OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, February 24, 1864, Image 8

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-02-24/ed-1/seq-8/

What is OCR?


Thumbnail for 8

?
SXXVIIIib MlNflBM"-**-*** *-*tmmm
cn-v \ TB M MBBWieM Eob..t'l, 1??4.
a i ,??___,._, nre-ti.t.'d i-> tlie t^vote froni the
Alcttrrw- um t ...,t frnm
Vlre-Pv atdenl
th*jyttmU -f >rb m. i.t,.,,,tt m.
? i-..t? s (l'i. I..W..I lin-?w.t?l the pitWii B
snass
oB^vcry^iFr-;;.- TMoa. ,
siA.-ii ui . tho pet tion of
Bi.Jo.Mn. th- At;;r-.-r:''- Lb'&J. ft,?!
WIU1?' """' ?"'"-??
HarrAffU4re- PKLiVKICIt )"?"..
ir. ?;, mrv* petltlon nr Ihe wott ?.: -
?S^tbe^enT^
"ltl'-'i-Mxrit lto jo-cs.?:,('
ftuting. KoVrnd I- Comraltte*
Mi si .'"-"ii prca ??' .'" ?l0'"i'
SdncT Oov. At drev, I bothWaucbe*
Smnebr et< l.-gi^^re,8Bkta|rfor8ttrhBmcBd'
?mltaMeCM Utatiou .1 m*y eboliih SUwy. Uid
?tfvJSuKpreecatedB , ,>.,.ri.,::..v-r
ofco'..!....-". ofthi ' ? .rkprayiugl
tel^tMiartirfCingrewtoftatiaBiidaiT
aeuwerca oi tbe l BefenedtoM Cm
^C^^Tlfcr^thefolfcwlnghiniraiolntloa.:
J. r.i "'".at ,""a:r
B.%fc.tf..ltv *?e.(4-.l . M~?j??
nl;:;,.':.; - ..???? <:i ui H
''^/"rutt'.ri-r-ui.n :?? I* a I' '
l?^tr,.'whn,V'.!i. . ? ??**,
ttitinitheiuti.timiiirlu.. - - .-..*??> ,,
?a?V-...?....... ny repndi*tin|th* ordinai
SopteJ in tl.e r I "
tb-L.n 'U .U'i". il.-'( o.i-iiu ,
the-.ip'ir.f-,. -? ? ? .
Ihelriucl.t-oi |c-r nn..- '
.hall'..": ft * *,*?****
dou. U.I ..;..?.,' . ,'.by:.t
I_egl.l*t!rn..-f!hr...'r M
Irialh.: re tho tudir-.ii.il - n?- ?''?"
tke fcw* ll.ni'i. lt-.nnrvti.?.''.. Coamutto* u,, ;.
Ba
aUMLSR Or CADKM 01 THK MIJ.iT ABY 1
OaaotfcoM Mr. to'. mOJ, (Un.. M/jaaA, thBComtnit"
leeou Military Atfuir* wai
thacipt-ih.i r't of facraa*lag tbe 1 mbm ofc*d*t*li
tb? Military Acadomi toth* unnt> ei ol WO, aad ;??, ili
tue the ny.r of cafcdldatra la :?? v*-.i..t fca Baa 11 ftaw
bMoforraiaiugtheatandard o&qnalifioal
ehangiag Inr 'niiiini of th?is Bppotat
piOvl'ic tl.ai h( ' ? ' * '?. , ?
laaad apea M? mrTtta ?4 tta
im i "I V..i.
On cioti"- i.f Mr WiLsrf, th.? Beaafc Wo
the itouaW-rntinu ?'' 'n wioaliiiiug thi
paiT of V' iH'.'i M itei -''i'1-' '? ?? , .. .
Mr V.1.-0N areaealed a ieoailk-atio:i o.
IDOIlt'l'T.'t'.fuli-'''''
with t'>e l'resi'leut fc
p.flV
tnodil- ii waa reporte ...
yti. DATia(C*ad '
todHarmu. proride :i.i
llntn.-nt ni. t"nui?,f"? unu l.tbine Th* :.
Yaua?Mewt*. Tl katoa i.-ii- Diti*. "??
Baalilnij . 11.! Vi.- .-.?*. .
N'ATf-M. ???:
>? . . ?
ai., I'eti ? - : ?u- > i-:1
(K
aei, Ten Lyck' n VViakle, V ad?, vv ul.y iud v.
iHF. BBVBBVB BILL.
?Hj.. 1 . tu. M<.) ;i-a. iitrii thc
the Ciiiiiiiii.'i. nf I'd-.i'.i-;fi,.'. ?.. tbe dlaagrv
Ot MatwaffoBM* oathe Bevenue bilL
T>,e -i xBtce .
Coufenucc.
? rn. l'lioMi.ri ii ot EBuaim
Tbe -
fltieatio'i 'I.e ;-'int r ?oluti'". t-> promot* enlfctaeota
Mr. ('.'.AP.K in . -N. il l" 1 ? a
biiK-ii bw b hhn'..id aui b.- ?.'.. ii" aad put into Me sci vii
Mr. I'AVta had BBawen 1 that queition fortj I bb*i
tbetkcit-.
Mr. (lahk iaid thia vra' tiut mrr.lv a gnaatton s!mi
the puT ui'fiil'.rril troupa, but ifMtln wbetberi
aball put black men Into tho leld to sh-.c ota wlr.tr mv
It waa a atattet <d Bfcraal 10 ti,'? oaaatn th-n bla
aan abcnld be rini'liA.-d. b ? - U MTM MeMood
tbo whitr initn. IV biii it.- pi.t i.niis In !!."1 aada ot 1
hl.iik iiuiu, .,(! '"I u-. - tbea in tba Biaila*mt mn eai
trr to adviiiitnirc, beaboaM aot tberalbte MaoabtT<
Tnc merr farf of kla k*rfcg k**a in tho ?.'i'ii-? BBat
l>* o profH'tion from .:.'i .
Mr. Coi.l. '.mfr .i'n V t. ? ?.__?". rf.l nn aaendmrt
wbicl, pi"i iilo.. timt all para ia uli.u-d lato tb* oe
pieo und.r the c.ill of I.-.; f,,t .':.), ?a) volnnteera, aha
ntceiie tb* ictim- p.-.. aad Im>u/'('.-.
On nictioii of M' Wittrnxt, the funLer conjideratio
BfMaaaMaM wai
OBBBotfcaof Mr. Bt-natcatbaM
oVlotli fBiiintilid te ii
t>u?ini'.-?, und ut 4 ( rncd
H. ir- -.TAT1VI:S.
BVBEAVfUB PB11 i'M.vs'8 ak;-a?rs.
Th.- Honae roeutned Uie eonaideratioii of tiu
Mltoan it.::.-!! u Buri ia Im I
Mr. Kfili.v . I'u,. Y . ?'?? ]>..;?
aaid Bfcren kad been 1 tk Nw h
We 1 'I'-rr.t. rv. :,:?-' '. oa lh* aordiag ". tba 1 ? b
Mltottoa, aa a 1 d, denyiag tba
M arev had bnd ? Had tbe coun
m-1* nf tha piiti:??( ?' .tiiir ilaya pret
huil tli. ?? '?''? ''"?' taea fotloved thel
}U t Bl ,r'lf y''"'
iBvc Man .i-.i-i;.-'.- -'??! oti* qaeatfcma ti.an t:,a
whicb now ? .-' '? v (*ld
?oitrao ot p- ? '- ninenl v.i.
aatoaaard 10 -"'"? l!
aartiai :i Kebtdliou, i
wtt tbe parl fc acoept'
tli.-v Maod (.i-n,11 iui n.'i'iv i"t'. mtbe propt-i priacl
.pk'.'utid botri-iv.' frimn tbe fcoTort th*t aurronnded n
a ayetrm t innc- WiM th.
apirit of tbe nco :md Cbriittan etajMaaltiiii
?tho 'mii wa , ?? I
hiitb raaalta. It* lamedtote iiaaiuiro vin dmaanda
l'nuii tln fn. Itbal the an .?? ;?: un 1 I beci
tlntrovd ...r .. tei " * m tm thaa that of tiu
arlainal Mlrteea Statea Notealytb* I
ap;!.! nl i.<., '!??:; antird liu- t-.i-r il n - tnd ? nltlTatioi
?f tiu- liiid.- uo-*- aud Baaa la h wltbiacar ooBtrol
- , ; i had aald i;, il
waa beeomiag .1 prlnciple at the North, be*
*ro whii- iui"! ui ki ' Ml -. *.'i! Ihi ir i".::i|i.ni.n'.? from ti:(
Afiican rac , and refcmd to thi hcl thnt i.n.?!?anioti'.i
waa pra4'tireil u! t!ie Noi tl, fi-.e b-i '.r iiii.:..- t'liin !.ii!
a -Hillioii af auoh klndretl to tba wh)U* la that puetim
?>r th.- eanilij. *<mi(! cf vt ...im fctd atlaadna aai
lep.-a ln tli" ' N'.,rt!,. Tha 8m Ih b
?ca wbnt aa i.n vi afMaaaaeh. Btoteiy la de*d. La
B3 ^riT, i: n decaat luriul. und <t. ?> t .i divbubmbI nt thi
uiiiiiih of Ma BapMaMa, bo hta-.-. thit ttt a
mpttd. Lat thare la^ppaaded to ll tbeCoaatittil ouoi
jlbc l'i!..i Btate*. wntfcn therelu ?...??. oi in
gohmtan aerritad*. ezc*i>t for crime, shall h
prohibiu-d v. ir'iiii th-- United Stata /.ri-1 the Taritorfca
Ik'.-'-ot." VV 'bfii thi- i* <l.,i,,. Siinik v iii)... ?!. ad !>' ??
jiiiiul r.-auiTtt-ti'jn, aad Me Ualted Btataa alB M Baa
ttac's t.t.ir ..! weleoae f,. Ma oppre a*d al tbe wot-M.
"A. ili you," bc a*ked tba oppoaitioa meubeta, "gltt
wa yenr vote for the bill n- n fcatafjaai ttm I
He*. ctivt'iy in notquit* ilml. bnl ii< m tbeaet 'fdoath:
aod ve mu'i p .K n i t.i t!. ','t dnty. Bavlng eradl
aatci t-lnv'-rv l?t mn ni to tlie petwe, wbo
h?Tt b* i; t.'H- '? ic-litr.* i.f Sit. i-iu By thr ,1. i-tmr iun
afSlaa-ry, we will riaefcacww aad bigharFraadaaB,
and.oir ul thia iniunvctioi ui!l gro* ?< m iiiialfcii.
ahi'_A n.;U iciid ua to a gtoriow li mortaUtj.
