OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 21, 1864, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-21/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

36?f$?* W- ?dfaniti
BATTTRDAY, MAY II, IBM,
TRIPLE SHEET.
iiu.. ol f_M Trlbune.
fUiLY ThUBUKK.
5intlr r-T.3 mW*.
U_llaeb*cnber*. onerear n.l i*.,..->.wa
SEMI-WEEKXT TBIBUNB. ?,.,
..ur.l.8B
S
Peryesi iloJ i
tVE> M.Y Tllllil NF
I ? i-'-i* baaaa).
I'tj ahaa iu ad.ra -
THK TIlir.r.Ni:*
Ne- ..rk
To itoaVaaaaaaBiaHMBi
m ? ,,..,,;? M M awoaaaa P-.pinnnirTiMniii
lt v. , l. ilit.-l.tl. -rl ft.r lll.vrti.l. lOH.I .-..:'.-:,',?,-? -I
,.-',,.,?,' and ..:."' ?h* wrBar-au* aawaa*
buta*ar-BraBlyt_i blaieoJtsBt
AU-m ..- ,-.-ii ??!?..'i ti Uaa?aalMiBtdbaal-Wiiilt* ? EBB
Ti. . m. New-Ynrl
V*,-u.i."l im.!.. " "?' ra it-j.-.-.-ill "iiii-'i'ii BMM
NBWS or TIIE DAY.
Tii>: WAE
Tl.r I'rniino I'.uUrtm nf I_i.-4-t.phla
A itii' ?: fiom ?I Aiii'-rltnr. w ii vt-ts.'l. Aatol 1'v.r.
Kagtoad m iv t_BBto?M?a Maarlag ?IJ?rtBBl tofc.
mati.'ii: "It !as baaa _____ to M tkroagl Cotofcdwnte
BMrala-toa? that tta Alaaaaaa araa aaaatof hara. aad
tliat tbe i-tii:iiin--ti Cuiifi'iii?atofhratoa ara to aaWkaa
d>?iniiiiBttHtum BB our BBF?I rB BBBal BB BBBB BBthfl.
c:m r.'t rcnily. Um IttoaltoB Bfrt i Uaaaa?aaaoeb aad
aaavareto? nf tho Aiiiimn.ii baaa i?>it)Kiiiftl it bm aaai a
nit.ntii Tina asaoM _rt-t-t Ira? _.?Merato 11
hIki n.i thn reaaala, ItoraMfb aaa1 aatoa.1
lt h .-rlit-iaUy annoeacBd bjtlto fltoto Depart*
nioiittb.it 8?aaBBol tli'" I'lui'ii Biatoi boM
mit ato?i .uitl m-.u _bbI bi CbbbmIi .'f K'Ti:.::: Powari
nrf i.ut Uv lmv t\ti:ijit 8a_ BB?toey Miiki* if draftod.
The rrfi.ro, IkB nu-rt- BBfl Ba I Bl Hf Bl-I
foreiirn ciraaulnto -il! not !>?' ln Ul t" ravab aai e_?_to
aion, but If I:-- ahall be _i_M bto axaqaara. arfli ba rr
vt>k._ aatoa. he ____ iuiv>- bnvb utiy iv-.L-n.-_ la arisa
that aaataaa bbbmal aurj bt ratotrtA
On Krii'.ay B-tB-UOon b Urge Bmnbei o.
peiaoiia aitoa??I Iha toaarid ba_*aa paid t" tha
momoi. ttfiJiTi. Wwemwatih. Tha BMBaiaa _ora t ikea
froni tho ('iti llall to the Alb.u.y c.-ir.. aacurtcd bj tho
T.b1Tb__bibI aai aajraal aaaabar el ai_B_Baal eW*
aaaa. IhaCaaBB_ttoi mmat latod by C-?i i - c* m
pNiiii'i _ba ha8f toQaaaatat tha toto naMeaca
dt< 'I'-O'l.
K.'.w.inl A. PO??rdof 77//- lt_raaBBBa*Ezamimat,
autbor ot' a llob 1 lli-t-iy-.' tht Wl -t, VBfl I ; - |*1
in tho Jin/o ntf.ir.: t (irt-ihu'ii.il ? hoti .-{itiiri-J; nlau u
wataaa ropartod to ba Bb8b tmfi, but tho Uaattlty
of tho l.ittor with _to haaaaa K.-u. r-r-y t* doabtfaL
The futiir-ti.-t.ii.t.o'i nf I't.!li:r.l aad thilt_MfL.
be fikod ay taa V:Mai b\ m - aalhar-l ?*.
The dtat't forth." \\h\ ]>;>trii. nf New Jen
waa t-.miiilt-t."! v. ,t.-rdi'.y nftoriii ._. Th*_rBWtog ttniV
pluo- _i Bhaahaah Cmf, ITalaB CaMtoj, aai p:-< '. "-1
quiotlj, and wlth.ut en-it. tnont. Anion. th(_e tlrawn
fiom I'mon CaBBij bbi BdvaH N. PaOar, i ?'. I i ???
Tke iYr_ur?_)..iy Jovrnol, _8 IBBBBBBaB ta-lli_ la 2i i
l'iu.iilfi.ro, DatoMCuiiiTty.
Thr C'tntinoiiti 1'otiniitrcnil nimoui'.ics tliut
Mr W G. meamxa, th<- aU* t-..ri'-ai .uih-iit al Tki
tinr-Ynr), //,-rj/_ l.t*t bis lifo M IbMBM f The priTato
telogr.itii eoniHiunio.t'ini; thia puJ nJi.?'.:_'iti 10.1
" llo waa killrd ui.-lui.tly i:i Lagaafr to-BBlMBf?1 on
Soi.d i.t."
Mr. S.mi UadafJ, tlu' cilitor nt' Thr Cttmmbmi
(Ohiii^ Critit, wiia nrri-.toil yatto__ay 1'. ft -i-.it'-'l
Statf* hlAi-hil and taken to ('iiiviiiniiti.
A tlnift V-..-. BMB_a 88 Thnraduy in McCraokcn
ConntT. Kt. Tt waa a, fonii.aui.'.l bt noiuo exei. i. mt,
but thoio waa no Matona i!i-.t::: baaaa,
The traaaporl Gtoorge L-bvj. witttfOO tavB
Ld aoldivra from the tV'.ialiiiiKtc-oospitalu, airivcd ut
rbilatlcljthii| yostorilnT.
Sfmtk ? Mr. Wilaon Introduced a j'.ii.t raaah-Haa to
anthori/o BBI I'r. ...iltnit U> aai aai mr;i by tlnift fm BM
yaar. lt wn* rof.-n-tl t?the __a_a_-toe oa Mi itary
Affaira. Mr. OUamcr onlli'd up ti.e biil to i.uth"n/"
thn patiibliahtiiont of nn Occrto -Mail lSte__a_ i|> B-TI ioo
b- tw.-ou tha Qattai Maaaa aa_ lirnzii. Iha BBaaltoa
pviiding .""ing en an iiinoiidriieut of _lr. NVilkinaon to
'-m or the aaalianl btowaaa Aa Qawaeaaaai of Taa*
aaaah mmI cortniii tMhmat of titrw-Yatt for a hbbI
monthiy lino from that ci.j to I?gBayTB und oth-r
B/flflMMMha porta, touchlnfr nt St. Thomaa, tho ___B)d
St-it.-i t.> i?t> .?'.>?* ""' i"'i BUBBI for mail.<, Ao. The
amotuirient was r"Joct-d. aai, nftcr BOinc B?M?laa BB
tiir |_BBT-la_I *8 tt the bill, it wa* laM ovc;-. The
raaMfl ltJiilroiifl bill MBBM Bf a* B-BBB_tol BB-taaai,
aai thaflflMBto bbBBBBBM to BBl on tle nmeiidmcnt
offoud to p'-rfw t tho 1 ill ta it* varlrius (ict.iiJa. A BMB
Btige waa rofph-e- fr.u:. Bm BoBBfl 1?8 it b o\ lUBUBHBl
in the ropi'rt of tho Cfl??-Itofl flf OflBuhf ?Ml BB IkB
Montana bill. Vhtol BBM BBaj rot_i;ir?"stlir fifrnotiiroof'
tho l*ri'.:JoDt. Atljouriicd.
U.viy ? Mr. Waa?toBMa totoaiaaal Mr.-LC _?***?
b*I aa the BBBeaaaw of the toto Oaroa Le-e_oy. Mr.
liifrornoli wan fflflMal and t..ok hia a.-at. Mr. Wobatvr.
from the ('omniitt-o afOaai?OMOfl on Ihfl di'.ai'ri-ing
amenduiont.totl.'bill eatablial.lng a Torri. iri.il Gov
ernnioat iu Montai:a. nindo n BBBarl Ih toaa. which, ho j
?aid, atruck out _B Stnutt'e MB???8Bt(tl |
ngbt of *uffr:.g' t" aatoeal paaaaaa, aad aaaaajafld it to
eTiTyfr.-wl.ii _Bto( ::."iKif t'.i-!'::?'tl Hat-B, aai
ahaa* waa baffl w nlainl d.cir intention .iVt-..r. mb b,
Th" roport wa* comuiT"! in hy a fflto of li/J afi linnt
*_... 'iiie M'liato Ladaliently nnncd to'Lt-iija.it. Mr.
