OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, January 16, 1850, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1850-01-16/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for

NRW-YORK TRfBr>K
VK.V-V.RK WKDNKHDAV. JA.STAHV '
ff f>em?eratlr- Wala l.eoerwl f o-mllt?.
Ab ?r?v?mr.i mee-iL.. U ? ' ?""' w ?
Tt'K'-riaV ENKNIN'? 'Vi -.????? i ?. - ?? a *
Ir?!?,- h'/,- rlATiil. B BMT9jT, f" hai"?.a ?
PYw'-? * Baa-aB*BIB.
K*r t -llfomi*.
We thai! utnn the XV Ith number (it I*Jm I
nut for CaUfortiUi, 1}rtsfi and tkr Sanirirk
ltiaK-1* At I#*CABbI TalBMBHiW Mrxi/jr. .?
th* Corrnjktf, Wfuch lAiie ft* C'OUTea ./O Trtnraday
.tap M
Thi :*iBt*f.K Caiai.a?There wit a -ev"
mt eveoinjr that the Canada fad been tehrrraohen,
bat ah" Baa] not erifH wii?n we flm Tmi Tnf/u-.t
to pre**
( oogrrmm.
In the H-naV >*Bte'di- a BftaaA] Omrn.'.:?* aa
a*r*ie.r. .-*;a,.iai?oi,a waa tv.t-n, af wr.?-h Tki*i<
8aiI8 a Chairman The /ant iUa*at.r.:. i i
IflBJ th* art in rerard M toe <v e- t 'of lajaajBBBI
waa amended a'- aa to alow for that BBtrpoa* a i Bl
ooaai to ibe axpana* ot co..e*t,nr tba Ha i ?? -
lBdB, axcluaiv* of the expena?; o' Storage, f'artar
Dravatre aad a ?-*? u that .??o a-.t lo- r. ; .
Mr fooia i ileaaVton in rea-ard la tha It rt i
nea waa mad' t'r.? ?;??< a -"'er for Monday n?x:
Mr Brulit-ar ? raaoiuli'-o, ta. iaaj OBI t'.e i'r i
1-a'. '?" * ata- ? t ' '."reea wf.i-.h :.- '"
preferad ?.^u*t ?.hoeewr. ..w '. v ? <. aayaaaaaV ...
nu><, Au waa '-al.e.i Uj,, teilen Mr Maao' ?
moved to lay it on the taNe Th' rout:"!) *aa i *
Id l".' Jt J,?o a;i '??::? a.i Whira . i ? r' "?
CaVMBBaa, *ni t..o aaja al LoatvfOOBI
Hrim ? ? aaaaa a I *
of bia reaolotion, bat no BBBaBB araj had. Mr
Oocotaa anbrnittad a laaulatina aaflb | <
tha IVeati' ?:* W' ti.- mat ??? " ' ?
dart wit/i rhu A "-M ? tl" Hin.'?',? dt
the latt at." ? ' ? bartj bi BtaJ BB*aBt" It
aame i{ur.t>ruan tjao aibfad a tea^ Jtw.:.
lor t'* ojtro<tivi.? to ti>? (iroiei.t a: . ittt
de Affatrei to (inatem i ? "' ?
paar*rti<e |.?*v?e?n tiaa* gaaBaaaaaa Bad ;"
partnaent af fftata akki oo..i<i of *'->' Coarfai ???
B* Ireatni aaaaaa?a?aj aratb (iualema a <?* any ?I
the Htatea ol ( aBtrtl > ?
[a tka Bot ? - baaiaaaa waa IraBaaaaad
vorai tlie aba Baa af * H?rire?nt at Anna
Ta** The rteraian at A'n.i . ha of I il
u ara araaaaaa, ai<?v t?: Haaaaaiit,ba >?
Maff EtilUa cf tL< Yorb Oaaatta, ati< abutafi
hrtuiant L:- ?> Fv-> w Ji.a ???!? :.
t*n<!*d to eonaoiu Paaaa*rvaaia aaa de >??:
Kotiiey fiT ' a Tl i? ? ? -.<????? ??<??*?
aattatba?k aaaaaHal Paa&aylvaahi !.-! aad
laard to be ."tnf-.; t' <! in ?'' .' - ? re, a x rai uay
bet *re".
? a* the regular l.rrf-o Kc a i an li.'.a . ? far ' ba i
and Her?ear.t at Arm* te ''. : v>.... ?i.d <
bV it < :i tffl -al" bi !?'*'! K'-t nor la bjB| Ii I I '
i.aary fatBjaatBi oa bVb ' ??< i wai al t. i mi k itO
to ha*e baaotaaaVd Uierafui ara boaa Iba How
wii: to lay r.? ?cl Mr Houm. , it. 'a i,.. Daa
Keeper, au.l Mr J.nia?i.a, ii? I.o?' r'a a Poalaal
t*r, and get laaaf* aaajBBB aaari Tbataaaal
fo-?Ii?(( fi.ottk k
"?laver-t Noii-liiiriariiHori."'
c'ol. Foa a i r ol Tht Pen %$oh : i > ? i a
tlkt lux dele at ai a < mid..lnlo I I Iba 1 atkakifi 1
the HoUir* *> k i ti-1 ? v n '.. ..-lit ha. iloue I
rowa op IVeiton Kin* aad Daai! Wilai :
uoaaly, ? puia aa' ta bit btothar Looo-Fooo Editn
llait, ivb/i ha* i aaaad hmnoif Praaidaal
rttal* aanate by Ina own \nti. a<l'l*<( lo Bha rah * ?
the Wi.? aa b ai ' h i ? Bail j !?
' mir S mtliem hrrtthi en' ?-|. > a\.? biaa a
th* litth rib juil t > make him ilo eaay (aa U I
did ii I nlWH\ a do ti.at aame' - and aaaa a" bad!) ? '
n Ina bMafbl aj aa *? bt BaaaM that
??Oar aakki ar OasBLti ' d ?? Paar ? ??; I.
tail oi roruiiiKer ?Boa ai Ba M ii i 'ne? iwin aaaaV rai
.tele lor I lerk ?
No, Pn ? nut one word oi1 aaaaaiaafalkoa - a
Baa Btal word I I b< agl wa ah mid hare fait a j.er
aonal p'eaai.io ba y,,or k??I fortuae, wc felt a
aa. : fiat yarn eoi eauctly what you ha.! l?i s
rioliiy deaerved. an I trot it faaai Baariajht qaartei
loa Slaveho'dera nat'i'ally prefer n alaralalkll r i
a dougiilar* Ii it one - I <) BOtaBBJ wa Bl
in i-oainu.n won lium
- -After a dal> at the Btaabaj I'nai, our aaaooaao
lain frieiel hlnii.lera al M BBJIBB a> foil, Wl
?? Ureebar forge'. al?>. koa rktkrahvatt] te-haa ? haapr?.
i rouiwl mi the ta.aierv i|u< at'.ni aa r..i.:i. .-!e,l w H!i I a
hia ? > i I i. > l,e euooraej ???. lioioor 'a'k .l.x-i
national n.ui inleraeunoii. l.\ lia .nc 'lie a.i. n of
I hat TerrtiorT a> dotia've"'
No,fir' arroai afaia! Wa in?.* ?, ...i.??.
no iuoh DaaBBaaaah aaaaraaa,1 nn<i i,..\or <> I
Tiiat <k>. at., aa aaaaanadad bj Diu Oaaa, i
aWtaJblai i najraaa hi aacbada aaa? at j fraaa tht
Vadaral Trrr.tone* Wo Bhaiaralathat right, a:
BMa tka dnu ii rt. I. ,i ii. ii waaraavaf ai a
ahali ex..1 in wlm-h there aptreaea to l.e .1 n.. e! .
