OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, July 17, 1885, Image 5

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-07-17/ed-1/seq-5/

What is OCR?


Thumbnail for 5

u.vet a.eei.t (inv tnor. ITe, haa neter lieen known to
KlV-i 'in Vt to aerk a publle pttfltloB. It waa with tlie
E-t-Bl iierauaaionoll'.V that he |..-riii:tle.l tho liae of hia
_____Th*ai hu raa r?r OoBtralbtr. Be la, to my ->otiei..
K_atr..n?. "i avallHhle randidata in the tttaie, He ooalit
JU*.?:tl.e?icriuan voteaolld.-toiuliulod Captaln Cole,
flriib a aaMWi
?? How ao ?
m */__., ho'a IravellliiK in Cermany."
-tf
WA BB1NG ! OB QOB81P.
A SECTIOS OF THK VKlCdONT DKMOORACY
? -BTOBIEB ABODT THB l-UKSlMKN r.
BjQUMTB?BXIiai Ul t<.ni:.'.M"M>:.M D* ntfl timi'.i'vf.
WA8aU80TOX, Julj 10. ? That Inr^e and hnmlaoine
aeetiou ol Ib* Demoeratie party ol Vtrinoiit. otherwiae
knewn a* B, ?. Mnalley. wliieh atill remaina in thi*
BjflBBij tbi tiharariitm aa**BBgb*aa aaeBteaepee
??nt thfl I'tiile.l 888899 at BBB C**_. af St. JOBBBa ll in
Waa-tagtaa aapaoi ta aai aat, it aaaafbla wajr the Ba*
tmbbeaM pnrlaianttn i" tha Btatl are nol ma.le to'w alk
tha (.liini- ' Ba*J_ Motn.-tly -.y tlie A.lmiui-tiuti.ii tbaa
tiiey luve mi to tue preaent time. Mr. 988811 BJ BlTtvad
thi- m arada;. 1 bara i* an umlerc.irrent oi aaiaaaa M
),:.<?,..,t.-i ...>"n when totalb_efttoaaa*aatag baaHa
ti'.n onthej.iirt af tba A.lmi'.iKtralion I" rewmd Ba
i ?i!,iii! i.i o* ev- wttb tba iniita af laat full'* vi.-im v.
Not that ba waabi aatt-fea tba trxaatdeeri -tbat ba
wi.uld m>t thiak af fatObf. C0J,ae! Be i* a ea:i.li
dateforoi'.i.-ir.'i-lf. lt BOaM not ho pindent. v<> i
r.-.-. Betha aaya "TheeeMaaaaadta84HBaOtxaaatnp
m sv.iv haaaeaa taa peel afaaaa aaa aat bafaag niu-d
bbjbjTj OBBBjb Trtlfr Paaaaarata ih-i-o-t efawaa are
the bb-b taiag. Taaaa aeaf a-hf so ataeb MwabM
ut.imi ii.eot'.ei-i-i-..-..*. Ti.-yean bake eareef thjm
?jalva Ita ihe i> .-i aJaaaa that aaaaa all tbe tn.ui.le.
?? You in-e a eiiii'Milale ymir-i II lor tho oliiee ol lol
li'.-tor af Ceatoflaa'"
" Nol exaatly ? eatnliilute ?at le.ist not in tho or.lin
an BBBBBfag ef tbe waea. IweOhibe gialbaaa tf the
aaaaa a?**8 aflaaai u> me. l w.mi.i aeeef* it. The
tr .nl.l. ia fOBt l.ere. The 98*08-4 inriniil.eat 188-8
rmhlirau. BO 888 80*0 M 89-08 twehe v. iira. lli?
te:m wiii aat axftca aatfl laao, Ba ba BaaOaaaoi
8880888] eilieieiit Bfld IruMwortht. If a Bej bMBMH M
tn reiiiain ia BM oliiee of 08-88888 1 c uthl not B_tt i.?r
b 8*8*8* bbbb tbaa Mr. ffaUa if a Deaaoetatta i? ta he
aaajaaaBaa, I taal aam Mr. tf*? iis would yieid ta aaa
BBtaar tbaa ao* eao aaa*. We are htaaoaaei ou the
beat ot ti'.-iut. liiit 1 tiiink the j 1...- i- B political oue
an.i a I>e:u,.ei;it i> lahly entitled to it."
I *raa taitttag aifh hu. smallev ef tba aeaaaaa whleh
Mr. PI alpa baal ?aaa M beeMtaa, " We uii taal very
j.roinl ol him in Yenuont. ' he aaid. " He is a tiim
Ewjer, ? n1""' Bfoaaar. aaa aa axei baat bvoiaaaa man.
