OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, June 20, 1885, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-06-20/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

LOOKIXG at GENERAL GRANT.
MANY VISITOSS TO MT. McGREGOR*
TBE rATIBNT MOBB CIIEKRKL'I^-Hl-4 DBTKUMINKD
BUfPif-ssioN "i" C .MPi.Aixr.
fuTTKiKiittrtnoTiiB TRinosa]
* MT McUuk'.-o.:. ?. V., Juuo 19.-General Ornnt
*_i ..illlffrj to Dr. flflWBtaa tbat ho nuffen cout.u
Boualv and he roight liavo atlded tbat he aulTerod m
tonaeiy. only thathe htrivcs alway. lo g.ve Li. inr-ndt
v uttie BiBiira Bfl pmftll To ratratfl t-om aU ease*
piaining un.ler aaal aUtajBattflBaea aaaaa great aalt
Liitrol l.ut t,. bfl flaaabh taaa of appreolatin* tho gro
teanuc, and v.-i....| Btfl own comlition Bflta *??**? 1
ittditl-reuce, Ifl B nt,!! kfljltflf idb.rt Bl tbe v.ill. ffcfl
I iillial hi aJaatlaapt aa aa laflfla al uhaieajet
A,,,,,-- tlio viMt-.rs to General (irant Ihis ult. niona
va* Ur John tt (Jrav, of tho lliea Iiiaan* Asvluni. BB
old trietid. 1>. Oray. if ?" eeloe, c"ll,d W
" Fulstati " witbout " partdiug." Scr.-ral ladi.-s a..?l
pentl.nie.i B.ritcd by the samc traiu. and not be.ng
cncunilnnd WB* mir-h weitf.ty inipediiuent* to locran
tion far outatripped bim ta th* litilo aphDl wflla ta thfl
OflMBflh eBBtflffl Jaiffl Ililtou called to pay ht.re
....... Tka OflBfltal atoad up Blaaplia oi Maa faemg
tbo tbirty or lorty tweaifl who ba.l aflataad iu beat of
the oottago. many with hoada uncov.ted I., fflta near
ZL 0| tt man they tytupalhiae with ao beart.ly and
.oapecttullv. Looking over tbeir OOoAo, tbe Geuera
csnied his old trieiid loitcring laboriously up tbe liti 1
eotnewhiit alter tbo la.hion of the atout liltlotnountaiu
looot.iotivo. Ho took out bi. lablot, and atill atauding
huldii.' it iu oue band ,be wro.e thw I
.. i)?ci?r your sbadow ha* grnwn no le.s sinoe I
met you inVtiea. Mine i. reduccd uiaterially."
f General Grant aow weigh. 140 pouu.U. Bltofl lua
?Vtteaaa he weigbod 190 P?uuda. General Grant
wnlkfld acroat tbo piatza with Jadgfl HliteB. lhe latter
walks a. atraight a. a aoldicr. The little crow.Iwafl
atill looking on.aud probably the GeneralIfl aold.or
t.ri.lc waa touohed. He atraightenod him*elf up and
.-.IL..,1 tl.e lenelh of thepiaziaslowly, but Bteadiif
a,". flriai^andV. R.it aunVred BOthia. by oonipar.
^ w n th .t Or. Deujlfla. wbo ha. a toueli ol tbe goi.t.
SeTieral Grant does uot ni.ud people ooiiimR near to
look at him. Hc kafl beea ho loag a eootpioooiu ohject
in tho Nation'. eve thathe baa growua ?('.i?t(.tn.;'lti.
lt and it d.** not di*t.irb him. But aome membera
ef tho familv. who have not had thfl BflflBfl traii.ing
iind it a little .-iiiliiiiu^ing. Mra. Saitorn* remaikcd
tbat tt teetBfld to her wheu peoplo were look.ug on. aa
tliough abe were contimiounly .st.nding for a pboto
iriai.b. M: . Gtu'.it re,'lit(l plavfully :
" They dont o ..uo to .oe you, Nell.o. You needn t
l "
With tb.-aidof theaoothiug apidteations iid.nini
ter.-d bv l>r. Douglas. Uenoral Oraal |ot tlie b.-tt.-r ol
hi* tit ..I ooaehtng to a after l o'elooi laat Bight, and
Ml.k int,. ll lef.eal.in). at**P- Wbllfl ttJUwtfld I BM I d
tha 1 .u.ilv ...nel. iinxi.ty. beeaaafl tbflj foarthat be maj
I.. c.iine.. away tbrioi-li chokiaa i..ilier Ihaa bj aheer
exhaiiatioii WaMWal Gtant tmule iimcn.i-ifor g.ltuig
to aleea late l.yg.'tlingiiplt.io. H.? io*.-?..'iwe.'i. 10
a-nl ila aa. l>r. Penalafl aald tbat be had tlepl .? im.
foruble, tbat the awwllin-.' on hta neek Lad dfereaaed
tbou.'b tbe intaraal iintaiiou wn* nol duuial*bea. and
that "bia v..i.;o waa imj rtmng. I ha ' leoeral appear. d
ou the pin7./:i aboal ni >n aad rranaiBed there nearly aii
the alten. .on. -\t 1 o'clock be took bia aaa .1 nourwh.
taeal Oaare, wl.il" tbfl fflfltilv were eatin* loaeh mai.le.
Intheooaira* ol the day heallowed tltreeeelWurphoto
Erapb- ot bims.it te be takea by an enterp'
j,Ii..t..ijrapber. Tii? therxBOBMter beie ut uouu tt-g..a
Chkaaial'Ofant .prnt thia evenlug ujoii tbe Mtfltflfl
niaxia untii u.-arly !? o'clock. auti when hfl en
.,!,,.,! tl,,- I.-? be walke.1 iuto tbe i.t room
?a-hi-re be wu.te a Btrtfl for c.-loiicl ^lic.
Giaiit. oalllnn tlio attentton ol tbe latter ..
cirt.nn matter* be dtalred flUeojJf*. ?? '?
?onneotlon wltb the work oa hi* i..-k Tin*
revtvlng Intereat ln thla work 1* re^ed bj tb*
tiiiniiv to-nlghl wltb pleaimre. 8.il
tAii-ik Ur. Douglaaretlred. Thi rehad been no cougbtiig
aft.-r tb,- Qeneral entered lhe hou*e. Tbe - octor dernon
Btrate.1 lii? i.aaur.inre of i. ir.....! t.i :bt b* if.-ing to 1..-.1
euriv and tbe faiuiiy were e.iually coiiti.lei.t.
-4)
DISGI.ACIM; THI BTAl B C *MP.
DRL-NKIN MKN INSI I.IIMi WOMBfl DI tflb HIW 1 Ifl
OV ri.i K-Ki i..
laaoflifl tvaoui. iMjaaaflfoaiaaT or iWBTBJTatrxa.]
Stite Caaff OF IflflTBl ('M'.N. 1'i:ik-k.ii.
Jum- Ifl*?Thfl dlafliaaalfll actions of .t-\ enil m,?inbei 1 oi
tbi'JJ.I lleeiment ln tbe atreeta of l'cekskill (*itice tha
regiineut ba-a been in eamp li... bron.-bt upon
lt tbo deiiunciatlon ot tbe peoplo of tl.c
town. and of *ever..l otllciala hlgb in au
thority ln tbe State, One or two occurrene,-. of B seriona
ebaiiicter bave come to tbo Bflta of tb* olliciala. Thi*
evei.lug tbree wotn. n WBtfl oiK-i.ly lnaulteil in f.t.e of tbe
xn.iln streeta, and had a polieenuin not BPflBarfld tlie
cffendera would have \>een roughly handl.-d. Tbere
1. no reason why tho offemlora In aueh a MM
Bbould b? allowed to go fieo b.eau*e tbey
ax'car unlfonna The oflleer. mi that tt would bo ietag
the reirttnent Bterrteetfl lo''k all drunken aobli.-r* up.
TaaflaaflattfTf ? Bflaflfliaaal aaarehaat waa taaaltefl. >
day or two a0',.i.ii.l ibl* nft'-nioon tfltrOCal of tbc tuen
caiii.- out of a i,.-.-r*ii"p lu tfalaatt y.-i btg und iflfeartaa
Ex-Governor llnrtruift. of rcii;iaylv;-i,i:i. viaitcl eamp
to-duy an.l i"t 7:10 rcYl.w.-.l t!.<- aWOaaa. 0**ap??J R
was fn-fiueutly applaude.1. Dreaa pararto follow.-.l anl
Waa witiieaaod by forty metnbera of tbo 10th Hepanit.
Company. wbo were the (Bflfltfl of one nf tbe eomp nn- -.
A laru'e, four-foot anakn waa klll.-d thlfl flftaWeeea by
tbe " l.iike," who hflfl it huiiir up?n thfl aVaf-fattfl ta ftont
Oftbeentii].'l''ii---i-'''t.iit. Tlieboyato-nlgbtaieliiMii^ii
araad Mote. an.l an tpeadlaa taa laat ,l'u'1't1,i".,,,l!",1,."il
amatinei aatlafaclory tothntaelvo?only. At. 3efliark
"??'....now ib.-j:;,l Will bul f,'oo.l-l,ye to i't- k-klll BBd
give piaee to tbe Ttlu
Tlie 7th Rf-ciinent will go to tbe State eamp tu>
day, over 800 -tiong. Colonel Claik MUd ya*terday thal
theeatimi.t.-* fiirnlalie-l I.y ?a eaptal|W lndJ4?ted tbat
th* re+rlmenl lu eamp would uunaner B .... uoludlna tba
cinter*an.l tbe l...nd. Tbe men wl.i me. t al lh* Artnor)
thi. morniug ln full unlforin, and will carry knaD.ack.
aadoTercoatarolled, beatdea thctr arm*. At 10? ra.
thej aUltakefour apeflal traiaeon th* atatatad^rali
toaaand rhta to th* rJatlery. where th*) wlU *o m
l..,ar.l thfl Mt.-.nier \..oi Hr.in. b. 'Ibe boat wHnitart
from ta* Hanfc Otfla* al U;:io a. Bt, aad l.acli I eeksklll
about '2.30.
..-?4>
TIIKJCUY Di T1I1. W(.!.!M.N ?.\-i: LOCKKD UP.
TflOT, June 19 (Spn-ial).-V\if jury ifl tltfl
aaat of Kiii. woifsou aan teflflad ay al - ..'.-ioi-i. t?
tlght aud inatruetedto have th.-lr veriiet rea-ly In Ibe
aaarelac. WaUhoa waa a eenet AtjaW at Bo. 278
Kiv.r-.t., and i* atMsoaed ..f baviue Bred ln* aton- lo
tu ord?r to aeture tbe lusn.aiioe inouey.
?
GOVEKNOK HITjL MLATSD OM A TRAW.
Ai.hany, Juue 19.-A frelgat train oa Ou
tBtajaflaaaaa Kaiiroid, while BWttflMagea -i atfltai b. ar
OaaaflfllBrtalflBtaaflBiwtbfl a\pflfltal traia hftacta
emor Hni aai partf fr.m OnuBtfl te BaBfl. haflaata
divlded, bloeking tbe trach. Tbe fiove iti-.r an.l Ina party
w. re lurtfllail untii i a. m. Th* tpei lai atrltad hen at
0:43 wl tl. ..ll tbe ...eiipaiita thoroiit-bly woi-.i out.
jaii, ,-.,.i.-i..y i-u.lrt- aml im-...!?-rs..f lb* 10th BatUlton
feit.-a !.-..-.I eniuino 1-u. n. t .-i.tr.il Iii l-ltf.' a!...,,, 1
a i by .tartlflvo.i a parad.ng etpertltlon with tteum*.
AlUbe available food lu tbe place v.ua -ecurcd by Iho
huugry troopa.
mmgjL khom A CIIAin AM) BMOBM BM* BBOL
Canajohauie, Juuo 19 (Spcriah.
mjtfOBt, tslfoof Ueorgo Witgner. tbo fltiflflt drawlBg
room. ar ..M.ii.luctor, wa* found de.a.l. tbi. atten.'...n
fllie acxtiaontally fell from ber elialr, l.rcaklug her neck.
VnDICI W09 BXaflflWATOB POWXBB.
Ki\i;>to\, Juue 10 (Sp<rial).-lu 1JBM Fow
leii'ovk.ii-iaii flaae, the Jary broughtIb a rerdlet >.f
?000 for CharbM a. Fowler, thfl pUlnUa, today.
BWEAKIN'O FAL.SELY iOAOIaT THKIR FATill-lt
Ti:..v, Juuo 19 (Spccial).?Ou TttflfldflJ
ClirUti.pber Hhaw waa cot.victod of t.irri.uy iiml MB
lenced t<> j.tiaon f-.r i.-ii y.aiv Baflflfl nefltttflh flflJlfld
*t tbe juil iiml tearfully flflBBWafd that hti had l.'-en
ei...ip.lle.ltoaw,-.irf..lM-ly'.vliH brotber \ illiain, anl
that Wllliam bad [karjured inmaeif tu ordor to l.avo
Hieii lalhei aaat to priaea,
-a>
ixtlDEXTs IX BOOtBTT.
