OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 02, 1850, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1850-04-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NEW-YORK DAILY TRIB?NE
BY GREELEY Ac McBLRATH, ,,rr- . v- . nrn,vt,fl-?
==?-._-, JrriCK, iKiHUWK BTlLPfNOS. _ PRirK TWO CENT*
v?i . it.to ;o.v ~ - - =?? i ii.- _
--?-? 1 ' _ n hoi k HO. iim
NEW-YORK TRIBUN E.
m nW-fOH DalLT TKlhreg I? P01 I
' tri M'W.'.ri ^M'lDATl HifKTEr?
4< The Trtknae Hoiltilaga, reiner tf *?proee
? id streets, appeal!* the *"ltj Hnl>,
I 4 Mjeggal lo City IbabBCffl ?-afor 1 d} -????;??? w??*l
? . wt'-L thai pr> ??T. tier tan pet to aaeei ee at ,-e Lnsa
for . i t?-?t ii<?t>? at ' a earr* ra * r< ? t * ' ; ??
Two Catuv Ma . 4'. a. r4 .^a F.ve. Dit.tvtt^ii'i it.
-??t. '-tj ? r-'.
B> - 1.na4va ?~ ?^t . , - -
(M*m ertthCenetry I wepeyera Da taaera p- ?? .-t
? ' in. a '??Trf?> wh et? lerne er? '.',?-1 wm aa ' T -
? .'ti?. a ' ' to ?., , j difference
IKKMS OF ADVChTLtlN <
/' BJBfaf ?r?*???d I-. i ? ?? ?
rlu'tncwa Nntl-ea. U* r",? ? ? a
(?eiir-rnl >ol!rre. ft x IBM HM I
B . s . ?r ?? : ? . ?<?'?;. ?
? ?H'li'l A tvn i.aemeoia. r - '
?? ess -a- r. ? ? ' ? ? '-Lita. ? ? t ? ?
? > >??? *a I ? ? ??
aa ? r?r baa tat fat
Hri ISrOet a' - T" Ml ? b i " ' "
aod P* ' ' ? I ? ? . ? ? e?. n -. r aa . ., ? ? ??)?
la lraei"t I ?
???Kill '. "I ? ni'n,. ? ? -i -?
? l ?
' Maori ?.aae a neer-ed hi ?? ? ar? ?. ? -
?' Bii,r,..|(?-<r -sitj? YS. ?%
?**.w-toi'bt wlxxi/i rauoiii
B * f?BT LABOE PAPEB FOE THE I IL'NTKl ?
,aeI r-...,. ltrauo.
: lit S? MI-WEEH.:. 7 TaUkTTJTfl
'? , .i ..?:.^1 ???i, hVedaaasdaai *? f , . ?. - -j
pa.. ? tri p?r at.rin Twi"; f . |.
ABaaOaai Batata Beaaao a Baa -?
i tit rfEw-vonii i! num
Ko? Kara>|iri'ii i I, all | .,
'% t'l .Oil the drpanira m\ ... I, V, >? ft ,
f.'v/Li i PrVte B| coaxal aar copi orBi .? ? ? ?
lartt *~t ?
JHt ncw-nriF thivtm
i a11foi aj|aX| Oreaen. nmf ih? ?aal?1 h lelaatM
'? pt :afc'"l im the Baajiaiauia of *?*? Na . I a . Bja
tHaga? Prlu (a caaala e?r eoan
oBKKLKi a MtgLKATM.PaMaaajeia
i ? ? I MM. ?????ii ?!i l?MWarw?wa?a?M???w?^
f^W-YORK I f. I HI NE
B, rciEMUft. v rm ? ? i rmeorif,
SEN! I N' E OF WKBSTEK !
TW f f FTII DAT ...B ? M'n, ;? Arn. I
Je';':..." araj CWWaWd t' .a aajOfMlraj bo
abBcr tka) sawli bboI hV 'a* i- ? .. ? & *pcm Ol
WaMxataa>i BB wbn bJJ tli?- bybbbbb loadiog to the
T'-urt Hmia? Thf BtBtn of fanling v> a?ntio'>( arrBti
? ??Jr- at ?i -I im : ' I f?g ? :ik<> || ai of a
f in?rai pToeailed tluotiajboiit e*.*? aaaamW)
hr Wbi rai araab axghl Lato Coartal ? bub
aBBBlo ' Ha aookad ? xmoj la til ii a>
?roie iii? i .?in ??( tha MaaaMaBflM aaMba apaaaadalt -
?lie vor.I ft vtaa trail* kaOWB bei r>t ta aa Otdlectea' ainl
aaaai
Ai'Iii iiiiin.ia ptxi i.m < nuii eaaae ta ha adlaa
II n Hit H* r '? Pin ii". ?In Ii iJ a - 'I'-l it,? ir.a
ajatpaaaaaaaaaaaaatd a.:?-?>, Mr Anoraer-0 i "a Cliv<
paBB) n^nauii tun in i,-., jet BrMI graeity, aaifaaaal
ih? fa-ia f" .' iodicti'i"'ii, 'riiil ami ratttlci an.' tbea aai mi
'?i* iM in ' a. i " ' ? ?? a> ? i " mi lh? lata bg .it" pro
r.i"in atf
Tii? prbaaaar ibi iroaaat >? ?a a?i? I ?, ?? . . it bwm
ha ha I ??> ah< t< ?!,? ???ri.t.r?. ..| IHiin.l .1 .,.,?'.<? |.|..
tmnrM aaaaaal t aa i" i"i it b- aaM a A i r. bai aaaead
?adJ tad teak Ma aaa CbbMJaaaVaSbaar bbaa atMraai
?d htm '??! Hie BdVoarti. arorda The a.I ti ? Cb td Jua-1
tue ?aa ,? >- a I aaBBthM Bad bM aboM aaataai
a . ed Iba aheei By ed tha Mai1n| a loaeblagly expraaa
at m tha H "win,;
SENTENCE
i aa M fe*BB na In Baatbba] roa hara ftaj Iba bM
btaaa, topioautU ,? ?i ?.??U .Ii? law iiaa a.'f.ti-i
i" tha hieb an.i aiti ravadag eaTatata "< v. btt;. foa a'an I eoa
v ' baa), it i? Irnpoaa b ?? e\ laagaage u glee uitaraaea t.. lbs
ilr.-p ?.>..? i.?,-!.!>? ..i t-?pi.i,cii..ii . Ni tlx-k??-n rrr:??. Ol
aa Irene Bad at BnpatbT, w itlt n lot I. taea|i| i. ai h 'I. a roll
duly Clrcoatetanceeaabtcb all erhobaati axai duij %i ?..
r. ile I in ? t. . ilk . -?. hard t to a ??? at >re
de'at', lendri Hit | ? rjoiu.aiu?? ol o. ? ?.'. oi. he pu-rioii
o. .aai-io in ai aaaaMakably pamfi. Ai all itat*aaart i
all nrraaiaiai ??? hi Be Qg oi ladeacnheltle aobatnal
ii :hra Uj Iba tMtrtai 11'i oiai airrn Toboa of ratrtbaui
i a arblcbroaalgiuia at IW ...., a ?. ?? 1
aataartaadaaibi biiiabeaari rtaaaVlei . aaclicaotati
r>i >.iur past it? tun rarteexa reiarwaa in aoctett
ttataata apuo roe bi ?'?? .p. a aad exnectaiio ?
t .1 baea rbeabtbea v?.?i? >. j... ar-.t eoadliloa, aad
the tjrtKNalaloaa dealb a itcbaaralla you, are are opp ....
avithgrit'i aad aagalea, at o aotblaa i'uta an.ae. i iiuperat
duty imp ?> d on ue hj Ibe kt a, araoaa 0B1, era aad n i .tat.
tea atex eoaM eaeiafa ae lo pianoaaaflag anch a |odgmi
anfcaal me at Baa of artUiil Bttraer, of arblcb t aj atand
ruaiae.i. a rinne ai arbbtb baataalij alaadalara a a
aeea I a beta anu uodei ail forma of aoct ly, it'a'ard.il with
theaaaaeat abboaraace Th'- laa ).n deeioaoeed Ui ???
t etat te?abaaa la iheea Baa alna| a but a aaaa aad laapeet
a,va wiH.lt " I vniv poraou who ahall coniuiil Hi * rrntie ??'
atardai i a.i a..tin Bat i aalahaxe.i hi 11 a r.'- ?ie aaaaa "
Tho BaxalbMat ab erl ??! haia ia\? ?? Iba pt let ion and an u
? itr 11 huinart BBl tba Btoal Impoitair abject of a Jual
and hare real fVoren uteal h la n Iba I .i\ of t! UtCoail
ta eaeiafe n ? paaall) agalael ??t aa a who a' a'i ha?.. bet i
foiled guhlyla due rmnae ol >lie adniliiiairatluo nl JaeaV
of batiag trlolaletl ll.ia law It ia 01.1 tin n ? - emu
artet f Judicialpaiwei ahlcl ah ear". .. tiibaaal can ba
r i ad i paa bt exert !??? h it a high an" neaxpaxrr nianl
feat an "ii of the eerect ia aall ally of I a aw aa arail
atom and ii flrxIWr aevrrilv aa Hi Ita ptolerllag and fi eternal
healgnuy
It Maaabea Iba gaUtr arBb aaaaa By ta orabar abat ibt i i
i lie Mjoqraaea ef iitat, aaa aaaai piataaai M an ugh.a.
atay ba aaaaa aaMcaaaMy aacared By Iba record bei rt i
B Bfepeere Ibal roxi baaa beee ladlotad ttv the Oral ' t
of I ma i .1. nit loi the i ilme i ( murder, all.'.' I | Ibal I II ?