Ba aad m> rataaa wata lao Ba_r_eara feaator
gdmanda read Iaa ia their afltoa tfoaaeaaaba daaabl
that . Vfkj Kiim.niil.a i*a 1 hult :i- old .it he look.a. He
at aaaaoslr Mxty. f?alpa tt eaawor aateanj 8v4 than
aerentv, 1 thuik. 1 lem-iiilnr I'h.li'a eomini: t" B '?
fatuei'a bauaa <>n<- day aad WBgtag ahoflal ***** <>i>l
books iii.d |>-4i?ra. Aiter lookni" at an o!-l ?afg**, Bfl
aaddenl* exolalroed ' HBiallry, d<> you rei?*e*baf that
_ ?.,., , v.e bad th.- Iral y'.ir we we.it baa* paa*?ee
alin. f lt - a | ....I Ioiir flaae ago, l>'it yoa iu.i.*t rMaaxn
atrii li v.ii recllct, we appaareti t-oaatbaaa ba
ferfl the Ba| raaa* ('..art aad Um luat naa* *e went in ?
abagb i Bt B-t-agtoB ta wbara taa eaort waa atttfag.
lt took aa ii. .nIv talrtj-aix boar* to gel tln re, tty the
ca>e an.i gai Laek ' ? lt-a.' ? Well. doyou l.now what
oagattar th.tt aaaef ' Ba.' ' >>ix eaaaara, exaetly.
lleie i* tln-e:itrv ' For tryiag c.im bolet* BOprtnie
< oiiil. > t| ? i.-k at li'itel. eli... .-..-<'>.' We wonhiiil
bo ao in.,<!e-t n-iw, woald we '.' a.l'ie.i I'he.lpa lii'iirli
tBglv." " Tbat waa la tbafataiaa," Mr. smailey talla
me.'?? bal -?".?? then," Ii" ii i.i-. "1 aat* m <-:i bboi a
01,000and even ?~>.Voo raiataai paao taBsxallaq1 8
ihe!!.-.
A Sinatot uml thrre lft Bft?I tit.un >??> BI8 kaii! to h IV*
heeaanuigtbe l-aaHBal tor Baaaetbaatoagpetal a
liui,.l oi th.ii-1<> oii.ee. Kiimlly tbe IPrtaadoal tald
tiie", thai be bad abaarl eaaeladad t-. do m>. aad aabed
ttii.-e he ahoal i aOdreaa ttn- Kt>ntlaaa*- la eaaa ba
waated u - ? I la*. " Ua," ??- taa w ptj : ?? ba B I.
li, haa been bara ahieetba Itbaf Bareb. feai eaa
B?e liiin Bl i m e." " l.eiitlem a. ' the I're.-i.lcnt l.- BaM
to have reptteo, " tbat aattlee *oar man i<>r u..-. n he
haaauv beaaaaaa al baa*abaaa*l bava Baglaeied it,
and a'man tt ho ttill Begkei bia own baataeca will
Iie"!eet Ilie lioveriiiiient a. li li- 884 BO 90881088, tbal a
woi-ae vet 1 don l wani ii.lti* iu the piildie *et\ic-.
Tbia Uttlo storv blfl- ta- tabaaatna \fiy p,.(.ul.ir m
eeruiin ttrotaa, aad a? it orig-iaUx apfaaared iu a
Jaaxtaal whteh i? imnl *f aoeabbag bi au >.raeular tone
and us beheved, moreover, to |.nK?e?a Ihe eonlideuee ol
tlie oecut>atit ol the White Baaa*, it ia r.a-.n.ii>le 10
aaaapeaa tli_i it will he Ba-t***- bt :>n Bahadrara >?! ilie
A< ii iiii-ttiuion aud other bo -ealled M Imi. paooenl
Bjaaaa aaperiallT lt is loabaatBiOvaaaerthM af me
afml ?? i;i|o ni " pabxetptea on wnot the praaeat Ad
___B_tttatioa u m.i|i..1 tn ho.d a nill and axelaaite
aaaflgaga l >tv u t*, that tbaatarj Maat tnaal ar. B
true. it -imj>:y'pr.?vea Baal tba l't< >nle il h 8 8 Botlng
uo to taagraal axlaetpho whleh be ih raprceeatad aa
luviuK d ..n to " um Hf-BlliT an>l three Bajj r.
tit'e* - Al rHtidom 1 wttl B UM B dot^n me.D uho w.-re
Lanit'itie n'-oin Waahiugtou lor we.ka and monlha. aud
in si.ite af datag a... uu.i m the ta.>t aawtag rraaaeal
vi.-it- to tha Wint ? Mon-e. ihey aeearad Btneea aad ree.
o.-rnti ii. i ber* i* the *bloaag axaaapaa <>f " Oaoei ?l "
Villiam Andrew Jaekaon oparba, He waa hera toi
treeka tofete h-i-eeuied tbe 1 aad Coat-tlMion*rahlp.