( ta -kaHaan to __B8Baea tho MUftaaatoB of The
Woill and Tke Journal oj Oimmrrc. but aB_rM?flBM 81 ro
laade. Tbo Bb8HI IfcflB adJoa-BCd tn.til Motalay.
NEWN Kl-OM BUBOPB.
]!y the arrival ol' thu Toniviun ofl ftfti au
Baa juo wo h ito flvtj duj-fi |__M r m-ws.
Anuthur Ainurii-an sbip, the Avon, fiiini 15"
ton. wa* de*tr.iyed on the -H'th of Vlnrch by the liobvl
priTali'T Fitarnlii. Bat 1'aptaiu Laa uirivcd ol I'l.
ruoutb, Hiiglai.d.
Thf Toriaa rc_o_8 at iha dafcat iu the Hobm
of ('D-iliionsof a biil introdiio'-'l by Mr. Iiui:..- BJ
Whtoh t?l franchiaea in bafOBJ?I waa to Ixi retluccd to
$6 for houaobolilei.. Mr. (ilatlatono made a memn
rablu flfasefc on the occaeion, dcclaring ln favor of
" munhood auflVage."
A _rn-??M naval engajrement had taken placc
betweon the lianiah and Audtrian veaaola. Atoirdin?
Ut Tke London Motntntr P<i*t, the GermaiiK lo.? I7u
klllt-d and wonnded, and tbe Danoa only M wo.nded
and one kllled. Tho Orroan equadron was at Coxlia
ren (at the mouth of the EU>e), while the Danes bad left
for Norway.
The Danish Oovernment ha9 consenU-d to
raiait the biuekade of tiifGerman i^rta. In conarvjuence
of thia. the Ministi>rof Juaticc bud rwngnid. The pro*
peota of lhe Confereme are atill regarded a* unfavorable.
The Alhea are demoliahitig tte fortrea* of Frideriria.
The KinjiiTor of Mexico reached Madoira on
th* _-_t.li of Aprll, and aalled again on tbe aame day for
Vera Cra*.
GENERALi NKWa.
Tlio Oeneral Conference of the Methodirt
Epiacopol Churoh, which ia now ln *e**ioa at Pblladel
phia. eleotM ye*tarday three new Blihope. It l* re
markabia tbat all the new BlaLopa or* edltora of offleial
papera ot tbe ohnroh. Tha llar. D. W. Clarh 1* tha
. 1 :ti.r of TA* LoJi**' Repotiterf, a monthly pnbll*h*d al
Ciiiolnnati, the lt*r. Calrln KlnftUy, edltor of Tk*
W-itren Pto-BBBB Adaorttti, I'.kewlia publllbi-d Bt Ota
einnati, and theRer. Dr. Thompeon ?dltor of T\* Ckrit
tion Adtodol* oa- Journal of thia olty. Blahop TbODlp.
?on i* au linrhahmai: by birtb, BUbop Klng_t*y aPeu.
a.;>_...?? aud Eiibo. Ctoik a _MUl af _I_i_t- Tka
OiMiaa tf lb-hflfTf- *t~ MflaB*a_l EpUeopal Churcb
now Baathaa* baat Baaaaam
Ab ornlaa*-**! bariog aoowtad bt Ika a*y_*op__l
if tht IP**???** aaaiaaaaaat aathfl int.-rnai T?_ bili a*
|-lM-a-A*l "n jl_B***?y .right, it ia prop-r toeriy that
the lia taaa' !**Ba_tt"* ret*~aaa**a?1 th vt from the Ul af
june to lha lai of Horeahflr, Iht tai .>n lUatllled tpirita ,
bt $1 aaaaaai kaa* Ih* kat?f<J?*aaaraa Iht i-tofJau
aarj, r tk aad iftet lbal aata II M
Tbe K..li:is::i:i::ii:.is.'iv-:is.-.>:i'i!iii.-.lr,-.'.i'rl iy
in the (TiUtadSutaaCireiiil Ctttii aad afl Ih* orid*aaa
put ia. Thfl fl~t1da**fl bf Iht Mmm i fl*aa*aaal iatii*iy
t*ftc.t_aaa. >? t* thfl food cht*a*tet tftb* tetflttl
p-arioai to th* iadl t-a-at. aad aa t.> Ih* ereo-hUHj af
lha flfitaeflflei Ibt tha i-r- ? ?? iti ? it * i'l l* to tbajary .
. i
The Qrand Jarj of thia County b ire todicted
Mr.ri.hil Murrjy on tho ehtrft of Mda*~rJB*| Ool*
IrgatOtc. 0* haarina af lat OMtter, Iba Maaabal
w:iii? .1 uu thfl Dittrict-Atl nary, uhlcatoi ?'? _ilobo**la ,
ti. -.-??.-.! : * Iti L .. ?? Marahal actod by ?>r i.-r ot tho
Prrtideal and Meorol ay of State.
The Agont ofthe Ovt-rland MaU roote, dU"
,..,l1; :-,-.- 'ik T ? ,.ip.-l'l.:i ..I til" II..:.'.' l'i l',? >s U
pt rpri itl ? kt ? i ii*l ila ' i i "? ? " ,::' ,
daag ooua lia -. haa I al ired bta P*rae*e to ibaa laa it. ;
tt d '.i - Mal ard ratobii i ? flta la tb ? Wrnl toeodeel
the itoob in Califoraia ind bjII It.
T-etrcmblc tmoog tbe Tas (J*jmmMo*i**Ti
eaa ? baforfl theBa-a ? a -.'"-rt Ibrjadl -i.; mtoitovaea ?
ln aaa* aiaeac* tf a uniHuii-Mry ahkattaB baaag ?***
by iba Boaaael Ibt tb* oM Bocrd.it r- :'-r ?:-..?-? t.? tiit> j
BtBTiot ef tht Bworiag ptpei**. lbe boariag aaa _*?*?
B*a*d aatil Taaad iy ttat
Qold ..;"-:i'-.l al IK, botftlll ? 181 apoa tfl BB
? ,,-n:: ? ? k. ll - ... <i ttt ??** ' I I
taih**fl*t ? -I .:.:?!:? I p i". aafl flaatad i:
- refli k
iii. e n?.. ii and a* a wbol* ara learat. Oo-vnia -:.i *-,->.n
I . :,., i. rv in ?',-. ,- ? i.. ?? -r ? ???.- ?
: U ?/,.- | eterb -' i I **?*?> eti IM
; | | , | b il ?:iia.'. '.a.i
-1--tv ' >fa '.
? ,. . ? ,'., -. ? ? r>: -1,-h-i t , 1. \ -..-. m i-.-l,
| . ....-, :?;. . | ..rd
?rtaaa ara. twral I leeki tetoi treeii hB tatartb*;
- . ii .. i Itaraab ithld to* ?. i . | ?
,,i| :? Al Ihe Bre ad I > >t I ? ? .???!: -."il i: ?ud
Haa -v i. il...uJa.it j
a- J..-.. pei ??? Bt, . II ;? ? ii - ; ?? .'? r. . i . .? ... 1 rue
k ?? ? w ____________________
There wai i nnnoi laat erepfog tbat lbe
i.r.li-r rloaing tha officea ai '/'.'- Joum.il tfCm*.
virrrc and PTaaM bad i.n raieinded. We
Irutl lt is ti ?. .' : ?'?.' th b j. tra dt ua ta be
do looger .-'ilij.-i?:???! lo to - rriooa ta taterfercBce
-. A Oorentmenl eaa eota
init BO .':' ITPT tuiatlke tfa i:i tbe Inflktionof D0B?
ishin.-iit foran acl abein do guilt ttt lotentioa
eaa !??? impated to 1 ? parl 1 cod _ra ??!. ind
arhan they reta ifanply tb ? dapea ai toatt ii' -
Dg knave.
\\'f db Iw-ral md thal Mr. Joaopfa ll rw ird,
..ni- ofthe editura of Vn Brwwhlpt t'.iiuir, aaa
?*eatarday anaatad aod Mnl to Porl Lafayette
on ohirf--.- oi ttupicio-of bei-g the aathorol
Un Dngna Proclaination. Whaterer the eir
<-iinis!.-iii(-.-.-i may '?>??? ttt aboald v.-ry bb b
lii.til.t if Mr. Howanl bad aaytbing todoarith
artgiaating the traud; If !).? it m myarayln
calpated, i' ivill trTobably !>.? thowv thal be
waa only the williog agant of more impoitanl
iti-.I BMwe mali~m ml pou tpir il ir*.
tSK-4. -.VailBtVORTal.
Th1-- city did ll 'IfboMot *w*t*t~iay iti (Btytag
thelasl tribnt* of !???-;?-.?? to tha m -tnory <>f
hfador-Qes. Wadtwertb. The mnaia* UTlrad
bare taaly the eraoiag b*for*, aad i btlaf *****
<irui>h in tlui iii'.rniiu' Bapari Banotmced thal
the I'uiiiTul woold take plaoayaal ihiy kwa Ika
Cltjp M ill, Bt 3 .iVi.M-.'i. 'J'ii.To W i- BO |nir.nl.>
i ..;..-i-i-.1; noloog prograonoe of "*i*at_o_km*|.
