OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, December 19, 1882, Image 3

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1882-12-19/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for 3

THE COUKTS.
tPHE MTTUAL UNION'S FIGHT FOR LIFE.
tBXXKO ? btop thk attornby-oenkral'b pro
CEKDINO AOAIN8T IT.
AjwrutifTit was had yestorday before Ondge
Arnoux m tbe Rupenor Court, Chambcre. on a motion
Baadetabebalf ot the Mntual Vnlon Telegraph Com
TjanT foraa order revokmg the pern.laaion reoently
?BRBRBd ?>y J?d8* Tmax to the AttorneyOener.il to
aaaa- * aaR far the people agaloat the company for a
Caaaaaaal itaobarter. aayaatl BawaB, Aahbal Crteaa
and raaxaaa V. Banga appeared for the motion. and tbe
Attorncv urnerai nnd Edward C. Jaiuea ln opnoMtion.
The wgument laated tbe rntlre day nnd waa not con
?hafxaj ou elther BaBB. Tba motion waa l.naed on tne
papera BBBi haaBM Utt AJtaMBBI 0BBatBl BB tbe
arplicatlon made to hira for Jay OoxJi and
Wi'liutu II. famarou to hBgtt tbe ault Mt
aaj. reya. aUaa al the t aaaaarytfl aaawear. Theecpapcra
-eateitlvv were ftaxd anl for the ABtaraary-QBBBtBl were
,cad aa-fcaytta hy laba h. tTotk aad B
Ihaaaa. Mr. WecTa affldaytt waa ataply to ahe
the A.ttoriiev-(;rner..!liaiUlven BttraetlOBS 10 I
appllcetloB made to Judire Iruax. Tbe auihor.ty of the
Atiome. fjeaaral fec ttlt BBadleaUea m hU aaaae had
BaaadaaMd Mr.Tnomna was fhe Btaaeaompbet n: the
raaaai heattng Ufore tbe AaMraay-Oeaaral OBtheax*
,,M?ati.ei maoe ta hta Mt JehaO. Moere, prea tepl ol
the Mataal Dataa Oaaaaaay, and a. p - Oreayea, tohaye
...nt baaraa aaaraal lha Waatara DbIob Telegraph Corn
man aa ttarafBaartae of tta eharter. rhaama i - Hob
lard aad XI rw.af RewTertcaad I
Bala, of Albaay, appeared aa eouaael for Mr.
Moore and Mr. GreeTea Al thal heartog
??.. Alforney-He,,.,-! :
api,-oy.-.ih.a..;^r'iii.. !.;;??!,;.;.;,.,'?',,, ? ,,.,??
.,,,, M Mr.
,,,?..?.<.-,?
.,.?.
?k a
? -,?".''
?'?\? , .
;
publi 11
? -
B M
'
-
reaatuafleo
?
,:, i..ii:,.-u,.r. li
Mi. Ra?all. lu eouoinai..u, uiain
Attoruei-Oob.ra. to bi.ng tue au -
h!. '.. ai.-.o for it Ua
-..-.,. .,,,-lnee.te.! ?
;,.t,.. >..,,, ufjl -
'ot - '
,,-;r";;:'::'i'..iuu,a?.nre,i,.,i,.. M
,aM ? bad uojunadd
U.O....:: i- .,- -. 1 -
rrvi.ou. >i
aella-ld he .yuipNthteed wl
lisve . a Icerapb couip-ui e .- ll 1 Wol
.,,,, , ii i ii-..,, .'
a ??.u..,.. .. Uowever, I . -?-":: Uiiu
i.ai.v dld not aeem M b. exaoilj a tl
fuairunicui foi carrylua ? e woik. i... i-oue
, , . i i,i |.,-, n ut;.I not niereu on tbe ground n.ut
{ ?'." oi tioluteaeou* if,-. taioti o law.butibal lt waa ?
Irau,l g .. i compauy bad noi leicuOea .,.
auil to a-tablleb li- luflooe ue, but bad eiup.oyed lue
: i.-_?, '. i. tu lutue eouutrj lo , r--\.-i.t
lr.au bclng brouaOt ;.1 ad. iue company. luatead oi
i t--Ui-.-eoi.il.!..!!.. bo IbBl
; i deieriuinea ou tbe law uud tb
hadapul.ed ooneJudge io aay tbal lu. di-tcn-Uou ex
trcu >i i" an tbei uud oeru iinproi deui
1 'l h,- aetmu wa m ?i ..:.-: uu
B 0 ,,.,,. . ) Waa were tue uiotivee whiob
i ??. iniiai..: ? i:"' k! '? k "' ,li,v'
luuip ir.'iu -.-i'l....- ? io 810.0 "-.'? ' ' I lt bad 0
foi ih. lanrp a< ot fi\ ag ibe <-n Ire c >|
aretlMrwitui 1.000, ? ibe b? datu tb. OruioIJ uu 14.
Sl,.,,i a . ... oruotblna H'uea tne atoek bad b
l u* ..i,.i , KialeuBe wnieu th( eouiuany o
.. of -rl.-"-' 'OO '. . waa ..... a
. .. ...i? u o. u Btatui. - tb. :..l
1..K. II.I.H:. ?"' ?
, ., it u.,- aa taflaUvu ol atoek I
''' *ay.
. ,,-,. aal >n 'J Uenerai
,i ne ttu.-1" ire unuersi
" '":
. ruoj -I.. u...:. n-pded ia tueaf
),,, i .a IdU ? > h lo er.o.i an appiiea
, ? . ? . r,., th. >..- '-iu i i-i,,ii Couipauy f..r
a latrielian rterl
'ibe atiorai v Ueaera I U.< uot expe. I tbal I ..... lo ....
. Joug ''.-!>' lu ibe cij...- ?: oi .-i idg 1 ni'
Bciiug boa aa au ad\ .?-"? Bowevi aiuiwtbequei
Uou baa been put.lHiil aay that il l aball b coiivlueed
Uiai the .i leged ": ' oea "v ;'"' '
i .-? cbaractet ?- ibi lll< c il
ol atoek by tbe Molual - ? paay, 1 aball
pe:iaiiii\ i.'iaiii peiii.ise o., i ? brlug li
... iui . ln ibi con lucl > i
j. i,. .?. one liibitnit1, i - ? m .
, . axaetly tbe ? ppoa
, .,, i.i,,,,., (. a, i..w afti .,'.. ui.
A VEKDICT VOU GENER1L nsK.
Tbe BttpreaM Courl yeetertlaj received tbe
MMBtefa 11 llrowueli, r, lereo luti.e eaae ol BlUCkttU
,le aud W ll! un.-i.^aiuat I'iiii.o-u B. 81 ? putl.-i
?totbesun were tuuxiiy baakera aad bi-ukere. i.oir
jiai'lueiaiiip l<-r.i,.ua-..-.1 1) ecaiiiei 81,1880, i., | ... .
t*aa. biaughl aaiB nlalwlng 888*320 1 ie defeudant aal
up tbal iiu; beoha uf ine8rmUadfeeenBUeawttb.ee
UUaaai antl fiaaslalaut ratrtoa, and el*uaa*d tbat a large
babaaea waa due bmi. 'ibe rafataa Batb laal tha mm ol
8104,808 88 Baal beea tmproperii eluaraedtol UatoaB.
Firk: t..at Maekeiizieuinl Wii.iains Bad ea- u Impropi : ,y
eredited tbrir eeeeoata wi.n ?-4...)t;o; tbat there waa
Ou- CBatea H. TUw 838,083 73; taal Maekeaate
aadasreadrawa bis aeeoaal 87.11:1 t.4; taatWUllama
awed Baa aaaa 97,083 04 aad ibai !*::*.< >? u? ra Iway buada
reiaiuod n> BtaahsMUle aad WUluaaaa were theperaoaal
ju.priy of t'nutou B. Hsk Jtadgaaenta wereeatared
_,.latagty. T- 8. Maibaiji wa* eaaaael fonhepiuin
I Wheeier II. TVckhsm for tbe defi-ndant.
,-auit iu tiiu aaaa baa aa bapartaal bearlag oa the
, I . ralaa Oeueral PUk. baard on aome
; tra i I- tbal auil Mr. l-'oggmade wlhl
aml mjaiaaa rbarga, ag^'nal <; udprocared
aoorderol a!:." againal blm ln hia aoaanee. ga>nera1
atenedbaekto ui" otty when b beard otit and
[bt* a tilirar auu eoavtuelag explauatlon oftbewbole
Mr. 1-oKii tmn adiultlrd taal bia anll w:,., ta laet
luapir-d bj laacieeale ami Wltluwu*. tJavtugapoor
u,.- lueuiaelvee. as tbe report uf lue r. i- :? -.- *howa, they
t i anuoy Oeueral fbik aad glre him ad ilu iroubla
_
soi'M) viF.ws riit'Ji im: BENCH.
Kate ll.ii.liu-i'ti began recvntly in tbe su
i Oaaurt aa acttaa agadaal BeuJaiulB Braleeinger to
re.-iNer 840,000 as damagea feraa allagedbraaehol
pr ,'!'.:?<? ol luarr.hg-. K.e was ea.ployeu m the f:>. ioiy
ewiuafl by a tinu ot wBtaB taa dafaadaat ta aald to ba a
lueuiber. Sb? aMe_jca Ibat Mr. Setil, s'.!.H-.-r gaYO bet
I ,s. praaaaaai 8aaaarry bar, aad tbea batrayedaer.
