OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, April 28, 1866, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1866-04-28/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

/h\/M**_\ **&
_itA^S^y-^
ur- *,-?'?m*Zit*t
V01" XXVI.N0, 7.MK
NEW-YORK. SATURDAY, APRIL l_, 1606.
PRICK Fom CKNT&
?, s r _ p s i i
D
(>r..t *?? .'.'li'"'!"" '?' '' ' ?t^y- ditt.t't t" r*
tm j . I...U',. ... af iBlaaea aahaa
aadadaaaM ". saethe bbbbiwhlikaaaa * "?''"?,
i . ? Baeaai
aade-Bwaiil liijatnaaalai tm n.- Biilaialaflh.
CaaaaalBtflflaflUi I I ? " ...????>?'???
aflfflia '.- i. mk ? ?-? leeaat theatiaaih,aal aaal
flUiaa , ri W I * ' ' "B"l
Btaaa lha alw J iiBail BBOOflABD-B OEBMAB
saaBBaaiafla aaaeertai nawt cti*
tii-ted ir.rtir .,-er-of iivl'-rti ti.i.e", ? I Baa (! Ihi gr.at.it wrtter.
iiti- a rT?r rr?-.i ? --i Thla BBttelflla aaw BBflflBflfld MaMMB] aad
.1. ? j... .i i:,. I....1 ?? .... l if io i-tj ftra.t leitlly ta
BBaa aaBa?ai ?*iyaa) i-ad
V ..t. ., Iw .dl.lT.il all.tltiOtlj BB
BHsaaad IhM ;:.*?. ar? aaaala*
\\? u. a at.v .l..--o ? i vtr..!.. I t BBBM rti.D aui
arnxPAi !*t,00<l
i, ?, , , ? . ,a | . . , .. . :.i i ?? i t lakad by .. Ikal ? oa i
r-i i..
KTMlMfclR
.Ulli.i i tfl.ird t. ? nieduibiJ r'tl-arit. ii M taii.u.| nfl
RiM DB WM1BBT,
AND CANM'T MABI I'KI'NKAhl*
Bal nll" fr...t..t .ir.tr i? thfl wrr.rt?juri :y v.r ..
btt mt .. takC' bj idi.it.hl..! ? U ''.I. "It'i !??'(>. : ...f.tT.
ht.Aii wtio iniMMtt* HU IBOVI11 ATT.Ml.VT.
fi. ii. lh. Ke? UtI 11 Be k. ritter -I the Fatli.t l I or. Ii T. u.
IlltiB.r T. ' .-.',.- t I r I. Pl
ti | ?(?? t Bami afl ? i-i" ??? . B?h,l t.aiiM, P*.
IhavflhaewaBeaa? i M_-_a aweeahl. ha ? Baaahei
taf *,ur*. 1 hit.- ...-dl)..... . . iv> .avn f?u,,ly. av.l I.it. b^tn .'
?t?_*d aa;tb lli.ir ?flr i. lint I *t? ud od to il ii u.er.d tl m. ta
aaayeflbari ai kaaa ihal May haflsflflaaBal taea-Maajy laa
1. ... i. ...er I laka flr-.t | ..utr ... lt. ? | I ? :-a taa
Vil tii! t'liiif tl.e ittri.ti.ii cf tl.c.e ..ft t.i atlh Ihi BaaBBM 'a i
?ai.., thayai pteammmmtttimtham BiMan ka aiaa ftaaeaaflfl
-...I tri.t an :- arlll be i Malaal l d<* U ? i
,,.,,. , | Bflfll i !? Hittir. il iU..'!. d 10 ba..fil thi tlfi..t?-ai
aui ? i.. lt i ui. dt.uk- ' Vi ut. tr..'y. LKIIO. BKl K.
i. a_a r.iv. w. i>. BBBgaM r..iarii fwaaaaBaBHaHrBafth
11.... ?
fiflit-MBu i ).a?e aeflaUfbflflfl a-t t adai tt* tmumtaa
.flt.t. i ! :t.dire.!i- " ? " mii.-.i d I j i tr. itr-' . .. ? 1 t'.. M 111 -'
BBBflBW I I.-r-v. r. iinli.? ar., ?- ? 8aJ BJ tr aadl
tiii.i, ?? ;.d balwaheal r___T*?B Beeaaal> Baa11 BBMn
tta i? tr- o_ni?rod??i by pmttm "hc hi.d Iried th. I ai ii w IB Bt BMB
.. ? ., Bil.ii ii..!;.eed BM to try Utr... 1 Biuil
-.t.i.!ta* lutt I iiad .ui int.-.iii.tu P.trut Mtaii. i .. B*Bfl ti.e ti.' -?>i I
Bfll aafl1 <; >*ck "Bitt.r." whoieeuly Ma ***ir.* ki bi tc , tn. (I
BflflflUa I nd druajed i-juor ipcn ll.e . ? u.ti a BJ i ? Bj afl. *i.d
tt. t.Ldin.y of whirh, I frir, u to make iniry i (?crrini.?d dr?t.k
?.ni tt-1, >tr, iiflti.u fMBB waa aaBf ? aaal a ?apamlmm, 1
\.,-t ,t aaitt, hipt-T <ft. t. Maaatha aaleatj i ?? IhsateaaahiBM
.i)it.m wu |>r.... yl u.d pMUyMt I ;e*i tl-it I
i.a. , r.Ti-d ?rt>at ind --eruiai.rDl l.t.t.t tn.:.. ll.e uie oi * leaa
1 .tt..o. Vt-rj teipectfolly y01ir.,
w. ii. BHOI.UH Ra IM thm haa m ?'
Krei.. BBI K<r? B Mr.-ru-r Pa.loi A tl.e raiiTuiik llt.| l.-l '
I
Ki, ti, Ihi i-ianj reipevtilile iflflflaiadallafl fiter. lo I'r Baef
. . i.rif. Uitter.. I wii ii.d.ced to ritelhtmi trial. Aflei j..b.
aaaa :???..' 1 I m theui to b**$<ui Itn.tiy :
, Wii BflfaBaat leah Mr__ ?'.' M :?? " ***>??? 10
rr^.i ?....R.t \\ il iini Siiutri, fcmin'.T IVtir 'f U.t* \ i_ ?*: ' ra
miMlllfllBafjl J) BaBflhaCbaaBa i't....<!??! ?
Htv.ifl j-m1 in inj huuily a ii'iBiber cf bttt....! y< ur Hv tlai.d ?
Baaaa ''.:tien, l inte to mj au i m-.tJ Maaa aa ?
? iptfiai j ti.yi.ti to rrmote t> diieoiet ihey ^re r. I ?
a.ti.d.-d :? r. ibt, .t.,-?.a-.- tmmmmmmmBBBfl tjUm wM ttbU
und n.ai ire aaM iu diK-iden of the lifer lon ol ipptti- k I
. 1.J .1._ . _ ?...) ..( ?>w ******** **** * H*?*
Late alto r?comm...*?- "?-"? ? -"*?" '
_~ n.." and toui-d tliam tttttly btuefi. o*l io ti.e raaUir.tioi M
UaHh. Vouit, Uuly, WILLlAM i-MITH,
M. 8t-t llutibli.K.ait.
?rooi tl* R?? Thora*. Wmtet, D. P , TMtor M Boibo?ou?h Bap
IM C i
Viau MB I fea-'. itdue to yoar eliellent pr?p*r*tloD. Hooflai.d ?
Iwtilii. Bltten, to tdd i..v tettimooy to the detext.d repuutir.t. it hu
tAittunro 1 BflWB for yeir.. at tiniei. heen troutled witl. (iut diiord. r
la u.j h.?d aud uertom ij.tnu. 1 aa*ii tdviitxl by t friend to try i
buttiar uf yojr Oa-tu.iii liitt.ii. 1 d.d ?o, tt.d hateeiptn.r.ird r-?t
?r_ ..ti.ip.cud relu-f*. my beaith bu beet. ttry imttrii y linnrlted
i aaaBtal y m vmm.i.d ti.1- ini- it- *.im I waal a_k '*.--? .iuiiur
lo o.y owo, uid Lat. berti aai ired t-y rnany of th.lr (ood eBav ta
Re.pe?lfii'ly a-onr., T. WINIKR
Roxl>oroti|b, Pa.
Kroai loba B. Wickerihtm, ef| . flrm of Wiekeritiati. k 11 itrr, .1
?oa, t!.. ceirbratod Mtaifietureri of Kaoey Irou W.jrki, No W)
<?_ti.t
1 aai the reeipient Ijorn y.u of one 0' tu* jreatoii fiT.ii thit ran o**
toii'rrrod .jpon tuio. tii., tiiit o! health. Kor initij yoari l.ite I tuf
Br??I fra.ti.'.ur o'tti-oi',.; tnn'.yir.i tnd deiiilitttit.fl cotiipiluti lli.l
Ua liumai. faaiiiy ean be liHi- lel witb?ohrunir diarrhm.
Ihirif tbe lo-tif tltoe I wit iu8.ru.fl from thii diieatr, 1 wu at
Iri.d^d by regii'.ir pt.y.i' in. jlTing me but teaiporiry r*lief. Tbi
(ua, i_-[i,?d to retntiu OOtil I wu Ir.duced to try li'.oft.nd ? l-triiiitj
li.tler. Aflor th* o*e of * MW 1-nitUn of thii etluabl* med.? .ur, the
coaa?iut ippeired to b* couiplolviy *r*diealed
I oflen inwudly tl^nk you for m h * falutbl* ipa-tibc. anl wben
rvr* I have uopportnuily, cheerfully r.coaitMud B, w.th fvll ronb
t ti tb iii r*li*hility. Tr u t yo*n.
JOllN B WICBEB81U.
ki* Vuu Peb 1.1-U.
Vroa. A. McMtkin, en) , No. 61.1 Broadway, Mar. 1.1. Iei,..
Daai Ma I tak* arett ploati.re .1. leit*fyio| to tl* efl'riordit.tr.T
rm.,*-i_ a_--M of the ?aiaaatk U^taan HMai procarod al your
_____a_aa
Jl meuiber of mt fa?!'.y hu heec for tnar:? yeiri a perfeel mirtTr
fc. liyiprpaia. Pa j-iutiou et the He.rt, aud other dlatretiirii o8ipnn(i
cl*lieri*d na*r, uul.: periuaded to'ry (I* ihovi otlebrited reui.dy.
?fcla* 1. aaflfla aafei r?*ulted lo nu_iB| ber (to um ber own word.)
*|WW WUU.i:, '
Ton ut tt libtrty to tutke tny aie ol thli you tee ht or to refrr .iiii
iiai BBBBBfla to Youn truly. A. McMAIIN.
H T IIiuibolo aa . N... WM Kr-_dwiT N.w Vork.
CEITil'K'ATE.--IN OREAT BVMBXBI OPBJI KOR IN8PEC
TKiN.
PBItE.
BI.IOLE BOTfLE, fll, OR A IIALF D02F.N FOR 01.
BU,**) y< 11 BaaaM dru((iit not hi?r tbe article. do not he p?t '!f
lt 11 t - ? i'.r mtoii. atinr; pr.pirtt.oiii tbat miy be otferrd Init*
fll*? hoi mad to 111 iod we will luiwaid, atcijiely picked, by ti
**?_.
mnui wm and ?_m___mby,
Mo. 631 Aili II M.,
1'lIM.AUtf.PIIIA, PA.
mm * evanh,
;
{Porrrtor, U> C. M i,.k*oi. k 1 .. )
Proprielon..
I.ikiIi I)iu?|iiti f_ H.i *?? iu >?"') town 111 Uia I uiird
|_aa
II. I. HKIj.MI.O.I'S
dbio ani) cnMMAt iraafBOvea.
No. A04 i ll'iAI)'.'.'?-. r
mMHJUltB A.M) BXTAIh DV.VHT,
BBH yo?K.
FROM WASHINGTON,
OUR BPECIAL DISPATCHE8.
ACTKiN Of TIIK NEW-YOKK .?ELK..ATI.*N.