?a*evy will t>?tal>lieh itaeli if tvt apeciaPy peak
bit But tu . aio aaa \\ afbi ..i aaj ? ? b Tai
a?ry .orui n fetal.- i.\>ualitut.on *i*I fiee?*r.' e? t I
paaaaiy aaabibat Mavat|F. wa aaat aaa thai Ct
uaa<i take tu "her anjakla bt the paaaaiaaa tarn .
to fakaraa aba >iate ? aaaaaaabai ban aaa i aha
Mad Calieinahyraai kadbaaaab aaa adaakiatoa a
a ooaatitatnwi rea?gniain([ and le((a!itiu|t S a>.
ad BaB ' I?eIu^a.?ral!^? il.a trme m th* va ol. I ? I
not have ajaaaaaaal our raabaaaa bai aaaaa .1 1
tnaiatinx on an aiaaadaaaat of her eoraatitution H 11
a a*e aho baa a,'i.;e,l im- ;.. at..:. , laaaVj rid
ar* ready enough to a .;u.. a.v ti Lei V .
aa above te> i?n but *? titfl.l And v?c ara e.!*d i.
?-a a rT.ia! -.art of ' lh* Dem.vraiy oau?) t in tba ?
(>?u ? Raa iatanaaaaaa Braak ?i?i ni >ra j
atratard ti> unite with ua n arena her a.ln. a
That a all
Mbvocbact im Obh ita Loo !
Otiivontiou al (VlumSoa w. i t .talon.tli a.- , a
Banka aaal ia iav roi Hard bfoaaj azobaaiavh
law? of a Sew Cona'it.iti m. M.Rteatra.i ft
ta.B, "* m.ie l;U-:a' avateniof a^BaaaBBaj ' '
r**bh> Laa la." wUbbi :a capiauient to aaaaa Bel
them ?? in fcaalkad (uautitiea ai a pa oa to aaaat t
fr?t af aataa^rbaa," *e. and afpoaad baaiact]
flaver,. ao that aka* ? ul at kB t.uu-a fee r ?
thau duty to uae aj power, oieary a-noti : .
tarma ot th* National oompa.'l t prevei.l .:,
ereaae. to antigato aad lad j t> aradkata i
?v? - -bva r,>aoiau.?a bl hear of tka \V;.:u.'t I
Vwai wi re wted down? Yeaa HI. \a> a ".Ta ?
reaoX.t?i'naiTrA v,IWo| Senator A lot i vo'e iota
ol tba Prtwieo waa atneken .ait, ht itu aaaaa t
- -Maeh it the ? v t ? |sl'v h S? t,aU.r i . -
baa at.:.e\e-l ..mar.:, .ahi.e Meaara Ui.'.Jmia '..
and .vnapauv ?dav eteadi'.v int.. hiahanda - a -.
htwu *ppr?'.:tv <. ..-a y Senate A.,-,.,. .
with iw refereuoo lo BBAVaty, aad ?? .let... aaa .
abaetica irv^u the .-. nal - that ia. lh.? alaetaor.
c'ba** iu lua alt a.! vt aa ;.?aae.i bv a.\ a -. ,:. ,
rbe p.xve.'.iUeT* ?ffet" . ??.a.erj were ?,
paatuooa, and the OMaaaaaal a.lyournad in 1
hubbub
tjr**Tas Tlaif iaiI Paartaxraa ai ??* o
Oka beat paoarao; :;a o'.*aa It Bl laaaied a: in ractae ue, ?'
?a aaaaaad rharj* of WaAiaa 11 Bt?. 1 -a a ?
wnaar aad tawwkw, aad ta the o fan ot :>? Ma ?? Te: a
?oeaat. It la a ahiOeel tavoo, laeutaj ft er *trm |BJ |
?*?* ? fall We roninanJ u to a'erera. .h4VaKf
17* Trb N'aw Bairata Anaox aTr. by Jaat*
N raair*. tt-ha iaa. pa}??t ? ar-e.. .- i ? ee: . '
tea all 0**; ua^^..?-i. area:, aaJ Wkt Ihr?.
Faoa Mt"?rwTk - iV/eerv* ? We leara -nr.
Ifta St f>aa/a <'k?twat*? aad Keeaetae that the Pet :
nakal ka* Bee* a-tawphani ia uua aaw tarnton V,
Laaa>fAjaaa or * pan of taetn. aoaaptad todraa ...
Baaa, aad Ute* def?al*d tkaaaae'r?.
kliaacaota Kt?AXi 11 ? It will he teen at a
CPBii arieoti of tue r aterucn: of :he ie> ra:?r. Bakkah*
a>dar*apaper wAA :no apt ropnado* n... o eair Ltj:aa?o?rr
wk.?a vre mi?o paii.'ian. that it ?ill (aka taelaaMng the pm
.era' bd!a aa addinoaat apfwvprtaOoa ,h fKaa *Jfki 10 tea
t>Hi?arW A'liar*. over aad above the flAAa' lt*. . .
artalal aad*ap*wd*d. t? detrat tb* ra|ara**e of iBehM*
lafMdaror* It would b? a all to aak M. Sul-a.. our dee>
rwta, to (*( aa arvroprtaoa of $10.000 tkroagA at one*.
I Jdtaaeeeta Chrocicla
Taa Obioo* at San FRaaciaco ?A lenar wat
rece ved aa kftwday, ka Homer H Sttiar-. too af :kw rtty
"r rraa b. a nearer oa l^a.a tha O**foa. *Aw aka Bad
a*-e.?d Ar tv. jf a** Kran. -eeo Th* lert*r h**r* dale
tk* Im Dar a?< eava, thai the Vaiaara it aat .aanaf, aad
.aat ua aroa Ue oaij Baa at t*od a Una
Fron Weehfa?tot> l.mx-m-Vnco lie-ma ef He
Tmrm ud UetTearbne.it.
*A** Can c TUTi'tut W.asactM.IUvi?< Je?, t
Ha ? r. tf Hooe? dal arm .: . . ti T.ieb iair?jrttnrt
i today The g*r.ate \* ?. . ? M? n
j n^astttirvit cod :.' -ii :': ? '. '??*? ?'/ P :
Aad the appaaraa-e* wer?1 ?hat, aj far aa dhl
i "ier.a'e arij 'ov-err,?!, a f?w L'x? Kner-a aM I a
I low 'he De-pertrr.ent the eamc firxi \i neceaaary fo-r
I gag ,v,. ert,.^ of Reventie BBfla1 ?'litotm. Baal BarJr
i oar-n aajM had taVeo *hv Ia aowai b wat
I eonvrwhat *tran?e, howerer to hear Jtrrtaa- <
? I;a?t? an* -.:*>-? y-iate?? ?v.. ? ?? ths* -,e w . .
! ?ot? araiwt the BnaiBB a, beeattae ftboj a-aapprrrr
i ad rjrf :r.a r.Tup'j'jria 're?'.:.'.c :.:c tu? *, .'r ? ? <-?,
j We wouid vote t., r* .. I r ? aa.a*i?i af p-x-r c.e*?.i
i a:.(i it?p ' ?' i; . ? - ?
I aor&e fTTOO.^aaai lower ob tbat pro*piYitorj. Hethrrc^M
I aoch a reform waa ijfcceuarj- I baoera bowoaat
I that \# rnareed rooatrart.ve M .eaa* bxyeaaaj to
| M ttiaaipp. arid ratBiBtag tri Waabxagtoa tmt
apabaj, through }.? r.e?er ieft th? city et a... ?'?????
tl,ttt oeai ir ??y, at far'cMBBbaaarai .?a.;?. aaab
? '.e:w.;e'i *?> /?? ?\' < a ???*..?'ei !? -
centa a tr..." f >r every r. Ia bofwaaa ? 4
ar.d Waataaftoa, a>>d te a day for BBBBJ
: ttie ic'xri wt. e 1 '.rurreat ??* ?? '< a*?* ..t.
ho d tritt a^* e* ho.'? "-t ' > '? '?;?*-?? ?-'
iBjyaBBaa? abaaa arbo bare t? 800 or I3.C i ta '?' ?
p<? ?.< ta nv/'e '"a:, a tat... ?* on. i '
? j. t tba ? < ? ? aryi? : rat rj
Taa wtt ata araa a.rrt na ia Exec.it.ve Saaak
ladkq Oaa vtara Baaaaaottaat aaatiaarinBi arara
. r ; I , .f,i ?? '
at ? waa B'*.?.. a.vi Hon *? T"--t.*?
bf at baiag a Treaty of liabajnity of aoaaa IK
ooo to aaa i ieui. Tu* lataaa ? Coaaaaamal
r-eatv bebaaaaB aa asaraaataM abtaai M
were ratfi-d aittoa] irbaaa '.? BK!i> bVww
bY TtlEG?'iJ"i Tfl Til NflV'YMa II BOM.
