OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, January 10, 1868, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1868-01-10/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

jKfett)
vol. vyvii.IN0, 8,317.
ISEW-YOIIK, riUDAY, JAMARY 10, 1868.
PRICE 1 OUt CE1MTS.
WASH1N0TON.
IBNATOR V< "> WHlMvV IUAIDS IX TBI
i^.^i^iitnAS.ni/i.N^ni'-^.Tia.N.iT
"1n; ik THB HOUBI aPPROf-IAWOKa COM
SSStEE-THB 11 PMME COUBT ABB IH1 BB
JoBtTBU47ri01l LAWs-ALlAsKA BBWS.
a, t-im?'" IB v?? VHinrNB.
WiaB-MVOM, Th'trpday, Jaa. B, UM.
Tlie laaata waa ia apaa Baeaioa ur.til Bl o'clock.
M lan iaaa H bUh, reeolutiona, and men
wan ptteeatad, the dispeattioB of wbieb nwy ba
fcMilathaiBfalarirooBedlBgi. Tbe morolng hour
. ind _mi-i ? diBeoaaion as to whether tho
ji-rlit-:u v CoauaHtoi aboald ba Inatracted to report a
lurl BbroaatiBC tbe exiattag Btata UeraaaBeateia
the Rebel Btatea. Mr. Mortoa spokcat eonaiderable
laafth in term ti the ptoporitko. Thasobjeetol
aaakaetka wai thaa takai ap, and dabatod bj
Meaaaa Bhenaaa, Mocrfll (ol Venaoot), Corbett, Fea
eaaiaa, Bpragne, iad Rja until tba Baaata weat into
oxeeutive eesM.'it.
In t'.ic Heaaa to-day, aioal of tha day waa Bpeat la
dtwii- ing a paopo ition, reported ftaa tba Waya
and Meaaa Ceau-ittee, to en ata a board af fiva aan*
BdarioaerB,towboai ahall ba refanedtba qoi
of tho leJeetSoB of a aietat lor liquore. Mi
nehiiaiib Legaa, VaaWyek. anl othara ipoka ti
laagthaathi robjoct, the Bnt two adroeatingtha
amaaare, aad tha latter appaaiag it. Hovotewaa
aaa had. Tha i t ? wide raage, tha De-to
eaata i". theiitpMattom au-dng poUtiai aateriato
tlio BObjCCt,
Ihe Repablieaa meaibeiaof the Baaata MQltary
Oaanlittea Baa-iiuoaaly agreed thla ntoraing ta
Bowarde report lathi Btanton anapenainn. Owing,
haweear, toa raqneet BBada by Beaatos Do
aha illaatinla frma thi Tfi?r af tha othca BBembara
of Ihe Committee, thepreaei tai ? d ofthe report aaa
dffiiKii lera fea daya, toghre Mr. DaoUUle aa op
paatnnUj to aaika a minoiity report Tha whole
nohjoct wiD, therefore, ha prtoeated tothi
Eiecutivc aaaakai al aa aai ly date.
The Chatnaaa of tho Baaata Fiaaaca CoaiBtittee
?nn bartraetad thla BBeralag ta reperl ad~i raely oo a
bill Introdw. .1 bj BV BBtor Aathooy aathoi
aaaniraioa ol regiatared beada iatoeonpoabi
AethebvwaowataiMl i aaa be ooaTerted into
ngtatoaed banda, aad it \n;is tbooght by many thal it
wutild ba daanahla ta aiaketheehaaga reeoauaended
hr Boaator Aatbony. Tha Conuoittee, bowerei
lattaiaed theeoatrary opinion, aml it is known thal
tiu- Beoretary 11 tha 1 reaanry takes the bbbbi . lew of
thr int'iiMire.
Ihe eaaaidei-tioa of tberightaof Anierieaa nate
rali/cii i,'.i., i. a lidenl oa UaTatti |
tuici n ap to day bi tho Hoaae Oe__Bittaa oa Fon
Afalraboi ao daflaita actioa btbb anived
8tihj.it. Th.- Btata Departaaeat baa beaa called oo
tetaalah lafbnaatiea ia refarecsa to tbe anl
and a large qaaatHy ef aiattai bai aheady been aeal
m. The Coaunittee ara alao awaitiag the aniTalof
eeauaittoee ?ean e-Beraat partoaf tho eoaatry who
have- beea1 dalegated ta eeafei withCoi peai aato
what aoaraa of l? gtalation ihpnld ba pnraaed. It a IU
aareBembared that a Coatadl iedia
Nfw-Yotk, ef wbieb Boraoa Greeley is oaa ol Uu
?etabna
The ejaeatioo of aapropriatiag inoney for tha par
aaaaa of Aliaska haa been temperarfly poat]
Tha Hoaae Coaunittaa on Appeopeiatiooa ara eoa
ridariag the Legiata?~a aml Jadieial Appropriatlaa
bill, which Baajafaeaaawatdat 130,000,000. Tha <'"in
tnittee are letnailhiBg in every p-'int Wheta it ia pes>
tm\m\*\ ht.t Uiak.; hut llOW piOgraaB, oitinii to thf (litli
aal^yelfeeaatailingthe'vlewaof tha diflereal aaaa.
bers to Ihe auiotinis that aboald boredoeed iathe
t/arious itein".. Tl.'-rc BBBBBa ta U' a m trlt ,1
natiun, haweeea, iu tha Caaaa?ttae, to hu..
Bgaaaa down :;- low as aoa h ,'.
Thero V04S a n_MBTBMMUd ttM c.'ii.itol to-l..;.
_bbB_pr_m Ooart was ahout to readerada
dftlarine the KcconMiin tion BOta BBConatitotiOBaL
Ou iriti'iny. bowerar, it vta? aanirtilwd that tha
aaaawhkh laaeleea the Talldttjatf theaelawi
not y<t iM't-n aoaBBdawd by tho Ooart 'li
asfollo\4>: An anjieal is taken irotii | CotUtinMia
__aiypi, where a writ of haaeaa earpnawaa refaaed,
Tbo papan m aaw ea ido ia Waahington;
but the t'.'i?>( h:i> not y. t )if< u
yiaeo ou tho aalaadar. _H i* Btatod t!.;it the
Attorrtey-G if-ral refaaed to BOt a" eaaa i i
ar appvar at all in codi..' tion \.kh tho inatt. r, '?
oi tho eatatoa that t!i" I-imi- Biaaaoooal intional,
Md that the appeal it weU takan. TheActini
ret.iry oi' Waa I laeated to paaeaia aoaaaa]
taafpaaraad argaa thi eaaawhea tteemei oa i""i
trial, 4Ahidi will Im it) a v.ry ahort tiinc. Ih:. t-iili
jeart i "d deal of Bttentioa, nt'd derlTea ad
Jitioiiiil i.iii;. Iaaa tiio faet that Ihe _ttoaaey?
Oeaafalgaveit uh Ihh op__oo, ai tha New-Orkana
B_u(iu'.t laata~eaiagithat tha lawa ware aaconati'
tntioniii atiil woi.ld be so deolaretl.
The PreaideahJa anawer to tbe Benata n aolatkta
relativt- io the dispoaition of the Diatrietbill atrik
Ing out the wiid "whita," aill ateaely Btata thal ln
aaaateedtha bflloaaoaataiB <t >> too lata,ia Ihb
opinioi:, foi any actiou ou Lis ji-ut niiiler ilc Conati
totion.
Capt. Beward, who coiunuii.U-i! tha reTeana<nttar
Liiicoln, - oa the 1'aciiic coaat, ia iatewa,
?ataaya that thi BtaSeaMataMdeaahQai tbaa aiace
that BBI fnxi;,.i utidcr tho coininaiiil of Bryvei taatjoT
jhf TiBiiiaoii C. Davin at sitka fiVc withoai peo
viBions in wiiliout fountiation, ns they h:r. II -
cttsnt (iiiaiitity to la.it thtui e>i~ BtOBthe. Sitka. BOW
accnpud hy ?nr trtnips. will proliahly ba Bbaadoned,
h<: thiukn. ;is the haihi.r il very pooi. Ha thi ik
hea4li|!i;irtcr8 -will \h> Kitiovt-d ahoiit tittttn BUlea
ahove that point.
ISt vtral couipaiiies of troops havo BOOB twdered
from tliix citj, to vanoiii point? in thf South to aid
in pteaaniat aadar, _c.
Jt is htiif.'-l lhal the oiTicial roronls in the Wai Da
paitriit'tit r-lmw tii.it tha ihipatab trowtOea. Baird to
pacretary Btantoa ralatiea to IBeBlaw-Orkani
cfiutains tha waada "at oaae^ and that ihare iaae m
ttication thal th.se worda \iere inteipolated BBbBO
ajaaat to the n oeipl of tha talacnaa, .
Tht- Ordaaaea Coanaittee were laaaaaiaa taday,
aad azaa_aed at eaaaiderahla laagthCola Bailey
aud Baatoa, bath wamait>Td ^i'h tha Oadaaaaa
Burcau, ic.'i.tivt to tho jirojti til,'., i'l atodaitagtha
war, and, it ia underatood, elicitad wniie very barporl
ant laetfaj shoa ui_ tho nianner in which the OOBtnwtl
l*?r this t lat* 4.f inatt iml w t re ??ardod.
The Benata iaEaecative aaaaiea taday n
aavetal aoaiiaationa, aad amoag thaai CoL Ceoper,
P-dataal atttheTraaaary. Aatraafafbil
Baaaa_U teaacara Ua eoainaatioa, bat tba dalaga
tion fioM Taaaaaaaa wera too otioiiK La thairep
pot-ition.
The (',?,<,.;,.,,,.,. ,.?, Boldtnaaad Baileaa held hore
yeetenlay, t<> conndei the propriety of i-iillin^ a Ra
bbbb? OeBTantiea, aai pioidni arar hy Oaa. T. T.
Cbtttaadeaaf I rataa,aadW._.Bhoa-t,
??a UnongtheparaoaapreaaBtwa i?m.
aBBtbridfaefKeataeky, Qaaa Thayer, Waahbarae,
fty'tat Cebara. Haatar. Bntler. and Btokaa, v
Wiiiiaii.'., and (..i. ( ?i. Bntler, Oea. Ea.-.lle. and
otl"" ? liuK tLo v;ii.,.ii- St.it. H?f tha I .
i-it.'i-, aaaeia ui bon Oi aa Baaksoi MaaaM aaa ;f ,
CtMlil:,:,.,,; \, y, V.aT k, Ih.i . Il.iil.'. . 1 \f A Ii'iii. Jrtlilr.-,
Wliittukiriif Caaasatknt, Torbei sunl Qitaabaa of
pelawar.t, Alen of Wiwohmh, Mitlil, Collia,
Kialli-I
?aaj Kliarp.ai.il Irwin of Now-Vork, and MBJ
?* *rn f?iiy ii{,j,roviri4? and indorninif the iiiov.m.'iif.
II waa iw,,j... .... ... ...
wai (i4-uat(lt4J /j())j t rrttiiaal Oaaraatka oa
%Z /' **??*>*?**.* Cftkaga, Ul. The fornnv
aitL? ^ *CDt,v* Coiuuiittee waa lathtalnd,
? iwiueat u, fmj*m% ? call w?d renvrt to an p4
.'.mi-1.. <: incctitnitii lu- li.-l.l at l'nion l-BBf?9B Hall,
Wajhtagton, 1). ('., on thfl IMh laat Tbo (.b.iiini.i.i
ut..! S.-iict.:ry are dallj la leeetal Of hi.tirtrcls of
letteia fnlly approTing tbfl objoctfl of tbe propo-vd
('(-nvcntiori. , . .