THEIR .'RlirOSITIONS FCR RE(0\STB['(TION.
Arri'st ol a Bspponed Accomplice of UlC Phila
delpliia Mnnlerer.
DETAIUB OT THK FLLM II KVAdATION
PROCEEDINi.S Ol CON.-RESS.
Thf Stnate lU-feMVI wilh Ihr flouw mi lb(
Utxi Indian Tf.f?ra|'li Bill.
Hmttp of the Bill for Ac IflHef of
Navul ('Oiitractors.
A ('{iniatitiitii'Liil AiuiikIimciiI PrOfOMd l>.V
Sfuator Wilson,
The Norttifrn .'itriftf Ruilroail Bill ti-ni-en) and
MM, ?
Vuii?'..-_ Marttara af CoiiHro?.fll
Baaine.M.
*A'A-ri"ilf":. li bj 'A] l.l . ? WM
TIIK S'HSX-X. hK I Al Cl 8
Ti.i folleviaf M tba laaail 'i lh* Bev-Yal Coafrtb
.......) ' ..ui'i.- lo f. i It vm Bot iateadel '.? baa baaa
.,,?..,. | nblk ut j ??-??? ? ,. )?? ' .I..'" ..; I flflfiflflj
baked oat vo are fluthorixed ti |..: .-'.;:.. '? loviagl.il
vhieh vill to*BMViOB fa i i itod I "? Kecoaalroftioa
Commith? 1 a rii va kl b belierel U *? rj t ? _r|j
A 1'ill t?. prf.si.> f-: ? ? laal
it -ur:a a I I t I ? I !'-" , '
l) .,..?? It .1- . i| ??.? : t ::...'! ? - le*
lioflflfaflld, MBOMMBMfltiateat vitb thefu ? i.
! tl.e I'ni.'i . I .- r. -tiT.-tl t" ' . '
rigl tr i,i ,1
tk .eiiar, Tbtt'ongTra* 'in' ly ',.???- ,-,... t, :
rtttit.tatii.il to th.- i . - ? -! ti.* MTeral Btatea, m m.
iiinei.i!rr.rii! tO tfa ('. : -I.I'Hii n tf tfa C.it.d BflOlB an art
i .e in tbt VI ru* ti'iu.a n.p
Ast.clb ?. Sflcnoa I R.ir.^.rtJiv.a aball t? appetttoiied
.
. rn. wl ? , .-. rd I
.......
jr ...-..: ii ??' '%'..%... - UitBi
ti ui. tv%. tv . i. v- .. - ar ahall M *i ? ? ?
. , II.* ln
-. i ...,.:.. i. tben ? i
_..,,(... - . - , ? ? ? ? ? .-...:.. i . i ? t
.I .-?,:? i M I- '. ? I .|. .1. 1 ?? I. .-'.t- '
.-,, . i , ?,. i . - i] t. ti r .. I' ...?'? %?
mitai.ly .til.efet! t. Ilii ..ir ibi rr. ' ? , : %...*? U ad aad tol '-rt
, i i. ? il- | ... . ii'i..- . . . ii
.le.. ai.ll It l i -a I' Ia | l 1 f. ? ..- ? .1 0 '.i-tl'irl.-.iUl tfal '
B4 '" - .
.-,, !., I ?. ,|| i i . . ? _ ? 18 ? ij b*t*
? , : . ? ' i ? r of ani ati ' ' '
.... . . .'T.. r . r
, . -. ! -. ?? ? I , '.rl *1 ..
-n 4 i ii - . ? - ' , i ;' '? ?i
.o.. i. .:.. | r. %i... Bacl ? ?---: ?<
,X .--.,. - -. ' - '. // ??' ' h-i
rint.iolicet tj thi \JaUid . ' .4 ? ? ' grui ei
fbatfl r the a tc re. ited an_i odoBi al a'.all
t.ait leoou,* pau ui tb* ( oaeuteUoa i; t..- ti ,i- tl BBBa anl
uny Mat" Ial* v . ' all bare rai,l.-.l tfa ua.
aud ilikn bai.- iuo-..!.t i IM t-i.tiiu'.. o ai.d iawt io tot,
fnr:: .ti I rr. - ,,..?? a. a from e'ich
BBM if tvuctl .'i.l. .-.. . l.'.l aiiat ijtu.iil.rtl *l ." aftrrba.n.f
uhentherreuii.iioatt.nfl o_fae, M adaltted -ui" Ceeg bm
Elau".., pi.'X .... ., ii...,...,. . ...... i .!.?.. ... i,. v i.Tt.i r
umlrr tl * I'l'i.-I *-' -f-- -' ?- .eai-J... .-...; -I i.-i I ? ??
Jtrrti 'l.._rrr*d4-nt antl X'ri-I'r.-.!<:.! of tl" Coflfi .:? r
flB S'at.a Of Aiu.r.. . -.Ifa. tfa Bflfllt I I l'< I -.'Ii-i i.t*.
at..i Ib. ii.mr ? .-? i.f: 'ti II.* efCoagn -.!'?-.???
utt 'ihs^e ?iis'. la '.?!! -i ooaotrloB. bbmIm mjbbm cf
thr Ciifrtleiate State* "f An cr,. .'.. .<? I alh .!
Tk,rd Ueudi af l)> ,iart.i.riiia flf Ito I'mted State* MBrl
..( th. Army flfld BaTJ oflfa I altrd St,.t.-? BBd ii.ii.t.'-:i "f
Bltfar lli u*. o! I'.ingrnt 4.f tbe lultid Statea wb>. mtlni iu
the late aVtfaUloa.
) TbflB Vfa *<*t( 1 a* oflrWra ef tl.e i"or.f.il*r*t|
j Siafa ol Auirnta M-callal tbore tfa rn'e of coleael la thfl
1 arn.y, M rr._i*. r In tl 1 KkfJ i. a oflj tb i.... ta toternoi _4
tltfal of lh. i-i- ??; Coi.ifii' riilt Hflflfll ir.se aui BflflBMri
?,, i ? I,-. i h
Kijti, 'l'uotr who hare irrtled ofllcen or n.ijirr. or Bllwfl
of Ifa art. y or aary ..t ll." I i ited Btataa, i aptarsd .li.r.ng the
j late war, etfaBVMe Ifafl lawf.illy a. iiritoiirri of ?ar.
8a i. kaiat ?? .'- -ti.tr i ...i. ud 1 tal vt. > i. aay stat.-lat. iy
ln iMiiueiiiba iliflll tata r.n:ue.i ifa faagaBg aaaBlBMl
t.. tfa ' ..i.*l tit.i.i. ai.y i ait "f *.!-e il.rei t tal umler Ifa a. I of
\ Ang'.-f, lf-?'l. Biii.li r.iBT reoiRir. ili<- an.l anpald in 8i.il.
State, Uiay he us.utut.l flBfl faM t y ? M h State and Ifa ; *;
ment tfarflof upon proprr MMMBOB from *neh Stat* to I.e
girsa B tfa Seeretary w tfa Tre-uiarya IM i aitad statr.
rnny bfl i?.8ti"H.ef! for ? j^ri.al BM i:X<.re.lluf BM yeari frou.
auii ufter the pai.a^e ?: thu at t.
(iKN. Kl TLIR AMI) THK PBB'-inENT.
Oaa. Biti.t bai a rary laa| batrrWa vhi Ibi rr.t.
ilent t4?-iii.'bt. Kniii'.r attr.l.iitia aj^cial aiguibcaDOe t..
lha I'mtiucted c.ii.frr. i.ee.
TiiK IU88H88 -.'ot IH1_0TT8_8T.
Sn.f i tln "Uhlilisbiueiit >.f PrrfltfBM 8 Saving* ll.iuke
tlip.upboiit tlie Soutli, th( (IcjM.aita have ateaily fcaHaaaal
, OTOBJ MflflBh until Ibfl [.r.-seiit tiiiie. Tln- lotul aiiioiilit ..f
\ .|.",*.?it* ti.l.l I.s the sari.-iit l.raii. ii.* i.l il.e Krea-.linen'a
! SaTiii|_8 bihIT rrtit ( "-Dpnny'- tlie 1*1 ?>"?'- vm $I7-V
{ :*?) fltaoe wbich time thia * .m haa been lairely aug
liielileJ.
BBTB8CI UOBiriB,
The roaotpM fr.'ti. lataaal Bavaaaa (..-day aaaa
|I.78,'ZI7.
1ARD..NH.
Atnoiig tln- Mawiial paalaaa algaal bf Ibo I'riai.ient
yeaterday w.-re'l-f.*.-for J. T. Mnnr.H', Mayor <>f BwV?
Orl.-aria, and J. O. Biiaa, an Alflf-niiaii flf ll.at eily. The
Bbaaaja afoiaM Hppt Maaaao^ al aaaaarailag la paoeaia
the aaaiaalimtioii "f OSBUBOltaa Hiiiiiy ..f tho I'liite'l
htatra iiavy, l.ae baoa removed, prineipullr. it ia latoit-J,
Ihaaaajh oiMmm kraaabai ba ihn Ibaabiaal by Vice
Adiiiiial 1>. (J. F.irragul.
BBOBiriB FROM ( I BTOMH.
Th" reeeipt* froui 4'iiit..|iia at (he ja.rla of New V'.rk,
PbBaiaaahhi aal Mtfaw ta tbt aaal aaHag Apnl ll,
wer.:asl..lli.w_: BoV-Tott, trVaStyBi V.t; Phllfl.b-B-.lfl,
$i;,.','-7 Hl; Hallituore, fx'.l.'.lHI tk\
WAHIIINOTO.I CAMTARY AFKXIRB.
I'liffirTiiDat) ly th<- report <>f th? lloard appfltaM ba
baaaol th. cauul Vhteh runa tl)r?u|.'li tho hflflflt*flf tbfl
city, an.l lo r0008__MMt4 lu.-us.irea f'.r Ihfl BbatOOBBBt Bf ihe
iiuiaiiiice, ( uine bM lut" t.. re. uit in uny l.enetit lo the
riaiilcnta ol the (npital. The excaration ofthe d.l.nt
of veara will iii.t i.n.bal.ly boaoaaBMaOOl nuler a inniitli,
aud iu IbO ojiininti "I the tiit .lif-al friiteriiity, will only
Bfluli i;. ?!i ii" aeoae, htotoad <t i HaalaatloBi af BMvtoUtj
ilnriliK the gflMBM BBBthfc
A RtXKMfc BM IHIOM.
'l.i Ci-flHBiOfl-OOn "' I I.T tl liial H'Sciii.c. If.-dns. H!.
.!. re.lth" MkalU ileciM' n:
* Al! HBBflB MT im-.n."c B800 prff rly liml nll a.-tutl
loatet in Iiusiiichs, mar I.e Ifldfloled from ihe ir.^e intiu. r of
tfa yeari bet Iobbm aMtatoed after Da Jl, i*-'"' mbboI <
, H ioi:..- for tbe year. Lomtb uviarrM laifa pruteeu
lu , oi .im kiii.l ..I bMiBSM raav Iw .le. '..te 1 froin galoa in
?1 .t-.r l.i.l roi fruin ll."*" |...rli...- "f ii""i:.' ilrriiv-l fn-m
fnr,] areataMBta, aueh m bonda flaortgaga r?aM an.l u.r
llba ' aa. aoora ahoald abo ba i .nful bB Io alfoa ihe Mm
ti.iu f.i i ..if.iiiita ilaiuii-i! tf. lim beea bei Ib buaifleae, vbea in
rtailly l.ny ahouitlb.' rerar.led at kMeflMMBM or Mpsfldl
BflMi m vfaa BsrckaaUarpsfldaaasy la bjalBg .-r t-ar
tlaiilDK lor rrcreutioB. oi Bilor.iineBt, .allirr tban peeumury
pr-ihi. PeraoMtrarellagabaflttfaeaatry a Ifa agrau ol
VMBfalnrtlT "r .l.-nl. laasekingordera f..r good- aa at;eiita
of one p.-reti; . or tirii-. oi ii ii.eh ai aulari-d ilnks or MM
hiie.l ny tfa inoiitli. iboald nol Im- reajuireil U) lakr ll. rnar* at
1-BBBiaM _.i..k..ra. A il parli ?f .letlliou Ba - ". MMBBMh
ti.t h.-n witb, urehrreliv reinkfi!.''
