OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, December 06, 1864, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1864-12-06/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V??* XXIV._V?- 7,385.
\F_\Y-YOR_-. Tt l.SDAY, DECEMBKH (i. 1864. PRICB FOUR CENTS*
HfEU-TS OF GEN. siiuas.
? iiuai.ua *f Mk. Cavairy Aaii nur* ?nit
bix Hlle* frwmt BBWMBHUtoa
VV?sUWCTf N. Moi.day, l?ec. .'?. 1661
T*# B*fj aMflUfl tt U-h 'ity. - bb efltra, bmb*
B?BaBtoi?flHtafi
?? Py tte arnvtl of the BetflBBMBt tlflHBN-i a'
IflttpeM?Bmaebul er?dfl| tluQaaarBaeM Men
-Uati-litaMBaaa BaTaaaah ta Ua BiM Daaaaator.
tb.%! - tu u ? b ?.<? -i-t '..f' '?' aa ..f hai reaetoi
teaumahit-v. BMrueHi aBreaca -,;- !V wm ?"*??
l.l It.-lft- tttktA lilT.
Ibto dbflaM aaalhfl allhIto new* hroafhibj Ito
iliiHiirr .-*"???' <"' BaMfiay alflkt, Ikal
lte..Ulli."...::;..|."r.-.oftlieT.,t',ofXovi"if"-H^n?,ut.o.(l
IbflITMlBBB I Anr.T aaa wflata M hOh aitkfl
TThm maaan do afl *UM at wkM date be waa Ikal Ito
?.,..' - '-, in iha > By.
a 4_-_n.t_e._aii ibbm?y from BaTaaaah laafl aa bb 1 hat
there R.e 1.0 lu.tK'rtont eatoUM "n ihe Wtfl iMe "f -*:.
aeaaaa.
Ha'jwoki lleaiay, Dee.5, 1664.
tkt Ametinm baa Uu l_?ewiag ape-ialc*?r
y..;i nd. HC
"AittoM Bbh tonttm Maaraa wt Iafl areatag
y,)-jrttb,-..i'...ti*.ieri- aft?* UeuaerGaa. Ly_B wttl
U6iBtoaaaiai-i aeta. Attaathta ito Oaa. Lyealel
BMaaaab(tafl Than Mtalgkl'thrttt~~- aa ??? red
tlTf wn* Bl I I tttm _UI Ot.j. Mi.::nr- BOeBfki
MiB. i. ca., aad tb-it Ua eaaalry waa aeoatlag .>?-. rU
?Bm bMBbh to tow,, BN?fl ?. Jtb to i HHtoieatot,
an. e.
tvery 8?Hl v-.is lt tijr Bflifl fj Ito ? '.
BaHuaUki
Oai faiaaai ia layaH Ma beyer*. tallMaByeaieaafl
rienwo?onwcrt ui-ai-tiu_ ;n tb '.- tadearUi
wo.-ks.
Ilhiiflai w.-t itoarty bta laaaty eiraBalBij tathe
eaaat, aal aa iaaM M ata mbchbh Ihaaat?tataai
Tbr I BBBBflBj un ol ut l"_~_otiiSi._o tirtil.'.
Um. Brapg I'lnim. tt. II.iai- llriiru
tbr 1 a?oiii*(? lliu-L.
Bai?bb in . Mhktoy, Dn ?-. " '?
The .ttitrrimn hai ?ie_fl-0_- P-tpeM af SetBT*
day. bMihey ':" :i"t fi|'p(.ir t>, hare ;is laM Geee**?
?uea m Iaai laeeliei bj ue_ana frmi laraaaak, ae
,. j. , bc lillialBI from Gen. I'.r.ijcij. wbi. a nt H to -,ti
eaanajaaa U BfltoHfaaM M 6M aaaaaia et Bea?aMrs
Fridgc by Oe:.. l'o.ter's force*.. TM BtahBHBi pnpfrn
Bag
?' Tbe Yaakaea wto taaiai -.t FM1 Beyal and :uoie_
taM?B?eaatoa witb laaaaaaeM?m U Bea?bbtSMr*
ni.inV aeeaaee, euaaaaMiBi a beiy M Oaai h
tr.fi.pM at a BBBM o.Uett QH___* _*a -OM BBB?] vi Ufl
fcaaBy to_baaaii_tBB freu laa fteM, toarlai iluh
Iaai aa lha ajBBBi. Thatato|raM eearaylai ihtoia*
BBBfl?Mitoa not Ktrtte the itfBfltaa iii wMah tb"
8SHHJ were lirivcii.' l".t -o pieautnc ibet were
lrirci! bitck MBBBd U'-Bvifurr."
LATl-R.
'i ;,e kBawtofl Btopeeeh bns aaaa na ettad bwh Ueak*
Oaa. Huriee. it la dat-rl y, nt rdar fl :> tn um i
? Itom ju-t rt'turr... from tb" tntt. I M eaciny
wa. budlv wbipped. and hud N?iai U tto <uo*a i
watibie. A,."-..j'-r BB8M aa IBB railm.id ;? ll.r. ??'? :?*"?'?
but 1 <b> Bfl -pproheud at.y BBftaaa Bt?flk.
BflABtOH BBAae."
Btflha?erflto, afl?M ae bn leeartei h ha-lai toea
layatoaieyahe Behraa, b aaafl Ita atattaaa aa lha
Chfltofltoeaai Baaaaaaifl??eaa. it i? thfafl 'leai
uiilea nortb-e.iat of Saraunah aml ft I ? ntv B?Bl BflB
Cta?bhMa Om toraaa, haaarar, ?rc eriieatty tt?I
aborc QM_M?f?B bol.ltng tt poeition on IheCeBBer
watchic.
lt will be nint-inbrrctl tbni BBWI Btoeajy PBhlbhM
frtci BBUaMaaisa*** Bul 8?_? i'o.-rer had eaifland
PiH.-ota]i";o I-::!,.'.-. wbich ia f,i:tLa-r ini-i.,1 DiaaOlB*
haintvlib. feeMf forty-nitii* mile* fron. BaTaaaah ?:.,!
fift> hro from Charleaton.
?
Cra. Mbernian"* Appronch lo MnvauiiBb?
"l. i. ? ta Dreimbcr 1.
fflaiaaaa Moaaoc. Bea. 4 MA
lle yeeaeller Oaa. Lyan, GBft. Waai, GraM
tbe irannah Kirer. X_HB?B*a lf,t mtk BBI '?
Uniou Bttoaaaea, arrtvod tktt etaalai. 1 ? fl HBen
aro in a-ood cou_lit.o_j. Aaei-var.! wkaflaa wttktton
fi'I-urt* Sbcriuan'* oarali? within aii mile* U _UI BMBBh
aut.'ie:"''?! '?: N MBMBaa li-.rai.nnh wa* Mfl gHfl BM
aa rapid.'y an jaamible. Ereiv BBflBB an.l BtBryBBltia
tb* env wa^ at work on tbe feet?_B*flta?l.
Four tra:ualouded witb lUibcl aoMicn hai HflfM t.u
Ibe Oulf Itaitroad. BBfl** _MI ?" IBfeU of ilisaMei H
ai.y portion of Sberman * B-BH. He aays the railr.iad
BBI cut ju.t after tbe train ba l.touic MBBBflh MB irBB*
ntih fl_d Lad p_**e-t tbrorgb. iie BBBH BBfl l-'or
?m-e.
Tkt Siitan-ak Htp'iinah of-No. H BBBlahU |P Ul
iriapbic new* troni *ny quarter. Tbe bBewtag ?ie ad_*
i. na'. iteici on tbe i.'.r.at ???
"Truitworthv Mrrtaaa, weatoei yaaaariay, laltoata
lUt Sbennwi Lh? made HtfeM BB mmpem wiib (bc
uiaiu trody of hia aruy dniing fha- Iafl d iy o: twa. Bfl
ia etill o? the i-.ilroad, aoinedi-tlan. "'?-?.d H iBaa,
*cd appajently jeplenifbinf.; l-ia aaaBHtoaartoa tor tto
JAiiirney before h;ni. Hi- tncu und auimaN Bflfl ba
raayeeaMt] jaded l.y Uueliu-e. a_d bui UttM nwaani
lor tbe triala to come.
?? Went iii ljeiiere tbat hi* iMt?_B b le reeck Ik*
4_oa?t i/poniblc ly tbnt rou'e whtah pnaaafla tbe. laafl
dangcr of ttigbt. There wur aa aaan.?' Bfl .f- Wtn
?f.d MulleL yest?day, and altbuufr).? partyU Baar*
man'fl (_aT-Jr;. bjd been BBBf the l-rtei j.::ue. ov.-.-.v
tb__jg je?Bined cntotio>)*xi. Anothei tiirbt b lep-ntcti
Mtflaai W_H?. and Ktlpatric-k ou Alouday, witb ih
oaaal r*?ult. Tte latte.- wai iae?B?fl fbra-hril ,iBd
datret; back in tbe direct.oo of tb' mf.iutry.
? It ii reli-ibly reported IhM * fot'-e ai ahafl 661
l_idf*i yeirterd-y loiea.a.n from the Faskea lefl fl
Bayi ? I?ndiL-p, on Brvad I'.nei. iu laaflh CaieltoB,
an4 aome elgbt niil-"* diatanl 'i.,:n Ito .NaTaun , aM
CaMieetaa R^iiroad. A poition of tbia BHBHnd Bfl.
iroaehej tbe u.^0_ui laU-. Mt?liBy, bn*. al.b*- lU-ui
.> retired.
Ifejiaration b*Leied io be a_pic ka? b-ru BBJ8 (?>
nieet tbem Bliouid tbey atterjpt loot.t tha RUl, eb'cb
jt wb? beliered tirywouludO bat ui_bi BTa ali.l be
ijtve Sherraa.-) bae noaeiioi.- tboufbt Wt e:.. BaaBBriBf
fSavanonh wilh bir jaded coIujdui, b'lt vnll attemp' to
mako hia waytotbe euait by lir mo-t BCaoUraMl
K.tte. He will hliU it aifticalt to tktabt BBB thfl baa uo
lioa in bia path.
"Our milifarr autLorilioe thoujrh w? ar-? ifiadtoaoi
Bf* Bi.tiui_ on tbr? i-nrinii p:..: .jjie C.jt (Lf BBlBfl BBIB
ior kaeping him away f:om the t ity ra tu luaie it iui*
po?aibie for him to get (bere.
Purauaatto a reeolution of (be General Atteinb.T.
*;or. Brown. before leavtnir li-li-aVeville. maclt: a pro
poaltion to the lonrict* to lae l'euit-H.ary of a patilou
.t they woold roiunteer and ptorc BuueelfH booU
?oldien. He*rly all rolunteeted: but a lew ol th*.
jiotnriouilr bad wen ndeeted.
