OCR Interpretation


New-York tribune. (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 23, 1868, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1868-07-23/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

VOL XXVIII.N#- 8.514.
NEW-YOKK, THCRSDAY, JULY 23, 1868.
PRICE FOIR CENTa
WA8HINGTON.
Kj>V mil ?n'U'-Tlli: aDJOl |;\
BJ1 \ : 01 < OKOR1 5B- MB. m NDBK K?
il. u tRl i!..i Bl I \r< ?' I i\ l HOMIMA
TIon- i> I'i rBBS OF BBOOKLYK W0M>
1N \ r; !> i" THB s vv vi. OmCI I Hl I fN
MLL, ll 14 THB PKBSID1 m BIGH1 D I I
i:i OBSTRUCTIOB?REPBK8EHTATIVKS FBOll
iootuki ? m ?OBn ktiob?ibdiab
ABTAIBB?Sl M
\\ -MIM...N. wcduobilny. July H.
ln thf Baaata tO-day, tWO iu\v BWBlben froBB
gouti ? ..!??? ' arara awora ba?aaanary,TboaaaaJ.
Robinson aad Fradarfeh A. Bawyar. Thera rai
Ibm dabata on tbo adaahaioa af Um latter,obeetian
haviiii,' beoa B?ada t<> liim <>n th<> groaad >f 1ns dia
Joyalty. A UottOfl to ref.r liis ctvdentials tO the Jb?
McUry Coeamitaaa waa loat a/ttf Bprotraetod dia
euN-iou, and Um OSlh WM adiniiiisteivd to Inin wifh
the usual fOTJaalitiO* Tlio hiil.JMt <-f ad.io;irnini-iif
ncxt oeoapied tha attoattaa of Um Baeata fof ?
Boapleof boara,ttM dabata tarningarincipaUyoo
tht- Militte blll, Um nrarUka apaaeh af Mr. Hea
trtoka yaaterday, tha rarolutioaarj lateationa of Um
lK-iKMi.itw i>air>. aiid Um announ.rd fonhroininjr
BBaaaittoa ol Um Ph sidriit to Um progreaa of recoa
gtriu-'ii. Btr. MortOB, Mr. Nj?, Mr. Howa and
oii. i> hwfttiril m rj atroeglyoe taaBaeaaaitj od
litUbil] for Um protaattoa ol the ?
Govcrnmeata lt WMinaDydoteniined to adjoorn
Uoodaj at U oYhu-k to ttM third Moialay ol
Bapiawhir Mr.Haadrieka aaada ? apaaeh denyiof
that h?- apoka kj uutlioni.v oi Um Praaaaant, raafc i
riay. !>..t m no \va\ inodifvincr UM vi.'ws ImUmb ex
aajaaaad. s< Boior I taaaaa got ap Um bill ft* Um pro
tection of Aineiican cili/eiisalirond. nt a latc honr.
ami it arooM barc baaa BaaUy dkpoaad of. had H nol
Ix'cn for UM ohOMMO of several Senntors irko gol
huniny antl wcnt honOi leaviiiK tho Sciiato witliont
HjMTnw TWiBfrinl OMBM WH slmkcii out by
? vot.- of M M "? Mr. Williains's anierulnwiir
?Wtitata for tliat Mctloa, woj eorriod l>> ? r<
18 to 14. It is to UMOflaOt, tliat, whch.Y.'ra < iti.vn
?f tho I'nit. l BtatM baa kaoa uaJaaUy deprivedol
his liixnv. it -luiii 1><- aBedatyafBaaProaidontto
daaaiad hrthwiUi tlio raaanna aar aaeh iaapriaon
nifiit, and, if it BajpaBBl to bf wronirful, Um
PraaidoBi ahal] dfihaml tho ralaaaa of aoab
prtaaacr, aad, U kt ahaU ba daaiad at detaycd, Um
Praaaiaal aball aaa mebaoeana, do4 aaBOontuig to
aatBal arar, aa ba aaay ttdnk aroawc aad aaaajaarj
to aaaet Ma rclcaaa Mr. Baakalaw eflarad aa
ajaaadaaaal taatrika out Um aaara aad baaart Um
Mlowtog at Um aad of Um - loo:
It siiai! ai tfca dutvof tlif l'r<- 'l. al to i-\ t
fn?(ir ii!" ?n ?'"' l?w" r'"' ""' ''
i.?i an 1 n 'i-of the ln t. ,i 81
?oft prmaptly tn Oougron tron liuoe t<i Um
Vii'Tr Jutuce ita?nbe refurcd to ouca oitlMoa b| tlio
paTernmeut ol mij torelgn eoaatiy.
A rota aaa tak.n oa tl la propoaitioo, bnf no
quoni.Mi v.it.d, aad Um Baaata adjoaraad. Tl- de
kaia aataaaa Mr. Ooaaaaa aad Mr. Bamaor ?aa rert
abarpaodpM aud. Mr.CoaaeM abargad Mr. Sutn
aaraitb baiag aaUoaataUMeMiaai of aataraliaad
citi/t-ns. Mr. Baaaaai reaUed waraaly UmI wbea Um
wbirlwiad of Kaow-NoUting^aai awapt orar Um
aaaatrj ba n foa i to ba drawn into it. aad <r
fioni aaa < baa Umb, a paaaaga i" bwdaUon
of UM for. Ign > li noaot 1!" <?'? aad bia n u a
falknra: MBaUMpataaa biab ar Qacaaaa or i hii
hv abal bava froaa aaa the eamo aqnal ,
faafiaa*
Um Baaaaa niwata Oaraii bwed tbe
FuiuiiuK bttl tbM i.ioiniii.'.aad lostroctod Mi -
mn\ t<> repoii tgaini t il io iaa preaenl abap ?, and to
BBaataaiBipai aaal ttiroagbUmSenate.
Ipa fiopato ara dofiiraaiaod aol to aak aoonu
atooafereaaa aa tha aobjaet, aad Um indfoattoai
Ui?t it i? virtnaiiy daad for Um praoaal aeaatoa.
Mr. ManiU'a WB for the aaalaabaaaaal <?! Um l.tod
wircliiiiiM' ByAtcm was diwtiaaed to-day at greal
aaagth iu the Wayfl and Means L'oinmittve. A vot<
which was lakoo aa Ma adoption reaulted in a tie,
bataaaarawn aaaaabaBi aara abaaai. Tnaaabject
was Uaa peotpoaed aattl avmorroir, bal Un
aarj ttaJa proapmil that it aill baoaaaa a law dnring
lOU.
RaeBaentiM' - baM bj Um Baaaaa to
duy. Iaa Beaate Mbbiaa wara crowded witii people
aaaapriaiag aaoatly ttaaaa vhoaa aaaioa ara befora Um
laaaai BBraaafbaaatioa. Tfo ra ka a larga iBMaat of ,
axeciitiv.-baaiaaaa befaraUMBaaata.aad aow that
Bai ttaaa for an adjoanuni i ? ba aettb d, Uiia
Baaiaaaa wfll ba paaaad Uuoagb rary rapidly. Iaa
Bandwifh lafaad aad ChbMaa traattaa aa
ladiaa traatiaa araaUQ aador eonaaJaraUoa. ?
aapaaaad that Um ftrat aaaarUoafd aill ba diapoa i of
aa-aaorrow. Soaa of Um Boaainationa aeal ko oa
Maaday aaaa aaaa aaaaaai of aa jret, ex< iptiog in
ooiiiinitt' tbdrawal of jfldmaml i
bbbm aa Comuiixsioner of Iiiternal Raraaaa fa
aBalargaaaaabarof aapaaaaaifoi that plaea .
in motioii.
The Praatdaat ?f nt to the Baaaaa, to day. Iaa aoanl*
bbbbpj of t'haihs Pataraof BrooklyB. t<> ba Raral
Ofticcr at New-Voik. Iaa aaaafaaUoBgraaUyaar
pri-cd Um B*af fari aMaBbara, it betag gaaarally
aaaaraaood that K. D. Vabatar, Um proaaat Uapatr
8nrv?vor. wnnid l?e tho noinince. BOBM ttwaght
Chaun.-'-y Vlbbard araald ba ttu il aaaa, h?t
be waa not. Welmter. Vibbard, Rofaa Aadrawa,
McKhath, and CoDoetOB BayUM ara ail bera, vork
fjjgj up Xew-York upiMiintiiKiitx, hut thev iniscah u
Jat^d on the Naval Obbbb Ptfan Bai etiglBaUy fron
Maiue. and ha* a l?i<>tli?r in th. Baaaaai I 0B|
Ibbb that Blita Pa ta? ftiani and arntngf ir1 -
tor laBaBalaa, and aaid to lie a U*|?iihlican. Tha
PrftHidfiit aaaaiaatad baa aaaaaai af bla ralattoaa
with faaaaataB. and aa a aort ol raward, "i lath.r
a aaaapaaaMrtan aaaaawaalgaMat, af the iatt>ii
faBBefl aa Um braaaaboaaat IriaL Faaaaadan aaay
aoecewl in havintt hitu eotitinned, btit it ia doubtfaL
Both the Ncw Voi k aaaBtaai ara ?aaaaaaai aaaaaad
tohim. WabaiarUuaBaBBBt iflJ.-t?i~ Mrajaetadba
wili tiien aaealaa the aaaaBaaaaaa. Vibbarda fafaada
aay that \V?-bster cannot l>e w>ntiriiw?l on Rcfonntof
Maaaaard ka tlu aaaaai of paaaaBSag Baaaaora' i
at the ttaaa kanaaalaaaal waa in tho Renate, and
that then will coine Vihhard'h turn.