Tiie deleu.lant deule 1 that he e\ir promlaed to marry
taagtrt ibe aaaa waa trtai yeatcrBay before Jui.ge
Ut: nM . v...,,, u ehargbag t mjui , ?a.ii:
,!., r-la souietblUK lucipie?ibiv aad abunt tiie (>as...
/. aaatutbuel ua aol ? rrj (rerolting aa are mauy
ll- - . ? ' ., bt mg il ll ',,!i- I1S. lt u
it taaeonuaanlty ^i;.'u U oocaa aome
t_.r!.'< <..!' boaa ? ? ' un 01 oiii.'nf tbuae
S?i:o Oel eve II! IglieilBg vlee.cr la eonceaUug !!,, BMIIUre
keajtt, iu,?! la niiner wise aor aale. raeoulytrua
- thal whieh s-,-k- t ?? tratb below tu. sur
la .. ,,,i ii,,.-. itab al i i raraove wnatladangeroaato
tae pebtte bealta aad atural* lataa if isa ver> pitlaole
m e. tnat or taeae *.-i:is amp.oyedai wagaabarely
adeqoata for ?aeteaanee, aans?ade<i by erery ;
t atkio. 11: i'. a, another rery aad taia* to me aboal
tbai eaae, ana kBat ia tbe law aa raigar atmaepaara of
a II iy wbieu ru:!< Ihraagti h, .md the i .,
w:iu Mue. fexaale vlrute aad boaavr iiav, been n ite I,
ke.en >?? txuf bawa aiade to the weaker aad geatler aex
w. .. ? mi . bsvlty, aad evan brataUty, whlea ara
, . i.g.
1 .< juiy Bwaaaraated t<? artag bj a aeaUd tatsaaa.
TO TE8T THF. VAi.lL)ilY <?F A FhAbF.
Jtalaa V..u Ueaaaa, Ib tbe Coarl of CaaBBMO
1. . 11 uaallj giaaled a uuaiparary aajatbaaaa ta tavet
*>f be .Me.rojioiiiau EteTated Kaiiway Oaaapaay io
*.:...u .n; tha .\la.iUai.tau limwuj <o.up.lny ilu- X.-w
Oerated Bai ':>\ un! eertaln ateek
I t taa JfataaaaaUtaa Coaapaay froaa praaaeatlng
au> aah io baal tue *a i.i> al taa aaaeoded .fnw ?' Oa
t^ ? i J.', 1 all. Tue purjiose of tbe ,u-.t i. lo teat tbe
ValldByaftaa aiuej.l>d kaaaa, audlt ls a*k,-d tbat, to
ir, v, i,t u niu.tiplieiiy of luiK'a-.l.ma, al: other auiu for
t urpaaa abaata aa Btaj <i Taa nv lon to coatlaaa
th, i iHiai tum waa argucd yeaterday bet.ire Jail?e Van
Ho.,.... r*ranala <'. auwiaw, t.>r tb? platBtta, nrxued
1 -..-.? ri.'.u-l Ueiuam-e.-i lu tbe coiupiainl was piopor
m . . iii i>j uiur taa icase waaexeeatad tks diroetora
at tb. t uiii.nv wtn- Buatlto to lta latereeu DandDaeV
h- ifietd,brt.a itataaulania. ar#u--d tuat all tu. pur
t/-?>? ot tui.1 auit waraiaily B*et oy the auit bttaaaav
Viem.- (.ourt bruu;bi by tue Mai.usltuo Compaur
Baaiua; tue oiber iwo coaipai.iei- aud oibera W have lue
atnended leaae deetared valld -n* .^^n inlnScfw? re
teranlt Jnatlee Lonobue had aranted a^InJimrnurn^ ^
au-atnlng all peraona from bringtB*abfwi-? _?, rc_
aar^SVlea^Tr^ FS. S &?
COURT CAIaaOTAI^MOTtlM 1*
aaaaaa fRWR?-OiuaaBa8-BaR1 *iJaHjxTO 88.?
endar ealled at 11 a m. -Raa 8.13 i.. - j m MH, 4 ,6
49 4t 4'. 08,78 81.86,84,06, 100. 1/0.'???
170,181.187.11 __._. neld br Van Vorat. J.
Cbbbob RBBaedy i?i. ***'?*? WuB hy Barrett. ?_r
aiTRKMK <'otNr-a;ii:-'vn- a?t,'.,;'?;",:, *i... 1841, ?*_
No* 1487.188X8108. lllf ?_* Vr.^ --,,;. >,-aOa. PteBeM
?l-'? 8X81 2884 "118 2187, l1*!". '? ? .
ipt so-eniM Avrnne llallroftd lotni*^ pomlnlck aot
i-abt 11 Hei.t i.v iMaahaa J- oaai aa,
i.pvrieb Roaayca-aaaar. wa_ BBXB,4X7,171*.
1'abi Ill-lle.d by l_trr?Toore. 4b.- -ea, i,?. 1878 84BX,
1872 14r-3 72<?, 2320, k44. 2^tvt. fl?8, Auil.
1M. ; 124, IB98V 1BW.X888, W?8. ,, ,,r, atbarla'
^BtO.'W-SraCAAL TBBat-HetB hy Arnoux. J>
No 1i.1v ralendar. _^_ _A_ , nrid hv Trnai.
hirKtn.m . ..1 -ri-TidAt Tawt-PABT I >"_7, 436, 223.
.1 Noe. 021. 6?7. 800. B'JX, 828. 680. i?*.'
710. aB8.ei5.Bul. 26\4t? ...n Mp 40:. '13.
l-AR-i-ii-HeJi by RbbbbIi. Jj->" .,-.,., 4:<T
34. 34 1, 434. 155.44*, 851.408, 504, -? -. :- ? -6 ^77, ?.,;..
1-AIU III nebl l-y K.eed-.aj.. J?M?a? ? ?-?
BJC. KM -.1. .-"-. I"'- ?'?'?'.' ,,, a ?r Van BoeBOB.J
-.n.'ar.lat lia.... _ ;?; ?,-? eu,id hy BaaAb. J -
coau< Ptaaa raiayt. Aaaa-rawx^ .:4M4. .r."
Niaa *?* lM*
??- ^.v-.?"i rrStSS .???
i^Taa-^HMdbyC.X.B-r.C.^
I'an-udar for l'e -??ini'ti.
MB-colkuas AXi^cAr'Ais W1LL1AM8.
C.ailHoner CoRaaae --??-'? *?*tfg
^?^'^rna^afthSe wa- mnch inore mnnei
.'?fv;:.''':::'!:^,:--t-'^;.':
rsw-a
fe,^7?.a.&^ 'f'
;;'.,r:;:r |?
.. . iiimiu tl
? ' tn Li- . 11 - " l '""" " '
|..,'.,ilvin ? 01 linancea, whlcb woaiu
s the city eleari atteeto.
MI.M.s .\\!> K/Jfl.VO.
? I
?;-],., j ,?.-.'...i u-ai -actiona b1 the Mii iua 61 i k
Kxcbi
bowcver. wi 10 '?' al
1 "5 ai
r aUraud * '? !'i".'1" '
1.75. Ihe . ?- ?
Iy.
-
.-. Y
.vr - ' '. Ba
-.-?
- - - - , 1 ".
.
. ..; ? . I,
300
.111 .... 4
II : ;',.'.
.
- ?. . . :'.'""
?
. ;;, ,
., s . || ..
Mkl
. 1.10 1.10 1 10 1.10 10"
?
.. , .10 ..
" . .. , 1.0U ... ? ?
^"?A!-;:"V":i. ti''- b.U !-.'" tli'.' 9 B
Bnkth. . loo
? "
. ? a fl 87
. Sbo '?'
100 600
14 .: i ?; . , .
>rl-nia i..j , l.o s
: ' " , 475 4 7..
aj.
'
17 ./, 1 2.3
iu?,.
I'BTior.P ? .-'-. . !? .. i' ..?-: - "? '-:.
I .-? '?? ' .| 3 ',
wVatuVbt:
t?:. .. . K^UU. ? ?' -
??Buyei 15._.?
( L MIA'O PEICE8 Of CAi/POV.V/ I
- .- . lacn . 'i-i day, Dee- 18, 188Z
.A.
.,_.,. 1 ia Unle ai.,1 n- ,[. io.,.. l'. i '.
::::v.:...:::.. , h Ma,-,i?.v:,.i
. i : ?
i ? ' "' ?? , :!;'
. -"? "Pbjr . r ? ,:. ?
. i i.?? . ;
..:? -'C
.. j, i ii-.-i' i.?
ni. ... .. - .,1 ?
and fiirnr. 2a, ',? -;<?:, loo.
i , .i.i i...l:\fll i" 11"- tBIBOBB.1
TOMB8TOR . \v.. 1'-. 18.?Th* VXeel Stdemlne
ianuw lookiug laei im '.li.naii- ?ther roine of tbe
luiiitiatonegroiip. rheore ia ree-miHingand hiah
graiie. Noi iuucIi on ia bciug lakcn oul ol I ie
loinbstoii.mp r v's luiuea at preaant.
