OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, May 24, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-05-24/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL- XXIV.N?- 7,218.
NEW-YORK, TUESDAY, MAY 24, 1861.
PRICE THREE CENTS.
THE GREAT CONTEST.
GOOD NEWS FROM RED RIVER.
411 lhe --unboa.N Safe Over
the Fall?.
BANKS RETBEATINQ SAFELY.
.-m>
LATER FROn SHERilfXX.
HE 18 ALL READY FOB ACTION.
No Later from Butler.
??
Brant's Anny Oreatly Strengthened.
Sopplles of All Kinds Plenty.
Re-enf oreements Tlore Than
Fill IIi?< -Losses.
LAlBf LETTEKS FROM OUR _____Q_S.
NEWS FROM REBEL PAPERS.
WAR DEPARTMENT OFFICIAL DISPATCHES.
Hu i?-iar> Nianion io Gea. Ikix l.nti-r froni
Kl-d Kltir .lllhl (.Ulll-i.iil. Bllfl'OT.r
Ihr Fall* (_nal Triuiii|.b of WmkfmWWWtt*
in. Hnitli* Miifi-I. It.li.nitn_ lon nrd
lb<- r~_aai**I_ipi I.iiii r froiu Mhrrman
II. i? ail K.fidj lo ll. auim Op-rnliana
II ia I.ci.-ih ninit Ihmi Iti pl in i-il >o
B. ii ti r from Granl or Kutlrr? Oiir Ar
inita ?tron_< r and bi-ltir Mupplieri novr
iliari -hin l.rniilniiiiiiH iht I ain|.iii_|ii.
Wi?BMKMa. Km _ay, Kay tt, -? L
M.-ij.-(iini l?ix: D_ap?iehw trom M..j.-(..-.'i.
( ?;...?-tl "Uaaaaa ? I !<? 4 tttrt r. _t _Idaigl t. Mag
I lhat" a.iiitni Pmti'i haa Mat aJitraA Tha
rmwMaamrtttha gaaamMawtt a~r_~fl loalghl Gaa
Jiaiika will nrobBbly laach Srnnnosj'ort, on the Ataha
f bwManow, ?
A diapafuh fh in Admirnl Portrr, di.ted "on heaid
the tlutz ship _____ llnv. k, month ..f |ad B-l?', May
l.," ttatea tbat tbe ptation of tbe h.uitdrH.i ahora tl:.
fiuia ..t A.t aaaMa hara aaaa laaMaad __?_ t
j ;?.- ai _; ??: .*.'.i. i a lag to Um iatjf?tijaMt bxi r- lon
tf I, ix-i'oL itii.ity, AaHag I-glanr af H
Jktmf Cotgrn, wha paapaaed uml built n treedam tt BOa
? :.\.r tl t;i<> laarai mta, ____haaf_hl*_|
tiii ibr v<f>. i_ ia i'j-f ii aalM]. Iha _a k araaai of Mm
_Qaa_riffi nmMag kVaaadikk nnd ala~r_ag thim to
y t,s*,.- u!l Ihfl flhf.nl* Hiid tlu? ol*truc*iona plnut.il BJ
?JhaaaaBtylB afatoaf aaaatyt. Lieut.i ol Bdh__ ?_
I* imnn-ili iti-ly __malaatfd f.r Bflaaaatka f"r distin
p . ? > l aml bkiIIuiMm Miileea.
Au waam\t iai r.-j-.rt _kofl_ Catto, dut.-.l Haj ". itaaai
tf ?t t!>e mn ..inl (.in:tit.ata __ffl all safo at tho month
ii iha i:.i! _tti ? r aad Si?:aaa -;> : t.
M.ijtir -(_??__. SLcrT,:ti. Bf <i dispatrh dited f: '.*0 p. m.
laai i^'ht. r. j?.it_ thnt ha aaald ha raady hy thia mom
iny: lo reaurue bia oporatioufl. ].<turn<d TfltfltaM and
rt-giuMTii:*, t.r a:ijK, have Bkflta than icflaaad uli Ibbbbi
u; d iaaaaBaaaBaa.
Wi than aa ektoal nports eiuce my taattclagrai
frt.m v,eu. Graai or Gaa. l.-.th-r.
(fkmt .1 laajoitaaf Ihhi Daaaat_aad Bhaw lhal aithtu
BigM daya tMaa iha gaaal matmt at Qpat?ytvaada Cowrh
iit.ua'- tii.ii.i ahaaaaaa] rataraa tni'i* __ava aaaalv
vurtit_ tt. Qa_ firant.
'ju- arhaa. anay haa bi-fn aaaaly aasfUed aith f.!i
? ? -. tci ea.
ipwurd af tw't-nty _oa>aai aik aa4 -__a_a_ ha~?
haaaaaaaata-hWI (raa Iha laalaf hatttatathaWaaha
lagaaa -?? 't Ha - ?>: ?! aha i a aaata _aaaj_flal aara,
irter *;^' 11' i _____ prtflflacia haTfl Ih , |ttraaaportfld
frtira tbe fit-lil to i.ri-i.ii ile_...:-i. k:..1 laagaaaIWBBtf fli
utilkrry _ta_ othei laylaaaMHaaf aa aaatraaaapaiga
? Bvay.
S \t rai _M_M__ tlt th cnvabrj hafBH hm I hai I f"i -'
wardt-d tt- !i:t- b_~bj_ aml tl.t* graai Anay af lh< ?aM
ui M ia im-.' fnlly aa BBBBBg iu iiurni'tia, ind hattfll
11,.11'ja-ii_, a _(.__ ?_ i.-tl und f.irni. ht d, ti.an Tlu-D thfl cati.
paiga apaaat.
St \i-ial ttvWiKai.d i't:ifnlt. x-'.'a hflTfl fllflfl I . ??? Im
ar.irdid to ut.'.ij B_r_Iflfl in t.'it.- IflBB. nnd m:ii|i_<-- Bupplica
laaK
UariBg ti>^ f~nii- tiruf. out 30,000 Toinnti-.-'tfl ht 100
.. kaaa anaaarad laas ti..- buliua, ??had,
utiifld. iBjalj_flal and laaaaparlad t<i their rei
'.'illfl.
? ? _n_aaal i- dn* ai the cb.. fa af Iha a_~_rj. UaM
li: d bur-,.i;k, f nd their ^^'.^t?.?ti^?> inrps, tt. uiiomtl.e
cictiitiit.'i.-p.. ___a~na m. _._j~k*b.
t-i-crt'tiirv of W'.u.
SPECIAl DISPATCHES OF THE NEW-YORK TR18UNE.
Talk ef a Kebrl linu.r Thi- Aoafb ta
Fighl I iHt Vrnr* llifl Opinlan of
Northrra I*. opl* aud Northrrn Nol
?li.r? "nirlh, ro I)iiii|*d>, Moulln rn
taiiy.
.|?ii.! liii.atch to Tha N. Y. Tribuna.
?VVabiiingT-S, Mondfly, May 83, lt.4.
Tht RtpuUUun pi:tilihh?ri the Ib-loiiMi On
Ftiday afti-riioon, a Ui-nti-nant anl thre. men of tl?r nh
J't?:.[?.?.. ivaniu Cax.iJry, v. I.o h.id iart-n acnt with dia
putihra by Gt-u. Sbt-rid.in, nirivt-. nt Frcdifliehaharg
IstlBf ttaaaeaal fio miineof thaaaaaagaaantry aad
??I tuit-d _>aa priaaaaaa. T_e laatariaaaflf Phayeah
t wai wm- c_pt. H. b_ paapear, tigaal bbbbmb of tiie into
J. h Siunii * Half, wl... Baa at iliiiiiilt.ni C'roaiinir, fuur
n.ilcs fron I^B???haaaaaj; on a retounoiti-ring exj .?
. H i-:..
lu a longconvi'_~atiii_i with a Virginisn ahlf on hia
vay to th.a city. I'apt. tY.iya'r fxprr-ant^l h_M_f ~itb
|ri?-a_ appart-nl fmnkiiena. lle. auy* tl^ Smith art pn
| wed to ?(.*Lt Irfty ..i-ara loi>^n*r if aaaflflanry, bia! f. .1
tagkatMt thi-y w:.l Mccimipli.-h their dtai^n ultiranttlt.
N-i-anai' oftl<- f.ul that the leBJBB i? ? uuif, wbll- tho
>trtt. ia dirided by i?-l:tical jt_Ui*. lie _a<its that
ghl people r>f tbe _5.>trth aafBBaaBB in BBB n-pudiutiou of
ii.i-thiidof thi-ir I'urrmcy, __d would atand the repn
ilialion of oll. aa they un- WaXtmt tt givfl np their ml ...
vn, thiir cbject. whiie they uiidei-tand that iha paayh
tf the No.th wtt ..'* ftiuKi greni wdaaakaad aaa ai
ready fiiidmg maM ?ith _Mf t """t BOJ. i k ir w>ldi?ra
lA+y all miiitary fltdfllB. luoar who hara lo hi.irt lu Iha
BBtag afrftid to do otlienfiac. Sttuthirn diaci
mhmtaHaaaaa~aaaftnaiag aa-lhataaan tbe aimy a*
atj aa the ja.. pll BN u _,i.it.