Tlmsilvor ifatldlag Of Mr. aml Un, JmUkM \l
?tTatorlow waaeelebrate.l laat . veiilng at their bMBfl,
Ija. 148Wflflt laafljt?elflhlat at,, wilb ? iargc reeeptiou.
Tbc parlora were pr..r.i*ely ii.-c-..rate.l wilb pa)m?, f.-rna
?nd ctil flower.a, tUe. liitter In deaigna beurlnc tliedat.-a
_.,;,i.i-.-,. Un, Wateiiew wore tha waddlna fewn
lli ,1 -li,- wa* liiiiirle.l lli tWeaty-Bve yeara mn. rhe i>aa
hausta.1 in iv'-.-ivi:,g i.y b.-r flaachtat, >li** Waierlow,
After a aaaper davaiiiafl waa eajoyea. Aatong the large
buinU-r of giie.la w< te (ii-n. ral dfl P*y*ter, Ju.tif* ainl
Mr* Moiiell, Mr. ainl Mt*. <'?'?. Mr. atnl Mra. H. I.
Xiiapp Ilr. aud Mt*. J. Kuuiiey, Mlaa Kanticy, Mr. ai.d
Mra Williain tt. I.ivilig.ton.-. Mr. an-l Mr*. Qeem Il.-n
tlien, the hUflflat lleiicii.-ii. Mr. aad Mra. c F. Carr Mr.
aud Mia, C. W. CBtltT.iiUd Mr u"d Mr*- c' ?> Br.i*b.
Mia* M. Louiae Balubrldge, daaflhtat of tbe late
Charle* T. ii..iiit>ri(lgo. w.ih married on wedneaday
fcv.iiiiii;at her ?aother'a home i.i Cfcrroont^tro., Breok
lyu, I.y lhe Kev. M. B. Chapiuan, Io Jolin 11. Ilarri-, u.
Tbecen-moiiy waa pnval* and took piaee ln tl.e i.roa
*i... of tbe relatlve* ouly. A i-ec.-pii-.i. followed, the tu
TlUtiou. belnit liuiltcu to tl.e iinm.-.llate friendai of tl.o
?oupl*. Mr. aud Mr*. U.trr... jr., *tarled ou a Weeteru
tour._
FVKEBAL OF 0YRV8 B. LOVTREL.
The f uncrul of Cyrua II. Loutrcl wa? heltl
y?.Uniay atKt. Thouia*'* Church, aud wa. lutgely ut
lended. The Kev. Dr. Matkay Hmltii, the a.*!M,itit
re*tor, offlclated, aa.lated by Ibe Kev. Ur. Mp.-iicer. Tne
pall-beuera were ia.ia* Odell, (ioorge Sn)d?r, Ueoige
Cofflu, John < b.imbera, N.I'. F.\y, an.l A. A. lleevea.
Aniong tboae pr.-K.-nt wero John Hornar, I. w, WaU-rbuiy
Xdgar K. Holiy, Hauiiiel llaynor, Ooloael Prtflfl, MnJor
fa*iu, Coloucl Cruwlord, Coloaal l'oiid. Colonel Boat
wick, Colonel Wlnchester. C. J. Murnl.y. Cuptaln Griff
ing. of the Veteran ('orj.s ?f tbo 7th Begiment' Bdwaro
r-viieli, Jobn Caatraa, Jaekaon 8. Beholts. tbe dlreetor* ol
the Globfl Flre Insura-iee Company j tbo trustees, inun
?flBra, aad mniiv ottcr memiiers of the Anierlcau In
Stltutei Wllliaiu K. Schenck, Isaao iU)<l Jueob Iluryea,
Sainuel T. Kuapp. John Keyser, TkoflBM ".',<. *._ *.
Ilolly. .'X-Sonator Laiaabeer, Captain v.lllit.ui n. Kib
lett, aud Hurt Dfli.tlB. The l.urlal was at Grectiwoou.
A MVOAR-MAEER SHOOIS IIIMSELF.
Jaaaca Doibbj, n wbebb Bflarafaetarer, at
tetiii.tetl suleide at hls home, No. 4-0 Carlton-ave.,
llriiokiyn, Inat evcnlng. Hc had boen ln lll-health for
BBBBB liliu*. au.l waa co-ifllieal to Ma room. Wliile BleOB,
Hl.iiut 7::50 o'clock, hB srciuetl lila r.'volvcr aml put u
Imllet ln Ma l.raln. Tho soutid of tho sliot ul.'irine.l tho
iiouseiuiiii, aad when BBsaahaia "f tha taa-tly raaahaij
iln-:,..un tLe unfortuuatfl i.u.u was IriBjg ap-ablabeo
wtth.. Imllet hole I. hla forebead aad lae rav?~ar ...
l.ia iinti.i. ii.- wsih uneooscloufl, aad bi* hgary *-~':"~
thoukhtto bn fatal. ItUbaltorad tbal Mr. Doraeywafl
.ni- ..I Iii- mlii.l. He laengaged iu sugar luiiiiufaitturing
at N". io:> F.U.B. al. Brooklyn.
.-?
THE ColtXELL CJtBW VICKOBIOVB,
WINNINCi THS I'iTlT.-S CIIALI.KNGE CUP.
THK UMVr.ItSITY OK PKNNSYI.V AM A DKKKATKD DY
TIII Kn I lli'M I'l II U'A.
[BT TK!._anAH! Ta) TIIK Tltinn*?B.,
Piiiladkli'iiia, June 10.?While only two
crews were ae-SBfld Mr tbc futir-onred sbell ruco for the
Chiltls cliallonKe cup this uftornoon tho liitercst wus al
leaat a? great. i.s when more crews comp.-teal. Of tho
lha-.'i.rigliial I'l.inpetltora Coluniliia College wlth.irew
uftaraoouple of il'feata.'iu.l Prliir'tain waa satlatlol t"
retiro ufti-r si'Viual att.'iupts. Cornell aud tbo liilvcr
Slty of PeiiliH.vlviililn. wera- left to BfltUfl tlie qui-tiou llila
year. There was M.uie (?ipt-.t.iti.iu ut lii-t thal B.Wa
doin mieht coineln, l.ut tbey fallod to put a crew lu
traiuing. The peisoiinel of tl.e erows ls as folluws :
rORNKI.L.
PmattUm, WttaBA. iirinin.
_La.HaW_-Bfl.~8fl."OW. 1.10 6 feet H m.lics.
.-..-. nniui.i..,'*-- . Ril laa . ' 5*a
K. M. i.iinaie.i.l, '87 . K .8 181 & *? ?
*B, <J. .s.hoUfll.l, '8.'.. iroke lbl o '
i \.\a i.-ii. 08 PflaBBI_.T__B_a
rmtttmm. irn./... iirtght
A.D. Whituker; "Bfl.i'"w Ifld 5 feat 10~? laeaea
I' H. Uuniint y. ~8fl.Ni. 2 IM 6 _ It'a _
A I.OraT.'Hfl .*._.? IM I '* ll
_.. .:. l.liulM?r,*_? .t-tr-ke 107 (I ?" -
?C'sptalns.
it aaa aaaarflad tbat Pohoi-iid. raaag.Itid ns Comcii's
Btaat aiparlBBoai a.1 atriagritnn~ was not aatltlad
to row. Itelng r.-ally out of oMIeg.. bal M tM B_Bl 9b}M*
tiou wii.aiii.i.lo to linn. OuiaaU waa tralin'.l l.y Coiirtnoy
nud tho Unlveraity by Bllla Wur.l. Uo'.li erawa took
theiilast prailiie apiu yosler'1 av afla-rnui... aual * _ - * - i""t
eiit.-r lha arafcirag-l. until tha si.-n.ii aaa Baadathla
iiftiiiioi.ii. Tha aaa. araaa nti lu ex.-eiirnt aaaMtlllMi
That. could M.ari'ily bavo lioen a lietfr .lay for tii. i.o 1
ThB weiitb.-r Wflflhl cxrellent BB.dltlaa, n"t u rlpple
i.iin. obflcrrad am tbaaawfara. Orawdi bagaa t" gatber
:.t Bbaw-M.1 in tha Boralag, aml i.n day i?>.g ipoelal
II.Ull- Uiill bOatB pa.ali.ll bllliiln ,la B- PBOplfl
iiputi lha liuo ot tl.e o.itrae. The rlTflf
dltVfl of tlie p.nk wua luii-.l witb vililala-.
Tlie rlver WM ileareil Ot all hoalB BB Ifl t" ITI
iht.ii i ted passuge for ii..- cont_atanla Aa the tlme
drew i ear r.>. ibe siart, bundr. ils nt bo >u borered eboul
thejadflw'a ttaamer, aad tba Behaj Iki-J Mbtj . .s largely
represonted
A few niinutet before 0 o*i I ?< k t'.o men war* slgnaiieti
t.. pr.-p.ne lor Ho- ?tart, au I al S o'clock a i.l '?- mlnut. -
tbe gun was tlred. The Pennsylrat.la men got th. wi er
i.i---;. miii before thecara ba i loucbed ibeanrt
tlme liu.l drawn Bway from Ibrlr rowp. Itoi - ud ? hen
tlnty ntr.ik.-a bad i?'-ti made the Unircrslty shi.we.l
rlear water from Cornell. A; ibis |uncture tl.e ?
ii ^r.m to -pu i an i for a quart. i ol a rollc I m Ihelr own
iiiii.iuiiii.!,..' manuer and ellcll .1 finlauM for thelr
.aiiii.iv w-,.rk. liafor.' ball a mlle bad i*fli. .
, (lrea in frottl aud wii >n Ihe mlle i - om* <
i.-i.rii ihey ?'..?.? r..i.\ il.. leagths tn dvanee. All
this tlme the I'niM r?Hj l< ui *' ia i i. -i
aml fltraiulng ,.,i, nerre t.. re_ain be loat ground.
Tliia iu a measure waa aocu ipllshfld. but by a aertefl ??!
I....I -teitlll- lli(-a II III ailla-.l BflUril, wall. '?
^t i-i-'-al aud p iili-.l -ui- rb y. Wben
tb_ fuiti-r-itv crow ii.-i .<? a deapflrate effurt aud
H i..i -,i,i i.i ;i .- ugtb ..n.i .i li.aii. lu
Mltloa the r.i<-.. '? ..-I.- i an . was wou ly l'?i I
eiflbt mlnutei aad dfty-un. secouda, lha I'nin
time i.aii.- eiu'nt iiii.niii-a flfiy-four and a haif second*.
Tbo* lor Ho ??? i ,'in'i, ! ""?
trouhy. J be Un i have held tba i up ror
....?,.-. it 97. (i.i. n. 11. "I '>? i Vork, ? i. .. ..i".
and Robert L. Fittgerald wa* tlii.e-keeper. i ? ?
v, taoveri ? ""i -'? "! ' ? '
klll Rlrer. neai llanayunk. and waa one mll< .'
-ti.ii-iii away. Ibe rlci.ua crew uro (
thelr opponcntsto-nlght and ar . jurto
sics aud eongratala
THB CREWfl on Ilil) THAM1
'VAIl.-IlY , IQHTfl IN 00 10 0 'NI'll l"N ? im: Fill S.l
mi v lowiaa wai l
|BT TKI MillAMI fO t*M TIllBt'X-.]
Nk\v-L<im>'N, Conn., Jnne 19. Toward
duafe tlu- arealafl eallega boya aara aathlekaatbfl
liaiikail.nl on tha Wi.ta-ra Bf the Tliauna a- tha dflMflfl I .
ti.e tii'.ai-. lha eeataan flalalea aaaa ariBsaaa-Maa aad
bluo uud wlute. All the orews ?WI "' I Hirvai'l.
Ciluiuliia aii'l Y.'le 'v.il-iil.a .-i.li'.a uml t'.i-- ll..r.at.|
BOd f'uliliiil.la fre-ii'iien. Tlo- 'v.iv-ilu-s did BOl eviit
tii, ii,-ilvea iiiiuli, Imt UM f.'-aiiuuii ?lul lioilv. Ih
coanhaa irara a trtle laefl h?_raa wbea they bad flBlabod
thelr Mn.k tha. aaaaL Tbe ftaahauuin-aof Thariflay
tiit.iinly wiii iie uu uiiiiii.-.'.-atiiig eoaiaat. it latha
oplnlon ot Um dUw bo. of boflh I ..lumbii. sad Han .a.,i
thal tbe " kiiut " rn..' well.
it baa baaa aa aaay day for tha 'raralty t-tgia*. riu.lr
apUiBfl kaep tiii'.i. ratber galel la rkm mt
tii.-efiairis th. y iiiiiai iii :ke to-BM-Tow, Tbey are all
!:i-iit eoBdltlon. i ha la la la Vtrna aad a blta aaal
mi; oaly '"i.e iii iii<- araadafl aad auda i.i>,.'it three mlle.
ni cooii atyie. Ib tha raea tbey wlll aot aa. thelr new
boat. Captain Melkloham aayathat bta aaaa feel ?ora
ni boma in laa ih.ll la ? hJak they aava b**a praatlatag.
