OCR Interpretation


New-York daily tribune. [volume] (New-York [N.Y.]) 1842-1866, April 25, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-04-25/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

V'.-xXV.N?' 7>501
NEW-YORK, TUESDAV APRIL 25. 1865.
PRICE FOUR CENTS.
SHERMAN.
-.*>
Jlacon rallf. on Ihe 20tli.
.?????
BdWrLLfOBBl^CJV.SMITHPKlSONERS.
.-a*
They Claim the Benefit of the Armistice.
OEN. SHERMAN QRANTS IT.
Ofllrial.
wmi D_rA_riw-BT, I
Wm-ium.ton, D.C., April .-?-. p. m. >
Bjljll 088118. IilX: A (li-i.ntrt) iTOBB -BBE
H..ru-tinitateg tbat "iv.;.on h.-bi m aaaaa Um 18th
an). Hi.weiirobb.?. w. SBith and atbara o* priaae>
_n baiIkajdataiilIktVr-** aftka B-aUatk.. aad
be bai telegraphed to me Ihaaagk the Hebel lm. a 'or
orden. l bara aaajwarai Bba bhal ka aay iraw aai ai
M,,.nandholdhiieoinmandforf..rth,r o: .'..??*. BakkM
babaaia-aaatoka-krra tka iakaai an- akaaglag lha
aaaai to< uiprejiidice
E. M. Btawtoi Baatatori al fTar.
_.
Burrendrr of ?.i>. JobnMon Jrfl. Ilaila
I nder.loo.l IO be 4 inix ll ? ??_ TVwili
ll.implon Blantla Oui - I.t-Bm Nhi rmiin
4-ane ta tl naliiuglaw- Krnption af Bha
!%t na af ll.e ta.iiaailinlii.il.
Iaaa < '". ByaMal .one.pondeut.
_______?, N. C . Apnl ,a. !?**
Aftcr a two daya1 eot-bti w e batwea hfajor
Gaa. si.i ibbbb aai htah r Qaa. J-bbbI B-Jokaaioa,
aaaaa_ai Ib k- ll ? b_ bai farcea aaal of Ika m ?
Itii-.-r. -nitb tbec.t. i.n-.... i f ?'< Bhnaa Daria, aai ta
ih?- paaaaaaa imi wMI Ma adaka >?? G ? -"aaa C
?ra I li ri.lire, tbe wbaM rewalaiag Erl darBy_roa
lha Bataaaaa t" t' .? l:..- Graadi
tbe btoaaa of tbe I'l.tcd St.ii?*.
Ae I hare ulready atnteii. __B conf-renoe waaaSBgki
by Gaa. Joi'.iTui aa tha lay Mlawlag Um a-aaaattoa
afBakrlgbkytka Uaaaan > -tka IMk_al goftraoe
j., a | ? ? br aa an taltaa, a .1 a
?tht. 11 ? i.t oi IkakaM laraa aawktak Gaa. Jokaataa
waaldka parad-ti ll ?? tka aray aadarbb
aaOB-B-Bal 0*8- Sb. Baaaa M I BMC-L MeCoy witb bll
uii.i: .t .?n.Rinl aftei | -' aVlaj. dai ii
hen. Johnatou . ftToita W81. BaBB-Wbal BBBl UTBBaBl BJ
tbe ia_raatary aai aaBlaaaa paatataaaf Bfada Haaap
laa tif fJaalk Caaallaa. ? pa rk?a lookplaee
batwaaatkatwacblahafI l <i.atagaraaiea,al Baa
nett * baaaa Braaaiai bayaai _ta__aa. Btattaa, aa
lbe NoilbCaroliua Itailroad. BMdwaybatWi l n Ika ItBM
Tka .onfi-rence wm MiMly pairata, aaly wfaaV
?_? [ Ma being prosont aith lirn. dakaitoa OB ll ( fii*:
Jay. Moaalay, aad Joka C. _-v____-_lga laklag Baaaa.
baa. p'.i.-e on tbe laeoal" lay, Taa tay. 11 ? oaiy aaaa
n*r* af f i baki l alaf | taaa I waaa i ?i tak i Jobaataa
tml Ha".] ton, the latter a aaa of Ika rtobal Boatb Can ?
iiniin. aai aaUf af Bba oi?i baoak. Ika vaanria wert
Iriati.l with in tbeir eka-aetan a aia | ry aeaaaaaada i
af tka :i I'lrr'rtioiuiri for..-. tka BaaikarB I
aa] i4 m not leio.ni/toi!, ah-aagh ?!. fhraaa DarB wa
Baniai-laad to be a paaly _8Baaat_Bgtolkea_naa_ar,
Waa* _b__by4aa m un_eratoii t>. bara wltkdrawa fr> 11
tbe aaafaraaj <, aaalabjaHnilkialalaalkia Hkatka Irtab
war., t? eoutinue tbe IfM on hi? owi, book. wklak, it ta
deumtij baaaa. ha w__ do. Ifka aai BaatoCarallaa
kave not enough of tbe war. tl.-i aaa re.i.lili ba trt-_.t<-.i
to anotber ib ae.
Tbo teim* let.led Baj tbe BBrfBadai ara __a_aa_toal
aa-BaaaaaaanaBy aaaa aeaorard ti Gaa. laaay oui.
Oract witb tbis e\i ? ptloa, ikal ii.e traopa af aa
Stute are rrcjuii-.l t.. n a*> k la ti.' ii h -|? I tu'' l aybtall
and tl.cn tnrn orer tl i;r urni-, ai.d all ika pabtte ptay
rrty in tl> ;r paa-toeloa, Mki ba j arab .1 nadartba aupcr
tition of 88-aafa to ba aawlgaatei ha t'. .t jiuriK.r'
Tbni the anr.y ta to 11 Uakaadai aad aaab aaaltai i
re.jun. ii to rt turn baaa, ami n,.t Bgaia t? t dti ap aaaa
agamat tbe GrOTaraBeat 'lbe oiiii.ik. Bkalkaaaaf
Baak 1... aarmy, are pertuitti-,1 to tarifj wMktkB-Btkelf
lide anrii. and priiate eif.-ita. IhaaS Mwa - 811
lo lha appior-l of tb- Waaktogtoa naiaiaaial aai
Onlygoiiito efl'ect ujaiu au.-b ratili.ation. bfaaatt-M
tbe two armiea inaintaii. tbc-ir r_Bpaat-Ta j?jait:ona, auil
Bll boitUitiea caie?untii tbe return af tha aaaaaagai
afden.Sheru.an, wbo bax Bbraad] araaaaV .1 i" Wa-I.
b-gtoa aith tbe ?t:imliitlona, ofwbich lbe lur. :
bm f aaailaa,
Tt.ia aweepafrom eii^t-nia gg aa Braaad rarea ;.K-'iI'??T
tl.e CoTornnieLt all tbe Babel trooia baawi ta Ika I
feilerai i, aud makea outliaa aml pni-ir.lbia af all par*
Baa wba remain in am a Bgalaal tka eaaatltotodaa
tbtritiea. Tha 1. riea af Knby Smitb vteit af lha bUa
Bjaatayij BOttota_ag-_-raar-_ry udiaylagbaadB ta
'j'*-xa?, lUaaaari aad abawaaaaj IkagarTtooaa IfaMb
at il at itl er pointa in Aldl.iuiu aud Sotiibi-ru l a i ae
ire?n.i tr.. j,-ol irkltttTfT nun.e aud nutmn w'.. bara
i^en rank-. .1 ai tbe akki aftka BabaOtoa, wkejtkaraa ba
. . pto any re.opm/ei] commai.dcr, arplaylagthc
, . Bpea lhato aaw hook for palrala plaadai
Oaa. .i.iI.i.mo:. . t;?:< aaa d.-ep an.l aj.pai.-i iii alaaara
aorrow and mtich concern ut the n?aa.*inat...n o: I'i. .
I.-: ? Lk, aia, in wi lab bv vaa yah ai by aaal Confed
_ratoiffi.'rpaaaaaa. Oaa. Jakaatoa lagaada itnati,r
_.. i- I'Mibleblotv yet ;i,tli.ted Bfoa IkaCaefBdaiali
aaaaa aai tbe bwaakara yaaaaa, and Baaaaa aarpty t<> dc
ptari ika < rawt, eaabag as .i d.M-a apaa Ika iio?e oi tbii
: iiile.
