OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 21, 1864, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-21/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

_"____. ,?_,?, naae, and they will then hare tht rneane
______! toi** _-__-_iely where they may
^r?^^y??? *?_. ?',ro,i<i **3___?.
___l_r 8_-eoD Hart a houae in .our city
-S b"*ber. htr. Henry Hart. who is ren_t?-d to be in
__.li?ato?ew. York, toa baaa thr.__ii T.aaa *_??*
u? RebelJon beffin. and :. eaid to haTe rrturn. _ 11
__MMta toaa -aaavared to Ika - axaaof aquarn-l
_!r_M MaJor* Baeae- aad Hart, that a la:.' qeaa.
. tT of e*M-_ whlch i-a. enaa d iato Jaait_*Vg?_Md
Vi ji with _. K. below. thouah *oppo*ed to bMBBg to
tne Bebel Go.ernmrnt wa* ri-ally tr.e pn.jx-rty >r one
or hotii of the lltu-ta aj-il of T_o;n_a t. McJ-UUia.. who
t__V.:,. ?.f tbe r-t.-i.mi.-i-.i.r-rr m-t 1"!.*- - ^-. *" ?V.;^'1"
Vida-rn M aegi ttoto for tb* reopeuinB of '''*. ___J;__f__.H
Neer-a trade. iia* any of thia BBltoB WBMBOl JTBW
v,.rk ai.d if *o. to w-om -??> it ??Igoedi
Brthc htoM B-r-ral froai Maoterer th* _?"*? Bai
rnme tl.at Prealdi at itant bai c<>n tadad to nah* thM
rkrj bB eoakkti. Itto, perhapi motb aaeeaaiMatoaa
tha BOtoto aith ? . ch he haa oi-ciuiou to te.-p np com
n.ur.t atloL th__-__Jti_o. **> (.BABPB.
Stationcrn atrt /ancn \3oob*.
?erpHE PEH W bllOHTlEB THAN THK
_ flMtlltll."
tn OOLD PFN-TilL iltsT OF ALL 1F.N-,
MOHTOVS GOI.D PENS,
Tiie ui.. i .-Bi ? nm w.iiti.i'.
Onrrr?.['t-t BB. M BM 88???:'. _? JB (._l.ll." M
. . ?_, **-)-_ .*lut_i_a- or ol_.r-i*e. *? dirw-.t*.. .
_< .d Peo or _ ._-?ttletliHi) tht -?Kkfur-'. M -.--r.y.Ii-B.
"*' om.!) nm Briuouy cabbb
FerMrmtr. tl.. M.. MBB i.'n- L tf Pea
f<r?r*n:a, U.r Alwav. urajr Piu, l.i *.-vri.U. UM I
Irr, idJ fur ai tl.r E??talOT -*n ? Tlii -ar I'rn* a:r .
,.,,,>--.-: .-. r rreapoad ia ala** to aotoban 8 k.*.e,eBal
aeam U**to.
riiE BAIU' PENfl IN B-LVEB-PLATED 1 Vi l S8101S
i AXtX WITH PENC1?8
fM 5" "ntl, tli*Ma_ic l"*n| f"r **> MOM 80*1*0?. TVii;
t.fi ? tt* a 8' M -.:r B-Bj-MTaa
, r * 1 IB, tl.r I arr.i.i r l'i n.
Tl?*r ara Well TJ -.1. Ooed-Writ-H Oold Pl r? wBh
Point*. th* *?arafi wrai I rrrrj bb af which wiil
l.i uiiU-l . |i.'i at tiir I-r.- Mrrl I'riii n'.il, eajA I? V -''
?'iit.i'ii, a'.J I .rr."r j -.;,',??.
BfOBTON- WARRANT1 D PENS.
Tbr n_r_* -M-Ua," ? N-m-.n/' aad " Qaahty," ara
Ma \*A > a Iha :>..'.t'W'.ii. I'riis, u.d Ihr p.iiiti _re w._?int*J
ii ni rrioi.tln rit'-pt a*a'.n?t a.Cidrut.
?lt,. N imbari \atot .-? ? aa .'.'.. Na. 1 bri:.. tha
.-. a.ip-..l '.-i Um paeketi8a?tha oaa?to
u,_ V 10 _a larvaat Mama UO i Peo, ta tha daal
Lom?.u Mr_. im N._. o! _.. aixr* a_J q... .:?.a. B_ rl N.b.
t' S .u -ara 4, I. 1 i_.J :. a: d r it o_j f fir-i a -? hy.
Tl.r Lv.i.i and -hen Nibi arr hn* pdatod thr Mrdl.i? Mlbi
.rr ili -d C?al_ ParlBBM trtf- Tbe *i.p.Tii._i aro Ma
,___.. .i i_* iiioi aad .t. ,__
GULD P?88 WiTHOl'T TASKS.
IM f VaBa I r*n. Ilt tjui'itv ; r: a No I i'rr., M rj-i'ity
tir ,1 Mi Nc i Tat. i.i i, ?? Uyi oraNo. JF.n, /ii ... Bj
ir i N< 4 i'rn. J. .|iiality.
P?gl MaBa I I'm, l.t qmnty. tr i.Ss. (??, ?qoaaty,
t.r a No J Prn,-Id qualny.
Pa* ? . M?Ma. * i'ea. iit qiianty ; or a No i Ptn. 2tl qa_:ity,
uS- t- J'm. .'td (j'.a i:t.
Bt r ?1 7". b Nc. S lm, iit tiii_:"y | nr a No. 6 Frn. 7i qniiity.
Far aiMsN-ePaoi ?? 1 .- a N,.. : I'm, *.i.'5bN-. a
l"rn: ?4? Ni. -Pru: *5 a No. ll> l.-n- a -?
ruL -ame oold tfns. in sn.vr.R tX?tNOlOB
CAS?_, WITB IIMIL-.
Fnr B1 H a No. 1 Pi-u lat qn_".ty , or a No. 3 I'rn, *lri quility.
F.i a i ".'? 4 N ..: I'.n ln q ?lty, oi a No. J iv-i.. U
or a.No. 4 l'*n_.id r,n_.i:r.
Fvr fl "i'a Nt.. I IVn. lat qiality-, or * No. 4 Prn. -dq?iitT:
t r b No. {. I'rn J .lU.Utv.
For fi -.. a Na 4 fc-n, IM q.ii..ity; or a No. iTtu. Id quality;
tr aNo. 6 fei. M atiteXy
r..r ?..noiN\, IPaa, l.lqtvi.y, oi a No. fc I'rn. jfk qua.Uv.
Foi B3 Soa No. - I't-n iitqia.iiy. 9*
bOLD P8MB, Aa,o HR*T UUALITT, 1N*ML\_R
MOUNTED DI?K_OLD?_8
Foi ?- "0 a No. * I'rn , lor *2 ? a *io. i P? , fur *2 "J a No. !
H'rn fnr l'i- *No. t i'_ti. I
Fir ?4iv a 8* t.l'*n; lui ?-* No. 9 Ten ; and for B6 a No.
U P?*_
Tt.* " i.t yiii'.i'T" an _ BJulal wtth Ihe *a*y baal li ?
Fi ,?;. ., ? ? , . I tl > tyar* aoil
* ,!i#rr.". a; ?:..rr:r."..ua -fcich *__1 ai.d UM BH*
? an d.-.r t _____?_.___,
i r.r '.Ju-.i .y" ar* eBBMM* to any r*ni iiib_* by him ;
r. v -i.i to tnr y?ar I
Tli* -d yui_ily' hr Uilrr.dilh-il *f,:ialin rnr*rt to Ilura ;
, . i . , -."..._:?. nnt- ou.. iru* j
icaManaliaaa) aay Oald Ptaa made *la*whi >
larafard? tha Chaay Oaid Paoa, ht bacalaaeale aaTiLat. !
prfTit-u. : . '. ' ' ? ?''rc -1''1
tt-t ba?e rii-av m Ooad Wrbi | I I ?-? ' I ; '
I t . ' I ?'T- . '
/ arltn fdrr.i.c ?i*.( io __ir.iMr.ri tjretly tht ?? Same"
ttlke ' A'uBi-rr aad ' t^oa'.tty ' ./ Ittr rr:, .. i../ci. ,i,d tie
(Mir'.trui_r li de*er,Ut the ktrul thty pitjer?ichtlftrr ttijfjr
llB.fr, ..?!.? trjkot,
A.i rrT:..:un .. .. :.I ! . -- at my
n.a *nd .- a ?:.. ..
l_ ?,...;. ? tv -._? ji? .', -. r ?? red, . n." i -:
i___ia| Oo'~ or.--UT*rwiK b? allowrd ti.* fu l?8*
a " - - 't-d.
'l\i ( l.rii.'?-Aducount of 10 jvrr rrnt aill I* a lo-rtj un
?r,i.? t *-.-. M u aaa aaM aa *..'4. _.d o: -j v*r aaMaa
B. _ .t_. toa ? ?.-....-. i
Auiir*.., A BfOBTON,
Ma '_.. MA1PKN-I.-ISF. NBW-yOBK.
Ii
AKD __ B-rO-E-EiT* (BaUUhaaol Wl*.
OOI.li PENS,
l'i N AMl I'F.MII. < \-l A.
Al*. V inular*. n. t '
BAHDii WIL-ON S PATEN'I ANUULARNIB
IXiLi) r_N8 ., ...
Jt?. n. BAKH. A.t No u MaMaa Ma* N. T.
O" .1 Fr:ia Ili-pxi-t J -.- Bxcti?i|*A
\\T.M EVERDELL'* 80X8, No. H'l Polton
Tf .? -STaiIu.s_k- aad iii.ANK -iouK MANtrAi
n-uuo. _
C .an,,3 for ijusincfis XtUn.
Auki.i. .ir-r-i* .??''.. e-BT-niant WOOLEU
Iai I'-if. : : _ALK eheai ? . - '- "' *
_.... b ro?ia* -y"' ' *??;??* Wal'r I ~" *'!"d *-*
I'" '?'?'? - - ' ? . ...? 4.,
BOt'THWICK fc WOOD, Wo. II Ptoo-t
I>.\'lK.Ni 1<'K BALE?Of a '?'-'.??
i rr y
? nrr-Mal. lara* i r 6t. r -ilil
ui. aPan
8UI iliUH K _ WOOB, Ne II l'n.<- rt.