.Mr. Vtetiaori'? Hetai- ibBB ?lr. Maxat!!
Mr. t IB]
araaaiBai a nttaaaa. ta U
Vir Waranaa ? arro.: ta wrtbata 0 aar.
baaa bbbb bataaoad kvdaj aad laa aaawiti a
aaaakaMBaa >? aacatlabiad h?ba Oi i K bi brad ~- ?
tit-t.ly vof JtJ.-.??.:.?: o.X !i .'iOi?'.j s.mI F.. .?
.an ai d I aaatj a aa CtaM
Sir HaBwatl L I . ?"? mat a'Wifl f-t; an.: '.
aaarrvw
Mr Obat aaada i arid adar??- I Bbjhl <-?
ttn aaul ? ' ? ?:. 0 Bau ? Ba
XXIJsl I 0NUR1 ?S ; 'Iral Baaalea.
AJtotb.'? v''.:h'v,;,r.,r4-. -
? Rh;. -?.. ... ! - ' .. ? Ti. ... at ? ? ?
I , . umt .,-!.?,, !..-., u- i, ... Onn nnnl
u.'J ?11'' ^....rr.., / ., ii..i, "
B| ? >. i ? tread rait
? a? then orli t. .|
rerritorla .atai > a I K ..< \ ?
Metuee,eammmttheapai ....... vPraxaraaai,atwU
..:i.a .In* >"i'!.'.; ?! M. Intal: ; r ;.. ?.. I u> . t,
rtMrwa a: ,.t ?:., oa :i ? su- ?? "" I I >.e?er> ll ea ik! ?????
Ii.i ? ? ?? i: tn .'tie.) ." at ? - niaa" lie- te-.
:..h u.<^?i eeial urdei t.it M. ndaj at ?r. n u agreed
|Thalliimanaa rtllaa ana la lata eil ibaraappaari
"i ire toot > i Oaa Senate j
On moii >n ty Mr Baeoaita, tba laaaia ra ?
,.'te etme.Jere' .. . .?' u.e t........ :i.j ?? . ..... ..i., ? r ... : ?
.Mr b-t.i.at Bl aaioM oarr to BMdit) laa
adtln.e Hie worda "'' c.uduif taa tubonrtiual
?. ? , JI....w an.t " l.er ' ?i.r. .. t
M v.> i ? - Aa I . BBBidet ..... raa .
ei'inurtt frota ibf prad e* of laa 0- v?r:.i
.. .. a ? a. da i petita*torn pi it ..e^r
.???.? ' I ttefea I aa nt ,.
e ia.,1 aaaa Ba taaati m i apoa thai rpie
r... L' i., i a I I.. ..... . . , .
aae-i 'I I ? tt oa * ta aeaatteed a. I . ?i
I..a Nh.ii I., j.i Haf>? I" K?. .
?.. ,.i a. N .-w.. s ra * 11. j.. trareei fa'aB
tatoi ta
M. Hit i at i-apre. .a ; ,ae
?aeoata-. a' ?: ? ? r . . ?? ? IBMx: uit a
BaaBBtaBiai 'ta. rwbta i aal ? ..a ka .a.
a. a i a.- t ealdenl ? ?.. .:k:e.! Lai ba %a aM
?i.ai.e aa '??ii.??i. aaaaat i i caaae^ and ;:.
eawaarat a hoaaperaaae a 11 tea bei
low Bioe were Beetimie ol the aaaUAratl a i
' - i i .?. . .-a ?
' a ' ^ e* ^* at. be..-- . J.
?tad aaal thai Uaa Ta? ... ..atbeti pro-.-..Ot P U e- ta
llaUli^ulabevt irauLien?.^ Bv tt ;r. r Seia:. , Jdi Mai,- .
..J atod a. : e ? - ??.:.?? ,a , ...
1 ???.?? : > la . . - re .
Mi X.%..?. in l.a aeai A ..: '. ar .? .
'.M. baal-ti. aa ?a,.al ..' t?
aei a BYl
\. t at
e4<r0 !
at .. a
? .r .. ,
?Ok! alruelr
deal who
*, tu fb?ot* -ar baa
?ti * ? barker lie f aa
e.i ? .r\ . -r a
f Jua. iM raiasr* to taa
Vr BUMto ?mJ i.x. aa- - ,? a tr:: ? ? .r,
**'??' ? ? >;.' a. . . ? -a T.-.-v
Mt. Biaaii.x ?At oaa l ?? ataaaaaa at ~ian ~ a
aaaa tba. ^ aaaaaaaaa -rti't ->a1anaa wai waca rrrt d
fee* ?-.:
w%% Ott* at lOM
Mr
Mr
. .-? . .? ?
bj NU II WTATn ??
Tw Hiirtreriaua eair.e - II * : w
and he mr\ !.er? ni?' e<! In aee aH ehakr- hand a ?tu tie'
Ml Unman pro;. ??* I i >'?A_no<.int the preeeat De>
Keener an ! I' ataMaaer b? r-eenruri. ri
The -reaaia niled H ..ut of ;.rder
Mi Baku moead to pottprat? the elect' e IndetJu'.:? ,
Ii waader <wi g .. . rajartre
nk.U -\ ORK i BGIOLAI i .u .
To auieii I UM . Iiaitarr of Bbl C?t?k 11 Cammed (or-pu.
arpaati
l'\ Mr Cooa?Adaara but I faeaeaaoo hatasad
:.!..?. ranker?
Ut Mr Moauaai-VW! ?r ?n:'.mer.:. t...; Co.- Orden?' ?f
aad Can loa Ra..Compeui Lei.! >.n tbe lab.o
M? Mi Maua ramrahlT. rrlih amnndiaeiiii.bi'l anrti.t
ii rib. i.. ren? ? loanpe ol Jodxea otaofjreaaeaadOyi
aad Tortri-.e, Coaru In cer'ain .-eaea
re?. ??? ou !????? .f. .- ? ... ?:. ?! !??? I u .? ?? I' ?
Broa Iba BotlBlBIJ af s.e:>-. Ia eoewer lo re.j ,e-' ol ..
Senate in r? i. m i..-.- .: .4 r..J-.lfea A; iti
nie Ba ? ???? I Baad bee [Aal tbeea arera ao CaTpiee i
La '
t .. <? Raa i OB w of Kew-Ter
i. hl?. 1 ? ?? a - . ?...::?? jjai.? - ?
Brook
ratal i - m raa caoe aseoLirfio*
I To
i *
Mr t>, .sa-': :td :y v-e-'s? .
Mr Paakiaa >A.e.:>d :? .? a ? *
Mr Vaaaia ao.eu'.c Jk\r ta? eSiue ?ul.a?ct oti jai.<
a.-rieai, aa so il
Ml. Cxi act< caJed up tie ineulltliai {awhitsf o.or ka
M* imi.a ca.*.: ' a -ee>.jt.oa .??>?- t ' aa
?tone a aaart' e'e be aa ? ? a a ' r? a
of aa Waekiataa MeavaaaaL Mr. C rt-Ka??* BaTraao
>???: ? ;.-. .?,? 4 - - , ? ?+ -ca'
a' ~o ???? . a- ?
ir^L*"^' 1 i i -. -e ? a^t ? ? . I- ?-.
il_3r*T 1*11*''' aty eiceav 'l coajd Ut yaeced B> Baa
.. **3,lJ' *V ***d .-je on^eia. e?E aa bansf aft
-T^., Iii?-?T ? i ""**'>,iJ*ae worthy raefT-aaugatv..?
***** ^a!_j'?V*i ?.J*^r''^ia*a*i Asa to Sosor Tbe
? : araV :a ine er? eetaaneu ?t
J?jj "-aaTaaS r**! a a If*?* JfTl??7 W *** : * ??