"Tbe compaay organi/i*. i? one huriiitedatroah, aud
tke celebrated Dr. Kobert* ha* beea elected i-pi?u
Oen. Taylor iiin Saranaab and hfl, been ordeted lo
1,1, lemporary oommand ot nli(,'onlrdersii- Eeirerreain
AlabamaandCi-orgia. It b alated tbat tbeOevrgia
inilitia baa Iteen luixted orei to the Oont?-a>iate *e?-rice.
"Gen. Buckner ir appointed i.ieoten_at.iieoei*l."
Onr io*a at GrbwoidriDe, Tkt Atecon 'feit^repl, **t*
down in kUled. wouaded and tnisaing. ai followa: i-.-e.
(.bd Hragade. ICO, 'FbiidBriiTradc, 16':, l'.j.rlb Brigad*.
? - Stitalalnr, ft i. Xotal, (,:?.
Theeaeuyin thair recent maicb deitroiad erery
ibir.gonOrn- Cobb'i ptaiitation. witb tbe eiception ot
h>* bagro ca?ai.
MttI4-BCAVn.(.A Ga., A"o?. To, I_b4.
Te Afr. COI.UBIt, Afajor cf Mtuvn ?
SiB: Oar eitiaen* Mte been ntterly deipoiled by tba
Tankee army. Bend o* bread and meat or there wil be
fraat *nflering amocfl ua. We bare uo mula* or boreea.
Wbat -oa i-rnd must be broucht br waggun and train*.
Tto rallnad bridge aad tbebudge acroa* tbe Oct?ce
have beea bnrm-dT Tbe t-tate Hoaae, Eieeutire Man
?rionand >a"vn an it!' bfl ua. flend ua relkef at
enea. B. B. l>_(.8Ai-PB>.'Br.n),
H_;.ru|||_---gB?iHf.
FROtf (.EN. S__ERID-\T#S ARM..
-aou
lh?- IiflrM ffiiipartaitt Cn-nlt-.* _-.x|?e_lt.fl?
nnd lt- Kt-auli*.
.-;- I* ii.,- ? -, toTh.- N. Y. BMbaaa
Wiflumoa Uoaflay, Dm i. UM.
Th<- fi>!l'iv.-iTig bnpoitant -Bpflteti bflfljail
taaebflfl flkta IIbimi baM BbMiflfl-*aarMyi
\,ill ii-tiiiiflRDUfl - -ii l'"' lilMi
?? j (.,. .. riaat earilry mpM-Hw mMOmIIi
- ? , w. , .i ..i.iii abaaafl la ibflflflflaaaflflblB Ibfl
;. uli.;, V,.,;..i. hM r. ;i ni.-.l. XlM] bflflfl liioiiiil.!
l-WayabM Bm Ihoaaflad i"ad afl MMM, Hhcp an.l
iMfllttaw-M. MfMa Mif iMabtbfly
P-Mfldvttboatb-JM flmflfl of any kiiul. All iiiiniH
,ii.u:i>.iii'i.'bayharabbm bflraed,aid tbn b.-mntA of
Mi.-.v .?;?.! Ufl | ' | t IBM bflflfl tli-'ioi'i-lilv i!o.i:.cl Mi
j.v f.-vi Rcbcl prtaeaen won tahea. Ibfl p-rtj om
IfoU-w.-d and attaekad bg bflflbvhMbto ?>' totiom
;???.' hM lil-i Witl) UO !IT."liS flflf i*llii'l'.
i ?Tbn iMflbfl >f IbM m.J hflfl flMInflM Taflflj,
L] . ' ibeMttatorh-BBplBM aa* Mflflar/aaaidMba
lfl - . , B ni -t bflfl rtivnt. aud wU gn atl.V bMMMfl
t-Mrdiflb ?'?? a labriMl-fl apai IbM fflflitt tba
i-o-anirv.
?
line V4.-itlh*-r All 4|nii-l in Fraat YBfl
?ipnflfl-1 Kuitl ?*n tbi' I'pprr Patoxxxar
1 ti. l*r? ?< til-Hiou nml Rai?i-K ??
Ibr.iilnu Iloapital.
li i. Om faeetal Ceneapi aflMt
WflBflHMBB-. Va. Dm. l, Wfl
Thi tir-t day ci' Wtfltci baa bflaa o-.te of Uu
p| flMBlffll fllfflflMBflfli M tlns viill' y fir flMflf Bflflbfl
'i'ii p; i .'.ii.'.' ui ai.it tHinth Bflfltflfl IflMMfl kfflM
! i ni .i.i.i .Mm aMared tkt mimmMi M Ibfl laat raaaflafl
Ktah luy iu the |-orgi-f, nnd a xpririu' Hkt- MM
,p. .-.;. f. i.i* MCMflded tbCBbarp. fiosty Ti-imt* iil.u 1
;.. ? tforawaflkprartoafl. XBaiM-ibBMBBMMi
| _rv. ni.,1 IMMfllflMflaM BMM a pleunire. flfl fl_Dd
,, thfl BMflbM t!.-t fl-"'" bBTfll BM i'.i.-|i. ni?i
vv.tii, aad flfltoan aai bm feflflaha '!"--'' iPflfltMiibli
W.i.t.! i.int-rf. toflfljfl] tl..iil'iiiil M_MflflbMlM*flbl
,: iflaUfl, Baaa. ot aaafl aaba tba atr faflfll attb
tl.e: ::..-|,n ii-'.-'ri'.iii., -flfl jMlflflflt fl-i HjlipflMM M
tb- ..iu in !?"* monotonoufl lifo of tbe mirip. Ifl ;.:i
,' redioBi i ay j>-.> ?e<-n MflbaaaM mut naapaB-adrU
in.'. trom IbflM r.ri_ht bayaflMM IbflflflM laihi a flflM
; ii i> i,.::-:_<?. an.l _io_r, Iba baaflial va tayeeflaapaal-f
tLia Htoadafl enmp.
Um repaftod ib-i--Bhla( M pfleflcifl Mflfl B front
mi'. thMBMflfl-flflfatflfllflflfl 1 ibfl "i b tkt pMiodtaal
...l.-. of Ibeir pflflMfl IP i pori io:i'of Ibfl Bflflfl.
Ryerythiflg vmbbbm flflMfl flhafl Iba baa M mtMhm i
iiiiite fl
1'hiri'i . hontvei. a NflflflMi flMfflBMBl af tbfl flM
mi'- Mt-b-j in eaflMflMflbM llati Miarl IbaappM
l*..t- li.f.. i-iiiciin MtaekbM beu moAe ?pMBaw
i mi I. Pb di ??! aad afbR pflMM alflifl flM Bm if Ibi
BahiawM-Bd OBM KaflMad. Ibfl p- ttoahH ot fbk
i.i.ii- :f it prove M 1>- MB?MBM IMfll >ou thmui-li
in- hMfl l)f fofi- Bfl MB bflM IbflM in IbMffll
li.v
M. aBMlMa hM k M iBlflflailBfl MMMMBtOM
Mii,.1 ri i Bfl iimi Sl. nf a nniil dilti'. in ibMb
;,. BBfl Mf-BBBM, tbi- flfli BflM is MflflflM-fl-M
,, . . : : ,\. ! fi,. ,. .,...' to IflflB l?r fflfl-MM
aaitoriou oaadflet. I am -Mtredto MaM t>?t tbe
..-?'. Baafl,bM ij.v<r BBfll MM fltaoraflil flflHlfl it
in.irii'i!? vci.tf'ui-i.i afflflnrMfl.aai. afaflamh bn.
?MerhM ia-.i*. "i badM iiimmA Ity raflflNm- M
t ? ? li. il IflfflM (nlie'i Mflf fi'W. .oBparotiTely oan
.... .- , ttniMl li faBBd toba the ?-!'? Baaa.. aad
- ,i,:.; piflMBli i in tha xflurflgra_h ra
... iii iu.
|-,, ., .;,,,,. :;, m ? M I fl ? ?''?' ?? "? bflM IkBiMMp
li|iokaaf-wlatol]ea.BaM-fl a- bflrlflfl flflMa lfl tbr
.t .? ..--.ii-*-l-tliiiiiaid. I a'nonM hme aaid M Iflfl
bflttta ol Wini-ueiU-i.
IT lfl ?irr*-' at BBBIBIB Hf?ni4l.
? *A v.:t *de_i*Biit epiaodo o' tbi>) mo-t ibanninir day
[_m bflM tbi iraflfl-flafltofl ??*? flflfl bf fla MpB bUki
afWBM-aMM BBfl tba fl-fl-raMMfl '?, '-?i"-f"!Bu H"s
? bi rthMptoM XbBflflfl iiha t-'i- fllBMbaa*
:-..,,:k n: :i i.;i_iber i.i iLose BahB DBMa Mflh "! tli*
|,.t. BhabM-flMflfl 1*1 flM i?uae IbMBflb Mfl aud
Irhiii.iii gflfld :-"p-'it. aafl IbflM manx 4aadaifl*blB-fl-l
? I-, |ha ifek and wouudi-d hMfl IMflflBM endeai**d tlmiu to
IlklkCMl af IhB ImmBm pfllflt Ax ? .r<.wn.ii>r <i
Iioi-. ol ir.fv.l aidtott.-.-e bial. m<-.- . ? Lo. '"thfl Bflfll
[hMoftbrMh-fl-fflfl aafl MM*, am flfl- iiflarlflfl t",:i*
I MbiaBfl w-ouiida in tfus cxtiilent MMUbHm, the iuyal
i Mdia ilAti-ri-iu'-U to liive Uiem u Mtoifl-BM lafl, ibfl b
,: ._ ,;*;)?? tioai .ii t:iu,ii pb ibBM thaflreaap, ibfla
!.: reaatoed e* a baaM bM tb- veaaMfld -i MaratoMiai
I t'Dion loMlcra,
' i.-rr. ,-i-ri_an ami Mai OM -aflMTJ* Bflfl fltflflT, WBh
aporl 'no! ihe iTaflr M Omm WrigM aad IbrbflB
ja-n ptXMfll li- ii.iiliilioii, and. wi'h Ifll i-r<?'.| M
. IfldMl MMtfUMflM bnlliant nii flflBfl-Hflflffl
! a bM ii-'r t^-.-n. i.nviiu.iinl BMtlflM iu thi- Vulley.
j A tijg ?'. ?it MIJ r," m l,.?.b! bn hMfl iilar.te.1 nt Ibe
Mtlflflll flf IbflflBB-B flflntt Tf llielm.-pilal. aud *rr>iiad
itbuaiart Hi* party fleaeabl'-d nt .; I-Mfl- p. OL, 0 bei,
fJM ? MMBOB* flf plflflflflflflfllaibflJBB. Iif M: ' M Me:i
...-:. -.1 whflM patii'fic ifilw.r. flrflb other lnuio*. we
law lidetoed Mr Ibfl bMMlfal gbtl, iiir*iii.'Lt for-aid
II flag; wliit-'a waa IBMiTlfl and iii.tu:led bv Dr J . V.