1 Ar, INTERF.fT ::. A FOfNDFRT and M\rilTNF
?
i,?t:_' tfVt.-t ? i >
:..,.-. IB a:. ' .
?
larrraadori-ftablr bna-traa. ran l"l K( H A-K a_
? , r ,T- ill
-.-.. -..-.- i - - tt '
. now a Faaa ajlaM aad ber Innnr-ai
ial** U th* Waa a-<l Bbi iha*i_?Br* at bwa m. -i
| , , . . \ . :IiiT tf Iha 'V 1. -,.
rabk iiiti ri-imt l\ M li. WAKKiiA.M. -
. ._
rO CAP1T-_LI_T8 aml MANUFACTUB
j !(.._. r > <? nr Rrnt lor a l**_?-F*aN Ih* b*M
t\ iTl'li POWKR .-? Iba V\. r.d 5 rai ataoi
Ni_r_-BRit.-r.atl'.-.. I I I8.ftaat.30
4j: vto E. U. KKNEK, Uut.. ? I
__-?__? f_._f i ?WAN'I'EIl?A PAB- NEB
C illMlllt'i ritl.ei a. l.vr or iprtiai, wha
. ?? t' lak* ?r. i:.'rT.-t ia a ! 4 i B|
J. .. :. tt ?. ?! a ?: 11 ? d naaaiarre
I , Ht , Addrr.-,
a.'.L.-.a ... 1 NO. --'4|- O._
Cr'.f. (UUi BPECULCAPITALWA?T.
?]?*>ll,i f\f\t
: b a I 1 ??
?1 T..in . -. wiil ba ;r
.. rt -r- ?. ' iiv. ? .'.' . r _ut !, na I -? ^,
? ??? I nt r _ ;
<__?> 1.1UI '?" 14,000.?Partner Waatad im*
Q ^a' M Fl I . ,
; .
I ..;-. ?! _ a ..: uai.i.. Adiiira* i
?-- a 1 ra f "._
' ?Wi-NTED?A reliablc MAN
AU*., I
%J I _? 1*174 F, v.rl. t'.a IBBMM B Btoh t" ?l*?M
rt, ._.t ? ., I lr.ia-.ut t' II
rr_.i?- * ur* lertoaa ft.r botti in twr,?? ..outiii. Ad
? ..-V, Naw Yor* If
I
Ccgal NoticcB.
N PUKsrANCEcf an Order of KOSWKLL
.. Suironu. o: tl.r IIai uit tt M1.11.
. -. ? 1- lii - : v ?.w-t. a- r, -du,,, ?<. "a?-, to all prlaoua )iBT_i|
. . ? ? ET.! U th* Cltj oi
r - 1 ... .1 ih. y tir rrtjiit?-A to*i:.i!nt "l.r -a:nt
v. :.:,?.. '. U la* lubacribaB. thaAdtiiiuiatra
U11 a- I'r MO r "? 11. C. FI.A( K Nn 6 C..irt-.t , in tb* " itj
? .-t ti.r il.tl dayof Jolj B i* ? :>_tt-di
______8_L_T8V1.NI
jaib I.wIb?'--al* _AdminiitratrU.
' y. Bl PREME COUKT, dxtat. oi I
?-JOANNA HOtVARDafal-1JOSLPU U Tl Ul',.".',
KR ME-DBUM t.-.A JA.MF.SA SACKI1T
:.ui T* t: ? ibavaaMBi d ttahtmmtt, |
-.._) iuu.i_oi.rd ai.d rrq_irt-d to BBawrrthaeoa.
1 a-.or. whteh will h* Blad l? throBtr M tha
( Irrk of tiir ( - ub'v of Kli.r*. at t!.? ( it. Hail, in 11
l-? )_. and 1. ..-nr ir.,!.!.! .1 anawai le tbt
|.a li Ot thi . at ?!,. ir ,ff
ar.ri i.tt Hroadwa* 10 Ih* OM) of H< * York, will.in twrniy
_a?a MU* tha a*n ? ? aaa ?? bj b. bi
_aV ,.t ai.n. -rvfea *nd tf jaa lall " .T-?.r ll
BMa ti.e t::?a Mb**?Id, tiir piaiiiirtl ii. tlm ai I ??
a[i. t u, ;m ( oi.n l?.r tl.r r*_*l aviuaiidcd ui t_* fi... a i.i.? ,
l'Blrd Nrw V'.-l, Afl- II
.: JAf.K-oN B MIDB-8BBOO8,
ir I ;...?. K.T.; i i*u t 3 ? au- in*/*,
; 81*:: No. 110 Br-iidwat N-arroik.
I
. - i m tlie abo*e ar>i,,B wai fi.r.i i . Iha ? Si ? ol
tkr CWrl '.f Ii.r (u IBtT Of Kl'U, Bt tl.r ( Itj Hlil, ll
ai bi-oi,._ ou tha iiu, d*. tt a_ .
JALh._(-4N- Mi_DLi:i.ROOK,
a. ? .... ,i-? J -a.... ,-....:-.? -'ia. \
JtemcftL*
OtrFlOB OF TB* Pb*B?fL*A*l_k (OIL fO*F*J>T. 1
No. 111 BaoADaaT, Nb? Vobb May io, 19M. $
LHVIDEND of 6EVEX and ONE-IIALF
,, PER CKNT oo tbe rapitaJ wt..?k of tb* I'KNN
SYLVAK1A COAL COMPANY will be p*ld *t tbe offi.e of
tb* Compary, ln tbe City of Nrw York, on and after tbt. 3tn.li
InwUr.t 0
Tbe tran-fi-r beoki will he rlo.td fro? the l*tb ta tbe 19th
.ii*!., ii.du.iv*. (iEO. A. 110VT, ~Te_urer.
t'l)
I)
IV1DEND NOTICE.
ISAACK'S HAHBOB
OOLD COMTANT
t>F
NOYA-SCoTIA.
OFUCP. No. IU BBOADWAT,
RortnNo. 7.
Tbr Tm.'.-ft hi.w.- thia dai dlflbial I t wi.l-..J ff r,NI
I'KR Cl NI. fi Ib* Ca Bai ttt .< k at tl, ? I bmm y. payebb
at Ih* rlh . ..! tl.e t or_ir>ai.y .1 U ? 1
lrt-ahr Bwaka will ba -io*. l-tren Mai ?'? t I .ut 3.
Tbta i on._H>i._r roafui-Dted . pr rai lon. tnrO 19.
WM >. .-i;.i;__l.i. Ir-.. rtr.
N. w-York, M?y 17, 1864. _
rVFFlCE OF
YliKMTT.YF. & Co., T3ANKFKS,
No 44 WALL-ST, NKVV YORK.
VVe_-*pr.r>BrfJto **B*tM tl.e l'. H. 7 .HO "IHF.AS
VRY Notks ...io tka 0 *** aaal tOtkmt ei 18M w.ti.
.?romftiifiw _ad fr.TOTBt.ir ttvaaa
Alao BOl mt B-laL at maiki-t r.t.-. aU kii.di cf OOY
I usMi.NT BEI rniTir..-". McbflM*
V. S. .1--0 BOtwM,
fj" s' 7.110'1KKA.-URY NMTF.3,
f. N. IB ?aa CBJtXllrlCATBBOV INDLUTEDNKS.*,
fj s' Ul AKltKMA.-TlKS Uil.'. KB,
*?" s.'tWu YEAR & j*i nul LLiiAL TENDER
Mfl 1 .-.
t\ S. 6 if <fu'?. COl'PON auJ REOIBTEBED, of
MATIRINO CKRTIFICATKS af DIWIWIW****.
r pur.hh.eA
r. s. :. PKB OENT10--0 BONDS.
We keeii (... l.and bt iiunird'.ilr J< iif.w ai. B.n.iti: I -.1 i?'?
BOMM oi tl.i. BXVrV _OAN.
VEBMILYE A: C<>.
LIYEBMOBE, CLEW8 tt Co.,
KaNKKIIS,
an.i
V.8.OOVERNbtENT I.oAN A0ENT3,
?a -? N Y
_?'ut... riptian* t>- i kred >? ii 8
NAT1..NA1. IB-M LOAN.
Ail tbe varlou. d< BflM?MBtfM r,ii baal 1***t Mt*
k IT. I> ...
O-r-Ei-ntk Con.u.i.iicn -_e~w?d to Bai.*., HankT., _M
Brok'"' ,-. s. na hit.es
. ! ail *VbH ;
P..ri ka*ed an i - r "-*.<?
BTO< KB, BONDI, ind OOLD,
Pouibl an.l Md on Con.niiaii. u, br tath only.
COLLKI PIONB tuad* oa W___*d_*t**i aad aU atbM petat*
efibaL'aBadBtaia*aaiCaaaaa,Mlaa i-*. wiib aai t r
-3l0T.tKA.srHY ROTfl
( :.%. :.._. i ?? , 1 ?
1NTIRIM ALLOWEIJ ON DKPOS1T1
niade bj Hai.k*, 14?.4. r? and u-d-inl-ule, ant.ei-i u> ilr-i.'t at
.1,1.1._
l rr i b I'uf.c Man. Sibibwbip t o., /
Nk? Inrs. May M '
TM"OTICE la bareb* -rjven thal tb* Boardcwf
a* |i:r...-ti.i? ii.'Te tb.? diw dia-:-.rid * il.tnili ?d of r-.riil
I-. r i ., i i ? .. . . a-i ii.r- r .... alh*,
? -. tl? .,?., r el tl... <"? lupniiy BB Tt.-.f?.1*w. tl,.- l'.-t.
.,.'? Bt l-etnu-Bt bo*** wili. lea* ... tb* I2tb htttaaa, w.d
reopem ob Uie Z3d iuwunt, Hy ordn t the Board of Oa.