The A.twnnrr ?a W*?l-i***lay-Tw? I.ioe*
af thi- Knemy- Work* Carricd-Th*
Third too Formiilnbli far AaaBMll
Oar l.aa* 1,000.
Proin Um spr.iaj CaaaftalBBa.
IlllBaBlllim Akmt 01 tiie lNWOBUG )
t. p. m., May IH, l*M I
Eariy jrastarday H waa <i..tcninii<-<l to Bfttaca
tbia aataa**. At fint tka .'..-. nou w;i* ta ttf B ****>
ir..!,t iip.-nth.lift, witb tbr vi.-w of tatwJag tl.' aaa>
my* rtirtit; but latc in tl.o nft.ri.iK.n, it Mag upp.-.r.-nt
tiiat ti.i' aaaaai bmM have wm m aMtatfMMfi ta aaai
bbm na left, aaal kaa aM *t aataal not prui ing a aa***?.
i.i.-'ti.. n a kai btaa aaaaMtal, lat aaa ef Mtaek wn.
Ptaaat, aaj Ma U aatlatb Caafa awa mmwi duriw* lha
i,iKl,t tu thr. utr.-i... -ii_r_t. Thra-aanlt wo* to bo at
-utiriai. Wllfkl ?t BM right, H.-inc-fk j.iiiiiog mth btl
Uft. an.l Bavaaata aai Wmtm aaal ikttkm latba l.-ft.
in tl.e ordt-r tbt-y art- MH***. '1 b* Sttafgh BatatJaJ bt*
na taaa allai lajbMafc. lt bM pruvid _ta*.lta. Ha
laaaataftMaay] laliaaMaM i.??, an.l wa kaal m
?OM irri-iml tbun in tlie u,orniii_?. Tho tlny I work h(.?
Bm* aaaa********!,
Ika .MCatf* liflvine lc-? ilmtiifico to p,-?*. nn.l Bftag
llM pMoill M tbi i.i.ul. vk.-n- r.-oiu-st in jK.ritii.li, and
?ftaal tb*b**_ Tln ,l*.vi-i....K nf ll.-irlt.w iindtlil.l-iii,
v. ith thr Oaaaaraa Uftaa, j'.st laaagaa up taaa WMta
taftM iri-v.il BBM t_~ 88>BBB_r. w..rk_ iniiiif.liiit.-ly,
wi-. i. ihttHbCc*-* If-iaTaaal B-akaMaa^bBaea, IM
lha aaaa a mmmbI tatm a littit- mitfcer M Um rifH.
K.i.t.-if tl.e f.uir .l.viritiii* i-.-.l. iniii'.l tb* tir.t tv.ii
Baaa ?.f aataa, aai tai h at tl.o f"_r littata* Msaaaad.
.-ra l.iiltfil l.ia aaa aa aafaaaailaaj lat tinrd ttaa. aai
:,'.:.i...i.i li..i.i htt.-uij'titig tt> i-i.rry it Tbi.-i- lajl ti
ttat bai aaahtod tbaa* arj toa*?B*t*rt**laB-a"BMi*kwa
abathi tntta to tw...ty r...',* *..:<?. wHl afcraag
aataaiaita iMr.aal taa .iiviriou gtaerata laetaaily
aaiBlaiiBaaaaMj m* th.-y eaabl not ta*~f laaaV
ataaaMt-al tiMiiialal aaaaa, M__wak.li tin-y w.-.o
-..(..., ;..i i?a ba? rnmrntj ta*\ _k*baa*M b<
M-ic-ro. ?nd thoro wa- n<> a*a"*llaaatj <>f lata__*| 8
;. ~;iti;i*: l--r*. 'Iti> wb-lf- lino withilriw, iiii.l i-?
, i,,i...l a li.i-v.-ii.ont u-i.it-ii asaaaal to prwiiii>p larro bm
,..-. Dwii | tkmt tkk.nr ti.:.- -??'ir-'. u_rni"i>-_t: ?
,., Bt. r Bl 'i -Vurri-i. ut _M 1' lt. m rlr rt.! .-t t<-_ M 81 ITI Jl
?helling, and pttad thair ?tra **** in r-aara. Bara kk
l wm MB-aaai ta ablhataa Ma baal|*Ml*ra behiod taa
i i..vi-r t.f au i-iiiin.-.H' Mthtah aai latal M I
,. By 10 i.'t-lock Iht nffmr ?(- onr. __**
[plaaawtaaaot?al tt taaa, aai aaiaaaeaM rnatli- .?
4_-iir.Iiri_.-l-.. whettjot it ih n. t Btvaai y*t M t*aal_
Tk* Cmtrtmm Itftaa wwBond maat mmaif witamt
:'. ,. . ......j..._r ; -irtril IM <'f t-iiaualln-*. Hy BBI tkt
lirirt-Ht i"-s wn* ii.riktt-u bj hB?aa*ay. alUtary, aktah
li.-liir bad aaapta Uaa ta bbbm ka aaaittaa. Ikati
i.t-i. r ).. Ii.-i- r-.-? ti htii-h t-Ti ,l.:i- mi,ui.i!h n> IkSMtwfwO
| k, ,r,.l b*M B*Mf ii'aril f'f M BM8r| kalr>k*i
meaft*. Barw - taaaaadt* -?"att-tatailj aabaaky, ai._
?aa piirt..-..ii.iiv tacky.
I'mir laya llwaaaatataa bar?btaa aaata_*t*aa*}--lttaa
IfhtlBft l.-t u tMMM ti gfiiOr-lfbip. Tl" en.-ii.w
j. ,t... t. ..?.. MM baal ..r-ly ak?a ),,t H* la mBm aad
pui.-ly i-n tl.i- l-MaMt*. -V. k-itl.rl.-n- I am iimvint??_
u.i-ii' mr BttN iklaaja in Oi*M*i pb-taaafky Om* b.
Ina ,,r. Aui.it t:..-.;.k,iiipiiiint i.f ti.t-if tUapaai
jH^sif-s yi.i.r Baah ii. piitiraa*. -t -? v
? _>
I'nrlii.l 1.1-1 ?f C'namiltiia oa tt Him *_i:i >
Tln* IA,
r:m nvntu B.asit hcbtti.
? t._,d. lt. 9. PaUu-aw, (I hfl
\ f ataa, I, aiaa. B. V. Hu.h, 1>, th.fha.
<rr?t. .1 I" Hi-..... K, I...... ( .rp I <> I'"-??? A. arm.
li. :.,. Ouikay, t., hip. .-.r.t. (I. N llar-. II --
f..,. ( :.......? MlUball, K l ..rp. M. It-wen. II herl.
|,?,? .1. Il..rtoii. D hr*d.
K. II. I..._r I. K l.a.k. Pr*d. .~-.il.n, 1 th l'i
I ( lt,,. K arm. J??ell Hai,irl*. K, ahdnwirn.
Cvty. H. VVbitou I j?w. <*??. A nt..ue?. K. .id*.
r,."rKTn r. * imi-tht.
ChM I.inr.iii. ?', tktatta*. I na3i Clark V f.i.,1.
l.r i C rtl K u Wn Tr t . i i < i *d
LiaTbr wui'miid or aiaTB aaar t*BM i* M*MB .i?b*t
111?K1B.T I.ITIIIfi*
rim-IIITII B4.?4< U. 1KTT-.
r.r uniL s>" ,'"? ? ' f'Tf-.K """
M I.. . . I>. baad. P- H-tt-aaB, ( Ih rh
-.??, K I ~_ r.t/. r.t tl, r' .1 ' 'i .?>.,,ib..ry I ti tn.
ttt * Bl*|-lfi****i 'V. *r:..la* t arinrll, H, tbifh
aid rl.ir'i. .1.1... I'.arrv I' aai*.
M. Mr'( am- C ann ui.d l> g A P.O-ttWold, I, bf**l
! - l rr*** M. .talp. JehnMelntyrr, P l.rad.
H M bhaw K. an... A*t-*a taoei, fl l*|
Bai (' E. Hin.k.ri, c. Mldr. 2d I.t i. w Maylo u. (. V-i
Pai Kiuaeard, U mm iMer. 1- B. ><? ? I IM
Th-.....- iur. I>. haud. M. Mt< ?? ' , *?-.
i. ll., h.. . tfahyh Je*. ttf.O't't
Wi,.. lih.i.. II. ara . Ttaa. I'l. , I, -t
M MrMnliy l> .1 alder. 1: ?? I-n? B, haaa.
.1 II. ' I. -inp.on B.bipa. ...... lli.i., K tu
Danl It h.r . :, I'. a.-.-n. I- B. Baitabora, A, ana
I.t Lt. Litt. fi.-i'l. A. I. %. < bark ? H...*. A, rr. ?
rim bihth ?i-i*c Bt-.rrti..
Jno. (,av.: li. il k. v> v B r.... li, baal.
rim iiith bai?4. Hr*r.-m.
Th-.. Vlri.M.J. A, . ....... 1 M, ,1., ... li.t-- i .
? S llr.-.i. A. BiiMiui (_ Wil biii*. II. i. .--.?*
W ll" .V If n.l-.ii? rat (.. I>. VV-ll. H.l ? l
I'.Y. Ony, K B-MBBf. VVa Bato*. M, w.itndMi
. .. ,. B. HU1*ob, II ai
.... i. .,
li. i.i.?>,'..
