OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, November 23, 1861, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1861-11-23/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

EUROPE.
? ?
WAR AND Dl-fTUl-BAXCE,KVaWIWU-J-E
AT IIAND.
Pr*BOo. Ov.u('oi..?i. i"' in
TiiuN, N,.v. :>, I88L
Kuropo ia dbtarbed iu n.iiiv BBartai*; bai '!"'
ag.-.i'i- .baowl :?"? v:"it't:i nml nearartoaa
aoabaab _haabBaagary* Toetrie. ba_**a-ba
eolveflC'i 'i7 'in abaoai oppoaitioa to lb '
BM-t- The : ? '' '
teoancy. w>. , - _fl ' :> aPtBeal ol
atbarw ? aaaiaaaa el
, , i . tbeille
galilien ..' ll VI ' :. ' ' ''"' '''' '*''''
?cc.r I -'? rftheiaalB,
Aoel.r, - ' '" 'v:'"1
Uep - " !';* "'"
B-rx'ttf I bbaaaotbeea
*ote?l bi ' '''' '',; ll,t '"l""
try uii.r .B-BO-B.
-ou of i' "? '? : B-Boaa ef tl a
a__aaabbdB j, ? ?? ' **? aaaatry, bare beea j
diaaolv-i baea ktt\ rddei
pabtiea r, reii.Mii by ti.e aopab
li "i ? .'
Otf. ^-n o*a detabed ,
by i! ?? B oi .? i-i v.i?!i
Beflbas, bnlly an i ab* bj i'
j., ? h bl b ,1 . 'r
iu ..nt oi un i by tl.o I .44 n :>>
tLe Bapaat,. yeoatt*" iju_.iiie
woul.l a ?!.''?
liii-d foi
to aoart ' looh metaiieea, all tbe
Dlfihl lo; fl] ? .1
et-dcr ba an Baroi
Vuy, T i i.i ?
8 ( \ ;. i, CoBBl
K alreidy i*_a>d bto private __*; a
?aaa* "i l ?-? vv tb ;r
exai; |?'?? '???. ii:.-VifU'ia M ol iai I . I
of 8adbg any maa i
lO JU'.V
t-ie A'ii i d : il, DOtbing
but il ? ? the] aaaiabj .
iiiufev. a**_a i.n eoaatry wiil ull iatol
oi au\. di 1 . .... aera of tbe anie
hbataai :- ol l!..n.n Ba b, wbo jaM ??
twelvt
tbe ind'..,: ... i 'ti ni i' i [i opb.
Iu Ti.. ytraab er. Tlu
Cbaaa j
IBBBB1 ' ?
tori
Wlll et ? " "-' tl '
r f i i '
-
ara. a. - >lvi .i. Tlie Vit nu i II
eni-o.n. Iliterate
Uoil".
Saxon ami II
at aad rrea
tl.e eea ?
bo.h .
BB-riag lb* ' oi- .iit.iit l.v
bktb ?
tion.
? ? ? ; I ..
efa'l ti.e I oviaee* B ' I I. . ne dyBBMy, b
? ? ? beDbl of Agraa ha Mfl s-11 ;oi
i . ' tbanthe
Haagaii
i I . ai.d refuaii
fur tlie \ i * < ciil at l!,' I.i > ?? - i
i
t ? : I . t
M i .
i
, porl i.n ? b ?
j_: i r ?
aa . ?t f n
a
_ou-? '..u'lire. He wil! 7 jii I ii
<?-?'. ,1. ?".. I ' i i. !.* a.e i" .
tbo li' .1 , - ? .* aiv jii
BBbe,
? like*
Tbe ..','' <i 1 ' ?:. . -, ... .:l.,.-'u a_i
an .- i : i nu aad a
pr> abed i-_i.j_.ile of liv
t tbey hrive t le.,-.
8 I ?. aad aaaaa
a.-ori ? '
BBtb I ll ? I ' ??'? i . bl*; lba},
w-t.: io 11,.
If i ? '.? . , i .
??"' ? ad tba Baaaefal ib
, w.' oay r ilb tbe difficullba
?f I.'.- r.'i. l ...'..' u- .
? I ? . ?' ,.i d*wa tbo t_roaia
..??t.,
bet. S?:?!. 4; ?;,-,.- ,__., (|,,;..;_.__ jyjjg.
r,*:'1" ' H '>;!.-" .inced
t aarakU wioiv', au.'. H.aaka
of'' i iut, wl,i'. Iie iui).H__f?_a
i g*, anl rolea io tbi BBBB
n' Baraa Ba h. l i a* be il at bj
Jii. f ?? ii aaeay of iba AaatrbB
l>vr..ir i , i lieaa EiBBBlh hiaialf, aodthal
he i j ? .!-? ? ? '!? .'. .-? lU of ii,.- A i- i ... ..ur
? .i???' ? v otber i.aull.
] i * epted ii prbripb bytbaCflb"
ha ? b Ilim
g?ry, . rtbeafle aaaber b Croatb nuri
*f ii.'l il e i .ii, aal ... i- w
I I i ..?; <\<l iij "ii. j I.. i;:i? au
i' - aii'j ? ?
.in la fHtch i'r- ar aaaa
froi P ? J;, i, Outf, JiiiJ il i.'n- .i.iiitary
pav.ii di fn ri la. ?? o, rilbg*, from c ntuy to
?xwu:.' '!,'_. r.i. iviiv,';!l flee beforti tn. u to tbe
8 iind 844:.'r.p7, aud org .
-eagaal ge a a* * .rniidalle tbaa thai of K*] ba
lJut v hi'i Hungary .c on the- verge ol inruiraction,
I BB . ' ?' . i_t;.iii Ira:;. by the
'? ' ; ?. N _ - n aaya he haa giveu
gBO.OOOl .'?:.? <f i i :. | i auiiou,
? aaaidoa to Italy, aai if b aaa
BM ' ' ' ? ? yi ,_lc;tn' iu noab tb*
A , h. Vii r?.r Kui'.i'f.el. on 1 is part, h ;?
ally :,i\' .v- raaiy to g* M war, bai bb CahbB behe
'" ? tba. '1*1.4 iitiire io bbJ volun-j
tut.i- Baia bib ?, and iely a_ahaiaolf aaea tl.o n*>
nbr nn:-,- thi--.' ibe levy in r1 a aaa piariaaaB,
wb.* t., ; | -i-j.j, i it'.. rto aakaowa, jrblia
*eT?'r 'i ..- :he rt.juind 808,BM BBB
are .."? yet baad,tboBgb an Bpfeal !'_> Qaribaldi
apaab l r at baB 20,880 aaa aroaai tha
greui i . ef. 8baa_h_ eaia , deorto'
baUytba M iboyfaBa a vt.,r ahhAaBtda eaaaat
i "t.iy cbaaa i. m aaha i aaaa
BjBb Osrtbabi. aai ta rbh aa aapeiBba. I
?araaaaafl aaalg iie ir*gp8 Baa a war, n:.il aaa
pelUti u, e..ti, tb* abfab abaa eaa aaa
aaaly, : J ' ? i | jadbea wbieh ratil now
haraa _k-ba,aiidba
|H>tin: baraaward aa reaaBB. A n_tiou of twaatr
tao.11 k_r a War willi Au-!ri_,
THE INT: ::Vi;\TI')N IN MLXICO.
#f__ u.. ii. ta... udrut.
