OCR Interpretation


New-York daily tribune. (New-York [N.Y.]) 1842-1866, August 19, 1865, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030213/1865-08-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

bjntie
?*l_a
(?'nt
V0T* XXV.N?* 7,60:>.
NEW-YORIv, SATURDAY, AtJGOST 10, 1863.
PRICE FOUR CENTS.
TBE -TREET-CLE.iE\C COXTRACT.
Charges of Official Misconduct.
The Mayor,ControUer, City Inspector,
Corporaiion Counsel and Re
cor_er Complained of.
7', Bb B? ''.'/."?;/, rbaa-a /'? /?''". Qottrmn
mt tkt Btnm ?/ "a***- >'""?'?
s,It. i r,..;'-r:fliiiyi.r.'Kcntthc fio-towingeharfM
,,'i (Mcfl- aikMia of oa*_eial __a-oa_--l aaaiaal
M Bhew T. Breaaaa, Controih-r oflbe City ol
New-Tarki C. Q-dft-y fjaatber, Mayat of the aaid i
, -,. Kr,i:i..- I. A. II.c, City ll-BMetOg Ofl* ti.o'
Kid'citv. Joha E. Deretta, (vhia.-i ta theC-taor
itleaef Iha a Ml eBy, Bad Joha T. Boftaaa, Re
.unlcr of UM sa.d city, aml 884-1 ti th-m, BBd B__
t.nit tha ? bm ha exaialaed by yaa, aad tha gnttty
. iubjotbI in.iii ealee, m i.r.?vi.k.l l.y lawi
CHAIM'.ES.
., ? |_g i,frii'.-rsal?'v.--n,iin.'d, b"iiiL'aiitlii.rizc.r
BadreqaiiedM CeeB_*Jaa-caR_aby aaael oftbe l .<??:-,
kBlatoreoft-i ___*o_New.Yo_h,iMaeedMayl,l-*?.
toaktheai ??..tr.u't f..r.-l.':.Tiiti_ tti.-str.-.-l^of'tbe aaid .
uty fiirnt'Tiuoi aefl kaa tbaa Ita taata, whb tba
Mraoa tt Bj-taaaa waoea Bt-faaabi iboald, ia tba
luiurmeal of aaid CiaaMlMiiiiBH*! or a aiajtaitr of
tbaa, aMnie Iba ._t_R0B**aetiu Berrke aad bc aioelt
itaavjoo* t<. tho pubiii- totaaaet*, did wil*f_Uyl
:,,.:;,? ,'.is',iii-y aad d-aegard tbe B*-Ti*iona|
aad iwfl : la i.i'.-i'ts u: tbe aaid act; aad did willfally
u!,.l c<irru;.tiy, in BaBteaded -onpa-aaee witb tbe
?t.;:- a.'t'.iiiiiy in Ba_T8B_ioa aad TWatkw
. mak* aioi.tr.ii-t with peiaooa, forad-e__n_
baeta<>f Ibe aaid .ity.fot .1 (arai cf taayonrs,
wbosa Bt-tRo-alfl wete _-i,aa tba aaid C-__B_aio8"
cn wefl kaew, tbe aaoet adraataflBso-i t?. tbe pabile
?. urlik'-ly tuMciin' tl..- aaoel ea*B88ti*aaefl>
nd ilul w lllt'illy aml corinptly pbu Bad 00_>
aBBU-ate a l'raiulul.-iit nmi waatefal job, '?< r tbe
? ? efaaeariagj pereoaal aal Bacaahary beea
|B tO IbO Mid ('"iiiiiii-si.'iu-r-i, ur M.uii-?-f llicui,
1, ..I ef ill.'_ally und iui| r.'-.-Tly enrichint: p-r
,. _ wh.. un- tl.. ir _-*a_MB_ata '-r MaoeiatM,
1 ,1 __*, ia other napa la, a__f__y aad
_j miaaai aml abaai tti" aeaaar aal
? r.-y eoafenee* apaa them, ar. af..t.
, ...1, und s. .? .1:, 1 asaxp BOwei and '
j,..t c'.nfcrT' d u>a.>ii 'h.-ni 1>V tbe sai.l w-t, to th.
I i.t wiaag aal uijury af tbfl pablie, nmi t<. tbe
. j I,,- laaddaaufe t Ibal ..ipora'.n _
1 Ity i.t' Ni w-York.
l'uft 8mte\fieation.
Tbat tho siiiil Conilnissiom rfl beiBf r.-qllirod l>V
t- .,'.! :., t t.. 1; 1 i- the e8B_-M th< r-by uuthor
i,,i! **afterad*i liaementfcrpt-fRMalaaf aol l<->-'
? 1 daya, to coau-eaea wttbla taa daya Bftei
? ?, pa*a*age ' of tbe ??? Id a- Ij and bariaji pabUflbedJ
?,l\. r MMB-aat, dat.-.i May '.', IM-, bititiaaj;
Mpt_-k*prt*rTr8?*w>gahaaaBrataal th.- Bflid city,
. aoaited aitb them on or baf-ta the __d day
I _g .. ? |_ o'eleeh aooa; an.l aarraa otl
i,,i j,,v BlateaVii-fljtbfl Mid wort bar-j
lited witbtbeai in atRM-daaae witb
1 ,idv'c;ti>ciii'iit. the aaid C-MM-Bji 1*8818 dfcj
Wfflfbllj aul ccrrupCy tttttt B_d BBBll l" Ofea the j
oraoyof -bea. nnd _nka th.- eea>|
? . t, ..mi.-r th.- tttm aad
tbal "tho intciest of the .ity
ajijaaBaahol - -???' w"lk' ''??.''"r..l that
..: -.1,. ,;ii'ic.it."n.- ibaald ba inu.iv m Ibe tptd
retofora aiioptedby tbem, Uu .
bMoaaetbaeei oa*eaee_Mero_8 of them with1,
raat i : ?
Co?_,__i( ? , -iie:, he.nirahlc to ofl. r - -
iwcartbal be waa woitbji
. . ewholeef tbeai woald tewoith
,.1(,f aw^OM ' ?'''?? !:-1'1 ri"1 ''''"
I - ledaajfaaoyaaaj ait- Ibaatid Co
~M*.
Thut the sai'i (*-BBafaaaa - |it__Beda_d
i to BMbea .'.mti-.K't witb any of the i?< r--.::
?> Ol' tbfl MiJ
rity tbey had i-48-T-dMahore aUted, aa4 r
? ? ,,i iba eity r
ibal oshc-iiti,.! ui"<iiiiia; I I"- in..':' ,
j:i th- - ' ? BB, ' <!:il _M_8_80a f 888 ,
tbat a*tb Baataaii aai falaa aad
_aathyaa-B? .? Bf aine_ded apeei* J i
f.i-a'.mn-. (baitf tbe a8flR_B*-a_o_i fartberl]
BM-t- r aaaaRaad, *a_e*aded ia tbe
? ? hv I:..-( ",-i.:i,:--."iii-r.-a-i.i'''iiialt.-r.,
i- ..'..-.I,, aaigl (hJ uot aaataifl any _io4*__eatiooI
abaBiarMBalalad <r bBaadi d t,. proaaote, B-8are
M jrotcct a:.y iiit-r.-at af ti,.- s mi city.