Tbe mot-t aaaaaBMaUag atid aaaaai aaaaaaa that
eaa ajaoaay Um attcntion of the lioii*e i? a eaataaaai
election aaaa. A labaai on a tarill bill always aBBBI
gaagalhwiaa, hnt aaaaraDp aaaeaada ia aaaariag tho,
Bttention of membere on tbe tioor; while the oonsid
aration of a eaataatai aafaaaB aaaa not only aaaaUaa
the ?al!eri?H but drivea m(mt of the membent from
ttte floor. Tho Kitatef portiou of to
day'n aaaalaa in the Uoime wa.s con
aamwl on the aaataaBal BBMbaal ca.so of
BBBBBagt PUa from the U Distuct of Misaouri.
ftWi? tlie HittinK aaaaabaf and a Kepuhhcan. The
aaa aaa BotaatUad, bai k<h:? arat till to-mojrow.
aaBBBaaaabBMaA af Jadga Baataad afaJabaaa eaaaa
?PoiniioUon to anthoiize tlu; Jndiciary Coniiiiitti-o
Miit diirinv the raaaaBj BB1 Ha nurpoiic of takitiK
Batimouy, so tha! tln-y may l?e ahle to BBBarf at Um
?MaBBaaaalOaaajaam Tkai?m akhh>A to. lin
aaediat.iyait<i th<-aiaaiiaaiaaBsttaaj wa? fBaaaal,
tht HoiiM- |.i..<.-?-di-d to dt?i>o?e of the btMiui--. on
^a>aaaar'atah4a. At l.-ast bftv billh aja?aaitfBg
aaaaaai ttaaa, aaaaa af which aie very kaaaataaff,
k?M th#- intentioii of tln- I)i-ino< lati to BtBTBBl the
Houim- fromgettinx uudrr oouaideratioii thinhutniin**.
aatlioxan*. i<?n? and wmdv np<v<h left bnt B9W
BamberNon the tiooi. The fateol Ah*ka, howcvci.
Baninvolved, BBdOoB. Banks, who iaalwa.VH on liund
*?mj? babai ebarga ol au.v bttalaaaa, wmb praoaal and
haarawug the oppottunit)', got the Uoiiw to beirin
*<*k ou tbe buMiiesH on tbi) Hpeaker's tahl< Tba
*B<aat?? wrh rarj nlow. and onl> a few bliU BfBBiaa>
l**6d of when an adjoiirnnient wa?t BaBJOaaJj The
*?*ka bill Wiw n?nt to a (,'onfer<:n< e ('oinmitt^e, and
?BaatfaTbraePer Cont Loaa Cartiflrata bill wa?
?aVtreo Ui the Watyv and Meauit CoiuuulU-r. Qmte
?apirit?4 tigbt of about an hour waa had on the bill
"ajaafc ti?e tei'iitorr of Wyowuia*. Tbe oppouei*U !
flf tlnitlill oppuaud U fof tlie reaaOB that tliry tliink
tha terrRory wiO be owoed and contraUed by the
Railroad, and tbe bettec i-l.tu woold bere
bt???ii |o aid a portioa oi the propoeed tttrltorj to
ColoTBdo, and tbu vr.iii' the liilt<-r's adini>sion to
the Uakra. TIm i^il paeaed, iad bow foei to the
EYeaideBt for bie eigBatore. llc wili earely aigB it
(;cn. CMMMBti the <l< ilegate clt ?? f fioin WjOBliOff, bt
bere, iiml win beaworn in aa aoon ai tbe Pfeeidont
simis the 1**11. Thiaafforda an opportnuity for tln
hamgry offlce-aeeki re. I GoYernor, ? Bcci
Btate, a United Btatea afanhal, thi.?<? Dietriei Jndgea,
? I'mt. d Btatea l tiatricl Attorney, and aeveral minor
are to be appointed. TIm railroad wb wfco
iiwii the tcriiloiy liaw ahcady madc OBt a llata to
till theaa ftppointm i to.
A m>.-< hl mrctinir oi tbe ROBM M ilitavy Commltfc <?
wili be held to-morro* foi the porpo.f looking
<?\<t tbc Benate bill (o redooe the amy and diatrib
ate aima to tho Yarioaa Btate Go?ari.mta, pre
paratory to tli<> bill betng icaebed in the
Honae to-morrow for action. Tho opioioa aeema
to prevail that thia bill eannol be paaaad al tba prea
lon. Theearly adjoarnment tover baa gei
aa< ii ;1 iioid 011 merabera tbal they dtolika baaring of
anything whieb looka lika fnribat boaineae. The
differencea ol tba two Hooaee on the Hilitary bill are
ao radieaJ tbal It is doI probable tbat i bill eonld be
parfeoted f<>r aeTeral daya, Thea the Pteaidenf
wouiiianfdy keepil tba coaetitotioBal 10 daya, and
tbere wo ild ba Boadjouroaieal beiore tbe Bral weal
toAngaat. Tba i>ill. ho - Dameroui adre
cab r, and thej wili make ? uetermlned ftghl to bnre
it poabed throogh. The Bonth ra membera, eapa
. .?iv anxioua tbal i( abooid !)<? laade ? law.
The Bpaakei of tba Hodm aenl oflk ial ootineatioa
to the Preeideat, thia afternooo, thal tbe Hoaae l>a<l
reoetred bia meaaage atattog tbal ba had rigned the
[nteroal Tax bill The Pn idant alaina tbal ba baa
not yataigned tli" bill, and the notifioation to the
Hoiim- t.? the afleet that it had !"?? d aigned, waa the
mlatake ofa ??!? ik. ll<- tartht t aaya, tbal ba arill nol
alanitnnti] ba baaezaminad it tborongbly.whieb
wili )>io!'ul>ly coiiMinif khe eonatitotionaJ 10 daya1
limit. He baa reeelred manylettera frua rarhnu
pai ta oi tha eonntiyi noatly froaa whiaky-meav aak>
ing him to Tato the bill. Thll looka llke a delay ol
adjonrameni Tba bill trai aoly preaantad to the
l';. ident <>ii Bacorday toat and baaa weeh to ran.
Tba Baeonatrnetion Committee, ;it ? nee?ingto
day,tooknp apropoaitioi] whieb baa beeneubratt*
tedwithinthelaat tow daya,proTidingfoi theeoa<
vaiahaaol tlt*- praaent Btate ConTention ol i
imo ainovi-ional GorernuK nt, with full aathority to
elect offleen and to naa tii<- nlUtanr power of the
United Statee tor the prerention oi riotaand the
onot iiin?".l militaty bandr. k bill haa been pre
.: looking to theai '? wili be n ported to
th.;ilouso te-aaofiow. It toTeiypfobmblethatCon.
wili not ii<ljomn witbont paaaing aome aoeh
u?, aa it i-. deemed <?-? utial i>>> tb< roai
.I !!.?? proU ? tioo oi i Itiaea ? to th u
It ia nnderatood that an efl aiadehiCon
- I,, i;,i\t all tba GoremBH it contraeta, noa
mon an<l Deaap
.!(. ,,f thia t Ity, foi anpplying atatfc m i.
t? ii departB ? ad and w a bida
opened loi tha aaaae. 1 ?? leeenl azpoanraad tto
( ommitte ><( Congreaa, to regard to tbe
prlntlng and atattonety eontraieta of tha Paaanl
eeaaitatea aach a oi
oagn ?. legattona from the Boatto rn Btatea
hild a meeting thia morning. in thia eity, 1.aaidei
qsm ationa ol Impo tanei relative t" I
cnt (ondition of aflaira to thal -*?? lion, and !?> adopl
aome line ol ? the * ttlem ag dif
i ? ! tli.it tbere o.iS'lii to be aoaae
,?, ,,, i. ? d abat
?bonld !??? takea loi tM bolding
oi ao ? ?!< > lion to Virgini aonnted
inthenext PreaidentiaJ eleetion. Tbe qneetioo ol
larnoM nt of Congn m waa talked <>??
the ?? naeof tbed< I peared t<. be to I i
reawintoginaoaaaonioraome tlnn ,:i!.ti<i
jiatioii ol tbe threattened action oi the l'i- tidcnt i< ?a
i;<r to tbe !?:?-? nt Btate ?'"V. rnn i nta. 'l i" ?
of impeachmenl i ?nd the meeting nnan
! \.,n d thal ?? ''" "'?' '
ihonld ? ingle particnlar, <? n.
l'r< inoiit. "wlio waa preaent, made a abotl
oljoiiiiiiiioiit, hokling ' I repre
sciitnl tbe militai r po ei ?? I ? l ?'? and
tl .it to adtonra, Bnally, bow, w<
;,!,;,,?l,. :o i.i',. i be < ommittoe
auani
moualy adopted:
??
in the i
tiik.n i>y tbe i ?' ^ " '
i , ruan wU?j di ??? - th< i.
roUl, and ?rko HdviM
to nndo tbc r/ot
orirauizcd u ?!? i i1 tue Bti itli, < ou i
,t it ii tbe dnt) ol ' ? . >? ??>'" nw itu
,uniil tbe i<"?j'l<- li.ivc uad an u|ipurtui idw ??? ?
? ; i . ? ut JuIiumiu in il?olailn? tli.ii
no more )??>?< i Ut ? ??<?? "i
? n n or
ranlzed than to ? xi>.< t tl,. iitca <
i? ,u in Bi!,. lion, ;..- iitt< !? ??
opfbiont thal are ncl oulj ?? witb
lauiation of tbe Wtb <>f M.-.^, law, Ia wblcli be
? IM ""
ii be li-o (dv< u utu ranci t<> 'i"r
?i ou whlch
Uovi iiiim ol Ii fouuded, hu.i are, tbi n fore, uatiaer
poa to tbe Ubtrtlei ol tbe peoule. ..ml IihvIuk decUred
tbe goTermwnta noa recognlaad bjrCougrai
? and llb'Kal.
Beaolred, Tiiiit in tbe |ndgment of thlameetlni
ontrbt t?, leitiilate luiuedmlely for tbe relii;f ol belojw
iieopleol Vlrglnla, MU?Iiw.1j>i>i,and r< (? n raeliaway
m arlll aecorv to tk oyal clvil OoTaraiaat.
