OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, September 04, 1851, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1851-09-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

NEW-YORK DAILY TRIBUNE.
VOL. X].NO. 3209. NEW-YORK, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 1861. PRICE TWO CENTS.
IfflW-YORK TOIBIWE.
,, f M W-Vo;:K !?tl!.Y TRIBUNE
uatl : J\V MORNING I? ...... r ^
.nrsirv
t?T* ??? tr? cffOMrK - ii i". BA1A,
aNt* ,, jr?J. r. f.?* i " W>r .J.dvi?? a IDC Je?.?
Ik iu ??TSBI V '?' MM tie S.n.'lt rone*.
!????? 7 . / .? L>. .in ii i.ti ?
fw-1 ' t.iV'i*?' "" ' ' ' ' r ' ' ' ''" k ' " *
?fe? ' * .? >r> ,< ??.' ? ?? .r
fjjrV *2T rm'rr/ >'? ? :? Duti ?; ? . roc .r?d
S^a/,*,/ BfleWSd ' lM<T9*t*
mmbMBW ">i,,4K MCEEMLY TMIB! IK,
I.'*'-!. ? ? nn ' " 1 17
.W ^r, : V ?.': i'i' " ?'?"??I
pg; * ? ? ? " v
mt* ? , ? .. rli ??
***^t J '***'' w' ' '' ? '' " "'' " " tu 1
tut >r\<.-V^l K TKIKI \L
mm RVriu as mlayi i
o..:, iIIm ? M >'???-? ? r h Mail ? -?ji ?r fur L e
***ryr**'<. 1 r *'J *' ,**r' " '
;*r'*
? ?!*?????'?? : * ai laaWA
Mf] II ?IKaSlal v I KIMl NE
(f**^ , ~,, w . fr ;. ? r $?< A:
ggM , . efcrjart
IX-t <... on mi ? ? -I a iai *v ?,
Special Notices.
'ay -^ewVurk ?' * S''W
?c^ii:vrN;M.i'Vi/. \>>K* I
J01 v J BAMI05D--J -: 0?' ?? ?Ttl
*** f".'.. .iiniBlrir ?! ' ?? i V-? Voik.of ; l?.
L%Mft^*l^>w'ltb>eilM' 1 ,;N';A
MiOiiLT Ti?fc>. BrMAed ? f>iUoBMel bIImi
. mm m i hM il OR I CBN r par > m -. bbtvi I I
TTm?? ? ? - ? ' ,v" ? ?
ajVjgMMBTBB CENT! aar wart Bald I went ?
*fT MaBaliiH ? ?f Bai I ui ad M w -. ? ' aite I to
'?tn-r.'^ ?" BMraanrtrj t EOVB IXIIXAMi mm aa
mmm, XU IUIII ?ll p*l m Bl, i
agwk Of THE DAY. i.i afl departai Ma aad
BjMaB aaartaia, apaeial atteataai aaaai airea t?re;H?rtf
was-'?'.'"" '"*1,'allraaaae ?
mm (,u rf Bbm Y' rk, tu ?? Jitical avl ??? ne iai mart ? ita
aiiiji "ffartad htatss, aad to Um aariy | dd
mi if ??Ii?!..'' Mtellifam a fraM tmtk eaaMMMMaj
Ciii,HI.'ii'"Si?i.M I. i.i'M ?? j'-.wi- ' f'lr- i
fahlbrBA. Mi ucu ami Boatk Aaaafii a. aad ftwa allaaMlaaa
?f. Omit i K t?'. arrtttea rxprras! Rar Tat Taara by
aaai'?r*n' n r.' ? rr.. r> permanratl) ealiBti I ia Ba aappatl
ll 1,1. BEfORl - "f CumreaMoaal aad LagMlal n
r^ffnincs ,i P?hl Meetiar*. Ptdttieal uad IkalkBaai;
aaajHlaaa of Afnoattaral BY ealili ami MaitiBBii al
BMaMaaa; aad (em I irha*<rar awy hara artarual
alaaaMr* f< ? i . rooeidoral a portkm af tha i.<?
mmn
IJtBBaRY REVIEWS ami INTSLUOENCE,
yiraaiidti r uii Ii al \-> iBons, aad priaa ? ?;!eur. kapar
uti Bpf Htau&cV iv m or of tha Cnrraal IjIi ra: aaa "l " <
fJJMlBMBof Mnaic, tt.o Draaaa, PataMai aad of
aittn. ? i'i ? BepartmaBt ol IBT maj ibbiM or aa mj
,tat.
PffORlAL ABTICLEB apoa iiaijlhkaj "i kaana ? r
aaataii'ii laal ma. oecai m any d. . .utm.-u'?i'.ilili.
aaal. Hi bjio >i La'1 rar-. v' m BtaVs "i raianaal. writti a
??tali ikt ability,can aad laBirlarbji arMah thaabwa*
awtatiniat tie diipooalof the lukacrikcci Brifl aaal to
m?. ! ' Maaaad
Vuttin Pr.m iptac ?hieb Thi Timiea aaaaaaka, aad
fttBanaaai ? wkiek it will dieeaai Ihaaa,thaaabacrv
tan aoulil refi r ti. its ObIbBUM, lathat than le any prcUaU>
Mir l>t"i> ?mi i i ?Ii. h thi v mitiht maki It .a sutli iaatto
mj 'lai. ts il i* i "I ulalilmhi d I.t thi- ailvani i-ment "i
tin; Hal "i i1 ra a, it a ill diacaaa all aaeatkaai Mkataraal
?ahaaonBacB, eoatleal. aocial and ralajkaas, Io which tha
cum. ? tt nt* "f i in 11ti,, in ivhiiw it niii eaavaaafrai
tt.t rhatai *ei and t.ri ti al I I s ..t PablM Mmi. the mn its aad
anaerit? i f ?II afkahBMralioaa "i GaaaraMaa, Natkaaat,
Hat? aad Mun.ni al. ai.tl thi wtuth of all inatitiilitiiiii, j?nn
afata, kakae aad araBBBBtiaM It wit] in. aadar lh# Bklito
aMaaaaffBBMral aadeoatrol af HE1C1Y 1. RAYMOND;
iad wii it-1< will inaiiitaiii Brail] aad aaakwarip Ihaaa ana.
fi(.|?p ?iiifh h>- ii at dt i ai < ..i i,i ti tn the BtjAbc e'fitl and
whtt h an hi at k) the tr. at U luv i art > <<(Ihr DaJlad htatoa
BMM ittatiy than hv BB] "th. r pal 'a al '.itftnirti inn. Be
eitluaic? ?.II |h free frttin l.itinleil tli v.tti.' i In narinw in- I
MBRAand wdl ?.e njien, w .th.ii un i -ttary limitati"i"-. t ?
MaVaaaaNlaBM apaa acary anhjaM of pakBe I Bpoekaaaa
?BaPalitaal and BaaBd aaBtaaaiaaa, Tita Tnua rHi?
**k lake i 1 BiaaraTTra,haaaaha vapbbahall kaat ara>
attri.ti iini U' i Ktiv it ?iii i aaV arat it. parpataau the
nt.i in ti it. acvtd Ike s*B, whtek tha Paal h ts asrslopi d
fktle 11 at1.1 ?litte- t.t t he. k all la-h iBMB ttinn, BB I tOde
au ?ii >i at bm - : a daanoyaaa r?tatiiiaiit',i and kaaanoi al
aanui. nt h**t tympathiea aad oo-aparatiBB will lie
fmii in 111 ? i laalakVrt a taaana bm bafej. toMtfaaaBAjhci
?lemeiit- ol >tii utrUBtoaarpakHiaal aaalaacaaloraaai*
attaiat in d ii> ua*| rota thr aaadilioB ?ml the i haraotci of
taittii.tw atea its ma n raUMoa Ba ail haproraawat,
it r?. t ,. aucaal aad p HUoaL wUl aa apoa CbiraBtatartj an t
kituNitaaaat- it ?ui aaah, thcr*fore,ataBtuaaa,tha ad*
ttactitn nl nt the aaa and BM I IBM rratlOB M the ,ithrr It
aEkaalaalBacrotioBto the llaioaaad khaOtnatrlatioo
AMmbj laLaw.aada talcaia Intro of thai paraaaalaad
end I Aartj wkark ctiaBiitiiltoaa aad Ibwb ara tmf M la pra
arttr While it 'till as-, it and ncMBM Ihe rtfM Bat I* IB
BWaajaarcBy aul . ? t . i pal la uMaraat, R wiB aotoaoHtB'
Baaaavphaptapci katarfkraae*. bb the paitaf thapsople
eft.it iieahtt. ?ith tin laalilalMiai. er araa tha prcja
dAaa, M aay atkei It wttl aaok ta allayi ralhar thaa ai
n't, at itatinn tn efm.l mdustit. t. i ,.. ran, e uinl t.i
Kts-t.t naBBtBfa ami adraaaa Bdaoaltoa ko pfoaaaaa
?MBBBit, ct'ni'ititl and imttar u etrn strtnini.f .nirooBB*
trr-ie i ?t?te iad aahahtaa pahlk Miatiraaal and t.t
?littst,t tt- it atoB fni nl? min r. a t .. I and intelli teitl Hid. -
ateal h-i i atvfit, ib all ,? t-lu acti.'ii and in all d.si issi.m?
? it 1 'v Mtin
Ttti?ikai.itn.aiai t.. mmk* Pan Tntw at e - I
irsT.m; ", . . i tit -1 ,/? ;t ??,.. . >, u.?;?|,rr in t \r I'm
fci/.vfa,.. TYrtkaraikMikiBt ataaasatthca .aaaai,
Mai are ihBPOMkJ tn me th. tn for tl I attaitimint nt th tt end
Tk?dti':it tf ?...e.-s win. it m?. ..':. ml tie n rti. -'-, vt ,|
kl Ittl tn the im' , || mmi
Vul.t ntaky roRRILMPONDEMCE,oojMBaarafiai
?tai.ai?,,?;fuii, iiiiwttadrraai aB aaiteaftha ckl
iBhBHBkaaiaaaiBad betas. aeaaatfaaMdl by lha wMac'i
b*daa? it mmI, ? u M i.au aaM m
BDVERTISKMKNTS will hi riiBBJItTBBBllj .'iihli-h. .1
a haaraMi ratea MrsrtMsaiBati aa araraaTi aad
?BaaiBaa asat,aadaottcst .t ail kli. naat
Na>?; .imi t! pas,wdlhi aaaitad at hall the rai ??'
MM Baadreitieaaaaat a I Am ucsd for Maa thaa Bra
hat,
NtracBTt t, ? ra rat i pttoa m admlkdaa Btaatka
?***'*???> ????? t.-t :.-;.ts must bi ?? ro?
ts.
_ aawal.ttns foi th* iditonal drpactnii ut mutt be
" HEN BY J BAYMOND, add i M the
"**-Wk T: t.es Icticrt npoa kuMasaa or aasMaiai
?MB^ts" RAYMOND. JONES AC , Pahliahaii
??*?"?,;., i.s ?int advt ititrmriils. lett at Ihr nltii'? N
'BW-a. site, t... i s, ,.t t t m.1*1 it s .,,tf.'.;,?,,;.,,;,,I
K \\ M IHD, JONEi ,-s 00
^''hBwTo'*. Aspasf 30, Uli .1 I)
-.?Jj' itrri. rs YViiiil.-.l . N , U YOKE DAILY
'?is ,, ii.s iti,..?,?i ia bwu ai and Jaeaer
? *W i Bl the itCks, N ll N.,v-., h pt, '
11 Beacral Csataalttr? of Dcaaacratlc Whls
'???. Mea. \ n -11
**datttie Brt adwny Hoaaa, n FRIDAY EVENING,
"??at.B?l.atloelttak. Ht ordci
_ BB ash ? BstOOBJL Ck . .