I. .Nr,'.sv Nov. 8, BJCL
Tbe ryjBlerrt).lal''d i lerventloa in M*xbo by l.u
gbad, Paaaaa, nnd Sj'uu,, i?, in my opiuioji, o_f fif
the nio- ? I in Um _
aniuilfiof mt?njii!?oiial l.iicoij. It b B OBatrivaBee
ol the true Pttlux n-iou rualur, uatonndiug the imin-]
b-ated by u* i-i-aniiy *f jurjxr-i. aj.d an iB8-BB_Bj af]
_,e aaaa ?aadeyaiabbb ?r^^**"""'?''
1,1.. wiililhahaaaaiB*aaMy aflb* eMaebeaer
UbwobakWt*at,aaBag ihe aaay liaaiaibbb,
IB aaaaa tba lieaih mMlti f ?!? ?iBipaBi.?
,,,.,, ?, M?BB* ke,pi0th"h.",aMe>.i.anl>|"
.,.....? , ,v bara -farai It k um that Bpab,
r, orveritraaj b**d haa baa ajabe aaraed
ebcap laaceaaM fa Mareceo and B_
j7, ri.iti. ?. drmamt B a laBaaailaa fa Maabo. Bat,
Dovertbelea, il ii certafa lb lha Freaab ptaa waa
f.i i'i. in ln ing i.i?lni"d, and that boib Fr.tnce ano
-in,, bard ?.r'-tiur a jniut cxpediiioa to htaB>
i,i. im.iir i: ^i ii liadanbip.
Oa 8ept.??, PahM-Bba'e prirate Meedtoar, Tht
. br/.'HL' PoOt, lir.t BBBO BN*I fa e\ iB.l Ih*
aebaae Be lb* jehM btonenlba, a rdbgtatbe
aad a traaty jaataeaelaioi,aa it aid, ??? l
Eagbad, Fraaea, and S. nin. Thb BBBaMeal had
b.iruly t vi aaed the ehaaael, abe i Ibe Fraaeh flkrei rn
ii,.nt, ii.). iu1. tba eataaai af Ihe IV.: P* rar,
..no lt ihe Bi 'liivct- Oa Sept. V, 'i ?
. , 1'., , Ba'l BBtfaaal or..'nn ilB '
boh* it.- Bba*e oa Ibe MBaaa iu i badar raa
ir.iiliitiug, but not fjuolu'-r, BM PmttHi, Tbt
it Bad Raaetl bad umbbbbI.
'. adta lha Fraaeh Oeraaaaal Ibe laaobabB ar*
riradatafl tb* p*rt *f Eaglaad <>i bflmhabg h
M'ti..., aai that H. ia TbauraBali abai Ibatb*
i Fraaeh had bobh io a ahaifara ?
. N,i44 ii 44IO.iba inui ef dpatoi I
p*p , in.i, v hn. 7t.li. ...i. g Spaiu'e im
i.iiti.ui io n.i'i'ih' wiia M,..i.'i', repadbtad aatbe
Ki!.;eiiu. lb ideaefahjial bBa_a*aril b wftbEn
vv. i. BM v. ' . Bl ,"h 7, ??'
Hy ni ertei fiint " be ftdl i -
\; , , un I'i .ii.u.t had been givcn to
,,,n.'' All lin-Ami' ? .ii paaantabbg
, bn ? bag abee eoatraa
i BBBBltl n.
ii btharafas* oariab. bb! hai erea i-een tx*
, .!'u:i!f.i I y Tht '/' "" . ''".'it 'i ?
TBBlita fa ita praariBt fmai b 1 Eaglbl .( ? ' ' ??
. ,'. Sii.in ? in,!',! i"'" adben ? i
by i i [ r . .te of Franeej i i"l Fraaea 4411- broflghl
reaad by coeeea ' ,'" aeW eJ
M p*-by. lathb r.-t.,t, if i'liri ri.i'.i.-:.::!
. . .,'.? tbat The Timet ??! Noveabw 6, b Ih*
? h whfah it i.i.i.'".!" m lb
I'iui- of .1 BOBTaatba for tha j ? nt it tari ra .<? b
.vi.-\i,'t., Maah-iiiaBaly pablbbaa a badar ]
pooLi&g : i'i ii.iiiir. vviiii exejah-t*eoataa
.,,.'.-. ? ? . . .. ??( bw :-.? 11 '"
4,/., tln i) ?, poBtbd- ly j.
-dlharybrea. Ia ratara _br bb fcfleaahi| la ibe
. n 1 bl afltpaito La* ?'
??!..?. | | . , .?:, rt
Switzerland,aad,perl pa,a atberpartsef 1 ? 1 1
Ooil -
r i I Fiaaai bara laafd tbroag
r ?!..- i.i- Btba of Bept( nbei aad 0 eb t.
?; . 1 ? .!..?:. ppled aboaa of aa
in.. iv ntton in Mexfcotaretl vi ,kaubu.
'? ? . . 1 boai
or*i tb* b ,ii"i,i'. ; bd. II- ? ? ? ? "?>' .f
?'., pabfl I 1 ? ' :'' B BB '
i.i 1 i-m bi it B-OflBfl WM 1 '" ? i .1 I lb
bj i'1'l'iv -'ii !"?_' ? ' ' ,
aan a bb : bd of I
ii.i'.t. 1i.1l-. bfl rarybg b Bfaterad 1*
il.
Tn ...'??/ , m Port.'m ita piii.i of l
nt '?!"? . . ?. b " 1 ?? ?
o* Itexbo," thi'.* the fily j<-int B laaei
aaaaeM lb* Mexietm ezebeejaari tbat' I
?? aroald be iapoaail ?? l ? it ?? witb Marrbo :*_u
" orgaabad aml ntaKI<,J" fl (;ov ei aa > m,' a_d ibal
|co_? i-aratly, " be grbrfpal He
p . j pd ihe . < laaMrereM 1
j . '/? .. af g, .?. bi ? : ?'?? . I, mi '?
I 1 to tba fa t
.1 I im itt . ? aara BBtryaa ?
a .kit.'.'t "f:. baabraat aoaaaa by, m at
Ibibbci ...
r. ?:?,.. . ib boudboidera'
lhy li'.t, i a Ti'? POtm h I'I ' ItO-B ef 1
i.. \v! ?'? maai '? ?- ? ' I i -
( tyo. Kcxbowaa a__kboily beahhy, ahenli ii
' ?' be n eeoaa-r] t" pejaetrafa "'-.,' T* .
boped,bowerer,tba ''tl.,- aaa paaaea
?? iiiiicliqaa raafa bel ? Dfoa
" iiiin porta, wiil aiga the hb8b_aOo*ataaaB t"
? >?i tbaa i:. I >?'.; ii.; lha j ? . - . iii a
" v be i tbe i .ai' om.:.: - tbfl tbej r .? - . oaii i tl bbb
I"a*hreatoaoaa for-. > oppoaitba B?ore o ?
I " tio.iil tlutii b-igaaaaga." i,, tbaa, aeeei-tag i"
T% To?', i' ?? i \j i--i.'.'i.'ii w: - I" rtuii beeaaa
1 i ? II". 11..41-11..'tii II ,,l ll'X'.li', it v. BB I
in.K to in Ttuut, oui;. i ? . . .. - oi.mj'ii g :.u.|
aopportbg tbe __n '..?_ hbaicaa QaranaaaaB. Ih
I* atiit ' Tbe oddeht UieajiB ever hit ttpoa !or ihe con
-olidh'.ion ot a Oovernnirut conauit. tu (be aeirnre of
ils territory anii the rtqutrlnaioi. of it* revenue.