. , ," .pofaaaf aa aoaa ao ?a* tra t-ave
(aain! ti* a^naad aaa a aa aas aaa; -Ja pe/t^tua.- ,?u.
mm) -?"C ?*~~mt oot "-ai pro.>e*-ad w?ieo dke dt-? elood
/ ? ? __?o= ?m I-a- ???*_ :r. :"? korvi ?= A-~
-? ~?>?e uc. ???-- '*- a*- ?rj?n t re. .-e- ?tu
? ttr ;t- :iakr- kav-t> >*"'' " ? r? . ? -
i aof ed totb? a pot to'tred by *? ?-~"?-'a?cs ">*? ? T" ?
. ? ec'-r. - ?..?? a ?
re v -?ta?"?Lta:aee.*aB'of ea?^^ "*
Hi ran* .-edBrret. to if? i Jtt>: ? I Baaa t??kow that oo
. .wiMi.Brtanao m?Ud tar ?d> eacr;. a* /treated
y -?? . - ..-?..... i
, - B . i?, -hjj aM a: t\?m
M - V ? -at r . -?'?? ?- ?? T ??? ??a. ? ?
ksrd
? Bjrger a t. * <
d? to tkte oiuiBOi tee eatier sot to ikraed tat mm
s-v.-~ f- a'"- v. : / -~
' ,
V- Ct ?: .: ?-"? *??:-?- -< i ~
; muee ap-var.-: ??? -.-a. tt 'lo COddtSuC -' e-a..
:. .. ?:- r- ?.:?*- I CoUotT?
~: ? Maeb* a-3 od - ? ?? ?
LI. H
. i unii
t .. p...- >e a ia... r ? . - . .
M- - - ? .1 .??*?. ? > 4 ' . ? -:-'>
- ? ... f .... -r .' -e n :-.
it .rr?...- - ?a.'
i Mr laua isufod -> ed.o-': Carried
? oa2rstitt;*a. b> .La vn
-lent-. . .fc.
NtaVTI T.
?Mt fteamer BoaBati frum L>
a. ??".? rtrt r.ear Ca ;.? nr t.rf
i. T:" -j*i< Vs.-f' avjct bt
? ? u 11 ttt tttsrali >l? tr...
B t. Bat
? It In J in ?.
-.tum Or? !> biH*?t?
N Vert for U-reri
oaot M.'Bterr'M, frtun SV ? '--ar',
? i '.v ii.r. Umm* Bttai ? at ? M i. IttBati Pi
:. U>n>. ticn. tot fort.and. Cailton. itava.nari I
K .t.f?a..r ? . a. .a |V.. . ,t tor I' al
Jn a. NY.-ft. 1' daT?
? Caniia. a, <.-a .'. ! ? >? - ? l.f " ' t t
? - iM ,!?-.a
ra Ma-a. V\'aa?:!.r' ? St' ?.!'.? . U ?
*? nuiivrj. a'.' Y : .i - . '. Y r rt. .-.
? above teaaa.a ?ib ? , t.. '?- > ' a- ' < ?.
i ?? I I 1 !**? . ? . V ... ???...? r:. ! '
i .. vark Edna. NYorfcj a.-a- tkm Pei ..Pb tdeli
M'Vt OKLCAN8,Jan??ArrttfctMHarro NTorktOaet
' ... 1 e. ? ? a ?. . , ?
Hli'li.ui mou!" BtWll I? llri ?litikit. -1 . mm
iia?'.'d tnat ai. BM
'? a:. ; j ? Ipth Hi*'
? at* \M v.',-'-"'
i 9 icty ioa y.. .
i turr-vO th>? tut>naiiaT te-taeeri 2 t
Market tt r.ear Ktttutli. onariDatinr
v - -1 t ? a.- a.-r- ; W\y . , ? fa?
: ? - ? *. ' 'lea! ?
i Kt.-v.n_> .S : M -
i'?? ?r.t n.u:a ? ''!:?.:::-Xd. < ??
. Ret Mf .'arrtW. h*e? it is ?^.tra-t^ai^t. w
. ?? a ^1 .
a t. ' u . ?
? evee Akaaiajt I taataaAera ot ?e Boero
KtKt ?\ titi IBMtJ J'^T??- at.-.
- ??? ? r - .a a- ? . - .. ?-?
MARRIED
DIED
$ ... a K- r: a ^
T-? ? alieej aaa franae J ae law li aatl areeetetae- t- lea
"f t:> ... ? . i lxt t
"a ?t,i e?ea mt -aa. a fHIal ? ? .. at- taja^.
- ? - ._? . -? . - . m. ?
m t" ate raaeettf.i) ?..taa % t ?- ..?
^aaaeaae lat faaartaaa. i ar? el Jaaeav tka? a a i aet aaj arW?.?.
.: ? .-??-,. . 5? . . . ?_. t
.-?Ha I . aaa \.. Ixi , ?, j?.. .4 .aava aaal * aarece.
a a aaaaa. ae taaiaai Jae. t. ttaRtTa oaf 1? aaaaa* ea
a - ? H -v V...
rtea W^-vagkaa-r ? tat
ttt a/1
?e*' J i?e?ia*a aaaa aa aatart^a af -m mmm. aAulTTOTlire.T
a. IaAALI aoa af tm -a* rv:, Taaeo. W- UaiaaCa
1'. Sa tat i: ti Uaaaua o lea .at eBcer ' Ote aka Wae
""laa r->~ --r-.il> ?> a^-? . i ?' Um aaaaa a-Vtta
aao a -aaaaat
^? PaW^ltea. .'ea. a Uft ateteaaea btaaae, agea at faaaa
CITY ITEMS
?*
Tau C?-.? iat -Laar mar-.- ?? e bad one < I BBJ
-?raa.ODev- ?c per Taker-. *eu -a?eeerr BM ? ,
wtrn'' *:tt- "-iadrec -eau .-. tkc J cere betrg- ore-i?:*?.
aad ?:ror ?re boae?l per: .a itvwrd b-bt 3 to* =.? u
and --4BRi"? mtrnw I ere. a taafr-.J?* ther- ware oee: t
- . ?-i .-. ea 4-.: ? ?'?. w-v eree- '
?a: 4 ? . -a ? .'? v. " ? ???.-?-!
Ott tAtrree. ?panM 43! i^it-- ..rvaeioee dartag 1 se-"r*v
nine?tiaa; sasatt the eaart latatw of pietfi per*orwed.? |
rv- ?. ei*-er r.ro>-ed w. : th* >.>?,-rr?n' ? R .Vu? Tr?.
BaaMmi .v Htt BBB ? BWajalBa' laaoai. hi ? aupero x*f.
?-? ... ra ? t4 wr.-.tee wbee Bnaaiai ?u 1: be
-.- ? t-- ? r- : --?t fa.-f
- ?? ??- > : ra-tefa ' ???*?***,?. -.i-v
. . 1 .-J? --'ea. Ts-? ?J -? v.k.jt
Tuc-i ; 4 ; \ - ?-. .- Am..?
Parn ard DtcRvaai bu: :be rftvt ?* 1? a.:r>fecber laa?ea:
by the fortner ttari-j aj Mr upper c-aea too Sai-e hiCi !
? .?;;?? * at.-.-- a- : ! I"' ?* ?'..-.?.
I d ttad IMBO cpor -.a. - -..- ?_- a:!
?"??.?a..' >??*? .. ?. ? v . 0 :.-a. pa.- *
,- _-v * ? tie .-? :'--r. I.? P--; \ > ?>'...-'. ?- .4 J
r'..r.. .4 i ?-' , .,r> ..-.aw M -*p.?.. n
X rjc: r> out le_ow batuod aa eai.ed H a fraud Ma tat> i
:ween Bete, emeu.' ba b;f ir.n asd "die ivaaa :.-oti ;
boao a ?tu.-h Betteree-a-... gal ?0 better of both Mi '
? .?.
ia :se ee*. . -~ ?.:-.?!. ^4--? ocr,.- !
?1 ftavnjMB opportiBJty fordstaaa-ftaf ibataat p..-. -
?' ' - ? .??-. - . ?-?;.?>
? '?a ?- r i?m..4V -rr?c>if W.-? ?iceptiun of Bar ti^^ar ;
l?- s *l ?S.....t icd 1? <?r v h?r .?