- it..,,-.u, i:
_?.:_ i Mayl
, __. i.ii.p.ii, ... _in,
. ., 'l . ,1 I. VV. I'hi. . II w at
H.OU .,-. < ??? li ??''. H
- ii. ..,-._, i: ......mr- ti U.' B, Mia.iW, kfl-**.
t> bth b 1 ib?*bt?t
B, ad Lb .1. J- H a*-**. < ?? O, ?
wrti.Bn a. T Biri.a. (BI8BBIIBI8P)
-,r-t 1? Ht. ..ir. I'. *r." a**Bl A. I .? m..... (1 I..ik1
-ot'BlBI >TB B4I.4. lir.lfTTI III,I.T 4hTII.LK?T
j. bsTyrr-a i'a ? , I aat
rBio-oraa-nrivaM* iibiti 4BTii_r.BT
A. it. il.i '-t ' ll.anli.
klLI.IP
(,... i a,!.!, Y. .-.rrt. Lt Ma**, Vo. II.
THIKTTfl.TM B*-?4C?-r.m?.
Adjt. Wbi Wa.bbari ibaoid Ut U. rhe* K Wi _tH bl
WOOSDBB IB, um ABI. 1HIK0 OIVIIIOB BIBTH IH.I I 0?P?
Cor. I. N U. r,..... * ll bt. ,C wi:ii..n... i, - '
i?__j 9, ii iiu.i.ri, i ?-' Maa k
I Malone, P IM. H ,?<?*![.- <t<>? , ,
_ i -, s . . ,,, l *pt A I.st'..-- ' II... .t" ..
t r.Ayra* H.1 It \.,**mt. H Tl.arh-r,0 IN.H. I L
Cor.l .? Mu*. n 1, ll Mi..< ll- Mapby.O. IN.H., l....d
nr,., .1. |i rrew, If ' H H. irni
E M -??. K, 1 Mu.. S B.,( C.-tahert* K. 9 N II. tl.nh
),_. ,i I lt....... O. :il Mr , l.-u.i
R.l...* B,MMaM, baad vv ( i_k O.MN V
IJ. II T?er. ?. II Yll ,l.ar.d. W. WatlM, C, 108 M.1 ,?ho_l.
I.t 1.1 J. ti. llBUi.iioiid. C, 33 <1 S., ill, I M N Y bead
Mr., u..t.p. tattk 1. Ti.i...,. E, IIBli
A. Mtrb-T-w ... *, rt M- l**l fa- ?
J I. infu-t, <:, 0'< N.Y. I.rru.t s. . n.l.r. B, *i Ta., wwrl-t.
K ,, ? i II, : It I tiuh ( er. I Ny. K. . It. I ,i.ip.
lapt M. t >|- u. (i " K I. ir*. B. WIlM-ra*. I? 4.'. I'? . aborrL
j _?- Iti .. II ' lt l.,b*~ve-_ J OrahaaB, F, 45Pa. tt.ifh.
, a i .-. f,.i..l.i, A.tri Oi.io.i ,-r <>. II t.iBJu, 11, II N. II.,
CCHow*,F,IB H-.bM* (' o Hr.._-..l.ir,r\7R I. hr.t
tiiibtt rimt aii.Aciirirrri.
Y M. vv I .?.,. H ?'k * JoboMarry Y. rkktt
^ >-. \\-..dn,.i. t ?..'.- Jaa. llnl.rr.ua-, 11 rbh?
ll' K<-.,.y .>,!?> ?' M. Hartli.it. A ba. k.
f.',ti. OHhiaUL < ,*? Iv;!Jl"_f,1/~'"
Ina 1 t '?,'. I ,"* l . A. ( l uk, K. n ..
j*,...., Sr.,.'f II -? ;*"fc U^W.lfrM.B,fcM
C?.i, H i' 'i-"- i- '? u Bl*b*. K-' '
li l\' |i.,., .... I. ?'' " -bM .-.. th Warirr, u.i.iii.g.
Srrwl VV 11 VVn.ll Bia I-I
onuaatei
V Kiwr-' H r.N.11., !???. H- Vodrit itrr. < . II Pa.. ar__,
y t i.,,,.,, A.HN. II arm. * it.-r.-rii, r . . . ...?.,?.....
3. Mr-K.nlry ti.'a'. M... aim. L'J. C?-k ? I ^ I
L.O?w?ll. B. 3U M.-. h:p (:..rpW..l.M*wiry,K;Ml..T.
3.ll.:ion,'..,ii, f). 5iN.i.,M_p. kat
Sergt. J. H. iwwwa, K, il N. V.
Kcbfl Annrh oa Forl FowahBlna-Bi-pala*
of Ihr Kara-*.
JiALUMi.Rr, .M.'i.ilay, May'A MM.
A li'ttf-r fton ri.rtrcits Mi.nrtK' of the '^bt
Mat I tka t tln ? Hi-Im-I Ciiiulry huti ottat-k.-.l I'.rt l'ow
hatan on Ibt .Intii.'* Kiv.r. BkB-fcaf lataM Bbtttfa
wl.i.-h *..-..? nll M-puU.-d with a heiny __4*M lo.--ahd
lia rfaaiMttaa, ai.d but iiiuht iu*. ou oui ..J*.
FROM GENERAL BUTLER..
-*m
,\ BATTLE ON FRIDAY LAST.
A??nu__t of tlsc Rebels on the |
Line ol Intrenchments.
DESPERATE COSTEST FOR RIFLE-PIT*.
-.aa,-??
Tlio Rebels Carry and Hold a Por
tion of Them.
The Strurele to Retake the
Rifle-PiUa ?
TIIE GUNBOATiS SIIELLING TIIE ENEMY.
ANOTHER BATTLE EXPECTED.
Tbr Bullle on Frida. - A t oniral far'
Killi-l-ifi. Thr lli h. la tiet I h.m.
Ir. :;t U ir .-(<- i .i I ? : ? a|. i .1. nt.
Tiinii Akmyi iKi-H ki uCm Poorti Va.. {
Kriday -feaiag Umj M IMi )
Than _?i baaaj Utamj I Imm aM Minpmna
? i.n iha tjttt aj?at I naathaaai iu my i*.t?thi
? fi!,. .1.1 li.u-. "ii af thia eorpfl. ni.tler BaB. Amef.
-..,:',. ra ara B?gaaad to think. and a* k nt
in irafl in t taap i - ? ? ''? mtMaaawaaathatawM
it liahlfl i" \* n,,- , hraaada b^aatlai hai aaaa Imm tt.i
:- i rpfliaa ? af j"ur pgHhkaiaaBraaaaaiaM^
ft haa had ta-day, umi a_ laaa hiaaaaM an
..pIM'ttut.it v to pr, vi- tht;r IghU -tf linalitiea N yund uli
...t.i.
.\e hai hflaahei :.- iaaaad, our in.e ftatat Inagi '-.riy
tnm i'-f A|ifaaaattaa aa Iha Iai t.. tka twmm at tt*_
rijr'.t. Thfl uj; ?' ni _____ "I" I ?rui .it _ iii.|i!' BflM
...'ih? Uaa kaaBaaaa Bfaaaal HOjardala ?itithand
il '??'.'?
I I.. l.fl.il h ..'. BBBM BJ ii, fr- :.t af tl.<- t h- trtag, hav
.up tiiii.'ttitl ii. ilnwn fiom l'o;t D??IBft. ? 11 d p" at
? -,1 t'.. r fua* g? ? _ .the >ard of dM Ba*MB BaBBhi
i .'na haaaa i? aaMntl * faii in iha gtaaM aaal a* *< raM
_>-?.. ti ataag tl i num aa* thfl. hava gaak <i Hgl I hafte
rn-a. Tl.'' BBBBri?g i? Whatf BBJ B~~_ Wor. aad 1*
MM" only in not bar ing l>-en dt.n* toa preati-r ri
I. i.t. (lt..- atrij. i.f u.?..!a ahiflh tl.rt-it.li>'! Na wnl.
aliiirp ahtai'.t ra on TbuiB.lay Ifl l.up|..ly nnw lfl~~fl t- ,t
'.litMtr BMt tho HavlaM IIiiU-b r. mth . an.i aie now le
yi.i.<! our |?,fl er to lamio. e.
On WaMmt i'.-iy r'ik-lt ,.nr pleki t. lag a rifl* ftt U '
froi.t ..f tht Rflbfli poflition. Biid nboul wO yardfl from |
.n.i ii:,.'. aaaaaaMaga i.tiarterof an.it. MathawaaaaH
aa av rlght, whhsl fti ilaad. lt ?_? attlMl th*t
thin pit Ib uiviiiiiiii.'io to MaaaaaaaaBra aadaaaa-dlagjj
Hm Rahflhi drara bj out of H t - a_anh_ft. aad Iha
itragglflof ta-day haa htaa aa .?tt.-mpt la ragaaa ?t.
ahieh i? ?o mr Bsaaflaaatfhl, aill? uiri. va bm* r< rakut
thfl rij.-!.t flf ____, B I.n '? i. la the wooda.
Lart alght thara vaa m ahaa hataraM ii aad iv.
