OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 16, 1885, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-07-16/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

tflAGARA FALLS REDEEMED.
IFOEMAL OPENIXQ OF THK KESERVATION.
?Ufa WKATHKB AND OKKAT CROWD9?SPEKCUXS,
PAKADK8AND RKVIKW8.
|11T ral.-.KAI-II ToTltB TUIBClia]
Kiauaba Fai.ls, July l.r?.?The redemption
Of Nla-~r- r'alla l? now an aeeonii lmhed fact Tlie laat
odmlaalun fee U> benol* them froin Ainertean eoil has
boen cliari-cd. Tue la*t petty extortlon emctetL TliB
MatataBbat af tue r-a-trreaBdhxt. to tiieir pabaBBte baatatf
anl wllil.i -11 la inercly a 'lueation of Uiue, aud before
autny ra.nt'.H Ihe Ureatua of tbnsc who fur yeara bave
beeu lalHiniitf loiieo.mplU'i tbU reault will lie realized.
Tbo Bvhtg of tOOgaaa anarthB briukof tbe Fnlla tbia
morulnk,' aiinouucod tui- duwn ?f their craaucipatiou day.
If thaaB Bt. uay peraona to wUnui that i.iund waa un
weloomo, or wiio retard tlie poraaaha of tbe Ite.ervatlon
by tbe BBB08 us unwlse, tbey nre uot to I.o lound bere.
jfa TB-88 attapl tbat of cougratulHtlon at tbe reault la
to Im: lieard. Tlie auu ahone l.tixbtly In tbe eitrly tuirntng
aud tbo :itr was nintle dclL'htfully cool l>y the raln of
yeatertWv. Every luooinluK tntiu broiurht Inree iiuin
beia ..f pa 'i'tc aad ntaaaaaat aaaata, aaat aaaaaxtaBabBi
rlalti.ra wero to be aeeu on all aid.-s. Milimry inen of all
rauka olbowed iseuatore. Aasewhlyiueti aud ? Ilonorii
blea"of overy di-uree ou tbe hotol :porebea. Oovernor
Ilill. wbo waa aci'oinpatili-d by ?H the inetrbere of hla
etart, WM BXB)4)4ad BB cordiully as if be bad nut nearly
proved biiiirtclf BM dcarost foo of tlie He.scrviitlon nt the
nioat erlilo.i iu..uicni of Ba fate. Hl* appaattfa. to .tbe
lliul bill und tlie vetoineaaaso that ho 8880. BapBB t(>
draw were BBtaaBtafl antl for-tlven tfl tbe fact that lie did
?tfiu tbe bill In tliue to aave it. Tbe prouilae of a
gloriou* day wlilcli tbe early aunnae wive waa overelmrt
owed by .. B-Mrtrat tbal e.iine up aluut 11 o'olock. Uut
tbia pnisiuit quli-kly awaj left bii|*ht akiea wbon the
cariiaitea Ci'titiiluiui; jiroiuiuciit vlaitora luft tbe Inl.-r
BaataaatHoaatiarf-iaaaa^ 1-ava.what. tba**aYhrfl bxer
elaee were beld. Tlie nttnibera tliut had itaithered there
bi)f..r>. 12 o'( luck wero eHtLnated at not haa ibun r> 0,000;
Buflai.i aantfroaa 16,086 to 20,000; Leehpatt the uu>*t
of Ita Inii.il'itanis. and there wero nnmy ureut exi-uraious
from more .li-uiut placea.
Tbe ap.l -oie. ted fi.r ibe exerelao.i waa moat appn.prl
nte. 1'i.U'T tlit- iD.ii-'nilli'cnt elma and iniiplea tf tbo
j.ark the ib.ut-ande Kalheicd. The op.-u piivlllnii in tho
aaatta ,>f ahapati aaa unnie the axaBaataa6, aaaxbartoa
to -a, Icti jviii reirulaied by tickela. Moiclhun r.oo luviled
bbbbbb aara aaadai aaaat ita touf. ABttta ptatfarai hj
frontof tiii* aaaaaaaaaai by tta-*s. Here waeaaaaaadl
Beaervatlon r-oniinlaalouere Doraheitner, Andeiaon,
(ir -n. Lo!.!. r.nl BaBjaBBb Lteuteiiiiut-(io'.erm.r llol.lu
atin. of tln- I'r.ivi.ice ot unt.irni; l!i*hoii Coxe. (.overnor
III1). Ei a-tua lirti.ika and Jainea ('. larter. The loi niu
tion nf ihe Fiiul lu frontof tbia plnt'.uin mride u nntunil
ainphitla-.ilre whero the most of Ibe ll.teneis w.-rea hciii
bied. Bawa af carriag-ea Batgbl witb tne coatuine* of
ladlee buril.-i t-d tlie outakirte of tbo iniiltllude. Lintua
Phwatrxs ?f the Bjianat. Faiie A8.i?pi.iti.in, ta wtaaa
efturta tbe auooeaa of tbo Ite-erviiliuu le_iaiiitl >n n
lir.-cly due, prwside l. and he c-illod up BB lilabop A.
Cleveiaud Foxe lo make tue prayer. Mr. Brooka In bia
opeulnir addtaaa apoke ae ono of tboaewlu- fur BBeea
ye.ir- li.it I.B BX-BftBi and wmii)** aud prayluK for what
tii.iiy ttaa a taaaa aaaa?aftb*haa. The ratwaa. aa aadd,
Wtilch once were ln>;?r_ In tlie l.ei.'lslature itud elaewhcro
aitiilnit tlie p ,ui to aave M;i_:u;t Vat. noa hmhcl.
There un!;.- reinuinel no.v tbe ueed tu rcmo-e whntever
waa ufieu.iive to >>.. c nnd ii.linl aud leavetbe forees ot
uaturo to vvorl; tb-ir full ett.irt- Vkli.it vv.i* aeen lief.ire
the liiteners to-?lav waa for ull tiiuel aml all people-.
The.-?iafe of Nea- York aud tbe I'r.ivlueo of Outarii.|linvn
boen eo-vtoikcra^u aaviu/ Ni;i>-:it:i. Tbe bow tliut n- a
Jn brll'.Uut t-..!.ir* froin the a l.irea ot'.CuuHila and
atretcbe-i to tbe L'utted BtadBfl wa* % now uf promiMO to
bold tbe tw.i peeplca iu pcrp'-ti..l B. tcc. lajttcra of
re-rrot wm- r.-.el fr.-m I'r.-aident rieel.md, Sainunl J.
Tilden and the (io?ertii>r-(Ien.-i-.il of Cauuda. Mr.
Bhaaba ahtUad tliiit.Mr.Tildcn'aletter waa brought r.y'iov
emor mu. The uuialc ru.it foiiowetl -*iia innat irapaaaalra
an.l bciintlfut. Tbe ori-bcstraeon?i'te 1 af tue Bt th aad
74tb K.kiiiacnt kaaO. aud tbo Iiitcnuitiouul It;niu.
Wlnle tn.y piaye.l tue Hceiunjiatiimout u churua <>f 400
BaaXsa under the aiispit-ee af Ibo Orpheua Hoclcty of
PJathaata i-'ni *. aaatatol hytaaBhatoaatt Ixaaatyaaa tbe
Orpl.t-u-, Ba. iik-'criiiud aud Lietl*rlafel a.kcn-tiea ol
Puflalo aarij,'- Aiueriea." Tbe pieaeiit.itum uddrce* by
WUliaiu Uoi.ilieliuci, the iiroeideut ot the Keaervutmu
t*haaaaYfa*ataa, ??*?*?.eftbaaatat axaaatal und apaawptl
ale Bpeeetoea ot the occaeion. He i.inl iu part:
in Apni. issif. tba LeK.iuiiure of Xcw-Yoik paaaad .in
oct hf vtiii.iia ci.inini.-i.iu vtii* crcatcJ aud eBarged
Wltb tbe dul.V of sel't-liiiK aueh lalita ue ahonld je luuint
Iiece?-aiy fi.r tli" prt-aervallon und rivtloralioD of the
aceuery ul M iii.ira, unl ol coiiairiii'ilii^' lue ..|.pr.,|.i totB
baXal p.oe, e,lii_'i wbtcb would re.-t tba tltta ui tin- | ? i ? ? i?
eriy iu Uie tllit- I now nBBMHOB ih.t tb.iee dulic*
have lieca puifuilBBil. tbe lan.la b.ivo ii.ou aeleetei, tlie
lcai pr.* c.-iiiii-* ii..re i.ceii e iiiip.ei--'I. tha iivv.ii.iH hara
ik?eii iuaiie wltli gtatarntoly to fha wwaat aalyet wnh
luatioe. lo t.e ?tit.e, aud it am tbia hour Niii-'.iru ia free.
ltut net free aJuatal it *iii*n be cioiutvi witu batutti
a??tn. The btenitotiaa whleh hara b.-en Baenlaa . Bua
tlu--.- .-. ? ue* vTii! preaoiitly Ue re.nov.-.l ;i* im.oii ua tue
furot. of tnis preeeui plaea >-au do tue w,.rk. Theae baahi
?Will l?t ov.-rcl with trcea, tbeae aieMfl HOBda nut.ir.tl
aut tue eat nact ..nee in..rt> alotuaa witu tue cb.iriu
wiilcu uiiiuif -ave it. Il le nn BBtt ur niy duty lodweil
niHiii tba haat ?Bleh thla uee.ialun teuciiea aat Ij
eii'ieivi.r ta ?Xr-wa the raextre. whtah Itexetteeta *ay
rtaaa-Mre aad palrtallB he.irt. l aa*agratalats*rea.Oar
eruor BULthat lt ba. lioeu y.?ir fortunc to aeaoelate
foui Auiniai-tr.itli.ii wltb uu ev.ait w .ieii BBB uever be
jr-oticu. aad w-ieii ui-enaln ta ptaaarrr. vour aaata ia
the irr itcfui iu tnuy of tmu ihn.iuhiiut all gi-ueraliona!
I dovt air, le.ive it for you lu m ike tbe iiuuuuuceiiit ni
tict ttato pineo ta Beneefeat. deon ..ted to paulle uee. an
anni.ua.-em-iit wuicn will t>e lie..nl wltb tte.-p inti it-at
bere. aad I iii!ie>e altb ciiual Inlcreit tlirou_lii-ut a.i
parte of our couiiiry.
i (ioverum- Ilill. like all the otber apoakora. wae t-oi.liully
rccoivej w .ieii ha wa.aaltod apaa ta aaaptatdlaa aabalf
of tho Stuto. FuliUo tUsotber* boreal from hn.inaii
UA.il|it. tiie eilect of which va.attxhttyt.fBBt vhal
otberviiio wa- :ni Intcnvtliik,' ;el Ir.-**. Aftei- ailuUiiiK to
otber ktreat o-lcliriliona lu wbicb the State by ita BBBBata
ba<l Likfii .iu iuiere*li>tl part, liuvcriKir Ilill aald:
The BBaaa aaaafta. Bhta Baantratlaa. taltoawratatga
eipa.-1'.v lt j--iiiii'a forai.i peaaaaMea in neiialt of aad
ln tr ,*t lui tba people Wiioui it repreaeufa aad v*b..*e
property ii ii?.v ii.-cun.-. Orlglnally boloaging totho
hi ita itnow fi r:.i rlv returua to iea prim iry iiiiturnl aml
appri.prlaU'.iwueriiiip. The Miuio teaialaura actpi.ip
t-i ly ,? ,c.-- '....? ui.t.i.i.'i'i.ieul anl cu.il ?ly ..f tln* pul.lic
tru** in the baa la or it* tteaeUiated agenta, tbe hoaored
i-iuiiini-aioui-ra wnoite inoit valuable, aralultoua atul
lliirciiilltiuis' ---rvicca luive cnlili luut?*l BO Inueli t* inuke
tioa irre.it uudrrtaxlac tba maxnlBroat aaeeaaa It to ta
rtay. All honor ta tneir peraereiynoe, tbatr foraaight,
tbell /.?.?n-i..iilv and tlielr patnuti-in.
Ilerei waa there aeaaaa bmcb wortayef aaaataaabaiBaa
Ofloit. I . an (.rtiy tbat tri.in thu incepiion of thla greal
|i.oteet itown ta the preaeal hour. laTutrlaa. aa ll Beeaa
eariiv bu*. va*! Inieioit*. uiiuy tciiii.tatlinia uud tlu
ex|.e'iiiiit.ire i.i *?) ,:>oi?.ii io. there haa not i"-.-u tbe lUxhl
eat auapu uiu of wrnug-dolUK, ot tlie le.tal WltttpBt of
apeadal nBertlng th.> prooaa-iliirB ot tbe ootnnibaiooera.
All baa Le. n honeatly. oneuly. fiurl.v :.n.| ciianeiitKiaaly
tloue tu tbeir evcrla*llu< faine and credit and lo tba
OftUala.-tlon ol ti.e pco'ilo. Tliole v.Ul lie no cmiipialnt
tm iiiei..irt of 'inv clti/en at thla oiittay of tba pnblle
rioticv f..r au'-r. nnd kludretl brncftccnt puriK.s?'a. New
Yorkrannoi ezpend too nucii. Wa are ahaadaauy com
licn-.i:. a ad nn, *-:.i'e pndo la gratlBed by wbaterer
oontribute t? tne irlory, the a-rand.-ur anu the u lornniciit
Of our ( iiuiiii'.iiwciilrli. We do not forgel thal Hi'i'- i?
but i.ni: Mii-iira lalla In tbe wi.i.le wu. Id. Voteue baa
jrlven iiootiicr Mate ln our Bal-a aoeh a tnagainceul
boi.-i Al .N:.-arii ilividea Iti ttitci* li.-twi-cu tlu
( .111,1(1.1* uud .New-York ulone. ao will New-York and tha
I uaai.i* i.|ii.tlly dl?-ide tix-etlier liouora of thla greal
enterp.iae when il atiall i*n rully perfectod on tbo other
auuie aa oriclnaliy coutemplated.