1 , tle li.M, ih ul i kiiiA'.'iit mr iiiicl with oru
? i\,,- i . i.a..! men wi i booii be iucreaa I.
Tue Vixnapumpaare workingwelL
\ bxk uaiou ol ih-- l'eal'n l iii.'- at I.ui- (11
T.lie waa - ld ou Frid ?> :? r$30,000.
Bnlll. b ralue ! nl ?? i 1,324 10 wa reeeived Lo tbla
elty \.-i rdaj r ?b Ibe ruluea.
Bodie Conaolidatod eaperin*eBdenl telegrapber],
Deceuibei 18: *' hiomeul 87,280. Palp aaeaya
avoraged 887 pei I
fllimitj.
t M1E CONSOUDATED MINING CO.
/\ M ie- ..?? eiv.i ?
.',ii, i
A. W. Oll.l.. preai.l. al J * bOI K ?-. i '!> MCretSXT.
.n*..r, .',?; Broadway, Baw Vork.
{jjoitbnri (Poobs.
J.S. Oonover?%0o.
11 BIOBBBte AND M AM'FA'-n'r.Ki'.s 08
FINK GRATEB AND OPEN P1BI PLACK8.
ini.il akt IX arjufjaj ,hokk.
niKK.T IKFOB1 EB8 08 TII.E.
BIIASS AKDiaOKM,
PIBB BBTB, COAX FIODB,
BKXLOWfl AND BBT78BX8.
A BPBCIALTT IN I IM: BBA.SM MIlKKN-'.
FAN, FUl.l>lN(i AXD 1SANM 1'
Ni;\V. C1IABTB AM) ABTI8TIC DKSIG3B.
tVAJtQI IBVOICE 08 1CNOUBB AM) PBEBCB
ll.\- K8 JUBT BjtCKIVXD,
lll.i; PLAQ1 : 8 IN OBEAT VAHIKTV.
01*18 kvk.imis r.Mii. JABTJABT L
30 WBBT TWENTl-TIUIJl) BTBEBT.
(Coruorattan Xciiccj._
mu ibtbi trrori- rxxxi <';.! axrxa, i
. II V ,'. NKW-. OKK. ,
Ba ST. MW.loU, Dee. 7,1883. >
SEALED PttOt'O.SAL8 will be reeeived bI
tbe ofllces ot tbla l)? arfaaent unUI l2o'< "<?? ? ->i Wag
ceanay, De eiobw '>' 188.', ai 'Aii:i:.!in, ? d plaoa tba pro
pnaal* srl'.l ue pntillcly opajed aiul fea.1 im ,
kltlou of .'ii'.! ?W(-e;u,| mu ... ao I ?.-..: b >.->' ,.,:,-. ie.1 ln lta
Cily ot ?<?? . i?.k aml ili-in-i.,1 al lus eavaral dunt/ja oi
iliiiiijuiiic i lace, ut tbe iie, ?:( ..m of -lieet Oleaol i* 1 ? Hji,|
aar, from i he . st ,:*. uf j laaa ?
iHMit ri>i-.wi.n wUl ii laadi f,.- dUtnbatt?ti at thia ,>rdofl
caaay, Oeeamb. VI I8s2.atl.'o'cluok m. l'.n tiirim-r
de'udls ,ee L'lfy Heuui'd, COBlea of .ibieli i.n i.e o lUtuml at
No. 8Clty IUU J. .- ( ,:.:.. \ ..
CoDimlsdunerol Mret-t Claaalnf.
lu-.i Ainvr.M >-i BTBX*T CiaAXUtO, )
iiiv Of Baw i'u?k.
Ko.BlCiiAMBr.iu.ei. M. 13.1888. S
Tbet.me lur n-ei'lvinir uroiHMa.i f.,i tlu .,lmv,- ra'-itl'.n.M
woik I, brroby XTI -Iii.Ii ,.. Tt - i . , . i. ... m-u.
Bt 18a'elock aa., aad rae dati f,,: tb. coou&encenieut ot aald
wo:k is heraby dealgaated ai Peb ?
J H. CuI.KMAN.
Couiinlssl'iu.', of Htreel C!e ui.iil'.
CoBorincrsiiin iXolicca.
Ba 81 Bboab ai. Bi ta y.jbx. _
I>e, 18, IB83. !
L'HE firm of .1. C. Atterlmry & (Jo. ia tliis
ilay illasolved by mutuji .uuacul.
J. C ATTKUmilY,
c r. nt. i ro
atafr*i*9a (Tfinncrs.
IrARTNKU WaMKD-Ab in-iivi orapecial
A puilunr tliat WlUlBVeat fl.-lliHji ln BB ? -..
Ui .i.-.:..!.ui ig uu.-l;.. ? laaalraof a DUXJABB8U i
N.i 3 laik BOW, -?-,,?,.rkClly.
Balca od ^nclion.
MOBTOAGE BALEr-JOHIN C. LYBT, Ane
U,.uw,r. WilJ ?e.l Wi-.I).NKeliAV. l)ao>uili-r'Ju, iBsi,
ate^t iiro iiiAay. at 11 A. il., all tl.t f.niiiti.i.. ?f j i.oioi.
iiv ordai of A-iliii.i. 1- Ul ii
Attoruajr lur Mortaaa-aa.
Jnctmction. _
For Boya and Youns Mon?Clty.
ABCHOOL Tuk BOY8.?Prrrate mitiou,
alteiDiiiillH Tli L_
CEXTRAL PARK Mii'?n!.. Enaiiab and
riasab-ai. r,l Ka.t 7-nti.t . raapasM -ej.ie uirer 1".
Tborouxh preparatloa Ior colieire or baai -? . rclrcalafa,
a> .H-iilr.-i i'.-v i.. u lii'iiM.ir, Prtooipal__
31, . ,.1 LKOIATB IBBTITtJTB
NO. 5l-A>l'TWI-.M Y -8BCOND -i? .oruer of rtrovlwar.
Tweuty n.-veuth i.ai.
Heretvea all aa'i-i aml iiie|>aie< f,,i ..uirire or lms]nea?.
71,,.., Koo?i
?1 uj.iii aame floor, Ua t. bvb < ?l,e ' aail well -.. n". ute,t.
?.,?, .... work a. \.s,,iy ComaUtU ? U
brarj. ? ? tten examiu ittoas, - i--.ii,
Ai.uuiil Kepon. I'lreujaiaal ? - b4 i:.,i;Uol[ili's au.l
Um !'! ,' 11 M - i >i,', .i ?? ______
AJEW-YORK Mll.ITAKY ACADEMY,
roan erASHiBi rox b. y
I lal< die.ll it.
Pnrerliiteii.leiit~JollN li. II A VS. U. n.,
Ul r.i'i.N ? bKPT. 4. 18H* , ,,
A r-'niiliii? Br.hool oltha blaheal irraK wheea tarea.B?i i
rnd.aadscrupnlaaalr toUowai.ts tn m > i. i. it n-u-iva's
tl.i- luUMIerl ul voilt'l bv ..'.,.?? ihe wlll by obntien . .'1
liiei. . !;ni'. i.- t -,-., , .i?iMi: tbe?e thren-rrait
,i. wiiU-) tiulo-'fir
IV, l\ |,-,l' .. ,,n
Hltuatednn u/ashinxton H?il.it ten awUM aptta
IM Slii.i \\."i i ? F.lev.ii,! ll" 11 t.
1 th ?l. : ? ,. . t, -. ? . -V !l Iti
Oralion. Ilu , tattiearnvalofaiif tra i
rebeaatifnl an i bealt ? ? i < . - nlaene - -?.. n
aiaadioa t i? ?' ?' ' -inrj tiv> -r
roundtor.,an- n>u foanrt tlont '?'?'?' t.-'in-i aaakeaftaa
Ua. - i: ,ii i.-i.iiv li i n illaa __,.____. ,
i hen . . i if ..? i ? i ' - iu si?i.'i *B1 >?
*W *\>*^ "?"? ?'"''
i-i, itnda
H< i- ? I - ? i |.i I s i l?)L
', !-."i i .?? i ? \ i \, i -
PREPARATORY RCIIWT1FIC SCHOOI*
i
?-le- . .-. !..,!?
J.I '!?? I ? , U "" l ?r.i" 7- ...,?. ,,
i a N. r,l iTJ.ovwr ai
ITnin umurtkli
IJ ii
ib* NV.uAklB. 1.
Tor Botii Bexe-?Citv.
Vfl ;s VI. \ ci.\ ?' -
.'a i !? ? md
1
Art :
M|;<. LOT.7I8A 'ii.'i'i.'
i
. .
. i'i.
rA_i>
Fct id I ? Men?Cooa
Bi.r I's
i
IJOYS itii-l YO el ior
I > i ?. -.
i .....
l>
r .
/ '? . . .??;; Il ij. ?? 11 i ?;..
V 'Ior
.
I lili.H.
.
HH.HEAXD Mli.i ;
. !l .ip
V, a. M.. ? j
I>1 KKSKILL N.Y.l
l i inrlpe!.
PAli ITUl'E.
?
pEX: s. \.\ AXIA &IILI r.\i:V ,\(!ADEMY.
';?;-.? 10 ' >?
UOUGliKEl i""J - V. MILITARY
i
Ui ? i
filTMlUT MII.ITARY Al'ADKMY, Snniinif,
)> .N .! A. I lll .> ".. Iti.I.I.II. ?