Third 8pt' ' ' at
Tbat tbe aaid CaaaadaBkajara did aillfallyaad
inrrujiily make, in th<- BMSadad apeeifitral
Ji"t.'i8trvd arnl BB h.. by th.-m, au 1 t!i.- B*^B*ra_eal of
which the a88R*_ea_aBI an- a piirt. lli'- foQo* D_
caangei Irom th" .irijruiHl apeC-BBBtanai mri Bgrei
BieBt faabtf all of tLe _K*_i_--ai8_i tbetaia, exeepl
Baa. pj w.-re iin-rely vcrl.nl or iinimr^.rtaiit , . ,. 1,
tnd .11 of which wcrc <-ul.--il.itid aml int.-ml.-.l to
.dvr_i.-c aal aiaaaot* th.- latat-ati "i the C-atraet*
ora, Blrcracly to the iiitere-'a aftba city:
1. They ?vbetitated IblBMirlTia m tlu- aiii.-ml'-'l
ajea-catiiiUT. aai ia Iba eiMtratd aa-de in Ibe plaee
Of theMeyor, RiieraMB am! C-_-Bflflo_-ty af tbfl
City of Rew'Tock, m " Ibe j...rtie.s ot ttn- Bial part"
t<. ?!.?? aaaRtaet, arUk tbe eonrapl nnd fraudulent
I _*i"aa _i.-1 i:.t' Btiea "i i-aderiag angatory ii prt>
Tuion of the j;i.'(-;ti' at'ions that H," COBtraeton
Ibould ilnlemtiify ?? the [i.ilt'n* of tlu- B__l |"irt
ar/ainst ".-r.i aaflBafljea, eeata, aaaraaa aad eapeaaaa*'
*hich -'.iuj partiea of Ibe b_*1 pait' a_gbl "B-i*
I la- put t... f..r or l.y 188*881 ei BR] nisco_<
-uctoraiiv aegUaw_ee on the aarl <>f tho C-R*
aaaaRa, thr-ir ajv-ntn or BMiaRRR, in eanylag tbia
aitreeuient into eiTcct,' hy litnitin_ any BajfiOTOf] t"
t!iedaiiiai'..-f, _<?., which tba Bflid C-_*_*_aflio_rjri
-' :, . | b<- Jint tii, whn !l b I'li'lli'-rcly \n-t
8'uai aaald aaaaaaf t<. aotbiaf.
* HaTiag 11 _? th.- ea_a_*BBaboTi ^p.-.-ifi. <3,tin-y .
cmiitted to _cd any provision . ? ? ir owa
l?"*.-r atid dutiea in aml to their aaaXMRiseia
in offioe, ___ the c-.rrupt nnd iramlulcnt pur
Ix>8o .nd bttaatfoa ?.f wrtbholdiBg froa tbeli
aucwaooT. iii offico any and a!l aowwj aad roalro*
over the coatr-ct'.rti, uml with tho furthcr corr-ipt
Bial ft-mlul.-nt puriMiM. aud mtention of withhold
?BfB88R_M .'orporatioii of tho shuI city aml its
of-cers aay aai ail powc; to aa-am th.- aw*r**VR_i
*f thecontract.
3. They laaariad in tho aahflaflTad laaaR-kaaioafl
?"d inth" I.i.;mct njmmt proviaiotiB by which tbc
?ontractora are rcl.aw.1 from Bweepjnjf tho atr.'.-tf
*hen " pn vented l.y froat or anow" witb tbe cor
'upt and fraudulent purpoae, and mtontion of allow
iiir ? preto?xt by which the work eould bo omitted
?"riijg th< cold weather.
<? Th.-;. turcrted in the amend.-d .pecificationi
Iad in tho coutr-ct made proriHiona hy which tlu
?-l'y Inip.-ctor al.'ii.. or a tnajority of the Commia
aowf., gg_ 6_'_.vji/B the contractore to eweep anj
B-ieetoorpartaof Braata 1.'** fraqaeatly tbaara
qaired by tbe eoatraet, aai B ornU Ibe parfbm*
aaeeof aay otber werb r.<|iiii?''i by Ha eoatraet,
wi.i. li power aader tbe origiaal apedbcotioBa eoald
inilv lift-x.Ti'iM'.l I'V -i liu.joritv aftba ('..iiiiiiirisit.il
.....' abieb ebaage waa BBBBa aitb tba <'"ini|>t und
rnad-leBl parpoaa aad lateatica af aOoatag a
oomipl City lu peater t" dtapeaee with tho awoep.
Iag oftbe itreeti aad Ua perfbnBaaea of otber
w..rk wbeaera u ilmniii ba Biada ins lalaaeB to ia
so.
... Tbey laeertod ka Ua asaeaded apeeifleatioBa
aml in tba eoatraet aaaeV, a etaaee by wbieb ritbet
a niiijiirity ef tba Ci'iiiini.-rii'iii'iB or Ibe 1'ity Ia*
s].iit.r.iin approrc tba coBBtroetioB oftbe ana
aart beata araeowa aad pteeeribe Iba ttma tbal Iba
iaid boaB or eeowa aay reaiala B Ibeirberttai
wliirh power undortbe origiaal ap< erfleatkaa aoald
only ba exerciaed by Iba f'ty laapaetor; wbieb
ebaage was mada aitbtba florrapl aad fraadaleal
ptupoaeaad latoatiea oftabiag (Bb an boaaa*
City laapeetor, ifaaeb a oin- iboaldeTerbo,tbe
power to regalato tbeBBttaa la Baeh Baaaaeraeia
his jiiil^.?li-iit Iba publii- inter.-t-t aad baaltb-aiigbt
reqaire, aad tbia ebaage aad tba oaa batabote
-iHiiti-il b.-iTip aaade for tba par] eaa of g-ftag Iba
eoatraetoea twa ebaaeaa aaaseaplag from fh. ir
datlea.
6. nwyebaaged Iba ptoriaioBof Iba erigiaai
rpedfieatioaa bf abtob "aabea, garbega aweep
iagaaad rabbiab." >' paopeily deUraeaderplaeed,
vera to be iBBOved t'r.nn Ibefroal of "eaerp darafl.
iagboaaa,ataaa, b pablie baildiag|orotbaa <?<?'???
Iaa," aaaa toraad _a tha aaaeaded Bpae-ieattoai
aadia Ibe eoatraB aade, Maop dwe_ag?beaae,
atore,orpabtte boildiag," abieb ebaaga wasaaada
witb tbe aaavapt and toaadalaat paipoaa aad la
teatioB-f weabeaiag tba-BqaireBieBl ia raepeel l
baildiaga geaeralry, aadof aolieqaii.Bg tbecoa.
traetorato aaabe aay reaotalBfron tbefroat <?!
faetoriee, woibshops, oml aaaa] otbet prirata
boildiaga,
7. Th. y oaly raajaliBd by tba aaealed apeta.
?iintiuiis aad th,. eoBtrata aaada tba ooalaaet*
ara t.. araab oal tlu- gatleia Jirinj. Iba Baa..
BBB Iil"Iiths as aflOB na they, " tkt contractvrt
inotj think ntetttmrp," ot when pafaitBd by tba
fity laapaeter, aaleaa otyected t.? by a Bajority of
iaid Comalaloaori. wbieb werb, by tbe erigiaai
ipooificatioB waa to ba loaa aa oftaa as lagaliad by
tbo City laapeetor; tbe ebaaga baiag nadewitb
tbe oorrnpt aod Braodoleot parpoaa and latoatioa
<xf leaYiag tbe peefoeaaaeeef tbal part aftba aorb
iii tdc i ontrn] "f Ibe eaatnetors, aaleaa tbe ('ity
li,s|"..;-.: aad two otbaa CBtaaaiaaoBera aboald
aaito m reqairiag tlu- gntten t<. B ? aabed oftoaet
liiim theeoatraetoia aigbl tbiah aeoeeaary.
s. Tbey rabetltated foi tho protieiaa nf tbe
nri.iiiiil sj.-t t&eatioaa by wbieb the dnmpiag
gronadt aml doeba then in aaa for the parp-aai - b
braepd ia tba oaa aaat, er aaeh atb m aa Iba < '-'n.
mtaavoora or a majt-rity nf tii.-m nnnlit daalgnata
in ii.-ii thereof, were farabriwd t<> ibe eeaBaetoiB
freaof ebarga, a pr.viiiun la Iba aaaaaded tgti _??
aUoasaad in tba uBitiart aade, by abieb tbe
lompiag groaada, [daapiag boarda, leaba aad
i'n-'.-. t.itl.?;....-it it.r aweapiagaad aaBBiBtbea ia
iw, nnd aaeb additioaal ??? U "belraad
;??<??-.ary," ?-liiKild I.- BO fBlBiBbed. aml lhat ap
;..ii._- mmuid b<- iiii.lt- without * --? *e '-? j
?-li.'.ract.irs, witbtbeeorrnpl aad fraudaleatparpoee
ind iatoattoa afaliowiag Iba i ?? lon aa oppor.
i:-.itv tn exeaae aa iaaafltab ai perfor-oaa aof
?i.ii'r.u' i y aHegiag tbal tba neeeetary latnlitta
brdanp-Bg aaaa aei raraiened, aad rattber, of
Bbiagftea tba pabik latboriti m aaj aad ail eoa
-..'. (iv. r tba inati.T.
