OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 14, 1872, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1872-10-14/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

MUNIC1TAL OAXDIDATES.
MAKINO VP TUE T1CKKT.
4TOI.1.0 UAU. fMKVWS ITS HAND AT LAST?
IBjtJCMIIIIlOB 01 ITS OOVXTI OONTBXTIO*.
JLpaHo IltUl waa crowclod on tSiitunlny ???"
tnii wltb tha d?K?a*oa ta tbe Clta* aad OounBy Oeuven
ttnti of the C'trtea I>rraaor.ipy. wha ha4 a?ut for ?ba
purpoae of awarylaa out the "etit^art-dided- plaa of
aomLnatina; staaator O'Brtea for Mayer. Moet af theae
who oontrot *>a ortanlzitloa w. re there. Innlnillng VTta.
C. BanTtt,lwaa?e*l I> BaAah, Judjfpapaa! Has.8aiiiBelJ.
Ourtney, U?wi IV (Mlnteii, H.irry Miirriiy, Alil.Tiuall
Melirbaoli. J. R. Lrddy, and others.
The OBartWaflaa waai^llodMorderBy Jn<lceR;?*iilo' Bg.
BM eaairaahBl a?a prasent aaaembla?e wilh thal af BBO
yearaKo, vrhwa Uieir Iret Omnty (tonTeuUoa tnrk, and
Uiey.wllh aiwir candldatO'*, atepprd lata ihe weH.l of
politiea, a aaw creatton, olirittoniMt tha ApeJIo Hall I>?
BMoraay. A r>t??rr handful of inan thoy wera then, wlth
?ut inoii.-T, wlthmit aaaakahBMtWa, and wlthant eren eon
tld.tioi'In tkwinHi?lvo-, nn 1 y?t tbey attarked tba clant
Tamtoany. WauOb Bad the OOBhaa of the .Itr at lt? BBM
toaad. and aett*ea> iuo.1 array of roaay ?hoii*>ndB at tta
back. Ona dar BBtt November tba ghBBt ewaped ?"d *?{
tered and aaanyad and fell. and MOBf Tam " aiy ll^a
proatrate, a lifrloaa halk. The cffarU of Tudoa and
(ronet, of K-lly and Fielda. ani tBB roat, had
failed to <caiTanize the etajfOO into life, fOf there
nover vrxt a ea?o oa reoord when a batP
altaoltit.dr dead had aean ralled back to extatei.re. no
?aw BaforO bl.n n ConTeutiou OOBalaMBg of BpWatd af
WOOd.l ?;<*??>*, aalloi froui erory uYwatloo lu cioy life,
aad reprcaenUn* the reapaetahility and wortb of er.iry
? lllBBBlBt WTB who were not BOadm of puWlc
plaoo,*, an.l had n >t ooiao there to get Bhera. Taer wrra
Uie laBBMOeaatttTei of an outraiCisi aud pilragftd oominn
Btty. aoal i?r ali-tr reapaetWa oaaaBtaaaataa to redraaa
p.ut wr.-iiRB and ta provuln aafajnarda for the future.
ThiBOoniniitnity and tba autire uation reoagruz-d them
aaleadini: tba krne rcfortn movenient, and ai Vhe only
araaauBBMlOa ta tho city aud oounty thal waa ?ap.Uileof
ptiahiinrtrtie refonn to a eompleto and laaUiiu ,u<MBati
InagathMkaaMttd BBBBBI aa tompoiary rhuirmau O. W.
Brook, and ttiw naaunation waa uewpted by the ConYon
tton.
Mr. Preok th?nk<Ml the QoaTOBtOBB for the honor ?on
ferred on him. T ie t??k to bO BOetaWaMd bf tho Con
wcntion waaaaVouiplato tb? work of munidpal refonn.
Tado thta, ltwaanec4vM3Tytoaouilnatemenof uaaulhe.l
it!t?kaatty aad aadBwhaad abiuty. Ha aaaaladai with aa
taaterato eeaaary of (VBrien. whom ho uidlcatod aa ukeiy
to ba tho oaaMla- for Mayor.
Tbe or<>doaaaU of th? vanoiia doWawoas wetv tben
exaitilncl. A O'limittee of BBTOB on l'r>nuaaoiit Orjf.iu
M-portad tlie feUwwiag llat ol offloara : _
Permanaatrhairiuan. Cbartea w. Brook; yJoe-Preal
deata, Joltaa w ?tawoith, Vfm. 0. Triiphaajan,Willlam C.
Barratt Baawol d U.iuiu vy. H. Yaoderbllt.Sanioei J.
Ooartaay, rlaory L. CUatoa. aad oU*ei>; tHx-jourioe. J.
C. Walah, w. bforray, aad athera.
The iTp;?t wa? uninlniously adopted.
hnia-. i J. Oaartaay ro-? Uipro?euttlie name of a ean
Ol'laU' ior Mayor. Tho name of tbe m.in whom lie
d !?(? preeM'Btad wltb pieaanro aad prtda, and i.o
waa Mir.? the oatae wojild prtMiura a apoataaalty <>f
eathnalaaai i?ver iM-fore witntwui^d ba aCoaToatloaof
tht p oplo. Be waa laatraated t.> nomlaataae tbe Datao
ndldite ior Mayor Benator Ja:-i??
Tbe apeaker atadmad that M
.; CBrieu waa .lao la aood part Hia ot.t
timi - t- o luid j? uiid.-M-d tiui.ity; that hebad
? ? ;^ _at tbe Eiie Btng, aiid that ho had al
? > dially anpportad BMaaarea for the relicf and
in l'iriit of t^e worklaaaMB of tbe atty. Tawiwany
etaimed t? t^ poriflod; but he tUn-.t to noe aur
... ln thw td.ai'io-t.-r ?f tlie in.u tlntt inn.le np
, .. Hawapapera of araat tunuanoa
?,?... Tiuanaiiv to iioiiiinaM Mr. W. B. IWU
. in i. r Ma) -r T ii v, tln r.-foiv, Domlnated Mr. LHincau.
.. icouUemaii wonldnotaceapt. Tnoy nait wanted
il k rery 1 raiahtforward mao, wBa
il lie agaln would not aceept rhej
tlii-n ol! i.i Uie noiniiiationto Mi. (.?;t-a lor.cr, Jtlioiu-.i
? thev ki.. w th.it bi ied to Mr. (Jra.-ler..'*"'1 ?'*f
ba.i n -i . , : 'I "???:? ' nr ol tliejr orir.ini
fchey WOBld not .-mi.j- .rl, Mr. ?.r.e
i and thea locy
I to tnvf tbe uomloatlon to bdward t
aad after tbat ?? Mr. Wtokbam : tmt hoth ?,'rnt,eiu?u de
I akaaat-t ii.-i, aftor all tbla labor aad uolae, lam
dtaay had prodnced ma m oaadidate Abrahata li. La\r
reaee, npiMat Mr. Liwreoce peraonaliy ba had noiiumc
taaay; bul M,- Lawreaoe dld uot tflHtay beloaa to T.nu
Butaj I Mi. Laa aee had hlmaetf leeetnaa a ycar
BfToiu] portaaj tbe claim* of Mr. o'lin-u for Mayor.
Wan. C. B.1 .I the noini'ialion. an.l it wns
i.i. Beaator n'lini-n vriwth.n de
.!?? ior Mayor ol Ap ..l i BalL aad a
commlttae waa appoioted to teader hita tba aoialoatiOB.
.iu.lv : mi' i tbat acomailttoa of twau^y-ona
Im' uppoiut. .i wh? aboui i ba?e powet M ooatar witn taa
Tartoui other reforui otinaolaaUoaa aad au-an^e a tltk.-t
(Ior in :? >? iv" tbo oomhlned lupportof
all honi.t .iwi!. u.-. Tbid waa eamedand theCouYeauoo
Ui.-u adjouraaai. 'iiio followuv iou?uuiu? Uie Coiuunt
t<M' of Ta r ?ne:
Arthui I*. II ii i 11?. Morsui Jonc-% viiHinii U. Konney,
E. X. LaXay, Pator Mi.in.il. M .?? MehrbacB. D. R
Lyddy, J.ah Fleiaehel, Aiezaader V. IMrtdaoa. Vred,
RoUw'a^eu, |r., Jainea brealaa, W. \Y. YaaderbUt Jaaiaa
Oreffor.v, H. T. Carroll, M. P. Oeldea, B. B. Nooaey,
?Henrr Marmy, JaaieaBrerard,Siward Joue-, Fiuueia
M. Biib.v, J. ua W. .sinith.
aL^?10N? Uf TilU LII?K,?Af. CONKEBKNCE COM
M11 I
The TaTOBMbXJ sub-t'oiniitittt o of tbo Ju
dtciary OoaBBklttae of Twaatt/'ano hald a aaaatoB on Sat
urday o\ctiiBat, JOBB Kelly ptaatdlBg BOfeaaleeeaBM*
la iwJafaea tonotni
Baeawera BtaBdrod, out not BBtdepahttoi ittsumier
stood that ti:o thlMwhag are tha pioinincut aaadtahMM :
For Jii>!ir<- bf tiia BapeeBM Ooatrt Jndira Iyeonard and
Whaolat ii. Peakhaaa ; Jadga ol tin* sui>erior Ooart, ei
- poaMae BBdPreaaBaa y. PtahaaBi oity
JadfJB, txJadge .-n'.i. ikm.l ulid Uuniillig S. It^tlfoid.
PorB A!*..:;. y tb< re arr in iay n uii.i. bat nouaof
BMCO pi-< tuiaaiua vtf.in thalof Siinael B. GarTia. Tlia
.ul.-Coinmiafa of tiia LUMTBl BopWhUOBB Ju.Uc: BJ
faccaet OoBaoaaaBMaJaoheMaaMatlBgoa IbMaraay, but
ejifrad at obm iu?ion.
i ., tTwwatj om af taa laaaaaaay Cbanty
Oaoraattoai aaeO oa BataDTdayla TaaaaBaay ffhlLAnraBi
paai Uaa, laaae w.-re aiso peaaaal tbe ?ui>
r i .?! ,1 BepabHeaa tkafareaea CBw>
dalaaaatoai froaa the Waajtdaaaaaara Datoa
BefonB A^av.eijti n. tim Getnaaa Deoaaonaai aaahawi
. aatd st. Patrlok*a Mataal Alhaaoe, Tbe
tpaoarton nf tha Mayatalty batrlag beea aoetlod, tberare
niained Umi i MtaflntoaforraroaoaaadII Atdrr
n,)n. | | that tha elalmaof thaootoadaoawMiaa
ti>lNSi r??4 oanlo Ueket wara pro
_ laof the .tr'uijUi of
tho oi. n.JzatBBiie ?t ridiculonaly biK-a flgncaa. No daa>
U>na wt-ra reached, nnd aa adjoaroaient u>
rtn^. \.???..'.; w?* bad, wbea, ii i-< aaaerted, a Ueket wiU
: . utly tho siib-Coauaittaea of t.'.e
-,'. Bitd L >eraJ R > liean Oomnutti tbeld
,. Tiiu followiiiK ; iiuoawero preaeatvd by
.; ? , . .. ? i iiio whteh M inake
for a dermen: Jamaa Melaarau,
,i ii i ,v -r ., i.-?? iv v.;;< ard,8ao?uMX.Laoooipta,
Wi,i i e B. Van Ctedft, aad ethaaa.
a in aa>tui i.i: pablioM OaafBraaeo Obm
. m l Ba beaWqiuartara, l*a.
m I.i. w I wtareaolTed t? ludor?a the noonnrv
nhiBl K. I.awr.i".- for M iyo~. M.? b Kiaa WtU
? '..i Gorouer,but itin itad- :?to?d that t*a
umb 'i'.iiiin. - will be iiutoraad.
a iiii . ' bboae from wbom nra to
be aelectcd tha caurildatea for Aldartnan oa ?.lie repra
mniaii"! aiYea UM Liboral Bepablloaaa oa the Iaa*-ral
tountt tlokcu waa prepared. The aob-Commlttoa vnil
. p in. WttJl tbe oUht oif.'iuiat..?UiUa tu
TBaaataay ii .t..
t/.;.'.//vj/. HOBBOM&
?WO inMXtABU Mt i:i?i.i!S at BBOOXXTX.
A DfOtMbty Cattal BtrnhbaBg aflray orcirredtn
. aad PreBiaet of Broohlya), paataaahay mornin*;.
Bhorttj bafota i.oou Bdward Bar| atul tiwaaaMBaaxaa
fongbtlnfroatof tha dwelltagof (Jeoiro M. Atthatt, at
>,, y.i OoaaVotw an.l laalty Baajaaa .Jrew au oyator
rota laa peohof aud Mahhad Uart f.mr tiniea. Oua
?f thawawjMlawaota tha BaaJaaaoa,aBdwaBBwohaaaae
e laab .!>?? i'. taa waautdad aaaa waa re
mmJ ;, i, ? af iiiafaih.T, at Be, iil5 Piirk-aTO.,
lurira wltb eaaaeod by a l...:tor, who pro
1 thera tv Uafntal. Bagaea aahBBBMad to eacape,
bat waa oapeeaad ayoeaBoeeef tn? Baeoad Lrheelaot
Aitken, BM fatheT-In-law, waa alao arreated aa a wit
!!?>?* und 0 'waunke^iu-ntly adiniiti-d ba BBB, Tho affray
,U;.l in a diapiua r.?.ir!in^a iJatia ot* Itiiruro'a
witb WhOBJ Ifart wat llvioif ln adiiltery. Bo!b mou were
undcT tho iuflueuca of IHjitoi at thw tline of Uif eu
(ounter.
Mra. Van Srrkla, ace Ui, a wealtby lady, resMlntr at
II ad r?et. and I/ore l.me, Brooklvu, dMd there, ou Batur
d.*y ovaaaag, ff>ta tba Baaagai ??ii>eta af paeaaaBtag i?y ar
Bciiic, dr.ink ln BOBpof Wa. Mr?. Van Syckl* waa the
wlfo of John Van Fy.-kle, a l.ul/lior doiua bualneaa at
C'oluiubi.i aud l>oujrlity-aU.. aud owu. d otJiotidimhle Ta*
uable n^nl e?tata U? BM owu njima. Oa Thuraday laat
obe roturuod U her boiu* from N.w York Clty. VhaM
abe had beea aboppduir, aud a^ked for a eup of taa,
which waa brouarht to her by a aaMMBBBV Bha drank a
iiortiuu of li, aud thon wont up ?Ulr? to h-r roo.w, wbeoa
ahe waa *-elzod wlth liaaMlawj WfwJB reuio>ltiK her tia?t;l
InK-dJ'tt. AJ aha conUuucd U> irxow worae, l>r. (.Yane of
>o Ut Wntoa-at waa auniuiouod, aud, aftcr eoa
?Biuti.ui aitii othm phyaleMaaj ho aaaaaaaa -1
Bha f"*' that tho mUTM aokn<an waa eBBBBi
by eaWeafa. V.ixuiu* nuudotea BWea ^liolnUberod, biU
the ladv dlrd at 7^*0 ou .-atut.uy tv.BBBBg, i'ba BBBBBm
i?i. ,,..rli.)iiofUiete?waat:?kcu M a th.-tnait at (iaWa
aI1,]( lortoonwarea.. aad thera aaaly. L Thla i
, ithodJoooTory ofaaaiaBo Btltj of aiaoBtaalaaptwH,
whicbwaahaadaHmti Broaer, aalady Mavea
raaar laaall ehildrei bBoaaaada,
aithoogh two pai I bi *? "B
Juboct tation ia axpi
at Ihe dlUtory movemonU of the Oomnor ln tbo rnatter.