, .. ?,. ..-- wai pnl ,;'r-!i 'o ittracl .1 itn a -
?row.l: in. mnnietpa] flolemnitiea arere pnitniaed I j
?i.nly the brief Bnoooocemcol tbat tbi .
body woaid ba retoorad to the rail?
road .-t iti-'n, aodat a militaiy ??
.o;t, _od (bllowad by tha cooartieTi
i.f tii" I'ni'.i. Cltib, iiuitiy of them t!i? BriTatej.
Uaadi of Uaa. Wadtworth. Bai _ gf***|.
llironir gathcr.-il, not to .-.-.? h ipctrtaela, bttt to .
i.fi'.-.r a siii.-.-ri- tribate of atwrow aod raaaaol to
UM who bad liv.-.l i ii" !?? lift ni'l dild a nohlo
ileatti. A siii^'le iimtivf BMired t!i.' maititade
that t-rowded the 1'irk aad thi ftrewiti, iad it
vva.^ a- hooonbk '.'. him M t" tli->in tliiit M
oui ind DBprep tred ? teaU_K?ij should
tbaal bl giTtO of the publk Mt-DBtl of hi.-t ?ir
IlK-R.
It in the, it il propei t" M_?'. t" th~ I'liinn
Leagoe Clab, nn-l t.. 0*o. Hall, that tii" n
_Mb_i of Qeo. Wadawotth waie nol taksfl
throogb thi cit; withool iny t>pportuity btbtg
viTOB t" tha paopk tn foilow them on tbe way
to their laat rartmg-plaoe. Ro iftaogamaol
whatt-v.T w.is ir.a<!.- bj thi lii'inii :;.;il anthori
ti.-rtibr ev.'ii t!ii- -lii-'lil laapaettO thi in.-nn.ry
of ono wbo bad liv.-il ;i kmg ind boaonUi lift
within the State an.l city. anl had nift
with r. ?oldier'i death ia thi fcreftonl <>f battla.
Tln- faal wai made Itnowa ?I thi Hooai of thi
i.'nion Leagoe Clab oa Tltoriday ereni-g, iad
*mjtt tt it- memben bamodiatoly took upon '
thannalrM the ns-ioaaihaity af provMiagneh
(?.?roiii'.nie-* as tl er.' v.&a tlmt \'?r. Otli.-irtl hun
ors. bowarar, wara oeUbai rnimil boi neode.l
wkere popolai baUog wai ao prompt and
rfincere. _.
THE CAillPAII.N.
Tho m'.vemi'iit whieh L?<> ittamptad iptakfJ
tha rigia flank ..f Gan. Orant oa Thoriday wa
a failnre. Lik* othors whirh preceded it. the
effort seems to havo been prompted hy adcspt.r
ate drtennination to pet at tho provinioii and
nnimunitlon train.-i, and may pans as ori
denco of the nneeaslties of the Kohol army.
If there iu any other nows from Oen. Grant
later than Friday morning it will bo found ln
our noas columns., bnt as wo write we are aware
of no movement by Oen. Orant ln pnrsuanco of
that ou Wodnesday, and we doubt whother any
ligniflcance attaohe* to that oxeept as a reoon
noigriance. Oen. Barlow'a divislon, the first of
the 2d Corps, whloh Beoms to ba i favorite
when there U work to do, waa advauoed
with a view to developing the atrangth
of tho enemy'a new poaltion, and aubao
quently waa aupportad by the lat
Divition of tho ethCorpi, tmt ao iirioui oflbrt
waa made to panetrate tha onemy't llnen. It il
powiblo that the ittaok may haro boon moaot
aa mnoh for a fttnt oa for a taooanoiaaaooe. At
any rato, Qon. Orant keepa hlmwlf ateidlly in*
fbnned of tbo enomy't poaltloti hnd foroi by
theao ropcatod demc-itraUom, md whoa bii
moment oonioa to -tiiko, t!iq blow will bo
idoalt whoro it wili bo moat dgatruotlve.
At a timo wheu iicwrt of a dociriive inovo
meat may ho hourly eipoctod, V8 do not
o.iro to ripeculato on tho probable direction, but
we Hce no reanon in the operatiOBM of Wednos
il.iv tn ffiBTife UM opinioii licretofore oxpnvist'd
t-?..-_* (irant will finally inove on tht. right flank
of 8.88888*7, and that tha next battle 8.81A eflbe*
rt niiitfiiai cbaage in tlm paai?oaa of tho two
Brfl?OB, ttnd iii tlie proBpecta of tba eampaiga.
G.8. Slicn888 a adViUlci! 888?8881 ta be
prceead with ability, rcaolctiuB, B-dSBOOM?? A
teli .'.nn o_ yeeterday pota hlm ia pooeeaeiao ot
tbelioa oftha Etowab Rirer, trhicli al tbe poinl
Srbora it BPBBBM tbe railro nl |a furty-ei-rht milcs
iV'iin Atlaata, iad i- irall eoatfa ot tbat regtoe
;n arbicfa tbe bmmI obatiaate defonee ol Northernj
f-_o__r:B wba cippctodi II weBwtbal thr IiVb
rl- prefoi tn :'i!l bacft oa A:l.ini:i, aad tru.-t
*i:.a!i.- |o UM Wl>?? 0OTC?Bg th.it pl.ici.,
wbieb are irportod to ba Btroog, Betweon
tho Etowab n:nl Atlaata, bowpTe.,
flowi '.liK Chiitt.iliooclit'c, 8 ciiii-iili'r.ibli< itlfBIM
Bt itl iatOfBOOtlOB with tbo rt'.tlro.ul, aad which
m.iy bo i'oiiii'1 t ta?Bporarj obatiaotfca* to tba
ripi-lity of Gen. BbonaaB'l B-TaaCO. A BbaffB
tcrioaa obataola aroald ba Um e_t____o leagtli to
a 'ii.li bia ini'" of i-i'iiiniuni: iiiinii i-. pro-TBctad,
bat t'.i] tbe Caot, arbieta neau lobo aell atta b d,
tbal Miatb of Dalton tba ra?road waa lefl ?"
banaod by tbe ivtreatfaig Bobob. Tel it i
?traage tbat tbe bridge orei tbi Ooateaaabi
iboald not liitvo boaa deetroyed, aad tbat ibe
leaaer bridgae wbieb ipaa tbe freqaeat rreeJ?
aloag the line aboald aaw bara benn iparvd.
Johnatua ii aoi kaowato bavo aaj coaaidorB
ble foree of civ.ilry, iad aitboal it be eaa
?carrelj expeat to iatompt of to aarfoajly
baraaa eaeh tt Uae of railway onBanalcatioa a-,
Sberman bolda, aad will t-tead aith hi8 .?-!-!
v.iiiri-. Bat ?aoe tbe taraiag of bia po itloo al
DaUofl tad tbe battle at K.-.i'-ii.thi' retnatof
Jubaatuo bai beea _sacooaatably preapitato.
I: in ij i>? tbat lii-a foree baa beea left erea
areaket tbaa wai wppoaad by tbe uaperatiri
requiaitioui of !.?? ?? for aoppurl ia -irgiaia.
Partlclaraof tbe battle of Reaaca, which w.
gira elaewbere, abow thal tbe actioowi
vito mm. Kour geaeral "tliIcen arote aroanded,
and tli.tbaata ofloeaea aiaoaata to tmir timu
Baad, w/.ii li, in proportaoa t<> tbe Baatbaroaa
gagrd, B-Oaii protty large. Tba RabeU lo^t
v. en gaaa, tad loal :i1k. ?tbat. laai bope oi' bold
iag tbeii gtoaad in Nortl_-ni Gksvgia,
I* U iii.v iiiimtt.'.i tbat tbe broaaoi Oea.
Batlor were witbdiawa nt't rr tbe battle of Ifon*
day, Into tbeliae of_itrcacbmaata vbkrb dufendii ?
B naada Haadred peeiaeula, aad ahb_.|
with tbi aidof Adaairal Laaa aqaadroa. eua__.
tatea bi - baat of oper ition i.
Wbateret m.iy barebeeo tbe reaaoaaf bia
witbdrawal, aa o__cer ao dlatlBgaiahed aa ba Ib
forenergy irilla].111 -. reeume tha o_fcn_ive,
Bren aa iiiiit.-r_v.iinl, tbe work of bia taevaa
oaa bcao of higb ralao. The daatroetion of tbe
Wi.'I ni aod eapooially of tbe Daafille raad
by Oea. R iaU, and tba daaingi tl.i lo ; ???
Iaiinaa BlYei CaaaL, are aaeh i> eaaaul ba
reatored i.r repaired for ireeka, aad tbe Bcvana*
:.it,.,i alorea ahioh ba?e i?v:i bamed eaa o_r_r
b ? r.-;.i.ii ? -.1. 'l'l.iir 1 (MM in.:y Bot ba I'll thi* ?
waak, or ii.'vt, im! inifora ttleatragglo aada itl
wiUbcarbard on iiu" rapidly ____Iog iratoerce*
af tho BBbellbMi.