Ib itekai ByaaapatektokaraU raadyawTtaalfM
kata to N> wliern nnd Beaufort ta tbo BBBtl tag. J ikal]
K-n.i it tkraaghto Waakiagtaa byagaattaaaa galag
it.-ai.i' llnaaghi
Jn v? iiet 88 t" lb? aai af tbe Major, a sj
ie,i\,m BMat-ngel -baaanaaaaaf BaMgl aaa.m
Mai at tl..- ?'..urt Hou-e tbii aftainixm, at 4 a
.-i..u to tibeftf 8a_p_aga Bfoa t1..- aai aad
-nadf-larratwhlcl baa .oiie.l bba laatk and lh
? ..f ihcfa t-.-t fr..-Jiil.
? I...1F. H. Hii!ri>.on, and Mr. Badgei
Pl . iinliitioiik 88 bba meetmir. I'l"ii pBUlag
Ihaaa waa a feB aai aaaa-aoaa aya apaa
taaB adapttaa.
/ .p raa, 4jrh_ek la dsaaaal bl aaamlng tbi Iba
deatt i: ? ? i ;. ? ut, contalaa tka 1
?atotbaa:
. aa ob mi ' ft-xvi of a UBoab
1.'.. ii.ii Aii. - - -Tke Bleetlnir woa callcd to
arder'b] Meyea Uarrlaoa .1 i o'ch?ck wbo. iao few
peitinei . t'.l itt-otij.-it lobe for tba par
Bgs and ?
?/ iol ereri p rty in relatioo to Ihe nielaneboli
r ? Pr.-.,,;? t I ? ? :.. in tho
i - BMaralBg- p ip
.. ? i: ...... waaTatiaaBtadtoactairleoTetai.
ii oti i "f Eiebar I Badgei lh* Mayoi :.i.
(a.,i t , . :? i iii ?? to .li..... . expree
.. . ? tlng.
Jla-fk rUohard Badger. B. F. lfoore, W. "W. Boli
ei Kei neth Kk.' ner and 3. L Pi
l^iinta.l a ri.iiiinitt.-.'. ?ii" niinil aai aoon n ported tbe
in ouali
U . . - || baa bt-o ? it. ? ?
I. ? ??
? ....:? . ?..,, ?,.
\\ || -? -
1 . , I W*. I
rttj iu aapraa. o,.r ..".
I wi ..-..??. a l dearr*.
. | . i w- ia.,.r.l -t i- ;. ? || irly ,m
: ? '.? ui ii..
. :.,??- I UM ii:"
' ? proapc-tao lipwwdyp-. ewem
, , . ? -I w.:l. Ii .1. I
1 ? ? . . .-, ,, I ,,.,
'?-..? ... f wil ' .I
, ii i.i, i~_,I .ai.i.n.i nti . a t l,n.
: i j. ? . and de.iiur'.w nl Ihe ofdar BBl
4>. u buj il ... a- .
h?i -.. i Tka .,'iv'f "..? r ? ' I to
? - - I . . I . ,1 - .. -.1 lia..l.
i__. _. p.iiin-i.t .no .-, ai i.il.a.itv
aap. .
(in n...|,o:. of lir. M< K-e tbe n >.-'ii.' ndjourned.
? W. II. UAKElBOb', Mayor, Chn B.
Q. I'.feBu, Hae'j
Ibaiilu la. toCiod for tbia linai, thoagb it bi- a inoit
iai eadtag d ita arar. M tj Ibad ? ta fard i
i.i.t tbal il al b -in? m Iba raearri m t af itrtw aad M
.. ,:.:.ni .11 u... i.i.i i.n.ii. ktaj
" No vtiir r.| bailb x.iind,
I.- kaard tto wotld araaaaV-*
Ni. hi --I.. ehl. I lo : irii n eoaibal r :n,
I- ? paarcral t.rth. i.
Ai v.i.,1, Ihc Pil.: l.ui.t,
lli- ri i.u . l Pi ii , pon tbc Earth I ?
i e
Tv s. Jadaatoa'i Imm Akto eoaaaad ;?in] poaed ta
'.. tafantry, 85,000 aaa; Caratry, 10,000 bmbi tatal,
i.i. ii.'
Af.nl 1!'.?Gen. Sl.crnian publtibci tbc following
ordei to ita aray i
Ill'MH- MlIllAHT UlTIM-iNOC THR Ml?-lr-lll*1. i
1 t.l, Fiau BALBIi H. N. I'.. Apr.l II lAtl I
RatCIAL PlBLBOaaaai No.S Tbc I.yl touiinind
Ini ..i.n.ii.ii..- lo Ito .. ? ibn of hoaMllltca, ana an
? ?,.i: ii... I .
. . ratined a .? ? ?? tb biUm 1 oiobibc to
bi 1, ' >r. i.i.. . .
IhratM Inteacaceli irranccd.eline p???":" '?" >-'?
. . . Me ..i-.; r HII . M ml l ii.?? "ity. P rl " '
M..-.I. naad VVcct Pi i. ttoNcoac.wM arpaaa tae twi
t.. i ( . mmindcr w. I i-r,.iip I... r.inp. .nt.r.ly t..(.
laiowti ? i ? ? ' i1-', dr.u?? ,
..Itaripllni it rttll iw Biatntalnad, and Ihc Uanci ?
. . t will be bii geod I
to your i . ? . -
ThrifBiueeftMiarniyferronTapc tadn.iry md dli . bi
;- ri.tn.it c- .4 11..... 'i.'f t ! tcaehdBcai ludmaa
.??,-11..111'i-mi .I.-..I-'l.y ny . 1 ef eahjarkry, lealyBna ...
1 Hy ;i"'c . ,, , a
? '??'. Howard wil
Mi - 1: .letgh i-p tu Ihc lyalrj .
... ,..-.?,. . . aad Dea, BeaaBall ?
u , .,., I'oaia laaarici will kecB Itotrinpplla.
na 10 1 ||(hl load foi Ihi - l I ll R ? ? ' * I" ':n
triidcnt 1.1 . it rinec adrpol I r 1 c '01 1 nici c ol 1 a.-b .-pa
iiv,,..-: 01 M Ocb w. t -iu aaaa
1. M. liATToa i- ?.A BJ '? ??
Thc 01 .'.<?! oa taiag m o t" Ika AIbVimU reMaaaAi M
T.'intig parade, c taead Um gM rted aMbaataaa anmng
tiu- Iroapa,
1, .-. bofleM 1 a ba h d I ? ??'?>'?? 1 Ita 1 larlew bj tki
ii. 1 ? i.iiiu rini f ot ti.c krayaf tkeOkta. Tki Faatl
Anaj i'i :;... Metor Qaa. 1 rirj.(baaaatiag, ailpaa
;n iarayi taaearaw, aad tka Tweini-tb.id Araj
Carpa aa ll i ??><> I.wiag.
Bi in tka a Abp - i * of tka troow Ba ,
ittty. aad ippoiab ikeii dlffareal eaapa aroai d Ita
:ty. a '? rlgaak ofGai I i ilBrkfaad Um raatk
Araj Carpa wiB reHere tba Tawaty-tklrd Ararj
Carj.? ? IJ k tba dty, aad, nntll fartber ordera
.geetltate ti>- p rrbon ai Um tawa, Baebeeetb
order aa l.".>***
?? T' ? i-tii.i ii ' ? i ? ?* ? '? bi .1 mMmbi >? eaBcd * ?
\ . , .... \t ...
. T'pi. '?','
. |utj ? ? i ?' ? i ?.
... . . ? ....
r, ?:., n, ..? i, cj i f ? bb kly dooa ia bbbdj b rl
,, ,vr ? tnlnc tbat a f.w ii ,1i\ i.i .r. ? .1 nli i.'I
: ...
TIU APMY T" MAB B ll PK
btj, |j ,,, ,, .. : rlifii Mi.-n of tki
t.-rrrti af IM PM l tki
Paaade kaowa Iroa W il egton, Gea. Bbri
ii.i.iti. hi? urm.t aartkaard ta BaiTlakara.Pav, i ?
.* ?ill tai toredooi of arn i ???
Qaa so;.. tu-. i. aoBfl aaAii >. tka i'> paaaaaal af Bortk
Caialaa, wiU probabty raaaia wPI Ita Araj ?,i Um
obio. toauiataia ardei mtfl aJbtn baeaaa rrttlpd in
?' t >?. .:c. Ai, aaraad aiak paaraib aaa | IkairltaaM
., awill ...:.i,in' to ? itoad ptaaa tki erai
tlpuiiii.tii ita i-i'.i autbartliM hi'- lalj aaabliabed
aad th.TP .? a ii.:.:-. I BM ? tTM ?*?J tl aaMB af U.
eftb paaaa, tor tkatr ratwa nba at Um talbt-box.
tfttaaapweof tbatiaa trntk ??? i ?<? lag. tbay ]-? I
Maeoapk aoreii rofl , ptaAaV BMgog mi
a ? o loivp t ibd ti f Btata.