THEODORE T. JOHNSOS, ?-?? rrtary,
I-wOCHTH NATIONAL BANK 'i the CITY
.f.M.w YORK. CAF1TA- *J*M%ttk
Itythe aol ? Um I*. reta*. af tb 1 :>...:. tbii Biink
I . ,1... ....iu.i.. to tb*
NATIONAL il N r"i..i LOAM
,'. i , i ioI wuppl" :..r:.iarv 1.. an *C1 .i.t rl*-1 " a.i 4ft
ifortb* ? ii" r- ol tt-* Oowem
Dai:.-. a,;:. i. J Marfl
'li... I.- bi. .. lirj.-n. ,.i. r a^.r tiu *rii yayahn Bajty
ti ar. rrciii ikte with lutrn-.t at tlie tai. of r.r. prt ,-nt |**r
aaanni. ii-'. f. -'? aa IPrii , ; i ? .. ( . ....
.-?.b-ri; ?.'.-.'? tf.r ?'?? vr I... .. b. ... adr ... i??fill DI ..irT
ot tl.r L'i..i> : -> :>? > ? la* * 1 ?? " _t*t*M V ? '? ''- * "lu
.'..i. j (*d_?1
luitbari ' MURRIB EETCHUM, PTnllial.
A VV. .-BITH A..l..?l.t . .... ir:. _
V I N T II N A T 1 0 N Al. BA N K
_* OK TIU: CIIV O. NKVV Yi'KK.
|. I.K-. .
tVli a. Kfii'.i'.F tfKabhal ?...?-. Aatataaaaafl, Jkaa, II
? i.?,.i,?i.i *t
'liiw.vtA^ a V Y BE, Jrr., af V_?a b Baa*. laiaaMi ra, Bta IW
.. Hm.dwey.
til.i. a \k;ih>', of w ,, t?, Btattb 4. Co., luipoit-n Bty
lr..-l.." _
B. 1- BOLOMON, of B U BaMaaaa b l?a, Upktmtaaj, BM
*9 broadwty. .
OEO. A 1 I '??'??- 'V\>' ' '? f '? tttkMeMlBaa,*****
??lr Oroerr* No* 14 ib I i?. Baan r ?'
BOleOMON U Hl i.i.. oi liu. , i eaahta *. AtaaM, AMani**,
H U i* ail .'
I II ?>-. MIN/KSHKIMKIl f M|.,7r,)? iii.er Br..., Ma.n.f*
tureriHI rt*. No. 377 Bio-ataay.
J. (;. VVHIT1 UOt'BE, Si.o? .vlanul. '. .rrr, >??*. 4 ai.J I
JO-Ki'H 1' oRVIS efOrri, Newell* 4. Bmita, Bitka, tr.,
II M"in MillliT.V CaabT JOBEPH C OBVII I'r.-t
TaaiBBBI I'BMBTBB.NT, .
Oiftea or (iiBiTKi.i iri or T..B' eaaaaor,
\', 4*. im. 0* tpril 18, .''-4 1
ii './-. ?? By aatiBaatoryawid* . i-..? ..--d t-..?*..',.ter
i:...*:, il -?.-'?;?? r I " ^'-'-',.' -
? . , ? it of Nrw Yorl Ij '?? N*_? ' ??
.: . **_* al N.-w io:i, . ? !?.:. di.ly ors-_._ed undrr
Li.tl ,r-,,ir.!ut lo tl.r r**j ... .... ut* of tlir a. t ol ' -U
, ?. _ . -.- ed " An act I , ? '? ?> "-..-. :? ? * arr> a *
-.---.. tai t . [.:? .wide
t r Ib* rt-enBtia-i aiei ratVrnipticn ti..r- .1. appfwr,! Fe?
:;, :>;t k. . , ??,<?' ? tballtaa aiaitaiaa*al .*.?! *ri
... -j ..r?-i:. :.'-.. i j, .<? J v> ui. t*: ir roi-ii.ri.iiui Ih* haMaaM
- frtfort, I, Hurb M. f iDaeh, Cnn ?<vV.*r of thf Cnr
? '-"?? Baal "[ lbe
. , . .s-r ,,.,. ., iai} ..f Nrw i- rk and hie'r .,f Nrw
:? i. ?.t:. iU'd to eaaOBBMBM B** b.i.in-*. of Bai.aiti
' :-'?"l , , , .
f, witnr.a u.y Und mid aea. of o_<-,
tbi. I.. ?' ??' ll d?> < f AprJ, lifot.
rthe.': BT OB bfel k7^XOCB
? ro.i.pi. r.fti,. ( uaerry : CtoiyliaBir af l i >, ? ?
t an iuo a>d N.-aru Wa-TBtJi b4iLW4T < oinki,;
April .'
rpiu; AN.M'AL MEETESO of the U<>\UI>
I - .... KHOLOER-i o. Um i BJCAOOaVBllNORl H
WKHTI RN BMLVV \V COMPANT fr.:. . eeti .. of DI
Ill.C. U.- a:.! 1 .1 Uf UiBM-Uoti ef Ui) 'ti - r ... .-..
n.*yreme belon tht* ? . aeb " ? "*'f <-f ???'; ' ' "'
.... i.totta I rBlTBBDAT, tbr 3d day ol
jltt.r. 1404, kt 3 v c.ock p .... . _
VVII.MAM li. OdDKN. rr.-.til. r.t.
-ri.N-lOKTv ^(,?>Vl.!;NMi.M BONDS.
TENTH NATIONAL 11ANK,
N., M_B UltOAI.W vv
| *. MMlfat l_Bin*B?I* d. liwrrj *? BBBC***??! "f tb.-ae
oaa-aia?Ui af oai ; ? aai trtdtturm*.
i, l.. Ri ?>..-, i'fi.iJrnt.
J. H. STOOT, Caabier. _
ADR1A1S II. Ml I.I. 1.1;. A:i tioneer.
EXtCUTORI BALE 01 PIRBT-CLikRB Bl
AM) llO.M.S
Al.KUNll.Mri.ini P. B \'.'.K'?.-'. r .-? h
:, <?, SATI BUAY, M.wZl. ItU. at WJ o'. . al
... .. -i ? lu I
wa e**__ Eaaeutct af WUBmo BUl?aa, a*
led State*" ' IB*].
l'i .-?,! -ut-- ' -
? |Trc?*u>. i arl ..,,,.,.,
ai.ouuH - ? ?--*!,-:-*
| Bm.da, di.r I**-'' ^
-, . ... i.?ii,ti..rc?i I..I..1.I' Baak.*100a* h
tt.ebarei "? ' . ,______*5
Bi.bBri-.M-t- ',- lUBBaak. W '
to ..._.* Hank ol (AHutnrtm . \"
? Tru.tCo_p*ii>.
M-bar-aManbatua Uf. Company...... Meaefe
, i i. Kiehani* ItMoiaae* U.ru-*_iy... ?-;-. ?
li?i.l,a:raL..r...a!dr'ilf ii.?-:';. '?(?'.-1' ?'??}'. 35 ra b
CiniCAGO BT7RLINGT0N. and Ql IN( \
J"lAlI.ROA'rM-MMPVNY.-I.IVM.fM.N;. SI.VKV
-A01T.dr..ilol w>4 prr ..'...- , ?- oi'.-.w.r,....,o
t? 1* eVelared **ya6l* OB t: . -'? u. Mal Woalw' lo :. ...-.
ef etoek at .h-'.!-.?f el ?T_1____ [__
ir-arfr! kaokl w.n k* *r*tai ttom tkat dai* *o i.f ...mtout ol
IkeMthMay. Perioa* boldi..* ?toc fc t.-j. .trred.alU*j"rr-u.
fffA?.nryiuI!'- . ,in ?|.?|. ,>. O.e < rt r
of M,.,r.: J K i i:,v r 4i Brotliet, in Boatoli. 1 b ot
Stork reilitrred at ita , - ':' ?5" ''"'v''..'
recwetne- d|v.ur,.-l. M Ib* BaBk I ' 'B. r '
Vort. A.lolher.tiarrbod.r. w. I rrc**** tb-U d-r-a- nd. *.
Ur?T--a. . - '," ! ,1,,'j
r.-. -ebym-fl. Kular*.-.orn"i-| tbe- ofthU dh
? ? nuit. t, tai* aaw toeM et pmrmrrcmrt
wriltn- tbe under.itntd, M Ci - " '' ' ': % " ' ??'' 'f .._?
(Un..:.,,N, M rtly Kicl.arr-. I*"-""' -' '"-?*"? __f__T'
1W4. Pero.dr., AMOeJ T._H*_____________
Bfl M Ba*fl*?**>*MAa*i Atriiro, lBrl
W'i-a an- iin-piirt-il u? i-.-i.<- Ior
M Maaai*. OEOIUii Pi VBOUl hCo-,
TaaT-LnrorBBBira, *T?il?l ela a!l '" V '"' I"' ellMtM
f.ar.iT haiTai* ik. f',FTi*.ri?f. n.-t tka i.Air
Bii_aaali**Baa4w"?l*yi ?*?*
Fer aai* lu iuiai t. ii.lt d r- ...
'i ni Ki-iNT MOROAN h C*.
N'OTICE Ifi HEREBY QW i'.N. thal '
, i. N ... ' , ? .:.,?... ., : !.;??. -i' ? - ?
MININO COMPANY'S-tart .Ui.dii,* in tl.e n.ii.e of Jol.n
1. ?-.- .ml r.|..i. -r Ni MB ef il.e *?a?*C???*? l ?
fo. 14*ataae* mth* name ,.l 0*a ?? Kilrw t***4*a *'1";*
*i.,d at |, ? , , ,- <>,. oltire ol tb. Ofl**Bfla_ oii Hil
-AV, '...t 11 ... dav ol Juut BBBt, ?! no. i, til ordaf,
1 R. RUUAIl'ii, Oiiir'aj.
/inannal.
F_*T Ritib I.*?r?uica roara?r, _
Sn fi" Well ?t. K*W Vt.rt. May IH, , .4 I
ATtibaANNUAL ELECTION for DISEC
TORS of i-ia 1 ouipauy, L> id oa thn 11th .mtaiit. the
f..llo_ii_ iiari.rd f?'tb 11,rn wrrr r>rt*.l for tl.r rt.iuii.i Trar:
I. MEP- K r.RN< N H ? X, AUOl STI "S WHITLOti,
JNU TAVI.dR JOHNSTO-I, JAMLS ((iLI.ES.jr.