SM of N iraeabi i laat yea a ada aa biaaaB oal a at aa
of Or Omo PaiXtnan. a> .1 I t ada if a ileeee I "i deprl
hint ol life wtM ma l<eal >rt th. ua'il. Tina laa ?_?
baeadaataarnbaa alaagayetiataaiaal apaaia -
t?nn.'l.. Med >a College,Ol ?i .,;. roa were a I
jajaaor aad laaaracKar. ipoa the pn- ?? ? . a man of ataiere
a,-e w .-. 1 ai.'.w n. a. .1 .>! e \ iri'.i. .? ? ... "?- i " a .', i ? ? . ....
raiintij ai i a baaaaacbor be thai Inattiuuiaa The ?
of an adMaaa ao aggrarated aa the atldei "t a ,'< acaf. c a>
taaalty, creaiad aa luatantaiietma oatbarB of tar prate,
a'arin an t tatPIM and wbbMtatWad be BBlVaraBl aud la
aaaaaatlTty in wan bj Iba rata let of a tall a ; . ? ^
wheifter thla chatte \t ere tine The .let ot I HtlCattM
i .'int ? aa. i.an aad i" ' aaatVai t a> a Jur% alaaoaa a pmai
own i hooelug vt ??>? ,ei e?! in li e ina-.i ei In>i > a i ulan-d if
io?,ire InlalUgetireaad Ii i aiila.iiy . Cl u .aei aon
aa be aaabti yea In coed tic tbxg \ our defooae wboban tone
ell ibal aaaialiig alooiieetca, aad aklU toatld aieoatpllab at
[ yoar taateaata ta na t.eai aapeeti a rarj a eg
laaaaeae/atacareeViUyexami ad tadanara i
?>.ir.u..a Hial of ui precedenie?! bteglb cuadaobad aa ta t hore
with aaiieaco aad adi try, ibal Jan prtieaaxrtcad yoe galiij
To ibia verd no t. . . a taiebfl i ' itue of Iba *?'..,
reed'tig. I atu ataaadiabaad at ?at be aaaa of tha Cearl u.at
ihet aaaaarcaiee uo jtaai et leatai ayaaiadaal aaoaattea.
fij. i. Iltfw aaaca.aader all theaeibitlttagi . ataearaa
ajatth c^aatar afrwiarl the caae a .t hbroaa eai veaBO -a
win, the tetmapiri d.tee tbta ain^le trtara laipatt, hut the
anlfaii eat aaai and aaaBeti oa dealracboe of the aaa of a f.>.
i ar aaa ta aba peatea af Otaa, aad eadaa the prutection oi
ineiaar' tmt of one bb aba midai of Lie. wMb betfbl
beaata,ataraaaffead na ?aaaMaMakaaaaai Mro g, .-urn
ait* aad nun.eioua. making .ne a i lc?? i a ? ' ? bad
othera We allude thua to the uouiy t.... hite intl1. te.' n
lu< aba aaiaoae oi awateuinc, aaa aaaaaaeeaar] poag ba a
heart x.rea.H lacerated, hut to rented von of the Inepera
?tie ?gab? done lt< the ?Irl in of tour nua.it, in ehr a
Paella* toBIni wkatee voi-e ia no* l.ulhed ia da:' Bad
arboee wrtatga caa be eat* vtadicabtd aj the tirtag ac:
mi ihe lie If therefore. Mm mar a' a- BaeaaM k a
y<"ii <aae a haid t no and tout paMBbtbaaeal loo aetere ?
If one 11 ;-.i.. ia ....' : a' irea .n \. t.i u. i.d, ot ni'irrnuring
word laeba .itierance fl'i'ii yoni 'i| ? lalab Ob think ' w
him laa'antlv det'itve.1 of 1'te bt tun' un' I hand aWl
if et>i lott lo ail ?er.ee oi leuriheBeejaattea Meaabaea
in .vnpui. . * 11 iii ' a' .. iseiei >, yeu mat t>e lea I.
to ext ratet, la Iba btltet bb^ubtk af Ball I have aline.!
Bgabaet Meaeea aad bit otaa aaal Mypaabaaaaei i
f* .| I e ine c foi t ? me a a.ii lei '
0.?i giaut tne: a.i exaliip.e .ri. n ' ad a a- .emt: ?a i
leg If a ., tepev.a v lo l'ie ??tut . .*? ? , "t aa ..
?ipon every Btbtd .l.e eetutatv ktaaaoah -a led t Iva.
?o a'laid a?ta net i?e Btdu aeixe t<t u thai wed and ? e.li
live pe?ei.ii . lo leeta. it lupiaium t.? . . ?? . ae 'ia" ? ' II I
aeaa .*i t th' ? '? ?: ? he :..a? t. e? .eeio loievereare loe
btareaffJod aad Baseler? deetjteed to saacure -t r?.:eci.??a to
ihaii ><s>.i *V< ratrbaar, i r^axahaeeauaat
A ? i aMaag Back ta.adsol BdebM ts u.sv t f etiaira he
thaiaiit ai propiiio aa oevea,??? Bke ibaat .i baa oal]
k ?a?'-, ,'u' '." t ? ? ? a " , ? aeul, aaidieaa
iv ? ?rre'e. \}r degraded, the i mat, wboee eat
baa been cast i. n a v.. '.aia, the ne. ected Ihe i a
d '..iai e h have .i t eat v? r. - i ?ea' a . I i "S a-J
it... . ? Call .ie- w ho tiatt nsve- e. e'.?td 'be bearr'a of
?n'ttvated a.v;etv. i,'i et,'?ned Baa aweag aid enottl'.iig
Irfljei.ie of h??me To auch'an >ne a word of adviee urnv
BB tVCar.i k ' ."iliitl ll ii a i a jij : , a," 'ae a
read if goaal. In.: tu a caae . Xe in.a. vaheie theae (gjcaaa
eian.-ea aie x'' re.e-?e.t. ? ?< word . i--s .. .. d '?e
aBaeagbaaa .i aa the aagi a- u.o? n htnei ??.? ihi*
ie ? tuen we c.'B mee i ?v?u
But as we a, prvavu ibia aet sad
Baabaetsx e>baca ie Isadora ibe voice ><l the law, aad a??t ear
eaa-^et IB gnuia uiteratt.e. weaan:.. . - lerttbfaa ? ,-s
of'-Ji?"renc*. ai a Ittcaia* aid i f . .a a Ood
thai we ahfUld te p e?eii.ed i...: aaa !? ?
thvse irrepreaih e ?< e. :??.? of un ira . syupalhv and .
pias. i >:.,' ar-sf sj. .'itane??..is ? ?? it ? a .0
?vedo BbtaM a.nc;>elv ai.d cv>r ?.al!v lepliare? U# ilisuws
eidg c-'odlttoe. habt wbicrt ? roe l*g hiougt roe
Aad ibtHiith w.. a?e w,mt uBaflaaaai laataara
Hi* os ? f eartliS hope to affer vvikBTth'a hour ol your
a.., \?i ??a. d? .tittv comnserd Vitt u? the msacy
otir H.a> ea iy gsaher. w . J-. w Horn is at-aada .. c
Bad :i a eblui we raav ai. bo|te f?u p?rd . ? I
peecet An.1 aaa BoOuag retaadat httl ibe ao.e?ni d .'.
, i j.a.naMng the eei.tenee whicr the Jaw ftra h?r
at of oiorder. ??!' which v?at aland em rbrbtd,
? , ,. lh.. .l(i!tX W \\ I'KSTr K.
bg
and it^ecce at r a- -,, :ne a
al ??f this Co aal ?weaith ?M b.
he ; ' \e- '1. a-t ''?ait
. vtai aie l>rtad- and BBBJ I mi o
? i*tere? on yvair s 'ul
DBLIBFRATI.^N Or THE JTJMa
Ii ta uatfeaaijod thai tne Jury. aTei going aaJ M Bl ?
?tat aiglii, at a/et deliberated o BsMasM for lea .'oiee-ee.
Tkey tbea aa toi m ne ?.teslete ? he.her th* raatoaiae
aagaa saMBBef D i>?trge rartn an There w xa a uuatd
in sue " Y r a ??
??4 Iba aecethl t-es..a?n. w beJier ,) Wehetri ut .Jeie:
h c\ there ware aatvee yeaa md aad uxy Ttw aay eaaae
trie Mr. BeeVaiaui It llseewe Ue elai.?U bis polol if
drsab'. aad ar.ar tetae d^-iisstei be o-clared n reie.ived
II C10ENTS. etc
Tee A af i>- %% cthater eat Bot sefV-aied ba 'be ?
daO the t M t,jt cnl*?"i f, ,inda S ?we'*r, uader
tooa ibe taax ui itreparuag ibeu taiada for a The awfn
I
? . ? ... , ... a ; .... , Mr1
I Wi II T-. ?...??t *v v:- ? d.-.r ,r4
.???'.. - ..... . . r^ a?{
piaae-t I t.
Y.-K ? a. ?<- - .1' I. ? u ? --Al - . *.? ?
j the frlef Of tM aiBtCWd wife a~J ejtofhter*. wfcn jp T, a
? ? . ' r 'iNtfi.-i *-. abri tt*
A war-' ... ; er-. ?y . ?.. - ...
?Siewx.t a.oe4 by the bead* of el. :M m -. HI Raj ?t
'?' Cat.- ? 4/- . ?.'??%??". 'i--:
Bparka, Profeeeor Norton. Judge Pay etc
7 a.??? Baaeae* r-?i re-trwd BMB . i ? ?
Rv.T - - ? - r1 ?,r,-t ?... ,? ? . .... ? a
?urban-..
f r ?.???-? i ? ?? a 4 f>. Wer.? ?? ,? ,
.? Hi -'--a ag Mi ewe aaearfc ee ??? -?*? ?-?.
b'S|
Ae?- !'??'- ' ' .. e. . ? ? fir V\ abater nearly .fa are
row ? . r?-*< -a ?hn e?i?irvj|,.,t?' a-':- ?,?-,,
Harkete .. .N'r? On.-in, Birtb /
7 n a?iea ol *> 7 fOB to-<la\ |bj ,p I ir-. b?. r|
i uH .?> rrw.,| Irieet, a: "try fa.i prVcea greifbt? ar?
>'. - ft'.-.?l ???**?.? i? tk?t a ,
'?f a pei f
KEW PUBLICATIONS.
! r.AKr. "I PERIOR |,? r?r.i . Ck.i.mi.
r< a??? r.Ammbli ? (roviaaei tit i -p i
* ' *>?*.* K' ? 1? 1 .. ? ? ?
a. r. . or ! of a ?deatil BSCttrstoa and" in th<!
-?"''? '> ? jar.. ? ' ,?-. errra- . . h" N .-.
?? re !.?..?I .;??-. . - a*at ? miui? r.f ??? ?