Ob aaatloa of tii<- Hon. B. IfeKee oi Kentuchy the
followmi? ?dditionaJ raaolattonaJ wasadoptad ?
? of the loyal people of tbe
whob eonutr) demand tbal l "" '
iiicnt. paw a?triD?ent law providlngfor the < nf.'iw u|
?r ti?, Ibird K.-.IK.H <<f the Fourteenth Arttcle ol
the Couitltutlon, known aa tbe Amendment, and that,
; laoor optntou, witboul an enforcenieiit of Uiin anicud
in. :.t l,v n itriuganl iii?'. tin- tblrd iecttou of ?ald auiend
, nifiit wili i? wttbool eaeel t" leenre tbe rlKbta oi the
1 lojai people, foi arboae bem BI it v,.m bataadao.
lion. Jeaapfa W. CUaX ?>) Georgia.anbai aleet
fiom tha inst itistn.i, oii.i.a tlie loDowlng pta
aaable and paaoloAtoaal i
wturtuH, Tbe raeaat aaoelamatlona af tli'- Proatdeal of
the i alted Btatea, ann tbe nttarancea of hlmtell and
Iiih frteuda. lndlcatea thal bcatlll cootluaea thi entuiyof
iii., in- nw, and orderin tm Houtbern ^tat< ?*, and tDrvai
eaa tba i.?;k<- ui;<t aafatr <>f eTar* Unton man In tha
Boutb, randering lmaduentauotbai oItii bbti taeraiuta
Jaaeaaad, fhal al tha aptaiaB of tl"- BaptaaontattTea
and delegates troui tbe Boutirern Btatea, In conferenea
Maenibled, the lntereaU of tbe oouutrj demand iheioi
. Imiieacbtneut ol the Prealdeut ol tbe l.iuted
Sui?n, and we indiudually and eoHectlveiy
piodt'e aaraalTaa to naa onr utaaoat endaarora to premut
th<- ad)<Miniiuci.t of Congreaa before hla conrlcUou aud
runmval frotn offlce, or ol tbelr taklna a reeeaa, even. till
aittolaaaliiapfianhmantara praaeatad eaa umtxmnm
Iiii)m-,i, hiiiint convoned.
At the adjotinifd gmtlni to-ni?ht tlus last -iiumi
Uaaid] raaalBtifni tbi aaiaty fliaenaaed and Baaai
inniisly adopt?'d. and a Doanaarttee appoloted to pre
aaat tha aariaa of laaohitaoM to tha ReoonatractioB
Coiniiiittcc If ibbiiob BfakBehai wi n auoe ai tothe
eooditioaof tba loyahnt* in the rBiiofa aWthera
Statcs. and uic-isiiich of Nlfaf IBgpatad. S'liator
\\ IJajajaj of afaaaailbBMrta aaid that he had BBBfBJad a
loli pioviduiK thal all paftoM in Miaiiaaippi bolding
pablieofBeaaahall raogti tloi.'i, nml that all tbaaa
alactadl to tio- last alaetfaai akaAbatota aaatatiBf
Bfoo oftice, take the oatb prescrihid liy the actof
. iMaXknoamM tha "iaweiad aath." Uthaaa who
pjaatvad thomajoiity of yajgapegajBai take it. tln-n the
(?omiiiiuidf-rid tli?; inilltary distiiri hliall pat Bf &
jiioviMonai Baraanaacaft, Ha idahad to know Crom
Ua Mkakaiippi frtonda whathat thoaa m tha athat
aHa aoold talra that otthf Bi baUarae] in pottinf
tho (iovimnnnt in tin-Inindh only oi loyal in^n. If
ojh' aaaie falled, ba wooJd tiy aBothar. li tba Deaa*
txratic i/Mn <;i? eonld not take that oatb, llnn In vmhiM
profKiM- tin* nrxt hiKlunt oiif OB tlrr ttckel wlio
rould tuki* if bt Laatalied. M< ilid not HiipiMiik thoso
whor.nisid thajbiajbeat Bamberof rotaaooold*aud
an J. ifb u tuuM'^iu-utr^ (itu. J.-Ki?itjlojj wpuiu lv aa
Qaaaraar. Gca, lg|1iatnn wbe was uiaarait
saidlthat all thoy Wantad atw that t!u< Btatt
(iov.Tiim.'iit aboald kain tkahaaidaai byal bmb,
Tho Misahadppiaaa af tha BMotin & Umbb (
?alrea aatiafiadwith Beaator Wllaoaa proaaalUoa.
After fmthcr aaaeaedlnai Mr. WUraaaaaa afVIr
?iaia offarad a laaftlation ahiek aaa aaaaai,taal
Coognaa ba aaraaatty aolkHad to anapowei tbe
Vlrgtoia st.it.- CoBTaatiofl to vaaati all Um
Baaaaa kaM ky paeaoaa dtaaaallaad by Um
Fonrteentb ConatttationalaaMadBMat, aad to BH all
ofBaaaarttb leyal aaaa,aad ta ti\ tbaahaeof the
eleetion propoaed by Qea. Behoaald, aaa] h) annka
Brrangamaata for boldiag aaid tteettea Tha Ooa>
vention atljonnifil.
It, ka Bodoratood keratbal ?haiaoeai anogadtroable
\Mth Um ladiaaa at Porl Laraed, Kaaaaa, waa ka
aoaaaqaanoe of thaDepartaMoi erderingUM
('ol. Wynkoop, to wtohaold a porttoa af UM annuitf
Bjooda proeniaad ttMaalaal l'ail by Um Indiaa Peace
Commkaaion Agaal Wyakoep prateaeed agalnal Um
enforeement of tha arder aa ? riolatlon of traaty
?tipoJationa, and Ukalyaa badaoa Um ladiaaa to go
towar, Gaa.Bharidaawaa a! Braf eoaferrad attk
as to tha diepoeitioa ol Uieaa ladiaaa, wbo eaaM lato
Poi t Larned ln larga nnmbera, eotaplaining of a noa
fiiliilbmnt of UmMedieiae Lodga Creei traaty, aa
made hy them aith tbe Peaee Conuniaaioa. Ha
urraaUgatad tha anhjoot, aad baaaaaa aaaaaVad thal
Uieydidnat kataad aaMeluaf,bal araaa daetitata aad
bungry. Tha traaty with thaaa ladiaaa baa not pot
iio. n i.iiiii.d hy tho Baaata. Tha ladiaaa aaaant
aadarataad aby it in ao bmgd< tayed, and they ara
apt (o roiiM.br llaaTBMllHB iif-M'" swindlod. Tho
aetlon Of Congraaa, yeatmlny, in tlio pnssagc of tho
ladiaa Apprapriattaa Bill, kaaaetttad ttda naatterby
plaeiag thaaa aattoaa oadat the aoal n>l af Gea. Bhar*
osan. wbo is forniabad wiUi aaapla aaeana ta aacry
Bat ka good faitti all aar aogageaaenta witb hVaaa
Indiapa, and remoTa taeai tothaii aawraearaation
ia Um < kerokaa Tarhtaay.whara Uaaf aaa all anxioaa
loto, (i. iis. (iiant, Bbanaan, Bharidaa, aad partj
waraaxpaotodal Porl Laraed peeterday, abara tbej
will aaa Ihi ae Indiana and aettle the difflcolty.
In tbe Cl iminal ('..iiit. t>> .1 i.v. Jadga Wvlio OTOT
rnlod Um aaottoa, aaedeeeYeral Qayaago.toqaaah tha
indn tin.iii againel BorraU for tbe Mardar of hbra
ham Lraeoln, on tho groaad th.it Um Qraad Jary bj
wbich it waa fbond aaaa nol kegall* drawa. Tkla
notioa waa argaadaeraral daya ago, Tha dafaaae
enten >i a notton fbr leava to aithdraa Um ph-a. and
to qnaah the indictment, which aaa al a OYorraled.
'lii.- lii ? : nnrder Ladii taMnt,tb< n tbre,ran daaept b,
i,,,i ,t !? probable thi t, boald tha la>t foand ka
dictmentbetriedal Um Bpeoial Tenn, tha Bratwill
ba diapoaed of ln Um bbbm n
l.\ivi 1 n K NOMIrTATIONft
\V tsiiiNUTUB, Julj 22. I l?e ii i?l nl to
| | ? I'. 1. I-. lo I ?
.i..... i
Ix M:i..-' Al?in H
| UM I .
? ,t\ ./ l.l the rot
. I' ll.il lii.'U al lb<
,,r -j i ii, i Plraaa, U u J!
? \ al< i.i ta. _
M.in < Bi. ??'." Vi a ioa
BKNAT1 P/aannioToa,
TIm < I! UR laid bi I. Um i eoBa?
M fi.nn tl I ? ??' W:>r. " '
?
. f..r tlio
. .i to ala traparl al :
Ooana Ith i aa Ordt i
obj t aoa -? ? i ? M
Ur. WILBOS
I
1.11,,. .u,i i
iture of HoHth ? ,.
IW \ l.n |R< j. . M
.,/? n n.i ini" i- ?.( ii" -
' ' ' *.'i
. : r. Ii-! to thr
., witta i".?. i t" k ao Coi
Mi IIOw i '!:?:>, WU.) appoa -i tbe r. fi
DOl h.ol !?
?,n ? uu .1 ln rc ii yi
0f Mr. Ha . . I tli .1 tbe !>'? 1" >
,.i..|. r
ii in bloi.
Mi II vi:i v.v iRen , lof ' '" wnlt n ne
u waeaa
:.,!,. I..' h-....Hl III
. r, ? mimI IK'V. i ro
Rweal ni M
l nuiiUoe
, ,i HOWARi) !i< i-l thal
?
, . ... n 1. in .1 tO
? i I . s II >i thal be l
? '"' ""?
r tbe lk'pu
i i i:i i.im.ii! ^
-I \ (It
...' 11>..tli. wj in? Ibal
? '??