Ibey were Informod of the woman'a lllnwa eererel hours
ttefore ahe dlert, and yet negleoted U take ner ante
ntarteiB Illlfll, wblob. lt u balteved, would hava
Baaa of the greatoat Importanoe ln laaulag to tbe deteo
Blou of the alli igwd poleouora.
OTHRII AFTRATa.
An Inqueat waa hold. Batnrday. BB the bady of Patrlrk
BtaatwTaaa Bvwka Bad .t *"~ZZ^*?Z+?:
e-ath-et.. Baaa mjurlaa to tbe head. ree.lved la the 1 quor
atoraof J taMO tU. at HIlwrBta, N. J.. fttft ? M . P.
paarai frora th. laataaaaay tbat aaaaaaad bad beon ta
v. r,?^ aaa the railroad, at that plare. Whlle pitaa.nK tba
horintt an the ra.iri ?? ,'f f Jamr,r rhsTRod dO
ffld wBa^wtagCw aVaaay. He deSad aay WaBtad
La^BaB^BB.^^
ISnSttaad^aaMd. DorlM %J*2Jfig2mZ
SS' nVw*j.;*;atBb!?ittl5. by waaaa tbay aro now hold
totMBBaaatBaBbaal Saturday, on tlio body of Sarah
I/A?r aia 40. wh. aaad laat Thura.tav ufght from
WWudaot tb- head, tnfUetad wlttt niiieat-aaw br her
buabaadTPBtrtak Leary, a?ra 45. ta tbe taaoatoat baaaa
No c? Eaat Nlnllmt. The evldewe abawad tbal Ecary
i, ?i baaa aabjoot t" jH-nodleal taaaarty, auperttiduced by
a'f.ll t wo vears am>; that bo had recently been ralaaaed
fntatkalaaaaa Aaytaai al Btaekwall'a taaaad on "tdafe
loave" for 30 daya ; tbat dttrtnt? a lalapaa ho tafflatad Uia
fatal lujurira ui?on hla wife, and a!?o wounded ul*
d iHRhter, age 17, and vlolently aftaokod hla aon, a*e 11.
Tbo unfortunate iiutn waa remandiMt to tbemiatody of
iba CoinniLaAioiieraof Charitie* and Oorroctlona.
(Hrl Bowar, keeper of tbe boer kuIooii ln the baaement
of Ra, M Bowery, wa* dantreroualy out ln the left l.reaat
wllh a kjiife. by Williaui KoKarabonrg, ajje II, a laborer,
aud Kobert K. Hoey, partnor of Bower, waaavabbrvl ln tba
liavud. hy Mn-hael Touiuey, a<e 18, a pltimber, at &30a.
BL yeaterday. It la alle?e<l tbat Reifarabour/? and
T.uniiev. who were arreated, entored tbe aaloon, and nu
iiiadiat?>lya^aaulted the jiroprlftora wttlioutproToeatiou.
TJM waaad recelved by Bower la four iuchea long, butw
welltved to bo of liutufflolont de.ptb to romill fittallyv
Al mldnla-ht, Baturday, Wni. Itlley, ooxpentjT. of No.
LB3 E tet Furty-fourth-at., waa eeveiely woun.lod ln tbe
left weaet with a larco pooket-knife, by JOBOBb bbaw, a
.arpcnter. of Tvnth-ave,, lietweet, Forty-aocond. and
F.Tty-thlrd-et.. durln* a dlapute aboutmoney niatteri.
Frank M. Elll*. reeldlng at No. 124 OafubndKft-piaoo,
Ilrooklynk waa found lylng luaeuMble ab Oourt amd
AtlanUe-.ta. veaterday mornirur, and waa oanvayerj to
Uie Plrat Praetaol Htotaon-houae. Wben ha reoovored ho
htat.-d that while ha waa on hU way baaaa ho waa aud
ileiUy pr..*tr.ited by tba blow of a olub lu tba hand* of
au uukuowu mffla-u, aud waa robt>ed.
R*4??rt Duyrll, uife 18, of No. 21J Dufflold-st., wblle on
bl* way to u utoro. on Munday uiurulujf, was aataad by a
mati who draggad him iuto a haJlway aud t?t?k fioui blui
14 Lu ourroaoy. ?
TUE COURTS.
DECI8IONB-OCT. 12.
Su)yremt Court?Chambert?Hy .TudcrP Inirr*ham.?
W?W agt. Oe?ttL-MoU?i |r?ated. T?ci et el. Bft Baftieii et ?1 .?
UMiM JTMlUnL _
CALBRDABS-Tail Dit
PiriTiD Statm Dutrict Codht?I* AnirtKAi^T
fl4..BoiiB?T ?gt. St?*m?lilp Ur
Maakav
tll..Wir?il|t. f?tn*.
llt..Krin agt. IlrciK-ner. Jr.
m.-Nnr-Jer-fr Riilrotd Tr?M
LM..New-Jer?<7 Ligirwife Cc
ul. MMmtai K. Uff
1T?..MH>Imi agt ?!???? Arjt*.
lW..t'nill:pi ?|t?. 8K?i?l<??t A*u?
?4 Oatna
nort.ti.B <<k i?t Pro|*4l?r 147. .Feboa i|t. WllUtnJ.
???tt?iii0 tocaV-UaonT-PAiw IL-Vah B??nt, J.-0??i
i ? ?
lntl.People fi Ttl J. A. Rtenlerl 9M..l*4n irt. K?r*
?ni uo ?iri Mtrnire. WJ. .Tfrrr ut, Marln
??.. I.uer ut. Wollf.
M4..Ilanie ?|t. F?th?n
?Mi. .\Y,n ,m. agt. Ti!
ttfO..Mitcbrll ut. Miildlr
!*St..ll(.w<-ll atal agt lorkar.
S>^a..Arrh<r a*-t. Kur^.
U54..('Jaflii f? al. ?ft Ilirxit'K!
ind i
W?..t^Ti a(r?.lli.rUi
aba igt, ri'Hrifn. Sherilf.
tsa>|.rurry afft. Hilljrr.
Ul.-Ilrrltfl al. i^t. S?w>lrr M?L
J784>..Trron afi M.-rrtt?rul u?.
S;4..Murrif a*t. Ilathg.te.
tlniaiiKaa? Imikaham. J.?Orwni it lt ?. n.-( ileaitir e?ll?1 at 11 k..
41. Xulin| ft il. uv Pioi?e Matlt 1'W. .Brookt ft ?L ifb Bkiw el ?L
H k. (o. 109..K?m?i??. Harae.
7?..Bi?rhoffajV HHnzel Irap'drf.! HI..M?rktet ai ut. Altman.
?..Hult etil. agt. l!?wraaB e? al. li.'.. .N.wt?rg irt. Vrirhling.
i?..Th? l'e?pl*. ko-. YouBg ut.1 12?..llTd? agt. BBBfaeB.
Bnoa, <\.ctr..l!-T. 1 U7..C..lwflIet iLMt D?l rt ?!,
a..T1ir Pr.j.lr, ttr., Gr?nt ul| 14U..The Tredrar C?. uk Th* St,
Tbe Board nl AppurUoo
ni-Dt anl A.. liL
KO. .Oropi^-r igt. PackN
ltt-.Tke i'eople ei rtl. Bi
L..ul?. Cwrafeoai, tul P*a
141..IB tbe maltfr ?/E. Qrolrtfca*.
148..1>ay atfl In/.
aBletber.Ht-Th?B??r,1',f l?4--W?|n? agt, Tbooaos et al.
ApporUoniarnt ind A idit, |Cill I5T.
Braottl Tiua?BAaaaTT. J.?Openi at 11 t. tn.
ixmivrtTi. BkJbabwatal,aat Bo*hi a
?.,W.loretal. art. Altman. _ ??'?,., , ? . v.
l?..U.r.? et al ut Sane. ff7..BnBkler a|t Brnklrr.
11 i Ippafifafl ^aI..?. Otf..GiIfeuiuiig ut- UilfeanlDg tt
Zt..Brrne ul. Tb? ltew-Torkj ?L
( UT (>ntral WidagroowJ 69. .Btich u,t Ofden el tl.
K. B. ( o. I ""..HuttoB agt Tra?k, jr.
3t..Pne?a)(t K'-n.. 71..HaiUB|ra, recelTer, agt Prew
Li* a?vi tart '? al.
|..Vnlgtagt.'rheOr??tWe?t<aB4 74. .Areher iRt. SfhnlU el al
Iniuraid'Co j T5..MrKe?ii igt. M. rnraai.
II. .Btiai-ate. K. VL Co. ut. Mc-I 7ii. .Tr. j-r ut Merr.lt an.) aaa.
IntrreetaL 77. .Coim agt. TourigMood,
Jl..gkohii iift. Il.'rk*. ? 7?..Hooper igt Wr.gl.t
aj..MaAaa)tt Jdf.rr. | 7?.. Bejg agt Bud lei^iiek.
01.. 17ie K'etnr.l .'mrfh VTirdeni, 80..8w<>rdi igt. Bennett.
iik! VealrrmrB of tbel 81..Burnbam tX aL ut I^iewell.
I barrb ut'tbr R^denpa.ni 84. .(V.Be igt Obderdunk et ti.
ut The Itortur. Charrhl
tfardena. au.l Veatr/mu
of Urare (lijrrh.
PrrmivK CuraT?laiax Tbr??Pabt B,?Baaau, J.?Op^ai it
Uaa
1440..tnB!in et aX tgt. Brtmuao, HH..i7?rrlngtn? igt. OonnlDgbim.
Sherilf. |l:,.'fi..M.Mire ft a! agt. Bik<* et tl
JJJt-.Muller.t al agt Hisr.-ina. 1 BB. .Amnrj agt B?k<T M al.
li4b..K'i'>?!t?ii et al. akt. H. T. i
l'r,.Tilni.e S S. DW
1?0..M..r<.ii Ital igt ilorchsoW
Mut liia. ('0.
l7?..LArDe<l igt MeaA
t94..1lugl,ea. by gu?r.. Igt 17. T.
.BlNew-lfaTeaK. R. Co.
1 i?4.. Aii'.rt. ft, i.r. agt Araorr.
124..MrIHBiel ut iriTriaB, .%'!
!14..U?rf ut. (,!ll<vpiee.i*L
lW8..0oll-? ut TLe M?]?r, kc,
af K r.
tv>. .TufU igt B > .ki;?.T?r ei *A
Suii.i'i et al. agt M??a ei a\
CWaaon Pi ra??I aiit Taaa?riar I.?I.oiw, J ?Opotu it 11 a.
?3..M'.iiBeagt Bl??kler. Ui.'. .1'rawl agt. klatual Pro. laft
U77 .Ih'n'-r igl. W?m1 i^4 an?lbar.; Aa So?k
l?78..Wa.tw agt Worid Malual |??n..Ar.gfTiu? ijt. Pflnlfoed.
J, !,? I ui. t'o. I Tri..P?'?et alagt gatt>i *t-*l<L
lC8e..B<b.,n, k ?gt. AJrlitlc Pire. 10-1.. Prrul.sr I ???!. Kn|.|i
Id? Co.
lrai..Oan>pbWl igt. Krimef.
ltK..M.'KBll?gt. lrrmg.
U4t..iv i Kaadk
tt .BkOaalay, aiuii., wlilun
Ga*aa*t.'lB?.a-lioBi>t ?"? 1' J
I tuO..i arrull agt Ttird ?re II &
('...
MI. .Cirrinrton ?jrt OaaBk*
IJyU..Aaanu igt. Sjlfeitw.
T.arrehokb, ind Palt, j;.?
Op*a? at 11
iT>..rrai(tagt. Baajaaat
1 *>;..Ai)aina?gt. TnwU.n.
1 . . .!>,,.|.'.?,l l|t, Klllll.&ll
lyj..H rrrin? igt lli.-auiaa.
M0..Faal agt Bngalli.
ll..Fejir?. Sniith.
II..I. .- gh aj,". Hatlell.
|| IVl Igt llai..?i,'..
)1..1u tbe uiaiur of lt 11. I)ow
Baa
2S..Kl.iaBg1. BaWoek. | ?'J..M' Mauua agl Daaehat.
CT..I)arrow ut. M,.rt'?B et al. : ?'>4..KennedT tgt Kerni-lr.
III Mnm *t ?1 irt- t'??'?ttt a>.i BB. Mib?-y igt, BttJkcg.
I*. .Mi. i.iei agt Marer. i IM..Daalay agt. Baabarr.
l44..W.l-.n i-.-t. BBMaMB, , *>7..Alirki ut 'I le t'onfregi
M. .baaatM agt So>m..k. ti"
tfV'..Mal..u? agl. Cruw.
'2 0..l'uil?/ agl. T.nnliiaion.
2|d..Stewart ?%*? Horge.
Ill.-Onaef/, ei'r. igt Sarfo.'t
Z14..llr..lfk Bgt Vaftt
.:l..ke*iur!l aut. II. 1- bf?rk.
lTi..lb" Andea lua. Vu. Bgt.
(iraWr.
!71..rot;-l agt. Gard:ner.Jr.
17?..I>BCU'|.-.roox agt I ? ?
r,7..Roth?ebilJ agt. JooB*riim. j I'^.A nrwin H il. 4(4, F.vlj.
17?..4?rl>eii agl. Maribeff. 214..Bri,llej Bgt. Onwaf,
Ul..LumitTl?la4na zi*. .FbaaafH agt. BatABa
1W..Conk'r.g?n.iu M,?wal I4e-: Z22..Tli.imii et al. igl. I.aiig*.
r.,rh..Kgt M'l'.-r. I MJ..llimelUrfr ut Pulluek *t
lM..KJ-t..nul M . tt
IM..W4ialiergaraft KBnerliaak, i?4..Ttinrher et iL tg\, I'atemoo
UPj..Bun.l S..r,iLffe. ulS. T. igt., et al.
pauaeba
rJ?. .1K TreniU agt Pirkelt
V/i. .T.UnljI." . agt. H.IUIUUIB.
.AilAu.a agl. Hrai.r-.
Z?S..Oil!eipiei(t AtlaoUr faaf>
abi|> Co.
BM.JCaaaal art OardiDW.
2t7..haui,' agt- HaDie.
Mahi>b Oaiaf Tam. Tbbwi?faur I.?(iauaa, J.?Opetu aud
caleudar aalM at 10 i. in.
tt$,. K".n|.ner agt Rnwner.