..,! v.'-.-i I'.'tw. ,'ii| aml :i. ta Bflfld by piekft firii.ir
litith tii.n>?thara waa ikiiMshhag and aawgtag; lut
f:irti<?[. l.'l.l th-ir pit. The moon ahoite, aetting
jui-t uftt i tht i" t "inl idiirm. ai.d our fl|| enemy. Ihfl fi ...
aaa m thiah lhal aaaaa aaald aai ha_a_ag__a I al
fiftei-n aaaaa.araa in a aaaaf arhara bai had bbm
fl?flj ail Blght Wh? BtflflMflf the RahflBa roi~ht
prej_r i.nd, r ita eover, no one knear; bnt lt wa*
t!mi^.'.t tl flf "oiil.l tr\ to pl .:.t B8laa__ai in tl..- Biattla
,-'.: i.f iha B"wii-tt Baaaa, on ti.e graaad whan
|f ii-w our BBBthMof thf rifle-pll, and furt! er nl._r_i
:\ is ;.H.kt ,1 fnr Intei in thu ni?_!-t. but none cumo.
\? ii:.-, t.r MhflBaahaaa, _a _aaahiai i.e_aiia iiTfiy
na kl-. :m<l lhe guufl opened from tbe llt-la'l poaltion.
BurylBg t" f- taawa, i Xmwi the aaa_y hmi ad
raacad aai aaaa rapabal, y?t kaiAa rifle-p-.t _ tktxt
,i, t. ati il mmmMkatk Iha ** hnie af the an Uaaaa, * au
vi,.i m Iflf tl" itt, N.-w Iliiiup-l :n, Mh IVu.-ajivania,
,u,,t "-.{(, Nrw Yoik ajflja aaaaya?f th** ritepit, tbe
r- gbm :it blt aaaaad t"-inir n. aily in the oenter. 'i he
Behota akargad aaaa ihaaataM lh<? paaaJMahBrl"
iit.ii iajthaafaaai aad Ih?i fttXtMiwaaaatai firmiy.
and tha BBBBtfaa WkffU hflBJfl ___B hM --Ithoiit il.tl'iuity
aod aai thfl M IUmi hna?a aad Iai to the ajaaia
Um i-rn Ittinp tht UM to <*nter the pM Md Unnk
Iha rsajaMag lagtaaBa. BBBBfaMag tMw tt MM
IM l.-.'iitfiianta of th>- '.'th Midne. ~ho rt'tinil th-lr
mat ~ itl ? ut arian. aerebronnht thii afternoon befurt'
(Ji n. kmat, ar.d by him flfi.t to (?tn. Ilutl-r. ?ho anni
murdy diaa_Mad tmc of tl.i:in fruiii tlu. aervic e.. 1'nth
IflHtia Hi-ii-n- pnniahment, fnr thia oi.fi.rtuiate affair
!.:i? .i.-t l.ui.ilr.ili flf livea tt. dflfl/i ai.d thr*>Bt.r.a r.a witb
?aaaaa haadM a* tho pric? t.r in.itiinir our j-.aitii.n.
The Rflhfltl in the plt, und the wooda which yet atand
ii.-it tl.e 11owk'tt llouaeai-e thf t? iu tootxta otflpprtlien*
Ma.
(lur nn ri oneeout nf the plt and ln retreat, the Impet
uoua lifiH-la aaraaad, raaMaMl BhaiglBg intofuii Maj
in the fllBBBBBB' ' ben our frunn. Bii|rr7 but ailfiit while
theT ah. lhd a-oy nt na yf.terdiiy, BfflBM with aphor
Bjal i'.-", find they tuinbh. bnck lo their neflly a?'
.uiretl pit.
Now c ,m* fl momeiitary lull, and then the 3d Regular
Bath rv in the lefl rtdoubt, lhe Ith Kew-Jeraey adj.iin
iiip it on the riKht. rxith fni-lnr ttie pit, and tbe l?t C'nn
BBO?S_ in the i h ~M4 iMaaJM further to the right.
pahBliag di'tKoii'dly ai.d pnnly BflBflBB it, BpflflM Are,
raarlag arMM a moraent'a at..p from 104 to 11.. u. i"ff
iit tirat nioaily aplnricd eaae. The praetlte waa uinlnly
bii . 1. nt, undiT the gflraoaal dMflMa af OflBa ??Ma,
maat at tka mtM haaaMg aaaa the pit. Th* BaM fcnna
retunnl tho liie. lmt their ahota eounted hardly more ,
tban a fiftb of BBM ?'"' BBB. au inai_ nid-ai.t g_?!_> ;
wt-re itriick. while our om n fire waa nnt in the b'u.at rt
tardttd. Meauwhile tbe t-tl Iuiliana, Col. Dtibb.t, WMot
0 gfllaat and. M it BBBBBld, imtirudiiif charpe U|K.n the
pit t.n the ri_ht, but WlM repulaeii when wUhtt ahout 11
bundiM yania of the work. IHg?g 'hia i-hmp' we
KKik priaoni-ra MBj.-rlitn. Wnlker of Soutb Caroliua,
wlm wa* herc teniporarily in command of a MgBafl
ne hai lil* f(M)t torn off bf a ahelt, aud fltate* tliat bia
Mgadl ran off and left hlm on the field.
]_atrtag hatag a~a?Mlki|taaaMMi ~irn co"*^
aaaaM h?UM haaa?I apylaM? and BthataaaM
MtWmM Tbe Lieutenant ('oloncl of the ll.'th New
York rt^le airily out npon an elepanlly capnriioned
haaaa, hk"*"..! vaa*?v. a an Im b ?eut the hana, aB
a~M. - li.leroiifia'i. MlflBM BfM a man wa* IBM
*?; 1 rawl t arcfiillr to tbe uuiuinl ui.d leinovc the tra. |
..ii.".. tbe Kt-bt-i. amu-icgr thetn-.-Ive* witb firin.. rt
him.
K..r a rnrity, there. wa- no rain. niul thr day wn*
opprc-fively btl. Tbo hut nia.n rto.iit.xl nwny, ai.d atV.
onr f-una a_.iui. bBfM M ronr. Wcr.l VM BM*ffkl Ikal
tho l.-ft t.f thr i'it wa* impty, nr.il BMB tl.i- IM 1-nti
?ylvaiiiawiu. MM .-idi-w tr.p n~-i.ir.rt tlir ka. ?.ft!,.- rtft
pu.laaa*ttaa daatiaf, Ti.eir k*vl*r kai atafbM
or not follokk. .1 pri-i i.-ily bM onlcr*. an.l tht- Bt** kl bai
cotoo in. .m.i wudili nly tln y ~?M ni,.l p8M*i Wft* ttt
u',tU n Ba__ra*a*M fire of ii.funtry an.l **"**__. **l tk*f
neineil U. Iali iu nikiitl.*. It wa* a Mitl Mglit, wttkaM
hclp, liut tliry rim dripcratcly foraawl, braitat-d,
aavertd ui,d run t.ntk, nll in tkt tftWt kt a Maa nt ?'f
timo. Mruiikk l.ilr our g*BB Vt** turnrd BfM thB *_?*,
antl thi- tirt- ..f Ua Bf**t* rnpnily diinii.:-i.< d. 'I _*4M I
forward, f.r ...metriup like an hour, it _nw patBtklt
with a fuir f l.un.-e of inipiinity to aM npon tl.<- |._ru;? t
and i\ut. li Ml alullr, altiMBgk for a titue Ki-b.-Ut.ut
fii-w wfUtfWtm us. and thi- tni* _k**r lato tptintert.
Tl.e fl.-.iriii(r wn* now ncarly 88*84*1 of im n. Bfll ahaal
lo'oluok woril WM tbat (.'ol. lIuwi-il'M tui_rinli W*t M
tb* rihV-pit on the ri(.l.t. l';ve ot-lot k, ai.il niti^i try
rrtit ll. .1 riaj8B***ty in tiu- ??>_...., Bk*arlag ti.it T.-rry'*
iIitikIob wa- cooti-ltii.g there tbo right oftl. e pit, an.l
the fmn. were turi.ed in tl.at directfon. '11 .< y fir? .1
wilbout inti-nuiBMon uutil .'.J, Unn i-iittie a lull, .'.i.r i y
w tiii b tbe Rt-tirle coul.l I.e BBM I'.iw.ly BBtbfJag ",l(l
throwing tbe pit ov.-r tbe ttt** WWf, wkOS onr nicn re
paired tht rniLra-un--, -nni.y of Vklal WWtt t<?. ii.r
row, tmtit hurinp l.i-? n tun. bf Ika f*M t!.< .i.n Iv...
Erenuig criir,r, n,-,.| ail wus iiu.et on tl.o li.-ut. riut M
the eitrt-m- l.-ft ae h.uro i.eavy firmg (:< in y
on tbe A pi-niiitttii or from Hiuka'a liatti-ri M Ib* otl.. i
I__nk. cl.rliing tl.r rowii.e wl.itii runa froni tl.crit.-rto
tbe RrNI BMMbM horr. The vt._..i* ?_ve been ao
?lnrhr.1 thnt the npnnl rorjw romtiitinirfito baMTM* tln
redoubti. and 1>rry _ lta***~M8a r? M tl.o htn.k of tl.o
J..in ? are pl.m.ly ttattM.
Our ItMN M *M} Maaa. ut w le i-stiii.nt.il. In in
ffiiitry_retli.-yiirt-br.ivy und j.n.l..-il.ly riu-wl tbut of
tberm-Kiy, I ut our nrti'l. rv ni.utitc tku* gtx.il. tl.e
1_< l_ la belng -otnetimea ?. <-n on tbe mn for the v>.U
and, pi rl.up* tbna wo bnvr rc.tund tl.o liniaaM of
iliotb. A fow if_.i..lti.H ik. nrreil from our i.wn BJBM.