Tbe . ra-.v llfe lll'l iavi-r-e<lllllil''llt Of sil.-a-e--, l.lll iil'' 'Ii
(?iii.aiiy bopefal.ll ihe e..ii ntiuiH .ii'.i'i- whieh tb. t row
i.ra- lilVuli.1.1'-. T.'-v w.-l.t a.Ver lha f.oil U.lle ' "i
Sutiii.i.iy in jo mlaatea aad n aaaa. Ifl, aa i lb? raee la
,.ii. ii wou la i.i; w. .1. .1 aad _-' uunote-. Laat y. :.i ti.h
rtetora-atbe gaie-Harrard ttrnggla reaebed tba fonr*
!?!> ]?,ti tn 10 bo flutea :i7 .
Tliat is tlo' f.ista-t tlmo iii.ule ln tblfl e.iiiiilry,
i.ut tbe i-uiiaiiiioiia un.ler win. li Yaie rowed probably
will imI liappe'i Bflala in t'-u ye.ira. Nelllier Cflluiubla
imr ll.ti viii.ii ut.pl' t tli.ui tii-iiii.iiuw.
Tlie raea .a to be roan d ? B ???' p BkJIa i arathi
as ll.oy will ru.v:
IIAU'. AUl'h.
i;..;t!i,i, Jl ? AQf.
UOW.-..H. W. Keyea. fCll
? .J. .1. . oioiu ?'..:'. I'.'I -li
No. a..f.r nu. MO 171 H
S,, 1 .li .-,. M.l .I r..a 181 1 '
No .", :.J. lt. I..... n '.-IO 17J
S,, (, .W. A I-.I.H..S. B.IOlfl 1.15 -..I
N?. ',.J. ;t.l I 11 I'l ll
htroks .ii- t- )'..' ' ? IM II
Cux-waiti T. (J. UrowB. ':l
hutialiluti-- l. i;. i.iiii'ion. J. B Ilosa.ll. W. Alixui.d r.
I..A-.
/.,?,.(.,n Jfamt. Jiiiuht. Wrioht. Aut.
i:._....!'. M. H ... >u la U l 19". i -
\o, '. .W. B. 1 '? ?'?''- I'' ! '
No 8. . K. < - llart jr. 5.7^* jlfl M
No. i . Uny ntrhsrd*. .'? 7 1 is Ifl
s,, .-.c. M. ix.m.eiO'. ,r'.ll 171 Bfl
\.,: .;.::.::.j.i_.ai.? m u
- ,, 7 a . i.. .... >, .tiili. . IBfl '-'1
.SV.A.Miil.!i-li.ill espt), '. "-1 IW
t...-Ht4iiiii A. 11 ...ualuer. 6.3 110 11)
BaBfltl.au fl h. ltico.
IIAM.AN AM> IKKMI.H ABIIAMilMi K\( I.H.
I'.iiiM.'t, .Inii" 19 (.?a/.''n''i/|.--ll;iiiliin ninl
Tei iiier ap.-nl tlie .la) ia liu.-iiii.. UM itl I lii^rim l.t-a lor
lha iiv?- ehaaptonaMp raeaa They will ba haMoi
tg, flUKUSt '2:'. .-. |i.. in'... r .'>. BBpteUlbei B ni'l
i,, .. .... :i, i.i.il wlll probably be dlrhlBd betwaea Bugalo,
iio.atuii, 'iuruuto au.l Plttabarg.
?
BKTT-K0 OM I.AW.N TEMflfl QAHtfl,
ol.oVI.S AM> h<'Alil a ll'i.S' IIIK P1XAU Off TIIK.
0_UXOI 'K.I'IIMMKM- tj'.'il) l'I..\M\ll.
'llif tliinl aml l;i-t (liiy oi Um "i"'11 loiinin
iii. iit oi tha Onaaa Lawa TanalaClnb al lloaataln
.-tatii.ii, g. J..y?mdflj flraa,aharaatarlaad bj theaaBM
luiye uud laalil.ninl.lo ita-eoililii.e Wblpb WBtC bfld Ui
piuiiia >.ti Wa-iltieailiiy .-.nl riiura.lii.V, au.l bjf ..? I.l.lliuiit
teniiia aa haa baaa wttoeaaed latha nelgbborttood for a
li.HK tiuie. Tlnee ?'.:..ik v.iia I lo- bOBI M ll '1'iv ll fnr I Iie
begiui.lui ol ilie flnaU aad by iii.it hour erarj obalr waa
ocenpted ou elther hi.io of ti.a. eeatral eourt,
u linn was roped in, whiio tha earriage
,1,-ive wi.K lilli-l wiih '"ilil i-i ? uml
euuestrlans, i.utli ladlea und geutlenirn, iiu..- praaeut
.1 M;.. V,, ,.-, Mlsi \i.k- :;, Mi-* Boo i-v.,;, Mra.
C. K. lleckaeber, Jobn Bodjtera, hfr, aad dra. Arnuld,
.Mr-. ti. W. caii.pi.e.i, Mr. nud Mra nouglas Koblusou,
B ( iilnpl.el!. I.ie Ml -i a l.iXioi, M.-.- Il.il.ri.i k, Ml-a l.w
Ing, Ml i.n'l ?li-. -I. ll- C. ibe 'li-'- I i -- "i.'l Mr.
ii. i riafl, Mi. nol Mra8. Lolgate. Miaa Barnefl, Mr, and
Ml ?.. Anei.la. -m, Mia. I..iz uu-, Mlsfl Yiili Ilekiel. Mi.a
V. uahlu.ru, Mr. aml Mra. Muili.ii. Mj. aml Mra. Ililali,
Mi- Krauk Ain.iiil, .Mi- i.t ii'i.n ? Mra O. D. Martln, Mra.
Bfliiford, the Ml si ? n\ ron, Miaa Kand, Mra. Il.-ury, Miaa
Wood, 'li-- I-'". Mlflfl il.uiiiii.'.i'l in i'l Mra. Iiiiuk Maitlu.
i bafiaal ot Ihe gentletnen'*doublei w,,a Bral played.
tlie i-uiit.-tai.ts l.il.i- !.'? L U...-l.iii.in, Btaton l*luud.and
11 V 8. Tborne, Val. < ollage, an ilnst \'. R. B. I .1 ,
\\ Bsbington I). <'.. and II. w. Blo um, Broohlj d llelgl.ts.
A good iiti.t followed aud h.hui airaptlonally Dne lennia
waaezhtblted K. I_ Meekman and'1 horm* api>eared to
l.ellie li.,ll.a' iitvulltes, Hllilil-apite tlie Klll..1 n ' ?
au.a: a.t ti.ell oppulii- u U WOi. au.eei.af III Ifl CBITylBfl Ofl
tbfl pn/e. tbfl game resultlng fl 8,_ 8,fl 1,6?3,*! ...
Tno lutll.--' sii.l n.iit.ein.-n'a .laoiulia w.re tlu t. StarteO,
CW. WaUoo aud Mias B?-dwin itandlng np agalusl
I'.iev I.ynu.ii ninl Mlaa \M;!ia. Tbfl flBIUfl was
fxelling uml juctty li-uiii -1.. 11 Ifl tli.ia'i, ninl
eoiilliiuully eheiieil liaa.iitr applaiisa- fruintbe ipeel Itora.
Tha irt'tiing favored Mr. wataon aii'i MlaaBaldwlb, tbfl
atakaeeaaaiatlna ta tbe audn af gloTca aadaaarta. A
flueiy played game raealted m a rletary for Mr. WaUon
ninl m^m Biiidwin. 0? i, B?6, 8?3. U. I Beekmaaaad
il \\; BlocuBi tban played Ibe flnal in sluglea Tbo
gana becan ahortly before 8 o'cloek an.l endad asacily
on ihe Htrokc of 7. Brliliaut playlug wua doaeoobotb
siilea, lhal ol Dfltikuiflll, who waa lirat fav.iril. . lu ln. e
.-eptluiia.ly so. As was iln-. it-i in tho t.revluufl gauies,
tlia- tavorltfl wun, ninl wi ,i be . iiineii hiK laureis. Ihfl
st'ore was O^iJ, (>?J,'8-i>. Hel.li.ui hus sucb good IflBBlfl
beon wllnei-se.l ut Muiilruse. Upon Ihe coin lusluli of tbo
kbuiob tho llne sil\.i cupflwer* .ii-iriliut.-.l to tbo wlu
ucrs, aud tho guy throug dlspcrsed, all ciprea.iug an
oplnlon that tho tourn.iiieu. had beou au uuu.tiall.ied
?.ucceas.
-?
NKW-YORK AHI-.AI) IN TUK CBICKi-T MATCH.
Piiii.Ai.Ki.i'iiiA, Juuo 19(BmmnlBlt.?TlfliaaV
nu .1 ei !i-!..t iiiat. li U- tWtflfl AU itflW-YflB* Bfli All 1'b 1 i
ifllffllflBflfBfltha m.nilni; ot Meetowii. Tho vlaiting
elnl. went in Mrat an-l BtBdfl itl ln their flrat lnulnc. und
tlu- beme t -iiin aaa imt aat lat IM. Ha Baaaai htalag
of tbe N.-w-Voik pluy.-r. wa' not B?fllfllfld wlu-n tlio
wteketa wora drawa, aad tbe putfl will bo taflaattfl t<>
aflortew.
To-day's acore ia aa follow.:
\rtr.Y.<r>-tHrtt n. I IA>w. Vorkttron.l Innlno
118 Hillli Palt.-i-oit. i:t Tobat,
C Wileea <? Mo (an i. law . 2 I b wb Macaut.?
'Iviih e H.-titi- ti BrewMei . 41. t (? Dltt
Butler c Lowry b Macnntt ? '.'i ' ,,
I si i,i;..?.? i ,? m?i ranbfliirk IH not out.i*
J U Lambklae Morganb.'lark.. '?'t.t
C H V Iki t lt .- M . -i'i': l. ' I >rk ?'? not out ... .. . ? y
j iKi.'im ,? >i .-tm I I- . larke. . 18 i-M.M-te-b Miieiiatt. l
J L Pool e Clerk b Wateh . ... '?' to im". .
II J -initti b M r.nitl . 18 c MoiifUib Maiiiutt. 11
ll . l.-.i-riy nol om. fj to bat.
Ity.-* I, I.-r l.y.s.1. 4 l.eg liyo 1.
Itl n- at iiir V ti.V. (ik'kv ii wif-KKT?10. 40, 03, 13(1. 13i>,
187,140, 187, 171. 1*1.
i mi wuiriut-rntsT inmko.
'?. w Clarl b (
llettie e -'? llaoa b \\alker.
I . l;,,-. -in. ti l?,
0
18
W (' M,,rir.nt. jr.. nn out. tt
W. W, No' I.-, b Pool . ,1'
II M ,, tilllt r l-,,u, l> Illil ir. BJ
I>. I'. Sli, ver. <? lu'ler. li < 1-v. rlr .7
B WeUh i. I. I'.utler. ?
ti. k, f tt, ton, bTyer. . !
S. I riw. <? Kmlth, I, l.nll.-r. . j
W. ('. Ijiw:v. not ou. ..
l: I
flj aa I1 wg i.y.-a, l.
Total
BtTBI AT TUK I'Al.t. 08 BAOB \VI( KKr 0. to, 50, 70, M
08, 107, 108, 117. 180,
{EorollierOitUltoor *9ttO$,mBtOPOA PaNflB.
NAT10.XAL UAPITAL TOl'WS.
API'OINT.MKNTS BY THI IMcKMDKNT.
WIU.1AM A. DAY T0 BOOCBBO MI!. PSBaUflB AS 88X>
di) AtTDI fOB.
Washimotob, .i im*" 19. -Tha Preaidetit nada
tlu- toUowlag iippi.iirtiaaata leday :
WUIIaa a. Day, ?f njltwla, t<> ha seeond Auditnr ?f tha
Treaanry, \.fi anga P< m.*, reai^-iint i.y reaneat,
ll.-rniiiii (i. W.-I.rr, ..I Illiin.la. to bo l.'nil.-.l Mate.
Miir.n ,1 f,,r tbe -..iiilorii In*trlct nf llllnola.