'.-y' i lUIWlwen ar t peper, ,.n vari'ri? p. iii'i'r.r;
aeetei eMl 'he nati,.a biet't ruf be region i.*netJ. hv
Peel a a*. / r>, Harrta, I a I Di L*e. . ?aadRb
: rv,.,t Ti e wort it em> '.i.ib?d a number p.' lactf.
a l ??ra- ????. a:.t ?? i ? via . e??.r. 'er) tperv ... '
I ? i) - f7aaalBaaaiaeMtfy |-gaajMRa* w,ih ."f.rma:MM
I ?f ."??..??? ??<?" ? ? ? at wet] a* i ?^eti
I >ii ree<W
HP* MriH-it ..i DM RIB1I KtiMiu
i ( ?*' . sr. T<?'.> *'? ? ? i ia<-. *eet ?!>? ?-? ? f
a- ? 'v -.m'i w Itirrua T ??? ? ? ? ;
enirlc. fan ear?li?nl p.ar' ral nni., ?r, |
a. i - > pen tab It at mt leaaVJraete" ??' ?a ??^?u |>
..... f a >?r.r>t ? f'h?v .?>". an>l rr< blenit i? i.i.-."jr
', i - '.-! a-i 1 ?ii'...i? ? .? i?. ..:.t ap; it n,
a ? - i. ? T' - a'.'' .i A..TH
I "?p- ? ? a.a. an/J ???';.fa'?nienta,
tlapt ? . . . ? ? a'"-l a .a' ? at we!, at
* :> i ",'ar . ;??? ? i..i . m ? ..^ ? , m,
i'rt ? .????? orj I' . ?? , ? r a n.-a- portable (rran,
?Ulli ? .' ' 'be ;?<??"' 'f bVe eM^li.err ' Phllarl?>iph a
Mai (
Tr ' T ii ? i ?>tii ii i. |)i'. ii11 ; i' i ( tl
?i ' t," of Uta MetawMM H .ot Coacera edlioH R- v
l'r M. I'l.iato. k, la wH| worthy lire attention "I Ml
lli.graphlral aioeiaoii llcatatahki aba Htiee, anrl brief but
r. i '.' ' (.? ,t, tea- ?. f a lar.-e ro >rt;on of
*v?iri? o It ?? -a. Likafalatt Diiiilial 7 eekk] Bic
ri?pl tr.i Mlaaery, K'i>t'aa;ra! Htatory ejra P'.'.t',
II ai atlei OWt Parietal, and BmW In porltM dept
??f .?a- ig iVlih tifba taafleai gag aboleeoiuahlli if
fire at It liere praeekaeg, lb* laligaatki body for wiuch ibe
" Me' odiel I. ? I or aari .? ? ? rarerer, it 'n no .'anger
..r ? I ring for traaiof laaaQaeAaalewhrwaaal (Jaew.Yerb
Laa* BeeW i
t*y* Tu? T'oitki BotMa, byJoaaC
??i i : (latrao pp JIB) it ? fu.l and romplete treatu? on the
?i frei of ponltry, aniaged v ifegem eietiniae, ami aai
be'lithed with auotapoai aaaetiot aagfaeiagi bv >h.. beat
in tit, and i ?. eat Affeeterlgfeaaldrawiagt Itclktaii
to imi a work of ttandard aulho>iiy and |""ruianerit ralue,
an I kg Iginir fron the ample iBforntaiton which II rontatna
Bill I he beauty v? iili which II :a go? up, we preev-w |( will
be ibeleadlngaaapaalfcrpooItry-fkedaci m ihlt countril
I . ? Pi.:', pa Sei.p?. ? i ' Raw-Teck Dewitl
\ Daweapeti
lr Nim Y hui i ii.* oi QoLk kNO SlLTER
Coin imi Hi i ' ma," b] Ifet Aa.a- ? ?? Of the I mie.1 fllektl
M rt. It ? Imie voinnie g?f i p in a art |. of iwaaarbable
b?*'. '\, i; vtog au atxoaal ?I Rm Rae ant C'i'in* of ;he
Word Rerenl Coeeaafwaba, ilnid from I alifon ia. "ilvrf
fn-ii: I 'ik? Huperi'ii, w.ih *ev< it! tablet mndentintr ait
i i . f imp .rlanl infi.rina? in Ii Will fbrtn an * -iiant aj ?
- lapre ??> i. e ?Irak "I everj "errhant and ? nai.r-ei
v. !- y.-ik t; r haaaai |
IMkKTCMSt ARD RaMBLM, I J. T hear
iii, Parma ama'rer rolunie of 'niacei aneout wriltBfi
ra'led lorlh h\ iierei-enl nnai.'honied e..' Ion m r.t work*
aadae Ika taeerd mt Hi ll.'? :r*ye:? in Pra-^e Rag
Ibi .1. ti d Walee, trill i. Renaal rikeksaaaof lb* iVeidit.a-*,
a i t ?n tn iii" fiee. rap d. BBeij f t RaaeaeAaaaB 1 a' r.. '
which hat irad<: rheir aivlior aurh a retiera' | ..;.ninr favor,
lie. i New York Maker k, Sctlhoei ?
I ' Tin Km. ki hi-.i>- Kkit kft? ' inn * |g
?Hiiilh Ihe bloom and fre.lmeaa of ih.- e*riie?i Vilcf
reri I llalalBBearaial piM.t:ral r<?t tnt.uitont ??! nn
tag mrr.t, ? en inierrt'lr j t ii.grafhv "f th? r.-.i
hruir-fi CllltenIleaal a CoarOaeaUaa mt ihe St 1. i'.i Pa
pete, a new ittue of IRe Bui.ki.tn P a, k ?II and ?? hd'
t it'a Table - aa It aa Kdi'm't Til...
Cmf " (ii.tamm.? prou im Ports, a now
million of an ad ml rah r eaeMaBaaef peekTJ r II anrt
Sttli ml," arrai urd ? n!t t-rra' tatle t id 'j.lantrnt by a 'idy
if fl. i i'D, with (uporior t,uaiifn aiiont Bartfcektah iBie
nm ' roti i v N- bab); New Verb C m Pranri*A Co.i
I ,' i. i|.n?ani ii ? MlBRCtfcARROBII WoRBI
el . ; li\ J ?mi . Pn k \ III rtKin.n'ni! ' TheViea.
t* t\ .k"aeld ' B..'<i:repb:ee. ani BBka akkal -? < ?
clam-.' fti.'.e|iiaked with a pirn. .* iiirai Men In ti.lanh
, ierl I" ti I' Putnam
fy aUkOWOOD, kVa RfkM C M !??!> K.?
Th . t pi riled do ata .'? rv f. inti ttie arvond rolameef
PutBBW't ikagaai ad dakeaatlaa^ealecAed wnra* and
will he w elrntiiral 'n 'he y : art" PI B'e .ye . ahj the
tm seeeaa ad inner* oi bei deligkiAtl ceo. a
Tm HiiTeetT or Foliticai Partiei I
HIB BTATBBV ?BB \ aa " !?>? 'aar r 1> ll?"M s i(Iraki
The te, ii.ill inn IB *? .a'- oa'e | . a Inetory.
art pt '?a rekaaia* apakltthe.t i-\ Ph -.?V \ ( n
'Tf ? Tiu rp.i'">n * PriiMv Apt
?a n? *va. BtJ of ata ? .. BB vaBBtl . and tev.ra, ral a
.aaa.a "n the tu1' BetefPrtaOB DtM r'tf? I MBW Y'?ik
f.w .r? V ? .?
I , i - H i? i i i i I ni.LARO a ? aj'..| )
paai n?: BaOBaa ihe preaa. \ o! Ill bBrkBg .1 BBkdBMt mf
, , ? the . *i?kp kt I e "i-a"' ?d''i"n ef Mat pre k
Hilf?
Nu'?tna ,.i Tm Pari 4*1 Ht ihm'
Miaar ? Th.t tpiinrd ard auireehle Engltan
? Ba Ne I B >>' the ' l. '.ratv o! Se.ect N WB a. . r M er?1
1 . p- I \ Harper v Brmhr,t
;'("* Cmoix xvr Pdrbui, i>% Mm a Covtab
I? k Jadlciea* **>i l on Pf r.a'try fr-, M 'he heat Prei.ch au
. .. ? ada| ir J I ' - ute f ii.'.ips :? ? New.Y -rk
l> A pfletua k Ca )
I g>' Hi Ml I ' Hll Ri ? Kbmavamm V il
. ii ' i'p ">>. a laaued in th" . o veBMkBI Be I bBaBtttV ed..
? 'Iai;>e' v Hto'hrr*
lM-i I? krt 8team CaTdUll'ricatior Rl
>?>KK?av.? o r,? aHi ?a I'aliforei* co-t-.tp'td
eat of Ika \tar-(eraaaa |Vai mbb] ?nUag from 5a.ra
? t il i Jai RL, tue? the name* of the pari.ee ?bo
a i * ' a. tit-et u? the pro'arled hue oi .-'dei-eti let. > -a.
Baal adoa iirtarrp ?4:1 PaMBA^BH Biet Panama-io
Ii wa I ? ..ne ' ri?e-t New \ ? a \ 1 t ?
?IBi 1 M BB8RIBtMki a.:.- .? a -eeor *l' i ( II
\ '? rt Pi ett *?> ? . Bi-toa Lee. #... -..
? aaaaa, RRa,ae*i r B t'.n?i... $.> . r B Reai. ir
A. . <> ."tomat V We an B:.'<a.a llrtf. A Maw.
vraT. I'.", . Joret-h B Ch i'a, |. ? . K Y ? I rep'*,
a ...? . ?: fe.lia.tii'.'X" . u?r ? >? W R
i i* B.S aai At Sa- r t-:c-t.o arl M.-tere? h a ??
I t.ner. o.-rt-ml and the ft.en.la of t'-r enteTrlar ?-e - ?
? i the: Ure w hole ain.Hi'it of tt.vrk tta* been ttkee.
Mit- t Rt ?The LwRRM "f the l'i ?t i . - -
? -t a D.a iki ?rr ac'.tatf ?? :??- ? *e< or. o! t C >? -r. .io. u
?iiwaMtate a casd.oaie lor the oral i oogree*?oow rrpnr
?eaaal by Jau?-e Bo?lIv rue agilauaa a coaimeace.1
urter ihr au>; m of '.he aa'.l-Hrab." tact and ; e r"vtt. ?
at-didatee beeute J*dr* Howita. who a?n.aitxrt
-< *? a ra^oijala >jbtm o> are drviaton o.' a 1 .wjve?.
?'v i ?1 Bottv wStr Oeaevin.e. aad Oett tstiiac 4
.' a. k? u.