Xot a uiiirki1 f! it wi.H find 'rorn < ur work*.
8<.me ibrllaof tbe ;M Art l.i-ry f..il?tl to ?i[ li_l< ttk
afterr,?Hin. (ino oi two tiore oiamined ar..'. fooal to te
ciii-J aitb h.irii.ii-* tkhtkm,
B_f~__B_T, Ta Bt? ttth k < n tl.o I. ft I. r.t.r.r.rd f.-,r
lutothr t.ight. (i.r b.-.ttrrii | _N* J*M I' !?*-_ M hrt
?g-iit. rloaly, aiul tbr .'lt l: irt be n-t. .rn to .l.i. ->'?
wl.ot. ver t < *. f.r its lot-. vuil t>c tl.e los* of i/or ftt_
tion <.u tbr laabaaajai
llai oi. I.. .ii^'. i. r my iii*. I. tt< r fiorn r.rt P-r
Itnp, tlmt I inailrertt'iilly wrote tho name t.f lien.
Suilth fi-r that >-f (iilln.oie in ??!*?- _?-:-i.? > t.? i. I*_. iM
i.avc Btata? ikal m PiMaf, u.-t:. Qfltaaata. aitb Ika i*t
lirigioi. ? i Bm v> * ihtataa Mtaa IMk Ca****, aaafaad
bpm und ta*b Um w-tatJ r.gbt. 3. w.
tntlhrr Rehcl *ti_.h! A??nll lt ia Iti
pul*..l. aad ltiii*i?.il an h'ridVai Caw*
? rtlirr ef n I nlon Orrt.rr A *li?t?Ur
ia 18i.ltir, aad il* 4'one* <|tn a. t ?- Iii hi I.
Ilrl* nt* rl What lli nun gnr.I lai. n.i*
l.rn. Itulli r iIiiiiU. Olbi-rwiBC,
ft. n IM.I Pptt . < , rr.?;. i .;.r.t
ll~klMlil.il ? lilH. Hl-TIIH. Mttjtt !rw"4.
Thi> iwnitiiBtin*M t'f tii? Rabal eaaaa i^
*:?,-.I. bj tt.. t.i.n ty a f. ahtal Mt] aBaftoaf
|i_n:.t lm_i<_,*.billt.. *. Kiav ii.*r awJTtMi V.'.-lu.-*''._>
und lhui-.l.iy l.i Baatof .mr _v.*;t,.n.. .:.ir:t.*r ?btal
tonwn'.rrat.l* j-nk.-t hnn- and MM iklrtiii-liir.g oc
riireil, *hry la*t Bitrht <!.-*,irl?l war wluniber* ty an
MBaaH aaaa _ Im *t ttt* ~ata .lug by our paakata alaaf
? ?, ,, | : .,( .,.,: ; tr. -.. hr-.. r.t?. ('atitl'-nii'lllV r.iom
i,.ir...,. thk atta _ aai aai bath ri i i**a*aiBa* I n ?
Ih* aataa aaawaaM btaa IkatajM tat-rtaa* b*M*WM
btaaa Baaa tf Ika akaOa thmwn kaaaaarl-BwaalaBj
i.i. ui .1, i-'.t halftag Ika aaatrl of ..ur f.ro hy tho ra ika
ofthnrait it. r..fe to *ay tl.at tb* offi-it war i_ .. i...
.r.l. Tbt K-I"lr '1..1 i."t nu .i-"l ui i-urniiig tkt
nfl. pit* thoy a*r_ilrd n:ul nft r tlnir Mir. -mont ?. ... t
vi itb ii.ori-.iro.I t i_'iiiini- |rok'iii."l. 1".. 1] ?
.Baaall vm -atl* la Baal af u.-n. Atr.t-.. I
tho i-nitor, BH rtl'. -[.ite* in.i.tu.:..<l '??'? -t tho ?knt t.f
?...?:* Batwtaa th.-m Bai aar kntr-achaeabi ih
it fi. Ll il' .iu: itf il Ly firo, a***al wbicb tka woala
fortn an lllBgaMl rr-rririr. la. '1 b* Bl ba." < BBM ib'_ I
rijN.n tl.e.r liiio jiii? |?-|** la fo:<-\ aad BMBataal M
,1; .v MfMI wki. n..-! or* out iift. r a aMtMatt tigbt. Ono
of thoofliii-ra .iiiiiiiiitnliiig a Batttaa*tIk*ka*fowVir
forgot l.i* ilnty a* a *' .Ii.r a M witl.ili.iw himnrlf ..ml
f.n.o withoitt llriiifr aaliot- <irn. B*twtr, B*h?WMt*"l
ioii.lv vataaaaj th* figit Ba* tka aara*-*!, mmaak
nt. ly onlor.-.l tl.o "ll- ? r I.t.*.' l.ini. aad t.ihi.g lilli.
that it woulii aaM taa Btm aat araq bm t" Mtaka arb .t
im nnght baie boid. B_aaMBal bim Baa ti..- a n k t, Ib
un aaaaaaal t.. aataka ti... rMtatMa th>- 87tb Itaat-rytaaata
un.l 13th Mim.ia llgMM baa ?*M I .'il'-rotl ti. BBBT8
tkrvujtk tho w.Hi.la tt, r<_.|--rnte ttith n niorom.-nt ii.i.l.
I.y ain.tber |?.rtion of i*9*\W*l*tt forco*. Miiunder
rUii.'iiug tk* aaaar, ti n kraaaj **Maa?Tt*lk_ tka taal
_l.ingthc*k:rtof the V?***. Mari-l.ing at_-__.li!>- tJeag
tt.ck aaaaa aaaapaabaAy uja.n a K.-tt-i bataaty, arktak
aaaaal a bmb.aaaa aaaa Ira. iitt<-r..iiy _avtafftaaa
la* ii. it ii|.| .-HX.-.1 to th- laakta-M m ttaagb B i i M ra
foroe molU'.l __;i. N f.r. tbi* t< rrlflo rain of yu,\.- ur.ii
ciiMht.-r. 1 b8 BBM i. e. tiiiml.-il, poBrilly I BBfg*. .t'?l.
,?_<)('. Tkt otlur niovoiiit-i.t wui. ji.irti.klly niu-< *-ful
antl the liebol. woro dnvon fr..m tkaii Ba___-*B. Urig
ij.-u. WaJker, ('. S. A.. waa ilnrigonuialy woun.'i.-o tal
caj.turetl. Tuniglit tbe Navy giinUmt. ia tk* A.\*f*
n.Bttm arr akatBaf tln- woo.l? iu front of tl.o I, ft und
tnmard the oonter, At .unaet th- n ra.rt "f thair h.-avy
gun. an.l tl.o ezj.liH.irin of tl..-.r .l.i II*. minglo.l will, tho
muwio of tho ii-gi.n.-iitikl l_uul* ulong our line. ro< .ill.il
tho Fourt.i-of-Jul. exI.il.itionH of firoworkn. waMBI ttt
orogralume road, "drai.tl di*.?hitrge tttWkt} ii.I.ih,
with latMaalal ftai. ai.d tnanv i-olorokl flroe." The
ililigl.tful muaie of the l.innla dlijallod the terrora nf
war, and ono furgtit iu tlie ctruiii* tlmt tlie l.urstii.g r.l,?!l
i.iigbt be tbe doiith knoll of BBBM follow-i-n-tituro, BTM
thnngh a traitor. Ituiii.inn.okiil.-tit tlmt the iut. utnn
of tho Maktaa ii talaar***kta*abbItmaaaaaa*f?ai
line* for tbo piir{M?e olholtling uny iiiovrmout of our*
ln akaak utitil thoy cnii iMMakUak railrond i-onimniiioa
ti..n u ith PatatakMg tal Vavtt Curolina. Wln tlior
for tho prirpone of brinffiag up atipj.Iiot or el
taking off l.io* ni my ri-iiiain* to bt BM*.
witb the paaMtaM aMaiaal t.y our g!iniK..-it?
on oifh.-r Baak, tl.ey will Cn.l th.aaaaJlM iu a nion- nn
ts.mf.irlable pomtioii tb.in ioi.t.-tii|iluto.l. Oen. ilutler
d?_Hi not intiii.itiioy.hniifurtifytiioiiiHiivi. ktsaaaa,
un.l the digging of tb.-lr rillo-pit* an.l tl.o aMBtta* M
tholr battone* will la- aotiimpaaled bv tho diggmg i.f
giavi-a itn.1 the er.-iti'.n of BaalM foiiibatouoa. A.I
Maaa. Ika haarj alaaflM from tb.- gnntMiati m out i.-ft
make thoir unoititbly mune in the mr, ui..l tbo tl-.-l. <>!
Ui. ir 1-ipbnlli.g aht-ll. ia j.luli.ly viMblo along tho riglit
of tho Itfbol lino*. vv. 11. K.
Hullir Nir.atflb. uinu lli* P?*ilion?Vialla
1? l.ia.rnl* I*. r.nnol Impreaaioaa
The Reb?-I l-'orre? A IVitftit (>>n.ili
NtalT Talb Ui mon.truilon on 1'ori
I'ovwhiilnn.