. i . BBbatttal 4 for tbi prorii oa ef tbi
nal Bpecifleatbaa, by wbieb the <? .al
labed aita tba rrut.ni water aa.- j ta
be perfonaaaea af tba eoatrael baa ef > .
aorisioB la tba ataeaded ipe. ia. BttooB, aad la the
xatraei aaade, by arbtob 'Tba Cietoa aaBi wbii li
bacoBtraetoB aaydeeai aeeeaaary, la ao 1
dabed free ef ebarga, aabJeB eaty Btboraba u I
ingof tba CoauBiaaioBere," abieb ebaage
?.- aitb tba wroagfal parpoaa aad lat
rftabiagfrotatba Crotoa Afaadaal Depertiaeni
,:l (t.iitroi uicr tba _?' <>t tba Crotoa w-.t-T by tba
ootraetera,
ln. 'Iluy t.iintt'l lu.iii tba BBBBded -|> ' - 1
loaa, aad froia tbe eoatrael aaade, Ibe aectiooio
Ibeotigiaal apeei-katloaa by ahlcb, lf Iba eoa*
traetore saoald fUl to perfofa Iba eoartraet, tba
CeaBB-iaeioBera awta aathoria -l ta aaaal tba bbm;
in wbieb eaaa the City l:i-.t''- -t.-r ua* t. tr-..--.1
aad do tbo woifc reqaired by tba eoatraet m tba '-x
p.-i,.-e ..I tbeeootraetof aa l bii inratiea, f^r tba aa*
exptodporttoaof tbetora of taa reara, ot natil a
uaa tualial ahoald !"-? Baaae aadea tba proriaioni
...liipi; aad taoaaa tba etyeaaeof doiag
tba ??' rii, B tba aew eoatrael prh ? ahoald ? I
tbo uid i?i.*r.i t ptioe, ii,-' i oatraetora wt tlmir bbib*
t;e. arera to aay tka exeeee moatbly to tba (''.n
-foller, aod rabetlBted tberefor, la th- aaaeaded
tpecificatioaa, aad la tba eoatraet atade, a bb tioa
lambered aa witb aaaleaa rerb ige,tbe -
of wbieb ia, tbat, Lf aay Con__-iaaionoi riiaii eoa*
tider tbat tbe eoat-actori bara hiled t<i perfora
? :,.. , ,m- ?t, tbe City laapeeua aball
aatlfy Ibeea la aritlag "i tbe defaalt,
mii if Ibey d" n"t, aitbool aa aaatrVr
ibk il'-lay. <?"!:? piy aitb _a reqaitaaaate, ta
slnill n-ititv bia aaaoeiata ComB-laaloaen of Ub
t.it', iiiin may tbereapoa aaaet, baai tbe eoa.
tiai tora, 'le. Ib ? Ibe ooatraei tenaiaatod, aad bbtti
''?..?-i -. iirnti.iii oa tbeeeatraetoB aad their aan
tieaj in abtoh aaaa Iba aaiattoe <.r aay ef tbaa
inuv a-.mii.- aad aadertabe tba pertonaaac. "i tbi
eoatraet attblo tweaty^bBr boan tbareaftar, aa
tbereapoa all alaia agaiBrt tt"- origiaal eeatraebw
an-l in c;i?-- aaaa of tbe aofatiaa aaaaaB h
parfona tba eoatraet tba aorb li to be relB oa hc
eoaataf tba ooatraetota ba tbe aaexplred portloi
nt tba tomi af taa pi ?rs, aad ti.?- aaa a *t Iba n?'v
ooatraei paid over tba old, wbieb, aa Iba otatrae
[ bb aaade, eeald not aaeeB ?1_SM a year, an.l tb
looeta aai Bpaaaaa ur? t'. i?- th- laaaageetob
[iiiiii by thc ooatraeteaa ba tin-ir dafhalt in p.-r
Ifonaiaf t'"'ir aBBtraet, aad aB te be raiaib-BB
u> tbe eeapetat-fia aalyaepaadby it, wbieb la.t
tnentioni-tl aeetion was Btibatitut.'.tl fur tba one n
the oriirinal BiHH.-ifi<atious, with Iba i-orrupt nw
baadaleat parpeB aad hrtaallea ef aUbboldlai
un.l aaeld?f tny Babataat?I or afautlra peeaataa
aaaapalalaa abatarB for tho partBraaaB <>f tb
ci.ntract.
ii. Tiipy aUaaad tbe paatWaa af the oafglB
?aelleatioaa by whicb ao altorattaaaer aodiflei
tioiii of the controct eould be made except i
I writing, lubacribed bv tbe Coinmiiiioucrs, b. tbt
hy tho am.-ndod Bf*3e-_eatio_a ar.l tlio cntra't
mail.-altcration-. not in writit.i'. tn.i;. frOM HflM I"
timo be BMde l.y th.- t*oa__-tora aad the ComBtia*
88488618, wbieb eba__e wa.- bbb*. 8-tb t.i" eoriopl
and fraudulent piirpoA.: _nJ ioteati >fl (I' pemitliBg
rarbal alt.ratiom tor tho beaefl oftb ' contra.-torri, I
without laipoB-b] upon tbe CoUii laaioai -ri*. laa
najwraeibUity attaebed to a arittea rtt atd.
13. Tbej omittc.l from Iba ame-ded -r-'.i'i ?a
1-088,aad tho coiitriui ii,.i I?, tbeilauaai in th..
arigioal ajtedfleatiosa decUring Ibal Ibe '-on
triicti.rn " will w. 11 aml Bl ly eUeiRB Bfl1 >? mtotm
le all tho iaws aml erdlnaaeafl artplicabh* to tbe
Hiiiil city BOW iu force, Bfl 1 w.l not vilttoth.';
saiiic or any of thein,' HU.a OtaiMiOfl btAug innlc;
witb th'' crr.ipt nnd frau l ilont 081*8888 BBd Ial I
Boa of 8Z8-ap--_ tba eontracl na froataay U_a*
C'.ntrni wbatavar.
IS, Th.-y omittc.l from tbfl 8Raa__ed rp-.-t'ic:
tione, aad I'lom tba eoaBael Baade, tbi thnt ?<
tho origiRal ipeei-eataoaa re n_ laga rt. ii i'."" of
tho city laflpaetot ta Batborisa a am _toatb*y
ji.ivtn. nl, aml a cerlilinite of ibe C Buaii toaera
tbat tbe co:itra.'t bad baea aerl-taM I to tbeir
siitisfiu ti.'ii, ta MtharJaa, a* Ibe aad "f tbe year,
th? pavm-nt of tba te:i pM I rflt l-B-TTed by tbe I
t.-rrns of tl;<- contrm t 1'rmi. <.. h B mi-m-.n: Bl* p iy?
iiient; wbieb 0C-i8B-OBfl aaie Baada aitbtbe-ei*
ni]t nnd _*_da*eat parfjoM aad aBtcatioa of
aaabUaga oot-apl C-ttt-oilft la ?? h pay?
in.'iit.N aitboot any ebo k ot eaatral w, afc \-.-r, aad
bflNRBBM there was laaajet Ibal th-a .1 ( iBimll ;
ilDBwaphi aaillllRg to (.-"..''.'? Ibr tbi ?.km
of tbeir powen aad <lut:< i n_a*f the . aiti let, bad '
taii.dtoB-.iirc dariag tba .?? i.t. .'????? i i
Baaaaee of a body ta grre aveh r eerti i a or to
trxtut&mi ataa ? aeailaa* i oa ia"
\I1C'i,I>.