Purther aorooata from Oea. A\i-rilt eoefirra
t:nl extead tbe prerioai itateaieal ol bl ? >j..-r._
ioai oa tbe Virgioia aad Teaaeaaee Bailruad.
Cbe i"--' eridein.t the atterdefeal "t tbe
Bebela nader Joaea aad .J'tikm** al Wytberille, ?,'
? . Oea, Arai??. aftei 111*- roat, poahad ; i
.; ilghl forward on thn lin. oftbe raflroad, aad '
?oinpli'lel ita ilf-trui ?:on tn n p".:il lonr niilor. <
? i ? tr < riatian barg, mott th_n fiftytailea ?
roin W} iht-ville. Of bia lebaeqaaBt ni"vi-- ?'
aeata or cf hl-> iateaded aparatinnfl tbera i-t no
:.?? lligenc..
i
im: i*sn:it>Ai. r%\-nn.i..
Tbi naaB?Beata prapoaed by tbe Beaate'i J
P??aoi Coaunittee to the lateraal Tax-bill ot'
_a Hoeae etrika BBaafa-Btany reapectBiaJodi?
lioaa, Poriaetaaaai
Wby in.ik'i tbrae Cotleetioe Diatrieta ofa
Itatalike Dalawan.ai I-aaaa,erfbarofBbode ,
(alaadl Tba abaajja faiTolree a larga laoreaaa
>f ofii om aad tbeii ooa-paaaBtiae, aad aill I
?adaee no eofre-pondiag ioereaee ef raTaBaB.
?iDelawaia, i"r ixample, tlu* 8?gla city of ,
nrilmiagtoo probably paji B-DralataiBa] Tatea ,
baa nii th" reat of thn Btata. _?__g two ?
aow ? aeeaora, two OoDooton. *^ith tbeirde* i
[rOtkM iad elcrks, rnn lmnlly cmt laM tbaa
190,000 par laaan_ Will it pay 1 \v? think ;
not.
The peaaltj for neryleetin'? to rt'tnrn prop?>rty
,r iin-oui" liable to R?ineitrini('iit i-. inereaiii'd from ]
.") to M pet ct-iit. This i* in tho rijzht direction;
Lut it la not all nor Imlf fhut iri M0_a_ad. Th(> ,
_aaaaaon aad tbab depatiee riwald bo laeited ,
todiaoorarpioperty oc iaome that hns beaa
withhi)Id from aiHi'Tarttnont by a fair por ct'iit-Kc '
mi uli that thoy sliull thus rcrovar. If the la*
Uaqaaat piys 50 por cent oxtra, tho Oollci'.tor J
uhonld have 5 por cont, und hia deputy l liko ?
proportion of oll tho additional rovenuo thua '
obtaiaad. Without .omo uuch provision, thn I
cxtra bapoat will bo ohargod in vain.
Tho Bumll tax impoeod on Dlstillod Liquorn
alreudy manufBoturod Is rortiittod by tho Bonatf
bill. Wo oipeotcd lt. Whnn tho propopitkin i
that WhUky on hand nhould b. tuiod w?i_ bo- ? l
foro Cou(.rois Iaat Wintor, a moroantilo 88818jl
in our olty thot hold a largo stook of tho urllolo
wantol-, " Vou mmt boII to oertuin pnrtloa op- i
oratlng In Waahlngton nltfht thouiand barrcln at .?
olghty oonti por gullou, or tho tttx will go on." '
Thoy connout-d. und that iama W hlnky wm ;
rio'.d, aftar tho tax had boen dofoatod, ut an ad
vanoo of thlrty oonti per gallon, without hav- <
ing bwin rotnoTad. lli.ro waa not laai than ?
$78,000 pald to defoot Uio Wlilakj tax by ono '
hoaioi Judgo, than, wbat muit bara booa pald '
ln all, Of oou nm, tha Uooao tax on Whliky ln I
itoro wIU be itrtokon oati we bave nn hopo of
any otber remlt, j
Btook and gold laloi bxo to l>? Uxod balf a
mlll ou tho dollar of oopl-U Imtoad of two mlUa, ?
Tbo Hoaie tax U the battar lf lt oould oaly bl !
oollootoJ. Two milla oa tbe dullar would not '
preront baaa /-_? luveitraontai whUo gatnbUiig
ipaoulatlouj In -tooki or gold aught io bo im- ?
(j.tl.l aud dlaoouiagexL If. bowavor. tbe balf I
mill can bo colleeted, and tho hij-hor tax would
only driro ?to.-k and gold gainhlern into clan
dfHtino traiiHftctinn.s, tho _B-B.I ainondinent iu
jti.litiiouH.
llank diniMill (avoraf-o) am tt. be taxed fire
uiill.-t inntead of two and a half per annum;
while Bank circuhitimi ll to pnybutono per
ti'iit p*T aiiiiiini iiml.ad of tlin.'O BJ the HoMI
bili. We think tho liitt.-r the truo rate. Hank.i
nukc ,-ix per DOBt pt-r aunuiii on their circula
?ion, and can vv.-li afToril to pay hnlf of it to
-i.vt: the uati.in lrotn d*SI"Bptioa un.l overthrovv.
llut we dti not hop* that the S.-nuto BBB bo iu
(juci-tl t?. BM th.- niutter iu this Hgfct
o Uetan. CongntBunon of buth hoam! wo
unyyoii to Uk* pitj ofl yoiir bleediog, reoling
ouatrtry nd dob* tbe Tai lod TBfiff billa forth*
with ! Th.- I'ui.lir (ii-.Iit bai Uw loag luflered
for vkimt of thi-m '
I IIO'I \t ABlHTtt.TOlT.
.Ip-.-i*! l?i.|..t. li M Tl.- N. 1. TriliMi..
WlBBBtMlTOB, Kriilii.r. M. t 21, ttti.
I.IUCH.MT OF ITAfV OIKK'KltS.
Iii tho BeOBtl to-ilny ,Mr. Wil ...n, from th.
MIliliiT (?..iiiii:it?.-e, laaatttl .. I ill I* inoieeuro Ib
t_Mtae_r af tha ?taaTaftha Anay. it _,n.Ti.t.-a t;.**t
?tBwjati ..a.ii-ii.-.| la nn Anay, Mlflhwy D***wtw**t,
|_n*yOflt**,fli Hiriiiiui, a-. CUef of stutr A<lj'.t".-.t
(lei.T'ii, l_.i|? lliir-l r.-itcral. Q*fl-t*aaUa*tT, orSlill-lrt
i-ii,-.> IV..|;iirtiiii-nt, i,r K.i ii..,.-r. or I Maaa* ?>. Bt Artil
laty, tbal 1:.ito i.ii.k un.l p.i- a* MbBWIi T* Bl Army
..r Mililar- I>.-i..irtiii.-i:t >,t BBt* t>.*Ji BB*
Army C****, rnt.k a...l ?Bf of lolonel
Arary Ofltaata Miiitm. D~~wa~tt?*at af aat wre tt.au
t*?Cot**, I,ik?.ti ...i:.t t'l.luii'l A INtlBBBB Mflfflt. to
ln- ta iifeiiriif.l Crtflfl ***** ?r \fluiit.?r BM*** I" tht
I**.r-11 i.t oiiii.i* afatfcbet pada aaay b* aaaaaa*
-i.-n.-.i tutii.iiit Maaafraak. M-.ti.ii Mfteeenef a*r>
mi.-.i in liM Mi "I IW? or ii,i,r.-('..t|... t-.li.iv.-nti.k
a*y, i.n.l wtaasBBMati af Caleatli <>r C?r*hry vhUaatrr.
baj >i? Baaa, '.'..I If?****! Dbai bara of kn** Conm,
lhaaaaf Uaabaaaat-t aaaatlBaf f'awatry.
oaa. .-.ii,ki..
The Oennaaa, al leaal 1"" ia aomber,
Haa.'ii:M.'.I Inrr 1'iBt il!_.it t.i effMM tt C*tWU M fa
BBfflftBB- if It iraa t!..- fWtfataM tht (...?.-r-iiirnt I"
r.iM.ii- (toa. Sl/-- I. A ('tii:iiin:t"-f mia B| . ii.nl'". t"
__8 uiH.ii tl.it I'ii-iult-iit. Ilirrr wu* afreel lealto
i-wif-.l *|k.i h BBN-BJ. Mt.il tiiinllT un i|.|*iinf ? i.t ??!
WmakmVt C..iiiiii;tt.t' t.. . .ill ii i WBB BB itl ..* t" 'l.-lKiniifi
tlit. iitt.-nijita to iliapln i- (i> n. HifM ('""? BB__MB___
TABirv aM888-uam.
Th-'r.iriil .ii.,'iidiii'-iit-. barc wh.illy roB-odeled
,,nr r"t''i.'.<--J-t'-i.-i, turii tli" "I'l bM r.ll M BBM * Tai
?aatoMtotol it t.i Ika ttmoaiai Taa Uti.
THK mSTBI OF 88WVAP8B8.