.*?a?? Oaaas, \m buna
*tt?-$ri,*uj Ward v. tu_ i tacatlve faaaailt
mkifitt 2* <t>*c<iyd, I h..t ,n . irsuaii * t ia.
Bello w * '?? "??''''mi-? !: <? ,the Wbyt t.
shall i k*'1' heteh, i: t.-.',! tbal a Pi tuary I'lec
aRawi -? .v:'.i';. s Buaitiief. t-uner uf livid
fc|Bi,*??t? . ,*a I KlDAY. the .M
Baa*7irh,r ""' ro'ioai .-I rlr.t ik- t.tr Delerats* t.
jhl?TLl*1"Wati, wl ira to
?K?a-Vr.: f ' ,:' ;- 1" >? ?'<? tVaveau u.tu be
Aaj. 3i I ' '?' ** tl Stra im
*??*,'",- v "* r ? . ',??.? v s
a,,t;, .'??????? - ( I .1 'TON t 'UM Whirtni ..
aa!*.'.-1 '.,??? * ?';'' ???? ? - KK. .. -
^"?'?t RuaYVaid (?t
atat t rn, GIDEON CL11TOX. Chaarmta
Wa*^1 jst^reaana,
BB?rtY^.k*?r* Ala .et.a* itlie WHIO COM
t^BtU. . ,Ua W*"'' "?i,! Nf -i ' Was'.:.-'. .1
Baattt. .1' ?'" hl I Se.'t ;..<a>
M(Wi?,lu'' '?; v. ?-...' t ' i ! the Wh? .1, ...
5-w f5|^;;?; 11.t No JiW alien
5* the a., ? " ":" ' i^,:> t.Ur.ui.t. at r
.p.m.. I'm
^WAwent. " " ? ?< a iv.. ; r.vrea ut
1 ?;,? >?hoB s suit c area .... to
^?ttll^t- .'^ ''Thu^:?' !':' Mlht'fSetf n.si .
J"' '' : t ? \, ,' ' - ' ' '?' -
*n!^iAaafi^l'"t*^ isMtaraaj kanaiBt] aad
_B?a?i.. ol tkoBial* '
J5?T*iw.?r?.,TI ?-TKVANT.Chvrm,.
??txi,r-;V:.-..-.,s i
S?f * r" " V- Ail hr.adt??,
ULNRY MEIt:s,Rtc.d^^.u.Vt
i Fifteenth Ward.?1 .. ......... i ??.
XV??4i. i tu? <->??..'r.i ?.; ?Mit
i... Am .1.1 ia Eitrtxia at . !?!.#? .t.'n bull, N".. I ,'i
1 : , . . . mi FRIDAY,lb* , aast . ill ?.
um Dolt Bate ta lb , i. to ba hehl attrr*
, .,.[. ii. Ii: Ii -.-i i hi ... - ?... -im ii , a M
tu in A U. by aadei 11 >h* * . . < am l ?
I? . \i < f.?nXEl C . ? m ?
?;?<? ? Uu I ? (? < ?> '?? "i -?
l T*i'- \\h\t: Electan o.r rii<- Seveateeath
"HairJ are w ? ? ? I aaeet at tla Hern CUr Hoaae,
rortaer of Aieaae A aad ltt-w oa PRIDAY EVENING
w?r ibc Hi raat. at 7? ..'r!<* k, f.?r the carpoaa ufi le uar,
i . i.-..!i t,aDaleteV i? - ??? ?? m Um - rai Ooav
im .. i' ? ???. I at */ ?. ??
UWo' . -k. CharteaQ.Peaa,JoeophC P.n kney, floaty
gl roar, Lna] i eroet
Bi ider of Um War! Onmii l ?.
>a M 1' \ \\ ( 'II I r....- :.'.
Wa H Rtslct,t.?<? ffr3tarn Hat*1
I ? Ninth H anl.- 1 4 Whir Dectori i f loa N nth
Waid are n raaatedto iu'i* ..t ::, Northeni Bai ??'<
Na mairaiAcer-st.OB FRIDAY EVENING, Ssot *, a
I i i, - n.: i tt,. ira po* 4 al ttag i Dal ig all (hi i r ?
tilingOnatmittee)to lepreeeatthe SereiiUi teeearbly Dra?
ll let ia the Wh rState Conreation. Brorder ..'
?? M f. BMITH, Jr .er.'. w ud Coauatttae
t< its a Case bb, (c,..,..
l Thi MeanBera oi HaraBall Dirisiaa,
N?> II,8 .f i are laqaaeted ta attead th ? etiafoftbi
Dm ihm utli EVENING, Sept l. aaa *
bat rtern ol bi rt in- < e/iJJ ba rawturhi na for their t a
lateral> ? C V BIPENBI BG.W V
B. S. Da Camp, R. I ai tt?
t-... Oa 1 ? A,- The aia < n. o; Iba ( aaaaeay al t.,
I ate of Ne - Vt.i k are n- ,ui k'<'il tu i' "h? IIik-hic. r
* - ii- iiid t.raiia *: <.n Kl: IDA V the Mh inet.,
nl n'rli?? A >l . f-r *hi'| rja.sf if ;.r<Ke'il:n: t i Hat r
m ii. N .1 u>partae?pate at the ceiebratj n ..t Am. teaa
I igie Chapter af that ettr Pare far the watBeeteari
II , . > U ( '? ,m <-!|..r? ? .1 ; m f !.* . imr-ual a*. Ihr b ? ir
ii fv lr*>n h By order af the Committea
Matia* J C WfANDELL. Chairaaaa
i?? O. t . A. Tha uemben f J ASPEB CHAPTER,
* ?! 3iO I . A., are leaaaated to laeei at their ro
aei f Blei citer aad M loa ata. oa FRIDAY MORif 1NO,
-<, t :, 8t'., a'i hn k i rt ?a*.? ly.an tba ; i r aae oa ;.r i
lag lo Palt reca , N J . to oaite with Aaaericaa Eagle (*aan
.< ebraUaa their arai AamTereary TTae ineaiberi t\
Iba ? irder ta aeaaial aie leapactl ui> n eited le atBet
liiam B i.t.i?-r..f ?.i:i? t w vKiiEI-l.. Saohern
Cm ai h ttawi ? r.Coaa i ?t lt*
'. ' \< oviiMlo?. I tu ? ;l.a' .ri a ... i.istKat.-.J'tH
HAWK'b SEU81?ALOS bat beaa aad by aie with da
ci . a bem ' t. aad after oav areek*a oaiairiaaeal m- n .i'
e?-a<.ii. t?> lall anil n?w >? htl-i'n nrirked ay.f.;.* ?:r.< it Ihr
r..,,',,,i ?, in f. iia ?iriK aal colo [ haee ao heeitatioa
by ?? ?' 11 Iba) u? iiliin atu ?aeeeei ja m?-ra?e a und" ibte i
l ii ? r- f. rr memi ehoe fn11> laeoaura ao n to the paMar t?
?n uii> i naeriof (o aar prei ?<'.t?.-r, ort rioaeii aaad
JAM .1 k tun ON, No 10t Watrariy-place
Pae aale at Ra tatRraadway ' m it"
I*i7" Dpi n till 11 in \ in hl-?T" in 'oaaaindate Co
tr htarchaata, and all itiar-i who eaaaol coneaaienl
Ii .im. Hau urilers ilnr.nr tu<- ?J.iy, 11.*- Pr ??ani tnr? f he
CtaatBbaaaa PTtathat hatabiaaaaiaat ia Thi rrabaai Botld
baga. will keep their odtee epea till n o'clock otreij er?-n
hmt,aaUl fuiiher notice, (ineoi the firm will ht ia at*
leadaaea
f\> Vi .<is regairha*1 Print ag ?( aykiaddoai iat!,e
Baal i-'tl. .in the gaJehAal poaaibVa Baaa, will i Mall theit
laaaaaata by leatrtag their orden atthia atRot
HA K E it, OODWIN >* CO . Prfaatare,
CaaaarNaaaaaandBprtaea-ata.,op '".t. Itafl
*i rat Baliaaiai. N- i Birruce ?t
I lri?h aad Amertcaa SteamablaCenaaany.
peraoaa lateraeted ta the project fur eata?uabini etea i
eoaiaiaaieatiaa betweea Ireland aad the 1 iut<-ii atateaare
taarited la attend a pablie neetme to be held ?n PKIPA V
EVENING, ah iii-t . .?' tha Cntkaeuu Boaaaa, Ho I
Hr.laaj Ih iirii. t oi the Proriai mal Committee
? itt P. J SMYTH Berrratary.
Ct7 l?rm rar Sale.?A i n
a aafa aad profttable inn ataM t.t to a geallaaiaa wb >wadaea
ta lay oat a pectaraeaue boateatead rba properti ? ?it i,
teil at a i oBTeaieal dartaaoa ??( 13 nah i Iruat the i By. aud
w:^ ai the Harlem "mi Nur", n rai Bailro* la, nt Para bam,
Waatcheetei Co rhera iri j acrea witB two farm hoaaoi
taraa, Be Tnw Bumeaa bi dirided into about four fplen
did i.iiiiiiaiv ?r.?"?. 8ini lea i goad hati aumt odhrra freal in
datoaieBti Pileegtaaperame, frtim which no dedoctian
eaa ba aaada Por infiamntionuxiuin of A il JOCELYN,
between lb< hoara of 7 aad I A AI aad I and g P.M., .'.
Re. 2a:i Biaadway, Lai irae B uldiar**,.m Na j. <??- ..t No
gt John-el balaeea ttandtP.M ?I \*r*
rw To Lectarera, Hie MECHANI - INSTITUTE
a ill raceire proi oaala for Lectare*. to bedeliTerad bei
the laatttate the oaauaa eeaeow Addri ^? the ondi laaraed.
at ti a Btmana of tin- IneUtati. j um tana of the Bewi r. and
DtTiaionHrt . Iramediati i?
I w UE1SSENHAINER.1 !?? tore
JtillN BOACH, 5 r.inimitti-f.
?3 If B M KKKHIS. ) of M. 1.
t?' AjaericaaPiaaa-forte Aaaaclatloa. Eetah
laaaed lot tae leaaeal daitnbauon ui Paaao RagM, bj
Btiaathl) parama? Ail lateraetad la ilnx popalar aavre
meal aili pieaae laawrra, ?hat the aaaee "i tae Company
will be opeaed from aad mn-r the i?t of September, oa
I iii-ilno. I IhiimIhis .iiiil Sniur.lHi? . nnh Ii 'in* 'I a tend
nace fium a m the BMeaingtot la the eveaiag Part bar,
tiuii a pahlte maatma will Ye bald aa TBuraday aaeauar m
each week, wbtntbi rainciplea aadadraataaw of the Aa>
... -at. n ?iii i.< fall) eipluned, to all who deetre mioraaa
iioii Ladaige Bualdiag?, Room No I ?9B al?.i.