FTtED- BCHUCHABDT, khtXAKOfM I (. .IIIKAL,
RfSSELL STEBBINS, ?*E>F& tjLA\\\mt*n*
DA8IEI. S. .SCHANCK, Wt LU AMWATT,
?,ui i-| slntS IvlAG \t Al.TON,
IBJtAC E ( OT hr Al. HKNlll B-ON M..ORF..
RAVID WA.V.STAKK. BICH D W. UOHTt lliMEBV.
ilt NKY A II'itVK. PRANCtM H 'irONSKR,
IA.M__ A. HAMll.l'H, THOMABPAI_8__. jr..
THEorx (RE 1'i'I.IIKMt 8 |r.
A* . Matta* I UM II' O- af Itttttkete, oti lhe 17th l?.tanf.
8A.M.EL -LOAN, ?... ??. rUetad I'r. -lik-Dt, ai.d
l UARLES B1ENEY. raq \ lr.~Pr.-ii.!. 1iit.
W r. I Nl'i lilill-L. B* rtt.irj.
N
rpHE
Cl.NTKAT. NATMNAI. TIANK
Of TiiK. CITY OT NKW-VORK.
CAPITA1.,2,(1X1(100
Maa ? pr.. j r b_to***M No. "i Da_a .t, a fcw i-n .ui
? A Liuadway.
Piai-rToai.
HFNRY a. OMTTHE,
B08ACI I TLAKLIN,
. t\ t OOOIU.
( IH8l,8f (i 1-iNlxiS,
Fl UB 10 O-IOOT,
I BER8H1 IMEB,
OEO I 1 ' TMAJt,
N. a. 8ALD8 18
ODITAVUI KI'lTin.
srr -1 r "? ' - i ? ' I ? 1 ? tOm I??
D. 8 lEN-l-t'ilTV l.i'AS.
riiTnu-iiti u.bv to ? J. 11. i li-r-la ul Irrafti on Nrw
York, or L-f-ai Tt i.Ut 1 Not. a
11888- A. BtoTTTrC I'r...d.DU
ar. ii. POBTC8, c_ii.r.
jl fi k 1; ?TotheRt kholi - ?' the I NION
FAC1PII I -1LW a v ' OJIP 18., i ??'? n i"t.1.
.. ...-.llv ' . ' I : ? I ? v BWart : ? ? ? A . .'? :i. l! .1,
-, ,i 1 _ . -. ., 1 1. -...-: - M 1 a* 1 -? a a- a
.... . .1 l.l ill ai |
?""
ad. 1 ti il aiid rdert il . ? ? .
i... .',._. 1 bat aiiim ' "" " an ,tr,ck !
ii.iit-iiur li.b-. i.l'rd I i 1- ... ?? ' v ? llrd | ,j I - K ?',
Bf tbr (ted - -.?_?? '
1 tl l.'irrua .[(:, City, of t. r .if I. l..'ri.'l 11
,. t_ -grntol ' ??' :?-.-,,,
... ...
... .-.-..? ? iv li l-l-r.i III t?.4
... ? Matr. 0f
? MBaonrl and *l.o Id ri 1. ? ? ? ? ? 1 M Nrw- >
\ . * .:; 1 lt ...:..:
ht ,.- I I ? ? ?
? . rrri-toart aaaiia.mt rr*W
. ? .. i b] -1 -t RM
? I a 1 ol
? " '
iB-d-rn-Ofl U :!???!?? 1 r ? .
u. I'l.at Ihr S.- -t.U T I- .1 ?? -..I t. ,-r. ; I ? f (bl
n-o .?, B_*ii-fl --'I- -'?''? I ' " ttAetf.
N,,-__.'_;.__,, tba BTOCKHOLDEHa oi
-,, 1 NION PA< FI( BAILtt Vi 1 OMPAN1 EAsST
. . ;,|| tht I.'..; ? l KWORTII.
PAWNE1 IRD WKfl RN KAIi.l - ? ? '
, a- . BMrt?f .-: Ihe Blaet
hollrtf Of tbri ' ?-*?..?' :': I D
tl.r ith tnd Mh ia <? ?
iraoK.t , . _
II ---, .. B] '
, .,..;, -t B-M >t-r 1 1 ? ..:.! I lar.rJ
,'?? ?
. ilaaaaal ? Wt I e ha
, ... : Ii . 1 -d. aiid :
? . g ,.-.-. : - -? ... ? ? . ? ? i
(.. by el.lara
Hmalttd 1: 4: ?..-. U 11. d. M-rl ' ' *
.
j.art.r. ial... a:r th* I. ?? ? ? I? ? ' * '
et tt.. 1 emf/ei r. (ot tke I ?
....,:.
lli* im-, :.?...?-! ? ? ?? :
i,i, Bl dUl 1 "? 1 ? . a
I. io aaid -tr.-riiin.t j: . wil : ? ? : ?
arr..-l I *n - ? ?? - r aaid Fi
.:.'??:??? ? '
(..... I I -.. I
. 1 ? ? : - ? r ?
?
...;,..-? I
-. . li.at *li.'l T. .
? ? . 1
. . , t. , > " , I
'. I ? ?
? ' ? ?
B> _ ? ?!? ? 1 ? t ? ??' '
. . :--r -. . . all I- rl-. ? . I 1*1 ?'r
? ? '
.. . | - . ? . . ?? ? ? >? ?
rl - iba- i.Ti'i r 4 ;.i aa ; any iiw
: ,...-..- 01 '
. ? ........
: .
?r. J.. ! I.-rti..-r. In .-..-? ? r Iha* ri
t: ? - : ? ? ? .
? ? 1 ; ? ? * *
it.a.lat taytba
, IJ
. -. ? . - - .
ll I .''"J a. .
te 1 .1 -t. ?. tbi rtd-fol aan ' .._?? ao
HI..' ? - il' ??aii.:.???? il '
... ,rtih alra
-ll*r a.. tl ????? '" 1 a.? ? 1 ? I ? ? ?
. .... .,..!..
? ? ? ' ? I" l>>
: - ? ,
Ibr Wr., ?
.. ? ? ?
.
I..1.11.1..--' ? ? I ? ?? N ?
?Ul .-.:-.- ? '
:l' -. li. - ? ? I
raa.* may bra ? : r'.pri 1 1 ?? -
? r- ? ? Iai ?
: ? ? ?
1 a rrl - 1
- - . a
a- ? .' --a
ni.i.d*aa! irraaid .: .. b* io*om l by tb, 1 -
? - - ?
. a - - - ?
-. .
. 1*1 I HI : 1 ? ? a ' ?
?
_a.? ? . '? 1 *
? r ? ?? ?* ? '*"* ,
: ? ' " ''"'* ,
tiui.ao:. tlir(-..uipaiir .1. ii.r- ... i.t ..r . 1
Ir-ti.r rq-.1T lli ILe (.lil.r. uf I
ir, l.rrn.v B'ltb. 1.
,.n .. .v,d ? '
_ ,? .,. .,, : . laaa*. la ? I
al arna. aaid (..nm i'l. ? aha.? ; '?
im'.iit: ki. ...
-?'...;
;?.!,.-?' ?
| ... .: .
:;,, 1 |ty _r Nrw-York ? ? I -
: ? ' ' ?'?'
. ? ... l.r ' ?
KDWD I.KARNF.n 1 ain--J tital 1 P. B. Ce B. 9.
Wt ???'?, Bi_
I .;., | l.r TIIK ( Btrlllli 1'tlV -Tli lillBU \l? j
T1BILA lUILHIialit <? ? '*? IBM ?
Nd'l It'E.? I ba -uo ial htMtiiia ul tba .-<?"< k
I, . 1. . ..: 1. - ClcTt HatHilaHall
. brid ." ??? ?>'?' *el tir t .i,,,...ti ia
. , U . ' A y ?( ' ? ? ? 1 ? M *'
? ,.... f Dlrr.l.l , '.rBi-B?:
ti- i, i,f ancu tiltin I.vi.nr.. a. 11 ar ron ? !..-l'-r>- ll ? B
liKii 0 1 I.V Bet -.'art.
Ornt r o? I-mr ."-TKM. HiTaa Mi imi ( o 1
M* I:' N.i_.'--I. :.r? I11MI. .'I ) IA IBB*. 1
NOTICE ia herebj BiT.n that an ASJSEr*.'>
Ml si , ' OlCE l'"!'l. mi ? ? ? ? I ' ?' ? _
Btork ol Ib* F_I.N1 MH 1. It'-i "
.- ' ' '
? ... .- N. B 1" .- - ? mt HM>\\ lhefld?9 of
"_','''l ..'..'.- 1. .... ?. i-. !'.--d nn Ibai "I'T. a".- arb k
??,. ., _ 1 . . a-- ? ? .I MBB Invr
' ;;'"'i, R M,-?|-....v s
I'lrn r .,r 1 BB SoBTB AarKitiiri r ik? laa ' '' , '.
, ? , _ 1 aaa Mi > 11, la*A \
rpHE ANNOAL BLECTIOh for DIKECT
1 (.::- ? ? ' -'?' ba l-'l al toalrUO.?
MOND ? ? - - ? 1. ' ? ' ? 1' ? 1 tmm at
: 1,1.1,1
VojIiT. -au as-i:.<smi;.m ofONE l?<>Ii
_.l 1. 1: PKR SIIARK Ul?l ri - - ?? ahirr of
iha NAB8AI M.NiN'' < "MI'ANi, payabh aa M i- -
'.. . ,m.l. K< a-Yerl ,' -'- Ik.4.
