OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 07, 1864, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-04-07/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

JHctocal.
A"^1tention. i.adiks.
THE HRKAT P.Ni.lt'SH RPMKI.T
BIR JA0K8 i LAilKK*
CP.LKBKAIH) K1.MAI.K PJ_*
?rr_ered Imm a preerr j-tinn 0 Mr .1 < '???*? ??? "'?
aAtoweli kiinw, .-.??. etat .. ?.Vi^gtJ^SSims
tt^'^'-l1''!-:'';;'.'^ Baaa, -??B ""
-tllSrl ' I'-tvioa of Ui.
M_?a_35_3 ? 2J.-WS
t-jft'* w.t.-.daaehpwkHe, whfcb
BheraMha lerelnlly r*r*""" . ,'t).e_ent
JI_,wUI__r. '
"* ^O_0t?Ss nCoa * ? *Vnrk
. .,1 . o r tatt i ??
rgONZALE* r-Rl^IANl-feJlcCsn'Jgi
JlVaa ti '?" "'? '" '' ''? : ?'"'''"''''
,__. j VV.< am.* ' . ..il I, ? -t. ? - Ha Baa,
CT? Broadarayj P. U Wall. h Co., No, 119 r r_.
Marei.
a__trttiei ....
fclhe 4 . .
Ikaa nirrt lo thtir aaa. d
fcaw furni'ht-t a rt.: ? dv
?arilia. aad B
(ONVil?'"??" SYRIT I'l' LOXA. "ea
wko lia".
155
i.
>uaep.TiJa, aa a niediciue, baa "tu.1 iti
liame, ?Tt ?? *?r?iatit>aaaa i
. lu 10
? j iiet'tnit to diaeaaa, Pers
vr/ilrhwlll nltBBBtob r
oaeck
l\\; |.i KA --? n tbat ?
. tne.l i-. Brea-anea i uaa are aaat d fi r rui*.
?Hiritj of tba blood,
__l old >lri< r. ! aecret it -w^ ? ?*?? ?
Tafcwol dbi fri.-.l . . ? i
ataablt talue fur tba eatarpaut?oi (loat aad !.:??
"^"Im W(IO\ZAl-K*S 0OOT and KIU.I'M ATlf.
IM.r.l'VlAN OINTMENT.
Wafhrn-w It.i.r Ainr.? tl.nt ...iW.AI.K> rULMONIC PEBL
tUN nll. tra? ... i.i."- ?'? rreaa tp
aaaaBBsaa, Ita Bl*_l F Dl. u.'XA will acquaeaai.
hlRl'PT'KJ.OKt I ? M af
a?eaeet-t. :iivat. r..ta I "?"
aaaekaa?Baaa, f'.r-. 01 BawbaBjta. - ? . .
jTl.V.iNi. PEKL* 1AS ofi7, _r hroMhiti* * I
mmi.Ilin polda. hoaraeneaa, et<\, 01 p**r r>o*tie.
eoH> ? - ? ' KHEl IAa'H
ranW-KNT. warrauted.tr aaedwltl -- I "V ",I
Braalel. Rl ?5eta. ?el
SSptaf faada J. W
D" KAKM-mM REDHO.WEVEK< M 6ED
- M "" ,?? -V " ,',-i"
jfeBltlaadeafi i
fwaaindiicedtflfieeh-'aieand laat tta Hoetai a ??
aaeWI ihatiwaa'.tutbie t< ? hea. erdtnaxy i-oi
...lu.iiitlu?BOtiBtarentyBil
StrT-il KRAHCIB Kl< HAKDaO.v
Dr. HUARDMANS Offlr-e No. 914 ilioalvtiiy_
SAl'rTiilKm'aTMT the i tgorof V' rttl i:-*kireil
taVavWeakabyDr. BlCORUet KSS-Ni i..
TVt waatierful w: I M
Sh?u-r.,! CooaMati m ?
Aaaae tbe i'-tln-Uof Cii-u.tr, or .Nv.i.rn <.*;.?? a Tta gaaa
naciir ' to c.re tlir mui' i reterate - ka ra
_T?airuiK>.aib.e. Dr RICORD'S Ef
aaal lu i?ma avitu uia'iu. : . n- '"i ua- l.r a> Dl
ilnoa?fora9. Beat oarefe_ pa ked aa re*elpUtf rnml
(',-t n .
ta?rr by idt arcreditt-d aarat. f/irtniu-a aeul frne oi. reeeirit
7 leui atau
0?? tl ?
aBtaaurataxita. PUil-tV BO_ABU, Ka. 447 Biu .
diooi 4.rat fri'it Broadwat. N*-* * "-"k
ri^BOPIC-L BAL8AM.
JL PREPAKKU l'\ CAR-EBO BROTIIEHS A Co.
_?_? ce>brAted aml aapanDatad Bwdi tae eon uoaad rtary
ag aal?_t-Joua and piirityn.g ve?eia*nea baa bsai lal ... ut
aaata paai the great popt.!ar rt-medv ?'. ttaath Aaal?a, and ia
m lufailibi. irea edy ?' l I e eaeedy eare irl Phthiali
aaad al'<-ll a Inaeaaeaof tbe Cnirt aud ThlMt. eh* -
?aa?(irea Bfla bl wa ... bnd i howetei
ahagra Waaada Ceeaaaaaai I loen rwaa,
Ba??ebe. X" ihatrhe, aud elber diaea>ea. |gea t? - ? I
aaautd tU b..'t.tt )
Etar ainoe Uua raluabla ?edicine haa b*vn lutrrodnred In
Mar eoui.'irv. iu in'.iri.a, and aal ruiti ua?- 1?t iitrt;r 01.. d to
??JBea tha enert wendarfc y anreei ?
Beadt ol lamiliea are adri.. d te kaaf n-'v. av - t: a Rataani ty
Aaaa iu or.ier to uee it ui lin- iu ea*ea o. Weurhk ile?iur
(haae* iii.iua. Pialaaa. Ai. a-., lhaaewhaaradetotndto
aaaa aeeapaiiona aa eapaat thaaa to dan?er, or re
aaa al _atr.ut.ei.ii tnmWtrU0 Ihaf u_? M N aal ia auy
Tkve folloirhig a?e aome of the meny ? ilir ble ta
8Ba>rtinour pneeeaaior., taaii'ylng to tbe niarrelont t?-?CT
?f ttae llaita-n
Mearr. I ABBBto. HBOTHrna A 4 0.
B_mBMB*. About U.n-e n-aati agn ".> wWa raaalted a
BJkaa?9 troinaiirf, bite t.i a d..^. taly draaaarl t'.t
mtrntti ttitii tbe " Tiopi'-ai Belaam" j ?' ** lm h
? aVBready gettiiig 1 rery Ugh
haaaarrbare atoi-ped tiiatm8qr| uo mQaininatlon nor auprtura
?? anaued; and iu ou:y threi- day*. and without .
aaaBatt'ii'ii bnt rliat ?f ne taU K? taaa, aha jot . aUrary ?e i.
Ttaa aurpriiriut u^uit b.* in.'. eouhrined it ingh io- ?
?aailaiiM-d>ab?-il yi *; (...?r.n. whtak
tat?tr remedy, li?t Submty ougbt to dia}>euaa elt'n bavli.g
ajarayt at !?nrL
I atua: alao aar that a f.-w daya before tb? a. ddeat a ? ?'?
Ek-d, iny aaid wile wa* iaa?iir*reoualy rurrd uf a tyrt
icba witb rt..- aaly apj-rt-atlrm of a pir-ce of rotton.
bed in Uie aau?' lln'iatn. 0 th? *ootb itte f I t.4.
rajirt i I. Iiat co-?.u.
!?
P. ' D_r_IN, Ne. K' MontgoBiery-at,
Haw??lu.-k, Oct. IH, 1* :. -
MBW-f0B_.il t tK. lBrtt
Btaaart. lABRBBo. Ilaoa. B Ca.-tVaa i BOf
BCAL VALnAM" v"B arefBIt t:,. to nykTrw edge. yro
fcead aaiW lalag nffai la 8h-e I re?d yeajr I'irruUl I baaa
hadotc?ti"i. laraeaa??_0 i. laaetaaal per.ot.ati.r ),e_orrhAce.
Ba?180B0a_ >?... ..d?. Baa I e i aara, Be^aad Bhaata all
aaaaa pr"0 nt ad ai. m .ai'.?eona rtlle. and a lapid care. I rer
?_ne..t>-.. ? UkeW?I . - ? -tl la.l fr. > 1
OBter?i. lieni-TruiAge (i?e<|. ?liioj^b you ticu'l tey lu yovr
abealar th?; i*. i. * r"'?l rt'ii.t-.ly lor lat i r
?ad ka wa. Tar i, . r reBeted te a Bro B?i taaaBarlhaaa
aBaat.ui. of lha Bataun, g.tln.g gradualiy bettar aud i?:t?r
h?B he waa uittrely wa!l in >.
Witrun, tbt- rtataaa of uie TKuPICAL BAI?A?" ta get
Baawe. _id iu uw lo beooioe (euaika, 1 ?t?r n.i haeitatea to
a80aeeyt.li ttiapraa.nl. tl.t y.u?j p,_iMtd you l_e
Youra. reepertfullT,
J. R. iARRP.RAS. No. 150 Water et
r.trero.a lui .
Ma-ftnr CaaaBBo, BaorBfaa I Co.: lt aiiuT4_ m* u.m b
lietobe able to bt-al tt-'tuiont to tha eaaauknt btnalit
if raar Tropira, B_aa_ _o? t-r-mitJ a-peTieaoe. I io_t
arBa an aeeia-rii le oae ol i y Bnr?r pr. ueing a I'lglt
whirl. . nt tirai j. r" '? ? -.*? triflmr b'.t, ti..
?, _y wbole u_i.l ktname eety aaaah awt a aad _.u-u-d
taamlB_?aaioa eatea?nr ; ? r l be
aaHa? .fil.l n..t... aoraal aad waa taty ft?al wn.u
?_l.,i.ltlii u.e ;o try y.-.r 'Iri.j.ic.a Batat?, w_t b I applawd
ilbe wt.ui.ii wBhaouta ? ttoii t?Laad aa tta raryBrat
ICaB
aaaBeatioa waa iuati y? -???' and a trw _ore applica uaa
aa?Beiy , _?i u.e. Yuu.a, IL 1'. I.A i ?!> IS
Hm. J db _i ('. < Aaaaao-Dear 90: I :..' t ? ?