.1 im' JOCELYN B WATSON, IVoaWM
fW Par Rale A pan 'dark brown b ledMARKS,
Bra and mraa yeara old, li baada high, awitch taila hue
aatdoa. atyliah dnrera, aad perraetl.t kind ia all baraaeaoi
ander the aaddl*;wiU gotagethei i anla ni3i mmatei
lieo, a row ii baada h?rh ata r< .r. aid, kind ana
rjiiiiii Iaallbarnem aadai ?o ladiw'eaddla boaaa Aha .
a BOCKA Vt \\ t r font (leraooa. which baa been n?eii' ui
two moanba The whole ta be auld logetbei or eeparatel)
AftdyatM hfaaaaavlaae, upataha at R*
IV * A Heaae Bar All !** MANHATTAN BUILD
INi; ASSOCIATION No Katah ihed n enttoari
of mi hi I'tiiHtiiai . i.h .? n-k *.iiui. rutiaii'i' IV. in .,,'h!y
daea It "-Oa ai lo the aa< tana] l? 11 roapi rity of the t'.r?.t
leeof mlioa of tau aaaaa Biuaboiiag ?>''., oua thauaaad
ahatM in tha ahmt apw e ? i four aatmtha- aad batag nnable
lortaaira anyaewmembera.il baa bee. Baeeeaart to
aatahliib a aarnad liaannalina Ibatadedai at the aama ub
etal pnndplea, with < rea aa ra adrantagi i in the aiian
bolder ta bn awehaaea Aa a mediam ei aveetmeat. orth'
aeemrtnatd a bemaataad.thiaAaanemtioa ahWda pi bar
Bamliiiaa lo the workwemaa ba end a! . >t .. r? Proopec
luaee aad erery tafarmat a em baahtaiaedaad aaaai a re
?tared ..t 11 ? Mercer Hoa?t ? or t M> r.,. at il Hr mm.
mi , John K k Ida aa, I?, . X ? ttaWeal at . Ii. B Si me.
Nu MBowen . L Melio, Eaq,No i t Broadway; hfe
ahaaica' laatiiate, eoreei ol Bowery and Drraaioa at . in
fioiu ii?. B s oeoBBBB, Ba tttoraey, tad C'maael ..i
Prral Maahattaa Baiidina tBaoemtam, No M Naeaaa tt
Doe i... i. e a ill l i giraa ol the 'ii?t awetiag, whif > ?di be
III III Mu ll ?I .'t.i
ft' Uaaraad't Liqald IHalr l)>'
paraHutealiy coaterta rodoraray hair to brown or black
witboatataaaiBathetkua WanaatedatN< 'TVt..??-? ,
i.i ar Bruadwaj, at It
ti Gearaada Italian Medicated Naaa
nliu til.i'll trtn!,' t.a fi:.i.. Tan. I'n:, i ?.>?-.
Baabara, Piuptn n?. Pletharorma, and ai! tkia ilafutmitiea
11 a ire ol i. aaterfeitt, aad b :? oa ) ai Dt PELIX UOI
BA1 D*8 old ettahlubed l^boratoi . *lo 67 Walker-el .
Beat Bteedwai : CALLENOEK.No a. South Id at .Phi! i
di-li hia. and JOBDAN, X ? lie. Waahmatoa wi H at in
le tlourtiud'n Pou In- siihuli- la i from
loa i r bi ada i r BB] ; ol Iba b alt I till ID hV ?UQE
ft r i dt , ; ad r-heeka I IM |WH1TE tot t iibod.
r. bgh, ^.. loi akma at DB OOI R CUD'S Id aa! d liaba I
1 ii aal r- . X 17 Walk. i -l near Broadwa> tilt
rr Gaaraad'a Hair Rea to rail re, or t ir, aaalaa
GLOSS, makat auT, ? ir\ hair, - B, auhy aadi bam). i i m ?
Bta giov.aad,?. ?.ih. Bexeeattoaoi reeertamaa n
titc!, tin h.-t ; ri ,.ai..t;. r. i.>i i!r.->. .c tl.r liar .?.i 11
twated Trial bmtle* ti reati each, at Dr. OOI BAUD'S
nld r.tubl.sii.,1 l?.lKirat..r?.t.T Walker at n. .r Kr aad aar.
flUfirrUancona Abpctlisemenif.
CARD.?Mrs H. M. PERLEY re
? tctfl . afcrmfl hm fr.n.il?, i^i:r...,n am! ..tlier?.
that aba w?l h* lead) lo receute papd* m Daawnag, Par
?, *i lite a:.i. l amln ape Paiatrag m ad oolaea, at her ?et ?
il? act. N.. MLairngtoa- .t. ,. ram ol ?gth tt. on ?ml af
ti r the BBh .is,, leeaber, iw?t Mr. P ha. an. m ...
tat Paaatmga, which ?ht adbia to 1 aa,tobe a . . ,
> a ? al ?? .it.. .i BTWRTh*
( M l NTRY MERCHAN ! >? ST?RE
a BILLS.?d a? ?i aa, with n*w at. i tlagaal dmiiai.
fault, t it; alara, H i1 Hi ida, Kivfi;!. ,-Bill fich
tt? aad all otbtr kuadael lob Pnatutj Ekatt with aaaRaam
?? i d ipab k. andrbi .:? lot C ah, At >i i ft >\ s ? v.?
tot aaa Card Pi atiai DaTtaa, Ho m Poll ail aa a
X?.....: ?i ?1.. Broadway X a ?i ?i*et, tea hoara a dar
>.-?' IIi.Mas | BUTTON, Job aad ?Tard Prim?e
?J?R v li I EN?"S" B u '. . att riteai
B April H .s.-'>-Jli^maitvui J at 14 Jatab-at. .Sabim.)
Bew-Yara
1'? * a t . ? the bri*hteal ?ad n..*t pea*mmatal t-e?pa
'' ta* att d tad, iada U aatTyaaaapaagiaa
'''s > md . . , Bavttah hma?maafaad
???? ?. v . t tara.Bc waRBbanl BaraaaS btarBaa?
e.a. ?i.,' ,-..iu.r . e. t-ne tmmail atvti-.aai'f'he
aaaaRBj teemalhj aaaaah 11 -,- r.e tttteatee
. u IHEO BCHWARTX
tiMrea. at f>ota , . | ?TaThftStatl
-THE SHARE HADERS aa Lie
? f ? ,:" v V*\.V' > 1*A1L0RS CtXtPKRATIVR
,l N M '"' ' ' W ait lerahi . .. i.a.ttbe
'** * - i .* ; . . ..TS?,
' . >' , \, - JOHN DONNEl l.Y.Praa.
i i v aaaO Maixob ?, iu,.
8. SCHlMlL AGENCY, No.
Pr auaaj ca'a- am It ???? -?:??.? ? -Jl? _
- j t Na the .? .t tftatil ??? . .. V .... ^?1
I
.?I.,..
hj the [a..ii -,a A de*aa?at ..r i ? t?r eeat
o- tnt<te?et!> |>ra-urea the iuli.? ?
? i? t;-?l
' e%r'?
... M
aa*eeaoaM a :? > I wry, wtta 'Iia ?aaaer
. saatt) ii la^a le k.'ietiin-et. ??^aaga?i Odiea i mn
11.. BI 'i d II : i aha a
?t da? R RTILCOX, r - ?
IpO i ET.?A nci ? . .. aui . r.,-...
I . I a-!. ... P r Sale.
aura) BI rta u i Ho nvea. > . i ?ew. ia X?. Va ?..d
1t>. k' r- i i. i- r?.i??t'U".' \- l^a
Callatfio W Briiauviat. third ti-.r. ? n 0 ?Fi'.? r.Nat,
itwn a a M UI o'clock P M orat S * . :.? t>
tt ag*
Silks! Silks
DOW E N ii M c N A II E E,
I? Ree 113 J,iU4Jr...,|a,r.v*.) rk,
IMPORTERS and H HOLESALE DEALERS
?n
f ? ?.. 'ifrtvtn, /.':. .i ntf i
-II K AND FANCY tV >? IDR
02.11 r nil theat Ni.v I rOCS f 11:.- PALL TR IDE.
W-.tipnaine. in every dejiartment, the otw*?t and nch*el
K] f,v aad am ITpaw ! :n >a::#ty andeiten: by any aumlar
I. .. ?hm ? ii iiif..'r>
.?. : .. ;.. ? l>. 1 >;*.'nl Vi r> 'id?r the M? ? r'-'ieV. f
f ?.,??;<?.:. n wtj ?:?? than rear,aad worthyde .
? 1. feto ? emehanl ttaeiaBgthteeet?
!? -fvir:.: Di. aanaata in m f j
Draal Silke,
Cfr.ai-t,T<i t"e ra..(-'. >nil rr.i-.?t maini.:'.. ? .t ?:? ?? ?f
P.. ? EMLH< lIDERED aad BROCADI PABBICSerer
h. 1,1 nil :? : ^i..: ???, te,i t., "a? an.. t..*"ntr*:e
A.">. wh p awailiiet sn.KS. Fadaiiiilind stnss.
ARMURBS, GROS r>F: ISTUt B,SATTN DB CHIRRS,
GLACE, CAMELEON, k..n Fwared aad Wate red
M ire A lit , ? si :.K.". 1 A' ail <f *:.? '7 i-e-: Re?
printed G?ndt
RkA Pur ? MUSI IN DE LA lit ES: id CASHMERES
f.rinie.1 m twelven ,.ra Prrated ORIENTALS, entirely
n*w ?t\ ie.. rd? '? a ei ? "? Ij I ? ? ? ' city retail tra :>
Alto, eatra fdra P.atd tad Prgti'td Ml'SUN' Dt
LA INES, ax
A\?>. .. complete antortiui ut of Amen an MUSLIN DE
LAIN ES aad CASUM ERES, aew da agae, al ..>>>. plane
than ari r balnea tiered.
Si. aar It
ytaaDepart ? t-... , tat ma fiat sag lay. a . meet
all Um nael i larttrlet i t::.. r. an LONO SHAWLS.
Al??i. the at teal um : sheet ; ttaraa et*Sc beb LONG
SHAWLS, real "Tartaa V da, maaankftaradeinraaaly
f..r 11a. u.d Pl.ytbe a'trn'.icn of *h< hri* t>a!e. Al> .
K.rn Eaitmade ud Canton t RAPE BH AWLS, Frea h
PALM FH1BLT, CASHMERE I fared MERINO, k
Kihb.mt.
\ 1 aapleti ? rtmeat, o anal ng of :.' h tartaa p * d.
... and iiaared. ut 1 ? I ? and itylee. Ahaa, CAP
RIBBONS, BE LI RIBBONS, plain Satin aad TaaVa
RIBBONS, Fai rainimm? RIBBONS, KIBBON-TIES,
gl Ahl S.Bi
Stuff t.nn.Ia.
PlaBt Black u ICoh ed ALPACAS Rieh rumred Ma?
nn'. . Plan D ? ?? h ida and Ptgnred POPLINS:
Milh Ba ? LI "II BS; HI NGARIAN CLOTH; I run I
and Plant MOHAIR: Li aeae aad Thibet CLOTH! .
h in >P rh MiHiNii- ad CASHMERES; alao, a
great ranety af Panel 8TI PI GOODS, aaw etylea
Hoatery
na Da part meat, to whkb atrial attention t* mei'ed,
ha. In i ll nun '. i n .iri-' il. n 1 aj-ie? in entire rt.w.r. ind
embracea a vei aiteamta atoek of Eaglatb aad Oacaiaa
HOSIERY, I..an tin- aaoat rwUhrahud BaaaaBM turert.
s bt|.. ?.. t.',, beat ?... aad mtenor brade.