/',./.,". _"? . ion,
That tb* Haul C48_-Bi?l.? r- I BB '?
, pal li-li, i| ,i m-w advcrtiAi ,- ? ? ' -, ? Balfl
KRdei tba ajaaaa-d aaae la tu Bt, aod
TorbSaintHiyaadCbaaal ACoaapoal Mai '? ' i
I ing Company haviiii? il ly deUtef-d to
CoBuaiaaioaara a pr.'p- atl \tt l_U iad t aol
eearali um i witb all tt a r<<;. i bm __? of Iba
sanl ad*8at-BRBo**al BBd Bl I !
otf. n il gaeb KunticA t a aare ri qi Lred I
afl] 1 C--la-a-a-0_-fB, l .-' - ' I ' ? ' '
preearibad by tbe Mid I'mbmImIo en by wbieb
p.-< pooal tba aaid < esap 11 ?? o .-.il tbe
weeh raej-ired bytb* iaid tp? ? ."?' - '?'?' ,!:I'
iri"-.,i --.an i,f*ioi?.i>i'i for Ibofiral ear; ?*:.."?'
bt Iba aaaaad; |35P,( l ' I
for thof.urth; |1W,Wi for tba 1 | foi
tbeeiztb' f .so.oini far ?,??-. tb; | IbjMi kt
the i gbtb; t-ft,a-Q forl | l'11"1-1
tbt Ibe teiith- amoii:.' . . mr ti.
t.-n vi-.im, to the auin it *!,!'? ,""" '!.? lid CoBV
BBo*aa*8BMBTB did, Baiartbeleaa.wi i I -. aa rjorrarRlj
n : - .n.d i.n.it t<> award Ibe ?? itrm I ?>? I
Caaajaiay. aml did ?lUfallj ai .11 orro] Uj a aba aml
? x" ata a eeeRrai t arith Joha I* l i??????. rVilliaM
ii. ii.-vi.e nmi BflBBBberd y. K'iii|.;.. a* UMprlaaoc
Mim of |IbT*.I*8- a year, i ?? rri ?
a it", for ti." tana ol taa yt lo tbe
*i 'Ai.iin, b*r__ on axoMa i-i Ibt
4| --,hi imi. over aml .1! >8? ' ??? prio I 8BM Bl
wbieb the end Oaa ,
***? /'? 8* .-/ ' ? ?
That Patrkh UtC II Ij tl le*. BbmT-I :
Willian C. Klofeley, ??' ?
tn:.-...:..-r-it.. baeaaabb I iRperl
? . - reti-ei aorb,of| ?
r.-.;.o:.-i!-Uit] . bhTi-i ?
; iha I . ! I'.iJ.'.::..".. n a 1' ?? [> "-? l:' f-;;
1 ud azai 1 .oinj-iia:.. a witl ' I
..!:, of tba I- a ? dfl rl. ? BM M
- ..: oi radi baaratJ
! were reqaired by Iba -nl I r^ ''.'i"" "'
' m tbenunoef jweet^ibad 1>> Um - ? ? I ?'? iaaio_?
ara, by wbieb pi-.p'-.i Ibey oflerad lodo all tbe
worb r. ?[ ..!? I h. '!"? aaid ipecifleationfl fot th"
: ajTiee or ion of f>t7-f06*e ?y.-.ir. bbb brU_| Ib tbe
B*r_T4>gaU ? 11 tba t-ia* of taa r* 1 to I 1 aaa of
i-, . . ,.,, ? ., - ( Ud, aHnrertbi ?
? .lly BBd '?"? ? . " ? '
. : ...I la tbe foortbi
? . ? witb tba
?aid Patrii k-f-Cafl ' '? -det, BBd WH*
1,1:,, 1 . B-iagaley, aad did wUIfoUy iad ptl]
1 axe-atfl tbi - .1 eontr.i'i Witb .lohn I_
l!r..iii.,Wi!i. ni. H.l?-'?'"'. .,: IMi"|'!."i-' t\ K D*ff,
,,. tb* prio '.r-'iui "i 1*38^0, amonatiBg ifl tbe
M^r-.lt--. I'Tthet.-IIII "t tell ftttt, tO 188 BBJfl -f
* I,1 "<.'','hmi, being an b_c< Ibi Iba taa yean <?f $--'?>?
Uooorei iad abooa Iba pii '' "'"?!l ,i-"
Mid r.itn.i B-eCaferty,Caarleg 0aia8t,aad WU-j
m , a_j .... oBarad tode tba n_M aork.
H j fl :-!??? i" iticn.
1 ,- the -..I N"? v..rk laai-tf] iad Cbemieal
, _ . .r.i. tafiaaj Ceaapaay. barlag dalj de
lirered to Um aaid Coauabaa taara ? Bi-fMaal ia Wl
i-.mpli.ia." with B_ tbfl r ; IreBMaB "f tbfl 888
' .,.|v.-rti-'ID8B1 and tbe ime;i.l".l 8BBM<_-ata-_*l B_d
' offered rai i ttt Biitioi ba were raqairad by Iba - _d
r..iiitiiM..o:,.-r.A, iijproie.l 111 th" iiiaimer pO bad
., i r,.i,imiBMoi..-r-. hy wbieb pi-BOBBltha
Mid < ..ni|.aiiyot,.-r".ltoi|., ..:i tbfl aorklaqniredbj
ti..- ani'-ii.i.-'i tpttAtb ittoaa aad tbe ooBirael
BaaWtaadaaBaiaaddiUea lo awaaf orotb-rwi**
.J, i.-ni. <!,.:S . Si.ii.l .'.m .-_.< j.t.-.i. i.'-' oalj flroadwaj
i-, . row, wbieb, by tba ipeeiaVatioai aad
1 eoatrael madt larc oaly raqaiiad toba umrnyt Ibree
w, ..-,., a.i'lal-o \Vhiteh,.ll, Cot.rtla: ll lad
. ' K ,!'- :,-!-,, .-?!, nnd all ol which l.y tbe BBid
.'hji.i-iIii.iiioiia aml Ibeeoatrai I .'" ',r,? ttqttlmi
i te h wepl only twiea a week; aml alao tVeat,
ilwaabiaRtoa, aadGfe*?wieh-ol*., aararalli aoatb
l ofCaaaltaad Proflt, Water, aml Cherry-ta. Beaar
l itty - itrtfa of Catbarlae, aml aoatb st aouth ol
1 _ooa-v.-ii. aml r-.Ti, Baxtar, -_-_>**?_, Vooat-r,
. Oraeaa,aadCatbariaa-ta., eaeh aad aU "? w',",,'
1 by tba aaid 88>-e_8-atioafl aad tba Beatrael Baade
r ara raqnired to ba lawat aal] oaee u aaeki bm
t alao 10 iw.ep or oth.-rwiso il.-nii thr.-.- tllll'-Aa
J w.-.-k.not oaly B-oadaay abota Tavnty-siMj.??'?.
1 CbRtbaatA-t,, tba Bowety, aad Kifhav.-.. bai riao
.' tho Sixtli aml Ki.hl!i-IT**. 808th of Fortt -0eoad<
l' st.. aml State, WaU, Chainl.-ra, an.l Cauul-st-.,
. H.,,1 Mmi'i.-iaii", aaeb aad all of arbieb bi Iba
i| aaid apeeiaaatka-a aad tbe eoatract aaade aro ra
|L*Jtadta ba Baaat only twka .? ?,.-i., aod aJaa
I Third-ata. aouth ..f Borty aaeaad-_, BBd th.
