OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, August 29, 1864, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-08-29/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

fiEii KILPATRICK'S RAiB.
Dffitmtta ofthe MaconKailroad.
MiBKI SUPFL1 nUKfl M:sIH?VKIi.
o>
CmmptoU Circutt ol At2aata.
, i BM I
?ji r tbia Qty, b i ?
j .
ilfoyodtl . tt*.
Qf il.
B .1
twloi
' ? li
.
? .' -
Ai ? :
B - ? '
Jf>fH-'
,;a -
I
laATBB a k.i.tl *i:t*-<?I l.l" \A?.
aTa.i' ? tttBBoaBaaadJaaaai ?-*.
pjai > Qtiaipoaaaaf att BbowubtHIo
b- ba Ha-kvla.
Cah :
i
BI
|
t rofl
I
I n
.1 ? ?
3: }?
I |
I
r. on tbo 21a
a
A ' '
v
att
- .
S. . . . i
t ? * : '
?
t*.tr
... ? .
..
t v
L.
kfl ''"
{?? ft-utoi fn m their rear
ea
a
,, ? -4 uro I..
BJ
I natioa ftoa thal ? '?
???'
ka :
T
i ? n ra] id roti
i i w ... ?ota Betirt ta iaa B< a i ?
n. . *a atlTaoaad TM tobatt ajaolaBnoa warat
1 : ,r (Miluiiiry. kl :M^ ?* ??
aaa, Ba tayo Mki
gH a. Aa ..u".r af >? .
? . oad laai of MidJi.....
.j |y apiaad B
.. .to aa vt-t Bfiivad. 1 - ?
?,. atlaa, t?e rooaaj
bjl .-,. IL-ki.? I i.:i litti.il ia'? .? I ? ??
ofTukaoaaal Boe feaaaai 1 ? '
aa^ | n ? aaaatia IBk ,
i ... i ptod i.-.-w.T.. aaeyd
g*^ .... raiatl tr,,<ia,
,, . ?.. t.. .ir wan aatttagat I L.B. aad i \t.-ii
<l
a>
>. wi frain iTlrBB|?'rtla.
.
v I nMearpkii aa) ?? ?' G ? ??
l
p;, itti ? . ,\ krtb alao aata - . - ?
ja Diatiietof 1
ja, ippllaa ?? .llfli iu?/ ?
ktA a- , BOI tbl I'.-- .'--) t? OM
k ? BBlMa, ? i 1 ( Oloi .'? II '?
iki. . i .| plico ara to ba aold . ? ?
ap. ... .....,, Baaaj LB, r- UdiBg itt t U? .
M ri k-t
? r bWh Btaradeaibat m eeatraMad <if\i?"->
c r;g-, nedii iiii j lalt, i .tl ia
gji t) .oiii 4)jall be lmporttad, eaoopt arrtb :,- i ;?
pirova f tha I'. auaaadii g Ooi
II ?. ...i . i la MemphU bai og .- aoil
aa inoBaWtod i!uiu.-i..t. y to
to 4 ? ,| j f ,
i iTaahbarnooomj
BQaa, aawl M Mooipbia bUHtia I mptsad
a lurt ia the A G dm of tLi itj
|n- i; ui i-:<:<??. itniti-r (1. ii.-ral Fo-.
'l -t , itea i i. e ooi loee I i
Fa ;. ii i "a b tl .-> al 15 I
?*>, ?. .f.-r Laebjdiag
'I ?? ri ton aie .^j..l '.<? ? ?
4>i bBF
'..?>4 nt ir.TTi indo, i.-i fl
aj ii . ? ?' |90 a ? ?;?:?? ', aa I I
'i i...a. at tiaaaport J. C. bf ill i .
gijn-.i, 'i> li rwl oad b;:r:n-d,'. t tho lOtk iMt 00
kka krkMaaa rtFat aotwoaa PiaeBlatf ai I i
V. tiilb^. All tko ;??: - ia ? B ?
? i '?? ^ '? "-. 4
1 i;a< rt-itlaa DHeatt-al at NUrlbyt illr, U>.
SHBlBYVIlI.k, Ki., Aagl -'
(???* Madnd aml twenly-tivi. gMBVUIai i
ki: paaaa tiiia moniipij aad oaaaaajlkal a agro
kl-i.'Vanin'i to lfHik afU-rtt i-irl i -? Bkorl
orard, tl . ba .'? f tha
t',> II aaaa, vrhen the MBM af jr?.::.?
?uinl- in,| n con.pany aftka BoBfy BlltfO, taYed
cp.n ttkoat, kiiHng fonr, LaakaSag tka Daga .
aj iad aronn.lir.g f.mr. Tha y ? Laa araaa
fkVadr.Yo| out ofthe toaa aathoal *.).>' baa oa
49 . aadV
Aba rrULvea nportod to ba ut Ptaakf.
\jr i ! aaolkoi al iu^Jj i a Tu idoj ?*?-.<?
T.'. j .
? - - a>
Kr. il f.r-n-ni! "thcnini - a ArtUT
I..'.-- ' ? - 17,
A.i itfii ? from tb" ffoil ? s -
tu m araa kosiag Um ? af i
aa ii... g ?? , i;?-.,'. i Bailj
0
" ? ilBg ui.
The 4 ?ai?ng?. ConTrntltatJ.
.'prcialDiapiU-hloTiii. N I Tiiba.no.
Cn**** V"e *\ UM
BeCitflaa'a aakadhakkha ii>-> Baaaiaacl >n by tw..-,
...I li'p* baBot, bnl tho afpoaitaoa i???
i-...|.> H oukjority yoU n e>Yorl baa bo ikoagkl
-? ,'id f'?r .M'('!? litiii. oad tM l'.ii'1-.il
i gtYo bim a majority. ITie p?oeo mea an
Diaking saoh a atrong paooa paUtfonn that
.,.': be i. iBalni ted oa It* Tha M ' b ?
