..po?e afpaBwaf ay.??????
aattaaaad iha ueea??4ry ttllBkajB -**J^.?Jl?
. * ?xdi ul Oo?iaeat ^^"^^#?iai?v4ed with raar
t. itae co?, g- of tae ?aate, who .a acQu??? . -
chaaary. aad* who woa-d wdtaw carry?? J^^Sae
redJB flag a ^ruoo cf Ute f??^ a?t >ei?oa wi.a
?^i woold bwprwBjrree
obttwL ai re par-ca ar g0^rwie?y Daavaary,
taprK.oa vo E T Boy. or a ? ^^i.;,^
tt-T ct-Jt-i' ? -1^-*1Nraa-araw^aaa
aa atwrdaaa
bead. Ac ?aa
aad -4 : ??*-'
liT IdBMOdA
" tMtfmt -Vera" - ^^'^'?^^lll
U aa .xee.-ct a-uc? to Bpp'r to abatoea
AKTINA BALER
A B HEB.? IN Aa.-c.tsaav
Ht MINMI, PI.ATT A ( II. Buer* *H B'*w*
rinlrv.ii iwcilil lim K It! ICf 'f FI'M
Ubrwtaa ('aai. adt%.-> aa rtvfa aWa d*Mr*l
ON MONDAY KVENINO, d?- ;Tib
n. ? tAi un Beeai. Ana . . k- a art* aal
r*'T ****** be *? B*e M Jatt'?' a I vta aprrowVtta irt
*? *?**.?.-re'rail.ia >h^'? i.'eeiraead aorbalertcB
VlHrJ* S"*r%4 bsBdred vubawa* of ik* BrtUab aa.l
t <? * **j a ?ert.aie haa-taoaa* eiyi-a | pi** BM*M
r'V*' ?ooee. la rlr* Velra* ard M\>rroeo Mediae* .
? ' ^ ... n. , ... p poaw i.tasl.aa aed
V , ? . -a
r E?l?AI Ml StVlDAl r-i RiDAY and FRIDAY
EVXNtNO*. Dae :iih. '.*?. mm atMt 3iei.
Ai ?4 o cloe? al ibe Atrtfo* Man
..an: Ball .f l Note i Hoi ioar B>. at - Aa *et*ael*e
aed nc? M?'"?*' f aa>*> end 'ra,n mot I aaiied k> ibe
i) ? a. ?. t , m, Y, .? ?, , ,,waal
A.aata'." :<a). ,b i.-a ad'.loa, ??r poania/ auiaort la
?' ~* ' a-d . .ii-a?d werte,
. .w taaaa* oV
f? ?*?*** ii ?a I -a ' ,..-|i.|
I a ? : r iit k i a. kaal eetMbaaai 'Sara L *4oa
?> i ? kb| a . ncA aa* a *?.? aali.
?. v - -. a .. I ata .'a ? a, a.? ?allI' aa . Mall
? ? r-rTMai t?ai B ?>*..
Fane 7 Buiitoeery. A:. ait
I i) AAXO J WARREN. Ai^.aw,
BY D| i: > R, IV ARRENB A MONTANT
?. - -* Ka,,?r4l
4 I l\H P? tEMPTORY SA l.T \>t REAL
INDIA CAMEL'S HAIM SHAWLS
L'Ri.'av [> iMMfMlM ecairtpeir-d caaaaee
* iaia? aair*aa ai. anaabwia 4
A. T. STEWART A OO.
? ,t . , ?Mloai r***r?* oa
PRiDav tl*a aval n ...?iocB.bi
Mil" a RAJ OOB
a.. ? . .. * ir" ' aoa-a .-f
. * J aCani*. . ll?? ?aaWe Kn4 tevtm.
? ? C": v.v
? Mai IRK, 1...
? M , I.