f\ Konrth-avo Houth of Thirtioth-st.; aml 8*8)0 all Ibl
.latiiiti ulbwlbBB tbaaa B8j**ra ipaaiied aoatb ot
I(**_t_-aadveatof C-tbartaa ata., bbc*. nmi aii a
il which bf tho atid B8BRBj_OBtiaBI ni"l <'"i''r',cl u,a,?,
1-'arorci|iiiro.l to bo Bw.-pt only 8868 I a*o-k) um
n ' alao lO I8r88f or othcrwiao clean tw iOfl B wc.k m.l
itlonly Qtaad-t, but uleo ail the Btt-BtJ ttmtA <>
Foartteatb'et otber Uaa laeae abeaa ipee_edj
aadileo Avaaaaa .'., D, aad C, aml EBaiteeath,
Twui?}-'!iiiil,::'ilT!.iiiT-: ' rtli-sts., and also tba
Sticiii, ii.d Mlatbaraa, o tU aatb of fbrtlalaVala,
gad tba Teatbave. aaitb ef TblilJ daartb, aaeli
and all m abieb b] lbe? ii ipeeii?tioM aml tba
(tiiitriitt aade nr.' aaly ra alied ta bo awaptoaea
a wi.l, fir th" priro or min of $908,000
a year, aaaoaatiag la tba a gwgate, Ra tbe taraa oi
i n i- ira, to tba taa ef $5,001.-000; and did Bto
offerto pay to ihe I'oi.tr. U-r, foi the benclit oftbe
riaUag fuad Ibr tba redeapttoa oftbe City debt,
orera_d abore tba paym ata leqaliBlbytbeBBld
ipeeLficattoaa, aad t!.. eoatrael aaada a.. aboae
itated, 15,000 tii- aerandy rof th<- tprm: |-x>000
tba tbird year; $ ,tK>4i ibe t.-i.tli y.-ar; |IO,000
?: i ftfth ;-? i.. |l i.tHni iba aixtb raai tit'-.ooo tba
i-vpiith rea; $18,080 Ibe el rbth y ari fr.o,<_. i tba
oiatb ytar; and $ 3,000 tba uatb yearj aaablag
aaextra payaicBt dutiag ti.e leraof toayaaraof
$119,000] aad .;i' Boel tad .imi,: tba aoatiaB prlea
itab <l in tba . aid prop a I :<>r tba aaid tona t-. tbi
.?uni of $1,881,010, yet theaatd CoauaiaalaaerBdid
Derertbdeea, baaida rajeetiag Iba Btapiaalfl 4a
tcribed ia Ibi Itaulb -u .11 f ii BBa-iBBBtkae,rt_fBa
aad im..! toBiabe a eoatraet aith Iba aaldCo_
paay aadei tba i ropoael daa ribt d la thia Bpei ifiea
tt.it. b it did i* lii-ly aad " rraptly Baabeaad ix*:
eutetbi *_.:<i aoatt >' aitb loaa I.. Browa, Wii
lltu ? ll. It v ", aad sl pherd f. BaappB Ibe
priceoi aaaaaf $W.80O a yi'B,a-aoaatlBgla tbe
aggregate, for th- Irrta ol t ajaaa,lo$.,985,000;
t- iag an axci a 11 $11 1,008 oi ? u <'. abore tba iaid
.nn ef $4^HBl,a0Btfor r.li- h iba M.i.i Coapaa.
p r i f de tba taaaa worl and tba addltioaal
.1...-I. ..: ? - .-; ? L
H ? ." N, ti <'.?? t ea.
Tbat tbe aaid 11 w-T?tb Baaltarj aad Cbeadeal
(,.. _.,.; v... : itarli g1 ? apaay batiai d ilyde
i,v-1. ti ti, n.i .i.-i ('i ? . i-i-i.. a propaaal ia
full, aitb ..ll tl.'- T'l.ii.ii' t oftbe io ** -I'i'.'T
;. . ., ,-,;... i nn ? :.'?; 'i Bfrtlfleaitoaa, ladoffcred
aaeb *i.r< 'i. - aa -??? I--,1 redb. iba aaH Coauaia
atoafra, approTtd mt!'- rnaonci preaerfbad by tbe
. ...i t, ataia ?'-:.. ly ahloh |i"i-"-.ii Ibe aaU
Coapaa] - f< ?;-' i aaal ?? gaiied by .!??
. ad tbe eoatrael aade, aad
1 ,, t .._-.'.. 1 - ' r. ..? < -? f.n uni "I"! i.'-l "I
, . ? . . ... .. ini-we. kly, Bl
( ? .: : . ? ; . ni un.'' I" tiii.e r. -
gaire, ai -I tb Btre. ta aad paMie I... ??
. ? ? -v . ? ..?; a- Broadwi ;? ba
?v- > aaia, fcrtbo prieaw
. : - '. C Ui'.:.i -s...- -
,:. i, ,?-:-., ? ?. ? t.i i propoaali ra
--,. ? ? . : | i ui, -?-..: cbUobb, didatao
, , ... ? ' , , . ' -r ' ' Wttb tl.'' ili.'l
i i r tbe i ropoeal >:> * ribed la tbii ap< -
. i .ii mo, ., .?! did aillfi I J aad oonoptly auhaaad
txoeati f ? aid < .'i <? wltb Jaha U Browa,
Wm. II. i?., aad BUppard *. Kaapf.
A.'. IB >';. <? fet .'<?">.
lhat tl.. t.inl < ? ii.n.-i i" ' i*1 bat-Bg r-j- < tad t! ?
1 .ii t, ..- f .itrtli, aixth, I
intii.; ? ? ? ?? -mifriwdi
I .. . , I
.,.?? i. ?,:,,. .1 ... l: ..'i.e -.1- ll .1
ll' I ,. D -. -'. i!.o Praal '
t t'oai ? ? ?
, .- 1."?_ ? I ... ? - ? '' ? ?
. ? ! . laeoi :..- ? t.. aay ;
:-i B aaeaplabli tt
< n abaald aieaals a ?t,xit. .i.;
j. | ta 1 . : - ,ii aaa rdaaot aitb
. ?:.. r -1 ?'.' j' ?:' ? da "t the aaid
:. . *,-, '.!..? ia d I "",, aer< rthe.
. ,..,r ..ti r haedaad aaalttadta
.it.ii.-r, bal aaade th- aaid aaatiaB
vitbtha - I i ' ?? Browa, WIBIaa B. Deaoa
.... 1 >:...,,!.,: 1 i- KaappBabigbei artae, ..- abore
1
rVt'a. -
11'..ii.i.i.--i.-i..r*. w.i! kaowiag Pat
, ( .eT.rty, CbartoB Oaktai ..i'l WU-taa r.
K ? berapable, .>.,-? r ??::..?! nml reepeae.
, . . idtbatJoho L Hr.'_n bbb, b]
trade,! a^beaaaBabB aad tbal bewa tbe ia<
.,,;??,?..? i.i.e..ml ri'it-ipufer. fMi"' ? P.
BreaBBB, CbBtfoBa _< Bfotaeatd, aad hbB OFH
I , 11 it. t ??? aaa,bj trade, a better, aad tbal bc
...nn.,!. ia.? tad rtaBted pertaar ol
Praaeia I. A- Booto, ( itj laapeetoi ..
, tbatSbapbetdP. Kiappaat, bj IraW, a iai
low chaodtar, and that he aaa tba lattaaata bbbo
cUto aad tBBBtod pertaar ol Jaba B. DbtbIIb, Oaa*
pocatioBCoaaaalB BB_eaaU, tad tbal oaly tba
Mid Browa aad Itaroe bal aay, aad tbey bat little
,_,."i, ,?.BBtiaeaoB,atdBefartbalaatrUlfany
Weix-ptlya-Bbe tbe aaid aoa-fae. aitbtb. nid
Browa Deroeead Kaappel k prtaaea mm f"f the
tomBtaayaaB$^0?bugartbBilbBBwbbA
itoflaMMcCBfi-ty, Oabtal o:.-! Kiaf-tey oAnal
..'. j.i-i.1 Bdo tbe aeaae worb.
Ttn'h S/i.ii!i"t'""'
TbBlbBaaaaOaa.taaBja, waBbaowlag Ibal
Will'innll. |>-Y-?wBlbelatlBBe aaaociate un.l
Ibarepatodp-taBef Fraaela I. L Beeje, dtj
In^BBforraaid,laaBil .lo.." ba i:!.;? aaid
Booto aa City laaaaetar, aad tlBtl tbo aaid WilUan
in Dovoabad baaa aaa-laed bafota aa laraati.