,i.l for anaiatii >*? bat ariob
.. -I,.- ii. an ... Il ia i
b<- ? ? i a ? '
\ i ' ?, m i ro. Ooi
? BOl I' I ??! Oi -.*.
? ? mi !. Tha 'W oo; . '
'? "
'?
;. . ? .. . r ?
i rhe .:?-??. !- "? W
ragtp. | ABg. 17.
rdatl N ? ?' ?'' " 'r"l('
, ,. n.-.it,.
ri. -
?
-.
I
i ? ? ? BMoaua akv
jflal
| . . IYI , . .. .
?
:?,,-.? D
........ ? ? ?
., I ?
. p ;., ?
od II lioS
,
i. ?
pj
? ? ?' '? *u"
t ,
.. ? I Qea
. ' ' ' ? '
t l'tace
? |
. ?? ? . tbe Kaai
I
.
to tho 1 .
i ? ? ?
'. I
'.
, . . > i. rl vi I
[ ? . ., ? i '?
-
. | Ba
'
'I ' I ' 'I
b ? '
?
| T
U '
?'
i. aaaaioa ??? tka "'' ' ? '' ' '
. | ,. ? ?
aodefi.
tt
'
-
ilktl ? ?
'
? i ITiej
. . '? I >
i , . . bn i leh Fota
aad 1 ' '
. ??'luu.
- ?
'
? I ': I .
? t ., - tt ? i v' ? boa
rka
? . t :
?-?.- ? ' -
. : t \>.n l? dmm iet,a ?
... ' . .
i.-r.
Kotvitba i '
n nrui p . i i-.a i ?. -.. -
. thal i.e
tll Boatina*. atcCI I aa
| that al Id thi oeei . >?
.. ; to
a boB aill oeonr, aatithoi i
? .. i.( ? ?
Tu- '?? ' a thi I -
, ihu ikl Maok i* eoert apanaed > Eurt aill
i
i . ?-. ? .,.? :, ?,??! ui IM dia ? iti b ol I i j . aa*
... 'I . , ? ; . j
M ?: .!(,.- I. (... ? 1 ' ' ?
|. i tho reaola*
laOBa
i . ? tl then <ir.- .1 Laa I I * ? .
la thia aity a u<> bavo ooim to
...:. ii Um bfo. ajdiagB oi tha OMtaataoaa i* ??.
Tka -.liik,'-wu.n wkan tu* Hatioaal DaoBOoratia
Cowyoalioa wil M hald bai ?? >-n i r>>v, .!.-<! ? .
itors all day.
I u l . - ? ! fbr thii b I ... tht ii
. ;... of .." aaaod it-.-.g atfteei Ihoaaaad Ti:a,.,:.?,
. i',< I', "ii of mi aaphithoaiar, en.l ia w-t-ll
' mi 1 v,?rtil.it. d, and itaoAly dtwotlied, aad
I r
i,. beautifully aiBiikted .-n tu. abaaa <>i Loka liichi
Ba
Tka Duatigaaai aa tko Caariaaaaaa ail ooeapy a
plOtforn in t!-.-<e:.tr<-, ulii'b it. OBBObal of BBOtieg
' partl : lmadr-.'.
' Abmbuj '.hn laadatioiti adrrrrtrd at tba klaaa Ptm
. ui Bryta BeO, yaartordaj iifw.'i... -.. ...
Ivhkh lii.-.. Aaofl K.....1..M piaaldod, a-a/ om n g aa?
11.. ih. Noliooal i(>: twatia t>wvBoiaOB
?' . ? .. Qi II. M. ( l.l!..a .?.
Bihte MiMlldoti of Ika Ikiakoaaattia
Im tka Paaadaaey, "i .1 Kx-Ooanaoi \s ilaaai
? \, . i ,. ~ . t..i Um v )<-.? Preaitb aay,
'J ? |a liajulHtllB wava olrt '?? b] lloM
. ? , aj I, ol Kl .
K*8f Yo I ?
! Tba raaatailoB i *a aoaahBoaalyaaaadAd, and tka
C ?: i li tl ra ady. tfi ? i tka Ckant
kaaaa I
i .'iiiooi atorin in tbe Weal.
rjioaaaaaBi l tf
Bfe bad a luiBaadoiB atwa baaayaataaBby. Tka
. Btap atad bf baaty
thuadoraa l rifid UglktAdaf, L^~ aaoroi aaa
? ?
i i- l ? I '
*> - bl twa
. >.,?- td ldta?
Baalad dooo aa ? ?
. . . ? ?
tt | t.. Udrty f
.,.,,. ( i ... a.
: ., .1 ia i? r ol
, ... bai .-. k
? . . :
? ? ?
n
? \ . i ' - . ? .. tba ? i b lavded
arj i . ?
1 ? ,
tbeat l abd reJa aaa prai :
?
ralot
l k, . faatar kaa I ikaa tkaa bb
? .v
aud siltal ngp f tka a ? ' all ?
I
? .. I
V, j ;ni ni. ilu fadinaaaaalaai nnsl 4 nn ?n
n'lti Ku-tro I I -? I I '" ? ?>?? ? I B j Bl I ia
1'i.V l ?? n, A -
An a ? ? . ? . i
? ? ?
None kilted. 1
ooa I
1
I
I .
? .
'
I
? . ? I
T m :.i< on tt.. -.
l Balin
1.. I '
ataUeyi
I
tl .a- ?? M ':
i ' *
'i ? ? r
? . . Uij
luring I
. .
. ' . ? ? ? . t
I .
IfhuotJeao4 ??? ? ?i Wcarera aaatlltaai d.
I
i ' '
? . |
?
r
?
ea
?avaaBM OB ?f <I Ba Ilntlrr. rTr.