Ttepaaaaaetoal paaaa aad ofMaarryaari ta i
pa*oaaaraaaebrcjj0b sg aaoag tka aM Madbri aftb
armj. Tl > y ?,11 ga ia Hgkl aaiaaiag aWkr, Ita I aarj
artny n.Hti rnl ruch ?? ordnai t-i- MMM and al fi|ar
fli.ou? i:iip.-iliTiieiita b.-ing ic-nt t,y iaa from B MBal
Bat tkb k aatktpaBag Ba arpara, af i bm km
y.t taaa i.-ati.-d on tb.- aabjed. Tka tatara af < el
Dlltihcaak. iki bata of Atapatabu ta Waabiagtoa,
?.li ta kabed fr vitb tataaaa lataraat, AtraaAj
i-jtriririaaAarra ut Mitlag ibata th.-m f..r ak tatwi
ir. Mi-wof thi-ir 'ihIt rrlPitM- imm BaraiM iu Ikl army.
Tka aaaibai p Aattgfctfat Hnd al BataM n"ium la
IjaaaAktaa iu thc aaa raljoy Wktak latrTadr*. tbc arn>?
i.tit ita .< tnrn efaaa c.
?i ],. MBitarj baadi ik - c-'Uht.' b aereaaAiag tka
aiatoaat baadr|Bajlaaa af Oa arary. w .:? i tt ?
.inll.-bt baud tf l.rn. .I.i. k CaMMMtl U BMfcrMlBgtl
Daat of Ocn. BctaBibi'i beadqaartiia, Tka raddeaoi
..? \u Ortaaa taMtai oi ikabkkal kfa>r4taairal wio
!.,r. tMiataraid i paratoA aaa alA)pi mbm I ? I ??'
aray. BakpiMiM, aadaaakagaly apjay tina out
burit of our iiati'.iiul l r*.
i ?.;..? m makc tarbltaaa eaaaarbaaa Baaag tkaa
?; ii y baadP. kat, it h oniy ttaUag tba paaatal ? atta tu
f tlm aaa, when I lay tbat ita porforni<.i.. - nrf
aaraaiy taferkr tattad oftta graat DMwartfc'a Ika
raator M the Immm Aaak Litaad from CbaabMat,
(lhi?.
R, r.
I ll | ? Al* I'I Hi: OP KAI-KIC.H.
r.- .n. o.r Bpatial I laaj ? i-n'
lligiir lil III WiN'. Ot SII1KM4V- Ahm*. I
iiALttoii. Friday, Aprflll?p.a )
To-day, Um BaalTeraary tafUMcatpAreai Ftarl
Bkaatar, Pa rlgkt aiag af Baarawaa aray in?.!p it?
tr imphaattavareklata tka taaatal af Bartk Omlina,
MfJabBaaMdadigkl "f a gooAty aaaber af b*ryd4dti<
/.?i.?, wl... i,. n : hrored BiiMalaa, aad pbowiald ut
aaj uaa .'.uni.fr the araaW akbaaka ban ikaUj
ia gbt rafaga aaaaa the bpAi of Um aM lag, U tkaj
in.iii h.itc aaaa m **itii Mfaty to irkappakM aad
8T*R'trvnrii of ihi CTTT.
Tnodall ago a'.'i!.in|t'''C "I KPi.ll.-mPti Bta aM
taOa Ibta man'a beaAQnarlaTi t Claytoa faattaa, m
.... i, i: Broad :?: 'i Mjrrt lAaiid ita oBy.
liit wi-;. 1 T. liini-ii,. ri L Swaiti and Willi.mi A
Qrakaa, witir Or. Warraa, Baigaaa ObbmH of tb
-late, on iiov. .'.ii.ri-'*. Btal, aeiiag ai Brertaary. Oat,
BrMraaa r watred tt a aaaa rPM rarj ktadry, m c< ptiai
iktaaiiaMAaaf tka dty ?i..l praabiag taaaaard arary
i,r..n-. tka to allkaa aad U eli piaptiily.
i? triMTioN R. Ul PAiuiri;.
Yudotdij Baratapat abo.it aiaa tr\ i nk KUpalrb k*i
, ii iiiv .-ni'-i"' tba i ny. lad waa aaa aftai Ml rai i
i.t Um Flrd Wrblaa lf tta Faaataaath Corp . a?
IM1M;,.(1 ,,v ,;,,;. c c. tFakatt. A PravaaVgaarA aa
iaaMdktatypkaaAal a irj kaPM ta pmaat atrag.
rlm froa aeieattag tka ehbaw, wko aaa ataea m
,,..,: k-d to bm ti d Btaaa kM baaa aaa |aid aad aa i
. in,-.. tbeaAreat af aar ir<Mip, tkaa Umm ??? ataa
lobaatoa r aaaaaad waa bara.
WIIKLIKll's MBB
!.?, iraatodtbc peopb ibaaafally,braaktogtotokaiiM
., aad rabbiagorarybady, rriaad aad tae dike,
IbapaopkallU nrtry, u arll Mtaaau
,. latowi aareaaBttbeaa letiag tnotallbBabaadd
nibi.piaih.iiiii. orgai bad i.,,:v.fti.,opi.
ll UBBIPl A Bl Bi L.
Aftartbe i Pj bad baaa laMBBy taMaaaaraA i
v.bi.i- Liipatii'-k wm maraaiag Iteaagfc ffa t<wn, aa
?,!?.,., betaagtog ta VYhal n ?- aaaaaad, wko, a-ttk
aaaafbP men, aei bb| ?" pkaderiaf aatari
ncai-ibi .Mnrl.t ll?:-,,rio!..":iii''.ll^'""','";'11""1
hi*n.-Mi!vri.i Kiipi.tiuk. wke wai rbilagMtbebead
dUMedaal Ita bai 1 rl i ately mlMad KBpolHck,
i. t aaaaded .? of kk itofC i'i'*"- wni i""i'?",1>
-aaAcaadlb raJBaai pfarad. ta kM tkaa 10 akatot
ta wm iwtagtoa bj ali bm! fraa a taaa
im: kUBCa PPOB (,'.I.IiSIiOK",',i
vaaanrj araaaaaataaaaaec obm of iba rmn cmi
iiaturally hnd ioa.li.oi.i wbitli UM "r?0 WH* ""''r"1
to paix.
Tka bbpmpi aagaj mid bvaa MaBi rbpp diiicieut
r. tu: oi a_ wara werkai lay anl atgbt, ea__arayMi
tbe i.i- foi ; ? .'.. i alftha diataai i Bi irckad.
Tbe l-iitn i ib aai s.Mii.it.tb Carpa aea__M_r_a
i. apratirrli byGa_A_r-_lr aad leagaa, aaal wktob ai
, omiiioiily baOWB ia tbe ilgbt vitg of Ika Ariny of tli
i . iaaa, aadi r Gaa. Bawara, t""b Ua attra 11 rtatt
on tha ii.nn h io Balolgk. wbii ii, la eaaaaMjaaaaa of Ha
ciriuitoiis roata iraratad, aaaaaMod ba aaartj
i,l inil-s. Tbia inaiib wa* .u.-oinj.li'b.il i"
tkraa iayiaai ahaKaa akaaM laajraa-htoabarttlaM
when it is lakaa tatoaaaak__a__taa Ikal Ihataadi bai
tn:i.lo BM lull oi.p-bnlf tbe iliafanoe. amid a
dxaaeldag raia itora whtah M aaty aad-aaay f"mJ
W.H...1 baaa bmmm Ika iaaa. ta*aaaaakh.i baa ? anasa.
rataraa aai rtotaatoaa Iraaaa baaa taaaaad baartoaaar.
eorne altnoat evety obalat lo to BBBBSBB, aud tbey te
eardtagly aawaaallabai IkM Bwrek in tb- abotl tine
t..f.i|. I vontuie Iba opinion tl at tbe BB-B8 BBMBl
oui.i ii..' bara baaa B_adi ta Ike aaaaa liaa by aag atkM
irmy in tba "otld.
M'nli ihe B-BKB8-BB ol B8BM 8M_M enralrr akitmi''.
iagtalawlag aftka araay baahai aataaay to aaa.
tend with or to itupede tb.'ir ??____? 8-888 IkBJ WI
oMabaroagh.