..a .^i7, r'Ulu* ** a *h..;a, ia ?aO?ir
.. .. Z M^' - ?*V**
Uaa ?.H..i uff?,?4 " k'1""'' ???? Ban of
N ' ~S,mfAa" ??'?????>*?* m*M la ad*e* a.
I I 8 A Cl . , .Bah "be '^-i-o l. Maaa..
I.?? ...am
-i ? nay. itrday p:- ... .. BbIMbi
* III mm
a 1 HLKEt'RTR. Aa'doaaaa
1lo-i.iv!. ?.ai.?. I 'P SIXTTRIa \ a 11 am a.
U?TB ...i ?l'NO in |...vh.v ILI r ami |t?
V U I nit Y. t ?li-a..n IhaTn'.-d l.wr'liixl nI lb a??n.??
aal '. E , ny **raaih ? . ei? ^i<na (. **i? nioia aal
ill INTHONY / BLERCKRR a ^
ol , . A i. i?.. m ii > l)br?OAY, Daraaabai |aia, at
a*i at to* Haxaa > Eaaaaaga Bl valaaala MM
?I i-.und a. VorhntM a.a ia u* tai.aadtai* a*lakaa?
. ...... all -
.? aaai alda jt Tiir.'. a.*u>ia. aatwaaa Rlakiy
lO'r.ih and I i?hi>-o.i ih aia
. aCtcBty-a*** ? ? Zw>ij ?la&a aw i>*i?**a
ib* TT..d a..d t ti'Oi a?*.'i-a
.... Kouii-! a??rii? c-raar . t El<litT-?la6iB M
I , . ? L'x.baad *?!ai_ ,u Kaiaaau Poa/lS
lad F.! ft a -I a?l
> - ia-' ???"oin?oa a..|ai*
a?. t u*a
la ?... ... i.ra.e i ataaaaa N>aaif
d ib t i Oi ?? I n in .!.;? ii.
T" ? H I* io la* .ho.a pfd any la faifa. i.aad a aaia>
I d-ad a ?? ? T i aal* wI ?>ti?a. aad
a lari ralaa artj tmm?'4 a* Mnb BagBaMblaaM* Uth
bu Ma. a a i abialaad < aaaaaByJ ? wi?
Baecoaaai T Bruadi i7dl| all law
iv ii FRANKLIN* ?TrU*f>**?
f'?l?.atllh\ NKK'li HOl'Ml i ohm I (If
i ?i i?* a-d Twaau'ioarlb ai vv H EMANR
' I BOM a io arlll a*., ai au'iton ?a va EOMRB
;* ? . i> v I ? a. I. '. I '- a. a. it ? Mai, aBBM t a- kM a*
I ... I a a..T\ I ;.. i ' .:a? a id . ? ' 1 ??. it* a. ai?
? itcuraaif.f f win and r*?iii) '.uiihM lot iv
IM r?a l.o'.' l a?- ByBRBaM >? B*B*B C.aoa
Waiar ih*I ia* caaaaaaaa wtafciaaaawai -o
i *?_
BKNJAMIN MOONI? A..U . a..
I," |n| \ li.KHi* jm.I.I H\ Al -RTNIA
I Mr. kOONKY a .. aa Till* DAY. al In ?Vieri
a: Ii I Am i'oo K .on. II Plala*! a f*?aral aaaoim ar,i ol
fa y a oda. alao. .1 caaa* toft, in iiif'-iai pa.aaa?e
ii: h..i i t. >. iB aBaara, laarMaef wbA aa weeaiBBi
|a?a|rf. raw aod aa. m l .a.id gold an t ai r*. waltBaa,
C*la!?bjaaacaa a* aeoearaS al tliaaucii. u roa* *
vvm! w miiki.k.y v ??
w (Km i ohm r M'iMiiiiK TBIS
11 B ?. 1 i In i; ,Mb
? ? r . .a.a of a r.ilaly ^f b dll?e-!e, lea.