I OKTfc '
I
1 ? ' '
aav
Fra:.4 l.oui.till*- Iti.ilraod iki.fialcr.
? !'
??? - .' ? ' ' I '?
i Is ol i '
. il
?
1 ?
...
i
?
f. om kt.in l'? um i'< n.
?... i
Tba t ( I '
rity-Jiaa jrroat au
1 .
|j ... ,??? ra ??? :
?? i.'?.
i to the - ' ??,r?'
,.-,.. i
? . . ? ?
? ,) ? ? ??'?
?aaaaaokMaedB It? piaMli on 4 om miaa.
?? iag iff.
? i .. ?
. . i ? ... i
.. .? ?
PiaaaaBat ?a Ihi M, t.nonrr BJ Inar aaln.
notkfi - a lloi.'.. IIaaa., A
Thaarl ?? ? t M >? ? ' ' '' '
from piiUadriiphla for *?!???
... |- . ? . ?? Itob
d will prn "
| . .....?: Bl -
i v. tbe wrecl l '?? ra.
a>
Arriinl al tho "Sorlb Mtar.
i .? ii .,.. bip N ?? i lApiawall, l*4b,
, , j.,,,,;, ?itk ? ? ? dred and tl.irtv
I ? i |
. fj... :? .., of I al., and \. B. Boj I, i h?.
v ..,. . Baa Yoek ila
f MagaUata, anii ? 10th.
r...,.4.an bUhiiipM habi.a lib.i .u.if. d ?itk ' all M
datta. Tkaaa haakeaBaeeaaaga ia Um Iki ??????
W Baattry, 1 "f BO revolut j' . ua n-; Bttada
faaa-le at 1 hini'ha l-l.-i'l- ir.. :t..ar oMit-ed t"
load tl.'iroMii rara"*t, ai ItBOBn BBd BBaoB I
fonaatfy eBptoyad kata beaa aeal j*i) h tka
ftneniarda. .... ,
Taraagohi rafka Ita bOowUm Sp BiakAdtBiioi
I. p ocara t. dtpr '' ?."?'?
it LaretMrtad 'hut IU itaaaai Bi la bab baa
!?????, BOld to PoiB.
Di. ifhaflar. lartrV" "l' :'"5 itaaBMt Bortb Itai
died ot AaaaAaaU Iha ItRh.
I'. ti. >!> ..!.,? r BBagtoaB Bilad f..r i Vi.m l-.'h.
Aa Btiaaaasad M*akitkBa .n Kataadat bad
? pp ? 4i?? d.
', i.,,|.., El4 4B ?- '-i -'.H4 k r
lU.kii, "....' '?? Uoti a i ?."'? an
' ll. U ? I.,., . " i t I ? ...
, . J. B. ' . ??. a. I- ??'?'' ""
? t
. | i i . . ? ? .?-? v > ? a?aj
. I ? I.... > /d .
rn.i.Yi u A'iHi'-.t. ron.
? a
lp- itl l)i?,i?;i, ijTL- N Y Tnhii!,
\v kBBTJ KM Aog** 98, IBK
ai ura vinam-ial bOTIIBb.
a pr..p oitava b .1'.. bi raa fl" \ '' lea ay
of .v .1. ,-,,.,...n i-n.,1, ni baaka "'? BaBheig* ta
toka .i r.u od BtaA, - .... >. bbm taVBaaM ?
. ...i..; . to ba paid ? ? baaryi BeYaBty
|h r Baat. ia MtalaaaBag boado, (aa pareaal, la
i.'. |a Bapat oorraMy, aad taaaty ',??" ?'?'''? ??
floiO*tbol ...i t?> rnr ?.??>.?.?:i/.iiuiyf rflaOlM ii.t' *
ri Lparai '".i.i. pa abk aaif eeerly la
??in. I .ti..:- dia] Ofl I "' ?
i ..I Kurupo, oa Ika ; Ba* ?,
-. 'i be prini pa to b ? < av
. , ui tka Ii??' baa dui \ tko kkvl larty-fYeL
- of the t.-rri La i real i
..... i.. t . ,. . Uiecurn atiatori.', ,
I ? pal, okktb oaald ? |aln bat
? fty imii,..iir pat | ty-l ??>?,
? . t . i . . . ,.' HMM -. in- ? ta I ?>*'? iag aka i
.. priaeipol, pIoyi ? baadiedaad
. Foatj ... i .... ia ..I'pr.-iiii.ii..',iii..l bm taoaaood
aei t,-'i.. n DioMofiati ."<?t. I?
a/illkei
ia ia, -i> :".i,.... BBOta tbaa tha iaiaaaatofa
i ? i .? ... ii Bre pat atat. v\ b rt| ar tka
. ? tioa I ba aatRrptod at aaa* tko oflbr ladl
i ? ? . . t . i:, i taliata
'the ?ur.
. i I- ?? ' ... ,." II" .;??! i li.
p ?'.?.,?? i rj 11 ?'? i dod thal do
- ? ? ?
... ., \.x;r.
I , . ?' ? aa Ooa.
: i ? ?
.
i-: dirl I for th
icdoth ? i '
I aJJ tba
. . I
OBin
, ? ?? \ Ullory hHH
1' "
i ring Ckpt f. B. I
I . H, 4 . ...... ..... I ???
1 '
I .
! ' ?
I . . . I ?
i ? llarl
. i
l of t
. -
,, . . r
?
.
?? I of I
ii tha I
.
I
?
.
i
, ? - iaone
i
i
....
Iy I
I ....??
' -
In the i
r ? ? ? 1 I ???{. Olllj
:.
i .. . . I ? . i ? .
i,
.- ? ' I
i
. iaTAI l ? k< i:t.
'l i. ?
i ?. . ? ? ?
i . i
of I ' ?
. . i .
Ilva ? ? ??
? BOii,
II ? ? . [ DOMia '-.d.