\\ illiitiii II. Kleuilns:. of K.-utin ky, to t.e Aatoclate
jrn.tleeof the Sapreme Court of lhe Territory of New
M.-xl. o.
BohertW. Baaka ta bt CoUaotorof latentfll awtflBBfl
for the Dlatrict ..r Mltalttippl. .,
J. P. liiii.o.leii, nf Oeonrla, to l>c ConMil of tbo l nlted
st;it.-* iit "> ii*. nii4ii. lloniturae.
Bbubrlrk Heyward.of Ma rlaad, te bfl Marahalofthfl
t onanlar Couri of tha l Bitetl -tut.-*. nt Kaneawa, Japan.
Beniamln ByaU, ir., to l.e pottataitor ut Pflfft J ivia,
n. .
The Klrat Aa-latunt l*ii?tmuater-iSeii*ral hflflflffflafltfld
JahB B, I'onl p. *tui ,*l.-r Bl .ir.ift. V. V., uud Jeha (-'.
ii . ? ;..,iiiaafllflf .it I aaahoro, peaa.
Wllltaai \. Day, whoflo* a IaJadtta Pawrtflaaattoeead
Au.lttor of tbe Trc.i-un. taa liiwy.-rof llllnol*. lle ba*
I ,? i, ni.iyor of ( li.itnp.i:, ne aad B iiieinb.-r af the Statifl
l.eiri*l.itiir.'. Altlioiu't ,. c?ni|, n <'iw ?> >..iiiil- 111:111 hfl
|.r<>iniii.-afl 111 the poiiti.nl i.iliiir* <-f tii<* Btatfl
? ititi. M..111
* ,i,' 1, mI ai ? -I ll WB* Btalalj throagh
th* flfhrta ef that featleuiaa thal l.e recelred
pi..ll'.l,;.-|ll.
llr-rin.i 1 O. Weber, th*aowljr appotateal Manhal fat
tthi i... IBatrtel .?r Illinol .
,| ~t. ( I IU ' '
1,, or .. B. ? ? llle. tl wa* - roBi l- lu l??i -? .1 1 1
tbe in.u-li.-iMi!!> I.y II pi.- enl itlre Moi laon *i.U ol
w 1.1 b. 1 - '..-.I .v appnlntnl I
\ ..... ttbl -ll|-l. :,,- ? -,1't ,,t N(
|a a lawyer, 1
'
mi i-|.. t.oii. lle wa. .11 i.i^
ui r iiiiil f - i
for Kentueky, hul -> - v .1 1. \s leklynV.
1. ?? Banka, ...-.-:?: I I
Revrnni foi lhe Dlati ? I '?' ?
in.111 ol ' ?.tiii'-nt *
I A - '?'
other pi- ena <?' ib -111a
- - ,'- 1 ? 1 1. m !? arwABtB
W v?rii\..i<.N, Jun.- !'? ?/?'" .') -Th* :.!?.'.?'11"
un a. Day,af Illla ? J"->*>? 1 ? '
. la bwb p r
? I no 1
frienda, tho ...
? 1.1 ui ilu- appolBiw Mi < aad. lh. ??
ot -in, -i.ii i.-* Maaalaa .iid Wkltney al the ?
I ,, . . ai.ilii dl.played 1
?
pi-tln metitlv ii. .tr bl'ti b-? i'iivh blm li
\ . 1... ... If t ...,,;..-I Moi l.'do
-,t of l?.iy. I, ? . 1 ?
111.htf.1l.) foi lhe *| ' . il'in. .11 t>. *. i" 1 10
he I 11. -
.. Ur ,a und. 1 -.- -1 t" hava b< en bl. |m i
,. , ? ? -.
l-..tt .1 1. .? ? I - ? '
ter tbe ebarg* wa* auade that aa bcoaht ro ?
UuntUty.
?
KX-t (..MMI.xsk>\ B LORI?a*8 ACCOUHTS
.1.111: pi bham au 1 bim ro DI 1 Ofll 1
t90.S39 ib nn ruaaei kt.
\V \-im n< . 1 ? <v, .l.in. 10. Cotttrollei Il|ii!,:tm'*
l.it.i taet 1 oniinl 8 "t1" '" dapoalt
i? n?. 1 . i,.u . ?. i- da ? ...iiiiio tfl,
Bad wda..- fa
Your ih--,.mi f--t paymeala fi -'--r- latha
oeat af Aarteulture, fromJan. 1,1884, ta Apnl
.i.i ? ,. ,, , 1 ..,..? . ed ln ti ...
tha Plrat Aaditor, Xo. 24e\347, and a ladaaea haa baaa
lui.i,,l..
BflaiuiBJ ?l a? ?' a -1 ?'' ? ,: ?? I ? : i'i--'-'
Thfl b. am e foand .lu> :
part of a dlullowanofl autd* n. thtt Beeoaat. M
? 1. di ea I-- rea llh uanainlttled.
tbi .-. Ill -ln ' i"U B r-'- I
I llll " flll- I
,i?. . ..? ahould b...e
haea < baifled lo l mudi
"f,.rtl," p.n.-haae, pi-.p... n;.. ,, aml dl.tiibutloa "f
viiiu.i . . 1 -- ? " 11" ii ?'.?? mi 11 ?*?< nt* lo
. fii pulil l..r aurxii tm -. ?? t. foi l- -i rolt. ln |-n
II ,i-ii - atilil aeed ol 1
of II m I Ih* 10 I' iv h*. 11 I- it-'. fot < li.-i.il-'- ?
fot lh. ..- "l 'I.' mi.l 'i ':.plala "i t"1 al
li from
aoreb.11.1 >:.-i other veartable i.lanl*. U a-. 1,,* v,-n platn
i,, nn nilnd Ihal mii ?,r tl.-- kLoti bi.t. ??* -t.m-.i m
n,,. ru), | ? . . , , rn rbargr.l '.< th*
fnii.l appniliriutrd t.,r tlu- p.i.lii... propaaatlo
rl|4liibii 1111 of v. ? . and nol lh.
filinl. 1 ||. -I in.tlill.i.' Ill tb"- plire 'i-llt* of llll. Ol
v..iii.n,i .1,. allow ai ounl 10 lhe loi in .. o..a
?.,; :; .- aboTi iu
fut- dia .llowi ?!
1 ti I..,.,.,.. loillid ilu- lhe Ul - ? '? >""
v. ll pli : "':'"
voi ii..... 11. ordi 1 1 .1 n kiii -ii ooaata aay ha 1 '??*? i aa
Ibe boah. ol t..i* l>. |.n n.i-nt.
4>
THI. ADTtflOKT BOARD \M? 1 Bl DOLPHIM.
Washibotob, Jaae 10, li is cttmotij rfl?
pertfld Ihal lh* n..v .1 Adi laory Board wtii a-k ror aa lt*
v. -ti atlm late the proprt*ty of tte atlea with ??
1,, tb.-. ..i-ini. ti..ii >.f tin-i'-.p im. Tha board hflfl aat
y.t reerirad aee| . "i la? repon ..f th* Dolphla eiBBiin
1.1. ..n.i ti.,-. fiv.-i, tha ? ii-i- ?. 1 ?" ..t'.-i.iion. n lt
uot likely that an].*a will ba docldal ujm.u
iii,- ,.tii. 1.11 ropy ..1 lb* < t ni in 1..' I-...ui* renorl
...?.\.-1, and Itl. prolmbl* Ihal ll will al.o awail th? i*
I11 Attoi 1.)-... 11.1.11 i" lh. h Mafl of tb.
tmy of lhe .Navy. _
WAHIIISiiK.N Nol BflL
fl I-IUN..I..S. I'tliliy. June Ifl, 1- 18.
Tuk i. i.i iv i:\iiiiu i ruOo ro PaAXOa?Th* Indlan
axbibil ni im. flflw-..ri. .in- Expaallloa wni otohably he
j,,. . t,t, ,| I,, tin- I i.-ii. li ',..wi ,ini.-nt i.a tl,.- i,-pi
tin-* ol tbal int.inive in in ..ti-ii n d.-Hti-i iu aertire :in
t-ollec-i ? ifliblbltall?proareflfl .I* bylba ln
?It.in trilN-. towardcivlllratlan. Th* .-titn.- Gorernnieol
exbll.it ia im?b t>- n,u . i .n-i-.i . <i t?> ilna rlly, l,
t? in t, uuired i... tbe pui po?a \ p ,i o( tha athlblt*
\till |,t,,l,i..lv be limi.-lovi-i to tbe Mnllb-.oi.lan InetitUr
tion for i? i laauoat axhibll ion,
ln-. ..Al...!* in tm Imikmi l:.t: RTB BOBBAV.
fltaefl th* 20th ot tfareh 800 ilorekeapera, aangera, *tc,
bave I-- ? ?!. 'li.a i.v. i.i.-. aally pay "?'
ainploye. a... 11
.Nn - BOOBBBB" f- OSIAflOfl .. Tbr W;ir 1 'ii.i.r: nn'iit
i, h frea raptalfl B onott, of tba
ii-i, Cavrflry, ii i..n Beno, Inaiaa t-. II. itatlufl
ti,.,, i., .,:. i,.,i, i -1. \ i n haa i.i.ii...'. fi.iin Oklahou.a
after havlng '!,'? nt. i tu.. oountry. ?N-"
" I,,,,,!,,, t " wt ir found in ..iiiiiii.u.
Taa I'l.iii'.ni, \i Ci< M.A. rhepreeaaefl iiii* faat ,if
I wo.-tt. i, im-lin.Mi* oi M th* pei ?io.ll.-al en-iiilii "?tbe
on* i *. \r:ii.-,-ii-m- ii .i the other a thlrteen-yenr
i.i baaladPnifeaaorC V. Klley, of tbfl Acncuii ral
i.i i> i.tiii.-n:, toprepatre rorili*iiti,uii.>i. ii pau.pbl*! ol
Iltl.i |iiiL'.-.a.
A ii1111 HN..N itniflrj. iu iM.r*t ht.?a halletlBBpea
Ui- anaar Intereal ef taa Unlted Btate*. prepared i.y
ll.in.y W. U.l.-.v. .I.i-ii.ia: Ol Iba A. 11 Bl Bl n DepaTl
nn nt, iiiia beea i aot .1 lu uampblet fona.
OBABuan WOBBJBO 1I-" i.v -'lb<- 1 11Mt A.aaialant
Poflttna I.ii??< ?' .i .ral haa n Mlndad i be f*rder ..f Ap.il 11
rooiilrlns thn euiployea of tb* .ptHilntmrnl dlrUlon to
irork al nl bt. ano baa axtended Iba beart of work from
?1 j,. ni. io 5 80p. iu.
'Iiii M,,mmim Uiiaihii, Tlie BfflajTaMrflOffltOBAfll
lha Waahlngtrn flaiaaineal waarepalred tt>dai arltbonl
illfiiculty. Thfl bbw aleelrleal tpparatnt will ht here
Monday an.l lha flntlrt ??iu m repalreouiplatod i.y uoxt
\\ eoneadB).
-4> -
TltYlso TOABDUCT i BBOOELTB OIBL,
'lhe IK.Iir.'of Ilu' F.iiiilli I'ifcincl. Mtoolilyn.
aiiaalail Trmieiatl Behall, ,.r :-... tl m*moAB ooon Bt w>
Terk, yottarday i.ft.-in.H.n, ba taoeha8fla ?f attawapliBfl
toahdaetflotaUlekay,aaafaarteea,al ?s" I";l ?s'"r,"
Kilioit-i'ii.c. l:t....kiyn. ii.- ti.. t h.-r in Myitle-aTe.ana
begBfl a c,,n\. t iitl.in, BttOBI other thutga u-klnu; Inr lf
cIl ivmiiii ei. for .i tn ifl tfl Proapa t Park wllh blm. iho
t.-ii i rafaa -i aad a alked aa ay freei hlaa Batllaheifol B*ar
ber hoateand titon raa np th* fltepa, Afi.r her ?etaar
liiai.lwliiiltlie.liililliiillot.il, r-lie fOalOWfld tbe BIUI1
Hini wlu-n ahfl i.i. ' -i i"Hla ii.nn bfld hln arreflted. whea
aaarebed ai tha MyrtM At*uu? Poiloa Btatloa iobm ttt.
u t* were found on bim wblcb bad b.-ee aent u. re*|
tu liewhp.ii-.r a.lv. rttflflflM nt*. ThflflS thowea tbat
Bebuli watCBgaflfld ln (|.i< at.onal.le tranaaa'loi.a. ll
wa. bulleted Ibul be deelgBed to .ui" thfl fc'in I''""'
haatfla Mafl 1. ll.rK* tm hel 8K* ?"d woil.aiiiy
lu apiK-arance. Juatice Wuiab imial lhe prUouorlor
exatulnalluu.
CLASS DAY AT HARVARD.
THE EXKRC1SKS IN HAKirKKS TIJEATBB.