_"j_s tbaa and Tke Moming /'. tt baving ooee
givea oa*. tl.e cue, John bnll waa tbea baod-fl over
to ihe minor i.iniateiial irnclea, ayatematteally beb
| boring hha fa th" Hiitne liiUtrad.ctorj Myk for four
[baaaa, aatS pabHaaajflba bad ati._*t becoii.eaaf
ific-eo'ily traiutfi to the i. etof a joint ioterreatbaia
' Mexao, allhough kept in delilxrate iguoran-e of the
! ai-ii aud purpoae fif lliai interrentioa. At -inl, tbe
traiifl.' liuL- with FflBBM bad drawn toioanend;
tbe ibaavar anr.ouni ed that Ibe convenlion lae
tween the tbree Infciforiug powen bad been cob
cludefl ?n October 11; und the Jo-irnal dc? Ptiafl,
one oi aheae BnaeprieBaebBfp-fatoi io th. com
mand of one of tbo ve-w.l- ef tbe Fiimcb r?ju-idroo,
iafornied the woihi tbat no j.orijiaiictit t>.-rrilorial
conqu'*t wai fataBBBil tba'. Veni Cruz anu other
pointri on lha BOBM were to be seized, au Hdvauce lo
tbe fi. it I liiug Bgraad upon in i-are of nori-nnn
p'.mntf bl 1_r am_8ab d authciiiica at MeTiic,- wiib
tLe d'.maiid. of tba invadcra, and tbat, moreover, a
airong Governiuent waa t. be imported iato Uu. Kt
pa'ilic
Tke T,met, arhirh rver BBB1 ita firat an
Biiinieu.t_.lon Stpr. n.fer B, BBBBbB tohnve 1 r
gotufn ihe very eii-tei _? .t MaxicO, had BOS* agi.in
B*at*e 8orwarda Evaybody ignoaaal af ii- aaa
i.. etba wi:h Palaa ratoa, aai lba a igtaal btr d1.'
li.'a in itfl. ohuaaa B Lin i< b aa, areaU l ? bia .-d
to toi.7i.lcr _M t'lfhiy'H l'i.ider of TU Titoet
ut. tbe BMB cattfag und nifiiilcw rfltire on lin
wl.ole aeraatara. iti.ts aatbyaurtbgtbal "tLr
" ex]Miliiioii i.i a arp rrmttrkmkh ont [bter on it
" kii- <i fi//."?/ om j. Tbia*aVal*aai*aaBbbbg t..
" aoMee a ifiiiih ii.io iof.fi hehariar, bB waa ?'. /.,
" ""_, ../ .. mr ? I ('; imtlioiitr.t,ie ih.'cr/iraicr ,u Le
" hvlf of'ordt /-."
ialha.tail.ri hBarteaBBea iu hehatfhf orierl
Tliia ia li;< talty Al H< ly AHfaBCl *b_f, M i
aaeylaaaart?M bieaieatba partel Eagbad,gb
rytagtatha aaa bbl i aatluii j -n- ij * ? Aad wby
if " liit Wi.y ef >tar and of deebl-tloB of war, and i
'?ull otl.fi baha. i "l ii.u :i !ii.'.,i,ai bw," aappbatoi
l,_\ ''h.i u..;! uri'Hl.V" iu: rleiii.,1- ia liehall of oi
dtr'' Beeaaae, a*yi T'r J\ ,.t, tbaa MaabO
"miiiiiv i.r..-11 m hbaiee." Ai.d what in lha
lata-Ol tbe B-po-hfaa. "Teaddfoai <'
" i.iaiid.i io the eoaathatad aatboritba at M?xu..
Tne only ^r.i 4ii:.'i h ro 11 lataed ol L; it a laaarri n
fagIbaaa, tho ealy tuiia? ahlcb adgfa givt- to
tleir boMib yrt* i dar* the aligbleM kbada ofjaa.it n
ri'ii.,are iin-il t?. |.,- BBBBaad Bp. 'II . Jf BIB Ihe
baaetary ehiaarV tba boadbohba aadaeabeB
paaoaal aatra^a _an! to laive beea eaa__-Bed bj a
labjeeB of Engbud, Fii.m e and fi| aiu. Tht??? wtre ,
?J. ? the Baaaaaaf the barrrea kai ai wlflaanj jm,
brthhp Tkt ttorniogPot\ttaai as kbic tiiuc -ig)f
ofBebfly bdeaad i?y Laid Jeha Baaflefl in an btar
v'uw \x ull ioni? NppaaeaaalifaaM aba Haa eaa bon<!
iiold.-ie in Bngtand. Thi to-day'a Tlmet
" Ktii kad, Pianee, ei d Spab b ix.? tod aa bb*
? ? ? .inioii to briag M> ibo t<> Iba /'? rfi a ? bm of Iu /
. t ?? | ;/;,/'?? ,-,/?,'.', aud to 17.tr prtfeclit* ta tii
"? oflhe. rr.p./itY crnvn'.' lloxvever.it.
| . BMOf iliii.ile, Tii Tttm veera aaad,
and eaelaiaa: " Wo tiiull.no d-u't, aaaaead
. ai bata . ., tgmilitm of our paaaaaarp
?? tbia* i b Bat, ? > tgk BtitiiifrigmU ttnli ftab
i tmit*f?ttitn at tm? ae.
'' a '. We 'uay iri i, t"i>, tli it tlu niotc BBBBdabflfl
"oi tbe eaaragaa eeaiatttod aW ka ntpbtad bj
aaaadbM an.l labaaatbl al bbrmbi ; bai
?? ? ,. ttttw ii?-' * tmlt ", i arael aai 11
'??/"'?'. e, aa J iot aearraaarladlaBW
" o* aie iu,; j. ?, , -.,/."
Ti, 7,.,., ii bb , aatoaaN in ei BBBJ xxo'.b thM I
, reaaa i aUygitefl aal fcrtl ? aaparflti. a bm
ahalba prateaiai Ibat fur ihe aitabaaeat af bbbrbm
Bethina like t! a jiricnt proaadaia ma a aaadj ?n<i
iii.it. in point ot f... t, tl..- " leeogaitl-n ..f a aetary
" 11. in.-, Hiul tba ptateetba of Earopeaa anlifeeti
bave BOthbg :.l ull M 'I" fl kk t! I ] ' ? ' bll I
v. nti, ii b Mlilloa Wkat, tLen, ia ita real an. and
parpoeel
li. tara blbak g The Thm in it* tartb I expl >
uaiioi.f, xve xx.li, i a /,(*.?'<a*.f, note aoaa aare " para*
? v.hiiii ;t bai takea loodaaiaBMblaaak
... t In t: ? liit'inoiai.c". .1 io a real "earii'infy" tO|
.1 . I BU '/'I.t r c-uniriea-turn |
eraaad. r for tl,- raaetity ofbreigB d.-bu! laatl
,1 .i ? - ba ata aay *
, ? . ? , iiupro-. e tbe
; - ? ? ia ti.- ? ?? ;?? i i" r '
BMB ol ber abi BBBdbg eugo^etuonta b
, ?' Ki,.
[ Tbe aecead ??..;?-. thM tbe
l- i ?' '
. i,, ?; t. . . . i, kal
,..-,. t pay tbe ? I ?
i ia, baa ' ?
. reraaaat, a r dtbe I
gtaadaadtbe i Brityaortgaged by M??kobberl
Brkbh araaa
I:- tl.e n.iii, oaaeladadwib Engbad h I
flexieaboMua
??I -jiax. ij b aaj of tbe torrh
, . , , tr. uv
ien d Eagki .???:?
i ? . , i,.
i ecree of l It aaa
irfered
, i tLe n.i'iiH ' , Iuiba
? ? i '1
e l .i
, ? , ? i '!?
me, btrt iu? ?'
ialt-ro,: "
? . ' ; S .