?tia.BJaitteaof tba laaa.f taa Btata af
1 N.-w-Yor., .....1 bad refbaad ta bbbwb eartalBga r*
UoMpattoblmaftbeBBblCaaBBittaeBlaOta le
Ua traaaaelioBB aitb Iba aaU Boole aattlaaa.
,,?,,, ,? tmttm by Iba iBfrteeaBBd ad Ua
,??,,, ni ihB bia aaeBaB ta Iba bbM
qaeetioBBBbei eoBpaUad bbb diareditabI- aad
LaagtagtobiagBBdlBl.i Baotoi aad that
tho aaid DeToawaBaa bbBI aad bapaapar pBaea ta
,,,,,. ;l(,,ntra,,l,,r ii.,k tol..'.!o.i.M.ml,rtli.'??."i
??.,,,-?. Mperriatoa' aml ,-.,.tr..l..ftl..- aaid Boo f.
:,,,,,, ?,ve,t!,-l-H, ?il!.iilli|in.lcorr..,..ly tn,!.' tlm
Ud eoatrael aitb tba aid ttaaaa ******
:,.,r..'. .ufnorpriietliaii IhB * ahtah Bbet
?.?, ???,., ?,,:,i 1,- pertoaa.f greatea reepoaalbUity
offered t" de Ibo bbbb h'"'1"
BUotntk Baact/t-BfiBB.
.,',,.,, |ha aaU (fc-afcatoaera, bAb ibay bad
.nii.r.l'tl.h-.ontr.i.ttti.lt.lin U B-.,WUUaa.
l-LDBtaeaadabapbBdKaa|t,iBaBtedlalbeeea:
;,,,,,Iim.,1.aml?x.'.'..t.'.lbvtl..m,ii..l.tlm""rui't
'an.l fraadaloittparpoaa aad lateatl.?r?a~_
,:,,,.! t*.-.,U..,it.-.lhi>-.i.M". th.-f-II. wintr.-hu.s.., v,_:
, ..hatUieatipelBedaadagreedtbB thia eeatraet
- ! ihall not I-ter.ii.nBt.,1 by tl.e sa.d (?oi.'nission.'r*
I '?? mm, w.ri.\y laabalaal paaad, nor for aayeaaa
r; otber thaa aaeb ahlel aaabHla haa ba ragwdad *>
IniiiaiT an.l BbabBtW, t.kmg late aoaaWera
tn... iha aaopa -ad abjeata af tbo o atreet, an.l Hm
geaaral-BaaBerafe-aeattBgtbe prorlsloaa of tt..
sam.'," Wbieb aaid rlfiv.e WW4 W9% itl tSXtM tb<
iiri.-irial [<>r tho B-RHa-B- spocifieations propared
u. 1 i>sucil by tho aaM CouirniHsioncra.
Twlflh S/rfci/irattoH.
That Iba B-al Coinmi-Hiom-rn, aftor otiiittinir from
tba Boflaaadad apiiiliaaitlnai s<> ataeb of tho -rif^aaj
apeeifie-taoaaai uia.lo tho Mayor, Ald.-rmen and
Coauaoaattyaftba City of Now-York e_ee-toiy
paftkata tho oontract, for tho BaiBOflfl of .lepriving
ih" Aiinl eorpoiution a_ far ha imismiWc of a tt tx-ne.
lii ial interi-Kt j_ tho contru.-t, aml ol' B__fl-di_aj tbfl
Baid eorp'.rati n aml its aaRBBBj of an.l froin nnyaml
.ill powar am! authority ta eotitiol and eBt-f-O tbfl
perforniancc of work umlcr tho said ('oiitraet. did,
m-vcrtheiesa, iuscrt in tho attcat.ition B_b_B8
af tba eeatt-Ot, rm aaaaatai by th.-m,
?ho f"ll'i'.vinir aaf_B, viz: tbfl Baid
Mayor, Ahlerni'-n and Cominonalty (>f tbfl City of
Ni-.i-Vork.hy thoBiiid C.liinlt'rey Cunth.-r, Mayor,
JobaT. Hofiman, Ba*8R*daa*) Iflottbaw T. Krenuan,
Controller; Framis I.A. lloole, City laapeatOg,
aad .lohn k. Deratta, CoRasal to the CogBorattoa,*1
wbiah aUd ciau.-c araa ?o __attad wttb laa Barraat I
aad lYaadaleat perpaaaaad _ttaa_aa afatlaMpllBgI
io himl tho M_d C-rpetatioa to th" payatoal of the
BKweya laariaod in tlu- ->;ii(l eoBttaet, without per>
Ditting tlu- s.iii! Cnrporation or iM08-8888 to havo
or exoretaa aaj powar or authority aaaar tba con
tr.i.-t.
Thirttt nth S/?r,fii ,ilion.
That tli" B_d ('"tnmi.-Mion"ra, being BB?BOa-Mal
aml raqaired by tba Bad bbI to BBaka a pa*_k eea>
trael for Ihe pMARBiaaea ot public work. did lataaa
aml omit topeifbiBi Um daty bapoaad Baoa tbeaa
? nl act, bnt <liil willt'iilly aml .-omipilt make
iad exeeata tbe aaideoBB-Bt iatbabro-aaaflaai
,ta imiiinhenfn <.f the "iiii. i tbaa aad aow bold by
?I.. in, aml without any coiitinuanco |otheirBB4)>
ii BBOn in o::iie; and thal they 'li'l ??? with the or
rapl aml fraadaloat parpoee and laaaBa-oa <>f n
Btnptiog tho eoatabetan Oroa* any aml aO powar
aad eoatrol otber than Ibal af tha pflaaoafl hy whom
Um i-ani baadahTBl taattaal was aoriaatl] Baaa. m
ifoieoB-l
rnnt'i n'h Bytt\tiettion.
Thnt ti.o Hiiid ronimi.A-ion'-ra, baiflaj oaly <-tn
[K.w.-r.'.i by tba aaid aetto Baka aad ezeeaU tbe
.-ontr.ict th.-r.-hy uiithiiri/.e'l a.nl reijuin-'), WT08of
tully aml eorruptly att.-mpt, by _M tOTB-SOf thfl
loitr.i.-f iiu'.'le ai.l i-x.-ciilcl hy tli.'in, to rj.?_rp,
aaiaa aad bold Um <iir?-etion an.l eeaBel af tba aarb
t.i I..-ii'.ii" nnder iTm oald iTnaritaot. nnd tbe el aaa.
iu- oftbe BBaatfl ot* Um aaid city, BBd tba leflBoral
,re t:.i i. ii"i.i for Um tana <>f t.-n y.-nr~, aad
to divc.At tbfl COrpi rati.H) nf t!.<-I'.ty of N.-W-York,
aad ita o_aeere, froai aaj il'"l u" Bowar, aB-herity
aad eoatrol la tba matt.r. Ail 0/wbieb li raapaflaV
fully bu! mitteil.
.IA.MKS 0__>?_0*_T, BO. 'KI Firit-avc.
.V, u-.Y"rk, Auir. I.r>, a-BR.
lu and r.,iii(y a/ .Yrtr? l'./rlr, ,.*.. ,1,-iniea f.rnirory,
b lag iiui. awota, aaaaa** aad aay* thut tb<* f'.reiri.ii.K
eli.iri;. a aud an-.-ili'Hln.i.a nre trii". t.? tbe bcal of bia
Viiimb ilire. aml aa ba venlv b.-lic-v.-a.
j mill Oaaaoar.
Baraaa tt aaaar* bm RVB iMh d.v of RagaM, i^i.'..
A i biui K. i'i t ii.. * aaaMBaMBM uf Uc-di.
OIIIII I'OlilIICM.
? niiimlioii mt Ibr ' Kinli. nl" Hrmarrii.t
? f Olno Ilinr >urainaliona un.l I?li?l
r.rm Tke- t8ar ?q_t'r> ??--- -~-?-?-l oj
.._., .. . ??? -1 Ibe .Bairoiaai. ,
Hpar,., ...:,1M> t., Tba N. Y. T.lbuna.