Baaa MBBM Bk?l I
0ta Auvaii.a. eaaaaal by sfnluu wbirk v. ,tl_.?J by a
Ea?flef l?d a t?t.;y witu pr..ud rl. ? .ud ita.-.badjaT
taaii I rn-I [--?-'? '?'?** ' * ?????{*?? I wi. oi, .. ?? abja ta oae |
0 _3B but a favT aaviit??orta uiade i ? y. ?- al Ita 1'reT.i ..
BabaaJli nreperad MI . i I '.. Werr- aufli .-nl
aata? up tiia t .i ' "'? ae
B-attiy. Hsttag BTJMieaeed tbt W -r.n.'ti.it
?aainiliiinii 1 cai. _ti I -' brusai;
ttf. 1 am rouia, i?peU!'..l>, Ai ra. ?, U. AU UPn V,
: o :'j if, ?r
Firke of botllea, JTr.'all.
BlM ll III Depol at W M. C SIBELL'I No. 7 N?m.it , rvear
WaU, Naw >ork. Betailed ai t!.. U.-^ Biaiaa gatiiral 4. st
Brw-York ai.d itro?kl.._
G
?roccnrs anb ProuisionB.
tSAT ._M__JCa1_ 1 i.a OOMfkXl.
PARTIl L1.AR NOi'H B.
fca aot.aetiotrrv* of tbe tary arra and iinpt-'-?vlent ? tur'eaee
8g8ha bueiiieee ol TIIK UBI kt AM I ' '''?'
ff?Nf, tbey hate l?eu ..toinpe?J to aba-.do'. tn< ir larje b??
ahary attwe at No. 51 \>e.y et-.beoauae it w?I i.-oud _?de<i^?'e
la IBeir trade; ai.d lha i.o::.p?.y lake pBMBBai .a aBBBBBa
a^Wlken cutUtiiwit tui tuey hare .eaav-d Uie kut*>r a>.d
aaaae eou.uiod.o-ua
i'auui.k noBXt
Noa. ? aud 71 Vaaey ?,
Bl wtnVh ll.ay ? i I im are on t'.e 01 of Mi-y n?r*. atd wh-r?.
arBh lb.li largaly in r, - .y l.ct- to b- 8Mai ta
a? aH tbeir "rd. n ? <? r I Bl IBB 8800
Babadruit-. whitBj uaa n~ uiua t-iy popolar, of
0__f TWO CX0TI PK.R POP0B 1*00011
CHARLEg w.nu.i.i.. l RJ :i
Al. I'l'.Ol't . ' IKT Nut. 70
?071 Braad at.. Waa fark.
8ar?-r. Pradaea ot . ?. j . t.[rrir-d and (?nDed
kl.p.. b. g_ U.J Bj, ,, i>,Jlk i'ouliry, Kallai. Cgg*.
htv
BavrUetaUbAVtte.l-.'.'il ptal ', .-. ,;
Co..--I,:.''!...-. 'a ...! .1.-1
JL 0HMDW10U1 4\~eZ~~"
No. 11 OtD-BUp, REw TORR,
Mti nlheamn
aiLF.RATrn.m i'l.ii-iAaK opboda a-,
Ai? .-. ? t.') ' \?
pRllf ? UI s S Ili.RSKiiKD'H
CRJr.AM OP XAKiAB BLBo'lULrt.
Iaa* Hubatituir ia a a.iup.e Pauephata, a... .
' what it touud i . bea'.'e^l and la cera, wb-aL, and olbei
' , aad at Uterefure l?.t;*i.T BAw?llsea
Crr
THE AMKKICAN
JAVA t.liPPPK rilMPAKT,
Noa ?3, Z? aud 131 \l.?.i.m.ioi. a. . New Vork.
The flouipkBy hate - ' "KPVV
alli ~-nia per poutid. Pnt up lu ona pnur.u pacaaara U Ita.
ta a rttae. Uaual tliaixitirit.
?liiitar_ jXoticrs.
1 l_l MCT01T8 WANTED at lha recruit
B \P\J tar reoeV-eo? Tou.i?iitavi?i, ritaten la aad (t'tiat
_aadiaal to 811 the quola af iii l.muad Couuty. for wbirh
_ja will be paid iu haud to aarh re. ruit, a ( t.unty Kounty af
08l?, Batrlajaite ot al lttV0 llnunlaaa. PartaM b.i n., BM B 0
J0??, i.ot yt.t attjetfitad will p.naae addrate Boa No. JU
B08aaloti P. \ Htaten laiand.
Hjk*>i4*< Hoard of K .pertiaora.
I'AVJD _ UAK01N1 R. I iiairmaa.
aV ?'i?_?r Ctarh.
_Jr_ ?ooi70.
N
EW BP&DfC. CLOAJM AND
MANT1I.L.AS,
AT RKTAIL.
A LAROE AM> COMi'LFTE A8__HT_1ENT
NOW Ul'-N.
RTRANO & ADHTANCF,
No .153 BBQAPWAT,
SFsnra bhawls,
AT KET.U
A LARr.r AMOETM1 Uli INl Ll nivo
ALL THE NEW BTYIaBS
tobe0m.u ..i n.. | -.rkr*.
BTItANQ tt ADR1AKOK,
NtY^-Va Ulm/.P" AY.
P il. MLACY.
Ihe -
iioisfki :i pnw ooom.
LlNi.N BOODg A'.'U _A1 1-1 aUwSf*
KIBBOKS AKIi iri ? ' 001 ?
g-KRCfl I U>0 tJ__ AKD WJM I GrOOla*.
VB1A0OIJ and glff l MBiatililaw
BM ? bV M?0PK1 H.\M II
LACEd tmV .aalBBOIPB
rOR.il.? UTDTaOnU g M 'Ti.iN'S.
_ucr_c____?__-i_tf>~ FI.t.NlHKIDCL0Vi.s.
Nut BM a ..I . ' UXTH-AV.,
?It4.i I". ; v KOl-RTH-ST.
Et
?i"ll _1,A1I> SII.KS,
MOIBE AXTTQUKS,
NF.1.V .:.!?. ni ii i t Di,oR"i
ALSl), K\; It ? ill W.I. i
Itl.Al K .-ll.t.-.
FROV 24 i.v ?;..- ro .' i ARD8 Wil
U 81 ll* CKIVKD
A. T. sri.v. -UT ft <'...,
.-. ,y and litli .t.
'? ? LINENfl, DAM iSKH,
J. LIMBN a_ ... '?- 'H ETlhOB,
H.A'-M l.;.
BI.AN
i.ittiiv ki ? risos,
OOlVOREtl M :
HAlt.V'.01i/*|l. a?Jiii- A ., r.,.,
at popnlar pr.re?.
A. T. BTEWART & OtX,
Uioadvvay and 00 Bk
/Mi.i'l l> unifn KNITI ui: C0Vi_R_NGS
\J AT I" T '.11.
*\M'N.-TTR IMBI v. iN MOQITETTB,
W1LTOM, ti ??? '???? ??'?-? tf'-'v ,., w
Ttpr-rR1. l '*?*>
r*( PERUN klN,
BATTR PAMABKH i.H" KS, ht
taaaw aatigna. fiui ?' ''... .?._..,
PUREiUN ind I '. - ? ?? UHEd
1 *>?? erttd ? ipit - ? I ? r '-..de.
a. i. >i i.n\ Ai.l <t ? " ,
,'. ii .ilvhBT hvliU Urlfa at
LL-JiA 1'OINTS jTi-t r<*."ivcd by
ldi_t.r.~ 4. GRANT.
- i Br tedway.
A, .-.^ ?....-? . ' Bl a0 v. ,?? h : ? *??? ?*
nni.- ipj.r !? 10_
n
01 8-3 I'l I OHATiON*.
B. L. BOLOMON i sons,
a:
gOltOMOM k HAKT,
Nu "TJi IV -.liwiy.
IMTOBTEB- ok I A.'KP. _L_0O1MO0
Hwejurtr-r Bad ta etara a _.
UAU01I K EKT ?> ARIKTT *>P
PRE-fOH PAPEK HANQINQS,
and .ia i.ai. '?? r by
?ih.il.I rl 1. ANi) i k-PEKIl M KI' WORBBN I
"IM Ml'l.l.IM i.- i '. < "' VI Ki' SlUKK
_ KHI'ril
AT URANi* - B ' AI' c^'Ri;.
The larr'-t l ' l?OlU)S .-..HPOV
kiadaaf MllaUREBY Sii.KS. LAI BB, A. , iu Ih0
BTl nt I_aui'l.-'l-'-}"r I-'." dowTi town jobrrr?4 | ? :.
p''" ) IiV. '., D MWJ f(
Noa. a-laad>tlj Qp-Bd I ?? o Ba, tr- aBaal at.
%%f T if.L B IT-t i ? ? 4t.-iy.
X'l.tt ( l K'lAlN (.IX)I*S.
li. 1_. Snl.OMtiS it BO-w-,
ULTI.
aoLnvoN t n i?t.
Hara row reaatr a U-re aap] i af lha ahawa r- .
SATIN, . * 4 . i...\.NP
NO'I ?...'?.!. . . IINS,
.MI l.'N l i 1.1 '. I'.S.
A'm. OOBNK P~ _aB ll;i_lMIN:J*i.
tATvriiiu snAr.rs ?;_ d aattatia?i palaaBi?a haat
r,,ai l.? _ _____
TDEP1 RCEVAL* No 667BHOADWAY
iw-AU kinds ol (I. - ? ' ???? ? ? . ? D'.aaa..
Blank"ta, Sarou. i, t'craeu. t h. ' , _!_*______
Mtv I'.-.k '. ? . iioared rbamtaaa aud
Nl.btgoWDi Vt-ea: LadaM i-.to'.-^ I ...'^ i.tr.i.e..:..
if.-rrdared an | labl- Kneti. and B-d eMhea
i it, i? ..t. ? '? KUu,p
i im for ? _
ABBAT. d ii -THB, N.
I'nJ . - 'ift'l.
Na. >*7 1 rlO*.i'A Vi\
| barlni loi a.r.*.y >-.. ji... ;.. ' ?"? letheBBiaB
: 'arture -.f
ROV-- i UPTBINO,
? ? ' ; ???
ndattrart
? ^ r now geltiiig up :??! tue opnui a_d
rr*?la. A.. ?, _
Mi.n'i OLOTHTNO,
ut tbe lateat itrla, ai.rt b?..t ?. r -,___.
It^ Pai ? . . t u paid t ? | < lotbtng
antl I nifi.r.na ^ur I* ?"'.
ri RB18111NO OOOOfl
? ?t fa-i'-y
POI \i. N 4M. rtOYi,
ru.i .-aruut
vi'i.ni ? ' " I '? 'T*.