Prvtn Our Hpri .al ('urrrwponilrnl.
BSABQjBABRM ('F(!kn. ltt 11 ih j
lN TIIK Kn ut, Mi.y __. itb.. .
I.aei ni|_lit, fi ntf M_f I'litfrtuiuftl <il ?ti
ur..,...! til.ii>-,iii v |',l 11.,.- wiu. eierciacd. nn.l n r<-< <"' j
LK.la.aLce, u a lountcr a.ovi'iuciit. 11 ua ront out oo tht-1
1 rtgkt ThafaaaaaaM vaa m t-n tak-n. aad MaHaal
Wftickwaa niutle hy our tn>?[>?, ttwuigh oi.ly n|feeb r,
1 undoi.btedly preventrd a more ibMm MaflB from tt.e
I Rahato CMahMaM firing tot.k bbmh. lmt thf laaaai
on either aide coiild uot h-.ie been l.eniy. Ycaterday. a
? t haaga wa* aM la the Bagnaar BatiM, GM WMaWt,
j whtwte ?kill iu thia brancb of the aeivice hoa WM for
|..:n :.:i im.ut le reputution. heing madel'hicf Kngineer,
; in pl.-iti- of Capt. l'arr|uhar. Bfl? Martmddo waa M
j-iginti la tha bbbBbaad af fteftdDtrtflaM of the IM
! Carpfl, in plat'f of (ion. Weit/t 1.
J Iia reautt af the ehaiigf WBB appn.nt duringaride
| ulotig the linestoday; and tbe hand "f n inii>t-r VBB
I viaidle at vnrioii* ftkMt bel""' negti-.-ted. Ba* Maaft
: wtiikH, onter worka, and redoubta were viaitde, arflM
plaaai Md Ibm aml were hflaay fltraag?aaad, ft?h
! fllaflMag Waa n.nde, aaal, ns an tki BBldM remaried,
j "the ln.e ia now in BBBBBlk?f like a autinfiuitory con
itit.o:. ' which it ei itni-ily waa not h.-foie, if tl.e opin
ion of offu-er? of expciienee ia worth nnythlng. The
I BahM have Mi haaj aMaj on _M warka, aaal tama
i vt ty gaad BftHl ry pnictb e waa ni.-i.le BB BMBfl_fl by way
tifketping them frt.ra ovcrworking tl.fiuaeUt _ 8a_
I llutter aml flt:.ff r,it!e _hmg tho I.i.uh tn the extrerne
i ngtit on the Jam.n. Herfl Admirul Loc wa?-cnt for,
] i.nd a otn.ft rt lioc w;.? ht Id.
I From tlie li'ttkoutthe Ilebel worksori (3__BBB- farm were
' plaiaiyflfloa aadgiajhachuaiahj aaiflaMaiandflna
I ettiiig i.bout Pr. Ilowlett * tnaniion. A ftaah, B CBBBd ? f
j -n.oiti-, aad araaorl MaiMtraa^M immediat<*iyop
IpaaMM nnd an it-.nch iiu 11 v.ent whirnug throus_h
1 tt.e iir, ovt r laM. Bn ot'.a ai.d erf. ia towart! tht ? Ul*
i Him vf tl.e di. tor. It ffll untl Hgladad a tnfle ahort.
M |~M bbmaaawgh la aaaiMflfl M BahM thot it
tt aa lataadad na a t.cket of?_ :.ve for them, ut.d tlny had
tbe gatld MBM to act np"n tba . uggc. tion.
\V\ viait (Jeii* Asiff'a l.ead.ju.iitt is. 'I I- ("eneral
IM "i-tiry incb a"?aoltti-r. Bfl WBatel aa Wflrlfl,
I but tntka MMflBBi aaj* BM gun couhl have |bM uli tht
work of the at ve rui gBM whi.-h haffl Itenplying on
thi RaM worklag aartMi MMamri Mat waa
I fired. dialgid ka_?1 t .e r hlMfllWath. nnd thnt kept
j th-in from workinp. Bfl ia i-ourtinua Bad gentletn.ii.Iy.
We . trt Ct n. Tt rry. le riilta out w ith ua. Iii Mka
! tiki aaMaaat, good*aataiad mafi?b.ia a laMMMd
1 iti?k laaaaad iy an bboMb mmibbIbb. whM Mda
I t ne to MM wl.11 ?!. to letie.e M ti.io ttiu;::t tfli-tit .
Bat naa?ihtaaaaa of M aMnMad IghMg wMh
Gea, Tt rry haa ttor.e itftre tht laajM; BBd one im
ph.-.tly hrlierra that he wiil rt r.dermort efticientaerite.
ii. n. Tt-rry ia at'tilur HBBBgh t" flhflg BlfllBM Would
that all were Ha him in ih f r>.;'. t.
I.etiiri.ing to ln BdfMrtM. we *n<d a i.umU-r of fthk
..i.er. wt." BN t" Bl IT~~TI~11\. I Bl Bl Wt f - a' M M
Lirtit. I'avenpi.rt.|who hn_ chnrge of tle liureuu of _.
rret Ii ft: m;itit,n. antl whoae pl.oni.graph.c att:.innient?
?t.il atirewdnefl* reiider lutn invuluable. TheGeueral
eiuii..i.t-a anl 1 roaa fxamn.e.i th* BfiflflWflfl in hlt weli
ki.nvin inaiiner. and it if Mh to ?:.y ilicita raore f:om
them nnt! obtaina nearer the truth than any other than
a iharp, ahrewd lowyer, accuatoracd to doaiing with
iutn of uit i-Iaaaea antl t haraeter?. Baaaa. I M pri?t>n
em aay tlny "do n't know wbat they ure Cgl.iiug for;'
?'dn i.i.t enjt.y ao Mflh I.li-rty aa uiult r the obl QafOTBa
i'...:.t ' ' BBfaaM tt.ey wnuld be killtd if tl.ey did nt
figl.t.'' OM M? MMM1 to the '" What are taa fi _ht
lag for 1" Well. I had lots of upare time on my hand..
and it kii.i'.' r M M I aa IkMgh l ninat."
ttt ?-.. tt.t- raMaaaaaaaaa tif iiiformation whiehOaa.
ilntter haa at hand and the anj^rior facilitiea he hn_ of
BhtaMag Mcfllgflacfl. it haa Mm MBhrtalasd th.at
there ure tWfltrfl krigadflB? fiontof :;.i. B__?Mg
Ithflflfl at -. ta<) BMM eaeh. pn.bal ly un uuder. .aliuiute.
Bad aititing i.rtilltry und twnltf, u:..l th re muat be at
t ur( !.'? M tl"f p*. The MgM I ure a- BMwBl
CJkaapaa- QjbsM-. and Baaaaaa. LM?dea of
Nurfti C.uolin* ttoo;.*,-, lliinton *. Hurton'a, . l'-riy'a
Cor-f'a, and Wiae's Virgiuia tingadea; Jiugotid'* antl
Wulker'a laath Carulina kfftjB??. atd lijihrod K
Jot.i.p.'it h brlft?la,
Walkt-rii, da:.f".'r" .-'v WBMiad, a-id u pii.oncr. Tbe
lultet. wt .. I li.fli. ted amortid wound. MBBad tBIMgh
? _Bg, a it.ury. aud a largB Bh?Mt Of pUf^v. in t!a
1... ki 1.1 rdera, MagraaM. kc. Batk?ff af ur\+ rtaan -
wmtfkmwoitkmmmam. a lattaa from M aBh?M
(,.,! hrl nl thnt the Iaat ho'irs of a dying sohlier flkflaftl
Bfl intriitlitl BBM bv BBMM to itacontenta. OM BfM
paMaen aani thry ?? MMi d M h Baal "f barigadfl
wt-" pi.-iv. .1 them a Taahafl tru-it." "Whalwai tt.at1
?? Wb>. tt.ev twi.-ti .1 hiagraah wne araaad M tnaa,
mai, wh. n we BflflBA ip. ju-t al.mghtered BB ua -C got
?aftflagM la it- _Mi
?lt.at uiim in front of my division," aaya Oaa.
Wt .:/. I. wt.u wai priM BB, " and ao you ditln't IM tbo
r. t i'i-t:oi.."
" N.'t mut h." w?* tbe nnawer.
I 1 | gaakflflij i.r"t into p..a:tion antl fired a nui'.t- r .(
-'.?:. t,. g.-t tt.e ri.ngf. Adiiiiral Lbb i? Hafa*ad to d-i
b~ la hia jmrwat la aalparaM
We are I'hattlng after dark timter the "fly" before
ChiefofgBaB. teat, when a 8?palflh etimea from OflW.
(iilliiiore, "The enemy. nre rmit-ing in my front.*
"Wh.it ia it. (.'oloiiel I'' ia .iiieried. "The f.i.'i are
Mva-.miiig and Mra-bahaaaiag Ma""?MiaaaBBM
M the Chlef atride* off t., M i'.i.tt.r*. f i.t. HlM
IkM iuMi and be-hatiged. Tehgiuph tion. Offl.
more t" 1?-aure nnd gi.ird nciimat BB-BfM'' ia Ibe la
...nit BBBjaMBofthei'i.minanding ..fner.il. WaBBBafcfl
BBI flf IB. hiiMimir ji.k.-a, langhour laugla nnd neaily
ail return. IM BaM aMl r.,'t. TflM ii.rr.apt.nd
,:it ae:U* luiUHhlft- wnte. BflfM o'clwk ui.d iil.-nif
MgM Ten minuleg later and through the atill air
the araak af b ri.e hi haa-d, hMMMM f-iiowe 1 by a
ft'i-.tiinui'Ui rt'lL , .__._,_, . _________
1 have uiv wntir.g and go out Into tht BBM _r de_
MM ll then- N'fure me. ' l'retty lively ahoaMg.