Laeaa.
Eagiiab, Preach aad Gcraaaa LACK?. Faaej NET".
Ai . of every d?w ri|.tinn
White Oaade.
Lhaeaa, Laa 1.? Cambrb -. Molla,CbecAt, Srripea, Pia.n
aad Fajared swiss GOODS, Cortata MaaUaa, Lm.n
Cambnca, a.-.
'; ' v e a
V,i,"' aad TTnawaa' White, Bbacl aad ('"!.I E'H
GLOVES.ofthi \,-r\ ie.* aaalrty freaathi a, ?t.-. I< r? ited
Frei 1 a M utofai tan ra, araared and aapoitad 11] raaali loc
? .1 awatrai ?
A
Wide aad Ramm V.l..:?. Borabariaee, Cant, a Sn-a,
p.a-ket Handkerehiefa, Weba Flaaaala, Batia \. .t,;..??.
(inen BaregeTltalnutand Anaencaa Setting B?k.Craaee,
Gentlemi n't Crarata, Dn aa Tnmmiaga. "il SUka, Eaauifa
an.) Breach Gmghama, Fiaath Pnn:?. Tahie *na Fiain.
I. ? v? rs, A. 4..
A lao.
t 1 rgl ai rtment M Mil ii HOODS for Kiening
Dreaeea of t rw ' rabrira and lataet attkM
Uluntcb.
AS ( unk. \V;isiicr ;uiil Iruner. by ;i re
tarrtabla gni |. a good hakei Can be aeea it No,
II.' 71 h ?v "I lt?
As gaaad plain I'ooe, by a reapectsUe
Protet'aiit W ai an , the la aa efelli-n? uaahrr and
11.11.. kaa an ohjarlmaa to do ctuuabeiaofh or t?ai"t in
wttluna and rroauta . attae bat a arii ate htaBI) aeed anal.
Caabeeeeafor tttodayaal Ne 81 !>.tii ?t eeaaarofgta*at
\S Coos ;ukI Ldttindrasa by ;i faithful,
kepett (.ill. ?Im . an famish the very he."', uf 1 a
refereacea No oiajecttoat to gaaag a aaoet daataaoe m tba
emuatry WoaM prefer to Lite in Btaauord, Cmaa , oa ita
m. ma. Call at No 'j ?th at , eoraeraf uin ?< , araora
ahe may In- ?een fur two daya al ix*
As Cook, by i respeclAble Protestant
Y. aai Woaaaa, a attaalBm a> ?...nI pUtta ('.?ik. and to
u".i"t 11, ii.e araahiag and IroBtBg (I.hkI n h 1, t* < a caa be
grraa Call at SW lat-ar., hataaaa Mdaad Stth-ala ?t it*
\s Cook, Cluiitbasrni'iid, VTsitn as, ?Vc.
la two leaped able Yooag Womea?oat i? a good
imok, aad would aamat haaraahkag ami irun:n.'?the nitier
woaM r.. us ( kaathanaaid ??..! Wann... r t'< geaeral
hoaaaaorh ia a email prrtaie family. Both caa gite good
.:?> 11 leli.ee ( :i:i le -1 M t * B da ft, a! II0.M B/aol
W**b**tgtim plarpi aearBh at it it*
fa S < HAMBEBMAID BOtl Walte I BBtl to a?
a a mi in faahlBi nad iiBBiag, bt .1 laagectahbt
YoaagWeaaaa Appli .,t Ni.. 7: 7th-at hatweaa let aad
^il ,\. ('an I e v, i n h r t? il.iv> al It*
isi i; imbi km \iii Bud in dn plain sewing,
a a I.., i.. eetableYo ag Woaaaa, wrta gwod etty refer
eace Caa ba teea foi threedata u aetaaatag ii Ne Ml
tab a* , uraddreaa by letter, to J P., whichwdl he paaeta
all) attaadi d la at R?
.4 S Chambebmaid ui Waitress, by ;i re
- R 'at :? Yooag Woman Can giro good citi refer
m e. i all, auihm two daya, oa ELJZARETH KELLY,
N,' .'i7 Men er a . m Uta rear at
\s Chami brmaidsod Plsia Sewer, i>y a
taaagl H Haa the beat at* City reference ii.?i ?
ohjertioaa tu go a ?hott dittaane at Uae ooaatr) Aaprral
Ne (I.41).-av. al lt?
\S Chambbbmaid, snd to aaaiat in WRsh>
me and iroiunr. r>y a t.irl >. h" ran e,.me well rer >ni
nie. .Ie. niter.t mil" .vi'hiiK Can tie net n f.'r tw i da. t
m' No 4 Gaidl I al . Btl aau ?4 il'
\s Chambbbmaid snd Seamstress, by i
li"|i.ti r Youiia (In). nr Nur.r and Se?in?tre??
1" ai ? Ustoli <<l 1" 'he . are I I i li.ldrt Ii . BAA BO eh CCti .1. to
d? me waahilig 01 Prem h tlutiug Beet ..I C:ty refe OOOe
fill, for two daya. at Re BB 11 malea -' , near the I! vart
\s Chambebmaid rt ud Waitress, <r to
mind Chihtrea, by a raaaartaMe Girl, wlthheslal
citi ralereace, Call at No. m lth-at . near 1 h-at . ,
Mklla a| it*
\s Child^s Nvaai by a Young Wotnan
Baaaatuaaed la the an 1 cbaldran, ami ... daplnta
tewina; or chamherwerk Apply at No *4s Vaiieh-el it*
VS Gbrbral Housemaid, bj b respects
tiiil. in i .niaii ni .tale family, or to'dorha 11m ?w ?ra
I? a ir.a.J 1.... hi! 'h lull*?a, i;,Kal < .1 v it-'erim e i-an lie
|ITi l"..ii 1. ..eiiii.r 'wmlaya at N' S: Hn*irJ-al.,
.. 1 Braaawaj ?t it*
\s Chambbbmaid, snd t" do Waabing
at ?'. Ir. i.:' r. r ! ? lal? ran of rh :dr? n and ?! 1 i bna
?ewinr. hi a mart, tidy, capable (I rl. who flUj uader
?r u ... ? r: "!.??. ir. 1. .?. aa'tatai tory :ef r- i.,'t-> --
Call at No lib nil ti . Mnreu 7th ami Ith ata . m the
n ?r Can he ?een l'..r thr.e ,la>?, uu!fa? engaced tilt*
Vs Sbamstbess, by .1 respectable \<--.ug
W. i' hi,, m a : ri.ate lam.it . w r?e,l I r tue ir-t i
M duva. .iiig. ?Jiiileraianda Haa ahtft Bmk IBg .ad
all ktadaiifalaiBaeeam-a >? . ia wuRag baaaaial aebam
berwork t .t? 'aft rem r c.?ta .1" n c .a beam a
M thin i.a\?at \ ? |7'J I', a.'l -* lilt*
A s {1,. . . ,-. -t ecttvbli 1 r -
* ~ ,;''';'W, ,i.aii. ' r a n.ii?'.?, r a,,! . 'Udreu. SBB > ..
.ua,t;er aeai i,.u) ar.,.,: icaraei
" -! ?' wie bad ?aaagimaat of eh '(.' ea, aad wtruli! -
at BMa Beraell aaafal Caa grta gaol reference \
^ \ji Bi-aame-at NY. ?
4 S I',,,, ..v. u ,,r i ;.:r.i, ?, r. i,v ;. y?
- * Man.wt aadarataaaa ? ? hmaaam v.
I an tn.duie t^e eery beat ?1 C.tv r,fer. bob in, a ai. a ? re
1.. baahTed Addraaal D Ii . rribam .'rt.i-. . ?
4 s Wn Norse, by a rRsperkrtble and
- ? ' ? k at r Waeaaa . t ? , .- .? ? ,a,.
G<Nad reamaacaoareaa lag ana at N< hz)th-a(
I ri i eg am : ha at. , a
,4 S i'i'.i.M i'i v-HiR i' . ?'r:vu'." V-.'.iv
?B\ orScRooi eithi ia NewYerk a* the eaaratri ra
! ? r 1 ? h l a. .. a.- at! med t Trtcbta* a i ,- ?
II'.. HER, .1 k. Mr Vert, be. PaattTtTlAe rt
' V ?--??<. or rillet'^ a
,4 Last desires s sit*jsiioR. Sheisquali
,** ? ??- ? 1' ? ' aad m ma -' : a .
Drawn r Ptmtn ia W ??. r ( .: r. tad Puater m , e
kaaaaaah aeai ibe iaaum otaacamt 1 be saioti. otrjr.rmi .
S.IMUa. I..|. n i--rlr.?? . , .\ddrra? M.a. o MAI
New' Haeaa C M aDa.ltW*
j4 VeOR? LaMT, M8l wntui. wishe.
^? -nuainai aa t'on,paa*>u ihady at Nnrar-i Goawr
-~?, k?. m, nTHartaa? ta travel?? an be well maatana^adV,'
haaiy al \ . .44 M?m near ? -i ??
A BBOPKI iv "IK GlM. wall'." t -.: rnttlTT
? 1 }'. !??r? ... a ixu.jj Sa
la
n .? ;: -? r-1 oci from :.- ? .a t ? ???... rr A?.?'
If ?t Ni a:_n ... t.*
4 (. ENTS- AVur.ti d, l;enta t" circulstf
? a aaaafal ?ui! pawalar bl.ira/ine Liiatra! utraaeht
? > - nur.1 !i?..u? In. n ri at N.. 3 f ? ti
** .I BP
4 MA l B ?Wanted inanMrdiatetj, BBR
?? aaaaKYooaa Ml ita . tau i .*.-a
u. li..- i ll im i lcaany lu, % aaH'Uiar war? aaaaa laier
enrt *u1 be r?vured ' Apaay at No ttt Bnrroa-et . earal
laeta froai Bltecltr, al 2 d'ek?a awah Cmj ti r?*aal?
A GENT oi PAR fNER?Wuted. arrih
... K* W I \T. IV, Ka c, n- rJ
\GENTS.?Wanted, 1?) or 15 bmb of
? ?1 tdBBWM, toaell a n>' t ami patent irt.ele '?wImI
? ? ? r? ?????? i >" ri i. r V"m: mum Sf<*
*ren.w t.: * Aaeaeeri knag WwaiAa nil Itm
vei act n?. i"-.il l'a.1 or aildres*. peat-paid, No. 31? B?w
?tu?
Ii
>
(?V?Want* d, t It .'.nt die tit of Wo kJ
Fr.rr.4t :.. \: I ,t to A G ? ?LCOMB,
k? Ha U laaaval
-tVanttt!. in a bookstore, i s itart.
'i>'! ? v art Mi i?f. a? < lei*. Ad.'
BOOKSTORE. H.??t-< (face, rtetia* raforea e? ?I :
B
0OK-KEEPER?Wuteo\ m ?rfei
wntt I a | hand. ? quick and ( rrcrt ia trrrir l
Iwdtinct ir the knaae t seal it fee bbbmU?alarr. A!
.. 11 OMPSON,' I ibajM OnTasa, pta&ag ?aiarv.