At tltl ia Cl ka ?A CorrvtjoadciU t" thd /' :
p r.- M.tee ntti Caedena* UDo>, jta of Marek la. a*
Raara
? :.. t ?;?? A? t . o P.-irt' <te May at tbe free:r?t >
:?)??? > exr- :*?i at.' *r f :">ee ritrrme ;-'r..? j*.
.-.-r-.ur c-etlori a.-r.> raveved * ^Sr lo'varaor A-lhn.aia'h
aai arouud are Ooi nuiaent ?pte* la i-oecert, and u . -
? *vt j t-prrbrpdrai Tbe aoldt?ry ''?"rood ? dr? ? are
i o.OCBaUed w.ih tbe rWatrprnlrarr >**ao r?, ?kick to tbe
7c\einot'* knowledge ka* brcaime <,u:te cueJar.ou* \.
p art left are, under pale of eipoMkoa coaiBwrned to ra.
t-i a nbm Ai da\a and M eawMBRRa doing *o ika fir*. 1 ?
dayoferery ekwU, the aamber. arcoiapaBuai wikego
a rd ?Ire, of'a^ tae Blare* tn ihetr r-"eera?ioc . wh I .
to prove, -a caer of an O?' -rea*. t. e.> .inerat. >r :? if A.
Thel.ae prO'"Cli>rai'l ;fc. I. r. .? ...?? :? - * nj - l.adi al
ti tnand a beroid A.. s'ureLoc .1 couM, and .s-aaily
deabtkyea :? the rertainrr that the Jart mi Ro>a iai M
t'eba are umbrreal Yoere. Ac. I . I
t Rv* Atgkli - vkrii AL ol TbR eVVMB al hi-'
titf -The Urtutk attaaaw aVBBfl amrad at Mucua* oa tbe
.fk alt bringing et aaaaMMBBB and RlAtk* ia irwete The
adaveeake broagk* erere gtrea ia vetlerBay woramg'i
rVika.. I BarMaaBBaa i leepoedeo- le adraere of the
oewapaper aaak.
KR? ?vi WASHINGTON
|m|>?r>> frnri < a--dn H?trna? nn H?.- t
?aal CaaaaMgatai itemre? llltkaal
M kn'. in Hlame f
l.?l r ' ~l - 7'
* a !ta d
. ;? ? B rv H.' n.e
rarl ? an Bau IIm n
I ihm lairrnriH' in I' IM? hu t Ii.
? agad (aal r iaaaaa a. ata riol
?? ? . ? ? H-.i.:n?.- Mill- I .'.tt?r q k* '
r tad '??'. * f.tiri?>rtin-.- t" ?? t ;?? I <?>.?,'?
P !?'??? ? St? K-. bad ?ra ujriM ?. ?? | j
wb laaaa ran lajan Ig th. . av ?. I th EU
?ad '< ?? "t ti aa arta bat* ? z*?i aoi Beuteth' m to
biwalthaja mm rbjal bat ????"-' work bbotm ??
I'. i g rtffJ \ mbMbJ rajad laad ??-ritt i ue
? - Ii?! ' a 1
rn raat tun, Tt March .t. UM
\ VVorkitig Men't Ctaajtaai it tu Mwaabla ta
Una ckj oa tiio tliinl Monf?HV of Ajml next Tin'
'? ?:-?.. if ti.it gat Lern.?* i* t.i effei t ? 'ini'ii ?.?;. .. .
? riiag t ra ta h'I btaatBBBa, ag that taej r:ie>
?'tri ti, Inet Hate, get ? Leaaare r ?>m, Librai
laaxraaai ? ?? .ta trill Ibiloa aar aaoceaa ta
i iitaV rtabaaj
Waat Btttatgakm#fin.itaooa 1"
i m.t loa Am.? .atiotit nf Wiirkiiik1 inen Tlie
I1 ai :ii ? bat 11*" airaadl] ogyasiBed an.) tiic nein
b n nr. at ?ork Oac a Locatad in Bharoit, liar
i Co u t_., Brttt a capita! of ll< ??." Th arg
aal an aal beld b) oaa taaa i? no Tlwga an
iilKitit aixty ttovhMdt tb, all Wnrkiiw BaBB Raefa
aaa kaa otte take, an.l no haare
Tlie (tilitjr \*ao<iiitinii it here al? t tiir. ?? rnilca
B|i ttti knt -ii ?nj Tag i apit ? k aljr I
bnttbe mr-int ???e liav? ptiWadtaBre Tita leadjot
in in tranta tn i iveat ? fear thoutariitt in aililitn
bail tn ? * 'mi: ;w .. not loi (irn A tlnri) .1
. ? ? ? b be located m BteabantiLV, Obie
t irth ia |srepaiiaf to atart 00 tb ,\ igbaa] ui?.ut
? 11 aailea ap Si Bach aar Um PaeWIafi
I ba Kngiu ? Boildan aro ptafiaiioaj tor an nr.i
. ? .t OD, ? lilt a 1 atntlJ ot Wi
Th* Shoeuabera baea egteead tl?eir l ?tka fr?
? 1 1 8 tot' CoenpBBji
? Mn1 \-r% I nte ; tin Itaaed ??? ... J in AUl
1 cny C.tV to bullii a l'uiou Foundry Bpoa
rl Plal rabaai beeil in oaeratioa witl ?
Itdnt Bltacb Con pant lb abaa! a ;.? ar.
i are are f.t n (Jlnaa attabaghataaaM I I
? w rbMej-Mea, bat I kaaa very little bm>m
The Tailon ial ia I lo aaaallilag gooa.
Tbe PrbMen applied to Iba ' gaalBlure for a
trter kn t Joiat Bt ?-k Coaipaay. tmt Iba I n ?
? ttaa r*por1 ' a -an tt it twioi It will aataJ
t ? be to.
A Hrn-Kla_\rr toM Bl ' Bat)Btlay that he -a at Bb>
?? il .1 _f*t -itr ui' x Coaapa y ol .1'-j.raj 1
" tint !t.r tieuiteKet. Po wean
If the CoBgTTM eriii lie ottali1 Itlied. Bra Brill oV
1! * tUa ? h ? at bm Baton ii
Yoara. t 1?
?-.ti.? ? .:. radaeBBgtaabttaattxtnapa tVtaa ^
Ttw tat*? wmmmt ?t??? n.^ r ... ttt BBBtat ?
- ?? % ?
1 1 aaa, m ? I I .<??. nacea algaa . 11? ? ra
\ I 1 a I. ? the It*! ? ' ? ?t'?r
ti- r? ? ? the ? .f ? 1 . . , : ? : tPer. -
? Iftanre lie Atlfrney.Uenera! t'the B'aie
and tha p*n*? ? ? ere t . iu'.nutted to I ba
let be wou d esxruine A rm. an
k< Thai aaeaVaaa actl Mr > ?
u^t^.?:'ed 1?. tOe 4#.iverr,t t errtfu-n aaB>
I. d: 1 r. it maXe out a raee toh:rfa aaa 1
":? 1 ? ? ?r ? . 1 ft ? - r>- . . t ' III
hai ihe inieenon of thai clause of the 1 aa
f fugiiieeafroai MgB ' '-..teied BfX
' vnr <? eteet >f offeneee th- I
tti1! 11 " P ??? ? ?'- : ?' '? ? rJ
\ .rfioie 1.1 -rn .... ?>: ..* reeut '
\ t ended the caee ? f?r a. OBM
Tin. t'.MTan Srxni on H BeUfx] -Tbe
U'eal-.i *rt.>ii i\trre?pttf?tlf..t ??: lb /?' 1./1?. Pa
T a charge have been made aad reiterated by Loc -p ?
a a >-a ? ... ? ? T? ? "a a.' i. a;r?'
-?exduciet! tet .f pending mia iiruggie, la a neater
t it Ii) tH Rr, u^.:cai.i*iu. I wC. feature to gaeae teal the
?a att. .?. ? ?...*? e etri..: ?ta.
. 7'4 a a. ?.? tper.a. aa"?>r,i-A. Due
lev a ai" Baa -at a a." 1 ordert to he the *rat to ree. ????
- - a M- r ? ? M
M mSana- t Jr.at ;eiin.i."U K'Jw a ai.u kaaBM ? cruet!
- p.,.- e traheM a word M eacoarta?*rneci or
aaa -a
1 fnta e,va.ropan>::ig '?'?<' Pr.-*;.ie*:l 1
\! ?aa.-- 1 .\ ttie a-'' t !. xmtnt,t to am- et-T-t-???
? twertt Tue; ar- i.t i-ieu loht t? o j.arta Tlae
.:??: jisn 1? iiitnJi ! tt, r aeeret ?00811x1 ? Amot.a
I t ; iptra a-t BM byg ;-acta tia of tie pretent .u
n.ioittratiott tit Mr Matvi. too. a letter ur>ai Ki?
11'.. The tetvn :. *? a<?-n t ee ax tone part rvatabMB j
? athj ?? : ? ai.i e? It ? M- VIai.
! \ ? ia raoM sx?tx Fi ?Mr T. L Habtfter ar
- :c .-..irttt treirrJa ' .im Santa I* hi'f epav
?a. a. Tm
- ? ?? :
m a fr
mt e reft 1*9 ue K.a.10 ?.r aoaaai aaa if mumm aaaa asxw
no. ??*??- eoauirg m Mr lUtcner ia o-ota Ca Mbta
?:? ? >? .''a ? ->'"?> ? ' era.-., eeae
Bad tbea caaaMeejeeo. ate :o~*e ?t at t -ea. aaiAartag a?tag ;
teaetuigra.-X't i..a?a mt*th he Lra?r^e?j oa mm ratata
11 aw--.a ? e ? aa t^rmz m ih prvparry. wtatB bad twee
atandoeed h? '.he eeiiatraitx, exeat "f * burr, ware ic adeae
i iatte coadi-0Ih and wttlaaaut tbeaaaaaaat reacBbtg ta.
jraia, aVBBBBJ heeeeeaigraau at ere wotaaan aaat ctttadrre
nn im 11 a Biaaaaiir ? [*l t-*-* Ber-i^ ?tat
MtiLio?t at Ptottoaa Beoartto ?Letten aaaa
iBilaaaa tuaaa t Iba: aece taf ia* p^w ? r..eu c. ? r- :-e
treee-j bw cu-tw. daraiirt^ BJ Iba UBtbei A ete: tr.r:
Lxa-el aara I ue c- r-p e?e^ ?ror- !.-???. Tr^e p tevxa
are rtHaarratr ait laeeatglt ibe wortie. aed tbe raeta eaaxtaae
ivar rt.aee. Our aatgabtara anal ae.ree.te? aar?, ?efera
aitate, had lo beXdTaa:g? * -ra ai i xe?p 11 . tp- B
ar..a :o aca?e ttvrn 1? Wt e : tr--e w.-'E a ,-iai w '
a ?aar. treee are je tune trtng Tb* plgaaai cutaw ta earn
iB/re geanbOta aa ? deatrve a great dee. -af timber -raaex
Maaoe . f *.-g? reee aad tree rear sp eume by the r .via ?