VJ)J
??l.ANTINO mr. tukk?tilk rkniob proctssiom?
vvixivii OATvrndfl,
{bt tbukibai'ii to run TKiBinra.]
K08TON, June 1!?.?Claaa day, tlie Jolliest of
r-H tbe flagfl that signali/.o tlio cnd of college llfe, was ob
serve t tu-.lay wlth all tbe olil-tiuie ontliiisl.tsm. Tbe
Vflflflhar aaa flalllhlfl. tbo inonthof roaes neversnitl
UBfl tiiure kln.lly upon the sons of Harviir.t ..nd thelr
frienils, ahfl .isaeiiibled on tbe Collego (jreen to partlcl
p.tte lu, ninl toenjoy as speetator*. the Trollcs of tho
tli'.u-nol or 11 nre atnilenta. Th. lbl. .8.1 011 under an
alaaeal etoedlaai -u-y lhal horc no vapory banners suve
thflflfl tliat ln.tie.teil lot)'* lioitra of mtOmtf simsliltie,
wiileli flahalBatfld ln a fliactoU naaal and ln 'au attnus
phatfl that was sulllcleutly cool to stlr tho 8TOWd wltli
BxhOaraUaa,
T \ ' !':;" ;i. fii. iiia.mliors of tho senlor elaas inot In front
of iiiiiwnrtiiy Ball aai fanaad a paeaaaalM vhloh wa*
liiipo-in r ln leagth and dlgnifled ln nppcar.ii.ee, as cach
111,111 wore full tlreas and a sllk bat. Ptflflfldflfll by tho
Cadflt ii.ni.1 iiu-1.>. 11_- iine paaaad anaad tbo flaaapM n.ui
tlien Intutlie Applelon Cbiipcl, tn wblch pr.iyer was
oltereil by Ihfl v. tieraiilr au.l beluved Dr. Pflahady, tban
whuni no une Is held l.y aU connect.-d wltli Bhfl
unlveraity In hl-her afltflflflfl. D.-votious at B. enil, tlie
aaateta apaadfly snught tiietr noaaa t<> wcicomo tbeir
giu-ata, ?ho wara BbMdy urriving.
in plaaaaat ch.it, la aflasr atalattoaa and in the laadat
of refreahtnenla more tha. an liour flfldad l.y, aud the
aaadaaaagalaaaaaiblafl tafraat al iiolwortny togotu
IhflHaadera Thaalra Araaal UM aaaayei aaaa more
want the prOflflflfllM, this tlmo laenoatli wludows crowiled
Wtth Ihfl aniiiin,' fitco. of pri.ui anl happy frienils; Into
tbe tlieatre It tilr.l.nnd tlio?ecoui|>ot!ng It took sei.ts tbat
were altn.ist Mir.uiinrti il l>y bevlca of young liullea, who
were gaj wlth l.uds und blossnms, aud tho trliiu.ph
of the arta or Ihfl inllllner utul lha dp'samaker. Tlie hush
was liroken wltli n prelinle bf Ihfl Ce nmiiiU Orcbestra.
i.t the eoiii lualon of wlilcli tlio Itev. Dr. Po.t'iuily f.r
vently Invuked the divlue l.losalng uj.on tho college und
lipui tlli.ae wholll ft WBO SO soon tu SOIIll fortll. Illlllle
dtately eaaaatha Htamy aurnim. hagl.Bhifl wtth tbe
or.iti.in of liilwarit Ta-rry Sanford. of Knu iville, Teiin. jA
poein \t,i. tlu u ret.il bf Oflfltga Ke.ido Nutter, of Uoston,
thaaeaeral Mttfeel "f whieh waa" ladlfleraaflala R*
faiiiu." The. followadtba l.-y efattoa byi-.rnesti.aw
lili'fl rii.ijer, of Wurccater. lu tho ivy oratlnn.
Iree lle.-na,. ia given for jnkea 011 all aiil.je.ta
caiiiii.it d with colt.-gc iife, fioin fai'iiltv tu Btttdeata.
Ml. I ll.ll.r ll.ta l.l.li |.|, ai,|, llt uf TB* LmmpOOH .lll.l III'
(piin.i e..ii-i.ier.iiiii. i.-piii.itioii w inl.- la eollega for hia
wtt 1 ln orailoB wa. 111 a bappy 1 aln ..;' bumor aod wm
.. . . .\. ,| w ith much aiiiiM'iiienl hy Ilie iiuiliriieo, l,..at
011 tha. piogii.iiuiie w,.a tho ilBglng uf theelaaioda,
wrltten hy Josepb Adna 111 I, of Tempte. N II.
'I he i.fet 110,01 w.i- |ile:i-.mf ly spent I'i tbe enloyineli*
of tbe 1 ..na a-t ta a.n tbe ean im. uml tbe numeroufl spreadfl
and at 6 p. tn. Intercel e-atered about thfl 1 i.i- ?
whieh tu.-eiii. .1 ii i.euiiifiil appearance In
Its 11..1.11 ii. 1 oi.iMon. ri.e ipactaela of
ai\ ..r >,i..ii bnodrad ?tndi nt* f..rui-.l lu 1 Irc'flfl, ranldly
? ii. mt tba irr.. in .iiit.'i. ni diirotlon* w.ia fairly
, H. 1 nu- -1...11 , 11 n.h.i ..1 \. 1 an tba -? nloi -.
Mirli of old . l.'.lii a renre-antlBg lawn t.-n
11 ls, 1...-.1..111. boatlng eluba 1.11.1 tin- iike, uiuita ibo grand
? in.- 11.,1.1 ol ih which 10 hoiior
tbaali .it frienda. ThagroundflwerebeatttlfullylllnBtl
n.tleil 111 ih. . . . Iba fflfltivltlflfl w. Te culitiuue.l
> a l.ite In.iir.
'I lli; . ORPORA II'.v OF BBOWK.
flJtffORTfl 1 Lu 1 1111: r.\ii'i.ii iiirici i:s-ii'.Noi:
llli: Mi M'lllY Off BBXATOR -JaTHOMT.
PioviuEXCB, JoBfl Ifl ?The Corporation of
.
,..... t. r ..r 1705. thedate being tha flrat Wodaead
li.T. |Tbfl aeuti.l ia le-id flfl Ihe TharfldflJ
..ft.-r r..:.....-iie in-'iit. Tho nport .>f Praald Bl 1
a.ui, ni.iiie t., ttie < praaeata th"
. 1 a. .in.-. ol -
, ! e.. ellenl ... lar ln tl.e un.-ri r lifa oi
? ??, 1 ? ipUna li ivfl h ?:.
? ?
dl ;. ? ?...?...!. ibepa 1 leata 10 ragar 1 tbem
.rn iitelr bonoi and pk I,
?
? been
2 1-. nt the -
?? ? . 1 ....;?.--, mi! . - it) fo ir pr.
a-nti d ii. iii.tiiun. bobm .>r taaaa
wbo did uot eatei Bew prarautod by Uwh ??' BMflwy.
1 ii- ..
, appotntad BT B. 1.1
iBfltmatoi in iii'"I i '' Baadall,
inait letot la ? hara
. .i dlan. -'ir
? n.i. iu Bpaalab thera I* ??( praai nt a fleeldad eall
yoaag aaa. ffl ??....??. 1 ? I
I the IflflOltJ
'
.111 ?r?. ll. tlu- .any 111.' uat uf t'.e pMflWflflfl I'li.u.ll
1- tu 1..,aiiatiii. ii) i.ii.i.rai.i.. 1 lhal tii.r.'laaflloararlBfl Ihe
,. (ur whlch tha l i.ivci
... 1, .i.i.i no opportanlty
fl.. .. tu la/y anl 1: . tfl li h.ii.l WOrfc.
1-i.i.i dowa tbal "no atadent wiii be allowed
tu ABtei upon .. ? 111) f..t . lu. li, iu
tlie Jlllfc-ll.I.l.I Of tb. ""' I." A-.llll,
-.? IU...I --.4. ? .
? ,| coii;liiiio.i-l>."
j,,,- , . 1. .? |,.i-,i;i. fl'.i ll uu.' a;.| 1, !U iliiu' ?
whitn ? : ? -i. .t ia 1 vi' a... aald
il,.,i ?? , frumone elee Ira aourae to another
111.1,1..|y wlth tbo couaa.1 of the faealty." Bo
f.,r .ia tha ., > 1 1 - , tii ? 1. itla and Q
. BttflOtlOB will lio pai.l tu
lllllll.
I ..;?.: 1 ln rfr.lt.-fll t . ua 10 thfl
I made by Benator .utbouy ot fll-,500 I
eommou fund ot tba Unlreralty, tl Balla attention alao
lo Ihe fllftof what ta kaowa aetbe "Harrifl Colleatioa
,,f Am. il.'.iu l'.'lry "tu Ihe lil.r.rv. bj Mr. Anthoiiy.
in, foundatloua Bl lbl* ...... etlon ?? r? laM by Albert?..
,.,,.,,. ui 1 r. .;- ?-" II ? ?"?? ? pureh *o Into tbo
I,uml '.if 1 . I'. 11 ir?, fliil. u v klumnu* ". n e 1 iu\er
Mi,,ii, 1-,.,. Hfladdfltl ..!-?> lo IU Vflluabla fltore*
iln ... .iu 11 .n.i" in-' l"'- ?? nutor
Auibon " 'I "" Ibe wort of enlargeiuenl untll
lt ?*..- ... Uir... tslgfltl '-?' '?<? ">' I*"' 'I"' uio.l <.lUletfl , ...
Hy si
I.. t ...ii ..1 Aiiierl. .hi 1 ... :i'. ? a. . ii... -. 1 ? m ue i..
,,11. mlii.l tl.ia uiii.|ii. ...nr. nim ol in,'1 th.ui (..""O vui
ui,.,- t-. ihe llbrary ol lln.wn I'nl work
,,r 1,1,111. it ou ?belvc? pnp. r.-tl tor Its
,,.,,..?,11 in tbo weat Iialt "I . tb" rooui
.? the llbrary orerlooklnn the fronl eain
,?|a..| ti,.. t Mii I-lt V h.lHli.eli lie.llli. It la 11 Hlftllie
,.,--. M.I011 ol wlil. li auy, ? ??? 'I '"? ". 1 rlohlj euil
[1 t.i ,ri ,., 11 : ,..iii.tn. inlghl a.' :lf? ' ''?'
i..k-iii.. win. 11 a.iii i.e .. "i uu iu ini.ti.' lobeprlntad la
L_.1111.Ur.i:...ii IrUi ... ? ?' 11.' '????'? ?' oai
ta, l.r |,|el.:.|.-.| tl. Kl.gllSb, ?l icll wlll I OtlUlll, au I
I. u poasii.le 1.'..in iii.'io. im. f blograpblcal ski
, 1 ., ,,, , ...ni whohavfl.11 ?lu.l. nts ... thu Lultrei Ity.
,,?? -hwlll Ile- flfl a.-' '?' - H. ,li'"
...|.,i, ihe latter pisn c.m he oarried loto .-\. eu
..- i.ikeui.t tbe Corporation, ln
tbi Bppoiniuieutofacouiuilttea to hara tha flutler ln
' Tbe accosslon totbfl llbrary, by parehaaaand bj dona
ti.wasb.47?. Ti..-11.
,?i...,i |sa M-tof Ui? ? ictlonflo tbe Uuiia
tlrti "ol I.I.lu Ihlrlj ?, larto volunifla ITifl,whole
numberol rolumefl ln th? librarj \a 02,720, WIU 17,000
P*Mu. i.'l.!.- been aald taneblni the uu< and aharacter of
Benatoi tntbony.*howlugb..wd-aapfl nold bfl bad oa
.,.....-.1 i,?.i..ii..i oii'.r 11.'?'? aod rrtonda of
Ibe Un.vei.ltr. nol--*-". <'?"."? I" ' |;',1''1'' "1";
way ableb -haraetorlsefl ull tue nrodurtlon* ot bla
.,.??, fnlp.li. MBUiatO I, .t.:.-..l-'l''l ui.aii.l fll bodled
In thefoilowlng 1.theapltll aud ewfliioa ol all lhat
bas 1..... thonghl aad aaid aboul tha Ulaatrlena aiua-nua
? roSJ^Thal tha Oorp??tloa herebr raeorda thara
:,..u. 1.ixecutorsol tba latfl lleuri B. Autl.j
?.ll,e'u..,l..cal..f Ilie rerj ..l.-.-liuu ol Aioeii
... . r...i.t." kuown .aibe HarrlaCoitoetlon. ;'1;; ?; ""
..1 Ibe ? .-,,?.-I ol .-!-'..?"".'.alti-Ml m hl* lust will an.
t.-t .?..,,!.1 ibTfllHNl) boldfl ln flraUfol aud speclid
)??,,? n?. munlBii ine.,1 IhlS OUllilCUt auil illi'l Ith EM
tor Ol Hie I nivi laity. , ,
A large eanioiitearenri entlngboth Ibe Mtowflaad
th"t.ua,eea ,?, 0p,.im. t" '??'"?"?'".?,;":;;;;;.?';_
tbouuestlou whlrbfor flouifl tlme has i? < ? '"'""??*l l,tJ
thu uoticeof the guardiuii ' u'*
lfl_Vfl.ru.: In-'-iln. 'iill" n uf Hl' -''.''a- ,
II... Aln..... 1 A *....'....I".. .,1 IU ...e.'l.nia " '. ' e
11 nl ? ti .olutloti 10 the . rr. t*l th "I boroaftei ll..