Haydea cAf MA<iii*tii efltoM ?ii<). M -i bBMfltoai
ape'.-.-ji praaaatodBtolMi w. A. 9\vrr, tkt flarflaM
M i bM ?- flfflbflrllflB Hoapita!
Di. Ha?dea Iflfefllfli ti, o bflfflJJ tttt.?" >"" flflflB
?afl flflBflarplflflibMfl-ftbflMi-aflfl-M iBuie* ib Ih
ba:; of tbe aiik anu wouudi-d- uot aloue oii.ur own, but
ot iboaeotiheenTiv ihflM ?be flb-BMfl fll war bad
ti-..a--i _it'io_r bandx-tie-nnf-iip fl-fl-B uiui*ui-_e
u mi aafldMaator,aaflaMsfllai iHb tba _Mrtf?flpM_l
lo Ibe d.ar old lt**. ibflM OtiaJM 'ta-l b!biry f.-lda IbflJ
MirflflflMtoVfldMflhflflMfl Ibe eyea of flM bia*e but
woi.nded men oioond tiiem.
flr, Harry retuii)<_ il.unk* M Ibi tadMa tn U-ball t>f
bia nobii but flflflbftafl patienti, tor tne Bflffliprlail (r-'f
ol tbe tor'. T-tio wax, he m.d. no j-'ne rnoro tiftinfr
rm (I (or!.. IhlBBflh BBBBBflfltlnmk r'lP t* ' '*""*
t be bi.?? wen wbo bid d:*ne flal boil au!lAri-iI .0 flBflflb in
il? iefeute. He Mflfefld forward (0 (i.e day. not tiiMial.
wbau ii itiould on<-? moie floal oif r eirry mod of om
lre.nit.Mi au?l happy i-ountiT: wbeno-r "eriiBr*Sotith
lern aflMbiaa' vroidd letum agni ail doan piflflflM*|
[ b*nei1?i ita bio.d. pioti-ctlup loldi- ICnceri.)
| _ifv.- Miller A MflCfllfJ, tia-fuerreot)po artixU ?)f
BflMbaater, **i_ed tba bappv moineui. to piantBttmeri
in Ironf ?>! fhepatriotiq au.l boautiful ffflfla andcBBpht
rui iflureaatofl of tbe acene, lUeb ?a to niuie tbe Mflfla
hiou lii-tnricaL (iaa Hberidan, ailtinj: iu the Bidal ot
a b-i *? of I eautiial ladiea, aiur?nnded by bia atafl. witb
tbe hoapital tenfa, tbe i-rowd of atendButa, and eomo m
ibe aooiided-oldje-efllliBg up tbe backcroi-id. wLilo
abore tbe a hoi- tbe bm e old flafr ix noairor in ln-ajetty
and bIott. will furm a picftire wortby of preirryation
for bu tiaie.
The bund diaoareed line mnxio duiini* Ihfl ceiezaony,
?od at tbe toncl-tio- (rene. bb' ridaa aud Emery paid a
Ttaif to tbe di_ere_t wardx of the hoipiUt]. exprraxingr
murli iratibcaion at iM exceDeiil londition. kor the
pleaeur* of thia ooraaion the pnblic were anirb indebted
to Dr. W. W. 1U*ol one of tbe attendina BBrgeon*.
The party *ep*r*Aed biifhly ptaaaed with tbe aflaraouB'a
eojoyni-m. Tbe eiruiug waa ipent ia lertnadiug the
ladlei. _ ?. a,
Tb* ftrtal UflTfllry Raid f Mem C reeb A
Cleaa laetp.
from Uui Spacial C*rxexpe_desL
A JiWT 01 TBB iSH--i_jV__AB, XMo.'.', loirt.
The Rrbel cavalry nnrlirCen. RoKner made a
elaan tP'ric of Ihiir iad to Kaa CrMb, Weet VJr|i_ii,
laMweek. Ikeyietaaaea, paaelacMeeeiaM on Baa
du.t laif, en ronte lo N'e~ Market. ?Btafl in their p..*
f, .1 ..-, tier pi. "ei of ariilUry, three to four BBBBHil
y .. ,:.? n, iiLiti ii droio tt oiittlo and sbcp wbieli wa* i
(baiiy aagaaaafltafl by iMftafaa rlflMaai bUatoag tbo i
root'i ti Viurib. Ono of tbo picce* oi arllib-rv vr.it;
fl.BlBI.1 :t. r? ati.rii.itT p:evi?u.| lo flfl ::tl ic- on BflB j
ClB?_ Itay iptked nml b ft IB Hfl worka aeicrnlj
i baaa ? f beeiy erdtoaaaa, ahtah eeeM aM bereBUtei.
n.i bbbihIIbbbbjal|U bbm tkot rfreM, aair?bh?I
ibcir Jeeaaay Maaei HBv*_?'tkat en ihe hBewtai
day, tiiriiiui. tb.-ir pri.oner* aml boety ataag witb
llii'in. Tiie iiuioi.nl oi laBJB*** ta?letal by IheH .I'ltin,'
tbe i.i,.i ii.il be raasrtei, arflhl?mti aBaataey Ibaa i
BBB p.re it. by (Tn. Keilr, a pflBt?M "f WtoM , oinninml
wan (be rtattafl aftMeeeeeeea?I Batal i ipea?taa.
Hartaf aaeeaajB?beiflUeaiaf ttoto*-*yeltt?a. th'-y
bfl beel aHh Ibi h ptoaiM vritb paaM baato. <" moid
b'-inp.-ut afl by n:iv yeaeMetoaaa a_?bfllftt M aaM
aiiinift tbem fiom thia t'on.iiiand.
I Met wel! fliinneil aud almo*? ti'iit'oririly st:< rea-fnl
rafcto BflB aar eUUeato ara mahhtt eti tousa in o-ir
earalry ana, md iiif-.tinf; ro Bttto Baaa??hM?a
?HBaaj Ito uaaatei tor, h m laa FaBay. -An ae?ae rw
partoi t.i Ha yeeh riay tbo ciptur,- b. Meeky of a por
itaaaflto _6thPflfl_eyfT-?ta eatahry, aav or beeweee
ii . I- i ' >. rrv wid ClIflllflflBWB.
Vlielhii InilkMlaglala B> a.
ARMY OF ME POTOMACt
A Ma?M ?>' ibr Biiui.iioii.
) ji <ljf 6pe8tol l oi-Taip.Iid'1.:.
Bacjaa. Atm wt na .lAnih Dee.!, b%%
DlBBI ull olJ IB?BBMI in'" i'i" tftkmTBBd_B?>
1 fHiflM. >o I. ex-Witr i-inn- jatiiient. liftTiiitf ilroppe.l
tototh<? nriii. tor iw.iday*, write. Ji iho n._c_*lty bo
! Bol BB p_f_?I m Ika BBB BBBB a* ,n tbe otlier. il ia?my
? wij-.l f.>; it-qaHa aa im|rerut.\e. Barlag L.-cn la botb
i.ri fl MH, I knovr.
Tbe i.-.un nbo i.t icr l.cfcic BBB n i ily il r.ot uii.f.' a*
in. ___.h' JiaaiBBj bMbmbbtoBilaaaad ii ??? ?? '
a,.' tln' bbbIi :n Labyr?th kaawa ** BbbB?Ktoan lu
trtoab ibaa Ibe Cn?eat* ali?tbea an i-'"t ?t_mh
ab". ' l '. :-- d lo v;i: | ? ar:ii. IBBU I Bfl fi" tn.,. t U
IU HHj I.. fi. eit. bti'tle aml tb-r.i.l Ba mtin-a. kfl.
Ati.iiatiui t'l ? ;i|,|,rf. i.ti'.n of'-,.? hfl hi UJ ttkttti,
tti'* Hon.-*HBaflHBMflBa_hhtaita tim BbMi
bm exaetty :r. tb.-.-np. i-it. ..f ' K'. I ? abfle?fto i iai
i. .? | .:,'' ut sB.c pt?b f**t*J of |to duum nri ia ratbot i
BMBB kto thaa Hlaa, ThaMeaiahif ve ttrlia laa
eai?hm a i _t bU aaaea-si,i ,t. mu lallaaabhei li_?
wmaaialaafa with BB*J_ef*at***h aheauei :ii*>_ bka
Bfleaartaatoeaaih-ttlttaa, aa?Ithaairaaaaaaa "f ui
aa b i'.t y aaptoBii ????: ?;? ri taak tata Teatt' " n? eeaee
,j,;?-ni r. '
il.c vtctitber i?BTTH * BBBjl.it.- ftir;. pflBBffafB.
Out ei d. bbi ii-??? la r.i.ni.iMi btlfl ba aai aartbata
anjaitoaa, iMaafltat beeea d?t>- i?<<' -nin r?_*. BBB?**
IkaBUto ?BB?MHM l? li" . i.ntran Ttotnitt.-tuu.liiifr.
ileeeeeeah Bpaaflj ?;'d ih?- aeaaal aalehMaya i
mvtr wna -troD,; -lirbr"iifl"r'.. .md w.itii.l i...t i .::;.,.'.
: ?,: attlHfl t--t i?Ua?|'" '?"? Ba ?_a*Oe_uto, ta
Bflta tbun a u.iid imliitiit.. ti ai iui Bfial jii. tb it .Vii.mi
BBd I." wer? t.-t.-inporBri.-.'- i Miafl tatei-e: l U |
t:." . Bflfl tnoii M lea ha?ea?? BU I?a b k_wmt, \
I fcl tl, th.refor.'1 k,....* fl. Tto BT?BBBM U BBBB
liiiavi may not 1k> diiputed. PredUpotiOo?i hM?Bi
t-..m bea?* hbh nwhm m.i" i;k*'.i"; anuj aayaaBB
rtoaaa ?MatoBpaiai Rh B H h hh?h?ItfeM B
dUfllibe. l'nit. t ti..-.i.n t.t up..;i alflbl ibM_feMaa
migbt BBM inu'- '" Baai Bfl I MU Ml?111 ,..utt. ?
wbiriin)- throtiph Baaaa aetoaMlWMaBaatHl v\a*i. i
iber.. aonic utiuo-pt.i-ii.- pbiii',uirnui. ,<.r.|-1. ? n. foi
lha aawMtaHMM _waM nUU aaral lirt- agjtaU
fliilfljpii <"' u.e I'.t. h Uay Ci..ttoHHjh Bka Bai
Baai Iwhtah, hy tr.c am iiflUM -*t>-i:i Bfl HUHBB
:_i_iiiy e* le He rr htlea*. aaa tt ihaalhar, MUatoal
aai tta uii'i- i* it aat, Itoa laaaaaa?a, tbal ib
,. i~.t iflbonld c<.i.l'^' for Oe:.. (i.-iiut. an.l ibat ba
' Bill, "bcfurethc jN'i8r.t"ai: ?HB 1,.; u-.t.-. edenl
tce 'ftlli. ' f".n ?rnt'T... a haak, ,,:?! ttoa tokr :t ti" BH
tii..:-. h in.-nu.;,i' aaagaa > *tt... ra i k aajfuaa i
Ihb I?euatoa haa laialiai e_aa ibaaja FhMi Hfl
BBBB?BB HH?Mi, ii/ 'It?t t'-'- pir?rnl .-.-aoa ia
ripiuir. rMhdhByBaBayaBitoeaaaaaa BBBBtaat, liv.ir
toro aaaBeeieitraMk Baeaaii Au iuhuhj *a-.._ *by
Spring aboubi npprai out of Ibe naual (.idn, _BaHiB|
? r.r f, .:..".*! la tnoapo .tr.... tl i.-."i..l pbi-nomenu.