Tee triajoa ?? - oartv ".ea.4 tia-eorta. aad ?he Vttre
ait |tu.:, a ?>-? l.v?r oad tntaitdheadr.ca turd M
altooi thoa"
The < .il.r.?*ni. ? mittn?.art
?i ^-.t-? ?*?-?- . - ; ae-e*i , - .
r. ? rrtv
??.???'.' T > ? a: . ?? ? . ???
car M error:; a ? ajrf oju iraMH rar, J ptaayefM| "
a ? Orris, ro 8axl Siatea i , BaABCi? ati ?.
-VVeli??.- r? -ii?f'l tie !i''n'*?in.' froBB? 0r*trt|
(" ipuiii {?inet"' vhoM iven> ? i ! rcl n - ?? tro
< i .?
Iba nahte ot Carnal Bad a i
a>
, n Dorxti .Twa
FlOOD ?T N'aM< 1LLI Tbe Nubi. I Ie in
pi pert of SAtJirdrnT vrfrk report Mother boo 'j tad rapid
':?e lo use Cuavherlaed, and ibe: let ioe erne inf p ret ,iah
Ubs water am an foetid be f real rt?e of Dta.ea
M , IMt, ?? j ?ii ? ? ? ,.. :.?. r
purQoBB 'Je dtj wo e ..?.!!?? ?' . ? ? . rrx-erd
. ?'??. -:.????? e?t -r : ??. :
- ? m i ?????*? ' ? '
irr e *fc? p ? r r p-,.t :
Tm ateaVMaal ?Tita is: I.? fiepe . j
i aavi Tie a.caso-r I is.o gaai .? '?* aer era)
lad baea t>111 aaaa) m*mg Lb* r.ear Tbn awry weba
e w . I ratal t rV>.n?!et;tJU.
KiHi ?Tre ?? -ate; ;i;a??et at Kta-tutter, N" Y
w aa daauaceal ?y Ii* lo Iba eamtiat of fjl.aab or f Lane, aa
i ?da.r last fuUy leeuiid. Lotte Chaote laet a> ui e
., . b ?f * be ??? - t] aa tseared for t - ?,..
i.l.M l; \i. NOTICES.
-f It erler? ?V Welle, }?-'-? -? ??.... aaa
Pahliebere. (.:.'?? ?" ? a.- fail
r#" Pbaaoanapb?.-! <? ?
fiaa raw. 'I Marram; at nsar trnt~i- mm i~fia Laf lay
Vf lira. ?bew aad Kogere' ?'? aaa Car* bM
? aaawav T??wtftb-*t aad L'b:?otbh?place er* if
*y Hkirr-rurf laafliBtaa. rata ?*
-?T^-ats a. Mi BMBBilit-a* **-*r..??rraeei. : I Lelcat-et
. .. T- *?_??>; w -_- se e". ???? -r '->' ? -t - : ?
are tept war ia *?ty aod ?vlrrti <- -' .! tue? - Ttar
i. - I a: v a.-r B-. L : ? - -
Apr-! _ _ teitl?'
r?r >*t?ee.- 7 - ie .. . - -..^ ihm?
rl Bbbbwooo M D aad tbe pi? ptaauua of l:i * - 'a
It ellWl"" 1' v- -? a-- r i.: .-<??....?.
bat aie wsdaace. by ? t.^-xitre. ^eeaavrt,
? ? ..t i ^ Chaurttere-et New-Yorb
OT >Mbr*t.-I i?T Fata.Taaaa. Uaitar.t ? t nxrt
i>t*j; oe Btrw I?! cf m\? Bar *. B> *? ?
Vt eater.t R ! bfafiU L ? >
r . .: N fOBTAS. La? att
rib" Her* . ** b-ece re the Palarr '
. i tc- ^ .'? t. I'?'. tat tbe ptLare caf Mil
?tii V Maidee .a'* aad pet yoer beer eat ta r f. ft
l.ltjala iiitir i'?e
w^abaaal aratttad b> art foe aaaa, ee afayMa. %i B??i. at,.
1*1 TA*tJ >aetor- .4 WaBat nf ^
ty "Ate** wi??: >vi,;?
a-?tn.*br-te<; tie: \\e avr??-. r:-a-??r ard ' eat ttaxranri:
<' w-.ra. k**f-w'^a 'oeueee. beaaaa of eaat* '*' attd ceaer
otaartieait ?aur. are to tat baaad al Mtoart, t A Hr?au> a.
Ef Btttat dtaa 7? bajfla aupptlac xjB ;at
-ITT ITEJM5
m ? ?a ? ? t . , , ^
Tlte ?.-nrfu? oi pas* ??
' - Ml Beer*
.?.*v>
,-- * . ? Merc*. ?: ?? ?? *a.
? ? . . * ? he a*- -i ?- ... ? '?"*.*.;
TN? (bilovinc ?/* tbe '..<te.e b)M
,a*ax t\?. -eer-ev
ree month* of
*e? - r ? ? ?'
.a to* Iwa soothe of Uu* fWm .? 7*.
, , ? . f. .. .... % ,i h . ,
' la i >f jeaj
*w y l ? ?' 7 ????? K T'M Aa
. ? >,- Km ? ?. vr f a -a,-. ?
-? ? i .- ? ttpa r fmmmat mrt ??
* MM I ???? f the* arH. a?? *eri. MtM
? a ?? ~ ?? - * 1 ' ' < ?**??? a- ' '.-?!? * a'
i a c , x, ,w
. ?.l -?.. ? ? , ? ? | . . A
4 ? 4 ? ?-,<??. ,..? W t, -,f fc,
r*n -The iana-'i a thr .-acltet ahio
? a | 1? re*~. .f ? in BaB* Sfirgan, Mfcl pay-ar- I
I im aS> ii rx?", f*aai ne ? antl >f M'*er* ?BBaa
*-i ?'?""if ? a ? .eher ?( ^ei*.-!.*.
r a#JM mt ,;terrar'e Th* I nireeer ia a
tr a? i iaa ?**( ,,,?, ,T jp tn Pr?*adth. aad ."'
awBweejaaJ M"**-t ? MM k 0
>? MM nv!" f'r ?? ftrat a ? a.a tr ?'..;.
V * :.- A ? "tt. -.!a; u ?. \ v
.. ,('.<?r a'..re.. \|. ? ir.a. c.>r?*r of
Di it tri ?i i Hn itaMal ??...?.
? ?? M . * -r -ft" * . i ? . ?.-a ?>? n Y ?
A i ><a on >f!<ln .>*! wh:rh ?veaatoo. ha? geraen e!e
tat
I MAXI . .iu i Ith. Bf Wer..- ,-. ./the Tav-l^h I
', ,-: ? -..-.?? ti>r.),?.?, '??!".! ? woman naaaad Ma ,4
'i 1 '. ? >.'?., a pel I ' ? a'ei e*. N
. ? r] 1 ? h ii '. aJ a- : TareM] aeruavrl ??. havtoi; no
tMag !>ut l.?r ah ft on (far c!?'h*a war.- >n 'he hanh. aid
1 ? ??.!??: .?n "Bi 1 ryiof
.'?ri?iir- >t If|THH Jllha Kflvtaf alBl.he.l
!*? r k Caai I '.a f-a--a? M P.raiai near Twer., fii'1
? . , ?. . f v. ....... 1 ma-! ?a? a?.-n
.:.-.? a ? K> m w?a ai --air I BMBI
> : aaa af Ihe I |Mee th Canton || hadly hurt
("i ;?a 1 I Taylor, tea war?..M waa hi..
?!??., .T'?,,i ?n aat'tHar mrht An'.n
TtltaMt M a? * I, .
I n? (Vi:?.o i'..i \t 11 H"N Jaaii c Cai
r ?? ? a. : A..|er.-,ee i- a: .?? .?'14 I .aal
: aUr 1 I v tha ran ear"; 1 mty t uai
iee*. inrtiich reeperi l.. the aretniTv of'he late Jona ('.
Th" read n| of tte ni.r.ui-a navltii; laaea diapetiaad with.
. ie-> a II < ? .' ?' le. ea?. ? - 1 II t,
I fro ?! ?.-e. e
4 I .. e. ?t ma
lepar
?? I 4i a
?"a- .>
. Baue r.iHri i*?|'|Tfi.>r naeira'iona aal .n
i ? he It ?id ad_...uri e.}
? BaaBl < Am eta 1 A der?pe .. 'be foi!..?.a| pre.
, 1.1 ... " 4 a. .-re." . \*-?l?IB'. \ -J.Ii
(' 1 k t ?<., and adopted
. .' -????* ... e . renee taa m: ?4. 4
4 'Da. lolalC I eihoen BUB V >?* rreai |BBI ef ae 1 3.
? ? baa boon lakea b| aa a*n t af ueatB frew tee te -no
d, Tia: 'I e r..#i, perao- acia'a-'e- . - .a.
teaa are awalat at ? ?= ? a*.l ?a.uat ?> p ,tv
. lea 1 *a fraat taa nantaer* h* Aurr..-aa pe<e
. .?? -.oBora. etei ana iaa ead. ?? ?? ?, .
, ? ??>?? ?? ir ?? l-e ado irattea ef ha fellow ?inreoe, loa
?raa ? i I ka l f -i n ( <*....' r.e a-aa ? - a *;*?
? ? . ? Bat] ?r" cr'.U-laU ? al ?. , '%? ?
i-a. .,.*?.? tat I =??' and uaeriatae-l t XI
.1?.* ceakw a aa >?. i of a *.ua.? man
rret, T'a ?? euoi't ef cenleeece fir hat leetn
4 ?' ? tJ . a ...^ ' a-a>
? . .? 'oi JO Mpa ?*?! hat a o>pa of j
? ? ? tefia, preparl] aulha-ottralad. be :-)'*r*rd"1 i
ib i ..e lereeee.t
T|- r e,n ? - t 1 -r. ? a eee hr Am a'
A ' ? it-l ? Le r-i> arar.l aa.'aa onr ae -etr e.,rjetr.