11 aag firw af aTka bkr. aaa aai aaaeaat-Bg t'> aai
10 or 110, wka kipt in aa. haaf arata aaaUy Irttaa aai
k.'pt nt i i. -i eetfal .H-tnt:i a from aai adraae*, wkk I
aaaatatt d aftka 7th UBaoM M.nintr.l inf.mm M b-ttat
Gaa, i ,,,.,?- liui.ion ..f ika Piftaaatk C-rya
BOBTB IBATB-JBr.
On Bfaaday, Ika UBb bat, a. braka eaaap aai
aarabai bj ? ahraaktaaa raato aaai ? taw iwaaapi
eaaatry la P_kBer__B, oadaiwrlagtka roada bai aaartj
balftka iiiaii.iio-. Tka faarth Plrlataa ?.f Ika FM
t-et-tii Carpa bariag baaa la iaaa M lha oaa__-_ad. da
i.i.t get lato aaaap aatll near i ml.uk Ika ikBtowiag
iiinri.nifr. i.ry muih bafgard aad M..ik.il tkra igb attb
rata, but ta Iba BvaB adaahrahbi laAftM. Plktorlka b a
itatfoa aa tka WakJaa b-Maaaa, aai baa n bbbbI laktbi
?eal nf aaaaa batf-daa i baaaa wkhak ara tai
aaal uc. .'U.i'.10.4 Kiu.4411 in tka Baatb BB^tkaBoar
wkito ii
i loin PikaariHi tka aoaaaaad aaribai aa i
aoraiagto LeweU Pactory, Ika ri i aftka aolaaia
gettiag n toi ."i' ..t akeal i" o'.i. "k Ikal i ?-?' ? I
i,, latori Bf Ua ptaaklng .i Ha bridgi ari r l.iiti
i;iTi-r, BipaMlagIkaiiky togaa.] ibaaaaak-l "tir nr
ti.v. ilo? iiaaugi, baaimr, waa aaallj lapalrai aai
. i,i i ,? ,;. lay ti. aaaaa aai ba a t aa i." ?>. Ika.
auuldajabablykaraiaaa Baradaaaajata Ua brtdge
badtkoyaol bara praraatoi ky ti..- Uaaalyarrii I M
. , .-, .,i b 'i tai .mii arfca raaaarj Itwra hkaa awaj
i . i r.t ii i rtoa i 4 Ua I iftoaatb Carpa, aa br Um
ai oi Gaa. Bagaa, waa m ika adraaoi 8
r. ij- .md aawrra graal errdtt Ba I aady a aa
la akk n ii bj i. palrai tl..- brl Iga aad ma n
, itra Uonaoi tba road
i. V4.11 ,n ti.ii from wkkak Ua pjaaa aai raali
? awaaJby i Oajdjar, aai bj .. -n-nli *? tt ? m. ?.: a*
.it?'Ut ..'. ii.i.i.! . hB-Bg BataaapaBy af weaaaa
.m.i aklklrea wka m?.- all aaaptoyai ... aaara ... in Ua
itoi, laitoii.
BEeBHrOOB BSWE
\\ b:le ___tt_g i.t _4T_.II lo.l.ryfor BM repairu.,1
,.f ti i roadi taa ari l-Mth-k:.! ti..- ?? artaaa g aaai Um
mrreadaa M La ? Arary aaa aa-daOj >.;i i
,, |ba (..mn.an.l. i.ii.i pBadaasd Ika a-ktaat aa a
i ? .?.
Thi Faafth Dtatatoa af Ita i -ta Ml l ?; - an ri
Baaa aaai tafatl 11 by t: i b k-nit-.i I ? at ae__b . M
i,, i pji ? ara ? aad, afta Ika phayl | i
aatbjaal eal yarrtiltT rfn bytkokaai aVawkab a
aaai ta_8adtoala_tog"d-ka_bj_w_k' aad tka "?t*t
Sfaagtai |_taaaar," aHh n r?t abi. h l.aa. I.lotn iHN't
aaaaad, aad aarai a_aa_aa_
Altt r M'!..-Kt..l on!!- h* 6a_L ''"ro. Bkajf _till u.t 11..I
paaataf bMatar, ba vaa tadaoai t.. aaaa barwari aad
. ,,lr. -II..:-.. '..I-.. li he Ui in a abort, I ? ?? I ?"'!
taeatrtog aaaask. i_a_lai_ag ktolkataaaaa " HhB Ikaaa
nh j. 1 .1 ii.an i.nii.' .1 Jakaaaaa ta lha -abi a^aaaailag
11 inc--. .1 lin". ri'iiiinoiilv known a* Bba _-__-daf >t
An.ii of tbo wFaat an.l th.it by palienl |ar?. .-r.ii,..'
1111.1 a f.-a Baaa arlba af eatdtatayiag, be aroaM ba
br-qgkt to bay aadfaraai aba i" lanaaiw kM aaaW
11.B1..1. Gaa-Caeaa. iwa_arkawara taadlyapylaalai
?ad ba ?_i in tun. foii.iwed by <;? a. bUaa, aaaBaawa-aa
a Brlgada >.i tka I eartk EBilBaa.
Aflei IkM giaai Jubii.e ?iui orrr. tbi- kagM ?..iiii.Io.I
tbi- lai.'inbl.i. ai.d Iba ni-n f.-ll inlo tbe ranka and
B_aiak-d_Mrwari wbh. Ika aaaaat .pirn aadaa-baa-.
,.:i.. Oa Wedaaaday Bighi Ika Fiftiaatk Carfaaa
BBipai m I'li.iiiio aad Ika bwraaab Gaqpa, afka
raaatog lha Beaaa Btraa M wfataaa. Bbhlga aa
aaaai i tat Ika atgl t. aai Ua Baal <i?y aarai barwari
awttklaa afcarl a-Btaaea afltalalgfe. TfcaFUIaaatb
tarya, ha tka n.-..ntini<-, adraaaad aa tka aaal Mda ai
ka N. ..?? lin. r by _aigbl _Ml -, I NaabBg at llivtoii'
griig .1 aaai-kkag to arftkia Ira arltra Bf Rakrtgh,
nto wklak Bbtoa lhay bubM tb> .r tiiumptrii ectry t<>
BjB] at nlout Ui aVaWak, and w.-re r-riew-.l. bBg-Bbl-r
\4itb Ua Seienteentb ('..rp-, B] MhJ. li? ti. Sl.-rn ..n Mfci
M.ij 1..1. llouiird BBdtksil n-pi. tiio Slaffa, 111 fronl
nf tbe baata Baaaa ar <'m ii?i _tafbtla_a
Gaae. B__aaaa aai iiowurd i.a'k tb-ir paaKtoa ai
!he ai.'itb lidc of tb<-i.initiil I uilding and bflaad-Btatj
n front ?f tb' broii/.- atutue of fTaaM-Bjtaa.
Ti.e diibri'iit <iit.aioiir. aaaaaatag Ika Aiaryaftha
Taajaaaaa BBaaahai "ky aahMBoal aaa-paaha rlght iu
f.,,: t,' Innda playini.-, ilnma baat_Bg BBd aabafl ll.i.iik'.
jMfaaaaatoi a Baa) baasataki ipaatoel., wMhtbab
Uttoiad aad nggad kattkvlagi okleb Ikaj bad bara
i.aily r:iriicdon battle-ti.-lda far V?> i.uti.. rou- M BBBB
..11.