Keportfl liciii tlio f.-llnwinr-nfiniccl Friitcd Mntrs
Btatea CounuiaaionerB to theParia Expoaition bave
been received ai the Departraent ol Btate: AbTani '"
Hewitt, eaq.. ?'f V iv-V.iik, on the prodnction of Iton
;.i ,1 -t. ?'.. EUiotl ('. Cowden, eaq., oi New-York, on
silk uiiiJ . ilk manuiacture. Wro. B. Autaw kaaa, eaq.,
on railwoy entrineorinf. Mr. Plant, on aignala, ato.
W il ii.ii P. Blake, eaq., nl California, on tbeprecio-fl
.11 p. Wilder, eaq.. bimI P. BatTry.tW.,
oa thecultnre and prodni Uol Ihe wn?ito wmcu ir
? itoment by IVm.Gnn-th of re_-_9ylY9__ia
oi n ' ipapating RTapea.
rhe followiug ci -??- were diBjwM'd of in Inel nlte/l
,,,,,..,. coarl i?'-ilii>* No.51, ^""R61 a ?
aart. Mareb?argTiineni C4>nrlu4led; X... ? ??? beiia,aii
miniatrator. tVc" n_t. Bornell, aail to recorer uihUt
Abandoned Prop< nv aot-eaae ergued.
Dim-toi Dehnar bns canfled to bo prei*red aa ab
Rtraetofthe reportaol thfl examination ol Tcsaiifl
having oa board paBaengerfl othei than eabin
pasaouger*. which WTivcd ali tbt? porl of ISow
l'ork dnring tbe Raontb of Koveiuber, IBOT,
from whieh il apB*arfl tbal tbo t"t;il ntunoei
?i M--ci.- .-Miiiiiii-il waa 02, of which41 were ateaia
Bbipa and Sl aailing veaaela. Tbo averago 1* niri la of
theeti-omahipvoyageawaa _4daye,ann thal ?'i ihe
aailingreasela45daya. Tbetotal nnmberof paaaon
l-. i.s v.us'ji.-;?"-'. of which 12,488were malcaand 8.'J40
lciiii.lrs overB reara ol ago. 17,7bO; undw B yeara ol
iiLc. :,'.:.i. The total r.umbr. of deatlia \\ii** 83, of
which45 werernaleaandStl feinalee,' over! yeara of
age, 81; nndi rr*venraof i
?iii: ci.ii'iin rcii'ii agi nl al 8t. Horro, Mitineion. re
- the wreeb ol Ihe achooner LanraA. lOodi of
;. Maaai rhnat Ita, in tbe n mlatead ol II al
ji, rt i be (ii w nnd i onl oard were aaveil.
. [li rol tbi ( uxrencj bns rei eived abonl
fji iqm ii, ?,:? i- ? orta from tbe Nation; l Banka for
? |., ii,, banki in tbe Btate* of
New-York, aJurvland, Pennaylvauia, L'onneeticnt.
ai .1 R] . il. It ia cspeet-d thal nearb all
ariU I'civci ivi . . r ?>,. 1. and Ihe
al straet ol tl ill be kaoj foi pablication
about thi 30th in.stant.
? .,,,? Comn ? ncr of the Freea
: a i :, Btato i - Nortb ?' rolina, baa
arrived in tlns city, and reported to Gen,.Howard.
, re in conni etion w i | be Bureau iu
tbe >;. bia aopt i\ i
Tbe Senata to-a. i ln ;.-*.'< i.uvc BejtBdon, txcifinned
tbe folloB Ing i.i'i.iiii.'a'a.uiit*:
J. On* Porernan, Poatmaater at Erle, Penn.; Tbomaa V.
Lt*e, l "- ca,Ptiht
Diusti ratl '?.- . .? VV. I ' ??? I'taiiuiafti mt
nu.*. W. \ .i : o-iiii- Mll ur. (?!!.-. -i.-r .. I Cuatoina
:?i -tl .- It'-iii, t uf '1. >;?*? I'li'i'.cif .Mi. K. hi. il. ? ? !
;,,1(1 jobi ? L'utted f utea Attorai i foi taa
? - ' '
Tl. ? - ,i,(l rhe following iioiiiiuiitlon-!
,,; c< .'i"i, foi \ ? ' - taryol thj Tn aa
?
. .;, a, i ii. r.vau*. Collci tor ol Intei nal Revei ua
for tlic l iral Uiatricl of Texaa; Wro. J. Clark, Bune)or
uf Cuatonii for tlie port of lSaj-l?rook, Coi
K. 1,,-ui , !. flati i ol :i ? i -.t M.iryavill
IVui. ('-,'' ' '.- ? i'ci.ii.;
.i- ol luti ii...i *:? \> i.i.. f... lba
. of 1
M.iii I OKGREi 8?Iln Bl * io*,
IAI I \. -BHUBOTOB, J I
Ml MOR1 11 B.
Mr. MORQAN (Rt-p., N. 1 , pn sonted a me
, i, tn ii.-,
, , r,i itni '?.
I'OMl R< V (R( ;' . I- ' ? ' i 'i!'' "
from the Provldi i ea i biti i...^ i f atbotla lala-M) iu tbTOR
t.i Cl|l .
Mr. ( t'NM !>(? i ? J?'? ?' nh '1 Ihe i
.. i.t ol U,.'
'
pel
?
un all
nu luix;
CATTEIX Mi. i>. v ?'-> pn aentetl
...... ut batul uoii -. i. ik.ii ?? i> !.. i i.i.ui
m, !:? f. ii. -i tn tlu ( oi ... ' ? "?
. w Hli .. . BOKIil D * '.. i HOI *?!. HIM 1 IBbl "?
Mr. Bill UMAN (Ui ; ? ?'-'" :'"' ""
.i- ,n tl,t
. i- .,? tin .lu.. ui Btri-iiia.
um ti.- worOa "in Im.iki.'' i in- I..H ]ii<ivi.i< - ii . i .'i- ?.
taftei ii, . i-iiit*. ahall lic
b*awita._r_.wnor renioved frinn f?M i"-'
. 1, .:-',:.a'
? ; ]. i. 1....... i xiu.rtatiou, iu fi
. Iltltil li:
tx i-niliily * - ;.I to ll-i i let All
Mi. HIIKK! .i -v., r 1.' u - ?
? :,.( ,1 to liOill
.;. ( l.i-t it. i r
, I
I 1,1 ill.ll i.llilll i.i
lui, (I.,
11 i itiob roa ii ?' or -ni!. ? ?
. ? | , i from
D ' '
. !. ? .'...I.i
tou. i..
,. I .? I '
'
?? ? li I
? II
. - '
Mr. MORRI1 ?' ?? '? ?? '"'
? . uu
,
. .t, e.
. HI Bl ii I*" "li: I I
A l,'.! wi I ?? . ?? ?.- !:? p . N- T.)
f.,; I ' ? Noilll L'l licll
? ... u ti. ii..- i ,.i.,ii..;?.((? oa lltfl
, ,., I" 11 IC 'IMI l..'4H.
?[ i . ( HAIB latd i i. ? ti.. tw iittti :. eommt
ofbouila i- ' . il t" the i uiou 1'uciUc Kaiironil and lla
I.I.iu.-ln -. liilili'tl lO 11.' 4 oluli.iltcc nn Iln* l'a.llll.
1 l-nAII II A II..N nl III! I tV. 9.
Mr. ANTHOM Introdui-i-d a h i n tnpronnl
. wliu-li .1:::. i- Irom
. . n, lui ..;.. k .i Uu dul v ol Uu
tarj of Htato t<? truuaiuit coiilta ol iifiproved ucta, .*., . to
-, -, rr to n-i
? | , i Btati with tbi lawfnl
;...:..;..!.: 1,1 Ihe
I ., ,,l ll.,' Kll.,1 .
t ungii-a
.-.-:..-..! .- :.,---. to t..,'.
. , tion to all
. . , Lorlxtdti nu liali tbi Ibb >. tbi i nltt <i
\i'A.
on motion of Mr. BTF.WAKT (Ki ,...>-'' railal.thi
took upthe h .1 for the reUelol IobuiLo?( raala, vUca
\N .1- UI..I iall.'l illl'l J'.l--' d.
Bl i (i***TI:t ?
OBRDOtlonof Mr. MOKIOX |lU>p., Ind.), Ibi
took np hia reaolutlon toliiatruel thi Judk lary Couiuiitti o
to report U> aOroK?l? fhe r*ju-liu? Btate ;.,,.. i t.u.ciii*. ln
the Bouth, and i^ proviite Provialoiial UoTer-d-asata m
their Ht ad.
Mr. 1 i.Cl.INcin'YH N ili-p, V.J > moyed to amend
eferrlng ihe reaolulioa to tbi judklarj CXi__BiUtofl
witb authority to rei-ort aueh a blU.
Mr. MOKTON (ltep., Ind.) baid tbeJudlcian Commll
had - ut]' iltj '" i ? ?' 1*111. 1 be ani< nd
iu. ut would take from the n tolutiou r? 11 ?h ultieance. Ha
di ircdtotttki the aenae oi the Benate ou thc tiucHtioii
wh il.. i tbo* Btate bjovi rnmonta abould Im ubroKuti dor
,,.,, ,,. Ui ru Btatea ... eupj ponitiona
i,i did before?a more threati nliiuanddauct-r
ousattitnde In the Bial Recoi itruetlon aet, |*an*ed Iual
the exlbtlnc BUte kovi mmi utawere di cian tl lllo
ir.il Miid iii aull...i./nl. 'Uiul. ?? mtr ulri iidy m lll-il l.y
-. !n-tv.miil imi iii- uaait. It v..i*-Hu.uclit ut thal
tlme, bowever, tluit with the ald ol tbfl mllllary author
;i"?- Urnon man, aud In furtuertua, tha woi k
..I i....: -tru.-ti'ui tl dbb nta < ould !?? j" i
?Bltted t.i .\i.' auhject al all nii.c to tbfl
u nioTal ol obatractlnn ol li.. la and tribuuula tliut falled
K, ici.i. i i,i i(.; bUt nOW ( ..I .ii' ?*.?* 4. -i- > (ililruiil. d l.y
tba very power it had ealled up, wblok **tu.-<i iuiin.it
tl. lla. i'. of ita authority, aud tbe j ahould uol loae a ainala
linur iv ??-( it.i,^ ih. poaltion tb**) Intended to occopy.
Foi ? ..t abowlng Uj.-u- preaeitl attltude, aa
would ii-k ti,. Clerk lo rciid pa wiiji - i f the IU < ouatrui
tiooartaof Maichand Jaly, I '?> | wera read, aaabM
Uaaeoeka order of Jannarj I, *?' onli had
tbal Oi i.i. ? iu ti, ii j.i'.i tbe authorltj ol l ir
? ? i nulllfli ii Ita ai tion h:,i1 abjun d tbfl luill
Mry aathority ? n att a bj the l: i om i. ui tion m ta; di uj
wiK tba power ol ( rouferlt; itlijiuatlxlnall u?
arj. u i,.'t found lu lu? law* ol Louli lann or T(
and .i 11 '.t derlvi .1 fron I !
trictn > i 'iic i ii, .. ..r :i m Btate Ooreiu
ni..-,:. m iliiiuiK.j ,,f tbfl declttratlon ol Coi
ficaa, timt tbey are iii'*.:,ii and unaulboriaed.
ii., aad .'iri.'iv- < iiuiii'ii ii, .I i.,i-.!.--. aod ll
i? c.-iii,.- .-iu Important aiu tion whirb be abutild anbmit
I tl tboae Btate Ootora
ordi i deel i i u that :.'i pi.i
?'. I t<> tbe . :?.".! tiibunali ol n o*fl
d tbat Contrn itborilr to aaj otli''
v,.,. U li'-u Cui. : - 'I' - i. i. -1 il.. f Um . tnliliu.ilia
?iii!i. .1 i ? ' ovei umenta Hli rall* autborixed,
Mi.it vaato '" ii--. ?? ' Tbi Uo .. i i....-,-i,..,i heen*4Bl
% ii il to i ?>..* .i,ii<- in ei . 11 :.. ii.i antbority ol
lll 1. , \*- Al 1 II.I. lll.lll ' talia.l
laf tuiit tbe* aaahl bol be 1 n t>> ob
tha work "i n .. u-tmcM..... but sli<>111<l
pn act iiiiuii in. a iu ti.. ?-ii - 11-,. :.i uf chil
..? ii |..ia,i.i..! r.t.1,1-. I'i tbla , ?- i, ,,. i ?
for i i.eiii".* i. it u,:..-., i. I. allhitai . n. lderbtr>
tion tbal tbeai . .-....? i, a ? lll tc-1 aod una.ithoiiti i,
lo ib' lara lhal tm > ? u, 11 ,u om ? abri > t. .1, and aai i
? . no fiiiiiur powei wbairver; aad upoa lbatba_B>
-!i*-(; tu hav? taa roti .11 . be .-? aato,
Tbfl iiKiruiuir im u tiplri d at tM'spolnt. aud t.ie I'rciii
il ut announcd tba ipei lal 01
Mi.rl MM 1: . . oriced thut tbe Sci.-iloi bfl
allowodto im.ind, :ii?t, in, objictiBB celiifl 111.1.1., Mr.