?
,.l!HT Bl
from iii.ii HUte, aud lu ,
?, iv ii.. . roilontialu "f '?' ? '
, nul (iovfi ui '? ' irollna.
l:,, uotloii pn ral?< il, ? ? ?,,", fl" *?"?
1 "?
,,,, m, nu I". neiiti 'l o) Mi iiowara
Wl,, n id,. Iiun:?ii? ihi ? Mi -.. ?? > ? ?
i.i ,?|. nmiiliiR l?i : ?' ?*??*' ?""' '"?ll '"' ,"'"1
,,ii,,r ,,,,-1.1 ii..- l;.?:? l autborll
tl, ,t bc n..~ a no n.l"' "' ? l:' '" ' mllHarj ol
iao?,and ibathewaa votud for at tbe atootloa oy aaaa
,,,-, -, ,i. ecl for.
Mi llo.s \l:n ,;.l Um
in ju-n.r I...'.. ui Mr. Hawyi r and t<> lae eooatry, Um re
ihoiild I.- ii f ili Invi DttKatlon.
,|jj , (M< ?.i ?>? it- .1 tbal tlu- it.i. t..o of tbe
Beuate i-i to aUon ? * uatoi r'"" ' '?? '? l" Btka
" Mr '< OKKLING fH p . N Y i tlmii-lit ttwtl araa
notbina in llu rbarKea lo iiutifj ezi luilou. Tbe ?11< i h
. i,? rel) tbal n l? alb icod. and Iw l? red thal Mi
in uulitjr '<! ?>i"< u.i? i# 1111,11111^.-. ?c, wblle in
ti,,. ,'.,m. i,i mi Tbonuafacle wereepoctalli aet forta M
?bu? ?:. '? kllj
Hr. HOWARU Interpoted tbal tbe aatenentaare ac
r.iwmi -l ln Hftblai II . .
Mi iiiVKI.IM. vv;.-. -|ioi,kiin,' <>f l!i>- C .-' M l>ri i< lifofl
Ili- ,.,n..l for il.. n.i.lnic ..f ii. ,.ii. I I ..iii.l,.
Vi|k ,,f <? r Boweu, ii.' iiit" i ol CougroM fnuu .-"niii
rai-i.iin.i, and 1 ! Maefc rof Charleitou. SontbCarollua,
were nad, matliiK tbelr i.rli.fin tbe truthof tlu
ttoua, rtipeatinn tbeui, ?Dd glTlnn Ui? aaoaei .?> wltni i ???
v,I,., iin . i : i.in . .ui nubtlantlaUi tbi ui.
Mi v. il>"N ..tiiii.niiil tbe oppoKitlon tn tbe harp
eonteei between Meatra. aawyai aadataakay ha tha i?'
kltlon of s. ii.it.ii
Mr roMi.i:nY iiiuvoil to iwear m Mr. Bawyer, and
ru.Mii tbe I'.niii tbat It waa a queation of prtvueaje, and
ha.l in- ?tmi'Imt iim-i? a in.'lioii I.' i. f'?!'? , ,
'lii. < iiaik .i.. i.i.'i tbal tbe iii?i ojotlon made bad
preredeuce, aayluit tbal tha ruleeare aUent aa UM Mk
J<Mr HOWABU raaaaata Mr. Caakhaa. elahalaa tbal
tbe alfldavita contaln aa mueb ae u Keaerally ooutained
ln aa aflblaTit, aad apoo a artoaBMl eharge a Oaart ?ni
uvhm ii e arrant . ,,
Mr ROBERTHON, tlK* nowly liuliuttd BcnatOf, runo
ailii pronouueed tbe caargee ae etnanatlng froin Um
ol ln Markay, unfounded, ind an proceedjiin
rrom iieraonal moUTea. Mr. Bawyerbad made ipeeobei
in hontii Carollna in favorof tbe ratlai atlon >'f tbe I aa>
Hiitutinii. in "inoli be bad blttei \J drnounc< .1 pboae wbo
hrmiKbt abonl the Kebelliap. 1!.- (RoberUou) wai aeton
UbedTto ?ud tbls opponltlon made. if Mr. m.iw;..i aaa
notaRepublirMU.be dtd doI bnoa wbere aee eaa be
f.,111,,1 Mr Bawyei waa prepared to go before anr Com
inittM ->f ti"- body, andaattafj aaaa of iii? BaaBap M
tal.'' tbe t?^t oatli.
Mi DAVl8tookUMfloor,aad aaked aketkar aapak
lu'.Mii.-in and loyaltf tbere um- Byui>i-\ nmio f
Mi BTKHART h:< p.. NeT.)uodded blabead.
Mi HAVI8 wai n"t ?nrprlaed ut Ihe Benator*! awrnt to,
the p'roiKwItion. He had not Intelleel raooaa to eea ite
faliecy. Mr.I>avle Inimedlately quallfled tbe reuiart,
however, profeailng tbe hlgheel reepect for ble ablllty.
n,. .,i,,.,,?,i.-.i tu deelate bbi oppoaliioB to aaearlagio
,.i,i,Vi Benator. bolding tbal the tltna aUI aooa. eonie
wben thov wiil be expellwl from tbli body. IK- eaid tbat
BoaMOotaorpriaadat ttiui aaaalUvaiiaMaa^aaidaat
of biockadopjiiniiiK'; a oototioua Geaeral th.iioi.H.i i on
iw'orand b.k BetaaT-had kaaa aaargoataaaaaaaaa
MrCOKWEraj <Ko]>. Cal> ??ld tbat It wa? tnne to pat a
Btoato euob diar?orwoua reruarfca. ^? - -^
Mr DAVW r.pin'.l that Uie Beaatorbadbetterplwt*
UM baaai aal of bia own eye, ln rlaw of the ??ni?wioe an.
l.aoMof ln- denuurfatlooof tbe I'"'"" "' '
Ifnlted Btatee. IW (l>?vi?) had not deuoanced Uen. Hul
iV! i,ut oalyeUted faotawbttb bad aorewforabeeaof
fored und obj mhi preparrd tu. mib.taiitiate
Tbe drliate ?u conUmied al conaidentDle Irtt^tn,
He ? 'I I l MIM-I.I. (Bep.. III.). HENDRK'KH U?.n.
, ?| , llMM MM,UiK.p.M..-ifavo....K? r.-l-rolico of
!i,rcredCi.tiaU.alb.iav.l?, A<v. to the Judhlary < ou.nilt
lEN.aadTIPTuVl (Bep., Keb. , opposInnM "' U?tt .
?totodtbal alj.B^wyarwaa M oyal?***"***S^Xy
.an aahliaaelf, and m (Tlptoa) ?a* loyal lo. piectbai
purpoaee (laugbter). .. B
Mr WIIjsiiN wtaile thorougblv beliexlng I" Mr. Miw
yi.r-1 loyalty bad no objeetloa to tbe .referaaoa bai
tbougbt tbtre wiu no uecewiity to nond for perawua and
Mi HOWABD ?illi(li( w tbat portloti of bU rootlon.
Mj. Duol.iil'U: favoted Uieref?r?uceaiitbei/iouaa
tbal thearedenttala efBenJaaita P. Perry, for thi f-aino
??? baeem dered .it the f-;in,f tinie.
The motion to refer to the Judlclary CoinioJftoe wai re
j< led by11 to tl, aa folk
nue
Wm . Trvt > nll,
?uiD. I ' ?
tt, a ,
gm,
/
I ?
K. ..rl.on, Wl v?,
Baa W m?-M.
BD r.rl.
I ? in in, aad t?"k a a al ni-.it eM
ool'??.?_ii. . , ti th ? extrcuii i -l,t.
.Mr. HAK1 \N fRep., [owal introdneed a bill, anthortx
Lnc tbi < .i> of Waalimglon to laaue bouda to pey Ita float
ttij debt,
Mr.Hltl RMAN R d., niUnieaJledfortheepeelalefder,
tbe moi ? ' inrnnieat.
Mr. H' >v. ARD movi ,l thal .1 reecaj b*? takea fp ? I to
7 uYini k, iving tii.it be luteuded tocall np tho Paclflo
Railroad
Aftcrd . Mr. Howard'i motion waa n
ti ta J4.
Mr. .-lli i.ma S ralh <I for the apeelal order.
Mr. ?' IMKRON offered n reeolnl lon, requtrlng the f'nm
di ,i.i \:'i'i< iiitnii- to regard ihebbrarj Inblapoe
awaloaai tpartof tbe propcrty of the Depertment, and
retaln It n hlai hai ?-?>-. Adopted.
.Mr. ki i.i.im.'i. tutroducpd a bill for tha better organt
t..vii.i tbe Dlatrli f Conrtt of tbe United Btatea vwtiim
tbe Btate ot lonialana,
AI'IOVUVMIST.
Tha reeolntloo Ia regnrd to ? an i bmb! waa thea takea
n i>.
Mr. ('.( thdrewhJa atnendmcnt, for tbepnr
i ini, of favihtatlnaj tba action of the Hoi
<|iii??.: nni ?'. ii- ou Mr. Bherman'a motion to ti,i tbe blank by
iii-fM ii t'riday urxt, aa tbeday of adjournment.
Mr. w 11 hON offrred a anbatltnte prnpoaing to adjonrn
m Mondav. the J7tb Inat., al II oclock m., until the
fourtb Mouday of Boptt-mber, when, unleei otborwiae
orderod by thi two liouefe, Congreee wili adjourn until
tbe tnrl Mouday in Deceniber next, Heurged thene
eeaeityef takmgtha eonraa followed laat yeartothe
I ? onditlon of tlie eoantry.