Ttoae alwaya M aatoagn aaa rt taa tottiaeiato, and
_!_-iiyti.-jwu.i.,' IhM 'fU'- w.tb rtotasy. Xhhii ib.
l.i. 1.14.1,1.- <i.<.--t.o!,. abit-bi- -.u B BW a.de ib ibe
p_;ti a.'e.i bylbh B|BMB*U V.iumn. tbatouiside
ia io ..i BflayUM wiii.; itpio|- ai
If tl BflflflflU ai.o'.t ti .moiroW .I all not be thr i, ?t m
ibe ai^uuieul' Watth. M?le, Ihe rampaign dej-end*
.ui aoB???BHI fl ih<- prtai ii naroi ar.d dry n-atbrr.
Two wetka uioit'Oi ii ma.v li'inoto D.u.e b-o-bjuaiUil
lotbe >rn.U=v>(rO_i ll..uie. oi p--r*i_pa t." llir.aid, iti
BHUOflBiOlflUfllBflB1 aelrct tl.i|foriurr loi Lia own.
; 'iu mek" tb" rxct.at.ge, oi lo ir,.iu tuiy dt-cided aucce**.
i iiiii.iTi-f. i.r iv P|Mla| i.oiwitbataaitaajthaBabUtorsa
ItoFtoftoiatotoaethaa on~ b*:i lha bhbIm Itoy had
hutSai-Bj.
! Tl.e iriiiairi.tiK baif bafl aaBBaatraMd ..Uotit Btata
I u-oud. r'.arlt r tor"* bar.- l.-.-ii ie<- .11.-1 *JBU tb" Vul
! let. .nul very Jew aie guaiuinc Ihe I.yinbl'UJg BBd
1 DaatlBa raeia I Beeahy n_HiHtoab uude.- Gru.
i OiA-gg, di.wa tbe VVel.lou lloud yaaBfli ijr aiui d iy be
I lore. loiibd oiih a lew bnndirl in tbat .|unrtej. BM
I here thry dbpalibeii BBf 1*IVC hfl 8 lo l.emgiu?9ttaf
j L-iit Bflh*8 Diviaioi., ai.d tlm' * .tina!: ot.e __.,iu Ibe
i Fataeakaii baafl, CaUlealMl u. _a Ito ponb bank ot
I ttir laun-a tbey bare mo;.- tban ..t an;. time auico Hut
I hl e?'ected Ibe lodguieflt l.e.e balinj* be*u lat. !l iteu
I luj.edb.vi-_nha.>'i Otuiiou .4 l.irly'i Carp*. And
j Ibey Lave con?ti-t7edB maguiiceat linaj of ttoiki li_d
up t.< ou o-it, aud lutenor Une alier lUtertoi liuo tol
i pliuBly TLsibl*. 'fbeaelMt.., Uafl?H with Ihe eveiy
I U.ir ii-moro'. (be Kit hmoud pa|8H lor (be Lial inbabi J
MM to bv ready to belpto mau Ibe tieiichec. ai.-pimifi
I thM ttoaeaaaryaaaaato a Mti-Ha aaaael oa BMaaale
! fl ibe riv.-i. BaM taioe |*pci.* a.*a rf ihul ItullrI au.1 |
' Forter ftt" pirparing a Iremeudoua na.sl aituame:., |.<;
?tt*.k inlaaBtouettoa witb tbe Im it.,w U araaai
a-aaejh i be Daeak ('-11 Caaal
Well, tbe Irtllb ia. it behooiti 11.-10 to be 10 leadiuei* '
10 vlt_it*nd a!I lbe.it- and moie |,x?. I uiny ?_ . pi:j
ticularl. Ibe ?'00)1*100."
The l.-ltlaaiBHIl<oip? WliiilitiJiie bilbeito conil. I
? ut< d UU Aimy 0! _?? 'lauu'ij b.e br.-u .AltolubrKj. ib* |
wbil" troopa ol bot'u go.ng lo lunn u new n.rp*, |.. be
numbertd ae tbe'-'4th, and to be ...mitindrd bi Bea.]
Ord. wh)le Ihe tolnred lMOp?. "t botb, witb lbo-e ot tto J
Army of Ibe Pototoao, are tofora tbe -'..th Corpi, und. r
Gen. WelteeL Xbo cbau|e wa* demai-deU by seiualj
conrtidei*Uona,(_rBui;b we'bt tbnt at bit Ibe BBBBM
liou ba* beeu decreed. Ftotnjuenl BBHflB tbe raBBBM
tenuirioi, kt ia IhM duetreiiit may treaiiaidrj wbere
eier it may be earned. ln the army tbe div.aio.i b the
uuit, and let a dirnion do w. II, 01 let it do ill. tbe fact
liaooD known ineiery other diii*lou. But before the
conntry tbe corp* ii th* uuit. and *nb I.n iti own
fiine, ?hlle f,.w hara ragp,- fcl to tJi--.ii lb* icoord of a
dirbioaor a bitgade, by titnplr auniu^ Ua ntunber.
Tbeii-fore tbe cobrr-1 troopa hare been girea a corpi
of their own, and will bara fo m?ke a naroe for it.
And il >* r.o unwarrant-rd atratch of tbe iiaaginatioB
to aay that tbe Twenly-lfth will hew foi itaelf a niche
lo blstory alongnde of tbe already bonaebold aordi,
Ibe Blitb, tbe Ffflb. tbe .Second, tho Klgbtet nth, and
oibet* tot lea* glortouf. ? Tbe ability and earueflneaa
of tka aew corre comma'adrr ii of itself a pledge for
Uil UfB. Gv-f'tJ W-H-aa. al-b-u_k * J-a?| jeid,
MMfl in bifi Bfll year. au^ with tho MMptMfl i.f Oflflk :
firiar, tlu) y,u,r,i'-.t HflJflrflMaaal in tbu iMTMa M
an old eoldi.r. A lif-uteDant of MflbMMBi he coin- j
niin-- il one-half nf r_f- BflBtpflfly ot reiriUai*. whMb aitii
BaM fllMM, flflfffli and at h-Bflflflfl, fMM-d -Ml
tM jirruida-i flfl] rnrriage- at 'iif Mflflfl-flfl-fll ln '''!. ,'
il.at riiune nifl.'. bo iay, with '-I BMI, m a -BM mlja- i
.f il ('? the buildic^' in iMflfl waa l;e!d the iBflBflflnflMfl
'bnl. Oflflk BflflM hflrl-flfl r.ti'ivi"l vi-nnl tbat n ?' I ol
Baa-BBBfl ??' abaiaN Bkalj t<. flBabfl n a-fl-abaitfla
Hartofl artar to ibi -ar Bflrvai Bn ycara aaflM am
IbMm Bflfltoegaid B BaflflBMBMBflaaf IbaflflflMMM
[of Rfll dr',) tt, i-i. ll. r. 8--M a?'.l''<t M_al?flfl that j
i.u UflBt WafltaM -ceaMja-Mfll btafl M >.irir>.-rj
Bd BBtatod iu radaatof I-' Iflflbl bfl ti'l t' \y ii,
rMi S. Mfl r.i'nll' u Bflfl "flicf, bfl IM Ml
{Inirtliniiiil*? a iti:j.;..d.-r it"i;4,i_l, Mfl irlv.n nn i_>l<->
p-flfl-M fi .fal i-omniind in the u ?.untry. 'tb- M Wl
?ou," t-vrrnl ti.ittl-s. aai .-:.-h l> .t'.-o vi.4--. J. Hi'',
'< Lifi rfiord .s lumilui! M flM Bflflflfl-T
i.ru. lint.t latrly r-ninrk'd flflfl "tkt bors noxt
j fl-bfe up f .im n ar." II- M flM I b men M -M I "-? "?
! flfl i.i. ti.at.tr. M-rritt nud Wlflafl flll fMflfM-R
j aud Li- rr-ean: tuoh :.trlp_iin? aa BMI 9tt4 u> -?y hflBa
? on ti;" reb* I flng* in th*> Sfreiiarnloah liflhte.
I (. nr;.'. TettJ, SlariTiard and DflfflM w.l! Iflffl
Idinainfialn tbe .4tb .-'rp*. Tbit will be the l..rp.~t ?
',,.-1 iu tba .enk-" Ly a*nu" ?.houaaflflfl ?'i-oo MfljaflflVl
IpiBM flfl Ihl .11-1-1111.'. MMfl flf Bfl Ifllb and Bfl IMfl i
lr Lai bot i*i pn.i-i.g ibe MflBBflfa I M :i->*e lur:, aud
i tbeiBt.ir _i'n ir.' IbflM '" fla fl.
1 I ',?>.* I.nw bai !.ceyedtirrtb"CA|:.it iu:.-, "tUtarnsy
j BM yoo-l .p.ri-a." ' Ibt Bflf i? i'i -i'i.ndi'11 .?_diti?-._,
, -tlu army ia -_ger f..i tb?> fray.' anii flbfl-Ml Bajtaflfl"
j ?' witb the latiiflor.a," wbir-b aro I'l.-rr.nilanon Heri'.d
I td to tbe counlry. and [bflflBUfl flfld OJmeom B*b MF*|
LflMlabM IflbflllflflllJIflfl lklB|-1 1 wl-l. touitli- :
!?( r*'.e.it!i,|* ??iuo ol-l onl bflMMjhfll] Bfl-BBMafl|
,e:. i.i- d. I.-' -nr *ny ttirrt Ibe *rrny B OfnOi t. Aa (o
r. flbflM C,ra:.l MMMM RMbflBaBl n>l>- -I"'-' t-**
, MMfl furc m flMfl ottlt wM.-', hr BaflM Ibfl bflflflflflf
tli flMfl mm b bb ablnh bi MartoflflMM :i- Bflflfl
; ,|.,r_ Hr ni-tl. r fll w.atb.-r. tln.f i.ai.f. I ? A. r*.