??? ? ' :
'
luit.ii Btatea. 1
I'aii. any e'uini Bpefl "!?
t.' pa Iba i ,n of Pali ? ratoa "t tka i ?. . ? i
enred to tb,-m b dto tr*a# 4 11
11 lt. ?? IT. I '/'? > I I
enl in'. ivtii.ii.n 1 . ? BOthl
ii* <,r wii'. ' ' '? ' I , i' B, : '
?
? ? , ..,., irt" tn ftf'n'/ -;'
i . ae, i . ? bb ? , .:' i ? a daga aea
i; \ Alfii ll. ai ?? ,. .
ou iirii.*< i '
overlb. bak"," *axa '1 < t I \
aad | .'
\ aal . '
? : '
atad I
" Baa aad
I.,- ii. ?'-:?,?. .' I'
? ? .,? . ?. >-. i, . a aaaaa to ? aaaa
Ibeea
|t. ii! M ?*??'?*"
"V. |j - l .
. r I i ? -
an* "1 ah trara i
BBM I
, .. Ir j
:i '
... , ?
aeted afa ;-_ ti**'-1
. . . ii kk, ilJ n . ?
" BtnBfl B, lf FlBBB : ., I ? -.
? :i taref prbaataad
?,,/.) . (,"Hr
ou ii aaraiing b ?!"? aaaa atrab, ^.d reaun-.r* ii*
'nrnple* ta thk - ' It fa I i tt
M Bkal abe bBan og pe.ar< nld . eeaeariatha
" abeoluie pr f< ? ia i of I a t.vo partba
'' batweeu w'.i. >. ii, Jti^J ? ' ' Bfl . /,'. h,nj ?
? /? ? . ? ?? 11..rt tt < oniproiiike would be buaiii
" pr. ? 'it '?!? l>ei4v*e!i enetnle* i i detarauned*N
I'ul.,., . i . ... a, ara bfl; a<A .
i that there "eaiati al b Maabat" tka)
I "the Ltbetal paity, aataaalbly I mdbyBBgbad. |
? "L BOW in | i\'... ,' 'iia! 'lia nl.aia-:.
*'han baaaavaathaawa;" tba SpaahdttaMaaaalbBj
' wa* tba I" t babaa bepa af be pebaM tttt imtklitr,
and, fiaaBy, th*! Me;.' a:, BBBB BJ I M <!} :ng BWay.
Tliey l ':jx\-, thaa, I''*; ihe joktt btorveelba, arhk
uo otlier bvowt'i < :,,i aave i. ;>-.?.'.. ol Aiexi .
from ain.r, Ly, will jirKiuie .juetthe 'ijipxaite ,-i| , t
: wr;.'i "ii ibe Cota alOori mtn at, ?:i Ibaa
1 the Biitatlj |arty I y a eui'i 'y .<: Pieaak aud flpanu-l.
-, rekindl" tle r.ul i ;?* <d civ.i w?.-, ati.i,
i:ii-t':..'l Ol BBlbgukkbg, rr tme BBBMBry tO Ite full
, blooiu.
The infcreeea rbTVaaaftaaB dbaaiBbaaiflhaaB
. preni*es ?* i :?1 > "remarkakb" and "cnrioaa."]
Aliiiougli il *a\ a. " Ih. . cuiifiitiethiiou* may inilut-.-1
" ua.to b>"k x.:t . BM ,i,.xii-ty to the n-emltH of ti'e
'"r*;,.'.]':n'i., tbey tk no< iiilitiee iiptitinrt the erp
? " aaearp i / ll ? ,, ??? i Uttlf.'
h aaaa < aaaajaaally, bb ariflbb aKniim lha
exj'idi my of tlu BSpeaBba it*(lf, (iiat tl e i v, db
in. ii, ' i:-. o ly o ;? iiadLle parpow. It.
tloea U"t ii IBtatB aaakaB BM ueatia lha: it liaJlle* it* j
, ? '.kn i.voxxed entl.
The gi.:it<*t "eark \Vfn :>oiutcd aat by 1%e\
', i i.ave. 1 aaatar, atffl bept inp,;;". ?' If," |
. . ?? I'.i-h. ?. at /.I.,.-./a afaeaM aaeeal thab
! ?' viiat.oit, wbkb i* paavided br by Bb QBBTealkii,
" ii, paitidpata iL Le appfaaabaageiarMkaa, fb
,- ,/ ,-' ,', ? ,i ork vii'itd hrt"i?r i< nre ? ? ?
Uwoald, bdeed bl \W\* p iBaB "earb ky " af
all ii ba Uaaed BBB - ?? aaBRy wkb N
ro, abooM Bcaockte wiib iL?i Earopeaa
Baagera, und. ky pailki|BBii f ia tb
... u Baropean ara ,i I
aith th. btoraal aa_aaal AaMban v::,t>k. 'He
i,i efaaab a aaaapbBtatba of theHotyl
io ibeetbareida tt ihe At!;ii!,,r praa, B
?. itiicii. drswa ap i'<. tba Piaaeh
I '-.-'. Tbc Bt*
!,,.]' ixrt* bl.lleil bj Bfl I ' -'' M.ii?il, Mi.
< . ui"i un Afl i licmi l'i,-.!'l"i't. Mr. ."
ihe I'lt.'i.t i.'iiku" in in ii.e Daaad Iubm ap*]
leaifi ;?. Palaetatofl an afpaalMM bmbboM brl
lakini! BB the "ul | "' ,? ? i l'i i BB (ili.'l 1'. iul I i < >
theUbit. ?: th. (n-nit, iiuiht ulli-xv li"
forci.'it ti.inplicalitui lo inlerft icwiib tl.eii BBFi
ii.- I ii a, bll thi y eaa do i* le paat. u. 1 keir b a !
waJhadabaB bBaapahayaBVal iJ.?'y BiUpiataM,]
aad tbaa befora the ayea of tln world, iinnly re
, pndi ita nny couipluity iu ono of lha aoet BB_briooa
1 aaaa
i i',ilitary IBpeilUofl ?f Piilnierfttnn'a, aBBB-d
out by u coaliiion viith (wo oilnr -haa] i BB r-w rn
ia a_ar.edda.agth Bjroragalfaa, aithefll theaeaa"
ti n.ii.il BgabB the wiil of tho BritB-h PBl _?
iii'ur. Th-' fii-sl ext' Ebrifaawatary war of P.il
, was tbe A_-bjhaa erar, qpftaeaiflfli j-M-b
ii..l i.y ie Breiaotba otforg. \ mmmno. Aaotba
? tbat Mri aashfa Pa-afaawarof l9S*'-'58,
1!.. ,1. nmiri il at thetiv.. on Ihepbathal "the
ipbef ihepeerbeabbbbIobef Ihe Heaeeihl
" n.i -.;.]'ly to Anmtk m\xn\n bseaBathat itdoea
n.itlur api'ly B -faab ..-?... wun. Wiib the conlrol
eaer toraiga waie, ParibaeB wiil bat aB eoatrel
ii.iiii.n .1 eaoheeaer, aud PaillaiaaBBiir ge*>
:it turi* to a ji.'ru i'itrce.
? ...