Morloocoatlauod,aaytng tbat 11 :i'? amenduebt waa
adopt-al, tbe leeolutlon ttould h?ta 1.0 alanlfleaueai
wl,- n ii**. if tbfl Couitnlttee v.cn- iu-iru tni to n pojrl aaeh
a bill.lt could atlll ba Toted <'<>uiioi Morliflcd. liui-tlio
adoptlpn of tbe reaolutlon wooldaettbtina aaflatbjo
Ihat thc riciiato of llic l niti-d Ka'ci La n noltci] ut OBflfl 'o
aliA-t-iiaU llia-ortitat luthst. a_i tutauluiiiuvd aoieru
Bteati la thaae Btatea, aad eatabtlah eoeb pr"* lalonBl apr
ernmenta as may be Baoeaaary, uimi laeaaBtraetloa bhaii
take pi.K ". . ?
Mr. I III?UNIilU'Yfl.N rt>p., K J.) ilitl not ffi?pute
Ibe amnnd taken bi tbe Benator, but thouirhl n meaaure
ao Iniportant, ..it.-ctmi: tbe ahole queation ot reci natrue
tion,almuld !"? eubmltted to tW jndirnienl ol ti".iu
diclarj Commlttee,aad tbat tbeaeneeof Benata bbowhI
tlicrebe taki n ob the report "f thal Corotnittoe.
in.1.1. noa oa raa cubbebi r. ,
Tlienpedal onler.the Mil toprrrent a fnrtbi r rntnotion
of tbe iiuii ii'-%-. waa taken up. ibe qn< ition waa "l!''"'
arnendmenl thal after tbe [W-M?e of taiaael Ibe autborl
ty of ttu- Beeretarf of tlie beaaay ro aaaa l. uottb, ctc,
aoall lu- mapendea.
Mr. BHKKMAM (K*P., Oliln) nftor BOBM tu rii-rnl roinnrH't
on tba atate of Ibe rouutrr, preaented eoine atatiatiea of
bank rlrculatlnn, etc., and tben proceeded to advoeate
Ibi i'. Ma?iof tbe Mil oa tiie irmand tbat 11 aonld Mtbtfy
Ibe pnblle to knoa ili.it no fartber rtrotraetiou v.< uld lie
made, aml i|iii,il t1"' apprebenaionaof bmuiyi tbal it
aould reatore to Conari-aa powei too Iniportaal to be
delraati ,i t" anr aitij le i i.irer ()f nie uoverntnenl; tbal it
would ? l.uc tbe entire n iponalMlity of tbe nianaaeujeiil
uf tbia queation, uoa overalmdoa ing all otbi ra, <>* < <,n
l-ii-4, abere it properly belonga. Ua . m < luih ?! ^ ?'?? an
? Kprraalon .,f coiillai uee in tbe sapabUltf aad WMaaBB Bf
CoiiKreaa In Ihm ren ird.
Mr.Moliuii.1. ih'!'.. VI.) spoke of tho reeentrlaelB
trold an eauaed bir CiNiareaaloual lealalatlon on thla tub
).-<t, and routenaed thal tbe paaaaaaaftblataaalattoa
aonld bave .? linllar rfleet.
Mr. ((iKi.ii X (Kep., Oreaon) aareed witli Iba laat,
tpeaker, and aiade a notloa to ladeflnitely poMpono tba
iul )? -, t. trbleb waa loat.
tor. FKBBKNDEN (Rep., Mr.) belleved the rurrcnry
queation abould be 1. alaliiti il l,y Conirreaa. Bm a aaa ll a
ii.i. nt'i'ti of the origlual bill. liut iii feared Ibe effect ol
tbia bill if paaard. lt aould practUalljr prorlaim ta tbe
mi, nt iv thut all drthra of rrturn lo t]ieele paj ru< nta waa
abnudoned. The poaer of Conitreaa, a bicb Ibe Bi-nalor
fiiin ol.H) tsifi.nl ln mc ii-'iiini, aaa alreudy
evldrnt ui tba very aet ahirh eoiifera poaer on
tbe r-i'in t.nv nf tbe Treaeurr. ln reply to eertaln
itatemeuta ahieh Mr. Nye aald be bad heard madelu
New-York, Mr. Keaaend. n remarkedtliut If Bei I ni ? i .? ??
aa wrllaahetbe nttcr aorthleaaiieaanl Kea Vorb itreet
miuon and erlth Imd.aa little attention aould br paid to
tbem aa a proper Brnatorial dlaaitjr aud afaii roti?.dcra
tion for Ibe Bei n larj of Ibe Tn naurj rt quired,? onareta
aould be rontiatent and adbere to Ibepoliej It ba al
readj i"!..|??i'-i. Tne preaenl dtaonlerro wndltlon ol
,.,il milj be t. in,'I,' il bj tliue and h
tt; iii aillierriice to a aettled polirr luokn a toareti i
, i..i v ii.i nt. Bnfferliia ni'i-t be fell ln Ibe buaineaa
uf tlie couutry, but tiakeriua leglalaiara woaM Baafta it
Mi mtwai.t (Kep., Kevada) eontended lhal tiii-.li->
rrnaard n i Ition ol Ibe countirv waaowina Inaen-at
ii .,-i,i i- to tlio iiii-iii..i ii-'cii i-ni of tlie Becretarr ottba
i tiKiki f"i ?' n ?? im"- ajtaiii i bit imlli J.
Mr. BI'KAUU?(Kep., Fl I i rorroborated ? prrvlona
atiiteiuenl aatolbeamounl ol routraction, and dna lam ? ,1
nll Intention of rcnauring tbe Baeretaiy fot bm h > aalrai ?
Uon in i liedii I' c tu Jai w.
Mi i i i.m \n t.in ii tii.-it tn.'-u."'.??< romponnd Inter
.1 notea willumtun durina 11.? uaxl aia ruontbe. aud
tbal uii. n .i,i Hu- ..'ii.i'.'in 'l ni, ii -t i it, ? ara pala.oor
ItB I" ili'i < <l 1" llliiiilt i.V'ii.i 141.' ?al. I nt um' ll
i':iiiii-r tii.ni It w?_ Before Iba arar. urnitracllon ahould
in- atepped. KniclUh biatorjr abowa lhal tlmei : ive
. I, ii r.,i,n.ii iinti li.nl io lie cuil,ln,ly .",,'.::!.'? <1
forexpantlon. Biiebarrmta mlghl ocvm ?nii ur; nnd
tlthoul at all nfliftluf on the preaenl Beeretan of Ibe
, i..s u' i ii i., i.my powera ahould !,?? reaioved,
an.l ibe !.????? 1 ? > l >'ii -I"- II - ;' alalatloii.
Mr. m.M'i.n K_ON (Kep., Mo.) lollowed la advoeai f
of tne I.iII.
Mr. MORTOM (Rep., It,<1 > favored tbe bill bb tbr
aroi I,,i tbal more turreney ia rcqtilred for tbe but."f
ti,.-< i,i,i.ii v. ll.? tiu 'ii.!it i.-ti uiniiii 11- time enoua-U to
reaurueaiN-eie paynieut. <..,lil and tilver aould ibeu
..,l to ti.. ..l .i- of Ibeeurrei ey. lle v,;i>-, ,
in ni . furtber roiitraetlon befoi tbe lltae.
Mr. IioM' (Ri p . m i- '. 'ii Ibe ronrae "f .t lenatbr aran
Itl tke t'liited Btatea, like Mteawlier, bad atvrn
tbelr I. 0.17., and tben by, doubtleaa, 111 ?? him, > tn ihI
ered Ihelr di l?ta tionorabl* dla. Ii.in;. <l. '1 lie oi Ij
, Mleaa liei i ould i ot enable i,i- i rt dltoi i"
bia paj 'i .'i'l- !'- ?i tbli r.)
lt betna evideat that uo vota aould be n leheil u?-foi?
odjoui iiiiienl on, tbe Ben ite.ai
i ?? un ..;n ,
HOI Bl "i I' i Rl Bl S I'A nVH
'-- i Ul OIIIO A I l Ol ISt UM.
,-i,(.l?l.> I OS (l.'< I-- Oliio)oft, imI b i.-"
rt it ii I- Hu.; I
? ., !?!!?' I ?
I 1,1,, KiVI ' - l-i,,\|,|. .1 l! '
ilrtl :ii . \, tbi I - ? Ibal u ihotil.l
i.,,.i iructeU witb al loa?l ttaroe draaa, and tbal ll
thould ln " ? aj iBterfere altl "f Ihe
d tbal itwa l tbe bridira
uo- i, ia j.ati in l( ?! iben t it i1 fl ?-' ?il ? ?
t bi.-, j., ? - ? '"?', '" aa. i
4.MII.H.. and reaolviua Bltaa.1 Ibi Beeretarj ol B'ai he lu
ttrnctcl to eaux au iniun-diate rzaiuiuatioii ol l
de by a eorpa nt <.iu ? era. The
rt-Milul '? ?! i" tbe ? uniu lltee i I
Mr. Lt.GI.KHTwN alao nn-Miittd i fmui the
( h.iii.i.. r ol (.u.ii..: ? , i ' iunall ;n refereuee o tbe
i.t v i,i win- ky, wbieb 4 red lolbi I i - u i ,? .? on
4V..\ h i.ml Mi
I
Mr. w ll BON <1 for the pro
tt. i,.'n. ln < 11 i.Mi ri ? -. ? t , ? , '?? i ?
. r I. ~nt> ii ? - l
;,,,,,! i,, ii,.- ( ..ti uiltti - nll li-? ll bill |,i>.
?
ai ;, jii'ii
?
im li i' |H'rtjr or <
( . ,.it of II ? i '? I ? ?
-HU I' IM. I I I I' 4 I ? '?
Mr. ARNIILI, il.i p.,T( '
l : Upt( >act, ? ? ' '
TIU ? 's
'I 1 , ||..IX- tl,. II |... , ? ? 'I.-'I in ll,'- I' '
?
liOII I. |? ll. 'I M -ll 1
on I.-i, A1...IU. i'.|i ? -'ii ?: ii ? iTni.lrnl lo lliti-re.ili
?VMlll lin l.'il' . I, ?'I I'L ??! I I. . :, f" : I, ? I- ,. .1 ? ? f l.lll.. I
MeMi bm ,, on. leted ? . i -1 lau raiCt r aad li
jon, <'-ii adn x\< t.