?ltd and i r. !'? ren- e ?3 It*
fPARD PRINTER WANTED.?A
! 1-' rnunrmn acqaaorted with card :.i will lad a
pud (??? :?: oa BAKES, UODH IN' v CO '< F
I rfhce. Trirur.e Build-nit M :t
DRY GOODS.?Wanted to porehaae, i
Stork af Diy r .d?. aid rent I ?tore .niip>.l I
I imu for the re'ail hutnies. ;n ?hi? City,BlUOklya or W l
liaaudWrg. Addrea* MABTIN, tlhMofBci Kakwarlora
, t.t i.. aiia.ont id ?t. rk. ami aaaw ?4 1.*
EMPLOYMENT?to CMvasscra ai I
I i |tei:v?re-< ? Am * r.r-?-??! . Va :.t hue a ra
Beat aitaaraoi teDeliToror. Appl loB) H FBY
\ Hit i E M'.n h CO Pah ?ham
! ?4 it* H* M laharai
Jji NORA, IN(i ON WOOD.?Ttro r
l thre. raapactahla I ra,waAtn* la laara Iha abi ?
' buineae.i tab) > coauaodated !?? raBtacoaB BOON
Hol l. N Nissiu >' Nmie u-.d a .!
ah" have ?. n.i .vtletl-t' Orat.u.
JfAS\ r MPLOi MEN r.?Several Wi
I Ji J d"w I id>e?, having n large feaukt acOTaraiaaor a
j the eil., am' who ar>- raapectab ? raaaertrd thaaaa ro?,
I n.i.) t'.nd ;. e.iMii.: ? ' t'h.vini i.t. in whi? h their Maapaaaaboa
a hi aii.enat to froaa at to RS par day Ai tha baaiaeei -
one pei'uharli idaptra to ladaa ia atraaead life, and oaor
particularly w ahnst, ?e would leapael ai n.' othan :u ?p
l.y T.i u,. ?t i.tf. u?t i a' .e r. I? i Me. a ill : ?' n-./i. I
I ast.' rbaractfranaca ac t'. . whUatothaa tha datj ie?
I r,o red will i-oaiBiead itaalfU) lhair owa toad aaaaa ail
I 1'idc: en* Aj licattoa aaaaa ai N>. M Braadway. d
I ?tau?, fri r.t i.'!.< ?! It'
? EM ALE TEA. .HER.?\\ anted io tan
i I i itjr a Yn'ina l.ailv. ?Ii? h ta hail eiper:er.r in'eai h
iiik ti.i- ei.inni n tiiuiish i.r hi. tu'?, tn ?'i., ii inatractMM ia
I i. s? ral i.i Ii -l.i-r Kii? -Ii s-i|.|,..?. v e . t- ir.t. r>?? i. :
I would !?? ri ii? di red an e.jnna'i-ii* i..r errjT ?! inn : t'?
I utiinl achoolboura Addraasunmediatclf, rah raalaa m
I and rcfaraacaa, L B-. Tnaaaa nBIca, il St*
PREN( II PEACH ER.?Mr TH. DE
a I/OUE8T, aaattra al He a, I ??- ttt tad la Iha ?
will give least.nt .ti In mil. u?ia.- Lrncni'ire t w \ i ? I
; admirable tjstem.in ? !'her srhiK s .ir [.'ivate fanitlirt t,.1
! .ir??? 14 Utti r,No i Ca roll ,. aw, Bwacaac al
*4 iml al l.J.^*
(J IRL?Wanted, a Girl to do th?' wneral
B aaaaan -^<i' laaaUl laa?ly haa aiaal ht %. d
riM-k. ?a>l.cr aad ir tii r, BadCoatpotaal I* tns. ran ,.f
abi i. ? ? Inqoua a: No IM ttti M . fraat '? la u ?V M
(mi\ ERN ESS and NURSES.?Want
M ad, aa aapariaacad Oararaaaa, far a arirala faaul .
aim, I i\; rrii'in ed \i.r?. ?- mm nu tun'm iui ti.;'1.'. '..?
the Bt'PEKlNTENDENT, No IMOraad-al um*
IMSTKrCTION.?A ftentleinan com
M noacaaa ? ooarai af stud, m the I aioa laawloaatl
Btauaary,a gradaat* of 01 ? Ml ba :it?t C .Hi-ki's, and ..i
periei.. e aaa I rai lier, i* desirm* ui a situation at Teach* r
n a Sebool or a* Tatar i . Family, m (hat Ctty ar Braofe.
l)n tv. aid brach bj Um baai a?'i ute board *? c "m ?
utun. An. eaaiaiaaM"?ta>a aldreaaad la hLFHA, .?
IhiaoffiCB, or at No CM Hadaita at.wfll ba allaadad la
He ni.e he ???? ti i*r?.'l ill 11 at th- i.tnive ;l.,ee The n.. >'.
sat.tiait.ili ralaraacaaey**w if" la?rad <t it*
I P. will find an anawi r at Th* Tnbum
Ii..-,. i .
1ADY. ? Wanted itvaaediMtelT, in a
is. h....i fi r Toaag i.mi.'i in ta.s nt.. a Lady, ? i
tad ' umur in ?aaaara. and "( a. Live, nulustrmiw aaaita,
t .'axe partialcharcaof Boardiag Pupil* .? .rht .r ten .u
BB?har) ? nt of nrhoi I boar*, ami wilaaa t>. a?.'?! a ara
nur, and to BHah*haraall roaarally aaafaiia tha family Ad
in.>t Alis? a . i imm aqaara PoM OfhM M it
]\| I SIC TE \< II ER?Wanted in a G it
If I au i'. It ?. nia try in thi v.i ait) of N i ??
Ni in't ut thotc mi.ichlj ooaipataal t? taarii Vm*al tad
li it a?ata II ? <' ipplv Al?.?, wanted a IVuem
af Modara Language* Aiiun??c A D.,TiibnneoOice
?4 3'?
II i I.I.I \ KRS - V\ anti d loa impi t
J r B Mdlinrri; altn 11 openinc for a few Abi ?11 ?
ArplyiMtnediatel] toMBI l>Kt EL,No MlBroadwi
si jf
III SIC, ? Professor Km. Hrandeia .
if I t ii - t - i ? >? ill i Pa . ? ia
that In ei'iitu.ui s io t< ai ti tin i' imiat d ^ iit'.n.-. , Knii :.?'i
11 il Italian ?!;.,.?? t I a : i i 1 s' , . . . . it . o- an..' ? .'
. i ??f'ii method el napaitiBg tbora t . Mwacalhaoa Inara
i in. ii ia tha Preach, Italiaa, Enxbsh aad i ?man Idwo -
Bafetcacea toPuptl* A |., bj tetter "i pcrw aally.froni i
la a o'clock, al Mo MO M ustou-at. sj?A?
11 ATRON.?Wanted an intv Ui/rent, < :!'
Irl *ai , ? tu lady, M aaaablt It apai tad raanean ?
M aMBUMra, lhorotjgki| icq laiatril w ih h hi ? . piag ia
ai, ii? daaartaM 11? to a t a? Matroa m Perth Aiabey rie
ii .narv N .1 hi i Nliata Bppbeal aa, * t>i , a da,
tothnrnaci*wl,B.O.WOODB*UOOB MiBrac?iT#pr not
BtteatMa, aa I if
IPARTNER.?Wanted, an active young
ii an, l.at i ir nt . .." ? ai.d s .t [.ir ner . i t ?< .. u
lika, gtBteal and proktaMe Bxkib*Uoa. Al*o, fur bbm aa
aprortd coapoaod Solar Microa ... ma Ina a i| andkd
rikibitioB to ?lavil wit h in the eoaatry Apply at Me
. aaa ea' laMitata, late No I B. w. rj -t it*
PRIVATE PUPIL.?A Lxkdv in Uro >k>
I lya will recorn ato i I i Ti . Mha. .
ten t. als old. to aci .'iiijiany her lister, of the inme aar*' id b
prrrate Edaeational Co rae Bhe will kartt tha aaoat care*
f l aMtroctioa ia Bi ?' braai baa, I itia, Praack, M aaae,
i t..: ll:a?.ii.' 1 ? n ,- m. derate AJJr. ikil. S f . Bn> -
lyn poat i ? auj"'.tl itl .v??*
ha.ril ATIONS?Wanted for the beat ol
k. i n ... it- ?i u - I aoad. s i mm, I ?aatreee.
*-. vVMtrataBi Bi Be .tl?- B.'rs fee karaa, Errandt
i iraieri a. Mca u Panaora, I aek aa Maitara.kc
1 . ... w ?h.i c d s..rv.,i,t, t'.-id ti -m ii tr.- N Y
I MPLOi MEM (?1 ni l:, N 178 ?r..4.U iv
M it* I P. S UJNDEBa
kJ INGING.?A Professor of Siiuri i [ and
k9pauM) M rite aaaaaaca, taaaly ml van ft to Ea*
ropa.i'San . ia*r*ie*a ?.. 'h- aahahtaaad aahahaaataaf
? h ? in; re i Hi* method eocahaaCAa/tb* bnfhai.t
Um it..'in ityMwBhtha awaia ? f the i.ermaa eebi I,nt
?.ir, .'t.i . i.? ' ' -' It., ii..*' ' i, A ; -".'rist ..ii - ir.
I. iit.i!..t ? i.t '?thro gh tb* aiedioai of the Bkaaaai,
I'a. all. St.' :..(.-:: .r. ai. 1 l."?-l..?.'i la-cuace- \ |. ?
tr letter, or |?' liai-v l.'uai .' ty 3, to A H . N j at la- ..
Bid if I J ?" '
OEBl A N ]'S -y^niM, I- El ? B,
jslr f Meli Qoraua .t.i Amb .? .a c, r*< I r
;Lit> tat taed fajaibas,a* >ean.?tr....?. Naraa* Chaav
? a.- ?. Vt ten BBDtral a k*r*, I eke,Bi Atao.ll
r .d bath Orrti far Arat-raia pkatwa, i'aiiat BrtaetP
laataBl Agtaey, Mo I t rauae- I 01 Cathola: Aceiv
.\ 'i kaal ers ?t ?; y ?
?Tl UA1 ION?W?B< d, by a Voon.
k^ Maa, IT yaara aa* up. IA a whale** t* Grocer) ? Dry
<;. u!t Johtmi-li ;?,' fai.gve the at 'I rec..ii"ieiel
trca* frcM hit UA es,; U) er at to character, capm '...i..
v. . ?? sat ?! .?:... .ui..rv:..i :'.r?- viar A ??
t \ * iAb -a. MM*
SERVANTS.?A greal rariety ol rrell
t^ ? , ?. i! S. r. ii '. a-e : , ? .? '....' e ..... . ? nt at C
>1 iMiS ? S ? ? S Brand?*) lad Bo IM 15 **
yara ? Y- irly lul.. -, ij m M bhb, i '.? r rm at
jl ,\i r .:.??? i. '.-..-? i '? :.n:*r ?..'..,!ai '. a NB
>'? ? i> ? ? . ?'...: . . .... :?*,? ? ?? ' ??; ?u>
.\. rAargBU , '.-c.-.tirs. iifw*
f\'. A< it i: i?. ? x p^adnateof an Eastern
1 l ail ? ??.:??. ??. *ai.. < I ?? mm *ar*?xpanea .
:. :?? gaud MMat for a f-'w hoar* dai ?
e v ag r.?':-,. ; a bathe ai.<.. a*, laxoaite*. Matheatat- ?,
apt :, tfte Ens-l.th \r; .e vc?:jiM,L.a,s f'lrn.ih.d .???
hreaaS M .T- ? . 3 3'tnrt.aS?