THK WHI8Rr rAX.
.v .. __. ? waa recelred froa t*? 8enate, ani
ttair u"ti( iri.;,i- i:i |!,.. h'pcl 1' thc ('i,,i,'.',il;.;.- ;'
i -,iii<i?aa_l oi. tb* diaagrteiiig _.ti,endnieiit8 tu tM
ll'biak.k l.i- v.... :i
Jkir.&Tpi'k itM'u.. _Pa.) I.iiefly ^.iuine.! tbv repotl
of the (,?.r?-ilitce. anu uiuved th*t ili- iloaac foucui io
Ibaaoiwt
ku. WttabH't AA.. in .i atafcj aau of the rai
aonaahk'!..'! ( (((1 hlui t. ui,, ?:,! ).], ,k_.in) t, t|,e
rej^/kt of tW-1: iiiiiiiiti. c of (.onfeieuM JI<- bellercd
aotota^ia.tht uiut-inlel.ut ii,<hf joatjo* ,nd|.!,-v ,,f
tatltifffc'u: otkVk ''f Iiqiiuia uu baml, ,.:.( ,'... _Si,,' .:,.:,.
aiatcutly vi)K.'t!,,,i( tnti prnpoani<m in rTn* n'apc of
Ihe bilL Xwc ;b.:.'- of tbo Hoiwe ,.? fnll^^inawonk.
l_ada!.ai*4 with kiu ln tba conrtctioni Iie tmft>tu*.nm\
ti-, tbnt ttAky it. 1> HjiOting ? - tlitii.'.al tax-rti ..'.m
ky. I !n ii.??-??? Ot 'ln niti.:.-! . i ? ,. :, (.-..^jrr, ,,:it,1v
?nhnr.'-d. a.tti tht".":i'.'ii!i(i i .'in U ;?._i !.?,???..??.:!
ptitN. and ifc? tjuaatlori '??- whetlm, 'm.nik.,
K?) nn, the k__w#(? cl the taaealutori it ..?'
ry, wbit-b Wa* ao ? iiu.jft ijn- ?
pn-'cnr riint ..nd tl ' '
the i li t'. ' Ifc ra ana anv j/iyl.fed hitk ,,t tl.o u.,t
,. ,. nt tu wb-a..'- Bpecval't* Ihal Mi ,,i(ti.
ttiiul Ial rhouiJ' bo Irvt-i. i d toata ,
Xtti't tl.cr.1 vrn-i no riuirr'.Mtfi.ti'i. I" ! ."<>(' t tbe- holnv '
M ln::..ia tt. .D MeiB ' (I th* V*."
Bjrla tbaYlugth* prfcarulaed c. l.i.m I
lct bi whuky kad apecial. Uuau ?.?;?' ..? gi. - . bal ? u '.lit '
othci k,((i(i Cuagrat i-iu-ul'li^jr- ? :..>? \: < -n: i .tii. i'n! !
apecul.<_..).. vi )i,c!i ik i!i. Liii.ii.
gptm ii ata* t'urriiptiuii. Tba M. '"> '
?B l:.. ?; i .1 ? " . ? tu* flotiiie bill t
Baad ii .-I U, n put in by a topeai fc'arlj t
'ibat i.iiiiti.i') (be abinky daaler ..'i" - r.'d 10
"tVi..| ittk:,,., Bfl?j who euid, ' J.,f t.'.i t.. be light, aud
IBt-i* wa* i{^h'," T'.e Sc.cate rlu-. dtoK.i.vin ln the
ilVI' ptff' t'li.'t* to tnj apirita VL tunil, ij.ll 111" tb*
n~t?e aUmmmm ? amtlltm flJBflavgfl < f opii.iot. -V <"'
'.rrlag with the Bflnflt. Ll ***-__? U out of t ba H tt *<
!,;; fhebin.Mltnow i-anda, aol ani* nehW ?""
, i on ii ?.. - ... '.??!. bot B ba* tewwe* t. u
Bxfl. -_? thfl a-flflflfl ???
?
re nf-T...l to r. toaoub ?
"? tta >Bd tt ft aaam aad ?? ??
d..Ili.r. Aatlintwne-otin tbe W1L bfl aayiaUoiito thi
Houae to toir dere?i tlf wporl nn.! bare umbcrtam
.'-,.(, e_,,.oi?t.-.]. in thohopfl thal aom.-'hir.,' n.lf*htbe
:!..,",. t, J..-,i. to tl.-'l i.T' "7 tx j.;.rti n -ft"" ;--??*'
.i to bfl paid I'.v thi pflopfc, ti hi.'li wvold fth. nri-t'
?i iot? thajpocket oftba ipecttl-ttt-r. Hi tv rredthe
Honaethal li Bum.tblnf of lt. kind l ? ro l ol -< i ln
tbii bill tofloontrorei r?" tbfl nueetlon bad but juat
opened aad that tbo quration would bc tri-J 04 er nn itn
in the'_.-.\t rarenue biU, aai aitar Iho rapreaeau l
. i v. h crf tka i"'ii" had beea tflfltnatfld M ani
enHghtenod publio Bcntimoiit, be ,','?;"",'. 1
that tho aotkm of Congraeeon thii* auhj'-rt wrrald mai*
.-ut,-1<. ti? ;.-.!.: thatth* tatereeta of uotublBatto-i of
LodlTid-a-B, t.f )ii..n.'i"'li/'r-<, of ap-rtcoUtore, aod of eor
l-OUld I"'.;';'.'' U. .r.":r'|''.".l.ir.'i |
wi 'ii. tbe Ramt Irni' " Troold fall or the a xtoeoti tne ,
r-e.ml.. who it, ;.. the b Bfll flUfl to bOOT Bfl wrifflit. Ifl
_on_lha,on, Mr. VYiiahburiio tuovrd thal ibo re| l
,;,vt.,,.-,,.,-,1 t... and that thfl Bo-M ??* fcl fa* the* ?-0,?
. . ? 1 4. 1 !
: Mr. l'l'.ENAsP'i WO..P (l)."... N. T.\ r.U rt toiba bl-.
,h.,v tOfiffl tko tx iflOBflwhy, i-ranii'iul'tT tf tM- _.
mittee orCocfoM ? ' ? -','? ' ' ? _'? roport, ?? taX
?ffrflOd-flitkMr. Waflhburnelu nV.tl.iit i?itl.'" ,?? i,?,i
' 3d 111 flaafOTt "f hia ("Wo. .V*. rtnifii.lm .rt tfl_.nr
i ipiiits on baud, wliiih bfl hai bai thfl !,V"ir to iinVr,
nnd 411 loh bad been _4of_t*** l J lolarf*. n v ? _rj, _,..
Ijieredil mlil. |K_itl**4 i.i',.i whtoto 1 ,t -A-l-i-i,v on lmn.l,
nrrii n-gii tt< il fn.oo'ii'glT thrit a<^ ni.nir jantVrmfln?-no
donbt t'ri.in prap r >? cttitfl ?'.t'l rh-JHred tl rtr ix'sitV
lal - Hoti.t. Vup r.rirviplo ot t_ tt B_MH?Bflflt _-{d
beea abiv dioev ..,.,-. runi _i[th_ argnmrnta trhloh oobM
hhkV ,1 i,n.l l? ? :; expreaaed for and u.
Mi- 4v-"'H tvty',v to coo.t. !(' I ith th tt fl mi
tainlngtb :,t "..ri-1 iple, mrd i_corporate ir if boooolu, li
niit.thei''.,.!], Hu* na ba aa* ia-ood tba poworanfa
; i.trfcf ,.,,,.,, CiT.ii.i-t.-f. it wri pr* clndfld trtm eom li -
IflB ',,.1.11'n nlit.ut whieh there m enodlfFert
?'??I' their Juii_'t:- tion conld extfnd imlj to tbo*e ;?? mti
?*aioh woreln eonti-oreri f. '1 hereiroit up <? tbe ('011
' ...it.-f ..r ('onforeiue gfntlt'men tt h-.Fo loag expenenoe
ln le(ti*lation outltlad tbedr opluioa* 4? n . .
im opinkiu of hia ow? u- lo the povari ot tu.-h l.'oiuuu'.
It wai Bufflo-enl lo aaj n*: 1 ???'' irrr-fl
Irr-vii iti tei_n? laCungraafl wsna ??" "i lattw th'tt tbej- 'iad
luo lurladiotioa m. r rjneetlonfl ar-rnt vhloh tbfl two
rn.* were Bfreod; ? d to thii o_*iu-ofl b-i Iti
M-'lVti.
Mr. **f*AHlBt_JH of 111. briefiy ?tpreaa**d '
1,1: titM.riiit.' Irofli Hi.t-li auu?liuottiii flt tl ? powen of
? t ..11 mitteea ol Con* rtn 1 <?, eml epiK.-*vlv,i to the >y nker
' ;.-. -<i Ua Tiuvi- nf t'l. t'lrltter.
? Tlio M?4kki:. l.y flnauimon- eonaeut *?*nt.*1 in rt
??ynfio t<i Mi. V.'aahb_Tuo'fl Inqtilrr of-ln thal the
foe K.-port ruif*.i oat th?. '1 btx t/kfl-Prflaidi nt,
at tho liUit CongreaB, .ni |_roper.i r ? 1 ofl
lopinka, boeojnao, lr^er BOttUng the iliinrr, ??.-?