'.Vbiit 8 Krnnd and plorlona ggak tnolr to witn-aa' ln
ghl bonia aai .< batfaaa aaoakaaaaaaaaa] arvai
Hurlai Baa al awa, aad aaak Baaaaa am taaaaaBaaaa
1 aay araij la Ika warH Uraag. ataat, atktaUi n b
um, wka bara Mai Ika a' aeb af battta, an.l eaaa a I
.nadriatori aa laaaaaaakbi batttolalda, froa FoU
lioii.i .,11. Ta8aaaaaa,to _taMlghi BJ.Ck,tkaVrdaadbal
.,.1-1 1. 1.? ...i|r..iti'ii heraaa wka Bkap ka Ika seldtar'i
rara, aa aaa] waO faagkl battli lalia ateaa tkaUaa
r lniui-ti. itn.i in.! aadytag laattatoaj ta tkrirratar
ai iarottaa i?. Ua aaaaa ta arktok Ikaj al aakarfci i
toi bi. a ib'-in' bfaj iboir MWaarlM rrat ba piaafl in
ha keafU af ti-ii eaaati j bob I
. \fll liFri
S.iiio t'. railr..:i.l 8811 BBd H *? ral cniriiie. ?.kT8 I Bf
arad ky K-baatrtak_ earabry, lagalhw attb aararal
ti.i.uaiii.i pitoaaai aaaa >.f wbaa baaa raaaatarllj
aaa laaaaa M aai ? aa and a'i*''" lka__B_lraa ay bBmb
i>.,omii.i;..lniu....I oi ih- i.tt.'i haaaJaaaBaaa al tkak
aaaa,
fUgUEfltBI ? ABMV,
jThlih iMiaalad ibi aaybtaara our airaaaa artirai
ara, ia baawa i? Baabcr liaa _0,000 n. _t w_Q_mmi
.,,,:,. ,,i 1 > . "ii.in 11..1 ratraatod laraagk l-U-Bkaraagh
I,, i,r.'<laak-roagl??, bat Ika nia,n portbaaaf Maaf-U B
kaawa "> bo aaaaajyai u.i* ?mo gf Griaaaakaaaaghi
winbi- ti.e jn".ti"ii o' iba Btababsk aad b_akaaad
Ea-taaad, al abark plaaadaC i.avia i? baawa M ba
BrJEBBB-BBl "K Mii.Tii OAkBOUBA.
Oar. Faaea Mfl t-datawaaBya baara baaara tha ai
mai nf ..nr adraaea. Ittaatatoi bygooi aatkoritj
tbat be !? i.eaironH ofpetaralag iBatde lha Baaa aai aor
randriiag lha Htato to Gaa. Bkaraaaa. if tiii_ bo ?.>_
your (?.iiH.poi.''1.1 baawi .ibiiaili ikal <i.n- Bba
man aill g.io bmi BVery prataatMBBi an.l ia l_B-.
imxiinia iiuit ba pbeadd iwtara aai raa taaa tbe l*aglala
turc, * iniijoiity <?f wbick ara baaa 1 la ba bryal men.
J|I\CI1.)NB or CAYAl.l.Y.
It taaipaetad Ikal bw-t-daara, baaaaaaB- bb! 'i':
p_tiiik'i Caialry will form 8juiiitinii BBB8 tmie wilbin
tbo io it 1.1. daiB and bold Jobaaou iu 1 bm.k unl.l tbia
r can (oihp up *.vith him .-md ilelh.T Ika laal bl'iw
to t.'1 Bekellkn wbtak bu for nearly foar y.itr.4 ciirse
thif..:i bad The eitlaaaa hero all Bsaaaiatkalra,
n.it.t' at I.pe BM larrapAirMl bis army, th.it Johnston
tTilidu the lainc thinp ntol |"if an cnd to this derioHting
wa- It to aaMtaaabto wkatka or ad ta kaakaart
.11.,' ?-i.r..* auftlcient to take tliia riew of tbe aub
laati
aoaParu \ paptipb.
Itia TPry nnn-h lo ta I ?rpd lhat *.ihpn the army d
Jolmton AkbaaAa, as it uitiit looner or later, the M
tryirill IWira with baaAl af guerrillan, wkB will 1*
?aap aa oaa aad traat al uiike, irkad or fop. ?o tn.it
in Bjaaoaatry, aMahtoaf thp bvarM and citic-i, th.
willbe no proti-ition for lif.* or propcrty, andovcrything
wil'to in a ftnte af aaareky, aatl th<- itronir arm aftta
Inw ia piiforci'.l by Ika bavoiicts nf our Union m.l.li.Tti.
Tha panpll ..'-I ll.iotii 1. il..ui.try .omphiiii bitterly of
thair tr< ataeat by ibla i ka "f Aaaaaraaaa, of B*kea
tbcy llr.' m boarly dread and IfaaJaatka.
RAILROAD I'uMMI'MCATION.
TMicxpp.trd tho rafhaad aM ta <?pcn tkraagkto
Qaajakaiwaik ta mmiow, m the f^aatraattaa Carpa
hiiye toi n hnd it w.irk aa it. Tl.<- BMM MaaMataJ
thp paal Mitt-n-d waatatta taatraittaaaf fkatabtgi
ni'i ikaBeaM Btrar, akkh ?a* |tMtoahP|i l,r"c
taaa,
RE-13 K0IHT.M1..NIB F"R JOIPSTONR AI.MV.
Itia it iIp.1 im good author.ty thut tho r.ir.ilry to
louiring to j..-. 'i aaay i u>p aaarif aBaaaaaaaad iumuk
lag ajututit.ii aitii Wh-.-i-r aad W ata H aayaaa, ?nd
tbat thc aalted raralrj r..r. i af th. taaay now in ?,ur
tront nin: t.'-i -->t lr.i?t ." BM n.'-n. It it also niin..r.'
babad gaaaraly araePtad, ti. d a aatakar of atfaggtoa
from UM Kit.il Army ..f Nortlu rn Virginii bnya
i.a.i' ii.'-.r apfi .i.i??? ? /abaataafri Bbm aai
? ui lii-i ii i reeeeA iiitn ll.c ratiki of bk army.
RAIKIOH.
Inpnn-. aara a "t taiag aklgaA ta aad this diipat.-h
,tr uiiiiii.i.ui'ii. 11 .ti-1 ??! i ni Uaa to vi-nt tt.'- AM
tatpdataof latorrat ii. iiin < ltt, Imt \ull ii>cri?i
MaaratatV rtiaaka tor ? fkarakttor. Ttaaaaafcv
ii.iii aaa P ain.ut \tjot\ Ttata an- gaBi a aaa
>-r 11 bai .i-> :?-.' reaM ai - aad I rga MMaai Ikald
tor, h. aerrr, iraektardaad aaAMatrktgaarAta pte
i-iit ii.ru- babaj toakaa lata BPataeaef aBkPafak
r..r ti..-1 n.. ?; awpaaAaA,
Ti.. i,..i.-rnoi i p.ia..-. ayktob i? MpMMadaaewatad
?.i,.i, ghera ta'i .... gaUi Baeadkaaj
l u ,,i i g, aith li it. ?: ii - ebgaaaa i" I ? haPaaaA Baa
Ita k rl t'.own nrinir.
i b. tapitoi ii a \crr lae alrartan iltaated la tka
ceater uftae etty, bat acaaa ta hara laaVrrd taeean
? i. ? !,i- u ant ..f rcpain. Al i ??? ??? at, Um I andeomeal
.. al i- Iba Bl .1 Kpaagh : BaniM r, ableh piouuiy
? . ... ,. Lot g n.,.y -,t aara
RUCLAM \TION Ltt THE I'KESIHENT
A DAY OF FASTINO AND PRAYER.
The 25th Day of May Appointcd.
a
Hliernir, Bj iny <lir. .'..?!., the AetaPg S". n
tir. oi Mutc, teaaaatoete Bk pabttl ?n bta tTik of
* pi I ri-u.urit.il th?- tu;... ii r.-liaTiou-t denominntioua to
.... i. ? u> nn thc l"ib >.f April nn the jci-aaloa of tbe
...|...i*> Of Allllh.,111 I.II..-..I', 1 ttC Iteablel.t llf
Baataa, aad M otaari BBkagprepriata
? -. atid
J( - ni, (tur i lo.iitir ba tomnie onc great hou?c of
nouniiiig, whaM ti"- taal of ii.' tuiuiiy taa kaaa tolaa
iwai . aml tohrving 11 ul i <p ?, i.il ?* riod -hould be u*>
Iga Ifaagak kaabflag aeraalrai keftoa Aladgkty
,.h|, iu araV i Ika ito bai a -1 ?-. t maj ta aaaatiaaA k
tbi-iiution. now, thrirfur. , iu erda to uutiKatu thut
L'lKi aaaarth watok i-an .ulv ba aaaaagcd bj ..
ii.ii.iioB wiitt tka l i.it.,-1 ii, in tt.n, an.l iu t-t.iiip.ia
al'b th.Bi.ba. 0f Sanalor* and ItcprecantatirM in
r,i,k- -. aaamiinlpainl to n?- l.y .? reiolutiiin adopti-d
it ld Baliaaal CapitaL I. An.lr.-w J.ihnm.n,
PratMaM .,f tta t mipii Bl,:,,. ,;,, karaay agaatal
rbaraaay, tkaHtkAap af Bay, n.-it, lata ibaarvaA
ul.i rrvi-r in lb>- I'liiti'd Mat.'i thr llag of the roinliy
mat ba rapJMaMA, h. n Aay ?i tnitnillatlon and nmuru
,,.,' . ?,i 11, eaaawaad aj Ralaw t itia a tkaa to aaa
btr m tbrir raapaaBri pJaaaa "f aoritnp. abaa la umtc
la aaleaBi aarrka M klalgkty OaA k RaaaryafUk
g.nMl aian ulii. haa taaa rcuioyp.1, ... tbat all ihull bc
?i upicd ii Bk aaaa Ubm in thc uaataMptattoi of i.i
irtni'!>. ani! aorrow foi 1 ia .Oildi-o und violenl cnd.