ARaKBTKI) 4).N sI'HI'll |< lf.
Thia inoriiiuc a n.an Dflmed Pi h i A ig .-I MadiflOB aai
flW-floilhm oa auopieion vi I" li g ihaat i ? mpln tof I . M
tn lha ii. .nl. i .! ii.. |).. rio| tiiBi;lynl rbilwiel^b..L Ti.i
pfifoiier iaaHwi-ile, antl/joflB bia brok.;. ..;?.-1....-? iiap- j
ytatt |bat b| lolt PL.lo4.oipb.fl tiya Utota>;.. -ud *.i\at<i ]
all ll.e way Ifl Wi.'-liiii^li i.. II. Bfleaaatehaew v'rj littl'
?l < .'. riiilitilelpLia. I.ut it ri.ay Le hc .? ht-ttei a- quaii.te-l
tlti.i, ln ib willir.if to ....ii. I It Ifl stul by tln i-flx ? rt- IhM
t',,-1. |. n !.,.- h ii,.. k fla l.ita lia*< k lllli.ii.l 1< ia Ii.lark'I.
the aeel Ut Piahatfr aicon-ipiico. n? ia i ? bl tcr _ Beeo-aj
I.. ii.n tbe BapertaW adealell'< l.. ?.
rkRi-ii bal.
Cyr\,t W K.iltl i' it. tr?u la B%hti
si nut.ir Pbbb mi. '. _-? c.t laada.. BewiOheia ba
intt aail aaeh.
S?-.?t<r l-Btliay left f-T N< w-York tLic flflaaBBg.
Sa imtir Duoii (Sascta tl n'.iii.ti. C> i.imt.i ;t flfl flfld
ae || ll -'.I Ifl ti. trruel.
NORTH I'ARtH.INA r'hKrT'MKN.
UM An-iratiii.t-t'i Uiiiii-n.'!.. i i-i th. haataea'a aWm
ia Rerth Oaaattaahaabaaaadttal tu the Bi.r.o.i Ue a
ix-rt !t 1 the t'tilittir .-Lililii.' Mun tl 31, vatu- li ? I 1 Ui..? 't.(
foUaaiag Batteia af li cn t\
? li.. aaaha afdeMtt it< aad depender.t Bflfldatfl baahefla
?rrii.liiallT aBeeed l" "iil. at -1. i.t thi.t laaa a' raMflBB n.ay
Bflflfl ha diaeeatlaaed. I'l.e deaaad Ibi laha BtiB a-rratly ei
Cfleda tl.e ?ui'|.ltf. The freednien at BoBBahl Iiland have tK-eo
Bfll Bed thit ihey w.an.il leieiv.* no niire Bfl| plie* 1.IK1 Hav I
aad ataaasaa aaWa ara bMae n.-uie 10 iti.-a.*t it.t.r aaar?l"
THK PRK-IDKNT MOIaOI'"LIZFD
Il Whr- r, ti __<_ |flfl| Bift-I ..I .. .bii I.ii llii.t tlie DeiiK -
. r,n 1 wefflin un iiii'... aliv bilarkiat m< ml. \\ f.*t tfttit
,t,-|iini tba aawaatad aaUuMtaaai iiui aal Uaaeptfa ml
ih.- -i.in .iu*. wheaittnw..-<.itMii.iti ikal ? bvtu r?r?y
rl tl.e I). 11..M tati. iiiiiiiiira ot ("ill. Bealflfl i-I Coni-n ?*.
aai a prirate aal aidaaia aoaapoly ef Ihe PaM-eat'a
tiM.i aad attaatiea ..< Iit wi.u. Bt aa laria_ u:i laal
?aflaiag.
Tlll UJMHC IhP.ATHr.N'T.
Thi Wflflhtaelaa raitaaaaadealaf TAt tUtittemt Ut*
1 .'I,. .iit- ki r iha nd-.. nt. f ehehaa la dMearae Oeaf ? ?
ihaitiM P.i> :.t i.i i.'tt tr. - ii aaathaaatifla Thia -
I .,r 1 . "I ! '. the r. .1 r.f li -; i.r<l> ."'I WiBOB'e I 1 J" Ihat yBl"
1..W f(-M r u. i.i.t d". iti...ti ttl li,..:. BO_?18. Thfll ttt*
ntafoaaaat eaghl la ha larttrl te ttUri fnu. Un galkij
ubibbob f M'KM'i ?
lha I're-.iiini Iflflaad aaaan la-dayta (J'ti Hdlea te
.iiiiai.ii tbi .i(t.it.(ii <i aateaefl Ib Ihi eeae ajfhra
Rahal gaerhllM win- lad wajlaid aad aord. rni Ira (Taiea
.1 iiii. re mll it.. ti rohhed iimr laad i..'.- iad whi aid
l* 1 :, h ii'i t.i ctl li) (Oiirl-:iiiirt,,il t<. bfl b-.tiy ii.
lt H IHK Hr.M I II ( K PtttaJl Utt.
Tl.i Tr?.i..iry Dej.irlui. nl hM Kttttoi thrr i.|(h onr
c. a ii -it it.rn.u frBaa Baglaad ji.'?<?<' Ut gaM eaatrih
;it.-.l I.y tl.r n-..ki.ti- >.t lliru.i;.|-!...ii. l.-r lh? Id.tlit tl
tt-i fmilj ti .
1 1 .aui- BB ??'?- ? BBM Bl
Ti.i s...bii Aii.titii aad l'ii>n,?et. i-iii m n.i tatiaatfl
tl.at it ?ill intt Itl jflflia tfl arith t(.? eatMae thal wtll ariflfl
t.iidt t thaafopaflad law fat thi ?., ...i ? ?' 11. al heaatia.
Ti.iri. 1- baatnea . L."-..>:h lh"* la Um s..<,i,il A.t.iitr
1 fl.n t' heeptbt | r.-. 11 i'1 1 rngagrd 6ti yeara. Tha
1 .:.. ..- .-f aeaiaa ..i _u k.t.d* t.i"i ihea aafhi IM tt
Um t. aa... :it .i.'i. 1.1,<i aa ti. Ifltal Aarll lll^M aad
vi.ii>?.ii flrtad aaaa aad dlfleaaed al -i- Maa I Ial
s.i t..i A'.i.i.t. r* atA ? aow ai ( oyi aaarlj IH ikeha,aal
ti.i* ?I.. i< H .!? n.i 1 erowdad with tlaiati which aaaa ar>
fiiatilatei dwiag thi aa i l. ;? ?i*i 9,m haatw
ll.lt llll ill.l.rll'l 10 .II',I.II." - 'Itlriliflt laiBI U.t'l lt..
A ( "'Ml. -a!
I .1 Iflflfl. I ? | !-_ r H ' ?! Philadl |l - .(Ll-ra1:.
1 '? - !..:i n !l tt...t I.i ? ..:i < i.rry U..? BflflV al oflrtfl .!. tl.i.t
eiti ? \> t u.i beada of hia f< r othci Ke| Mirai "1
?
c -T Of I^iai IXIBQ V t ??' \y^
lt fl ! - ? ll ? .. t tl .rt;, 11 .??'.... . - l - -
I 1 i.r.i - ? I *.. ? :- ? . ?
Tlll .11 M . kk caUBCTOl
1:.. .. i.t.rn...'.i B af Mr. I " l - ?? , BBl M
I ?'.,.; appear thal I 1 ..j; 1 atui t bm ? t. *;.? a|
11-a... .(*:.>.. 1 ..i.'-i-i .< iiiii'tii Um Waw?T< ?> <'< _
, ? lt batrlag ti.k. t, ; a. 11.. 1 ?;.. ?.? .
M a aai aaaaaaflaahh ihat aiaa dayi ?? ?? ? i ..t*.u
. r. ? , ? , t. 1 a.
M uVII I Bl I H A ( !'
Bearalaaea I. Maeea i II n -. ib.totI .:i
...... .,?..; ?? laj la theStaah I l ba haa nal ti.<
'. :t -1. it 11. .| ?( t for coal :? ? 1 ? t
tiik raa mu
aail I. ?:. :.!?<! ij !oi..f!.l, tad .l'lr'..i..l l. u.. rr. ?
11.. .1. . y.
Tlir 1 I I A A'LX.HAI'II.
'I ., . , ?. I .. ..-'?? " ' --1 h 1
1. : Matfl ? I v- iia!> i. I t..! .!!? 1 M ti I ..1 .1 ? ? 1.1 ?*?. iad
Reaieeei lattfta K..-t fyMt Raytav, bTb dlBialtj
la ui.ti. ['i.t.tiii. aaagieeBNat,aad BV laal (..f...-.'. <i.
Maada*. 11 ihi Haasa i.h
HU 4 . l-'HAl-i. I IIL
wlD bacaaaadaaadhtfon tl.a ll< MflTarritaiiall u.u."..
<l Thanday. aiheu it wiB, aadaaht, be laaartfli t? tl*
IT- -. liti | il upaa iu i-i-jr..
8IPPRAI.K IH TIIK M4-TBI4T.
Seuat-.l Mirilll kll I" IU tkt\ I t"l IIJ tl.< I? a!i:i t C. tn
iinttio la n'l'i.rt a Lill f"t BIBBtlag Iaftafl le tle eilii
. Hte.l, j.r- |.'-rty ..? Blag ' iti/<i" hih) tln* n.,A ? r? ai.'l 1* !?
on. ateetm la thr Diatt rt ThM hi la ai.i.r.iitiire wnh tln
|.MiiiBn.i.B ?.t the l'i...d. ut a Utter la Ihe l.iori/iB Liyn
turc.
To tl,. AllKitlrd llr.t
Wkturatrn a. in.iay. Apnis., itu.
MRJ4. DIVIB ANI) lll K V ISITI .-><*.
Thi Maaaaaeal Maapefhad la.t aighl that lha PieMia t
lia.l lefuteil pflf_BB_B-fl I" Mrt. Ji fli r-.u Datll to liait
lui ti.ihl.ai.il, iih ii.uinliil ?ii tlie 1.1 H im iitati.'ti i.f at. iii
tiniBtc frien.1 nf thut la.ly; Imt "ii tti.|'iiry ti.-ilay it waa
?te.irtail.<i) ln fnritl t,,ii?ti<Ui tliat tlie n <|ii*M ha* B.li. ?
bflflfl Kruiit'.l. *i"l tl" i-ri.pa-r lucihtii* will be ulTi-nl. tl ft.r
tlmt ]niriM.*e.
TIIF. IKK8I II KVACt'ATIO.'l.
'i ha "fii. ?i laaaaai ata ea Mm aalfaM al tbe afaaaatiaa
i.f M.i 1.'. I.y tln- Kr. 11.I1 hare j.ilt been i-ritttej by tlie
(l.ivcmnieiit I'nntiiiix llurcau. Tbe pnucipal Baaaa ap
????are.i 111 the aawapafae u-t Taaaiag mun.hii;. Bal la
tKliliti"- ti- tliat itilorDiati.'ii, it muy li- lUtereittnp to laatB
tliat M. Drouyn da 1.1m 1* inforiued Mniliter Higelow id
.lanuary tliat tln- Krenta. (I"V. runient bul aa Intciilii.n to
tahalgyata-i tveefi t<- Mmco, imt timt H atktautr'
tirelv t<> tln- poiicy bervtufore annouuced tooor Miolater
ou tliat Butijtct.
THB 8AVAL (ONTBACTS.