_rl ol tl.r l'ir- ? II
lt BOBAB1
Jhi Aiaiim ESCBABafl I'ibk /
.Sca . iihk May 1, U0_ S
I^l.l.t ITION.?Kto Ai.i.niii l.l' ? tioB tor Uma
? . Baah aa W EDMEB
k,.mMrnuAV,.,.i:.r
AMEETtNG ol tho 8TOCKUOLUEK8 ol
I . Nl l\'-.l Ml ? <' ???? IlLinATXn OOPTEO
1 .1 ill l.NY will l.r bell ?t lh*Ot_? "f Ih* I an
n 1 -ua . ?.. .1 1 -u. ?i 1 unf" 1
bWHi . ' . 1 aaa bi may 1 ...i"
. ?.,...,? tt'll.l.lAM It.TKAM
rtr.ldrllt
pitiR A- HATCH, BANSBR-s
DEAXCU I.N OOVEK-tl- NT SF( IR1TIE9
TJ. S. LOAN AOENTH,
No. 3?i W A1.I. ?-! I
Rt. irr Buto-ft_4io_i I" t!..- m* I. S MUIO W*"'*
..-41 .i- th* a< ...1 ( .,...-:i,i.?i'.-' ? BA88E8*) ...d DEA-B8J
B-Taai8__-__8*-Mai BfVa8 >f'1 VBRU? BbaaaMI
J 0 T-aO THK lSflt> NOlf"4 rm.arrlnj lulo thr 81
Pl li 1 1 :. 1 bOMM o: IM-l. "'? ra?-r*bta 1*111..._I
\ :?. I'l-.KKl.NS A Ui., N-._-W__* :
*/ b iw.-iiar. .11'- I1.r11.1l1 liir
'ii.N-Miitit FltB PEB < 8NT _i>808
ol tlu I i.m-d S: iU-. 1,1 iiail.ra dr.iilni! I. ii.vr-l
.!(,:., ? : ?_,.?.:. 1..I/1IIH l?i "?i ta.i. t>? alit-i'O
U, k..a.. ????-;*?
?Fiitancial.
CD I C A (J O AND OEBAT EASTKKN
RAILWAY (U.MI'ANY
IEVE8 PEB CEJPI
FIRST BiOftTC-AOE BONDfl
Thr"itil>B> r.t? ra iirm. odto 1"! aale tl ? r. i ?n.-> r t.f _M baa*
ef SE\EN PE8 CENT PIRUT MuBTOAOE BO.ND8 of
,l,r i HICAOO AKD OBEAT EABTEBM RAM.WAY
iiiMfA.NY, afrproatiatad 10 tii* couiUuvtion of _vii road
frrvi Chirifo lo La ('r".ar Indiai a.
I_a n.l. toa* ili toea paichaae- f<-r th/- eaotaWti-B
sftha ru'!."- ilnr. 11. ,,:, i.,.., _ t_,. meeal ii.irk.-t vilur.
ai.d MB nt>t? r in, f, rwi-ard t.. (i.i .*'< Tbr work ia
,,; d t ? - . ? . Ih. ? ? i i i .,: iii . )'*ii tir raad
fot -.rn'tir- ,a..T ti.. .i.un.g F_IL lonnliu in.w and ?rry ibort
in.i.k l.r.r from i . i . ? t ? keta
Tli. n.i. r -? I rurtii>uf aa h- rt. pri r'.Ao.!
,! ,? i.vw ?ii u. pv?t _,::, ?:,. rl_uk< ra ? frua I oupauy.
A..lyto MlIKiiAillil a UEBHARD,
N. w V rk V,. . 21
?50.000
A..1. to
Nt .1 IU a.. i lt .
M. MOIOA-TR v N<
.No. J~. Ui ...ii., ,t.
NVw Y.rk Ut J 21 I'l. _
,?NEW-HI-l7N8WIC-. M. J.,
W.VIKIl i.ut.v.
six Vi n. ty.ST tXfOTXft B08TML
OCALED P80FOSAM ?. I 1-- r. rire* at ? 1
fi.i.i u: Naw "r-iMwit i" aat- ihr aith ti v .-f M tl
i ? I.??? \ al l. . j" .
paardl rlha abala oi ?ny ..I th. r I
-,. _ tawlcl Wali ? ? t'" i
? ? . I - ? , a
I?v4i ir ,?,i.. ____? I. . i. ii ?? f.i-t aayaafJi ? "?i 'u^v
I ht i-.i,. .f ti..-. i. At ?? aul o rr.by au t of tbi !??;?
iatii:r ??( N*_ J.-im t il,.- i, ifollt.wi:
_..".,?..' . , |B_ ll . . ? . i.-.i
_ii..t f J-itr i:i P--II...'.... .(i.ei.'t >. .:. Il.ul thawfcala a-.'iint
ta ;? ?!
.maaaali m.i it-.t.- tha aan inl af baad. denred, aad th*
Irin. ol p i- ' ? -I.. ? : r.
Th* (? -inr.ll.. i.-.ri. Ir, ll- .th, :???. th* ri.'i.t lo n 'tai;
11 bbj oi Um tki* U >.r. ?,.,'...! ii.. ii.1.1..'..,: tl a (iiy.
I r { -..i iboaM h. -? . . I. a .A . ..I . ? . : ' .;.i!t I
>i i . J.
FRED1 i:'''K -;.' iT
IVAHRE.N II IBIH SBEROII,
.1 MN '.. lli ".,. i
Ptaaaei i ' tl" ( imniofl (' n ..
Kra i ? n..w:rk. V i May i- I
FaaalMl a i Nt > Brai ?* ?M ??....
? ? . fl
. .
Orrll B ( f- BEHI.lSn (ill IBI Iai .1 I O., i
t. k or bboai w*T u? Wu. a, _>
Ni w laaa 8a. II, li i '
NOTICE?Ni' - ' ' tho
v.\"i- |, Ml ETIN ? flb? __(MMI(i|
.
IAAD ???? i'.li- i.
Um -i ?-..-.; etl.rr buaiu. ' I al tbt
Ibr I Ihii . M '-..'Ai, Um
. | - - ? ' ? ;
:l.. iit.'i Uy ul _ m.- _it l
li. I. - ? ' '?:T.
EI?WAKP <;. TII.EKTON A Vo.,
IIANKJ KJ-,
| ... i NuTa . ? '? ': ? "? M
v r i ? p;- r. !.. ' - '? .
? . ? .- .. ?
v - , | ?-. | . ? ND BOLDON . OE MOB1 FAVOl
AHl.r IFRJ-H,
. ? -
? ... . . ? t -.-.-. - aod
M.:..-:a
? .. bttam mwtt ? ? ' .-<-,. ,r. r a."
.. ? ai.d la port*.
r- ? ? . '
: ., rof. ? . ir wb
;.: i ? I :' i . . I .
? - .1. 1.'
v Ha.t ' ?
"1 TD
I'l Iti li '.- r KS (iROA.II/.INd ? """' IB ' -
, ....-..:,,:...-. V V
" ?" l\?i'M. - IR.-T1- Kai k . ?
st Laaa liaaa iaa Taoaa Haer-8.8 < o . i
i i s
THI! ANNCAL Vl.l.i iN.. . ' ?
I . ,... i.. ? ?? . , ...,.-...
I , , ' 1 i r ..- i
| ? i ' ? '? :
|.. r. ?: ? bi Bt I'AN t. ( hrii
... i . _. i,
11 >
. . _ ? . .
i- Ht . id<r Itl "
I ti. li W..?.('N -?
N
EW.YOiilt BA^ IN(i? BAXK, ct ar ol
,
i t ?; i u..
.,,,,,.,- v . ,- -. ? r 1-.: i?
J . ?i '-.iv -..
,i II t i :l - ?
. 1,1. , ur thk il. ? ' ? al i"-T /
? ? <
I^lli; ANM .' I. Mlll IM. "I
i i ?
wiil I
. ? . ?
H i ( oNDON _?
V 4 - ' .. .-.- il a. r
p?NNECTICirr BTATE BO.SLW..?We
l ? : ? ..:. i .. ? trofl ' ? ? -t
n?.bi .1, i4 r. ? ?' ttrrwt
_,,,-! I , . . t l ? ? .-? '??? .'?'! ?? an.| r
. .? | ailrntly n ? : :
.
?
. ? irrrrui Baitaaaa ? a I
Tb* . ' **? '
Ii i \N i- ?_ i - ;' .' _. 15, i-'-i.?
* ..????
' ? ? . i ? i ir prri
-? ? , r aad
Ji UN V L. FRl/YN, Tt.
I IOL-1AN m ' KOZIE-b,
II MlNINtl
N ?? ? HROAlitVaT,
n i- -.\ ', ? -.
IOLD AND S.LVER Ml~n*0 CLAIMtl I.III IND
, pn M 11(11.MAN.( . I. ?
tM I*. t K'r/ll- K N. w Vo.k
P IM, >T(M'KS. ..- v..11 :i- all "'t.'-r k-nil
. . ? . ii i i i -??..:> 4t ... i.---.
,, a i,,, ||. ?' n |'| i?? ?!? ,;-i .... k> . "i '??!? rwi.
__, i, l.NK OLAY. No. toWtidagi-at1
_o faxmtxt anb i^tliao.
I bAVIH tiiomfkon,
\T iiiiRIK -. i'ii !(>'! IND Nl'R.?EBYMA8,
i . ..ii |. an I '. ;.; 0*0* 'I I J ?,
, | i ,?t bb* i * n ai.tlu*. alar? qeat tity
? ,. ? i > ?
,(.,....,. I.v.,1 a lal^. a.. T',:?l,l I -lli .1 ?'. UKR.
? -. Ip. Ba ? !' ? ' m'j B>*
? * '*? ..?,-.
Uaaa ? I' ??
.,, ;.. ......I..I/M I'l-I f.y.S i Kl Sr i.
| u.dl v tba Ka - - :? i -li la N*? '. ? ? '
.... riprafcuil
. : |i, m; - , . - IIH .i I - tla I ? ?? ? < '? .a.t.
; ? ? ' ' ? ?'
.... ? : . . ?
? l"|-l ,r ll a
.. .. . i ... ? tl. rr.ii ? ll I tl ??'? ? a ? "?
,.|, - l I ?J
,
, . , . ' ,- rvUwnrtb)
... r .:.:.". I r. ll.ry.ti.l U.1..1
.-. ?