Tbe next apeeeh waa by Jun.ea C. Cartcr. of New York,
tbe or it?r of lh-. day. Hia addr.-aa refet red to the tluie
twoceniurieaaxo when the Ealla of Nlaniirii BtflB bBtOt
npon tba raaaa af atilnaai axea. taxaWat aad aaX BBaaax*
?tee, then aakatfaf ln ? bold ezploratlou weat-rard to
wanl tln vi i,.-i. Ippl. Then ln tbe courae af n Ioiik and
graeoful oraliou be traccd the hlatory of tho tuoveiinnt
which resulied tn tne aplendld cereiuouy bolu-ld wtt*. t <?
day.
AlUioiurh tbe namea of B4HBB of the Tanadfan ottlcera
?woaon tha pn.kirauiiue Mr. liiook- citlt-d upmi Lieutou
ant '.overuor aaaaaaea md Ataatatey flanetal .Mowat ..f
tbe Prorincc of Outario BBt 88888 word* wltb BBgBta 08
tbo BtaBeaaah-B <>f tbeir Oorernmeiit towurtl the proio?od
Uauailiau lleaervatlon. Tbey l>,>th iiaaured Iheir li-l*-i.era
Of B-BOOrOOBt dealre of tbe Oanadlana U) aec Bto plan
earriu.1 out und ullbotigh tbey aald that th. I'rovluce
Wiiaco.iipariitively uoor aml bapwhtotfl. tbori- alow tin-y
bopeit u> i-o aide to aataaBa. bbobb anaaa Bhty naw
addreaaed at a Hlmllar oplebrall.-n BB the "H"' Bhta "f th'
ii.cr wrliin a year. Tbo vaet audlouce Joinod iu the
Blii.lnic nf. tli- ? Doxoloify," and BaM the llriug of a
jvedeiui aafata aataai tbe ?aaaeBtf'a .aaaelaen
| (.oveiuoi Ilill rovlewed the uiilitAryj loroea preaent
thl. atUruiMiu. The coiumn waa beadeJ by Mujnr
Oeneral Williain F. Roffera ai.d Bflgadlai nOBOtnl B. B.
Jewett ati their at.fla. They irere followed l.y a
batuiiou of Fuited Htatea reieuliira nnd baiul. t-oini?.io.l
0.' IneKarri-nna of Porta 1'ortor uml .N'laKura and tbe
BhBtBMa uud bluo JackeU of the (Joreriiuieiit BaaBBBBB
Wicbl.an. Followiug theui were tbo 051b und 74lh
L.viinc.l.- aal tbeir bau.la. Ihe Stu H.-parale Fouipiiuy
of Baabaatat, tiie :i uu Baaataa. OXMauyany ot aTualta, and
thel'.ith BOfeBBta loiiiuany of Jameatown. Tbe next
Olvi.i.,n aaa m.i le upol loinpany I), Uullulo (Uy (iuard,
the Bafala CltyUuenl Cadets, tbe Dctrolt Light In
fantry and l.i_bt .iuard. the UtieH<ill/.eiia' Loipa itiul tlie
CjfWBla'id ?.ruva brouitht up the rear. The aeveral
dlilM-.i,- wereeoniiiiiii.ii.-d hy Calouel ThiunaaH. Haiul,
Oatunel aitlliim BiANioier, Colonel 8 M Weleh, Jr.,uiid
(Dolwtiel ti. l>o,ig!:i*e oruell. The Oovernor bUkmI with
fcia.-ufi bi Uiereiiewlng ataud oa BtaiB-at., while tne
eoloian p.i*ie.l. Tbe route led to tho pamde groiind,
WUere thero w.,a anotber revlew end rurude. Tlila
a-'iin iu li iv c i?c. n a day of 1,'ciiiiiiiii euluyment to tlio
ttuiaof tiiiiu-.iii'l. i>r.-*ent, dc.iplic thu crowueu eondlitc'i
ef the K'"'i? l* aud atreete. Tlio pcopio bave appareutly
Kive.l.-.l lu tue i-nji.v ii.iuit of M-.'iiix M.i-.'iua wllliout feel
ln? that n.i'v w.< e ii|Kin priTate projierty. ttoapeel
F*rk un.l ali the lalanda hnve boen tllled thron/hoiit tbe
6*V witu iiiu-ii- uuable to bear the apeikcre or waldi Ibo
tartew. Tuaro hae been i_oliU_vx to uiai Uo ploaaura ef
aneeeaa of Itre eelelratlon. A flno dlaplar of flrawnrka
over tbe Falla tbla evenlng cloaed the nbaerrant ea ot tbo
oceaalon. 18 tl.e ett-8808 of Nla.ara Kalla iiiueb eredll
la due for the am eeoa that haa attended the eelei.ratlon.
Promlucnt among theae bavaj been C. B. Geoklll. A. II.
Gluck. K. K. Iielauo, ex- Aasoitil.h man T. V. Weloh and
l'eter A. I'orler.
A aad 68886801 866881-1 tbla ereiilng at tha brldgo
laaitBf to Qeat la'.uiid. Mra. Jonea, of Welland. Ontario,
Wh8 waa TiMlinj, frienda in Uullalo. ventiired witli
mn,tli. r woi.ian upon the l.riilg- over lha fluuiea af tlm
.\ooilrtifTMllla. Thia bridge haa no rtillinif. ln tlietcntio
alio beraiui" ili/zy, fell a.ul waa aw.pl oowa th', awift
eurrcnt 8he w..a aeen to go under the rapula below aud
then dlsapi*eared.
OOVVTEI aie fob om villLMiES.
TWO LAROK PARTIF.s 00 OUT ON TIIE BBIB,
I.KAV1NG TIIK CITY WITB UllMMT POOiPI CTs?BOBTB
OF THI. BOiTBL
" It looks like a Siinilay-schrx.. picnic," sai.l
ii Wall-at. broker aa he hurricd ont of tin Cbatubora
Hlreet Ferry oarly yeaterday on hia way from Xew
Jeieey.
'?Mlaalon aehool, rather," auggaated hia coin
piiiiiiiii and cliecklng lila j.ace for
uu luataut ho uakod a bright-eyod lulaa of utue where
ahe waa u'oniir.
" Golni: to the emintry," waa tho ipil.k reply. a
" Who aends you I"
" Mra. J'iriliin. nnd I am ttoln-j; to atay two weeka, aml
I am goiint to have lota of futi aml :.ll tbe mlik 1 can
driiiV. Miuulo aaya ao, aud ahe waa lu thu coautry laat
yeur."
"That aonnda like Tiie Tittnrxx Froah|Alr Fuinl, for
whieh in\ cliiltlieii hei. 1 af.ilr laat yoar. It Ia a B88i
thing," und lhe meu hutrled ou lo reguln tho loat niiu
utca.
Minnle and li-r little frlend aoon rulnglel -with tho 220
other clnl.Iren who w.-re to follow tho 188888 party aeut
orer the Erie road ea Taeeday alaht lo boa_eo aeeared
largelj tbroiiith tliomfliiaiiee of Mr. E. A. l'ratt. Tha
paity yeatemav iiiorniug weiu to the folh.wlug towna :
i'l.riiiin;, i.weg... Bmllhboro, I'liion ncd A.ln|..in. One
of the HtUe glrta earrled a protty aaaary btri na ? preo
(nt te the lady who h.id ciired for lier 1 i?t
iiimitier atnl Invlted her to lOgeal h-r vlalt The
Oblld'a iiintlier r.tiaoa hlrda to aell, umi mlila to her amall
inco.no ta tbla way. ro .. Titiiii m reporter, after Ihe
t.ailv liii.il aiaiteil, Mra. K. M. Jnnlaii. tl.e BBjeal
of tl.e tenth dlatrlct of tl.e ( l.arity <>r_.an
Isatlon Soeiety, who aelected twenty-eorea of lhe
eh.l'l'-en laltl that they were all e .trrui-ly poOT. BoHM
t.t tbem w.-re il"l|. .it-. .intl lii'iilt-il jnat aileli a t Iiniite aa
would im ehlalaai frmn a week la the eeaatry. o ie in
tlo lioy waa cap. ciullv BMBtloaed 88 belog
iu jti.or haalth. Three lltlle aiatora. win.
Bai I"'u piWBllaBi an oiiting laat vear, l.ut were
dlaappotaled, wore nearly in-ai.ir themarlrea wltk
joy woea told thal thej weie aeiaally going reeterday.
MiTc ilinn Imlf ofthe cliiltlnu had never beeu ln th
OO'inlr) l.efoi.-.
lu tlm orealae i% party of 116 ehll.lren gatbered
at the aame rcrry and went t" VVnr?iiw nnd
? her iowi a lu that vii inlty. Tb.y rarrlri tiie umi.iI
ii.learrlrd Iniiiillea innl iiereuia nirry BMioi. Ah of
them bad l.een aeelaari to tha faraUma wbera they wili
rl>-t; tbe i.iiii.t-a of the poopla aud theirprofereaeeahai ?
1 ,. bren a< -nt here by lhe vail-ua t oininltt ? .. " I ur_i-.l
thep.iti.i a." wrote ..ne i-.in.eai w..i ker, " iiiii loapeolf)
ln iv.aril to tn- ?x or tl.e eolor ot lha eblldraa. bul
ln o.erv liiatnnce thry are pn-itlie aboal color
,,i d Blmool oqaaliy ioeliei aa t.> *<x" ..ur fa__Ul.
J.lff r.fd 10 liave two eolored ttirla. Aimtll.T waule.l .,
Iltt- irirl Witb '"I' ... lh li.li .imi iv.-v" win:.- atiiilhiT
ti. k- four iin e glrla witn iina Bomateal: " Any aee.
.noiliir p.rty tina iii..iiilin_ wi l r?ii..w i'im larwa al
natly g ne to Ii.'.nea on lhe Iin-of tli- line nnd other
i.:.i...ii: arraaaeifurlater iatt??. rVablea tiie maa.
cliildr.-ii aeni to tha eoiiiitrv tuta week.over I.'mhi an
?prndlag t ie dav atOeaey talaad on Bohala faraliaai lo
tlum by Mr. l'a'--ona.
TaelM or ciiteit.ilner.4of Ibe party aeut laat nlirlit M
aa iiiilnw )?:
wu; ,iv?rh rtaaOaiia-r. the Ber. If r MrKini<-y.'"hari.-a
Itiilly ??_iiniifi ll 11 iinip-.r.-v l ni-rann >a!ial,ny Mi" M iri
I. rnctt. .it.l li-.iiTi-r. K. n Buc.A.A. Anorawa. >it- '? i
K k LharleaCothtuwl. Mlaa I.n,y Hawlej I. Unf a
J.ilui U liille n. r Iturei, tho Hav Dr J. r Baaaaa
,. tlberl '.. Imvi ' -t '. I. M .ni ?' tba -v. \. V
I'li r... J J llr.nln 1i?'. a J Munr r l-iw.r.l
st. ., i.v. . insliiir i ,.?k.-'t. AagtM.Oa I i i..k ? B
Hawkt Mia Jobn i'i.! .ml Bra Bradlry Oaliell I.ua i
? Iin -s. Mta. BelM Baoa .ii. Mra. n.rll A. i'e.-k M i.
Im.rr llnnparer, wn-ian Yotutc llavd.-.i UnmphtOj
A.l.-I ? M.-.H-, llcl.ra I .,!..-?. I. K. II.1..II--1-.II. I I'lak. ..
I oi.. tt tiie Rev ... - A.-ki r iikii aai Ir.. J l Ke e nnn
DAI-TOS ai.i.ui (i *A li... Mra B I" (tnrnci
Pettla cbarle* .io . -'?..... Mia a. Uahaaaa.I8e Bev.8.?
I a oi. .n.l Mra M (....- r
CAIUat-B. ?? -ep- IWMOB, WlliiHtn I', I'len, f.BTell
hirvK.ti, I'r.l'-r.c- Ka% an.l Miaa lenu. (? e-n
t in:.. .. ra; n ei . i.a.i>? to, WiltUaa Aget,6a_nel tn?i,
and lln.nn );well. ^_ _
1:1 YKl.l.l.M. IN' lAVOWIOBn AM> MII.K.
II..i:ni.i.i.-vii i.k, N. Y., .luly 15 iSprnal).?
The tlrat party of ?'Frrah Alr" chlldren whl.h lefi
Jeraey Cityat oiBO h.at ni-lit .irru.d hen -af- and "_a|,
py thia moniint. at ?:l<) 8*8.81 k. Th-y atartrd *J."? I
atroiiit, l.ut before raarhlag ll..incll-vl!l?* twelre wen
.|,|....jle<1 nt Krwln'a hd I Painted I'oal aud the reinain
Inir gi9 t(H.k tl.elr bre.kfaat here. Wlirn ine il-tlm.
came the himifiy fraahalr Beefesn eid fnii JaeMea to th
uinplc ropaal a-t before them. To alre nn H-flO ef wha
|a imant l.y f ull Jnatic-B Iu haaglf chlldren it will only b.
-,ry to atate tliat 800 MMiwtrhoa aml aluj
ii.iaita of mllk wer- c.an-ii i.ii! (Irin.k by 216 l.tppy Int
on-a. Before braakfaal tweaty-ala ebllirea badefare
well to inelr fel.'ow-traiellera aml wm d.i.t BWOJ h)
tin-tr kind aatertalaera with whaa they are toapeat
twaweehailtei witu h-aiih aodoojoymeat. .?.. i-ar
Inu' ll'tint-llaville llio traln tllvl lel Into tWO OrtlOBI
n - t.iki'i>_ tli- wi'Mtrn Itra. eli aud tb? other followlng
ihe in .in ri.il. Ain.tiiT party af theeaeMy ahllirea an
BXpetllei here thi- evenini:.