.,'.?; lll,
i , ? >? Y< . .
i lt_
rVUV. \ ! Scliool, Y.ii-1 .i ra, N. V.. in u ?
J i He.lltil ul.
, UOI'KI
I I: .
'?? "
... II h , ? ?
i.i ii.. n
.....
abUbfl PEH QUARTERFOUYorXGMEN
Olil.l \ - :? ilOYl ?, BKD1A 'I'' n- ? .
b'U , -?| ?-. . ,. n 'lHiitui , . ? ... , ,, ?
?
I '
For YO?1? -"t-i'! ??Cj :."?
_pOTT \Gi -i l ""' ^ OUXf!
V I.A ' ' ,:
.
umi i.uukIi work -
... . ? ai ?
,.i ?? ? ,i
t bREW LADIES1 SEMI.VAKY, >
I / |. ia
il A i
t lOLDEX HIIjIj ^<ti. :? !'v for j otiiii: lailii .
I X ;.,.,j i,.:.. .;,n. A
HiiMr. IXH I'I IT li. foi younir, . Iii ?, i any
town. S. , itiidr. .??
oi?u- - ? '- ? ' ' " ?
Ml>< |.I'I.F\'.I'.. - i- ?? "? Iiu- nnil, l':iv
Hndsou,
w... " , ? ii -?? pt. I
VEW-CANA VX ISSTitU'i'r: KOK YOUXG
J.1 LAU1K-! titieri u. -t li i< '! ? '? '" '*
Artitl.
.. ? , .,.:,,, < ,i:,n.
For 3G.a Sexei?Cj.iivr/
4 FAMII.V IIUARDIXQ SCHOOU l' mllea
j\ tr ..,!.:? i ;.--iv-i .1 ii, ,t i i -t ^'a.-a.
MraU. C. Mu .-1
|?ni'KI.AM? C U.LEGE. - Nyuck- on
IV i:-, - ,. Both aexes, .-. '?'? ? "
i..,:..\.->. ... '-. 'i _
LjOUTtl JE1WEY iXfiTITI I"'"
a~? BIU , .
. imate ,1, ld;
i-i.. Pri ??
Miscellareraa.
VfJOOD SCHOOL?How tofind it! Stata pn
..,,.., .,...??? ? ml. wltb
.,-:,. > |i, !,, 'i .!-. I'he ui
?
i uan lanarar.
. . an! ii.u IIIki ul Iriiiiruiatloii li ;
i. I ttltOK
-
PARENTH SEEKIXO B('H<K)i.8 i"i U>ir
1 , UILDRER will Bnd proap- tnaeaol tae REMT. eUbat
.. ......
IOOL ANt' COLL1
desUrn. - irtsuta In aeta -
I by inai , It eenia fi
lii.- I-.-- achoi . ? inrnl bedWUATli In!
j -
PIBCK * ' Tl AfHEUS.
I .,:,,, .:,. rtulidb . Iiroadway and l4tb-aL,_Sew.iofE
Dii'iciit i Tuabtmn.
ALLEN boUWOKi ITS
MOIIOOL KOK BAXOINO ' n - . -?;. no.
Korpaiiii olara eann foi t-lrrular.
Dadwertb'a aew Lan e.a wiii n?- ??:. ..i-,i. i i
AI.I.X. MACGIIEGOITS
H( II,nn. POU U V N'.-i V,i. lia K ? it*
t- ... - one. rery daj il ira,_
4 1' MR. TRENOR'.S, Broudway an i 3_d-at.,
.'\ ,--,.... niomUig. a tu., .. i l .-?? ..."!-? .i?.:;.-. _
IaEGARSlo'Sc ., -i -:i..i:iii' ii'-'i'i ?'?' iliilv uml
" Monday andThuraday. a.:.. Bt RUndard iiaii, ;.47i;
Breadwa].
I) HARVARO REiLLY, Mnater i.t'liiii.'in--'.
| . n,, -,. - Tth-af., ..|,....ir- Wii. Hotal,
,.-,,- 1..', ictsJ. u
..: Vewpurt, ll. I et.i
(Csa ...
P 8 Bl
(UacQcra.
\BLE .ind tatYoraplwhcd nrofr?orrV tBtora,
(Ol.lll,
| I ruUNd \ ii-:., a.i B ad '
1 aa, bera I Blon -n'tare, _
'PEACHEtM WA.VI'Hi. I-.m'Iv I Al.'.V KOK
1 um Woot aad eoBtb Vaeaa fsaoA ataaap
for appdea-ion lorni and oni -Pubili Kebool Joarnii ?"
NATlOSALTEAOHEKB' A il ... Y.ri.NCINNAll 0
filnattal JnGtriimciits.
;Ut<H
Cauteiaa
IlEATrV'SORiiANS, 27atoT)a, 8125. f,|:
) ?.j7 ?,i. Paetary runnin? daraad nia-a_ <-'*<-?'
traa. AAdreea da.n i ki. t BEATTX. WaablugMBi -^
i INDEMAN Ai BONS, 92 B -*.
\j na r ? of taatr Palaat Cyeloid Plaaaw, aaaray awa
ttinl lu Brat . laas.-rde. f"t BBM_____________
PlOUOOillS.
V'l'IR'i:.
ha ,,,1-v.1 i',e.i "-r lo, )---'. al taa afaaa af tta
I'ant a- l'vatila I'oBI auy '?> iii-lliaiiea on AJTra
. ... 4.41 . b -
i ? iirrt ?? aaie io 'ne:.. ??( all ui anj parl ..I dOO ut li.
. "wnrulnglon uud hat_ii.uu- luilroad blotk Iru.l
' a lir'om-Viii-s at Uie loweat pri. ea n-t exea -elnir par. I" !??
,?,,'. rValOi W!llbeu,..!.t-.|. II.' l-a '"" '?
a .- aud ,'*? i " ??' b. i....?'? erUB-ai i a
aaalaved. ou aad ailor lu Jaauary .--:.
Prwoeeieabonld .ooutloraod Hropa I
.Iri.'/ia '?> iinaiiatou aiel l.n tliuor.- Ua - 1'J"
taiUUiatca,' aud aUUie.iw-.l io
LlbPLl '. ? l , ll : ?
311 t nealuul ai., 1' noi- >> -
Drn i?>oooo.
ghS -Ml., riiin wliit.' :ii..l BTOX t'ur )..til<>r
??ta ruira, retoralbia Iuiatah, 8160, Moiiunte *j El
aiu.u.. hlegaut Lu.lday piuacuU. A>t3a>aa taaXBBI 3 Oo? 611
akaatdway.
BEAL E8TATR
Baw-Toas. atawdar, th^. i?. i?*2.
Tlir followinir 8788 tho only wle laabl nt Ibe
r.xehange ul. i r-iom -o-dar
/?? /.Ic/iarrf r. Ilarnff.
1 .<-,t..rv !>r?wn ,-ine dwellli* witb tot, No21 We?t
jMt.t-'t. aa. o ? r,TT.,t afadtaoBsva. lot 17.tl _______
afBLllt 4 l)FI,h. MB8
BBCOBB] D ut.Ai. i BTATB TSutSBTB?B
BBW t.,::k itv.
ti'an.i-t. vnr.i't alae a a OraaA**. >~ rtaal aatar
i--)-* li t ? i. - ieii aaiwllete DSCea- __,__.,_
i-Tuiiii.r-re.i ? ?? 8:1.500
FlBdl ) -I. ii .. I,.-, u w?, V xlOO;
Barj i itiit-au to i-nr* i J MarnuT?d... a?
Ititli-l. a a. 828 I e,,f \. i ?..,-. 16x100; W II
Dana aad wtfa to M E Botdos ,. - 6-^
waabtnirtoa-ave. ? a eoruf Jseol.-it, uSxlOUi P L ? ,?
itaaVny aud wli toJ MulkstUaud . BJB
?ei ' ?? "i. No it ... MxlOo; H H ABibraoo andau
kthartoyuargrtrva ... 11.008
41"r' - *aB? I" ?_ ,?_,
J -uiitb 84*800
4l?is j ..:',?. to J u Lliuiir- _______
aaa a -'?,<r"
i. , .im- ve. No884.'io.Bx87; l A Hubv-y aud .,
- ? - 8.Hl. . 1.,0
- ii- IM, -; || v. ul Levinalon ave, 17.6x10X8;
i.i'i. A ,Ui,?i, aadbualauut to O n.-.t.-i 1,,.."
Dth-avn, He ,.,r.,f -.ii:,.,.. - 0.7x86.8! A
JI'J^l.'V tfl J M lltg.'i. . i
er f, J.iiu.ri i > II). a^ ev to Jamea H
B i ??? . ?
. rtjr; .. i.itata i.??-... ? auate Jaasaa
8 . .--. . . 1
;.'... a al
i iikh . . *
Baaie p opartj fiinntai aad aneth it exei etora, ,,____
. 11.. ^o
... i. '.in.-.,) ui I
. iii-:. ?, ., w, i,.'i..,\ -. 6o.il ituol lOlaat,
?'-i riiunti ... - ? r. ? ai-. ui" a i"
flMU . .
I II. II.
ii w ,,i |;.,-.. kei -i. 2 .i,... I- I;-, iluo et ul lo
A , ,...-- .