,,?.:,, wltbrelarrnceto tbe eou.?'?;?"'"?"''??";
n. 1 i.epni 11,rn u.e Iniiiii- ul ib" " "iiiiii. inis nawiiw
pnnuraUanludfliuf tbe gmwlng aciiui-n ti...Ml
Blumulflboubl bebrotigbl Into eloa.r .-.'"";? '"' ?'
the 1 utvoraltj i.N bBTltiflcbar t o eei aifl inattara n
whlch tbey mi, baaupi^udto take a .?-i-i Int. - - -
Al ihe eoiumeutfiuouldlnnorPr. "''"'*" "''""''?N;
likeblflpn-deerssora, ha* bIb iy? l"'~ '"'? ;",?'":
nowttnnlug vent?u tin- strrei, r.m '> " ?.- ??."??
S^r^-a--3_t?BSSga3_S
corporatlou forcoi Ideratlon,.l. lf ,l""1'-1",'.. ',,,..
?ppiaval, acoiniultlee waa cbo-ei.^Wdar aadra
port ai tba BBpb ?her mceUnfl oi tha ?wpaaaltflfl,
ptra rn efoobbteaebeeted tbbtbbda r.
Detoett-a-afl-g-a-rtfl MeC-fl-key, Daaa, Bogara,
(.'('...inor ...id lli.n.11.1, vkfl BfOrfl -HHiTflfl tflleWflt
Pnadway n. vaflal laa piakpaaiataj-atardfly. ?>*"ll?l;t
|0 l'oln -? Il.'i.d.|.iari.'i? l.vo pii.a..n.rs. One was Nellio
Mm pl.y. twelvo yeats ol Bffl. who wa* BBBfl to put hor
baad im,, tha Bflflkafla mt mrrrn dUaaaal paraoaa hflfor.
ahe was arreali'.l M'at.r.lay. Hyj-gBBt..MgfltBo^
r.TD S.cnnd-..ve. K.a.ik Miteliell, flHai .M.e.ney
r.i.iik, aad Jflflflf* .Marti.i, l.'ii'i V-uiiyiiasapalof
?? scoi, 1, Jiflk,' m re pWtad a.i Bewltal Owaa >y
tfogan nnd Uuaa. Much. ll la ihutv-tbij- yaflBB old,
livisi.1 >" 1T.H Weat lloutOII-ht.. alld cIllll.H to D? B
,,l7aaVa. Ha WBa arresl.-.l la-t summer ni Koekaw-T
iur uiekiug uookeU au.l flhooting u .1. te.tive. Martiu is
a CUcago otook. Ile U twwity-cight jeare old, a
etone out ler by trade, and board* In .conth -Tftb-Bt-.
Iliinnin and I .'C'cnnor found John Steveca and Jamea
Hayden " working" the crowd ai the Cbatbam So'iare
etation of tho elevated road. At the entral Oflice
Hayden waa rccognizod aa " Funeral" Welle. who*d
portrait Is Xo. 1,524 iu the ftogucs' Uallorj. He ia an
old oflender. ilo was released from CherrT Hill
Prison, l'biladelphia, only two months ago. He haa
aerved a seutonco ot thr.e aud a balf years tor pioking
jk). kets at a cburelt funeral. He is lifty years aa ago
und flaa served tifteen yeara in prison. Stevens is tifty
four years old, a bluck.-uiith, and residea in Brooklyn.
?-?
TUE NEW WEEKLY HAI.F-JIOTJDAT.
1.KMAKKA0LE GKOWTH OF THE MOVEMENT.
SIIIRT FACTORIKS Iii? ap .MHSil TO THE rOPULAR
.niY-PIItl.ADKt.PHIA WAKINO IT'.
Tht alaerlty wlth whieh tho'proprietors of the large
baaaaaa houses nud n anufactories aifl reapondiu^ to
tho (lemunds oi tho peoplo iu tho nuitter ot tarly clos
ing spcaks volumes for their public spiiit, and ia
clearly indieativo of a latent syuipathy between em
playara iad employee, theoxistenoe of which many are
inclined to deny. The Salurday holiday nu.vement
has already reaehod the shirt faetories, where 80
many hundreds of young girls are employed. Hegin
ning to day aud contiuuing BVflBJ Saturday during tho
sumiU'T months eaeh man, woiiian aud eliild in tho
varions dcpartuieiit.s ol the Kflflf Sliirt Manufacturlng
Company will be at liberty to go where thoy plcase
aftor l'_ o'eloek. This meaus a haJf holiday for bo
tween 700 aud HOO peoplo.
" I expoct," said Mr. Keep yesteiday, " that thla
stcp wlll eost us at Iflflfll 111,000 ior to-morrow alone,
Lut I Delieve it will provo the l.est iiive.atinent we have
ever yet made. I am snre that our effort will be nppro
.-iiit.it l.v ibe pflooifl, It ia always pal'o to trust tliem."
Mr. Keep has also adoptcd Thk Tkimnk's sugges
tiun uf juiying oll un Kriday instoad of Saturday eve
niii''. The eiample set by this enterprisuig ilrni will
doiibtle-s Lo liilluwc.l by tbo otber largo shirt and
uadaiweai munufneturing aatabUflhieata. Wallach's
?auna, Kuthscliild. aaaaaata-B, and * ichonner, Kau &.
Co. are now couaidering the subject. Kliould thfly de
i.le tu alaaa tl w iil pridmbly lead all the other tirms to
do so, fnr thoy are thfl Ifllfflfll limia.-i ol'tliu kind in the
ciiv. Their fllOB-flg early would bo a great boou to
niiiny a poor wurktng girl. Ias lloutillier lirothcrs, of
Tweiitv-thitdat., liave also swung Into linfl. ihoy
will c.oao during July, Atigust and part of Septetuber
ut 1 o'eloek uu Snt'iiidaya and al ."5 un other days.
Qettiag their new sture bi eaear naaiaatat_w_radaffr
hg thfl c.uK el .-in,' -y.atem lliia tiiontb. I liey aro
aaaoag if not tlie lirat N't-'w York linn to introduce the
eiiai.iiu ol'.. o'clock .clo.aing which bas long beeu cua
tmiiary in iloston.
Tho iiiaiuaiice meu are almo.at unanimous in laror oi
haring Saturday aiUraoofl br raat aad raaraat-Ba.
i ha New-Vork Board .>?' Uodflrwrltor.flppafcatad acom.
Illltti-O. of Whieh Willter U, liililtl, aeeieti.iy Oi tllO
l-.il.iital.l.- Kiro Inaur.iflee Coinpany, i.a chairinan, tu fflt
tho (lanaturea of itmae ia fbror of the holiday aaorfl.
iient. .Mr. K tiu.-.lv. ol Wr.-.l .V K.-nnealy. reiiortfl
Hut itcilv ull the'iiiiuea dgaed. BaaB.etth.brfB
wbolflflali Isna tutiii r c"...| aiii'-s agnad yeaterday t"
eloae ut 1 o'eloek OB .*?:.; uiiluy.a until !-epHi;ilier, bo
giuiiitig tO-day. Ihc-e incliid. tjootlyear's liulia Kub
ber Giove Manutaotnriag Ca.D. Bodgfl-B. ?*. tn.,
iiinl tin* Kitlil.er Clothing Co. TfcflJ BflBplflJ ultogctiier
about 1<H) in.-ii.
I ba i!i..j.irity nf tbc Fifth-ave. nrt BtOMB will cloaa tfl
il.i.v ut 19 or l o'eloek, aad tbfljawetrj Htor... will do
?a during Jalj aad Augual as naaai
i ba i.iv. Undflavj i arker a III pi eaeh in Bt Qeorge -
t i, it, i, io inorroa D-orniag at iu.no a. tha balf lu?li
.I.IV lli..\el.ie,.t.
. lt... report thal mamj ot th. e-ariu took a.lvantage
ofth.-ii newly me inired treedoni laal Batardaf to maaa
t.un-li ia.-. friira their les? fortunate brcthren u elalmed
i.v iboflfl who hare earefnlh exaniaedtheB-Bttei to
bfl wtthout I'.li.ilalii.ii. All nf Ainold. Conatablfl A
hara -igned aa agreflflaflat Bflt to bey
aajtbingon Haturdaj alternoona.
I. .. i . ...i.-eiMitiM! I'ljil:i.lel|liia haa awakened lo thfl
aeceaeitj oi takiagi ra time lor raercatloa. Darllng.
itoah .". ' ?.f the leadina .1 y good* booaea
of th mnee that they will olose during JoJ
iii.u Aug-flt Bl 1 ucluck uu .'aaturdays and at 5 rfllflflk
. otbfli day.
rn, i.i the B.IKK)diugclerkflofthfl flttywrltflfl thal
ll tlio ilru- -t, r... will e, miiie Iheir Silli.l.iv liiiile tn
medicinea and make th.btainabloby
ringii'.: the bell, ..r llrnii thfl ti mU o. th it day tfl eer
t-un i.ra, .1," labora ottboie paatlyorerworkod
^..tii?_; ni. ii ean > ? matarially lesaeaed.
?a\ .uir. -p...itleiit .igning hin-sell " Haohaaifl "writflfl
t . i, i. i M r. \ about the righu of workingmen, ??? ho,
ita tim .?-!, ..i-i.? -t of aii ihe toiler. III
.;,. Ile MJfl rhfl laa. her. tlu- pieil. inl. tlio
.:,.| Ihe a.i.tfl il BMB BBTfl ti.i'il .'.e.il'I.V \ iUiltiill
trithoul I"-- 't pay, bnt tha meehaale gete left aaary
time if he takes a raoation, for hl* pay h itoptiad. 'ibe
i i ?ing ..i uo ki on > ,i trdBi wlll take a liait day off hli
waeka wagea \.lii'li will deprira both b-flaaadbia
'. tn tbfl re reetiaa oa Saad ylhatthayhara
liillierto euj.'.a. >1.
-?
V sn i.y TBE BATTBBT BAND.
mr. i.i.i I'iiasi niiMi Aii.aiM, liiK t'ltotru goes
'.:..! M> AM' 'lil.I'VU.
.\ hnga li!"ti/cil longflhoremaa, hlfl nctlior
garmeataawoaderfnlplaaa ai asaapoallfl tallortag; hia
radedj '?'.>'' "i.t ai tba aibewa, aad bla iloechafl bafl, loag
Inii.-cetit flf thfl bnah, OB UM Iia.k of hM he.nl. stm.l in
,.ii.- ,,r the walki af the Pattery Part laal awaalag Inaalafl
lilaiit':,. ahl'l ll!' ,11,1 al.iwll IB tlme wiih the Ifppllttg
.ale of B ae!.it|..u from I.u Travtatu, luto whlch
llliv.ie-a .i'.lll l....lllla-Ilt llitlllt W.ia j.llllllliC Ull its wlll.l
.mii luiiate ii iii.iiity. iio wn- imt alaaa tn his eeJayaMBl
it waa tha tii-t ..f thaopaa-alrflaaeartat>hafltraathk
a.tiiimer ln iins i Bradtea "f i-llorx aad 9,099 other weary
Bsattaladraah la tha aaalody, aait Bowad frnm lha hra.'.-n
ihreatflflf tha l__8in.ifletfl.hal Beaai _aflflfl-_daaaaf
tha rrowd thal foatladhlai andaaalladal Ih. dlaalantlra
erilh' Mttl-g ll. Ihe bollOWOf bM l>r...i't pilina flha
erewded Salight aad appraral at lha paraparlag
mnsiclaaa
Anaye.l ln -it:n:iier BBlta Bad whltohafs, alli.iadeon the
lflek,tha baadwaded Ihnagb ltapcograaaa-aflf
ten flflleetlon* la good tbapa. Tba laadars fllahad tb. alr
IlkeayooBfl earalry llaetaiu-Bl ehargiag i. battatya-rf
ai i.i hi. i? at to sani bla pay aad BM-ka bi bapraaalaa oa
the iiil-toeraev of the Kli-t Want.',. bfl bad entne t.> honor
bla **ttral night" wlth tbelr proMBffl. Berenty nark
,,. :,.n clroulated nmona tba orowd toaeatbatno
,,.,!, Btadfl i mlfltaka and get blfl baudaluto bla
,,i'? | ... kets li.aii'.iil aU hla u.t ti. nud th il thfl lilier
. i ,,r tbe a.i lienc w. nol molefltod In tb.