1 ieneral f ' Vea, t-.r, our peo| le BM ivrtmnly awake."
A hrlght flnnh illuminea the ?ky ju_t to the right of our
e-nla-r. t_BOB?fl aiid -mthir, and ti.eu eouuw Ihfl tW/tM
uf oux cannon. The eontinuetl r"U af tlio u.u.l.. ttf,
the aMkaaed roar of the artUlery. the aharp raaatta Bf
tk? Maatahf ahell* kt-f ont from their teoti the ataff.
Tt.e BMkaM on the ApjWJiattox detenmat-d Ifl have a
hand in the gBBBBj oi"'" BB? tmt g_MM ? M iMMt
return afriendiy MMW, and Bbb- wblrl BflBflflB tbo
Mf-tflM and from oar butterli. to the gr. at detnmtnt
of MJ " aurpriae party" tbat may have inten.led hl
pav us an untimely viait.
Xktflfl bt.ntee aro hruught up. "WkaBB borfai nre
thia."*" "Ott* WtMMft, Br." l'ron.ptueaa to BB
emnlated, " If Pver I eateb HeauregBnl, if I don't
whal* him for thia," ai.d a tidl ft.rm Mridej into tbe
group. That ia Gen. WeiUel. " WMMg n goad IM Bf
amn.iinition. Kir," Bfl reraark. lo Qa_ Hutier. * nnd all
t,i diiturb a mnn fiom hia night'a PBpflM" BBMB one
,Ufrg.>ta there wiil have to be a new BBqMitM for am
iiiMU'ion. " Yen," reapmids another, "aud the Ortlnanee
Di'i'.-utn.ent will put anvthrr taeuty gMgaatafaaad in
tu niaki- up bT tt.ir I Ma." " Don't you tbink Majur,'
lal'l-'ost JTadgaBaggarty, "IkalMm_skMaagki?
Bfl Lndii'ted aa a BBBBBJM nulfance f"
Maaawh?1 bbbm laMftriMraMtkaftaMMaiaaM1
mg piBBBflM i*> aaaBM world. aad aomeof aMhaaaaa
wil) flflflfl IM ap|iroiii-hiiig Salilmth iu lieattn. A tele
grapliif d_ip.iteh. Tlie (n-iieiul opene ond ri-ad*. Ail
galher aroui.d. "Thia ia from the other directinii.
Kt.rt l'owhutaii ia uli light. AttWflh?iflfflllfltfldM
.ittiieking for.-e.'' A ilemtnistriition hatl been luatle
BMB PaH Poahutan iluriiig tle MbtmM. I*1'
vni'i ri-fii.eita were at oncc aei.t. but were imi aaM?
Tl.e ?re of the butti riefl . I ickt H tl. the gunboatf BBBJ.
tii.i.nl to nnd ti.e.r lit.u BO?f?Mgla. A XMk
iTightei. rttlder, bli'ittler than the Mai BBd a BBMrtf
Yunkee rli. .r hMli " That'a our .Lur ' waa th"
*Telnttii*tiiiU.
I The gTonp eontinned reeillng tbe Rebel* for di?tarb>
Ing them, eulcnlating bow mueh aleep bad been bat,
and w Iien they eoubl make it -]] ij 1*1111 I ' **~* <"en.
fiillmor.: "Mypiekft'i haveTeca viohBtly atlaeked
tmt hare not been drlven ln." I flbould ifly they were
dri-rn i>. "?o aa |8 Btaf P<'t" Oen. Wcit/cl bav Ing aeot
Mat bia boraea goet M Bfld. Othen dmp off ln pnrau
i.nee of hia i-inmplc*. S, veral oumflpond-iitfl bang
nbont to eateh tho htat flaah, lu*ur tbe iaat rcport and
BBg the Iaat item. Yutu i-oir<_poi:dent bcata a retieat
BBdwMBI in the ailenew ? hicb comet ovcj* enmp tbe
concluiling poitiou of thia letter. W. H. B.
The Biitt-ri-fl at hark Vw Hifle Pllo
D?l ? C-a-d Artillrrr I?i ?< Ii.r ? The
Iv*. bel Farrr??_;<_. Weifsel Appoiatea
I hirf I.ngiaei r.
From Our Spe'iul CMfflflflflflflltM
IM akm! < oki-s N'KAKrirr Point Vn.. )
huturday Kvuuiug, May '.1, IM .. J
The battcries whit-h Inl ycstenlay, u* nu-n
tioned in my Iaat, reopened flmvly and deliberntely ot 7
o'cltK'k thia morning. Aa the rain haa eeaaed for tho
preacnt, the air i.i drier. and Iaat nigbt gavc na the
moon. without the accomp.tniinent ot' fog, l.nt while onr
pit-k'ta had dug tht-m... lves a new ritlc-pit, a little in
front of the old one, the RaM- hai esteiided their line
townrd the wood* un our left by throwii.g upanewpit
BOBflidMht* nenror ua, on tbe exrreinity of which
appi nred nnembryoand ih.e.iteuuig redoul't, whieh our
(Tuns were ilelib. rately shelling.
M mding ou M mag ./ine of battery Metcalf, the re
doubt on the right, tbough d-afened bythemirof the
I'anotta at uiy feet. Iwutched witli koea MaMaMl
Ibe effect. Pr?ently rnuaketry waa heard agn-.n in tbo
wooda to onr right, wl.i.li laaied but u few uionientfl,
linwever; but at the aame time the BflkM opeiud a ;.un
tiuiii their new redoubt nt tbe left, directing it toward
M waaaa.. a? it waa 4mahmy*M\aai i'l.rrerta and
BaaMaM M Hy at the jauint wkata M bmMi rm-c, und
it WBBIpe.'dd) aileutt'd.
IhI tiriugciin.inued aktmtf, and I moved to n batferr
la tho left, wMhawaaBy haad the MaaM of M BM i
gmm. (ln the right ot the old rifle-plt, nearly in fn.nt ..f
M Howl. tt JIoii".' wi.'-d I lt. bel ll.igof flomerielian^
d.-iik r. ,1 M?( heiivily fiingcd. bt.t ftoatin?. ao th.it ita
dt-itect'old uot be ai'-n. olong the field oui -kirmiah
ira flfaattal iu their pits like rabbitfl, and onr guna tired
ovf r them.
The prattieo WM mainly BM?Mk a mnjority of the
aheilfl thiowiiig a eloud of aand at tho in.tnt af explo
aion, nnd the " Johnnjea" laid very low. Now and then
a bad ahi-ll linrat ahort, ov.-r our pita. and th* men in
thi' wm ka grii.inetl an! cur_cd ; but at every ahot which
v,a. ?c< n thri.ugh thesm kf to burst in tbe MBfld aoot
aud BMkfl tlie | ir;U of thi K M p? tly, ehwring went
up friwi every throat inthe battery. Attbetth New
Jer.ey lt.itt.ry the ifasftaM wa? rcfreahing. MM
MM v.-rebred from two Napoleona. ar.d at every du
ekarga the e\ e aaM MMl M black maMt in ita eune
UiMiigh the air t'.l it atiutk?ua ne,.rl> every oi.e did.
nltht.ugh the WBflk?Mfl of the platf'inr.fl niiged the
tiriug?tlu: edpe of M p-ir-tpet whero tho BflM gUD
v, BB, B_ak_Bg tlie red dir? tly and kninking BBfl r.d eitra
emluuaurta. into whieh a head waa oic_a_,,_a!ly eau
tiouhly tl.ruat and toon wBkdlME The Irmg laatcd
until i'l o'eloek.
The a_l.mt.on pa."_ed with hardly even a utray muaket
.hot on either Bitle. Our men busily aboveled and
shflffad, nnd B_MM?J M Bflkflftl did tbe aame, ai?
th. ...gh little etuild bedlstiugi.iat.fi:.
UM gunlvoat-oii the Jami* fired oi-ea. imi.i'.lT during
the afti nioon. It ia auggeated by an autbority ..nt"
l.igh that wne tbe woods slaahed away tbty tould nre
direetly Into the ravine wtiicb lie? bctweon ua and the
BbM J-sit.'m, I'hc BaM foree. in our front ia eati
ii. a ted at ..,UU0.
'lhe Iijbs la the 97th IVnnsylvanla ycfttrduy was
about 170; inthe Krth Iudiana, about tk
Oaa, Badfrey Wt-ii/el. eommanding tho 2tl
DffhaMaf the lKh CMfBikaa been appointed Cbief
V; r:: .tTof li'n. I'.utler's ttepnrtment. Gen. Miirtin
IM ia uamed aa tlie nceefaar of WelUel in tbe com?
mand of the division.