I THE ARMY OF THF. JAiMES.
j otttt Bebel RalH-rieaaBd 11 bai Tbr* Haxr
lir. n liuiixg. l.'.i.l <a Rirhnaand.
_*?rly'* Tieapi. ."Iflill ? flrelinn nnd
?'?-. IBBII Blflll Ta.pedarix_.-I
PMafb
PriUi (Ju; Ipl i.t l i IMflfl .it' !?
UlAJK". Iflfll "i IBI ''A*'". J
.".iAR-vli VOM'. 1-. UM ?'? '?-') >
The KeLiN Bflffl 1<T MflM tii"" I1-'*-* ?''?*
pMatlBf MMM ii -a ou Bfl n'.! bank of Ihe JflflJM I vtr,
ihfl BoiMi iion-"' bMac, parbi pa Ibi fir-tu.fi. bBB,
?fl MBM-Bfl BflB IbflM all lh?' uay flflM VtmJ'i
Hii.fT. Ibef- aafl bi M t-*- nr k* SfBta b*. tuo a Ihirtj
BflMflMtpflBM MMBted -i. iLur- veraltiorki. B-BJ
aftb-Bfflflf i"?-*rf..i and iflbalfa tafl Baaaaj
Mm -"-'b. ib. v oi. Bfld flfi :i i Mfl flraflp, tbu _r-t.; aa
IMfl ?; worl'a on Ibi iiu r Bbftfl D-MfcG-fl fraa IbflM
NttA-rira aad. perbana. I'.'i*-i..-. of wl.b-b tbo .-.^raB*
irallber wai ab*ii' USBa, IllJflflflfflBflf [ Ml BraflJ
BiifMn ??? BM t"-- ?*?! Mfl baj iflfflj" (?? **ab
...lLiaiiona. aud il...-. ._?ubtle*?, auppoaed .mr ifun. haii j
' | -n iili-Mf.l. ihr.* ivtff.v-, LoneT-r flf aV'tflflVI
BflUlflMfllto kio. k ibree of Ibe batirry nu ua l*'B
? flbaattM i'.'" ? ??
1 Yeita-rduy a.l'i'.'ioou iioun-i, Ibfl JabMlM M-lflf
i, otten BBot'b. r bim ry MflflBMrfl flf loward I or l'fl'
. Ii-y. whnb tbey aippoatd able lo ioke ibe rhan.el af
tbr/aM**- < t'on ol the tbr.-e hiinilr.-d nMHUtor* ?r.?1
Iflaa-bMflflflH aill. wbi'-h wn an- MMMfl MJ ti-wab
DMab Bap ibntilj. rtrj***** **tt"" ***T ttlflb - p*.' of
;-.. MMfljaadaflflflMfltotof ibeir '.-.an i:~ toflflar]
OB, iMUlflll ***** .'.'' BpflBll - i?h 'he BMM, aadr.kf.1
?way Iflfl flflBpllflB ' "':-'""' '" -MBMraMbflMflBBB
|*atiafB-t,.ry ai,.!|-r..(.'.v:n)'i, nlf Iflflf flMfl ?ii**ncl
! a+iin .|Kin ..ulJtrai.i ittbaflflflM ytutit. M|Mfllflfl
B? doubt. t" tiunh it up MMfb Bt) iBb a Bl n.ote
.'..it... T..IX weu-. bonivei. i> pi..d toby Cflpt Pb IM
IvMhflft ParraB pliaaa, wBh mm aeewaap ot ttmet
:? tol-i; u. kly lunl "f tke tmxir. *a. flfli Baj Mflflfld
ifiilur. iii._ :.-'.'d. Bflrti-g u. totbui M MflM iwMty
; iMtMaMfl-bflM iMbaM ? iMpMfla, Ufl MflflflJflflMflfl
IvMiMirMflflafl-tra-bih H MaMfl. au-l i ..d- a lik
?noi/,. bail IMfl tbfll tbfl) flflflfla pBdibatbBM ? *ui -. j
aidi'j 1V4-I-bu M ?- Bflflfi Ibflh -?'"' ib-fllJag IM
' aitUirilelf.-i-l. ?
I The neni-f (apl l.ei,.a bettOtJ ruti-ed lo l.'irir
IgflM w ib m.+f bflflfltf laBaaMflflB,iBfl Ba Mfljlflfl
'. rx <>t " i.-Detnb-r tbe flbflBflMfl ' wb.i b aa tta u'.foi
itunnte "Cfeflb-Bflfl1 fMBBBebafla aflflflfld liaa Bflfl
limi'.bi-rrroi. Bfll :**>? M ?>*? h-flfll t.'rtb BflMfflafl a*- BflB*
! bflfl-B-lf.
I Wa bid Ti atridai a i .i.plr flf MMfMflfl f:"U1 Knii. X
I |.,_iideiv.!ni l.'ichaoad, wlwi n-|H,r? t'iat thi-n- i? uowluf
! iine TTiite tr.au IflMabfllfl M IM MflflblMbflMMM
janrki'ii MflbajIbm tbaaMlhaaMaflfltbM lapto
,,,., j,.i.. Tl.i* r-rohiiihrni ut tne-iinli-n MrflMMB
! r.i- a "1 atiilb-ty lo r.-plnio fbon*. t.*,t by Iturly in flM
I * i'.;.y, UI..I flMagh HM lt'ixi Q.mmmM i* flrflMfl
I IbflMbaUf bunii fl aM, Ibfl) BN fltfl ily flBflHa !>> pio
j ilut> IbflM
! IB Ofll MBM BflflM IM BM "i.ily*of tlu- l.'.o. ka.if
i ruu-iiH f'T Sfate arrnutit, flflfl don't waul Dfl-flbflMaM
IpfMttoflH to niake Wllii-iupton an x*->Imii M flBflbM
Uxl-lf aa tbey ..ii im lin. 1 loiln. B-MBVflB, be flflll
I w_i.i <and Ifll" Il,<- ltu I'.luouil dyuaxly xo iny plamly,-,
?jr.i(? ko oiuib Mtfll-Mfl-Uafl umi MM-flflflMB of lij-hr ro
?aaflal tbe IMMMMI Ot IM fltota tor ita own flflflflBBi
liov.ltrown had a iimilar flflBBflfflMJi '* will bo re
?MMMflfl, a tea niontl.A nnt*e, and fiot vrrr litlle
a.ti-*'B4*tj4>_ Iniin -I* A- Dain anu UflC-flflflflM ai BMb
iiioiii. AflflaMMflJMBia l.ox. itrowji bn* not MflM
i tn-ex mucb paius lo I* ou c ixil t'crrni * ilb ibe pnw.-ri
j l_l* Mk,
l i),?i ifl Kirh-niinil ia iotv al a|ileuiiiini ol 4 (AAI jier
14'fut.iif forty ilollnt-* fur om-, baviiiirailTancednnve Ibe
dflfM of the pflBM flBBBBBBMM Ihe Noith for (lie
r lirtxlaroy fiou: aliou' RflMpM flflM to M pTfi..|il
IlKUM.
li ii ii'? >ij iP.oj ??! un ltn tiiitnid inforrnant tbiMht
LflUflflflM flM r-lniy of tbe 'i'reaiury aaflflTIbflGbfl
:'. ilertle i iuu-i iiinnit ii MBflflflflM
I :iii-ti(_jt- iu a late letter tbat the troopi liclor.ginf*
to l.iiBy'acommBnd bad ieliirct-d to ILiebxuond bflflPy,
b.irefoBed, and almo*( uaked. I tearn froin perfettly
tiuataorrliy MflM tbat Ibatdlydid justicetgi tbe ei
Iml o'tben dexiilnte roadition. Tbey tiiyenot yel?
MtfflfflMBMBaf Kenlita'i Divuioa?any ihoea nor
(i.mfotable frBiment-, (bougb tber are better elad
Bafl flflM. Hflf Ind beea twov'ays without f.iod
wbeutbry irmr-l a fevr dayt ilm-e in Ki.hmond.
Tirre i* a Aer* lenoui dliagreeBent between thr
l otrfederate Ooxernment and (Ior. Yance of Korib
Cb/oUm. wbirh bidi lair to reuder the latler ao Ino
ha'Ue to.le?'.|Dfliii, tb?n the Ifolden party in tha(
Stat*-.
ibewoikof plBii(in|(orp*doeiinlhe rixer foea on
itUl. In frontof EaitoiyScmmix they bire a noniber
put iion u witb gali-fluiu battery arranfement to ei
plode tbini. Indeed they hare bern moat uiidooui for
tbr ImI mveral uightx. in uielenly pottiDf tte*e iu
feinali or.'nvanrra whiie lhej|fxpett our gonboala to
toine. 1 ondenland that tbey rely efpeetallr on fbeir
Battery Seame* tt*rpedue* to blow our fleet into Bflt
week, hiTiog u_ed a tery eitraordiuary qnaalily af
powdtr to aake thea effecUre.
Tbere hM beea pkhet : Irinf ?loa| tbe b*ak
pf tbt Jtmtt "Rirer froa Icit flradt lewo te
HuteliGap. for tiie ia*t UM o;- thiee layfl b .' * 'I't
IV.-rce, at Kr rt Hra.ly, opcned laat nigbt w iti. a BBM .ir
>.n that bank ol'tbe r:ver, wbich is BMH_y undi'i- bl_
rrjijre, a',*! the K.Trrls thil morniiijr flflflM BaflBH Ma
riier, | roir. r;.-.|. froil bebavior ao long H tbo nio'l'.i'
boida if- p*:a. e. Scv.ral __BB1 hc. o aiuce Mefl Ind hr
lhatr ylekrto, ta aeeatiaaaa wttk tte erien ahtoa Ihe
Bl t>'T i!,i!it;i)y aiilhoriii'* huvc |haa to !ir" on BM
imii.Lted man ri-lini* aloii_ tbe nv.'i' baak taBSlai
Dut.b Oaa. 1: :i a nay laueikaU h_BVba_eeu.
__Bfl tbei.. *? at ifl U.e elir.'.a (tn a groat de.tl taa i'i |tt M
ieaeydamage acd?'onae..aentIy Capt. Plenea inor
IBThaa BMyMMeaBflUefli M clean out their pii.it
Baa. w_i li .t .1 Ui do in iafl?a (flhl tbWO, -henorrr
Baeaaaary.
fto in i.t, ,i laiiaaBsHBer aea?ae a?ei we ui*
eoj.'t ing it ll .i,,pob-ib!<-1>> ieen Ita. k B. t.
FROM THOMASS ARMY.
- _?
Tke Hi-dlr af FrnBbli?-?rB. Ht-iulri'e
A.. .uai Aflaire at Xuabrille.
_0__u_. h?aiey BbbbuBm o, iti.*.