. -,.. ? ? ...... i;i ... .i , lo AilK U
tli i :. ..- . I
! tC
11. UO"
' J . . .- lu
ll l-'l-''!ll,.lJIU . 11,0 "
- W !(
im he , ,i . i u auolher, ei ;utv
8,000
. J v
l
?
. ... 55.500
i loi.i .1 ..'??:. ui . i ,:. . J Duer 10
% .. ?
A
'.'.-, I
. M
7.0 ('
.
?
i .,, Ui i
ii . ? .
Cil|i lic.il tf, . iiir.
t i. HAXUFAC. I lilNG l>
.' i , - ?? !
1
... i\ '. .1," i . rui
I
?
I . i
.ii it,
? j r -1 - ..i.i. uu ?
I
. . tli .
Q/?( ?f I -7 .-?.-???> i. [1
<JJi I M MI, i,ni '
1,5)4
Anctisn Balti of lic.ii Catau.
DUIAN II. MULLER, Aucaioaecr.
A
, x>-. i ? ? ol .;?,.?? un
. ii Uuli. r ' uu l ou ou THT7B*
DAY. D. - - nibei
-,y ordoi ,,i
.
r. e extra-aized (oar-etorj i. i?: ionae,wlth thre. itnry
? i ia i i, rthweal ? ?
-
? ?
ttrooUnn jui.tm joc j.i ; sit) <ia Cct
14*0Il SA1 i?"? ''-? ? ',,,|!
j mr
? ? ? -.
tfoirtvn ProprrtQ fs* SttU oiO do t*i
I.v.i: 8ALE.- A poiuplete co
... 1.11. .
- [.ET. - il 15 ?: :? .1 !'?> lt, .-"l i'' "' A
1 a . . .. \ -. . , - a, u.l
.-, if.
A|| ijSuowery,
UtiorcIlanconB.
I? IR BALE PRIVA i'ELY?A ln-,- ui <i
1 IL A
l -
'
- . u i,, . :.
. .. | irtir ii.naai.uytu
UiLiiAuUDi . i- .? i., oray a laa, Jjoadoa.
Btc mboatfl anb Qailroa)6.
LiULL B1VER LIXE for BOSTON and th
[' . , ? to I'." !??!. I owell and
? - i., .N.-wpoil aud l-aii .'.ii.-r: 8J7bb?Xe?
?,,,?. olnta, o.i.'i -
,.... N*ew-i ork on
1, ri---.ii I'iei -*. -No .ii HlTor, (oot
of M.lfTJ ' iroui
... : Jtrsay City ,tiou iooi
Ol I. ' !'? '"
By^^*^V5^tTu*ROIWOanUI^A#BB*
. . . ? . IWliilK ! 1! ?
1,m;, NEW-HAVEN.?Stfamera leavo I'eck
p !,, and 11 p in sandajeexcepted; Up. iu
UJia ? r ., t.-.
I Kiil-.il VALLEY BAILKOAIX?Paaaen rer
\ j a I,- i-.i, depouioo of. ?"'?'- ?? " ': i n -
?
, ? i hunk, ? rowau i. W i
. li^i,.-..., l.vii-. Iiu.1al.< and tbo Waa I
iralae i o:40 p, m tor
..- ila'.elt..n roal r-ajlo a ajnad.
-. ilaul. CUUUii. e.l ? a. iu. l.'.i-i Ma'iCi Cliun... al
.mI'!i'n"!.'1i'UAU'
ajoHWICB LINE _ ? ,. , ,,. ,
\ rolloatoo Worc*ater, RaobBA PerthMd aad the Baa)
iu,,i.t, ,ro,-.ea,n..( (, WQUCB)frKH,
\. itaoal ? x. epUon t...- nuaai <?- aani i?..; ua tha soun,!. aod
l.,.,1 clTx 41* ni.* lUila,
.i aPiei So 10, Nortb KiTtar. lool ol Watuvat. next plat
aboTaAiaabiBMBBat, ' iccpt -uii.t. y-.ai .
V. \V-xOKK I .-N I ii-AL AND III i^o.N
i,X IUVKB IlAlLI -, . i,,:.. i .., 1482
traiua will i ??? Urauil < ?? il al LhsDol ,
...! No-tbelll ? - - li-str: and
, . .,o<a
daliy al .pping only
tor, i...a...... Erlo, CMTaaaadaad
. . ., .ui ra .a m:a: t I anaa
iia' ua il i ?? aUal aiii BllB .
. , aj^T.oy.wliheoouectkwtoUUeBBatB.
uaaa, uaeua Eaua. Lake i.- aud.a.
. i: i.i . ?. bany aouTi lyaonly.
!.,.. a bany an . 'I i - ? ? ayaoniy.
.1 ,,. lu. A....i.l.i:.slJU "li I" Alha.ii-ll'l-: 1 lof.
, ', ?, i .. ?| . ,.,, i.-.. v . i, .-? Lu* rarsfoi - . : u i
,?, 'Ui,..'i!: ,.u :. -- ' day u. tbo woaa, alee RlagBra I alkt,
a ...
, . ,...,,t Hnnday, wltbaleeplag r*ra
dto AnbojTiBAaM.aU i 11 Btatoga aaa Baa
'j, .a parta. E~tpreaa aatly, aitt aMeptaa-care for
. tor, l.i.ii...... ? eveauxd. Toicdo, Dotrott, tuago BBd
lOPULAii SHORE LIN1
1 Ii ia'1 l.-V'i Ml- 'lii- l.l.M
r poVVEOVllJ ?' ' ii.,-luNANI.TIU.l.A,T.
ALL I'A.l- rilDR UBAXI) .'hMK.'.l. I 1.1 I.
, . , mi xim laraexi apUal lu i.o-.?in al
alta. h.' li ; '"? wtUi ala -
jca.a . I aiadaya at 10 i- bb iwttl bbbmb -
TiCEETri ' -I.i. RAIL, BA
?uajMlparaai .ar aaataa.rad ai Kmh Ayeaaa aad
v, laataoi BauS ueael uflcaa aud a uiai -^ ,'ul:;,'K';,..;;:
Ueuuial t-aan-Uii-r Agaaat,
S ciTV.IUVEBARJ) BABBOB 1 I'.A.W.miAl'ION
i OMPA a \
Offlie. 1-Ki 18,14. ll ? R-R "f( 'irti.indt st.
OaaaaXBaaaaa " ? ? kal Maay part
uf lh<- V. ..I..1.
18PATCB
Bll an. i- of fraafhl "ial BMa
. wl- BAUBOR i,*OU LS 1 aRD BXVXR ARO BAB
|,i.H io'-l. I ? ?
nalghl af bti rj aaa rtpaaapiaaplli BaXttraa toany point
i, ,,.. 1, irboi al I- ? -.,i i ?
ru.s li'.iA. , . H TO lllAK
TEH 1 '"it i -
n-sJobii ll. Miar.n aad Eraataa <"oruiti?r f".- ! ?
IlAt..... i.a.c I'..-.-le, R K.afjp. ui. dauy. Lhatun'.jya
**M_n batweaa New^ork aiu
.si,? Ua gaarauUeA
Prelgbll
- ii. , ,i autl , .. ula 1-aaal at i'l
Mii.l'li nin.i.i.. b'l'A'l '? ' EtoTaaMUoafor
?,,:,, . am.ji.i .rout Hoa l'i.-r 1, 1. IL, lool ot
V, l.iUu.i 1 !
. aBTKALBBIPl VRO, cammanbaow. R. J.?Dry fMeka
xiaehi. >g apparialalag M tta
*?ualru<:i!.>n Bbd n u-ir of ?caaai&
QVmnsemema
TITIS BVENING AND BYERT BVENDIOi
A WlllMsi.'AI. WALKKR'S Ohrlstraaa iMn'-imiDi-,
i iiK Ti BI wi -iu-;-.
At MKTiH P -: ITAN A I. A/AB.
MtWBf :i id 41s ?*!-.
The rhdd--en-ii ea ui ual iu , Ctowaa, U.rle*. tiiaa-ii-rs.
*? .'c. a.-.et jui! umr.h ,f .o m.i ..-.i i. in.-va-sxl oanto
ndii.e ? .Aiii.ilMi.u .,!?? . . 1.1 ili'-u i..i!f |,!ten.
IJMOX 8QUARE THEATRE.
BVBatllKM at s 20. BATUBDAT MA'NNKK at8.
Keurth Wmk ot
"VII.. BACTBACBj o!-. I.ovi-4 LBBBO-J
Oneof the iu?-t piiweifiii |,!.i.-? .- pbu 8 aaaaa aaa *us?.
Bataiaaji r>ee?a?eef 8*. Flfth MaUaee of
Tlli; LA.ViY.Al H . er. 1. IVI'.'B Ll,W-iOX.
Clrixmbo.ils Bttw ttiilro.toa.
BALIIMORE AXD OHIO RAILROAD.
MI fl.l ! Afl I 1.1 N I". in 1 li" W! - I
V'lal'biiadalplila. Bail noreaad Waabiaanaa
Oa aadarler Wuraw.19 Uieauvirol- eotpaaaeufSTtralaa
.i.i !'j: road I
lt. Hrf loUow,
i c ni.. ,?.>-.';, -liiiiia)-. parlor ear attacbaa, amve, weea
labtetpreaalcavea Waahiaatonatv.55 p.