Mi-:i.iM) rli!R'i.*v AND l'i l? i.i--.
KC.VRPH \M? T:K>,
OlrOTl B, HD) KH., H<< ^ llV 4. At
UUliRVU-JER.1 RID OLOVB8
Tr.at.it a Departm. ifall aaaurtBiaat af the
1"_ tt rnd !?? ?. ' I ."?'' V..'iu_?. -
fuihlru t w-u. wt. ? n vt ?, be i__le L>. vuuitiu u> ajpa.BJA.)ed
Etd :___.u__n_" 4-tw ia. _
PUBNITUEE VO\ l_-JN<_&
B. La EK>Ia<>_kfO_f & SONK,
I..TK
SOLUMU - A il VItT,
0a M Hr idwiy.
i Rltr .-? i, ??-' h - ?'"?
_liOi...'l ..I.I >.S. 8AT1NH,
HK8, L.4.?TniOB.
i:ri'- i'AM\"Kr?
_Mea_8__a_atTof COVEBINOSol Ihe-ATEaTMpjLl -
ta..d NBWEifa in.MiAS. ?A
UOW H> BAVE Mi'M 1
_____ i '? I. iOlr
i iii _t LOI NNi;i;iiV,
K" ?;- liUOADU w. 0BIB 001011 -0. 0BBr" voiik
OULBFET- and <>ii. ri.iniis,
AT 1 ? afOM Hl
!Harinr BaaBf aaal aal orderi. ai.d ^ontrvta pravlnm to tlt
..... .,.,,..r'._ i _J?a. ? . w -? uffer oor entir.
HXW .li'KI.vi .*4TY1_;8 at laaa luau aupoiten- aaid
n-mufa-i ui-r-ee.
. f^- Caliaai y ?'?' yaa *an _ha ai y'.e. a- Bhae_a_B
7T_OVE-i (DILOVEli GJ-OVES.?Alexan
" ? i r. ' ' -i... a?1 i, .??.,
a?o Ol?. Tta--_tl. I uf.rea.atd .-"?. aud il'it-kakui lUdmg
traat raie'y, !'*
..v v-... .-i_.iTaa. aliktaa- ut ui->?*.
.*"" ' ; ear Oarawata.
,,..,.,,,; ...,' I . la fi'l
.... I ? '-'a
h__,lW0aiul* - liri.-dt..y, ua_r _U.-a4.,eaMatda.
/^A-LFETfl and ?>ll^('L?)TMS.
V> AliAB.t _ BPBNl l.K. Ha. mi t.K4M*-ST.
ar. oBf..-? u- I ? arpete, Otl-I tatha
,, ?t , , .. r'iw? lAan He -
.B.v4l i ? e_,_._ie U_ 4'""14 uud pncet
iteroit pai i^t i. '
\__K0E iii.rnt of 1 Alal
SPHJ ?. -Mr A VII.UNHiV af t'.e uaea.!
?|| the i.
... ta0H_MU__r-4| Nu. u.7
[ hrnaiiw.j. ____________ _???--?---????-??
Kil. WA(/j.
. NOW OP! N
OITB BPRTNa 'Vl-lti".i i/.. DPRinCL'1
r'U.'. vs r Hll t"r,t
' *
1.nH-)\;,'.;." B ? ? M
\1M1, Dl MORJ-ar-GRAKDOPENINGoj
_>I p; eleiitfH SPKINII 1AMIIII..4.- 4.:.
Kioadw v :. ?.. .... Pi i i. .nt tu, Bro-01ya
BprtagNi r o'PaaldMi Sow Raady. _
15
_AD8I BEAD8!! BEADS!."
AJS|? kANCY OOODS.
M. I*. Ill.OVl ; , l_.pc.ter. No. I- Pe.-I lt 0 T
t^UKNCH, -ttgliah, iu.il Nn-lili M.K.^l.ii.
BTOCKH PBllTTRKEH KVKROREEN8, BWABP
uA bTANDABO RUStH, UmdlBg. and for at.)a l.y
i- iWM A. py .* lr_-.Hl,
Corporation Jfoticte.
f 1,000.000 ej_t*
county or ,m;\v-yoiik.
PKOPOSALS P0B 0l.000.tMM) HOI.D1KR.S' HOITtTT
Fl NO BOBfflO,
(BEtNO THP. RAT.ANfE Nl?T AWARliFt) ON B1DS
JfOR t^.lfll'.OtlO Ol'l.Sr.D Al'HIL :, 1864.)
Bealed Pi ?- nvd. wiil be r-eeuTed nt the f'..inpt'oller'e efli'"
antil SATl RJllY. April 16. Il'-t, af a*l I"-k, p in . flJkaa tbe
aaine wili be pabicly op'ti.-d f. ? i tka pMflbflflflM tbe whole or
at.y part ofth' laiii o' "'.'" I -? ? ' t.'..?" !-. Oflflaf
Bouuty Fui.d ? lifld aj aii Oraaaaxet of the
>!o- i af taparrhwa, pattad '?'? aa, wd by auertof
tl | l.?n.:a'.0'e of Mt *."? "f Nt vr I nrk. p .. ?ed Kebruary 8,
1314. br uj tbo .ciount BJt awataVd ou b de lor B2,U0u,li?J,
i.iil .'. UM.
? ?! I...I.J. Bfl be?r ll.tire-,1 el Ihe rite el ilx per eeBt
ptiAiium. i. ? lirt< day of May ai.d
? u. e.."i j? ,-.r,1 ll ? I.e red'i-iuable
fo' wi. I'.'t buiiiliid ii" '?!? ? uiLt-l 1, Io*),
. IBM
The patBaatk wM .tat" t.'..- ? ? BaB tmtmi mtt
the piii" pei ..ii" l.i.nu ed d I :i. r..,'; ai d pna..ua wboie
prnpoula are ai-'-ep-t .1 vi ? I ' IflBBfl "
| Ii. taaflfll ' ? ? ? I to tkrin T"
ippptively.
(in ir .en'inrto lie-(V n,n4n.!!. r the reeelpn of the OflflflBfl
Tiiian ii ' i ' ' i " ? J to re
ne b.I. la aaaal mbm Iii f l ? ' taaaaaai
: ; ?yi;. n'?
' ,.'?'.....:. abaaM I aaledaadlaaatBad '? i'i. p<*?:a
tm S.-.ln-r.' Bounty t i.i.d I ?J-. a anu.o-ed in a ae oud
??ne. Iflft -
The rtfk lt I aieadMreJeelaa-araBaf AekUh If ien
aiuered nrreataiy to pro.t-t-t oi yrenioto the bitare.'J of the
4 nuiity.
MATTUK.IV T. P.h'r'.'.'NAN Cn.i'r'.-.
4 ily of New Ti.il, Dtftft-NM o.'liirtnr", Cowi.lrolirr'i
Othm, April l, IO*._
1T S. NWY.-N. Y. CODNTY VOLUN
U, Uil I'n.MV.U'ii.r.
(irri- i, Nl w PUUMBM
COH- t'BABB-.ltatt. ASBHiiOauWAT )
r.,ooo BEOBUIT8 wantT.d
VOB 1111 NAVV.
rorsiY BOOVR ok Qino and ftioo, casii
BOWB
e.lSt.teaa'.: - - r i-1 t'- C:i ap th"
N'.tv. Mt] ttiflfld ihe raia.uc ol R"< T ll. loi Ikal blflBflb td tl"
Maall BttiaBt m flka Nary itndl be
aa tba faata flf flka pbu-a wbere Bharj -BM to be
Ibatt aaaaB Meya ? ' ?*? *'"- u'e
I . .ui.'-ei C um, !l"i i'.te i. -olv. ! to Kv K'"''"
N,tt Mt hBlflflafl b aaty, eaaii down, npon tutur
. \ ui iitp.'tJ lnlo ihe ,
M MI :. i '.i.oiiM' rOB UNB Vr.All glOO.
IVH?M 1.M.L-TIM. BOB MOU IHAB o.NL Yi.AR
?ooo?
IV ANY PPr.SON BBXKOOM A RKi'RlTTFORTHE
HBTV to Tiiis UffBOBI wul B-MSITI A 001 Bfl
MI - MIl'M Df BlO.
, ,?d.,.in..ry ..-am.-n, ?bu w'! le .Urrped f-rtwo
y.-.ia wiil tereive, ia adui'.iob t.. tue abote bounty of B^OO,
? ' ; y MadlBBW mi tkflM ivn'.'i BdM P-iJ M
i.,i.',.,piil i..n.i,ty.
Th- ratea of w?n are ? fo'l ,wa:
fmmmft-CLmmm Hli'.Mi .? - .*?.10 fM ?flfl-b
UCOND-i LASri Hil.M. S. '2.1 p?r uiei.th
COAfclW.-.-t Bl. Is P*r m01,th
BIAMTN. IN V moeth
OBXUBAE1 ^^.AMl?..1. l-t mt -aaak
ItAVBBBUUI. I'i p? n,onth
hiiis. IO pai aaaaE
r.oTiaiiln. .t U tak.n unleM th..y . Idd Ifa
^..,.1 ii. P...-I i-eil'l,, .'..I "?>! '??"'?? 4 f~t t it.ci.eaii, ligul.
ir, all, .m-. lt? .oi.hlI ..I Um-pa.ei.ia oi |_,duaa aicat ue
iut-d.
Ihe County bennty and the ib'-e u or.th.' adeanee fay wiI
be peid toall re. rjila urear>e.*lTe ef rlaaa, and bal! ijjoaihly
M& a . bfl le.". .t l*uii.?. by AjipliatKO te the p?ju_l< ra ef
:^ev..^ .t ei. iibaaaataOaaaaykaaafcavdi
A i u-edful li furoiAtieo fAii be eliUl.od r>y app'.Ti"! at tl?
Ka.aJ ti :.t tn U.e Pail , li.J per? ,na f?n be eullated ar.rl
i at eitb-r of iba toltwii-i natieafoui, wti b aie
. ' ?' y oiiae aolhor_r ?* '? I
'KHie'leaafeva
baaMdBad to tba muu ot U-Uiy aadC'euaij u.'
ew York.
fAPT. OBTAR BUIXQB, I v B ?* ?< l-erry ?t.
CATT kuwirui iioM.xn i i s E Ba._MWtfltral
Lii.i r. t' bm ma Ha-caB nt unt, o. h. n..
No. l4M_v?eC
A4 i 0 BUUOBI Joiin \i 001 ? I B v
No. i:* bapM at
r. OOM BB1 4il MTMKtV flaw.