? I
? - ?
. ? '
|.. . . ? ?B th- H ,'
... ? rouatiy,
l
? ? iwal?,
' ' annrk '
Thia n "
?: i, /? I tlade, all l OpCfl '
... .... ? ?
|
? .'I M T> -t!.< ? ? ? '"' ' ">'
. m La i"i ??
II ? I
j- . - ? Ignilty ol
, . ? ? lney|
.,| tu Ii.. dtataiaaisl tb< ?> rvi.-e .it llii
? i u' I. ? i
I . ? ? :..:?? ?. j\ ara,
4?
| Thr Allatili. nni> t.'rrut YV. ?t? t n IttiilroaaT
ll.r.n.l SaafBJaj
-v. I...I'- Sal i.l r. B
. . traia fai ? b'oa -
? ??'?" ttk tl inth and
.?? p/eal ?.. Ral ..,..,-.
I. iii-i.i'i hi tre,
i Ooaoaia'a latjajraaT.? ko Ltwpa ?; ?? m
1 ? .???,/ c, paoi r Boaa ,at tMBarbitBarraaka
;.,? Lke * rj afafaM Fi kaai ... -ai... aaa abad aa rtMaj ,
I. .?* ..,4- Draaa II ? .!)????.
.,?..? .. i h | ?! balaagad 11? faadi' u-ri s\
, u,,i ibJ .. 1.1 bm bBodratt la aaaakot, wii.ki laft|
.v...,. K. . , aaaki ?' i
,.: I... ? ?. i ba >' t*. ai ? ll, ?? lh'. Y. V.,aa
..? ilr... Oa ll ?? ? ? " ''oi'
: ' I kj ga i. * i.'
,-.,.,'.,?. . .-'??. ? ' >. .i
ptu witii (??. .ii'.or- i'--.i|.i..l t?. ?? ??.?i? 'l. ? . ?
. i,.,i *--r ia,..-ii. Ibaakby I'eter \.l .ula.-u. t'.*- (
t .- | .?. -. ? ??' irirar.1 . .- . .? ;l
,,,i,. !, . ?.,,? ,r.. oa al tbe v ? aloa aarl ??. I i
? .1 iL Uf aa. '..?. ?,.??! . l/. "j. t<
. ? u .- u aad i .tng ? *
;, otil M. w |o-.ii.lir.t., -.1 |
i .. ball baffimrei t---!'"? t"'; l
r il,a baae m I i oc-t . I !ii .';r ; '
iibi.-i- ll m .- ? ? i rutogout.
: ,t ibelmi k." (-- aajck. tba j ti i ? bnala ??dict
? ii., t tl, ? al-. .-,...*-1 ii ?: I.* dmlb frvm a gunarud
? ..... ,,? I. ,f l'-f r I '? u-b. ?"' ' '?" tkoj
jOtoakargaaf bta doltafl a atafcry." ito aat *i? ?
, y aia. j
?
lluTif. Ar.i'.iv.u.i -I....I Lyoaa, R B. IL
m i ietba i n- i Mti.'.i. Kdoord Mair' ^;..i t;
. , i.ftba l.r . ib I..|-...>. ?""I ttatorOfadattu.
. . i. or. .1 thi !l ? I. "I t ll'?'-??"'? **__?44a
, jaaaUi - HeBry VTltaon, ataaa.. bb4J. B t>.-JutaV. af
w .... ? r ,. \ kY Katotta . ? ,.! .,??..
Art . Sa- ? rtba XatyO ^- I ???. Jf^atar
.;?ll.,,,,|ii. tt. ..:...,'. ^ lf?a,afa ?i :ji A.-.ur
: H, . . ?
t i'rti,t. Malr, Eaflrtaodi V. -T (1 aaaa. BaattM; ar.l
, *k i. ii tkeapar, Jiaaiou, aaa *% Ika aaaki \ aa
,i. tiajraavraa 11 i t' !'' ""?' afiii?rb? r.i
,l?, taa, t tu.- t laiaatttan iiot k
i - -, .,-,... . ,, .,it tt Ui ? Vaiai Bottat, a a la
? ,,? T Stl i'.l.. ??>. '.!">' ? ?' /'" ?.?'?"'/./ ri>-r|.V. In
, . taay aaarnlafj lia li ?.
l I., kCO>
Tna Pabb Potobbt ? Tl ??? e/ita rt b tl
,..,?.. / -!. ind thi
iiard ' ? KM 1
? v?r 'I ii
. , ,.s-. i la " ' ' ?' i- - " I
. / i alaUvn 10 ak
t,a . . . t/ . . - a. ..|
AitHi'^rTSn^TB.
Tbeatritwl natton in U.wa uro *t thelr beat, V?e j
have nr-iy kaawa tka fafl s*.? to aaaa bpnm-i
bdoEly. Aaataaaakaakataall kf-nput UaxaaUaa1
atttff- ti?? aoBpaalaa aagagadi aapa SaBf ia tk"
itar aatahHahMaata. ara nantrn-'j good ?'->
putyaara BBieaBind all rooadi .oattka ampalgA'
th .4 far, baa baaa aaad tdadaitkfiaaB?o|?daiieaaaB,
Mr Btoarlof tka bTbAm Objbb baBrMaw geae
raliyeoi ted i i' - ? ? '
.? hoaaa, aktab taaov aaatad la tha
I ?.: aaaa^lataBaM td i't bf I
. |, o oti ai iu iha abky. Bi. l
uadai arkaaa g. bBI an ipieee U waa roMpeoed
i rurtalghl aOaea, kaa diaara aaek etaatded kt
kt { ? i ? ? '. i ? t aad '' rke
B t Ij aa a id, I tal il L- B keaa laa
?j OOOtl ? ;? ? ; ?