?peraaadday eiia.ii^ Ihreagb t? i.ii loiutl,
Ulil H . I.iiuls.
Kajtdnearrlve,W, I ? ' am.Cta
tliiual! IO-.SO P lu., ? u e ?-'" * 88 ? BX- Bad -f ' BtB
11 .'i ?. iu. 11. .m,l ... |J,H''? .iee,,---* auil lUy c-wchea
i: M, i-.-i, Uiiin InnaU, -*i. Lo ???>.
. ??!, algbt, dally, arrlrea at w.-tuiif ti n s r> ?? uu
?
aml .1.iv I.U-..I- ?? ibrou/b to Lll |o.
, v ,-. II oa, make r,- t. Traloa
floni ibe \\.-t ui '.;oa.i. .. 0 (i ii. and I0 50p iu.
'li.i.l'!',
rii.-, ke<l todi-atloaibinal > uuipauy'a oftl. aa.81 -siDit -'1 Broa.1
...., of tbol i-iiusy.v.-ma K..1..1. iill'o.u.
_pENTRAL RAILROAD <?F KEW-JER8EY.
\ -l.it:i,:i 1.1 >.,w Vo .. loot ?-. U l -Ul IU
Brookiyn ;,---i ol i' i t--;' ?i. Jewell'a WI
? ?
, m i ih i ii-,.n rton, Kaato... win-i i-jp. I
Chnnk.Ti.nMi . IA, Hj/.lei..-). Drtftea, Sciuloa.
I upei l.i: i:-li .vi
.'._, ,,, _.??, i .loKton, Ifi.-h n .,1 .--? Branrh, -.'Imo ?v i
DtOWO,
i?. ?ii.. iib < buuk, wi aaqaa,
l ii iii -.':,... i. ii
:i i'. f in - i ,- i , ' n, WI ,1 ' i.' ., M , i< li ?' 'li mi. T.i
-?
.'.j-irf.
r . ii'. p. IU. f,
-.. -.1 I.". -.' i I i
?
I'KRTH AMBOY BHAN'l II .
I-'.,.- - ?
-
v. iu SOIJTHEKN KAlLWAx,
. . |
; il- - |
r.ir ' Bonmoutb Ucaeb ar,'. I.onr
Btaoeb,
\ ... iu.
? '
l
i . . i ?
i . ,-. f,,-'.
LPHIA,
i ,,i rn.Ni '-?
N ?'?,,,,
i.. :
? i,i .... ??, , .?.,'.:
H. Ul . .' ?' ' - '
' I .'??'.'. [.. 1 ?' - .
: . i ..-1.I..U. 7 4(1 ? ? '?
i i. Nillth :..-i I
-
' ' ' I , .
- | .,: ., lo, -.''.'.- ?! m., I. ????>?
. -ii uiay .ii -' 1S .. i: ? 4 .: ' ?-. m
I ,,.,a :' ent.iB, 1 - ' "' ? "
4:8 .? .1. I'i P
IM l.i.'i i> t'AKl DltCARS ?? ' to
,:n| s ri i i mi > 'V ttKd i" mldal ?' -v' *?
;, i i,-,.-v t-> aad from
1,401,
soa, .:
imrt-al aad Aonu 'iu - - -
N ^- .....?:._.? wlll . a . for and . ."? ? :?
fiom ii'.!--l.,.; realitcu. ?' '"
W. W I'EABN ?? - lp'1
V:.. - t'OKK ?'. ?:' LO sG BRAN i If. I -
^1 mia K. li. t" ' ?? .ai.-r
Nc?-', ? r, . . ?: . ?
/ ?:.
?
LEAVK M.'
i-'.-i booin Aroboy. rla ?.'. K. B. >,i N J-. ?? ? I ? '?'- ' **.
I. ,. . . ? v Peuu.lt ii.. 8, 1.' ta. :? iu. '-i!!,
i ? .. . I. Ul., 1:10,
:. .. ;? iu I : i-.-.-.i. It. IU, i'a. Ul., 1. Ul.. i': H? p I... --'U
.'..iV.-.u... i ..-ii:' h ? .u.'ii, 0 -.-I ' ' Pavk.
.-.j ..,!t r. .. .... - . ? i
ii- i 40 i ii... iu . \ ? 11'- io. R. li. " i- !?'.. la ra,
..... , . - i , irOTI o: A . . .i .. .
_ , .' , ;i,.,, , '. I'.. Of
: ? l-' ' i ? "'? . . .....
, . il ..., fc. i ii- "t 8. J.. .,. *18 :
i. ??. in. I ...
, iiv \'.,..-i:
11 >? ..,, 1.1,'.. ,N, J. 11. WOOI), I . . .
?1 I'.A. i lt ll. ot N J. U. P. A.. P. K. ll. BWp't,
i,KlE ItAILWAY now knowu aa tl ?? NEW
'j \..Ki-.. I.aIm. i.UII. AND e,'-: -i- ? ItAll.ltOAD.
irra ln* from . .', un
tl ni. ln luna.l ia rawinf.
!?'? '? l . _ ,
:..:?' ? ' -i
-. -.'i f. i: ilui -uu:;.
?
', a :,i I'-.i v -?' -4 f"r Ibe V'
- .. o ikIi to l.u.t...0 r'Aii I. li lon ai aud
ii! cu iii re. - ? ; ,. .!i<:i i-, -
?
,.,,:. . - .. ". .'? ?"? '?' -;i>- 1 '-1'-'- m-. 18
i ,.,,;, i !.. ;? i ,.i,. I.o,5.lu. I -, '-o. B. I" .1" t>. III..
8:80, l.'.'.O i 01,1:4 ,. u 'Mi p ul
?_"'.- .i j ,i, U Boon, ?
uidaya o. - ?'?'? 10;'J0 u m
. , u aud Pat.. ? iu rla No wai I - :
?.., io, ti i?> r ?>?? n. oi, .ii .1 i'j mldui
? |> IU.
. :.i. . , ,. 8.10, 7:16.
u !,,. ,.iul 10:88 a. iu..
ii ;i ui. aad i - uildalgbt.
,i L. i .i-i a. ui I
Sewbar-and. .n lll, 7:40, \t a. m., 3:30,4:3J p. m. Kon
ual -i- ui
, omtoul ,u ; iv'!ii_e:>.i. ' .i. ;n.0 |i ru .-u-n,.iv n ',(),? m
,' Ua i:,.. 'AlM, 8:00. 4.30. 7, 7:18 i> iu.
:.i,i, lo Joa .ii., o ai. , ,i. iu.
hiowii.8 r o i, lo.'Joa. in., i'.jo. 4il '.7 7 l.? p. ni.
. . ? id 4 .< '
. Midl md .. i oa 1 ai ?: jiii at,
Port JaiTia, i:ju, t?. .0.'.' a iu.. 4. <? .;. ,, 7;... p, ui. Baa
... i .,. a, oi . ii, b .?" aad 7 p bl
i.o.tt-1 :n-i- - 'i - ,|,i. i.-. ..f au-! ,|iui-.-. ...'?? each hoar
lri,iu ."i.4, BL BUd at .'? . , .,un 11 i.i a. iu
rj loi paaaaga aad nn ai>.i unonta .a Draw
uo o ilaune ; a',-. odera toi ... cbe. king
?,'.?- . igemay be lofi ai '...-- i OU oa
81,401 or8i?" nroadway, 187 W'eatat., R. Y., -No. 8
i ,..? , .1 . is.i>..,.l n ? at tbe' i,:n;iii:iT . Di'iiota.
, - i tbe U'ttat arriTo lu Rew lork at . ?->
? a i:i ann in 111 I' iii.
j ..ti S. AHBiiTT, Oen'l Paaa'i Agent, Nea n ork.
Vuklill.ilN UA1LKOAD ? ?;?' NEW -JKlt bla
a.1 Tral i . aiMr.Plernioutaod j>yae_
30.0 40,0 30 p. BL, 18 ui.d
, aa. io ..-ni .. 4 ? p, :n.
il maay, 7, 10a. m.. 4:60 p. m.
Agent, S? .i
lYolt BRIDGEl'ORl andall poiuta on HuU
I HATUNU aad NAIMATUCE UaILKUAI
II ,-.i- , , , ii, . a oo p. iu . -.i .i at, i.aol
im,- ,,, u ,.u fa -. ? ite,
PEN N 8Y LVAN IA BA ILROA l >.
on ?.:-i aftei
UHEA I TRCRI .
ARO C> 1 11 I. -1 a 11> M ri IL BOCTE.
Tralna Iravo Ctew-York. tu Uaabruaaaa aad IMOrtlaadt
btreeM 1'enlea, as tollowa
. %, iba WoataadKaatb, aritt I'ulimuu
I,*" care atuwo d. 8 a. m.. 6 and 8 p, m. daby N'ow-Yora
a:.i , nn aj;ii Llmlied ot I'aiior, Lno.n^, bBMBUig au-l -icip
iu<( .ii? al .?? bu ci
uiron.IxN-kUaren.aa au.8p.ai.; Corry and Enoel
j. P iu. ,i;.ii(i, nuac :.t ? oiiy tor 'li'.imvi,..., Petroicuaa caa
iu- and Ibe - 41 iiealoua.