971.. UndeiuaBn agt Hlllkw
rT7h..(}*bliTigagt. Kalt
80i..P<TgDaoB agt i'be tt. I. fc
i-. J. B,' a
S<2..73Uiltiagt. Drelrka.
l84..Tbnmpaon agt LaUaer.
07t..Brll agt. HorU.u. fi^.. H?aa Igi Ik.I.vmi
?3..I)?lTBrt Mlller.
?Cltaeai igt Baak.
|lr>..;Varli ?gU Wo -1.
tM. ..s?iber agl. Pablbendar.
tej.Mittr^bt agt. Oaae.
6*4..?,i'..lfreT igt Wb.te.
e70..lln.wiiagt. Ferrli
..nelligt. Iloru.u. ojo. i?u agi. uwmm.
Pabt II.?.Siiba, J.?OnBBjf BBil MtaBiM ralled at 10 I. D.
MI..Beatera agt. W'ilb?u*B*Ugh t'.'C. .C.rlej ant Klaaa.
( bi Kir.- In?. Co. .Oaktaagi br.iuiaa.
fcSI.M.rer a^l. Klui. I l>- ii.rr agt < ba i,> t-ili'a.
BTT .IllbBBttl agt Weil MB.. At:-ubr?ini agt Uruu 1
^e9..HIrDett agt Oarrr. CCCobu agl. Marka.
h5I..Kanfra?Bagt i.au-.a'er. trn.. Kieiaa agl OrrbMW,
?a5..Kii.galjn.l ai;t Aiiaiia. Ml. .KlaLer agt. Polaa.
b-:T..1),uid?ii airt. S i,*^tBlK-t.
Pabt III ?<"' kui, J.?Openi bb<1 ralendar ralled a' 10 a. bi.
4Wi..Br..wr. agt. Koni. I 3 ~>. .Kllior. agt. Qul.'k.
!ii..lln,!i.-i,e? agl. loneh. K.-a?ier agt lt.
?? laaan igt. Williami, CM..WUaaa agt Jal.an.
IM. .lUuiervth agt. Nt-faJ. 4S?..T?nil.nBk agt llacbmiBB.
1SI. lfawi agt. t.ar.,e. I WtM "gl K..rn.
lil..tbl Bft Nehelilreeht M. Klr.ir agt Cltaaaa.
1 m. K?rr agt Bakct, i MB. ..Nttler agl. rt o.t
j::..l ,-Uag agt M-n.lela?bB.
QaflKRAL Bb?M'.!?b?Hackbtb, J.? John W Dajnir,, grand laraamy ;
Jaiaca Kiebr, iiiu/d^r, I'.irBal.m JlrOuire, 1 hon a, KrwiuaB, I'alnrk
ala.Nama'. n.p?; WhIiaib Pitm, Jau o? n. Hmith, Wllliaia lli.ward,
Paimk Kuu^, Hugb K?1?. Al'iaulrr Aniejv.i,, bandaty , Joaiab fru
aaa fcqpmj J >'*? la.-n-Ji, Jan.aa liouuai'an. f- J. i,..??,? aa-auilan.1
l,a.Ur?. William 1/Oi.g (ibo aaaaa), Jaaai B^aaUy gr?i.j lw.?ui, Jjtn
l^uii. ii, petit Uroeu.r.
DEPABTO&M OF FOREIQX MAILA
MONPAV, O.r. 14
M? Rteaautilp MilU.
TCKKDAT. 0<T 1S
Ko ?t'*ia.?blp 11 Jt?.
tVUDimsPAT. Of-r. 16
Miln lor Kur.'pe, Tia l^neruaWn anl l.iT.-riwm . aaj at?aiaahip
Weeadi. etoli ai VI M. A Nvpktaaatarf Ma.i .? 1'ur No. 48 N.
tt.. II akaaaa at I :W l> ra. Hteamabip aula al .1 j.. iu.
A Pnix iu. ? b*?l Matl ta atut br Un> Ime.
|AII I'-ltrn depuaitel la bupplcmeoUrr Maili nt?*t U prepalri wiA
avial.te irHalu)'. >
Ma.ia fu, llarina br the iteanuiMp (lt, of llirmi, eloae at 1 p. ra.
Bteamabip aail. at 3 |>. in., fo.in Pltl B? I ?'' lt
A rli.i li llal.fai. .1. A. il cloae.1 al tbe .tewYark Paat OUi-e ererf
Tbarula; Bl ti o'caork p. Ut t)le*iaahiy aMii l/oiu PurUmd. Ato., ud
truUy al8 p. m.
LeiW po.tige to afl tl.e Weal Indiea, eirept wtien g..|-g tfrr* w'll
ta 18 aabU U* baif ouiiro. l'a|M>ra 4 reuta naeb. wbicb uitiJt be piai?ij.
rniasiiAt ihT 17.
Malla rl.r K'lrop* ti? I'lriu-uU., t bifb-mra-, ?., I llaintmrf. per rteirn.
atup Ciuibrta. eJoae al II a. aa. A Ki.|.p,euieaUrr M .il un I'ler f.^.t <a*
Ttnl al., Il.rnokon, la ebuud at 1 i- iu. batatuabip laau at 4 u u. , frou
teot af TbirJ at. H
| All kilen oe^Mled lu bacptemetitarr Miili uuat ut prapaal vitb
4*OblalMMt?g?.l
MaUa tul Naaaao, N. P., HaTaoa a?d tbr Wiat lo/llet. bf tl.e aleamablp
M.fai.iui. tiuae al 't p. at. A hu|,| lerm-nur/ Ma.l ou 1'ier Su 4
Narta ttnti la alwar.1 al ItM p. ui. hh-aiurbip aailf al 'i p. at.
V.i S8KJOMM6 BAILMD.
POR MVPBPimiI,?/? KeamiWp fkreoetr, Ort. II?O. To.ld. Mra.
Told Abbta IC T.Mld Mlaa Marj. Todd Maater K Todd ('. Haight, Mra.
II* ^bt J. Iirl.lei, Mra. BeLlan, Miaa L. Belden, Mlaa M. Beldfu. K. H.
l,..uVee, A. Il f,U-h. Mra M. K WibiIow. Mlaa WlaaW anl naid. Mra.
Crufi, K W. Mrltee, Miaa Klla MrKra t'B|rt, L. Rteraaa, Mra. Ktnretia.
MiaaKiM' Sleteoa. M.a I>. Meeena. Mlaa A. A. Br-.?n, V, I). aii r,
Mra M.t.a J K h.wl^,, 0 K Muun, A. A.kroid, Mra. Kinineraoii. Mlaa
li Kn.n.r.. i, M - i 1 ? ? Hellie i-imnieriOB. J. li Kea
tl. LiTiagBtea J. H 1 lonu, Mra. Tb..Bia. Mn. Patieraon, Miaa
P.lteraon T. M Prtidala, O. llarril, 1' P..*!er, J. N. llagrr, Mra. lla
..., | V*.. i ...k.W ii llmaaul aifr. Maaler U M lluria, MaaterC.
Inirri, ti ?. I. Mlller, J P. Oraal Ora B . Hafawa ai.j ?.!,. H>.. iDd
,1 , g'.,., .. v. c BanaBy. Mia. M r Barne.v Mra. II. M. riark, C.
, , , aud i?u atr.anla; J. (4. (iar.i.lr, W Alieu W.
Og tu J b-e, L W. blailiaud l.uid), ltt?.Pt>luu PkaBBBB, Miaa KaU
T.M., BXaJpatT^pBhwy. l*t^JS2l BWI
I, Bra'ararta. Mra aad M.jj *"*%;*" {fj^"* vf||WI) MiM Mi.a
II Rioe. (ol J. "'aaler. a?r?. .PW**. H?^ ", ^a Mri BUrBoMf.
IMMW Bi- U P i~rtaj. ftA* 55 Ua.afBl?. ai - llaad
Mra Allea. Mra. M. L. StaTp ?>!? W. aBBasBa A. S WmmK. H. B.
I:"'' L-Ti* B^PmM-WaLOBBk] M. PreedraM, W. PrWaa-j, J.
Mcoaack * K^*^"a. Kead.y. Mr. aad Mra. Perrett. Be.. H. K.
B%?tfMw,^b^?S E 2 t>"-"*' **"' M"' "*
ilr ..,11 M'?l'f.lf.r.l. Wnv ?. Jllrka, / ta Blaoehard. Mra I w.li.g,
Vir. W l" ('oIIIim <?pA. PrlUeand wife, II. BolM-nwee. P. A. BeSeeei,
k l Mi, llufb MeCoarille. Mr. rVhnder. Mr. Brhrode. A. W. Wortk,
*' liriBn'ThoeBM'f. Norihrkige. R O 8ale, Mlehaal P. Dawlw, Joba
N.laa Mr. LiUle, llan. P. tt, Poer-Preaob (itriifk Legiwaa. WaaBaeg
,,,. j?, Mmilliera an.l wife, K. H. OaaL wife aad t eblldrra. Mlae Jeba
Maau Mim Anaie I'oi aad raald, llr. Delaaa and wife. Mlai R> K^iaaal,
Mim A K. rU-liDon.l. Miat aad Mra. Laoraaoa, TbotnaM llall. K. A. t'tii
ter. Bardjaiala I. tY llanleld. Jui.e< llill. . k*a lle.ral, Narcie Aeetiaaa,
Wa > arrli gl-.ii an.l w.fe, J. I.. Rentir an-1 wfe, Mr Bogen, Mra. Aaa
Wardlre. Mra. IMwell aail tafeat, K I Prearon, Doramlni<|iie Harrati. 0.
Moran, ir.. Mlaa Mer? L. Wile-.a, Mra. DtakWta Jodge, Mr. Bnuk. Tkoa,
Alkina.n Arnold I.e.V.K. ,r, Mra J. II. ('..le.n.n, .b.l.l tafaataa.ll
nnrvw.br. Dyer, A. J. Daer, H. Salaaoa, J. P. Moore, wlfa aad rblld.
Jaa. II. Pieree, R. T. Ilavee, Mr. llonU-r Dafi.Ieoe, Capi. SaiooeJ Jeek
aoa. A. Brunaer. H. W. Jeonlnn Mra. Dyer, nnraa lad 1 rJaUrea. J. U.
Colrraaa, Pranela Iliggiea H. J Ilr.atew.
POK I.IVRRPDOL-/B $tfavuUp r.a*ti. i?* tt -Mra. Pteree,
a. (', l'.illiaaaa. K. R. Pbelpi. <:. Hairl P. ( rothera, Mra. Iloj
pbrioj, Mra. ftewart, R, V. (wnni.gbara. U J. Kell, Q Chadwlrk. VY.
I". Yooag, Mra. Jaaper. Mra. Yrjoa and chlitl D. Monuegar. P.l
Mairoe, II. Annatrone, W. II. IVrrowa. Capt. W. Hyler, Mra. MaOMB,
Mr. Prrar and wife, K. T. OmfreTine. Mra. K. Anre*. Mra. Mll Mc
HinlfT ao.1 3 rhiMreo. K. Melnttre. CapL Hntkerland. MiM M. P. Uro??
POK ItKB*lKS AND M)tjriIAMPT<iM_fwaO?i?MM? /i.*.".""
II?Adolpb Mtaer, Gaaiaraa Haf. wife aad aoa; JuHua Iiiggehauaa
Mra K. Il.wford. ?IIm Mag?le Hoaford. Jnliaa Lehmaier. Mr?. (a?Be
Cnrtlo.. Mra. H D.lerle.n. A. Kalmana. lilrlch Buaak. wife BM aoa,
Mra. A*nej Neblr and rbitlren, II. SieinWawr aal faanlr. Mr. ?. K.
Dowwr aaddauib.e,.joba W. QaaaMjaj aadwBXMavah^aaraiaf,
Mlaa M. P.fl?, L I--kn, MiaaClara NJ?b?n?"?. R-J- " "*'?-^jr?V'
had, Mra. H. A. M. Morgaa. V. KoniUky. P. WOtaMAaBBjaad aoa.
MaTtt J. BiMBa,Xha A. ahBaaa. Mka a. BaabBj. W. Maaaar, MBj
II. HrhBbenh. B. h l>r.lna. J. P. Kng.l. Mha V? I^.Yo,.'
lurimaua. Mr^ W. D. Y.n Uyk.. f*. BaaaMc, Mra. H. jaM.aadeaaak
ter l)r K Baltf, Mra. C. Holier and danehtoc, U. h. tkiialtM, L.
ArhiUee, MaaterA. Loweatbal, MiM h. Ta*-_h?r.
Rbewaa and ...a. T. W. Orr, II. Y.oJ. Mlaa K. A. TM?[. aaara, Mia. S.
Rbewaa H. Ibnlg^i A. (fatea. I?. J OTonnell. t. PitM. Mra. M. M.
PittB. Maa Pilta, Mra. II. M. Ooodriei. ?..
K)K SAN PRANlTHCO-faat/awaiMp n*nty C\a>mr*y, 0<\ n.
a.aaler L. Platt, taarenre M. Platt, WT W. Cralg, Mra. U. V. H.r*?,
ITank Horrawi R. Burrowi. wife and Infaol. VY^ fl. aMMahBB. wde
aM .lancbiw, B. B. Towa^ad, II. J Towaaena. J.M^b II. and I aol V^
S.wnr Mai HrWeatbal. (leorfa W. Re^ Y. Nieholi and wifa, Patnrk
BamS Mra l'nnae.?d iif.nl. Mi Pra.er, tt ?. CarglUBBd aifc.
M.^LTj. t'owle*. llenry Ihajt i X Brewer wtfe aad ebdd, M.
BMBNt J BIwarlTornllnaoD. w'b. l>-l)oBo*hne. Thogaa M. <>Teole
i^a A. Orona, Mr* H. L. t^ady. MiM H (-.,1, 8. P I'anaeJe. and
wife H. I.. Blateiler, wife and two .Ungbtert. Peter Pann. Mra. A.
M?na.lea*ddjiu|tbter, MiM KaMfar Dale, (*?1 Broara. II. tllyaa, wifa,
I .n aail Iwa daa*ktera. Mra. Kleaaof Damphin/ and tkraa ch, Jra?. Way
Pa*Mogeri-Xl. Mo.Ve.1, W. A. (,TiaaHrtoa. Mra. Wiaa. (bBkMB;
bora. !f. Paraan-lei, IJnniel MaWilliiBia. Oaui Uwyer. Mra. BM' aaJ
|.e rn.lJrwn, JaniM K. Boland. P*A. Bbook. tt 0, t^iabraaa and wife.
KOR BATABXAB?Bl tuumUf *?? **<*ior. <?rt. "i, w'
Tkeama. A. R Baarla.... Mra. M A Bird ...1 d.nakter. Mia. I. B.
UVtee, ?/ra. Jeanle VTaJla^. Mra. U tWBIa. Mra. H. ) . D^Kftef.
A O^ke! mi a... Mra. M. Newbr. Unia Robbln.. MUu Utahni, J.
A.Meroer.T. Perki.a. Miu 0. Mortoa. Mra. Tharaaa*on Mra. 0. A.
Meroer. wro eiiildrea uid ?rTa?t, Mia., Aagol Tonge. .^".^%'
ai 1 ,l?n*hter, Joaei* Dwrer. J. D. Baana. jr.. I). I>. Stotfer, ?. W.