Mr. OKT1I (Kep., Icd.) j-lelded to Mf PAINK (Rep.,
lin n,ii.,if. i .1 :. .lluilal :? ' .',.... [.,
Uolit. I.i 11 li ol Milaaiil
Mi \>i?u> du in . > ^ ,,??"?..! Ihe il,,- :,'?! aave
,i.-,,ii..'., iilutlou n
., i i ??? nl lo u t' 11?., e bl ? tborliy
t,, . ii, , i iii, iiMi.i iliate H lt .ii, .!?,'. \i un n .ii ,l
\^. ,i -,.t ,ii,\ otbei , .H'.ii- arbo bave
l?., u ;,!)?' i, ,| iu ln lu il. iii.ii r Ibe I.. .i"..-ji'ipu- in r.
.ii .1 v. I <? -.'.. ii i i.u in |,i , i ? il w ni.i'iii ii.ii.iWi-i antutid
I.. iii.,,;'?? Uniu unii tbc eomuiiaal..1 buj .il.i-..
ii,.- Iiiaaul i.i. ii i.i hi, ii M.. w>., i -. i.t m. ti.ti ??
md hnd n ..?! ;? eorrrt|Nii di uce I- i aeen ( <i.
NhcIc, bluiM ii. and llm Beereurjr ol Btalt-. 11' afta-rward
Ht:.i. .i ii. a tl.e l'" -l.i.'i.i iii-.l mil in| i. <l tn intereede in
tbc niatter. A corn pnndrure bad i.'I ln-tween Ibe
,-,, ,, iaij . f mi.i, : i,,i ni i redi rli k i , u... aee bad leh
ajrapbitl to Lnrd Blanlej retou.i.lUia Ibe rt
tbiiM-two peraoua. 'I i ,? Biititb (jorernioenl bad do|
;,, ;, ,| ki, 11 ,- i, , | n,i.I.l.,- I . i. i I...I ii I, ti/i .1 aja
.,:, .i.i. . i. ii 1.1.; :< i .,i n ult to Ibe United Btatea.
lt aa enilrel ib 1 ? ? logailb Ibe al ?.iud eon
i.i ii.ui. toaurd tbla 11 iiuirj . Bba li.nl al
anya thoaii her anuuua, her rlndletlvenvaa, bor laaba
I . . mai ii.i l'i.iii il Btatea Her abob coiuloet bad
i,i i"n ii..- .:in . .ii ii ,.' .i.i. :n 'i *aeh aa i ?? i.'i.
aiidlrei people,llk( lhal oil l? Unlttd btatea, aoald aub
i,,.t ;,, ,i t. :. i..u :i daj I1-1.L11.
Mr.hllANKB Ki p., Iud.) tpuke In aunport of Ibi |olnl
retoluiiou relutinB lo i,.i MiMal.tui, lakinfl tba
iirouud Ibal Le aaaentil i U ui ??< i Ibe Krilbib *tati lea te
iiiai by a inii.i'1 Jary,abkb ii*;-1 1.?>i beaa daaied
Mr. BROOKS(DaBk. Hew-Tortl BBinreeted BBtodlflea
tion of tb, i:,i-?.i.:,,, , i Ibejolnl reaoluliou. Ina.leh
,i^ ii aould be eloaeij eritii, ? ?! la n? litrrarj .i^ ai II aa
Ita polltii-al ;i-|...i. bo aould adviae lb( nmUailoii of t ln
u. nlr ?? 111,nn raldi r " 'i 11- im'i,i " raldi i " \4:is ,,,,i i,,
beloundeiiberin Webeter <,r Wom Irr. n Itneaul
BuyliiiiiKi H nieaul a pn dat< i> Im uralonUI iuto another
coiinti \.. 'i'l Itavei f uae adin rt? <l a eruue.
Mi BANKH (Rep., Maaa.) 1,'balrmnn nl Ibe Comniittee
nn Fort lfe-n Aflaira, adrultted ibe proprttttj "f Btina; raaet
iiiinr Tlie apixal ou bebalf ol I'utbir McMabou aaa
uiadeon the tfeneral belb-1 tbal tbere aere clreum
-lam i n afl.' llna bia eaae u bleb aould prodm u fuvuiitiiio,
u, li.,i) on the pnrl ol Ibe Kniiafa i..,v. imii- nt.
Mi iii(.l;V (Kep.. CaLl aakod Mr. Buuka to atate on
ahati'barjte Faluti McMabaawaa eonvlotad, Waa u
nol tn aaon t
Mr. Jia.nks nnderatood lhal n arna
Mr. I11UUY aaatbeiafosela (avarel Mr. BaaBaaaBf
Mr. ORTH reaiartK 'i <ii"' Ibe rkaraa en ableb Patber
Mi-Mabon wat ronvleletl aai Ibal ol tn ieou aud B lony,
.mil ii" iHodilieil tbe Jolnl n nolutlou lu Ibal i'..nn ular.
Thi ioint leaolutiou aaatheupa icd unauiuiuuali.
Mi I'AIKK- iolnt reaolution la nf.i.i.i ?.? toRobert
l \ ni li ni Milwaukee aaa alao naaeed nnauiaioaaly.
M, WOOU H., ii .nti.'.li i.'l il,< J"',t I'-1 li.Ii'Hi of
mi.i. ii lie badajlvea notici, la refereuee ta Cetawanaa
*?r. HlMinAM(Bep..Oblo) tmntotM Ibal tl.mk_
tlou of tho worda-Interpoai Ins .iiin.il authoritv, and
ii,,- ?ubatltution of tbe aorda,"tbal tba rrealdaal a t*>
,,,;, . ,1 1.1 llltl II llll'."l -tc.
Mi WOOD luadfl the modlflealloB B_B|n?8tefl. Mr.
wv,.,i alao, at ir, auiraeailoi ,if Mr. ftanka, atraci aai tba
ai ; '-. "un?b n',, :l.ia< ? rpua ad."
,\. tim.-, ii.oitiiicd ti..-j..n,i icM,iiiii"ii aai paaaai aaaatV
wix J oa ir.i ai i n i oi taa i itk ooaaoi at Baaen
(m,i:\\ \ 11 rAaai D.
Ti ? Benate l ill for ih<- n Ib f >,f "H' n R- Dreuaaer,lale
r.maul Rl BerKi n, Norai r.~aa tbt a lakcn up, eaplalued
i.v Mr. MYKltB 'l-i I'eun.), oppoaed n> Mr. i.aw
l.l Ni i: (Ki i', oln.'i, and pa i ,i
?A cuMBiaaiuaoB bbtbbb nia pnmtvm maira,
The mornliiK bour bavlna eiplred, Mr. Btiihaia
M'.-i, ,i,i,i. i.fi'.ii, tlteConiuiliteool Buyaai <l Meana, re
Lruda )"n,t reaolution lo provldefm aCpainlaaiuu lo
eianiino and report on metera Im dUillied tpltiw, aud
?abed for Ita tmmedlale ioutitteratiou. It piuMd.bfor
"be creatlouol a < umuiii lon nl Bvi i?i.'? ?o ba ap.
,???t,-,l bj tho BM-ietarr. to exaiuiue lurefuU) all metera
iud uiiehtttilealeoutrivaueea or luventloua tbat uiaybe
,?,m.,i..i. ii,t.i,'i"l i" meaaure, teat,and aaeertaiu tbe
produrtiveneaa of uralnoi ..tn.-i-i.uk '? l"'; P??-d -r < i^
tillatiou.oi Ibe artunl quautlt) andatrenftb "f dlBillled
tpirit?BUbJeettotaxpr.~umi Iherefruni. glvlna due no
.!, .? of the time 44 ben and plaee am re mcb Maiuliiatlon
b,. ..'.i.iii.-t. d; Ibe ComnilaBlou to meel ai .1 proceed
totbctterformatiieof Ita dutlea under tbe inatnutbin of
.,: .s,fi.i.,iy .,f tbe Treaauryal tbeearlleal praellcable
1 ui report ludelall iu Ihe Becretarjr, aa becj.ni
r,,,.,'.i-.l to .P">. Ihe reaulU af tne 1 xanoi,..
tii.n witb titcli recorauiendationa ?? it um) im>
^b? wii"i BViU4ui 4U1W.U \hv BaafKaa 4<X l-? I
Tiflaaari teatay tlule-penaefllai USeatte tiii. earrj ina-ont
uf tiicjuliit reaolutlon, aiul alao a i?_aai8__bhi couipcuaa
tiou fur tbe aervitca of tbfl ('..liiiuiri-luiitr.
tiif. wiiiskt BoacoBa wiiiHimin ini r. r*??cn.
Pondiag ita eonslderatloa the Benato amendmeaifl to
tbellouaa lull iu refereneo t? itmul.-d Warehouaea for
Wbtaky.and preaented by '>"? teentaayot tlic Benate,
were Imiuedlately, on motlon ot Mr. BCHENCK, eon
n.li i.-.1 and eoacurred iu. Tliat Bill natv goc* to tlic
i'rt-bidciit for bla auraatare.
nu: i iimmi--i.iv ns MRTERR,
Thc eonaideratloB "f tba Jotnt reeolutleo fcr tbeaa*.
pomtroent ol a coa__ilaa*ba on wiii.-ky iiictcra wui-ihcu
n -iitiicd.
Mr. VAV WTCK (V.cp.. N. Y.) reqnlred lufornintion
fi, ui tbe ( Ualrn an "f the Comrolttoa >'f Waya and Meana
on tlie aubjet-t, romnrl ujc tl il ho dul not underatand
why a ComndaaloB of tive could aaeertala tba facta mora
oloaely tbau tbe rarionfl arienttae peraonfl vliu bud
aleadr been rxntnlnina; tbe tul
Mr. K( lll-.M K want lulonn fxplaintitlon of ttlir-t hnd
alreadj taken pbace la refereuce io ici-r-, and of tbfl
jiLipnty iii'd ueeeaaity of bavina; ? Commutalon an
I'.iiuicil, a*. |irovukil ln the Jciui rettolatlOB. Ha doeutred
taatil waa eertala tliat a meterto rungethe qaantity
andatreoRtbol fjiliim could neeonatructed aawellasa
rard lUea to meaaurc tbe deak before hlm. Re admltted
that iu* lurcliaiiiK-iil rontrirancfl eould aupplytbfl flaeee
of boneaty iu employea, but Ju.-t uu far um ;t bbhm
c.iui.l ba u'l.'lc t.. do -t pait of tlio wurk
now d'uiit by ? Jobaaoa aaaa. [Lauabter.l iluy
arould be accompllahiiia the desired objeet Tiiode?la;n
waa to bare tbfl anetei nnder lookand key, aotbat it
aould uol be t-iuipi n d \ntii i.y tlic iliftui. rm uuy paraoo
exeept the i" reoa t.> wboai tba keyla intruated; i.ut tbere
ranie In Ibe only dlfBculty lu tba matti r- tbe difficulty ?i
aottlni;ao bnneat ofltcer t" keeptbekey. Onemeanaof
preveiitini! r... . aUty waa to ban bobm way of meaaurlniz
tbeahUk) tbal rama oul ol tbe lall ofthe atill; and,
ultbouKb the *'ill ui'.clit, byconn.vanceof the < fflrerwlth
.,,,. diatiller, ha tapped abora tbo taU, tbo aa_i__f of a
ii,.:, i aould go far toward pi. renttng frauda.
Mr LOGAN (Ri p., lll.), mi ml er ol tbe Commlttee on
Waya ni ,1 Meai", tj*oke In anpport ot tbe |. lui n
an.l ileclnred ii.it tbe reanlatioii i uoa ln force In relatlpn
aLlaky Ln -.II...1 to bo mnde f pc-clully for tbo
,,,.,-? .,- .-r prot), ? t and fraud. They mu6t
I, ive been i Ithi r .-u?.-?'.-t. .i to i | of iheTreaa
,nv- f,,r tbal porpoee, ur bare been adopted byblm
throujzlil i ?-."? fle explalurd at conaldctiible lengtb
il.,. ratil;t? i ?? ? l - ii frai dac? uld !"? toiuuiitted with any
i,:, t. i- :-? , ', .1:..thi trlal nf tha Hill. I
ni.i-ui- the ci.-ni, aud coniptite tlu qoantity ol
v i,lt |, ii -i ... id produie. i.ut unlcaa tbe nmral Intejrritj
ofIbe< - -.''"?