MFX1CAX F.V1TOKS KATUIXU AMD TUXIXO.
A sprtial Inun lOOfc Um party of M. xi.nn
eilit-.ra who are vtiiilns tbo cltv to Banoaal
.oaterdny moriiliir. They were accoinpatilcl by u
l.ui.ib.T '.f tbo lnelii)*?ra of tiie I'reae Club Blltl Iin'.J
la.l'.a. The party roa. be.l BaiQIgBl about no.m, an.l
after n lun.beon lln y were lakrn on a yiirl.t
race liuprov I e! f..r tbe oecaaioD. Tl e
yacht Am.liii, wiil. h caril.-tl hcii.n
Ma/. jirc-i.ient ?f the Bil.orlal Aaaee.atl-8. woatat
r-jco. <?u returnlnir a I eiijoyoi a flne aur,
batli A ie.-e|.ii,,n waa given tl.-iu nl the 8/rat Kml
Hotel, Long Bran.-n, lu tb- prenlaa. at which a.i.in a-. -
wereaeaie. BoaorLagaTlaaaai aome ot tbo editor.
returued to tbe eliy early ln tha areaiac, but moat oi
the part) tinl in.t rt bael uuUI ini.inirlit.
A eoiii.n.iii- ii-..a. tl.e I'nii...teipiiiu PreaaClab, whlor
Innl c.iii.- to N-t\-Yt.rk lo BltOadaa ni". itiln.n to lli.
eittora t.. rlall PBIladelpBIa, aw ompaal. .iti" u ..n reotoi
ilay'atrlp. Tblamornlngtheeiliora wi.i partlrlpoteli
arlam bakeon Lnug lalaad.aui m Ihe Bflernooa Ibej
wiil re.tive tlic New-ll.iV ll l'l'--a Clu... I.- : lil lliei
ko i.v boat to Bew-Barea whera they win apeud to
inorrow. _
MOBB Itonv roit OM i Wfl W TtMBTB.
.M.ssi'K. stiirriiii.l BtepbeaBoool tbe Ealfra
tion OoauBlaoloa, peateriay hai a eeoferoaee with tin
( lnm a.ioueraof Ui.niio* aud Correcllon. Ihe obj. tN
ua. iwlaiaoe iheOharltlee Oaa-aalaeleaerfl laaerari
a leaae fr.-m tho "tite. of bnildlnr- B.li land "ii tin
weatalieof B/ari'i lalaai. Br. BtepbeaaoaaaM that
ili?ci.aritioaIJ.>.iril lakoe .-an- for 2Si alck ivuitgraul
iind (Inui-.-a a per cai>lta rata agalB*! tha Blato. II
tboUKl.t lh? Mt_il? would aava aliout *r.)t),(MKi |^r y- ,r II
Ilie l iiarliv t i.iiiiiilaxliiin-ra would recelve H.ein. "' It 1?
well know ii," l.e -ald. "' tliat llio nlty matltuti na on tlu
laianda uf lhe Baat Klvor ar- o.er-crow lel| Ibai ln
tltr. (Iiarliv llo-|i!tal on HliekweiPa l-land tliev ar.
compollod to t'-tt two heda ania Br itae, uud Beeaauao
ilaio tiirrc poueata la iwe i-.-da. If Ibe* take oai prop
erty they will l.ave rooin for nearly .t.'xni |. ople." Mr.
Si-iilienaoli a-ided furllier.i bat tli- Mu...: and i muroller
bao oipro-P. d an optuloa taal bo h-gialutlou al Albany
waaaoooraary, thal ti.e Blakiae lund Commlaalunot.
had I'ovtt r tu liaao fioiu lio- BlalBi if tno Cuarily Itoaiti
t ii?- P?ta.
VOMDTTtOB (>F XF.W-Yoitti BATTOMAL ItAXKS.
WagHiBOTOBi .luly 15.?T_8J loUoatag baa
al.str tct of r-pirta inado to tho 0 intro'l-r of tli-Cii
rein y anowlng thocoiidltioii of the rnrty-llv-Natloni.l
banka ln New-York nt tho oloac of buaineaa on Wi ilnt
tlay, July 1 :
BBOMoeaM
louiiaaiitldiicoiint. .*'.M.I.:H"<.?<i''.
t.vernralia. . Ml.tl'.'
I'nii'O i.ui iioiida tvo-."cuiu eireaiitloa . l-.'.sn.t. .01
t'liili-d >t,.lia Bimtla lo 000010 .ieiio.l_a. m_ii,o hi
I ulted --1 ? tea lti.mli ?h l.-ntl . ,5','.'???'?.'"
(Ui riTiHi'a OOU.1-. inni-Uf ir a. 16,10H.a.i
lmo lioui ot.n-r Naiiolial llanla . 1 '?'.*-'?' *? '
LiimIio i -Uiu liaam ad b.iiiieri. 8,8.*o.87u
ii.ni lauio faiaitaroaad mturoa. lo,.'.i'..u!-'
(nir nl eipn-vca .tiid t.iaa t*a:d . i .,V V> ? .
Pr. nn imi. i?a id . } ??'' .- ??"
l*la.i nif li..iiHcl.i4U rorttflc .tea . J" V',N-1
C"h,"'kaaii.l.-t.iei .aaii Iteu.a . ?
l.x, 'lai.K.a fur .'lo.imr llouao. 'J,Azi'7rl
Hl.lanf ot'ter .atlon-l banka . ?"',;-"Z
ri-.cin.i.aioorroney . . ?'??;??*
>p?.ie. Hi'.;-; "'
I _r,l leii :<??? aotoa . . ? __.loa.otl
D - ...... ai ? , n I' " ? '"i ?"<*' t-,nilar notea B.MO.OU
1 ivaboreeul rodeaapttoa lund. !i",':!.'.'
l.nc fr ,ui l ..-.Troaaurr .?_fil *
Total ._gae_,T67.66i
Linbihtiee.
Cal'ltMatiknaMlu . ?_&5___t*_B*_2
harrli.a.na. . .-."? n ?*
Olli'i umi..il'.l I'l'.ita. o'm-!.'5,!
KaitmnlbankBoteooatati-iilBg. ??.
Miii. i,a,ian(.lo?ouiaUii.llug. , .,,,V^
luvid. inli unpild. ???. .,_'?
( <-[i:.c.l ciiwka and ln.livn.iial H(-i?>aii_. . -,J-.V, ?* -
V. .-..io|ioa..a ??. SS'll i
UepeeUSofU B iiiiimr-ingoi-.era.. a ,<."?- .
bStoothar NaUeaal bSka . ?.'?'
Baa t. ia abaakaaad kaakara. 8e,i?v.-no
Totul. , .'?-"?? T":' '?'
Rn ...?til rea rvc. t.'.l.t.l8,888.
Propo I.".. t 111 tbllillea, i2. l, txtl < fit.
?I Onta oiuilieit
Anold fcllow wbo bad Juat a.-rvod n aent-iio-. of tcn
r-aaw. la tba r-4Mlteatlary waa aahadtf ??? - ?atoyed hto
W.ioi... -W.UV1 -ni ne. "lt kinder auiia n.n iinill
?? iltF.iec.in- ilt.il tlien lt aurl.-r lloli I." " l>?*n l Ube
t w..ik...li I" ? llell. no. lf I had Iwoil. irwiil
, uo %-n." "Movv.tul tbey f-'l y.i'H- -l"lc:..i.le
it i.'iit n iiari.ecie. ftiu ii .Hii j-ntiy well. Oalyeae
o .le i ? i. " " Wl.iil waa that I" " Uud to vicrk ur lt"
"7.U1 thev evcr vvlilp yo.ll" "IVdl. ^ ******
u-illiaHtraiionct." - JIn11 you, I B.ppaa.1 W.11, 11
,ii! ?tur,:e?,,'..,.'L" ? i". ri ?**: ?**!%* % .'!",!?
there r " Fi.m aorter daparada ,i?vW'h,.'.
? ll ,m whuti.oi- or no they k.-tcli me." \ ou rion
|?,SdtOW i liciil" "Wcll.n-.t lf I ean Mpjt I
a .' al le." " You look ti. ba a very alnuig;.mau. .ea.
bu a rkiii' BMaaa me h-BiiBaa " ^Whai -?;?* tha
lil. tw"?utaa-S ?_-__-.'? -? ?-?-" ?*.?'
?jArikUiiaaw 'Jr.iVi.Kti.
VII.GIISIA REPUBLICANS.
YVOUK OF TIIE PTATE CONVENTION.
SBS'ATOB RIDm.r.nEKGKK cafsiis dklat?-IOMINA
TION'S AT MIUVIOHT.
[nr TBLK-aarii to tiu TBiDrjiB.J
RirnMoND, Va., July 15.?The Kepublican
Conventlon to-day waa llvely nnd lutereatlng. Tlie rn
trance of (icnenil Mahone. who la cbairniHU of the Ktnte
('.miinitice, waa the aijrnul for an outbnrat of enthuaiasm
whleh laateil for aoveral iiiluute*. In tht ilellvery ot hla
addrea*. before ho eailed tha < onventlun tu ordcr, Iio
waa oftcn luteri i| t?<l by roun.la nt hearty cheera. which
ehowed that bia bold upon tbe adiniratlon and aflecllnu
af hii party I* aa attaag hdw aa lt over waa.
Every obaerrer af the Cmveutlni. to-day, wbo BhX-BwJ
tii.- nana uf the aattaanaaat faaataaraf tbat ihoy are a*?
rule men who poaacsa luteltl|*eiil couvlctl..na and g-reat
rawtalaa weti rh Bhyantal laaahBhwa, lajababtf t***o
tliiid- af tliein iu t- \\ li tt- men. und when lt la ritn-in
l.-rp'l that wlthln u few veura moat of them were DaflB
nc.it.. while now tbey Rlory ln tbeir alhealou to the
Itciuit.liean party an l Ita prlnolplea, tbo imiKultiido of
the polltie.it i.-vaii iti.in wlitoti baa takun pluoo in
Yirifinia ln flve yt-are innat bo couredeiL
Frankly faciun tln-ae inen to-day (ieiur il Mahone gave
au uccouut of hla atewardalilp. i-ipreaaed hia arateful
apprecla lon of tb. honora wiilch weie Leatowed upon
him, and lu BBiaaet launuit.c. wlilcti at 33388 WBB
akaqBOatj aet forth the nllui un,' purpoaea of tho Itepubll
can party aud uierclleaaly exmned the brutallty,
(ti-iiiuc.-ty and hypoerliy of tho lloiirhuu leaoora. Ho
al-.. paid lu* r. -|ie"t* lu tlie A linlulatratton. -rliteb, he
dcclarcl, " I- ciix-.i/ed ln a anenkliiK oruaaile igBBBBf
bnuorable tineu und flefonceleia wotnen. ?' It wua
n ticciil.ie that no part of tho -pei-eli pmvnke.l ninro
lu-arly iipplauac thun that tn wliieh (ieiieral Mitbono
dwnlt Wltb an miieh emphaaia upon tlie duty of th>- party
to at.tinl tlrinly by the doetrlne of protootiuu lo Auior
leafl ln.iu-tiiea aad axaattaaa iab?r.
Fiuonel Laiuii. of Nirfolk, cue of tbr men who gal
latnly ilelenditl Furl Fnher airaln.it tlie Fiiluu artua,
w.i* abeaaa toaaperary ab draaaa aad Beilrered a apxrMBd
audeirueat apoct-li wliicli a'aa warmly r.?>?(-.v.-.F
A'lcr -.nine roitliie bi*lueaa, ill*| oiod of without
dci.iitc, tbaFoiivciiiion bsaaaxe to*iatfsd ha n la*| aad]
pr..iii io** dlteu.alun iia to wbetb'er ibo .'oiumitteo ou
Ke.-ilutn.n* ihiuilil bc iiaiutd By the pieodltu. oiboer aud
-ln.ulil e..n*lit of lvt.iit' lueuilieri, or alouUt e.malit >.f
iimtv weaBhen aataattd uy tbe aahtgaaaa fnnu the
r. i'..-ellve ( .,io.'re*-i,.ii.il IU*trl.!ta. Tue i.ti.-r plan wua
?appettad ap Baaaaal Otaaaa, of Batfata, aad etbat
Inlinatra. wu.. rav..,- vhto la atyled ? tba Oa*eai*ea ptoa "
of ataaa aad aaaaap araaaBaartaa. Baoatot Liii.ii.
bawotepejaaadaatbaaarpaaltlaaa. Ba reir..i tiiat after
iln-ln?t l.allot a re-.ilutl.in ta dr..;. tli' r .11 Inlate who
Bad rer. 'ivi-.il Ihe Ica-t uiiiiiIh-rof Vnlca llilii'lil I*' iidiipled
audbe de-lred ll.at unv inot on or reaulntion to tliut
i-ti.-.-t rahaaM aa iBtwrtaiSalibaai 6aaats l. tba Chaa
iuiite.ii.ti i.c-uiiiiiona. iii r-*appatl ?i tba BfaatadaMal
in- aayeba itnara. Iba aaaaad u.iie witb cou-i lorai.ie
vloleiice af word- *M vv eil a* ui.i'.uer Satne of ,.l> a-li
i.-n-e* tveie r. . eiv e.| w.th mnrked e\pr'-*i>ilua ?f di
pproval. i.nd :il l.i-i lie vt.,. cai.e.l l? unl 'I bj B il.-Iivite
from lila . wu niunly ou tln- glWBBd thal he li i.l alr.- 1 I
*4 .kell oil. e O-l Iln- -.lilie -ll'. t. lin- pi BBldl III*' olll. "T
Wa* O'llllfl-.l lO * Ullllll tb" poUlt Of ." |er. Wile; iBpBB ' ?"