breakfaal and dlalaa table*, bareaaa, ? ?'ataj.iaala, war
p waebataaBa, I klai .i.-..aa. A* A.ao. 1 rurelib
la'. . 'a .a ' .a 1 i.ti. . ..M Ra.a poalil.e *
R. C KCBIf, Aacduaaat '
I I HNITI Kla TU. uilKKI.W Tl ? h(i ?I | a
I ? i, ai l> a w.raro. in o'Mr Mr C k vv 11 H. ?I
Mi:.', i K l. B. f. m Y. an. 1*1 *l aurii'jb all tb* let
are i o'ai ? I Ii tii? .?..i.i >m aaal.otra, baluv ibe ra
. a .. 'i h kwllb, wbkaB e.n b**a Mad* l<i >h*
. ? 11 mi f?i imtiai, a rale caeaiaaaea,aad MIMba
. 1?..'.. i reeaiT* aa Mi B ^aa l?tbMaaaaa aiii m
mi>| ap id. bj.iraaa Tb* a*e?.ua>aM *aebf?c*a Baa
a in variaii laaaB la? I ralMia waaaaaaaa < *i?i"e?a*
11?.* aeaaaaaB of .a> diT u?
i VV BROM'N. Atieti.?***.
I IBVK Nkl.K HE I II ? ? h OBRMAN ANB
I. ,1411 KaN( > 00 It- Heaea f"? ?Utaa
i.o'al. ? 4 Aul. i-a BltlUbM I i II P.aaaiie-J
B "t. IVN wtl aa'. ei taed eoe tl U04T, Dee II.
a , i. ri.a' Iba Bale* l'..?'n . tat BnaBwBy.a Bfga
... i i'iaiit of rlrb far. y , i-ala, ami... Ira toh rdaro
. ? l.a.iek Ch e, Boi uiaa ? I Vaaatiaa iMaewara
of raw daMgi'S, In aid ui..aa aad l.ceee. oeetal bl BM
. ,? n - P ? in I a ?? i ?. an i fiaat
. ! ran ? a.i ... a ? f r r di lay ir?e?n.e
A . i, ota eaparler ra ??? "1 Ptea. fort*, and a*.*ral
a.t r'-a of baodaooi* tutbltur* diTAU.*
A C 1 I Tl LE, ??l : -ar
n? .>i. ii.ii aRMULIi PURNITt'RB,
PIANO. i'ainti aOW. Ar ui a famliy dr< ouloa
ticioa II NCLBON hi mi a CUwiBeafal
T' r.'lul' a IB . .a. i II" Br<> aar al -?.?mar of
. .. a . ' i. r a feat | aaellaawabaaaa
keeefaa i. ? i j 4 B ..-.? .a i .. bai r?rp..;e, ? "Ate,
iiiri .... >..'."< ' aaB lea table*, Ibrair aaaa, baraw
IHM) . t ..Mi, MM ... i ..a|, ball and aouw
aaaaaed atraa >laa,el a and . ..a ?er*, i?iiiar?tiary,
I i?d?. i rd'M' f. Ilbrn, A.'
A ... palming, r .mpri.lna; a faar |rnia
[ A a , I alaao f .1 ia aad mu.lr eiuoi
Alao, biiehaa narattare. wtib wBacb iha eat* ai,i
i OeAal 'k .". taady un Uta aaaraEa] ul aa.a TarB*
":?<li_ *1A Atle*
ti MiMi.vr".
I>KNJa?||> ililiiMiV ?in aalt on Trader.