Mr. BUMNEB moTed to amoad kfr. Bharmaa'a motion
by atrikina onl " i i Iday" and tnacrtinjc " Monday "
Mr. HOWE favorcd atapoainjtof allimportautblUabe
inrnment, particulariy tboae ia regard to whieb
the Preaulenl ii.nl plainly told tbem it would be neeeeeary j
In bia I'i'ii vtU* i, Mtying bedlduol reeoanlee tbere*
conatrui ? i ? rnmrntaaa vulld. Congreaaabouldnot
adjooi n v. itbo it u cuj Lng i>i>d< <? timi to tbe i" .'i?ic of tboae
Btatea,
Mr. BlfERMAN h:ihI tbal be had aeter knowa the baat
neaatobi -?,,.; advnnrcd, 48 houra bcfore adjournment, I
n? iiow. if tln \ waited until everj bill ibataBouator
dertni'd Impo ed, they would never ad|ourn.
Nii imw E ri |ilied t" aome nolnta In tbe remarka made
by Mr, Houdrivk on tbii aunject yeaterday. Ele aaid,
If that B nator'a opinion dial tbe bill to dUtrtbnte arma
among the ?<?<?- eonld nol ba paaeed wlthont danaer
indatrlfe waa correet, it waa Ume forCon
i be reaaon why, Tba Benatoi had
! tbal tin purpoaa waa to enable tbe reeon
?trncted inenta to uae tha mllltia toeoutrol tlie
electioua. Tbc) eonld not beuaed for that purpoaa an
leaa tln,-. ? ereal tamptcd to be mtei fei
anlawfully, in wl ? h raae bi bopodtbe people woold ba J
eaabli ,i ui proti ci i tu Ir i .
Mi flKSDRIt'KB aaldhebadnon aaon teebi
nl ? \|.il fnaterday. Me oontfuued ;
.
!.-. il to i-.t.. Iiui l ii.nl apukan i,ui of tiuu and oul ol place.
rh? Bci ? roprr plaee for matoexpreaemyylewa
in tlie t liue ?Ia n l bould
i... -.ii.it.-, I uiual beg tbe i" rraiaaton of the Beu
atm ti olndtra of tbal formyaelf. Alloaion
v, ,- ii..,.;. : ? i wm notberewbea tba
I, ou tba niKbt wben thia atll waa aoa
, nt in Rood in .iiiii. and did not roppoaa tbe
. ? ,i ? ,.f ? .ii?-i ii.i;
nulin.u iiii.l i.i t in departad from, M tn.it
-.? ould Imi prvaacd U|mn
. In i. fore, 1 waa not nen Bi t, Bir, wben
uate aaain, bj tbe argumenta
ualoi - i bave m< utlot i d, II
.,nt, in m> ":ii,.ui, ut, au iin|" nt .m dutj ,
;,|,,i tiui.i, i iiauu to admoniah
lugei i" tha publlo |m aoe tbal waa
. M. III Ihi- l'.i?- i^i nt tllP ti
i-ferrod ;?' the i [traordtnan atate
? iii- if Texaa !?? I
atof tnni > :m ople
hava !?? ? ii n. '!??.,> t. ' ? v.". and that thal
. .i tti naaa tln. I III I of tln
il are nol provided 'or in tbe bl
ut pn ren to nn ? In tbe
Ol 'I.tln 1
i from tbi
; Uehill I [-?..< Imi. '.. l,i?
I all I
M; ii : ?,,,!,; k - ? ? ?? IV f Ia tiaif of tha
, , ? . i r, li<
tl. ...vj I, --
I n | . \;,|. -, ,| \,|) . .11 III Mll . In
vi.ti. iai u in niii/iin nt, ,i |inl|rnu nl from wbich 1 do nol
, |., , i., ,i. i -. tbal il i- tbe n^M and the dutj of tbe
.? inut 1,111 by anyraeana withln bia
. ? i ? <? in ni,. of tbe i'.i
. ,t withln * faw boara befora I addreaw-d tbe
i .. ,,i I,,, n in i ,,n-nii.lii.ni \. itii tba
i i.n donbl ? l mi aiud
c ii>, i- thal 'I" in,t i.mand publie
. m ,'h, i,i nor thi I
- 1. tll.lt I ll.lVl'
, ,,j | ..i tha Iniimr of an inti r\ i. w wltb tln
niore lhao all weeka paat,
,1 - 'I, it i ,1, elan >t it t.? tl
,i, j.r, v,. .. .,i .1 t::.ii tln ruct4d Utaten are nol
i,, i? |, pn ? '? l oi ?? .- ..?!? ?! a "? txet-iillve.
, , lial all. Idnl not dlaciiaa
,,!, i, ,t. 11. ? ?
I | . ipe lli.lt tbe hlll Wili, h> -i.llii- lln .11.-, (iil to
i,,,, iin .i law
Mi MORTON (Rep.,Iad.)toektbe ioer ta rapty, Be
. !, itn on -, nl i.i iiot , ; Ind
i.yet II liwj ,
.,[ H,, i i ii. .1 m..i, ? iii bia banda l
woulduotl.ii" promote bia election, and It aurely
;,.,,| ,v, . : .. -ii?|,|< |,m. v.tirn II II c in i il tln- I
i.ni, nt lo ih tiHiui.- arma ai.a nll tbe Btal -
. .. iii.i< .i propoi tlouate numU i ?.i
to ludluna alona witli 11 ?.ler Btatea. (Vimmeutiuii
iipuii the !? m irku "f Mr. Ilendrlcka, I, ? aaked wbi tber it
,..l th.it thi arma beretofore diattibuted to :
? i dUtributed lu the Inteti il.
iNilttn al |i irli i
. uanda ol one pollUi :ii party, bal tba arma
U1IUI |? pla wl In tbe banda, not ol a moh, but of the
--,,,. orKuuliationa Bo fai rrwm tboae arma lielna d >
tiiimti ,1 ini iwliuial purpuaea lu tbe Boutb, they were to
i? m |,| i., ii,, , Btatea for tbe pnrpoaeof protectln : tbi
uvt-riiui?-iiU from ruvolutlou and deatruetlon.wltb whii n
tbt) w?-n iMildly thnattued. Wa bave builttbem np. ba
wu] and up to thia time we bava lefl tbem unproU-ftt-d
in tiii inni-i "f tin ii .iiui"! enemii ? i oi it tbi j baVi .i
,,),, ,,, bave H ate noverurocnta at all it u nxlit to pro
i,?i rn.iii aKaiual tbelr eaeaaiee, lat thaaa eaaaa frooil
wb it purt. tbi i may.
Mr MoRTtiN wentontoaayhehad learaed froai tba
n?>?ly eb-ctedHenatora that tbere ih not an araanal Ini
,(.->, nol u pieee ol artllbsry ?:tii whb b to pro
i,, i tbi in- ivea; nor havi- they au> mom t witb ? nicb to
buyarma. Ileaaid tbal they wri lurrounded !?) a
i ., i , ui,, iMipulitlou in awal part. Tbe grcal
.iv ol tbe wbiteeare uotoulj boatile tothembul thn.it
enlnK to revolutiouiie tbem. Phoae enemiea baye r.
miiii beeninanna; th, \ are tbere, offloera and aoldiera.
all i,." ,-iin-i, and eaa fall in Uae to-morrow trted and
tralmd aolilh-ra roany of tbem, and you eannol flnd,a
k, i.-i buuae h.ini!) in the Boutb tbal aoaa aal haw Ba
"mV"i?,''xk'i. iKop., Mo.) InterropledtoiItotba reaoll
otmiliivi ii mhiii be had made in reaard U> tba uumlirr
ofarnia m?w In tba Boutb, win.-M. uii.t , tn.i.nm^ u..,
?,,,,.!, i rapturiMl.a.?di r?J. *i , b? itatj).! ?..? J ?>?.<*?>?
H,m,i in'ti tln- dmlaratioua of the Houthcrn ?pfak??ra
,m- tii.it tln v are nnanlmoualj reaoivett nol to auhmlt to
i?r ra-oauue tboae Oorerumenta. Tlila fact could nol ba
iviion-d Mn n aaaotlatloua were wlth tbe Demo
Jrutlc party, wbich bad derlared luell aa t" Ihe
i?, ,iti ol thoae Uovrrnmenla. Tbe liemocratle
prVaa throiiKhoiil tbi? foiiuto aiwitinK.tliat_ tb.-y aio
mru iih'ii innii,!".. .... j . - .
?uhjeetedtotbatdanaer. to?????' '".. "?;'",",? ? ,
anuVwere Uibedenled lo Texaa and \ m-'i?'- ? '? a/id
that tbere are nofJovornmenU tbere ^ feeai?a Ibeui.
Mr NVi'dtio .N, v i Pfor any orawnlxed miuua
Ut MoR^lTeontlnued Hewoatlbki to kear from
?omeoftheuowneoatoraln reK?rd to tbe neceaalty of
arma in tbalr Btatea. , ,. ?-? ... .i...
. Mr.MYKwaathenaxtapeaker ? ?M???Bjl In tbe
rntara an organlted altempl U> wreat pol'??'?,\ ?'*'/
l from tba baadi of tba RepubUean pvt7||b) ,,,,,.,1'?,'?,.\ku>
aary but thal oarty. be aaid, wja ounaii) determineChto
1 u n/.ii , I.i '.-.itii. llberilaa of ibu oonntry. Re
,lllll,1,I??i ,t- -e ui bi iv.-Vv.-ry etootod Uerei nor froai Wa
K?-?t unlraa he baa tho mi-aua of proteetuif
BSalf The glJ iBlf Bj th" (oiv.-tii.n,,, ,.,
,v,nt aa to aay, waa to JNOteet &<M***1
ulS, ih. m'l,,, of tln ..ntViry Tl"- Pmidenl bad gen
!^.ii,1ii-ii,'fi*.'t'ln."?^^^,";^;j
froni imiiaiia <Mr. Hendncka) One thmg vMeertolMa
Sou . I. ewrytbitiK to oTorthrow tbe fcpubUcaa party.