anitry S-uator Bad d-ie. re tuok l.i- h.if and r.-llrral
from tlie bitli ln order to ?:et cinil. Iln .. ...-leliui'iit WBB
aee.pleil I.v tln- 111 iv.-r* nf bit'i tlie pta.paatt1.Ba
Tuo iii.itlon lo have tlie ('intuiltlee a. Ke*ulutl..ti*
. ii .*-u liy IhedelOktalea frutu Ibfl ai-veral ill-irut* WM
i.i.-. rejaeted By a tete af 836 leeOi, ? BB4-.I
, 1., p ,,..: tbat the ptraeai <u- Blahaato ptaa ef Btata aad
1 .iiiiity aaaaatanttaa i* BaaaetaOti ta nmre tu.in tww.
inird* >>f ihe p>riy, aud aa fetwahBdeWtBB allB Btstflf
ul.le de_Ie. i,I 1 ,1 I,ili,ty tlie nn 11,111 ii |,>li nf Mr. Vk l-e
TlieoiUlliie of th. pliltforill pililt-l III TBU Tllll.t M
1,1.1) BB -lllipe-lliellted III ...Ilie re-lie t- It ?!? .
liilav.irof free l.uok* fur pmula In tbe fn-i- BChBoln,
Ul I lavur* ?,.mu pr.iv ia .11 Ior tbe Inu.-ilt utnl leilef of
Ihnaa <'.mf.-.lcratc ...Idiera ofthe tft.lt lt* utl. :
iu fator of prul. cti.iu 10 Aiiiernnn in la ItBBfl iti'l lalor
a.e - >uii.I and . lupna Ic. lt il.-nuuii. .?? tlio Beafbaa
Irui-laiute fi.r it* aciioii lu Baaaallng mi fiiv..l..u?
l>r..le.ta und ttt order to olit.iln a two 1I111.I1 n.
vviileli i-.i.i.d ..verridc Ihe (inT rilor'a v>-|.. of liilipiltoua
p.tHlaaO iie iiilic.. -evclile.u Un ni-r* >.! tlie <i- ner ll
.,> .iii-l i.:,i*.li_ I.i k it tan-e lt. -eutill. lu .1. 11. Unl ?
Ulilll tnev had I.litlnl'.- cl'-cie.l. I,.' unu l.ilu.11 I.v
ilie k.i'ne LfMlitae Ol tlie eollBlltlltli ai |.nvti r* ..f tlie
...... -in. >r aud the .liidiciiry ef Ine Btate ..* WOll n- Itfl
lit.i.k ui ou th-- Lee.!..ui ic.<f p.uilt ol tn.- n.i loi imt by
plaeliiz the 1 I. c'.u .I mu. bincry lu tha eoulrvl nf li ,.iriM,ii
artlaana, Ln ortler to tuahe tbe aoaatataalwe .r r.. . .
? nd easy, ia alao dcuoanoed ia BiUi-g l< '??? 1 t
li.. iri> ui- are alaa eharaed with hnriBg rerlrrd r...
iiil.._..iil?.u* and wl'h hav ni.- .1 I,.|>t< I Mlaalaalppl
in. ia...1-1.1 prer. nt lali and r -.
wnh liatinir luantvi 1 t e Inten-i - ..f Ihe Btata m
eii.ii tu.K i.ii-eiiii-v.,in I..a. wniefa uare brought oa a
, ill.il:. ! VV ;ll, I.L- .S.kll.ill... ,.|.|e ...?>.
k ,.?,.-- ? .- lak. 11 .anl ?* i>'< i, V ? t!.'
a.-Teral ,-oui Ilill t?~-< tlllie to arn-e ll|...l 1*1. r r jxil ta.
Aa aaara ae Um oeairanttan tae aalto*l
I'V.-ui..-, It l-ecain.- ii|.paieiit thal Bownier Kl !?! eu rr .
waa ilrinlT tl.-tf-rii.ii.f-i to .iii.iiii.-l ihe i.i.....-,1i.i?. by
?ra y u.e .m la hl. power. in- oh ei -aomi >l t- 1- in -
loldL tnat ia afarfl ..;i u.e nonUa iiaaa nf eailtda ea ^u 1
ee.1 ii. i>iu|.i a-,.. a- ovpweittoB la hla ateUa-aaae la
.!,. Fi.n.'i ,-tat. -?. ate.
\fi.r 1e.elu.1n tvt.i Ineir. I.ad l.'-en wa-le I tlie e..n
ventii.ii :i?..n i.'.it di.an to Im-;..-? aad LwJonel Llaiu.
Um I. an. u ul lue )?/../. rn -'.. 1 !?? r.-.nl 1i1.pl .if.rin, win. li
..;. .ii.e.nui-iit iti.it would tlii nn.:.' Ihaa iw-i eolnmni ..f
in, 1 run 1- > "t ??' i"1'" 'i'1"'
Imt ii-i .idari -> 10 ti.e vot.-ri tf th. state. lt ?-? 1111.111I
.... .- y ,..i..|.'. >l
"Ihe < aiiieroti plan" of party orit.iiiir.iHon ?
i...iic.i uiiver.i-iy i.y ? nnanln-ooa t.ae. rhe piaa
w ,- r? |-<-le.| I.T an "V> 1 vt-h-lmliiK m.ij.irlty. ll vv n
uufor un.iia fur ihe piopiiiitiou thal u tfTaa hron tu
... -.-, ..1 , .1.
Vt .1
jupatieul t,< prweeed lo tha Bomlnall >n ',: randld ? i ?
At in,.iiiik.'iit i-.iuiiid.iiea freei placad iu nemlnalloa.
The ouly candldatea were vv i.- .I Blali F.> ludloa
uonawrre .ii.nn.-iv In fator ?.f Wrnr'a Bomlnatlon on
i,.., ni *. ii.iin.t. aii I iba pioii ibla notalnaUoo ,.f t i-.-i.iu
-? n.itor ll.?. kk..od f. i.ieutfii.iiii liorei or.
KLY.s OSE POUTIlIANS CONPEEBIBO.
BABDALL, 1 F.UIN, I..WI.t-.N, BOUTT, nr-iuvt ABP
1 uvir.s 1 iiuir 1 vi K ail MiiiiT.
I'i?lltlsylv.UIUl Drlll'i.r.ltic Co i_-re*siiieu flll. .1
a lark'e Bhareel tba tobbyattba futhAranaalloti
ve-t.idiv BaoralBX A Ikimi ir. r.-p-irt-r *.iv tlni.
s iinuel J. KaBdall, vt lin*. good n.it.iicd anille un.l tvvlnk
IIBg By. * vt. -1. ,,vrit..|.|ed I.) a ?>!,' Btd f ..i.n.ied Bttai
hati aaO.aaBat Uartira.wba i?..ke.i laltot. 9*Amw aad
unu.- laah la fetat la aaaltef light tweaat thaa bo haa
everiK-en pciui'.'l; W. B. Uwitea,-t-btt-ft,atabbad aud
ailidy wiiiak-rel; 37. L " olt. of Krie. BlB.dat Bad
i,r?w,,-fa.1. aud ahtawd ie leohaad appaataBaa, B*aU?
11.( coiitlnually at hla loua* luovii mintii.lie; J. II.
e ..nn, of Bttaadahett-, uad Ur. aaaaatraat. Mtba
Itnatltng P-aleBBanB" lliero waa a ruui..r tli.ii tl.c-o
aadetberg Bttoaaeahnd haM a petllloal aaafBtaa aaa
tba ptarteai ntghl iney aiaiied aad aaxllad aad dealad
aml iaalnd BBITh and every inu-of tbcin. wl.eu .tppro Mibfl 1
?:, t a.- BBtataBt " Why iboulil we oouie all tlie vray f 1 Bt.
I'eiiiiiilvaiii.i to New-Vork lo bold a oouferencel"
aahed Btr. BaaaaB. " We could iniot at boinolf w.-aaw
111."
" \riiat w.n the ol.Ject of your BatheftBg 1"
?I ,111,11 t., N.w V..ik BB eoo Mr. Tll.len. I ahall ga
out taOiajifaa tlua Bftataaan i aataa tafnaaflrha
Aveiiuc ilolcl laaloveniiig lo dlue wilb Mr. bcoll, by
in. unaaal au i totltatlaa. i a a -?.* Baak ta Pbd i6ar
abla le-Bight 1 aat aat dtopatid t<. t.iik PatpaBBaa
tl.ui. Tli.-ic y..u ba?e my ..ncf." VVIth tlili tuo I'eun
aylvaiila tondfM cl.iaed hla llpi reaolutely.
OetataarObiIIb aadd 1 "i aaaft know oi any confer
i-aee ol wiiiali tbe piiolie *b >uld be uppriiod, 11.11 hiyu
I ..iiyihin,' F.i.iyf.ir puliliuation. I don't kx-awaay
tliliik,' of publie liitrrett. I have l.e.-n ut hiiine, 111 Heile
roiue, practi.-ally BOl ?f the world, aince Mar.-h. If
tbatabaa haaaraairtbiBg eadrafawtbat %hem*m*m*4****
hareat foaBd aat 1 daa't kuow lt, 1 aaaaa Itota
toiiine wiiu Mr. Beett, being In u.e city .... hutou-Ma
'? \Miy do all lh*> r> |?n IBfl laalBl that vta. aie hOWing B
,01,!. lon. e (-.ai.t Vli. I...W.I.11. - .N..l.i..iiir. I'm h, lt
on buainoaa. tuo other gentleniea are here on bualneaa.
kke h.ip. ind le 11.ni. that'a all. 'Ilill' B00U kn.-vt
aome ol u. weuv ln ia .ini inide a .iliui. r-pai ty. I'olUlc")
,1,1 ? a.w iu 1'eiiiiav iv.iniii. There aro aome remorau "f
Boeimaeteraaty way. Ihat. win heaeaaa Brfore. 1 auea*
we ahall notoai ahara ef o6teea la duo ae..a.m. IVa aut
auii-lieil wllli l.i-in... rall. vic.oiy."
Mi i.iiu.-ntioiil ta..- tlua leaion for tbe ipir-crmg .
?? 11 rou .vti'i rtivo me away, I'II lell you i.ll abottl it.
one of' Bill * Bcott'a b?t rnoo hereea aat n naii la Ita
ho.if. Hy graiidfnther waa n Maehanlth aad Bani Kuii
.1 ill kiu.w- ail iiiioiit botBOBhaelng, aml ao we c.iine OVOt
f?r acoi.Miltati.m..v. f.-cotfa borao. Wu'll aut huu 011
III* feet If )(>U iei IIA lllolie."
Mr Blorm eaoaped en the mornuu* tnun. Mr. Bentl
-uii.e.i when aahed to "glra up " tba ...-ulto nr tjaUtra
of tlieeonlerei.ee. alowlk i.-inot .-.I iilF.v.ii.a limn BU
inouth.aiiil nuidiy aad bian.iiy remarkud, . ou bo
nl.iiikrd ; thla i* oui atlair."
iir rUudail rialted Mr. Xlldaa y.aterdiiy aml all the
nnttotuen baddapnricdl.Hhe eitj i.*t m_ht. ihe
r.,.., attainable 11,1... 1...1 oa lathal u.- oenferanea waa
beiii loconie t.. an nudoraUadlng and aaTaafaaai aa to
ii... iii.trli.uUon ol oi:.. c. in I'eiiii.yiT.iiiiu. aad ui.o iiau
? ,..,,,,-1,.11,.1v.1n.i1t1 intheeommg BUta oara**eugn.
Mr Ka?.l.ll?...l Mr. h,'.,.tii.er.>p..l-lr.llol.ol.linal.elief
11. ,'t t* ..y .an ba defaated hy aettala .ouceiai.ma ... tha
mahe-upofthelyeiaoeraUefleket. Ibar. ta aoaje .||B>
., ,v between Mr. Breit aad tha Mata Oe**eriaMal that
haaiirnvtul " IVunaylraala fraat raratrtac nt gm ??"
...l.e f..i ei "ii hcivice, whleh *ABielHua aub|.-i'lof tlta
cu'in.,, 1U_ coill- .eu,.' la*!.4 untll I u'clock ynaleruay
Bonap _^_
UBPVBUCAM OBAMOEi Vk LOVJBUWA.
WOlhtni I'itt K.-llotfL', of Loiiisiiiiiii, whoisat
tl?- I ,ril. Av.-iiu.i Ilolcl. I.oiiig aaked yeilerday about
...,.,li., la hl. M?te. aald to a Tnuu U r.-porter:
. W- i v.enave, n-i-inior Jau.a for Ojlleolor. The
Ailmimat.atiou haa tnored on our worka to that ez
' ? ),i Janea make uae of bia poaltlou to flf bt Bauaton
Otbson and Euatla I"
" Uu will n-aXe tue of lt to take cara of hla frleuda aud
tobullft htmaclf up. I don't know aa he will flght any
one eipeelally, but he will flght for htmaelf."
" Doea he not expect to be Benator acain I"
" Ho will probably try for Henator Glboon'a plaee,
which neit betomea racant He la more Ukely to at-lll
ato with Kuitli than with Glbaon eutalde of that faul.**
" What klnd of a man waa hia prcdeceaanrT"
" He waa ln no eeuae au ofTenalve partlaan,
tbat la certaln. Ho eamo down to New
Orleana from the North, beoame a cltlzen
ln every true aenae of the wortl. inarried lila (Irat nuu lila
aeeond wife there. and tiecame ln every way ldentl
fled with I.tiuiaiana aa a Iaiulaiaiilan. There are
uo chargea agalnat him that enn be ana
tiihied. Mr. Ilndifor'H plaee la given to Mr. Janea
wholly oa a reward for the of-ciial-e partlaan aer
vlc.t the 1 ilt.-r r.n.lc.e.1 In tho Denioi Tntic N'allonul Com
inlttoo. .loiina laa Kood miin, too. IJut tho ptwtOXt or
ottenalre partteanahlp la aal broad BOOagB tooovar the
Nnw-OrleniiaCollictoraiilp." , .?