' ! tber Joivi t.tl ti KfiiUinii-iidatliiaj tn rhritiffr thr nrlpool
' 1 tflflOk iini af tha flatvaf e?* eaHK!urrence brpropo-iDg
iroendiai-tta to tin ]?? idlog amenilu-.ei.t*. thfli
bo bo ..i.-ui't. prorided tbey did nol propuoeonj bj i 4
r! rot'Dte rn the 1 ?? nnd t.< tho ?buu' cflVct ne
' thoaowtdohtioth ii.rii..'. ti.-. 1 relootod,
, Mr, KiTAll \V_.i;_) I'viii.. N. V'; BflddwhUflhlfl eol
Ifl .nr. Mr. W.m h l.n.l iii..vi.<I nn iiiiip'i'lni. i.t tliit tl 1
ri. -? .?.,?.< t*x ihoild ippty to nll whiakj tm mai, 141th
... 10 !...:". iptrt?attiia, wlthoni rrfrr
' ? ik??? to the injtuv it tti.iii.l Infllct oa dlfltillara, Iflgttl
nflto ttt-dera aaa oomlgnoflo. ~'bo had made
' on ?iiiri**. .tt tl.. pr flfll fll rnto oftaxatloa, be ha ! .!??' 1 ed
1 it hi-, dni. t, -ti to roto B|
1 '-:ll ln tbat . - ?
lili.'ral tui.i!,-,;i iti h propei form. Hl?
(Mr. Wood) i.in lag arged atia?endiinit ?* ? 1
r thr tappoil f Ibe 1. ?'
I....1 rotfld airiuiiat it nbea amda In eoafi
Mriowfl. Hourged that thi Mll, u 1 ported. a 1 -
I pe-tire .mt- ni rJ*ipboard
bound tn tho ? fltiwefl.
tit- iniiiiliiiiiaail tlnr Injuattcfl of rotmattlre lt* -
1 ?:01 , Bl .1 ... . I - r r
i;. I-. iini t'i il":-" lle Ipil ite. ibotild ' '
I to Um-w Impi.rted, li. tl Ifl floH-a.
? .u J ..f tl e II
???rt, if 11 Tflflflfll ariiit'iifi day afterthoparBflfOet thfl
A. >et, thfl ?flpnrtar arho bad flflfrthifl otdon ahroad, wtth,
I. outnntioipntlBf tbu propoood unitiiM-. a.
pay mi nddi'ios rl tax?a Bpaaiea of legialali
:,f ; ?? .'irel in t!.:r ir.in. Ha ahowad tl. .1 by tbo ra* ??
acta of Aflajaafl '-'. i-'i. Bagaflt fl, Iflfll, nn.1 J uiy 14
\ lJ."?. auffitii.nt tin.* i ul boaa a?owed aaaa. flf lh
i~ ' i'>'J-. bont ? ii hi] ,-? '
tbe Locrttnae "f ,lcty to arri'" before tbe laa
,v vaa oaflnroad. and tuatad tkat tba prapoaadlaa wnani
... aawarrmiita?e interferaao* with tbe onUaarr la\4i4 m,.
- . ? ro* thal merx ? aa I
to tht: Ufl-ted HUiti-it h.id alwuyi boen ??*iBpt"i fron
nt ? lacraaaai duty, ui u NaaaaflMatflBfl tor Ita antral hw
io baaa gtroa.
II. ' Mr. Ka?_OS 'Tn.. lowa), ref.-rri:ug to tba r.-nirirk* u
i-t' Faraando Weind, aald fhe y?ntloanaa i" agraolBg t<. re
,,: rlnni ttanUilinr irale, did aotHpreeaart Ibaeptakind
th< lloiit.4. ff ti..- Uoaaa rotod anytbinc, it rote*
- icale. Ha aaraeatly bo.t-.l tb*
1 rranaflMet l,oth clatiaei. in t.-lation to tl.e .li.lnri
i!,j BOflJo, ttith tho Tietr ui r.ritleriiijr the bill irnrr. iif.
I conlanre with tl.e aeriatoawi oftba Uoaaa*
,f, j Mr. BlBlBBfl bonad tt... H?aa aoiiW not aiuliif.
r- , IiltmanlTna i'hp poaHk?a tiik.-ri by UoCommUtoa w?
j] th.- ealrou* wl:,rh tn tbe rarllHriKinljiry law they rooltl
? njopi. The fl.iu*.- i..l'ipt..| tba .-iauae tor tarlna; aplriii
n onhnnd. the Sanate atrnck it oat aad ia thia tbe Hnu-r
I natitnil .Tha ' .anmlttee wera thi-refor. I
patao t&x t.pon iptritaoa Lantl. Tbero waa ao aria
; lf 111 purii.iiiiiM.lt.rv lim ablofe ?.'.fln.rir-l th. ru tt.
ii flutfroa it ?1 taoooarraoofhifl ra??rfci
?.. un the t- ?? ol thi* , -
- latflilMtfld ai if tii.-r kai beoa drinkiur liunor
tir n Bontk, aad ther boeoaM (n gtidy that 1
u*on and fcrfret th< parHameatarj law. [Laugh
Itrr.] Ha di-ui.-il that tba noaai won thi ?.. . .r .;
? iiv Himi.;,-i:- lo thfl yot.H-i 4 unendmetit. ai
, : .4- prodnced Ii4,l ??.
mt thia 1 1 it l : . ?'. j. lefl
io nii.n' from 1
I ,-ri d.-ioit'i i'.iia njrithtt. u. tbt gl
, - ? ibonti pecalatoi -
l.iti.cr. btrt !. .- ?
' lllinois (\S'a_!i'i.u:ii-? ,1 >. i..i li-.ii! ,. it ijra iai ai ai of
. ia. Nont appeared befur* I
91 ci.tiil.Tn, aot unir ... vv in.jii bad apiriu oa haaiL r* .
11 !a-irr dlatllleri '?'? -r.- alolie rt.. .11,1. il, Ut
Iti il t':i ll'.irrt; (rti.'ii r.i in llr" ri-j-.r: f |
' iiiilt.o of Cinifi-iiilirr.
? Tlu* aaeatioa wna tsken, and tho rrporl 1 -
1 t r.rr. i-i I ? - . .Wfli
? : '1 itt?-Vra,ra. .1 1". AlaM i
( < .av.'iia. Ilatl- 'Ml D ?-> >., !"? . il i. I :?
f ir.i-i., Kenton, llik. Oriawold. Ha/ijfir-t..ii .'
K li .. m, 1 ??? i.'-.-r. M.r-,. . '
: Bride, Mi il . I .
1 ! Mver,, Malaan, Nobk U Nt il (Pa.), >) N* II (<* 1, Ortb, Pat
? I terton Paadlataa. Pcrrr, l'.-u.-v, Khr
- ' - ?' ? 'I ? . 4.IJ ....
1 4 in Va-keobara, V001??*. Winlrv. Wh,-.;.--, c. A. ? lt*
". W tufleM, V--1 .- :?? V. - .I.'aiid Wc??w__?.
I NATI.?Me.ir.. Allrv. Arlii.L. Aiid.-r.t.ii. A;
I I r.ildwin (Mirh.), Haldvi.. iM..,..'-. lt.,!.-r. taaaiaa. Hlaui
1 ,\V. Va.), Botitwall, Boyd, Rrar.daae* lir-.-.k- Broa.i(\\ - ?
,j Cli.ider. A. tV, ( Jr k. ( la* ( -t,( raaawell iia-r., lin,.!,,..
. I Il.ion. lll.rf*. ?rkley, Y-'.-.u, ''.'i.-.-r',., >...v,t. 1 .
> , OriuueO, liai*. fctaidiui, Harrii
' ('.: r , HarrirV.Hifby. Eliibbar- (Iow*) llolburd I
' Jobnaoa fui.f.-i ..'. ..ii, K.li.l.i.li Kaaaon. BrU-ar i.v|>. h.
(N. V . 1.. Blood i. . . - ' .-,.,
? all, Uillet (.-.. ..'. ;? i . .1., Harrii .--i
T.I, *ni?i Mw< M'.fton. Otl.II, lVrinin. 1'ikr. 1'iirr It.n
, lall (Kt.) I! ..i.i iN. ll.i K .*., S,!,..?.. :,t. -!?..?. ;.,... ,-.i|. _
, .air Btabbln*. Ste.-> iN. V. ?. flweal, Tr*
, ; n H tVatl . n - llll |, in ithl ? . (Ma**
' J. \V. VVblta, \.i ., .. Wi and W'l
II On uintion ot Mr '.VA-.iiirl , i Ii .
that u tiiw ClIlfllllllB ol Ctaatttxnot bo Bik?d of tii
>'.'nalt.
TnE BiATi. oi BO i RWI.
,! Tl.e 3T"nio vant iato Coflaaiitlofl of tha Whah on tl..
Btata of the I'ttion.
'- ilr. Hiotv (I'i... Mo.) reanmad but rt?aarka frotii I'ri
I ila*. i.i ii |lv to hin t-oli. nfim: | 'At. UUir). lle defeuded
Bacvotantt'l.aae'a ttmlo regubitiona, Tvltit-'i bad la?rn
attarked, aad a!"< ouBtawuted ii>'"ii u public addren i.f
Mr. .\tiinti'..iiifrt Iihiir. lle i.i.l ha eould toU tbe I oai
Diaater-Oca>-ral that if tbe Jtcbellian traaafl bfl ctuth-il
and tbe l'ldo-n! aatborlt) roatoi ad, it woultl (.<? *-;T,-.-r? -. 1
by tl ? Aiuiitioii party, umI tl.e Maflk ta, e mmld b i pro
| tei-ted in tli?:r fri-itlt.m. Hia [-ta.ter vai thal we i.i |l.t
i bare the oour^go and ublUtrto urf *v Jt.*'.') tlmt Ibe
i tin] of N'.iti'-m wiiu.il i.'.t iVa::'l"'r Bfl.
Mr. MflH:-rtr!i (Don., Ind.) _rnkte&ad ttha Fusrl ;
deat aafl KoMiW-oaa pmtj aafai 1 itea, ainl j
iu I.in::.ig ohfl ifl 'I tbe (I.'tl.itril Bulk ? ot the i bi
anU toado rtoae wt tha aboHttoa af Bair?flj. "B'tth tl.e |
I Preaidcnt'a Pn tioi had oubc dkawiaion bih| dl ,
;:t thi- North, deatrnctlofl of tta fraaalotn of
, iMtf-li ntul ji.-ibi.'._."- ti_rp.hrim. of tbe hflkoaaaorpoB,
\t\i - deuli.lof the /.n t rn tii.il byjurjr, tbe tav__i.u ol'
^ icefol Lon."-.. :i!,. .iliitr.i!' iiii.'ts flfltd?__?__: 1 ...
._i Biitfl. And ii..? ..'.ir ilt.ii.niunt partyhm boa '..tiu,
li.-.r; Kuropeacoaacir^ptionlaw tooompatourpaople ro
.ti AboliUoa ? *r. He .l.-iiro.i aay ayn.j ttl ?