, tax i oul i uen i be eoll( eti il. Ha bad
l imMdf iiUI tliei i ( tbe I" partnieut tliai
ro tl.i.M ?, uiul be could not pi I
nu ved. He ki ea :-.. li mbera of tba
M, I-, .,. | -?n i:, ,. i rn- Board lu N( - Kork w< re i on
i? . ii.( nltb fiaud i |
ni.i! otll ' ?'"? " ?""'? "'? ," ***.*
. .1 t.. i. . '? ' 1.
d'd not carc how biRli tlu Pn idenl ur tlu Becretary of
were either diibnueat
tl, ,,,., .-,,.,. oi were ao li uonii,! tb it thej (.uulil aol t< il
w U. ii ti .iit.l uea <. innillti .1.
kir. i'i i.i: h: |...M( I aaked Mr. T_>iran what aaaurance
I.i had tbi t Ibe .-? crttarj ? ! Uu 'l reaaui, I ? i>i>. Int
in. i-. i i... n on tln ( ..i. ?
i .t full undf
lr _.- i. :. ? ? ?! mltti < and tlie -? to wl ?>
II,, ' i,u.: -., ? I . l,i iie
!,,- <i ii uol ? liar/re Coiuml aloui r Ib lllus a ll li dtaboneaty;
tbal tbi L'onu ' i' blm elf I i
ii. i.,,,?-. r, but be (Mr. I. ' ? Ibat all
i . , , ,- ., I li .I ,i.i 'i.-iiur. -
. uner 1 ? i I ort the
tm i? t,. ti I'-. ? iii ;.t v.l.i ra ofl ? iula were li. Iioui tt, a;ul
:. ,i tbat, i'i
tboueb Mr. Itolllua u bl .-? in liou'-sl i : maii f
fi.ui.t- bad i nii t-.-ii iiitit. ?! In hla <!> | rtnu ut, .'1 wbli u
a, i,...i i.. ,-i reicntly uotided, butou nblebbe had taki u
dbem iiotice l unlcaa he i. -
?-. rtt-tl tl ??" uu t' ? I ' - I ? -
.rii.i.1,1, ba would
d. i. i . .1 Iii Ihe II.
Mi v. (? ?D(D ie. M. Y.) ?aid that, refert. harlng
I,..,, ii .. ..-;.. the iiiiu ? i ? *kj frauda cumi
i
? !. I, 1 |, I! .
ii.,, 1. ? ii '?.'? u11"'
. , . tlie iu,:
t,, lou . I I.. n w 1.... : .
if tlic M
.,'!.,:
, -
,
Im-ihc dlniliiUlicd. I '1- ll Kl ??' i
I ron i tion ?
? i., . ,! 11, ii di '
. Itbt r >.f
\ . .
i n f,.r iv.. 1-,. i.r ip] cd to tbe
- pmuiote
freudi ? "'"' ]]'1"1 ?'>"
. -I.ll.u . .... ..-.,!..
Bed of Ibe ii., ? ?*- ef tbe
.., ,,[;, |, , . , | 1 ? Id Uol
. Ith fraud, i ul
hr I .'I
i . ?
. , .1 -,i Um c ,i- Antln ?? - api*ointina
ii i> wua
n i
.1 ... .1 COtlYll '? l ' ? I
-..,-', i. ? i iiIiib tbe i
?
:. - ? . I ? .?
, of ttu Bei retary
.'II.I ...:...
| Wl
UOt I'.-i il ?
| ' l 1" . II dll !??
' -
I
? ?
. , , , . ? ? : Ihi ui
. perpe
...
- i i . ? ? Uu
i...i-uiy
ti.. .. ; - - '.'
, - ? \ ui .,i lua
'
Hr. 1AJ41 AN u. ll.tvl ' ' lldhi
thc ei ? ? i- I
Mi i.i.-- Ii.i ttiitli lt, that ll Ibe Preaident taJin
.ll- II -lll. ..1 I. I. a 1 i. a 1,1. ?
. Ul la- UTllli!
aateaa
Mr. Il< R?H Vea, tha r.| In ord -
iiii.-.i. th ? i'i, -!?:. i.i iu- dcmoralUcd
I ftuii nu< i i au '-;' ?
. la 1 al fa,
:, t.. I., ?ith it, and who a ? l) lni<
ta. I...iu |..-iiIm, u.i i. <-! * in. ii a
,i .. ., iu i
M I.OtiA?. .'? .t 1- ?'???? lll 'i ln tlic
Ihe l ii.,' :i man * hom
t. d< i - n< i v. .-int toae-edi uiorulix tl. and bi ca Ue
i |.|. t.-.l I hc I'!? -nl, :,l c iiln.n- , . . liiliiu.- iu tli. Ii.iin. 4
mtll i - tli ? '.nd* ii the nema ..i a tbief,
Ml ul. la oul) il. ui ..,:.l t* Ith !n ? .* i , i. II ?? ti ?
,- - Y| . :i: ,1 tlll ;, ll.a- .-, ll.ll- ? ...llll Un Hi- tli.lf.
?' I I
, i( i.w ef c iiii-i*. i.ii.'i; he la Mr.Johiikona
.?',.-? i . .i ni.< h uol wai : t" ti'' luto
i,..;,i ,.- i.,ii, him. My i - ,!'' ' re?idonl ac .t
iu the tiaiui ? . ; i ,i, me In ui rlel for Aaai i or. I
dou'l ti ua ?ii. ' aorl ol .i n au he . tu tlu ra u..\\ m thal
ofllre; but if bi la bow t, he la anexcepuou totborule.
lf the Preaident bad eent In 11 the Apoktolic numberof
1,,-irri ii.ii andafterward appf.mted u lblef.be la re?
al ., for tbo appolutuieut, aud i.< i tl ? Benate.not
i -, i.i i in i i,.,i... , l-c iu il.. woild. 'l lu* I'i> M.l.-ut
aud the Heeretary of tbe Treaaurj i . to atleaat
?,.ni,,, it evidence ofa tuau'a boncily befon appotatlbg
luul le nin < i)? >? ol llll*>t.
Mr. ki KR il) in . Ind.) I aal tbfl wnlleman from
Ho un)- (Mr. l."A.iii wbether be meana t>. aay thal > itber
ii, i.ut >,i iu ln\\ it i*< Ihe duty ol tlie l reeideul :.. apaulat
II i. i ..i-t i.nol -i. ubiUK bow of Aaaeaaura.
.Mr. l.iulAN ? ll i-i i i.iinly 1*- uol bla dutjr. butyetbfl
,i,,..i, ).,-i .i-in- doee i-t.-iy tiiiiiK' ci.*c tbal m aot bla
di iy, llauabti r 1
Mi k i i:i. i,t, ura tbefrentleman to namean iu*'. nca
m ?ii:, h 'in I'liTiiii-iit ii.i.- made tuch an appoiutment.
Mr i,.'i.A> I dld nol ajet up for tbe purpoae ol nam
|Daj pj, n and puttlnii tbt Ir i bbb - befi re the eountrj in a
Ti.mI lini?. uiul iKLtcltlo Uul aUafWBR 4BB K'vullciuai.'..
Mr Ki'.r.K--Tlu* i?n .uiciit doefl aot -Raaetheappoint
iu, . t at all; Ihe la? dotaool -<itre blm tbe power todo
mi. bul Ibe i ii.n.u i ol luti rual lt< i'i nw -,._.,
Mr i.i.dts ii. i wdoeanol ?.?ivcili. PreMoentthe
power to do ajrraal aaany tbluga that bo does, Tbi Beo*
rctarvoftlii in laury appolnta the Iiiapet-tora.
Mi.'kl i:i' Si ni'?('.iiuini-.f.i.iiii-nii Int- rnal ReTenue.
Mr. i.iu.iN l icnaeme.if yoopleaaoj tbe Bevretanr
of the Treaaury appolnts all theae meu, whom tbo Preai?
dent allowa blm lo :.|.|.iiiit. Inc Preildeutj iinderthe
law, baa t li< Npi?olutmeiil ".' tba Aa* aaora and Collei tora;
bul tbe B< i retiti j ol the Treaaurj . an appoiul the luaoee
tora, I im told. for luatuuee, tbat ba baa beea requtred
toappoiuteertalu men aa luapectora by tbe Preaident,
ond I bare uodoubt oftbe tratbof tbat Bul ll aukkea
nodiflereuci wbelbaritla Mr( ulloch ?r tlio I'rctidciit
wbo njivmiit*. tbi iu. l i" licM Mr. Mc4 ullot li wi ut ofl on
a alldiiiK arole at tha lanie Ume aa the Preaident dld.
'i,,m .ui in.iii iii tin-r-.-'iiu' ii".it. Mr. Mi iiiiiii.'ii ti.i'ii
u.i nda, iiinl Ibe Prealdeul appolnta, eicepl Ihe n
where ibe Pi-ealilent wautato appolnl tomi ol bla own
apectal friend**; and thi n hc requlrea Mr. MrCullorh to
niakeaueb apiioiutaaeata 'Hut i? tlio aaj lba Ik-M
Mr. KKBB Doefl tbfl BBBtk iimn flfla-rider tbal tbfl
Benate bt ia tbfl aauaoboal with the Pre_ld.nl and u.<
becretary >'f ibe i reaaury ln tba a appotataMiai -1
Ml I.'". IM I..' Ba uatel
Mr Ki-KR v. -, tbe *-? nata h:in focutlrui the ni>i?i>inr
lin-iii of Aaai aaot - aud * ullectora, aiul ii la tbe duti ul Ibe
.-. i ,it.- t.i kuoa mi .a .t i- il.'.i.i. .uul io i.intiii.i .m
aml i-i.inj.ci. ui meu. ..."
Mr. i.iu.AN luererbeard of tba appolntment of aa
Inapertai lieii b tenl i" Ihe Benate f??r < "i Itrn ul i
Mr. Kl.l.i: I did i ul m \ lim| 11 tora,bul A-- -
Mr, LAMiAN rheBenate lenol In tbe tanie hoal .i- Ihe
i'n-uiciai. aa .i uiuttcr ui ii'i.i-c ii'.ii taa alaapbi
ju..|..i-.n. Il-Aunhti r | ..,,.,
Mr.K-.KR 1- imi tba Benate eaflweed la aldlaa; tbfl
Pn ildi ut lo in ike tbew :.|.i.-. utal
Mi I.iu.AN rha Bcualo' baa nota di to d<> -wtli tlic
Bppoliitiuenta. 'li..-lu.; it. ni makeathe appointmeuta
uiul I- n .|'('iiiil'!c f" (Iiiiu. .s.Iilini tho !?*? Ii.itc CUB
IIiiiih Ki |iublicaiia ai >l aou i limet llen o< i
Mr. M N* Tbat laanoB eonflnratmaoftbfl duiicnof
tlic *-, -ll.ll'-. , , .
mi i.(.(.\s Tbe(jeiiticii.uii ru.-iy lc.iiii aaaajfllflaBBBa
I, -rrowa old. Lai irbter.)
Mi Kl.liK SiK from tbeaenUeman. [I.nud I.anirlit.-r.l
Mr **( "I *?' K I..-<.r the prlnelpaloflleeia ni|uli?