ThaMPMa.MilMJ.Thotnaaoa. Artbar Klll.a*. J. fjg***"^**
b ,tt, tti?..Bi?r. Mra. a. TT bjIiii.tafjat, MaahflaMaaMaaaaa,
Mr^Laraiiler and ?... Joba Mnre. CQ. fajaat, Mtj. tftBBB
Mra. M. S. KlUoW. Mlaa Kata BBjaja. Mltohel Moator, R, ?.. Teeplea, V.
M. I.rnck, Miaa P. hwart, O. T. Terry. -
POK aaYABTUH-JB BBMBMMy afftllBlBll, Oet 1? -Mra. M. C
<-okk a?d chi..i, J. B. Dawkiaa. Mra. J. Mryera, aajBB and oh, .1. K H.
TariMOwana B MtafMha 5 W. Catting. Mra. Caiting. afa.D. Mehar
ffl Md etbd i BBriM H. WIImu and bm?. Mlaa P. tt tfawan, OawrfB W.
Wela^lVly bpJ raw dnidren, 8. C. Bird, 8. U. StoatBA. B. a BriggB.
aai
/'A 88EM0MMB AIMIYKD.
FROM MYKRPOOI.-/B ttKmihif, AiriaH*, <M "-A. H.
w!^ Mra M?ore Mim A. M. Moore, Mr. O. B Moerr, Mn M.
Sawat IbVc " Tra'wford. Mr. g P. /-?.?'- "Ba 5 famm
M aa ll^rre Mr O. A. Puller, Lewla Ilolmea, H. W. frort P II. Uaaul
". Mn^ llAra.lt.., Mi.a liamiltan. (le*. Klm, Mra. KIra Mtai Mary
K m ttttlMMaTlba I?banj mti ?w. MrranU. MiM g. l.haaa. Ma-fv
B ab.ra Ma*.* P. I-hara, M.atM A. ?hih.nv M u
M " Mnller, Le?U Klng, M P. Pre-r.an.Ber. 'rtoa. B.
aaaaaaaa Mra M. 8. Hklnner. MiM K. W. Hkioner, MiM B.
W hkinBM TaaJS P. II?be?n, Mr. Co.gr.ro. Prank (i^J. Pepper.
j!a S. f? Mia. M. TIjV MIm Julia TbompjaB. MiM Mnnltoa^ J.
'' . Di. P. 0. Kt.nleT.M,.. 8U0ler, SSStf. (?. NImiIm. Mim
A B "hnaoa. Mim H. M. lloll.nl, MiM K M. Be.MB. Mi-a a Hrde.
Mra O K. Cohb. jr.. Saornel P. Avery. Panlel IMmfbjrty. (.. *?****?
Mra. S P P?ring. Mr. Orant. Mr^Orut, W. li. SmAjm .Mra Mor
r.aoa aad two aerf.aU, MiM M. M.m...a. B?W R. Morri
.:,. K. W. 8otto., Mra. Bnttoa, Mia. S.r.h J.ne bot
ton Mr Y P. l>oow. Mra. I?o.w. Mra. lt r.
Wiilian,a and n.'rae. MMter Oli^ea. WttBaMB. MIm V Ua Witllama
M. Ii. <l"ul.I. R..b?t B.a.-rw. I>. J. Aniler..,., M, llo.ell, Mra. Ilowel,
AltrfrtJ.mn H .1 WlIBaMB, J..a. Dlalr. Miaa T. Uialr, Mi-a J. Blalr,
Mr^Urbarib. Ma, W.lkiB.. Mi.J^.l^, Mr. Niriola, Mra. Nici.J,
Alfrad Ke.oUi, A. J. Cre.woll. 0. Miftlke.. Wra. Caaaar. J. Maa
lST Harilk. 0. B. t>gg. 8. tV O^fooA Mra .
g..od, Quiato. K.rle. Mra. Ka*;le, Prof. WT II. Nile*.
Mra KJeaT Mr*. Pray, Mra, Burrowi. Rev. Dr. tlltlia,
Mn Jaclft B. B. WVbb Heary R.h,h. C. H Rarmond. Mr. Pray.
oZiTrWZ,, Mra Wei.ee, M.atM WmMT. W 1 Mtava. 1Mr.
Illlm.n, RafuaKlrg. Mi T. Pbipl-.Me BwvO. ej^Maaa^ttea
P^Cheeef A. T. 1.?.at.ne. Tajt /. MaeKab, the Bee. Mr. Brnyraer,
JBM Iila'ker. B. R- Perkino, II. IV <>r.ne. Mra. Craxie. Mlaa >lot a
('ranr Iia.i.l Mrer, J. An*. BaUlw.n. Mr. Tretl.ai, Mra. Trelbar. h. II.
Baaell i A. MorgM. W. R Maet'all. Mra. Iloli.rook Jnlln;, Miehel.
Mr. Rua-ell. W. P.Siaik, Oaaartaj lranraa Traln Mra. Train. M.? P.n
aoll and aera.uk, (j. VY. Allec, B. IL Soatkwiek, A. J. K?ue, Mr. Ver
"k'koM LIVKIir00r,-rn it'imaMn /fr^a.iwfcj, Ort I2.-T)r. Wm.
P. ifaafaa, taty .n.i threa aaa^Mn, Dr. ttB, Ajarw.Jaiy. haBllir,
,1. elJlrea ...d mai.l aerr.nt. Mi- f.therine .VaU, Pred. 9. ( wen,
Saart Saar. bary, Me ?>.. .b! aMfMar, w. i.Htmb "*?t. w-f
P.ekard laJr, Wir~- ? h.Mrei. aad iwo nar.ea. Mi.a <*nal!a BBPaat, T. . .
lSZqXV. Kill.a Mr. K.Hy aadI IM* Mka Wnght Dr. BaweH,
ItoUn-a Hao.n.1 D. ?..l .ert. A. A. Illller. Preat W.Itoa. U L Pliut,
.,.Jk V..dnu.. P. SaawW Oal T II I'.rkenl.a... IL I . A t.r
tbiw. W. J. AJdam., J. 1>. BaMMad. ?'. A. llrne,, J. II. fh.muH \Wm.
K M-ek..W. K. b.li.e. M. B. Miekli.Uart. Dr. f>. A. Jol-o. II. .
BaaBBBtoa, Praak HaaUagtMi, W? PuaaaaB, BOMaaJ BaahB,? I).
Al.bott.Ur-rge K. WbitiBg a.i'l lady. <l.or*e Camor... ladr.Jpa rb b
dren aaJ our-,. Mir. t urtia. U A Mr.::-.. Ma /.-.. Bad Imtf. JOBB
M A 8Ullir?rB, WiIIiiib D??i?. ?BBieJ MrVill. II. ? Jo i n.
j,.h? Pletrb.r.'Vr.nk Allport, K. P. Boiliu.n Philip K.Iley
and la.ir K. W. Bonre, A. O. Boufe Mim lieialdii.e
Bitra, Mr.. K. bUrdky an1 ir.fant, BM BaW. fcaMBjU
Kenna, BBBBal Ibaebmaoa anl Baty. Fm* ft R Hataaa,
Ul, au,! BUM. ?i II M.-I1.-B. Mra Beajty. M? II. A. Hain-a Mim I.
Toiten.Mra.R- \Yal-.,11 BUM . Iiiilreu. arv t.o nur.'a; Hjs Uura
Meeka Dainel OaUla, lady, and daogliter. Mra. t omra na, Un. I. U
K' " :,??n lallr. iii daajrhtlr: Mia. BIU A BI .in*. tbe Ree.
?',n ?i.l*it?ij Ur ."?. A. L.n.1 er, Mr. t l.ar>a I.liidl'y. Mlaa t. h.
WMI.amtTMra H Minaon, aad ehil.'. A. I'. Pre^.a, abe k... tTj. K,r
w,u X ilVr ll.a M. BaaBB, t..or*. I b.e.era,. Anlboaa^lapioo.
Wn.lt Ho t Uaawaea HbBBBB, PMTL 4b < BMai UJy, ant ?.aid aer
?,a'l SI...I BdVart D M-. .rUr, UmC* lM-in r^BBMr,
J? ;U. 8. o"m.,.. Dr. P W. L- wia, Wifl... * V .1. Joaenh (...uM,
. ,i.. s I aardati (..oe*e H. rt.;rke?1ng. Mra. < l.ick-iing. Mra. J. H.
\l ;'.;*sj 'ro .uT ,v.m;.. .-. f ?:'v.;^a;;i;fe'su'BU
ladr Job. \Yil.le?. U.ly. rblil. a"J norae. Mr.. J. ^r'-j]'1: JV; ".
K BaldwiB H r r: DagJBB. Owrga Hedgwa, Mj. B. B tw, '*? ?"
D. T. Munu, .Muiou BBBaa, B-y. CJ....1,1.1 MOM, J. VVb.ung. IL Bara
?pBOBJ BBBTtK!t-/? fT^P "7?^?I^il.1r?!,Ba-J?r'"p-??
i^.,i M,, I.,n ^ Maa J. P. lieeker aal familjr. l.l.i.t" t.'i Ba Aer. r.. ra
^U i i^ier, J ^.-rr.. IL R- aMBatl .n/wife, ? bafc (orn P. W
KJaTo-t Barte,,, C.tk. D*p?B*l ehil... A ?? J-^,"^- ?
, llarnaon a,d BBB. Dr. A. OaM ?ad f?.'ll'i.M,r?,,*''*.-A^'"('-, ?
j.^.ia an.l laaoil'. Mr. OroUcB, Mr. B..!er, Mr. Iletan.o, i,aiu.
M.'.V.' 8 II lua^H. Sehu.oa.l.M IBM bIm, B, l.ubr....Ba B.. F. 8la*k
i1,;.,; Dr7o .M.'i...v, U-pbM Baataar" huuL. Kr.tt. II. ll.rrte.? B.
11/ , ! ,0.1 ?lf,. O. I lauaaon. 11 Br.ilr, M. Moue
BBaBaaS. VYabk, Mr. Deiby, and otbera in .econ.1 ealan ana atatrage.
V1INIATLKB ALMANM
mg. n. b.l" I BkW .eaa. 5.2.M Moor. Mta. 3i?
m ..M WiT.K IMia Bl??? M
?.,., Ilook.... tlUlBaWl lalan.1... t, l't, llell O.te l-erry... 8:B8
ii,..i. a\. in I"" B*??a ? ? ?
wl, |. ... BBBlOaa/l ... f Wl Bai BaM I-rrrr., ?;J1
8B1PFIHQ Ol TML LIU BKCM.
POB1 01 NtW-IOIfR.n,T- H
. LBAXn>.
Bieamihin MiaaiMlppl. C* ?? '?? <).!? .na. P. Baker k To.
LortlUrd .v,.,...bip Co.
J:;;,;,. .,; uourue, :,,.;..i., u.y raun, kc,.?;: tv
?at-Ma^MMa-ia WMa-jB, fhaat ahau ? B hhaaai ?c Oa
KiMiuabii. Aeuabnet Recaair, .S>?? Bedford, rer?u....ii k W.m.I
|BaaaaBpIkMB?ateaC.K hruat lirao.n Bh BwaBhaBRlBB, Oetriata k.
(*8V?mrf.lpOnAda(Br.). Wel?te?, Larerpool tU Qneenrtown, V. W.
^aMaaaaM* BBw4hlaBa, Pagat B. M>aaiw X. XOaaiaal* Oa.
bte.inJi.p Ariw.n^ boaoe. Oalaoatou wiil Key Weak, U U. mm
'"?BaaaMBl (ireat Wt?tm(nr),WBUiper,Brlaiol.Eag.,K. C. BbBBBBII
?wamahlp Kereni Bearae, Doataa B, V Di.m?k.
BwamabipOcaaerelBr.), IbotaBkon. I.Terpo-.l J. Hrde Snarla
Bu-aiualiip t'itT of Parii flrr.). LalHi. LiT.-qxHol, Joha (J. Da!^
Hteain.bii. t^tr of LnueaiaA (Ba.i. Uckh.rt, l.i??vui>l, J.din O. Dal,.
hte.iu.b.1. lU?ry C'lwiiuic^. Oray. A?vu.miU, l'ici?c M*il bte*ia.?aip
' liie.mahlp AUiland. Moore. PernaodrnB. Jo. UjiA
el^a.ualup San Kat.a.i..r, Mek-faon. haaannab, W. It. (Inrrlaon.
H.ewa.h.p Iluut.TlIle. ('rowaM. .s.t?i.?.Ii R.U.?r? Loajka, fc (V
Biraiiuib.p NU*a??. RoborU, itiotuuoud, .Nurioii, and City Poiut, O.J
?ttaaSAaa^BBMaala PbH^eJoida,w?. r. Oh* kCo.
bVan!.blpNoi<?lt?. 8k*af, 1'l.iIa.Ielr.lirB.
kTo. Al-igail lliri. Kwtmon.t, Crk for QT.I.?. Jal WJBaafl 4 < e.
Bhlp Pearleaa, rriwetT. M. Iboiiroe. B. S. W. Maifler k ?aeceao.
Ikip OtbalM. OrseaaBBf. Bbtm lio.d a liinokeaj.
B.lt. I'nur albBrtlOM.), ll";|-.-r. Hai.'eH^l-.r.o?., IMye H?.
Bark l.laho lll<-b?ela?n, GMataavafa 4Va, Tuck^ a laghttraaraa.
B.rk KllnaBaraa. Vee- T II.mu!k?i. Ilennola, Middlela* i t?
Ii.rk Aavwea IBmv). Aul.-r?.n. <>ark f.u ordera, Puunli hlae | ....
li"k pSaklMl IM.r (No, ). OUea,Cork, k.-., faeh, Hya h Ua
Bj .? La . I llr I WUBaBM BarBBMBa, I.. I?. Hr,*bun,
bri*Ap"lio(Br'.). P.dd.??. HaaihoB, Baoaada lt p. Ilu.k A Oa
Bthj J?"" ? Battsbford (lir.j. ij.ajrg., latorgetown, CrMidalL Borieaai
k liV'g I..d? Mary (Br.), Derrr. Ponce. P. R., for ordefa, J. D. Rlrera
l,M,'r.J TTBlT -f' ',:itl.y,Mlll.-ri(o
brkr. Baadf Haa*. Ciaaaaar. BiM. i. M . Vau Braai a Bm.
u,: Aaala LwwK Daytoa, WmW .-.o: P I , Yaii Brmal a, Bro,
Imu ia,..;. ii..i'...., i'..o-i..
b. I.r WaaajUa, I'-'fr H.ri" . I
Bebi I Igkt, li-Mn,-, B. .. Bt Bofd.
Bofar Ai VV?","'" >' '
? j,.. A.l...t.. IBl / i ? ' '??u* ?
aakl I- A. V.tiBrent, Tawbai X ? ? BI
Jvtr. B I'. O.^lw.M, Waterbnry, 8Umf..rl.
AttlMVI.I).