??"?? ... at lb* BVairkre BlUa, BB Paarval
I h |l r'a.a'ira ,i-au - j \ n Ii aa I1 to 1/ h..raa power
M Brat raa* waiajaa erdar, j ><,ue N ahaM A Mar.n a pa
Mnt irTMoaaa, rBegardaa'a BMIIa, iiuuaAia l?..rbed
? ? ra i BofardaVal >lta i ia.fa b*M far I .t.iaf
. ? ? . ? and ..'.bar Ha nr., na, aiaary f>,r
?a ? , baa llBfBeMaeaj TaaaboeaarUebaaaaa
be eeeai aed ?in / i u. jurmi '.b.iaaM b'.ura dii vtM*
M b BCTi.KR, An. Baaaaf
; ll HI.II All HINI^I l( a a a la ? ? HA II -Oa
I VA A.ONBBD AT, Oa. IB, ai I* u'eloeb, al ajar* raaaa,
II Bpiacaal (aw nd t orb ilia ?Barle of Auauai*
?el a alba 1 bu BVaBBaa Tb?<?di.ia Baru*it?a, aad
Biber Lbia*i*i*a. ir.ieatatlre 'f running, traaa*.
I w*M, fold end el,ear wau-bae.gold rba'.t.e. laarelry, be
v < '.al. Araanea%aeaaaaBa| of double-Lair*) eaaf.
rlf i. i'liioia Be
A ao, i?u Maalreu aadd ee and brldlee
idea of JAHP.B 8 Til AY CR,
i ? P'iblie Aduilotatralo*
IpKOPLB**! LINK - i I a 'I MO a I A dke.
al Prr o COI KT ila.,rva Mootaatb a?-*lDai leaac
N.wion Ua'.i. ftrawaad niaare -Hinirala batai.e f\rm
mat a| 'Ulna of ao aedae Bf ina Bupraoi* C airt. Iba aaV
eaelbar a* Racalvar Io tha bhovn aril'*), win aal, al pebble
i e M Iba MerrbaaM C .".a., a. in ia* r|i? ,,( fa>w
of Data
rorb, aa w eunehday, ma *oi dap -.
..... a' . .. leefc Bl ia'0, lb* foilnwlBf proparty aad at
facia, namely i
A .ot . f La k.waoa t'oal, abvil I'" lu-e in tb* yard
Beraee el A. .ai.y and vv eablcatoo ate la iaa clip of fla*
Yura
Tlia ar.eiplrad l*aa* of Iba iota lu wblrb lb* coal la
plied. Uaica Iba earera. lute -wear of A.baay aad Wa*a
.cai 'o >ta
Tba faer.aa. a .orto?, *u*ira. .?**, barrow. Aye aaed
and ettaaiad no tba ruaJ yard
a . I Lari.aane Coal Is yard in lb* ally of aUoaay.
about at" luaa
Taa ball uf iaa itaaciboal Daaiu Cilatoa, la lb* dip of
A acy
tba aa of uaa ataamo.iai Olaatocd la tb* clip of Ai
kBBT.
Tna i*i., f'irr.luira, eta.**, cat, f ?i aad otbar Be
torea baiooftae to ib* Aaauciaatua In ibe city of Aineer
Tb* uoeip'r*d ?an of lb* e.uibba.f of ib* pl*r '.a?w*as
Ubarty ?r.i c jun.aa..: tu la ia* ci.y of Haay.fafti
Tba uoeaplrad laaa* of ib* amtb al l* of pt*r baiwaaa
t irt .ay aad K . iineoo ate eaJad u>? Dlainood elar.
r.a iaaa.il ai n?w Jere*y. bee?*<:?*, taeBai. appa**t.
f.jrnluira aau af puriabaar.o*
TB**i?*w o*i?otib Arbartea, Bar *BatB*. bvabb, ap.
parvl, fu.nlut.a ar.l ap^cnaaaacaa
A ..oamaoai leaar Nawtuo, b*r aotUe, lacaie, apaa
ral. firnliure ar d appurlaaaara*
Tb* larea-quariar* aart of Aa aiaewbial Baadrtb Bad
eoe, bar eoaua*. lace.?, appa/a. furuleare BM aeaaiia.
nance*.