BHITISfl ( (i.MVil l.'( F.
i'r?i, ? Bze-paedaati
I.. . N'.v. 2, ica
Tl.e Fiiiili-h Board of Trnde B rBIBI torti
bmb-M eaiiag Be* l30, I NU, bawbazporta _l_rg~
iaa^aai bi_af*rt*aetinbrga ???- ? 8
bm hataaia tl a aapat 8|U of iho l-_t thxer.
ibe bBualai p ??: ?' ? *alti
i . ? .. - i ? ?.. ?
i . ..'._?? ii; i vi...,i .,.ii,_40
Uol. 10, ?
( thb yeur, if
to ibei , ea-fag if' '1 ef 1888, haro da laaaad
hy A'i ,1'.'.?. (i I; of vvl.i.h toial <!" " : re ll
k , vi?..: ?5,-71,780, i- ;...'.iut"df..rl.y
..ii of ibe Aineii. .ui triub . Ti.e
I, Ma b a . ?' - "? abai I
-, ii ia) baa aabotoi lha -IHIYi aB baatba of Brhbrii
btdaatrl .. ? . ? i fraM th- aai
i tr m U ih' t >..''?" *wBi a BM r_a ?? "
"" I--!>.^' I??0. IMil.
?. " ,___
. i?? " M,*,? , '
. ..? ' ' ?"
??
,.ii ?? ?
..
' .
.... i l<
....?
i ? ..............
w .: kLudi. :< - j i: -
.
... ? ??
.
. :. 17-.: 'I ?' I
- -. ? ?
?
. ...
. k 1
lb)..........
, . .1.' :.U,Cr.'..
.
I
|. I O.all
I!.-. i ..' ? -)?::'
? , -
I : .
:,i., d .
?
;. uBy irru'i oa
A . . ''
..? a i i i
:i-i I -Cil
'. fl ' I
Iba only Bt-iMBg bab ??"?'
M m a^i"i??'?,l*?"1 ? ' '? ?
v. ...I. |)'ir.i, I ? I I
... i i.i
.. i :..'?? - ?
.1 i .. ..', bae rbea te *
-
? i i ? . . t bi
. , . . la _
. . bona to fi
i ?. .., | a 1 ?
.,-.,...- I ., ' :. 1-4,1 , !'?.. , t
..| ..iioti 4 ua.
,i inui ?188,
I
Ibe ? . . ?? .'. 1 aaly to I ??
aa* '..'. lha neal , Tbabgi
i-f.wn hy the ."?' H "
Pi.. ? ? i
. . . ' ? ' "'7
. .
.
Tbeprbaepalaarl of timt in.-.a?" ??
du i.) a hrga aii.ii..'.. la ? aa ol ? ?
4th i.i, whieh, from j_'<,?''?',lal i-i lb
: I I - :, I ? t-l.l ? ,;-. .
laajioBitiiifr parbdof 1861, v to ibb aMtoa, the
' in ported bad, ing tba i I
rHgfatly uii-'t- i.f* a i lha artbb
Betea_*d,ai wil L. aaaafl a theaa
neied BgBiai
J C'ttttm tmp" fi-dfi'.i, : th* Jtttt tiekt mcn/ki)
i ? v? -
. ' -' X '< ?? ? ,17
;- . i
I...I. ' - i
Thae* exiat no gBBBial pOB-fafl at tlie jienent
? Iii E-gbaBL Ererythbg aad ev.rybouy
kie absMhed fa Ihe bdaMrbl ejaaolfaB aud iho
aneiiais. I talled >our ultcution in abnaar
btterie lba fBrcejah atat*af lha Ur*ap**l loiion
Bflahati 1-or the \i>e: Ma a- *> it ba eahthltoi, b
Bat, ull the ?yi i| taa ? i ' aBaay aaada fa 18_k
Banjroaa, iaatfata. pbyaiebaa, burrh-MB, noh*,
workitiituien, tleik.. aud lorda, con.edi_n-aD.lpi.r
w ua, BOl?blB and auilotn, BBWipepee w.ii.
boiirding-rliool n.i Ue-'f, u ??-'??* iiri'l fen
?ohBhlJ in BeBOBi Al.iny af thn lota pnr
t V..r il, i"lii itiid rraoid, BBMBBted to only aaa, two.
t'uite, or four bule*. Blore cor>ide'ab!e Tiiu.liti*a
liiinaiued iu the aai <e waritioiH , _BB_B Bfh _fa_BJr
bgthabpraBebten lawtyIbaea (>n? who had
j urchaaed cotlon at Iu o'eloek ofTercd it for aalo u>
li oVloc.lf, iic'i MaBaai i prail B jd. on one peaai,
Bnny lita circnlattd in Iiii* w.iy IbaBgh aweral
bandi. ;n P.'houra. Thid v.l.. hovvev r, B BOB oi
NaetbaheeMBeaalaBe,iBa to ihe riagh abaaa
bbbbco t'.at a ahilling in a roaad aaaaber, l "ing rom
portd of I2d., BBd that BBoB paopb had reeolvni
upon rn-lling out ao aoon aa the ju ie* flf ll I ]oi_iul ol
eottea dbeaU have heea peahed to oaa ahilHaaj. eoa
BOqueatly, there Mt b auddenly a grrat increaae iu
t'.e ol'iia et cotlon, and betice a reaction iu BB p ?' I .
Tiir.. bowevtr, c_tn Lo MMJ irut-.'" _v.
Tbe liiiluli niiiid BBOB beeOBM lnu ihar w th tb*
liaatbaI a paaai B Btttoaiaa] aoB 158.,lb*I*bi
joi.iiy bairier lo bptt ul.ilii ,. w i ' n.-iuk ioVB, aad
' ' , afatfag iiiiiti.i itappra with mionbl
Tln ie is one thitig favn: in tn t'n'Iniieil BBB*B b
t'.i' niovi nuiit. I( i^ h. K'ilu to lb, breakbgaefa
I.'.. haie fortj, Abaaip Iheea h?4.- haaa pul>
liflu d protf sli oa tl a;.:.!' of tbe qarabtora, it. wl ich
it i^ leaaaaably aBi that aay ararlifa BeaaaMBthy
lb* Britbh Qararaaaal aoald ;>" bb ael B dbeB
lujaa ii e t. tboea BanhaaB v> ka, ea I aa bith of Ihe
ii.: li c ? ajBaaaBl B-bareaea Miuiaeegaixedaad
av ..v. ed i t-i.icij'le of non-inti i bn BOB, I :iil Baada their
, .'? liil.taa,apeealabd at heaa,mbI aal lb*bor>
dexiabroad nnd peeohflBBi eeB*B*aaa*aBBBBeef
iheprbaarhbh ii wouid n-iuh under tbe op.-i.ttiou
cf natiiral, probulloiatid fo.r*eeable conrn'M.
Thb ia] '* AVi".'". ' i.uiili rhea a rerj fo >li*h artl
tle, b w hitb, from BatiBirr girea aa M tbe popula
tit.u an.l the aie.'i of tho Uuiii d Btalaa, ha arrivt* at
t! b ii.i.i iiifion tl.at HB would I.e rooui IBBBgh bl
, BBhBflbflMBl flf al Icarl rrvrli V:i.sf nin]iiler, inui
'hut, rtui*eqtieully, "Ukeilniim of untvci>al domiii
" io_j c.igbtto Ic bauUh'.d ::viu lle licaitaof the
Umoniafa. The only rationul inf-renee whieh Thr.