Heatnahip W.a. r (Ott.). Will.*.r..i. lir.men Sei.u J8, an I Sio.lb.iap
tonort,i.wi'hni'". >' ii-a*,t"(*l;irh'*';'?,. , lo>
-?. Bab p IhyMl il. iiin Halaea, I. rsraswl Oet I, and OueeaataaB
M MbbbbIm. aaaaaBa k?tta l r...
BMBBBfaaaaAMOl CbH?BB. Btck.li, < iBVBMtaa, wiib tadae. aad BBM
BtaaMBwtoa BMBBBa, K<it--ra. nWnnmi.t. .lky P.alnt, anu 5o?folk.
?iil> indio' ao.1 p?a- t.i ...1 Itotalwui Bn.ruaiiip .'*..
fttejuuabiu CbarlMtta, U>,./, CaMMBtaB wiib m.l?*. and paM. to
i l ...
Si.ip Kn,:i?..'.er '.ul B-wto-j, new, I.Cn Mna), Tort, Kenneliuuk i
h" i, AabsJral (B. 0.), Il.e.l.x.p, Hr<^n?n W .lar. wltb md.?.
p.rk t"?|.ma IrfBaBaaTMBal), Alkine, Ij?m;..?.i W .laja, wilo Bi.lae.
1 iii M'aiibt lUwrun (N. ?i | 11. ig. .Neweaalle IU daya. tnlb aidae.
l.r* rwOBI IMaiiU i"* Parrabo*.', ?''? I ?>. llaiatr, VVeskwuilb. .1. 8.,
11 ?!.!!, will. lilaale*.
r.l.r (..i.i. a-'lat? Prermit). Jaeka'.nt'lle 8ept iV, ila Deli
wa;. BreakarakM, ? i. o .."W Btaa
Bebt. Mol'iao (..I WaaBaMT, N. 8 ), Barker, Wettwodb, N. 8., II
daya, wau ajaaaa
SAII.I l>.
Bteamabipa DunaB, foi BBBBMBI r.,'uintala, for .rl.^row; Oceinle.
Cllr of Pan., h.rn>J,.ii, ll.\l!>'. an-1 I .na.la. f.r lalfBapaalI lireat
\V,at,m fornrlaloli lletirr (1i.ui^?y for Aapinwall; Ariadne f..r
(iiJiean-.n; Miaw.M.otd arel llew .n.i*., f..r Bew <rtieiwu, Uuntaaille
an.l BBB S?l??.!"' '"' Sartnitabl Ma.ili.tlaa. fwj (.laarteeino Otl Du
??PaVB for bUciiUood. Ilaik Madaiue DemaaraaA, un 8r4j,e;, fl. 8. W.
AltKIVi.l).SllIltLkV, Oola 13.
Uteanah'p AMarte (llr), Pmtt. Llaeraaul Ock. ,, uil i^oeeoatuwn
llh wiib lunae aad paaw. to J. II. aparia.
huamJiip Klioo H. Terry, BeJyear, BewbeTB, H. C? wltb Batwt
aam a- ?? ". NaaaaOai ?
Bng oiulaaka (uf Uoauaa), Wkrwler, T..rt Caledoala, 0. B., D daya,
Dng (;iar.belle (of (ioMabor... |Me ), Trac/, Bllboa 36 da,*, wltb Iroa
oro at.d eu.) \j pelroleoui barreUa
POBHOX POBTfi.
BoT?TMA?riMW. 0. t. U?Ine-ateainabip Moa^lle, from Aapiaw.ll ind
WVal laaaaa I ???na, arrlaed bere ?.^.Ur.
Mofii . <: <?'i 1- .Tbe Au. hor I.ine ate.uia'jlp HlJooiaa, liuui Nl.
Jol.1., B. it', t-ep\. /?, for BaMBjaW, arriaed bere to-day.
MBM0BAXB1 X.
TI.e a?w iteamahip Ntelumaua (Uelg.j, Kuodton, left Antaerp ou tha
tauilaBt for BawTatk. . ,
Tbo brlg 1 erea.U. Iroin Borfolk for llerl.lea, haa arrived Bl Sk Tloaal
I, afeaklug caiud.l.oii. Hct cargo laa beou o.acbargeU.
Tacaenr. Abbie Daai. froai Bnetaa, kaj arrirM 41 flt Taanil fga>
Mal. aaa bal laatpartafkardeek laaa.
DliJASTKR.
Tb? abia Ti.kehiaa. frotj Ifrar-Tork. eol.loX at aaa on the Mt'i aH.
wilk tba aleaaeblB Mile. Tba titaauhip atoad by Ibe ahip all tbe follew
lar 4af. bal Iba latt<-r waa aa aarlnoalr Inlarn4 tbat tt-aru eoaetaa'ra' ta
aai bw aa Ire, vltk her aarga af aaaa aij kreaaaaa, it la aaid tbal aho
akia ahoaad a* light aattl after Iba enlllaioa, ? nea a red bgbt waa abaara
fraiB bar atarfcaard. Tba ?r?v af tba lakabaaa awe takea la eH.
\For Laltil Hhip flretM it* Fi/TA Parjr.i
lonbon ^oiifrtiofiiifiuo.
BnKTT^7;APSi7LF^ PBE
TlTtTI5PRINi,KMB!?TS.-?JaU<!?i?h?rehf gir?B,atl BHTI'.fS
NAMRIjON IVBBY CAPSCLB heaakra far taa ar1adral aereaaaa
aa Baa aad a?I Praare, tboa eaibliif readar, pnrcbij'r, aai eonanaer,
But aai; ta IdaBtaty tbe genotaaaeaa it the Can4a>, bal likeww U?
aaatantaof taa eeaoei ta whirk It la appl.-d. Tbo I.ord i h.aeellar, la
baa iodgneot, aaid tbat tba Caaanb* are aat aaxl mer>-!? for tbe prjrpoaa
of tbe oraameot, bat tbat Ube; ara wrrienabU la protaetiug U.a ariaa
U?a iuiiut and Inaartag lt* geBnrienea,
MAavrAOroaraa,
1 WIIABP ttOAD, (Jll'f HOVU, LON'DON.
AND
BOBDKABX PRANCB._
KKMltKABLK, vcrv REMARK
AHI.K. are tbe rfrti ot LAMi'LolJGH's PT
KBITC HALINB Ib PrrToattag aud I ur.pg BaaU-Mf,
P.rera, ao I Skiu lliaaaaet. Npe?UHr refr-'ibiug aad in
ilgorauag dnriof hot weathcr or tllantli I
S.IlJ br all rtt-ionu, aad tba Mnar, li J, lluibora-h.U.
Loadaa, Kaglaad,
CUedOing Caros. &i.
TF^vTTivERi^^ No. 101 Ful
/\ tei ,t-WKDDIN<J CAJtUS aai FlMi BTiTMlgnt <E.i?b
bakad 1115.)
?ceau Suamera
I?t5irSTrTiT6'MAS nnd BRAZIL,
? IN1IBD BTATKe aad BbUZlL BTaUBTJNUI* 4.0MPAXT.
Barular Mail nbaaiaeri aail.a* aa tbe IM ol ct.ar laoota.
MkKRIUACk Oaat Welr.. Oetaber.X
ftwL'TH AMbRICa.. Oaat TiBklesia/k B?*aa*tf II
NoRTH AMRRICA Caat O. Slaauav Per.-aoeriX
Tbaae ipleadid ataaaera aail oa aaardale u?e, ?"?' eill at *-t. Tboifta.
Pbtb, raraaabaro. ataaia, aai llia de Jaaairo, golug aad rcturaiai. iui
?agagaaeataf frat|kt eraaaaage, applr la
^^ VI. a UARRlSO.7. Ageut. !^5_B^llBg-?ree^H>i?J*rt_
HAYANA, PBOGBESO aud VERA CROZ. ~
HKW-rORK.iBdMBIUAS MAIL STBAM.IIIP LUTA
laaeiat Piat 3, Nortb Ibier. at 1 B. a. dir-ct far lUraiiii
CfTYOP HATANA. Paakea.(llaeiBB aai;) WKHSKSUAY. Oef.lt.
fn.KOPATRA. Phillu*, (llaTBBi aul;).TbB DAT, 0 : H.
C1TT OP BKRIDA.TuaaenBiB.IUExHAY Oet 29,
aTT Ot HATANA, (HaTaaa oab/).ItTIBBlTi .Nor. ?.
iaraBata?aaaaaa,aM| ?ltXkmiir. k so-s. 37 BroatnT...
U
? S. MAIL to IIAVANA.
U, ATLANTIC MAIL BTKAaUHIP CO. - Sailluc replarl;
BTHRY nOaaWAT at 1 a'clock p. ot pr*M-l/, Irata P.? ^'>? *.
MlvlntRI Cant. M. R. ftreen* (ela Xaaiiu).Oeteoet n
MBKRO CASTLB. C'apt T. II. Morlo..(>r.i?b?r II
CRKSCINT CTTT. Cipt 1. 8. Cu'UJ_......?..? ? ? ? ?<>>h*?l Jt
Far fraigblar puaige appl;ta A. W. LuMOl h Pro.il-.
X
NCHOH UNE STEAMKRs
^'aailaTirr WKUNaSDAY aad BATOaPAT li laJfraa Glupw,
Liferyool Uailooderrr. aad t)'"eniWwa.
l'aaaaagers hooked U aad from bbt rallwiy rtat ob la Oreat BnUin
Ir.iand. Sorwa;, Uwadta, Deaauk, Gara.aB;, lla.l.ad, Udguun, lud
Uit Uoitad Stata*.
AT LOWBST CHRRENCY RATKS.
Drafti on tbe Old Coanlrr for ibt imojnt.
Apptr it tb* Cauipaa;'! OB^ai, 7 lio-viagrrieB.
TT."' HBSLUtlUPN BKOTHP.K3. AgeBti.
poiiTWEifrooL, "
(TIAyt'PENSTOW.Vi,
CARRYINC, TIIE I'. t, BABA
Tfli LIVBRPOOL A.ND GRKAT WESTKK.N HTF.AM OfBtfABl
?aff diipateb ?n* of thair Iril-elaai. f?l! |?.?. r. Iran aertw i!,,n.ioip,
FROM F.EK No. 46, N. ii., KVLKi BBBfltaVta,
41 faflatri:
lflVADA. Cipt Foa?TTB.(Vt?l,er 16. at 1:00 p. n.
WYOMINO, Capt Wai.ilBAT.tMttMtfA H ll:'?0a.m.
IDAiU). Oayt i'K'r?.OabBerBi atMOp m.
BBaBblBOTa, Capt Moboam.Noremhef 4, at ?l 4. aa.
KRBRA8KA. Capt G*ab?.BaVaaaM II ai:i:Xlp.a.
MAMiATTAN, Capt JAJ. l'Bica.Norfiaii: 20, .t -J: J.' a. ?.
Cabia pusara. 6W>. golg.
Keerage patiige (Offlea, No. 79 BroiHr: I, BM -
Iti fraigbt ?r cbUb pajaage, ap'.ilr to
WTXL1AAU k OnOW, go-ajWanat,
INMAN LINK.-Fi.r ii! EENS 1 (IWX ;uid
A I.IVKKPOOL?Kora' Mail Btaaaeraaj?BDtWiiated ta aa.l aa relleae:
CTTT (>K BUISTOU.TIU it-DAl <Kt 17. 2 p. a.
(MTt OF lIHlmll.??AT1 BUAI 044, H .jl ia
CITY OP NKW-YOKK.THI KM"tr. Oet 14, 11 ?. m.
C1TY UP BHUOKLYH.,s.M I KtiA V. (* t tt. I p. ?.
I1TT (iP BAI.llMHItH.TiM I'.M.Ai Oet 31. ^P nt
CITY OF Mo.flKBAf.BATUBDAT, Kof. I,I.a. m.
Aai earb laecaedloe SATL'KKAl! aud Tlli::.M>AY. BM PaV ??? O
aaakBBaa ratks or passaor.
PATABI.B IX Ooli>. PATABU IX ernKtyet.
FIPTi AUI.f.*75 , BTBKKAOB.??
fa Uaaaj. Wi BaM. J?
T.Pida. 8" I l.l'ir... J*
Pii'eugera ilmj f.,ia?ra^? ta harre. Ilimb. rg, Sweuet, Nonvi;. aaa
r>Bniark. at redu.r.1 rafa
Tlckoiaraa be Uagbt bera. at uo-Iei .te r^t-i, br puimt wiibiai lo
and for tbeir fneii.U. , , . ?
Tbrough Billa of Udiag glreo oo a!_ BaaBB of paMI '.'> l"'r? n*
Aaarara.
PrafU luoM at lowitratei.
Far aataw laawatiaa aaajy at Bt? C^epaafa OBea.
JDli.VO. PAI.K A cat. Wo. li I.i...u|ar4r, V. T.
^EW^YOlaK. to CABD1J V.
thb tmrra walbb iTtAimc itbUbsbi* cnopiBra
gBW PULVT-I LA.-S, H l.l POW . HEH, t I.Ybk-iiUiLl'
SThAM.-UII'S
0t AMOBOAf.?.w"? Tiir.4.
1- M IU.iKK.
CAttJfAB IIIKM.I.8O0 1 "-"*?
Tbe ?rat fte.un^r al tl.ia In.e.
OIIBtajBlIf."i'* i'^"orr
wtlliai! fr.ni IVnuarlrania Uaiirojd Wbalf, J >ac/ t
PA1,31a? Ootob?r. . ,, _, .,
CafT74aggaoJaai.il piaaenger. a! :' - ? I'?r*i 4f ti*
Pafted .Hateaaai Cacada to porta ib Ibe bulo. tb^Li..; atJ a . o. I
pafataka Kngtaai. ., , ... ,,
^Tueae at?aiaablpa, bnllt erprriilr f..r the tri ? -Ui all
Be Uteal tapr..\nn^iti f.-r t'..- i
CAi:iN ANO HObf .
Prifti for ?1 ind apwarls.
.ner [.arttralan, BBply in Cirl'.T, a'.tl.-C ?aaartOI
1 Loc 1^...ui.ru. aud in N'W I
AKCIilBAI.U T UCTER 4c C? . ?
. .
^'^WFlI_Gl^liiIAN LLOYD rJ 11: A.M .il i li'
I OOMPART
KOR sorilMMi'i".- an:> BRSMUT.
Tte rteirriMii WBaKaWaat, Wat. ? ligei I. ? i ult ?B 8ATUR
IIAI.O. t II, all P. iu.. Ir.uB l)r BBBI I' I '. '??"' I '? ' at, lio'x.keu,
^slailaaaMABBaUCA, Caat B. Baaabal ??> ^ATIIILAY Ort Pi
BA1KS op pAJoAQB TO LOHUON. IIAVgB kkb BBKMBg,
(ratABLB IM OotD, OB m Btfl ITAIJUn Ul < IBBBMI.I
Bntaaaa.*':J
BJaron.l aaBAa. ?*
?r.,
BBjfl aaaaftal.