?aj. (it;,. Btaaler, a-be inu aroHHaad balhe
Mttta <>r F.-a..kiir, nrrired in ra yaateriay. Haeaya
Ito f.,..toei ihetatttfathU iicv" ibb?BM -be rriLl1-'
bm,-...,; b i - aa ?? .re :atcd. tkt Behah i-ift wttk tb?i
lui^.'.l I..'"--. ;-i attfl?fafl ?a iraii-i. fll io'- BBM "-'
ci om., . ? i ... .ii'. , aai lltoi IhaiBHto he laatoa
in.l?'. ! BM '"t ii-i-did thut >r_il_Ln ?iio^M I,
MM beflH I ? I wa* nec tenrj MfU our ..roi-rity out
o; tl. BB] - I " 1. Mh bad beeu pre*flit..T ua very har.l
fUB (.<!?.".')..'.. Hi .it cte time we wen in-it-rr.-it atoa*
g-cr. BaM hafl Ma ?ppor'nn;ty by not attackinr iu
ft.r.cit 0B>**_| 11:11. .ScLofichi'ti Army eUUhMi of Iba
|,_r'b aai Tw.-iify-t.tir.l CBCJB tcg-.ther witb a fcw
rafllaMBU flWeb tad i-..ent.'y cn.c.r.!,l the gBTTtoB.
i b j bfl Patoakl *a Bfl Hi of VaeuBb?. and wt ro m
.,(,.. a p.i.r. | IhM :.t I?Bfl it i.aa Uiouglit Bfl artflhey
wh," B flaaaa weat! haie to be ab-t-dn-.od; tafl by good
bbm?aaaHM thay aar* al taaa|M thraai-Httty,
(.en ^-uiili-r iu* be--u in nearlv all tbe l.attl-a la
T-t BM Wt at d QeMBjil. bM be ?i>y? thr.r IM HB I -t..v
fir..ttl I:uit:.u tlm for afl bour th? tr.'jet UBUBBBB
Bffl BBtoUMi. JLT..i'.t"?tli.-.v.oliTl'..-_::n.4uil(lio.i
Witnf'U! iwitj altbe !'-? '.clcolmji-a.
A ItofBtoh M TU CbflHHfltol froat Na^'iviilf.
?aia M'irir'rfia>ro:i/ii. Hiidgcport an.l ( battanoor*
a-e *?-.?-. BMhl-Ba aai the BVBMBBflflJ conn
try for Ultol buve BBM l?BTBrMi into nu?"
IhM Tbe lafliaatiM el BaM M6|ufly ,0
tt.i..itn.rt!.e,i.-f..ir.e M the 8-7bM lUUI bUBflOBB,
.i-.--. tii the Ueb I'.opetty bolde.-s h.-.c-ajo'it M
l ? I. i. j n.j i_: /..'.. Tbr.-id.3ui" of ibe BgMlBMU
baa unwBattl tue iaakMeflaa M aieBM-r- Bo
i i ?:. paeBtoa B MeUaBy aaalUhaauFi
t-ra. BreibiBrlilgra I erie* PBBMUg Itark.
LflHUfU?B by., Ib'c I.
c... i; rbridge, with Ul C-BbbmibI, Btt
,,-.,'.,' Bhh - ?gtoB.aai-taa.Hii-ilUi-l_aieBajMBB?
;> ,:... :.i .i,.- b.itt.e. bu* hflta If-u-k toward Vitgaii*
(i,i,. -leniman WBLtt u-'ceawrr. altl r.nKjiinridge'
baehward BBaTflaaaata.
M*,..ri.en. .I.'buA. laoganleftonlbe UetkbUg I?|
,- ,. -au , f.-r I'litciaaatL
?n>
Tkr Bitlin.oi.il l^aqnirrr *u tb. \rtt-tarU
l.i.mdinry Plal.
B?aHUQM ilonda.e, Dee. , IIM.
//? Hn/t?)Otui tutjairer. ttmnmrnXtiOf IflKi. B?U
' anedliorl.il nrl.ii'eeB tbclile flroa in .Mea-Voik. nd"
j .i.nf lli* utr.o.r ar.d .om ludlB| a* Mk HB!
l CHi-aaneHwaae BeM icc~nuiary aM- Md afl
, ?' ? . ii.. ui l'"t' >ni(.f'i t ber- f.oiu.-d Ito "nt* '., i
! A iuoi_.tr tbat do*?fl uot .artrair. \?<tlir.e*A te t^tr...
hbaatflTb" b"t fOA-eiiiuittil. _? . (_...'' w.'l io,..'II
' I e nre i agraij *: tta 'iu >.f bi'ru.>!.r hotab. %o..,i*,r .%*
ioe.lenr.-i ibHiilI.eproofoftlie.ouplicrTof Mr. T-iia
io Ito baraiai ov hhhpU to burn stum" balrdoreu
, .'...t"!i ,n .Nf tv Vork. VV.- hav.- BBTH r-vt arTL'iin*
hhatral] ' Faakaehii" tb*u tbia aritoto Utato. W*
I ar" ien iTi.d to ae- ttmr all the Sontt.e.-n r-f-to" * t?:r
-. i : a ti rtfltati rtb : laalrea. IfGea.DUwill haae
?i.- will (1,'ai t. ic.' toour aaaaa A .<:? et effln
1 i.-d't kneaki ako kara .l.aert.U i_.o:r counio era not
abore l-r.. actoHb. W* hope Oat, Dn wi'.. Iini:
iiery u. BhH*8 ?on of thetu.
I'HOI DBA'/II..
__
I br Bflfl. Jantr* Wiil-an Vfrik BM Ibr
1 aar af Ibe Florida.
IT, ,u ...a lt... J*B.in- Joraaidr ("jmauBclo ->fO.'- 1?
I.I.1TKB0K MK. tAMfc_? VATBOB VtYBB TO THK
liBA/II-lA-t MI.MSTBK 'jK BOBBBM AP. AIK.x.
1 K.A.10N 66 'Ht UBHBB 6TATBB, .
i.Ti ui .liNnno, ty, . 'i ;-ii. J
ILc !itn!ei'.-i)7iit'il, Envoy BxtraeuUbiij aii'l
Mnii,t. i-I'leiii-rot'ti'i-. of tbaVaBei Btataa ~.a ita
buBoi t" aakaavtoia/i the mmbjI ofa uot*- wt oui 'i-.''>
from Ma BaaeBaimi b_urleea Bflba l>f-* tTerta a
laaCeau .1 ?'? Hi* M_Jeaty th.> Bflfeeae. Miuiat-i ?ti.i
:.retar. tt St_t?* for Furv.gn Ad'aiii, lu wuie*i h-*. ab*
ihe i.ftanl.onof the undemgnrd to wi alle_ed riubiJioa
ol tbe n. uf iidity trf Hra_i_l *nd tb? ofleone thim (*it*ii to
ita boveroiarr.ty by Ibe _o__ina_ider of tbe United Bcttea
?oii.tte Wachtiiett, iniaplunajf iatbe po.-t o:'Hibii
an iirnicd ie**el. wliicb. uflde. tbe name ofthe Itoelia,
ii bj hi a ihM wtamT fahaajBajleeertBla Haaa <>f
ll.n l-edeiul I'nion that *re now, .....t hi*.. tx-on '.,r
thrre raafB, i" ratalBaa a_raln.t tbe OtrreruuwJl of Ita
I'mtiil .-.ti.tia. aml a r. aa.'l whirb tbe**id IllllHBHlM
d.-eiar.-has ito nationality. aud iu*4*U, 1; *'?'? ttwaaati
aad for *r. p.irpo?e?. thM f-b* b e pinte.
Tha . : .id iirr.i ?'. haa uo otfl .u; lof.iniaiioii in reg.rd
to ibe olIi'B.-d eaMaiB and rtolniion of tue neilrality
an.l . ...-r, ikiiti >.f I'.ra/ll bcvood tbat BBBMiaai m tbi
BMaaf bi" Kxo'.'Ueiicj tbe liialatM af I'.vr.tigii Aflairi.
iie BceeMi hawBTH, tta esaaBBIaaaf kUBaeeaaaay
a* enu;! in ull if* Befttoatofa, reMrri?t, n?.'mtba;.,..
ibe nghi IBBHSIM anyerrtvi wbich may hireocourred
in th, ..tat, ment, BfllB tbe iw t tbat it b only in etparte
relalion IroH tlieiintbontiea nf Bahta.
Tbe i:n.let.ie;uBil, before eutenng upoo mr,st .itr
aattoaal .jueationa to which hii attoatioti bia bnen
aatei, ,L_*;e? thit B b cOHfetaMhA hltu, o? *a ect ot
Jnat.ie'io 1 ?? Oorojnincut and bia hmjui :y, t.i iinvl.e
luii.e aeaari atiotiB *i to wbetber tbe people wbo retolltMi
agatafl ibe (ioTcrnment fl ri* rait?d Ktatt** are
actu .11. I I" ilu/.T'-nl Power. and not e. Ij_u 1 of rela-I *
Boaa tiiitor* a(caia*t fhe Gor~rnmea( to whioh thei
..wr. aliefciii.t'e, of wbtcJi (h.-y aJwav* torni-at * part.
atid from which, for purpo>e* of war or BaMa,e_B*
weje n, ver ?npi.inted. i
The fm-'A i-rtbr oaH .ti regard M tbeir pir'ie_*:,.o.? fo i
roofttittite a l."kli."fi't_t 1'owei *__i_iLr,r l:.r> ',:n>l ?.J.-B-'te. I
er" here .onaitlered. The wor now w,,4,111,, tolwoen ]
flicGoTi-inment of lha UaUeiBI?M oa tke one part,
ird Ibe Sotithetn people on the other. coBKaeoee-I ou
tho i-.'th ef Apni. UU, and wa* kuown lu Krigland
.i.-otit tba ln of M.-tt u. tbe saiao raar. Sn ?i.i' s aflm.
hard. Lord .lobn IMiiiell. Se-pret?iyof rttiU* f-r Foniga
Affiura. laebUai in Ihe Houaeof (rOtnmoBJ (hvt prob
iD't Ihe Fngiiih Gorerument wouhl reoogat/e iboa.
Bahet- aa a bclligeieut Fcwer, and fift-er. daya atter t_*
VTiglub IJoieinment l-eeelreil BBltoa -bat a rebellion
taaataitaasM ta aaa couutry?* tutifoittioe M whi.)i
_J1 aationi are aubjeLt and from which neithcr Knjrltnd
nor Hra/d ia cicmyt- th* Queen ol h'uglaud. by procl*
mntlon. reco(_pi/e_l thoie in latanaa sgaiofl ?b* Oor
crnmcnt at Waablngton ai a bed'ia-ereot Power ?:.d ,
a* po*i*aaing in tor porfa all iho rigbu aad pnnlegui j
of Ih llUereiit* ibuaeoniiderina: tben. tnererr wepe.*!.
eqnalto tboie aflainat wbom ibey rebelled Inbriet.