Tbe Mew-Y-rt W ita deb gatioa beld a awet
fa .;t.. .'...*. aad IsB r_J? >i to hriag I ? bmb Iha ?
?iti.iii i.r Tt..- ll.-i.--.-: \:..ti.'.,iT :.. it tl ,- r '-"i:t ai l.'iir"
mi.l .,i..|.|.t... I'T (I... War |).-|...rti...n: tt tWW at I?I
Kea v.'iki tt] ni'Tiiiiiir aawapaBMB
MBZIOO.
The ll'i-i-i". lo bannoay witb Ita greal reaola*
ti'Hi ... .um tha aatoeaafci ito of 8m 88?b?b Rt-f-*
,t,- .|.|.,wii th.-i.ii. "rli.nii.r;.ri,tr.Mtd to Mn_ f- _ "?
nl Bel1*111111. tl.. j.r i? ? i;??? 1 ..il.-r.iitn: "I tli* M."vunn
i .,:.;?:< ?-, ..f ratoii . fur D-totoa ('b_r_v,i.j.
i faltoak ti
A . ..Iif.-r.-l .'??!: 'B li.i'li H|i|a-;.it< -1 bf._-.at_
mi.I IIomp. M ?j "f tli- i.-'-t pitri't:.' tud apiritcd
? 'v ' ..??!. l>t' -..r,n.i, iba orifi?-I dl
r.'i..t'!t . ..-.i i i rota *itii tlu- Iiini-.' ttoaatof ttomat.
? i.i .. atlj lalxirr. t'> _rc_T- lli" ::i. r> MB "f IBB tin-- BB.
Ta Ib* Aai ? it. I Ir. ...
WaiBBB-1-B PrMajr, Uaftt, I8M
IVIVKNAi. KI.VKM I.
The Sonate Cuoiaiiitee oo Kinance toare tbr
I-...M.. ln it l:i>. |h r . ? litntn du tl f i-vr.-a uvii t-UO
.-..; I...I.1 | ?? r tn -...?.i. :..! !i\ ,i .Ivt.v ..!
',. |..-i i .-ntiiii; .-ii ri.. i ...- ? arnr Bia.O-0 'i:. j t....
ni'tii't. i par eentam oi Iba v-.a, wai toaowtamewA i
i.un . oii.'iii r.-iif" iu Ut- i. .li.in -nu.,- il.iiii. aii. |in ita,
at
Tlie M.ti lUn ol Iht Al 1.1111-ti-. t.aiiiibl)
I i |irll> .1.
I'ln: iBaai iiu PrMai M ij 8.18 i
A diapatob ftota Cairo to a Ciacint i" paper
iti.> ll.M. ii. ii. A!'.. Baeakaa tttht Arkaaaaa
I! : | . : .(.ll. baa l*-''Il ,-!('- I1..I faj 1 Tl.t'- llf ."
ii , I
? Mr. Allla r. lir.-.l fnim tlu. Cl.nir un.l r>'"l_:i.'_ iua
"?at in tl." II.. ??
?? 11.. en..' ..f t'..' dttlto-H. t - H rl Mr. Allla r*
'.a ,1 |o abgatht a-.-r.il:. .it-- nf Mr r?b-B?I ru" IT. 8
?? i. .1"
I'rapli ?a I nimi I'rimnr. Tli . lm_B.
Roveral onlitiral organiaationi of thia city?
.?? i-i..: I-. kaaWBBB 8to ? i*?-? 11-?-_ tTatoa,' Bb8m ?
tt.ilri'w*. ('Iiiilimun. ' Inli'ii LtSBak ?MM int.oti.
itoaaaa I>Mj>.-r. ('buirrr.uri. nn.l tlm " 1 'ae__dittoM_|
'uion." A. ('. KUIa, ChsiniiA- -l.-iiti- rwcutlji>tiivtiil
1 (ual .n. hnl _ primtirjr WmtMatJt laaf BlaBBBf tM rl*i??
mr."'.''"f i-|.'i'tiri|r .1'!r?'ut. a t>i tlm Stata C-.i.t 1 intioa
Ki.- i. rnilt B_B m hUaWB n* ni- ir ih our layaCB r. BOoH
il.'"I I'il.'l:
Kibit Hiitbi t '1 -j - Baafamia T w. .......th F.
I .,. |ar, IV, tt I...I.1 Allamilra ?a_n -I II '1I111., lo_a
\ . - . ? M . M t).
Hii'iin tii.TBi.T Vairaatm Pranla M Laaf-Hn, Mnik
: ..... 11 \| 1',.,, IttAtow 1 .f.-.-i AftaaBala* Uaa.
,V. \'. li 41- . I I .- I < . . ?
Ttlllll. I'l.TUICT. Ilrlra-?lr.?v.iii-i..| (i Wl k ff. A,.?.
I, il t. '..-',- r \ ?? ? ?'?.- laba Mi ... w ni
.., ,M .r.. t-faMBaaa_III.
fmawra hwniict. Haliaata?J. Y toadaraaa l"b* T.
Jryn.-'X. Jatol r.il-a.tla. Ailrnialri R C. Mli.a. Jaal __??
? n'. \l-.trin, roaall.
rirrM I'TiTBirr. li.l.ntri CT. tetham, I <? OliTin,
1 ni!.. AbaraaMa J, W. Bto??br, J. K. I_f_?
1. .. M.-Kay.
.-?lirn I laTiltr - Ilrlr _ntBV-. _ifrr.1. I. Murvinhrr llrnrj
?1 - ?!?', |**a?MaO*_p Ai'?naUa- t.amm Btrlait, H' lar.l
illinii. i..inn Wamaao.
SBTBara KiiTaic-r.-Iirlwaa'ri simr .0 Dr..p?.r, Oaatp
W Itin.t, (iror/B H I'ran Ai_>r_i,..a? iani?? M. Muna. ,
laaaea -i- -s'.-'i'l-r. Ii"-)i B. Iliwkina.
riv.ini I'llTlitCT lirlr|iiri .1 dn f, hnMM,iana|
Itlli'.na. Kraiicl. '? t.yAtt AitiMiu.tr.-K.'?_i.l t\ . I ..r-a
an A. Ian,ri .?_.all, W in. R OB* 1.
Nibtb fiirraiiT.- '0a rgai**-H*tiry V*n __halrb, Wm. I
li,.',. 1 , R'l.rt Hr>lr-.r;.r. Altrri-.t',., < A l.an.I Iai
IMmra Mtahaal !.?*?'.
Tbtth Dhtbh t ? iij-inantr.-I.r-li t Flrk. (.Iia. t. Fal
..111 Maitlu 8. Pro-n. A.trrt.atBa ijaob D. Taun|. Krnry
it. Ii i'.-i'i. T. ll Mattbaw*.
F.tBTKirrii Uiitiici Um rrn. rtrr wm mtetmti*to\ iki
M. 1 lni a 41 l.anl al 'hr _,?.-, ...algnat*?
TwBLrrii PiiTBirT ?lt* rr^rri.
Tbibt*kxtii I'htbi.t-Datofalaa Oaa. 8. .ra.lioi.l A
M. liiniii.*!, a. t, U>_i**-, AM-htoa Iia 0. Ml! rr, | \ n.
"ufprr. ( lntflaa Mari
Ku-nTBr.-.TU DiaiMICff. I)r.!rjatj-?? IV M WBtnir>r,. A.
lt'. liiB.ii.r.l, .-'. Babartaaat. ABacaataa? 8 (!<>"k Wi liam
Hl.l.-. laaa, _. Ur._i_
Kirraarr- Piitbict T>?lr(i(r*? Bnf'.i T, kotttwe,
u : ir-. !'? -.."*'. Ju: :? :( Whlta. Altrn a'ei-D. 1) T. Mar
iha'l, kbhet lloitvnat., J, K Kili*rliaji
? iitbb.ttii I'lirB.'CT ? No lap.trt
cirirririTl IlllTBirT ? Xo rrjirirt.
KlXOS CnCXTY I)RLE(JATIt8 TO TnU PTKArrSR
Ftr.iTBi.iCA~ OOBV-IniO~?Tlu| rijllowing lelagatol
wtS" ael'iotnd 011 Tbaradnj :iljht lo rnproacot tbe Hr
lulilloan paity of Klngi 0.BB8J ln tlia Btato ConTon
IM to be li"lit ln B. raonan
Kiaat |ii?t?io~.?DetfiBi**?.. B. Datchar, John Oak**.
I, M. ll.!"
rlacaP I>'.T?!CT,_li, ;._jlri? Lta-iJ. liaakn-, Mironi 11.
Ilyorit, D t^frlt. AlUmiUi?flanr. lilU.Thoa. W.Cuhow,
??rl'i.rJ DoWfllllf.
.?IU lm-miot.?l)?!rj*t*??-.Iwar. D, WMl.%. J. 0.
<".|?i.r, ft. H Ilri'l.l.atr. AltBHiBt.*? la Muir- w?, A. L
V- ,'B.ira.B. K. II. Hl-ioHBf, jf.