Iu witiirn ahrri-..f, I bmc l.pr.-niitu ?.-t mv haud and
aaaaal Ika aai al it->- OaktaA Btatai ta ta atbicd.
Da8P M Bk ( it* ol \Va?I,ii.g"iii, thc -.',th day .
AprB, in tl"- V>'ir .,f tiur I.,.r.l, 1-'.-, aud oi tl.c Iml<
.. BBaBM "f '!"' I i.it"t MahM "l Vmcripa thp BBk,
ANOKtW -lOEBlOy.
By tt..- I'r.'.i.l.i.t.
fF. HisiiK A.-tinir Baa, M Btata.
Tlli: NKBARDI.
Tbe rtcrreiary aaa His Maa Hoth Im
pra.ing.
IFabbPbotob, MaaAaj. AprlM, \tO>
ihr llur i:. M. StanT'iN, Sirrftnry of It'ar
iii taara tka baaarta raaaai thut tbe aaarataryM
st.it.-??t no for i.v.rul boura loday. and i? comfort
ataa toi.nrht
Mr. PMbV rnk S-tiar.1 ia ajMajajaaj aml BBBP BM
iiitn . th.in at uny tn.ic Btaaa lil. li.Jury.
Vir.t i.-rpritliillt tiuir ..Im>.1 n-:it BBMBBl
-I K. BAJBB ??>. B -ir-'coL tirn.rul.
pyaj#Bj thi: AK.nv ofthk pototiai
? -*9>
It.iiunirrl AsaaBaiiialiona llir Tkancillc
Itoad Batt. I?n?i? 1 iirniTillr Hhrrf
ihr trniy la.
Ill.vjh-. ABM1 <n IPI POfOMAO, Aj.nl .'I, Im..'
Itoporta nn- i ntri'iil lii'ii* lli.il iiiuny of mir
i,ii ii i.nvi-1"-.??? found i inl rd ta tbe i loialty ofl taaa
hroagk tka oooutri but, no aiUiitotullag tbe tricleet
iii.|iniii'N i.i\? beeii made, ao atwilrmatBM ot tkaa an
toobtaincd
a I, i..i,ni ,,f. a- a!iy boaerw, aare taaaaaat ata
iu M..UI tb,'i.. i'.iit nn.l tabriag k prbaaara ata
r.i'iiid with anaa ta tbeii baaAa, atattar etalaiag
ii. i.iratod <>r aat
A i|,ii-p.iti"i. "I. ?ni'i-'i" fi.'in On ii t ill.' .ui ii- Ibrouch
ii. b,. ,ii.|ii.itt< i- >.- i,r,li,t aith a petitba rroat tbe
I'rcildcni aad Illrcf tura ol t' i Itb baiond aad OaariUe
Rallroad, aaking |? i Bila.ion lo r. ..;? n tbdi nn.l. ai
vt!;ni :iH tbe !? .ling itiHtk bm ui DaafaBB, aml k
?,i ,-,.i,.,iti-.ii.
Tba i-.ii: HI..I.I.' iii"!i aa n legraphed to ftaa, Graat,
_be i.piipd Iba Ibclr i.-i'i.-i roiibj ta pr,int"il aa
u.i .1 ii ,'t ?"in,l lakeihc,,.,.',.,( illegtaaM. Tk Oar*
i-nno'iii retalM ibc ri| bl lo I ilc posaeeetoa of tbe road
?t mi tttae ibej "?'? pi"i" r, It la beltoraA tbecariM
Ihr ninta tt 11! I ?? rn; iiiiil--ii I'i" "i t!r.<- Aaya, -i? th'1
tra*k M Brkaat lo iagia?dordci ?? tofureLee'a tatrad
1| ??. I- IlIIU'l ft.llll th.-M- ,'?? .'I. II ll .1 ? IT. Hl.lIX
i.ni i>.,.. in ib.iit :!ii?..in.' t?o "i ii.aaetodaaabM
! it be bad bH, and bk praaata wbaMakaata ia un
kti.tt n ta kkaa,
?j ii um i "-r >.i. ttaraa ai peai datly at ibc efflee of thc
I'nti.ri Uarabal ut be ubia irtaw ta take Um eatk ?f M
l,., I.. -iud uak tbat ih.ir haaaea aad prouerty ka
pnt'arl d.
ltt tbc. irn> -t nlleltation ol i iti ma of Fanai lUc for
pr,i.-> ii.'ii, tto imii B*ra \."k Fduateen bara beaa
.iit.nii-.i aa agaard foi tbattoaa, aad mii n-iuum IkaM
mtii tbink- bocomi i-. ttl.-d.
'I be artnt miII aaMiaa m thi- rleinny of BarkaartBa
?liiiiii ni. -iii'i i"? tiiiti.ri- ebaaga will ta MaAa in bk
itapoelUon antll ofllebl ne?a u recdraA fnun rtl..r
Bo trooaa fraan 'hir aray tmtr gon.' towanl blm M i'
ii bclicved tbat be ia fi.ll.t ablo tu look alur Jobuiioii
aitb tbafaiaa al BMeeal aith biio.
RECEPTION
OP THE
REMAINS
OP
AbrahamLincoln
Si.vtrentli rrcsident ofthe Uoited States,
IN THE CITY OF NEW-YORK
April 24, 1865.
SOLEMXiTV OF THE OCCASIOX.
THE CORTEGE.
THE STREETS THRONGED
The Body fn Sta.e at the City Hall.
A Requiem from 1,000 German Voices.
-4> -
The Strnggle to See the Corpse.
8CENES IN TBE STREETS.
TIIK r_-0GRES8 FROM PHILADELPII.A.
NEW JER9EY IN MOURNINQ.
Fiirilirr Detailt ofthe Pawant ii Prnnsylviiia
Ballimarr aad flarriakwrg.
I'rom Our >p?> i i n.iion.i.r.i.
lUiihiMit'H., i'a.. 11 p. Bki April '.I, lr-4>3.
I'i rlnipH tbere thk not Bflntha. city -E-bMmi "f
biiown Illiiioia wlieto Ebrahaa I.iaooln wa? aorever
? ull) b.vod a ba wii* in Ilaltiiuorc. Nor ii it in.tpli
.nbla that .ikIi abould be the nae, wb. n it ia rotn-in
lieied that Paltimoro i* u.._ a* thoruuirhly auti MaBBfJ
BBBBJ laaaaklpbk 1t_Wlagtaal New eonvertanr
proterbally r.o?lo'i?, ni.d tbia ii a late eonvert. BM
aaai "t tho piw___B-ey larll ?n>l ajahB-Baei totoa
BBWB-h by tho mlght ofthe anti -Sluvery Cuspel. N'ow,
lo nll mi'ii iu lb? Kontb tbia dead m.in BBBad aa the prii
pb.'t aud a|....'i- <>f Ibia ffnapal, und ?,.a lov.-.l and ro\
araaaad aaaardiaaly. Oa him re.teii ti.e boni/?.na of
tbiir gra-h-da, aai lo birn t'liing alktb.'ir new-lxirn
!..?[. i. Aad tbua n_ the ani' ...l,ii..-i.t of an nleii. ai w-ll
a* ibe h-.id .ml ii.'iit >.f tbe greal faet of tli-ir eman.i
patioii, did ne aaaa to be ll* i.-f.n t..r. Friend, Brotber.
IL.VIM l-CBW,
Tbia waa tn.eit af th- plain pei.pl>' and of 8-888 th.it
wara tahaadaga. _-*mo iktaga, tkra, aaeaaal bar tbo
Bdgltly b-BBOg-Bg lo aee b'lt the benrae tbat BBN bM
aahei; aeetiunt for tbo tean an.l the a.ihi that i-ould B_4
ba atayei, aad wara n<>t BBhaaaaA Ifcaraa-iasaaiaay
waaplag together. Lataettha raaaae bBeghto tbia ai>
oTerdrawn piitiir.:?it ii literaliy trutl.iul. oould not
ba oi. i Bketofcei ba wardE wbue aai btash atoo.1 Btdg
by lide in tbe r:nn ni.d tbe BM_L ? Bb eyei atraiiied u|?m
tlmt intlin, with eT-a rninimi: Bf-f, and wltb elaaped
haiida, aad wnii baaa ili dmwn aad ilataetoi aa Bai M
niarblo -xidtn-a*. White aad blmk leniied lorth fr.-m
tho lame aindoWH; tbe well-dreaiod and tbe ahabby iu
lt,o lame do.ii a_y. and tbere ?.-eiii.',l t>i b?- noeonaoloui
aaaa ofnny ___b-_aee afeeharee dijpax.ty in BbMaaa,
TIIP, PRlXERMON.