, . | 11 I.. tirr Um l"ri.l.r ibr l.lt-l.r.t rr. ..11.1.1.1.'.: II
( .. ......
. | Bf. Oi ?.X r-y(i
rf .-? ..: I I .-...- T
. ? . . . .- ?'?-,'
.,.,;,. .? l.l 1 ? I... Ill ' ? ? ' I' * a
I '.-??.. \ ?
rr a Burawbarry Bad tbtf, latha reuraa el aae ei twa y*ara
.
lo beobt?Md in t ? . iBfUrrtlJl ?'">
"'.ii ''rll'iMI'.-"*' i- ?t all li-iii-lii t?t,i|n.-.. I.. aiin.J tn
,,! ,foi bia ..I..... ii. i-i.i I- Ua FrnM 1 ai tto. - aud
li,- ,. ,...,: I... I'L ..da 4l. . .l:i|-..?%?? l. 1" tl.r ..IL M i.la _?"?
,,':.;',;,,r. f, , ) =. \ ar* Tr.r. Ir. n.av t.r '.-f, .( j_ l IV. T.
? (-.RrrUryRniaarlacrCouBlyAfl I aad Maau
. - ,.. -,,'. rfli .... I,' i.' -t ? : ?; ri-rry, n ?'
___.__.M_ll i. Ii ,i.'l .-.rM.-r.'tl iiiiliiid Mail. t .tl.
"' i \: IU Tli 'Mi .-"N.
HaittfaBari-l n 4 Nbt??ymaa,
l.r.. i. i, ui : S i
pro-.-sioiial Xoticeo.
/1 ji. ll .MMOND, M !?.. I'Ttii'-rlv Pro.
\ '. fra.- i ' ? - - iBBtOI y le. iinlir HTTBI ia* Mrdi ai
, V . U...I..NERVI
" ,d*S .' liral Afl.r'i .ii.. froui Ita 1". I i" ?' .i"l Tli l'.-vni
. .. , _, ?-..,,,. i . :, I Ma -....I. 4i.
OK ( l L\ EHWELL ei Laondou, auuhoi ?f
Wi m te Y i, Dr?I aad l?*M 8 rr ... I. afll* ?I
S, 4 V -,k liiafcaai, na t, Il i . ii- v... ? aud _ n _..,* I.y ll,r
UU....W ..i"...r a-..- It:.. '--?". aod niBTb. ' ? .-? ? ? i ?-?
...,.Jt bllltv lut Ad.lr. ?? lor pirticu: ?OB-II (BBBa.0?.01
IV. .? ;:il it , N'? Ymk_
|\K. 1.F.W1S** MED1CAL .i .1 Sl i-Ul_-_t|
1" IN-TITIJTE he 1 Biorbat, b*twe*a t rtel nd]
v...t iMuadaaj. ii th* "" y Maa* a -i..-,.'i!-i. Iwto
?-.. t. r? j- r i. ? ? ? '
L^DWAKB U- ulXON, U. D I
Jt-IF-. pd a'-r ? ? ? toOPI 1. iTHi. .-ri.
4__ 'i r iu"rr ?-:-..- ir .1.. o. !..- i II. ?
|{,.o.- r: -t'lv V* r.r ai.d Flilull (HI ?
,.,-.. M ?'? ' U l.-li. airm..
UTJilCTi KK au.l ito fuEA'J VIENT, \ AK1
O _iM l.l.K aad AM Ml _ !*. i ? - - I bb*
j . _. rt- ' !???? h* i.f tli* B.I-* l?d I '?
. i,. wb*4 ia th* caaaa <tl ihr ? ? -?_?] |
Btrj T',.-.'.
...,11> .li irra'Bfc ul ?"llu ... iu "- ?? ?* "?" ? ?" h. i ??! ,
1IIK .? HLPI !?.;-??'? I ?? I "!? 'I'
H '.i.llll IHMiN U. U Aidra- Lir.l.ARi'l .1 AU .
^^.H, un .N. ,.-:. ii- ? '* ? '-'-a- i
Qtmnsctnents.
OLYMPIC THEATER,
I.e**eeand Ihre-treii.Mr*. John VVaoA
S!?-rM_..|rr .Mr. .1. H. S-lwi-i*.
The l'.?.n.....I., and Comlc I?r-.- .... tn tbre* *ct?, entitled
-ATAN IN I'ARii,
Or thf
MYSTF.RIOC8 STRANOER,
re ... i oo ll* (jj.i r*rrr.n,uii'.u witn |r.?t, f*Tor, will be
rrpratrd
THU EVENINO,
Aft.-r wi !..r.,
MBI JOHN vvoon
will portrsy io*** of tbe c-re. **i TiciM.todei tb*t b***t tb*
LIKE
af bb
t'NPROTKiTr I> PEMALE,
In the farrt of ihMtttta bj M, ibi._ l ayae, >*q.
MONDAI EVENINO, MAT ;3,
riRST TIMK IN T1IIS COlT-TTRT,
A l. w rcrr.tiy by W;i?t? Ph:!!ip? Na, ent.tlrd
I'AII..- liKIIRN.
H w i . ; ii.| at t!.<- I'r:... ***** 1.-.. a:. r. LooA ... ?ith lir.rorn*e
;., ,i. . p.-.i it tj: prrforttianre. cnnirnrrict) ?t "l
Sint" ?' an dl r. ? dayi tn advnu. <-.
haTIBLO'S OABDEN---Com-i-#iii)** uf 7-}.
11 UMaaaail M-a-?-i.wm. wiieaTL-Y.
BIXTH I'l.MK IN AMEBICA
gpr-taralM Bt taltahtaaaa arrttb n hw .lohn
l ......il.b ii N,-w
V ...... ? ? -? ?TC< iiar.
BiXTli -,.'...I 01 THAT U.LEURATED LYKK
Altll.-TE,
" . K-'T'. AI,I,
aai-rr.-.ly eng.ijfd to . .-li.:ii thei/iljo'i. il.ar
".
AKOELO.
THUIBal ??:??r)EV r- -.,:,.. M 'Jl !"-'t...f>fr
MONTHo ot- L'ABEl Ul* PBEPABATlO-.
rMAKT THOUSAND DOLLABI
. j...... . .-...? .. *..i :t mmMi Byaeti.mum**,m
t.r,. i
" '? liM"N!<'' a ur y. stobv.
WITH P.NTTRELY NEW BTENERT
... ... .. . . |f, -r. li. I- r,: bu i hl.. Irr,
II.Ui NI w . ..-': i UEo' 01 THB PEBIOD,
By M
| CHANICAL. Kr i r.t TS,
By Riav i ? l ?? . ? --
KIL NI U 1 I KNITI l:K AND AProlNT
- . .-. vv .LUo.
IN '.!. MCSIC
. i. " ... - lha i.blr ba'on of
:. tladwa tb
il,t. UBAND . IBANTELLA.
. ??-? .:.,. by ?'? - ; .
, ai rrej ..: - I.
Mlle- BAT-BINA hl.l.v. KBUOA. iad BOBIBA,
IND .v ORANH ? Ll ?
OK BIXTPEN SFI.KlTEH I DltYTITFES
IN tllDI . on 'I" Al XII. ' IV Ali) *
Nl'MI 1 HIM! ".I R TWO l.i NDkl ll . . RSrONS.
- . . IN AI VAM Y-.
W'lMIIH GARDEN.
Tt | _ I -IT
< i T.... 'i ?ytaf'i tt. .1 plty ef
Tli BAIt,
wkieh, v I ? i , af Ba triunyh, bad raa
lo: ... wai . '
ONE Hl'N! BED CONBECLTIw- NK.iiTS.
_ ., , . . M II ? ? n.atow mr to I: ? ; r I
? / :.t of
. Mr.. VV. .. PLORt NI r..
,_| ? u li,,.;. i-i*. Tlll.
.,,.,. . r i iE MAN ?? ,--?-? i.trd Ior
r?r- ? ??:.,.
MONDAT, Ib* ' ? BlUBwHal witb r.rw
... ..... ata _*f '?' Bty
i rirn.ai. tl .-..-.??,.?' ?
PEi DIAVOLO,
r... , . j. _ r. ;. .-? livT to tbe re
:. ..? Ml ... M .. H.' Kr M 1_
DROADWAT THEATER.
1 > I.ATK VV AI.I..V K B.
BROADWAY (JORNF.RO. ^ito'.ME-ST.
LAST AI'PEARA.M 1. UP
\ ppi tl ? -. E ol"
HI1M W tl.l.K.ll,
EMMM W .!. - ,t
AM' i<. vv vv t-LEB.
I.1ST NIOHT OK
PANNV KEMB1
M.vv pb .; . ' loN
AN ENULISH TRAOEDT.
Ai.i.r vv;..',.-, t .Ea.-oa WalVi
_ ,,..-r vv iutl r .D. VV, IValiw
. >. V*y 33,
l. - '
? iu >i.::i. ..;?. .. : BROTUEB .--Ail,
... . ... ? u
Oi. ll AMI ll." AN t " - '? _
DROADWAY THEATER,
I) i.r I .. W vl.I. vt :<-'.
l-IlnA! vv tV < ORNI .: ul BBOOME-ST.
EXTBA a.n.Noi N. y MENT.
t>,\! -.Mabaj *neta?r*
Bi.:.: aith lbe d..:... 1-...--4 i ??-.
- t . . 11 -.'.?. *
* : w .. ,.. r i 1.
M.,n >.V BVSBUM. -?*y~3.
tn hi. rrr.t ...|. ii. . ? ii ? r
Lulllt 1.1 NI'KKARY
iu
BBIH Ml I! I ' M.
ii. ( l.a.:... i. .- . ? - ? Itb.
n ? i IIOME,
brlr.ttb*M ? wblrb
V!r rHANPRAU
. ....Mti u at ile-vv inirr Oar.Bn on
, ? . ? rtte-t,
-I..1- VI \, ! r B_l l BKl) ON >ATL'BDAY.
IPPO r li i: v i ik'i? s
anii BEVV-TOBX CIKULE.