.4i 'keraee .f I -re C ra.b.?in ??:., r. ? ??? 'e
,' .'U I.
4 4 : ? -* ae' e I aja| ,^ ?urel I T -,
? paa
!'. r Mam tint i It r ft' ? Tne ' ou.
tnnaee to aa btrai area tetrnatod the preparation ef aa aa
tire ' . ? f . .e r-erher? if -r,e f
i a Corpora? aad Pi irate Schoo ? of cbia Cu /. weo
a e a- ? Pf ' .V?:.>? 'i I,* jr-a x ... .atraae.a of '
.'re -i ?...'.: e, ??a,er'f.?.. '?,." 'ha f. .->?.-.a
. W)l. fc.Xtlt.N'. Jr.
.a .L-n. JuH> J AMJKits' >N
'Mit IIAKL, J ? JO.NNELL
H C. MaBTta, ma | M aJtaFtBOT, Cbatraavo
ajea> t ar*. JfurcB Je. IM?
? 1 at >.... t i ?t MttL-ve? t
(_ ? ? i . her ? tat art* a Far at N'w..< ?
? -a '. rt. ? rr a- '. ."-?? atvt rootl3'j.r.#
Walaaadaj ai|h- Tb>aa ako oaj ale* i" aed tbe taai'.u
erie ;.,r ? . ca '. a ?:<-a*u? e aixied er.i and a
..:,?? 4- . ?. : a- 1 ar".r*-a thai -t'
- a . , : a- at't-. ?.
air. Itkb* ?The riitTerence to the decreaee A
natiaTj ia tata City tor taa trat ?aartar of Bat year cxa
parad wub taa unraapraadatf aaartrr ef lew, B appaara, a
r >e aajDc ratvu toe ihe easre two year* aeaud akew
?a.??r ? ???? ? ?-? t H ?- ??-< ?
. -,. .*. :. * toowB that ac;' feat
, . './. .:?-.;. are . a* <? ?> ? ' '? ae^ae
Waat a U, thea. Pa.: aarttaoeoa1
C.lal CaLlPUAB.? /**.? Ulf- ?M 'tBIvh
ibt Meal r. iaa. oa. iaa. ua. * n Jo, aa.it at.
..-.,?.:,....-;.-..':'. :? :h.
-.ct.- -N.e ^ a \.\~ >. 1", 11. ...
. iT-No* ?.11, aa ai Cl C. to IT
? - , ??? -No* V . - . " ?4 . . i.j
raay other rauWf ? BUI Baawloeerl wob i
V i i u. r . itA.l* m tr*?r t a if-a? -M yj.?n to aBawaBM
r
a.
, .a I
t '. M' I a, a .
; ? ' r.tar
?-? a ?
, l,ram it >? -.W ? !??
. ? v .? * ? ?r ? n ,!.- T * *.?.??
*/!? ' <? a ? ? a . If for '' ?
Hape i aias tad ?:.r't wft BtaM M BIB. <
t a" i a-cect . ...tie :.??; f??*a B] fa_e*
?* . . i r--' ??. ?. --I nj
1 ? fa- ? ware Mtraad M To.
Pb ecd" J r.? a?. f. rt????:: Nathan J H ??. 1
i i'"aa i . ? a I .. M 1 _ - a K? 'I'd
?. s ;>. i-.Ti.s. ?.????? a :>.??). eon; iia??? .
Jubeeo . II? r? '-*:er. Rirod J am lb, Tl
e. a-m T N ? t ' ? : ?V ?? tt M ?V
?U.N iTf.Mx
M ?Dal At'ast ?. A,'
mi iM Carl (ian.i !' a fi
\ I
mmi
a '
UUiiai at i I'iKHi i-ii Pn-r ?Vlailnaa
i -???.,- ? ? af a'.r< .1? -<a a-t
? " r*"; ' " ?'??? '-'?? ' ?
- \> - .- i ? ;. a - a- ?? n ' - anut an.I
ataaa Ti>? :???? ?*ei taserly cepetBed. a. I ilaa? i
? ??>?* varr. rau h radaaipaia l l'r? i ? ?
M i la .a?- mj e-> i , am . , .. ,,
I f." - ?aaaaa
I' > ?' > M a . ? \
BR0OB1TI Auf ' II in.- aeiiert ofmm All
I ? ii apaaai; a alaanaaaa a' Baa institute Beaef subem
? ' a. " a ? ? ? ? -' ' ra at I 'a* a i a .? B?! Bj a
? , . ?c?a
QP* Tli- Hen.'it ej the twoiajlM Fire PipaK
I P ft ail] come off tie ihe eteoiri aMhe i h BMI
tVlU4ttMSM ?Ol 1tkms
kf \i>?t Ai iias ? a. Aatll I
-ii I mm \ ? ? i :? i t i ' 111 I i. itlori.i
? a Pa . ? i'llats "?? al wi? Ii a neem ?poni?;
1? at .. ?? la ? iv ??? W .?niaiiiirali. Bat ""ana
utatK la Ibe Bsarii.nrrv ar.l iratar nv .liaeVi a-n
.., .ii pat -i, Bead i l?r II imea
PtaOTBtfAafl Rpi.ii BlMOf roR CaLIPi
-TA*Aes '. Iw.'i e>. WmareB?i eisaldietB
en ailu* tui ?-?ia... ?.?/ l*i Hawks,foninr,
'ii . ? . aa ?ii!-? >? a' Blattei
i - iv Mtai i i , ?> ipa! ( itch, i I aaard1 la. t<> ? ?
Da a? Iba aeai of loa future laturrs
1. "t 111 i *. \ ? a in. mir til - * art a of tlii tut* I..- i?
i "? ? ? <f?a ? ne ?i?m;> "a<; - llrec.ra "f |
* j .i aatp i */biCat baa meltes! 'tei ?i^.
? ?"? i I .i a iu '??. ? .? a law
I ?/ Jaatea W V irjfMl |>aajM aMraal m%\
? ?vi: ?? laa ?a?wa?t??atu Ha 'hum f ir kta ttMiiy ?
I Be aiaai of rriuratua: and maaii g llrearoe hut lu'are
?/ \\ tl.i no II IIa,i I.a< l-een I nuttoil ?'
? r ?? - r- . ? ???? ? ??? iai',-1 al l.w.liul", Iii
Hoojt TH vi?l
RELIOTOUS INCOHP?HAXIOMS.
?' ?vr pi Ba-t-i'd *.i> 11 k* aa bat nbera,?t.t? aatl I
.? i Lews of ii H;aie ..i f<e'.. feel in raBBBaa ??? Kei.
I- '??i?, wtih ail ih? airetidn^iiU un to ibe
eaeat Urrae, rvinpleia in paaipbeai kma Prat* IN eeete
P iMttkeq and bir aaie Ijv (m?Bif'l BKLL h U<?f'Ll>.
I tMi|i.|f|)-? ?MI Ti N * M'"?. I t
i . . ? ' " 1 .???? ' '? . V t< i.
?? ? t ? a ???..??. I f Baa au -wrliiere, ei*, ei'iiaa.
luea udaai prorleltMa a roeanani far the Seeaal to atay
?i > a BTBte* sesrsa--.! '.>
? ? ..rp. ration of uae i: vof.N?w ?o ? a libers
ass* made to BkB Mate II. LL V IHU'LO. Bieoui
Hf I .a ? ? a e o. (ahaars. Ill Nasaa.l ?i
V -I'll U TI M. T . .id Mt ,
. V I rasa eflroai VV a/- -The atioa^n tars, beiiw DM | , a
. ... lapha in . , ! . <h? aii'nl.on ?
.. aa-is Ispa. ..????. Bjai ' I ? ? Mai.u'ai BJ MB
\\ %r~ - ? a >la.., Aar . oa. and .eher
l"ra Rill, ltd r Japan > Ike article as Mm
? in? ptaBIJi, end sery Srili.ar.i, and eiMBlaej tery oai
liaapii t.ian an . ?um used la ibe waaufar ure of tainia
?r?tn ii ,-a .
-i iiirrpri.i.n. hrot.ipk > ^ i ??
ti.S .?.lawT-' I-? v J ' .1 ?i
I)
i??in I Tln>. : i
?? a-a-n Lla'd 1. 1 I--i-i ii
, , If-at! ., i ? --. a ihis isv ? SS
pawnt aa aotm as cobsenia?il B< ibe store, %m Boi
?e a?:ri^ a."????'a e?'m will please pi
h e same to aetasrni l.. Ii I. fat peeler oe or aefure Iba j
?? it. -ta 'aj . T -* ??!' s'.i Baad BsjeaaBMa s>
? ...oi:.-.a?d iv lla. .1 I. Larpeivr ai Iba old stand U* |
r.,??.. p%! tu' 'eepr. 'fl| J ?. -
> * V ii Mar-Ii B), lbba t) L CABPEMTKB
si A'a_J Abtga o CABPBHTgB
I'll I ?>l K-t HI HI If -- ? ?
I i 'reso Satriruitnra aadj bm"ltM iura, aaatda frail Baal
? ? mi r?ce in |i*ei ta/taxy trap* ti.ee I
a area - / settoa /??????- paaru s^d a jeoera. as
?s iaMMaf ar":r..-? ,n BtB .tae A I w barisat
- -i^ia-i ant Aaa-rfte.el aatn") poiaua-s, aiurb eeoa-u.e.1
-i .s.ial.r (us,.., ?>( iv/ilBf dry wraee yeiosj
* a-s?ia and olbera t?.sr.inr io porraaee are ir.?u?d
?.. ai.d eaauuUe ! .i ibauiae. .ce
T DCHL?r ?edsinen std reins',
.'aa- -aa) Bruaderay
IMPflt: Patai*>Bt!! i* a pkk ' ' " - T ?
I Mar? baa ? end 'Aber? at want of f?p?r
? ? --an i t - ?! < ? i';l In ? Pa,"? :n |. a and
- -earns
?< i i ? . * raw P?f?r
faa do do Rear Paraar
T-a M ?? Pa/ Maal. a and Herle?t
? '? ss ri .ss/1 \V - rl Baal ? .sota I 1
r r t? - ? r ,. ? . p-;r> haeer?, M
Ri MP.KT ' ? aa * Ka * ' A ti Itooe*.