MATTHKW T. I'.Kt.SSAS. i , .1 I
OB1 KM BU Wt - ;-!?.? ??
wii.i.iaM m. TWEED laparelaar
v\ .1.1 AM lt BTl H'ART. WtiitpmaoT.
LLIjAH V Pl HDV ^up.:tl ?
4il. 'KoK UIDihi:. Aua nary Mrubai.
mrtiitteo.
i.i. "s BU '? I. i i.a.iu.ar..
Npw Yo.I, Ap-114, IBH. _
',. I 01 NTV N'll.l NJl.i.lI l'"M
, ktlTT. I
'ifl. e New Hi'i'i.." ' '"."? OtUBBBBB l?. 1
uu KioiMti - ; _.? aa llraadaay, J
N
10,(X?0 Y<" ' M il i:s VTANT1 \>
Tlie '-wl"Wlef aw t.'ie pe u '.'y n.dt -ftienta otera?i:
OVVTt MOVMTt, mm)tmn. 0*a?ei
?.?nn OOtTHTT.$tttt
' ,i H1ATKI OfJOafTl to Bew le
emita.....Xito
.u_ to
Tp'.erai aoid.. a.- "* w
- tn ?
I.'Al. ?
Arplieaiiona t? be ma^e/-"*^*'v .1 "" tttt" of tbe Com
?MMflt
jy Ary ptflfltB hrii.;: | a Ba ^'- bB bafl ai y tr
'L.. nBiio. tuJ. ftcei.e a toumj pietui'ai of U-u do.
baa
r iVOPVltVY OI'NTllKR May???.
MATTIIK'tV T. I.H1 N't kfl ' . ?
nKitON BI '.' I '. r*B r,
I MJA't K. I'l'ltii'i
VMI.I 1AM IL Wtt II AK'I, r-'iperri.*,
VI ILl .'AM M 1 W l.l l>. iiup-rrtaor,
ul H.i.r. OFP1 .?!.. A. a. i_y M
i .uu.'i/ t:?mmitl't.
. .
New Yon Anr 4 ?'_
p 0 k P t> K A T I o N S A L i;
BKAL I.STl'H..
PfJBLfO N'li.f'- i. ??? i I i ???" by ?i
rarari reatad a ( I ^o^ ut
.. i ii, Kea ? Ibe I
tilpaaaed Ppbm<:> M, lb**, aml an tai " Ikt Ial i.'aluie.f
-d Ma? I.. if.4.'. '.'. .riaoftlie
? ? AU'-'H'- , "'.
MATliRi/.tv, tbe Wn dh\ i. April !*? 4 ataeea attbeEa
rhai.jp ,i.l .i i"in, N' III ll'oulw*?, I;i t'.r i.itt u' vp*
v,,... ,.. ? - i I.i. 1,.,'iln- ei a f i ? w
? %
.. ,?:. . i ..i i ii. im
?i. , i| ... . . i ..r. i."??."! CT-mbrra andBaade-O
/ li. i. t ol I indee the ?p?t li.le of M.ln *?. ln the idty
iwoen Watt r-et, a_d tba Eeal H.-i.
be ebtaised at tha l i ? Oflkaa, HaI t.f
. . IM4.
. ... r l.Aaemeupyan.l
axpenam af a ". ? I ""? ' '? | ?' ? rr ton.pt fllei ?
Ofliii i-?..... lu U("n,.:
da. i.f ,vl- i.. r; fl." Iba " '
. maj remahioxi bo J aud aaartflaft '"' t>' T'- '
lt Ihi IAle cf lll jel oellt per
1 W Miflllf-.W T. BRFNN4H C..?V't "-i
( ,'t af New York, Hepaiiinenl ot fuiau ??, ComptioUeta
i._
ppm Caaial Aaaaaaew Paaaafaai Apii':'. lwet.
'Pn CON I Uil Ji H.*> ? >i|'.i-:it.' .-'til'il Pro
I txi.A.a ia.Ii iudunr-t a th tke Mafl of 'he wori foi
. prdat tlU'lh'-e
,. ol Tifl K*I>A. Apiu 14. b.r
BUwtioo al kl Vb1;IU4 la ti.e fo ? . .to wtt! la
SaaentMi " Hudaea Rl ?
- ti tb ? laal Alao, n, r ' i . ??.
li ", ?!.'. ! ? , .-.-..'.il' .'."? ' ''?'',
niiiti'alieettoaear Sixond aveoup. Aia-' iu r.i?l th aYenu..
il rl., ," and I . ?.?!.. atreeta. \,. ?
an~-t, i^twp"U Ihall ani a^u.ip a.^1 ?! ? ? U ?<' : ai.d ami
a atieet, U-4we?t. ii'" i '*.',-.,,
. .,,.",., ...n of TUAi-HUiiK PAfr.Mr.NTI rn
TVued awanuo, froei lifiyauih itreet to I ...?> aUlb rtroi I
I ??.?!. itreet, betweea Ntath and Tentb a**aaee |
ai.<4al..ii iw.iiiy --ee'?i .ti~.?. I'""' r iltl''" IS'-HI. aeenue.
r I : .1 I..I l, fo'ru.e'u.i. ...py l" the 4'ontr..t flrrk a" tnla
-g,^ Tll'H STKPHr.NB, > t.oton
? KOI'T I-. HAHIlAi.il.; AM"d,.,-t
A. ?l IjlM-N. 1 koa/d.
Corpotalion Noticie.
t^ERRY LEASE8 at AUCTIOK. ut tha CITY
BAItLv?Oa MONI>AY, .Marrh l*. I8M, at F.I.K.VKN
oeltxk a. ui.. wiil ba0O_D? pubi_ All/TION, to tbe higboag
b.dtitrwiiti atl.-auAte aet-irity, fuiet'im ef leu Yeara Iruui
lha lir.t dav of Mi,y lBM
The I.e_ee nl the Kerry new ei'ihi-hed from the foot of
Houiton -treet K.e?t Riee.*, New 1 urk, to tbe foot of Irrand
atreet, llrot-klyn. I I).
Tht f naan k? thi Kerej aow etlahll-hed froro the font of
Twa?J thBd iti'.'t, r.aBRirer, Naw-Vurk, lo Urvuuputal, j
10a L?-.e of the Kern |ov eatabiitbed froui the foot of
Oraadatraat. EetaBleaa Bew-Yerfc, tu tbe luat ei iVr_u_
a, K. Ii. ______
'I i.a Lea ? <>', Ihe Ytrrj now eatahlithed rrnrri tho BM of
rh-iii.h'-r. ltr-'t, Nnrtli K?. r, New *i urk, tn the foot ol l'aro
i .| i. >..-n N. _
Ina l.t ih n: lha K. tt n?vr aatahliabed from tbe font of
( .'. i r ,'-..' '. :'b tivrr. N.-? V -k I ' tl hnken. N .1.
TlnrB-a iaiaiilraii| leaani ? 111 hn an'd rTl n' ita
.1 . ,'. ntatre tvereof belongtag'to tbe Corporation
of tbe l ity ui Kea . urk.
t'ONIiITIoNS
The rondiiifrnt and I a LaaBM to he In the
otnni fi.in. vi Kerry I^atta karetafcea ealered uito ky the
i I - -i.,,.
Ihe .-?_?*? for eaf b af tne tVn-niiiatl Far "-a to be made
t . ? i. . i tbe i.-,.-um :'- ? Cbarterharab?Iaa
otnt.iii eaee_a_ii ea lha I'""
leaaa r . that ha W they will raaduetaBd uaBagethe
? i Ka-.y nr remra agrartnfii- t" aueh ri.'f- regale?oae,
we aow or m
?BM or pi.tel t>> ti.e I < BBB B * 88840 <' M-te
Lt iialatan.
The Birre-eaet af tht rarry l/*a*e and l?a appaBB-gai ta
t__i ? a i h. raqahw. la a ?? ??? rtirm
' tlie 1,14- Rl t.|,..? it ?i.,li - ,' ? l
t?ei.'y aer "f aif theaiiuuni (n.i 1.. ii_ ?; aalrata
? . al '?! Ihe 010 (J' a .i a eaa rat eai
[eate with tbe uanal r '? i ' t
lla a? I, ll ? . '
, tii.ii at tta eame tlrae, aaecuted by tvro tunti..
. ?
? t tha r n prral r h? \. ? pan li ? . ,?
. .i i -,,,: i" :. ? ? otiuo i.| i!ie
? -l . . ,.?',: - ;.-?. ' ti - ... r .
the La e, .'.?'- aadBereaaa .--.n . ? I ? > |....i !??
,. r it b ' ? tu ?d by rh-. Cor
paaattaa l a al n aeaeaa0a_i a I ? ;> or Balahaad,
-?. raroaoeed tu be leeeed, dBlBkj tha terai of tL?
.-;,.? Id tbe lan.eof tlie_h.iTalii.lu d '-Triet nr. Ittlartjf lliem.
b. i i | ed by pettkN eUrar lhaa ? ?ee, ii,.-y
v - .,, ,, , aeat with tha prariaior.a of tha tawa
aaiafair a"|.ri. '??'! ralnatina (ahatiUl
tha pr. M I ? ' t ' ' *nd '?* ,
..--,, ? ti..- r> ,i...... '? r l ? ? ? ? i.
? , ... raaaa ariM?M t>. lha t. ?! ainl m ?* laaaai - la i a*
... Baaaol afTBB aata tha a*tr*i~J iu ba aaid far thi
_?
, . ? a_A> r-ni,'.aii' aeoa fi ft r'"rv
B at u? have attachad le Ita aagioa s Bre aneaa t?t i 11 l I
,,,.;., _,ti. i.nt laaa lhaa480tn .,,.y_ii<t
d iii.'li- ii_l aa lll.lt lie-d |.y the I . ra I'- 1 ? ? M "' Baa < lt) af
New i .rk. aud to b? Baad tar I t ol nr.?
? ? . .. tei re . Ired I" lha I ? ?'
i . !-.:? lAepar?aaat el iew-Yeffc, for wl
... . ira i- r beai
...,i .1,1 i, ttaaa t" ie naaatt-d laaa tlwi one
t?,,r. ' hLATTUEtV 1 BRJ n ..iN, CanMral?r.