Ki.elind d.'Br?-l*d the Gorernmentof tbe t'oited fld-taa
to tbe lerei ol thoae wbo are in opea nbellion agaiaat |
iti a.if borltT, and ebraffd tbe Rebela to a r_o*itioo ot!
aoaaJtr with a powerftil nation. with aidoB ab* had
orobai-d a dbpoaition to entortain tto moat Ineud.y
?elatiou*. botb com-u-retal aud polittcaL
Tai* aet of tae Rritiah Oorernmeat waa M ai'ick a
entnt btlli na woald hare been the reco#_ti._ ef th* iu.v
dependeooe aad aorereiiynty of tb* ao-caltad Coomderate
Butea lt would on .ueetioiiahly kare been eo coaiid
irad, lf Fraaae aad other Kuropeen Power* bad not
immedbtelT Baataiaad tto great injaatice of Kngland,
0 wbioh i'riail abe, aa aoon aa possihb, flare har a_nc
,011 an.il ap|., ral
Tke ur.'ftnigrtd dcee b?I arderlake te tay that, i.r
,Jii|rtin?reurliH eourat. Braiil wai aetnaied 'Igfljj
hoatlIo*?'ut?_i~-ttoaBa|b_ormBaiid alway* . ..i*M**?;
Mier, aad oaa ibiflh J'bj -????-.> * TVs?fnSi*7 , "'?
. .,,.. .,.., .. I,...-.-,'-.- '.: ai..! ti-Si. ?. .
i .1, Bt, !o -i. '. iir.-fi...-4:!iy i;:e.lm"r.fi..: ! tm
? oadieti I fn ? '? ??? of B-ropa. Tt i >
ll i.r.i .i.i -) pi-ij-4'.d -. .B'.-.niM- il -a ??' '-'?_"
'.? llr.t:"'. to fol'.oiv .-? p_ii-J in m.-.i;i_a'C*? llM '00*
r-.o- iiifldbytbe t:i.i-..|.,'.' l-were. X"''"r *** '
in gard tbe n t :?- ')ir' .pi'ate. ba iij ??
i-.'ln Ui.lii.t IlijUHic.. to _ ii'''r h_.Uia- iu.1. tytuW
Powar. Letyotu RxcelloBc-y n<"* aai. yitou v?I_*
i.i-.id baie bcat* the -flflBineato afl Bra/JJ. if, Mr
Im -..-< ofdiftiiib-aeMBM rehafflaartoMalaMrtar ot
. e liraaiLaa Kmpbre, tho O* vnincnt of tbo ? Bitei
II taiea. wUhoute ub1_!_einto thbflflMraef (he '?''?-?
i. a. aad Maoraui aliko of !tx < aose or it*Jartltje :??- -
ii any i_h oxiktid?abouid aolte Ree- ni'-- K__"
I poan I'owen to ai tnowli .'.- aa l f-:l-._-.-rt i.-s the rehej.
.... PrariaMfl, aad thua -b raMBa i-__.ii t..n p4.-r.v1.
MB.l1 'i.n* ?.f I'-.. liiii.oii.-Mfovi-i.rui-i 1. l'iv:i. liMB
rbli to their petto m baflifii eut*. and ' t
I thea in .very rt.pce. tho .\-__t vl tbe UBTCl iBiett
? ln.- ii tb* y r?b? li. il r I
I iv itbgMtl the 1 eaatdoabl moh ? priroeodlni. w.tio !:?'?
. ,, m , 1, !.|..il :?? i- iu- t 1..., liiit ml ptfrp<-_r.::. ?- :'T
t'. marill--.o Powi tt _ff.iii.Ai -, weaket bM 11 ?*??:.-*- 1 b*
:.,? ..,,; . . .. 1 .<-,,. ,7,, r.-i.iu-.tioiiaMy, tt.-a/U
? wochi bav< ao aoaatdered ii; bat, ir -I.f- did nm 1 uie*- it
,. ,;. t ,id,.( In,..' -a: B| n.1,1 thn Iiiiii dbUte- Ior
rr-twnrtfthB Mtrafla. iko woaJdatill linto
i.y,. ngui torea.ire*-. aflai&M itwan onirli _?! * ..i.'i
M , ta w_ie_? ata iB.fliillfla flflfl bflMM* *aa aafl
:in 1 ?' le nfir-lIt. , , ,.
1 ,i- i- ure* ?-e.yiv,>.<t tbnU-ited btate waa -nigul
todo?noi bdBBBia-todailaMWMaBjflMflfl tl-.- aMM
? .v ad Bt t!i*> bbim tlrne, rrprra a claaafli Bel'-v
liua. I! Me had IhM BAJtedalhe woiiid, 0.1 theono laM.
: .. w-oared tott 1 Blbel ? tba triaapb ol ueBeboflfca,
and, "Ti lha aher, hrrfdrtd i'-.h ui-nnei.ilH r.n*-i.f ??! ?
i'i ..t iu 1 rii an i'oi* Of u boa exlat. coe ia bo lmpoi'rrji.
for tin di ?-.?!..,,11-i.t t.i v..a*ut..iioii_J reprcfentaava
..'??... ru, aad -ontf..-8fi-iry top i-u'i'i thr Btate* ?. i.e
. 1 'leri.-iii'. li.iit'.-. i-.iri-l I-...io;-.n:i iuf.-n- 1 ?' >?> -
Tlier, .. nodontrt that tho int ?? it-nn 1 i <.rnt Britai 1 lfl
. I.r iwledai-i i - i.?-Ma M b* ilia.* r.-nt.? .t tr ? M
r, 1 .:,i 11 prmcin-l Joiiriuii. ar.u th. flpwchM M tbeir
,,. .1 : m 1 .oiii ia 11 ..t 'Ji.; i.f t'arli-BMnt, -.; ? ?'??
hpretfiiiof_?*tio*->-wiiitoa__erobyindlr?r( mccna
i wiii.t a'n- petild aot attiiin '-t Biethodi iiioiofn-i
j Ki i-l'ind I id ua r.mvh Bflt to di-rlare IhMairi.or
, . .', : 1 . . . ,.' the uuion dik-oivi-.i 09
BekaowledfiaB Ihe B-varalgnty -mi radapaMtiM- uf
oarll b.-ta wiiliin two wooAi -.u* ba>ing taatU *d _.*?
IUIr"i1ioB, m ahi! had to ini'i-"''' to tbflm the rl_h(* ef
i,'i;;-.,.,."'i,. Rtri ata 1 itrked itaaxara_e M n.i t.i-f
... . ti... rn ihe fui-e "i Rarape- "": '*' ?'-"'''-'"' ""*
.11 ;, ti..u whMh wnul.l baro :.i;..-n npoi. hrr. I .'L
:i 1. .s..v-atnioknaabtow w.i.ii'i .-,.. ? wollkoi
: 1 ly i.) _._dc ii caois ot a jr. bat \i biob aba id. o klia ?
1 we ? ? . not inapoaitiontor.-iirnt. BM iba < u:. - i.i" i>'-*
, uf ? '. kbe flt-Tertheb-M rri?-iit rn D taflaTe- a' nor
1 1;. ?-ir... ri.iiulv .ini?n.i.td b>- tl.e dBBBMBbf l-ieat af
Um j, ir \n .-ri.-Bii I>pui-i.'
(iif ( i'.iitii.i: I" IU"; BM tii'Xt BflMMMfMIBBd BMtfB.
Itima powar o( IbevuBd. IM Mha uauonaoi Rmbbb. _
Ifi.il.ivnii. bv Braafltat-u cvuBae-t, w.rt reij _.n.-|
IroUy led tu adopt bar pn lai ' n althout pcrcei-finB
Ita '>ndrnwr tn ptu. ? 'iif! greataat paitafonrcomn --"i
[totbe hiindscl oa.- only . ..'.-.lut'ii .al nr.lL ?*.?'. o;n*
alHiBBlt*iaInrt MMflflaa M t-c.r p.irt Blll
l-ilbm lu tbu ralliidfllatoi Mtoaaiat th.' KeMtf t*.
? pnnroct or en-u. paaaQflp. t" BOBflB-UBfltfl tBe Itiwnph
lot tbe Ri-heliloe.
s ,.?!' waa, 1 irxraaerv Um eflhol of tbe nnjnat poiirT ia*
lfl||flfflMflby lire.il MiitiiiL. lt wa. ndopted witl-imt
iiu'i. t'linii by all thel-wcraof Rarope, frar-dl ?>: 'ba
1 Biicd rHatofl, aflil alauaa tb* Aaatiiua coaBaarthy
, Lir xtaadtaal BrleaL Brarll It waa not orly u ::.ji>l
prtK-rtfliag ob the part afl BOM Powei*, b,i if * M3*f
-r-n bft-fl hfii.t nf a w"e'."<Tantrv it xt-onlil Btiflbutfl
1 u.:. .1 "t_ni,!:..itot_eH't)*-lliou. If tbe othor BflflbflBl
j had Mtortatoed .'?r ne ibe baa patof ibfl kii-di.r.iH .-t!.*f
IMtaratioB that wi hare alBaya bad tor 0 i.u. aad it
thea had xbown tta MflM roiBect for IntrrnatlMal
1 i,-i.i- ivl.'rli th' 11 ,i-,e d;?; tayed loward bebelima aad
I nn .at. tho Babefliaa, iu tta nbaeut-e M*toMlcn :di*i
ivenrir.ii, woiiM Mffl Mm BftaMMBM more Mai Ba
; Tein*eo.>i*it_ but n BflBiBporxtalofthflaairlflf 1 nb.-b
[wehavi beea obUfled to Biake, aad UmmwmM bava
j bM ii M ' 11.1-111) iu- tl-e uii_rr-i,'_-d to axprcM bia
| protound rrg.el for the ufortonate occnirei>< -vl.ii.ii
| -Kirtok*-.! ih'- BflM of ynar 1-Xvebencv uikI MflJflflB '-#
pr-.-'-ul iel>i'. ? ? ,
1 ']'!..-1,01 ei-ii-Biit of rh* Lnitcl Statex. by th< ,nU>r
..?ati.i'i ol Ihe BadeniKBed, protcite bbjbIbm tLe rifc*bl
lol J'.-iwil t<> icb_B4ra_gfl our Kebei* m bOTgeraata.
a-dMCBBM-fl to t!.t_i the riihte aud prllUefli'i af
i).ili.-en.-uta. TheaaBM QoraraMi nt fllnietod aiuiiar
protoata to aD IM Go?eta__BBM ti_.t w_n.> iucitcci u*
foilowtlieenaptaaf R-atoadM tbaMicaorafla ei M
1 teudi ni" "L bbm un flflka-frMfl-MMt Tli't MB*
|1 -t **an BBM -*i'Ut tn IJi-^il aud uliiw fri-Bdtj l'o?.