F.ronomut aalgbt bave drnwn from i ? own ata
tihtieii' -tatenente, vir.., thut the Iv'iirtliernera, cven
B tb.) ii'.d M de ao, could not oeein from their
cl.iiu a without ?a<-r::itin<,' lo 8lavery ihe vu-t St BBM
aad Ti rritoaba "iu afcbk ?aaaap atiB linKera, but
" aaaaat maiutain itntlf aa a peruianentinatitution"??
tbi* only ri'tiouai mailaaioB he aaaaaaBblly eoutiive*
nf't evi ii to toaek upon.
AjflUt from Ua own 4<oninierci.il diffitulii, -. Bfl*
l'l. nl la finitilinnrou-ily bothertd by tbe criiic.l etate
"i theFreaek kaneaa. Thr BBBwafereefthe Hun!.
i ef Pbbm ?? to rtay lha baBha diab to Bngl ad by aa*
(omnn.'i; !i-in hil!*, BBtabad Baa ihe BtRhaebildi and
Otber greal firn*, kaaa, ua xvaa to be foreft.-n, re
attltodba Lut t**i" "f karaMhaf*
? laBBB BM. She haa BOW Bui-re.ifively Bpplkd f<?r
? Btaeeor i" lha beaka U! Ba iu, Haabirgj ra 16t. IV
Itenbargi bat all tbeae leatotiYeB, batoad ef pro
eorbg ralief, baaa baly betrayad daapalr* The
wblehtb i . ?., h (oiveri.'i.i'iii laactiialiy
put appear frc*Q two aaeaf?aa reearnd to in tbe
eoaraaofafoito^ht. The im* re-i oa the Tieaaary
b.lia, ii order toktep tl.eii. all Bt, bad lo ba bBb 4 i"
;ipei Boat, whfla Vbtaa BbbbbbbI aaa eeaavaijibd
to partbBy paBtpoaa tbe bfltoUaaeatfl oi tbe uew
i . u kaa, of v. bfch Brea h fapttolkti hold a very
,uint. Ha, of curae, acceded to the BppU.
cation of Lia BBBBB.
In Iht::fl'i. lerba there ure now two oppoaife in-(
BaeaeeB, propaahi iwoeppefliie aoatraaa brtha
e of the laaaabl disea.-*. i
BoaaparUato, Pc.-K.iiiy, aal tbo CrddB Moldlbr,
B piojoot by whfcb t? r-u'.ji <*t tLe liank of,
;,, lha dii.-.t ni-I eoepbte conti ; i lha
0 ?? toeaafartharfaaoa aareaap
I my, aad to aaa tha pewer tba ebtataed
. raaatabtod Badaba af faaMtaaitlbb 8tata
,,1.,-y. Tbe otber pariy, rei ? B B '1 bj
1','iiid,: ad ";i" ? ri;i' aaba af bbbbm
1 i .t kaa, aheaa aaaaal b varbaaly aath
?ated by iba i j;i.;,ooi,ooo, by tbe
..
APPAIB8 UN KKAXCE.
. r-o Oa Oa I i crr*.i)?fld?ot.
PaBM, Nov. 8, 1881.
Tl.,. ., _ . lha tt.Tluct
- ! . aeoftbeMexidaa BxpaBttafl aaa
?, Oetober 81, by Ibo lepraaaBtal
a mb in. Tbabflowk gaiaai
?',' atipfltatb
raetrattiag P ?w ? re to and i ,; al oatBl
i . ereftieopeeei by eu,ii fower to
;.i,, ,.! ,, ii,.- n ab ? ol isoubjeeu reaidenl
-....'.',??
will :i..i uieddle witb tbe tatenal poUtka ofMeaico,
' Lut xx.! ? ef
... i, i awj tadiridaaki
peyaeai tl ??> vxill take
..,;.,,,:,.-Iii.lf'-fy
- ii,i ilain'-. I .
Lali bokfl to tin Mexkea Oovi -aaeat Tl i
,,,- .,, i ..,:??; | i 'iiat ? ily. im' eali a aerl ot
a aetlk of tha etaiaa*. lo
' ? ''? I
- ? : ah -,?-," -
onooftbei'oB
? ? eotna fl 'il"''' to
-,ica!i"ti of M'Xi ?) by B
.
Meaiai - ' eall?lyftoB ta tb.:.. ?
h :.,rt.i ??! ? xeramn
,.i*.-..
'frotaeuppui i gooeor anotoer eaadaMa bj 1 < '
tt* to b" ii ada ki "wu ?
? v g i .-,..'. id will
i - D ' i ?
.... , .| t . |b IiUUlbiT
.. ttag p*iri -?
uly ra
Ibaal . lha tbree Enio.
' ? |
I -, : xx," .?
? by lhaebaaaf next week. lt i* aaaa.
i b, bor aaaaa BtgaBaB- bmi
aa*r, aa aaaaad u.lvice h >'. | :
*. Thaaa b*t a ? y bad
_ , . 1 I ..-." . . ?. *i .1'it at l..?''0,
? rjpher ia peahahly
i , ?? ii b V-. i"Lh ii'". k
. * ped ..j beai I ? Hoi toea ? 1 "
... a ad tb aa
i , ... ;n ktraed btb bbrbvb r\it
lha 9 ?(...,:. bBbbIM ll--1-?' a*
1 ttha 'bi*e Powerea
! b ? c ..u t'...ii 'l.iiy to I
, - are iu BJB BMB, JMBtifira, '??''
prebabb - had. haidly poaaikb. bbbtm try tai
l-.itS, B?I ,ir'-it Luxe b
Bbybelp
Bwtaal party, wfcoaa bto cbbf, atiaBaaa, ba
i aaa x..it i. ti '..* i i - tkM H:i
gbfld .*? a ide aaraka to -1 x?n ii* nali
bbBbbIi aad th>>* kVaaaa und Bpah wifl bbI wbb ?t
Eni i.*l . ? I., ba bm ta B "-. b aaat aBaiaL
aa xx iecuc.i i wl, ? i
tbfl oi (Le tb : ' I Iveginuing ol tbeir iuer
?i . ?' bj btb hrnaageftb Motkade
\. ibo, wbeaa ?t- a.> brvbai io aoapaaato,a
pnttaabBiy to tha Bactag of ihe kbekada "f bm
piiiu. Tbeae btb they wl.o beHere iLat I
' .'iii.kBMrbaa c.i.t'U, tla' a xx...'
v . ba i ? ? vb,;r.- W'luid fuiuieh heii<'i:on a?
ebeap iBttai il.at poamandal Bagiaad pratera ?ui
ex] "rrtv xxar w'-'l: At: atba, to liade with .Xtnerim
BBd b*r rjbippbS MbMBtb all eeus; tbat | dkkd
J ind is r.'iniy tu go to wai- f.r the iuea ei LnuU '
ta*r*bwu l?4'|*iblio?ii iiaiilntiona, avi n-i'oxiug a
iival iu j.ovver; tl.at BBBBB ii ao deflttaai "f P'"
ti.ig Bagl ?'i polii y, tiiat abe aaaM j' b aritk
Kngland ia ii* exciuiioii; ibat both |bflM
buve n?: BB I bto Baoagb to do wiib ihe li
BBMlbab Ikeaa are tiay drbo aaaa ta beb
tha ebaea, aitaebl aa uni,i ioi '.' i t?adea
1 T.i'i' ?n AaicriCHt; ;.', K M'e i!a'e BBpetBi dfctBled
by laoi.i 1'aliu. rntou or iMPBJehfl l>"****-11, aml a;>
i lared by BBBBbaaaa vote of t'ie i.iitieii paepk ka>
hra publication.