?-it' ? .? reliellion, Ie/. *_id we inu.-t MflflflBjfltii. th'
r44i.rj' witli tba ..lin- li.-f. ,-?' ut jrf-f.ee. nnd trnjld upal
iiiii.i - ritirn i.t io t).*"j,.- tbe Bouth aftor oaa aouiw
? ?? it.
Ihe (J-'uuiittr-e rosc. ou,' ,j l> o'i i.-ck thfl lio-i_-t' itd
jonrnuL _
L-.*??.'".__
L4MB-4I A I'.it.iiMi bMjH Thfl Hrili h bfi**1
Tffltta, ftlBtajflU, i taat foi Q. - . ?.?, a, uilh t t-tirijoiif |
uhaat, umtmMt>mmakiua, vt, lahi tl , lon. M**a*.j
?"-:'. rtt.ii-ll fron Ml ii.il Daa, !'? ..:?.' I.rnl jtflfla?flt
*. _B un'tithi- V4th. ttUU -Hlin'i t?ie tl.i rn WH* Hi
aaaaa ku ot uaahuty gataa. Ofl thfl :-.'i tht uu
iflflifliflbj ? ni, trahm hrflrfl tba taaui x,? i.t-r bvmii'
| -ietl iiway lh* fnr riii.-iM l,v ti.,. dt;,Y, kawaptU, I
nnu a'*iiii-*j'if'tllaiit makt. h.i.I iw?| t t.^. ?ggjA* ti m i.toi ! i
. ? , , .,i. ??. atti bflflt tl. 1*._\ ?.?:., bud ihb .!e<*?t r-.l"<l ;
v.lth imt'.r; '??*. tht lon^-l-oat |fl4 oi e flflMMB amkTtti ' ,
Wm. lirhillry .?* i-ndon. lttt,i a flflfltttasatlfla of aM I'
aa to J.in. 17, wb.'n tbe ahiu Lirerpooi, Ciijit. Cbau,bir 11
lain, boarinK in nifrht, coneluilt <11.> nb'iudou hui. 'J'bi- a
Y.?t?4 htwisib' -.c lr.atB; tht lllVr-oal of tbe l-lTerpool waa y
l.iiiriol.cil niid nmrni ,1, nnd bl ' ' by, bllt '.'.'.
ii. t taaa atonfaidaaa aaaaaM ? t Ma blgb ae*, ..t.i ginp
ll'OCri'W tf)jl'li|l n t? tln' M-.-. ..ml H*"'> '? '
Ua n '" ,u in. ':'''. ; iu p'.. Y,
nf the Cantaln. waa drawaed. TbeVeata I
. I, Krgl ilid; ? 88 hii;!; Bt 1*1 u 1
il, ... letii, aad araaInaaradM i fcydla.
Tlililnry Alittir-.
RIDS POIl TIIE NEW 1) USTV-FI ND Lo.\N.
Iii nccurdiiiicc w'fh thc MBBtftftr, ,pf c,,,,4r,,|.
Ici I'.reunan, the iral.-d pn.poaula 'vr the pnrcheae. *l
mt !ct8 than thc pnr raMa, _,f tio wBeM M
li.rt.f tht'B-iiu tt 12,Olio.?K) jf l[l0 >? SoldienBoonty
iii.l Ib.nila" autl.nrirrd 1 f Bn ,,r,,,..?, ,,. ,.f,- ,? \: -. i
ttktmxmtttmmtvmmmi v ^ "7 ,. ,4i ,n,| afpeBTtl 11 aa
,-irt ofthe LeeiBlatui'C<r>f tf,? mpft fi ttm Toti .
I'.-b. ?. iFi-.i wara fthBetj afeaed mmmrnjai
MthaCaaM8Or^_o0M He BIMalag M a tt :'
aaTMMBMai <t,]t',. niaaMaaii
*' ? Pltr A
1 i. BaTfcgaBaak .*i"""" I
A- 4.| . |roe8 "
.ei.nli. ( nfcr. I"""" ' """J,
E. K. K... .-.r t.'.i. l"i'MI ?
M. Mirtlu. 101 (W
johuT.Piaa ,.. wa?J "?''.
.loli.T. I'I,,,.,..,. M'.'i I""
i . .. -. iaa iti i.sao
... |(10 ttl Y"ti
.;?:,'(??;;.:;:;;::::.;. we? wnon
i ~ ir . co!!!!!.!!!. i"061 m
Allantir M ?'(.*. ii ?.'i.'n.. C .... 1"" "? ;" J
,1,,. y Rv.ler. I"1 "" fc ' "
. ,., V. Ity i- r. KBSO MMM
K WhH*... ' 1
Y VV: I. ",*S
Y. Wbile. Ml J."
V Vi ? ;,. . . I.II 'Ml
i'.i , ..., ' . in0 (fl 2>
I , ' . ?.. . i (. ". lOo.tt*
II T. Wiirrllnli.. WM 2 .
B. T Wbrriiiiht. li?> ii 8MUI
B.T. Wba-btohl. K" ? M??
ii.iM. fciaa
..???. I ( ,:r:V. Ml 60 *
.i.nn.r... rty. i"1 - ?
? !..'??.. iaaM ???
I uu. i. (. aaaa
, I-.-". KO 80
, . .- , , . ' . 10* ti ttl -
.1. 1..'|(.-w.,r. im "' J ?
. ??? '
.
lohi I.. l-awrw -. '""?"
.io.,.". fc a
'?? .. ll. ?! ?. I<?2
) tv l..... . i'-l M
."? . "
-?? l . uu ?- .
, uiiiy. 1""""
.... I"! i"
liwfc. i"""" W.
? ?, Rink. ioo so a
.ul Ind SatimiHial. Irl "' '*> "
;.?tln.1.S.iv:nt. Kn.i. \?\m
II f Van .-iii.'
( .11.. ,;;? .n. ? 1??2
... ioo ? M.eao
1 i.v.n... nn li 8*r,d.i.,? .
JameeLeool. IOO'? UJ I
. lu ? M
V . ... II.i.,,...
V! Kiu, k i .. . Baitiiu, tr- lf "5 ""
Y l ... .
.- . . 1" '??
? ? . K "
v ItelinACo. i.'< U
ItCe.
.!,.!.,, A . fc
...VI...... ". I
v alia*. I'" >l 1 "
. iui rt
ioi ?
. 180 IS '?'
?
. ieo?
.
!?" li
. il.... :? ' "
??. ?
Bawery -.vi-,|. Uaul. l'lV) ll
, .... i" ???
lioward . W?
I. ?:.;.. Ma
'
tboaaaa.
laifhl i? ii,drad tt MB NM i* atata]
| > ;;?;..-:' . ? | .-. I :?? '
,t tho rato of C per
| ,:'v ,,n Mb Ml i f M.iT UI
r. Aad 1 . ll be ted.-'-ibuMe ii
. .
.,t nf Ni... ih... r. IrKi. Tbo award
havt n.t ;'t bf- ;, made by tl" ( ? | .
aMj he an?aad lo day '' ' . adl i i
par .ull be Itotrlbated nninngthi- uri.
?. I t. t! (*c- oti. ring a i .
("ii.. t!.. Made.
I.. PABIBBi "P TBOOffa
, :. .;..:. i ..ini liirtv I!" ..- ? ' Dl
T 1
f I.icit. Paahar, aniv-l la thtott j pati d
| trciii i.iui.ru, -ii ruuii. (i.r WaablafBM,
''thk Baar-Baaaaaa ?aaaiBBa' R)nKr abbqcia
TH'.t.
Thc aaaaaa af Um H lp*_BiifjMa4<Ji R
..ig . ici tar aai
IsabaMaM i g?4ag fcaaaer rei
ri .' 'iir- t?. It i- I ? ,
? ? ? ! v. ter..n, itn.l ^ |
?
< a*] iv - -ii ..r ti..- Mntrui; ln ebarg*. thl
' I depai mi-i a are kepl . ?
, r i :.n !i:.d r.o f. ..!'? '! ?!.. naa
.
'
? Ml '?:? ' ta ??'
'-? ? ? 11 .;.; ' ...
.
iBUiaa ; iqi oi ro a an
^ ;.
a aaaaa aat al baa Bea
.Bg H ,-i'n-i. Pl-',.! b ?' .ii tl 8
. Bg K.pa, ii- '.,..,:? !; ,: .,| at t' e
|i ?.?.?, tl bj
.
er will aay to Me* . behlnd
? ? a oa th* J...
, t.'in. 1..- .u!l :->.. i.i.ii. ..i; > [.iii, k ?.-..I i t ' . ki
? r aad 1 i. I ml .nr i
K tl . ... . , ,. ,.r- .liini'.
; ii.nn v l . ,. s' . , ,, w ?.! i,.jii, , * ,. ,.n?. ,,? , .
OOl I . V k kl !.., '.'. ..'.?!. f.T
i : , i . ., - i i
tOOUl - , . bm ii!.d (a** 8, mnl
i. f Ihrlr boantfc*. <.r d-..
-
-V ? i i"ik i i.iiilry wn* ,'rnyye,i
*
,'.-Ilt irr.r. b ' .i?
? '.I!';
' .. ?'.. aaa abedi laara i a n
,'?? art lrr, i Bul ? - " 1 m,^ about" ll l
the i.ii.li,-. Uouiu !?
:. !i,t Boaaia Ibe New V. rk Sfcfc
D i nd ?.(!,. r } laara wh. r- o-'r i
?? ' .1.'.1 .in I". tlie unant
!?? di ?. vvi;.-:, be i- luAriently itupllled by H.e
??at wai hit pai
?T pu| ihe |a ii f. ;|.,m into the haada of i
? who barrfca I ka "tl fc Iba gu ird
l<e oaa git. .. ?, ood . oantcd Uimiclf,
mnl tlm ..:.',"i.i!*, too l, v t., fcraatigata eloa.
li.iii t'. (..,v.rii.,r. lalaaA ab-rr hl* furl.iuirh ii VUfcd
ll ! .
BOLBI8BI AT lf. ; AI.Ci am, KI.VII!"..
Dr. Mi UonKall, tba Medieal LUreetoruf iWi
Di-nartment, i i Jutt rttanad Ikaa a t..aa*t< I I fc
aud ) ;; ll i, I ? i) --.! , , ,.,.,,,. ,,?!