Al W > OUti laOgOB) afcoB raof
i i.ir aaa p] j ??? ;:%.u.-n
kaa ii tdj .?ii ootieed, will t. hoi'.r baaaitto.
ilgbtM Jalia ia "Tka BoadBBBMka" Tkaeaat
Inclodei I i r)atke, M < ? bfocaat,
Mrt. Joka B< Bob, Hn W, B, FI03 I, kfi. I
: ?.??. ?? 1:. laod,Hr. A'. RFIoyd, Br.
II. !?'. Dalr, aad Vr. W. M. No toa, I kdaiabta
... \i . 1 ..,-.,, ?
m '-.u | irge aad raak
iaa, Aftor ' " alttfca
,;? 1 t fot a r,i. weal t, 11 [?? ?'? ??' " tha bandi of
.,..-, pnaaaAatatyto tkeefoai g
. . aoa.
AtKibto -. tfiaa I" UB Waak ' n lo?g
? | ? cetafal ? ngagtii* al 01 I '? i,t"
hafouoa .. ? ? '?" ley'afal
ofoaatn ita, bj kfaUida Baiaa, ako k " a I
? ,, ? ? aa l ako prepoa to dtt>
1 tbi aot ky takiag a
1 ia a of "t atnl 1 ,'' tvlkleb -?
,. v 1 b idy 1 Ihonaand rrmta 1 ba
.- I tka 1
!
. . 1 . ?!,...-? I .
abi .1 dtn tYi -1, li I 1 ba ra> ?, ted ? 1 M
v 1 uk. '1 ba lea tha
bi tfn. 9fm i. BiM !; rii tl 1 litii g, bfi . C. I!
I
Ifiij JJ ? ?
!? ' i. Ba Tl
aad alr. Bi ? . -
-. i ?
I , | | ? , y . 1 !,rjian
rlll baa ,j, I igforl
? '
. ,, Mkl ??'
,...11. . - .. . . 1 .. . , 1 ?
I p - | ei." -Mr. A)
j. - . bring
. ? ? ,
.11 ?"?
. ? l 11 i ii. ? Boeton
BOd ol.. . \ , MB. M*"
.11 ofkiaoldl ? ? : . ? .. 1. a
ba Atnly
. . . . ? ?' '
r thal
. . H
.
willbai ?
Ana ' ? dtLakal
1 .
. I aa, ? ?> , 1 I
? '. ? '
. ... it at> i.' i ? ' ?? aa aattol
lUtta i. u ti ; .. - of an
?. < ,?'.??1 I .0 ,
. . . ..;.,? ? . ?? Um ;? ? idt Bfty. ' B
f .... pratapl ?? ?' v. by
..1 . d qu oaai. ' Bi 1 1 um, ' rejo ?.'??i
AltaMMat, MkB B tka BBOB oul-.ili.l-o'.l BBBfBaBl 1
kiiow of, BotoatBa 'wkoB i' A?ay ueaiera.' "?
BB. Whl'.aw S. klBBBBtfB, tvftaf kafftag
...?ri. .1 thtoa raan a aa aal ae ia aaa aaavy,'..? a, i
wtaa b aa fc?t...p. ...
.... a td Mr. 1, -
:.?. anay, aa bbib af taUat, BAB
i S i r
Caftayi B. C Ji pariB.--Amoag tln- ;>"';"i era
reeewtlytakaaaa? !??: rabarg wa CaaBBB C
-i aaa Bf <'.;".J B, aT./aia t,ed Oajdi ??
. tAwream a OaqBy. BJaw?Tark.
>,. , s ..) M\Y ll fal BTHBE'g DaVOIITEB. _
_Oa r. ? t I 'r ?'????: M tyoi
. | . ? I ar) .u!-. wetit ?? ?
I irdthe ? ? ? - i '..' ' |
'? von.l ' ? ' ? fW ? t, the
l? lth?ropeaaftb< beom. raU>Hh?? Mm An.,? ,i
, v lianilirr aeruM t^-; aeck, ii.ro??ug hei awr-j
I | ,1 ipi .ia J. Muamn 1 i. "1 Into i te
., ....,'atM' ... .??.ledlB aaiairaiBg to Mia. i.nmher in
timetoaeveber. Tht kla/oi waa ... a.etefol that h ,
I i-.j.t.,' h ? ? '? I ? , ?'??' ?r.
:? ? rt.ynehl a !? the bnnornan ut. .ulilit >?ual prrioat
? - - ?
I 1 '. ..|.|rni.'lt |
tofBBBTatBT I ' 15V TtttEOEAPH. ftfOBl B>?
.... t,ti liBtkeraaksof the.Sbao LieiaocrBcy aad
? '?? >1 .1 " ','!J', l'"
palroeaorthi linsMi-rov r-i- ' .l..ed. v ? a. Igna
i,-,...r".l,y - - ? ? !??? ?
... u.-ulanaee Piu ? k r. Sa ? '? * ?
Uuoi:u'60 Xotict-3. _
Baa Oa B. m IVrtart
.t;-- .- ; .-? , .:-- W;V
i'.u ,fti^M...I - ? -? he Abiaas. aad at aaUhaai tha lyat
l . -. L ? ? J.i;..iUS:.,N ...... 'lUdabtiateff
?.?'.'. Vr rbVlMteVrai ' . ' - a- flM'-nA,.. 08
ii ..-*?? dweaaeatad M
laraaiVB s-.vii.ir VliichMie CoV hifrhaal pra
i k^tiirbnaiiiaaa. Na. ??** Broadnaf, A Y.
ii vou w.in' i<> koow, Af.. raad
Baaenii f mni 'aaaa
, . . h .. i r ? i ..pr.p? m d ? i<i"?t '*.k ft" um
. ? . . oahad ai a.< ktwaaanoata. ?aakaaaM
? ' ? ' ,. &*i "..,ra BabwaaMdaaiiBtr
Wm. ikBABl ?* Cfb,
M.vtvA.-tt aaaa or Bbabb *?>" mjcabb Pia1..)*.