For frruUtoViitttu-, appt>U UlMUOUri ft C*\,, Afttu,
? * w ?? If.iarl nar.jr,.*B
i liovrl.nr-tfrf?B.
o
iNLY DIRECT L1NE TO b'RANCE. ,
w1 TIIK i.KNiitM. TBAWaATLAMTIC < o.MPASY'S MAII.
ITBAMSHII'S liLlWtb.V MKW lOiXK AND HAVUb, t-ALLl.Nd
AT 11 tl,h lT
Ibe aftaaal reneli oa tlli faror'te roiite f r the CoBbceit w.UiaJ
fl?K Pifr No. 5" North Ki'er. aa fo'lowa:
VII.I.K I>h PAK!?.Banaoat.8ATI BDAl.').:. v?r l?.
WA^HIM. rOB.K-uiim.SATLRUAT, N n
BT. LAl'HKtr.I^iu?-i.'.BATUBDAT. M ,.--u^ttlf.
l'KICK OF PAJtiAOB IN t.'d.B liotiadUig nluc)
TO BRK>T oll HAVKRi
Fait Cabia.*> 14? I ??"*ob4 < tinii.$75.
BXCCKSI05 TKygfTB-AT KBDUCBD KATto.
Tbaii iteimera na oolcarrr ateerw t>'.?aaager?. ^
AaaanraB trarelen g?ag taor rttuaiir.g fr..m 1*4 ( aaKnert of K---< a,
k; taaaar a.e ateuaac. of Ik.i :iue, "'il '">la triiuiu kyKBgUafcra ?..'
IB4 Wi ??. auifotU of cruialag ta. C-ai-u.-., b.aide aa?.ig t..w. *oak^,
aa4ua>aie. OkO. MACKkJUlK, Ag.*t. N.^ il Broiiwav.
rpll NAT10NAL I.lNK uV BTEAM8HTP?1
WEKKLT TO Ot'Et-'X.noWJf AKO lATaBPOOIi,
ro;.r.MuUTLY to and PBUfl tVtWBOB PWICT.
From Pier? 44 ai d 47, Nartb Rurer.
TO QUBKNSiOW.N A.lD I.IVFIM'O I,:
SBBRra, Ai, ire*i.BATUROAT. Oetabar 1*. it 7:M ?. m.
BUIPT Grogaa.??.N*U Ki'AY. O.-tubtr iS, it 1.-V p. m.
TOXONDO!! lUltlitT:
flELVETIA, Grlggi.WBltHRSUAT. OetobeTtXat II a. m.
Rltlf. Lawaoa.WtD\l->HA? NyT. ti iimAi. ?.
TilLafc oiEAklBHira ARK THE LAKtlLM LN
UIK TBADB
CaMe PBaaM.**5 "J *'K>. ?tf^^-'f
Ble'raga..,.**> earrenre.
Prepaid Sleeraga uekeu ftam Riferpool Q.U'eiiatawo, LonavBlecrr,
Olaagow, or Londoa, * B, curr.a../.
>or liuluvi aaWaaaaa iBP'T at fbe C.-arrr.an^a OHao, *o. ? Ua?*
?T " P. V.'. .'. Ml li>'e^J4??a*at.
Itiii'rfib BTAffi^, NriW -'/ TTA \. \ \1V, aail
U A1I8TK4LIAN MAII. STFAUMIIP 1.1.NK. -'I be .-.ranuVpa ot
tbu aaa are apiwiuted to aail BMB BaaflaaaaaM |. i NE W-ZbiALAM)
aad AU4I HALIA. rla Hon^ula, .aaa
MAY M, , PPI'T. II,
JI.NK 111, 04 I '.
JII.Y 17. HOV. b,
Al ii. 14, bBOL 4, ut Xooa
Farfragatind piiaage. am>:; t<>.
W II. IVBBB ' I . N r-Tork.
WIlITi; STAIt LINK.
tnu UUBKlt.4T0WM ,'iN i LIVBRPOOL,
CARRY1NU IIIK
UiNlTED STATKH MAIL.
sf.W AM) PLtL-POM i Hl.ii s-| EAM3111PA
tatiiaa in.m NewYork on SA I'liUUAl;* iroia Iireruoai oa iUUIlS
aiAf). iilliug at Cork llari.or f >
aiMtiATH BATI r 'i.ta.
BALTIC BA1URPAY, Oatibn .'?>. ai li B p. tn.
ATLaVTIC, BATCBDAT N..rei,i..'ii. ..tt. Up. at
CILTII . HAT; BDAl. Bovaabara, 12:30 p. m.
(Ul ANI"'. KA'I UlllMk. Nor.ml at II, at 4: I" p. ra
adkiaiic, siii ui'At Bov*kea-*3.a?lliM ,m
Fr..iB Ihe WI..I. mai D4C8. Pafotia Ferrr. Jetaa; Cite.
Paaaeager aicoiiiioo :it i.ua (for all rUawi) mniuK t'uubiu.og
BAI aTT, nPKKD. AND OOMPOaT.
aaaaaa, Itatr r. ,m?. aBakLaJ-raMB .3.1 l.atli-r.ioiaa la uuMuf. ????
l.eo. akrro iraal BaBalaltoaaa ''-..,. >.a i.J ticvurJ.-aa.! a.x.a?patr
tkeie itaajaera.
BATK?-a4lo.ni, pfW, goll (Ayftn, a.10, rarrene/. 1 boaa afa>
Uf ta ??d f.r fnea.li Baa U.e Ol.l ( aualr; can b?w vbta.a atae r.,a,
arepaid caratratea, 0 'J. rmrtntrr.
Piaaeagarauaoked tooe Iriau aii pa/U uf AinerK*. 1 arii. Uaalbarg,
Naraa;, Hve leu, lalia. AaaUaaia. Ctaat, kc
PralU frafl. All apwart
Far maperll..!. of plaua aai ..ther luf .riaatk*. i)T>:' ?' *be Corrpaar1!
aCcaa. gTIl BgiaaaVaT >??? I ? J- IL SI'AKK.S. Agaak
THE GREAT SOUTHERN
FiiEiciiT io rwmn m
FoB flffiaTTT Bi 0 . I'KiUIMt POBTbj AND TIIE BOl'TII
AKI? aoUTM-WBST.
RalltageTeTTTl'BWDAY, TUl'RMiAY, and 8ATLRDAY, fn>a Pter
No XI .S fh Uiver, it 1 B. kt TI* atnaaiablpa
miI'III i AkoLl.tA, Cb?4. T. J. li,. ?ar. Tniatajr, Oet. 1*.
CHAUJ.KsTiJN. Cai.t. .Iamb* liaaat, Thundaf. Oet. 11.
CHAMPION. Capt R. W. LaOBWOOa, Sataalir, '><*? '*
f4ap?rior aeooram-Klatloaa for paaacBgeea. TapJan aaaaga Oataa
aai balla ol ladnig laaoedia naiaaeuun wllb lb? K..aia C?r..bua ltailr.td
In all pulata SaulB aai Snib \Vr?t, a< . orar tba NofthBaalara Railroad
tn Plormre, Ci.eraK. ai, I all poinuoo li.o i titiw ai?l I'.rl n,u.i, ha.l
rnad aad ajlih at.-amera U> Fl.trl.la jmrta. tuauran.-ebythiauueii.1N
IIAI.PIM.lt CKNI. 04 U for?ar,M freo of roininiaalon. Blllaof
lad.ag fBralil.''! au.l aiaue.1 a*. IbaoOr*. l.ofal Paaaei g. r aud Preigbl
OBca, No. ITI tVeal ,t , rur. of Wgrraa it.
HKSKI U. MOItGAN h (V, Agenta
For tlir.'iurh fieighl tariV, or furin ? Il r.fer.noa t<?
UrulMl-U i,. , BBNTLtt l'. HAHPKLL
Oaaaial A,i il (Jiail flaalbara Trrlght I. *av.
KXTUA MKitlKlUJ Wlbl. HK Hlil'A I'CilhU A.1 to
UdBtfi
Lut.au'e au I b.,ui.l at
TIIE MOXEY MABKET.
8ALE8 AT TIIE STOCK EXcnANliC?FIBST CALL,
10r o'< I.Of'K A. B.
H,'\rttf tnWrraaaaa1 hontU.
MKl B a. Uu (oa'bJ.liSfMfJ L. ti. i .'0 Hj?.'t\ a...l!4l
l,in)U,?4.'J>rna. *4..Iltijl.soa l.'its-zi u>g ??-.(Ui
tvawu ti *-*< t.ot. 'w.ib |s"? o. k i.m coi. at, .va..uti
,?ALU PBOB 10 Tf 10# a. B,
M4 Weet Oa Tef. 74 Wrt I'.rtlo Matl.. 854 f,??. liaiaaPv-ae J-l|
*?.xa 7>a.a.1 i*.m
l.i-l..<.TJTJM Itw-k Ialaai..l.4{ >??. J9|
im.7?, im.i<b{1 i.u.14.M
44?.ra a* n. y. a * ?. *".wt
I im. 7.i{ Hie I aerwajj_9.4 IM. M
<S*?t farat-Waak.. 7;L aa. <c\ ?*i.^?
144. 7VJ IM. ... y j 2.0 NrwJeMf 4.
404.N T.'j. MM. 9..}. Ua.lread. ftf
IM. TBM l?.- ??, 4W La*e .-Jjare.. ???
aw.'.tH i ta.arrt ji.?y|
tva I'aotnc Matl.. 8t I ??. BtS 7a. 8??
?m .an i.I, ,j j-.o.aw
ft?i. Kll D.4. I'.rw tlailwar.. 4<agt 70?. *?}
UJ
j _. 191 II tr-t. P.ul
Kl} 1.7 * Vai.xi Parila. ..:??. i,|OI U.v. II, k Ba
;
? .i ii*.
841 2.200.
ru{. *?>.
?i? l,:oa.
34j boil .
.:?t,I.IMH.w II, k y.t.
Kll IL tt. tl
W4J3PuTuL V Wab... '"J
1>,|H II. k Bi i* ?
wa.r.p f?.3it|
I.TLM.. 84} |.:4?.I MOaN * >!'*?.
:i?f4 li K.. 4'f
8S"I 1.408. Mf t<*. 4*1
Uld 4MM. Ba] .o?. 4??
K4| 4.?l. 1.4 4/-I IaJ <' * IniL
too. 3 ?} ln. Kailroa.l.. M)
t>m.k^JI soo. 3'? y?. BB
1 ??. 8-?] 4J0. Ra] aa. '?> i
3wi.. BM] ?vd. Wf 4W. ?**?
lbO. I ?l
PIBBT n?)Ai:i>, o<*r. 12, 18.'
HcU$ ti St*U llvnlt?Hailruad afraifi tfaai ukj liiuru<tt-fr-prr$i
ItaiM, .fe
t U, i "4J0 P. M.d M Ca. 83 IU) ?Ti e fc I W
Conl|liult?4. Ml 40*. W Ha: raat ....... T.
| .**,.h. (. t> \ ??. 8-| 14i*.b r. ,:)
b.m. n\i I.'"*. M IM. 74;
1 ??J Mi-v?n 1,1 . W-4 ??". BB *w. 7:i
ll'iOO Brookl;Bb>. ! 2.1-+. 8.*.| roa.7J|
i>. l.nv >*?.tfi'Mtat, fc n w.
U4J Biif. ii Er.r, ."?; >. i .r.al pTJ...S8
Thm. t bi i>io.tfii' n>4.i..e. i;t
I ia>i l!iu..a Pa.-.oo | 7UO.ai} Idw I .aeia. Vtaa.
':. 1 4 <lt. !'..!?.. 1IU l!>0.'.. IBU k \T,-?t?..!.. .'. 7?}
1 a.) i n.ou raaW i 4ia..Bf M.7<l|
l?.,ar. ,".i}'20. Mi IM CM B ILork I
i.ua*. 1*. - 4..J . I*',l IUjiroa.1.l'l?
4,i<?? Ceull'ailK I IM. Mil .'4)u.b.e.iP9
i.ald Ma ........ 1)64,' IM. i LIM.???*
1,1*10 ToiekWab, li). I J" . '?
lit aoeKAge Bt m.-.Bki l.*?.1?>
Uu,.;,v. M| Ut . 8i( f-4. laJ
?.** Pill F tf 4cC l'l". ."*
M i,.rt. ? H4>. 8.1* .(?..ioa
l.na I1.IC k Alt. Jl>. ^'l -"?."**
Ba liaaa, l-?m... 104 BM. 't*4 Baa, II. k &.
l>t All.sir k Ha. 200.
2d iiert.M |,?.,
l..*t ...LCfclnA. BM. ** 1.4"4
oi.ml. M awata B| !.??'.*' '?""',. "
1.(0.. Ilnr. Cftlar tt i/'O. *Tf) JW. "?
fcBuam l-i. 9>)|' a"i. M J"*. Ji
13,'*4 liei. k Ha1. 2>M. ?i JM . t
Itcg. Uaada. VI..1W} 7<4. M l"".? M
ijm.laa] bm. . H
*<> Me.-bii4iea Bk.ltl I I.9.M. a-i BB. Wt
I . i ,i ,,iii l;.nk..l'*i 4.*. b-i 4.A). bi
I0l-u,?4 Irall'i 179 W-> .1 fOkU tt '. I'?. 31
24F?ir.h .V.;i..jb4.1i1 I K. U. 1 } Ut). ?i
I ParfcBaal.144 | 25. w:-? i"*).?? H
lOt I luton Ca.... M| S?".B.4, BollltM !>??'. l-n'k k W
i4. 81 , BN. U.p Ua.l/oai .'4tJ
lai.n i-A..;!r-r pf. TOO. I }?' 40. '? H
t5 2.0.'.r.J Ita.a, ... j?.
t ii L.m. II. k &
?Ul t. t.- .... 81
I-P 4ii0. li
3?iAtlinU,'M.,llb. JM. Kj l'*"
r. tM ^"4. '. ; ? l ho k At,a
BBJ. I ?) MB.. J tt.i.-a J.ill
ii>..i a ,i<). y.\ 1J c u c .?< ia
. Ui ii... s?i? aiaaaaaat B B.. Bl
LOt WaDa Fargu Bi- I Jat. < i a. aiiub
.:. Pfl I .(.<?. M| IVi-rrd.Ut
19 tuitcd Btataa IJM . i L..i, i I'a
Kipr.?a. M J Kne tt..b t. il ' Baaatl u K. K . 95
SUD liai l'ni..n I 2H0 . 4W ? t B4-*I. II
TalaBTBBB h a TTj ttl. 4i, l"o B. J. BaaW
l-i. .1; BM llarlem Bataval | Kuhuil. 24}
BB. 7 \ B. .'.IU ?>. rt
jiu. i ?? .-" i, SfcaUak l i 1 o."?'? **i
l,i... ti, Balli '4. ...b. ?. ;?>} ..i li. v..^- J. B,
tUO.. 7 J' ei".M|| B.*|
ijm.7j im. n '*'?.*;
M. '. I l.io t-an...a 14. 1C. j Ita.
BM . 7- baueaU.i? | '>". ?,
IMI ...;-M'n C. 424 lt PlMa f W B, 0. Mt. M|
Ifl.b. e. 4i i gUAC'd . 95 ItPi II. tll fa,
ML-el. kiiiil Caa 117 ?>'. "'???. W' "? "?wfj.?? ?
i.U. <-.1.7 24 I ia?r fc i'.l. .L l. ' >u a. h...ua? k
100 i'a^Ec Jdail .-. i Goa - I T. U. 4'.,
g. Co.:M 2 4 Un.uo. l*ae.?!<:.. S-'l 1 "'. b ?J
2I.K) . :,. i m.? . . .,',a
! i.b.a.83 MM. ??': Baltraai.?4
I n. , . . 5 I " aai '
lo.m] I"' .'i BAUiaal?Uc. t?|
|M. 1544 404. M 2-'. 4.1
aat . ? : "". Bl 1 8. 4.|
i?..bm aa. i>i ba. J
?i?. Ml b-*J. BaJ '"<'. 4.|
. Ml 7<i. ? ?'? ti k Ini
ioo. ?.. u. .... aaji ' - d .-= i.3..}
.b * jj .