O-BTB _UT?IC-,-|lrlr_B_.a__*Mj, Hail, BbiiIT U'lt?l*T,
rV. W, lla-loek. Altarii*la*?lt, C i'la a. M'ol.-nl An.iai,
>, Ilral.tti'l
rirra Hiaj?.iOT.-l)rl*|*tB?-JnhBTVlnaloa' M. TL R.b
uta Jelin K- Ilii'o.' r. Altomclaa?.1. W, rtnn, r-_*i.
ttlay, I. H. Wtkm,
Hi_th HnraK-?Hailaaat**?aa~ia*l T. Mirldoa, 3ee*,vb
t. Bii?rPi ?!? !?? Tl'""^
Baram l_.a--.o- -I)*l*|ata^-in4ra-rl.. nodtM... a.
ImlH.iT'-ltaa. C. la.h.'l. Ajtonialaa-Wui. II. )*--li:a, ?JW.
rVrlrllbl, J?1'0 tollaball.
Arter tba alirtlmi lo the Vth Dtrtrlei Ur, 8, A. 8-lth,
r? aflbred tba lillnwln- r?olntloo. wliloh wm -doptadi
tfaahak Tbat etn --toBBaj ?* Ib* Staia Cfln-*_il-_,j? k.
MH al Brrwwaa au th* Mtb bto. b* n?<l**t^l ta ua alTfalr
Thb Mubdiibkb Ot n.ricaa Dcbyba.--Nn
clUieatva b-.n n al liaml fttXtrdaf, Cnronor Mauomua
-_? -41 a unw-. titit -TOflUuUta tulU JTr-Q?r noa V
SHERMAN-5 MOVEMENT.
THE BATTLE AT BttfACA, OA.
Bherman Holdi Klngston, Eome, and the
Line of Etowah Eiver.
GREAT BATTLE EXPECTEO AT ATLANTA.
JOHNSTON BELIEVEDTO BE THERE.
rllii-rmr.il'* Pragrr**-II? ho* Pewirnlea ef
KuigBl,.!., Ilomr, fiiaBTllli1, aud Ihn
l.inr of lha ft-Jlowab Illirr Ihr Ht-brle
Buppoarwl to bf nt Allnnln -#t_*tBBa*B
B. ul Norlb A I.u. rrillH Ituug.
>'A.-iliVI!.LL. lllil.iy, ".lil" -10, l-')4.
fl.'ii. ShiTttmii i* in P*M8fl tktt ti BJ-fftaO.
Itorn*. CaattM* an.l Ibt lia.'of th.> Kt.,?-.ti.
Tl.farmy liiwi liauiy ?r-.irini*hln?r wltti th^ <<ii.-ii.wi_i:
tlin vwbt fruiii Ki'HK.a
Iht rn!lr...iil I tirt ltfc|l*pt I It* *?** l***tt*i to tha
p..?ltl.iii af thfl iriiir.
I !,?? tt*Mfl_B fll* ln t**t t aaditl** and Bfl ifa.
?faflaaabaa 1* b.li.-r..1... ha-.t Atlmt..
Tht |.r.*|i.-.'t .< BaaaBaal f.r ik.. mo?I haaaraaalam
_?-?* | i i,..r .irmg.
1 lir I.iii.lro.l ni.il thtrtBV* r/n*in. Tt < lpf'ireii nf R ?>-.
m. i,rr:w.,l kflflfl ItBtartla- .ibJ tuoVir. Anioinr tl.fin
nr<- l.i ,,i'.U >-rih~*BBf|*f t.i l'.lk .1, ll.inla-'* an.l Baal *
Ottft Ikey wlllB?flaal ~*rthl*ia*iitiB.
li:ui. Traily, u Batlratf Bay aaaaty. Taa**, ai tbaag
t>..; .j byearlti "f Ih* bII Ury taauaaadaai eb*rga?_
wiil-, k-aahwharkiag |:,! flBBtBrttag ITahi* ?iti? aa
Tr.iiU waa Baatand i-i vvi.it.* Pa-jaty laM l?.Hkav,
wri..ii !..? aai Botlac. '"? fttt* t.? baa R*he*_ tatial
W!. ab li- l? tr.iji .1 no araetiaa <>u th" *? tmrnk un.l
,.*..??.! th .t l. ? .:i.-.l ii n aa '-i bt. ******* uid BBtfailty
af ibr-idlag iiii.iH-.-.it lili.iil.
TL'-iivit i* IhrCfl f..' 4. m on aaaltkhatt tamktkmt
fallini:.
I lil) M THK tlPIl OFTI1K FOTOHtlAC
Uatt* lo Thwireilny niffht lUrjjIrrt af omr
Tl ounilnl I'.il..' Krporl- *!? tt h_j.mib
I'lipim i-il t>7 l.ur-rr'lln*.
Wami:.-.-...*/. Krt.!:iy, "T ir ?_?:) tttk
Dbpatokca irniii thi- \iitiy af th.> Poto-BM,
latt 11 iai tifhi .ay tkat a Chaplela aaaaa la ytatti-a-j
from MM li".|.it.il ol" Um B*i aai I '.r|>?, t.n f!.? Wil.l.-r
?att b.ittl.-flfl.t an.l IBB****! th,.: a*** 4t?> ****mti
ir i-.i.iri.k' to ti.it aataa) ara atfll la heaafaal thatfl* aai
ti.nt tk*/ aai* fHiary ?ttt ********** an.l MaMaal
|{.-|ir.-*.'.'it.itl"i* ti tk* BMta vrete PaWat to th" Com
I*......,-r -rnI ta**y it ia w~wfa*t*i thnt thi-y will bo
breaghi la.
lt it nll that I*tt vviii not lataaaaaaalByaf ttaa*
?ab m it rataat fr...n 0*a iJruut Mthaaaaaidflnhlai
thr ir.iiniiinn.liT nf tln. Army of tbfl I'otoBiao.
Thfl r.-inrt tli it a MflBJ* BBtahafaf araejaafl hn.l bflfl*
i-.i..'i:rr.| by if'i'-riil' ? ? .r: B_BB It Btflflfl fron tha .-ir
ttnattaaofl ttt.it *t*rai**_r ? wn* V adal attkaapt?tt
bai Ib atJB .i.-.i Bai it w.n foiiii.l tl.ut ibay h*.l r',,no
taward Vr*t-kia_ttrB iu eatflpjaay with aaaaa artiliiirr.
Tbt iin.t iht taaa*! aaa h aaaka*. a.< tkt ?aajaka* fl*ar*
kt-'il.-l i.t fl.f tiniif
Aa Btifl k aaa Baada laaaal atgkl >>n onr rlghl fl.ink by
,-, r, i.ut a/anaa'a ('..rpa aaat aad lt*t*tha*B
im.-k Iba ikti.k.-k aaaaad Baatt latartaatlfla tattaaa
uaalaHiwa iaa tha rna*. aai t*?a*a ratara*! i.iir.-.l.T
ifkaLiirir on th.-.lou il?> iiiiik. No..'. -.-;?*. caplurfd a*
? r.-ir-ri. _L
I. ? S int .rj r..m-:.:-ii..n Bl* MIB >Ioin_r ttrVtytbaBf
Bm ..-ii ri** mi woawiai M Prtdtrirhibar**, aud Brat*
rabaaba. aaaH ay bt lha iii.>.!i.>al lapaMBMB]
Ir.. . .. - f.r fih::.l- "f thflflfl B ho BBt* hBaaifl
battb t., Baaaa t.> lha kaal at thia Haaa aa ?rat ir>- Ih??
badbM ?? tkt rt |***l ii Im Md ia ali mmt
ai; iba .t.-a.i ?->? r-r.-f.iiiy t>>iri'-.i. ?n<! thato aaaaaa ar..
;.l...-.?.I BBBB baatat "r.>r thfir glBflfl*. *i that tl:. ir
tr..-?I* <? iu I?d ti.fin afl.'r tho nrmr I.n* a.lT.uu-ed.
TIIK HVVtttllA UMm*m*WWwm*T.
*.
i.m. tw.nir. itniii lir Haaa I'p tb*
Bi. li. I I nmlrw uud llr.iroi. ibr llu.l
rond.
.in in Butwaa Wmt Blrgtaia Uaa kl tttk
bdditional inibrtnatiot* throw* boom hirht "ti
tba yart takea b* tt..' aaaaky paa?** *aa*i taa eaa*.
? tadof Hrl,- i..-u Av.-rJI ln ?!.,- r-ir-'.liti'in V, _f*W<
ti iu 1_B ooiaaia aaat lo th* rtfbt af tb* Balabody
Ui,,li.r tl.. iiiiiiif.ll.iti> . .iilil_liai.il of <i> n. I r.rnk * i^n
Akirill rtaahal (?> vithta 13 mHrtaf thr s.jt \i. aat ka
i ,_.??? ii Coaaty ..n ti..-"th ahtr* k* a*fl*aalar*d a
f.,i pt "f thfl > -ii'Tuj- .IriaitiT tii'-i-t on t.> Mm aala Itndy
BaarthaBaH Worli . Thlatatva w..* tttiot tb.a>
tr ami >.f i;. n... laa ioae* aad Jaha Hataaa, an.lntiin
barad 9.QD0 Kifty priaoatflfl wm* taatmtoi, aaaaei
ab*** aaa Joha alor***a's ptitatt bi taiaiy <'ur la-e
i* luit um- :.un
. iu tl .> l.ftti. IJ.n Akfi. BBk*d B p.mt wi'1 ;-i f".ir
iiii'-e. i.t WtUmtIII*. wbn e *ii<-i..int?T...I tb*eaomy,
i i.i. alnaig aad. r < laa KaaaJaaaa Wa baajbt thca
f..r f..ur luiiir-, drltiag thaa*, uvl ki Uaa aad ?tmadiaa
ini'.k. tad asptartig bmbb priaoaara, tadrroorrr of
darkacaatha tattay ratraat?*. Ottrlaaa BhalSO killad
tal -kiii.u.l.-.l. Baaa ?Meiat*/. Bear Blaakahora. O**.