TEACHER?Wanted to eonetaetn Dia
Rriet BaAas aNcw-Jarai CoBiptiwatiira $tM, wtt
Hiard m aCleiejm'aiiSfiiii.iiv. and ms-rurti a in CU?ai ?
?r inviauy. iiii,,.,,.,,..,.,., t ? L. H MlLvOS
'-a. ?-. Ae?ac. ?a. MB Bcwadwa/. H '
T
LN-K? ???KV.RS ? Tvt- fa ? B I -
H.?.fer?. m fn:*tead< MaMyMMM i
?'..ein,- -....I
a.s M.rTwai.:.. 1 -
np EACHER.?A Gen?eman, much ex
Jt parAnnad ,a Mw ...if. aabaa -m, jutmmt **umi u
l%a ntt* aaaatMM ? - t ????? itllagee ia Ur? I
t 'V- ..(,...* . . ,? e ?tlt>srati * ? r.aueeti. tie m
. OSiketi '.. - i irie'.iat'-.; ? hut s.i .id re.le.- t i 1?
,. ., . j . i , -r LeUaiiadj let^rd i-. L M N
1- BaeaaVl*. a!L teOeiv* aUcabca. MM*
rr K 1CHI5R.?A N" r-EB . n d i' ? rl
M. tt. wdb i ' ' '? tad
?avagaf- ... ... - .
ata: :i ? ~- ? . ...... ??: .'? . -?? na ?at..." -
the .fill.. t r.i t. t. . . im .' t'ealB ?
.CtplBg. cou. '. . '.' - et-' . "?' 'i- '- KtsUtt
Cdai.^aititb . . Pi'... . I ?.' a . ?? ? ?
r<,?. ?....ii? r?t l " ' '
Fm.LA.NU iLAl'HLh IhJwCte, ???
1> s TEACHERS.?W tad, tor ttr
M. ? I - u v. r .? i I1 m i in t *.?? ?taril.?
:'... 'lie S i n I? .ii. I'm:'.!-. v,?r'!.:-i!< kppty m h? h1
Wftti -ill. i ant. i--?'- i .' ? ? i M V \.> S r,i
??n--t . Ne?-Yora. etataM iddn m.aadn beta le t, h
.ne at ? re?*nt Salariea literal ?-* ??
fr<? I 1.1 If KEKS ? \ wall lot of the
? ?' tated DIAPHBAGM FILTERSfartal ???
' ' 3 AS. M BO YD N ? MMaafewaew]
^LTA NTED. ?One or more capable
i ' .?? at n. i" s, . i.' ?: A i um ? .i
to ai ?. .1 a? ..:. if. .:. .i.'.l ir Ii a.Jll in : I?
tun: v . i .. .
\\'A.\ i'i i'-V I ER RE'S DOMES
Bteaed to Be IT naaae ut aaai eoeaae Bmad?*?, ?. v.-r ii
C rlt fi r . . ,1 ? tu ? . i ? * ??. tu?. Fr n
?at! .I Ottteobe ftrtl PaBI . : :> ie,I wil? fir ?
r.r-.-.iii- City and i it . ti.N' if Dnaae-el 1
A N i l-] 1!?I 'o: i Brat- tlnaa i'.tmilv.
? * - nrr !Cn .?.;?? ?. . 'V i,ff.,, i.? ;-t**r ??
aad f aehman Apply to ?.. e S na radeat, V- ill
GraaaVel MS*
.\ N T K 1? ? t Wd V'ulurnea VYEN
DALI. < V V RFrnW-! --i' . , .1
: r ..;(i , ; the foitnaBaa i ha la atiamra, <u ami M
a i. rem M, box No : .'ii P *?-,v>". ??. arith bataaa ?i :t*
Xcio Pnblicatiottt.
i ?HARLES SCRlliNER hia juat pub
INt'lDEMIs IV Ti'V LIFE of 4 PASTOR, b|
Kt-v BTa \t baa r, D D . I eel., LBa
IUI EPOCH OF i k V ATIoN ? Vhe BMtptaaai lt.? -
trine i- nT...?'?i! > :i. rli< i"i ?'. .? ... Vh...r, Ii. Elearar
Lore- with iauUitHitictioa bj kn Richard a Diehiaaoa,
D.D., 1 ral . ttl a
i N> i B I BANCK s home sioiat>-. a baaaBalal
.er.e? af Jim; '?>. raaavh/aea B) V C Weudbeoila)
w :th 11 rteii eaarat n.- ia am b a da aa
i t budgetoi ariULoa i wKsroKiKs
ii rns Nn i eb i>; ot u > illaok.
Ill t PI BP Al hi K M IGHBOBS
w.ii i'uhli'h ?v'iril.it, Sa-nt (.
VAGGAM1 NDO.w i attach* ia Spata Bj J. b.i
P. 'I i? Vt *rr- B, I VeL, trrno
GUI i.ivi k lOl?Hbi Three Yiyapa,hBB*gaa armeaaat
?: baa Barrel as Adraatarai a Bail i,Hydiagaaaa aad
V ui Edited by Cbart Faroe, I rol., Itaw., taittiatx aV
laattataaaa
A GRAH1 MOTHER I BECOI 1 bctionb U? BBa
Bodaiea a aea edtB a ?n!i tit BBaBnBaaa?Bi I ml.
on ch m.i t:s BCBiBNBB,
. ji \ iij n.i.-i'. .t. V. * Yof -
1 IOMEOPATHIC KN \I, ?The
1 " NORl l-AMalRICAN HOMEOPATAIC IOUH
nai an 4uaaal ia aia ba d bt the aabarrttwi It ta
. .aaim led i > i Henaa M l>, ?f Philadelphia,aad E B.
Mara at D . ?:?l J W Maacali*, M D , ei NJea fttn
i? imt.H.linl iiuartei i., rarli inuii rr rontainiinr I ll|va::r?.
a' il I- fara ahl d at SJ in i am.am
Bum i ? i ? foe aale ..mi Bebet <... tieaa reearri d h.
aall TawlarisThfcl ? BADDE. Ho. Btt Bieadaaa
M 1*1 II \ SICS.?The [alBB U?
i.?nl J h i-'. IBM. i'f Hi' n.i urit. ni \|o-hann>i
aad Btaati fanuaaiaf ? itenala,ot ereetiaa ouiblaayi m the
Cay or Cooatj at Na? VurK e.atwd aad lor aale by
J I DIOB8V . N" I N.i?a i ?t
.^3tl?TllT^lltS? eeraaaoi Hafl
\ EV\ and V M.I U,LE BOOK for
it FAMILIES ii: sClliiiMs l>; BBEWEH'B
m ini ro BCIENl E Or.The BcMaUae Kaoerledaeol
Thiaga Faauhae BMpogaa* >m aaaaa A liberal dm
euaal ti the trade
The ..'jert i l 'Or Brrw er? Guide t? Bab are ' ? to ei
t i.iin aearaUarallr aad ia the Btaal eametaa aad rateUiaabha
n inner, al nut .'.lOn fill Bt* n- .'i theoaaUBOa |?hitV'iuena I i
I'd . aiaulai ta f I me aabpam d
\v b) dnen bghtaiai iura i>eer an.i milk aeai '
Why aw learea tnra braara i Autumn'
*lii . Bortai adhi ait e
Win aie ruaU hl..ek?mn? ?hiti -leaaea ?reeti??in
let. Line, anil ri ?e? red 1
It i iMita.in an union lit nl uaeinl inf ?riati >n never before
ealbartaa ia a ahaie ?.nv.uieut li.r itinl, ami ?oe,?y
lor reaareaea
t or a Beb?ol t'luvv n,Kik Tin1 i laeaBMM ara inch aa ire
frmiliar ta every pan n. ai?d Baoaba ba malvratood hi even
? in ni y? im hu? nut bat i aahi .i by a ehdd mma ? a aaaa*
?.i nn a i ttit?e ?hn Ii t dlnw '
win .LH eaadle ahow Mahl
w h) ?? are eald ami Bra imt I
Why iIik ? |*at. r bod mid In e/
Why duee the air diy damp i men
Ami boaraBea ktaebildrallee'*tronhleaomeand Bmlah
aWaaknaa ?? ? b ?iily gaamama "' Theabpaelel l>? Brav
ar'BGtaaa fa ataaaea i? baaupplj aaa?rara ba nbov i.imo
Rnrh qaeatioaBi ? laaiaare ao aunpli that eeery child map
ai ii> rataad it. ..-t a t raildiab ia to odbad the arm al ti>
P"r .i Hi id<n| aad Lai 'are Beah It would barm a m at
<?. elk ni ayllabaa for privateo< aeb ro..m hattana
1 oa l'r.iat? PbkuIii s aad Kadivadaali
"lluill r,? i<;.!.rn!t t., m,r r i'e the value of tSiavmr
pcipt?ar Irttli lame i Evaaarela al M apaaaaa
I t.e boab caa be peaetrred throagh lay Bwokeellee la
orderiae, bepartn art pre the uareatt title, rra H??
er'atlttnle to Be rare "
H liabad by c ! PB IKCM v CO .
^ Kaaeod v.. .-.i BraaaW ij
\ NT.n M \l' OF THE I \i rEI)
its rATEB, i in ada Mai e >,Ci n ral taaara a, the Weat
Imiai l?lni il> Neu i.i.ii ml i, (ml v ,'iie/nelM, ahuwine the
new ho it nrl a/tea i| Catirnrma. UlaB, N"* Me,o.. ami
reiaa and all the nitrtaa inter Ian 1 tad by the fatbatiae to
( aiifi rial and i hjejp B, ami alau tin' rotatea at*all Ho- later
ii ati ani Bntiah Mad Btramrhirn IBruaybout the Meal
ladiaa Ctmpaled from the lateal antboraioa aadpobtiahed
i. .1 M ATwOOD Wo ItBeakmaa-al Pure, in cofara,
Mi < eiila at at*
FTHE GREAT BOOK COMPLETE. -
1 Mils DAI >- |mliImbed Uta Bat tad UBam oi
t.tUls h RUN DEL, *, rha Radioed of LiBi II, um
a. ?. i of Prana PairU(h t ? .n;.;. t.- .u oaa avdaaaa.
Pl.t ?? a' ? i Uta
Sd i 11 i. - IRnU . ,ik I'liK.-a
' Thia ? a Due it i typt lien ? i i.te, I ikt a .?? ??!' Ba
l h?" i, -'? faithtul mA traa a? '? ? -tarUc ?wth the ?. i iat>
rrfeit ?i ml !ai.ee ' " 11, nnh n la rrarv OBBBttl
"Thieiatrul) irreal romaace! Theaatbot of'Fraaft
Fairh b," which baa been aa unprecedented aale am me
mi dt ra Borau, k ra the ?? ?? nt m rh,grraa aa i aaaatet
i.i.e, thetr.'ewuiffatd I !?? ??.? h atar, a .f wbl '? l II hfl
l> i .'.'Ii./. il ?? |.rt ?eiitinn nt.?? n| the 'ineat |.Ii ' re? ni an
i , ty ei ant I oation Court Joeraal
Alto, ti. Piftl Edit of PICKWICK ABROAD, wnr
the eoatmuatioa ami.luaion af Dichoaa'a PVkwicf
Paiet. Illaetrated *rom iht Englaah Editioa Prate JB
.ent. AKARMAN k ORM8BY, P.beat,
?4 It N'.i IM .N i?-aii ?t .inmer tun ?I
k RNOLD'S HIS H >RY of ROME -
- ? Nan ia ' .. ? aVBtl a D kPPLaTTON % CO.