Iv-, to i-aatlnir thr cuiiotry luto a atati- of anarcby. It
u, , d therel n'b , bad falth wlth the PeOPte ol Uw KoBth
n a , . J.thout ?eenrlng tbelr aafety by putUog arma
luto tbelr bauda. He hoped thut the day would be flxed
MfJ otT Z poaaihle. a!.d that tbeu a reci-aa would be
UMr"<ONKI.lNO aiked WbatOaBgraai ?BBld do if tlie
Preeideat reeponded to a reitubntluu ?i uuo of tho 1 ro
vlaloual uovtruurt Ivx Uvvuj.
Mr. kvi: repUed that he woald eaipoaertha Qotaraon
of thoae Btatea to call oul tbe n.iiitia.
Mr. ((iNKI.im. remiuded tbe bcnator that tbayean
now do that nuder exlaUnn laaa.
Mr. NYE repUed tbat tbeo ba woald raaaata kara an.l
impea^h iiiin.
Mr. HUMRER- That onght to be done now.
Mr. NYE ooocloded bi hoptng thal Co
ataud bel ereen the ei II dealgni ? ?, a a Icked Preaadenl and
tbe libertiea of the couotn ,
Mr. WILLEY (Rep., W. va.) rcplted to tbe aalmadver
alonaol! Mr. Hendrukeymterdaj upon tlio report read
by hlm tbe precodlng evennig in rt<Kurd to tlu- outragea
on (Jnlon men in T< iaa EIi ...i tlu- autbi ra of
I'Oit were an mbV raof tho Oonatltutional Convei
rexaa, and would coinpure favorablj luhlMorx wlth tlu
Scnatorfrom Iudlaiia. Thequi itatedtobe on
Mr. Buinner'a amendment t? Inaert " Moodaj " ln ft "l i I
?? Priday" aa tbe day uf adjournnient
Mr. FE8SENDEN expre** .1 tbe opluion that tln-re wa?
iiothlnx to kci pCongn>*a hereuitci Monday, aud tbat if
Ui. , itny tbelr nilnd e ni bi 10 full ol thevai.d|
they wiu makejoat incb polltii i ?'? ba l
ntade berc to-day.
-il vl.I. IMl BM I
Tho aBMNMbaenl waa egrei i! t". Y. ?!??
Tbe queation re?-urriug on Mr. B'Uaon'a amei
Mr, wii.miN n.n.i tlod n to proTkle for a raaeea ontil tbe
thlrdMondaj In September, inatead ol the fonrtb Men
day. it waatbonagreedto, Veaa, M; Vaya,M, aad tbe
reaolutton, as amended waa pa.I.
On nioiion of Mr. siikkm \.\ tbe Benate non 11
in tbe Houae anendnwnta t<> the Pandioi bfU, and
ordered a Commlttee of c< nfOreaoe.
TboBenate alao noneonenrred Intbe Bonaearoendmenl -
tothobUl makiag an appropriatiou for tbe r -
Alaaka,and thenordered a Comuiittae of Conference,
tlng <>( Meeara, Bamner, Morton, and D.ItUe.
II.i.ll.i II'.N UI .',MI Ril V- ci! /i '
At s:i5 o'ol.iok,on motlonof Mr, CONSE68, the
took np the bill to protecl Ibe righta of Atneriran ctrl
Kioa in forelgn eonntrtea. The qi on Mr.
'a amendiuent to atrike nat the dlreetion to the
Preaidenl to mapi nd eommi rcial relatlona m ttb aey nr
< i_n powerarre?ting or detalning any < Ittxeu.
Mr. HL'MNKR acc< pi'-'l the amendment
Mr. V1CKERS 'lioin.. M.l.i oppoaed tbe propoalUon to
autborlxe tbe Prealdent to make repriaau before tbe
pendlng treatli ? are . oncludi d.
Mr. BUCKALEW (Dem., Pa.)ahg> oppoaed It He lald
It took from cltlsena the power to deoarewar aadgare
it to the Prealdent.
Mr. i ONREHH'B amendment ?;is then agreed to, belug
to atrike out tbat portton of tbe proYbuon mr retallatory
meaaurea wblch ulreota the Prealdent to aaapendeotu
in. rclal relatlona. Tbe queation aaa then on tbe amend
ment of tbe Commlttee atriking out all proviaioi
tallatory meaaurea, andelmply dlreetlugthe Preaideul
in. ae of refaaa! ta releaae natarallzed cltlzcna iiuprle
on.-d ahroail, to ropoit the fa.la to OOOgreM for Us
aetlon.
Mr. BUMBER Mid tbal the efl etoftbe amendment
woald be to direel tbe Honae blll "i ? featarc of anntter
able i..nhai ity. Tbe amendment waa agrood t" Veaa
K), Raya T, ylx: Meeara. Couneaa, Bye, Bpragae. Stawart,
Thayer, Ttpton, and \vi,j ta.
Mr.WILLlAMB (Rep.. Oregon) then oflered a lobatl
tut. for tho tbird ?ectiou, provldlng tbatwhenerer II
ihall be made knowa to tbe Preaidenl th it ani citin n ol
tho iiiiiid Btataa aball be anjimtly deprlved of hla bb
erty, It abaU be bhi dnty fortbwith to dcmaud tbe reaaona
foranrh impriaonment,and if it appear that tbe/are
wrongful, tbe Prealdent aball demand bia releaae, and if
it -iiaii I,. delayad or deuled, be aball aaa >m h meana
not amoautlng to aeta of araraa bi maydeem ne<
to oiiiTt ~n. h uitlzeu'H releaae.
Mr. WlLLIAMBanpported bli amendment, xaying it
waa demauded by tbe necewutlen .,f tbe eaae ecd tbe
pledgnaof botb pulltleal partlea In tbelr platform*. He
contcuded that wltboat It the bill woald Baaoaai to no
tliiii*;.
Mi BUMBER oppoeed It,aaeonfeiriagaaagaroaadb>
rretionai \ power on tbe I'reaidenl ; and uwved lo amend
the inbatftute by givingtbu Prealdent power to ?uspend
diplomatle rebttlon* ; ln w blch abape be mh! it woul.i aet
in- n.nlijeetlonable than h lanow.
Mr UONNEHH obaraeterlxed tbe hill reportcdby tbe
f'ommlttee aa an Inaalt toeverr natarallzed cltlxen, and
aaid, wlth ronaklerable warmtb, thal Ibe lympatblea of
tbe Chalrman of tbe Commlttee iMr. Bamner) wete
awakened only on behall ol citizena whoae colorwaa
in,,, k. l',.r lui part, be thougbt a white axaa aaa aa aaad
.i- a u< kto, If be only i" !ia\. d blmaelf.
Mi -i MNER n-Joined hy readiug from bi* ipeeeh In
1'anoiiil ll.ill in oppoallion to tbe Knoa Notbiug ,
wbivb be t??<,k tbe atrongi -i Kronnda lu f.m.r ,,f natural
i/i-d clUacna, and paid a klgi trlbate ta tbelr charactor
and value to tbe rountry.
Afteraomc furthi i i- marka by Mr. CONJ
iiiiiln- ui'teaalty ol affordlug ituuiedtate relMfor tmen
, ,ni > ii./. -i- now arroiigfulij Imprlwned in foreign ooun
UI i KAIJCWu.I I .il "t Ibethlrd
?.ii, ,ii,il a.l.l to tbe ai pond tbal "
..f tho Prealdent toexeeate all bia authonti uuder tbe
CouaUtution and la\\? for tbe protection ol An
.iiioa.l; and to report toCoiiaTcaefrom i. io
ii in.. an v r i-i in whh ii Inatlri !-?!? i .? 'i toi '.. ? djoI tht
l i.u. il .-'i.iii ? i>v f.ii.-i-.n (tovei: in. nta."
Mi i ON'N i ? .- .i-k> ,i foi the ^ eaa an '
ibd n appi artug thatuotj
il . in ii in . adjoorui .1.
BOU8B <T REPBEBKBTATIVEB.
A NK.w MBMBBB PBOM tLABAMA.
Pranda W, KirlrPajgi aaembaf llael broaa
AtatMuaa, ha?i ti.o ti?t o.aii adMlaatarad t" baa,
and took hii a al m -i aaptaaaatatBra fraaa Uaal aaMa,
ajMi. DATTim (ITap.piaaa) rapartad a Bill t<>
-:iin on I arl. ) , inoliil" r BMtfl fr.iiii Sonth CaroUl
.1 oi.i'iii.-.il dlaabllitiea; be bafiag beenaoandl
,1,-, i,.r iirhi ? in,.l< r tbe Confederate Governmeut
Mi PAUNMwORTH (Rep., ii1 l movad ta aatend br In
Mnii.nl ii.thii, ul l.oiuni.uia, aud JobmMillage,
Ol tugUKl i. i.'.irnia.
Mr. MULLIB8 (Rep., Tenn.) put in ? K".>d aaaa for Mr.
Cartry.
Afteraome furtherremarka, the nm< ndmenl waaagn od
Ui, and tbe MU aa amended wa> paaaadbytben
two * ti K tl TOtO.
il i?.l. BtTHTRRO
Mr. WILBOM (Rep., lowa) reported tbat Jndga !!ns
t,, ,| .1, ? i, ,i an iiiiiin .liato inveatigaUou; butaa it w.i^
t,u to i-nt. r upon it du - - ul ?e*ali u,
th, Judiciary C.nlltee re< oinmeuded u.. adoptlon of a
r?aoliitlou dnvcttug thul Comiuittee to luveatlgate tbe
lagalnal him, wlth powei to upi.t laub-com
nnit.-o, toaendfor pi ? i d papora, aud to itdurlng
tha ir.-i?i of Congreaa. If deemed ne< < laarj . TBt
tlou a at adopted.
Mr. BROOKH (Uem., N. Y.) aaked and obtalm I
Of al.-. r...- tilIN pi, 17.
Mr. BR<H>MALL(Rep., Pa.) aiked permlM on to Intro
iin, e a i-oiu-iiiK-nt reaolutiou n lutuig to a aual adjoura
110 l.l.