* ? lf-'.e fnllows n i.u?Lati'in. *
iiie ItflMMNMBl "I flM Li.it. d Mfcte. ||li ..Bli.W
.a trmtedtbfl nBdaMMMdtoaaflbfl uiiiuife,-.. t<> )'.ra/.l
it.: raafldeaee and tnendxuip. Their *entini? nin ba.l
iheli nrigiu iu ih- xiallarlty of tiiolrreap-vtiv >ii) >?;
talkaa, tlie f-eii'Ta! diaptiaiiinn of tbeir .-?. peetiM i*e?
i . .. |ttapaltUralou-gutMM ou da v-.'f. >?'. teth
aa :..-.ghl-orf- B I bi Ofl t'.f r.iu priucipal IflVflM otx
. the AiiK-rii-iiii L'onltoent.
| 4nimat*-.i br Mi.-ii .eniiraeotj. for Braril. tbe tifv.err
'ar.utoi iMC-BMBtotMlU fr.-l reflfM M -e.rniua
IhM 11 mmi u.ider in Ibe mtj. vvitbour auriaatta UoaM*
M Butliiuiiv wii_t'-vCi, t-')- upou hiMMM tbe NflpflBB
'.:.:* tu r.!.pnp flM <?? the piraticai eru-fier <i ...r
' liiiela whilf ene i'.i. flBflbflMfl in tLe port 01 I'.ii.ia.
' ,id Ihetinderfiaueil MBeflM bi-Mfltf to be aoihoLretl
? *o IMBreToV atcalb aej 'hit all tho reparjtu.n whtoB
; h.inor and ju*lit-c e*_ct*uill bfl vtry fi*-.ly -lu-uiL ar..|
' 11 , r*i, iiior*. lr* -ly and BflflBBfl) tlnu tf tbe a.t rni r^u
,...-.i"nitte>i ).v >.t Aruerlc-an .-nii-..-r in tb* ?-.ter? af 1%*
- niocr pamfal natioo of fhe norld.. Bnt, wbik- midiiric
I toi* repu-lUa, the OoraraiaeM oftho diited Maiaw
laiil ofier, witLoiit d?ubf. Mr flflM di fleaaraM n:.der
' protoata Sbo Bfllaay to BnailtbM si..' li-iii,. ta ato
tn auy lation or uati'oua na mioii ba n-'u-llion 1'te-ti eut
,n tha aVMi-MM ef aay frieadly j>ouit, acd a.ii.oua
UJUMtMUm or InTi'.tiiTatii.a lMfl-fen_Md wlb*
Mt kn'iiiimcotpretei.diug to kaoB thfl MarBfl *: ma
MBtoflt, tho li.ht to de.-lare tbat the n.-beiii eaflatttoM a.
, belluryrent jaiwer. aud bf u-' nua of n prfxlaiaaliori
naoa to tbaa afl flM ootmot flM wor-Un t.-nr.A afljaafl
.1. UMM Macflflflfl to tbe MflMa agai'int nbj'.ii tbtj|,
? fwb.1 ... . ,1
1 Bbfl witl niaintaiB fhsf ina-moch m fbc Bivc-al'tp
1 o. tlie Bebei* wn* nnt MMffB-Mfl, tler rnnroB
iiiotbe their abip* with t'i?- uatioiiHlity 1.1 ,.*?ny
. |o dxl them i!:p il-r.-icter flf lu-.-u-ol nsr. AU IbfliP
II BBi-1-, 1->u. ..[uenity, ure ucithc-r BMM nor Mm IbflM
j i.irtte*. ^he xvi'l ptwl_itn, a. her>.-t.>ff>rr>, lh.it.; ?tup
:. ,.iMtni't<-il ra Kngliah port., aud l>y l.'ngiitb m rbBflMa.
I atd flitli Kngluh lundi nrm-d und niuipixil bf Pr.f
ial-men. withau-niTl-Uciew lo MffllH ar._ bgtia
I ixbiv-L k.'-i 0 ,t nf i-i RaflUah poriwiibt-n: Eaflitah Iflf,
i with (be at-wed p_i."?A>'>i'd'r-tr'v'*j- |/?.i,c io-_i. erMef
' .1 fi -. ndiy no*i '-1-- ;k rbflM bar oot-jaeretol wd ; o'li.tat
, rirul-flfja whivli nr,dertak.'a fj-ii-nprnre and deafroytlB
'?-.liiunereeof rhe fii-nillv laiwer uii.ei Ibe ri.li'ii)?>iifl
. ._. ."..*_ _.__._ _______. ,i._
. 1*4. t_*t xhe iu a uu.ro! wi.r MMflflTiM M Iba
i;.vh--li?lxuhuat i-rer baaiag Mtarada_lab?piiit--M
I neittar BMfe aor leei tbaa ? pirate ihioh i- catioa
B 'nin' Boasatxe thr _iu!est.. flccardlflf to all (hi 1 iir.
IcIpMaafaqflfli ladMilMe Mtafaaad iiyrix;ir d artf
I l'iir'..:ii.a coBi-MaflirB, ba* Ibe rigiit M pur*-. BBfl^M*
i.-ti", inanv fBfllMfMTtM ??;id.
j Jlut Uie(.oif*runieul of Ihi luited BBflBfl ifll MR ak
1 Ih- Biime f imt'. lo Kra/il, that tbe l'owrra of i_f 1111,1
MlflfllnflOMtd d|*iuu.i b-r?thougb oertaiiily w.iboat
I lotentiM of wronp?aud l*'w.n' d. juimI heriiiu-.iia'.oi.al
' li.-tifa ib A.>nfl-.|iien.v of thii a. BBM, ahe flnd.- berw .'
BMiged to aubuiit M BBM ahe ifliiuvt lea-XI. M Mfl
' bt* -;-) .1 1.) all t.e l.ai-'i:. inuuding Hraet), nf vt.i*m
lilrxiieto Bii laatvflM doA-A not doubt. -*ubu .li-r.
[hawera a* Mfl BMI be. .tu.a* iheis ob!ii*edf<'<io4l,,
j ami IBIfl)|BlrlB| Ui* right of lbo*e p:r .i-a to ei,.!oy j-io
, H-. tiou iu ibe potti'bf Pni(l_n.1 enrt Praflflfl ain.-ifj be
14 .lUaoabe BflBBM MMM li. IhelKiveruiueutof the OaMflfl
! State* llll not witbboid from liru-il ooe iora nf i.*t
i lt'paratlou wbich, uuier ('.- *ani*> cireu-uitanita nud ta
her pi ?*4"nt IflllflfxTflflflfld rda'io.., .*hc would bt 1 b'.-g.il
1 (0 BMMflfl lo Kuirlaud.
I 'i'ue 1,'niteil mi'.m, w_i!i- fuhmitfin^ to tl.e c i*c
injailice wbicli hai beeu done to her. oln-ifr lfc?
tstuotwt neutralitytowad flfli Md iH-mg r. inira.r.nl
io a. kcow'-dge befote UM flaapMB WMi tM BBM
; liiK.-tnite whicn, hy a hbbm ?>t tbo eya mid a a-.oae cf
tta peii. i-oiivi-rfi the Ifebel of yaaterday mto fbe t-iltg
ioivnt oi to-dar. with all the right*. immiiniOe*. hoaora,
Iaad prmlege* of Ihe power atfaimi which it lebaui.
! aokuoiiieditr* jixAa? but U'itti'r protoat? tbe neia .h-u
tnne in lelntioo to Iira.i! and aill haaten U> flirc nr
! ail t_e nacA.'iari reparalioti tor the fllleged vi','?-..-. uof
i neuiralitT wbi'-b hat hippened in thf* Erapire.
Neitherliie ("niled bin*i nor (be nndereljAned ara
direetiyor ludiiectl.v reipoii.ible tar thii occurreiira.
it waai'uoi ordeiador aui hoi lzodeitnei by the (iovriii
iiii-iit flf tlifl t'nit. il StatM or by tbo undonlgnad, -jjii,?
witl ne br blBf'.oyiirnmenf a* ir ii by the under: ifci,rd.
a MfMl *inc-re rograt tbat If iwh au Mcident ?*a
in-. esearllx 10 b-ppea, it did uid oc>o:ir 111 the waier* ofl
a i-K-i anicii. iiiihiii tifui u dayi after MMfl intnraeil
01 tbe liebellioii in the Vnte-d 6ta(i'?, enoouraged ona
KebeiA hy graBtinf tbein hafflfljBMM rigbfa?an arfl
wh.i b li r ni-op;.) Bpproii-d of. mid wluoh our I.i h-ia
4 .ioxidered ai raii-uJaett to bring upon oa ail tbe exiia
ahu-h h*T- ..iu-e reiulted .io_i ir, and whloh un-it
baiebrooghi thoot lha d'atnlatinD of the A*r,e*-iraB
Unioo.
Thua rapi" .ul to Ita uute of tour Rieelleney and ae.
eflpflaflM wcti the italMMfiiia af which Iba BaflM*
ll?N aoo colaoa-leJifr, the uuiieriigned Ttry CraoAly,
iu hl* owa oame and ilto in befialf of bta GoTerT.tiierii
nader Ihe fllMflll iuee* already -ftated. riiiaToar, vt lifl
bi* loroe, (hi vaptare oftb* piraie Ploridain tbe waterfl'
ofBia-i). Ia tha diApatcbea v. bifii he ha tent Bl
W_il;ini Nr, b, h.i. alw.iTr, ezt.ri-Ftcd bi* dea.it tu
atri-iigtr.i'n tbeliondt of fni-nd-bip betweea tbe twd
priU4-ipal BflflJflM otV.te AflMXMM Coufineaf.
*" li-fi beag. x* tha aader*ifmed h*i no doabt, (te f, el
in|x and iut?'.it.<m of Ura. .:. ax aiao af tta I'r.-.tegfl
Statee, h. Uoei not nppi.beua ib Ihe leaet IhM ikeaa
Mnttmmfx vHn li.-diirnrhi-d by the ac(? of the rmu,-.
uiniider ol'one ol ?> n leiwl. of-war, er try thoae of aM
?uitfll p,.ple 1:0*1 ting iiBder what they regarfl m m
Daiii.nal mjury.
I11 tbu perfect .ronriuion that the BlM?Mfl of Ma
C-itt'd Rtatee nillpro-.ptly do all that a ouuuateul
with iti proper di|nlty and tbe bnnor and dif nily J
Bii/il. lho iiDj.-r*.(-niil i*li T"ur Kxeellenej lo exiaa
thi* haitr note and tooawt tbe ezpreMha ef hii *lia
i! ,r.i?!ii-'i voi:-:.?i*(.'*"*. -liua Waiioa Vim

xml | txt