(.?i.iiiii .iti,-ii by Iho ftennte, i.ut nlneleen-twentletbi ol
lliearcutatortli.Ilertlonof the rerenua are men ap
i..?nt.,M'> thc Treaaury Ikepanment, whoae apptiint
{,?,,!..:,, aot uei d fonflnnaUoa -u.i BORtot come vaiti.iu
Ihe Ten.ofOfllooaet . ? _'_
Mr l.iuiAN w.uil.t alxo luf.riu Ui" K*u?.cnii4ii fmu
lodlana iKerrJ tbat h majorltr .-f Ihe luepai tora aiul
t-.uct aawntaoftba Deitartmeat, wbo *<> all ..fr taa
wu.lii.-itA.oiuo,. RMBB n*r Kta tbuli l*i?ik mniitii vl
tliust- \4lii. had BBMBMr to nuy tlirni to kecp tlio.r BMMthB
? i.ut. Tbelr appolntmeuta requlred no conflrmatlon
Thry were aenl from the Treaanry DepartmaBt wun
authnritv in their poeketa to telxe diatillenea and rooacco
manufaitui-tngettabllahnienta, aml thcypouneed npon
nn li eatabllabmenta, aml ..u _ci;-_ paid ciiotih'h weut ou
and were heard ot no more. , ..
Mr. BURB (Dem., nL) remirrted hia eoHeaane that he
hadreconimended tbe apruiiititi.-nt of an Inaractor tnnie
(Mr.Burr'a) dlatrict aml Inauired whether be lucludcu
hini in Ihe .l;i?*4uf tliicvet und tcoundreli'
Mr. LOOAR replled tbat he had twimtnended that i"r
BBB aa aa boneai maa. aad he wonld likehleeo-ea
iar whether he ronaldered hlm aaeb l
Mr. BURB r< tmirked that hu bad not rr.-ide any MMBr>
ti, n to Ihe contrary,
.Mr. LOOAR Midheha.l BOt daatgBBted any penon by
iiiiinc, und did nut meaa to. Ii? aaked hia colleague
wbetber be did not believe muet uf the rcvenue cluYens to
be Hcoumlrrls!
Mr. ULUK aald lin d'.d not reeojrnlze tho reapouathillty
for tbelr B-Scondnrt aai tiatlng anywhere bxi eptia tbe
appointing power, wblcb aaa not ln cooneratlon witb
Andrew Johnaon, bat aaa acttng ln full eodperatlon und
pollUcal ffllowaiiip witb bia Uieud und colleague, Mr.
Mr. LOO AK-Whoto that 1 . _
Mr. BURBr-CoaiailaaloBei Rolllna, who aj.points theaa
lnapectora.
Mr. UXiAN?rnminii-iniicr Bolllna ronk<? no appoinf
mi nta, and mj i nlli ague la eertalnly more Ignoranl than
anybody Ikimw. lf be believea tbat bedoea. My colleague
onjflit to knowbetter tbanto make Mich aatatenient.
[Laughter.] Hia conatituenta aend hlm bere aa a aaaa ol
aMliir, auiauof geniue, an boneat and intelllgent maa,
andhetanow aawc to aend to hia conatituenta theevt
deneeof li'.mwi Irnoranoe nnd want of lnii.ruiatiou.
kLnughter.l He ooaht not to do It. ILaughtatr.l
-Mi BURB aaked Mr. Logan abetli rta rtrivlng M gw
anaupolntment for Mr.Dawaonof lUlnoia, habad not
applli ,i t'i ci,tiiii.i--i,'ii'r RoUlna for lt
Mr. LOOAN admittedthat be had moat w rtalidy done
co, imil bad got Commlaaioni r RoUlna to rtcoiuuiuid hlm
to the Bocretary of tii?- Treaaury.
Mr. KARDALL iU.ni.,l'cmi.)-That ll the way tiu y are
all appoli t,'d.
Mr. LOOAN?It Nnot the way tl" y am all anp
many are appoiuted aithout < ommiMioner Rolllna know
rfhiug about ti.. in. lt iii?-iiiii, n of Congreaa go t?
Mi Itollinaand reconunend eertaln iiuii,ha v,iii take
their " tn .1 for II, und w membera of ( ongreaa ihoold i>?
very ean ful to t comn?ad boae t men, .ij l do. | Laugh
i.r'i Bul inv tollaagne baa atated preciaeiy ln effect
abatl haveatated. Itianol u queation ol law, bat al
I,,, t. Tbe apiNilntlng power, by hiw, aa| ba a aaa
. r byevaalonof the law, the authoritv may be
i ... i', . differenl ofhci r, wblch mj friend ad
i witb tl,.,' edmiaalon I am aatinl I
bi tonga tn tbe other ude of tbe Uou ??-. a id
Mr. Kolllm beloiigM to tbe aame politlcal party tbal I do.
Noa l u-k m> coll, ague toatata ahy ll la that maa on hia
?BJai ,,i tha ii- all tho tlna trying
to r.iiuiM Mr. RoUlna, aml not tryl g tp re
asova theae tldevea who have been appoinrad. lt
aeema they are particularly latiafli d that ail theae acoun
? 11 fl.ee, if they ean only gi t RoUlna
,,,-i. Tbe tn uble a-ith Rolllna la tbal he eaunnl pi any
I, Tbc Prealdent will not remova anybody,
etary will not retnove anybody. Ko
thnrefore, powerlet*.. Now. 1 augfreat to my colleague,
ii-.d to all tiir-i-irciitli-tii.-n aboutme,tl il tbe) wtUeoma
wlth tne. Lel all of ua go togetber, let tbe whole of aa ,
,.-.. (laughterl to the Preeidentand thoBecrelary ol tae |
ln aatirj ? ?"' behalf of Ibe eountry and on behalf of tl e
.,1 let oa, in one*aolid phalaax. aak tbe
i t und the B. < n tary to remove theae men.agaiaat
whom cbargea bave beea proved miuwiuk Ihey ara
(troiindrela l aak the ^(.Mltwcnoutueo'liir -da, Wlll
t ,, -. , iiine aitl
Meml. in on Ibe I). nirrvufie si.'.o-Certainly.
Mr. LOOAN- rhea let ua all go thla araalng. [Laugb
1.1 , The L'balrman of tbe Commlttae of wajre aaa
) wlth ua, and wa may b< able, pcrhapa, to
turn the to men ont ol offlee who bava beea appointed
v.i'i.n. '1,1 tai fourteen montba.
Mr. l.;.iIKI1M1K lUi-iii , Wla.)- 1.1' "re to make a mir
tiemanfrom llllnola (Mr. Logaa). u
may be in the foi m of a qu< ition.
Mr.LOOAN?Pnt 11 in tLcionnofa qneatlOB, aad I
- - ( ....
Mr.KLDRIDGE l dealre to aay thal whether Ihe re
? n Mr. Roliin -
,,, ,.. t. ? , , ? ,,:,. i.a - ti i'i fi re II ?' Iii i'-iirlnii' ut
Commlttee ibowathat Mr. Rolllna baa never yat.lna
iittance. applied to tbe Preaidoutfor acl
-. wh( re lie haa bt-eii tati: fled t!:.it
there b iptlnn, dlaboneaty,or anv otbei Uis
, Incunta nt.
i . tbal tba laajgaaHoa tho i?onticniaii
Mr, KLD1IID0E- I imr.lv wlthcd to call tho ."'tcntion
nf the _. i.i ii ..ii lo abal Mr. Kolllua aaya. Theqiiea
. ?? il..\c \,,n evei in :i tingle matanee
preaiilent tbat auy lncuinuent of tbo
ii - ? ?, ,,?,' waa illabonetf, ur ? nrrunt, and ougbl '.>
i.,-i movedl" And to tho queation Mr i; lllua auawera,
"I bava not. Itianol tbe practice of tbo bead of a Bu
i..,ii.i.ii.u;.., ...? .. i ? i ..i.ut." Fartber aa
i;v.v ilnterrnptlng)- I do aet yteldtebaarfbi
i\ ., ? ?? re id. I read ll i
all tn\ , ;t, aud l waa dutguated w.thlt [taughter]; not
aith tbe evldeaot particularly, but wnu tho raaaMB,
ter.l
Mi l.l.HKIIXll' One K'.iiiilc w.,rd. Mr. Kolllnt nninc.l
nx peraoua aa guiltjr of fraad iad wBo ougbttebeaB'
ii'..\..l: and i he qu.-r.tlon waa , ttobun
w i . ? r.a, il A. 1
y. w. rr I ?- , ' I Ul 8 I navr no rn'ina
?
.
-? iraot
;. i.'H.\N intcmiptlng) Idonot ji-ld nny longer
iman to read anytbing more of tbat. Ihope
:- uf Uii llouae bave n ad tb .1 evldi 11 e.
ettlonora BiiirKesttoii.atid the gentle
,i uormadc a su?
iii.' i? .1 I'i.i- gimtlei ? "? a... t.I
.-? iu d .iti-wi i !
Mr. I.i >'. \ > I ?:? i I " todo
Mr. i i in.ii'i.i. (peralating) I ? , ? onwaapetto
Mr. II, thcr?
Mr. l/Oi ? \ tci '!??:" l So. Sir.l let llne t>, bave
. ] .,; to ;?.<? thrni peb Mr. Kollii ?>. If ;.,',i hi v?
lo put, put lt directlj to aayaelf, and I wlll
i it.
?': i iJiKIDOE The gentlaman frotn tlllno
the il.-, r, .. ,i i mu l do ai rn luya. 1 wlll Iben a k klta
? la tbat the law reeently paated whlch pre
\, nta tl el'n ? - ul froui remoi inir an otbei r aithoul tbe
ul ,i.. -, : ..i.- liut h:i.l a tendeucy to eontitiuo
theae fraudulenl olflcera In offlue, and td prodocc pre
. ... h the atate of thluga wblcb the gentlemaa haa Beaa
ii. tcrlbingl Mr. Kolliui -h.v- II haa
Mr i.iii.an rbe gentlcmau'a queation la very alraple,
i ::. aiiawi r it. Tbe inajoriiy ?< thi -? i I
im arged withthe?efrauda,are.nineontoften,
. ? ri whrmeappoiutmentcoraea befora thoBenate
for . "i.i: ii" im ,n. i taid tbat iong ago; but I wlll i
furtber. Tbe centleman haa the e\ idenee taken
tbe Judiciary Ixmunlftee ln referene* f>, Mr. Rolllna re
uftlcert ...il..- Prealdent; Mr. Bolllna bad notblng
io do wl dent; Mr. Kolllua reporta to bia cblef,
etary, and not to the Prcaideut, -i) hia evldcnce
hut notblng lo do a Ith Ibe iiitntui dlaciualou. Bul now,
t will an-w. r tlio gantleman'a queation fartber. i iay
tbal if in.'i'i.-4,,i.iif ot tbe ITnlted Btatea or the Becre
tarj of tho Tn-aanry, wm utk for tha retnoval of any
ofllcer, or for b on, on tbe gmund thal bekaa
i.i'.ii defraudiug tbe rovenue of tha United ^ruto-, i
h ,;in bim tbat theSenate aillagroi to every -
moval wblcb tbe Preald< at niggeata, and wbb n be baek.
ui. witb the tl ttemeiitatbal theolflci r if ? diahoneal mau.
Mr. KANDALL WIU tbe Kentkuian from I
i,_..ii ollovi ii,,'to ttatei.no experieaca lu eoaaeeUou
v.li ti that Mil j,. i.
Mr. LOQAS tdo nut munt tha k.Mitloman'a expril
,,,,: i Bave bad tbe ezperlenee of men who knuw a
,i al more than be doea uimut it. (I an |h1
'.;, KANDALL l only wutit.'.l to atate tbal i aai
atked by u grava Benator(totBuika ? bargala ou tbal very
tubjet i
Mr. i i.iMUix'.K 1 onderstand tha aantleman from
ito !?:? i,,-,'tli.it ae thould go (),,? I'realdcnt aod
iuVk the removal of offlcera appouited wltbln Ibe laat 11
iiioiiiiiM. iftbiit bargalaa tohemade, 1 wi.-di it toln
dl tbe uppolntet a, s? that ae will cct rld of all the
fi .i.iii:? i.i <iii,, ra,beeauaa Mr. Rolllna teua u. tli.?tiii;my
,,i ibe appolnti m i,r Mr. Uncoln were diahoneal men.