Mr BP\i i?i v?: (Rep., Ohlo) obji eted.
Mr. STI VI NH (R?'p.. Pa.) ??? marki .1 that two or t'::n
we< ki loii. '? woul i be iin e enougb f"i tbat.
Mi HYPIIER (Rep., La>) introduced a joint reaolution
Ui extoud nd t" tbe \evt 11 ol tbe MbwiMippi, and t.> pm
vlde for the payinent ol etttxeua ol IxniUuma for tbe
.i-aaiii iiii.i^t. r'a storea furnl?be?l to Uulted Btatea Mooya.
. II K^.'N II. I \l I \N Ml.lN.
Mi BI E> EM8 made a peraonal explauatlon to
,,..,.,i r m The (il ?'"? of hia rciuaika on tho passage of tbe
Pive Tweatj blll. i Bod thal la all tak.oi from the report
ol -,,-r.iarv McCuUoch, wbleh I bad aerei read. lam
tberi-fore free ta preeuioe that wbieb tbeee geutlemen
,,ii,,i.-il r.iiii.r than aald, la a total pervewlon ol tbe
tI m, Had It not been Introdueed from ao reaneetable a
,,,,, |, , ;,, tbli Uonae, n would nol ba too baran to eall it
'ii ibaolute fa!-.. ii.'.i'i. I d" not kuow tbat l sh.nil.l bave
takeuuui uoUoeol uhat rartouapapara are reporting
miiiie of them half aeeeanlon, and more of them, I auppoae,
in tbe I'ay of tbe bondholdera. I aball Bol now undortnke
i,, extiiain tbe wholeoftbbi mattor, aalaaa w feebb ;
i.iit l ?hall take oecaalon bereaftor to expoae the rilluluj
,,f ,|,.wbo cbarge nie with havlug ?atd, on the ;
niiho Plve-Tweut) inli. tbatiubouda were payablein 1
roin The whole debate from whleb they quota, aad all
imv remarka wblch tbey clted, were madeupoaanen
tlreli diil.ri-nt lnll. ?? mlgbl bc aeen by otiaervlng that 1
?uoke onu iiftlo- imrntentof gold after aoyeara, wnen
,,?. biUIwaa (peaktag of, aa wellaaaUthe liabllltle*,
wera payable ln eola, aa ao oua doiihioil tlu- reaamptlon
o| .i,i, a- paMinni. My ?peecb waa ma.lo upon tbe
lutroductlon of tbe Legal r/eado* btU, an abieh tho
inti i.-t for 20 i.iiiK, waa to be paid mi currency. Boquea
ii,.ii of paylng lutereet Ui *oi<t aroae till aoaaa aaa ?? t
ti?. i,iii had paaeed tho Uooae, baaa aeal to th.. .
Kenate raturned, aud went to a Commlttee of Confer?
ence where, for tbe tlr-t tlme, the gold bearliig queation
waa latroduced, and yot all th.-? wiae and tboaghtl^ul
Keiitlemen hare quoted from me wbat took ptaeo la do
iiatoM.iuo weeka before tbe *:.>ld .juestio.nh.-r prlncl
?mi or mtereat. had arlMU m the llouse. I ouly now wai.t
o eautloo the pabuc agnloel pufclng faitb la tbe fabrioa
Uonaofdemagoguea,aiid tbej mMlaAtha*OTen aord
wli.'ii 1 baTeaalertad olta i-igard to wyself U true. and
to tbe letter. fnmmntmammU
TUo ponteated election i-aae from tbe Ist DUtrict of Min
iouri waa taken np, tbeConunlHae bavinr reporteaarej
,," onU.atMr. P.loiKop.. Mo .. tho HtSpg inoinlvr.ta
entitled to tl e aeat. e Itb ? alnorlty reeoluUep. ofbred by
Mi KI Ki: il). in., lnd.i tbat tho lontosUnt, Jobu Hogau.
laentttl.d to it.
THt: TAX Hll.t..
Dnriiiiftbodl-riHslon af tho uiuwtlon. the SPEAKLR
,,|,1 tbal luquiri.?.- had beOfl madaof hiiiiby -everaI in.-ni
hori aa ta wbether th- tax bill bad been aigned. He de
?Baa ta a?y Iliut on Moud.iy laat, tbe PreelSent a prlvata
A i iI .. v ,1 nolillod the Bottaa that tbe I're.i.l.-... had
rnnVoved aiid ala-ned 43 InlU. tlio titloj of wbl.b were
* 7 ! an ! Illcial docuu.ent. and wlSoh Inaladod the
aet iu.poSi..K' a tax oa dlatUled aatrlta aad tobaoco. aud
f.,rotb<M-oumoaei*. approv. d Jul> J>>, l.ioo.
Mr^cOBB(Rep., Wia..) remarkad tbat ba had baaa
luforniod not leaa tbat ?n bour ago. tbat UM
" ... J.oi.Tof internal Revenue bad aeal u ?parlaj
^, ,^t-, wbether tbe UU bad been anjuored
?aTugaed by the PreeUeat. aad tbat be wa^ aaaaaaai it
b Tb'r si'T'x'kr.K rcpeated that thia waa theofflelal doi<u
mentnreaented t-\ the Prealdenfa prfraB) Secratary.and
n, ,fie oniy BOUea ara? gtfaa a* ta tbe Prealdent I alga
"tlrlcOBB leaaarfcad tbat there waa endently aoiue ,
"iK&'-'lTi&KBHM.HalWaaaaaai Bai th. t-ili.ilUot
,,.,,, ,,, ?S) f?rdi.lritn,lii>i. I?r?r.er?l J?j?tocuio>- 1
The , oi.-id.-iatioiiol tha aaataatai alaatjoapaaaaaa
nit.i inptnt bygolug to tho buaiiiou* of tbe SiKjukors.
tuble, aud di.-t-oMliK I BOTeol as fo'.loWb :
\ AUI.lt 1 IMl I
Tbe Si'iinta HUundinent.to tho Postal Uw lull wu?
nou-conourred ln, and a Commlttee of Coufereuee aaked.
ThofcBoS bIH larefcreucototbe Naryaad Marina
iWrttawaa referred totbe Commlttee on HaralAnira.
TluVnate'a amcodineuu ta tha Uooae blll relatlagto
I nVuaiouawaa uooconeurred ln, aad rehttTed tathe ota
! mlttee of Conference. Tho Banete'a aaiendaMBta to the
Alanka blllaai. non .on. uriod m. and n CommiHeti of
Conference aakod. The Beaata'a aaiendmenl to tha
1 llouik. lnll ptovidliiK,for the aaleot tlu- ar*.-i.al grottuaaal
I mi louUand Liberty. Muwouri, ware eoneurred ta. Tbe
i .,ate an ond.n.-?.U to the Mo?,o bill tor tbe reliei of tha
I'lataw aud Cblckaaaw tudlana vv.-re eoaaurraa ta.
Tluf Beuate amendmeuu to tha Houae bUI makloj
|, ,..,ruVthme for lue ColumblaDeal aiul U.in.l. liiatt
itutc were refevrert to tbe CouuuilUe <u Auutooiiullou*
rtie Penare ainendmenta to the Poat-Ronta hinawm
(onri'.rrnl in. TueBennte bill reKul.itttig tbe f
tton of blllo to tbe Preaidcnt, and the returu of the aaiws
wa? referred to tbc Jadb I iry Com nltti >?.
TheBenate bill toineorporat.Pie Patlnnal l.ife In
?urauce rouipauy " of tlie i ulted Btatea, ?;.- tlien intro
dnced. ' on waamade to ti? b :.. Mi. WO?>t?
iDiiii.. N. Y.> dwlarinj,' that be re mlllion of
:. and that it w.i* the biggoat aebeme
bofori Cong
The li!!l v. , ?
To the Banata bill to conflrm titlea to eertafa landa In
Kebraaka, Mi.'IA' I'i: (Rep., Neb.) otl . .1 an .nuoml
,1 ttarta of i
i be amnidment wi - agreed to, and tbe bill ua
The Beuate bill to tn-ate an addltioiial land ilistnef In
i\ ide for tl.H
further laane <>t ten ,- reporvd
to th-' ( ommlttee of Wayeaiid M btli to
extcnd the tlnie for the couatruction ol tbeBoatbera
Paclflc Railroad, In Cahforula, ?.i^ p ? ?
The Ben ite bill ta provl lo n teuiporary i?o*< ei umoat f>,r
tbe tarritory ol W
Mr. w.\-iii,ritM:,i;, ? , nj.) n 'ertbe bill to
th" I'olniiatfie ni, l'ci nl, .
Mr. A>in.i',Y (Rep.,Ohlo)-eupported tbe im.tion, and
doclarcd tbat all the ohteel of organlztug new territoriea
? ? furnUb ?? bumiiu ra" \> Ith oflti
Mr. MAYKARD (Ib p., T.-ihi.i ,l< -u.-.l t.> know wben II
waa that the gcnth-uiau who, aa Chairman ?,f tbe Cetn
1111rr.-.-,.' ! ' ., ui iuj i, rrltorial
bllla, had aeen the error oflila waya, and changed iu*
I
Mr. Af lli.I.V docllncd to l-o i ito thal ipu ation, bnt ilr
olared, ta reply to u <|iieatiou o( .Mr. latthla
ti i liini.. ? wertb
l, ?>.
Tha motion to refer to rommtttce ?n t
r.-), etod. and rhe bill pu i d. ',
Mr. 8CHKXOK |Rep., Obio) moved I
leaaion tn eont imi I l ou tl.o
Bp.-aker'a table. N'ei/ntlvi d.
On motiou ol UI i.m: (III.) II ?? ? - orden ,l
tbat the ilouae proeeed to the buaincmi onthe Bpeuker'n
table tOHnorroe al the conclnaiou oi irl and
1 ,li , i .,'?? tl d rlri-linll ?
j be Hoiue, al ;. i,,,', loek, adjourm ,1. *
;.,' UOPM.