? ?? ?? i Int, nwlngtol
? ?? : ?.- un- bv iad Miih nd ?..,.?? imli
are. ftrtwarued daito to tl,.;, rr, ??,.?'?_ !,.
he n.ni.d bobm ..j tho baafctata in a *
Itioa
Trl.tl Trlp af H.r Ii o?-_ri?d Onou.l.tg.,.
An inipt iiict trialoftBeapaedafthelfeO' lad
iu't.r, OaaadafB, waa Bbada j- -i.ni.iy. Bhaagjl Ml
weather waa Iaa Bad IM aala tattlh. afc aade
bal: ttb.i.vcr Baaaa kaataaa ir'.r. it B alhgrd. k\war.
otmt, t'.-'t ab-iheagaM lefhi .
?ad. Un ln i- . .. ,? fcaad Ma* ?
aad to thi .-.-.:; fm tion i.i i,"i h_aiid_Ma 21... ?
.1, ooi] aa* i'i bar kMd :,, tht >.,.,, .,f t|?. 1 ?,,,,]!
>, .t -. h . 1- 'I'iH !? 1 I, ,
' ' ? '? 8hodn aa. ., ,', ,.? tmi ?f watt-r. lb.-i
I mi' !l,-iic(! |.i !?? paj,! r, r y, , ,, ., ,,. ;.,.
li ??'. 1C ... -' I. .! -I Iti ,.?:. aa on] l tl ? Uo*. ;
? iiiui t i.u.,. incraaa.d bai , ? -? i'i
' W *0 0 ' . rl rward au/J
. ? r ,
i Ulilfcl th, ti 11
Ittaiiy.i'.: : t.i i ;u aii. '
opelfc ;r ur.- iiiu. feat la riiamele^ a:a?
iJtii'i Wblt! 1 ?- i,...,. ;.
/wofcm ti - a upon all tha um t- ?
(1. ( ufl i? ria c o| mn abia U
. ? rbang, whlt-h la bo greal a drua ... oh u '
mtt _aoaam fr aaah tt hiv tartata tber* .
t'ui8. In.u-ini" fhiomlago eanfigbl ,,:ih aD Jai
I,. ttarktttthi aaaa lirn..
liu' aea I'"-'' n'- IWei ol I ,: bo oapi tta ?
K'y of luii ^ tn'-ii ;? I'.-t-iu i.r. i.-id-.m', it ia di uufcd i-> ?
uavi 1 i.i'il,. ralu j-.. tm , .!i i,,i iliiiiv, niiij wi '
i. Vi' .'.!.. '_).:.l.'md doe* NOl . i ,:in ;.,i m Ull iu r Ifcing
|.v.i(n.l ..iii; 11 !'? u'lii.'l.i" li'.iii tl..- ni.tr. ?!..- .'ilil
Wt wilMland a laari ?o,. Ai h l.arbor iniiti-ry rhe .
'.??up.'rfi.riii good -t rv ir. iu defendiag ni.y ihui ..^-uiuai 1
, toirigu rta?el tt nr, SU- muv uaa bc abli! to ai tsvm 11
luc? 10 )'If.t,- vk\ **f ktitibtiyiil, vi t(Lout tviivui rlta. )i
?J1T- ITKMfl.j
? ,\iL^<:,TY.-"Tlie;ini.''ir'.lmi-''f
, Ith* i'i '? leftbfl I ' hlrfla. Ui ***** aM
iattbfl M.:it,i.,.'...il..-l4, ati'i tkflftfl******
liKUA&W.'.T f ll'lBtll Cl_TJl4.? \H orgain/ri
__M ??-**> tt.ia titlo hnte t,r....ip"<l BflfO*********** f"r
, rerr TTfldiiflfllflJ fl-B-Bf, f..- thfl proja ** i' ':> ? ?
l.y . mil.'.i* a-Mtb MB ?'f VuXir.tlr* | r..!.'r-M..I,..l .ml bflflt"
... ..,...,.- al ii..- Iflflfl-* qflflflthflflfl at tl
Ih.tirat.l.t.ito wtBtflflfl plfla-flt-Jflfl-fflflalfl*. *-?>''" t:
"A,o tho p-Mfl _flflfl of '.iu* tMBBf <*'iurvl to tlm
rni^rpi io Iflfl tf tl.e hom."
BOOOOB Txhtbitton.?Tlio r-;|iils nf tho Thir
..,,!? V.ai.', flfl?flflfll fllj*fl4ll bflTl fltflfl-fliOflflffll In'
:-.i.:'i f.r Ibfl lai-.lB?if P-Tfoflfl flt* B**-*f * f""'""1
, ;.',i:.n..:.iti.'. :..r tl.i i ?? S.'.iiU?.'.y C .
.;,.?. ,\i', ,-l, tl.o fltMriflflfl flflt '.tke pl'ice flflfll
I?uflh .ti, "ir- ..iv ui ' .:.) fi yoiin_.'riei? .>r?
ll.. rt.rih i.i. tl hoflflflfl ol' flflfll fii'iit'.a 011 thf
. aftfl! i. i-i the Uflfflflfll of ?flflfll* Ibfllfl fllfl
oobojt1 ? ?,- ??;?'! -" tba ? ??'?? amk ?. aal
:,,t;. I iioi._),it? Ibfli ; .. i ?? i.iil'o -?**"*
U>.lv.'.t ... , -.
I'fM.'S lfFAP.?Tt.'.l '**r_f i-'iini. of tbfl amir
,l r,fl ... -? ? ,.. ..v.t-.i h , nrl'i.l afl Mflflflflf, -flfltfl
,l,,.??,,i ? . . ? .;,, :! |. ?___!?. eix or flgfflB
!i:....'l.-.il.i-..,l.'f fr..'. -Ni .. M t!...t |tkflflfl_ M-kfltJ
. .;'...? tliHifii afl-tata paaai aad Ibfl bflflt full hul* ?
. at,*?iattbfl ifldtefl aalflfl uam flflfff ?*??>. Ultat
!'? ? t ,nco <f pdflfll on M.ntluy BB?I a reguhtr bull
? ..'..- .... |.< t, .i !.;.(!.. ...rr. I- l-of fllttlo Pfl*
r r ti.r.ik*.* ..i i '.'?: 4au - it-flflt, bflflBf fJ*l
? :.,. tbi pn * at ?**-?. ?*?**? af *Jm
l| ;.. :? . fltb .i'utc a.tlll i_ ? at.-r
ck. 11c l-flfl for a flflfll l_??I baa not
_ _
Tur tf_r*fB4*fr**3U--B FAI**-.-*-Thfl MaitBff*. 'a*
ii- Ul tr.ji.lrtit I! i.itnrvli.ti.ti,;?ioii I'.iii flflflflflfl ui.tli
? ' .;.. ir tafl i-p'i*"' ?*?* Bbflfl*
|a?p ara tbat. ????tttaf OflBflflflBtflfla tnet, th..t tb-.*;..*?
r mi i.n.- -....ir ki i< tii.' li't-in prt.phe.xra rn.. guin from
? . 1 :r <_ft-.ee aitdion il?l...ir ' liit ttu* m u re flfll
t.,'.t ff fo..' ? fll flflfl--N*> ll'l'" ii'ani "flfljfl thrv-i t M
. ?'? i .- . x|,.-. i.,:,..it of ret-oring. All ilruoinitia
?. .. |i .*.??, iiiitioualiti'-H, ii il ?
. . ;. ur. . - ? ..-'tion, ..i'l l."1itily nnd
f.-?. Ir in Uo work. _
" M.TKiV .\V ANTLl) ?Il.fi'IT.Viti"!. il
? .?,',.; ,,. ??. tl." w i.i ri.it- ut <f n r-olorcd Ind. almut
-...-??f flfljfl Bfl?fld Kt'hii'iiji l'r. ri'. , of MdgOflPfl,
\ J. An i. iv.-ri.K. ?i.t-r.t dflflofibtag im flflrflaaal flf*.
? ._?.:.-. t - .. wii; bfl f.inii'l in
r.lliitll.r >.'lull.ii.
?
I- IllHAH A.B N'K-I'IK ANI* SMALI.-WAKI.
i flfltflBl iflfflflaeaeflflflflflaa' ithflflh flfl flBMbflflfll baat
iflflfld o i.r.c.-.- ii. .. t.if.iua d.natioiii foi 'I.
... t , aaaa ? f ihe f'.t
,i ?..,.. -,-i - .y, otet WaBaah*! Th,,.
t.i ..a Fr .y ? t, ...rf eeit
ixatt L. Xu.MDt, t'liairuiaii.
I.. Ahl (-P i LbKRkl ii.'.? 1 in n- \4M.4. nn flflflfltllH
? ? ? . - ' .. f.-r >v:ir t.li ?(? oruiii. fltl i
llrrirt ?' md J.-rrmiiih acie tbe onlj
i I .
r, A'ii, ? Btn ifiBOBB.?1. - B atfli met fll
,. ... ,1 to tti> tr Iflfl*
!. .-i. ? j i ? ..*.' tt.i- btllafld ra flflflatbf afllvflt**
?. .-.:..?. | !:;?;' I I flCI rl "f flbfl Boflfli
n... ... tba ,\: far. m*-. I'ui.iy
t al ti | 1 ..r.i ANM_I r I it* I'.ll',. nce tfl pflfllflBt
. i raa??ajr aafl) ???Btag la Ibfl Keoord Coiamiaaion
, 'f;,.in|. , : . ud. furtherinoi*'. to buro Uie Cvmmi-i
. aaabfl.fld laaamn ' ?* " '?'? ' iho ua-'li-a* t?_?
taat at alatgfl flflflt i tt uauay .in:io.iliy. aiidtTi.i
?? !..... (lt. S.n i- routi..!' bu?i:.. *? Iia\ iujr
. , . * ? [?? rd flfljfl raad aatil mit tam
vlu.v. _ _
PBTBOI*H*-l FOB *-T"AM MoitKI's. Tlu- I'
t-.:t of tt riiir.ri irri.in ?k|.|?iint-Mt hy tii.i Narr Depari
rrei.l to intfrtl^ate tbe i.latire tbIiioh nf fltal Bfl?
aa ta gaaera?ng rr.im. pitr* *..me ir.,
inf. rii.itflt.il .m ttrr aul.J.'. t. 1'etrol. utu poa*e*ae?a hlfh
?a aiaaaaallafl paaaa tb? aaal aat rrnrrt i-int; 10X1
i [ ?r ci i.t. 4'onJi . ' ;.. - tu. irt j,r..,'ip. _!_..,_?