(Oi I'vini?-, ('., Thnrailuy. Auguat 17, lflB_
Tlic Badieal wing af Un DflaBoaraay ii.-ld n
??..: raaBflfl B aay nnd aBaaBad an lB**aBt-a*t I ara aR*>
BatJ ?? a sinii-1;, bat, aaaaad by fl_*R__B*_r l-onir hr
I... niiraiide'liilt.iii A. Wnite for I.i.-iiI.Co.criii.r,
? .1- T.l'l'lllllllcd.
I !.. pl itmrin iiiilorieH.St.ite anvereicuty M Ibe fnll.-At
et'ent. il.-niea tl.e mrbt of tbelioner.l linvemment B
i.iisa iiT.'ineA!.. eni.i. r:,,tii.B; paalaaB aga-Ml tbe aaa
Baaataaeflhe wrBef baavaaaaawaai aaaaai-i la-aaary
i iiii,iiii--i.ii.a ti ba '"ily V/|_a*aj888 t***8aa_ttaM| opp?aea
pabbe o*bt, BB-oaal baaki aml payar aBrraaayi kaaari
ii-.i: TT-i t i\.itii.ii and baa tiadei aaaaaa tbe rlgatef the
iliiu-ii.iT.i :.: to .vi.uti.-ipate ..lavei; condeninK noifro
Aiitirn,."-; ih i.i.iim ck 0*8. _8_- 00B8B___Ba 1188*88,
md elaM i ? Bb a aaal iraUea that Iha tTaaBara Daaaao
. ncv b*i beaa a-vhtfl i aa tb..Iflaariaa*, and thal aaa>
imi ia oaly be reaabad by 1 uuiB8rtrael__ tba part]
ou tbo bimiA af st. u- BBfajahjaty.
Ibe Barakaa aB aaabaad tho wafafaibBa, basaaaa
U b nl - BB 1 aMtb-Nfa
The aaw party B alroady Biwaajy srgaaaaad ina.-v
er.il 8888-888 "f UM State, .nd B bOBBf Bd BB/ earncat
BBd det.-rnniieil 8*8*.
'ii.. r.'Kii'.'r ilean..r.,'ic CoBTeauoa will aa beafl aan
W.-.-k. _
Ti, tba *a.o. ial?J I'r. ?a.
CtaC-OtATL rriday, Am:. IB, laaa
T_a D.-iiuxTiitii st.it>' Boreraigaty Conven
tioiinaa.-inbl.-dut ( olumbna ItflMlday. Mr. Mltcliell
nf Kaoi Co wm anolBtcd Cbalnaaa, and \v. ll.
MbobbII uf Bighlaad Coumy, Baaratary, oMexander
Loag H'hii loniniated for (iovernoi, .nd Cbilton A.
Wln'.efi.r l.i.-iiteimiit-(...v.-rnor.
b*troBf-_M8 flanrelgatj laaabajMaa aaMaaaaaaa,
Tllt: .niMBIBBII'I'I <0*4fVK.>TI0.f.
Variauo OrRiaoarrfl Juairial Pratrrdiago
- AalUI'aafloralloB "Urgra I'roopa *aoi
Uaalrd JrlT. UbtIo aiarrry Abal
..hrd Klrrliaa ia Oitabrr 4'rrlaia
ArlB la br Iti-ininrH.
Nbw iiku asa. Tliarailay, Auir. IT. IM_
The Ttmtt lui" a irpecial diapateb Rron Jmr*
BBB, Mi". 'tiiled ti'day, giving tbe pr.H'eedingaaf BM
Sdlasbtctppl I'l'iiw-ntioii.
An oi.linance, ratif\in?T nil in.li.-ml prooeodlrigs in
ii,. Ci ortfl, ii..-iii.iiiigaiiju.kui.'i.t-. _-4_*88, fMadsead
imlii ini.'iit.A bIm raflfrlB* bu BU-Tiagc*, oo*tr-ota,aad
s.il.A Bkorattfyiag n\\ _t*M law* |au?.'.cd iinnngtbc
artf.WM aaaaaa taa IrMraaattaut
\u iTiIiiiiiii.'.' problbltlBg tbe I..)_i?latnre from paaa
mp any ln* lopooiag nny ciTildiaabilityor pnniabineiit.
ur forfeitara >?'? r*t*t?, ui'mi any BitlaaM *Bgac*d in tbe
Bl* war with tba L'ulte.l ?fa__eaJ <>r f..r tbc pol""'111
,l|ilni"liAo<-c.iM'>Iied tlicn-i')-, W M B_M paascd to ubl>t
' A ni.-ii>..ri il w?a adi.i'ted lo b* pre^. lted lo tbe pTM
id'iit ol tlu- l'iiited State.. prnyinK; biBJ not to (tarriion
Ihe Btata witb negro Irooaa, whaBfl wua n-ferrcd to
li.-n. liBtcrliaua to bc by lnui forward-d to tbe Preai
A ?888888*1 waa alao preaenti'd praiing tbat step. b?
t.ik--ii iii behalf of detl'i-iHoii DbtB nu.f Oov. (llark.
('Alllo. II.. Wedlicsilliy. AlllT. Ib, lrKfcV
Tlu* ('iin.>litutioii!il Coiinnittoe liuuli' u roport
thateaabflbaaaabfl made in tbc Constitutlmi oftbe
BotaM a^ will biTD.iIt'T i.ievejtt Slavi-ry or involimtnry
m iv itu.lt- oxcept for enme. nnd atnking oat afl patBaaa
of Ibe old Coiistltlltioil relitting t? Slavcry.
Rnordlaaaoewae alao raported profbttaflrfcr the
eieitioiiot -4rafljreaaflMB, BMrobara ol tho Lafl^aBawR
liovcriior, and other State otliccra ou tbe lirat Monday
in Oc-tolM-r, toaarva two veara; alao. providmir Ih.t au
jnilii-ial nnd tniiiistciial oillcera uow in ollico almll con
tinuc to I old their ollicoa fot tbc remainder of tbeir uti
cxi'ircd tertua. _____
-lieaecoiidCommittooalso prea.nted nn MfB*""**^
ratlfyiog .11 the acta of the State ortieea not made i ai 1
Ol tle r. cent war un.l not iiiconaiatent wi b the ? . m. U
tutioiiauf tbe L'uitcd State* uud tbe Mate or AliBais
?BBB*.
lloth reporti will ho ad'.pted.
deciaion notto run tttCtMt^&l^&A
\ ,i.. Di.tr'ct. ..nd in a com..ian..ati..a t- IRl M *i_ ol
Autf. lt.. deciJei to inter t-ccar.nu_.
THE KETCBUM DEFALCATMJi.
H1LL-ST. RECOVERINC.1TSTOIIE
Ketchum, Son & Co.'s LiabQities.
WH-B-ABOUT OF THE DEPAUITEK
GRAHAM Bc CO.'S LOSSES
ATTACHMENTS OF PEOPEETY
Thn K?tchuin defalcation has c<*a_ied to be aa
al.Hnrl'.i .'. "i.h tti.m, thongh it itill excit*a a good doal
t.f utiei.t.oii audintcreat io Wall. Wiiluim,Fine, Broad,
and ile t .-??i-.-ts.
OXVKBIFI-X) PKEDICTI058.
A great many croakers in the baukingqaarter?finan
cial XhsaaHeaBB liae tbeir (jrcciaii prototype?
" Propheti of plas'i*!, f irever bo-ing 111"?
prt-ilicted two dayi ago tbat tbe luipenaionof Ketchum,
Son k ''a. waa bot the beginning; that before thecloao
of thii weekaicorcof tbo sirongcat.ind oldeit _o_aee
in the itrert would boi'omi>elledto stop paymeat; tbat
the painc an<l cri-ia of IMI woald be rcpeated; aad
that all who wifthed to bo *eoure ahoald inveit whAtBrer
tht) luid iu gold, aud Le fallow until tbe commeroial
?t..nn iwept over the land. Theie aomber Yatlclnatiooa
1 f.rt'iuatfly ?re not to be fulfllled, judglng from preaent
I a|ipearaaee*.
I- the B__BB over.