OSEAT BErTADf.
llli; iin\MIai. PLaJPg IN I..I. DkMOCRATIC
PLA l rORM.
Ldnimiv, July 88.? l'ln 7.0,- eommentlng
on the flnancial plank to the Dewocratic platfonn,
aiiirtns th.it tbe people of all oouuti iea p i ? ? uixe ib*
neceaaityof BtaintainiBg antaiated tbe crcdil and
?olreney of the Btate, d< tareeiftbe Demucrath
party peraiat in adbering to tha fiuanciul pttocipia
lald down to tbeir platform aaappiied tothe payaaaal
of tbe Niittoinil Debt, they wfH i>>-e theaympathy
whieb baa alwayi been fi ll to? Um n to Earepe,
i BI n;.\i.i B Of UK RBI8H0P < i LLBV.
I>i mi in. Jalj 28.?Thehealth of Archbiabop CaHea
baa improred, and be ia now o oaA oi
danger. _
QSXMAMY.
MR. BARI I ?
Bkrldt, July -j.?Mr. Banoroft; the An
litoiater, bayiag eosehided aa at
Carbvahe, lsa> gone to Baden-B .
POBTOQAL.
CIIAMGU in llli; MlHiaTRT.
Lnnoor, Jaly U.?Another cbange baa been mada
1b tha rortngnoae Miaiatry. Aeeocdiagto tha aaw
' arraiiwnn.'iit tbc CabtBet ttandaaa laUowa: Ppaaa*
I dent of the CooBeU and lOnittei oi Wai and Foc
aiga Ail'ait.-, the Ikaiqak .'?>? Bada Banaieiraf., Minia
', ter of Jaatice, tbe CooBcilor Babaa i Mtototeref tho
lotertor, tbe Biabop oi Vlzen; Minteter oi PBblta
' Worka, tha Cobbi il"i I ai the
M;ri toe, the Coom ilot I oelbo.
m
1 i \N? E.
T.u: ?; < i MBafll ai. I 01 n< ii .
ini the 10th oi July, at the iHtiDg of tho
M, "..'? ler BentJoa fo ti.e
of an u:. ? "?? an
pn iai il bia opinlon thal the Btate ongbt to 11 row ao eb
.ii tbc way of thi Ktauce of tnc
Pap il Bull convoking the < ouni U or of tha dep i
the Prench blahopa for Rome, bnt be tbonirlil it adviaablc
lor tbe Government to aliatain from takiu*; any perl in
tbeConnoiL Ineoncluaion. hearirue*! tbal tbe Oorern
meiil abould pn pare a Ui ? foi tht- n ii tral.>f Chnreb
and Btate. M. ttaroehe, Mlniater of I'uWk Worahip, iu
i, piv, itated tbal th<' Government pnraui d a double rahj
, of conduot- namely, the Concordal and the prluclplaa ol
M [| bad nol jret dcclded anytbing witb ro*ard to tha
on wbetber Frunec should be i, j.;,-? ?? ,1 at tbe
iKrinin tii.il < oiiinil or not, and wbctlur tbe de< - I
thoCoun.il ahould be totally <t pan ally adioUted m
r'ranre. Wlth refen nee to the aep iratk i I
. M,,t... \, j ;.> ksava thaa to
?olva thia di Ucuta quetttoa.
BPAOf.
TBI UtPORTBO ?i.N.-l'IKA' V
The ftatj* <d July B ajrjrg: k -. i ld M B6WI kJhl
aoaaafreai Bpala. AmOitar] ddtehafB
bei-n diMovi tr.l, and tha Bpanlah Governaaanl bavaaa>
raatedandimpriaoned -? Amongtbapieataal
leral well-known peraona,whe baveaeted aeva
Huleuoua i'.irt lu Spauiab atr.dra, mii i. ..^ Mai *b il 8. rrano
(the Inik.- de Ih Toi re), and ? ? .rdova, aad
i j- wili be 1.1 ollecti d tbat for ?. iu. titue, eapecl
allyaineethedeathof Barvaec,a reportwaa currentla
Kuropethal a revolutlonarj movemrnt waa pivparlnain
tbe Peninaula, and tbat all partlea who wero oppoaed to
tbeayatemol reuctioo, eompreaanm,and ter.,inau**n
rut.-il i,\ tbe Dukeof Valeuila, audi-ouriuued bj biacol
leaarue and ?u< ,?? aaor, Goiixalca Bra ?? d f"r Ihe
putpoaeof maklne a laatefforl touj ? tl ?? month
,k'(1 there waa % pn matun n poi t ol a rl?iii|f In < ataloma.
if aa ia reported, tbe arn -'? d Gei
wltb tbe extreme partti i who are plottlng the overthrow
of Queen laabel'a tbrone, wa atoj expeet MBBBl MBM
aerinua newa . , ,
ii,, Iv6a(aremarka: Wbeameaof theimportaaee oi
Berrano, Duloe, and Kabalaare Impriaoned, we mual eon
clude tbal tbe Government whk-b arreated tbem baa
been in xvr;>\ prrll; and. until aome daya bave paaaed.
we may belteve tbal the danger ia not wbolly over. if
there baa been n plot, it mual bave been extemdva. Arn
tbe Government -im- tbal they bave all tln threadaor
the oouapiracy lu tlielr banda 1 Ia II nol poaalblelhal
nomcof tbcGeueralaimpUcated bave aacaped,andtbaa
thej wili make one "f thoae deaperate attempU wmcB
baveaiii'ieeded in upaatliag throaea teaa lotlonag IhaB
lluil of v^tii.i-ii 1-iibi ll.i I_
////; rtESf UiDlEM,
BATTL
Nt.w ATTACKI 01 l'.'itr-Ar-ruiN". I AlTKK
BBMDBD.
Kewa from Banttogo de Cnba to 16th:
Tho Preneh ateamer Caravelie bad arrlved. 8toe brimr!"
new. from Haytl. New atUM-kaon tk? pM< i '? '!"? rjre.
lutioiiiaU were expeetod aoou to be ma.l? ..... ""t i? '??
BU-Prinee. TboU.B war ateamer P "d II.*
M man-of-war Muller wero Ia port, readi tn piotectlM
Utm aad property of eiUxeaa a* tbelr Govcranteuta V
i i.-,r of aaea. _
(THA.
TttK l um r.it.v?mi. M Nv' I VIll.K.
I,,,,, cii.i Un, Cuinri.|>ouJ?ul.
IUvim. .IillV 18. 1WW.
The cholera i? nipi?lly ileorcaslttf. Tiicrciirc
MwreaDyaady ? Bra oaaaa Oa tha athat aaaat, tu?
vomito aauabata aaaay.
Bxaaattog Mahaaaaa, M kj liBifit. M an h,.ve beeu nc
Mm of Baa agHiaili at aap of aba aaaayaata WhaJ B aa
Zk houever. ta khlai Th,tt.,i. learti. vom.tolH
eaja that tha abciara ahouM vuit tha ut>. I < v irK
from Veiii Croa, appearad of tbe Morro yeataraay. ut
, t v.kl'- ?' -"t the eorreapOTdeneeaaa!twa
SaaaVgeri Mbor., aad aoou after eailed Tbta veaael
??neet* to ?vonl tl.e Onarantinemt Ni-w-t OIX.
in/not Wnown when the Narv.i Wili ?l thnmah wl r
thaaawaabiajob. Had tha ?ih. ??> Hia?.-., ?uh tin
exeeuUoa of laj tng it takan on board aome ,.f thoi Rey
Weat pilota. perhape. al thia Uate.we atlffbl ha\abaat
abla bareoerda aueeeaaful termlnatioo al tbeir labore.
Put prtrte of knowledge, or aome other cauaa. prevoiitec
theBoeeptaace Qftbeae a^oBkea tH.d.i ??? ?"',l "
iu,,- Ia not y.t landod. if itbe touad .,-... 1-dt.uu
i.uny tha thir.l one Ima ????? d droppi ,t abOM -an effort
OUTbe made to brlug it aahore at Coiiiuan, w hn h Ia w?m?
tbrea milea to the ea*t of tbe Morro.
UOURIBLE Kl KI.IX (U'TKAGi: AT 1KANK1.IN
NAsiivii.i.K. Tcnn., Jufy jaWTftt amgfj b>
toaaa exettaaaeal axlata at Frauklm. WiUianiMin < ..unty.
I i*t Frtdav niu'Iit a largo Ku-Rlux force tooW a iu-kto out
IfSll" iVadtUn. ea.ne.t BbB out on the roiid four
miioa, ridiUe.1 hiu witb hulleta and left hlm ta the road,
, whuro he raaaataad unUl the hoga bad eouiuwared eatlua
biin. Oa tha foUowtag ntgbt a porUoa of tbe aaaailaNe
returaedterraakba.aadwhea ahoat thiae .tuartera d
l iiiilt- from towu, they w.ro tlr.il BBOB by a BBytyjB
ambuah. aud two of tbelr uuuibrr. BaeU and Beaa y,
w"!u.ule.d foeU naa ?lurc died. Oae laoraa waa alao
ktllod. A bloody outbreak at Franklta maj occnr at any
Imoumnt. All waa quiet. bowever, up to a late bour thfa
evening.
IMI'ORTANT TO MARINEI'.S.
Washin(1Ton, Julv 2'1-Offlcial infoniwtton
Ua lieen raeatTOd at the Ltohthouae Board that a eouieal
bloek baoy haa been pUred to mark the BarreU twek ofl
tlm coaat of Wexfonl, Ireland. Ib eonacducnee of the
rbangeathal bave takeaplaoe tothe mlMle ehaanelal
tht* entraaea of Moreton Bay. on the eaat eoaat of Ao*
t, ,n.i. tho towar or yeltow petoh hght wlll be aahiniaaal m
the yoniward ol ita foruu-r uositlou.

xml | txt