.' tht ata.. *j' ? ra la 00 i ? atl ta
.!., il.e.l. A rt,- ut- r,
' .'Wii a .tt. ;
.. | a. i flflajBflb b, r t r|. v ,?: . i
- aj.Hi... aud in bulk, |.'.-"ii. I Wn..
?I'.MCO. A Mur irramtr with , ii Bflafll tttm m ma
'brice flfl IflflflJaa t.i.'.v, aad direot
. , t'l \ :.
? . i ' . ? tia, Be. Tl ? 11 iflflbw t
t i tlfiUliffr Ul. .1 Ji.itl-I.f lifl tl to rl J.'illt >t.? ?
i...u ln Bj .'"ili.it Ut thifl flitj I'i tlu- i-i.. .?,..-nl pt ?
' : . ' .1 ' 4.!i;ijr tl | UL' ' i flflfll
:. * . 1...H.
at- ??
c,,r, tmtm ? l-i ataaoNf E*_jr-tc*at-i Roel at
1 Rti . ,f .1 ? ivl.n ? ?.?[)'.rv tr.r'-iph Iba8aa__i
??.'. i -r*.!.i4 !'ii..-..i!... . im ulth th*
? . ! 1 ' ?
BttaBflt bflibar fflrt i?obfl ?< ? >? laarhod d*tn_afld
? .1 ?. u;.' trrf.it i* il iiii.,-. i . . ? ,v ik.
Fiki: <,>? nn: U . ::\a, . !' . i. . . Tlu sl* uin
<-r I a'toii. frma l'r.'. idt-nr- It tiur |Hir', took ll
? i'it. Bi.rr.li/. off !*iUidi l'"i..t. 1 . ?? ?.*".-,..
at 4 a. bi, ki't oxliugi.iih.il l.t'f.ir.. .* a. m. Atdwaa!
I :? rt.|.t!.T r. i d. re.1 l.y l.'uptrui. afl n.lt, uf ,v|.-ntiii r 1'ilt ,
of Nrw-Yf rk, i.:i." .l.i.. Iflfl B*flfl eu'-vlu- ??', b.-f-re hlfl
v.flifl ikirii op altb tl.o I'al.i n. Tbfl fll BOBti laaflboil
1.. r *it.ftrf i.t ii a.nt. The .l.i., l .!? -
?Mt) aai will Le rt-palrnl ln tbrflfl Iflfl, Fl I*.
wua ui boJlr.al, aud tn.tl nn liieirbandia.' 011 ln.nr.l.
Tm: i-B-BI _rl4TI t'oxvi >tii?n.? Tho M*
luaiiijf Tauniiany Doli'iC'iti'a tn thi' M'. tiy St.itc 1 ?? t
rcntioi Mti : ?9 i.ny "fflaflatiflj flftai?nat
\ , ir. 1,. K:m.'i I- I' r'?? W M I v.-. .1, ''I la
t . II. VV. odrufl Dr. \\iAi y., '1, balph I
II .11, Mn,. 11 iclinian liav'i.e Law, Ki na I H. II 'l,
'li,..,,*. f. 1..-1.I.. :....N..'. 1 . .- .?. , V 10. M< M H
l.y. Jihi. l.i. ? I. M. Ha.rfty, Vi. uvl Co?BM y.
S.II1D v'III-S? Il' f'l. t'1.1.1 liRATli.N.? Thfl Stiti-.
.!?} Bcbflfll .,tt...l ai I., 11.. AIl.'ii airt.-t i'l.-hl.yt.-ri .11 '
im-1.1. i-i ti.- 'r ft i\y ,,:, i rattaa, la Ib* i??iy at the J
t'l,uii.-li, ot. tl. Biglitol t-e -*.'il ii-ef? Tbe .-,.
? .11. .-t. .1 ol toi**, cboruie*, dlnlognea, ar.d daabuflia
?..nr nti'l t!.t >i iti, fii tatfl?Bfl 1i.-114e.llT won the [
ii...-1 I.utt. liii? "pp!..11.e. J I.r yu'.u. 1 ln4-t- ;
- . ? I ,'i' I , ..' I |t. Ibfl A .'.' ?' Ifl i>i'< Ht r' ur 1.1 !
Mi*? N..W.-II. .'..I.i.'it S. hnio'.. 1 " I.v M.irter Wiil'e 1
\. *~r_r_i ,1 1 ? ile \,? ?,- : ..r ?' bl Ml 1 llfl
Pl ? i[i? '..1.1 ii tr'ti eatitlad " Barj ma la tn? Rnuablna."
trrtrti ttlaaflfl 1 r.t-or. Iiii bu.l, and llntt I.in ...., ttlaa
HuUbard rrarefull) prraidlng at thr 1 i u".. Tba 1 ban I
1 laat iai with iaga and baaaara
a-UVtl BBB l.oin.i.UY i.\ BaOAl-TAT.*-*]
1 ] I--*. ?.;..! it. I'ti.n^', Atr. rbaaim. Doadagaftbfll
1 ? .1 ?,ih aaaaaltfld h Braaivay, aaafl)
:"' Iit 11 ? ir.i.- 1 t 1 ,:i...l)l, 44'ln. ivl,,i k.tl liitn I
ilt.wi., ifltbai bba af MBO la amuaj flaia rabalUagalal
aal I. aaj laaew hl_ lata tbaaaBaaaB tbaaaa haab*
. !-? ? 1 i .t. oriM 11 Ubafltp fltraal Hi* 1
1 klfl wafl BpTatned ainl be flnatuined otk t mjot i. . linm :
rl.ri'.ii! ? Illt h 1<I 11.- ti l.ii . ln 1| I.r , .11 ti Ir ?m ,-n|n |
?t lifititli- o.'ll.ir .11.tri Ihe t-ottr-.-nttBra nn.l..
. ' d im iv hlni uul O'lu', r rtt .,1 Iho
.? ? ? ' 1 ?-,, nd took bim to 1'olici '.tir, :,.. rt_rB,a_*dlp
? . II -i ''.. !..i ? irriii: 11 :;,::,;:te i|. A. tij.lli.U*rftli.'
rol -. : .
m
I it. mwVMMM Offf IN . OAMIM li'
? da) fi M *B ...ui M-vi) iii.il l tm 1 __ flTfltth
i.....n.;.i il, -.. forx .;i Ji.l.i. )_... -. tt'a gamlag hoflac.
? ?. r.-n.:. f. 11. ofilaane iuwI Wetob baaekod
1 ,1 . ..? i.f l', . y- raarlng liitu
1 h__), l.i.' 'di ' r tn I-1 il. i* dr' fleill 0 \i: It.t'ilit!, Iiir"
j.i..?;i...., 1. tra tbat ha bm) aaaar teoatet tnm taala.
[unri whicb b* rtceirad Wolehwaa ariaiwd al Su.
A W.*t Hroaiwar, hv oBlt-ci !?'.. .*:- .?: th? lit.h Pit
: iiict. ai'il torniinttid (17 Jiietiie DowJing, to 0^ftla tbo
uiult Ot >.!'.?. 1, - ? 0 a .,_,
CQK-0NKR8 tN(_|li^-iT.?fNiK.ii.tl' Ntilluianil ou
Hoadat hrl-'. ia laBaaM *t the NowYork lli*T?ltal nn
tbebodVof RfcV^ JehaaoB, c lored. The ifece?eed
..-.? .1 -t.il'l" il ui n?. xliinc.-ii'".-:1' No, IM Ciiu..
by Toi'U '*, [>,.,.__,, tf, nfco . fc d, on lh,_ mor ilnirof tl u
,'-'' 'mat, 'l'h"!ni' i! a i"i" boao nu! : '
* nlu t tt',, !. tbe ,.,.,?,:. s.-d'-ifi:;" Ul bla deaft t: olll aai i'.i
kkoi.ti.l at tbo baad. cf -liiln: II. Itot-kett, wa* i
Reckett wna ctminiitt.-d. Ht- l- ite, and.
nitiveof Virgiuio. lle afciiaa W kare aoted to.-- !
defenae. Tho diwnncd waa 51 ytttt nt taja, tit:d aun
tive of New-Yovk.
Stvbrino AT A Ilvi.ii.?Y, ?:..'.?
.!,,., . .i ,. i. ...1, ef Ba I BuMr ttt ?? , aaa -tabbed in
th* neok by Thnmn* Byaa, * i'i. whoai ><? bad aa tttar.
ration ia Me Batoon atttcb*d to the ( i'.r ', tttmbij
Baaaa* trikase Ma I'.t1- Keghnenl ire git n&aball
,'a wound blediri ftwely. Ryan ?
,,?:.! t 'ni beMra Jastfc. Ledv.Itb, by a
...imiiittcd. Had tbeknlfo penetratedJackaon'Baetk
Imt n little futtlc r it wo'i.d bava .'vcr d the.-u--' ' WM
t'mi.v Bi bbbb.?Toftexdaj Coroo - Bannoy
beUaa haaaoM at No. h:, Italbaar/ Miaat bjibw}
liin'r ,,f .l.ni!-K Dempwy aged M yrm. Tb
! a Ugbted eandlewtth wbi?-b hewasphving.
dnru.g Ihe uli-. tn-!'of bia i.'k.i'-it aad, kli olothlBg
tiking Ire, ho aaa fatllli u* d, -
Fat.vi.i.v SCAUBB.?V :'!'?,:t: '. n?r a&fld
Ma g-iir;.oi" ri^e. w.is CttaQy toaldedbj ?"paeltlai
oi it Btata ou wbirA aaa a kiitlo ol ''o**.,tiv^ aater
Cotoaar Jtaaaejr held aa tooueal -' ??', ,? ..he r ii
(jnncc uf Um jmicutH, No. 41? \Vn-t ''.'';,jrti-ulil. a'.i ---I
Il.M'VIINATIOX.?C.ipl. *-!,,,? 4 |
-i-cmul I'li'ciii.'l ilinpi'ivi'il ti'., t| - ; .-,..... i-i-v Ainloiv
..! h . Bl itioa-Hoaee, an'l?-,,if,, caa 11* ln prery wi.-ilow
l the cvonin?Qf iM , ,
??ah ailiiilrod b] tiio'citi/, i,,;.! tb* B'a ?