EalU.ii.ri .>... tbo .souib. LUa.ted W aahlagtca
bX| ii M 01 PUl IHJll I'.lT 01 la--.ll. .. ? \ .
, ? irrl ? -.,-, icton 4 p- ra. Itea-alar, ria B. aud P. B
K .- a ui..: lOandOp. bl, aadiamgoti Tta
II. aii.l ". I'.. IL. i aad 7 V ui ? ""'?' ? '* u'kuf.
Sun.laT. via li. and P. II. U ? -'? ? '?' ? '?' I' ^>-- and l3 nigiit
TktU.andU U. It, 7 p. iu. un.l 12 iilaclaC
i ..r Aiauti. i.'ny, axcaptbunday, 6:16axa. aad lpua, uu
.- onday. 6:15 a. m. ,,.,,,.
Io: , aue .u-r. sxeepl BBBday, BslA,11:10a bl Un BaUaidara
i.iv ii. ?;...! Juii "l".. aad haenaadiata ataifcraa,
\"i'.i llaliway aud Ainiroy. '?> a. ui.. Viu.s-u. .(:.," aud 6 B. ra.
Boate of " BroobiyB Aanex " connect with ill tl .
a, ,,isey CiiT.'aOtniiiiiL'a auomiy ami atred iraaatar for
ii'anM*;'??>'"'"."..,'',: .u.^.^aodll:.:!*,,,.-;,.,^,
- jolu 86. 1" 20, lu: ... an i 10 ;.op. ni. Miuuar. ."?,
B-211. I, .in 0 .0 11 Aaa ,.:.. I :-?). . H '. 8 ,!j. 1'!..,). iu.aj__u
11*60 a.,.- TQi-iiiLADKLl'iilA.
MU. nLD-K-TAIiLIsllLjU la.l 11. ANli BHORT LTRW,
BVTBAIRa Ea- H WAY tVEEE-DAYM ARO80R >L'V.
Ui, a blAl'lu.Nis l.N PM1LAOELPU1A. g IR '
REW iUitu
DOOBLX TBACX, THB MOaT IMPBOVEn ROBla
Xlt.Nl. A.N i' ! IU. r \-I I -i TiMl. < . N-l-l j > i
w 1TB AAaOLl i t. -A. . , i
. ii,r.-r. ?l'raniMt.-ite New.\,?w> tu Doabroaara unt C.mrt
i-- . rlea, as tuiiowa
? aud ... i.iin.i.-d). il a. in . i, ii.'O. a.40,
4,0,0, ;,?. aud U p, ni., aud 12 uiaiht m. ..Uiyr, u, o,
tV* l.niiaed . aud I'l a n... < |J. 7. b, au 1 '?' i? BU, aud 1J
aigat,
, i|, ,- . aally, axrapi ??.iu,i..y. at
,:ju. iu. auu 4 p. m., iiuiuiug iu:ou_u ai., rraaMB aud
( Uli'li-U
1 iiu. ..iitfct. t~a.ua a-at.i u.uh<i >:net htallon, PUlladoJpaua,
'. ,. ,i , ..ii. - -?', - -'. a.iU 11a.m.
u.nii.'t-si a_xpieaa 1 anp ... I. 1. ?'? *? ?? ' ' ? A
i, .io , . . . and -:^o p. iu. "n -auiav ... -o,
. - ,U. i.i.. 4,.,..-.. J .mu t.-.L ? ? 'Up. 'll.
.- Ipbla i .a L'BMllBB, I a. Bb auil 4.^a u. ui. .Ui.y
..: Ull ilioadway. 1 Asl.-i llouae,
ai loot ol ue.broaaea and courtlandl * rt-au. aad
bnaokljiiAuuexoutauaxaoCM 1 ..u..i.-ai.. Brajoaiyai Naa
.,.,? u. iiuijo.iu. MaAMai roay lAl/i
1 '?IV*';VV.?.'k!;'.'...!?'-'.'. "UH,auy will aattfaa *ua ahaak
Utntp , ,,.? .. aei.ai.iK'aiUeuna. .......
."ll .nl r - . I'i "ll. a. 11. V.I1HU,
cXlA ,.'t...-,a. BaBBBar. Oaaaral Paaa'i .\?;ent._
I> I.INMC. -I1NH Wllll Al.l. 1'OIX'l s | \ 1
*.-. io BoBtoa foi mai-ilaaa lioketa, gtaod only
"ir".'.'.-." *:i"^
,,:?.?!?,-. .i.i Morth IUter.1.: J..;M . Sea Vark.ar.
lu Boalou ilULUi. TickeM tor ^ait. at all pniRipai
'"im ', .'v'i'l'u-'si'K 1.IN U f"i ficiKhi .-uy Hteauiara l.-are
iioni i-lei -j;. t.orih li.ver fo t ..t tt ,:ri. i. m.. 4- .' p. ...Hajly
iBunoaiB cxcai iun v.a Proti leucadirocL
t?_u.i*ia.? l*uv uaaaralPaaaaagarARlB
:*mn-f:iie;it?.
ACADEMY OF tfUSIC. Parti nml IbbJiM
LA-T Vt.illT lit I O.HK OF Tlir. MIAS IB.
I'li-mo i?k ? '.VM.V'K -l-AV , li.-.-.-.-, I'r.'.i.eti.iaor
ii'vim''- Ope i. hBdlBAMlPB
A:ve. M e - .1 eiil <-. Bi i a;.|M-arauce'. Aaour. ??.
Kurji Idreao. Btfoor Clodlo Droa :...r Montl I. omiire
dl .ino. ~Urui l ?, :-. i'n.1 - iuiia::i,le, Muie. Adeilua FatU
dier laat aiipe.rau.n bat oue,. , .
- -r Uust aud Coadaet ir .Rixoor Ar^i.u
l.nst a|ipearar.,.. tbi* a-.m-m nf Mn? AD'MNA PATII.
i i ty, ii.-. K (flnt time tbiaaaaaaak ____
DOBtZBTri'a Ul'Kl'.A. I.IMiA 1)1 l llABOCBX
fano. -iru.ir l:are!ll Aat aioa-t ll Prefetto,
Blanor Moii'l; Mi!iiii,h>. m 'imr ? e am), I terouo, Btaae.
Bcalrhl. and lln.l... .M.^e A.:, !i..a I'.irl.
t-Al IKI.AY .li- -: .1, ..i.i.i Parewall Mailoee.
lll/.Iil H ?li-.HA.i Altlli.N .
Ilnn Jo?e. HiS-i.,r!!|-,i li '. ,'ull 0 ? >?r..,i (Jul i*?t. Ii
H.'i: ii-,.1 nl.i ? i^-....t ? ,,i mi ? . ?'. lultf i Hmi IT Jli):,tl. Mlehaela,
M !<? iu. ti.au'i , uru.ru. M -. alta un H..ii? tl_?i laat ap
asMraaea),
laetdectal dlTaillaaaanwlby BTaae Mattlaa Cavaiuutlaad
corpa de beltat BaadayDer. -i --.i. r*>i < oncerk
Iiu ' : .ui 11 till &. _.
OROOKLYh PUILHARMONIC.
THBOBOa? tiiomah .!"..ronductor.
CRBIBTXAB COXCBBT,
BATVBDAT, DBOl Mi.Kli ":?, atS.
WVIX BBHEABBAlI MilpAT, OBC.88 at S.
A" lll. !'. 'Ir MI HC
HanJelaOiiilorlo.
rin. aunaiAJt,
? i'ii :
PHIItBTABKOXIC CHtiB >BCHB8TB_
Mr*. K. AMN1 iKMIL. W1NANT.
Ul i.i-.iiii B WKBftKNKATII, M IOUN l. WINCII.
ArtmUsloa i om-erl -. i ..-nis.
Ttcartaaad . ti ..-;.!.,: ? haad er'.. 1". m i.ita.-ueat.
DOOTtTS THEATRE. I OMEDY*
I? prop,...;. .Mr.Jftll.VM'K'l'SUN.
KlIJ
, - K A .
Tneadajr a i,i '.-. , rura,
TV.'ELCTH MUHT, .;..i'.i;'.-K a j. vioi.a.
Th-.iisd.iV. KilUav -Uui.!- jtuiitav Malln*e,
BOI i J....
Baata 8180, | v laleataa 84V. aad 28a.
Avi-i' apeealeten. Koiut it-hararofo raa, i a aaaaa
DUOUOPERATliOCSE. B'waj n.-ar ;i<itii-v.
IJ Brarv ercxdaa; at n Hai intayali.
? . i i .. e ,;f
I i.i >.T. tl
i 111: - . > '
With lta great ca . j , ite <? al mb
.
fceai* sei -i ei! f.uir sr.-. -. ii- . :\ au. ?-.
I?in 1.. ;i imiitnn "i 1 ? ..:..-,
IJ 8AN FIlABt'l* ? ??' ? I , ??
lULLYBTl'DKBI - UKBTU
a ,i -, iii- l-aws.
TH l. B ,v ' ."-'!. ILICK.
I - _____
i?i.a? k a.M) wiii n: ExmniTioN."
1? . . UU.
'
WILL i i ., -
r
DALY'S mi VI . .. ? i ? Ith-a*.
tveiy . . Deaata
.
? ... ?' ?' t
"1 ? -Bi irtb
! ! ||
1 |, | ? \ 1>
1 '?' ?? "' uuua-if
r. .1
'
O.:' '. ? i-'i*.
fJRAND OPERA HOlT!<E. LOI IA
\A 1.