Ctd. Jncob J.HeForeat. -lat New-York. BBhMOMM
uf Ma~flBBB_ BrtftTBB-l M r.-.-.iv'd a comphiuentntT
tl -i .m.n.ial from a numbi r of hta fellow clti/ena, rea,
; .. i.t- "f ?Mag. in tke shspt- of a recomatendatioo to a
j UrigBdier-lie^eralal.i;..
| Today haa MM fearfuliy bot, ?ud the labor of
fatimie duty (rtghtly uanud), um. U vork on the forWfl
eativna. exbnuata tho men almo_t na murh aa a.tual
battle. To-moritiw uiay hring the tleriatve attempt of
tl.e haMgaaa to bnak M ___?? or when their other
obj.. t? ure iiccompli.-hed. they n.ay poflaihle n-tire.
BigM BaaaajaMaftM ia uow fully estubhaheti from
rivcrto rher. _ ?'? w*
.1 ouuili il ia Itntlrr'fl Army.
fXtnXMM MM May/J. 1_C*.
l.l.-t'of winiiiik'd solilicr.s arrived at the Mc?
i MM BaBBMI from P"int of BaM?, on the Appomtt
IflflJ KiviTI ?
< ,rt. S'loli:.*. V~ T* MBB. W,,,. M-r.ou*!J,?~Pfl..hip.
I.:,' .t. Lrmakmt. '.'7 ?*., .'::p. J. _?"_?___i ''' \*? h""1
fori. W. T. f.r? i-ii, T. Pa.,brp.M. <.6rniai.. Tt Pa. arni.
i.. Kr-ek, ?7 Pa, iho-Mflfl. f. rafflflaaB. ?? I a, ????
\,a, K f 91 Pn., Pl ii> W H. HaT,??n, !C P. . lfl|.
iom\. Aiama, Tl V. . Kt II. A. fl.r. JftTe. atut.
I bi.. r_utnck*B.I1 Pa-, .tfl. ?__?_?!"-[-; !; ,h.,r
?_.- t M.-H.v "Ti'i llila .. 11 Hitrni. Vt I a., ?li-til'_?r.
:.::' uall il] rK tfit. n. h. hflflth.MV -ti
\\ A A, ..!: 91 Pa . Ihkk. D. A. 1'oiu.rll 91 P. loot
I M. drlMtb, 91 P_. WK M. Wood, ? Pa, ?_k e
A K IVria t C P .il -'li T.tttmt 97 Pa. ari...
I'.iivM. A.J',..:., r. P,.,U.Mr:.Jw.97P,. .houia*.f
,1 u|, B. I'aiter*. n. 'fl Pa. ahni.ljt.'r.
I.. .ir"uu..y. '.7 P.. tr-?.t. J grojrB. Wffc.?
W.II.U.J. ).:.- i. ????? Pi.kn.-r..!. S. SUlT. II Pa.^leg.
N Carmin Bl Pa.. iflfl> .s< rft. Hanin^iud !? Ha, Iffl,
M ll.*.?!.?. -7 Pa, bf. H. A. Hail. 9 Sfc. ano.
joha *-. l.Mt. "7 Pa. ti.igtu O. K- LfUCtt. _**- "??I**
T. M. Int-ah, W P?.. thicl.. ?'. U. WflCh. IIU., *"".
A. J. Hart.?...., 91 V*-, kt. 1>. Ma.aud.r, SI M-.. atm
I. M. Mb_i_i.-:Pb.,_.ii..I. .I.d. (iurli.fr.9.Mi'ihfulder
(i. o. B.:n:i. 91 Te., Up. tt. K'IIt. 9 Mr.. ihiallf
Wm Ofola. *~ Pa-. hi|.. C BlcUa*, 9 BK wn.t.
.-. r_t. (1. L. Stmtli. .7 Pa . Wu.. l-r.li, 9M*...a.ui.
j' , W. H.ni. ttt.tttt. 't ,brai.
\\ L Hr.'-n. 97 Pa., brraa!. K. Jou**, J N. II btoi.
I A (' Mlllfi, 97 IV. ii. ... t. r. .1 W. I.un.. J M. H ann.
! J. Ma__n:iiBll, 97 Pa.. foot. H. M. Hand. ?S Pa.. Iisu-l.
C II Mt., 'i7 P.t ahtnldrr. W.ll H.i?lnndo. ttiroal.
' N ?' C- v ?: Pa.! ara*, li T BiflkwaB, .?'.' IU., heat
i _?. t.i._!ii, ?M*.. foot. ii. II ro.lil t.. ahdomrn.
A. II. Haufoid, H Me., hand. ii. Bonnrit. do.. hfBii.
(i K. HiiBliuftoii, do.. ann. .1. Kei.nady, do., tli.|h.
K C. Hurlfy, d" , thuuib. K. !.j?-ttt*. do.. fa,-.-.
1,. Y. C'lnrk. do? h*nd. II. -MW, de . iMflh.
M. I H .?hfr, d.> , hand. E. I.arnrv. do.. loet
II. Knox. do.. lee. A. IU !, do.. ann.
f, BlBflla-r, 'lo.. arm. C. I-.i.wit, do., br.-aal.
i Coxaa, Jo.. nf.k. S. Marahy, **., wrial
ll. Md. ., do.. ariii. M. ? Hfath do . hai.d.
? Hanlord. do.. tl llflh. P. KakflfL io. arni.
J. H. K.t?. d,. . Lnud. -. I'rau. do.. ilio'.Ut.r.
A. H. Uaii.nrd, do.. hand. li. W. . ili-lt, d -, hai d.
S. (1. Iiiiiibii, do., toot. J. Hail. do.. r.c.
f Sn.itli do., hind. H U .ffy. <io., har.d.
A. C_a, .9 N. V.. hand. M. Uflhflft, B IbA. face.
li. Ui.T.-ii. IU N. Y.. iliouL O. Ot-.ttet. do.. ann.
J. Momaon. do. hflfl? w Kmk. do.. h**d.
.1. IVii..,lt, do., hand. Ht-nry John, do bamL
J Priidrr. M Pa.. arm. Tttit Ki.her. d".. anu.
C. Hufrlt.T, do., biiu. -***r?I. J. Oarflfl, do arm.
II. lrk-i, do.ih.tilder. J Howera, do . ur_d.
K. Khwi-I. do.. lool. H Hf"- Bfl. MjL
l J. Myiau. do.. le?. J- * nlourn, 7 N. II.. arm.
( W Polau.1 i:ttnd.,flr_a. J I-Hl*.ladfll. 3 N.H.. an.
1 g. H. I):;t. Ua, ka_- _V-, J?-?____ w__ d" ? ''-"
1 ,.. Hi.d.'.n. do.. liand. . ? 1>- '??>"????? ,d<>- _~~_
II llo'fe do., arm J- t. tj hlt*. do . lu ad
I J. Maifflr, 3" IU., h.tnd. OL H. L. Koberl.. 39 1,1., il.oul
R. 8laUr, JB Ilh, haad. d'-r.
1 Bcfftl l? Urrutoii. 39 Ith. ann. P. I.l*tii*tan. 40 Ma'... hard
\ P l/i.Ur, IB IU., flan* T. _iaiii..??, 40M.t.a . haiid
I 1. ,1, 1,1..... 3B IU., ??l S. S Atkina, 4U>il-a.. I.atld.
'A aUrBBf .9 III , ann. M. Mahoi.t, u", tli.to, um.
'j't.ilrrw 3. lli.. hand. S,-r_l. W mo i.. ,.!, t>7 < Hi.o \r%.
lii h?!iuik 67 Oliio. ann. C. W. Chapla 17 <iln". bfflflflt.
i H W baleinaii,'1" O .alionlr. M. Mfaai-r t-7 UM*, it-f.
J. Uohu. 13 ln-1 . ai:.cr di_J.
' The MflflrM nrrivi'd at ChflflagflB?I ll.-pital, May
1 ?-' i-c.i iinin F'l.iiit of Kochai
r*'_t HuT-rr, MB N. Y., am.. Cl. J B.Wfl?d,l Ck,_ho?_d.
,.'., HBTcnlelter, 115 N, X.,C*a* K. M. (..:??, 97 p... kt.
k'?,. cyt- B.B. Keyuo.J., ,t Bi - ,
! I i.-ijl. Saujip, K. Pa., Ihifh. foot.
_,__? II i'l-'ve 117 N.Y.,arr_i.C?|j| C C. IVrry. do.. aitkIfl
1 |i. Ki.i.1' r. M 111 . Uf. l-ieut. A. P. Ki-_ ra do._ilii_li?_
L,,?t OriMh, trr Pa , aaa. Chaa. II. Fflvtar. ll Mr..br*aau
Col. aHiion, U Ind., wm _-?<-?*- Cflflhflth, ? Mf., aitu.
thaa. lialK-roft, do.. ali'k.
-*>
Tbr !.-**- Karallna.nl.
It ii _gp____i tliat the BaW curollinfr list will
be cotnpleled before the lat of July. Alaige furei- of
BBWka BMeiiipli.ted it tne aevei.tl l*n,\oft-_.Iarah.-ilf'
oflicea. making out the BaM?Bg pajwrn.
t'OURT OP UKNKRAL SKSSIONS-Mat 2.1.--B*.orfl
ll.. ,:d.T HorrMAS.
UioTWBDi LagannoMMO _D_wtad ft.rgraudiar
f, .. .. ?:-. ? ? n:. .1.
i.i-rif Ur.li. ruhb-iT.Mata TriBt.B fiv* tttttt

xml | txt