\verill i-..mui..nr-'xl d~*troyin* tb* ruilnad. which tra* I
ihobi al*at*aBy laat t? .k poial fmir aUfct o?ft of. hri>
ttaaabtoraj. At tha lattrt plaat. a smnll furre ..f thr
. MtBj, kaatny iffi, kaavbag t-.. * laoh irii: -. ain.-h f.-n
lato ..ur baad* Oa* Av.-r-n ha. fiillj at-oatapllab '.
th*aarkaaalaatdhBM hjr 0*8. Caaak. Thaaaura**
.wditlori 1 ii? K .ii ii l.rili.imt B*w~4*~tt iti uil Ut \te.rU, iriv
ia~j addittoaal .i_.it. r t.i thf hi_*ti raaatalia* of uaa.
' i. u| 1 ata nipaollBf full *?t?Ufl of the yut t_k-> i ky
tli* iiiiilti IhmIt h.Nirlj-.
?
I li, lloga* I'r.M lniii.ii.iin.
IBBBJT 01 niK Aiiii.iR? uk is mr TO P..RT
i. kVATHTB.
Vaatardij iftariMMO Dapotj (Joited Btataa I
?1*1*1*1 i'-k'-r ui..1 lataath ? i it Mttad an.l MaDa*cal,
Btraatad Jaaapl Bvward, tUj adkaraf Ikt fraala>a
Sflff^*aaaa*k**a?)*_r_MlB| th" BBahereftbe B*g*fl
PlaBflMBfltaaa pul.ll.tied ln Tkt M',.'l,i and lu Thr Jour
Btl oj Cirmmerr* on Wadnoj.lar inorniiii.. Ihe prlaotier, I
lt la aald af-kr,..wlrK.|rpd Ikal bfl dbflBBBl thu |ir.?-lania- '
tion with a Tle* to oj.erato r.n Ba* *U>ok market in tftl* |
olty and ln Kuropo.
Ho wnfl Imme.llat-lr *ent to I'.irt Lnfa-atto. It i.i
oi.io ratiiortnl thnt BaWflfld had luUinntfd Bflveral day*
aa*o thal thurt ironld bfl o auddfln change ln tho mon.'y
markrt, aad opportnnltlr* *r?ald bo afrbnlf d for rnokinu
rVi-tnn**. In cor*e-a*Tir<> of thcs* romark. whloh ha.1
lr-rn ujikIo prior to tbe pubMoatlon of the Proolaniatlon, |
ho vaa *u*peot*d '<f harlug wiltteu tha dooument, and ;
Mr. Emtfttj Biiperlniiitid-nt of the Polio* Iieport- j
rornf, (}?_Td1i ?l0'1 Marabal Murray immedlately ??nt J
out datneti-l* to "Trork np the oa-o." They aaoar?
talnad thal he bad purohaaed tlrwn* paptr laoh aa 1*
BBBl hy lnaiilftdd wrltara; tbat a Brooklyu boy liad baaa |
amploj-ed to dellTar tha ao-oanad dlapatohi aod that j
tht prUonar tu ln tht olty Bt a lat* honr oa Tuotday. j
ITo-ranl li trail kr.o*m to ba a dtahlng and totnawhat
NflflBtM falloa ln hb a*y. r**vdy to inpply on ahort *ty j
tlo* any aoH of lomatlon tbal oilfiht b* detlred. That I
bo con-oet-J Ihl* -***?? rrand. unpromptal and nnaldM- j
la ik.il (a*ob?blA| tt M mor* Uk-ly thal tf ht M Inoul ;
pat*d at aU, ht haa br-n avada tht tool of partlea of
niore oon*a*naoo?. Rhoold tfloh bt tht (hoi tt la **ry
pnibaU* that tha taally eulpaolt man atU be traoad
and cauah*
Wa aill add that Iht Po_r-> detroUrt? mada their
rapiirt lo Mr. Aot"*. and htr. K*onoi1y early y-atertlay
afiomo'irk, and U>*** y-atlauion at ono* eoorMred with
i}?u. DI*. wbo *u_hgri?xl th* ari-al
rBVIBO lUu.?An ItkMMn of Fallon'a
BleroopUoon wt'.l be _lrrn thi* aJVriruon al 3 o'olock,
i\t ikt ujuri-t-UkW uf ia-llo* aad iihUdrvu.
m_ DAYS LATER FRO_ IHMR,
-?.
ARRIVAL OF THE PERUVIAN.
DEPBEDATI0N8 OP THE PRIVATEEB FLOBIDJ
Defeit of a Reform Bill in thi
Hoiiso of Commons.
Kaval Engagemeat Betweea the Dann
and the Austriaaa.
MOFE1-ENT8 OF THE EMPEROB OP IEXIC.,
-aor
HIS ARRIVAL AT MADEIRA.
I I'oiir av ltA.4i.CK, N. ?., . r. I ,t. Mnj 30. latn
Tho Bloa___tlip l'.'nivi ui, fn>_i I.ivorpoil a* 3
p. ra. of tha Iffth, m.i Laa8-_8sB*7 uth uut., f,r (.?!?. ?
[ l.t'c. WHi I"i(r>ri-.']i''-.l nt I'.irt mi M ii i'm at 7 tfthmt)
tbia rTfi:;n_, aml tbo foUiiv.-ing antii*-_rr of ber _?*?
aacaBB-l
Taa MaaBMlay Cll. af bWHbbmm. fteai Kev-Terl.
rotuh.il I.ivcrjKrol BB tbe BfaalBg Bf Iha lltb.
T.'i." S.iT.iiii i. fr'.rrj Niiw-Vork. arriTO I at _.iutti_i_(k.
loa on thu af;.;rii_.i_ nf tba ] itli.
firrnt Brltaia.
The Bebal eratoac Plori?i ieatrayai the *_a
.tt"!ii.r Baatoa.aa lhaieabaf Mank Ial uv.. i__.
M IV. (riiit. llu.-ii'4. lna tanlXj, tmt rtr* aaMBBB ol
the at"_. aad arrifBd ax I~rmi~it_. aa lioarda vtw.
8we M.iuri'.iu.i. Tht Ato_ ?.-_. .- 'i. .1 tur (_ue>-_iuiwi
wilh i.*':.iii...
la ua Uaaaa of t'.immoruL, os tbo lltb. Mr. Iliirna
iniii.'.lam'"o:'ii laoUBgMaaaha_ lataatoB (__ fraa
B-la. la huruaajha tu 81 for ;iu_Bubuiirr_. AfVtr a la
li rt*. |lM ii -nttnt- w m dtobatod If ITI to _16. imld lm:d
chp.-rii.r; truB Ib* (/OaoarrattTBB.
Qocva Vi. t-.ri.i bad * Btoto re.?v_>n afCflhtoBl ?_n
Mtara, . ih.vraof At ,tc. le, at lt?*-,Jt;:i^barn 1 _bcj, oa
(ht lltb, iiini in tha rvval?g, ti. tht (*__---- oommbb&
ii Si itr t-.iiivi'rt wiia (.ir'-u. tbv _B_aa bflaif repr _b__?.
b. Ihfl Pli_t*6 ,i.-jil I'lTaiMM ot \t _i_
Tli.. Urittoh Cb??? Ftott oa 8to __ 1<? tbe Durm.
tad ??tarnetl to tha vaat.-rJ.
.Mr. I., i.lat.-iit- bai nii?l- au 1?purU Lt apoecb ib _i
BoBM "f C__?OM uu -Ir. Itaiu- i ___oi_i bul, ao tor aa
..-vii to atliix'.itr- uiiinliu?1 _.j_V_jrA
The !..!?-ml Joaraala mtaiobtkaM over Mr.OkamMmTt
jamitlon. aii.1 B|v-'! V :t .{nfrnt _? t_e oofni_vriiic__)rrl
nl I af.*-" 11 rt-f.aB rt'-L'tloii.
Thr Mirnin^poet . r i -iewi_l te?i;rr_ra fnun Ha
li.ilriii.l. iutu. which aara Uiat ia _.:e ruri! t~i*r*aT?