Tha l?Ul ahic-h paaaed Utt- Seaate to-<lay t.. imlemutfy
tln- j.rivnti* ('..iitrii.-toi. for Iflflfla in biul.lii.K oi-rtiui. ir.-u
ti-.w-Ih anJ iiiiiiliincry lurulvra tlie Atnount of nlioi.t
|l, 100.000, or al-oiit on. -halfof tln* aum in tlio ort.iiiul
bill. The roitrHctors art- 4'.' in nuinlxr, and au* t? hr yaui
Lot iiioru;' iu. n eareeed ahaiatheii aaattatf peleee, aill
Ihe aseeattea of Daaaaaa, Uynu \ iaomt, t',,c* |aM_-pi M
thaCaaaaMhe, wheeae te feeeHa theM imaal al tbe
aannl.
18TKHNAI. RBVKWrK.
'I l.t ("iiitii:i-i"ii.r of Iiitcrniil K.v.-iiuk hnc dacided
tliat nll azpaaaa icr laaaaaaea aaaa tuafettj aad uil
m tuia! aaaaa la baaaaa may at dadaetea from tln- jir.-a
ii.i-o.ni- ..I tha year: bat loflflflfl flBfltfliaad aftei Daeeabai
31, !>*?">'>, ismiii.t redaee the laeaaa for thfl ymr. L<a*.-B
ii.i iirr.-.l 111 tl.e iiroM-ctitioii ot aat kunl of 1-iiMiirBa niny
be dfldacted ttom the piaa la aaother, '".t aal from theefl
portioai of iiicoiiif ilcrn.'l li'-m liad iiiT.-?tiintita
aii.h ae ttorula, BattfflfeaL nulx und tlm like.
Tha aaeeeeaf Bhaale aiaa ha eatara aol
to hIIow the ili.liiitii.il of flaoaoti clitniixl
to bflflfl baaa leM ka baaiaflaa, whaa la realily th.-v ihould
be ragardfld a. uvradaflflii "i aapaaditarea, h- whea aar
ehflBta ??vj.i-i.l nn-n.v in faraiag <t nrdeaiag for Ketaa
ti'.n or iiili.ri'inciit i.iiii'T thaa pceaaiaty proflt Per?>ni
ti.i\. init; itiiii.it 11.ouiitn im t' ...n'.iitiot nanafaatantra
or dealera aeekinfl uid an foi ???.l- Mflgaata "t. peraon,
01 ttrm- '.1 Iv, an. li aaaalariea. elerki "r aea bind bj Ihe
ii,..iiiii ibeuld aol !"? i'"|"ir.-.l to t.,kc li.'.'ii-i?* a? ronimer
eialbrohfta. AOaartaol deeiaioa Ma.UB, iaeaBfllfltral
I. ii'iiili, me l.cr.lv rciok.-.l.
IOBICI I.TI'hai, BBrOBTB,
Tlie laMtlai tlm VmpmtUmami ot AarmiiUuw foi ''"?
I 1 t.f Mar. b liaa juat been publlabed. Mr. IaaacNea.
lon Ibe t''.itiii.iMiiiiit'r. a' ai
Tha 1 i'ii.-il.--i.it-?.('..i'?'il'..t tfaabarf haa aetllad Ihe Be*
i.ifin af Bttteof inirituial tn nll..a tha Importatian ef a Lt
,,f hi.in I.. ii.i- eeaatry, wblah he bad rflaa. 11" belli re eaaa
friitii I.li.c wheir ll.iiiliM-a.e ..roaaila. 'Ibe i:ii|'i.rtiitl<ui of
sroahary .-r aaaaaawaefl may keaa ii here, by ti.e lajaetaa of
tl.e iiraw ui?-il ln |>a. km-r 11 ln Ibe . rttr. In iti-iny araai,
thflrefore, tte liai.ility of lt* iQtnhiiiction i* e*re*t.
II i.d Ihi* DerartBieril bn- l.roogt.t ibe matter M the
(i.Bilileiaiiiui ..f UeaafVae, ln eiil<r tbat '?" aai
uiuv l.e pa-.ea! pri'Vidinfl: for a BOrdoa art.innlI ? )< ty
1 aie thal Bitflhl *r).e lhr..u*-h iniporlntmn m the I'nitetl BtatM.
HewyifartMr. helaearany effoe afltaha that there 1* .0
tti-re da'Kcruf tl.e triehlin. ili.ea*.- now than tleie l.aa li :.
any urenouiyear. Tho italeu.enl n-latlTB to It.e (ruent .-..n
tlilii.1. nf tbaac creia an-. a it uaa*! ut tLn tiuic of tr.e ?*ar.
rtiuflit'iinfl. Bat ii la beliered thal while thi area aea ku
killed ibfltflflaeftbfl aheat urproto.i?il Bflaarallj ny ili.w,
U)er..ot* hare aot l*?'A )l''d i" lul.ltctedU !????' flt aal to
tu -iteu tiaualmwure WiiiicJi a* aPflribtaiicil br luany
fxri< iif
XXXIXtii CONGREaSK '
FIRST r.E8SION.
..gNATK. WA?nrMr'OM Apnl'-'i IH*.
IK-.pt IAL _TFXVXRI_M
Mt Wiwryi iBlrediiCedipetitiflaflflhiai aa u.re.-.*.. of
rhi.K aatl i.v toi bnofital MOvatdo ifl the BflfUM Annj.
hm, ttaA u the Mmuiy CoMauttaa.
TIIK VXi-rT I.MMAN AKLKiiRAPH.
The MNtoaMab-BhleMfraphM flOflaaBaabaibM utween
?fa T'i.ii.-.l Htfltea-aal Cflba sim t-k<_ Bffioaaaue^uofl
, I ,, |.- ,,- iu irrtrun llo'iao nim-ntliiiflDte, ono ol vb.elj
!....:- ifa pn-vcftekgrflpbiaitollSOfcf 10 vsfldfl, t-i
?aatba g.vea the (..-seri.u.. al th. tigW to BM U.e lioe nt
hli t ii.<?* Ir.-e .'( i buffe.
Mr Con- r*? boflfld tln fbnate w. ..I.I nol roi.r.ir iu tbfl
nni' i.du,. ula, Tfa in. ? wa- flltOfethei tOO hip-h? %d .*.
I. i I" v. r.i. f-i leCit.ili'. , . , __ _ .
?Tr. Mi h-.li'. ...cl tl-c r jrbt to unr.cr.d tl." Wll w,.a mli. -
r. utii.it ;.i.il il the cbarg. wha Cnibb Bo bigh, iteauM
I. i. i.u.. .1 Bl r. inc l.ci.rt tin.e. It wuH..i.iy I'^viiUdui
tfalloflM aii.4 i.,!i,,i-ut thal tho ruta -bOBM BOtOieOM
(;.. 58 ti i 10 words.
Hr. BHBflMAB Mil lhal aifbio a jtor oi tvo thcr?- voui.t
bet.n4i.tir. r.s.liti.u D Ibfl t.l.grn.l... "y.t.'i... T.I.
grapbiBvvMfl Vixi.rv .'ij'.e.i tythc fevt. Tbemoney
,,.,,? v. nr f. i t.i. gxa\ hii- diapote fa*) vaa eq ial lo tfa
. o*t ..I .'.ii iht ?? leg B| ii ..ne* m Ihe eoaatry. B? t" liered
!;...( iu :i el.'.rt BflM thi ttktt rixil.eiit w..i..d OS?U OM < BBV
i,, | all tbi '< legrui b Iiim - in Ibe touotry.
lir. MohhiLL <i..i i.e loabt lhal ti.' paol Baa vfa
.. u iflg -.sli.-n thfl dt isen.fi. lit woi.iil BBTO BOOflBflfllOB Ol
tl. T. l.p-r. !?!.*, t.uT I.e "..I Ml -" bbvHvM* bfl d'ne.
ti ?h. re the [?'". I wu* tn ..' IBO I flfl ?
The Beaflli tlien. "t. iiKi'ini.. loftwal l.> cf.nrur la the
lln.-i u:....uii.i I.:* aad ?....'> f.r -. < oiiiii..!!.. ofOea
l.r.l.-t.
B8B08 i UF B8BATSCaUMMBB.
IW. tfjkmtatoBeMila wolaboablgraal Bmbm t.f the
s. ru*. Chi itiirr .ii Tbaro-br ereniag Btay i ta .d ....* li.
M.i .ii.. k t. ril. !...' .i B laaidd tae atabl -hu i nt ofa
Nati i.l s< ''-.'!? --d Kailort Orphaa Afljlaaa. Mr.
\v .,-t i> aaktd Ior ti" UBBfldikb ooafliai rati. i. afthi r. -? -
|.,!.<?:..
Mr .<iiim.ii I aru ii. Iiv.r. I thei.lj.tl invi.w. '
1 fa t'liAia? lt ii'.jti.r. a i.nui..ii .<-. - M BB Rl l. .. i - .1. r
tb< ,,?, ',..,- i, |)o - II < s. r.,.t. r Ir.iu Hi IflVBM fll i" * ti
Bi BMaeal ? oaflidf ratioa '
Mi R t in *.- I - I bet.
'rt'iii.sik Objeelioao beiaf u...->. the t.m !..t.< a lia
c \ < r.
RU 1H < V B SVAI. 4 f'S'TPA. K'hS
i', ipaialfledn tl i_. aay. Iho bill fot Ibi a i.-i -i
11 r:.,-i, ii.. ,.' . - i.t., - '? i. , wu- ti.lt. i. u[).
Tha ia-i.ti.ug quMtioa vm oa tho aietaa "f Hi Baa.
; i i xng tl |. -'|. :." ti.i l. I Ull tt.< MM M. I..I..S il. l-e
4-4 inl ri.
Hl -r T!h I'kU K- UI..I NVK .p4 k. lln f-.Vf T i-l thr I ,11
ii.ii xi- -*:*. ci aaaa ai.d RnMBaaaiaM it ? i-i Ibaib -
I .. it fu. >? ... i.rs.
ii,, ..,, .,., r ? ?. *' j. -T|. nr tbe I- H onlil Pecerutxr, tfa
r. li an ? ... i.1 ll.< siti -1- odll Y-.ia .i-a.i-t'-?' Nfljfl,
t*(. --
s , , . s!,-.i- 1 ii.rk- I..ri? I.nti.itt'e. Httthrla Hei.il. r
.. . ll.iw", Kirliwof.i li.il.l" M.rru.iii. Irnnl.l XV,...
Nflia? XI. r- .',:".'.. l.'.i.i'i.'r l.'t.i.i.i-* ( ii.fii I.
t.r lit ??* Il.n.. II. i.'ir.il ll"?..r.l .I"!..*. .. HrDougal,
llort:.!. Xl.iiill Keao.lll N.a, Toloai TmUi r. a Ki -? ?
-j,,,,-., -..,i faaati Va? Wlkeble, Wiiiey. MIBbbb
XV 1 r. II '.' . ,, ,
Mt 111 --1? i ' ? - a .. :. ii.? '.-.I t" r?. rifi.at..t tt.. I .il au.l
nn u.iiti ? i !? *. 'I i Cn tixtti' 'ii V.iinl Ati ail
s\, i , . - ( -.... j ii. it voald fa laooaaaaitted tothe Coa*
ii.it'. < i ? larrar.
Mr lLx- BtBfgeOtrd thfll Ihl C'-ii.ii.itt.i l< IBBI ''"I
li. n i irt .. | ..:..?? .T i.|< i. 4.n h . Ml ?
'I he het.ii!. .. !:.- fl !? I. < < B U.lt UM I ill bj B V. '. . t |.'
Bt i H
TL-iQill va-1 thn poaril II proridffl mii mva
t_ noa I ll.*t tl.r Sa.nt .r> 'I IUr ll.......i I' .'.'..'"'I
,o Ml . .t "I it- ...?'.' ." Ifa Iret-jiT. uol otl. i ? .-> appn
tvtlii -e'. I" perttM I" avada Bfld* IB tl.e.r fuaor
, , . . , ,.?rl .-rriii..**'1 BboVb Ifa ii-oii.t.. n al th.