?? llow la the Itrpunlieuii nrganlratlon ln yr.ur Htato l
" It la hettcr dln Iplinod und iiiorecoiupaet than at any
time la Ita hiatory. Bext ta Vlrgtalaaai Teaaeaaaa we
havo the beat Mlat" or_uii1x,tllon lu tho Hoiith.
"Are there any aljtnaof Domoeratle apllt I"
"Thero uro aluna ull ovcr lhe Hoiith. They
have fnellona ln l^.uialaiia ao tlerco and bltter In tnelr
atllagoiil-iiii that It iceina lapoeotblO thut they ahoul.l
ever eonio tonoih.tr. I do not tl.lnk tln-rr will be uny
eonaollilatloii or tho Republlean- with ollher faet lon ex
c-pt ln lo rn aaaoa, bai llweo will behp 88 o conditlou of
thlnaa iu wlileli thero lainii.-h hopo for iia."
" Itafe you looked over the Nuttonal politieal ncld
" Mnco r camo Xorth two weeka aito, I l.aTO glven lt
aoiiientloiitloii. I bellove wo up. going to whlp 10018
here iu New-York, aud that leaaa wo almil whlp them
Hd-iiln in 1686, Thia la tbo groat baltle g.ouud uf the
proaont year."
TAElXO SILYEB FOM GOLD.
WHAT TIIK OFFBBOf TIIK BAXO EXI'OSED.
r.KOAi.-Ti'Nm it r.itni itAiiia that mik PATABI.8
IM "ANY I.WVI'I'I. BOBBY.*
Tbe roccnt goafeeeaee betweea ilio (JaKed
Htatca Trouaiiror aud tMootOOt the Now-York banka
exgeeri aa lapertaal fart wuich aahsnrlae ini-'it have
been cni ciilcd for a LmiK tt-.iei. Tiio atatomonte of Mr.
.I.Kilan au.l tl... 18888111888 adoptod at tho ineetlutf
wttheatepeaiieeeat, wero elaeely eeooeeled. lagal*
t. ud-r eerUieatee, whioh are gayohlela lagal liartat
notoa, bnve l.e-ii aecopied. atampod " or ln any lawrul
iiioii-y." by a.veral New-York banka. Tiio Btainp-il
certitl-atea have uot nppeirod ln the Clearlng lloiiao
oxtlhaaaoe, Blthragtl they BN wrltleu ln tho iiaual form
t,. th- oi-.'-rof Wlilla n A. t'a.iip. uianagcr. l.y wln.in
lln > Imve licuii linlt.ia.tl paya.de to tno BfiOT of uny
ui-iuii, r .,r lha . :?-ni.i? lio um aeaoelal.oo, Tha amount
i.f tli- new la-tlo and lh- rtuto when tlm laau? waa OOgOM
o.> il.l iit.t bj le ii in .1 ye.lcnliiy. ThB BUOBgei cntli.e.itea
are rigaei by the prapai ogtoBeeeriheTreaBory Dspart>
?aal ai Waahlagtaa aai aeaaterelgaei bf TheeaaeO,
Aeton, Aaia-i.ui Trcaa.irrr at New-York. They tllir-r
ttotm BthereerttieaaaeerthNaaaM Mai Bolytotheiai
letten Btasagi I aa Hbmb, " "?? ta aoy inwfui money."
It .i BB-Blllnil that the.o r-l-leltcr ieriilL alea -ir
lioltl bv a few lianka wlm a iepOOItOi b Kil-tt'i'!' r BOtOB
al tiie B in ln-a-iiry fortbeia. aailbal Ibeytheyare
ciiiitiim .,- a p.,rl of tbe lo.-nl n-a-rve of lha banka. Tiio
atarap ??? Imotiatoi nt tho aiipcoatlon ol tbe
liin..I SMl. ?* Ti-i-in-r. ai .1 wilh tli.. ta.lt :.|.I'i"' I
ll I- itilii.li nl. ol llio ( leatltl. HoiiaoCuniliiiltc*. A lii-lu
b.-r ot tiieeuiiuii.lt.--nanl vo-lerday I "I Wbi dullbt
f.ii aboal il.e Deeeaaity ?r atataplBB tha eertlBeatoe, bnt
?tr. J.r.ian thoumii it woiii i be only a leaaporary ox
pe.lioni. I eanuot aow aeothaaaa ..r lha atamp. Be
lonod, bowerer. tbat lhe aeeeptaneeof Iheae n-v '?*.
till.atea li.ilal l>- g.I "I 01 lha Clearlng lloiiae or a lew
banka oould bavo rlrtaally all Ibe lilvordollara lu the
"> . loii.il Treaaiirv. Tlm. la tbe tea-oii for tbo rcce.it
inoeiiii. au.l rnaMMttaaa.*'
/ H iilll.nr ol a' "' IM " ink wlncli b'.l'la n Uvrgt 'iinoiint
of tbe atauapei i r?l8oatoo roaaarkoi whoo a-k-ti by a
Titi.ii m. reporter whj it waa my?ry
t.. ataaip th. -ii. ahea the legaManior
ao.ee were not ap-elBoallp payahle Ifl gu'd:
? i . 1.1 impllofl ?i apo. i- p .iu;- -uta ma-."
ill. Iee a 1-1 ?t. .I.i ii.. tea cpil viilent to rn d. b cauao th. y
wero re.ieeumiiie ai plea-ara ti. gold eota."
I bo I. ii.k oltl." r wa. un ..Ul- to ex|.!ain wliy ifoltl pi.i -
meutahad bol be< dauap udnd whoa th rroaa irr l'
i.i.rtiiiilll a' .,,).. "1 l. _r.l I-n I.T certlll.lt. . With Ilf
promlae lo pay tbedepoella wilh uny inoney wiii.-u lt
bapiMMied 10 liaveon lialtd.
a,,ui...,i ii.n-iii.r A.ion profeaaed eomplote ignce
rn.f .iiv laauoofel 11 ipedeortlBeaK- He ?M tbal
tiacotikl. ia k on ti.t ii a aubjeot, wblok inu-i baloag
natiirally t*. Ihe Peperl m, al ai vs aahmgiou.
TIIE ??I.A IIIi.R llt.FOliT.
f;ovi:i:NMi:sT OtDIOATtOBm
WagmBOTOB. .lt.lv l"..?Pot How Eagjiad
warmer. tr^nerallv fi.lr weatlo-r. ao.itliwe-t..rly winda.
I'or lhe Mlddl- All.intl.- Htntca warinor, gBBOraUr fair
wiait.i-r, aaropl ln BBtrtatne nortlieru po.-tlon, occaotouul
io-ai raina, wlBdage-oralljr niBtherly.
raratnra xjhom, oaoaaeATWiiB-,
RAU.
laehei
uo
Eitilii-. Mi,r,,ng. Mit.t. |
I ?? 8 6 8 6 7 0 ??!? 19 I f B 4_66_T_8 n'oii .
_P">
I ?? \
L.' -.*?!.._iii.; -_... ??L___.-k -a '-."?'???
. tr l ..??_.. tntm. ?? . __..... ..' a.:o? in .', . . "? hT "rilht
, ........ di. .i_*. Df tlmr f.,| lb. I. Im ur.
, -'.' riw,,..?,_. .ii:.- Us*r*|.n'.n,.- ????-1 la.1 m
!,. tb* a-?rr?n di.uai tu.'?i b??n Ti.. -Mk?i or ,lo.t?J IIm r.p*.?. i.ti
tarnila*! ? ?.-?-._? U?.*?- I; iaa liicn-auiilti at Uad
??ri,.t__-__*cr, mlit'.iJ.i..
Tainr*?r Ofrtr*. .'u!t lfl-l a. m. -Thero waa a gen
eral rlM ta leiup. ratnre ovrr tbe country y.-atenlny. ea
I lm tha Oflla eai BTiaanerl Valleys, with a faii
oi-t-r I_ako8aperloraai bt Moalaaa,ta froal al a-ibe
Iilnd a tleep lianmietrle iopTOOaIou, which la BBBllflg
M-MWari. Hoi.-.o eliiilllliea. |>iivaili-'l Intlio iioitlnie-t
wn Ii lor.il r.iina at *-audii-k\. I'.ilu'h nint Yankton. The
...n.Hloiia nie lavo.ai.ie lo lueol aiorina lu tl.e Mi l
an.i.i .in-. Ohio Velleyi an.l L.tUe regloo. Tbo BwraoB ut
nl tha iiaroun n-r here waa alowlj Bawari. iarlaa cb-ar
w-atnel. Iin" '. iu,,er.r.,ile laiiv'-.l BetWOefl -1' uud
H7 . in- iitnu.-,, t74<4*)Mlag r ?' gaor thaa oa lha
lamoapoailBI iaj laat year aml B*J0 lilglior ttiaii on
>-. .ini-r. fair .t i.artly iloii.ly w.-atlter, may l.e .-v
peeted ln lln. cliy an.lvielinti to- iav. and tinII iiii- lo
i,,.,ir.<4 va it li paaalbly a tbuitdor-abuwor.
FABS0N8AM JONEA OB WBI8EBT.
ir ,u teotrtin Th' Attottn COnetUottoo.
I pm it in t-ii-i w.iv : " I'lii* 1 iti.ior triifTi.*
..iik-li: to bo iiii.lt- s.i ...lioti- Ihai liolmilv Imi an laf. in..
*.. ...ni'iii'i win ?.-i. lt, .tn i i..Iy bai .-in iiifii-nai fooi
wi.i driiik li. BopoTotO tli-ae iiijiior ileal.ra frma llieii
iiquur, aod tb?| will bo all nu-.... i'ae otauroh tuat win
a man tbat aolla ohlakiy ii a doloelahle traad.
lhe t-iiurcli ihai will houae a man wiio r.-uia u liouae to
a-ii liquix li a batefulbrpoertt- 8t?ma .-i theae oaarohea
hara 'ii Allantaan-.loin. In-t tliat tliui-. If tli-r.- la a
taaa >>i womaa m Ibla i-ai aoiloaee who aevor had a
relative or |..vetl oue I.n. t or llll.ie.1 l.y wln-L. y I walll
i,.r her ta ataai up rlfhi ...>w. Yoabara all had a
brotb. i. "i i-..!.. "i a r.iti.ei. o. aaoa-lB-hiw, ruiuod b>
whi.ker. Mya.laoaa, theae auaa in-iaw! I'd rath-r
liave a lii.u-i-oiiati'l. lor aro.m.i in? neck tliall to liav? u
iii-.n.keii aon in-iaw. i be .i-i II caii'i .lo any worae tli.ui
tlm H.nn-of yeuolibypoerlteatbal aro.uily-.lallylug
With the whlakev .|.i.allo:. uro _oing to _et cati-ht juat
tii.tt way. Taedorll la gatog loalip aa ea you with a
drankoa aoadadaw, und Pll bet ho will iuak? you a pro
ln1.. i lonlat wilk a rt n_.". aneo.
?? i took uro,iud yoni im aai ae.. t>i? harrooBM aa
tlllek _tf tho alltra lu UM hciM-ua. i.acll ono of Ul." _l>0
bara la AtlaaU ropreaeal al leaal Ua oonflrmod drunk
:.l-.l.. llire- il??i- ,n I uieii ln At'ai.ln u-ro-i the llno
aml gouo lo I-ulii 1 i "il e*u att.|i ll il > B8 want lo. l'ncro
an clinrili :neuib<-r? OOOO li ln t tila IOWB 10 t.irn out
uny .la) an.l volo liiplor out of it. You aru nfrald to de
lt. Yoil Will lOI aome l,al keei.er B 11 ll au OM . .1 -ly |>lali>!
t u?. aad rate iir.iiiml the polla and a.-aie you liome. \ ou
tl.iii't wuit lo l.avon fuaa. Well, I'li loll >o.l everv Ko.mI
in..., dreadaa fuaa, bul be ioo't raai aaytb.ng tbal waika
?? iin- ,? ,i in. 1....1 ilo.plaea arowari. l bad rath. i dla
,,i ih- im.ulii or a eaaiiou doin? my dntr liiiin to nin
ZmoS irt.in n i.-.-.i'i-f l waa ai. nd .....I tatrueia iill tl.e
ii..bic BBuaea eo thli aartb i" a_aa w,.o aio guoo.
MMOOBLBOTlOMi OF DAMIBI WBBBTME
rrem lha 8__h8i_a?a f^-*'. Meaiaa
" 1 ( nlcicil tliiMiiif Uepartuiim ;ii ;i iik-s-cii
ir.r iii iiil.. wh,ii \n ire* JoekaM w... Proal leni ot the
l ultedBUitM." aald Willlam P. Kaborty.of uu. uiy, to
a ruelrenorter roateriay, *? aad liiat- remalned there
evei-aiiu- " Mr. Faheity celebratea tieday bia elahty
k-eond i.inlidai. lii-1. u iiativc of Baltimore, wbero,
..aliot bi hillied todl. treucliea iim uu tne w.iiMllli
l n-iait.i'ii. i-i--, b.itn.-be. ua.. -.lut-iit of tVaabtagtoii
iixtT-ilxyaara. At eiguty-two ho alaaia aa ..tmi__.it ..h
ibe Waahlngtot M.imeotaadbla eharaetor la aaup
rig-taabiattgut*. IU- eyoalght U iiii.in..me.lL eai a
d.f (tlu lila htutrlng la the only evlduniu of hia ml
r".s i.-'ii lu-iiiei Vieiiaiei" baaaaia geeraiait of gtata [aeii
Mi F.i!..-rtt i ii- aeol a iMUoaaaeer t.. m- to loll iuo laatl
waa too tall lor him. aai that then waa un..... roair to
tiho un idaci- 'iiua ia '?) aral roeolloctloo of Mr. \. aa
'?er i,,..lt.l.dn,,tt,.r.io,,iai. .?,,llt atler all. for bo
fouii'ti a Plaee foi tho other man withoat remorlPi me.