'lbe prneeaaioti waa two iiule* lot.g, waa thre. honra
BBatt-g i"ur inili"., .md a look at tbe ipvot-turi reveulml
nlwaja tbe luiue 1888* I thoii.ht .1* we 888881 B-MBg
thal tbia wa* B - af tbo gaad fruit* ol the nati.iutt:
ifiliiniti, tbia relling M Ih8 white hent of .i corr.mnti
aympatby and comrnoo aorrow of all uien intoa 08888.88
biotbtrl.i'.i.l.
ooa_M__rxE
Ai we ggaatbaaa wsali hall f?r BakiB-satlaaali
iBt.ii Ika I".. Brardi al eaarara_a_BB M Ihathraag.
rii.ri a_a aaaaia-Ma af tba aterda-ar. Ikars wn->
aalagy af bla ffrii iw deud. Itera wara w?wa thal
traiton atoeto to kaaiahai froa tka Iaaa. Vowa Ikal
Bekata B_aa_i a ra Bgala bara pbaea aai pawar. Tkara
were ilemninl* f..r juatioo. Tb. 18 44. ro . j.ioiib.lion* ili
artii'.bll'' in warda, biit induMfne of B8a8 preai ilunib
tbaagkt ti><) Mg rtoattaraaaa, aadaaab Ibat a_aj ba it
ii a I nt mi i'ni.'ti"n, ii feolmg, yet to be n j BadUaai
lato tfaaayht aad raaakak BW ibaBawagaaaarba f?r
baaadj aaaa af Ua aaaa M ? awk, aatklBg BBkeaBBB-ry,
aotbtag blVatb-Bg of Voileme, bai kO waa J. cmoiin .m.i
paaaafal
Oaa tiiun laeaDad t.> aaaday tka <'i?y f?ur yaara ag*
wh. n iba Baaaafikaai ita loldtara aaa BM aaaa ln tbaaa
aaaaa Btraaaa, gtriag to tka aaaati. th>- BgaB aaitjiaai
tho K.I.mII:..ii. M lb>' I'roM.loiit \Mia tbo l.iat. An-.tlior
.laiie of ilon. B-Urr*a pccepaltoa af Iba alty, aadaaM
bat bar Ma "khe Ba__Btaa aaali bara aBoceadrdb*
loro ?e k'ot lnir'4 towork." Atiotb.-r a.ii.l tbut tl"'"
badyatbaaa batuaaaaaakaag hgg traaaaa, aad that
aaa tbrra yaara aga ta Baw4Nia_ea--ka baaai baara
Moiil.l no'v b. aaaa baag ior umrd-r.
BBm Itl A1N1NO.
| _a Ctty tlovarnmoiit ..iitorliiini'.l tlio .?e.'orl i"f..rtnnl
Iv ? itb ilinne.- at Ika liut.iw llonao, 8888-1 M twei.i v ti i ,
toiniitei, tbat waatlgM taaraal Bbatoaraal tatkattaa
i?i.|.', _ba_a_T__g-i wb-rtadaakaab lo wkara ara bai
luft tho remaiiM, iiii.l Iba tr.iiuaurie.l for B_la_tka_f.
BJ ItollE.
Baarfey all the r-ra.kaaaa <>n the aray Ia*a8arai flnt-'?
|,.,rd.'r.'ii Wttk blavk, and alwaj. the penple oame down
to tbe load, i-n.1 ataad tiu.oii'n.l ua WB psaaat,
At Ihe IVoi athaiiia Slate I.ine (l-.r. Curlin an.l
Baa. Cadwaliada ? n>i bkata atatia yataal the raaaaal
train.
AT YOUK.
At Vork, ?bere wo balted a few tninuiei, lome
%
young ladica were on tbc platform with a large t?bp of
flowera, wbicb tbey aaked tolm pt-niJittod to pluie on
thofiiffln. The vaae waa, perbhp*, foiir fpet kflg und
tivo Bpd widc, aml, by thc arr Blgl rn-'Ot of ditferent
aarai aawara, raptaaaaPM thafUg. WkBaaadkba
wolcti and NA geranintni firmaj tta itripee, I'I""
h ti the n,i BM -gronnd, whlcb waa ftarri'd ** itb wlnte
riolfti. mi I UM wiiolc waa ciitwiued by a aiaath M
orange btoaome, roses and rarioua exotica. No moro
taawbtag thotigbt or toautifiil eipresiion of toaasT MB"
timentconld be lmaglned. Aud theie voung h.ius?
Bad bk ? tucin?kaaa ata Bawaai into tta laiaBaaaer.
and lald thptu ou tiu- eollin, wcepiag tbe whito aa
th<>nf,Fh th.'ir taark aaaM kraak. Oaa af aVa, aa>
braciap tta aaffk aaanaataty, ibaaA it. and aaa Bmb
wi'ut, bowedui.'l s.ioii. i', awuy. Tho inciibnt aifected
taaa of us 10 tfaia. bbA ail t aaa ta kBaapMa by uone
of 01.
Hnrc at York, ai el-tewhere, bbMI were not wanting
Ibiijabakaf aaaraaaf on tta kaaaaa, aud iheeri
dam .-i of it on thp PABM af thc p.'ople.
Ikt tiak mikil Ifailikai al I oviock bbbM a
pouring IbBBArr itorm. It will leave be.-e for I'Mla
d.'ljihla at 11 a. m. to-morrotv. ? A. P.
la Phlladelpbla.
Tiom 6 rlpa IdCenaap aAaai
I'iiiiALiF.i.PliiA, Suuday, Aprili.V, U :??'> y. in.
All thut PMCabTthly, eicept, liidoed, Bk life
aaAblatory, aai dce.li, and aaaaajk, aaafaapBarai
baaa I'old w..r.ls in all the boinea ?>f Ibk grcat land?all
cIip that was eurthly of the Pre?td.-T.t aud BktBBM Mm
towbiatJMMWM no guile. rent? la dsy la old Inde
BiaAaaaa Haii. iierc. f.mr yapi ago, Btaadtogaa the
pot wh.-ro now K'stH bk oeea eky, aad sppaking af the
prlaetak af eq.mi baarfr ? bkb tka aalbaraPaai af th"
iMlMBtat Oaaajaaka, ? tkk eanie hull, bad Lelpvd to
enlubiiib. be aaid:
" 1 v>i. abi.ut tn lay I woi.ld rather bc ai.udaatoA Baa .ur
jeridrr It."
Today tlii-ii-andi kak the la*: tin.e tipon Iiin food
fai p, i ci naps ret-iill thiuoi ?,gp.i.. iut vn-nli of aatt con
?. t. itiuii and ttopheay, and tLink?
'? MaM i. biri.i-lf. nurr'd. M pM aat w*'h traitor.,"
And tben go their wiy naililt. aud totier BMB, Thcy
breA hiin?i* it irr.-yprc.-it to s.iy t:.cy li-v.l kfaB bet'juaa
.- , -? Iaa d tl-. ii. i Aud now
?? Tbary wonld |i Mid ki--. hi. wound.,
Aad dla ttolf bb| ibsa kl i ici ,i b o d;
tfoa i"-? ? bair of hi a : r .... ,,,,i?,
And, dybf, ui-ution i' aitbia tlieir w.Lli,
lla|...-.t-l ln| It i. ? Itl ll Ir. ., y
I BM Ihrir i?.ur."
it kui n.. tta !"*?-- af d*\ id aad rtkaaaaa m ti aaa b
aa thcHorrowof DavidoverJoiiHihan alain. Tbey would
bnak otn?"M'oe to th.* kaadl tkal ikad IkkaBBBp
btaaAl (koi thy woundiilo I iirophoiy," bat ?hcy re
?i., tae baa ta taal i? de-ui bad uo aafaagabakk
heart, -aml f".-l th it bb ihadc would lo?.k d'.w n from ?he
iby. grbrad aad la aagakb, if I ur,- aaAkwialJaitka
wirc iraii-t.-mi.-.l. or aagkl Aoaa in t.uipl" nreaga.
imtv Jaatb r, then, is deminded. and it t? Ika traitors'
I'uu't il
?'? Thi. rTanh.ndrd ju.tice
C ri aaaa thr laiiadlcMi o; il.ra , alaooad ikaBea
'J . tlo ir ? an Hpi."