? IBI j i.i. a
j^i PAFBM ?IAKKK-. i* sri.. iir..N? a iaiat
i ,,,?.? .t . a. ?.??,'..?-?, ' ? '..''iriSI w./as j
. ci' : , fr>r i-yiandsMa A. ? e ale Par ./f Has Aea?r.
. .... ?- . ? ??? d Air. a. .; VVtree
? - an: ?ui -',??. ??? - > . s
aa im- i 'it. wiTT A/?l
ni p? iTtm bT p?i>tkk- a
i .-? ?.. . . / / ?-w apa . a-r -ala . ?
a " ? av - ? t. . " a
.1- ?? . a a ?"??! Las a ?.r .si ?.! p*.
a a to as i ,ij f| nati.
tan-work ao/t ad'?ri.sins! It
be s> .d ?r,d oe eeey '?rwm. is >? ^'eeaet' p
prtator la eoa?pa led by dl keetstB to Bull tba kaait aa?. .1'
IreeaW TrAun* fHKc*._ al la"
J>,pkk Uli.I. I hk - ii i
1 stream of water at an eeaeusas of DM year, roar praasM
? - i arm paper er.g--.nea, wl^ln a lew on aa of Pat
leratal. Mow-Jereey Terme esart ?? r ?-? a- . a i
- I OA .tr b DtBBICA:?t*,?
1 at at seek aa.
LM ?lll.ll.aii- aelaad togrveaau Fi ? Vluae w
?T D'ow a Buep a kne> It at eaeda ad Use neat ataaanal. la
m ffteb fn. aad a.: ryaravos su -euncea eu aascb
_sed is 'ba Biaaaiariuia of an Xaertor anjt.e Any a/iaoc
t fo' trua^ buwaa?r aaaV* wiU tea ieil tared to ear part of
r, free id t-?ri? ?_? . ?.. tbe f-^m boe+e for T ji?et
. : ;? .a- At ..'v ? .--; ;
?SUM* w ?I i. LL a BO.1 lua ai>i 114 Cuff el
l>VrK.?rT?, BOM >r.tt I > T KJAT1 OlalAV?To
? -srtars xtarea-^d r. new tase^oiNie, Out aaraar-rVjer ad
Sen na sei 1*4?? ? eo*k 't lewxer? paiee' ta tlileeeaaary
Saal als? ta (ieae: B tiaic. Prar.ee and otJaer C'tjnae-t
-a-? ' ?ari--*i aa aa ab a i nod nfarf
? >(| r a.;W. . Bl ? ' ir.av-'?' a
I ?TbUI.IMaV.-Pc. ff> tVlt M-l."'?> u-e ?
. a ? -a r.t Asco.oger of W?w V'tra sad t-KaSHT baa |.r
seed aba Mare se;etxe ??er taavoe .Sa*. Irat ? * *aa M u
,>J^??i a ,jji fBBj Coaaaoaad ?? ???r JBJ pera..
akSjy of . Be avaat eaaanatcl Bere. aesl ?? j*- atblea.?? la
dust. Casa he eeen ft taw ? ?vAt u? s r if at tea Hoaaaoav
sl aa-*r da* Bowery reaerreat-y re*t?r?d. ?aiilaB* [
UAf i pii iiot T '!',,nM '
I , . i r. - t ?? .? ?tat ',
tee of sen wper.or tjoall'r f?i ?P ta eaaiabira tea,
and -tr-oas rs*d (>*<? Bor saw- et iv tai.j. in fvaaBa
a' Boot:TT, aad al ?? <Arm * "?* Com^air .'<) Via., at
ft aw V oca |rjl?!tn-|_B BA.HBOM. A reed
M HUHr*? A Jt/f mttf.n <? . ?aal tea of
I a *- f.,i t ??on, ' , it Ja a ..at atv .r.aa
rat rsrtav*t.y t.ll MT k UKBB1CAM
ma _^ aJB Beel? al
>OTIl K^AiTritttBbera,ltwat^ Had wgrAaara m mm
esad aod aseal pipe, art., aad a ta tbetr adsaana* L
saeat 'atv card etw^aead. lo boa HB City f O. mM 0*
?11 OOOeT9 r**^"** ?" "**
r ikin A CO. w J?ate-et
W \ NTS.
\t INTI |? a, , ? ,
*? riper w?j to pay rar.ua ve iumm H) tW wort,
To ataa of good ad Irate mm* twit-iea* kwMtt ? trnftl mmm
'iBBBOto would bo liKvani rmtiM M
liMAiwrptM T J B T-keee Ogkrw, tl JV
\\ aNTM? ?. ? ? ~ bj ? ???w >a.>v*i. wo.t-a
*' ? - a. S>\imi?l :l ? arnev **?:.? lit* >
a.kacooii u < % tb>-, jaHaj?-* a tae oeejtrr yVw?
imi ,-aa ae glr?? CM M *H *J' bbwtMmi i?
UA>TKI?-A MOkttKio by * rwr*s-c?vv* Pr,imti'
I at hem.- arwiaA* aM wataw or raaJdree I BMreB
? ?? t at rt aod KBer eaelr?)*a*g SB* ran Vag
? -a*r--* *r\*a be* a*ap?are, w ?*im atw **e Seee ?
a* a >*.?? coo ?*? aaaaa at M tvaet l*'l?J?i) at M*
?
a
I Of
?Baraarw ,-ae ae <tm Coil at Bat ill mart aw
U*. N I k'd?a**A?aAyoa* Bar ? Baawer of aacaiaai gva
aaat raa 4r-?v raraai.i innal. Ike* frww etty kakWl
. a ? *. a. . a .. ? < to ?,?1 Por rraajaraio ?a?aa
... * -reaV at rSe of C.*eaiato**u*a?*ri ??'
. ... a-? fere, V. ,-fia..-a? ai* if
\\ ?>TI\|k C?BT IS vi A NT KU -The akoca ?7?
" aba aaatai UIBWJ arfll *?..! fur rvwi. to Mi
aar-a ? i.- \\ a - *' ? .> laa
\1 VMH> i . tag* ? ?in*, a. ( gm,4 w ?littwr
'* ' ? >i - .raset at 111 bo flatw kPftj 01 t\*
Peat tat_mm av
IMIK AIM r.KTI<*r.K ? aaaaa a.a.red i >*e/a, .
I . ' . ?. a * H ff all? MBB '
? WgeM Igfel era-baa lea. Suetaeae, >?n ha w.vaAd a a
raatra' aa on. of IM latai'v iloaai car i iBw aaaaa
?. aaa J aa KM a* to.* ta*p*a*
f.rar
BOARDING.
I ?II ?KU. I - ?* ' -aa ?? -a? ?
II v ? > i ? . a .a.), iba raaitoke Bakea an. .a <aij t*>l
. .. a ?w ?antra, amyJara H. Wait
I a.** rv h.a.** Can alee | a>d raaVra
? au - . re* e.t R R Tr >**nw ?.***??, au. he Kieadod ??
I tar* _
V Fl I ,-\NV IMIll.HH a I m r, >**. ? *
% i.Vi'rhexl a Hj4*.a a a Kit!?
. ? -mar ... ad -
*? a ?? . .a-Ma.a.
? ? I ? ? ^? ? ra-i.ia
? May Aaa *"t
ro i.i
ixana, nav aa t.al a?f raeilamen aa
a a 1 ai ?*> f raaklina a *>a? goura
.? ?H-\*. a a. a h? .. . I i ^'b?? u> ba haj a'rnrra
< ' Ira rav?? lai'
J>UI\ ITK HalAKU, ia? onnsu CH*f
i Baaaaai mit la,
a Ml.b. M *> ? ?> KIMI a .
? ? or,'n( r.a.ru al .fa..fib at aaaf f\Ab ?< Ml li
h'l KM-all H> "k00*|ai ?. i'l V'M \ V
h> a Magbj -?e?>a.ar A .r.wii i'arb.1 ?)A bag na.??.
? BtoaaaaM] '.a" a baa J ???a>< Sa? ha?.
taa aaJaO ? BBBaa r?rTT M.Kia aaaj ap
a a. a, . n mm ("? Bai baa ?aiaaaaaa ai Rai Maw
* a ?. a.,t ,aa |..*a in Iba r.aia" ? *
!?-.-.a ? .,> > a. II Maaden-laa* aa>'la
\l iTh>\ s \LkS
. st ION I .' ILKRCRER. Aaata ..a..
tav in m -roio - ii i r RiTi Mi in
I INTM.'SV J Bl.tlvtrK ai .' < Ma.rha.ia t>
, ? ? bo I ia, .? i; .?? ail.'...- a-a. iao aaa> v a*
? .? I :f ii. I? ... Ja? ...u. rluaog
.. . ? I a. j Can..i fan iiaaia. rrrai.il a*
vi ai., ... T ... ... I .lariitia I
"a..... I later) '<a ?>...?? aiai brb k aMaaB
.aa (r r. . ..?;.?.? I. i?ai a. ,.na ?i la, |i> 'fc ?
.. II foal aL in i.. .a biaiaa , \ot 11 MaM bt ak
||... ?
S 'U.a. a. I ri r\ ? N'uar. MaVRMBf atBBM
a.ar i a. inn
'.V Mill .a , ....ry I.,-, a lamaa 14 (Val K. II*
I . laao aaia, l?la Iba mbar- ratal #7iai
... r a-M i a i 'Kb n.rv *> ? r-t a, U 111
. . ? .tr, vi ... ilia ..ihai raal Blaa*.
N . .1-, .. . . I' ..^ .-v .tt, TanuVM Mar? Jhjii
. 1 ? .... I .ia..!. ?I . |a,,|B,.ai
a :-t I. I??> f 'tia.ajuta I ?Ich? hi.ra htMiara .a
r ; ? aaaaa*. ,k? *1 r? Ii- B.MU
ICIMT m. I aaa i hn. a *n?ra mh ^, MIMlM
? I
a < v. a. . ii Hard ara ma|a a.u?raaari
. aBbraaa tkm B* and Bovaoaarnih aial I iglMraaaia
? aa I t.ai ? I aaa nia|> -Uvaun
a a at ? .1 lad .' i. I a"bih at halwaaat Irarnaa B
im C *ra map
? ? h -I an I twruir Ihlnl ai ?-*|?aaa
I a,,ih and KUrrrnib *?an.i.a
'i I LI.1.1 M a 1.1 BUM
i lal Third a N ?..uribat and Pil*h II w "
a' .ria.lau li.'liaaa
. a ?. ? . Maj and ?li*i?'a MB) Ml I
? ?a* HIllKIKI.VN
. .1* mi I aft, U trim and Baltlr aia
a -ii -.' .? an.l I i an harry, ii.uniag iki'tiigb i?
i "li an
rut iiiiRRl rair
... a I. tn.ia 1, aa Ha. Ta.magai i*r* rroai
lb rid, Mai... .< aaa] \ t avir ?'? a i I Ihilrkaaa
a a. . . I. feai atpiarta, pkafia Moal aM
raakaaiaaa MaaaaM and auir arxl i rlra aaahi*
J iMAI. t
n ii ma i.ia M .,( I.mai.'a ?>! I ti erraa , alao. It
M and M arrra gf ' ?Val a.