llll.Tia.A4. Nkki
T,at .,... i.'< ..'.t ? ?? floai Toarbata, (rettaebalk, fttra
aaaab, ->.tl.rat..i tlbi r u- idt<>< BTUta. PBBBIBatt fAOBfiay '
Hinii-.i.tiua IIaae I'.. - laa beat iu tho
avlA Faffart i--t "4' -'.''' hartBlaaa .n 1 i i>.*utaneao,
mafa.t' Ttl !?!' I ? ?ir?d VAlll'.B A. B.TCaai.oa.
f.*d.f ai. I'.nu ? ? tartory We. JU bjardavei_
Mih WlBBlaOWAbilaJTBlBB8TBUP? For odil-!
apeai.mi.i-v.taawa PaaaMatj aad aBBBaataOgadBaaavtaa
. ? n " < - i ? Bfladi ? ?
I TBOBbaB, BaUgTttl S.oih^.-B. Sis.'kVionv
1 Riiniux, .MtreoKTBHI he.- hfABM ?. Co I Eadl.ai ttafa
?, < Otb.? otila a' S? i V..?ya l.ady aH^nilai.t.
TlIR tewiTTIOHl BTtiro-B tOtUBB.
BOB ibrm Rnt HV itav Alkt
OftV-a N?. Aft BtjaJaajT?_
UEOYEBdi Bakbbb BigbtBt l*iaatiaBai aalaa?|
., Sfwti'f-'.u ui.4na Soi t-** :;i,ad..y, Bear
>?k ajidlM Fi -. a ?'.. Bvo Al?.,
Fofthe IfAJr and Blriii?Babbt*" rsiropntR
, .tn. lhahasaaadoheapaaA .rlohk. BaUaeaoTAnkMbaa
. Artifical I ? Mtis. ? It. FBABB PAr.vK'-. LL.
i i). ?aaoBiaB ' tti., .. trtavAToaa. baaaaaaa^aaACiaav
,.,, Ke ii BaeABWAt. M T . FtdiadatphiaaadBaotaa.
llKAtn.u. LlFA-UEA PltTOBAA.
I Cartaa rleVUUa | I par doarei n?p!Uart^AlB?. AJ1 w
' -i ?.?..????I n A Lbwib,Wa.iMCbalhaBial,B.7
w.t- ? ii &. u'..,.vn Beb ? ^, <? rTnrea.?
, Psfwl* ? a mr bad aad Barhtaailand "feaBaa aeaj
totaaaaah ?. tlfcaal (fjaafctBadaTb^aafciBBk
WllBKLKB at VYlIAOB'.S niaitKUT rRgBIUM
f,r>i'? -ariTra -tawiao Macaiaaa, "o ?? Broadaay
BiBia^BHBaaBBMBaMi^aaMaBaBBBMMaaaaaBBaaaMaaMaaBBaaaa
IfffARBIKlX
?iVVIFT -rwn-'NO-Ai ioe h....?e of f ap*. E. Ooaoai rop
ttac, l.aat tterlrbae, b I. oa VVrd.-aaJay. Mtb '';*-.'*?
h v. K roppioi IWtaa, o' Ika M .rw^-iaii B;..ltm, I .oifla
Oa... ki. taaHk ? i IA d Hir"i? B. ? . aa ? -r Maa
Doau* Topptk*. N o , ai la
Iltypp-Ir, WaiVitvrtT, or th* rrornT.f o* 'ba UM InA. R*
DaCt/.B ...i -,!,.. ,of tlia aw?a.olj.44Tiaa
Puff li tba Mtkyaarol bla a*-. .
'i'h- f? arai ad, takr plar* IYa?? th* rfid.Bif ?t Mi nJ??*.
rVaat titk ?ife*', aa llaaday, tl .' ? ' V '?* *BB
r-lt'tfat 41.<i Ir attb of Um 'imi!; ara iai[/.(VIJ 1/ rntttid ?
I
OODFRRY?At lattteaa Sp.-ia,* .... PtfatdJag, A ag rnfc?
1 . ? 1 Oadfray, l- Ika f.nu *t lM?u-d (Jodfny BM
i. >,-a ,,' hbaMja 1
, tka ? ?.. , ... n-itr.l ..o i.t-n-l tha riirara)
,t 1 ?..?'.?-k, ffota Bt Mark ? CDeiaa,
BOI .; ,-i, aiAl S'.ulh i.harorta, W i I..;,,ao,,r|li.
' _.\. l't,? ,|,,.,,,,. N,-w J.-r.,-. 4 ,|.i.ti ti.l^takal
' a iraaael -I fd M r ilvvird ti.U Mr.y .V f.r.dVy, Baed 4
. ,i U . ... ,
, . . . ?,. ui,. Oraaaawad.
1. tNiiS.l-!,, Nrf H-,1.,1 I I ,s. I ? l"-1* ?*
,,,..-?...4 l..i .ui|, oii.y.l,IM 01 liat ?.-.-? ka.naa
,' . ta ?' ... ? .A'1 -' r ?. ' "' -;' ? ' ui*T
NOHHWiBtTBT?At tba rta NVwburah ?a*
r.i.fc.y.-J-,l, 11, ? , ha.ina Id.-rtmni.ter ol .-au.aaljud Ki ORBB
'? "?- ' tt Ifcb ' 1 ... . ,.
.. , .. ,, 1 11 ...f |.|*v..milr.T- "i,-e.-.fn 'y lo* iaa
" -k.l.'B 0?>
. vt, ,u T i.aiUy. JOirjiBit.al
I 4 a. lii.
|nx"- -1 M b -ii .'"I.'.' bapkla,ttB*akataaB>
, 1 . ,, . , . 1, p\ .- . . ra <t?"' ol t?->
Matioiial Uaiea i h I. ak laktaaaaa Otaaaaay af tkaj
I
v .... Si. 1 ; -t ;mp-n pl-iio rt py.