-. ?? adopted kl-i'h K )?'?? Ifa avalfl bBflg flBtb flflder
i, , _, j,,,,.., ,,.,i., ail rejKir.nl io tfa Bra rrtorj
S.iv, , - ? ' IM | .' ? "-t aball i.'T I".*' 1 ? ? >?.
,._, ; ,..,. . , .;, ti., roBtracl ir .......,i b tfaa .-? el
Uii,.. , ? .,,..?.. i ,..1 ii. fil.
lhatii. tt.e. .o-.fl l>. a.lM.K..'. al I . at. I vfa
u.i ii,.- A.! .t.<t ni aal <r;. anl kl Bi.rreev.
? :? i peraaoe ?i.-.ati usti i..-<.
?- . ut rf.l t.-Tfr *ai afflrtMfl ol IM I'. i ..r:i... . i Btd ?!.'?
w,r. prei-?? ? ? B|pearl l be*vel at iral I anl al -'
., *? ? tie.i ?.,:'.. .uti ? rati ?: rea pea-atl. b m ? autl I
I. i, ,* -i : ...-;"..' .. . i| t*. aatai ...--.' ...-..
i>.d a tl. en u.d i.. i. payaaa al lo br a .- - U Iktm out < t
ai. ....... .. tM :.,: .llera .r i,nr. ;r...t..l vi... r
,,;,.. ,-..:". .f t.'.- Herrruryal lha N..--1
.,,,,,, ., ,, ,in,i titiL.ttf.! for li" rm'i: t..t ....
.?ul ..... ti. ? , i . ? -. .. i rt ?? f i ??'. MB -i: .f.<ii.pi.
"ri." ? Tbat iae Maa mbbI BflflB bolaMI Mri (.aiu-aof
. ? ? ... .1 .' Llra.te
/ gl mb? th) ooaarmmoa.
Hr XX iaa,.. ' r. .1 .i < .I.t r. .< .Ut.oU for ti.i fvtlOVVBg
-'I ' ' ?" ' '? ' ? ? ' ? lutlofl
So ,*..*'.hi.. i-r l- !.-> I> thr I l.itl.l Stat. ? 'I
it Stal' f. ? : ? ?" -. ' ? t il ' ? ..'.:..: .t .. an ? r
%..... or for . ... ... ? uul ? ? .'." led ' ? acurwl
i a il t f .t.iurft. ?'.".. at-ali.it tbo I'u.trd Stalei.
I,,. rr*ei:ta'.res*l.a.l I* *[ i ..rt:..... .1 Baoog tbe ee.'ral
htttti ah.iti n ay tal ... utlt i Vtthlfl Mb I'u.i ... art .ri).i|. to
lt?4x :..,..: ? . ? 'I......'. 1'iiher ef pvr
tmaaueeekthtataa lat vbeaern iiu) Kuie Ike etealet
'i .. .t .. ... ,i. a "I ?- ?t t ..( .!? ii. bat .tal t* T *.. n *r n.*!*
. . I u.r l'i..t- I stitrs aloTi u.r are nl'Ji yrara. f..i anr
j ri.air 4t.?it I?artttbfl or abfllbfl apaiutt the ' te.l
SBtr* |L* I a. ? . f . jriarntutoi. 10 iurh stat. ih.il I r.
<!u?r<l Ifl lh< tr..;- rr,..i: a.',:. * t! ?? flflflflfal of u....e . ItiMM M
I rxriu'lej .L_al I* ar to liie wBole flflflBfafl of tualr eit.iri i .11 r
'.'. yrantf ttft.
_;., ... , ; d Ii, ... nl fl..- r< .t.lit.i.i. |.rt ? n!ea tl.at ? '..-!.
, fsti;.iy..f th. HtaMalatrlriarebeHVoa aball rati ifa
foiegoiug artii-le, tb Reaaton ..i.-l BepreaeatativM Iroa
tiith HUtfl 1 r Mate* ehall I"- a-luiitla-d .ii!> ('? B|B tt.
1:1 -i p 1 ? , 1 va ? r ? iad 'i'i rtah d
li' SsLutc; t itM udj' .ri.'d t" n.i.t "U M"iid..y.
n<"iIsK <i- BKPBKNKNTATIVKM.
PBBBBHBI AT THB .01TH.
Mi Kamci (lavo offflted ? reflolaUoa, whi. 1. vm
adi,i....l t. .1 ..?*!.; ig th. I'.-.d.ii of lha UaUfld HUIM to
, aaa* lo ' a . ? awuoicatad t" th- Bobm a ...liai-.i. -f th"
|,r.ii?."i.* in r. f< r. ll. <? t . : fa ti...!n,.ti I OOtflia d ni the
Iinrtid.-.i ( i.ii.t.t..t...i.*"i lha 8oBther? Ntfltea, m.<l iu ifa
Haa paee.fi by ti..*. KtaBa Mafathi ararthioa i.t the Ke
brllioo.a. I.u M inflil-IOtloa IB tl.at sntj..t ii..iy bfl ll
hu BBaaaafla.
AHVBHBB RIl-fHIt
Br. AmcBi .I'a.i re|H.rtnl Im. k nlv. rsily u IflMfl lnim
ii*r ?.f |4-tit..iii* frnui army ofloeiB, vhbflb aaa haa oa the
Mfl- -
PBIVATK BIIXB.
The II..ii-e th. Ii |.r>?-.e<leil. .i* Ihfl rflfBBV liuait,.-"- in
i.rdrr flunng Ifa BMBiaa haar, t<> tfa roBflitbntioa ol tha
I ( i.uiinitte. Bportfl "i. lilla of >i i.rtsitte ehaia br.
xir araaMBvaa (MaM-Jaai Si.??n. Taoaaroa, n.x
A!?... Will., M. K?, and Wabubcbnb I Iad.) Bportfll a
in.iiil.er ol MBM frotu Ibfl v'oinuiitti-e <>n ( MM
The Mi-wing Iili. n-l-rt.d I.v theu ?ere 0OaM !.r.sl
ani tBaaed, Vi/.: f..r the r.-li. f ol M"iir.M- To?Bg; BuT tbfl
! BHtrafEav. V. MoKtaaeyof BiaghoBtoa, B. Y.. f..r
, tlir reiiefnf the U.r. l.i.I..n H. I'lrrce, foi thfl i.iiet <f
! th. ..vrnera if tl.e hark Mana llenrs "I I'ort laini. Mu.nr;
I to anieild ihe tu T ..f Juti" 'i-\ Ir-rl; K. BVrldfl for Ihfl Ml
I ii,*ul fc>r burte* and other |ro|^-rty dealr..y.<l in ihe inili
t tuty ern..-.- nf the Uniti-I B-BMi f<>r the relirf of . ran. ia
I A.OlbboiH., thr S.-liote joiut BMBtioB, aathOflMBfl thr
SnretBrycf IheTrOMBrjIfl a.ljuat Ihr < luiiiia nf lle.illa
aud Diii'ii flgaiuat tbfl I;uited Stati ?; r?.r the r.li. f..f
Kl lha J. H.'.iw, Aaiea-t.r of liiternal HeTenue for tlie
Sxroud Diatriet of MietiigitO; refemiiiy the 4 laim nf Nvam
aml liovard fnr IflBUfi a froin ioII.moii ..I their reflflfll wilh
u ss*nl |.i l..i irang tr> Ihe ITi.il.d Stai.-t, B Iht- CflBVt of
Cltiini. for tfa l.vi.etit <-f llenrs H.-rue, r..r ths relirf ..1
Niilliali Xoyefl.
Tb*hill i-.r ifa r.-n. f..f (ii.i.iBiniiii Baa, "f s*n Piaa*
I eiaty., Cul., and l'.rllrtii.l, Oregon, waa n-porte.l hm k an.l
I referr'fil t? Ibfl CflflflflflBfafl ti tlie Whole.
The Snute joiut reaoli.tioii, refeniiij: Ihfl in'tnion and
' BBM-fl ifl tbfl OOM "I" Jntii.-fl ll.irt.lii'.l lo tlie (ourt of
i ( laiuia, VM iudefinitfly pOfltyBOdi
Mr. XX'asbbi BSE IH-), f ?oi tbfl CoBBlttM oa Cun
1 in41ie, r.'l?>rt<-4l a I.ill fcr the r.-lief of Chiirle* Hierner &
! ( .... ..f BflMoa, ii|.|.r..iiriiaii..n ..I |3,3M, f?.r lha MMflft .ni
I Irfiard tlie HtWiiliaii hark Kiiiiieiittiii.lni II. of ailtr-tiplit
1 l?titaBMaa>oaof Aaaakaaraiaabbaraai by the Au_ri.>
1 (,<.ii.e4l<.rato s.esel Shciiandoali, fr.'Ui Aa. "Ii.idii laland t"
, 11- .... IX
The iiiomina. baat batfa-f txpirctl, (he lull wi'iit ..v.-r
.ifllii mxi Knday.
IMTKHSAI. BKS BBVB.
Mr. M.'Kkii.i gi.se iiolic- lhal thfl bill l? fttiif-iiil Ihe In.
ten.el BflVOI u* A.-t would not b8 eallBl ap till Mouday
W4-ek.
HORTIIRB-I I'.CIFIC Rsll.Biixn
The ll>.ii*. ihea laaaaal taaoidorB-iofl >>f tba Northern
Paeittc Ii'iiilroa.1 lull, and Ihe (l.rk r. ud ihe BBBfltltBtfl
iffureil I.v Xlr BtOTOBfl, aa iiii.tliti.il I.s Inili.
1 fa aodilcfltiont ronaW oftho fofloviai
Strlke imt *i i ti.m third, uud uiaert, u_ au udditi.-n to
|i i ilon t?", na FolloVfll
Aml iipon thi. Tnilurr flfl the pi.rl of tl.e eompniiT, for the flfl
ihmIoT W dai*. t.. iii) thu inirrt-ai on flMMMB Ifa aame
mar flBlfllfl flfld flflBBBM Iflfl, ?? TtflMBB "f the l inl.'.l
siulri ii, .it l.ase powt-r t? sell m inii.l. nf the ?ad laoda *..
rrierird bi uloiea.ii.!, al piililie flflfltbfl or priTale ial.-. M wii1
riimliuri. tl.e l.t.a. i i.u.. i I f"i tfa palinei.t ul aaid intereit.
P'or.ditl. ThM iul.1 iaii'ls ihall 1...1 Ur B-M for leia ll.an ?'_ M
pa i iitrr.
A.ld t.. Ibe prorlflo ul Ibfl en.l <.f thfl bill Ihe foBovii g
I'i, ndid further. 'I hat at IflMt IbtB fourth* of tl" BflflM flf
DhMflMflfltall nlaiiss faBUflflMflf tfa UflBfld flBflMi and
proTidad fuitt.'-r. thu itoUarenuaeal ahall aM faeaOadaaoa
to paa Ihe lnltri-.t fa Ihr fleB M i-oiiatruetlou of more tlian ia)
Biile.'o(iai.l road for ihe lint year. noi f.-r BflBlMM |no milea
ail.litlonal for th.- 841 .ud year, Bf* for m..rr than '_.?) inlle* ad
ditionat f..i thethud year. aor for atore tfaa flM BBM MII.
tl.tntl f.-r the fo.irth T.'tr, and aftrr that titneon uo more thuu
ju.1 tdilitiofiai u.ile* |M-r yaar, till raab Bfll ia complried.
Mr. Buobam adlraaeod tti" Uoaa la *u()|...rt <.f the
hili. Ile-anl lhal theaiibelilnte Jil-t n ud reii...vi.l uud
ail. i.l nery objatioo urj.'..! ly geatleaea *!... hud
bn ogainal ibe adoptioa of tl.e bbjbb. Tl.e lull
fll.lr.-i.iv. it.. vnte i.f erery meni'ier ..fthc Honae. li
waa ibi dntj i i HateeaiflBabip i" drrelo) uii Ihfl rMaanM
.-I ti. natloa and taenahle tae natioatolar ite baadea
.,!.i ...ii.-e.i . "innier. ?? "f Ihe 0BM Ki..?l, fa bflflflOfllBg Ihe
torruf if tLat ,ii,i-.-!.Be triulc ly the rhorteai pOaiblt
ri.it.