FatallV BnaBKD.? <?n Saturday erenlna.
Mra,mwtf-ktmst Kaaae of Ka i i :-?"?* ???']
iiali'ep -wbAi.' -.cttiiiK ui-.ii .i Lot i.iT.' andhei
MkUiltye. Bhawaafatally burned SM
uf It-fi'iiiil, ap-il ."i-.'.iciint. Ueruaer vv 'ikfcy bn i M M
mbM
Sai.i:s Of 1', kl Efl 111 - ;
Bfrnal eeMM wre mtK'o Iit A. .I. M'.yeker Sea v 1 1 .
... .11... -.,,...,- ? . . I
II \ .',1 VV..ii.." r ->rr. ?. 1 >?'
I I, !-? A'.,'l:,.., '"?. ....... fl." : -?. ' " ft
1 I-... <n WJJ ttrett, a<jein(ng.. tit
Iha BBaeHBg aatoa v*r- aadebp v. il B
11. WttfeH ACai
? th kt., 73 ft. fi. nt Im. - ' .k"'~i
. . ?. <*>
1 i*,8 .t IBtb-et, brt. i,.h ud :,; . oi .
t ,8.1 .:,.... ITI.1' ? wbj ?
....... 1.83
1.0'. tt..- aai ?r., mn \t . 1 .
1 lot vv. s ..ii,.... Bkf . -t.
1 lotailjcr Inr.?. ?
. io(., S. S. Il"th .L. IJ-ilt. E. ? .'11;- I ... ?? ;.
1 lot idioii.iri >>n *t?". t.
.'.?:.-.- . 4 ?
laan Iaa v B. Uah L,KWlt ' . ? ?
m. Mthah,aealthwa,? h.
a>
[AdTrrt-r,..
Poauo Itbaxbbb, MnutTAai Omoi 1 \-N'>
si.toRHi'-.n it* itaowa- Baeai aata Raa aaB,"eel A
un 1 la ? <- Uaaaaaa *. Bbbii ?t memoi
kaktm tbe .y-n.. 1 Ib 1 a
, .. aai ?i,<l .ni ? ? . a ?
lr.ii|.i|aail itr.'B|trh' ni'ir tl" v
l 1.!.. -i ..
1IBABI 1'amiia UOUBAT a I'
1,11. I ... .iii-ndi 1 ih-.! illll.'n ? ? . ' I .
' I - .
_, 1 - 1 .1 . aoa l.r.
., 1 - ? ' ?
jl. ou.! ? ?oUi . 1 ?
.
aBbaara. Tnly.tbfc*
[i 'v
A ObapbKJCabbk a ii ri "i tha Praaidentlal
:? ? ..'.-.:.
i: . .
I >..!< H. t. ILL. ITKAini Nr-.,- I
t._.,u. .1..I lii.uii.ru.i* in ..I...'-. <>....? ... ...
I Id .: - mm
Pl '.IiillliSTS N. Y. IliLl'M'iAli.I- Al ?'? l-k
1 , ,ii,.,. v , . ,. .-'? ii. ' l v ..nJ 4 ?? ? , ited pa
? ..? . ,-. . .,, n .
inding thr ua . .
.,..... 1 ?.. ii n BUtoi a
?. parti'ulu. ,!.?'..!, .r.
I IdaaaBaaaaB.]
'I lic ri'.''ii|(-ri1l::l :?:,??:? .
? .. l otro- ' n
i.i-M'1 ! at !ndia 1 urriB,
- ? .l.l l.y all alf, ? i I r I
l.k. i * No ofl ? ? .i . ! ?
| ..' .
WBT WtTBBE.?A '."|i. it-,.'! ? , '?' ?
t A ilrrat .. Bill i t
- | . | .
m
iV.'v
. rut b'. '...,.; Ibe Wil,.. . . ?
I _____?__?_____M_
iMnlla CMga nt Ihe l,.?<.f-l)M1,f.
?
1 . .Iaa
I ?. t Neiv (i". ?,,., |, ??? an;rr I
i.b ??.'. . . i p. si.
.. . ? !
koiia. b. >'-anier Hu.oi.il''. v ??, 14.. 1! * nn
: i . r i . i
tbr Sao ha . i I- .'..!. J;..
-..'?; a. ,'? ? I i p r
Uu! lu .--,kl i.jua-ii.... i .
... .v. .t vv,.} M.
V'et '? ? ?? i :
? 1 IH p. Ul.
. Klttrrii il ni.
. . B?d n,'..'',..,.,,.,. i i" i ! h rei.
. I p OM
ll
Tniiclrti' I'l.le.
I'a 111 ...- b" II.. .-". K. U '
r ," . Ii.d 'I, ". nnl 10.40 p. B si 'k r. .. B .
.. iv. i.y ll irlrtn It ll ''itn .' ?
ii .1 Cl.in. ui. aaadarttah. 4:'-'." p oi
? ? ly Ne* ! ?'.?; ' V it.. |
-i,.,,,,. ? ? ? . ,'.. in N i: . ' I - i Rlret
. r .i. N. II.. i!ni!v iSi im.v.-t pledl. 4 p. n. .
lo ll.*!,.!, bv I -i. i'. t.n ili, . i
and.t.'i.v.'? a. u .. ? j .J 3 p. n:
To lt.- ...n l.i N. if 11 .-... I 'i :
Sl,..r.. I.lur. I i ? I f Jp. Ui 1
i-. Kufl-i'.i. by Krl- Itlt, loel
.'.. . . i ? .. ui.i 3 p. u .
. i liu Itland (Uid (i, ? I - ;
? ky L I. K-iir-.l l.?
iiii ... r. I!. . . I I p ui.
, \i.,r, ky Pei i.-?? ila 1 ml 1 I
f, at Ol r,.,,rtl,ri,U "... "V lil a-.il 0 Iml 7 ,
Mn i|;.v trau,..*. , B
? . ; bj ?'-? Ital li..!!roai! . ?
Uandt-et .'
i,. i- . H tk Ji n*y I: ilh
. n.i' .1.7, n an.l I '.! i..., i-.' ab, ' aa ' p.
iu aad itm',4 . - . T" p. m.
Tu riul.ih Ijihla by I'anuira aad kaib*i H ? n
I' , ... n |t footof Baelay-il.ba m.tp. u
TnWaabtoatna brBew Jerary Kft .;'"i. m.
II -.,... Ii .18 p. in.,iad Ita I ?.' ..
i_.,i.|t .... gaadajp. ' '
i ? ' llurlnl atali ii in r. ? ai ?' I . H ll ? '. I ? ?
.. - , ,k. r bm : m aii ?-. ? - ' ? ' .
?
m.i t, H . ci - oi I'r.-ui, mraaaarai
TO Di.t'VII i.
HA ? 1*1 l*. I-r it Ior !? '?
i .NiwV"'.i :i r ?". *
I.N. -t V. r.i.' . . .-.j.i
i ,.. ? ? .. Yutk.N> >t d''- .u?. ? I - > 81
, , .N.w Vu-k.i. .- .1 ?!? '?
.Ho-'.-u.Llverpao .
.New V. -I.I.lv.:p..,.'..M r .'
. l.-u.I*aw-T*rl.i.t-.p....!.Y. t. I
.New-Yorl.' \.?!.Mar. 9
i . !,. ?? N* V -r- -?? 11 ? -u . .'ar. II
II .Bi ? Tai.L v,.| -.:.Mar. ll
.Beafca.Liv*tp*o .
TO AUUIVK
.1 Itrioool.i'.it Vork.Peb. h
.-:.i .1.i.,t.-rp.ol.HeW'Vatk..i a ?. '
.?', ii-l, .ii ..: ?...Ni ?-Vnrt. '
.I.iv.i|"..l.Naw-Vo/k.. ib ii
. .I,itei|.'...l.!(?-. u;.Feb. M
Ri t . i i.-t .Bouthan.pt .Nivlni.
A . 'rf'-'-T.i.iT. rpu..i.Mat v" ?.Irii. tt\
i.i.i.-i Mhip Natra.
ABBIVE1).
l;ii_:Tr*kl.?, Laprella, l-n *? i' lat* feb. 1
.n.i . ..ft.. la 11. my da i nr.i.ii.i | i,. l.l,.:.. lat. 36 ik, loa.
IIiM. .poksb.it ll-n-y Thaefcn !-? '. . ,
,u fii,,.. t'arl ll-l.n Aiij,..:', i i.'.i,. ir -i'. Kevi-Votk,
tirivr.! ea .-' - I'n.
, ii ?mi -ni r .
?pui: von Mi:r.i;-'. ::_...? fijn ,.? nictni ii
I ky Cko. c 1 ttPPtN ef Pl
,,? I'diM ' ? ijr.l '"? Hioadwai . id wl i !,. BOLP .t
ll CTIOSi ,, rill.il.-DAV r.Vl.Mi ,., , . ?;,.
I r. KK.Nsiii'i"* ".iioi \r\i\ ..Mik'M:-?'
r. alatgv and ele.lire work, to be 8OL0 ,1 Al'i Tit)
III li'l.'.V KV1 '.:-.., I-i,. .:., I tlie iirrnvOaiierr. w iti. !,
|.,r (,,:'.,,;,,,, ,,r Pirtatea by tha i oal dlalliuiubhad '
?ii , , ' .llll 1,1.1,1 ii .".. bii, t, ll .;.-.- i- - ?
tiu' Uj ii . ! .N'o. B| 1'ioidiTay.
L1 I). l'.M.MKU"' l.ciiiH.iul IH 8T of the
l ii ' I>.'!.'ANT ( ERKS.'-Thlihiiriy.'?''.o'. by4hB di.
.., .-,'..?,! mtiil. ,i. w on ithlhilioii a( li.. Infhy (....l. iv .'t...
.'3Hi..?.lwaT,*udwillbr SOLD at Al I i'l< >N ot, Tlll ltt>
41 EVIiNINH K*b. *k Thl. i. ihr Int vioikbyTiWr
hi, blas cttl been etftred at j.-, bjv toj{. I
Qtlmbolb'a iUcbiciuca.