?? I ttt: QitTaatt aj rjoctTTT? 71
tnaa ?? ?? |aaaar f>
fad At 4?e ?<?:rd u.?x
iT* .;..-rrl) PutMi. one raf rba aataMWaartk]
..? ?v.t .?? e. ?..(.; - ird tor;!?.' rruna .1 lalaj ? ?
. aaOrei t Latiatat I. t aat i BWoaf
i Calipokha Maii \ tdYaadj;aaaata
I aaa y ?ifjatal B| BBTAwaaaAi nanuM. i* dicajall f. ui.i'i
PtaaaaaaiBr flaaatal riallaaitr ai order tfai rdta CalUorata
M?. - rt.a> lal ra :>?! i v a: f BB ?mar U.t! ma) 1 4 :~
? to aa alCl tffaaa ..<? ? ?. intvai laaai rt. ? ? a
I s<*rxi -nor*, tad v*a trutt :!.e P Jl c* ??. . /raul H
Ci I Cooa 1 great ! ?...-?aairi; . \ itaaaaBd
? ??? create.' "r. t.^anj" eaaatttjay 1? ibe appavaiative u'
! Capt Co?M "f ifce tiara Sarah, tbe hrrw.r ri-aa-i'tfr .1 ttt
,ie? ..t '..a ;.^?. ' 'a (',?.?', . , r .?,(:, v .- ..|
i at ai-? ant ivejit Bl ra mere f\.rfut>u and eaer>t>aljr tatun
aert exrep.cdj ' (toti ibe bia-. uM Tar It hi
? ?? . a waa-lae ? ? ihaaBlBp waa aal wibbbIbbI bbb
ra aorket wy Iba atajeroea aad rr.jr r.mtinued ehakioa
"'. Ma rlgJM 'f;efi?aa tbrred to trodergo Who ha?
i 4-t-..; ?.; -. ?-? raBaaaatoeeeaaaatagaaaaAB a. I
v.- on ti,!.,,.!*/ ? ? . .1. waa?
? - ?- . at * r i'iri?.. a .. v
<aM "rery aorrv for tfcla monr.na'
'? are or. .... Beala
r baaaa bad tie' aB) lajBBAIpBI
? ?'-? ? a - ' ., .. ?
IXOVaVB TlCXI I
- - Craeadafc!
1 t.vL.a? J Kl U T: J , i spe.
i? iw rVattaV
Heorr A. fa-ter Dl 0
?-..-..;?' , -
.?enrpa PrckLem. *??*] Abrakt
r ? >.. .'.?ti 4?.,.
. r I . -. ft ? I
? ? j ? fi.T W
a"? ii
uMa 'a-'
? - i ?toaa
laa i K a
ist 1 MtOAZtak ao? M'
S ? aeea. . t'Tr!.:.-'! Ue- |iW
ai. l ?al.-.ol Baaa ar.. ..are raMaM
a ? .aia?'"--? It ao?-na Bl per annii?
aal iba ? ...
?1
Ki a 1 * 111 Coat ifci .Wa Laaaa uut
'M.uu ?lonalat aae a peoeueet for a
M:1.^.-'! jc hAariay t?e?i o?er 50? tirkere kelar ?. -a
: ^eiid. la use BtrfAet;. a eocaOat ot .-..r
*f .a*.-i ~ I -a ? ? ?
fy /faair Bo/m-i thtt vei aJaajf r th* tut daaa
- - ?.? .a. ' ? - a ?!
Rsw-Ttan imluri mt in- X*\wM aih
4-1 .? -i ar. -. ?w- ? ? J? ?"ea- . . . .
r ? - - 't , ,\ ? . .. t.. ajriaaa ;r.?
t ..... ^ -ir > ?ra r.
iHt ba^FMaaub i 81 bbdm - IkM iuiiu'.i Ba .
!?-..?. ? 7 at N.-.o. < .d.^Ja r ?ge! ? ??? a L. ..
t5a..- I- - - r-A ..?-:e BBMBI a. . ta tr.a?a.." as.1 rtie f.- e
' ' ? ? ? - ? ' 4ae . a ? ?> ? u . . i'. ' '
'A. v. ? . re'- j.t ..-^a.r? r,
.. .1 -. -.e. ? [f'er ??- ????
oe... -a
Lf.4 II ? ? It: j. .tcoert ke...'.
' ' 1 ' Meea.-a L aauoOer^ t. k Pbe.pa
. M-^r. . a v;,. ,, j . :
Cep' Ed?Ji W Baratuer ? ... ^. .aufbeut '"^11 'te raru
a' ? 'oot cf aaraertaVt* ?o-daea; la* 8 I "
Krr. .aid DiT. B CMBJBI Kha??ti? ?r -
'.\ . . - : - :Wj ^ a_ .. .a. . ^r^e ?M..1 -raje.-.? -
ie-4-t. ? - ?? . ?a vi: ;et? r.- aa.. .,
?. - y, ? ar?? r?ec>?at . 'e-a
Mt are Pa* - ?.r Dr Ua/natibergt The **? Bl -
. * a*^ ar. .' 1
._a: ._- a. ..?? a- - a ' T.a ??
' tT;.a/?T*l ii". a?!i? ?The AbbVBI HeJ a'
_? .. .ae*? Key e.? ? M ???.?_*? . - ?.
r eaear.t ceretDoa.ea 'if the praaaat Wauer taaaeal wo
s* e aeauom mat w.-ji a raore ?^1 roapaaj a: a Ba.
Iba tr tnagaiBBI aader Ex Cat: K..t aad LleaL awaoot
waa all taat eoaod be laalii t. Tie :T .v,.
haad waa ia hk* beet at}^ We ?aficeu .jeo Jjtvr, I
Pttsace.- -1 CBfB N.. 14 of tba Eagle Oaarda. Undgepor
araB Ei c*;t. Baidw-ji. Oer. at'/rx* wa* i_? t_?re
Ooartiiao ail. of fare wa* to oar taate. "trtiu la the Cca
;jaei:a^ra ?
t ol BT LlUVMI-lHH ?at ?Colia.,* PL!i?
mV*e?V" * *'^ if7- W- ? ?? W.
ClBXCtT Cotai ? Zotfer ?t Harnra ? lu toe
mmH fat eaaaaaaa mm* Luu-L.'. j-fl... _
? BdfBBBtaaaj u+Ztrj a. a diaabAi ?mrlat ao^laer
aeaiaat Oaa Bmntr caa board dke afc-.p * abaaat a..-*?Wr
rwarrea a*, the J ir? pea a ?aettir for ptaicttf ..' J-v.
Oyi? an a Ti RJtr?iiL? 7"n-.' mf C*r* Rf*d*~*
Mtd 'ikTi ?iFot Sa c :<nin?nr?rn?m of feeierd*. i r'o
, e*;a?e. ?e* ok i :?
Ttaflret Jam. x be 34* 10*?- ~ed. tfe -! ' .. h.a.1 a
.?.?. :?? -- . hu) ' < -?.' : '.at !'?? -Mlf ?'? - ? r
- ? are- ? -x '. . : ft r- -r* h rr.aetf t: : tee:!!' a toe
P?-l 7 P ? - ? Atln. Tee euer?) ? ?"rr ,- . ? ; a.
?er>r?. a* V a*>l oe w.aoj require ioe p? v lor ? eure??
. .e -? 1 - ... i_, u?\ a 0
TV :ff '?.m:jr- .-a.'-! Y*i be W ? auapictnc fa to
tie .-eee Thrr were ?*? * if M- Por**e: Aet' roaBBr??
maa. of .v...? .e bad twmra *?;rv?*?r\: I I BB :.' -n free
!?? the aut tr."- I bate expre?eeii mjoajrtatoa tB 9.?* ,?!
vj .- ??.:" f~- oc *- ?a I Jo
fbe D-ju-ict k-orta* euaauoM?! Um Juror cJoaaly to r?>
ja - ? mm ?>???'.=:*-.:?;?j.t .*f! it :j ibeCovirt ? aey ?beih
- - * ?? jzt tMi
The Coon aeked too 1 arer tf bo eaeM at ee dtir J
rfrea ?er.i et act
? w?? .; ? s.ea
op
a* :o eavleuoe ' He ret.ed. eertaii
1 Lr.at 1 abt-dt ?0 1 oc.t fi*e tn
.? ???- ?e..o e Juror wan
r 1 ? > -
? ?; ru ??en
. . .. v ? -vi .?.Ilse had reaj ihe r?"? .par-era
ha- teaaraJ ontaod pai aeaa ware tafaajod r- w e< tad
. R ? ? ? ? ?>?? .- -a-eo ' a.