Lunii.i, ihn day
THE HISTORY OF ROME, by Taomaa Arn..; I, I?. i)
It.rie- lameeiaeai repriated aaaira bam tt? kmt l^m
dt ni,: Bt n ?tu . gfl pau . a $J
" lie i, ,t ty "I l.'i in- ?* !! it;i;i.a.t ? tti. lit. a.-e ..f
the world, the a at Bturactira. the moat aeefhl, ami Ute
a oat ??,? vat.i..- aabpMi of htuaaa coatamplatiaa. It a..tat
? v. r (??ta ' a.-.?. .' a i. in 1 ? n ttit??!.??! ? !ar ill. n,
.ml 'i.e... i.i i .t.ij rtat.t t't'.ject to the riiaBaeBpaV
tioa f ? i ? Btataaa ut ft at ram traaoie. tna' uatai * a t>
pearanci f t*r AnmhParol tttm, aa htetory (exceptMie?
i :.r wl aaa at) a ? neu ahpeara i tt thai waaderl ?
? ; . '?. ? te.i eumBteaBaiata ai bai t.? ihaii d?gm y tbetr
mnvrtaaea aethan atBaaate .???nneiaaaa aBh awadara in
iirta ? b the pre aratiae ad < ?...,-?.nmt af aha hm*
? ni. Mr iraaMexpaadad a aaj hawyaara, aadbaattoB
.... Mhata laaet aa hat ereir laargaa It kj t aart '?
?barb the whole colt are <?! the aaa. f">n. Myhaad. i m
tnbutad moat rarefuiit aad .'et ply laaditated, puraucd
..'... ? ,',-.r ?. Una.~ rcahaaaattbadonly
a.t'. Lie t'ftlt. i .nrtaeat .1 a'?- aa. J. t'.-l .v. J. -tti.
?? rhtha ??? arract .?? a av?. d.^
. ,,? -a. v, . l m uredk-a tv
It I eaaincai etXc ited to dei'tat aad hHlracI
i tbthi atadaat nad the Btaat^lhaemaua raa?*er. I
it a BCOaltopt bat rthe tameaalber,
THE HISTORY op iii- LATER ROMAN COM
M< BWEALTH?Ol the Eogliah Editi-w. reprinted en
tue ... one ? i |v? Price, %: Ml
I la 11 BESONMODEBN HISTORY?Edited.a . i
by Pr I Heeuy Baad,m Paaaatrraaaa Uaarara y
! ?i Ji
MliCELLAM ' ' - wo;.:;-' .d.. ..;!:....?>
aU.'GBY SClloOL SatEMOMB Oaa ttdaaai IBaa ?
Lll B AND I OBaUEBPOMDaOW E. <'P. hf Bev A. P j
u I'' mN,.?:.- FOB! LATIN BOOK
Rem?deled <t.d re ar.'te:.. aad idaptad to the O'.lendarf ,
nethed fmariBCti a. bj \. rrt Hm.aa, M? A.tBaa*W
Mutet atha Pi ii ? ''? '? " * - '-''<"' ?>?'*??
?? iraohfi M?t aad teamed Lalia wtak tttm latmdnetjd
imaiaaa pablie ? aaa ateyeaea ?iure, aaamrtBa
' ? art <j( Frei - ? ? ? ? At the ? ?t?rn arm at that
laaa aew a. thai eeaaBTjr. aadarmtgaratrraa/aB M
i.... i ihi Imeraraaedu r ttiu not thaah B heat to aaakfl
bbi alterafama u BV . rinnal *.-ik Tlo: maiaml fa? ?
??th Which the Ulfe at ? Il ? re, ntVail. and the .1
uu?t uurr?. idette.l luceamwhteh aaa s.uce aaaaadad '?
I ? ?.:"...?:." moot -i it. ?t- e.'.rwte The te?t "f tue
r'.*?a-r - m. rBeTthaaaprorad aaaUaad of laaruiMoa. u?e,
r. werer,ccwtBteed r-eti thaa%wt4haaMy-.'eai naanuj.
?: j?t:;. ... : ' ! a,; i , :i.;art'd'o tr.e -.v iat? fe.e
???i::t*r m Latin it war ndf *" a'-me reapeeta uaromp'?tt
? exat a aadl rada the j^reaent v,l me.'imier
laiaa, a: lb? rt^.c-t .4 the puhuaher, w the reaidt ofaa
? ? empt ti ov-rctre tVMt aVtmala, and tutu to rernle. lie
' /? .hhjharam. - (??1* Paathaa
V1AV \J\.\ LJiWoB BUILDlNtrg
w. .... at "i? reeeat ae? n
j. ^ at i oi Uaned t - n ? ' , ' ^ m re nan ? ? and
in. Let..ir* t-r .... * ; v ..hin? oi?teeiala tBaeaf'W
i ir-mer ''4r\'%' .Veaed Inl* ; h i?i .
t. I I'; 100 C' 'intv -I rtaja- ^B i^ff ,Amrr ntire
.: ; . tt? irl 'meitiiinir i .'? te h<
rod v larei Joel ^?htd ^ i j ^ j j, NaaamaiB _
U, ;. v ro\NNA ' ? THE 'MV>
I l.t .N Ji?.**J ? 0| kaj?LBB-B.
rEUES oi thi. ?."!nr tramv,jra.arm
, . W m k. -.-lot II ' ? - ? ttmitmtt, aad nav?. ?:
nn. i.e.. o:a.-j.ati/?'-/"f . .^..^.d the p-.hUhera
? t .-..'. '?'.*?'' V. "a'pf. '? .enta
? '? - ' "h LONG 5. i .< N .1 4? at.
Atu f?.r i> bB riahiinai. ** ?
.1
iRSH'ri CO?tSE OF BOOK
,J^^u^vLjTb/,,,h* ?** mm mmmM
..*, ?, '.uiweron? et_a,p,?_?; IM
?,'.. ; v..lr ?? - ?. **?'?'??? ?? ??*?<????
1 - 4 -"-tlT tothetra a
,. \,ktmi.n nri arm f..???! im mm* t *Yi i
? ' - ? e..? baapaaa. aBB
^ / ''???im- Aucsw .
?? ?-???. * : rN '- ' ?'?????*? ??????* k*?*.,,.
\ IS . ?> . ti . i iHi ii.? ?i , ttl ;U??r rtiia A ?
. . :>..vhi?I hi tat ?*.?? a.t.e u> lue Tf|-?niTiti I aar?>*-*.
M ... ?.
WIN YEARS LATER; or, Th* TAktc?
k^ i th. B_tl >?: i * ii lodra D n>-N?iut th* cu
it,. : ....' ..I. ? ? ? ? " *>?? ? ? >f ai'ayati-au '
I " TteOatta? Ne< ?. I i BtCIBl HitVt.-. of t .e
l ? t>f L-ui? ine s .'. < s '"
(' B PETl km'\. N M l" ?????? tat., Ph.'ade'? v ,
i .v.:-. r ll .Vi?. III Kit?. I. tj th?
?i. \?- v . i' . .. v , ;-,e tipraa*. au.l kam? tad
t.ar ?late.. Hi ? :??- ? ? : e It.i Krrneh t'a ialat.tr IB t?*
d Tl aaeWillitn, Kai .1 't*C*y ?I New-York
tad als p.f? ntmmtmlaliaiaBetntmmtAaBaBBt-s
I Uta? tele? ft*.! : ?'? ,a 'e a annnim-MBX Ui 'tl? nttvme
? ?{II?. ? *? rj ft: m.. e r..??ter.;'i*re ?>!' tletsaurr
Dt n ..? it ru* dt; ? . itrd i? ' im. *ith beaalBTBllB illus
t.ait.lt.ttr aad . ? ? i ?. .1 i .in Mif rn-rmTinCi
ii. a ?I? i>?: ?? i 4a*ae, nlhabtttef ?.'Ute l?turr. Price,
Pifi] Ci it
I* vs.I. ft fcBBtt nt |nisf I tn lit ttran atme .nt> r,. t
'...:;?!'.'?: IttM ? >? I al rA C B? the tea,ur I and r<>n
ta Sat rtuaati . .: ? -te t?> w tat m>.?j
. i-.o-t- r.r and ? ?. a:..:. v. ?ein Uta .!
AiYrr? ?!.! ..!. r?v r K KCTKRRON,
N ? MCafttai I ?t ,Pauadtipki..
r. r .4 . i a' . ret i laewi afi nt? ? *a>w fork
and that' <V til tre l n 'et. State* ?i itraatkit
1 A MARTINET NEW VTORX, (in
(. i> I? ii h t .:? a BESTACRATtON. inst t..n i
? >. .a .? at Kt IX H PH t.AKRItil Ca M?rtKli.N
BOOK'SIURE. Nu I BB . i.-?t . a* well .t? t iajrca w
Utet* a of tStaadard and >t? Prtnrk l.iieitturt
r .i'.i! c rt"( rrtnch tad Otrtnan Wurta iracii ?# it *
r|m ENGINEERS -\ Noa Work m
? t :;. H . ... tl.. I ,i St.ttr?. i.rt,tai..l
fr. m aatkaatM diatsi.iira a?d dluaiiated bt TO r.tfratia. ?
am> ntt whira are thttai.. I the l??ir?t ami heal Sleaaaeia it
H e ituatrr.bat ?? heta paMtahed ht H II lltltrut.
Kre n. er. and it f r aal? it ?>!?> it*tra .it
atlai* n iPPLETONCCO .il urnj
Balttf bn Z\uttton.
I i i I . V Vi. ti..neer
1/1 ItNI T1 RE - Lai rt mit vt ? Dun..;
BsltM a aad Boa a i mi a i> \,. Baal vu
at ' t/i ha ?. a' V> >? i-'i p.-I.tu ?I ii. t- It in .tt. ' .
ml . f .in.i rt a.nl r xl raa i m* aalnbhaaaMMt,.i.
itauac at* ttaey aatrri tma af araakety aad i^aaatraia, 11
i 'e . i:l.ei\. h.u .nut ;i in 'n <?..?' ,? : ?in t>.,>r.,e m
tar*.tahlaa.atotea ml .? t,kx tlao.tai rataata
I ? d? and h? ,!.!.!?? .. akaal Jt) r.a.int AN... alat.il |M
airalU, mnnltrian ?, I l.tukata. thee.a .uttl pilkitr-eav.
Saif r>. a;tite ?I It ?
IFURNITURE.?FRIDAY, cl lOoVIo s
it Nu i n...ikin.in at a kMtja iwaaaj at Haaad
kaad and aav Panntara %>?. h m ? >aa, hartaiit. Irrvaek
aadatkar kadatataki iiaktcaaiaad Marl* akaiia. ntfikiii.
Mattataada. ?lattat ipranduttt, taae?, metarat pa tit
tal el aha, kttebaa (BraaniB.ke Also,a rarwyat mkl>
ar.i aada a a ataaavaat ta Mjatt a H it*
it Hooai >. kai tanatar,
IJODTS and SHOES 3(H) l'aae -\-.
I Pat* Tn - at of ? . ? . ??' ii it. .? ? ,?, . i
Ike at.,?o TVKSDAY.nl i tt'alrek. A M ..t St.,,..