Ulh wt opi ultr 'hr A if!.-.. y of M-*ic_
I'f.S'TIV | l.i IHE I. v-l I'VI.
rtHj.1 . "vv.
riVELV 1 iii. L\~r UAY,
. ."!, r.A>T N'..HT.
I - r:v y.-.i THE I. iST NIOHT.
1-OS11 IV i i.. III'. .'.A.-T NIUilT.
No Al.Tr K vl'I'S POBrwIBIaE.
Nll Al, '?' i 'v-'- !>'.
NO v... - i,' . ION PlW.-ll ......
Ilii; l.ilVM1 1..NA1.E
, r thi
OBBATE-T . IBI I -' ' OMPAHT
lllr W'ORLD
BAB l.v i.K K.s.i.vN.
?0 Dol BT.
NO FUR"lt
NO MlBT-bE,
-? ..-; 'PONEMEMT.
Ilii- REASON 1-...-ITIM-i.V < i.osr.s
rir-NIOIIT. TO-NIOHT.
iIt\NI) MATINI .- > ? . , _ _,
I'. ,,MMi PFHrORMAKCE AT 8.
1 iik i.ii vn:> i v.tl kv KI.L 01
KPALDINO a K'".f li? i
fi it I v i OCEABCIBCUI
THK v:..M.I...Il ANI. MAOSKTIC.
BEM1 MBPH BEMEMBEB.
1,-:>AK.EU-,NAT3_. nn.-tTMWAfB
POBITtVELT THI LABT CilAKCB.
Bre-w-rd Hul'i ".'?> "-i.i. I1.'"- Ciieto M <ri.tr: .r...Jr.u
Utiiptiri ??' .????!.-... Da*** ?a*a-?Aaa?B**B
a II; It.L.it, "| e'elaeb _
II
11
1.1.1.i.K
,IKU-KUS' BEIrUUtl
OB kB- M vi 1X1 E
ORANO MAT1NH-. .,._,......
IIRAND MATTNEE,
1..-!' |Y AT
N' ?'' ?' ' ' ? i '
TO Nlf.HI ANI> I'l BINO rHl VV r.FK.
CIIANi.l INTIIEMCSlCAl.pl BFORMANCX.
NKVV I'lAN"-F01ilK BOLOB
... I!,,..- .-*>?: .! ' _
Prud-nt'i -!...,?..?, di l , ;l
Al.L THE IM.l ?IoB_ "l- bAeT VVUUL
NOVKfcTIES IN ADDITION
?nt
two OB THBEE -EKSONS IB UhOK.
lt. i ofl. . _
li. *rw oi.? ' 1 ' "' " IM ' "' g_
A1HS. H. HOI MAN '
BH liUOAI.WAV At VliF.MY Of MLS1C
(|.,?. BOri CilVl'rl.),
Wi.l i ;? n :? BB Bflbla
Om MOKDA1 FVF.NlNl., M.W33, IBT*.
ki.'i. K. Il| BtBtatOa-taal
CINDERELLAi l INDKKF.I.I.A;
0*,
THK. PAIBT AND TIIE tWTIJ OLkU SLll'PER
la I ? . r d?y._
IKV,N,i ^.!:'v-n.;Koi"nr,N,
,n . .1 lurtl ? ??? .-t.r-ii. mmt oftbe a-e.
PM-o-ia-dbyiB '?.-.;'_?'.;?, i;' b^maaaVac*-.
AndSA'iYltl'AY ArTERNOONS B3o*I**b
"''Vki .iiniii'i'ii '.VttY* ANI. BTATUAftl
inthewul.,l.on,..^:?-j;.--^_K>.T
I__bM 39 r-rnl*. ..
.... ' '?....??.! -?'?'"' *?> _
M
I'lRE ' FIRE 1 fRE!
I TBI ITAfclAN SALAMAltDEX,
.-;.,.N..II bt'ONO COBJC,
-rffl*lT.bta-rr.tr-bRHi |V> ;N ,.,,_.
vvn-Ni HDAY trTEMlOON,
M,,T ii. r.t .
j <. s t- - - vv .1 :?
e_-,r br.t Itr** n?nd iii tbe city BM be in attrnd.ne*.
Aduni*. ? ?"_,,
i;. ANL> MR&
I) YANli. NHOPP
U-'f'Tr"vMT;V ' '!.!',
*ATI'RtlAY.3.-t !?.' .iii ?
3 Ai IHiDWORlll kfALI
., .p, ,fr : Sl,r.| ,,i.: 1,1 . . n* .
*? you bfl.: ' - ? ?
A> -. ifooL POB IfANI IDffl ? ?
botns at .. ? .. .-..-. .13. *.:..).
_,1
ynv - VORK CAI : . iKIA CU II. -'
i* '|i \NQI KTff tlv-7*.|, I!i*l, ?i,.l.i. M.-,.,':-r. . ' th* i
, , . I ? ';f? *'" '? |
-???-? '? ry'i H?*-e Bf |
t| . in ? ,iiil?l|.. Iii.. MATl'Bl'Al I
? r . ? ? B
?* i ia"... kl'J.Ni'AY.- ? .-.. -
OLmnBtrmfittfl.
T>ARNUM* AMKR.CAN MU8EUM.
LAST DAY Of. AND LAST CHANCE TO IBE
TnE BIOHLY BtiOCKSSPl/L AND BCPEBB DJUMA
HELPHEOfR. THE MOLNTEBANK,
Produred witb braufk'ul wenerjr. taoiic and dance*.
.'bara, u-r. by Mrwiii. Na-le. tiatlawaj aaii Jainiaoa, Mr*.
I'rior, Mn* Allf.ird aid tl,e ennr- company.
ENTHLSIA-TIC BJSCEl'TH >H. _ ___ , _,__
A.Nli ISl'REAS1NO rOPULABITI
BEAUTIFTL, A?rOMrt,I*BED, AND ORACEfUL
Yol'Nl. DANBEO-E,
MLLE. EKNESTEIN,
wbo ?rpe*rw in thi* rua-ninccBt _*_.?
I.N A NKW DAN( K, IN A NIW DANCB
ILLUMJNATED FtUNTAlN OP REA_ WATER, aM
MR. IIARIlIrlON Imorompta Sit.-er, brtwe. n tl.e att*.
AKTEKNOO.N ai.d EVENINO. *4 3 anl 7_ o clo'k.
Ho be ??. n at *'?'? haatl et th. daT md .-wrmiia,
COLOSSAL 01ANT8 and U.MlNtTriVEDWARFS.
THREE AI.F'INo fHILDBEB,
THK liKM-IIFII. AQT'ARTA
PHRENOLOOICAL K>. U*l N ATIOMI AND CHARTS
hv l-lti.i. L!\INI,.-TON.
JAEANESK MASKIN HoO
MINM4TI "RK SKATINO POND.
THRFE TABLEAl'X OP MoviNO VVaX KIOIRES.
IHE OEN. T'lM _Hl MK BRIDAI* i.RoCP.
1 WO I.IVINO PRAIBIE I..').;-.
THREE KOI lt POOND liit<?'K TRol'T.
TIIK MUKKALLY-EDUCATED "BAU____
MONSTEB SEIirKNT- AM> trl'IIKR t t itlo.MTlRS.
Ad.......... Me-ati; eblldren awtar laa \hmatv
MO.NDAY NEXT, I'.-.i.i i< .nt ? _Trntdouini.- drama,
JANEl 1'RlllE.
Caturcs anb iilcctings
I'PHE NEW-YORK ORPHAN ASYLUM.
i ? 11... Or-.'..'. A.-.I.. ., S, i ?>? intbr Cl.v. f New Yorf
: ... Kittval.i;... ,M..iv,r'.ary, on TuEBOAT, May
1 M, ut 11 in.. al ' ..
?V ? !;.\ '' '. II \- .1 Col will rrad tbf report an.
I d? ir. r an a.ldr. ??. 'i'lie i-l.iidn-u wil tukr pr-rt. bi iiaual. i*
, t... .ii r. ... -. T..r f--.. -V. ? ..ri r:in wltliin nv,- u.i. ut.-*' w*lk
ot tbr A.il.n. and the M ? i-rilla ?'.._?- -rklrk ifarl
fr ? .. ?:,'?. r..r,f llr-.fw v ?. J r.'J .1.. r.?, ll.- ??'e of the
on. At u.f cloee ol ti.r eailctae. ti*w** wi.l be ao
,....,. - .-.., ? ? ||? . iii yeai .-? -I '-.?? w.-ati,ei
... tl ?? iaa ***~*M~ will be po*tiio_-d to tb*
' ti.lt ? .? uf d*_T.
i Bobecripl ' it tlrae. _
I I ITH ASSj.Miil.Y DISTRICT - 1?3TH
I *_: wviin. vt . > ? ? ? heldIb tbr DwtnUl Dtaf?{?___?
. .n.erJId ?t. ai.d3.iev., ... a*?******* tt ? aall ?l tiirlnion
....... I . i. . . >i al I fli . t : .i.ieeaufl
tbi t'ul ..bii.. i i- ittaa toebel DELEOATKItaUaj
? * ( ...,ei. Ba al **-*-***. Ib* toilowni" iiaiued
- ? ., ll ?
II-Lr'ilTK.
rROr-I'ER M. wVETM" Kr. v. W. BRAUKoRD,
Ei.i.m.. BOBEBIOK.
??iTKK.MTr.a.
II 1- t ... .Kr..
U M. RK .. vKt'SON,
EDMl'.NP HKOCA
? i.i-l,AS iiRAl.NERD, CbaBBB*Bt
Wa A. AB_t*B~~*a, .-. t
ttJ.mts.
A RE8PECTABLE OIRLdcam'* .. SITI'A
__ : in ... i .tv.r t ntrya* COOK *nJ LAlSDRESB,
.?, ,...,':,n |e do Cb mberw. rk and VV ***_?_ ?>! VV altingl
.- w. i..._-.,:.? pttM : .!> ' a*?-al Call at No. Ttt :i. tt.