W 1(. ..n.x j,.ji i..i..i i.t. ur>'..u.. ut iu fa-ii'it ef \'_.K
Tk
lill. Hr iL. !ar.il thnt tbere waa no frnud or ti.int of f, .i.l
??wa taa h_L aai thare aboald be an lapotaUoa oa taa
. hararter of |rr nllcu.eii wfco were bere urKiuir ''*,,"*'""*-'''?
Tb. twogentlemeaflrotn Otk) (DalaBO ai.d shtllalmrp-i
hml ttld th.' Hotufl thal they l.ad be< n inforii'.ed that tae
anaiaal own. re ..f the eaartai had *?ld eat, aad Bfl ?/?"W
tthe to kuow bow tbej bapoened tohare *> aaal lafur
aal ob, un.. ?e Uey th.inielv. | bfld < ome in cloee < ont.icr
with thr p. worftil Ii.tby whlcb wa- employw ln atti mt'ta
to tl. f* t tli. peaflflgfl cf rl..- bill Hi burled ba*k thelB
ili.tion nto th. teethof thoae wbocbarjred lobbyJnOB
ni.. it, fi.'..i .-f th.- iii. aad pfloteaaadthata most eigaa
tii li.tiiK!... aaaal warh ta <l. ft-at lt. Tha p
f-ro_ lilii.i'1- (Waahbarne) whawaa M very anxiou- ??'
th.H tm,.* i< iiti. i.a ti,.- i reaaury, bad uot talked .ib"Ut tbe
..,;,.(,.,?, i ofUkeTi-flaaif whefl Ihal biom obnoiioufl,
ankeal nnil paiiii'i"iie un'MBiire, tl.e Brredaea'a liur- tu
bill, ai." !. aaald eoal tb? QavanuaaaB pfyMMH afaar,
wna boi. re thfl HooBa. , .
Mr. I)RK..i8 aexi adilrrsi-. d tl.r Iloutc in support ol ibe
bill. Ho regarded the matter i.d a natioBiJ aari ol gn at
tmportance and ooe whieh ir.eu.Uri- from uil aataflbfll
Ua eatratrr flhould flofltaia.
Mr. OaunriLL foUowed ofl tbr Kirno ride. The m:
aaaaagnnl oflaad, baaaid, '-wnod by Ihi company. wa
hot worth ti.in U__ BO BUOb u.o--i.r-liino or cli-ar Hky
ni.t u?rfh :i i-cnnv au ai re witho'it aflcflfli to it by railroad,
!fo maa waa rioh enougb to own il aad par tax.- oa it
-ithoul ii...? ?' .'. Altbougb tha Central Faeiac Ball
r<v..l -,..-- -I ':.? '!'?< . bfl wu- flfiUiBg to havo tl.i- Xortln-rn
K.-iid fllaa eaafltrtiatfld and aa many other railroadr ta ihe
I'liutic hs oould id I init.
Mr. WhiwiT addiaatad tt.o Boaaa la eppefttloa lo
tl.e ii.tft-. p ahlch aa Jaaoainaled a ?<>n >.i *?
?.?.lt u.t.rii.-., wben U"1 - ?? pwnleed and
vi rv little " rfortned. Hfl thought it waa extwmely uui:
?rrotia tor the Bomameat to beeoaa Ko<"i?i'1?'r '"
all^tl..-. a*Ku IfOfld eilt. ri-ri-t-K. Hc ...lit.*i,<lt"l thnt
C'ui.un --!:.-' ..- right to gire awajr thfl nntinnal doa i
and likened tba attempt to Um oceaaloa whaa tbfl Wflnl
bmuithi tha Kaviot lo Ihe tflf rti nn exeea-tng tnjrti ?*"??
tun., i om wbii li t.i ahowad liur. min ii jaopert/j ???? I of*
i'.h-.I h B .a v- l ... .-. Iiaflt "f |ul.lic laii'l DOl OOI >. ? i. r
kaflw that the Daril did aet owi lt a:id n.: I lo hia,
??<;.? tb. ? I.. 1..1..1 bu Batao." He did aot espeet laueli
nt.-. ii atl. :. -in a bowen ? t" it- thla railroad ooauyany,
aal... !t Wonld tntte flll tle intnl offered, Mtboagh < oi.i'r. --
lii,.t i.. rigbttogtn Itflwmy, He thought that the aoldien
?.!.? t.ir i..!'..-i ? i.titi..11.' Ihe b -i.i.ty ef Coagreaa than
thia r-.: r. ad iwmpony and be intiaatud ti nt be bad aome
kVa ,,t iBTitiDgtbfl 1'i.n.!- nandAaboy Rflitroad Ovaaje ij
to*;. t ita -lnii' "! Ibe | nbli. lacda.
Mi BaootfAixnexl addrraaed the Hoaaa. II- -??
hadieeeifed bi Biall thia notaing ? rlreahti tc m tb*
i ,,.*. ra (?. i'ii'ii..iii Uu rcad.ag ol ?li..h bad i
t. tn ,.. ' ?. . - ... fi rt. 'i.-i ...'.r' of tha eircular aaa,
ti at ii. ?' i."" ?'?'?" ''?'!' ?!'?''?- indel ?..!;.(
li. v.r:.n < :.' BM tln '.inn UBBl flfl lafBBld ?'H thfl J" -
,,,. it wu Btterly itnpoaibM !-.r Un OoreraaieBt t?.
., ii , t, ..?: , - , i eaold na, M.n.y meml r* ha.l
..'in. t. rn rrea with n h??<?<? determlnatioB boI t. ad.
i. un. ?? ?'. ,.? |...*-.fy tl.ut moal rigbteona mearon". aml
.)? aai.. -t. . ...-! uit!v ll I, pl thl I ?l." IflCK ("ty ' t '
Tnaaary uiigbl t ?? uiiatakeB. B I be aoald aot allow
tr.' -. IU gin .a ri :? to thu H> ? ? ''?" ** thould t.' u;.
la ia m roting t< ? Ihal tw taure. Alt rea ling
the r- ? ' . -.(Di '." Uw H" iaa in - it.' n
,,_ ,,. t t all tl i'M.1 lo i"'. aa y t.- a prirate
,, |ir.t.i.i. |hO.?)0,000, naarly ball trl whal would
l, ,,,, . ,,,i to ..,ui ?' ?:?' !? mi ? i "t aldler*. The b I
!.,. ..,'.1 ;. ..?.'! i.? ii.- tncana by abieh tt..- m ney wa*
r, ?, gi t . .* .!?:.- 1 rai rj I ?' be wa a taaif-l tl unall
,!.,:... .,! iu l.. in* gt t b? k iato Um Tiaaaat. agafi ? 1 ka
. u ii ahc 'i" profliiioi l
Ibt it.. b< v l-eing i a'! ''! ? aad ba 11 Ib red laal tl ?
,, , .1-,'v-ti Thi atti ition* made ln the bill br bl*
. . ? , ....... i..... ,,. belped tl.r i :il naeh. lt ba i
only m.mimI np tba I d iotentloa of thfl paaon wh<. had
,1, ,'?',.,l ?:.. I ill, II. I... Iini rd i -.- ? ? ?
ui.. bad ?? afted tbi MU aad lad :.<.aal .?? to I
\ir. llhiist. lll followed in ? apeeeh ui_.ii.-: the
l ill. iie deetared bia aawilHnBT tta w add .? dollai '<? tbi
oblifoattoi .i-i raoatiy eaeflpi tm -i Uflflaart ol rtty
i -. ? N ,t li :. .. .u.t" rtai.. i .
\( . RABBtaa iie-i... 1 tl-.t th.a wu a prwil Bfll
mi ure?it aaa bat a greal indiiidual apeaulatititi. I li
M.iii.ti. waa m um ? -'?ireatcd in bnild aga railroad Umi
l - ip.: . i !.. I' yi-'n s-m.d fi.in in aayotharpi
,' ibi .. ui lr 1: ii- '?? lopuienl by tbe eoaal i
r.rlr-.id- waa h be held a national bnaiucaa, tkea !
,.,. _*,,;? ; ,*- Jlff. :. : "? I OBl 'hi* ? ay ht: ll-.1 t'
-.,:.,. IL. .... aud i.f ??'".-.ul Ibi ' adi -:? ,- ? - ' - toward
|| _r v. - fl iil 11 Wl Uil .1 ."1 l-.in Lir fi.'i.i m>* I'l-r. :.
? :.., h thi i" ; ' !.?? I ?'? ? ?'? ?' ? aaai ed in ti..-1 aat.
He t, t ..r. tl that i - !? n Hteveaii, bat be bcgncd bm
,,.!_ en tbat tbi * ..nt ythd aol aeed tlue wik. Bfl
bad belped ?.. ba I n liaadfl, aad ba.l l< rned thal
mnit bi linea and a large p
? , . , ..! trarel ui aaha Uaa pay. Than were
ttra good Bcriptaral prineiplea?one t" "..?.? ao men
,.,. ; ih. - ? .-1 :,. ? L-o i.-.t eecaritj foi
, ? ... ii.. t:.. -?? two prlai iplea Congwa
. *. i.f- ly, Uf eipccted to roU t..nal ie
t>?. boantiea ?-f tl.e i rav.- uu-n aho bmi p? ;.?
,,,,,,,,,,.,.. , mi and IMB. - -t waal it aMghi he
?. ..;,! ,i, ., .' ii. u<,.:.) not ban ItaaWthatin ,
,,.,,' -,. ti,. ,r. iii.n. l.a bad ??ted aa indnraanaBl for tt...
?, *. t.- of ? n.' Ki-ntlcmeo wbo are raaaged on raUnadfl.
kter.l what thi eoaatiy waatod to doralofiiwaa itfl
population. Illiaoia waa aot ..n.-tourtli darfllopad. He
llui not waat railroad* hnllt to drain the Btatce af Ihtdi
t.i,.., ?? m i" it.ait boaaa t-.r Baetaaaaa ia hyj-i
lii'.tii praioafl, T'.e; wi aid 11 mr katlai"(t ia Ihe rieh
Ir-ir.i? of I lli - '.*.
Mr. Sr. 8B*b iddraarfl tl.e II'-ubc in aup^-rt ot th
lull. He .in-1 tl.ut tl.in i|ne-tioi., likfl all aauoufl
tt..t.?, oagat i.ot :.. bc .ln- i.-r-fl i.r deddad fllthar bj
bufloonery "r rtihrardenuaciation. Sm h Ikingaware aui of
uia.. n, ti.- conal 1. rai;. n of u .|in-Btiou >.f nr.-nt BaUonal
laportani ??? Ib. if a?. r. _u_a tuiii.la abieh eoald tukf la
the wboli* Nation, aod tb.re were amall one* uhioh r.,nld
Ara oaly th* intereati al Doaiaaw Oaaatr an.l Bthet
. ?.,,. Thlfl waa a r,..l-j' ? t wt.rtliy t?. c.iiiuiHn.!
ih. .1.epflflt lon-iili ratioa. whea tht tmtte, ahhjh bed
i. i-i, !?:...- ij |.. rv. M.tl, waa -tt right hrfow Uw Houa,
be ihuuld be ailliag to Iraai thi faofltioa t" Ua i""l aad
: i-.b.-r jti'lKii.ent uml land il tictioii of tlie Auiornaii C'oii
Mr' BlBfiai w.it to the Cfotk'l <l-ak, aml ha.l rea<l a
j i.tt.r tt in .1. (lr. aon Su.iili, Preflideal "f the Sortheni
! i-.i, ,n. Ita l'.vt'l Coapany, in ttypty t? ? attaraflaa.aiiy
wtittai bv ln tt.