la* ataaetboai Ore*;.*), bar eaflia, lataA, wmmmrmU mu
nil ira aa.l .rti.rtar.aar**
* ? .-i.e..' ' ..-? ? ai* P.mpiru, Troy, ead
Baaoa, tbatreaadaaa laeki* ?. -a; a.. !u?Bli*<a *ad
i,, . aaeaaea ? act 'oib* wiir.iaa of ae.?* eel b*>
iwi aa tm Aaaet laBee aad ib* owbara of tba oiaer ?a?
aa.f part of Iba b-jau
11.a .leaaboat h\>- baater, bar adflaa, lacaei. afparai.
braltara and aeaau at.aa.ca*
7.a a-ia.t.'. a. ? ...a.:. ..a bar ac|.0?. i*/a?*. apparal.
*aralauc > aarl ef Tartar anraa
Tea a.***'.oat a- uiu-Amariea bar aaaiae, tecAi*. eirpv
r*i. farB 1 rr abd apoururaaaraa.
. .H .bar** of eiurb in UU IWarvb aaa E*w Loeeo*
Biraa^/cai Coo.pany
T. a .aaapl-Bd iaa** of lb* b.. .::?*? eaairar in Oraea
a.cbf la taa ruy ./ .n-w Yorb
T I if. -r.-a aad eappdee .>f in* aaaarlbale*. B*?
notIdlaa; aauabar IM Oreaewicavel In Aa dip *? r**
Y.ia ?
Tba foraltar* aad aaiarae of aV> ?*??.** eaano*
doe it .b* aty ef .'(?w-YorB .
v 11 arjaar* a?ou*?*, or pie tree, aboai '"* *"
A lot of Iroa, copaar aad bead, aad otd f*?p 'Blee* aaa
j doere wore bad a??ilu d?a*al?d fro? V?a.j*
Baaaveeaf BaifAp ?*? . ?*N*w.y?<b e*?Tf*i
la?ajb'>*4 Coaapaay or Aaioelaakev -
Ibabar** of LbeevocB of u.a BacUoaai Dry l?ora vaw
peay, la it* cur of Mew-ToeB. _
A lot of oew law bar pia^auad ?.:.,?-;.' ' "*
OB ateaaibr^aaa .
I ' ??? :wa-ja/e * tea ff J**
laoatrreear. m tba oraaniua*. aa made aiia* Bacal'w*
OB."- IM OraaKialeA-al Naw-fofB
Da ?vtM?w Yor* Daraea >ar A I MB __
EU KELLA if, Raeaawer of (A* P/ P*^
:?,;.??! Ee"*ri? M t** PaoblVa I?*** Aanaiaiaoa
TO LheT A SOVOll.HA Ii:.
? WANTKO BAjaSI I^ataaaaaS^aUaaaa.
afaat aart of taa cue aacU ?** '*' ?**' ^
fa 4**!? R^iBaaaw OaTaa,eeaaUa laeaaaw^bw?
?araMB~rOB ?AJ.B ->bT7t.*e?r:bar o#*re for
t?\ . Matra. ?< and. ,.(aier wtib A*
, <t lauraa baaoee'.af to in* aaava 7*b* lead
1. ia a aooal Mate uf r*ia?acoi., wa.. waiared. aad coa
^ aTt-alidad* ?? ?""air* aad airy
Twit-1--! a eaeaafb! ?***? ef A* a* rroandUf ca-aaai.
B,i, aad ptaaaaot.7 al-aaiad Tbi. ^a caa ?***'T_b*
JaB?art*d Liu a b-awt-fu. coaBtry raaWaabra, Bad U bai a
tnurt diaiaar* frtm ib* M ?To* D*ao?, oa lb* New-Ta'tb
a. E la Ka ? tr p r? r.'la*? parUcaavB aapy be
0 K LY Mv-B. aa t<* prae? aaa, ar la
,jlf,,l' O BABTLRTT ?Prai-M H_1_
>?^a^
'aTrr^W^^^?a^.ea^.

xml | txt