'.aa ii a,, .Mini* a.in dajaldaf h?. aaa aad ran
a ii.aV .1 1* a*?l*
M H H' VI KlC"ai?7|i7r?arr
III III.I? III III > I "? I'M ATlllt*H ?aH.I?
> M a, ? i Apiii. ai l'<l .i.-<a. all.'.
. i i and Nib II .na, ik? vi lira anri and li
? t? . ia hi aal tag awabtlfaMReal hoiitaglng la Raaan
ra a .laraaaa.1.*i*,*tiag of alainplna praaa.1
? a. 1.1 aaaaa, pr. aaat aaid r'""'
?? ... i* r**? ?% aa, ?il'idaro'ajua.ln
, .. I Mar ana | * i iraad Mala i>r caah.
AMK.I M TIIA V I' II. fui.iir Adimnlaual.w,
7 Naaaa a'
sriiooi.s
rAHRVTOWBT INSTITUTE.
, a-1 I II r HiltKlHMa ??! IIIMII. BN Bo I
I rar*] aa N Y.A NKWJI AN Ti\m Ipal ~Tb?
i ? a?eaaaall] NlaaMai uoa unrd .if a oille aonk
lag-O, naar Ifta ?, .1 .in avh.-b Makur A.air* araa
. %uAaaoal Ball'B i i" f'mu IIa auraiu. ?1 lamliag an I
. ? 11 r. Ka lrntvl
? > i '. r'i lan^ai will lat Hi. naifhly In
? na bl*. .ha* "fan l?f'ali *> III...' ?I
i* f.if rtaBaaarclai pnrauiia m aaaartag
a frmu Bl MMrtMl '.a.'i iit.ira rhan taraniy yaara a...
. igji .1 la Ma an i?aai.krai* hiniaall rttll) eoni
? |^"fiarl ?aiiafat lion lo Ubwa *k> mat pairim
i and mm i .df** Intaaalf iha' a|*?lal ai
- j |M i' 'I..' MMMMtBi ia?iala and iniataKi jal
i... i"i r ,a,...;i,. ninililrd Ui Ina raie
i.ra am iv? i MTBM M ? i"k. aarh Iva noiilh* Tb?
? . ? ? ? / ? n Iba l.iil nf May. and Iba
.1,1 a trat mi It^rraaaaaf Iba prir? ..' h.aud aad
Ma 'r..ir. Bui! io tr*' ,.a. vim. ari .ad.i m llw hranrba*
.. *i* couirilnf !.a/llr?.a/?, ...fere.,**, k. ran ha
i.na.| al B| aldlrif k ni.a( hard'* ia.*a -.ia. I : ik Briaaa
ra i ii . i vl'raaaing a no?w bi Iba Praarlpal
lu aortr
? HUN B I .a
kir Yiiuan ' lat.il.taaa. I.
* UaUtut*. T*" a N. a Y nk ^V ILI,IAM t
x ?AM I'ru.i pa. and Yr ipnaybn
' . . a.a' i.l.l ? i'.aajraaani pi.^rlal.ii
d baa basa la tucraaahii oparailoa andrr hit MaM*
>il tu IB Bite I BBfl pari N'iaa ba' huardart aro ra
r' a i,, h.i ri . i |.i,un? hat utua f 'v g.d botwa**?
mil * nt agaw var>nif from 1 to IT Tia-aa ara dirldad
na.ra ? ?**? a i d*r aaparhu"! and '
..i. a ? ? . iyr. vu...n of tba I'r.ur.i-ai , atud
Maaliy and lUoi.-ntb.'y laanir'aa) la avr, hravrb
? .?.* .*. and cotoan* .. MaraMoa Tua priiwtgal 4.
?,. ?. aaaajBI hi* |upn?. and .t avm*
1 irrykowa la tittao> ta ? MBBJ fnaa Maw Y<ah, aad it
tataraJ nataa a day ??/ tt*aa>an?it a^d hyrart of
? il IBM R ?a? Rai.rotvf
r .iniofrvn 'aaa, .ra. a and arnciBataa of ? trnaf*, and H
r-oarai a braalthntl davehrpottwii of Iba y yaral tynoat, Mr*
pal aat rod f-i a rourtanf tiaaaaakary aaBtiar i
iru a, la kttn lanr? wtiB Iba I' B I ilk* try kaaajat,
i .?rr'bai aifwr.rr ttvi-rian. Col W W Tutapthat of M T
4 i auk h*anf alwaraa fiiaMdar**loa
a irtt iiii|iiinaaa*. u ? an uhftt of ?taiirimd* wnn iha
aal 11 irlag bit on pi ia to rnadaai ih>?alra* ?ador
.-? a*, jiavy lagitaatra BT av^al aad ra(lgl.a.a prlartplaa, twil
widaoBI lawrkariag at all with ?an bwvatt of par'lrate da.
... ii oauoaa
Taapr'r, .,* itai a, , ',, r-tar In || atlaf-ulariad gae
t.arrtao rtu bar* patro.il/od kia BrJawH, bat daatas It aaa*
-aaar? u. euihtvraat blintoif la tba aalBeMaa of Beta**. Bi
t t a- kaotra n Now V/iarl tad *.aaa bat.
The Principal a lilifaalaM iBet ineuu. tba ia mil I
>. * 'a* in.ay tb?.raiah limfit; pi i ii f i.t f ad rkag
... .ir'ri *- Kir i n wt,ia|. 'hat, pareaieunt aapriytanre *3*.
nanda
P...add ? ' raia, r? appi/u> the I'narlpai, at rh*
i .aUiule
P' tittetB*** tatay ae .oialaed at Chart. AaeMa A Ca t
- ? nor*, 3 . Bioed ety Be/iyrr't 'eriktAorta, 7B Bowery .
a/. l M aoeerai of Iba pnaripa. M wate. etil 2aartw
t llMflTTw IM^TITI TIOM *?f ihe edaratavw, eg
. k ?t.j;? *v i>r..n*>a New YmB availr real
li *.? P. -ta ? .-a / ?nB.C Ab?r*t, Jarob At-bort
i M M ? tfc wn .to.eauaairre April i a a aad rlateai lh*) leet ?4
a *i , . *? ? i e?t .4 *?,! ,.. r ti eat Mr
. ? a *<a ,,.aa? ;'?rf led ae. Warna ihatr paree'*
? ?- ? ? ' ? *t tba .actuate) awa^te
I Aagwrt, lo ale out retreat m faranbif* ?*.
a v. j. al l . ,iet,d eej...*
r 1,. M .av a- : '/?< '.. Ulerty ,ra, kc , wkere
? . r *od other rerBieMat'i re*
. eaatvu aad bae.tBf *p<Aa ia Matr-Cag
? ! Tv Pa term romiaeuce* Mutadar, awpratnberl
Mtl.I BOAHUINf? ??i IHMII. AT WII4WM
( OHH a Bl.l. VkHiTLOt-g Priacioal -Tata lo
' . . .. e , -i.ta. aed .waive*
a ?, ? ... */..i amna. a - waae mmm
a , trvdure a ra-i froo. ^ Pr'arlpe. Perenea rkaaeg the
rtaa N.w ,' ? Phy raa, if re-pi'ata, latld gk*
tame lay
\| ALB ROARRiNfl^HML |fOktBUl,|(
t'?EIkf 1M< . a-aaa* wiUtta two fc.^rt' lAm free* Near
. r. na? Naw Hevaa RAViinarf, r.?ei?oog of a aa*
wo^kiry karvcb Baaea uao acre of greaeg twerr^e kaard
-r.au/* aad rvrry BkcMiiy aar a Bra <l*a* Irhitl or
net rata reetfeare Teraa eaty end eaeeraiev..? Pain-tt
*i ar_
Mu t; tt.iAKiiiNi. a, 11001.1 IkaiwtawCai
aerrtrajt, J6 ?nee t/owt Maw Tort CHv r imA 1 ' of
?itHiri awaited M twenty Tenae? f.a aattkaa. board.
a**rn-. - f t ' g ai d -ra.eBag eel ia* 11,
> a ;rear ?..reeJora aaay bo bad of Mr. kwateel
Rayaadda, #a Oreea Warbwt tiryej of I/aajte
attV la* THEOInttP. iL'MC rrtarteaf
??,< IIOOI. HIU MYflV P-raae deekr??i?Tpajr"
i~ i.r 'Mar foe* al a go/el araool, where gt* ruWartt n
vene ray be naMa*l aad ao pate* epesen 1? wake tbwar
aetaay aad MeaaBt Baa at tMaViai Mat at fiBB par aaaaa
. atvireaa. i^atpead, ?. L BiCUABilB, CMoaBwatkV C>
a -.'uth eiu aseet enrt tiewpi Biatari 1 a BiMi'iaui et
_? .r, k?
? > K Ol ?AI laMIHV. Tbe aaaaa of Mat Maaa
Ma//aaad, nlnail by R. UOMB
atelaw cawA gMawaal M* 1*6* W
II ti.w, KOfl^.and tv. akad* of pyer ?BiBaaaat
lira,, ieerrwv*, ta^M and ?ad ?? Blawei kkraaa, by
. y riit ?rf . oraafr 1.1a u .at l^kvouiAvta.
i M t iVf A^LIte? A avaw awjiaaaat a?
provag. frdaJT>| u> 17-1 anhai > *? eaie
? 9
. A V T a ':lllltt?'lM ia '
HlM.IM.t Pagwr.*k>aaty^l*.BxaaB??aMI
ariaia, dMT*?**a aaarniataBd c 1 Int. Mr aM* a
erbte* prkrae OAL iW a bCRJUCRJkOM UP I
OAatCBI-'Ae* kakea Me 1 , Ma Be Mo I gor aaat at
eaa*kViaiaa ailiaa by
antt vJACMT a 0EABICKkV>M, LMJ I

xml | txt