Mr. i.tniAN Very well i i ;i>:rit) te thut; l agree to
makeacleanaweeoof lt ull tiu way thiuiifch. n mlght
be of advantage to afr. afohnaon, aad I amaure lt would
bttlpthen veuuea of tbe country a greal deal l d< -?:,
to taa aow, f,,r tbe beiu nt of my Ueatocratla frleada who
want to make thla bargain, thal 1 bave alao ? propoalttoo
to make. l .n-t >.-:n there .i<.-> oollected from tbe reTenne
nn aplrtla an.oui.ooo. I aay bere, to teat tbe baaeety of
y\\ Mi ('uiioi i. and ol j our Prwa dent?for he i.? not oura
[Membera on the Uemocratle tkle, " lie i.< not oura."] i
donotknoa ahetharhe,orOoolittle, or Hancock. lato
ba tba n.-vt Prealdent, accordlng to tba nouunatlona
uiadedowabereatt thla meeting iHft night. [Laughterl
1 nn ,in I .ln n?t know vvliith of tiifiu wili IBB for tl.o
li, \t I'reaidi ney.
Mr. El DRIIHJE *t tviii be ';. B Oraat, lf he
tbe platform. ILaogbter.]
Mr.UXJAR Tbal -esaetly wbat ho l* gntn? t?,i>'
the proper plaUorm, if ba ecta ea aaa al all. i.ut .vhut i
ng I.. ? iv i4. there ar.- nn n to-day waa wouht glve
Mr. Hcl "ullocb Bfty milliona of dollara if tuch a contract
rould l>o made, tboagh 1 know it eoald not be nnder tbe
law?wbo would pay into tho treaaary af tbe ITalted
Btatea before Baturday next Bfty BdlUooa of dollara, and
puii all Ihe expenae of the eoileciion or the reveuue from
wblaky, aml take theexoeaaaa Un Ir pay for ita col
After aoaw fnrther remarka, Mr. Logaa rielded tba
Boor, aad Mr. MI nci.n (Dem.. Ohlo) tpoke on tbe qrt. i
tionof apirll metera, uudertaklag to paove thal Ibej
wi re no guard aitaJnal traud.
Mr. vi n \\ vi K (Rep., New-York) i-i-iko Indefenaoof
ii,.- Mi?iroi.nl.ian Id-ti nne Roard, M being Vigllaat, aml
aetiveauu uaeful _i tlio detectlon und prevenUwnof
(raiida.
Mr. LOOAR remaraed that tbe mau who atoodap to
defnnd iii- .-?? men did uol kn,'? abal be wa doing.
Mr. VAN WYCKau iceatcd tbat be bellovod that ba
Kin i> a li..; bo wiM aay Ing,
Mr. LOOAN cvmarked that be mlghl know-what hu
' .\ i, ii be i> ia doli .-. i Laugbb r|.<
Mr. \ AS H vi K I. marked thal be bad made, iH-rhapt,
aa tboroiigh an luvi
ii,,,ii froai llliniia. He dmltted tbat frauda In i
ot -u.ivv iiitii, ur oaa aaob raud, had paaaed that Boanl,
i,ut ,i had p.i ??-. d u'.tii i? a i'i r-,','1 abo aaa aot bow u
i "!?? i'.,'.,!.'. v:.i bad '" ? ii -'ul tbere Iroai
Waabini on, and wrTj bad permitted aaonaaaa tkaaaa t^
be im i iietrated .,n Ihe t; ivernmt at. *
Vi im.i ixil.i. (Rep., IU.) tnedto offer ia thit oon
riectlon ii i. Milulton caliina on ih" Be. i tary of tbe rreaa
nrv foi- luformatlon aa to tbe appointmenta ot luapei tort
au-Reve ua \ rnta. wbo appoliited tbem. aad ou whoae
ri'.oiNi ii'iiilul.oii; luil Mr. bCIILNt/K objectcd to IU
1)1 lllg "'l, ? ? i ,
^ir. i.i NTER (Rep., Iad i fpoke ln favor af t at part M
t: - jolut reaolution tti pplngall fiirilicr woik on tbe rmiu
ufaelure uf metera for !),.? Treaanry ln I'lirtm. nt; nut
aaalnatall Ibe reatof lt. The whole uieter tyrtem, be
luuti-udVil, had beeu an entirafailure.
Mi MAKisllALL(Dem., Ul)aald tha Budarity uf otii
cUla ae ni. d lo bava adopted the mn
' I liltlr lin. rii,| i- a ,1a ..rroiia art,
bul iii- lu< lar..lj n ? r'0"'* ""*?
? h.., ? iu r..h t laarnataf ih.-B.
liut lleakaj larg'lj B'tJitl Bl trulirarj '
i| wm Uiv udopuvu vf that iuhjuui wlucb bai KvUttut j
ouc luilf i.f thc country to thc rarge of daatltutloo, wblla
ln the other half tbe people were ralaing tbelr baaflla ta
Heeren ajid calllng la rafafar btead. Wiil.lt waaualarr
uiul nnjuet in bla twUeatraa 'Mr. Lattaan) t-.d.-.-ii In *_?*?>
,-al-.* (l.-i.iiiici:ilii,ii of pubUe ulll. lall Wltbout l? ririti111_r
facta to austaiu the chnrgea. Chargea had been made by
hla coHeatrue airnlntt the I'reeldont aud tbe Becretary of
tba Treaaury which, if provcd.nught t.? Lwaad t,',. n with
-lufainy, bul _o was not wltilng locondemn _
lii^-h or loa . on broad ipecinVatioui of that klud. I'neu.
taiaed by a aioglo fart "r a partiele of ??\ui<-uce. i. ioo
leagna iuid ekargod thc Prealdeat and lbaBeeretarj >?
tba Treaaury t\nli knowlnaly appolnUng tblaTea aud
robbera t>> offico, or ua wmRlngal euormoiH friiu.l-.
Tbo " were Rrave chargea, und if trae tho*..- nu a onabl t.i
be lufamooa* bnt if tbey wera u?t Mi-ta.ned by faett whal
to be aud wbat muat bi aald of an bonorable gi tla-iuaa
who wonld niake auch aRaargflfl wiiiuuit fcalBtlng Bactsto
auatain ilicm.
Mr. LaOGAaV, ln )n'rini-.*lon of Mr. Maraball, ta.-** goliitr
i.i. (., ri 1' .lt tlic Mil-Mlitltci* nf lli-. M-- I'll.li*. i'.ii
d by Mi. BJ.\l>'!!AI.... who lald that hiarol
... Ilt Wa* OU r.1(1. ><* "lie. '"' cl.litlllUC.I,
1m.1 ? rbtbt to get up ln tba lloiiw aud deol ln whole**_Ui
defamatlon of oubllc >>iin i ra wlthout briugiug torward a
alngteproot ll i eolhlagua muat kuow rcrj well thal
-iicn a eoaraa waa ui.tunt aiul could aot bo austaiaed by
iiny falr prooeaatrf reaaoning.
Mr. l.OUAN Bflked vtUctbt-r Lla collca^ue dct-ircd liim
to ataU a raae,
Mr. MAR8HALL repfle-t trmt hM colleaawe had better
opportunttiea f.ir obtalolng tbe ttoor than be (Mi Mai
ahall) had, nmi that if be bad auy proofa boeoiud brloa
tbi m forward and let tba facta ko bi fore tba eoantry. lf
tbere waa do other n*oda of punUbmetit, tba eoontry
aml thc world .-litiuld kuow that tboae t.vn were eagarea
iu t.'i.? *c ctmi usoua fiaiids. But ln- >lul i,nt bclieva tbal
< itlu-r tli- Presldent or ti.,- - of tbi Tn aanry ha .
beea aaowlngiy enaaaed in auinur thc perpetratfoa of
? . ? frauda. what peraonaj kuowrledgu h?d tbey i-f
-,, i oaa appolnted toofllcea! Tbi i re Itd ptincipalfy ou
ii.ii,.-- latieo of membera oi Congrees, andtnoae
rccouinuiulatiu.H caakfl lucro from tbe rtasmbera
nu lLo otlier ?*ide of tl.o li>'. Bl tli..u ttttm
? . . on li.* *???''?? It waa R notoriotia
- .i no member of tha Democratla pany
liroper could paaa tho ordeal of the Benato for coiitiruia
tu.ii to auy appoiutmeat. Tbe appointmenta bad been la
tbe ui.nii from tbe Rcpublkan party, uud aafar.tbcrc
fore, ut hia i-olktajrue'i altuatona bad any polltleal dlree
iiA.it. ? oy appiicd to hia owu party. Bei rettry McCulloi i
had atati d uefore lba Judklary Commtttea tuat nlueteeii
ii.of tha iiii'u ln im Departmenl wera u I
Republlcana but Radlcala, and Commlaaloner Rol
preaent and aaaentad to tba aUtemeat The i-fi'ort tu
ci-.c tba luati. r ,t nartiaao turu mlght, therefore, be
rlKhtfiilly made Intheotb r dlrectlou. lt 44ut ooly v.itu
tbe adreat of the Republlean party thal robrtery aadl
thlevlngoa thc i'1-..ui.'Uul iicjiiiic aflne art Tbey bad,
tbe toatlmony ol - Republlean beuator froin Ne* llanip
kfr. liiio, ;ii,i[ ii alttlnfful**hcd member <*i tho
Houm fi.irn Masaacl n.-.tt? (Mr.Dawea), lhal mon- mooey
.a tbe people had been atolea diiiiuir tbe flnat | *i "f
Mr. l.it,. wln'-i a(liuiiil*.tr.iti.iu iliati it uad roattomatba
ciiiiic f.nir vcarV adminlatratlon of Mr. Bocbanaa it
waa tlme tlu I the Republlca_ p irtj. bow on it* laal lega,
hhoiiltlattciupt to inatigurate noiii.i ayatem by ?lii.u b.
after the people mitrhl be protc '. .1 from t.. ae robbcriea.
Heknewof one lnfallable remcdy, and tbe country waa
tia to diarover it aad to aei apoolt Taalwaato
k? aaek i<? good i*. mocratle aoonomlcal admlnlatratlona,
t.i i:lc t u i?> uiociatic (?niii.la -vi uud OitliMtui n I Im ju ui. .
pb 1 of .-..,;.. uiv aud Justl.c H11 colleagiie (Mr. Laoaanl
I: nl 1 i-npu-cl 01c jiluii; hewenM propoee anotber, aml
tbat tbe repnaentatlrea ol t:..- partj wblcb iia't
tHaged aud oppreaaed ihe people wonld take 1 tem
l tba I ? and let rc preaontaUrea of tin*
old fi'.-l'Kiii'i! I*. tlic* r.uv take tlicir j.i... c. | La-gfater. I
Mr. M.VVXAKI) (Rep., Tciui.i. niinrli..! lhal rToyd,
oaeol the old-faabioned ecouoaiUtaof tba geuUenutn'a
party, bad departcd from tbia world, imt anggcttcd
vrbctber Jacoo luuini.-ou iui^-ht uut u* acwatlbia.
[Laughter.l
Mr. M IKS1TALL 1 ild tbat Mr. niuliauatr-i a.liulnUtra
tinii bad not been a fttrorite with hlm, bul yet tbeyb_4
the teaUmony of leadlug Repobllcnna that erea with
1 loyd aml ,1c ni. Tbompaoa tlu- itealln-ri ol tbo tirt-t yi-ur*
.-f Mr, Laneoln'a admu-latratioa amouuted Lu tbo aggrt
gate to a larger aum than tbe wbote cost <'f n nnlflg Mr.