^ I k.i'a iw 0 aitl I can rena>i a ??J ?
...? ,
fbe J.rv 'iaa avr? t>:ed end ?? * o
v ? j ? - ed that be had a Uaa a?an.?: lb 3. , ??
<vue:.-r, fr-rn ?bat bo bad read and 3?*rvi Trorr -?p?it. H*
'.a ut aaaeravta to dta 'rtara, a!taded to
? a. .. . a a..? . .-a.ae. 1 ?:
acdax, pareev a.- ????? '?>ara a Mtjbjort baa all aca ?
?nea atiao 1 " ' ?be ? aa a at ? . '.e ciieafoa it.^Od N*
' ,' .?1 ... , raiadaiaB thai cau a: ??? 1 ?
i aad ?">'" a ?a? . ea *..>????'a. la taJ
i':?j.Jara> a a. 'arad n<f lr, ?
. ... . i .-. ? a caaal SaM-l a S? .
Cvii't .a . . e.a : ????? f..1.1 ,"ia'?;..- r t ta ?nc . a
.??? -o -i . ?: ?a ? - prjoWa jut t -ft. h? r%; I ..a
1 v. r.a: be baa rraa eat of doaara tie :i u f.:f; '
1 re .?.red ttbi beeeUaeaaa'.oet 'f.t I
1 r.- ?? .. a. :. ... ararter o
,- . -a..ti. - a" ' ? ?? r. a. . at.'.
j. paaa aaaaU eJotk. 0*1 H i u
haaaij > art
L'aaa or klng n
a I.' ..' ? ? ?
.. all 1 Cieatt
idf 11 I ? : '. .
air ott e? Saw Iba t
lad
a a.
Mar Alter it wa* ?er up ;be &>rm waa aent down
la tl.e pieea otSae- ^lo in t ba I 'i.anv ware BrtM
L 1
'. *M? nit me i^ueallori? aa .0 t
f ? a . a' 1 I wtta aail
1 - *
1 1 ? eaoei be art ?.???? ? a otaa Mr tat.-e-o.
?-. ?' ?? -u:~.. ?* w.:'. ta; It .a ;.o 1 d
aal laaiai
?a? ? - .a ! a . ,l. . t. j '-t
? ? be tti lad Mr H.rajii 1 ,...-r *?re BtaBBB
1 ..et r ? ? ?? e Mr >'-i..rr ,. '.<? .jaeettoue 1.1
l.ia/ia.ter a . .<-a"vi iti ? .. ,? A .?v ? c??.
?aeweret) at Uae aaVatattea 'f ?i at 't.? laaataataaa at aa
V ? ?' . ?..e.| .[..?' :., ata.tei ? .. ..? la
.. .. -m '.ad aarI ?>???. *. > 1 ? ar that te .
? '' ' t 1 ? be ?t Haie .?.??.. wm at
Mr waiaaf Bated otnai I eat! '? '.at ;i*v.ourt '.boJ(i ?
.i * aa 'joeeceeaarr Ti.ew.u:eae '.-?? ? ?????.! aa be d
? '???? ' ? ft at d 1 '. -it , v
'?1 ?'???e-exar luv; !..; I* bed not He aeaa yea
'?' ? t? ..I?., eccp 1 t It
?? -? '-a '?' . rvx??e?r*.
Mi tVi-iuej? aatu. 'r, cteiav^'iene? of Ute rcjrae pairaue .
- the ta ?'.-eat. t.ev te r.t caaaary ti.r ttv? D.atrtet Aitor*ie.
and nee 1 ' ' . ? Be Bl aa <?>, Uota imp) ?..i
aWreltaeee ?? ttaaat, -e? Curt ?tatu.? 10 :? ?
?a a ? ?? ..t -ei aj aa :t ej,, > 1 r.act-aeaj j M,
Jl P.:.
iro ' ??>? .... -r Lea'u 'x? ; , . .
.? .. ? ifti e. Mr ',U .. . .1
. ? rod beui 1 ... je oaVe ._
.. reu/u n 'S? I?b j I 11? aarne 0. .
BaB.
To? r *.*"r'r!. iE -;'_*-dae ei)
a -* .
.1 ...
1 ueeweo:
1 ? r n. f.l fo.r or f te 'eiaapa tahaat I 4mt aoi
.... . ... . a , . ... , .., .. . .
'?"?'.???*' wa ..' ,.e e a.. ?? 0 ??
I z*<t .1 aa An." . a.-. ; ,r_., .^a >. *.? ar.r Tu*
ffS*1 t^f^atitaaylaa; K wttb an oarb] take tt /ow
? ? ?? ?' -. . ; ? "a a -. ? l.r. 'ti'|."r.i ? -
r*.'o.i.. 4 v . .a.4 re ?* 'I. . f .re xe ?'*r?oo t-.e
?Beobjeae taat aroabt iatt tea fee _re 1 ukiua 'lai waa 1..
i?tv top? ?r-? I e- ij.t." a ?v.- ' . . . ?? ??
b*Ua. fof tbam M M Kara H w . tio not know who from -
?ie? ware pt.wie.. m fa. Tin. ei, ai d ' ?J Wards, tad or bet
. .?'??. . .icber .j ... Hook "err taw ji rdle l.Vk
Ward
''^Iree /^weerd taraol.e.! ta betn/ 'bet GtirV k! 'Jje Or^.-a
Uouet: o&Jy taw of 'bar BM .*d MT^er ainj (/boaaalOkaret
e.'ar a? i aaw 'bcv t. er.?,'..?' ai.t !*??>:.. < ? .1 ...
if .. ?.i :-- i to. *'? .
t-htuiiA .1 baf-lteepa apahaa aaaae la Broadwa-.
? e-t, Oraret a-H Kr.?.teeel? . Cap?. M, caaae in lie rr:,
jf ?: e - ... a' .,. ' r -. /'..... .? ?-?..?.?.?,: 4 ?'
SIBe lie ko". cert.e t. laraao ALxr ;er..^? ?Tt??r *t>e r.<
at tba After uawr ta aai 13? a *- | reraarhed. te 1
a* ? whir r*M d?d e? of a b? , I u> << fc:m laert '
?-ere aoor tbare. he aeeaoed diaalaaaed 1 he told aie to jo I
to b? 11 toad bua 1 who <! d)? Srat, ; ^ ctcifed quit* a
aa?-k .J ba to-iideaBaeat ,ie ctar; and the eutdtortrje*. ta> I
Boeaat ctdj?t, ta aad. ?n cajr.ed altar lead . be did
not aar he itec beea er aa Opera Uoaee
Itmmt ? r eaaiae -Mr Miaar claaet 10 aa Baa kaaaee of
M farb-fua aaore ?aa a tear aga Uft. JU aaBBBK aa J
w k ? a.t,i**jT?Taaeo in it. he raaelea. ? rrae '. "- r.*. .
>eav Intti?*? W? w**v two kraefw* of th? Rt^a?
CMb, <a? of ?W? wm aiader Cavi I A- ?? m<
f ,-t raw, and ib? other ander John *. Auen, m i ?Hui
?A . "he oner "** 'tH>>tyi-.t*4 V be :N? regaiiar r-vit t
rafsnwnt Hu . do -wtiauw *ow Mr H- ro< UM t,f*v .
?h? of Capto:n.
JLiAe P MtMota rewtrWal to beeref Seee oreeoet t
moron M 'he Park . tetnli'ip R eav he had borrtw.