The ii iti-r -ln.iv. .I thal thfl Compaar wu orgaBlHd on
! the rth i-r Hiaabnr. IBM, la fleoacaiBi-e with tbe pro
j riflflaai oftha eharter; tbat it? praaat Board ofUirectorfl
i areJ.?;rcr.M,-vSiiiit!i.St.Al!iiiiit?,\fri|..'i:.t. Aaalow BtflaTOfl,
Conoard, X. H.. Oeorga stark, Naahaa, N. H. K. D.
, Ka.^, A-iptiata. Ma.; K.lw.ud S. TobflT, Oaoif8 ('.
1 Kiebardaon, .la*. V. Coavaiae, Beniamln r.Cheaaraad
li,... H. (i.'i.l.'i.. of ll"?t..n. Fn.iik Vt.ller. tleorm Bi ggfl
. aud I'hilaii.l.r K. ed of NeW-Yarkl aad I.. I? M. ftwflflt,
of Partlaad, M?.; tBatthflchangiaintheHoardofDirfli-ton
l.nd i.n er!'. .? t.?l at tl.e Milivit.it ton of tha uwabaa ofthfl
old lloard, ?!." ha.l le..-n aaataVi t-. obtoia Uw eoaBdeaca
' of eauitaliflU; an.l that it Ible paaaad tha atoek waald aa
aala ? raaae, ahtah wonl.l laaaaacaattaBitfl t-. iareM ia
j tl.? eaterpriflfl. . ___ _ ? .
Mr. Btiiaaa aaked Mr. Baaki to Inform thaHoaaeof
th.-1 imtartei al thfl gaetlaaaawhaeaeafeead tha Boaid "i
Dir.-.ttur.
Mr. llAMaB aaM hflwaold aol i::ierni|*t tba ?t'-iitlcinatt iii
ln_ at.. ... !,, I.ut ahould like lo Uliikf u fow n-a.ark< att. r hf
ifnt tliri.ii-.-h.
Mi. BlBill. la dlai uaiagtba^aflfltioa ** lo lha baaort
???? al tln- Baaaaia, tati he Wlerad that the eountry
ihrougl whi. h the rotnl waa to paa wu* the richeal ali -
t-rnl rt-_iot. "ll tlll- BBM "f the liflbfla It CiiBtaiBfd ttkOn
n. lui n.*r.f cold. nlvi-r. elBBBhar, aad otbflr prfltioai
' inetiile, than anv otht-i anrtfofl of the li.ito.l Blalflflarthe
world. ttflBOttWM ritlii-r thau that, .-aen, ofthe l..-aiitiful
aardaa ipol "i blfloflraaooatry.hlghlyflfl it wu cultiratfld.
i All Bhaflfl thfl Ke.l Kiv.-ra-ttlfii.fiit. to Ihe HVIkirfc aettle.
i BflBl ftprii:-. wh.ut ea8M t" '.iTtaft.ot. at iho rat.' of taiity
Im-ln la I.. tbfl... a, a thing unhaard of Ib I'er.i.fylvauia aml
' m._t ..f thfStiitee. Thaaaaaller kiad* of eorn produoed
? from eixty to niin-tr Imahel* 10 thfl fletaj ?BdiathcptO
1 daotioa ofgna it '*?* BBrirfllad. Tha very fict that thut
I coantry wm aaaaltM aai aa flrguaaal, with hnu, for
i aaatfug thk Oorflraanflt aid ta hail. a railroad through
i it. The irreat civili/er flf aodflffl tni.c-, aml in?
jirfrtt iiir.-iit of peopUaf a eeaaMj, ?ii? tii? tatt
! ioad. lltiB had K'.m. ,r.'wn iu aagnlBrearfl by thfl
o|Miuiua; "f Inr Apptflfl way aad otber r'rrat r-'adi leading
. t.. her aaeiaaa I Afartarthaathflflaof thiat'ompaay
| ua- to hm.?; aaignata flrwa Barope, Bnt aalaharerato
' l-tnld Un- railroad. und then to pttn _M8 t tu* !?? i.l. Oaa of
I tha diractora, a lagi abipaing aerehaal ia Boaton, hml iii
forawd 11? in thnt be waa praparing ;i liaa ofaflflaali la aad
i to ibe S'.ith of Kaaafe la tat.- from Qanaaay, from Kor
' way, aad ftoa Kootland, thit rary Beafloa, a large aaaaber
ol euilgrauta la plaal h1..u-_ thr Uaa ef thfl railroad; aml if
thia Mll ta.ifi it woald Ob tha aaatructiaa, aat oai* ofthe
railroad, bal of thal ihipfdag fiitt-ri.ri*". Hapfayedto
God ihal the Braal ITaaten aaaatn woald h-mhi la- riile.l
np, to la a eoaaterpolflfl t.> the rabflOloaa Bottth,wboM
reprcaentalira woald othfltwue prwreat CoaejfMfl doiag
?aythiag lo raterfen ailh tlnir paajadiMk
Mr. w \-iiiikm? IIL) iaid, lafortlag la lha aaaaeh of
Mr. Kiver-, that hc (Mr. Waahbarne) waa tbe victnu .f
mlaplacvd i-outtdeuea. Hehad oertaialy undeml.1 thfl
ireiitli'i'i.in fniin Mew-Jflrafly, the day bflfor* yeaterday, to
be agalnal IhebiU, Hfl badctaae to Li.- Mr. waehhaiae'i
-i ih d t.iik. tl ti. tum aboal lt.
Botac in. ii.!. rn ralled attention lo thfl fort thal Mr.
Roarera waa aol latheHaU) whieeapoB Mr. ITflflhlarai
iii-f.'ii'ii.'.f.l 1,1- ramarka.
Mr. BTIVBBI inggflflted that thnt ha.1 nothin. to .lo with
Uu bill it w.fc- .i tim.g whieh rflty laa gaadaafla Boald
tver baie ni.nUoii.il.
Mr. Babbs,lolafriaaefl to tliei|iieiti..i) ai?l>.-.l bia by
Mr. st. vi im, a? to thu charaitor ot tho flaatlflfltfla noyapoa.
inifthc Hoard ..f l)ira-('t..r?. sai.l they wera .-.'rtatulr very
exeelli'i t meu amobg tLo beat repreeeatBttrea of thu
pcapie of t??. Kn-t, u atarrnialij of iho CHyor Boiton.
Tlierc were no nion- hoiior.iblc iii.'ii in lh i eoaatry? ttone
iii..ra'inti're?tod tn tha vit-lfau- of lha (Joverntneiit aml tlie
I.p|aa, He could not, la aaaweriag a qaaatioa like thi*,
rxpreea bia riawi nn lo the Intflraat of the __a_rn j.eoi'le
tn the . oinpii-tioii .f thn. aorh abieb bad beea nader ?Iia
enaaion. Irib Hooa aaaldaDaar him, he woaid Mha IB
Uiiikt* ...un' auggaatiuoi.
Mr. W_4Iibd?f? tlll.) baped the Houae would lel tlie
gt-ntlemaii tt in Mtrafl uflettfl procetnl with hia reuiurl?,
auil ii ......I ailow na -ti.i* iiiviii l.iT tt) rt'|ily to them.
Mi rit'.'l ?ii..i '-a' tbe cbje^tioB to tbut wai thnt tUre
ven? n.uny mtnbcn wanting to aj-eak Ofl tl.e i; e-'..ou,
imd tbal the ii...tt. rinuat fa bn aAi t.i., v..t.. lo-lar.
Tl e s r \kkr iofoRBed Mr. Banfa That hr atffl badthrre
ITii.iiIcB Ictt of the time .d Mi. St BflBBl
Mr. K.akkh s. .1 tha* fltflB BBlhfl ?? 'ift. -innt for l.im.
H' ih ot ..I* cotleagaee, wl.o r> pre*e..:.d Iba Uty ..i BflflMM,
Meflin. I<:><? iii.d Hoojier, vflMfltoeot, aad ia tbo-ooagM
"t the dUcuM.on, eooataat refcreace bad hoea ni.a-i. u
th-'. itj-itiilist- ..I BoMOB, flfld eep.? ,'!y r.. thoso of them
who w.-re in'er-at.-d iu (hia roflf!. I' arould b" unj M if
?oroiofl tbould bo heaid fl a that city la exabwwttaa of
th" poaition whicb IboM gcctlouae occupad. and 1."
thoiil-'hi tn.it tl." p.i. tieti. un who ial cbanje flf tbo Wl
(Mr. Pri-' , ahould .illow him BOTM tun--.
.Xlr. I'ri.k -..nl thB. after the BJBTlOM q.ieation tiua
n:".,i,di''l. !:. luml.l be "tititle.l to an loeir, faflflflMtfa
0-bate, uii.i be vauld yn-t<l (-ar* Of ln* Baa to Mr. Bank..
Mr. I'oN-U.IHO a.kcd whetl.fr Mr. Iluuk* eould not Ik;
rocoeafaed iy the Speahi r aov, aad poraut-el t<> prsA-ead
nt hi* plru. ur".
Thfl So. iiiH. i.-plied thut tbe t-C-itlvinan froro Illinun
Mr. WMbburaej objertod.
.Xlr. PBK-I -.i J heuid not vaat to.h.. i-l blflBflB*behlad
tbflaentlewaa from niiaoia Ipaje vflM u.'.y memfara
-, r:; *_ -i \ < .1. ..1. thfl i.ill. aal af.er thfl prein-ua (ju" t ...i
VM IflllfliBOd he wi.uld l.o vi rv ailii* f? to givfl th" if-iitli -
Mn fron: Hflflflachflflectfl nearly flB tho t:me. He t."w
uioird the prr-riona quatioa.
Mr. Siai'ldin.. moved Uiat tlie hill at.d pendinjr ame-id
tn< i.t bc Iiii.l on ihe tublc.
(^ui'ttioiia of order havinp beon rai. "d as to wbether Mr.
I'riee could be thtia eut out of hi? rii-'ht to .loaa the d. -
l..t<-, thfl ii.".ioii to lay on thfl table faiflg
BBdehatal 1-, thfl Bpflflhef deeided that althonirh it
VM the iin.'e'-Kt.iiiiliiij- of the ll.uae that tho
gentlentan froa I<.wa wa toaloMthtdabae, ai.dalihotigli
omotioato lay >.n the MUa waaa s.'ty rar>- flflMiBB-T f
Mi.l. . ir. aotfltaoeea yet ihe j..ntlem.in ffom Ohio (Mr.
. !.nd th" rix'hT to make thut motion.
Mr. l'm-f. t-lttd *L ther hehad not the right lo tho
f....r tu an Lr>"r.
Tbe BrBAKsa roplifld tbat tf the MBtbataa from Ohio
iniitti .1 on ii..' tnoii' ii, thut eal ol ull lobata
Mr. SiailI'Ini; di.! U__M "ii hi* motion, an.l called f"r
t!ie Y.-.t-. id Bapi 08 il.
Mr. ( (.NKi.iV'i remarked th..t h" thoiiebt it qnite flfl
profM r Nir blm tf bo I Bl ol ua it waa Im him t? cut ofl iba
g. i.'tl man fron Bbbbi bmnlla (Baaha .
xir I'hi. f. retorted, Ia ra Impetuoni and rxclted ntao*
aer, that be had offcred to give .art of Lu timo to ibo
g. ;.'l. ii.ui. fr.il . Mii.s?achua.'Ua. a:.d tliat the genthniai.
from N.'w-Y.rk ua- not t.. aii|.p<-4% thttt lie had coulrol flf
thbHotae. ffbeabthadtt voaW i.e tiirio eabarh f-r
t.i ir. totalbtathM ?ay, ai.i t>. ettcfltptto u tat" to ?>lh. r
oaaben,
Tbe .ju.-'ii.'ii vm Taken on t>io motion le lay on tho
tal I.-. lutenM int.rist being naoifeatcd M it boeaaM ooi*
.l.i.i that the atotioa vm to taocul. an.l tbo vot" re
% .', d ,: i'.'.-..-?ir.iii.at ?>' l.ais ia follnwa:
Ttn Marra A aaaaa Baba Beatatala IWtren, Hlow.