The abr.ee t.le <.| r erry I^-bk-i it p ?t|'"tn d nii'.i. 0ondaj
/unl 11. IHt.4. it tba lari."'we ar.d ii.' ? ?Oated Ni
I8.1IM MAITUEWT. HRKNNAN.Ca pt llai
i.rrn-a t KO-ro.a Agnnrrr I'.oabd. Apni 4, l*.l.
ii ('iiM'KADTOKS.?Si'iil-.i l^r>oaB_8will
i.i. yel al thitr_u-a ub'u PBIDAY, rl.. lith day ol
tprflaexl at 12 a'eleek al eoaa,wben thay wlB \f pablirlj
nr-e-,...! for PURNWUINa ndCITl ?_w__ty-ftre
llid-.il (.'f-l aaiiiare feet "I hi! I STONE rXA?;ClNO,
a tn, tba Ttaraaaa a r... o :? !',?.,.. 0 tha N'w
i I'l .i ? ai.d apet'thcalii na lur thi anj.ia eaii be te. D
cuapuixat.uu al Ibia o__e, __________
rr T11O0A8 rfrKPHPRf i Cratoa
R.illT. I.. HAililA.ll, }A.l'..d,i.-t
_TW. CBAVEW, } '?
VALUAItlaE FERBY FR_-NC_-___Efl AT
T PUBLIC aOCTIO-l
Al tbet iiy Hall. on Mtl.*4llAY. Apri! II. laM. at II nVJot-k
a n*. vti". ' ? ' 0 at 1'- a- bidder,
wirl. t... ij-ate >. . n-y, mr a t. rn. af It-u yeara
(i. ? tba lat ,u) af May. 180
TIe LFA8P af the PRANl'HISK of the rPRRY now
e-'t. ...ti' J u.iu.'f aud taimadlalaly k-^uluiaa ihe graaeul
foot of iirv. d't . EaatRlrer, NewVurk, to
itb TUi .t.. I.i -?atIj.t. E. D.
Dibl I I -.rtANf'llM uf tbeKEBBTahaulte
l_-p.r.u i-:.e.l Irum llia at.;. ai baa.a kalWSafl Pi.ra Noa. j
.? .. n ., Baw-Teck, t.? lha ' 0 ' ?el oi ltr.u.a a ,
11.. U.wi of the Fraia-I lae uf t'..' 1 t-rry ah< ?; i tn le . r h
? '?
a .N. 4. ^.,;k. I". t"f lu.t .. . l?. ,
i'.; i y:. I.. D . or aou?e |~>hit ad^u. erit tl.< r-i >.
The ? nd aev.ral Porry LetaAei will l-e t.,!l -D Ihe
r rr ? ^ .. ? ir-. ui J sdt. u ?. -t tl r:i ul tarlr.!.,:.-, lu ll-a Ur
' ef.be fitt oi .New \ nrt.
CONDIT1 ' -
..... i ?. ihaiaBaeateheta thaei
rn kaaealartotol ..eeutere.l u.to b) 'I.a i .rp ??- lon.
... rt .a.-.. : i .-.-.. - ? ?
rnfmr. I ' ' ?'ll0? to
. . i .r.'t a*tae part tt lha laaaee ai
. _-.. that r.e o- ita > w.li. ai.du. i atTl iiinue^t Ihe ?etd farry
??- a.- e-Al''? t'o auji tL ? ?
w or miy harrafter ftrem tbsta to uoie ne
| | I. . ? ;a.--. .1 I X t. t I oinii, .ii I..' i. ? r .v.to LeapeiatOTa.
r !..tai ofli.ahrnr I-_taar.d Ut at?;
ra.a t.,11 In-|.-t|i.iretltup_r at the liiu- auJ plare ,,f t_- ???
. i . ? tn-M.. .
al tki'Aii. >unt bld hr tha au r.?l rei.t, t. ayr|.ly ou tbe ren; of
. .itter. ii, cJI I.a ri.eyiea . '.. a w . . iba -ti.aJ
.. ? ? M '
, ._ i - iti .'. ..' '
? .i ha!ta bUI -xr
J ? "i t-ietiea, io lat- a; .lur.-d by tba l ..mi *roller,
br lha MBBataal pajn.ti.t af the renl quar*ai yearly, aadfor
tne lariiiiui e?rr,.ut,a ..f tbe ao?an?Lta of tfie itMea. Tha taei
aud Uaa eir.an.a al Iii" k
reeettue aremi- t Be i?.d nr 'I e p'ir i.te-i. ai.dn.ierp.-nea
, . . a,a i. i ? t>. liia.trr.tl hy ti.e I uiporeiu.i. r..r ..r lu . -.,.
i, ' .. , w i fia |,iat tl; . rl ki. d or pra-uiiat. pr.ip_a.-d
?
'M . laaaa ihal a ? ? I aalllaf earh tVrry
Bael le kat.e -lleene- le ite aaaiea a ure a|lt.raiu. or I.T ar
S. , elll i. t I. -. t! an tne faet nt !..._- ../ ta. ...iii, _,.J
. I . . . . ...
. .1 l.y that Chiaf aCD-inaar ? hia Aai
' tba ( n? ? Naw Votk lo a
? b ..' - ? -l .1 ra-alea te, !t '1
.._ . 4 n ita.i ??? i- I .. t ?
MArilit W T UBI ?? ?? '
T
_o IDrjom il mun vToncftn.
C\\ FlON.
? t wift ELLE0 M <*'-'i ata a(
,,, ? ... 1 V r. ,'? ..f * n foi
. . ? r i Irea. Booda aud ebi
?arrted an. I at raby rautloa ?: eud
r.rr. |, r-? .. . i |>- '? .i ? ? r i .- bei an mj ?
aaya dabtt hjr aer eeBbacted atiber baiare er after
****** "M -Mrril
P. _4t.ii. April 4. IBM _
DB0P8. ?'! BED?ET00 the WOK?T
i\-.- a.. eip..|,._ ac r. . . ? rtai i - ta i
., i temal kn< wn t' *?" AJdreaa
Dr. t i). BOl H 0a '4 aVeel I ' ?? . Baw I ? i _
VteAHTBBBAaTBB a I'.-ri. i. N ?? NlBtB at, 1
Nrn >. ?H\ 0_r_hT, IJbl <
IIEB80N8nwningoc r.iu. ?
Mil|a..*>tl.nera.!.. ?!?? r- a|.
ufBi-edal) the aa of all aueh t ? I ?
rla.iter t. ..elioTartiUietnl or Uea. Iiei.l.l f. . 1 i ? ? I
aaae, KUudlng, ll.ira ..! < 1 art. - a v ba r. q .!?? i.
MI.W iBI VA0 Vi. i
AlBTHOI-OLIT-Ji rlll NlW .uaa. V p. 4.11*4.'
I >r_i | gl rii.'IM'. i
THE OPFICE "t lha 1'UEAHI l.'l.li _aa
t.e?n ia,..".rd frori *. II
: "I .V
l *,ll iier.? n? <>? r ? .? I . n.nney ?-e ?_.?
,. .la HKS.l. COI '
ii.t the I M ^ar.it*iy lu?.i... ., al ia ofh ?? No. i__ Kioau
Wa. 1 - ?
AU eaaeha ta ha Baa-e aeyehta la tha ardee af tta T
. !?* A ... i-i i.. I a ?'
t . tn Mr. i ? n.. a
. . u . .1 l. r . I tht - ? -I'.i.
V i i . i: ?: i . >??.. i
"I i r?e..i.l l'i ' i ? I la ? at-1 ??? '
rXIHE C__A1KM*_N nl
1
? .1 .
?
, n t -1
B, i 'l ii. Conii ' ? ?' Pal -
i | -i..i >i : kaaq ? loa lal hh ??
VrfTE THE <n\ii:ii i rOR8ol tbe Af. U
y? g 2 . ? i ??' ' ' ad aad U *m^ i__,arlaBla
rii. ?????''
., Soi , 'Bl waaaatallart
, ....!.. I?|l _i :
. '.. yaerwaa:
i .? a*'T ti
I
i leiuiM-n. 4'tt ai
Beai > -. nl i Po ? i !. I
Buaeruataadaati aallaatiBa. liJ i*
B 1, 0 aati'.iiit received.fl.HTI T>
TI.? Ind- t. d aaa af Ihe tl Bl tl MB? ti/.e wtr
| , areet on lha ahora auaaata o-rvair tt.eti.a
a. ul a>l. .?'''; tt-a'.?K t'.i .i,ii.li...i.t aiu. naea a.4?i |_M a
art t.< [..uia bila . -
Bl?*e tl ?' abute ilelM - i- a
f?l hi.'i" ?Bd B.i. I, ?? ".I / I iti li' I .'' -t .
Ur lea. i leieetuid Ni'" . t "
. Hewerd, l'i ?' i '.u. u .' -.
ii.i,ni laearl. i>*
i dBereaareea. '""J
T..U1 borrottetl.#7.6<e0
Xlii.nm.'.i" alred hythel . a-id pnl
. niinakla iu iu..?..ie" Uep.1 , tat fo? faaaj B
ei-.m*' 1'.
Th. li-. ''et aild that tht-y wrre not ahle to piy the tare.
r . ti ?
ahaaah Bfaaai i. ti.e mmmutttm 011,88818 pBaeleaeaa
tiit i_b nf tl" -
W1LLIA0 IIIIRNTTT. /
t I1AS. VV R4IHLN-0N, ' liiTe.tij_lingtuu__0ee.
tkor. iiv.n s
l'Btrra;i. Staii-* *-A*?iriBT i ."t
0a 81 HkiiAU-A ., Nrw iiim kftil4, laaVi 1
WITH othar importaol Inti reati, arT-ira iwii*
nerted witl, tbe hANiTABV t . I.M M ii-.-lllN nll BM
la i e.i.'. ni'.'- for - 1. i- Bi i.i ?, .:'..u-? ..., orra-p.udeiila
wil'nlaaae aMpm _ll it-ttera runnftad with 'h- ('najinia.inn
la Ur. J H?m lk ll J*.NKIat;>. i.aiieral .SttT-laiy. Ba. V
Hinadwiy. Naw Yagk. Privai" anip .|M,relentt will ad.lre.a
int brolber. t. W. IA HKI.-UaVH, N?. aa *A ? l it; Paclb.
Mail lo wha will forwurd B.? lattera t u tl,p kl 13th, aud
IM el rach a^Mta -k-Nttk W. UlUuki VVB
U.
ALADY h*vinR from $T>W to $1,000 in
eaah may tad an opportaraity to INVFST !t, with ber
aemeee, ln a pieaeaiU aad BreBtabbi hiiaineee, wbent there ii
Doriak, and v_tra aho wf.i hsee tba Bwoey mmrnt kat att?]
eontml, by Addreaalna, M. A , Trilnrne Offire.