Aad tkaa tba Haaaa cram burk the natcraU-ry for
taagMBia with the tboagkt thut
" 1I .- v aabatba dorin't tnninei up tha eoi Ir.pi.lKel
.i 1 | teb **lth it. .nn-r.
UfDEI-F.NDKN E HALL.
Ld me recur to Indepcndcnce IIall. At mt lie.nl of
tto coilin. riatkai k blaak ilmpery. rcli.iied by a
prufual a of liowom in bo<iu..'t8, wreathi, cro>>cf, und
.ii,. ben, jr. thc irn*at I.pII that nin.'ty ypars ngo bunt
with tta BrbjCbty vtrok.*s that iiriK-laiuied thc paa.age ol
'!,'? 1 i.i larni loti af Ii-depemleuce. It titill bcarii in cut
baa ^'' tha famoiii ii.n ription.
" Rr if-lilni LRarty tbrouahniit ?!! the Innd, ucto aH 'ha io
bebetaata tbeaaaL" Lrc. xit. iu.
Th. n th.'rc i. thc cttir in which BuccocL tta whi-n pre
i-iihng or - r Ika CaatbtoPtM ObagriM; Bm ifcatr be
iwcl'r.nn when he MlffaA to tle clerL'i ilonk on tba
fourth day of .Ittly, 1TT."., to ?ign bk t.ame la boM ekaP
.iptpm to ita Dl, la ittaa. Aroaadtka r, on-. u;e .-..ituea
und ptatara af Waehma-ton cml otht-rii of the f itherg.
thi* wiio!.-ti iii baaa aaa af lagBiArapary uad low
Ra*~APAB bir p.itnotisui, drupeiy for niournir if flowcri
i.iriott. for hiij,.-, for all teaAef aud beautilul ncnti
tuint, ay, aml for th.? rpaurrection.
AT IIAKI. -1.' K .
The prarc-tiion at Harri.burg yestcrday morning
?i.i- large aud ordeily, a:.,l po?*,ed tbrough itreeta
ii.r.,i k',-d with thoiisands, norne of whom had ooma
ba I ? fcadi af bUm twtf. Tkaa baA kaaa qpMkl
irainr from all I'lurter* the Aaybetaa, The rpmaiui
had ri'it"d in the f*tate lloune d'iring the night and
bmjbj BBaaaM ta riew to a lute hour. Gor. Curtisand
BtafC Oia, I laaiaa, and otber .lictingiilalieii gentlctnen
.juic m t!.e kaaral trata totkk ii:y. it Laltidat
Lanraitter l a EbaaaMB Btal MR I ut he waa foo unwell
totrav.-l. I.anc-iitpr ii t:..'hoiue of Juuiea ISuchanan,
und iiin house waa via.bl.' aa wc approschi-d thc cify.
No II,ig, no t-nibleui of mournng. indicatiug patnoti.-m
nd aanaPi ooul 1 be dctc.-ipd ou that I oiisp, nor. pcr
aj.a, wa*iany expcited. A thouMind tnue.1 better to
Abriiham LiLroln amuniuated than thii orav.-n and
drpraved old tiun, who outliycd hii Preaidency, and
now ciitlirea thc reapei t of all good men. Thia thought
laaanaA to all, aud a taaAAar rau Ikpttaajk our fruinea
is wp thaagkl that Ikk lioaryhradod man. I'..- tl. i
iiioral arootnplii p.J once b?I iu the highpit plai-'0 M the
Bepaaata.
HI THIMJ rillLADELPHIA.
Ihe ira n*B.'-.'. FkOaAlapbto at 4:30 p. m., two
hours nhpud of the urtal nehednle timp, hailni' .tart.d
fn.iu Barrbbarg an beai k adraucc, aud gained
BBatbM !i"ur on the war. ITis waa in or' er to aecure
light it-r Ihi piaoaaaaa hore, but by aouie inef
Li-n: ry i.ti. -. k rl.arge b-re. the gain waa of uo
iii uo, aiiioe Ita |.rov?aaiou did imt movi until inore thau
no i.ours aftrr onr urriTul. It waa 8 o'clock when tbe
hvarto rench.'.l ladaaMaAaaaa HalL Thrco hundrcd
tlousand people paiked thc itrcet*, and looked down
fr.imwindowa aud rurandabi, and anothi*r hundred
tlioueaud wen* in thi* protcsiioflj I gue the eitiniute
afthl fit* au'.lioritu-, aud do not ttunkit eiafirpruted,
f?r there intiat hute heen BA\gPI in tl.e city jPiteriluy,
ur.t Ibildl of whotn mu?t tiu>e been prenont. ltroad M.
it nrurl.t twkit aa pfctt M your Hioadway, yct for a
milc and a 1-aif lt waa d.-uti-ly pt'upietl frotn the tops of
th.* imbmb Iaa 11.. tta aMawaBk, and then out to tbo
ry wheeli of tue farriugea. Walnat, Arih. and
Cheatnat-ata. araaa wMkm Baaadwapi hut a uule of
ui 'i BM in.wtlid iu Ita MM lag. l'ton tbe tlirong
MPgai d"?ii from aaib attael MMMA from aa far ut
th.. ni' ii.'.id raaak.
HFiOKAlIUNS.
I bmA not try to AaBMita the rlaborate, ta.-tiful.
pMttj aml uni\.-? - il Rywatak af nmurning on all the
taaaa, f"r paa baai Ita anii..* in Vaw*Twki nor the
ri|Btoaa aad kaaaaraA mMImb tor paa ka/atkea
, ,s..t iaa Uaa laaatj tiuipH NpeBkal wu? the
Oirnii' b.inia i,.'iiiitif.ii eaaaeMrtoattaa afltaaaaa, ao
fauiih.il- tl all Of BA MM M ?1 plMbk nowi
? ?? Baahke, Uaa Baaa
li.,th botaa bi- fari lUci... mcak hitli beea
Ba rlaai m kiagieal i Bbs, thal Mi rlrtaaa
W III plaad lika .Barla, li im| rt toi i.rd, ..s.u..t
Tl,,. di- p ,l?n,uutl.,n d I.i- ' -. i . . tl.
lr.,1 plty. Iiki- a i.ike.i. aaa kotm n.br.
Siii.li. /-b.- ,....'. or Hcacea - el mblM, borr^d
i |o i ito .t.,.>?-> ? out.. n .-I tb-- tr
b .w ? .- I: ii l.l .:.?<?. 1 li -v. y - Tr,
T'h .t ban .1...,. diott li tnr t. md.
oni> aaaAaraA arbara al tba lagi mbm from. anti bI
Ibd bl 1.1 il.'t! ,:iu'. iiiot-i*. w -lii'ti* all the people t-aiiie Iroa.
fba eoaattcM bbA rarkaa ItaMaM aml MMtMaabMl
tho ata Aaaa, aaA ti"' paaaaal aaaa B^weaiag a tbsagh
aith tl.' BBpoatad waight ii Ita btaah that kapMad
their adAa, Om kaaa itaM ataa tta kiadlwak of the
igad Baboaa, tba brety vaaaa aml the baaatBMglrbi
who li-aui.l from tbe windowa, as p.i~--pil mournfully by
? tbi* ru'nia oi Iba BOktaal tnin" af ? Bl tituPB? thi* ?,uk
fgeaBekapdi aap ba pbpb tki aya areMJdkppBrl
i-.,r^ Bm aaaraataa af a grkf Ukl aaa taBBkataai
!>iendH fa I.n k Uuar*a/a, bBBM ull (Pa mori' BBBBMBal
a-o.-. i....U*li'ii'li thp hraits *Aho th-,is a?ught ciprci
nion fbr tl.alr "wn HorrotAi, aml ao ibc BMM MBaVMlji
puttiikf . I th. BBtioal ar d niaut- it BjakT 1WB. Tl.e
piiiinp baa aaa *t btah ihe traaaMk d iex tapl from
bi* li.-hl, bMaattad ii.to gratitudp toa-n.-t thoKp who
havp goiii* tn.'i-.-. aml iiaa embaiuu'd li'ose ?b? foll
t'.ere. _
Paa lliabtb Paa;c.

xml | txt