%.r ? kaai snd pa.ua/i4l
? j.??? ' . 1- ?.-. v.- ,.' tto? if IJ -' ?"
M ? ? Jil . II ??.. .-? i ,! . UlllTI ! '' T ^"d
t.i attaaat tba fuaaaalw ?? r-i.-i aotbr, troat ba ,.ie
....,,,,,. ,,,1 .,- ? i. aad dAbaoo
. li .-...-, Aa( V al I ? ??',?.-k lia*
akiaati Uraau ??.I I, r. utat ?? 0*.
? ??-._ n. rbattrdaj, ki a, aitk, K taab kb fk -unnoa,
In ih- HvL ) ? .. 1 ,?' nrr
.. ,,1 ii, , hariaj ai.l '.I..*- U Ikt v?n. John F. 0
'I ? n. . .. , i a . I -o at , 1 \ ? '..11, r?J ft.aa
. m 4.1 tttkatiaat ? ? V u-iday Aaf.
???araaa^BaaaaaoaaaaBa -j*aaaaa>aaaBMBBBaa_a?Ba4aBaBB,
Cipciinl iVotiufl.
.< ii TVaraTalapBaiaiaallao 'r JtaeaOagal
- tv Akll I Nl'lN A ?" 11 ' . ,'' 1 a ithalilaa
411 > 1 K> kNI ... Aaa. Uat, IOB al !o ., . al
.,, 1, 1 r tba ? "? daa
- ,.t .i-dva/.i lo tba i*?uib* Oiatfiot Laa*
.
. , .IJ-ot
ri kBI lOBBAB, ??> ._
,t ?aU., .1 ..< .,.. iki 1 Iftk B 1.11I I bXooAm
a , | IHttf
. ? ' ? , ,
. 1- (IL itt Aii:a, 1'iaiiJ.na.
1. 0* 7-;io i.o?4u
T' 4.-.i-vy i'>it Ti aatrj grtat aattea akal ialaaB|B>
:.-; 1 aC aaa fn a y '? 0 ?, i ./*"*?
IbraayaatafraatAaf.B\ ibw, anli . aiatt at
Ika rita i .-T^ti and thr.-. laatke p?r r.-ni prr tuuuui?piiaiaV
.-. tiotb to by pui l ia La: il tn.jii.-y.
?.? .ri ,.? ?: the i,pti,.u if ?V t.,.'o-Tat
.nto .ix p.-r .jout paaVkaai .. ba la,aajakk>aaa
baa thi. ? ibaabraatF y.-.r. fiom iiok, u., *a
taaObaaaaaatat ?traatak lu-j >"? ba baaal b d-tiood
i . of *>:. *li<). 0????'. a?I,'*V ar.d Bkl U, Bad BI ???
. , .. i j.a taaaa i.pla I -14
n.>t4.drtaiii'. .** f/om Aaaaafl 15, par?oD. naai 1
:-( ..... ' . I
'.'i ofrota to dat.- .1 4 .1 '.
i jirajaMlin tri > I at bBayi ?a i aaaaaag
aalta tt an/ taa tfcaa-ail Um ^lov.-.d^ 1.01-^^4**
j-vr of 01.4 pat, | .
L ADYAHTAOBI Of THBJ LOAkT.
i, > .'v,r.,r..i, MYaaao Iabk afbrfaf abkibor taaa
r i laaa baa) tBtarOtp, Aa] arttaai
' l4iTi I? BanaaaBan ta 0. S. Nataa, i a h r. kkal
bari ? ' rT.
.?.'.?-'' ???
... ???. ,.- baaak pyibia
m
t i.Wr.itnF,:.*: IM'<> v -ix FXB < ::>T 5-iO aBBafJ
BUN'U.
In lAMaOaa Ita rarr lii^-ra.l U.l-rrat cti ika N.4*a/oa
Maa yo ra. Ibl* pri?l?^a af ccav.-rii m ii r.oa aort'a-?Mit
|i ,. ? por o-nt |K-r a-iimm. : >r tb* earrwil ra(? f.>r .vjg M... la
., tlirti aiatprr etn'yrrmtam ind u-fort tba aar ba
paajaJapa ou .ix p-r c>." t V. 3' l*t<xti ? ?i o?ar MaaBBJ |^a
It vti I be 4-r i tha' thr actuai proftt vii t.iii I jao. al
I - pr-a<ot ni&iaet rua, ia not itat tiii'i t"ii p*i BBtt oaa
... .ulil.
rw i.XKMi'r;os kr.>m ?>;'\rFuiiML.sicipii. 1 ta
Ariu...
, 'a kam n.. th 4 ? i.ti/"i a-harr ?r,., n-raakl, a
? w, 1*1 Att of Onffeaa tfmptt tiU Ihndt .?i,J Tr-aatray
V.l*)/r,? baa) foj-oorfn. O., 'if ???? -l-it -i-iBpuao la
aattk a'.o, i ta... p-r cout p*r tuuai.i, actordinl to tba rata a
ii iti ui U: TkrioM paru of Ui* to .n'ry.
ii >? . 4'!.?*J i ,al '..j SiM-oxitlra oft-i f. ir4?t it.,1 . -a-arta
0 lrud'li aa tuoao IM.. d Uy aka liovrnuu'nL Iu *U
.thir baraat of ladebtr.iiwa. aka ftitli or abil.ty of ii?ia,ia
^iltoa ot ?lo:4 BaBaaajaaa, or i-parvr corm.ai ???. auljr,
, pied*-d fut pajn.aul, BBJtkj tr.o wboV aaaaaPky ? -bo Oo*a
;ry u n-ld t )*e.-ire thadae!.a?|a of ai Iha atabaaaBfl a* Uw
L iklt< d BBBba,
SI BSfRIPT'ONM IVll.'. BB RK< n<BBk
?y t'i?