ctrrtse of tbeir anelenl prlrllege of walkiug amundln
gang* iiiul Kigglliig In chorufl. Tbe mau who ruiw ibe
little relre.ahtnelit houth dflalt aillt plcllia leliloliailo tn Ihe
ninltltuda . _, , . ,.,
When t! e nroflTBmtna .vi.< balf comnleted the memoer.
of lha' l.l.ll'l leiuoae.l thelr wlllte ll.it-*. llliippeil thelr
t,.,.i browa nnd retlred fnr refrMbments, while thaaa
oflhe orowd that bad leata held on to tbem and I
th.it l.flaln'l wenl and aat on tba aaa wall llataulng to tba
llllialfl uf tl.e WBTM I'' it I'l- UII ilite. l.iale. Ilillia .111.1
knti.u.'i. Patricb aud Rrtdaet, Jim an i Bua >n ?ougbl tbe
more sba-lywalk* and wben once more " Mualo aroaa
wlth lta Toluptuoiisawflll,Boft baadfl nadu luto t.i baada
., ..,,( again, And all wenl inam aa a Bowery Belle."
it w.ia to o'clock before tbecoueert waa over. and tba
crowd dlssppeared luto tbe neigbborlafl ?treeta. A be
I iie t omnlbn* or two, " all full inslde and i Bt," l ora thfl
.1.. .'Hal. - from Ihei arlfltoeratto optown qoartera bark
tu tbelr h'tiiea. Tbe fllmotl daaertad ildewalk* <>f
llroadwa] were erowded irlth the vtallora from the Ea?(
Bide ind Ihe Sonth Forry boata earrled baek theBrook
iTliliea. The et.ii.ii-' | .1-0.1 ofl WltbOUt itisl lUliillic iilnl
ibe good-natnrad orowd dlapLurad ao otbar ariltfl.
th.iu an obfltlnata daatra (ar aaesraa.
-?
TBE WEATBBE BBPOEZ
aov-a-umnT D-Dioanom
WAflHiiroTOV. Janfl l1.'.?Pd Now-En^livi.l,
f dr, illgbtlj wat-iiier trcethflr, luuihaily ateda, faU-Bg
barniiii'ter.
fforthfl Mlilillo Atlantle Statea, WM-BBr, falr weather,
wtadi geiicraiiy Boatbarly, tbDIag baraaaetar.
TUIIurs*!-; UWAIi OBWCBfATIOW.
-7-j!!...rKSi.M..r.._g. ,_-__?Ik!B",;,n?l "..bO
I I ! " 3 4 8 e 7 ?? r tn :? |. IJM " l~"~l -M ?
r : 71 ?
__ ' ' i- 1 ' ;?> . ' - -' --.______:-_? a)tt
, ta. flipflj .W. th. h? ******** .arl.tlon. tn IW. <-ttr t>- t-Btln
.rimiiri Thr vrrvrnMevlu llnratlrr dlfl.loa ..1 Um. f. r ,h<- :. hnura
? i.ra.',Urll,,.rr,:,.,,,r.ti.kI1I.ii.ij.
tv lh. ,. r dmird l.ntrrpnarkii
tfta virl?il..ua I- "11 p-r?lurf, a, Uw.tal.J bf llia ili?i_.t.-.alt. al liua
DUI ,lll.lullty. II ' Dr ,*-*?,.
Tui'.t'Ni: Orrior;. Juno-O-l a. m.? The tcinpeniuro
nt muat polata roae yeatarday ; bat it fell o. Laha Bape>
lior. Baat "f tho Ml-'-aiaaippt lii-jli pru-i-nuva aml .'..-ar
wutlier afln the rulo; clnildinoat un tho .-untll Atialitlo
co.iat. tbeexcoptloil. InWa nnd K..iia.,.a te|i..rte.l Hght
r.ilti, in front fll thfl fll-gglah st .nu center ln Nohtn-ka.
Thfl liaroinater bfllfl aaar.'.-ly moveil, during the clear
weiither. Ihfl t?.BIBLia ra.iL'eal BfltVflfl. BB* nnd .7',
lha av.r.'v.e (78 %?> balafl l%?~owarthaB ".. the oono
ipond-Ufl .lay laal yt-ar, and <;'?J blghaB tba. on lUurfl
^Mi.litlv wnrnier. falr weither mav BB exjK.'ti'd ln ibis
tndvleinlty to-iiay, an.l luaonaryor slightly lower
Utnperatura and poaaloly oloodlnaaa -uuday.
-?
? irs EXOhlslI, TOV EBOWf AX .1 \( 1EXT TI'XE.
Iliiuy K. Dixcy, \MB Adonis oi tlie l.i,ou
Opt.rall.iuse, with bM Bflfl-MB-i BWedflJB I'ltlfuhflflflflT,
aptwaiad a?fara tmatBaa _adr.a*a iu MBfawaa court,
Chan-bara. Md taa laweraraad tbat tbe lalaaattaa tf
oeutly grantedby Justloa Van Bruat. raatnualaa ii. a
Ilewltt iiiul II ''? Valoiafio.il publisliing iho song " ll's
l-'ugltsh Vou Know," be ina.lo iiennaiieut. Mr. Dlxey,
his coimsel aaiil, bad boiuht aud pald for botn tbe soug
und tha mualo and waa tberefore the s.deowner. Meaara.
Ayreflaiid Molison, foi tho defeudanU, maiutain.-.l lhat.
tue iiuinIc whs ntiiblng but tho old tuuo " tthon tue
lun.l ll.-^uis i" riay." iu iliilcreiit time, and that tho
i whlch they propooed lopebilah wero uot tbcsai
.?? fluug i.t tho llOou Thcatre. Tbe dcclslou w
\.l a.
aS 1 ho-'
roservfld. -sBas
-.iu..'
NEWORhEAXS YlSltORS IX FltlLADELPllIA.
PiiiLADKLPiiiA, Juno 10 {Special*)?The visi
torfl from Naw-Orlflaus wflro at tha Unlou Loagufl aud
"'"?-? ?-?? j aa ? ., ? ? *??*.' 'XT&^^ T^-x
llfiral othef tmbllo InititutloW.Incltidifli Olrtrd.Cflt
l*<e, to-day. They dlned at the eellefe. aad thlfl fltflfl
lng wcrc (jiyen bancjuot at Bebxont ln the park.
TAEIXQ BI8 LAST BATff,
Charlea Buttpian, age fonnfleiit of No. %41
Conover-*t, Brooktyn, waa drowned yeaterday while
bathlntr at tha foot of _'urUtioii-4t. Hla body waa te*
coTorea.
TTE9T 8IIORE AND OXTAl.IO RAILWAY8* SUMV
MERTIME-TABI.F AND IMPORTANT.CIIANGI
IN DEPOT ARRANOKMENT8.
Tbe suiumer tiino-table of the Weat Shorfl
and Ontario Rnilway. will tako effect Hiinday, June i*IL
with lncreased and lnn.rov.--l traln aervio*. Catvtlil
MnnntalB aud Sarutoxa apeclala, eompoai-.l of olrirant
rullmau l.ull.-t p.irioi aud bullctt nii.ukii.tr c.ir*. wlil
couimenro riiniilu.' ou Mon.lay, ?.'?_'<I lu.t. Ou anl after
Bunday, 'Jl.t iu*t., no traln. ofthe Weat Shore or O.
aud W. rttllway. will ruu to or from tho Penu. it, K.
atatlon. al J. r-> \ City, Cortlandt or Dcabro.se. .ta. All
traina will thereaftor ruu to aud from tbe uptowa
atailon at foot of Weat Forty-aocond-.t, or from th*
dowuiowu atatlou foot of Jay-at.
Aiiiiox .teainer. will couvoy passengers and baifgagfl
between tbo Weehawkcn 8tatiou and Atiuex Htation,
foot Fultou-.t,, Brooklya, and Penu. R. R. Statloii, Jer?
aey City. .
John Lawler, of 21 Seventh-ave., selbj Co4
gate & Co.'s Lauudry Soap. The Staadard ArUole. .'.
Whbntqe MUCOUS Surfaces of thk Brob??
CHIA are sore and lutlamed, Ur. Jayne'a Expcctorant w(H
afford prompt r.-lief. For breuklng up a C'eld, or ?ubdur
lug a Cough, you will ilnd In lt a certaln rcuiedy. .*.
A Hi. II Ifollil.t v for Women
Tlme andUbor of wa-.li u.v reducort oae-b.lf hy a?lay
Jauie. I'yle'a i'oar.luo. Abaoiutelr hartuli-at.
Tbe Volee ol lhe People.
It i. a wo.l-known fact that wlne* abovo all other llquora ar*
irroasly udulterati-d. but whni a puro urticle ia plaeed on tn*
ina. k.-t ji.il p,-op.o have couildouc* In it. tliev all wltb on*
i.ii.-.-ieio iiii'.ii l it. The P'.rt (Jrauo Wln-i trom tb? vioa
yardaof AlfrM-apeer of Pieaalo, Iv. J , haa rec.-lved tho ui
i|u.ill.i i liiilnra. in ni of t!n- iu.-.|i>';tl fii.-ulfy .n.i of thoiuaiifU
of luv.itiii* who bav.i been won back to iioalili by li*
uae.
-4)
New Ferry to Wcehnwkon. I'nlon llill, O'ultrnbnra.
Wial llobokf-u, elr
The new fe rv betweon tlie Weat Sbore and Ontario Kail?
way Htation at tlie foot of Jar-at, JfortU Itiver, nr,,l tno larg*
u.i.i ,-.,i,iiiii*li,,tia -i:iti,ni ut v\ oenawken will be op*;i for p.*
?en -er aud velilrle tr.vel on ?n.l after -.imlity. Ju Bflfft,
laMfl* Irim Ferry Boats, elesointly appuluierl, will make
freqaent >la. a?.l nnrht tripa between \\ oeiia*k<>n auJ Weal
4-.t-st, aud'between Wrehiwkon aml Jayat
Tiio raay Urayt* itoid eonne, tlnuthe W.-ehawken Htatlon
nth th,- Uiill'.a !'? rry IIohU will b ? throwu opeU to pa.scu_cel
and velik'le travel on Uou.lay, Juue 22.
MARRIED.
ARM-erRONQ-MIIXKR-Oo Tneartar. Jnne ld. 1S?.I?. at
the reai.lrnce of the brlde'a paretita. xtegeiaville. P.-un , by
tm- Kev. B. >4. Il.-li.l li. Oota A. Mii. r auU|JaioiM Ana.
aimnif, Jr., of lirooklyn, N. V.
I'.A.NITA?WALTBB? (ln I'tiuraday, Juno 18, 1H*5. at Cak
v.iry Haptixt ( litiieu, by the liev. II, B. .M.u Arthur, 1>. I).,
Muyo >., il Ujihter of tho Uto I.r. J. -. aml s.,:ililo K.
Aiuter, to Fmiici.a M. liauta, U. !>., all of New. V ork.
'*.\'i-.I.I, S( OFIEI.U?At tho re.ai.leuce of tbo hride't
1 " lb-r. , li Wwluemtav, the lTlh Intl.. by thu IleV. (J.*,rire
1 i ? ni .. at. i". |... i.'b il.* il. Duiiuell lo ilaltie L, dau*;l>
lat of tbe late I'ulio .^coflold.
No Caida.
PAVII.I, -riiATT?In Br-ioklyn, at the realdcnce of th*
brl.l.i ? brother, Ur. tVm. II ll. . rut', by tbo Hev. SVi.lt.ini
( uiliU. 11*0.1, 11 A., on lune 17, ii< i.'y lii.lnl 1'a.ill, M 1)..
ot a i.liioii. ui,.. uuii AuaanCiuveiai.-l 1'i.tt, >lau<uter ul
Iba laie .ie.iry I.. I'rutt.
BABRia >.N- M \I.I.?In r.iaaale, N". J.. 011 Jun.- 1*. at th*
roal'leaee ef J. H. liad, bitbi.uv I" F. Lraveua, fl, f.
1ii.r1-.aoi1, M. D.. to rtarau ti. llali, b.tb of Wallijg.'ora,
0 nn.
BOPWOOD?PBIOB?Oa June IT, 1888, by th-i It-v. J. BL
Btrauab. rry, ,: 11? umi.I.-.i, ? ?i me brido'aparoat*. i-.veianl
B 11 iBWOOd aad i>at>: 1 ., Uau.'liter of Jjaepu bl. Mtjfl)
aat., u>i of Betrark,... J.