?oal thara*/~ra 1W kraal _o_ w~ind_- aathBOai
B ia ito* whi> t!if llane* hiul _.'< lrour.tlwi, anlr o_*
killt-.l _n_ the.r aliir*i _iii_ipain>-. 1_8 (?*?m__ BBBBB>
nu MBI Bl I :._iuv.:ii Tl..- l>_ii. h__ ieit fur Nurwa;.
ttW-IO-b I?Ij ii.r.triii-'-.l -U Vii-ontv, -ial _to i'<~
raptato tBi-Jbiaf wha rwmia-a_Ml tlm J__toaa erjua.
ron. bnal.-. ::,i;.p. i.r.*.' Ttoa>-_la_-_llM Mt Hniporor. in
iro<)_ii;tio:i oihia baaaa eipioiu off HaBM?__:
Tb_ Danlab Mlalatorof-"_-__* adlhl I_t?riorb?
:? i..:i,.!, l-li:_ rlia?at;r._.?ti wiUi tbr a?pauaion of tba
bl.Kik.i.l.' h_t tiiir li^t-n __rf.-_ lo.
Tht Time, tantaaateiaM nt Iha l)_.-i_ih rioailqi-irten
ihit. iha wl.oi.' diipaBaato feraa of tho iMniab ixa-bs.
aalato oaly -i.uoo, whOe tbo Aiia_-i_na ___ Rraal?8
:i Di ll irk nti*_b_r.d ".).<**>
I'l..' AJtoa ' "ii.("-I.od two tb.xiaiinil i:ih-_itintr to _a
vi.ti iu d.Tii.ili.hiii- tli.' fortiiifnii-.m at ftt _-n_i_.
1 ?a A>_ru fual /-ti' iv *.iTi ihe 0__f.T'nO? t__l
aajnal t" raBa_M_a aaaM?afiaaaaa tu- tBtolbrtoa
i-tiiiclu-ion of paaeBj n'id tlie _jto?p.x.,_i an.' not ar__vor
abif.
Tha Bmpmr and Ki:ii.r"_ri ot Haatoa __i raaahal
Mt lalra .>o tft- -1- ti. of Aynl ._a.l *_._-i ?_;__ t_.* ??a
day for Vvra ('rii-.
\i! !::.o::al ji-riicnJani of tbe dj*_-i_ttou af tii. abip
Aioiil.y MM iiirutf Klonda. itJuw that ?__.?_ W-Pi
i.'iai! ? iu aii.k lli-r l?_r (irina: ab.-lla, but tltrj w.'i. m
?ili-.iii.il .i.id MH ?_* tinaiiy iiiirnod. (iiipt How ?.
ttonilr, _n.l t'if crea* of Iha Aron r__i_i_"d in _to
l-'li.ri.it tititil Aprll 4. wbo- Ih*-" wer? trunafiTril t>i
th.- barh l-r.n.i-. Millaj. booad N. [.?..-iltn. Toa uf tlu
ATO?- ' ri'w jniii.il tli". -liriil., Mm ('.'otain of vrhio?
..;.[? ir il .i.i. riiiii.-.l ii tloatroy any ot_ or At_.*ri.?_.
HM_| iu f'.'i a.uiit vi.-inity.
Praaaaa
Mr. Reaher, in th- Corps Lt>(-irt!_tii, '.i_tl !#?>n
!. i llaa Uto Ooraraawal fr-tuth" rr.-.at _tt?:1a ia
ii r iiifi'.Imi "! rhtora iad id-rr/'-r il ? fi_; _.??}.:?
i'a.-.-1 iii ti..' pili.'y uf paai ?).
Hf amd peai'tj tM iu th* banda af Ki?._>?, avid ."i?n-e
vrt:_.tl ..nl_. op?i that haad "b.-u etaBpaltod to f.-.-i
ber lionor and tliu limoi ibility of h>-r fnmtior. iia
!:.i_i.-.i bow Inr a i'it.;'.-- aololton ot tha ooailiot M N'rrtb
Rarapa ll" a-atownd IM th* Utastoa-^aaaaaBBaM
ii i- rv hmmB| luput l, iiiid ?._. fr.iU-. .a n-t ..U
1 hl ltou.i* waa Kt.'-d). K.-:.*. -r. tM, ~'u.
Ilaly.
The Italiau Parliamaal had I><?.*t- deba?fl~ tbt
I ra-itrii |__if? of the (iov.-rimiriit, aad atMUir 1-i_.id
itra-ona iv. rr utf. r.-d u^aili.t tbI aBBBBMBl I'^DAl
[ioreraaMBt of mwaa. Noadtoa w_at.ii.__
Au*tri-.
Tvrt'iry-thri'f milliona ot" the U0'~ l->-:i ha.
'.-? ii ratTTI at 77 by Iha \iu-lo-A-ia_-toii Hink. II??|
BrutheraalU iMhwa. itid* _t 18 _i-re _ifii_".l
Paland.
lt wits reportad tkat r-ix braooaot yonn_ Poloi
al i toataw, a .nib aaJkatf "n tho ataaat, a*n a/n-rh*.
aad ba__*~d*ath*a*_iai~t?uaa. attbaal trial
Wm I oi.n of Airira.
Tke ma.ls i'piiii tho i*aw*krOfl plaou 00 tha
?TtatiJ?aM af Afn.-a bat? rtaebal i.iiena-*.
Tha kinac of l)ii,..im.'y. *it'i t laTiT-' fu-o?>. had at
t.u-k.-.l A tfu.kuti .1:. 1 wa* . ?-,.?_:-.-: witii a lomot IM
.1...:
i ?miiii rriril 1 iile-lli_.?'*><-*'
LoawoM Mo.nkv m.u_;i-t -.Tkara araa a 8.1,-tit
r-? ? ?toti_r.a-rBbr**aB*<Mtb*IB_, BBl ? h'-ary <->t>*
i-\,\-.\ le S . Mukrl w.tho-Jl *,-|>*: ul f*a**. Th*
. ;, ' ? ti -. MarkB i*. kamorm amoatt *? .?.? ... >uv*
: r,a. ..... l_l __-*?** d-.naaiid 1. *Lu Ml Uie *w-*r?*B
ratofl hem- at "-?*_ 9 f. Dt _
Thi' s-ihj.'ft of the riflkkJ of tlio Coloml mmtt
btahraOad t.. a BaaaaaaMa aaat ?f Oovurnm-nt wiil b*
t**aid~t*d ttt tt i- I'hur.-h pftha I'urltrin- to-morr.iw
ttaa****. Thfl BB*. Dr. Ch**t** U to delrror nn pJk
dreM, uud a mo_iori~J aill be odopl.tl. The mooting u
Mai .T.i-d by Iht Chaa** Anti Slavcry Sia-ift.-.
?
DODWOtn. Hai.l?Mr. uml Mrs. OMfl
V.in.l. iiti.itT BflflBB***** a l*all*f for thia aftomooa. la)
~k**aaf at-.'i>'k.'loi'k. Th.ir prugraintue appeara ia tht
aih.Tti8t>tn*nt fllBflWkBB*.
BontT llRLIiBK.?Mr. Helhrrwill fljtflttflal
Ihfl aaplfl with Ml varloua art* thia BtbMBflfl*. Ka ~*S
nuadaflj Ls the placo, auJ tht- tiua- of oommonc-Baaul
is -J o'clock.
-?>
roBitHi'TiOX.?A coiTritpniulniit, ajiaarontl"
Bfll lnl'orni.-d, writit, i:i corroctiun of aatatoait-nt u
Uie tmw-WtkktM Thidlmj of April 30. to thi* offect
that a Capt. J.-tt, aai.l to harn dn-d tn ihnttmoo***
April 13. nerar wae a I'rofe.iaor in Oifordt'ollfgs.
Mia- , nor in any irutitution of lotirning thrm, ?n<l
tl.at ho wa* tu>t mobbed thero for exproating I'nto*
spntimontt.
m i
IitDICTMBNT tif MaBSIIAL B-Oaa-hf IOM KllV
SAFirrtQ.?Martrai Murray. haYlng bwn iaforinod thal
tho Orand Jary of thi- rounty had found an iiuhi-tm-nl
against him on a obarge of kldnappmg. wiutrd op.?
Diltrict-Attornty Hall yoat-rday morning to -loertair
if iraoh aaa tho otmo. On being inforinod tbat tt wa*
ha entorrd a plea of not guilty. and gar.- baU in tho aair
of ll.OOO to appoar for triaL Tbp pcuaity on BflB?*****
for thia offeaaa la impriaonmont in tho Stato Priaon foi
B torm of not more than tou nor leaa thaa ai? yoar*
We har* hl*h anthoHty for etating that tha Manha
aetnl in thia mattar at tha ordor of the rrraidaBt and
S**i-.lary of 8t**v *nd ln praoiaely th* maaner pra
aoribod by them. _ _
Ladt*i CaBJUAQB Ro*BB_D.?y*?terday after
nooa. Mra. U*t*bo* B. Jaram*, Btb of the b-uker
Bwop^lfrwb-r-arriafa Into Ka ?H _*____"*_?
whil* ahe waa ab-ont, .in* G*?r?i Harrta itole a paok
BM ofdrr tr-axli ahloh ahehad laft on one of tht aeat*.
liawu*arnVtcd by*? ottoorof Ihe lir.ad**> *d*t4
aud oca-alttad Ur JoMtk* *3?d?*

xml | txt