J3l-Cip08ill8
[No. 115.] AaaT ri.iiTHtxo ATB Kyrie.tut OmCfl, j
t IK, 1BHAT1. .March. ti, J1B4. I
PROI'OSAT.S uro Invitcd by tbe Undfirsiirned,
aatnTSlTBBDAT, April 7. 1?64. it II ealocb*?., for
famiahini thia Drpertinent ihy contract) witb:
fte:...?i l 'ol.ira, Aruiy Mandar.l.
l!. |liiiiBill t'olnra- ArtiOery, Army ft-nda-d.
j:.- ? attflflal i n.n-*?liifantre, Army dtaodard.
Ottrlti ii l-_i,, Aruiy .-t i.u .r.i.
btortu FUxa, Auny ai indaid.
Oaaeral Hoepltal Pl ji. Irnij Ht.mdard.
Ceeapeay Uraat Baeba, _n_yBMadwd
Cotopaay I'luthJu*; Uooti. Army Maaaaal
? I). ripOvc l.ooka. Army tttjaad I
Coiupany Matnbtf Report rb.oki, Army SteudtraV
I'. -i ' Irdm Booka, Army Slamiard.
P, .i Lettar Beoka, Army Stand..rd.
Po.i Oaard lt.port Boaka, Aru.y Mtaudard.
'.! Leltt r Bool ? Army titaiila.d.
i: ui n'al Deeeaiptt?i Rnote, Army r-tandtrd.
lteriiiieu il Iiiib-T Booka, Army r-taiidaid.
RefiuieniaJ Otd. r Uo.ik... Anuy MumUrd.
ll .t Peaiber Boekeaa, an ry dlaaaard.
i i.ii,, li faalhaia. lor Uata, Army Maudord.
i ,. Berrli e AT I a Bl inUrd.
(?!, v one?ilrdiiai ee :- -i- . '.'., riila. Annr Mandard.
CkailBBi TlBapBtl SttWLrda. Army Staadard.
Cbevi i,t?t. v.'rj, Kerteeat Majora, Army Btwdarfl.
ei.. rreae?Caaalry, Qr Mi. ben. u-.t-. army Hta..d_-d.
Clunuut CaTatry, Ial BtaaaaMa, Anay Staudaai
( berionx?(aralry, fkaraeaali, " rti - - ndard.
dard.
i . | ..'.. r : . .-- ? lA'd.
0, M. S. r.-.i.,.: *? n/Hi ndard.
. |, '.-...,? l.l y Mttlelatd.
? i ona?iilu .iy, * rfeanti, Arni} .'-umiiirrl.
, , - lard.
. -. r ??? J.t Majora, Anuy .-iundard.
? iloua?iBburtry, U. M. Ser/rruti Army .-landaiaV
, h ,,:',?., I.. -? nji ilui. irrnv Nunrtiard.
i r ua? li.fantri.Htttf ""- -Ir -.'-' Standard.
,i~Iimi'.it. Corpaanda, Armj Btaaaara,
I'i'i .. IU-? I-- Better, Aitny Standard.
|)r,,. uaade?Baare, Am,) Jib_ubi.il.
i
llav.-r'?el.^-Piiu??.l. Aruy Stmdard.
, Dnk?li im! U oa. In.j M-n'tard.
. be aaaa at tke Otiee of Clothiaj aud
? it. thi. -i'i. , ...
> irered Iree of rharr-. ?'. tka D. H. lr.apeciion Warw
i.-. paekaxea, witlit.eui
pertj 'un liiBfl, liie ,".d and quauAty ol jood, dia.iactly
niarkadoBi I utiel* aad peekafle.
Part ? .'tl'rim eo...u muat, iu all ratea. fnrniah lamplea.
oarbed nml ii i.,,.-"d ." .orTe.pond V, th their pr.rpo.id. and
iIu.':i.it:T atB'.e ii. Ui'-ir l.d. thi '| ->",'',> <'l ?ouaa ih y pio
\,.*- ?" ...r- i.i . tba prll e, and Itl .. of ?' UYflfy.
A :n?<i lt-. .nn.-d br twor-.p bk )? n :.? aaaal a Mai
ji .i . . . uaraatiiBlnB Ibal iae U.udei vtii. lupyiy ibe
a . . ? : r ni- 1'ii'poaa!.
Hi.N will oe epeaed ea l'Ul ilSi'M. April 7, 18Ci, at 2
ii,," k p. ui.. at thi. oflice, ai.d biiden aie MflBJHaal tu be
pr."?i t.
Aw.rda will be ic-de on SATl'llUAY, April 9.
ti.i. ben ,u.-.u tuai ib. contraeta wul bo fiiihfai.y
fblnll, i .
i'le.Tan,. re'.i"imk to Propo? i wil not be nod'eiL
n.uu- i .in. al l n , "-"!? txaj l" tbtaiaad At t... uitiee.
. ,' - ..,r?^on:ib|pUteiei?ed.
Bj ereat of Col ? noaaa .iwonos, A. 4d- M. O.
i ll MOULTOE. CaptolB ad A. Q. M.
~"v:7* l ?ax \R-p.aAL, liorrujioit i b__wa, April 1. 1HG4.
IIUOFUHAIJ8 (in doplicBte) arill iV raeetrad
',v il- i.i, -li r. bynad BBtU A prfl IB. laBt, !or the repau and
. ? oien i-ti oftaTilry Aeceob
" h~-i tn letTiie, tlit?? accoiite.-meut. to.bu p'Jt in
a ?' i'-t. ..rd-r ,ur l- - .e 'o be tuoronrbly bi.ttkened, oU-^L
attaiiiil. weadal _MaaaaMafta tt of aatkatlltiaaaaUaa.
1 ',,.-. lur funtUblnfl new articlea to eoniplete tbe broken
aet>. IromplelaaateouabrUof 1 SabarBatt, l.SaberKuit,
I l.itin. ,-'^"T>;, 1 ( .ri. 'ie- finridte lt',:,
,, ? tarti .-Iloz, 1 I'i.i'.: I.'iii-r, 1 f'.p I'o.irhau-IPiix.
Bei. ?.: -.iw tue pri.eioi iiiinrlni and BtaMneeoi iplata
? a. '. aaa ??( :i" ? ki:irl-a, al-u thr prtee foi l
arti teaaaa ta t mlurrn to .ampiee tn h" aeeii at ti.e Arwnal.
. . tiuu tl.e WMa l-.t wili be au'erialned, aud
i iai.iifet'turt'iaef ti.e al'i -Jei. I .ie jaoa. are
I toaabaaedaaflBTBtMfl by tlie Inapeetor, io be d"ll?-Ted ??
?ii- partlna. an J d"i- e.-i. a o: ooth o.d flad BBW
'io iiisd" withiu l" ? '!'?? tf eoBtn t.
i' aia *j_t, aa aaaal, aa wnaltadl r tb" bdtbfaJ fnttla-ralof
il,.- tontra '.. Tlerisbi tonuevt miv Liadeei..ed "t>je''iijiiAb.?
. ?_ It. V. V AINWIUOHT.
I.l.-ut tl.. . lirtliiaiit^, tionituaiidlng.
(Dccan Stramero.
t,Mi: riLIKOKNIA,
M. O. BOBKEVxTB J.TVTC
TO
HAN PBa?^CISOO AM) Ol l.GOX,
UA I A.NA.MA KA1LKOIH.
Ii.e .I'-aiiilf'.lp
ILT.INOTS,
X.A.AI tuiia.
8ATIR0AI. Apr.l .'3. at NOON.
?n,efin->t '_>et. aiul ttroateel .'"ajiabiu u- the ( .-. irnla
-, .. B_atB ? abo-e, lroui BBBa_M ot IV?rr.-n?r., Norh
f 'gZ TmkjM m !-*?? arpl, to a N. r ARRI>
eui. oifllaii"- ai U ? ??
1.MI.' CAI.IFOHMA via PAJfA-CflV?l fir^'
.. ? 11 Mit-.'l wiU le.?e New I ork on thr 11 '
and Dd ol ea. I n-otith. ei ?pt wt -n tYomr diioa i.ul on M > -
UA'. *be^ :La d.y ol dej^rtuia wiU be tbn MU.MIAX loi
r'j Freixiit er I'aaaafle appiy at tbeonly oSee, No. 5 Bow
;., <r,.u. * Ji.ii. Abl.i.N. Ariil_
i UH)m KErY-OBLEANS, DIRECT.?Theiuiw
I i B H il ftaamabip flEOBOE CBOMIVKLL, l .pl.
. j ?> M".-I- luii-i ea riATLii
HA> , Ap-i' B, u: : r- m.
I'aai ? witb im. .-, ...e-l ?.-rommodAtioiia, a "
A,.,..t? II. H. i KOMII H.I. v i '?-.. No. th M-^-at.
VATIONAL 8TEAM N^VIGAtWSTfJoakvl
11 MM.
71, ,.. .. . a?n>xl ' ' ' ''??'?'?
.... ... ,_,?,- ad, U iV'-b-i';:'' Htamaara, from
..l.u YORK I' :: ? l.HI'iK'l.
?-. Qm ,'i.-uwn to la-id pai" ajer. and leeat lI.Lxl
JkaPHIC DlbPATCHBA
ii.na. OMBaaada*. taaafli
I'lti.v'A....?.r,i.Oraet.
PKNSSYLVANIA..1AM.br.'okuu.
?N4..-',876.?n"ie.
MM A .MI '"-:" , ??. ,
ri hiTe a'I baaakflBl ur?"r tbe in.ne
?birrc-or ef tbe littapaal UBtUtwrteen B
? ,p_-: n.puU.au J
D ,t cUi- turtv-. Lty t?o yetia.
.-a: .. ,?.|_iluiid.:!anpAaiene.n
? l.a'- u~-iruAilUelol-.wii.iav.:
labinPA..?r?.| 8&frayablein Cnrrency.
btevrife. '
p . a '...hoJaIioii uiitTpai-tiiby auy oUier'jf,,
i ?
i . i :. . .r "Att rulan epp'jto
WII.I.IAMS A: QUION Ne. T"# W,n-#__
S)i;\M \l l.l.KI.V 1? l.i\ i:i.l''.rf'u,, ti.'.itb
,, Q) .. ?..-. wn |(.? llarkerl.--t_a well-Anown
. - ? - . ... ? M ? " ?''d Pbiladelpbat, aleam
, i . tra ntoiided lo mii aa toUbwa:
f|TI <>? S*Nt'HT.HTRB.?..Sa.orda'P, Afr" I
. -1 OF 1'iM'ON.^.S.iturany. Aii: i'
I ?? .y....,:..i'-'-.
A I e..iy a, cei-.liuj BATfilUkkt, at nooli. i.oji fier A.