?neater on ht* oof to ptirrhea* ticket*, v. hi<-h N" r??*
pereorr* M re to 'he Opete Uoaiae fot the pairwwe
anViow? Mr MeC ^
?iv tirep haenfmi to be^a*? eeee eerr- M the three ht ,
- -??i >
TVe -"?e 'iLoe ??-d Bug-hl he-? i .wire ?v
atowy m the ntora&t(. AJ.ovmed ;?? 0, . *. eee^M
Ftfl III IPRID PBJtT 4M UhmaKT \> 'e t?
.lerMaBvt that abarierter?' pur?a l* nadi a)
f . ;x>w ? ? ? eV-e -?wer. - J a-xtcry ?.
, ?ho *?? uj ..? ? ? ? *j. .f?' H .. ,l. .4
i ????.. ??' ?' ? T ? ?'?< a"*.
Bt k.-.I *kt - Tho .;w.; ..? ; M. \ au It.ai ...
ner of Broad war ecd Duenaat ? M brakea atoua Mot
aaj oi ? ami robbe.i of a ?od watch. 4.- to ttw WM** |
a.of B.V ??uk etuvb ?hahurgiar eeraco.!
PjHTI 4.(i>i -An ue?? i.loa. >? *Ae,\ i Uo ff.r
'. ?..t.iv ? . r. ,v ,.r, ,-e X'<a> >a Si', .r-'.-re 4 ?< J t*rv
? coed ad ? ewia*; a foM etui eod ehaia weru
?->??. ? ?> h?it. ">e eaareped
r?" AuHMur tie paaaeiuert \>\ ? , N. \t \Vrf ?
baa Lirotpooi, an v^i jeaierday wrm He,-* H \
K. aiH Beci.it tjmi \jt Ra-oe de Pfaf*r* of Fa^a
IaLM'O! BaftAl L?t?'v .1. a J II-..an i
. e Vrrrtanta' Ft.-her-.' . i- i ? . . '.?.';
Hoiitreat ?lalWrt HkhI 3 It ? ?alt. A*>.
ii Ma Bmt BA BJI r 7?al at at MM t? rtlaei . ... te,.
a la . . i ?mnl) -i l .e'??a. ?ua.
a I ??.aalt i>~aea ?? MO a.oi
. . i ...... ... -aw ? . ~ l
? -at*1' a?e ^a
?aeoKAva raoaaai *
K 4W a-' .Kie . I . eauaer- a?i w ? . ? aU ... .
aaeeesMal . . ea l\ at *jl.
:t - . . ?- WAawet... *?
H .e..?ioa ? ..i' ta.
Var4.1 ht m W ' ? ?? . . ? ? . a.
ii . . i -c at ?? ? at ta.
rl.? ea* d et tV.lee M. a..*
? . . ...... ? \v ^ ? i i It)
raeea a?.< > ?
'1 .? :?.
U ivitih Duel OaVB ?? i"i . BTVa via* r.
tfe..it) ? .:t rtaaaAtai raa n -. ?.. t .?*. .
tth'er -l :??.? ? ... ??? . . i?r 1 > '? .
pal ? .'rhuB We HI .. I . -an. i ?? 4?. Mal '.?f.oa >a
a tta ? Ja ; '. . 1 1 .a.. - ? ?.? . ?-> uaiei
111 . 1 ? . if 1 - See it i? -."".?etiS-ut t'..r p.?
? .e. J 1 ?? <?.'??. ? bee* to Sl-.-t,
MatitM* a laut*
a.y^ M . . . !.?, ?? r .tat.n t .? .-e
e 1 a .: !.>'. irrraoai 1 1 ?t.att
n ^'4.. |7il .e a'i ?.ia.-.' :.iw
1 H r- i eit ?",l lane* .
en iataaaan at ti.:*n>j biilbaati ...^ ....
.\ h i. ra.ota.it 1 I an git WBjafM paj
? '? hi t-f .lool
. .. mtt .
I EtBIB .t ia ?. t.aj .:i BJ ? 1 ti ai L rt
Clftl ? 0 !.e tu;iri. i.*l?;. ?uie.ae.ie.f lt.. .u .. >ea
ta at 1 la he a 4 ? ti...... tut ?im tut ta ? 1. ha* r.
?a ., .-v) :?.?<! ?:...?.. .. '41 tri. ? 1.11 ?i'et ttiefru.:.
. > . r ' m?J . 1 .)? Ua m ?eea d-.
. raraiaM Baj
?*?*" tat L.ao l'.aea C .. > I Itual ?
>? ? .... ; a a: M: ! ? ? 1. . . ? i bo FBtlBMl
Aniku.. Mfiaua ? rterraata?trat*; * J'.e..vroa^
1 1 eaattuaa aa U ' ? .\ ??? ? are ?
. t' I" ai ul a., oui tawaaaaala >\ '1 ji.ie tee< -,
1 .'--, . . ; the na?..e 1 ?( \ [' R?<a I. itaatatLt.
M*n? 'e< lie nmv t* ?!>!e.l ill- i.e."Je., aittlkaetia
i itarartt baa 1 .-.?i ' earn . , r ?m
' .-? ? ? "? 1 ? ? >- j all - 1? i"UI I ol hla tieor
aartai Ban ua't Ouaaa ????? t d * ttaarasat urai
Ihn I ? ?-?? ?? ? para of (Mai a .1 h'i ?r; 1
m.a* ? ajili' te a lle^tenioiii* 1? aeet .1. |?m
ti., se.fi'a .Waaaal * BrtanhalaaMr,tBatai
? i ? ?? ? -'i.e.' . 1 lire n'' a.^t.. pelea, .
.? ... 'I fit ; . ...... hi pal 1, t i.i .*e..u . erupto)tiatt.:
raaaaaj hppij mnaiitaataf u>
\t M 11 ? I ? I.I '. ? ..i ti. 'S H .a.!-a,
(?' N ricfl N raaaaaaaaa *> iua au.??.
. it. h.a. ? . ? i . ? . . ..? 1 ?...'?,.? a ultla...
la uae.1 ...... 1 . r> ta> 1.' . i.i?. *? t .'??..??t. ..t> aetan.
?? ?. . 1 : "Ort I'..a. :,^*ra u ..tut Uthu
alii raaalaa papsaal of their board lull* Im nrril itatli*
.. ,.'.?,, .1 '.t j ... ...uttn/ the MM at Ute I 'aplalh't (j
. ' Hllta I ASH l AMPINU tt|..
I.'i 11 [JplMJ .M and sa ??jelha;
Dii vl b h'lkfVTlli m
Ha' .'lit our 'ip >>hu ' f Hon m to t lateat 'aaproaet
. .... ..... aa Bat e\ite.:>-t..i. t
Ml Id BAJfT* Kil l. II KAI ? kB
I I* '' ? .' ????et 1 .ear . .1? a- I .'? j.r
1 ' I I Maaaaaar. ava aa 'i pm?
KPLI.si iL' BatOAi CARM
Vf I .?*.! - ' a. ! ?:?'..' ? te a ; a.
a I 1 on'he Aurtl I> rem h imt ortcJ .ar.1l
BM ? ifJHD Kit it 11 1 ss 1 ;? an;- uoxEa
'area a...I awal alegai.t pa Meat tie . o .tu.aa.!>' taa|
rMM ruo*t roiel.raaJ roaniitttrtureet la fire
a:;.! L. r 1?o ?' Y ? ? .,: .1 . fu-1. i.a'. c t..ai .; maU br
i'a-it si?.' Biaaiwa*. taraat uuane Rtaaaa oirka,!
\% tB
fi'' V\ r iiivtte [.?? :.. atti n.lon ... t- 1 itif .1
1 Ii aaaaii aMaaaq at U a^alaaa, at oat Manaaawb
t han;*. MMMBBJ M a | re. . ,.i\ I.. , h BH ana at ft
. k. aa 1 I . ' e 11 .. ?? #u,. r ??ft.I
naraaai M 10 NtfeaJM "U? thrae-aurnr hrieB t or* at
lot of ground known at 6 Cet:k ?Jp, >ba t'oiatotlata
fouod .... :.. j aBl at It .rtter 01 Perk aHp M I Water?