The rmr.ie. in mot.etary aml at-aik clrclea ia entlraly
i.i.-r, and Wall-it. h__Miu-.ed.ta natural appearauco
and tone to a great extent.
USTOC. DED UCM02.S.
There were aome ruinora y.-iu-rday of failures and
*u*pen.ioi>* but they were without foundation; and aa
the rt'irry ba* ;,a. .-.-.I, tbere ii 1.'tl ? r<... <>n to apprtibend
further tunibling of the financial brlcki. Capitaliata
aro unlooiing their ptir*o-_tringa a little, and tbe baaka
ar<- far atoto wiliing to loan than they were eren on
Tl.uradny. Jhey -crutiniz- paper rery cloaely, how
erer. BBd B iil n.it t-ke any tl.at they do not regard U
good beyond any eontingency.
THE 6TUEF.T BECOYEMSQ ITS TOy_.
ln adfij or two W.UI-st. wi.l bt- wbirbog and boiUng
and ir-ething again in the furnaee of ipeculation BB if
I nuthinir bal I ver bBBBBBBt, and Ih" e-capade* of Muaa.
t'.nl :i.-.,l .lenkin* and Ketchum will be entirely forgot
j ten. \* all ?t. i* v.-ry ex.itable, bat it ia very elaitic.
; too, aml aa iecsntion eaa BBBB-BB iuch beyond a very
' brief -liile.
i Erery babitn.of the .jii-'Tter ia too mooh oocapied
j witb liimielf aud hia own aff.uri to permit tboaa ot Oth
. .-r* to trouole him. Tho I.*.??- ?fto day only stimalate
the energy and BBBJ-BBB tLe bolilne** of loaera to-raor
n.w i ai.,1 aaaatTar Ihe Baaott-1 bsaag and tne indigo
! bue of t.iingi generally. mencau aiwayi be found wbo
will take ri-k* at a pereeutage.
Wil. *t. i* the nbode of gamb'.era or. a large ecxle.and
WheBBtae BBBBy *? IB bo mude or hoped tor they will bo
f.mi.d. Nothiiig fBaaahOB what Virgil calli tbe mttri
'?i ra tn./.a between Uroadway antl Hanover i<r-are,
and ntithing will swe tbe letting in of the Atlantie
upon tbe vitit horile of money-ohanirera.
Kh'l- HIM. SON 4 C'l.'B LIAIlIUTUB.
Me*it?. Oalhoun and Bement, tbe Miigneea of
K.-tcl.unj, Son A I'a, have BB ftt been aLle to deter
mine the extent nf their liabilitie*. and ao lnYolved ara
th.-ir affiir* that it is j>ru!.ab!o aome time moit elapae
lief.ire they sre det.mnned. Ineliiding the forgerieaot
yt.nng Ketchum, it -.* .uppo.ed the indebtedneaa of tbo
ti.m will cloaely apj.roxirunte to B.VOO.OOO. Somt- report
tboaa figurei aa ex-U-geraled. and declaro t3.-00.0-0
I * ;" ' SU-dt? Wt'-'i-' -i'ui'' '_.--*-_-(. ?e __xo-_t wUl
proYt'.
GRAU-.-I * CO.'B LO-8ES
are eatimuted by theiu. iaciudiug forgeriea, depreela
t.?n ofcre.lit* aml itocki. at 01,500,000 to Bl,-.,000.
Their aaaaa they are actively enaaged in collaotlng.
and hu! cathered together 9****> or i-00,000 yeater?
day altfi noon at the atSBB of bank bonra. ,
WUESillBOCTOP YorNG KET'HUV..'
Ituinor i* ?till busy n!. mt Ketchum. jr'a _where
alio.it. and all kmdaof rtporta are in oir-tilation ret
aaat-BB the direction lie t??jk. an.l MB mode of journey
mg. Kaaaa ?oeini tob-'lieve now that hehaa gono
aliroad. and tbe Impre-iion ii grnwlng tbat be ii itill
in the city. N'oi.e of the dc'eitiv.i are in learch of
hnn here, we un.lerstam!, and he might eonoeal bim.
mM in town for moiithi without tiein;; duoovered. The
lateititory ia that he hai aa.led for Cuba ln a yaoht
that left our wbarve* the night tho d.-f-lcation woa dia
,.,*.-rtil, but tliistale canuot bo trai-ed to any truat
worthy *onrce.
1119 TOOL IMICDENCE.
We h.v. heard of ..ne ofthe paaag man'I attempts to
l.irrow Bl.i_J0.U?)on hii own cbeck abont a lortuight
BgB 1'"' taBBB ofthe bank to which he apphed. told
bB ba - eaM bBta taa m.-ne*: but Whaa the check waa
Baa u. n aro aaaerttled. aad th.- aalaB aafaaal t? re
ceiie it on tliat aasBB-B. Ketchum preteudod tti be
higbly in.llgnant at the hck of eonfldenoe diaplayed by
the aaaVB. BBd aiked him if he dout.tod the oredit ol
Ketchum. Son i '.'o., with a lupil?BBB oir and adaib
t.f augry aarca-am in Iii* B_N,
ATTAI'IIMEJIIB OF PBOPEBTY.
In a.l.lition to the attai hinenti of tbo defaulter'i
housel.old fttrnltuie in Midiaon ave., othera were madi
veiterday morntng. L'pouthe appliootion of oreditoraol
Morri* Ketcl.uiu A <V, the S.ipreme Coort grantod at
j ta. hiiieiit* agaii-Bi tb* tiria projierty. Tho affidavita ou
j which tl.o xaine were granted wt fortb tbat Morrii
Ketchum and Fdward 9, K-tcliuiii were eopartnera;
tl.at M.irri* Ketchum wn n non ro-ident. and Fxlward
It. bBBB nn aUcontling debtor. The Sberiff plaoed
the*epr.K-e*-iei in the hund?of Dfjmty Morpby, who at
t.uhe.l the f.illowing rt.il eitate bcioneing to Morrii
Ketchum: The jiremi.e* No*. 3 and _ Broad it.; th?
pr.ii.iM'H No. '-'-''1 M'al'-at., bouse and lot in Thirty
eltrl.tli _t., near l-'ifttiuve.; home aud lot in Thirty
| abjblbrt near Fourth ne.; the houie and lot No. 4J4
Fifthare. The real eaiate BB wii-d u eitimated al
aaaa hulf a aaU?aa afdabara
.TIKXIIO.
?
lTl.iwm.rwa D.tew l. tmei Bifc-Beleal. al
il.,- MB-rala-KxpalrialeB Bcaarla.
\i m OB-Biaa Ti'.uriday, Ang. 17, lr?ri_.
|_daaxoroa dataa ofthe btb bat awracatred.
i-h.__._____.eaatalBBIB aawaB -ereral defeato ot
th. i'.;..- "i.r"'? l***** ?J-'bl?- Sm?" ,orcM
oa btithMdeionly were eiigaged. and tbe re.ult. BBB
?__ra_al fonfe'lerate. BBTt in Mexko. and bo
aaa?a -aiaraliaid aaaaaa ofthe Baptaa
-m*
Flre al W.terbary, il.-l.aaa 840,00a.
Nf.w-Uavhn, Kridar. Aug. laVJBBBBh
Tbe large battoa Caotaryof Multby, Mertoa
4 To.. in Waterbury, Ct, wai totally deitroyed by lire
tbn.iii?>riiiiigiit3oVI.H!k. ,,*,.__ ..oripahJirb.
The lm.ldi.ig wa* ontirely of wood. three gfJS la
anditburued l.ko aciuder. Tho loaa ia ar-.00U
"SHralaa. probably the aBBb af BB****f**mmt.
A large uumbt-r of banda are tbrown ool tw e?i-^
"'The bnilding ii to be immediately rebnilt.
?Baaabaaa gjJgS*]^ n. m\
SBWr^_^ ffli-d with tbe
The bteeaaeff M^_fJ^_ Clty. The Uttar waa
ateamer I'arkiaU BaaaB ? f >0 UTe. wtrt
|:,fTnbVi!ua&_n9niB.-d

xml | txt