.N...hll..et.
BATU af PASHAOa:,
* Payablob taM, atBietttlitlaiu taearttaay i
...4|fl0 eeiSTKKllAUp.B"") oti
>, i.i,:. -., I. ..(.,.,.. M 00 Slaof -e t i i ?[ -n..
I'atia- "?'? taj'Mee.aati loi itna. 441 j.i
l"lilflllli III IlimliBH W nil|'4lp..ra,e U ilaii.bnil.. :>: OU
I'l-.-uirta aJ.o tort.u-ded la fiatre, Brr?.en, Rotteiilian,
A- p. i '. n'' taaRy biw i.--..
, ra Iroi Ijrt ??.,! or Qur-.:?fowa- W. CtMu fT>, HUS,
?..?,* Tli,"? wh.> wi li tu ^-ud loi lueu
,. . ? la ean bar itcfleti here .- tkaaa raiet.
, g , .-. ? r .? n iba ? pai y'i o#i, ra.
I .1.1 I.. ii b- IBB "i.dwi.y. ,N. Y.
4 M'lH.i: I.IM'.
,\ 'OOt ?M> OtAAJWOW.
INMA
rRIUAl ln I ?, iijiii
. < 1. 1... i T: ? . -.; ahip ...
.
iBabaaa?Bttappiyaf wi
- ?
i,. +7". 'n-rr-iniiitr.?. ui
t'abin h" I .-. .-vt?ji-. Jft
'? irraa t aapij le
l ,i IB Ma, DO> It.D i C* ,
SO, li liOW!',
"III. U0NDOU AUD NEW-YOEI Ml.iv
II UP i ... wiil dmpeb b -?' ilmeutb . tm ;: 'iew ai.a t-it
\ ... . . N 4, IOII I,
.iiaNA.aj) MANUATTAM, t-ai.i J,i>.) tujiafr
I N ... ,|.
|| - 11: ? :
i-ei.i Jf, from St ? ) ? I I t , -
tabia, B*ai Bleetaaa, Baa, FVem Uaodaa m un Frn
rabm, Biae teeund eel'in #"" .n-rigi. E4B I"
?,?. y I.. i li )S A MrlllTNKY at ihe oftiee No W iin-vl
w.y. toi itriKJitappiy-t Nat M Baatb-at
J mn PIXWAIX, Aaejita
P\ i \.i 88.- a . you k-) to
toiiii.' iu on Loaid any ?teainrr, inquira whetl.ii t.,'
t eptain bacaa 'he "TkWPlCAt. BALbAkt" lt U doea
.. .'? t.iu t" nt' it )? ..?.' ,1 . \>-omid. . be,
; t n Jihinx uAe B. aee adv. ruwuient -jv.ler '!
\
pviiiting.
17RANfIH a\: !.<)('TUEL. SATIONEB.S and
PBINTKEH, No.i.'iii IdeB-laaia, reaaartfttBy ...lirlt ., .
ii. .. Ii_n. Boefca, 1'ape.. .-.lat, aieiy, IHartaB. bfl.. al wi.
'??ii PKINTEKH.? For HALE ?A 'ii-.i.r
1 iiinar-royal BBUM-l il.iMii.fi PEEBB, wbktwoextu
BtOfl ',' -..',, .,..j d, .;
: .i ilim-oni.fry. or |?rt un if puii ha?. J ita the cily. ApiaW a:
THE I'I. ? ? ? ' ijK No. 171 Vl'iHimuH.
WE E VEi. 1JEI.I ^Si )XS, Nn. 104 Eulton
.?--THAM JOli IT.INTKI? aud LABEL ilA.N
l> Al 11 IO.R.S. #
IIANIIA'JTAN 01L COMPANY,
Ifl No. 18 Hroa.lv.'iy, N. Y.
SOI.K AlAMIpAiTl RKR8 OF
ajASON'S M't.:RM UH. aud KXTRA LARD OIU
gm ka itadl, BkaauaVipa, aad 'aciertea
_Ctratnboata anb Bailroabo.
THE STEAM FERRY lictween NYACK and
TARB.YTOWN ia nrw ruunl- -, eonnei?ug arttb ad Ba
traina of the iindaua River Ra.iioae -p _kd down, alapptug al
Tarrytown.
CAFETY, -Ktty AHD CO_tHR>RT.
POR BOSTO*,
wonrFfTFR. Palmkr, i i HnrjRn mashua.
_,uV.r._!.. raNCOUD.THE it'HITE MntlNTAIBB,
AND !N'TLKMF.DIATI POINfS.
The new nr,rl aUunali tte?_:art ?f 'ba N .m i.'li Hne,
CITY OP Utjvuif _n_ C!T_ UP M:\V YORK,
taara Naw-Ynrk dafly (SaudByi aaerated), ?A S o'eloak f. b_,
froai I'ier No.'rN N.irti. llie-r, io.* uf Veatry au,
FuR NEVV-lAiNOON,
there rr-nn- rtng wBh the fl r_ni'->e_t __r_araaa Traln from tha
\ n'a. r!? .Sorrn I. ?'! W. rr .ur, Itoalo.i and VVor
ntger, V* afeaaBai and N-khua, aad New _u__on -nd NortlierB
I
r'rt Uht Uken at tta> iovv-irt ntea Pur Infonnailjn, totjou-a
of E 0 0ABTTN, Ag__t, on the Pier.
ATLAXTIC iwidi GREAT ~\V __STER_,
RAIUWAY. jtfw PR0A1 . .vl tl/. R.JUTE TAS
BPNt.Klt TRAINH LEAVr NKVv-YOFK. ?h. the Erla
Raiiway. frouiootof Clamhe.i... Itl.tMSO Tt.ROUOU
TO CLEYELAKO. O., VV.'TIKJ T lilUMiE Of CAUS.
eenaectina with r_l!roa_< foi all prineirnt ei ita ta th" \Veet,
Tliit road ia haing a.teiid.d, and wili i.a be in rompleta
nn?_r Brdef to _I_uaii_l.i, l. ...aa. I rl ._, _>?___,-UiO
, I St. I.i.ula wttho-.t break of g-ogu _ _
t. a oooobab, oau. i ? ? I.. ii. r. swyxwa,
>?? a it.._- Pa, Ovaeral Sup't
JX)R NEW-II.\V_N, 11ARTFORD -ii
KPRINil.-'iEMJ?S'-aint,ga_ava Fae* riipat3:15p m
Tra'na ro u-r'h and eaat froai New Hr.t.-u al 11 p. m.
NIOLiTUNE - , .. arriYingalNew
ll.ivii. M ti.it ;cr all oery laomia. uataa.
MERCBAHI 's SAYW .TIO_f i nl TRA1C8.
POBTATION COMPAN , ria OBOiON, hLW.
LONPON, STONINGTON, i R \.n.. .?..-:, MiYVTORT,
TAUNTON and NKW-b?PFOUi ?'I ne ...leuHUd iteamera
fOklhtONAVKALTH au-l PLYMOUTU MXJIf. will leaee
I'ier No. 13, Ni .-'ti ii.i.t, lael oi CeaBthadhaBaj daily (..acopl
Bundar), -t ' \> -..
Krai'.-ht t.il.pn aalmr aal.eare a?ker"re. l?t_oe of Co?
nenj. No. 114 Wi-it at.. .-o.nar of C_*-atUi__8.
;Bew-. ork, Not. ? I Bt W. k'. KDWARD9, Agaat
AU.K.M ' i V. M ROCTE to tha WEffir?
U?Iaa tran tbg alana ? r __il?i v _ tud ?la tl a .bort.
lataet ru ite. There ia b.it oae nhamre of rara tetwaaa
New-York vid Cbirari nr C___i_-*__t, ard onlr two to tii.
Lao t. 0_<e. No. -11 groedwi y, eoraer nf Cuaiuaera-et.
C1ENTSAL EiiLBOAD oi XEW-JEBaiEY,
., foot of C.urtl?ilt a_, oenaectlBg at Han plon
Juiiitloii with l>:aw_?, 11. kaw*nnaind Vteatem Railroad,
andAllaatou Br0h leri U(b V a?-y K*i load aud Ue .ounr
ti.iiA. loriiiinr t Jje. t Uue to Pilubturgb aud tbe 0 eat, Wilia
out c-'innice . l .-ar*
? i.r.A'l MIDDT.K ROL'TE TO THE WEST.
aixtrkiika aud "wo li"-Ka a.t.d by thia iine t.. l.licago,
3t I.onlt a". wi'h but rroe i-iai.jeoff?ra
\V1M'_U AKlt.VNOr.M-.NT.S.
Canimenping Fel. ?-. l?al, laav? Naw-Terk M followar
lUBBiaiiriia F.xraaaa? At 6 a. m . f. r Eaaton, _B0_BBj
PotUriUb, lla-riahnr., Maurb Cbwnk, Wina?aport.
ilail lBAlB?Al S.iOa. m., lor Ka-ton. Waler Oap, f:er_D
ton. tt i k -tbarre, Oreat Bend, PIBalon, Blmhamtan, kt.
I. H. -BAl.i?For F.aatnu, Ail'ttown, Maaoh Chuak, 8r_b
iu. ntport, ii....J:-.H. IVt.-vi !.?. rl_ri?bur;. ku.
. '!? v. Bt.?rar K-itou, Betkb-Leui, Aireutown, and MaupJi
riit?b
4.4li p. ?.?P'r S tmerrnie.
5:40,p. m.?F.-r noi orrille.
7 r. ?. \Vmtb?."? F iJ-.tae? Por F'aton, AUentown. Read
ine, Harr:.li.:z, PiUannrgh, -r.l tha \\ .-U tileeping cara
tlro'isl. ftom Ji-raey Cite ti T'ltn. ;:__.
Kzpbjum Ttuin ruB Himu-Bfaa.?Tha 8 a. ta. BagMB
Traiii trom New Yprk arn.it at ilarntu.rg at I p. m., roo
necting Ea?t aud Weat on Peiinarlranla Central Hallroad.
.Nnrtiera CaaBa- Railiroad. Notth aud __.ui, and wtak _?
C m.ue lacil Valiey R_ilroe_ _______
I LatABf.TBroBT ABBNaw-Yr.Br: Pbbbt?Leaee NewToik
from Piar No. _, Noru Rimr, ili-Nam, U.?, 4, _._1 -.0
p. ui.
The Roa*? rtop at Perreti P-iint vid MarfnerV Harbor aeeey
trtp aaeh way. JO-lAU O. _Tl. -.R.Ns. Sur*erialaui_?t.