"?Wlnl weie .Mr. Web.ier'.a |> "? 'iilianllea I
" l i-iiitiulM'i bim p.iiit.iianj ua uflon l.orrowing
BiutlUunaoi ?.o.,.y fr.m. ui- w.lob >omoUuiee in; re
pald .ind aoinelliiiia foi -g..l. I WbOUB .-.ft.-iward, follow
ng Weliatei'.ai taiuple. UaBd I.e?i.lei,ll)I..;b,.m.w mi,...I
mmu. of.."> from m> - U aad othoi a. but, aallkB Wi b
ne,.. alhoun iiovcr fallod lo t-.y up. I..eai Balaatanoeef
He.r.I...) l-iilho.iiiHto|.l.lui.'iiiia.-al-rU*1eonlh?. wa), l tt
e?Uf. ic.it.'Ul ihe I'realit-l.fahou-e to piy fltl) c-nta
w 1,1 h l.e liad no. row eiltli.t di.y bofore lo Kl>'? uu old
,o ga, w inau. Woh-U. waa no tei-totalrr, but Ue k.u.W
ti.Jt I 41 i- aml l baroavlTld reeolleoUonof on* Bl .i.t.
aim.i r..i-iv reara ngo, when Webeter. altor doltrerlMao
imaitoutapi.iu u..lirellowa* Ball. ta taroi ot
ln,, lodeiJo_dai.ee, i amr ap to bm aBd.alapglag aaa eo
ll,e ba. k. ct.i.lliilly ii.M'.cdme, io bia houie aud dnuk
aomo oajfae aiih bob.
.-??
thi: LM WOBA PI WA ''RA ftMtX
pteo. rha /.???("a KetorA,
"A Oertoan geBtlemaB,'1 auyBottrcorreepoBd*'
ent ??wa-oiieeittveii. at a parlah louutl oeta-l. the
Ta'kof uietiarlnaaitalllulur .?mouudo to naaiiiige ha
htiMoVilei.iity I iioll-ed that the Iciii-ini'le had a
SSUtttrffiaai Utal noZnot the old ehapa or lhe
barlab ae.u.e.l o bo maklng deotieily taorry osor it- I
i - ,V, te, atleh ta II I bSaort that la what you call an
1 f,.l ...f rui. I. -.i.v-i.i-oof tbo .or.-iind I ."iibtd
he t" c.iniiti t.. uccoiint. But bethruil BPhlB ihO-hUra,
..T.i ..ii nn lnlili-o.l exiu-i'-alon, aud doi'Iare.I .
V ?? * Ol, 1 a.ai,i? rea, hli.-, -888 la uotlng harmleaa
laduVlamouada" '
THE TELL-TALE BANKS.
ENCOURAGING EVIDKNCE AS TO BUSINE88.
KXCHANOKS Ft.ll TI1KF1H8T IIALF OF 1880.
The banka, liko the watcr-metere. record
what baa paeaod throuith tbem. and. uuiike aomo water
metwa, record correctiy. rbelr dlacloaitroa of Ibe
a'lioitnt of buaineaa that haa fceen tranaaeted at difterent
time* ure alway* lntereetliig. and ofton rcry aurprlilag,
evon to tboee who barn bad inoat to do with the baainoM
rocorded, aud who auppoaed that thoy know moat ahout
IL The eiohaugea betweeu tbe bauka at tho diflereut
i-llie-i l.ave for > eara ti.nt a!t..i iled the be.at ludicatioa of
tho voliiini: ot biuiiicai aotually ir.uia.ictod. ulthougb It la
Bseaaaaiy, tn obaervlug auch rcturna, alwnga lo remeni
ber that thi.j rceonlonly u imrt at thoaetuul tranaacttona,
The roasiiiiiii.il. preauraptlon tbat the p.trt recortled
liei.r t at all HBBM a nearly oonataut rvlatmu to tbe entlre
ainniiut of buaineaa iloue la the ba.ala ofthe conttdence
placod lu thoae returna tu? Indlcatioua of the voluuie .of
buaineaa, nml thereforo uceila briof explanatlon.
Thero are about alxty banka in New-York which
reeelvo oaoli day from their cnatomera cheoka, tlrafta and
uilla, payuble ut other banka In tnia elty. Eaeh or theae
ln turu haa aluilar Ipayiuenta to make at all tho other
baaha XhOf faollltato the op.rat.on by mec-ttng tu a
aluglo rooin, the Clearlng Iloi.ao, aud thero tnako all the
aaNOaega__M aaaa Sow lt will te aocuthat thepay
meuta which Jonea, a depoaltor lu oue of the banka,
inakea to Sinlth, auother ;depoaitor lu the aame bank, by
rhceka payuble ot that bauk, form no part of tho ex
ehaii-.a. Hcnce the portlon of boalnena which thua
eacapea botng ro-orde.l, becauso truuaac-Ott botweon tho
il'.iT-ri'iit i-ii-tniiii-rM ol the aau.e bank. ia amalleat where
tho banka ure nitmeroua, aud larger where tbe banka
cxci.anitlngarefew lu nuiuber. Ouly a romth eatlmato
lataibaibie, of couiao. but ir tbe oiiatotiier. of oae bank tn
alxty happon to ba doallug aa limch with the other
cuaioincr* of that !>;i'ik a* with tho 0868-88868 ol other
banka, aml no more. lt will bapimu that oiie-ai-tloth part
of their eutire buaineaa will eacupe record. On tbiaanppo
altloli lt may ba ruughty Mtlmated that tho portiuu of
buaineaa which tliua .886888 lu a city liko New-York la
coinpiiruilvely lualgiiltlcaur. g8_-8ga uot uiore than '1 per
BBBlef the payiucnla ni.wlo by baukahla paper, while the
propottloii whlcli would eaeape lu a elty havln?t ?n)y ten
b.iuk- .-xdIihiuIiik with aaat other would bo larger, uud
perliapa more than oiie-tenfh.
The rxch_u-ea for the tliat half or tho yaar 1H35 havo
Ju-t B880 rop irtol, aud they abow a .onalderabie
(locreutwln coiupiiilaon with tbe oxrb.-ni.eamt the Ilrat
half 0(1864. Jncliidln* New-York, tbla decreaae at all
tlioelll-a haa beea about 27 per eent. and ou'sido M
.New-V.irk'iliouIBbj per oout. llut In Jud_.-iu? ol B-BB0
returna It I* alwaya nceeaaary to havelu mind the Ioct
that pticea. by their riso or fall. aftect tbo nomlual
nuuuitof tn.naactlona nateria.ly. Thua. if 1.000 balea
of auttea were aold ln one y-ar at |80 per bale the -If. rt
or that tranaaetlon would bojuat 10 per eent lea-a if lt had
Baaa niuli'iinil recordeii the noxt year O-OO tha 8-888
waa only ??rH.'i per b.ile. Oa_BfaitaaO of prics during tho
OOOt year baa l>eon Ji.d_.od le ludicato ao averaite declluo
of iiliout !> |xr eent. If thia O-tlinato be 0086868188
ei.rr.-et. It followa tliut tlm volunii. of bii-lneaa, melaured
by lhe .p-BBilih- el peaiaaaa lr__aaiarrei trwa peeeaaar
l.e ii-tiiiiii-r, haa bflflOahaOl the a:.mo lurln_: tiie flr-t
half of 1 ai5 aa during tho l.r.t halfoflnst. For tho
diii,aaaaa ta Ba v-v.rk city, Nbeaah Broah larger, a
in-c.i.inted 188 iu a gr*fit moaiun'.by the doeilue ln specti
tattao loaaeelBh ta Bi-la. in pi-ovuiou*. coiit.u, mi aud
other I'nii.i. t*.
Tlioccmpail-on of the hualneia ef 186)6 with that of
1--I, lio-i-ver. I-n .t ln nll roa|*oeta autlafaetory. lt la
woll kn?wn that tho dlaliirltaiie,! of traile aud the proa
Ualtaa ef laiaOlJ hei i-'.n.t far, more than a year ago.
nnd lhe tl-' I' 188 h .'I beeu -n great tbat ovoti then lt waa
by tiii.iiy bell-vi.l th.it tiio hottoi.t ha t been rcacii-.l.
au.i thal a farther ihnakaga in prtaaa ami in the vetaaaa
Bfhaalaeaa waa uot to be cxpeoted. in tha MleaiBg
tiiblii the iimtiiint t.f B88haag88 Bl 808i B_ tboci'i'-'
il.ir.nic the llrat half of eaeh of tiie fiiat four yean la
aii'.wu ln mllllona; thua, tiio iminunt at New-York for tho
tlr-t htir Bf 1186 Oaa *l 1.*<1 **..?oo.i_00, and ror the flrat
half of 1666 lt w.ia iji'.-J.7!.!?,.100.000, aiio?t twico aa
iiiu.li. Tho auioiintafor Detrolf and Oinaha lu pnvlona
> cara aro uot at haud. aud tho returna (888886, Joaoph,
mn laroa la aiiK-um. hore beea im-guiar.
iffiiM roa Kt.rit nuaa (an 0-raeaa (bhrbbi.
'- ...... [88.. | 1884. 186-. [88-7
Now-Tork.;lt8l8 17.044 iln.781 ".'-.Te'
Healoii . I?'' ??'? ??'?-?? ??>"' l"82_
?MufiMihl.:.| 1.089 J.8%8 1.88} WM
i i,ra"> . l.oTOl l.lfxl 1.-.-111 l.'B.I
I mni ?... 167 411
I VH7 317 8. tl MM
271, 37t?i 2?4 M
viti Hi mW auu
llio 988 171 863
116 l-u; -'53 au)
^1 l.e, *
Ba um i
-an Praaetai...
. incln.ia.t
N,? ? rl-ans. .
Pttl ",tirn.
loinarillo
K naaat'ity....
I't?*-iiV-ii' I
I..irt.it.
1111.1I..1 .
Milw ukee -
t'lereland.
llafl "i'l .
Me-i.piia .
('iiiiiini*niI.
Iii.i .ti.-tp ?
.New-ll.l" 'I
li.rtl.iatl .
PBona .
t-i.riiu'8eld -
?tVii.re i?i.
-. ii. iac .
Iai.ie.i .... -
tHH.
1".
m:i
i?il iu
*. t
6'1 ....
8? 87
4a, 02
H ti
?
Xi
3o
11*1 1"?
(i:
11..
.....,17.7.._; 24.M6 86.64'-'|_?.4?l
0wtSl_.Hew.fer8.l ?vjrt ',?"- 8,8461 6.708
Tlu* tlft-io iee of iiboat 88.08* 88B688888Iggg 1818 88
BttrlbOtsa not wholly bnt laiK'ely to tho tle< line ln
umiiBlattaa a- lha letetaoareaaaagy intereaiiuga.aan
iiiii.aiion "f the voituuo or legitiitiiite bitain...... Bgarl
fi.mi tipi'tationa inoreor bv.4 of a gambllng chataclcr at
t:e Bkiihaagiw. lt la baal t<> |.ut aaaia tii.- ralaiaa from
Niw York altotfether. lltt liutivo of Dilr-nt aml oiualia.
not legOrtad for prevloiia vear.a, tho BgJfagBla <>ut blo of
New-York ahowa edaeUaa ,.r gbj pareeol ta aaaBaon-eB
irith 1864* aai aheol liger>aol lo oaogorieea wlta
i --.ii. allen tha Bgaaagala a. thaalhar eiiio4 tut lai ;- ???
Them can be no qeaatloa thal tha aaooral ioottao iu
.?,,....,,?,. ... ti: -t l.alt ..r 1883 baa been rat ber weie
|,in 11 ler.ent. llei.ee tt may be Inleiitil tit.l Ilie
irenerwl bualai aa al tha coaotry, ai art ir.mi tbe apeeula
ti?ii iu -..'. uritii- ai"l lu I r.M.i, ta at this city. c.mtiuuwl
to mlvaii.e ln voluuie until 863. nnd n,,t aitl.. I.Hi.lll'g
tiietllaaatn.ua decline m prieeo Betnallj' in.-i. i~<- ? ln
uuu.itloa bo.ti nt aad aold _u_rui? IheBral balfol 1884
ftm during tbe ii'-i ball efthla rear.tha uoauUihta
buuebt aud aold bavo been allabtlyleoa than dtitiag lha
Hrat ball '" 1884. bnl a. iuowb.it greuloi- lli.niTa uny
?,,., i,,n, year. ( eiululy thia la uot.adlai.eartoiilag dia
el.,.ii'. II it.*ea Im :,, tefuto tbo hagieaaloi. quito ircner
uiy en.ert_J_.e- tbal Ihori ha? beea aa NawMi
alirnik.i-.? in l.I'.antit.ea of prtalucia .?.iii.iiincd. lml
nn ', a,.t be iu- . ...-e unioaa i u- reootOa ..r pneeahave
I,.,,,..-, raneouelj e.V "U?d by ex|.,na. on tho oue haud,
oi ua tbe otiicr, tho returna of tbeclc-rtng bouaeaLavo
ln -..-,0 wa. c .mo lo liear a tl.tt. lent irlall.'li lo llio
roluiiie i>f buaineaa froa_ thul which the,- did ln
nniioiia rear* rtew la bo Indioattaa otaaehaehaaeo,
nor .-ni aiiyborty augaeal bow aueU a ehaugoeaabare
imi iirri-l ait'tlltientlv imiK.rlitnl lo miit.ilallt? attect the
rouolualona rwwbod. lue de,.n-.anm la btuiuoaa, there
f,,ie iiuriuit th" i?iat fjur roors, wboe redueod io ua
.iim i.-i tei-ina. amouuta f> thia, thal .here boa Imea an
lin.ii.rtaul al,iliika-elu prt-OO, lu ttla M u "l b-r elrl
ii/,,i , ..iiniiiea. ii.it lt tioo.- not Bfpeer tbat tboartual
, oiiaiiu.l.ilon "f tho people ii.i.. ou tno whole beea aa
,,,,,,Tdiuiliil-hidua iniiiiv ,?"i-..i..I.i i'l'lin- BO?afOW
,. iiiimni eciioiuiaU and aagurt8B88i buaiuese men.