.... i aaaa aad hat IIB fourth it ai d iw.. '.i... ia 1;. ? ?.
M a ' M neai Jan '-a a' ll.ki
a*
Hiaa?'. rail nil a.1 1 -I uri.a :. . ;.ea,..?aa as* ?
?? ? I.I I aaaa ? eated ra - are j.? riaant -
Rata**a Tai araaaava hi paBAa aitaacaa aaa paBAaMpi
Parka . 1 rrkaai aaaaf kt daaaeae aad lajwrfaa t%f$M
akin ?? well a* Ba ? t M M BH ' t: ?? , ua a iialr peaaw
'an' e ai .1 reel..rat. ?e. 1: leaerv?a a p!*t'? on et. r v hkBa tad
" er. - 'v i.jr rupl. trd
'C\T I .-..I .-. lie i" I. ?i to |ii
I "O kka k ?Ire.land m rk I ? *'a, ?' f hi ' rtitttr
' "13. .' '?A> yt,'? panta !'' ?*'. * i<?< t*w??ii e I'aJllbftM
t al.aare. m arra'i'e.l e a'ei ? ? ' ?'...* I'lNaaeaat
Oaaaatvaaa ra0*t Maaapattri a? atjoa tad a**v
?'??'? ??*? t ....... ..... <.) . ,A| . ?t*
J?j. 11, at d.? ttoadtaay HaBBB ? or?t?r ? ( Br.idei,
u. t i.rai.J at 1.) ..t-r ..f.aturrt ol our teat retpar:
?' . na I. ? l..r?.l il.?i a. tre'ae :?'e..*te<i and tri
.'.?"??1 '.. ; ????? r ? it . ...,(...! .. -ra ta- a. p. j
?siM' Rt 1 LTatAM ti.urata
A M Btn ; rae reiary ;lt a*
. ? a ?
L'?no halt I'm .pHati'M't w. ntlerri.: improaaaa
' ? ? 'i. aaera J..I 1?ucl,l t It appB*
.. . i. urv .be lie./or akm I rae ba . a.r.Oiaa
!*>.;. etdat-tt .ttciaftrn^ u.t : a- ! 1 t 1., -ad aar
It :* applied, or told e I. it a*je aad ttail, ai Pati ottt, fcf
Braaaaraf tr.nn oi Ur. m , .-. . t .*j?. ? it, |i
?at ?. tor / Ma ad4r**t )i?la
CtT > ...|r.r:..a M.i /. >'. *o.u^ ar.ti Rid 1.* B JOle, a*
ei '. nj abM Bkan *ea?/ *, e..tab>. Brrr Ibaf'
?ea* I ,rj i^d aal ined* 'wrir.le. I- Wa*aJ>.
IMRafcwaai Paraataa ."'?maiar ia *t..p ite??> 0.0.1? -1
e i - r.4.7 ?tr.n.er ... ? ,....?.,! ? ... '-r rf.*,n vttV '?
ao- 1 e.?m AaaaaakMaaat a
1 J ltU. l..Tol.*lfi lit r
far M*-a T'>u a rraj?t, 1 If to, CaRa apB - ?i?*tp'-'
V ?;? ' la." . .aar ,' C ..^.rr.p.i.a -"?
a >. 1 ..a'1. uAa . eM '... '.-.a l.k-'kt
?'.. te .re. ??! 'o.e. ;^ ...jjt' r*#t
1 aaBt . 1 *...?(! ! te* paaaaa ajaMaM *u.*.ta,, .at/< u.u!
rer.u. e .-. ref a' J o " e .. ..^ '.ra t ? e-.i. jei a*,
of .'*".', 'ait it ttJii foaa ou?ihe oti>%t-? of the daeeae a
M ?: ?et? Uier l.e paBaVal BaBBB.?? I M uai ke a
'.;.,. a * * rae ai.l t..fore tea :? l?wt of -t aa
a.'* l:?**a?d at..0 */. ?*.?t. t?. f- ? .-..e.d.?? t..
rear, .t e u
/. ervv-ly .:...*? *..i i "-.?.<?: -? ' ;?
?a>ae i ...ruauarae ?? a.' J ; ? are**--* u, .?aellou*./ ikavl
' a ?*ar* of it, toe iuaft are a uoaa ..' e rat . UaM
1 ridf ~t TTf- or - .?tf e Ir.rj. iat'1'. akkj a^etkv**
aa taawatBaaaaa, aad n 1 (?* J*;*, or at aeaa, ;? wdt*.
Bl raba BAR Bf laaty C'enetaiuplua , BTAwIBBR ta a-:
th*dt^*~-'a: ?. . p. . oa> ...tri '.r javi
*.4l or ? .. . ?:.?? -e a. u'u aor.. ua.pt..* *naptaa*
by v. itch Iba dienet? rr.:gt,t Lt?e baen, iutn 'a: .ae aar?
tatae oaly ? hea ?*.<.. .0 'aa? jtta t of deaua x*t he M ?a
e . c j. ?
I wotief eat wirb to be aVeaatdateu ?a an e avrrntet,
r.a> ut >**\. a , e? ....?. .?. ....^if i,j 1.. r ?? wf etta"
. i . ^' ea:.-^.. t -t/rea! t ? ?*'.-. r. ?y read BM
?vi ? te. Lav* a roogt tut to u-Ae u .'t tf le. col tajta
? .'.ra?.: 1 1?,-./..- ... ? re- raj e. d'> lev: LSflert??*
eoujrh, BVWaai BBJh I B " av at pear t'vtei:: Ui? I
ar.J i.e.-? are'be h ;.taa..li ?loar
?wept .AT I y Ciaiaaaplkiia Ike rt'Oiruerceii.eiil of Baf
4 aeaee w t? a a.'.^rkt eotiifb?end after le-jt ry ye? wCJ BM
tia: :1m reauatlaa of pfayturu'u er*l ad oeta-t -.aa* RaeW
? . ? tttft rt a'i fajBjaaaaf mvh;-. aai eiM/erw ?
bee laae aead at hee taTacad a care Cocetit veraoae "b>
Rate uaed ft aia) an era aaaaroae ia av. lecttoai of Be
atataad a*'** an-1 CaBRakVHBkJ pBB ? ? ? Bl ealttriaet ?*
:.- 1 ? '.c .r.., r. n e ? ^*' .n,..:ieiri l et ted
-e . 1? . ? rr**t!>. atd ifOt
. .. ... arc..; 0? j. re : ..... a-.t ? ei -a--! e'e
Mar the remit, bei if yea aegWai it arei pea taeoae* *
? a e . 1 ? a?e ? .. |a paaai aad ar.t it.ia*. a* I ia?a
ptAnied sou 10 de? rtaacd) Jmi wii. rare yon. tad yea 1?
I'm* BJ erai j ourteif mi a
.... (.'? .." '? t' ?1 rt ? ; : ,t>i ..art
(. '. CLIt AtMiR A CO. Ow.e-aJ A<aa*a
tl aa/r^y-*: Hr?dm'
U.aata A-a*-.it*? M*r<arei Haja, i*A Paat?atr**?
Urooklyt. N t. J U RaajfJ, Wl .ai*afa.f|h, .S V1 JoBt
P I an Nort. New bar.L .\ V . Mow* Ueene. Pougbkwep
.. ?. 1 . ... . .?;*. . s.v.... :. J j. i. lag.*
Pa..ra- *, S t. Dr A bel.itcan. B .und BmoA, M i. C
la. Careti a Co Har-fcrd. ct^ J!4 twwdk
tf Of all ttaeaaae uaoe Tr lcca?.u*ilnf Artaaat a
aaBMBBpaaa ?? Mawaaral kaaaaa apar 1 ?-?eof Be
coaatry ba* beea moat ePraaM la f< laawace la wktah 1?
ba* beea u < oieialr e?.d *atae<?ei? appiMat bee ?Beer
hie** >e actxeaalab tta deaarwd reet.it, atd eery Met BJ a
eBVwaad rte^-lwut.a .*a o-tmrt ?are**t *e ?w?^iaitL**>
MBaiea H*acy of r. a. r et ma a, a. ia Inaaae RatlaUH*

xml | txt