WANTED?B? l .-.?-;..'(Ml.l.' AMEBICAH
'A.iMAN.i lli'l.VE. I... ..mpei.-i.t ,'|., eaieiperaiid
Bwood riaui.Sfk.ir. N . ..?;-.* exnrcted. ... od relcraac**
i,:.|-- IU88 W lt?oN :;- H? Vt tWk-t*._
\\' WTF.K ? A sit'iatiu'.i ,'i-t IIOFSE
?T KEEi'EBforai Baa York
.?? f < . ;y wkh tb* beat refer
ri,,.- wbo*e uuakand wil ? t-, 'aa.-i al tl* atuiif plaoc. Ad
drra.MARTHA.Tiib a-QBVe._ .
QaaaaaBa?Btaa?Omc*. Naw Yoa*. Apni kt, not
A Klll.Ll-.KV UUK.SE8 W A.N ii.l?.-l,U00
__ V:-...rv Uorer* wantad, '.rw'. IreJ and
.? ? *.- D? lan w.ll ba Bata f?r ?11 tbat fmt iTi'ie-ftion.
i..,,r i. r. ?? f--:." p-*"- ? '? br b*aa B*
, . . . . .. >: - 1 pn .?? -d .-.r
la-pew tion at th*. UovemiiM-^t S.tblr.. ItAtl, .' , b-tw.-n luia
..... lltiiaTi-BD-? bii rVAJkl '< N VUJ r,
? ._.trr.
A6ENTS WAN'i'KH?T.i sell a .-{ilt-ndid
BTEEL ENORAVINO ef ABEAHAM LINCOI.N,
..... 22u:a. GeodA-rnf.. -..,.? 'r ... *M lo *M prr day
Addr*. JOHN O.l.s- ' ? ? il I'.r.-aimiii ?t..N Y.
vv aa t Ba_a*a*_T ( ?taubi i.cbeac,
Orrtcaort -uiri-- i.rAkTHRNM-TtK.
WaaBiart**, l <'.. _f*y Bt, ibs*. .
CvVALKY UO3H8EH WANTKU.?Tbree
Il,??..i,d I3.00O) UllRSEw w.nud. U.NK. HCNl.RUl
A .[> StXil -riTB lltt) I).lLl.Ah_ p.r u.-*d wi.l be p?-*"
Ilul _i
CAVALET Itf.BSES
flliwaal arBhifl thfl ?? ll Philty (30; Uiy* at U.e OcTernmea
.. ?? l.i. ?ioro li.t .
- ,i,. 11. r*-< lo I-- ? .aad In ail Baftfeataft, not I. -* than B*t
,.', ?, i ... .rr tliaa ..in* (?? y.-?r. oM^fron kfu ,-n to .lxt/e-t
?..., i:i B. --, ? r. |. ..-t:y b-Tlt. brid.r w.w. **tt*
.,/? . .il. .... for Cavalry i rpoea*.
':'!..?. .;. i:.,.'i :i-?.. beBlMUj *Jher-d lo aad rtfittJ.*
enlor. ikI in --w w partii Mar.
la.i.rnt uiailr-' ? : .'? I*. r^ '( S.wrn {'.) and orer.
JAMI.S A. EKIN, Lir.t.-._:-i loaH
ai.,1 CtBW Wu_-rri-u.?.:rr, t ?v*lrr ilurcaa,
yr?KTRk*i*-TrB '?' irr.ce, NiaVow, April l~, lfl?4.
CAVAI.KV UOK&E8 WAN'I Kii?HOKSKS
? .il..:..- K r Carz.i v p. .i *?*?*, brtk.ee.. ihr a-ew rf * aud
.-, - .-. i : .:,.; e. I an at t!.. O rerj ural St?ble*
.*l9ew_ t.f paM ior *..h br.. a...pt*_ N*
d r...n.iweA BTEWABf U.S 1 Lll.i'.,
M ? r iad U ...rt. :ma*te..
N[JR8?8 WANTED FOR TilfTaKMY.?
Tk* A-> .I...I. ??! v-.i.y Ba-*-*. A beetara will ba
.... rer. ! b? 1 r f liok -tii >??. *. th. r.qm Clint.iu Hb.:. Actor
Plae* TBJJ iSetatmj) eveninu, at I t'taaa* Ail ara
1: Tll.-d._
IlI.INi II'AL WANTED ia tho Miile DtMlt
-Mulafl ? llob ..... I'.: i.e S.-lwou A;-p'i ant. w_ll ap_
riatat..1-. l Dr. CHaBBBT. Ma t*T
Wa.bla-to._u, Beheka?, b-tw?-r. thr bour. of 13 ?nd3.
r|ii> PRINTER8.-?W-a-rtad .1 man thorotiphhr
| | .. .... ...ri. M.VBJNO UP and BTONBW0BK.
...,.:. ,-.i I'R, i-n RE.VDER, who maat Iwapractjc-I
prtl. t ip| ,.,, .,... r *?, imy* to -TTPO,"Trtb*_*t3aBa.
"|"<> l.r.i?At F-male Priaon, Sing Sing, the
1 - v t?of1tot> W..V1KN. ira itafcl work i ot InTolr
I i_,ery. Applj to THO*. E. St'Tl-N.
At-ri.. *n,l Ward*?, Sin- tJing.
AiiI.T4.wt UC4KT-E-?rrra i 0|-r_*B, 1
No. 1'jStitk .t Nutf ioki Crrv. M^.- Ih 1964 I
IITaNTED.?>r??' l?Mnp*ftwt* -nd reliablo M.'ile
TT .NL'RSESfor aerw.-f B tht Mi-I?na-_1 lieiierai Ho*
i it... Port s-i. il?? --. N. V. iiarbor. App'y. witb kat ..u.tufnd
d.Uou. InthePront Hareuirnt.atMrd.ral Wrw****** Oino*.
No. .."? BlMitira- N. Y. Oa-4. tt- C. MOROAJB,
A. U. M , iy 3AOER.
\\r.\NTKD-In a hardwaro btOBe, a siuart,
Tf a.t.wr BOl, tbat BMMaa wilb bi* put. i.t* He innit
lhaad ai. I I - .1 .ick *t fijure*. Addr.u UARD
VV VRE, li. 4 N?. 3,71* Po.t-OflJoe._
tajTANTED?By ? _t-tr<laai Diy G.hkIs Cora
* T M_*ta? Haaaa, *yaat* M?a wbo rau intluenr* DO
MK-TIt SHAWL Anol'NTS. A lil-Tal arr_i-e_.eul
. y, Aji'.vi. Hi? No. Xn, N. Y. 1'. O._
tt'AM i;d-- ..r in COMP06ITOB8 who
TT ,i ..!.-.?*.. 1 M.i.i.n up tlH-ir owu _ltlrr. Appyat
\ . i. w .1. r ,-r-.-.._
W'AMI.l'-A TINNE-t, oik' wLu .s u-ird to
Tl l.nt ,.ir I'ima.f w.rk prrl.rrrA Inqmre at No. 1.W7
_.
*?" to fftXr PEB DAY.?Ai.KMS. to Can
? t raMtht tiivof hrokiyufor ibe Mtaef * popuUr
?. *?.,-, | \y\ -, ii N.. tal 9 . tanet, Br-arUya. ?t tb*
v -..rai Vi > .-:?? r ladtaMer.
Cosi anb fonnb.
I OS'
. . t-FRT1K1CATK N.v XV: for ONE IH'NDBED
Mi \IU sll.l.lNlll> t ENTittl. st R!.'.-i Ot K flu.i-d Au_.
II |8 _ li tke ....-,-..! CAMMAN *. 0*.
li. .-.. -i taH.be** .-.,,p*d, *i.d *.lpartiri*reuoU**4
BOt '.? in-.ululf Um t. Itlhcatr.
Ai ii lii ^rion wil! bf m*de tor b new rerttfi' *t*.
Tb* i.uilei i. raoueatod t? rrtura tb.- ."?* '?'
E WBITEUOLSE, BON v MORIBON,
No. 39 lv.1a.nrt.
L(KT t.r UISLAID?CERT1HCATE No.
-- - ,r Oa* Baadrrd KWe. II.LIN'OIS . KNTRAD
SCBIP ta lha n*uie of BBIBSWEIN A SVKLL* Tba
;rr ,,',., b,., , .. ;,,.,'. I ...I ;^r- ? ? .'? ... :.:.ed if.tto
I.e'-, t ,-, i ?C-rtin-ai* Tbe fi. l.-r i- re. --. 1 t* r-tura
BS__* ,i....Li,A*._ia "J.'/.'jl'i,.
I;
OST?From 8t4?ni_gton Lina, Piar Ko. 19
_i\,,.,ll?, .nor.b t-:.. '2 tl, .,!M..i,: .1 M.aCASE
__,ked.aI*?lB _-?, andal. . s. a? hC*.. rtBiMblilB,
'," ....t..l??e.H".. im-" fremlfc. B*w* byi Btak*. Aa*
i... ... ? ......I -.. ' b.-.ult*biy
.?? dr.l *T rrl..rnl?i .. lo l',.r No. UN..HI. K w-r.
'* ^ a. UEVb ? Uaa,
T OST?On Ma. -'". ^- ;' CIIECK, No.
|_J 4 4i? drawn by H. i .1 ? ib-r* k Oo., m, tiie I'.iloa B-nk,
. . M.- r. .' V H-f. and ce.tl8rd !or tbr i-m. ,f
_ . ,, j,. .v - ., ?....-.:..., tbe (aid
,. .,.rlil h?i ut : ? ?' ?' 'I'*""!
u ?""?'- haRRIaM - RELU Ni W ,: ..m wt.
9^7)8 i'?B \NK. IH> ?!?_ No. .I'.o.'il ol i ie Enii
1* ar.nl liiilt,. li ??! s.i.i... I, i.i, ... ,u....ii| r.i ...IBRIEL.
MiMMEIl I ?>? I l*t wfll MTV* b.ui b. ,rail..r il at tba
11 thaii.l.-r.-.t._
S ?; i.r.rvAi;i'v
? aJPt.'-T r* frinr from C*...I ?t to Soi.lh Ptr
, | , nni K elUk i.ooi.S. itir ab..*. reward
,. , ,.j.u.-i.i.. .ui fnaiiy Bakidn**, Roooi No. *L

xml | txt