No, tbe i nly wayof gelting np n warxx i i Lugl iml
' ialor ua to provoke it. I ii'loiibtcdly xv" BBBdrbB
hei in: || f WB insiat BpBB it, Lut we luuel BM*B BB
t-iioK. hhc bB uevor I "ju lew ili.ti -wtu (or it in tbe j
paa tea yeara tba abe i* n'?w. Tbe Idea <?! h :
! ",;. .Ily appoaed l y oar !?? ra kad by
Iboac I xxbo Braly belkn thM tbe ab
ela will le, in th" loBg iun. BkM tbey \x. n at UtiH
Baa bm TBaqniaWd. I abr yaato Tbi*eadaaj
Badto j! Ij'i.Ioix Ileiuld aetypi ap '.e*
u . n "1 lha Init-iiu'i ed e!*oe Ofl .1 ia \ "iai. li luei
are un.v raadaaa ofTaa TBibi'bb ahoea wuitoi
rielf iit-j.1. t .iid eonStkure iu oar owarigktb aaah
tha tbea* peaea afaabd BiU dapeaaa BpeawkM
Bagltah joaisalbta ay, ihey bbbb; beaootbed by
I i , ? -.--iai artbfaa fa the Leadoa papeM ef bb
1 b ah ' '. Lord Lyeae. kb baajbaf BbttorbMF.
Beward.
Bpaakbgofbanab, i m-.,\- -iax ? a*efdkaraof
opiinoiif i apreaaad a' oal a h tbeee of fttm e. Tba
?iu. ? ? 1 liaveiioliced.pul'lkbed wiiliiu i I
teii4l?xe, ilillie A'.i'.t ? ? i Aftndi ,i'ithc(
ti\ aad ia Aa Prtttt. Tha fltat af tbea b by
M. bngaati I.angel, a aot nttfrettBeatceatribatorto
, ;l . l.'ev.i .x, to wbkb it i* au iiuimr for un; Piaaeb
' niiihor tn aaa ?u < aaa, af ttttn i bb Aakeriraii thetur*.
II. Laaget'a ..tu.Ii.-m nnd practb bere ta Fiuuieu*
I ? u at 'li,, /.'"/? ? ?.-. Hitft bflia Leen uiui are
apaebUy ta tba *ci< ntilitorder. He i^ucliar M<eing.
paaof aabing, Balin-ainokd bmi; Ba luile ptejodtoed
! iu I'uvorof Auierka und AinericHii poliliial liLerty,
bia haaalifal Aaatibaa wib, the Ura^aaal daaikan
|B i x.Lo bm ni.ide woiconaaad obBnaedbythe
;., ' ba aaeerity, ibeFfvuchroui'ie.'.y, ihe Annrkan
I b.Mpifaliiy ol bi* hou.e, n.u.'t aeixefor bbexeBM.]
| Ho".fxt'i hia kiutiJy pnjndke WBFBB buj Iciinga, it
liaoBaetebad hinjidgmont. Ilis anirla IntheiaB
jnnmben.f the Iteview givea ul al.le anrvey of tb*
jeuuKes ?f the civil vrar now liigio.. in America. Of
' ibene the " cuuaiug caut-e ' i. Sltv.ry. Tl.ia ci*.
Atlantit- patc nt trt.th muat be**aa puter.t with rim*
i to Ameticana. To thoae who OBBBB t.otv *ee it wilh
theeye of inteH'n.en"e. liull Uunn, _nd .-exingtonii,
imd I_e...bnrgr., impiia able PBtoaiaa, and j.aiaabl*
hlftkadi-s, repcted defeaia rarcly interapt ...ed with
nt_:ile vitiorie*, wiil tinrtliy ebow it viiible i_ tlie
lig'nt of cxperkik.N hy the MBM of p*?_i__, Then th*
h vvill attuik tbe enen.i -a of the Union by
. f.ftlom to tbeshive*, bBaad ofaiding tbeir
.^n-n:!". by perBifcteut defenac of what the Um my ie
Ifjbbiy ti.htingto defend, tl.e slave iu.-litufion; aud
_/..? ibe aaaa of the Uuion wiil have begun it*
tri'imphul or-er.
| Tbe long artiole in tho ConilituHonnrlof lae.Sat'ir
bbj bwrittca by H. Oailbrdet, bagag* editor...
1 your New-York ','_?-? ,r,t.r,l< < h'.'ut* /'-...tillwithin a
? ". v, .:i Hj'e. luii-.t i'.i:tor of La Pre< ? ?,
M. Liin<_-1 MgBW tbat ihe 8 Mlh cannot aaauinitaelf,
ba aaaa tba uraggb ia laibaUy, ai.d umit aoouer *r
luter eome to le openly, a atraggb hetween alave
ti-1 _x**bo_*1_g. M. f I.i;l-rdot. who, to do
litaj juaiif'c, in no pNftbaa oi Bbvery, nrgtif.* that the
Si/Utb tt i.l aaBeoaflMy botd their ponition ofindepen
fh rcc, I eeau-e tbe .davc fjueatjon ia nor tl e qaaBfaB
!l' vv11 n it and lba N irih. 11. IdBBjal betievea lhat
MB GoreeBBMBt aid BBOgh muat linally corne, or
n by |i_teiit political aud miiitary neeeaoty,
ti. attoel Bbn ry, m le;;8i in eeaoe aeffaitag it- M.
t, wLo ia lera of a, phifaauphw .tt.d more of
.' aalB ctye: " The ea__ ubj M lhal he [the Pre?i
"denti bai ia vicv, if vt" ure to judge from Lb
? rtor, i.- to BBBBM* theCnion an it wuh, whi. h
" me.nn vvill, g'averyBl it bg**BBBtoad bytheCon
"Bltatba. Thb adkbl paghBB-B deraonrta-te*
Mthal Ihe CiiioniaiK ar*,b bel, no F-7* .lavai'ee
*'thnu ihe fvjir.n.ti. t*.f the Soutb, witboat baviiig
"tho Baeete coiitu tioiia Mhbh aie the excuaeof
bat.'
It' o>ir(!overnmcnt ehinild decbn EmancijTaiion,
4, ( . laBM would imt huve u vvoid to _-4yinde>
baa "I' hia nctuiil apbloo tbat, aa tbe Soutb iniiot
liiiaiivaaceec-,eekbaa Htberto -aeeoeioi, aa no
. bBatabeoa-Brpati ef tbeH?-8h?aeefl
... [>ur. I-1" iti.???'.. agetbtbal, nud hopclea-Iy aaa*
th !iitn 1 f l ?. tleref.'re the l.e.t tt ing to be doue
itoaihanirbaji ?' BBrej_BBhNae_MBB
_.,._.-*?, ibe b-bpeaaa ?_? of ti.) C i
?apply laa-ialina af AaBfltaa. The third urtirie ia
wrhtBfl by M. J.iif, wuo B_ei*SaB*| tal.en the placa
of Ami.ri.an Bp*efal-M fa '? Pr* raaBBd hy M.
Oiiilhirfft. I-i P ? N a"! B_J8_f are Bflrthaaaej
| . 1 ifaa, BB*7 -B-brarl ia ira *ucce_?. li:: *f.
aliip and fi.ifl. ure la/cdaolely onbil
..,1.,,, ..? ? t,ur i.a i_uli"_Jly a war betweeit
, in, ki.iI that tno party of Fre
ilnm n.i:st ii. ti ?! bag ibb eoaaba it aa if it werre
M. Ju.l . .ii'l.'1-a, lha euccea*
I .. .... ti p .,-? .,.-.. -, _ily rcv.ilt.