N.. I i I t ail ?t Alan, a leinte aaapttBMBl Btr iwiaaaamm*
a- ktaaal raa**, at No i'..a.!-?t. euraai ri in .i . \e?.
Y. ik. auJO im
Ktii.i aai it Loti . kaad Maat
IOTS.?ENGLEHKKT LDTT, Ace
ilnuieer, ti.l .i |i it nut-.?n .in I Mi K-aDHY s.'i?j I,si
i i'eloek M . *i i he Knktklvn Eirkang* NalM|eMka|>a
ii i \ mm! L"ta. m ih.- l\ h Vardi fita IV?el BiBikk/B.
Htaataaa Naw-Tork .t? t bkm PraaMaatlt*anuMlCrawa
MaaaaMBOfy ?n.i Malaaa ttt TWt ??>??*?? i.. t? *i..?ert
dattlaokt. Leina m the latMtlIlBlt tMiattj "( -[feat , BBtate*
m*ata i., t- .1 li.t- '?' MamkasaBraalo ami traai Pa
laaaadSb Ik K. r .. >l.. ?i:h.n? ill .rt !; .laine ,.| thta.
i t? MaaBaaaj u abt n,e,i at n.. -.it Palkaa at . nn?>
1.11 a.'??
Tn BE SOLD.?The ci lebrated rolleo
1 bnaat* Anatnmieal, 11 vs 11 and P.ehnl-nf >'
Pr?paratloaata Vai itflki la'allllNOR KARTI,aowaa
etl.il ili.ji at Ilia BoeietJI i ilaart It ... im, N > i-.J Hr ..id
aray, Naw-Yatk CCy, mil he antd at Paaka laeaiaa, ai
the aoovi r.at .in MONDAY, Btpt n tx,i i
o'elack, m Im Ii um itf aale apiil) in iwi,,m, ,ir h?tel?
ler. poM i a d r.. M > (Ed Ii M II I. \Y,
H tal' Ally and I . i.ii.ell.n at Laar, N* 'I Ntaaau at
/ 'ill RCH \ND ( rlURGH EURNI
" > Tl CK POn 8 vi i vvt iink*.i? v V, Baaa Ht, a- I
o'clock at boob, at \i> ."?I i d im at llnaikl.ii, apiuMla
the Cut Hall BtMrifTi tal* ?i Bnmklia CkaicC Ptvoerti
Th. Hi i k i hiiri h tdltV B,Bj bj :l?l. I .'. It ..1 .1 Ity U>?
conyreiatioB ufiki Centrtl P II H Chntek, togntkai
with three Ifta til <i""i d hem.' tn<t tln i 71 ieet hi imnt In
tw it ei l ii ekat mi dt ptk. ? ?> tka taat aala .'i Haiai < ?t t?
Iwaaa Pmbimmm an.i Clark ?ta
liimit diat. tt tit. r t' e aale >f the Ch ire'i, at 1 I* kl hi
Uta t im n il in Hanrj *' , sU tka Koraitnr* uf tn* Cbareb
aaaaMiaaof Caraan, tv? Caakataa, Lamp*, Mahmiaiiv
Ann t'haira. ktaaaaaat Mar Ma-top i'.ht..., 'i t area! a i
Biala fta Bahbalb la I., 1 Biotae, Ae rermt i a?ti -lal.
(Hiattive a????
It C hi Mr. Ail. I UUItar
JiRGE i kI n .t'l' MPTORY s\|.i;
i nf l i.EiiAN i n RNrTVCE, -f Iks ne.? taa Ri
I i IMi \ V. at In . ( l a ., at ?he I. A IK t II HALL IB th.
CHINb>E mi si i m HVILDIN? No Ut Broadaay,
h.tween Bprtna aad Prtaaa tkJ
K t' Khali' ? Ii t?u a' aaaltoa,wtthaalraaaaaa,la
eMta t pa partBtithip astata, a racy la t? a??.. mtm? ?i
n. hi/tinted rot* Mm id .tad mari.aruy PaiattnrB, <>( Ihe
v. it t eat .(iialily. all al wkaak haa I.e. i mail" bf MM ?>! Mil
tlaVaatablMBad arBM tka mbbm partaarbataa tottui tu we
Urs traai kaaiBaaa, otftir tbau wkatla itaak f .r sals BBstaat
tl.irtBsrnkjppi pirtj tad praaanta a raraaaaaaaaai
tt !,.r h.m.eket ,.<? ? I.. ,ii, ,,lr then altea ttlt>i 'ntl elar*
rtaalt at tow an< lion pTB en
PARLOR PI ENITURI
Elaaaal carrad rua*.i Parlor Kuruiiura, -a * i ?
.i'ieil in I rein h UraoBlt ih Maroaa n '?et, plMR, *kc . al
'he tl r> r i hi a' di?l.i.a a-, I att t a. It:, a i oaet*. oil t'al.l
Bat*, ttageraa wnk aurrai ir.ni?? mbm a' ltd*, . ar?*.l raa*
?a nd o?s t?i t.ti le. wak Kay pi Ma, Maah mi |sM an i
wait* llalMM awtbla loss, i tuial nnin..<mny tut ia, tata .1
te'i a. mm) and I. .. m | M 't ISrbtf eliaira , papBH Bi t'lie
|?rari inla .I iti.'ei ami ttnrt la.'ea. Maat, tOBtk t
marils laapiel lasry,realer attla i ird ind *?r? 'able*
DININtJ HAKIM IND I.IBM \H\ PI RNITI Hi;
I tit nan u ?ml ..ti er i in i a' tatil**, Mtbnaasi .'hairt
Cdafcaaidi roaawnrd tsisst Bad Maknaaai liiintrr ami
an r>t.ut i ak'CBtst oaatBB Yoitaira ahaira,dlaaaj iBrwj
apaaya, ie
i ll IMBER PI KM 11 UK
Elaaaally eatttd ruaawood ami ataaogaBy ordatmuia
it'i.iinc biireaua ?Ith MBlkta tap aad Krem-h tdttaa als**
mat Lie to) em |o. .,] tt latialaiitli in |. ..mnealea.iirh p uatsB
and MtBaatad eb itn ? ' to nitme ia .eii,. roMwo.tJ and in i
luataiiy tt aril mla'a. <? ,ni'l:e?, rilah eat eo'iaita-e'iain?. Wat
iiui i .itt?te laWBBtata, taaaataatl aad irlfcai d.. -, -n't,?
111 i, in an fany ami ssii a) a at ? ai t iraatara, tufat, a ?
in im. ( piaaak iad tpnaa tssi ahaira; inn nil nriim
rhaut, divaiia. stwint . kaCa; ilan In taaad Baa ami ma
kaaaai aal ttaad*, hall i kaiia. tablta. h , the wnoie mm
pntMBB tat] hw|.I a e?.iul m MttMBMl. all trf whirl,
.1 aell wurthy nl the al'entkm of |. rok t*et
Cataaayaaaw u i? raaay,aadtAa|wadaaBB) baaaanlaad
Ut* 'la. bafnrt the aule
I'll , I, ,?. i ? *i.,..i..: t.. tike t e;r i- "i*. .1 t'.e I'll
' an have them earn t ill i pat k? d tuf ihippiag a*, a n atnualda
rharia ?1 It*
II EGl I.m; N E w YOR k r \ l la
A 1 CADE BALI
PlRaT W/kk
Tke Statium kv Halb? mi me area q WKUNESIIAY.
Se: t J. and vt ill I . . i.f um .1 m fill 1<.,? \ Y ?l.d Kit I
liAf loiiowui* i'lna portion ul th'-t il* it onnaa illy at
irai tive. Bskraoag 1 Mutt ailaaalia ii>?ortavB' ol Paiiey
anil ataple Oasda, ItBponed mil d .i. ettie. Ar W. Beret
ra'e BBIalaaBBI ul Iba ?Oatntnery Sale may be had at the
nlSB riMjin
I u it bona Rata will mm me in e on K ATT'RDAY oornoi*.
Re|.' (t, Stull Meaara .l.loeloi.? invoice, aad tie fnllotaeil
' ? Ml Kulnall, a
Si. BOT Wo I
MONDAY, Bapt ,1 1 ?Mttranatain of the R??.a ^aie. r
t.raria* a n. at ejtei.aite vanett al atatB. roa ,^ia* >.|i ,?t
?ablMratiaa* ui ateur, Baraat A Ca?., M' ?au* a Ca,
?~ri?ty 4. m uktt] I. . BB "It. ',r..m' $ A Co , M laiBB C
franeia. B< ar
Tt ECDAV Bant I watanrntr wan th* great laiaotrs
a- Mf 'a Harper k Kr-t.ten and fdliwed by Meaari
H?r? aad B-urdt
WEDNEBDAY, " II Kmhracitg Ihe larga mm
? .?? ? ?'? i We.,, a I.;,?. 1. ait, tt 1 '.< , Bl it
. nan) a Lea, PhiUip*,aaaipaoB C60 , B H BatiarCCu
a,, i.?
IMI KSDtV Be ? ' ?Tne ,..i ,l Mirara (*n?ker
k Brewt'tr, Wilk ' ?, Caller H Ca . lue ur** ".nataranteur
. t Itm ?? ? ? ? m "" laWa a Bn. aa, 0 %c m*
mm ? v.* 1 h e? a< ke
I'llIHA Y , Sc t ll I ,r ;,..V? a': mt of MeanT? I aad any
i. h ikattoa. Tick not a Co . astTBwtar, i/mud A Ijiv?Iii.
Ci fc. . ? Its Bered
SATt. BDAY. Bept .V-The.dsy'a tilt embracee thora
1 ?tlo(Mctan Aadrawa C Baa, MaaaayCOA, BnMie,
vt.;. ,a< a
It PBB Wsik
i :,f -aiea "d! ia ? -...'I ..a: i.: Mi a . r.a> dt
VUiUeiHay, ThatwJay .r.d I rut ty < l uut vtaea, and ?1.1
t^-f.'ird 'o en. iair mf y arte anil a'tfa/liae mnitlti.
fo.m tha tanani publisher! of lue .n'rr?the MBM*
torauaa ihe Urr?t'. and 1 kateeal catalogue ??tr ??Tartd ai
Trade Sale
g , " 'U HlvIloKOfllhkk.^
~ Loot.
K)CKCT-BUOK.-?lato?* or Tcarowk)
Kr- e^i?rw, uttj ^
DOCKET-BOOK F?1 ND.?A POCK.
I t, i, - 1-lfKKSaad.MEM
, ;K-Vl.t .a '. " '??? - ' ' * a '*ner CB.
.? ? . a...i..- ai .'-e / "ft-'f. ti.d ; t/inx far U. t
adtertajemeat._** ** .
?ST or MISLAID?A DI E BILL
t a nil f 1 NSTEIN in fa?..r o.
, his t hCI'OR. i"t eiatet, ki.udred d?l'.an Th*
eader ?111 ta tataakap f?.r_* b? l.aa.n* .1 at Is... aa
vt,.... ka a.ient 1 ?h.. _ i^ataen ttaippad.
? a,tt ( HAS A 8K< OB
i
I
ftlcncn iTOaritcb aub to toan.
MONEY LOAN.?SlOrCeOO to I
if 1 ..n batnd a_.l M..rr ,/e. in turat t* toil *?
. .V' No 71 Paari ti. ??? ttaaTak

xml | txt