ha\noi",,..l"io.,--t intereatlii- fealuro ot -.hanereturna U the
eoaaaaraUva taoreaaa oriorreaae of trade al U*e .ud.-i.-ut
elii'L iu... u apneora that tbe aaoreaae al Bootaa
durlog Ibe i-aat year haa t^en Bwlyabaal lyoreeaia
v ilu- ao tuat tliere mu.al Unvo beBB BB IBI11880 "l
tiiiaiilitifa of iiu.lii'l.a aoli. During lhe \^i tt.v.t y.ars
u, , ,e,, a.,l...i-.rei' a ..ut 11 per .-.-nt. nnd i-.riu..ily
leaa tl.a.i UM tall lu lilia'*. . .11 Ibe ot.ter ba.t.l. tl.e
deollne at l?hllttdal|ibla baa beea boavi dunug tu*. p.iat
rear ahout 60 vtr eoal, l-o<urh ii had beea ooweara
hrolyB-u-l l" pivuoua raara, Thia wlU MtaraAy be
trif.:.l to llio largo deereaeo li lhe matiufai nito aml >ale
ot iron, aud to mo c?i... u.llv h.aai > daollae ta th.i p.l.oa
?f ,,?,, aad ateol and ol ooaL 41 i hle-go tt B?eawtbal
ibe rolumo of tran-aoUoua la abonl thi auaeaa ta 18OT.
bui aiu.i,?f nv i'i i*ei eeal ihaa Itwaa laat year. a
Ueereaoa wnicli. ln viea- ol ibo Ur.-e daelino in pinesot
K'tain aml iwoTuloaa. indleateo aa lueraaat tiunng the
ar li. tu.- tiuaiititie-, "f prudueU mov.-.l al tbal city. At
. i.,,?:'.-. tba loaa baa beea over 10 i? i renl iartaa thi
Daatioax,anioror IS per -watiromthe blgheal yolat,
aud lt U roaooBahte to auppoaa thal the eaoratoa m
rteaseal KaaeaaCity,80 por oaatdurtagthepaatyear,
?ml -iiM?.t. lt... nor eeal ta foai reaia. haa beea largely
a ti.,- aapeaaa ... -t. Uoaia, -I Baltla.ofa, atae, the haa
liua been Hilbet.intlitlly tho hiiii.o iii pro|*4.rtlou, while at
-t'.n i i.-iii.i-co thero haa beea aa iBereaaa iartaa tho aaat
\,.??? and tbo tb ? r. aac mmi tiie hnrbeat |H.lnt. ..nly -tb.i.it
8 per eent, la mneb baa tuun the fuli in pneo*. nw
iiu.-i-. trueat Claetnaa-, a-eaw aa ta^peetyeet,
when the deollne haa beoa a tnie aroater thau tna
eatimate.1 l.alt >u prloea. ll taaaoa||^rMelrea?ial^
iiat ihe iaaroaae la lha aaehaBaee al flttaaure. oaur
Mo.t 7 i.e".", nt la in.icl. teoa Ihaa the k....wi. decline ln
aheortcoaof thorroiuotali whieh t..u. cityrieata ...t-t
Uu-gely. liutanaxplanatl'.n may perbapa be louud ta
rueaitocuUureoperatlo-atnoll, ahleh imvo afie. u.i ...o
exohangeaof tbat elty aoaiewbttl largely, aMee_Nwlall|
ln lsa;|. on theotbor liantl. tbe ilei line of'.'. per eont
ilui-in; tho paal umiiiI Neiv-i.iiean- iin.l. oiny a parn.tl
eitiUnaUoo ln tboatoaiy taoreaaa r.i aomo yean mm iu
th.- traooaotloaaal Mompbla. DvuMleaathere haabeaa
i..iii.' iraaafer of bu-in.-.a from N. w-(.ileana to otl.t-8
cltlea but, ou tho otlier banil.it ia pii.aable that the
litialu'eiw i.f tiio t-otillioni Klatt a h_s ttoeu couaiderikbly
iinoctcHO tiie pariii.ll.Mi- ol lliMM.iltinriapla.aljear.aud
by tba deeMne In tbo prlco of tbal hasortaan proaoel.
\t tho iniiioi- eill.a otlier |oiuta i.r Intereat may 86
?baerred, parllcularlj thetarga loaaat tndUnaeolieaa_
reoila. nli'l tbegalBI ut Wt.rcc-lct au-1 .-'yia.nae. lu
Itaeral It ntar be aaM that the Kaatern taaaafaetonag
ettlaa abow larger traaaaeMoaa. aaaeolally ir the aaaa
tltlee tranaferrod aro eonalderei laaiead of valuca, man
tbeeimeiit report woali-Mttaatrt, - ._.
1 ii.. boaiaeaa of tha eaaatry haa been nalatalnei waa
atirmiainc ?iBailnnaa Botwithataullug all tho loaaea of
Ibo pt^t few va.ii *. UapltaJ -I.t mki from luTeatment anu
aceu.aula.ee la uaariacedeatei aiaoaBta ta tba BaaBB,
waltlag ioi u more hopelul ot.tlook, l ut mcaiiwhlle tuo
produetlva lnduairy and tho lt-_r.itItiia.w tit-lo of tne
oountry have i.one on with mueli leaa ahau/r? exoepnug
Ul IbB ytliaa of producta, Ihaa ha.a beeu uaually aup
po-.ru. ____?,?____________?_______?.
OOMBBMBM of BFIAOOFAl ri.EROYUES.
Tli? quiet city of New-HBTea will be tho
mcctlug placo of tbo'l'anth 08Bgaaa6 8l tbe rroteatant
Eplaeopal Ohareh ta tha Ualted Stetea ThliCongreaa,
whioh will laelade all tha pretninaat Bptacopal elergy.
men In the oountry, wtll bagln on TueiJ.ty, October 30.
holdlng Ita aeaeioni In Carro'e Opern Honae and Ite aet
rleea la Trlnltv Church. Biahop Jolin Wllllataa. or Uon
nrctlcnt, will pn-ilde. Bealdoa the Illahoni or Fonneetl
eut. Hprinatleld. Weatern Nee-York, Albaar. Kealtuikr,
Alabauia. Muiueeuta, and tha AaalaUut liialiop of Vlt>
glnia, tbe followinir will apeak on v.irioua auhlecte: The
Rer. I>ra W. B. HunUngton, C. A. Rleburla. B. lf.
MeKtoa. W. A. Bnlrely, l). IL (Joodwui, T. M. 1'etern, Bt,
Jiihu Charabre, W. 8. Laorford aud (!. W. Wlidra.
The topiee to bo 41a. ueaed have not all l-eee aa
aaaaaae, halaaaarig ti..,.e airoady deoided upon an- the
Io'ImwIiw: "TheFhrlatlan Doc-triue of the Atmieiurnt,**
"Orounda of f-*hurch Unlty." -Kthle* of tlie Tartf
QueaUoii, ".Eathetlrlata m Wor-hip." "The Cliurrhea.'*
'? Oeacoiieaaca and Hlaterhe'.da," and-- I'laee and M.-thtvU
of Hible Study In the Chrtetlan Life ?? A fall pr. kTraiuine
et tlie prorw-alina-a, wllh a eoinplelo llai. of ?p*.ik ri and
apeeebea, will bc alvon aa aoon aa they are ariaugeJ.
T1NDFS0 A SOVEL PARAhlTB IS PORK.
Chicaoo, July 15 fV-fTT rtnfcgaaj, J.
A. Maiiner, tbe chemlat wbo le maklnit (an an.ilyeta
of aamnlea or drled beef wblch ta al
leged to bare cauaed an eptdemle of
?lckneaa at Momence, Ul., wae prepared to raakn prellav
lnai-y n-port thla aftcrnoou, haaed almost wlmlly ttp*a
mtcroscopio luvesti-jatlon, tho cbeniltal analyiia nol
yet being completed. Profc-aaor Marlner aaya tiiat
he foitnd iinraiatakalile trtdeaeoa of a-ilmal
puiaou reauitlug from diaeaae or putrufaetion. Baaipla.
of the uicot exiiinlned were foiind to eoi.talti panatlaa ln
larg-e mimbera, but of a klnd fon-Wti to meata
In general and not nt all reeemhling irl
cliliiii-, *uch ua aro fouu.l in aneaaaad pork.
(ieorg-e nroiiKhani, the /aehaoB-et paekor whe . uicl tlie
nieaL aaya that he aold lo Klco, tbe dealer, 1,000 laninda
of tbe sanio lot.
Bellee aad Iteaux who vtait oar wat-vn:i~ plice* wUI flnL
lf they uae It, that Oleuu'aHul;. uir.-vupcjj * tlm t.in Itri!
tntel byln-at. miavi-ilro hite* or any o.herciuao, aad It alto
beauUflca the t-i.uijil >x,.in
-O
__ . Hotel Ve-irtome.
41at-ar. and Itroadway, cudiit f.*l o-i tlie Amane.n plan, wttX
atiiicrior Beeommotlatloni roi pei maui ru and :r.iaii.-,it .i.trU-i.
All au iriin.nl. |_,,Te prirate liath aud t-.iiet :im.:i r.i*.
I'lilit, aml al. v iliiiinx-rouiiia ou tha uinrJi 800.-. .um_mwi.Ii
orwllbuutboaid.
-*>
Jarnea Pylc'a Fnmona IVuHine
Mrei rim | and labor, and 11 aliaolutely har-nlcia.
-*
Mnlnr1api-e-.-i-ntd.int Fi.iri.i; .Ir > r ni, itod br rn*f>'?
Tiiie >lalt W-ktahay, 41 _.'> nur bot lie, aold by Ui'iuuieU
au'Kirocera.
?
MA RRIEI).
HAZF.N tlARDNKR-On Ttitiriday, JulyB. al the r-e-Mf-ncA
of th? brl.t.-'* muth.-r. bv ? .-? Rer. Henry 1 llnn or, OVerre
U. ilazrn to lata, itaqghter ?l Mary 0. and th-, lale Wiillaia
U.ii.!ior. aa of .New-Yoik l.'lty.
Bj. earria.
QUINCKY F )RI)-At'Taatleton- ne-ir la-xla-ron. Kr?
July 14, by tlie K?t. W. F. V. l.-i..;t, CL1114 K.
Qumc.-y, of Vew-Ynrl nt.'. and Klora. o!.|.> it >!..i..-.i(er of
A. Ja k...I) ir u.il. I) i.l
All notiftn of marria-je* miut be ind/yrted ui'h full
namr and tuidrrm.
ItllT).
ASIILRV-At B!n., Jfouu'aiu Lake. Xarla L. SprajrU'*, wtta
of 1.. Hertaew v*iii?y
Noitceof funemi hetanBa.
ItRAi'KKTr At l'ruiceton. N J., Jaly 14, Mra. Alioe A.
itr-eUttu wifoof PteteeaerG P. Bta.? t
Funeral from her !j. ? 1. * !-:i.-.> bo ITi.Uy, July 17, it 'J
p. tu.
OOBODOB ".. the 1 lihin?t..athnlat?re?,il-iiee, ln vkaah.
iii?!.fii. Imt. Iie-i-.'..ii'itk. >'. V .. J .rvi* ??,.,.'. l.i,, i? 1:,ia -i.h
Tf.r.
Fiin-ral on sirth ,iay, 17th Inst, at tho P.rb k Uertltit lloaio
at l u'clo.-k p. m.
OOBBfc?On Mon.lar. July 13. H*s.1.at l.la ircdence. Har.
Tilic, F, u: laland, i?r e: L'oraa, lu ih ? <;?..li y. ar if i.i* ?.{*,
R.-lallvea aud lri.-a.laare luritei toa tend hla fun-.il r... u
rii.-i t.iir.-i of the lYaaeflgarattoa, 'i-tiU au. .\c . Vor_, on
I iiura.i.iv. inlT l.i. af I. a. ra.
1 i .ai.!- are r.-qiiiMied n?t to aeud il-iwi r..
nn.vl'KR?iii'lil'iily,on lui>.*.l.y lulv ll. it Fln.'ilna. I->uU
Waln->orr(n Dr i er. inf.nt aoa of .na. Wata-MorgaBi
an.l l.i.ui-e ivcl*i'V li. a:.4-i-. a I - .! in.iiie. .iu i I ..????.
Funeral ui re.id-'icc on rh.u?? l.iv, lulv I-:. at 18 a ni.
I'lnl.id ? pma ..ml ii'i tou paiwra plea-o .-..p..
I.'ivK it Itatherford. I. J. July li, Tii'.-iaa l. ,vc, ?_??-1
7!' year..
* 0 ICl- Bt Ul.' fkin T.ll 'leleifLT.
LA WRKXl.'l-.? t Ho.ixht.in. Mlch . Hinianl Iaiwr.n ^, aon
of tho.at-j .-aiiiucl Lai.aen. .? ... Btoekbr-dge, -l ....
MAN V? \t smr sine. Munil.tv, Julr l.i. p..c'e v , ,laug_ler
o Jo-hui (1. a .1 -a.al. Many. attetl 11 yeara f daya.
Kuiu-rai lhuraitay, l.iih. J .iVio,:k.