From tl..! vi.-waof tbaa thrrj wii'cra learn tn*
? ii-.r *f afl F" B 1. uii'i li raaa wiiier* amlibink
f-rs on the At-j-ri.an ?jue-t."U; and note that, bow?
. vi' var'uint in otb.-r rcapBCta, l.otveve. aeparated
by _bab atand-pointa, a!l are, eirtiT expiicifly or
inrplicitly, aajread ia aa Bg lba ? tottotftkt Union
. adtrtab ike
in..! vf 8mmotmm*?
(aVaagb '?
A pam| :!ef i-i juat p-ihli-lif-d on the A_*r_c_a
I wj!i r.Q ihe j "in: "f haybg it 1-u.t ataB
, I iii4v tbe BBBMOfPi I'evjinl oa the
BBTOr, laaMBfaed ihatP. F. waa no otber thauonr
aldFlalPi ,: io ll, ,|Utt, on rhe n-itiiji'v:'? P-P.
? ? 11. wh* !,o who fonu.rly are'ui .1 Ibal the S. utk
rei ., i- indejieudf nr. the coatomer ef
Fruu.e ht ail artich'. 1 itl,_rto importcd from tbe
Nurtherp I'nned ____it_?, oatif nnd huy iiitltiled.
.Sii I ?. enl a IbflM i_nd au houi'a Trtary reitdiag, aud
ieft I'. I*. ..* 15.'? pampM'.tarv v ,.jva _t the atall.
i'iIv e!l frbad Diil.'bury'* ou BUafall and KmBB,
iheir tci-*ion to the Eoropean powea, *_r?,
-. beet worth. We luve ai vctno bo-lily aud
rtaibbpaaaf lhal Baaa MeBhha bave *Hd tbuagh
,i, i B -etriHt-d chunnel* of Charletton harbor;
-ill leM lhat they are free af a-?_ |^nla; and yet l?a
llat \Uy .ue accejded-s hur'le auitore for proteo
Baab tha MMaabBaaaanaf BaMaeBMeBhiaB -.in
i.-tera- RbbbB BaaaB-fla run* that tbeae ni*n com*
(o Iiiiui'.lv BBBJi BB i-ivalric haa -, l'or the protec
BBI c-f tleir .onfounded s'av.?___-.* iution. Where
Baaa, aav- IiiW.nr.f, "Thbi?BB*tMB-iAa rta
"a.n. Tba .>":ihern ' brathraa1 have bMharta
"riiowu tbaa B baa able poii.icl__.s, itatcBraen,
< They wa.te nothing. Tht.r elforta
?h'uf.ir. Baa BVBBBM to come and bt-g
| ifl | . ' 1-oui* Na]).,', "ii to 'pit'Uct' what tl*
'' only 11.. B_ytb*y have lo :c .r ihe L'. S. Go\r_mme_:)
?? ."oi.u.nly aadp.I'l.aM.'l;. decbnathal?'protectrt?
- ? | - ,? I.,.:.',' -would bo waaie of
? ! ; ? ler -of borh whieh aniolt* tue
i.Hvi-ti..cv..rp!tiB." I wild like, abo, to
.(?...ii' Inre baa a i. iu r . I M ? -oniujra
Auitii.aii tiaai.TTTlttTr ly ttr.CB.B.,apiBpai
p i ao-aalbi Jlonroe ieetriie. ahhi hth-bhi
Mi. P.'a ihirtv-i. ue artiekaof /'.m.ric-n pattbtb
bbb, i aafPhiaa phaa ibaa 'he i id Wibbbbbb
i! *tBa*of nnity, tliitii tlie-l.l.ltiii-.BViUiand'-gniK'f
atav* bsbbb ipatb ?,thaa tbeahlBi ? Fr_uk_a dogaa
of ?- baaa*! tf.-," Ibarfaavb rt,,i ahaaagMpeiaBay.
Bat C. K. P.. like Mennr... fiBifrT. Juif, Oailurlct,
laii'tilug., Uiiidrillait, Caaat CbagarBa, and otber
Ti.ire dta-flBatabei, ibagbial Baaa, tanno; vtrite
bbbb ihe Aaarbaa aJBaafaa artaaeal indul^ing ia
cntiiai ehaaratbai ?P"U Ba->(baaaBBBBB\'aaiB8
i ol.t.i-.ii and aaOitaijeaa ' Bofi awaa. AbA-BBB
are eBrri d aal tiaa Taa Tbibi sr..
I \<- i.a opOB ihaBBk l.et natumtothat.
We -hnll be obliged to i'i. ito it firriotialy noe of thaaa
daya, whi n we eSOBB " to pay the \ iptr "?whoaa
t'jt.e we MBM l<> have an odd fan.y for, nrtt biugoa
r.>:???:. - M bag BOttMBB of tbe " pjper that playei
bebre Hieai aheh the tiiiireu of lirael Baaeei
tbreagh ihe ailiaeaeaB' -for brty yeaea. liiug
vv.u nre tearfully BB|_aaB?-ehBa BMBBBf BaBBB
iiciv. a ni". ly aud aaaa ef p?> fag laBaaBag t ..r.
alrca breraeb b peaaa|lioB to limo of duiaUf a.
(ily buiikK I'.niuot .uiry BB il.vernmeut foi uior*
thaa lha Bntfaa monthi.': brerar. Kcal patiiut
aaa, b Ihe nimiie of bariaaBoaa tiuen patieutly
horue, mial carrv (Jovemtneut *ad bank_ in a lou.^
in. ii'h. liut i.'t t-'t-u'er uni/n a lafto Bl cotnplex .tl
ihfltaf eaB-Btaal and Maiiriaanl JBaaabl aaad-ba*
let ine oltera fevv I* Ifl M 4 8g rm Bieat French Mgt
atba, btaa ttag, pethapa, to aa jaB bow. Theyara
'... lafbaB ii'l;' ehbbl d... u renta. &? fira* !he4f?
m thej are t'.e b_..-c of the filfaata of lb* BaBjB.
. f Fii,Iu'. ! * Iuii"--.
Renl /:??'?? tax, eafculateJ on a nef aggregai*'-1*
,.,,?,_ ?i 2,783 B-UBoa fraaea, eao-otj u> 1?r*'1**J*
r-iiv li l-_.lL jer teiit, (o whieh mti-lb<J ail c
I 1 ind oue-half' Bkillwaa of o-..tte,et *?**"** '
i. , r. r f ,-i^.av nVlillU iB
aj t-i.y arecaileds Ponootl ''"?'u^ ;Ilgti
ihaplBtali BB|aafal79l. when 8MBJJ?
ItUi-upaUloflri.i.are^
'"" l^______BlBB--W
IIIDIUIV WilV, UIBOuUled tu-Jp-1 ,
" oi ..iii.-na ot ceitttintt oa~
:f),700 ..lillion*, plua 34 mJlB-na ox
t wsmAom t.v, 98 and a nali
pm r and Wtrntm
,r i i^ _,'I1lnn*0l i('?'"?'"? tiddi'totelt. 1
II i lo|l>. I ':,J II) ra.llio*.* "' 'v _
1 . ;.. bere the u;eamag of thea -
Bterrur-t 'o explam neft l" "*>
, ' i? und BODinit fiiither mautiou of
, r;:,"_,./....../-.aaaaddiibael
,?.,., ?.."... itogtaaral |orara_Mal iax.< *.*, b?i
lt.vi,,. by Braabipal nnd depajtaaatal auiLoniua to
Uit, np< ud.turv* ivr bealparpaBa. To go ou BB*

xml | txt