1 : . v . .... \ l\
i:
.:?-.'.'.
I j EXDI USON'S - l AXDARIl I H V I'UK?
II v. ;i i.' a m he Baaaaas
I.. i ? . i i I :.ii \ ? ? .. C '
Kti - . '?
v A ,\ ? !>
I'n.i. n i ii r.
,r
'
[. i - a :'..'..
HAVERLY'STH irKUh-BT,
, ? ? aya abi
. " .
a i n; ?,ii" i> i >. . 'v arBiTCOBTB
M...IU.- r atanuiy. No >..?' - ?>- i.r.-uieiifc
V Y. EISTEDDFOD,
^a . * l ITi ItAB. -.?'- l I . IVAL,
i' M.
-
i iindu. mr i'.-v. W IL.I.IASI i H. D ll
0. D.
;.? .. ? ? i. UI'.ANT.
i ?- i' . . i ?! j!?, tl.
At h ? ._
Nl 1!I.<' ~. - ? ? t-ntd.
rOOl.i AOH.MO I'roun ,,.-f! lMj.ia.rara.
" AMA.
. ".
ttaeea VTedneaday. Uatur.b ia Dar.
/\RAT0RI0 BOCIETY. Academy of ICaak.
i I. DAJI :??-? II ".-1 al Dlreetor.
TUE80AY M i: -'?? BKOOSD PCBI.IO
B ii!.\'! vi..
w, DXB8DAYXV1 27. BBXX)WD COBCBBT,
Mt BU I Efl a ;j s'v'n " A " ll
M MSI "I ' Z S ,- H A\ II ll
M UM d t '-. ' .-- A '. II II ll
M M vi R ^ '.AA H H ._
Q B . A A H U -
Ttckata at tha Aeao. ., I e --0.
rpHK STEIXWAY UAl.I. I'opular MatluaaB.
1 i'i ut 4. at 8 <
.?I;:, iii !..<., .. .: i ...,'? a4 t.% 1118 I VBIVAIXBD
Ulaa lia.tl.' fJcl'e'l - I'arl Herrniaoa, planiat.
.:
. u ? ? ?;.' eat i ii '
,,'j. >i..iy -.'-'.- i eu: n, .. -i ,:? l- .1 - \ <l , n.l.iu.-.
-pilEATRE UOMIQUE. 72H4 7 i ? .'.!.. i tw.iy.
A. i ? '1 Haltia
1 ... .1. . ? . ii?lj,
MCS)lii.kV. , i .
MatUMi i : ii, ? ? aud i
T^HaXIA THEATRE. l.v.;v EveoiBf.
JL THI PBIM'I siSnF ITKRIZOND.
Witb K.NAAI I l.i.
w
rALLAC'K'.S. Ili.i.nhr.iv ;iii.1 :i ?f!i-at
Koial'ro iu- : ILLAOB.
l-.i-l 1'IVKl ', i. ?-!' %'HilI'l'H dK
TUBQI BKN'M ? liil.i l; ,.
afr. Wallaek haa tba raal -i i n-u-ein announom ; that
.BT,
u ., wlll tnako his
l.M I, TttlS MKAH
uu .-. ;-:n ? UHOAi i .'t-.:. im;. iu:, . 40,
win- , ?-.. i ?? .,i<> ? :
FUilTH' rlEH rikl. IS i'HIH THEATBB,
|. on lioiu ? . oa ? ?
"lii llh..ii- AN ll l'Ol v- i HE w'ti \
BEW -' RRI ?V 4X11 APPOIN i REMTB
uii.i a. .-. ? ,,-,?.- laiug t ,<? loliowtag aaaaaa.
MK. IOH.N ..il.i.,
MU WILLI AU II i UBERT,
2111 V. I I.1.IAM 1 .
MU. llAi'.m EOWAH
m i: . . r i- ,.'.< : >?>.
.v it j, .. it- - KxioRK,
:.:;.. H. ..tvYN i i i -..
Mi: '-. .. BDWIR.
iu: ii. P ilt-:< v. Jlt.
.Ml-- i: i-i i iKIHLAR,
MI-- A 1 ...\ ' I A-"1L
MAOAME PON1BI.
WIM)0!!!! Iii: \ i BE, Bowerx'i belowCaaaE
TT Oaa woek only rotn ? d ? ". 'NlJAY, Dee. 18,
MAT1NEEH Wl I'.-i.iiA. iBd BATVILOAY.
The l u.itii ;.t i ra e l .. Mr
4LAWI IN. i. BABIti 1 ?
Kuppoited hy Ml l.-mU Jauicsaud au exeeilttnt r i.',
Vonday araeuag.RICKELTBTy
T n-.-.a'v ?? Olllug.IIAMI.I.P
... u. day M CTIREE ... , VORIl E'8 :.-?VHl
?'. r.-.ae.soav ev. altiK.Jl'LIL'H ?".* \U
ByoTeulBg .nrilELIAl
, Mi-ati'ii aNI ", I I'Wili.iAiliiu'rC.
Ttli: M.vittll.i-. UEART
-iiiii.uv ayemag.un uauii m.
V
'nI'Mi MEN.
NEW EV1 NiN-i CLA
wiii be fo aad i'? Rtaad Mafxaaaary in
BBBMAR, PBENCH \ n ;. PUOBOO i-.AI'HV
BtthaYOORO mkn- . ii.is'ii f. aaaOCIATlOaT,
tM at. '?'.. a
oid tlaaaaa eoattaaed M b l leh tbere is st: i a>ti..ta-ion, ?ia.i
lio-.Wi."-' ln ?-? iiuaj.if ii.-ti i'i ? .
v, rtilnc i tagbi l?di :"i, j
by.
ii, :..
. r n ;,
.- l a i
Veeal Maate,
'? ?-f-iea.
i nte:t ilnmenta a ai r ra >aih ,
Papaiar Leetn ei iRv. laoeeia preaeBt eaarae),
;.,,.: ?,.i. i ? mrada
Libl-M ?'.' ,? <?? va:ameal.
Llieia y >,o- i?-y ? wtvauy ,
Mrdica Talas ,?,vao),
llovidug Allry,
Ualba,
TVk?t. areenred now good aat'l Jan l. I'li.
Baeaberaen aamltted Ire*.. reom; itued by a lady. to tba
EoMrtauuaeaia a:,d 11 |r-aiai Le. I
Iny ynang aaau of eood -.M beeeaM a t-.aratror
,n tbe : i-roiunu-uii4tl.ru ot a ra aaaaattie -rer-'.u and the pay.
tn'aial tlekel eoaalaatOa ..-.n.ita th-hoide: ro all the
i-nviiagra ua-ted aboTo. A rbaig. f- 60bibHIiobbIMaaaa
. I iiiii.im:-: , la
. i',-i 18 n .'"...Im K il '?? ?'ii-.'at'iai KVKMSllR.
|?y -t. t-|....u - :?" ?18o0,l ?- - tn -j lunaaium ouly. day
_
?TTfl .VE.THEATRE. "i lafcatar.*1
.) Uaaaa aml Maaagar ..Mr.JOHR -tetisON.
Ki.it aTOtllug auil rsatuiday .'iI.Iijdc, iaat n'ghla 01
;;iil.-?. s aad . :; \.N K,
IB M'l.N UOfl ICAt I l'S ( OTOdT,
l "kiil i.irl.N KKl IT.
RaaABf I'"?- '--%. roniruei.i.i-,- lui.aiuiaa UaUoee. gBBBBa
lOt ival of iticiiiMt M.-lo ra aa
Hi.. l\K. !.. AN- TltK TWO OIll'Ut.NI,
\V ith K Al r. t LA X r< i N and ? .uperb <:**:.
tftlnrco Ai'tO iUccliitaf*.
U-ERICAN GEO IRAPllic U_ WXJlETT.?'
ai\ Uoctlng Wi un.-: \. ' Vi.NINU, laecoaa
. I--'J ai - ,, ,' k,
( UICEI Ki.N'i. UalL oar. l-iu-ai and Atb bto.
AVi.iii v\ i? v. ii.'iK. LLu.. I'mfeaaei ai i-omeii i _1to?
aity aua Ial. i utitsl istattea Ml-.islei to tho Ur.uiau
Eiu: ire, w.li t'.e.lver a e.tuis> ua
-.i .t UEKMANY.
ol turr.. laapoubMB al Blorilloa will be ttehl at tne Iiatuutlon.
Ul, aud UUi ate. al 4 o'ciot-k IU 11:0 afte niron of \s oloaav
.uy. I>?et-ui0cr'.U. IMRI T. UA1LKY MYKIt>?
" Becr. ary.
^rHE BOBTOM M(?\l>.\# UkCrUUKK.
1 i.i \ a..-i ,-iri (i K.
l . mr.-a lt. tlte Chun h ol lua l>i iue 1'au.inity. 6tbaro aad
4 611. al. Tueaalar ?. e.ikiar. !>? euitier 1:'. at 8 t. clook. afli ' lUa
awloua-Iguao tlio Timea." Onv lovluro ot Ur. t OO* U
v i n 1 oi . 1..UB acaaoa.
lUktitaat 1'uluaiu'a. CO W oat i?'BL

xml | txt