! . ?. . I -.4 4. 3 ?
10 . L-.j3.4Mil.fc.it. Pl 41. Ml
?.,..r.\ ,rf.. ... '"'. 4w. wj
3.u. M|l Itw.*?
e.\i.::> PBOB 12? TO 1 O'CLOCt P. M.
!"t We.t iu ral I3J b1* . I a . HatW
,1 . 71 i ? ! M. Bl
. 74 MQ. I
Ma. 744 IBJ. ... ; J j. Jj
4 ? . T*j '?-.. 1 3 ?> .
HO. 74 1 ?<>. . ? ? H
|.|AU l'j. e Vla.l. ? l.-'-a.. ? ? - I vr'?- .
11,,. i .< 4-. k Waal4ta R.B. W|
lii . Ml Mt. i** Baak Uiaad
3>^> . BMaat] . BatbaM.i?">}
I ,ii. r.:{ m K44 b-W afa 7.i *?<.It?i
_.?- i aa.7| aa.....i-}
2... . " } uat.''- ^"!.BM
|i.ii Ail.,1 .-.M.,1.. !?> UM.I JM.
. ,i M| tta. r. (. k I U ???>.,"?'?"!.
Ml . Mil BTaOiaal. ? k Ma. 4.1
i im. i .3 4 ! -'.a
BM. I I.K?. -I "Bl. ?-,
uo.M| l' . -i-i
sK.'h.Mi ttOABU.
11 . . ? :i> 'i5...1l.')l
>XD BOAB1I -i P. -M.
4V,I?,0< .t:a." ? ?J?? . .. BB- tlirit
- -., r
oi. M I Bit-W.771
i lof ' i ....... ? '. . I
.tt| 1W. ....... Tij
I I .8 | 15 .1. J. I . li op'-.lvfc|
.lav....'.. e. M ! 7*. la>?W
laa. 3a-. . 71.}
^ ,.. TB Ml. Ml 48U Boatoa, H. k
j',,,' . 7.4, I". . 6 c. 9
ttaHartooaa.Vurg I .tt-i Bf .v>
pc... . B 4Vt ('.lon ti I Ba ?? 1 ...a.r. M
^-, Ha. . . . La
? ?" .91
. .:.- I.a.lroal . jaa.
t. C.k.0. b c.?. ?? 58
iv., -il ....Uc 88} 2m. !lar i?.LU lltt Obl4 * M.aa.
. .. g. Y. aat Baa-. ' ?.45J
. tCg, K?. raat.IM IM '..i'?li..
a. 8. I I ?' I. ? 'I ...b.4, 35,
l. Lcall. BM :a BaaaBfOi, Kaa
.IU :?.BH <ia | I .ita Uaii
. 1*11. IM.H|| ro.J. 4?|
IAJJU PBOB 8 10 CLCaSI Of lilSlNi.-. I
i.'cl.c K P. B.
LBMWaat C. Tei 72*<.ii>i Buftb .i^t. 121 l.r.'ft Dataa lic.'x
. 74 I 9M. '. .3it
. 74 I IJ4U.....'1 I .... .
34.. 7H aai ( bc fc N If aa.".
W4. lt: Pf. . ?|
I .74J I V .\ lCi.L'ai M <b" V ItMk
| ,,. 7<- taa. 95. lalai .!?....
IV.'.. 7ii I0B . '} 7'.. Ml
1^.. . ? M?.Ii'.'l
.Y?j i?o.*-i ; 1.iaa)
. 741 ??: . 8 J M.I ?*
tt, . -. .'."J. BM IM.UtA
. 7.J I.4M. Ml 6->.
ITM. 744 l*at. .1
i. a. 74, IM Tol Wafc W. 7(>i '...r?i
jm Caataa OaaV WB.7h4 1.4,4.n?
M?,. 97 'I??'. l..ae baore... ??'. IM .UJ
I09.. . Ml IU8. .MB)
. Ml I-'. MW .0..IM
IM. 97 10.J. tM.I.i-i
lMAiiir. .U. Lbl* I I"'. I'til". ??? II ? Im
E?,,re?a. 7i BM. 8*1] BaatraM. 91
M11 Kna Raittnr.. 49| i ?.BaJ JM. 9t
ita Matl.. B5 IM 000 * al?? v*. W
IJM. b-} Ilaibuad.451 -I ?l. 9;
j^i .35 ' 40.J . 4i? 1 4 S. 1 .-..^B.'n.. * }
.L5t ita. *A ? ". ?
1 aa.i -i I*.. 11. k .?_!*. woo, u k 1. c. w
l^rtt. r..-a.-1 bul. .H I BB. B|
pAiTr.DAt, Oet. 12-r. u.
Tha pjaaenl tnda of tb??? dtf AtirlDg lt i wttk, un
4>r tbe retiirn af eaar ninuee. tl.e taBMB aapul; ..f fAA, an 1 tbe raiaaral
nf tieWocku tlio Kioi.a5;e.4. bal ktaa BaMB Ihoarwige la ajnount
Co*t?a waa atawi- at ll.? npeulng of tf# wee*. Maaaaak ralua "maet
BM at amall rariatun ?. Croaerlea bwn b-.ca fairi; aoi.fe. aad MtaB
kare mltd wltLou: 1 .afetial al?.j.e la dlher ilir vtiun. CotUa
waa ia tta dkr-cfoo 0/ kiaei pn ? a at'ar tba opau
la?-, n.nieonent np>al tbe lar e rec-ijBW as.l H.e eantlntiallv
iaeriaahr' at,.-U ia (',?? pial* Ikuj^ie*? waa kir^ aMB ti. ga 6ae of
",,-,t " aad " fWa ea," tha ??lei of l'.- lutar carer.-i,; lt: X^7 balea.
an.l of lh.- '..in -r IA.IJ7) bafe* Tbe t? elrfa of Ibe wtr k aaoou',-0 ta
a"7 .'> I ! al^.. agiinsl 74,i*? laal wara, 1:4^* the arenoaa week. aud
5l,;.'i '... it . nri-x ??liog S'-pt Tt. Yh? UH.il p.*-*;-*, al all ibe |rrtt
ataeaBept 1 i<ir 3('t,'>M !?l.-a, im inoreae or t Iui .ear af 111.4 1
b, 1 . ,, BtMaWMaawM BBM T7,J A bal 4. iui I Reafc-eka >n.
, liil.ilei. an inareaaii orer l.ial rrw*B aneuiajlanoa af 43^K
t?..-.. Th? laterreotiua of tbo Nar.' etrffjai* a.??.-d to aumaabal
.,. ,. laul bia4n?? li.ia iharef.m- U.-B aa a lalueeal
1 M tieai br li.,:.- la .i.<*o dtulai;, I.o.i'rnc. aa Ibe oovl aaatWa
.. 4, tbe aauiltr I Batnba BaalBBBk Tbe
, ... J, l.ot wa-deua bar.:
bfiu ia uio.e apuileJ re.|uoat, U.e bu;. 1 e.a d a.- M !*? ??? ??jd* bda^J
?Baa
In tValitt. tbe fJrst pirt ..f ibe aree\ wsj cliarsel-riied br a wblrl of
aaaaaaMt and aciirti; l.i..it.-ii M Bl a"' M aaaaW of lea
Bulioiil irf |fi'S.t by t" e IMa ir;. aad tlie pe.airaoe af
aa e?(ual au.nu.t of tir~-i?<'uli?a. I',. to Ibia Brae
uoar; had rtile.1 al BaaBaaM Mt<-,. and |uU bad
aeen u.a.:.- a., ..ara. 101 .W-iiaer- tbat aa im ra aa one rer eau.1 a da; hml
beea eia.-teJ for th* 0* o.' .4, laea^f a?iMU?fHel r d? uaraiixu^t . ia..aaa-a,
aiUaltulga bla* a? oui n,.l MBaa Wltb a .tea 04 aauiiot-ang
IbaacaiJitouol aff4jr., tba Trauwiuy |i?tii.rt.u.ail ?? laaii.ae.l ta acUat
tkeaWeattaaaaofioal, p. iBUBitt U.a burati of tua .ot. lo 4ap.Mil UM
a.ur?.-cv Wi?; Pn-tba aa-uo tu a-riaia BatBaal banka Ibara to ba uaal
8j? tba Uaebt of lb^ f..3.".ert-a'. ?l<'a?* l'nd.? 1.1- aapaaVMMataV
eaiue tWaaBj a-??e, aud buoyanl, aa aol?i fartbn/ wu Odd
aeai.ti.-a a BatM "? bi.tj. ?e l.ag bra.iua leaira
aad Iwuhne. Ii..>^nte-I boaJa it? o^.ha;..>l. au-i mnue, e...ier. a. d lo
daal Bhf oba'e ti^neial autetltkHi of afa.ra aaaume.1 a more obeer*al
pbaae. YU 00* draa-bae* B-fbe trni." la-ronnin'* wa* toaind ia
U>. Wak; cuenMua .J tbe Uwa*vi?.-i. atc. BJ Uk t.i??uleO w4a.ti.ii
bnaaiue kuMB U> a BB fa.of d baukari kal Bf r.t.^a w. o wara ao
e?itl;lKn.?^l b;aa.4, BaBawM ' M *? u' aa4MaMaaajBaaaBM
a MaaaWahfc ibarc oi U- proa.. ^ ut tkaft taal hu-.daalaw op..aatuaw
v*ra applted U> ibe peau.m pobnaai aaenaa. B-i.-f by B? mnidi. of
Ua ?*ek Ujcaiae ?aaf I'-J ??' 8*8 ?t BWaaal latea. Iivai.a be?4
nh aa ItW aa 1. I. ..??> ,'?-.' . ? 8Bg? w, m,.i aall tha
faii r?U aeroo f,.r r.new.1. M ad BMB .-t -el BaB agl cl',ler.L Tba
baak. bara heen pot in hctW.b.p- bi l 1 4,.;-r,t .n. aa r.iWte.1 ln tba
IllB llMBBir ~ Whh th-obange ln BM aaBvaMaaatlBlialaaaa,
aaWhtafMaaawbM aaa, aaaa ...rat.
MaaaaaayataawBtl.-*- '
ug laawaltalaiMMBaMi - ? ??
.la'ht aalaaattaaitallti. ? ' ":" ?' " '* "J
.,1 rterBag l- '"'?" "
.1...b ? '''''? "f ?"!
pttM tTaaaa r ' ***
of Keglaad aa Tnaradiy, aad ttrt Um of gTTI.aai atarllaf la ft? iiTKu,
Mm rt.a.tatad tba Iraaneaw, aW eaaara] Bka draw-ra af atabaaja ta aal
Taaea Bkair retaa fer atarilag to 1B?J for weg Mfia. aad llaj tor deauaaj
MII.. aiare perweaLarty la alew a/ tbo aarly MlBarlb/ ot a large aaaawal af*
?eaVMaoodatloB killa. Taa Bead aarkei ntade a abarp edaaaee Ib al Bm
deaoMlaaalana, nnder Bbe Ijrgw Treeaary bayfag. and a higbw kaaft af
prteee baa beea aated aii tba week. eraa wltk aaiaB raloM. af Baateeaa.
Beutbera .itate aeaaawuea bar. beaa araa, aaaj rwiraed toaia la gewa
taaaaBt
Taa 8taek BiobMute b.? ajr*?eerted a mm BMBf ?BBB] aa Bja wkate
Ibaa d.irlng Ltat we^k, altbwvgk tbea-e baa beea eaB-waat oaearreg la
keewallTe tbe eimteaewt eegleeereaj aa taa aafara'abla aaaaktlas af
Um baaka and Mi- tawly .'ereleaed pelley ot tbe Tr> u.ry DepertoMBl.
It Ib a Botieasble faet tbit diriagali tbe perl .1 of eeAlr* aoenf Bm
laprearatoa aude aa Uie rearket tu eataaaraBaely Ilgbt, aud It eea ba
aaailr aaderatoad, kbere/ere, wbM tba Traaaary aaaeaanaa IU
bBbBBM af eaatag naoa-y by parefcaalag Ire axllieau ot
beode aad anlUag aa arjaal amawal ot geld aa eaaiiaaBJi
wb.eB woaM p.aoa tbe baaka la a freer aad aawer aaBUoa. whr Om
laBjaaBt ot tba eu><* MarkM im M deotdfld. Tbe ealraeee la atiM
raage4 frora | ta T' par mbI. taaegh the raarkM waa aak wiabaat liar*.
actieaa. Tke adreaea af aoae per ot.t I-. Parata Mail Mtraatad graat
akteatiea. tbe reaorieat oaaaolidaBaa w Ib AUaaBa Malt aad Paa.aa
aUiaalatlog aa aoward aaaeaaal ia all tbrea etoeka. Atli.-j, MaB,
kower. r, aflar adranaiag abaut feur p*e eaot ta U\ feJl bae.i ta M
renorerlog ooly alightlg at tba aloao, wbile I'aaaaM adraeesrf aal/ m\
Y* aent ta BXjt The tua la Bm okber abarM araa fraa | UN
per eeal, Ua deaHnge beiag aaoal tapaartaat It Bertb-WaaB,
New-Tork CeaUal. I.aka rhaee, Boek lalaad, Oai?, aaat
Wi.tara Buea. Wabaah aataa.iee.1 ea/ly ia tba BaBkj "at aa>
cl.ned later, na tbo repartad ladiapodBaa af DaoM Draar.