M.-hlNr.FV-'.n the l ith!:i*r.. at hi* latcr.-il.le tce. M.,rna
ave. and Ittial ?t.? -amuel A. McKtal y, In ttia ti*ih va-wof
hia aaa
ItelatiTci aml fiienda arelnv|u>d n alti-mt tlie funeral on
I BBBBd -V. l'.ili tnat.. al ii..- I eiitiiiaiy vl. y, ChntOh VV'aah
:n 'ii-n-u-.e, a:.a. I Oth-?t . M..n a-iula at a ?'i lo.-.. p. rn.
Inierine.it al v. <> Kiiawu.
IIOOBB At BtarBBl-ienee at narr'aoni .in-lln Min. Welnoi
liay 'U'.ruiui, l.'.th iu.ti.. ln Lir s.nli y.ar uf hi* aa-e. Vk ai ? a
Moore
Kuu.-ral aerviceg ?n Fl.lay. 17th mat. Bt **X Phillin'a chureli,
(; MTttoB. . uo"ii arnval of 11 o*ol ^k 114.11 im a Sow-1 ur-.
I't,.-i:.la unl n :. 11,vet.it ilie family are coi lla.ly uiuuxt to
atteud.
MliAl) Ba6aaab7| nearCap l;.,u;.>. ( *n.i...i July 11. Jea'int
U Me.iil, a m of s. ?.f. rwln jjcad, of ..n- u.ticti, < "na.,
ln the _0Bh yaai ol h.. aao.
bOTM mi'i.ri y. m raaaaap Mtaou, Jniy il i*H5, seth
1 l.i-';;e. 1 tftrjao In tbe 4'Slh year of hia .ia.-.
RclatF ea, fiieuda. a il membt-ra ef -V.le pali: Lntlk'a, V. and
A. M., Tpt.-ran and a-iive loriuNera of the Aiaa.it. r.o.il
t'luli. nn) ro-ipcciiuliy idtU-hI tu altend tue funeral arrvtee
atlnaLata-r.-lt-i ce. No. 100 Weat 1'JtbsiL, on Thurad^y
afu-rnoon. July I'i. at 1 .'cl-i-k
li.iemieut ai lutr.il Ci-.u.-tery. .vibauy, N. Y.
Albauy. IS. Y.. papert i>!??;:* c.py.
Kanpire t lub.
41 Urt.ve Ifc
Nzw.Tobx Jnly iv, 1?8V
The nieaiber* of ibe Ftaplro ('luu ar re?._-.'triiIiT liivltel
toail-iiil tli ? tu-i> ri. -ei v 1, ? o .ur i:tt ? a--.. a ?>. -ill il.
geyaa at h t taaa r.aaaw, Ba i?o weat uih.t thu
iThnraJai a teru na al 1 o'cloci.
Vk 11.1.1 v>l LOI '.ill:. JAMB8 H.NoIMjIIASH.
^*xre^alT? Preei.ient
pwrnnooB oa iatt 1?. at bi. i-taaaaM. _7i> aaaah adaa,
iirnokiyn. the R.r. Johu pBtaYBBB. iu the slat joaror ba)
II r>>
Beiatrraa atut frleada ar. reaoeeUnlly Inrtted le attoad ihe
f ... :.-. iroiii 04. 1 hlllip'* t iiurvli ou >uu.i.y, t. e iiua ia*;.,
at 11 o'clix-k a. ni.
BKI l'l N .vt lla.-tf i- l. aii.td.plT. oa Mon.lay. Ju.'y 13,
.-amiiel' olt -*ei.n ,. la fua .".'th year
T.IUIIKV-At II >n? .Uie, I'-un.. July 1 I. Ji nnette 888B
wlteef hidwia P. lorrey. Inthe .>.'.( yearof :..?( ..,'o
I uu. 1 :il at 111.11 -a.ne en I'lui: -iliy ai):-riiih,ii ni i ... 1 ?;*.
V 1 .i. -u.ldeiiv, ?.n July 14. M88 1 -. -twi.-a. wife
of Jav V .. .._ au 1 ilaughtef ? f I.. I'. IS.H.iTick.
Fun. aal fron '.ne lo-iden.-.- "f h-r father-uilair, laaao Youn-,
ai - mat ?-i-i-r. S. V . iiiday.Juy I .. ls*j. _; ;;,. ,u
Can-i.i;.-. v.i 1 nie.i t ttiu 1 p. tn. tra.n fioiu i.rau.l c -n.ral
iH-pot.
Sycci.1. _\".*t cc_
A Valnable Timiic 111 Uot Weather
OAbWBLL'il MIKI.IY.. -.VlN,.,.r UUOA.
cabwi 1.1.. vi v-i:-, m .*<?..
1.1.1 i;ro.i?l?ay .ind... * .it.iavo. aud .S.-trikort. K I
II. N. Huoirr ih -Diia. .Je.T.-iei'^ !#/ Kjtl ? i-.... B, k
l'l.. .ei ul I! i.aaa.'t ill -i -i all I .
WaU-heaoiir.KT.i ,ua.c. ?lato -i 1.1, n-r.l ag 411* ?r**if j, ti
K:i-!-...|.- la a ?'iii> curr 'or II.-i'-. i-lit.
_ BoM uy alldruniriais. Li-e-ot FlUJ lir_a .way.
.N 01. lil itlVKK
I^^l BAXCa UWI t\?, 1
_\u. -.'ia (.iin*-.vtii 11 -r >
.% fl.YOBIi.July 15. 1-ii.V )
Al a alu.ed iiii-.-tiM ?f U.e B a.d ot I im lora uf t.11. 1 oin
piiiir. beld ?t Ficlro Ht-e un 111, Miiy. Iltli l:,?t.. Ihe ti> l-W
uiu: me i.in.le a.d.r. ni ul: ni* vt- .-<? at-.iLii.e.u dy at!.;. ? I
Wbereaa 1 .-u-i ?'? earnoi, i'. 11 Btottt-ti Faaaptaiy ior
the a.i-i lilrry ?|. lu ye r> h ia feil ea nini.t. '>y reaaj 1 of iii
h'-.tita anu ailv.ia.aiiT .-. at. t'. realri. tli. ...tit.11 auch he
haa ao taaa and aW/ ulled, aad aa i...- cutun aatutaciuHi of
khohle.B 1 11 e u.upa i.,-.
Baaafiad. ibj: tae tbaakaef fhla Bo r.i 0:1 b>- alf nf ibe
1 ...ii-ra ai. .:u. au.l are ueraoy t-n.'o.e.t 11 Mr. VA.rn.r
101 hla lo.-itc<>lili..ii. >l an.l vamet ^.r. :.-.-* ten.l.-r.-d t> the
. ouipativ. iielfut thed- re'lm ul a Uiu iluio wbirb he nn
dril cJted 11 ll - adv:i ,,-euit-ul.
lt. -.,.v ,1. l!,.itv.,,|. 1 t.i i:tprr-i Ml li.i-.u-ll r-ri-eta
timl Ur. >varu r lao niii'l '? reuro from tao Praaioeae. vt
Ui.. . uuii.aiiT and loa-anro iil-n that i-i hla rellremriil he
t.irilea wuii ... 11 1 ae bml ?n.teti iu.liO.i of IliiS
lioard lorh.a future pi-uaaenijr ainl Bopgtneie
1.. vv.ti'.M il. Sceritary.
Nob/ii Iiivaz isM'M.vi lovn-izr,
.NO. -_<l.' UKivMWIVII IT., >
NB? Vi'KK. July la. 1*-**..)
At a alated met-tlng Bl the Boai 1 u.* Mresterfl ol Unl < o u
Baar. fta-dat their ***** u traaeatar, 1 Ith niit. ar. M'aMo
il u..:..11., .va-. uu tu -.1 ,.iy elcvto t I'reaiteai, m pla-.-ol Ur.
Pcttr li. Vkainei ieii .i.cl. I. WAKM.il.
?MVielary._
- Wilk Uie ?M>i* of Ib.- Pen-fM..'
TIIE UAKLMK I'l.M. NiFLLt-. .-U V l'. BUl.'f rora
de-b y.iuua puic leari 1. ae ;t ihiinl un'.et _nau> .11 ..aur i?
Ui noju; .M) UASK I**-)! I.L t)l- I'All; aoiU-aa aa-l atiiittu .
lat.i^ Uieakin ; tuakua o.niji.e-.ou nnaht and cloir. F-'B
H Lt UY lUtCUOWTS. B-_nplecaXe 4..U'ic-? ma Ieii oa
KcluluC J.. tfililiy 1'Alv.K .* TILF.i.._f.
_haeAeBBte>aow.y*ai
"~ frwat 04hee Kttaa
taWtfltfl tat K-kUane aao 1 iu*. u> UJ-iii./ dir ''t taf -Lv
t in ,1 ...? any partaoiilar tt ieae( ia irij.ti .uir: iiiiWli
iiT.iy ail lauuaa". IB all I'rtu v.ti 1.111) ..11.it a.i BM>
WBMaB by Ijb .ai..:-- ?'?>?* B ?-?' .i.l-"-. .... , ,
..Hrti'ii iii.wm at Hi.*- *" tuliatJnW 18 wlU elow
ifiiv.i.i'ii.1 m a.. eaaeei bi tai* oJteaai IBtara
VkJ-ONKiOAi-At o a. 1... ior ..uroo >. r-r e. a. lan. vu
.-,. ii',aaii?l*?ii aad llroiaea. a- a a. i.l *M i raaBB C*
ini per a. *. ni t-kUtA-t, Tia llavif> ilcltcia n,u.l be
tiu.ai.-u "w**ha.lanrant"n u'J a iu. ro. .?>? ; ..i,.a.
Crt I~~* * Mnaiitla ai loa ui. foi i'ara, Maianliaaa
and. ara, uraul, per a. t - leiaenti i. ..Hii) a. w. ior
\ 1 iie.-ue a..u l l u.ae.ka por .*. *. I'.i.!a.lr.|ili.a.
THUI-8UAT At .'...ni a. ni. ior BBB-ape. Betaa i.Ili.Tla
yu.K-n.to.vu tletiera ba n.-ruiauy. wc, au I h.ucv
Inilit Uo i:u?'i-J -per C-cim.' .; al ?:..*) ...
iu-iiv. elc. au . FraoCJ, per a. ?. vv ,-i|.ii.a... ... . .,
luuutli, Cueiuoura anu Ua.ui.urz il.it-fi F>r cr-at l.ri,
lamaiitl oilicr i.uiopi-ail.ouuiiae.iuu.t .1.- Ufvuu i?r
Vk.-iiihalii".. .it I .0 p. ni. for (u.iaan.1 iieot Indi^a.
v.i llavana . ai.l for CaiU|-ee.le. Ctnat.-.-4-i. la.'.aa.o aa4
Yiicaun. .Vl.-xio. per t. s lil f ol A:e\..mlria (..-iter. ior
oti.er Me-iioau-)Uie* .11.1 *t i..- dir.. 1*1 " u^st tl J ol Alea
a_..r,a"i al 7:iK? p. ui. 'or inn.l.t. aud Hulin per aa
liof. M.ira.-. Tia .\evv-uru_kus.
iniiivi-Al ia iu f.,r NewiwfkBdlaad. vla Ballfax ; al B
a. ui.i?r"ja..iaica.i*er"a. ?. "-"a '*o.tdeni ?''???>?*-?.
Ior 11..ii.i.i.i. aau Liv.ngllou, per a. a. tllio hulzht.
Tia .Newtirleina.
SA Tt IIDAV-.U 81X. a. "? BBt .BBtllBd tllr.-.i, por a. a
I'.ui. ,u via viiai-ow ikttttUB -uuei u- fUreoiea "per
V u ? i!-> al 7; .."..,.. bc U.e Kef-karteat-U .tirm. pera.
a/aiuiuiL via A.na.e.iU.i. 11elte.aii.utl 00 aanaBJ6
-i.e, /.aeLin'i. at8e.B_. tor Ihe Vk.nitvrart I.I.Dle,
ner. '*. . lani iofou_U, vta ii..rUa*lo.i al * a. 111. lor aa.
i.iie'ii.r ? a. .UT ot . 11 *t,r. Tuyu rnatowii at -a aa.
toi 11.1-iaiu dir.**. p, r *. a. 1.uuia-aL via Xnierrpitot
tera um.-t be u reete i ? (?. r i't..uiaui"i. atlia tu i?f
(.ertnauv, e.c. p*r a. *. ..cnrrai Wentor. ?>? Hr.mra: at
j. a. iu. tor Juinaica. not a a.Fiaiibol; BtlOW p. ta.
for CBOB aud Potta I H ,. p r a a. BtATtMtt, via iiavaaa.
bL'NUAY-At, IiBBp. ni.tor uruywan. por a a. Luay tt. UM.
l<r. v.a .tivt.urieaii.i
Maila t"t t'biua and Japaa. ner *. !> ?flflaaXi (*BB
laaa tranetoooi .-!,-.*? here July-n a . p. tu, Batii tet
Aiiali-ilNovT/^ai-uLSAnlwieh anl Ftjl Ulaii K M
a_:\__4i Uia tvia i..u Frauc.-o..,. ciaa litirj J-.r-J*
^u.ilVwon-rrtTiiat .NovT.tari.ol X a Brtunato
wita tinilah tuaiia lor Aiaalral-ai.
~-ThB aetiatlale of oloama rrana-PaciflomaUi ? arraatil ea
M,iuw.ii-?^l"i thetr uniU:.-rruatedoy.-rtiB,t .riew le
|Van t'caoca.-o. Mailafro-i ta*. .-.iat arriTnia* Ol ttal a.
ES ftM8_aaa ou tn. axf W-^Biagal ateAuieia ut -__?
?fcauiue.1 tneaoa Ui.---^x y pKAtWO.N. I*
PMiuotoa haw-YttB. *s. ..ioly 10, ut**

xml | txt