KACKEBZIK ?WBBBfl '.n Wiilu-.tla/. Juno IT. ln th*
ii ii. ., tue Hob i'ii ntv. i.y t'io i.i-v. WilliiirF. sv.iu.n.\
1). lt., faroime M. Wcu.it dauKbter nf in; lat.- iviue
we-ka, M. u? ut lha Ber. K-uucih Muckcitio, jr, bota
af thi. i tty.
BCBRXCK?BABCO 1< - B Tlnusl.i.', Jun.-H. 1^S3. at
tbe re?i*e.ico ..f tbfl lirile'a j.trenta. New.lttuu.awl.-K, fl, f.
by Itl-- ut.'. IhiMiaaO. BMtOB, 0. 1)., Kui n* A., daiiflitor
of loliti r. Babeock. to l.oila.II. >cho..c?:. of Newark.
.N.J.
TOOO ?' 'IKVsr.VI^-Oii U'e Ineadar, tbo 17th Inat., at
?naaok. N.I.. Wllllim Y. lodd, of No?-R -ebolle,
B, V., lo .'J.ir.'a. ot, daaghtet al tbo uti J ohu OhtvataL
TBOalAB OAMBIXfl t. ar4atB**ahajr, Juno 17, at flt.
Paul'a i'bur.;ii. Hteekbrklf*, al***.. by tha i'.ev. Arthar
l.iiw.vu.e. i..,u'i- ' ut.i:.i-rt luo.uaa, .New.Vork, to Afla.
ilanati.er of J.,*.-p!i < . I a-iii.n-.'.
B/BIUBT BOWaXL?Al tha roai-lenr-* of Jthe brt.le'.
fatbar.oa l'lnnaiay, Joa* 18. by ine Bt. B*t Joha i~car.
boi ;t OMl.ted by thfl itev. i.. l?. Joyco. the itev. Jobn
WrlKbC rxelorol -t. Mi.t: n-.. a . liiii.b. iioiiou, to itirr
Kvevn. y uii;."t.i'iwliterof MaiLiu A. llo-veli, tao,.. ol
Kcw-Braaaatck, .n.J.
All noticet of marritjet inuit be indorsei witli ftM
tifl.'ite uiida txVaaf.
D1E1K
AI.I.IOFR OnlRt?ilnaf...of flllBha*Baflflflflflfl, tb>Riv. J. B
Aii-K'-r. ni t-i" <> 'tt. r.-i.r 01 haaaa
.. ? ai.d i'rii-u.l. .11 - . i-.-ii... UBtteaA thn funeral eor?
m 1 iroiii ta* iti-n.r ..l-l .1,-ir 'i. Madiaoa-avo.. eoruur "n'lb
at, 011 - amr.l iv iinirniua-, 8048 inat.. al 11 o'cl.ick.
.i.ti-riiicit at w'o.i.tlawn.
hai.imvin-Ba^denly.oaJaaa 18, Mu<m o. BaUvta,?god
:- raataan.i it. aoatta
I'uti-'iai it uo,n ,.u saiui lay. Juue '-'O, at >o?ark. N. J? la
tb* i'i. .byt.-riau iiiurci.
CA.l'KNTi-:it?On Fri.Iay evenini:, tbo tfltfe inat. J..ha
Bnslt*. *0Bof (li-.r.,-* II. iiml Anu* 1'here-.* Caii.CLtor,
:..'?? 1 0 raare 1 uiuiiib ami 4daya
I 11,1,1..... 1 .1. 111. .-.uii.iay. iliv Jiot ititt, at 11- .MouroeaU,
Biaatlja
DKMINi.-At I.llrliflolil. Conn.. on tV,*tn. *Ur. Jun-, 17.
l.iiiina 1 oi'itboa, daugbter of Cbarl?tte 1. anl tlio iat*
Wil Uin l.rlll.li.'.
Fun.-i-al troia tba It-.tnan CathelleChareh, at I.itct.tield, oa
oai.ii.l iy, J uue J.*, at 10 o'clock a. iu.
DB POBBVT?OO J'lno 17, of dipht'e-rla, faophl*
. mi i-, i uri it. ninv .1 .1'hi. r of ('. H . l'F. aud Jtaaio d.
Morrow, ot drartlya, ^ fat ?>.- ..-ir..
Fl.A'il.Kll-Oittlie lstUunt., J,.hn E. Fla?-ler, la hU 4*Jth
y.-.ir.
K. ,a iv.-.a ainl frlenda of the fa-nllr. Continei.t il. B* '.'-'9,
F. ....<! A B Atuitv ctiaoi r So, 10 >. Borion .'omniau.li-ry
No. .. \ Ctb aa iiii.y DUtrict Republloan Club an.l tb*
oltlri-r. of Un- i.rp:irt.iieiit <>: l'ul.l c rliinilea *n.l 0*a
ii.. ou ar.-.ti..t.-i i..-. i-.ii ibe iuBaral on iMuaajr, ui 2
o'.io k, t tbe ( liur.-hof tlio Kpiiibanr. iTth-at. aud LoxJ
lli.'i. li-avo.
BILL8 Al l'i-Fift!i..\e. on Fii.lay, Juue ll>. Miirtha YH
m r. nf i r AlfNd K. IliIU.
1-ninrai at .'. .1 tu. -ii.ir.la,-.
Ililrrill.llt itt Mo.uit Auliu/n.
Kiiuiiy .miit Boweta
UKUBVt iSCll "I'. lb ir. !.iy, at tlie real.leuco of h.<r aonln
i -.. Mr. i h/. Bebmld4, Ib notekaa, .n.J., Mra. t-opuia
.. -cii nt im- 76th year of aecflffl.
Fiii.i-rnl -.i: nr.l.iy. Juin- 80, ut 1 I a. _a
MABaBAlal O* 171*1**4. < liarlotto A., neo Miule C*r
pentar. anfeol Wa Mar.naii.
KelatlTMaad in.-nlaof t'n- laniilvaro luvlted toatteu 1 t1)*
fiii,.-i.... ,.tt .-i.liii.iai-, 2 Hli iii-t. at 10 *. iu , froai iit-i laU)
roaMaoaa, n?. <>'. I aai l.r.tva .
Nlt'itoi.s ? At :ti> I'i.-it. !>..nt *t., Krooklvu. <m Thur*day
-. . .it: anae Ntcaola, tn tita botbyoai of at
Funeral Hi-ivlii* u fir t. *i.i?in-.-.f ber naphew, (.corK-a Ta.
Ml.-Iiol* 8d 1 lerre.ioui-ai., ti-.wklyti, i*aluruay, Uio JOth
Inat.. ul 1 o'.i ?*
B 1 --Itl f Al bi.-> ri--i.lence. In K.iat Xow-York. J.mia NUb*t?
,r: -t 18 v. .r-. .ui i 14 i t>, im
Kim. ral wil . iK.- |.la-efr>.u t ir f)iit.-ti It-.-form -.1 CUurch ot
t at Nr*.i?r? alflaaa. t.Muorrow.
irfl invltea toatten.l.
t.i .I.-. nt' .hc (li.ilniiall.
Onetai fir.ier M.ini.rr- of tha I'lnc.unatl Boelety .re
reqn?*4ed te .Uoal th* funeral of our viet-. .'r.-sident,
wi.li.ins I'.iii.-i .iu. lii.iu l,n reebtMO*. at -cira.lal*, Weau
i-ln-.ti-r foinitv. N. ',-. mi -'' ir ui'. I me .'(> it.MlaT). > ar.
. i...', .* will :>,- in I-.- ,i. ii -I eetrtloa upon t >?
. :r:\ u ,,f tb* ? !" B. B. tiiii. fi . a thfltltflfli
, . ti .t Tho ii-.li! nal-'o M iiiouri.iiig vttl bo woitt
fot tli'iiv .'.n-.. UA.\III.1,,.\ l-l-ll.
joii.n acHiTru PnaaatB*.
Cpcchil Xdticej
Al? 4'nri.c! ( le:in*!'ia. I ?- .1 mt.-.?;.-.% i.:.
ouly otflteii
1,8". 1 Broxlway, N^.^jiu.l .i io ..ul .".th ata., J.i; 'roloti.fi \
ll.N.Bflnflre4. jflaa. Jeweler*, :u Pell*?>?u, .>. k
i.iamoa.l Ear-Biaqf. natcaeJ ali .
w.it. 'i.-*, oui ..-i u uiaae, tio io >io '. alerilugittlrerwata, Ao.
I.oilU llii.ll-il
Tho BoBfwool ('ott mcn an.l foui ilot-'la aronowoprn for
tho aumuier moutlis. Maai* . la OBfta
A.i.l . 1
C. T. J0NK-.
Ilollywood.
.11 r*. McKlntllt*
llt)MK-MADK PaU^EKVakfl, &c. ?a%
FaujihV4 aupplled with POBfl Fruit Jelllja, Proaerrot,
caiin.*! aad liraii.llr<l IT.uta, -atiiooa i-'rulU lai i'ic4i9?, _?._,
AC^ I'L 1 Ul' IN lil.ASS.
UOODB BTOBflD UVTIT. AUTUMN.
Cln-uliiM witiirefercu.--* aa-l prico. sout oa appllcttloa.
Addreaa BfaBaUtAB fl McELlt v i .1,
31':l Degraw-?t., lirooalyu.
Poal Olflee Notler.
baltar*8tr atarapaa*al aot u* .aaauiir dlr*etifl f-> <?
patcabyaayp* i*neria atiter ta *.*-iri tfotif Ap.
nv, ;?) ii. i lUnauou, n ii i ii ii-viuauj uia.li *cj for
war.ii-1 bv in- im- u r**4 -1. iv n.i H-.
loin.'ii inaila -or (iii w- if ntliat iOBO 'JO wld cloM
rLi in *uaaauai at iiut o tiiioai t<uo?a
BATUBDAY?Al9is0a.ni. UN ? ? -.- ? l>-r a. ?. A.lr;..tIo,
\,a yu-.ii t ..... . at .-;..! a ut Io. Ul* Nnii.Tliin-U ulr ct,
t.-r. .a l .l.iui, tia Ai.,.*.ri-.la .. i.'-.i'. > ..'i i . . l
? ii. i ,.:a,i" a. 8:140*. ui. IfM s,-,h.j'..1 direoi, p..'i-.a.,|.
l/rn.^asl. vu Uia*KOt? ii.-ttura uiuai bo iluoutea
"ue. ' Vnineaala"!, at V:,0 a. iu. tor Moi
Kiutii ibr-it, fer a. a. Boorlond. via Ai.t
wi-ru il*ller* inuat be ilin-ctod 'per .Nooriaa-i**); a4
?t io a. ui- l"r Ci-iuial Ain.r.-t aud
u,o tsouth I'aclao porta, per a. 4,
Coon va taplawallilettartforMexloonu.l bc .lire.?toJ
?? uar 1 .,lou ' , at l-';,o p. iu. f-?r C.u-.la.l itouv ,r, ujr u 4.
Fliailio- at ij-.'.Op tn. for Karou . tx.i. via
hoiiiiia.iipiouauil llrutueu; al 1 p ut foi *Jap* Il.itti St
li.iiiini^'., .in.l liiik'a l.*ianil. por h. a. <iro. W. ' l>uo;
at 1 l> ">? ior Veiir/iiola an.l ' i.iaro:.. ner a a. L'araowi
ot 1:1.1* i-. ui. for iiiijaaua Fort* Hico, per a. 4. Bkicaaa.
via llavanit.
8UN11AY? vt 7::iuo. m. for Hond.ira* and Livraxaton. por
h. a. Citr of liitl...-*. via New-urlotua.
M.uU for < tiiti.i aii-i i.ii>.. por a <. Cltv of Pektux .via
t*an Itrauciacoi. c !.?.**. ao.o Jane '.'il a. . n. 111. H4111 I.r
Au*lrau*,-NriT/.eal-ti U stnilwicli ant FtJ. lalau la, i-ir
a. 4. <Jity ol .-.yiluoy v?a .-..u. Frauoiaoe), cl >vi .mro ium
*J7 ai 7p. iu. vor on arnv&lat >< .v-i.iik o. 4. 4. itc^ab*
Uowliu lint laU mail. tor Auatralai.
*'l he ached.tlo of cloatnx Trana-Havitlo nnila lt arraurod ea
tno pruaui.il>.10.1 ot lli.tr iiniii.. ri.i ,.:<? 1 o.i-i'i m-t .riu... 1*
San V'rauciaca Mallafro.n Uio K1..1 .itnvi.if '.iti?. at
r-4.11 Franclaoo ou Iho d?y ofaaibuxof at4s4.uer4.ajra .Ua
tialct.e.1 tbenco tbeaanu. day.
* Uii-MtV .... PKAItaON, l'04HII?t*r
PoalUflloa New-York. s. ... Joao la leaa.

xml | txt