',Mi: CBBAT AMKBICAX iiEilEDli^v
l KNOWN A8
IMBOfcP* BBMVIBB PREPAlIATIONii.
il.i.niiY CONCEN'TRATED"
. COMPOUND
FL.U1D EXTilACT BTJOIIU,
??-?'? toi.1 tpocttt Rrmedy for T>1.r?i?f ofthe KUDnffc
KiDM-.Y.S OltAVKI. and flROPSICAL BWKI.UNOg
Thl. nicdl- no iflcrrauit-.r pnit-et of dlaaatton BBd*?______M
?'.i .! iorb< uti : ' . ... IIub, by whkh tba TaftT aa
caltt .->?* depiiitiom, in.l?;l umittBial tadarg8**afc *.* r*
dn.c.t.H'V..tnn*Lj_uiil.ill..na.?tlou,audli good toi Mta.
...
H
HELMBOLDP i.xTUAOT SiUOHU
I .r B'laUiaia ar,fr,t ,, ,m Banana, Habtt. o.- Hi_mpw
??. a-'rfly ludi*. i.-llou or Ahuae, ittended
. . Vvtth Ihe r iIIiiwIur .ynip'ona:
fy.tl'-YjoXn Eaatl 'ii, f.otiof Power,
* M-mory, Dilliriiltv ol tirettbina
l JN'.ik Nenee, Tr'.trb.in?.
. llntiia af riaiaaa. Wa**f)ilr.r?.,
Dfciaaa of VUIoh, Pata iu tbo P.uck,
Ilot Up.??',*. Ki.i.liiii|of tbe Huilr
DltBMB 88 the Ptl.i EtuplloBi oa tbe Ka'-;:,
? I I,i...itide of tiie i'tllid t'ouuteiunce.
M'.tr.ihr Byttafc.
? ea*, Ifalawa 1 to ioou, whlch ikn aaadaaa
, :,li r-inovr, eooB 'oi'ow
IMEOTENCT, ) vTi ITV, EPiIiF.PTIC >TTS,
I , me .' tv) >h tl e p i'i, nt aay eapire. Who <-an t?y tba
. , itlyl bythoa " dirrfnl .''.raite*/
iN.vSl'l'Y AN11 CON8UMPT ION1
' Mar.y a aawaa rftha aaa of their niifrrlni, nnt mM
,,'... j i.i r-ct'l- ul '::r Iniuiir Aiybi.iii nn.l themat
atl -bv Gg^ii.pi:-'. . br.t auipU) wi.n.ia ta tka
- ., iC-nro 0N(A'. AFKECTLD BY URCANIC
?VVF'KVKSS, .
? ild ol iiiedii'lnr '?. a'n-ujttr.rn and Invimralr f',*
. : iiELM.lOI.DS EXTilACT IH'lilC iuttffc
-i. v tttai wBI..':'- fc*8 the mo?t tk'piiotl.
E
, i MAI.F.ttl KTMM.l'.K' FKhlALBBI
i fOt'NO - - I.E. MARB1ED. OU i 'i.STtM
l'i. vii'... MAllRI '.HK.
|., . i | fca to .-?:...ir*, tba Ej'i ?>. P.ucha
i. o i-v _.?? uti? t f.ii.edy, i. iu Chloroe.i if K*:*a
'U ol l'-.?to:ua_ry
'...n., I'li-rrt'-ri or-. iirh".'. *tweot tho l''?<r>:*, Inu
..? Wbit.i. Si-: y. i.d fot all cae.platuta iu-uioa
: ut ladlaeatfc% HabM* a tnkyr
I
DECLim-: OR PHANYIEOK LIIT.
i !"'???? I-" p_":ui lh***
- ii,' l.i. BE WITHOI/Tif.
. tb I* ..ln, Mer__.ii ? or Unplraant Mr H.ii"**, for aa
niaaaant ml B*agB**a Dia* ooo*.
ln.l.Mitoi.D.s BXTBAOT &\ CHp
CrRf'; RECBET OIBBABBI
. Rcpeaai Hafc or a* Junieof
:, , ? r, VM) -sSi KkPOBOBE.
i , ,. ??,.,,, il ,! -ii. .iud ?,vea it.-r,, ?
t obelruetfcaa, ptiaatog *u-l , nrinj *tilet
. . aiidinCaii.iuatioii, ? i."! ;JPt
n! . jpr'.il,,, POIO INUUB,
tM) WORN OI'T MATTKff.
., , . bo i.-iv- Li.-ain the
1 vicTi viCB,
ind who hare r-.J HKwY i'EE.S to be ented
!red, iindthu thr " Pon.a
m ??_,? ... .,: A.t.'i.u;. nu," !,'c-ii l.ioduplB
. t !?: nu aj-jtatsiid f-irui, nnd
PEBHAP1 II .FR MABR1A0E.
M
. -.1 HEL.MHOLDS EXTilACT
BUCHU
aad - i*f tbalfifcay Orpa wheBtBa
aaiafcg
IN MALE .-'ll f'EMALE,
-":;,', md no r.- tttot of nOW'
? ? ,ra ,,f thr-u Orfin*
ii-uuii.: '...e aui uf a !'.
ilEl.MtiOi.1)'.- EX ,_?
18 THE OREAT OU RET1C
?, ? .; - - CERTAIlf
fOHAVETFE
dksibei) r.rrF.t
iN ALl. !u ?.t?Mi
KOIt VV HICH
if Id itt.l (i.'IVD.NDlilX
11
1JLOOD! lii.ooD! ULOOl)'
llKI.MHOlaD'S
liiuii:.-. cuacaanusBB
OOMPOUMD
I'l.l ID l.M'l'.VJl' SAU?Ar.M'lLLA
: Yl'IULUk
'. j., iud attacka il.-.- ?? .tl <H>
? . I ?r?. Ti.roit, VVtoJ) ' ..
.... .ppaartaa in th? i..
i .l.urac-.v-" il . P rili.-* fc* Wo,
. . , "-c-!y Er..,.:i. i.' ...' -...<? Skin. ti.'ing I i fc* ('niw
, .. . . ; B* ''.'?- i "Ior. lt oeiiiK paaHaM v?
, -iit?. ita hlood-p.it .,1 ... prop
. m-iit than any oti p tgw
(>
1IELMBOLDS liOSE WA^H,
? ' "i.-. f r ii ? . . .1 * SvpliUlttc Uttir, and a
n>u iu J;tt?tr. .! fca Ini.iry Orgia. i <:.( :mm
.-,i la eouaaeHia wab r..--u
? mit Kanapatii a, la i .... . I
. .,!' :. r .;....:...;. . ibic md BaBabfc ?? - ? . BBJ
I ,ny tbe .iinii
8. _ ?._ ..
I YK Vii; BTANDOIO, ?!th
' N.YME8 r.V'.v.s TO 8CIEN0E A.N.'PAME.
|-,tr Mrd 1 r ? -x-.i.i Htii'hu,
SF.E Ii -I'EN-.IT- KY Ol Tlit I'NITED S-.'AT?1.
. .-.. utkfc work. ou tlw Pi
. , ,.i, J...... ? "lel-nled Dr. nOBQ Phtt
.ark.niilrby Dr. EPHBAIM IMOOari
. [ ,.<| i'l.ytlci.ii, ?i.iMen.l.r ol Ib* Boyal loil.
!. 'nnl. iad publl : 1 inthc traniacti-.ua m I i 1M|
,1 ll, . i. -..-. publittH-d hy UKNJ.VMIB
I 1! k l F.KM, trf.a* .-! Iba M-val t oil?ta el f.i.1 . i_a.
? i ". Ihe .a'* -t i ! i V\ . rka oa M.-.ii. i.,.-.
k. T Bi i Hf, +1 u.1 b. tlio, or 8U iof *.-.
I XlltAi i UAttiAfAltiULA, ai p?r boUlo, otlJiifor
-
|. 1.1) ItCWE WAtll, SOo. p?r bottle, *? SI* tn
Daaaofaaab >'?,.- f,li, wticb will be aMMaM a
? an,. I! din-ititkB* *I* nlhrr.d t'.
aly aaebad Bea ohaatraaaa
n-iu,,lc*ttona Cmj giira*
idriagnMa,
14
? , | il'AVIT.
__n . b. . i. ..-% au Atderiun of lh* City of
.. lt. T. 1 .!;?(.?' i, who brinj luly ni'im, dotl
-..iiiioii lou'ti,., j ti.ir.otir, no lurr-ury o*ot___a
.,.?..M....Iyk,S....bb4.HTiiKua,oLDi
. 1 ..,,.. rlbed la 'oe mr thii t bi uay ol iieTeuiba.
WM. I'. IllHHARD. Aldrn.nu.
?Hhti., aboT,- I'.t,'., . 1.1'.. le phlfc
aahttan for brifc :,>n, iu aaaaMaBBa t*
u. i. ui:lmuold,
rincMMW
L>
KiiiNMi-Ali BBTOtB
Ht.LXaOl.Ji DRUU ANi> CHEMICAL WARB
UOlbE,
BELMBOLOB PRVO , *SJ'. *HEM1CAL WAR?
HELMBOLDI DEUO ABB OVMKMIi ^YAaa
HOI.-K,
No. 694 llllOADWAY, N. Y., OR
No. tmi BBOAl>WAY, N. Y.. Oll <
No. ;,i.l llUOAl>WAY, N. Y., OB
HELMBOLl^S MEDIOAIt DF.POT,.
Ill liMltOl.DS MEDIOAIi DKl'O^
HELMDOLD'8 Ml.DlfAL. DEPOT,
Vo 104 ?WTM 1KNiH-.-i., riUi*AUEl.PUlA.
NO 104 .-DITII I'rXTH-ST, PHILADELPH1A.
NO* 101 BOl'TH 'IENTHST, PHILAOELrlllA.
BEWARB OF COI'NTKRPKITH ABB V1NPH1NC1
I'i.tH iiBiiiiaiT
iv.-r to d) | o?-ol" tU-ir owu" aad" oti rr' artiala
ou tba iri-.taliouiltilned by
TllI.MHOliDs fil-.NUINE rilF.PA.
11ATION8.
Ilt.IAiHOI.UB
OENLINI: I XTRAOT BUCHU.
HI LMBOLO*!
OWn liNE Ii.XTRACT 8AR8APARILLA.
HELMBOUPI
oENUwa iMMtovaa rose wabh.
BOUI BI AI.L Uhl uOlafS EVERVWilERB.
A8K FOlt IlKIiMUOIiD'B.
TAKE NO OTHER
trxf r,.t -'it iha adrrrtliruirut iad and fot ii, aad ktttdaa
loiitioa *ada*|?ara

xml | txt