Borer, Rrorvell Beckbfld, Handr, Chai hr, Clark (Cihir, ,
% ? .k. I'.iieu, Defraa Deaoo, lieuamp..
ii. ..? -,i I'li.-i' r_'xi.-;..:i Eldridga FarMvartb, Kiir.ju
inr ri..k liloBBbrenner, Urldsr, Ilale. llaril.i.g .K>.) Baysa
Uabbard " ' in.-. Babbatl Ohio), lluinplirey, Jeoi-M, J.ilia.i,
Kaa. kel ia Latbaa. Lavrence (Pa). LaviBBBC (Obio
LaUoad, Mt-Ii" HUtor, Moorhnd. Momll. M<>rrta, Mtou!
tnu Newsll.Nit.Ucb Sioh_.h-ou.Ortb, Pike, Plani*. Kandail
-ij Kaaafall K. . itoae, Bawyer, HeoBeM, t-.hv.klin, f*-?l
.. Apa-ding, Hulwai). Tabor, Ta.'...r, 'ITiajer, 1'ranci.
' Thoflt a, TfarnifM sv ,,,l. Wu '.'..? ne a'lil). Waibburn (Iv.l .
VVefltwvrth, VViUtaar, XViuIirid and Wrirfi.t?7TV.
Na)?llriai.. Ali.i-or, Aun. AndaraflV, Aihley (Nerada).
Dflltar, 1- ..i.l,. I'.i.lweil. Ilinehan), lioiiiwrll, Cl rk
lvur..a... BatrllBg Dawaa Do4g* lioineilv, Irrigea, K.-rry,
lirlaaaU, i.nawoii! Barrta, Baalaraaa. Biabr. Ilotrhk.ai.
Ilabberd lova), li..'-. *r.l XV X .i Balbard. K*t>y. KflMaa,
1 Knyk.'iidiiil, L.tit". I.-.an, Lonparar, I.- nr', Maratoi: Mar
rli McClarg, HcKa. McBaa ily.r-. Pateraa. rettmm,
Tt ' EUce Mi-.). Bucera. li-..,..-. Boaaaesa, iBraaa, Ta..
bridge, I . ..t. Xuii II..rn Ki . X iu iiorailltu.) VViltol)
lova) '?'? . d. ? aa . Wm liit-ilflfl *4
I... ft-llaving pain wan pppa avfldi
MaiBB, ITIalllil Bl fl I I. l:-iia-: I>I'.' atd Kiliot, Hot.
beli'N. T.) flfld BaMviR: () \. iii and Sit^rearca, XVLxhyand
su.itr.. Ingeraoll aod XX'alki-r.
Mr. Wbigni iiiosetl tu i. ...L-ulcr th. rote, aml tolay
the nn.;...i. tanaoaflidaoa thataao.
Xlr iiAi.iiM,. vitb ariea t.. preraal the rvte beiag
I made ttnnl, ntoreil an BlJOaiBBMMt.
I ? Iloui :>-..-. ait.. a !;< u.r:. Y'?..-,'.- BflTl ? '.
Mi. I.S'-. II laBfld t'.r t!'" ci - flfld nuy-. ,.:i l tbi ? V4 I
lotii.. iuilii lioBiof apurpoa I pgtottbt frica lol
. i M U b ?-'" ?
TboyoMoadi .-- rea 11-. bi tbo Baaa aa.-i.in re
f Md i ? .nl "iirr. ' .'
I . motion to r.-t.t.sider VM tL.L I-.ii' flB fln- t.ibl*
wili... .1 .i >l:i -."? -
i.EShRAI I.EBXTK.
I ':. : |4 Boa of Mr. HTBVB88, ll VM Ord P - IbM Ibfl Mfl.
lioa to_amta be roaflnid t?. aahateoa the PaoMiaat'a
iii-uiimI Hi-asagc.
roMHirni of roBriaiacB.
()n BtotkM of Xlr. IlLi. 1. i: ("oii.ii.i't.e of CuiiU'T. i i c
va* flBfflJBMl ou H.e XX . I...'i i U-.trrnph bill.
SVOOI..
Mr. KtTciit-s' pMBBted .i petitloa ol ? . - ?; R. I
II k |D.'. bOM louii'v. N. Y .u-kiig t'-r ll < r-.i-d pio
t.ii...:. fur Amerioan w'ool. lt waa referiAsd io the Com
lullte..'on Wdvaul.ci Meaua.
TE-alB^SEE.
Mr. Koas usked ei4T . toi .1 ip :h< noBoo t?. re. ootider
I tln liBi HMiaiaiilllaj thi o .ed;. _ 4>f the B-bniaaioa ol
i 1 BBMflM to tho CoBBittoe ofl KecmBtrtiction, vbich bo
i no-i-THt.-.l aaa nutrid tmiBBl MW-BB, ft ateitch in the _(*?
j trib-f the people, vhieh Moaldha ab.t.d. now thut tho
i inii-rit wi.* u;.p:..aeli.!.f.'- , ,
Tlie Si'iARaariiled tbat ihe motion to recounder cotilil
not fa . .Uct BB .t IbM time.
The Houee then, M S o'i!..ek, a.lj.mmo.1.
1UI IliXllXM.
Arriral of 888 "laraBrra" at Panlttad 'Ifi
liay ?? Board ihe *4ea*BrBBaaick-A Dr
? ua.uiiia ol ihe O'JIahaay.
I-okilamv Me. Friday. Apnl-TT. 1*4.
The Hev*Brnii?wi. k .irnvet! from l..i*tp..rt thia aii*>i-i_
iue with -.a?J Keni.ir.s.
(lo leusiui: f.-r Boaton, aeve.ai vbo l.ad ^rouc aehore
wi-re left bt'hiud.
At the eniranie ol the h.iiU.r. tho FeaiflOO, who w.-ro
ahoillng f4? a laht, Butiaied, drav tfalr M-Ma od th.-ii
..iii. era, .uid obliged th" boat to pal Laik.
Niiue 4.1 Ibe nt;_i.-.i.l rs VCB MM BflhoM, a;:d aoht <n bj
rall. and thfl bo..l pr.* ?f.ied ut I 0 i |.K-k.
Ahoi.t '-,i?i KiMiiaiiB Brrisiil on the boal tbb ni.'riiing
fn.m Baotpart. S-im.- af them lau.le-l bere. OflB. Koberlfl
i- n'lHirted t.'i iKiard.
I'oiiaider.bleexeitcment h.abeeti catiaed by the report
tfal BaOflflflflflfl fljfa ? BBflflha iflTahfl p?rty BBbBBB fl"r"
aud iiUrUi(.tid to -li.se ofT and lt.iv.. tln ni, vbflB jbflM "0
board fhn-alened tosolac the rteacaer unl"** the roflflri ]>ut
baek nml T.a.k them OB bonnl. The MflBflBM he?t abi.iit
Ibe bay Un BMflBaM, but tju-illjr the Cflptain u?yk tboso
,,? ahors atoard and proot-ede.l M The jouruey.
Y.tv flfaafrl ruiiior- are BB-M ab.-ut an ain-mpt Ifl eap
tnre tha steauit-r, but the ahoso ure the fat ta aa mar _w 1
iiii 'eam.
ThflM are a BBBher of T'.ront.. Hiha-rrians lu-re.
POBiBBOl ru. N. H. k'ridat. Apnl !T7. IH4Sfi.._
Wm. H. unite. Foaiaa Mgaaiaa aml OntoiB la the
late i;a-l|a.rt expc.'.il..>u, BM arrired here froin I'ortlan.l
ou hia wav hou.e. Bfl anv* the exja'ditioli would haro
beea a ?t:.i4-?.? had (ieii. Killiar. been aiiataincd. H<- cm
anlera O Mahoi.v ' nn i:nUi ile aud a frnud on (hc pub
l.i.' and aaja tha thfl M?fltlfh_afl af bbbbbm aaafl ia
?i.[.|M>rtiua llobert* .tud Sweeny. He Iim told tbe CbMM
BflM to aeud uo lut.re n.oney io Cuion-aijuare.
mn
4-HKAT P1BB IN BBTB8IT.
Clreail Deatraellaa af i-lto mmi Pravrriy.
Ii)T?oir. Kn.lar. Apnl ?7. I8IW.
The pa?a? nirer and fr.'ight d.|M.u ?f the l>.troit au.l
Mtiw.iuk"- au.l Michigaa S.mth?ru Bailmads and tbe ferry
ati-amer Wiaaaai were laMapfli hy tirc laal night.
HBMHB D18IMTCH.
I-rriton. Kriday, Aprll'.v7, iBtifi.
The I'taat" tlie Detmit and Milavankec Kailroal by thfl
fitv laat u.frtit will reiu h I'JOfi.iifXi.aud the Mietnguii South
cm Kailr.*.! will l"*e $_toM*.
Tho hre wa? ooeauioucd by Bbarrel ofboroieae oB,vhieb
leakiiii;, aae ijjiiited fi4.m a lai.ip. The tire BB8BBI Ifl ail
diroctioflfl. floil in ? fea ax-onda the huilding aud ferry.
boat XX'itid.or vere vfapaol Ifl BMBfla,
A Uuientable lo-sof life oi.urrrtl otl tlie laoat. Tke
Trekam gis> * the naaa of tveat] - i-ht lab faada, iirr
BBI and |H)rter>a, Vho are aappooed to have been hurocl
or dronned. Tbfl boat aM b-Vaita theCauada ah.-re,
vhen ibo baraod t.. bm vaha'a mW.
Tlie paflMBffljr traina on l-olh r-Mi.'.a aro nin'.nng without
ir.terriiptiou. 'l'.iii|omry ahelter hae rwH'U proTiit. _, aud
uo detetition will iM-rur in th? IranamiMion of freight.
Jlrara Iriui -KrwOrlraaia.
BbB-OB-UM Kriday. Aprfl R l-'A
ThfOnBohitH County biooded und the tlie grouii.l ia
ui'il. Cru mil not fe'.imiimte, und tl.e flflttoa ve.1 .s
Theaaflton ofthe PbhahMR and Ibfaoaaeil lalbaai
are proMiog the flgeui of tbe foreign bondholoVra.
ibfl OroaoMoB Kailr. ud ia iltM-dt-d. an.l the peopM
driv.-n frotu home.
Tfa Vers- Reverend Beriii_|ham, froa Charle-mn, n
s..lis.itiiig aid ior hurned Catln.li.' rnatitutiflM
i..iton Imgabri mleaot IW balea; I ?>? Middiii g -Oe.i
weeka aal.-a, .\_aai b.ile*. si."i%. roa' pc !" ""? a h.-I
li..M) b..le* laat week. Bxporta of the week. lh 130, to-day a
reoMpta, '.'in baln; atock. ISAflM baba CMHO-Trtaa t.
Choioe. aorf.'l.-.. ln eol.l. Arri.nl leWflBeBfli tlotk, ILBM
tavkt. Stix'ir KBd llolaaae* noininal. Klour-Supi-rn.te. tf ?*>.
Corn flrm at t l_Bll 10 Oata. Ma I'ojk. t__^A? (U
Mn*. Shouider*. die.: tfaa8MaaJ7|e._Vagj.tattaeue.
St.iling Etcbange. 40. liol.1. I33. Nsv-Vak Bank tacck*.
I jirsBiium. 1'rsigku Bflflflflflaffla
The Aiiaeb ?? ihe Clreve al ?'rll??a?'?,,? "'?
CINCIT4NATI. Kriday Aprll[tj, __J8at
,I.mea Robmaon wa* oot kil'.ed in toa?tuibj^'*\
Ihaebeai at CMttrBdoB, k>., ??*-_,'??i'<'r'1;1 ?TJ2? .?.
daugoroutly voaaded. Jo..n _"?kandn ^''^" ^
Johi. Bobmaoii. Jr., vere .,1- *.*';'? -J" ??? ?* ??
uckina partj inimthred ii men, laraerlj g u rlllaa. o
ai)veH weic iiiadi*.

xml | txt