Tbe amalteat adraaoe ra ia DolaaiParaaw aad BrerMn, HarUan! aad Brle.
tbeofb tbe ial'-r maa.f atnl caaaaderab a Bbmngtb .t lk? ekeee, wbea Bm
pneae iwlfeued ua laatertaily. PaaBe Mail K?l tba raarket taraageaa*
tbe Waaaaet.ana dartag tbe week reaebiag la aaogal aear!/ ?ar AaMarMt
tk&utmd rAorea, and fonaet k> !ay Mm ape<*il eard. wlBaf
ap froa 14 ta tSA, tba heat priee reaeb'd ln th? laal aii daya Tbe saah
ataot, ta-da/, haa beea Vwr'.b a eouUerattaa af a kalf om eeot or?r raga
lar, indioaWng a .lemuj freta aaort aeilera. Thaea ia aoAkiac aaw to a44
ta Uie aatrenl goaaip. Tba aMrket atartol of akroog tbia aairwiag. aad
db-eotleafVr raale a alghl yleklut; la a feaf eaaee; bak ag.ln reearanO
aad raled Bkroag theaeeforward up to kba alaaa. wSoa pnaM were w?a
au ta tbe etaauard ot Ue w.-ek. Tbe aataparaBre M Aa bBBW, b?Bk
we-kly aud daily, will giraa eoapleie ghewiag af tbe markei. Tba
week olo.ee aa a d^ealedly bnlliab feeliag, aad w tb a e.,.U.aatloa ot Be
praaaat ooadiaon ef ad'aira a bnllnat ipaawlitife career li aaUapaMaV.
Tba apeaing, bigbMt, Uweft, aud oloJiag prioaa af aVMka were M <?*
lewa:
OaaVr. Blgweat. I.awark. Oaataa.
B. T. Central a. BaBMB roaaoN. *J <*i ?ii ?|
lakeSnore. BJ M ?"?I aug
Ra^k Maod. 1084 ll.>4 BBl HO
tbat. I.e.kawaaetfc Weatera.... M X fj B
Wat.Mb. :o| T?t BJ ttt
Rarleia.?. IU IU IB BJ
l.auioa Laad t'a. *H R fil Bm
Weaiern I'nio. reiegrapk. !L !^ E? J
Bartb-Weatern.
k'.nii vveaierw Preferrea.
Mi.waoke-khtPaal. ?\ *\ ?** BJ
Muwaiiaeek8t i'aal Prefe/reat.
Faigc Mail.
Bre. .
Or.ie k Miatiialppl.
fceaiea, ilartlanl k bne.
PsaAwraaaBi.- ^*i Ba
(,,C kln.L I'entral. M ? | M
H M aT
... i* th nt Yi
rl yA i S
.... MB iw? a?t it.
red. 75, 1.\ 7'^ 75
.. ei au tt ti
:a a a a
.. ?} ?\ ?i ?
- m *?f ?, *i
llaaai'.al aud Si. Joaepa. K
Baaa,balaud8t. Joaepb Prefd.. H B B R
AaauM KiureM. IM W* IH
ABBB Mer. L'oioa BBBBJM- 6H TB ?e| 7*
Tbe Mbjalaod UtJe akewB *? hlgkeat aad U?Mt prlaM far sakhw
aMaka, Batted Huu-a bonda, aad goll durlag Bka we?A, u woll M aaa
BaaMK .jaalaUoaa of eav-h at tt.e iMea nadeiaeaUoaed:
-Tlaalag
bat 8at.
nigheat. Laweat O-t S. Oet. 11
P. 8. St eincon.l!!''!. Ib| ItH "?1
l'. 6. * 2oa. cou|?n. Un?. IU} 1' i
U, aa-MB, ..eipan, l<*t. I11 il*t
B. 8. S-Jiia. .o-ipoa. liltiS. II* 1IJ|
I'.H. ii"t. c.upon, l.l?ii. aew. ... 114, ll<
a.B.5-2.a.eoapaa. 1M7. U4| 114 l|?
t. 8. S .'"?. roupaa. 1U68. 1144 II* BB B?
B. 8. lu-tue. couuoa. lOui l?i| l?7l }??}
U. S. Ooir^:ey6a(P*ci?eaI. 11:1 III Ul 1;?J
B.8. 5Nl!!al . Uj4 llt 1WJ IH*
B Y. UkBadaoaConaolidafd... W al M ,?*
H.nea. 1144 IMfj ItM IB
Kne. 434 48 4k', 41
Late Khore. 8-1 W| M k4
Wahaah. Yi H tft 7u|
PuuNnntb. s* rrk B7i 6^1
B.nili.Weaiem. Tfl T?f il r?|
Horili-We.iern PrelerrtJ. ?7. I4| Ho'i II7|
&.<?< laland. H"J IBa. 1"* l?
tt, C. aad lal CaaBal. Bf ? ** PJ
Mi wankee k 81. P^nl. 5ti? ?J? ?| 'M
Milwanaeek St. Paui Preferred.. Ta ft| 74| 7.J
Ob.e k M.MiaaiPO.. *t ** ** JMj
Del.. Laek. k We.tera. I M M *H
Bew-Jeraer.entral. lo4 lu9 Ita MB
Ubioo Peeiae . . *1 r| /TJ rj
llannibalkSt Joaepb tJomMMI... 771 III ti ??
P.LBU.a. . MH l?* ?" K?l
Wenern fn.on Telegrapa. 74, 71 71 M
P.-ilScMa.l. <r2| ? g ^1
A :araa Ki;,re?. rtj Bl Bl kHt
g, .ailrer Preferre.1. *4 <\ *H *H
M. 114 lUf 114 U:|
Calrmin Benedict'i cloalag .laotaBoai at 4 p. ra. were:
>>3,r*a. Aaaeo.l OJered. Aated.
OBMaagtaad. - T6 iRrie. 4S4 ??i
UIOB Oal.... 421 - Harlem.I!:| IU
West,r. UnionTel.... 7ij 74*4 Laae 8bor< k M. 8.... V't K4
Uaiclt irer. 4:!J 44 filtaharrt. 8'? anl
V?.ekail?er Pref.. .'4| 65 Vew Jeraeg C?otral....lo<H l*Ba\
AdamaKi^ea.. Hj K.:J a'.^UiW M4. TU 7t|
WeHa. Pargo lit. - ??! ??rth-WMt Praf. tTT* tT,
ia Mrr. Ei. C?i 7a i Kaea lalaad.119 "'I
B. a KipreM. W *0*St. Paal...... 5*4 ?j?
PaetBc Mai. ?i B | M. Paal Pref. TJ1 7?
tiaio. P.cifie.. m 3B|t I'oledafc Wabaah.7.'| .?|
C C fc I ?'. 36* ViJiFort Warne. ?'| B?
l.'r.C.andH. k*5| lallUblakMu*. <*, *.|
0.*i bji ba? qni't bat BriB wltb alteraite alea al 1IJI aad 117,,
le.i.ling ratee baing 1 au 1 2 par eott for earryiag to tat A low? kveal
a for tli, time prr?eated bf an eipeetaUoa ia eome quArtera. that wltb
Uie orrawnt rolinta of Bicbaage. .pecie auy be eiportou befora laac. Ta
daf a beiaiieM bu beea bgbt Tbe AaaiaUnk Treuarar |.ajJ oikiOIOB.BOB
la etxn Inteeat. and 012,000 in calleu kon-la. Tbe da/'a loia nwa ai kba
(Joll Kt.bangeBank wuaj followa: Ooll eleir..!, ?4;.T1".,(?j, pfj
biUnoea, Ol.t;jl,J*; ecrTeoey baJaceea, B2^1S,24J. Tba fa.lowiag ara
Ue qaotaUea.:
imi.,1.112} IBM.1'7| 2:oO.
IUijO.II 1 .
Iliaa.Ita . b?a.lltj | IBM
iiijo.laa , i^j.i
3
?a
Tbe daya buiaara at the U. 8. Sah-Treaaary BBM
tJoW reteiptA. B1.2i4.:5.) H.) lurrenev parroanta.. 0?M,Ba 9i
-ebl panuenu. 127.408 19 CarreBtr baii ... a
...e. . B.ioJ.AJa oo OakBtOBM. 2C7.0VO M
Carrency r.o i.-.'U. I,l.d,0o4 5bj
Fnre^n KxcjaDke eliwd ijaiel aud atrorg at tbe fa1'.owiit' enrreal
ratii:
BttrPeit T<i-ee|iar?.
Hriiieh?aiera' ii.nlag blllaaa f-nn'oa. 1< BBf B> IIMK ll.-t'/lill
Coo.1 banken'do. . Psa<?l.vH 11? * UfJ
iliugd.. I ?', '1 l ? ? ?
P.ria (bauker.). ' ? ' I ? - 1 ? ???
a.iwen..'. k,2!i r..2.i b.01 * .
iailaWia. tOJJ 'i *'' *'}
li.ml.urg. Ntl BJ Mtl-t M
kr.n.iori.? U Olf <|
Bremeu. " ?<* * W* fj
l'iw..i tbalera.. "<aV :.} BBW -i
TV.e week cloee* oo an enay conJItion of mon. Ury afalra, and thoogb
at banka and truat eitnianiea tlie ratea are ajg aM ' BW l ent. jet kr?k. nf
M . -e i.eota ar.- uiet al tf. 5, and eveo 4 per c-i:t from dar M day. We
0.004* priraa cminereial paj*r at Iu to 12 jar eeot TLa bauk aiata?ea>4
araa a .ery farorable atair, reBecung ia tbe heaey ineraa*e ia g?:d aad
kvgal leudereUie moT,?ieiit? of tbe Treaau'y gireo aLore. Aiareaah
of kbe week'a moaemeni. toe banka make a ael gain af 05.1i4.alt?J,
whk* ralaea tbem abo?e the legal liu.ll O3.5tJ.40n, they b.Ting I e-e re
dacad ai,57?,.BJOb.'low Uie rexjire lioul laal w.ek. 1 b- PJBi moTC
nwnlof Uie week BaaaaM tbe disbtiraenient of a'i.^O.'.cO'oa ae.o?nk of
TraMarr operationa in direet aalea. aud a?l3.'>U on aero .nt of aaia
luMreat, tbe rec i|U forCuatorua b.dng tZ.QM MB 11,? f..;i.,..n/atioWB
taa ca.ud.Uoa ol Uie Hew-Iort banka at Uie Oa>a tudtrueBUoned:
f'et J. Oet 12. I "ee,*a*
(^u,,.eh>ii.jlU,3iO 02-??.:"? V10" TW.a:. 1-'.' 0
Bi^rie. M Ii.e. 1 2-... oO
C.r.-uiatlon. I7JBM1M 2T7.7,:>'0 Ire lAB.BBJ
..u.. 186,150^00 1 - . ? -i i ,. i p.lat
LcrfalU-ulcra. 41 idi,7 0 *5,T.'j,i.).J Iuo. J,i..?
The foll wlngaboaa tbe relaUon betwoeo the total reaerre ai.J tba
taUi kaiAl.ioa:
IVt. 5. Oet. !?. Piir,,-.-nee?.
BMrre. a?,"43.!?? gl2>l7^UO In^. e>: >:i AM
LBgilteudera. 41,915,71*1 <5.:."J,4u0 luc tBaAJBI
Total rea?.1Te... gSI.HiB.OlO O.'T. *47.200 Inr. $$jm$$t
Cu-eulidon. 27,0 I BM -I
t^^.u . lau.lJO.2oO 1j?,70j,30? latt i..w Ivw
T<>UlllabillUea..??I3 754.400 02K4472.W lae. *J,hVt,*?
aa^reantreaorTe. W,43<t,6lX) 64,:k-l,lBJ
l>e . eory in legal
re^rae . l.iT3,000
Laeaaa over le*^
te?/T?. ....:.. ... ayavex ine. ?.i.t,?r?
Luju... ?C9JtlO,:k?J ? l..il2..<?
Oertrji^ei.t Uanoa were qaJM aad atauiy throughoat, eloaag irm aa
Bivbaxuaof U4|to 1I4| far 1867a, PUk k ll.* > ??
OnVad. Aakeatl i.Je-e.1 iakert.
r. 8. ( nrreavr ka.M2| 1121 I'S.5 2.?a . ' U liaj
ba Btate bomta an aettre boalneM aii doae ,n Yirgiala t'aaaola al 5k}
boH. Tbe luiojwing are kiie bida:
OUareal. A.aen. ?> **aetl
Tamaeeaee?.. old . ?, ? ? ? ? -
TaaBllll"-.-*"** **l ri aMBhtaJwaWatBBfUea - ^8
Virnniaiia ol.: boaila... 4* 50 Mueeinua . |
Vi,,,,,'ao.'iew lK.?;a. M 57 MiMaafl Ba. H. B BA. aw a. BBl Bu
Virgii..ah..'? .?.??!. Ifia. 5I| .5*? -
Tlra^nia 6a. aeferred bda. lo 16 < oj..evt..at 6a..101 ?
U?ur*ia ia ."5 ? AI1l.a1.ua. ? **
tieotila 7.. ue? b..,ula... K* - BM, ... U lt. B BllB, - ?*
tierargl*:.. BMwlwM. ?0 - \ra. 7.. 1.. lt 1' l..k> <>. - 55
BartCOaralia. u.. ?ul.. 3I| 31 .]<* -
N . I., .N. ( . K. H l .... 45 - l.b.o (.?. I B. .I?2 -
S (??.,! ;.aK A. lHo.... 20 ? bliablgMaa,WU. ?t -
Marth ?.rVwI.o,.:.. .. U tt 1 V.lampaU,.U.B.M -
Nara,, I Loi.ua aur,-. laa- 1* B.T.J > U Uaa UM -
Buailbt'aroliuaba... 41 ? ,.N.?.< " ;;?? ?
rt.,..o..J?n. aadjulr 24 ?4,N. I ? ?'?'"? -
And Uie (ollowiou foi rliy Unk at.--..
Olhred. laae. . tMkwral Aaiee,
Bew-York.UB - '? ?? .7,
MaabaAtaa.MI - o,.?a .'.g iia
M-ieoaule-. IW 110 |Maik*.IJ? ~
? .'.iw UlkiMaMBa..... - '?*?
A?en?.150 - >boa.i..lL.at';ef.- 1M
C,,, .t?5 ? It'ara Kirbaag*.'27 ?
|>t,un .>l,l4 1014 fwatlaeuUl. ?
Tradeauien'a.kaaaA Hj Bi ataaaMB.JM
Bnteber.'aadDn^m'.. - 14J
Mereoaata- Knbaage... tVH ?
avea.nlb VV?rd. 97 HW
t'.miueree.llt ?
llee. BankgAaaociaUoB ? ll?
tVeao. - *?
Meraaulile.1" -
An.rrieaa Biehanie .. 1VJ 115
Paeille.l<*? irOO
t^aiina. 150
Ma.iB*. I?* ?
r?mat?aweal'.b."5 B7
laieaftafV aad Tradera .!?? ???
l'a.-k.148 -
MaawiVrl-tT" k Mer.-h UBi -
N I V- I ,. 1 .
I'eatral M.Uoaal. ? IM
Poarth Balioaal.BkdJ III
NintP Nalioaal.UB ?
tb Ward. ? tM?
B.nk oftha Repob!le...tlT| 11 H OtiBatal.I7B -
liauk of Nortn Amenca. - l ?4 ? U-W ra^bai.*..I IB -
llai.over. U a,r.ki:...A.raA?v. >* -
.I..J ? OaawaBt.AaaBBBa.9M lw-t
Mall.ip.BaiB .IJB ? I
A moderalB btalneM aaa duae la rai'r.ad lai.'. n ?t,l .. laia
pr.oea. CaAttTalPBdtoBBoldBttfti, L'.loa PuBta. M|| Uad Ota.ta.

xml | txt