ISncbanan'a ttdmiulfltTBtlon for fmir year, iteallnga aml
all. [Lanigbter.] Tldcvlag bad ouly wcoaoe a wboleaala
- vlicu tha Kouublicaii party cauie koto power.
1 1 .-c tbfl rery day tbal tbat party weat out.
of Berwer, Mr. Marrhfrl waal on t<> bIu.w
tbat the Preaident, i;i making aomlnationa, ha.t
not faviucd tLc Democrallc partr,andaliuded bi th_B
1 .nu ectlon to the appolntment t? fon i.-u it.i-.-i>..-- >.f Mr.
Baneroft, Mr. Raymood aad Mr. Oreeley. Hehad beea
compclled iu all revauefl oaaefl t>> take ua n of tha d.'iui
u.iii! iiaaityoi toleavetheofflccflunfllted, and if ba aadj
-,',, ted amoug them uud had ooly foni a one thk f ool of
,, a?;. 1. biaaurpriae tv.i*. thal tha Prealdeut had m>t been
more uulucky in tbal partlcular. [Leugbter I lu conclu
?-ii.il Mr. MarabaU expressed tbe upiuiou 1 bat wltb a taa
, r<: 1 ?.,i:..'i therevenaa on whburyeonld neverbacol
lerted, and thal tbe beat co me would bo to reduce tbo
tax to one-fourtb of \*u;it it uow la,
Mr PILE (Rep., Mo.) obtaloed tbe lloor, aad relafed te*
t!;.- ii.iii-i- aome inataneea wltbln hla own knowledgt <C
enortuoua frauda pcrpetratfd i>y OorernmoBl eaatraator?
and employea bemnglug to tbe Deanoeralkl p.irty, aml
it tbo geutlcman fr.uu Dllnolfl
(Mr. Maraball) -lu.a.i.l bare the attdaeity and aaauBiptloii,
after aU the bhaek nnd tieaaouabla record bclotiK"-: '??
um iH-iiuN-raiic party ha bnnging Ibe lata ?Hfou lba
couutry, tn a*>k tuc K.-pn .-i-utaiiti^ of ibe loyal ,
cf thi eountrj toput thi iu~elve? .,;.' ..r tiict* Hall-, aud
lo . t ', - Rel*el IK-ukm ratic frleuda take tbt it- a*b ? ? ?
Mr. MA 118IIALL l boee rhargeaof ti rnou agalnat tba
Dcniocraile party "t tl..- couutry are old and ?tale aud
* i.ru out Tbi y were originaUy uutrui. aud a ere knowu
to be natrne by tbe men who orignuated and elrculatedj
iiiciii. Tbey aever bad aay foutui.it mn. Tuc UtBAotraia
of the country were aa loyal and ttu.- tu th? t...\. 11 nu 11,
?: uf the people, aad tbe peopb) tbrougbout
the country know that thi -..i.-i... e. fLauirbter
un ii.i- 1. ? ' ti"' llouae i Tbe 1* ?
golngtotuefjtiila to brand tberuaafal'e. Aat [)emo
cratsgettlng fat eoBtracta ander Mr. lineoln,ItUwell
ku.iwu tbat uuy Bun vtli.. dared to proolalm hiiu
nelf iu oppoaitlon to tlic Uucolu admliilatratioa
duringtbi cutlro war, liutcad ..1 getling fateoutraeta
: althin .-..iu> >.f thi baatlb *? of
tbe partj ln power. Theyhadao offlca aud no beariuaj
-.inii.i tbat admlnlatniUoB, aml tbe bleaol
t.i Lvinocraticparti th. atealingathatoccunvduudertbe
Lincolu aduti-latratlon, 1 ? om ol the gr< at. -t -1.. tu.?tbai
caii bfl Imaglucd. It la impoaslbla foi aoj lutcli.fcut pcr
*M>n lo '"?'.:. te 11 f.,r a moment
Mr. COVODE (Rep., Penu.) rcmarked thal I -- frlrmi
'iu hall bad falien bito aa error wbeu be ?i*oke of tiut
ii.n ti \ of the I*. mocratle uarty ; f"i' be hail li "1 that gen
tia-in.urn sympatby, aud the iruipatuyol all tbe frleuda
of.-. 11.it,.r* Douglaa, wben hodetccted tba frauda of Jlr.
:..,,i inuii ln 1 aciug ln tbe Bank of tbe Metropolia, Ua
I |.c 1 .1 v of V.'. .1 ,000 to li ij up L?tuio.ji_ti> t J
rol thc 1.. c.-iiiiiti.i. bill. [I-anghtar l
Mr. BOYRR <l)em.. I'a.) desirod to aaa bu eolleagafl *
<,;,.'!,.11, but Mr. Plle dei Uncd to ) keld tba Boor, -.. Mr.
Boycr contented hlmaelf with tvnaarklug thal li< tbould
Uke t.? kaow bow many <>f tboae bad Ib -tocratahfld flaBBB
gone o\ 1 -r t.i the RepubUeau party.
Mr. I'H.i. reauincd tba fltmr, and. cootlnulnghia re->
tuark-. -|i<ik.- i.f Hr. FowU r h.mI Mr. (..Icll of llUlu i? aa
vreal eoutraetora aad ?wiudlers, uud a*? bcloiiglug t" thn
ji.-uiociatic party,
1 mally. Mr. **H HKXCK niove.l Ibe pn-vloua ijueatlon,
thua puttlug an eod to aa animated and excltiugdl u*
1-1.iti. wilh wbleb 11..ml.. ria aml agAMtBtOCa 8888884 to tn?
liichly luti ri .-ted aml aluii-.-d. ,
Tbejolnt ic.-olii'iiui uiut oxcriiutil to-iuorrow.
nu. BATtOBil, BABBa
Tlic BPKAKER preaented a eouimunlcatlon froflt f ba
Si-cn tary ofthe Treaaory, tranaanltttna a report frow tbt*
Treaauri r of ibe l nllrd Btalaa reuttive to tbe anumnt >.f
depomta In th.- National Baxtka for eai b luoutli, from Jan.
:n. l-ii, tn i >ct. }i, 1887, i.i reepotuM to a reaolutlon oflVredl
Ity Mr. Kill.-y. i;<.-ferr.-il to thc L'ocuiiittce on Uaukli.g
and < 'ui rencj.
Tbfl HfRlfle tlicu, at 4; oVIook, adjuun.cd.
rxn:.N>i:s OP TOI statk VEPkETVBKT.
ViXI'KMHl l ill I "I' I ?? BTATI I'I I'AKTMKNT XJi;
UCOAL OOUMBRL.
\\ 4-lllV..l"\. .Iltl). lt? Tllt- BetBwaefjrj Ot'St.'llil
ln r.-i'ly tfl ? rflflflMBRR <?f Bbfl bBb_9BS* BBBl t<> that iHwlr
ta day a -tatciucut af tiieioUotiuKcxiHtiditiinei.j ii.it
1). 1* .rtiiiPiit:
Mwajrdfl riirr.-iMiiif. f.uir.Ml ln tlic Sttrnitt ca?ca.
15.000; 11. (i. Riddlc, iu the BaflBfl flflfla, a_*BBB| II. II. Ku,
BBRRBj flBiBBB, 111 tlic loattcr Of Ihe extradltlou of |,riMiucr?a
the Ht. Alii.uu- l-aitl.-, tti?.; the Ooverument of Vcnnoub
111,700, in tlu uiaf. r of r; -uli-r**, tuiludiuf tlic ctjia-ntMa
111 thc aabtB, All NM RbaVB auiu** were flflBBrBBBl to thc a|*I.
jiropriatiuu for briu.s-iiiK bonie priaout-ra I10111 forelijit
CUlllttllCH.
Ilr.ul) A- Trapliaifcn. ti.'.mi, hi thc c.i*>c of JBeefl BBBlaafl
the Becrel iry >?! ."int. f.?i f.,'-.- Imprlaooment, whh h tan
cbarged t" tbe approprlation for cxiH-usea uuder the*
II ii.i h*. Oorpua Act.
II. II. I.iiiiii.ui*.. 9:1.1 ?'-?. f.<r s'Tticci iu cttra.litaoii cnw?
in the Britbdi Prorl
Thera v.-ia hIh.. aiioM.-d to Wllllam B. Weat, I'uit'.t
Btatea Connul at OublJi, IL-mo ih del'i nce of Feuian couu
?.-l ll-l-a, etC.
Both of tbeae aceonnta wera chan;<-d t.? thc appre*.
prlatlonfori aieuaea nnder tne Neutrrallty Aet.
Um M Kvariw.98,008foraertleeaaadeipenaea iu Kn
rland; Wm. Jobnaon,91JJW,iotbe mutterof thc HuiImiu
Tbere haa alao beea albnred t<> f, H. Merae, I
Btatea CookuI al l_?odon, Btso for amoai t pald ln Knalan-J
luthe raaeof a-Vrgtiaon ind MeRae,aad to TflMMBflfl H
Dudley, CoiiKitlal l.iverpool, a_9.TTI la vartoua eaata, lu
cludlngtba Ahtaandra, Prlolean Reltel rttaaa,ete., wkicb
i, . i?, n rharard to tbe aptiroprlutloni for couUugenB
,- |., ii-,? for forelmi iut.-rcoiii.-e.
Tlie Kecretar) naya 11 i nt ?!?? t to obeerve lhal aaoat <*
the foreKoiufl amounta lui md>*d utt.-. m f'a f.-> ? and othi tr
. \|>cll-c*> lli'illl l.'iu iiiiii.-..-I fc.-a |.t-i'Ji.-|-. 44 ui. ll lt l- l" -
i.i .ii-.T.iiiiua'.- iu tbia report. In reply i<? tb*.
Inqutry whether tbe I fiai pahlfor reportliijf
itny tri.il.->, the t ?!? ... iiiiaiMiii pald to >?'.
K.rjtuith, f?.r 1.1 utiuglbt! >.u..itt irlal, toe "uui ?C
9-1,2 t>, a'hb h ?* 88 ,!ia: ?? -. I.i tlio 1 ppropi lation for
I-,-. tion .- priaoai rafrom fon igu ?ountrH -! to w iirbortoii,
i , ,1.1-iuii. ...1,1 n.,-,,. . t, . f ? |.,?i.m. ii.. iu. r...i ea .
.11 iu. :. .,u.-,t . f jii.i-je 1.1-ttaof lba Luited Btaiea 1*..
trlctl ..uii. ol Kow-Y. ?!..
TIII- I'LNN-'ViA^.N.'-k (C\l. ' "MI'AVY.
>. i.'W.o.N. I'i., Jii:>* 0.?i'lif I'i :iiis\|\:iiu.a
i aal PflBipaay aaawed .-"d aabBj u to Kbb ?Yort4-i?TBb
tunaofaBthraolii poaldBitag tbo you UT. BB aRBfflawa
of aj-,,oo(jtuiirioier tbo pretioua ><-ar.
'I ho lri.il of t-aj Itor. Mr. J\vn_r. jr.. ??? ?nw to
ae a aasaatlooal erenl la He Anaericaa n-liirtoaa world.
liut h |.,irfi*M are cr|i miy detrrouticd to itlrtde tn*
The Blahop la hent i.jk.u eiifnielng c, ,:.-?* ..-'i ..1 iti??-i|i
llue.aad boldtug all ?>ver wb-mi hc kaaauj actluwiiy :a
tl.e l.-ttcr of the law. whlle Mr. '1'yi.K It ? " i- *- I *.lve,l u*
vludieata what be r.-.-ai H aa aaaert-drbtbt '1";""1
t.-htlM, tlicr.-f.-re. lo Be foiiflht oul to tbeeud, wbat???fl
Ibal uiay b?', *?uil Ifl iv? be go.uuic.ifid lv-4l..i.

xml | txt