AiaiiTisr TaFii.'aaa o? -raa l>rTEO >TATr? ' xaav ai
tt pi aad BMBBbOBb
Fik? .Sanoatr ;t*aa ap Naw Vwik. No. 4 Wfc-.
.s,,oiuNttiL?4.a. Kaaaor Nrw^oi.if. -id a. i Br*daa?.
iKiaa aaaaBOBO laaa o? Naa-voaa, No. i .'iawau at.
Fora.n lirwu BBBBM BBa Yoaa. ? an . J") l* aa at,
| irra Satii?4H, Htna ai Nawvoa?, No. 3? "*t a?.
.-'uth .'.artoaAi, I ?>a u .Naa-Voaa, iBMa .4. Ittdart*.
r.u.BTa NA-io>Ai.l>aJIKoaNaw Yoajt. Ba t*u kr>*dw*y.
NtajTB N'4':o?At BaflBOB M.a fOBBa B* BB) l.r,.td?vjj.
Tbntb N*iivs?l B*aa o* Haa Vo??, No *44rlroaJa*r.
raaiBII baaataBtM ,-i .4. J4- Naw Yotva. No. tl 1" a.. +.
^atio-aa.-. Etmtul ilAUM BaB>TaBOa>BBBl a;e I ak
..id by all NaUoi.al lluvki *4^a *ro drp.au vi-. of ?> bkVa ?
1,, IKI,
A.M) -J.L RK.-PMTABi.r. BANRS *Ja.D ?ASh.^J?
t, ?> 11 .j, t ii* .a,.ii'r;- a.U ji*- iBBlkat aakaBMBba <Ju1
AKFiiRD FACIUtlEB r.) BI WOaiBBa.
>?r*Farteil.no liB> loauratra.- Va k.*i-B vk
th u..io.t. lokiul to l.i'r ltv...r-a.e 4. UM f-.-at
Btatl l ?' ?????? or l?..-.?tln|. Ih-b nwnay BM aaa);
f..rft!Uiiraayitatn. aotiea-l Itlrly m oi* wU-moi u I jw .i;'.aO
;? M .oal Laf.i laauiwMaAeaaaa/,*> let?"k
,lo? Tiarnnratkaa araMtni n t aa Tb - ???? Faaayto > n
ai'.d.t aba la?.- btt raui-h aftkefe Ui 1 ?lulnai .or ?t?i -l
luit tbia iBiproannaal. aod v.? tta.< i,l?li.b.,?iiiiW
n ?',i a.v I, ? r.llvln. . r.i i/'-urHy f\u capttaUtM
?t t;..t 't..ii li'. Vaiiaaoa rVajira ?r.- b-".>i tUa-.*uk
...X. aad Sf Ptfai tbaa aay aaaudt i.anaa, tiaay. payia*
? ,ili r rtaraal m )?-a I' a>tate aot_^
Tlir ( Vnrr.il rominlllf* oi th* I ?|05 AwiajCI
4110-a fal THB ? >TT AJ"* I 40*1-1 Of N-a Y OBK -?lB.
aiaatat Uaea (Itolat, l?ta*\,.a>, un MoP^AI KTk.aoi?V,
JJJ .":?'.Taa Kk. HyorabV 8. liBarca. aTkabooab
B. ?it*.?T.|i^r*<4ntav
H. H. Wtafk' ?a^
Brl.r* no lioHoc. NekaTaart, Bi I..-J kkal r al BM tba*
Pnc jf BOABB it t?a abofo oaoi-d l'au.a on and .B*w tha*
lBtb iiiaC. M all p?t aork. h U aali kaoan thal UB Ba-lar,
. i* Baaaa * ?b* of tbo aoat i.out??bi Maai.4irt.
Ji^'is A TABRa. Ap^a.
Naaaport. B I 4i.,.i*t it 1941
" flilt ronib^-SKWSTM VS r,i rv ?r?d- fa?.^Th7i7
Faai rin iiTaiilj iaBiii irr1-, I -atiahy Bf-OBOR C.
AI.UK.S. No. 414 bktvala .?. ..iadocTlalo* lavaa.a^ 4toia
. lad an Sattiniay. at ) ? BMBa,
VtMLkua aad .Ifwelry.
UY ALL liFXUiFriON.''.
Poraaaba i.RIV ? II.LEW Na, 4^ ^r aidway. on? do4ap
)..,., ,'n I- Irbtaieaiy Ba> ll WaBat.) St 4^ ???.. 1 ..
Sa'.iiralayi at , ttakaab
J?iir. Ui Najti,,. A -? ,n? <?? tii. hr-t BaaABaB Bad
t.o:I-r>.>l Ui. <lot-i..',d. /anaaVlUa 4 1 .? Ima't Rau K.aA..
| {-orupaur (AAtaa Braeab al tt.- t 1-tr *nd k Fi..*bat?i iV
It., wii bakaUattaa ..tt a 01 uaa nu^a.aimaaai M laa 4
Svaay. lo tl.a CB| ..f N*a Yo.k, on il.a tih day ol .'<*pta.n at.
IHb4, al rai- S '-.V 0. M , to aWtan ba are-h-i ibay a.it
i,Ur,:luao uv.r* Raalot aot at tl.- '? , - m,ii -ala.
KMUKir.k A I.ANF.
I.atllea' llr.ii.i.l'..,. >f>aj ?alyleaa
Taa, iiirra. t'lfo l.ti... 1'ai .. l'i.iaiy fc,a LM',an aaok,
1 '.r .?\. !.y ..r.") .. Al/l.l-'.'a Kl 41 I T,.. | |,. ., HM 4*01 M
I ' . VLJ4 .i-JJaaiLda J V.. ;A/|M . .4-..B

xml | txt