1^ RlK R ULWAY.? IH?-?4)ng-r Traina le?Y0
J froru foot ot t u.truoe.a-t:
'. a. uu, Lkpraaa /or Butft_o.
8:30 a. u.., MJk. d_l r, f>r 0?_rr___
lo a. m., htafl lor tt'itslo ai? iBkrinaiHaaa rtatteaa
4.'.5p. i.i, B'tt farTart Jerrlaai t Newbuigii.
8p.m., ? .. X-;?>? raa, d_gy Hm D.nkirk. B-gbhl Boene
t. r. I ai___:__ti_i. (-ad printipai atali-.na Train of _a_? day
runi ihroufih lo li.irt i. ?. nat doea aot ruu to Ilnnkirk.
(K '3. MlNOl', Oaaaaal Si-pertnt?a_e__
IJDSON Rl \ I k^TvTU-OAU.?For ALr
BA .'. '?. roNNECTWO witb TRA1N8
NOiiTH nnd W }..- 1 li_?t..oare:
FBa-BChaitta B
Erprraa, ". ai .1 W a. u.., and
:i:l> aud ."> p. ro.
TToy uid AlDiny (wiih .eep
lua-'Af) KV.4Wp. ih.
l'.,i,,hkeeptieTr,.i'i,l and 11
i. u _i.ii 1 p. ui.
Pri-kakiUTini.., 4 p.m.
.- .? .-ii.r 1r*it.. -rJB.
'.''_.!):..?n'Ir_i'i. J Ap.au
Fr-im 30tL ii.
"Tl, .0:na.r._,aad-.T7a_al
atS.K p. ni.
11:- p. B_
i a aaJHiafa ai.,__di:aB
raaa,
4 ? v. u
1:82. '
108 p. m.
I
iya,at5:t-p u. frm;.-Otb-itreeL
Tirk.-t* naay be procure. at any of tae ofRpea of Vt aate<>tt'a
F; pnat ta tien \ nrs and Braaklya, and t?a.; ? _a_ed al
|a ?? v Bntl on lha r?_l :.ud to .S_r_t^r? Mprmga^_
i.;.(. I8LAND RAll.T-O.VD?Sl'RIXG AR
i WS lEMF'M, . . ?? > n h?reh 14, .X* '___?
? |.. B , at - a. m.-l riiaya aud .**ator
, .'ay. MAn. . ? m -l ? Oraeaaart. ."?g Uaro^r. i.?n.u ua.
1 _'.-... -tatioiw. >'...- Yupli_uk_t9B. ?:._.__ I a.
. _ i . s ? .--t Bf 9 a ri_ _ a. ni., fl_d 4 p n_ * or JaLiJca
i atNaiil 11 a ru. kiidiajid 5y. m. _
Bl'NDAl KXiT'BSIQ.1 TRAflf?rer TaBhaak al.BtiB jk
l_..lr,!u-4*.b??t..ftuppii'gatalld.at*ena. Pare loi l_a trata
.-.iouratea. ?
1 oi Breaaaa, -b -undaya. at 5.4J p. ni.. I'optdirg at a.I XtMr
tioua A. li.EA.ONKB. j'perlrmia_taB-._
NiIRTHERN R. R., of NEW-JEEfkET.
Vrataah l '? i"-y i :'. far ria-mout at Sa. m., 8rl? a.
i... I I*... ui. 4.;?-,. i_.. aBiiu'i-.'ip. m. lao8:l-a a_, aad
t.-- P _-, r-t. ^^I"^^^,^^,.,,,,.,,,^,,,
V EW-YORK tl Ni:W-"lTA\T_fRA_iJ.OAI).
_A -
WINTF'R ARaANOF.MPNT.
rilMMt.v.? 1NO NO\. 18_ lgbi 16-4
i?.t .-rar Btatiea i- Bew-Tarh, i-ernu Vth-at. and 4U> aa
?ntr-JBPe nti IT'.e^t.
Tr.AIVS LKAv,, jjew-YORK:
Por New-Haven 1 -O! .' n BJ am.; -?:l? (Ex.), 3:?
8 aad I'_"._.__ ._
P ' V ? ?-tii ;. U:? ?? m-i 1M5 <E?-)-,:?
' ' 'Alj ,Fi 1 n m.
, - . rj ? u-?_m.;3.te.4:)0p.B?.
4 'n ;, * - ._- _t, ^..U|i;.I aud Vt e-. purt. i. H-3??- ?? I ?*?>
? ... - p-A 11:30 am.-.li:15 tEr.), 3:68 itB-h
' f^,;?r:,r,;A..;.;'.;,;ic_,- t^.11.30 a _.;!:*?.?.
'S:J!LrKSt-Bir,rd. 7, 8 (Ex.). 0-0.lMI kB^W'
(Fi./ 3:50 4 l%| .m. lii.v.) pn.. ...? ,,.?.
Fo-t Port 1'hr.tter and int.-madi^la Batioaa, 7, ?.-?, !-_? B>
m., u:S0, 4.JB_.v.n. - ?f_ _____?_? aaf"
, ONNEI KsilTrtArN.-.
F r P<?i3? ria Soriiiarlehl 8 k m. ibfc)t 'f???>. _;>. tc
r r Baalnu -la Bhara Ltna. Ui_?(Ea-h _.aa- ?
Foi i.ortiu.d _u_ BgaBvaeBBi H ttx.), li:3o a u_. J (lva.), ??
[ rerOBB- a .!? rtiT'TlUiire*,, 8-.ta.0':i.) to Montraali
, 11 JUe- u.. t.i N...*l._inptuu.
I* INrtfard, Proridtaca a^tl Ki.l_.iil R-llratd, ? fEa.),
' 11; ? t. m. ,_
. >ar .\aw llia-n. New-l.oi.don aad _to_i-*tou ?k..reail at r
a,'a : I.' 18, T. 1 p. t... ,
?? . i . d K u rn.id. 12:!.'' p rn. to Norhaisptoa. ^e*,Tl
I t -.r llt.uaat. u. rUi r. -.i. ? a. ui.
'-. :. Ba -L8a.Bi.iSg._l
t,.: Di... n an-NorwCk B?Uroad l.fi.TOa.m ;4:Jbb.b_
Cot..iuut_iJut _.M-p_i| Can atlucbed io n p. ui. u ___.
lA.Mr> II. HOYT, __yar_-Ma8BB_
!\i;\V-M?J.'K, UARLK.M, aud ALBAiNT
; J.B 1! v ?.:'.?'? .1?Ir Alb-i'., Cuy, Nur.n and Wuatvleara
? 'iiu t ... | .' at 10 a. iu., aud iii p, m. Boaday tralu, iii
I P- i'i-_
1 VI v. Jl hiSEY RAILROAD and TRAHgf.
Aa ClX? i?lafiae BOKDAT.Jaa, IB 1884.IWaawfl
.. lv lUita. .' rlUL'f MtJRE _i.d \\ Anlli M,.tK4
" ix a Tle 7:30 p. ua
Tn a eraforli U.TIMOHK aud WASHINO
-.akea i.o --?j-|1 n Phinlata_0
Ne-* Vur. _7audl0a_.
i ? . ?;.*'.
rit'K_T_ 4.U _ot t*i -e.-e.ved in tbe 8 a _-.
?r.i.a J. \\. H uuOnt'iT
!'? ? -'?iy- Aaal.tar.t Sup-r nteiident N. J. 0. B.
! SH 1 -,,|NN^ LTVAKIA CENTRAL
I M'H, H. H..-", VNDAKD UAI UR AND l>i?l HLR
? aa t tiia r-Mile leara
?"'?*'' '-.:?-.'d .'. I'l.rnugii ti_eta
' ' 0 aranki B J- ' . .4 a ' p..i-.tt in'he North
.aaaalli, f aa-arUK it. Jwu.s. Citwa
? the V. ,it iri.l
u ? ll~1 .1 tlie oil..'of tbe PeiuTa-T'T_ll*?
tt. R., N?. . UtorUiH?a, ..rat iba Uapoi, foot ei
' ' .... rk uf. oi-.-i:
. tp'e . i.i Phikdeipbia, arrivri lu Pif.bu ah al
I J::m..t_. ?
t> p. ii . Y.iVt"<,m. v;a Phfladflpbia, arriraa in P.tu'burah al
f Bk.
tl in. RagBMfl] ria AUentown, arrirea in Pitlaborgb ak
10 T-rd.. an Sundar, rla Phfadt'IpMa, leerina
lu ? . ..Aal k p. u?
-.L. 1-1.1 OTY. Pai a..?er Ajent.
N 1 Attcr HOU-A.
'-?
rPJ!K DBBtr* aecidenta that dail.r oivur on t.vi?
B bnata . . iu ? ti r> diref.iiun are aot t_
j murh dreu letl ... . . t___-n_eri rarry a boi
Itoefthe "TBOPICAL BA__k0 kaara E ta laaa r.w
.1. br. i a . t ..*? i ?*?-._. _i.l_. .?... at ..nt _aa_l_ r '' -____.
V
ch
..1 ...
uida, bi.i. ., cataVj 1^. Baa ad.ti'i-t-u.riu auun "Aiad
CJcriti-trn.
4 X.I.sTMi. riC iMIROUS oxihe,
_'a I. u| aokaaawtadgad i.y at-nni'i-. mea io BBIheetaBj
antnthj u-- uf w' h ',a..ih , ,i !. e-' . ?. .1 withoiit pain t.r
Tho?* who de-.reaaki'ltn, up. ration aie ad*
?!' 'i 1, au?_-ai.ula-U__r. UBke, .\?. WTI
N ti. Iiiu.-ret io rnmlahtpfliriPw; ?e- aeinedaHona for hkt
v I ? J ? ii :?? |i?-. i . l'r. 11.J1T hat le.uted tiia ta-r-aiAK-a
'.i. ti'.o _!r.._d4vay, neai I8U at., to nhicu ba wul ia>
ui.ru May 1.
v n. (.KiFi'iv tk BROfl., Nd saftCaf-agt
- 1 a at.. New--oefc, and Nu. _.- Kehen-at.. RnMiklyiL ara aa
ur-i':ii4 1-eth ptAAilietly witiiout x_r., bj lln aaa nfnltjii-a
oayd gaa. No pfi irje for ertractliij- wh-o irtlbcul teetb aaj
ti. oe tnaarte? __a> are akt.. laaen ne rull aata nfT-etBua
iiid |_?: I'latina, +1.-. Burer, gwTRuB-ar, Baft. ftttm.
hetaea gel.ii wi, t.ivu, gj. jgBaaliag. II 88BB1

xml | txt