.bere ia " Bob ' Vame. ?in> riiii hlahaeMdawB tatry
ia_ to ttceure tli? ('oniini?aii?n?rabip ol I'atentB, ainl had
t? ba -;.i-."i with the alaa* <>i Dspoty. Tbere la
"Nirk'' Hell. who waut.-.l tfl bfl r irht A-s'-t int l'o-i
Bialei-dei.eiul. and BttBf waitinjt lor monthr. u.-eent.-.l
ajhaeaaeaaf Ba?**i*8e**a_Bt*f Koieirn Mi.ii*. rhateta
fx->enuter Jouaa, the kni?,'ht <>' tbe -lolelul e,,.inte
___aea aba t-up-raO abatrt tha ('a...tal tawaaootba
aliuoat. fl*B4*kl lor lhe Nevt.t irlea,,* l Ollee4orabrp.
There - the d-tlBgnkbad " Ike ' I e.l. row Munater to
the llanne, who haaered Waahfogtaa ottb lna prMaaoa
lor wet-k*. Kave diuuera and eiit.rtaiiim.nla BM
Btaa _-.it even biflaaairi he eoaM ibink ot ta ix-ar apaB
the afopar aapaota aajJerc h<- oaptarad th<- ottee ba ?a*
alter. __a88 ia the notoi ious " Meiere," of ColoiMI,
wbeaa bgar* araa **waauii al **a*?g tba arewd <>t ofaea
Beekeia loii? h. l..re he jr .t hi* ai potetBHNit sinee re
\okeal to a L'flBflnlnhlp .a Japaa. ?va* aet Fowar*,
?ow one oi lhe .Indgea of the Mi|,ie:ne < oiirl < t I tah.
bere f.ir wecka batara he *. t ..nt t.. aaaaai* tbe datiee ol
Li* new aaaaal BeaaaBft. ef Ilieadgaa, aow Calleetor
ol Ciiatoina at 1'orl Huron. wa- li.ie lor week* l.eloie
he ft hi- eommia-iion. So waa Swincford. (Jovernor >t
Alaaka > > um- M.n -h. r.iited Man - Miir-h.il loi tbe
Korthere Diatriei <-i IBiaaia. "Blakop" Oberlcv'a
lace eoiihl he met with Bl e'.ery -tt.-et eoin.-r for
inoutba nntil he wai BMd* la*p*jet?* ef Imliaii RehooU.
Oeaeral Koaeerai.a paid t'nrty \iaita a month tO tbfl
Whlte Hooae lo* four atoBtba before he eoold gel tha
Ulaceol ttlglabaa Brnce. And l'ill-l.i:rv. ol aaton re|>
litation BBf* enou/li. waa a umrked Btaa h>r weeb* and
treeka 988*88 be retumed t<> Maiue B l>ill rleiij;. d (.ol
9899*8. , . .
Maaw I leonMeoon llaag a Baea wtth the *?nee
Ot thoae who have lOOB^bBWntlBB abonl the lnhhi.-s ol
tbe botela. about har-rooma and arouii'i ttraal *8*Ber*
for weeka aiid.montha aud atill n"' "tlii e... Baeb Beedj*
BiKidy Btariea ahont tho Ireanl.-ut mi> utti -i\ tlie in
?<,oent Magwa-ra, 8*0 tbayta Bot*aBOBveBaoaa**?a
aeuae.
-_4>
TUE W*W LEQAL-TEND B CEBTLFICATE8.
Lt.&B TIIAN A B-U-OB D01XA88 l?K rill'.M "l'AV
Alli I IN AW I.AWKIL MOBBT."
Tlie iiniDiuit of lej.Ml-ten.ler certifieatea,
gBaaaoi "lae/abaala aartawfal mam?f," ebBa. baa
been laaued by ihe Tieaaury Deparunent. tl liaath.in
81,000,000. There haa been only one or t wo lasnea. Wh> n
VaMad Btataa Tlree8BitvJa*aaa waala thecityafea
Weokaaxo.heaakedafew bank preal.lenta, with v.liom
aa an old bank BB-Be he wua well ai uaaliited, to m.et
him. ln the conrae of a ptaaaOfld I onveraatlon, bo ainr
geated the daBg84 of B?*at i>ayiiietita aml aaked whetlu r
the Niw-Vork hauks enuld uot affor.l to loan hun g*M
rather thau ta aeccpt ailver iu pay muut of tne Tix-aaury
bo-Bxeaa II waa at aaoo BBxeefi that the baaka
rei.r ?e-ite<l at the moment would BBBBf 88888 1*8 Bdlt>
loua of atamped eci tllicatoa.and that one-half of tlie |e8>
.'raaaury bilunee ahonld be |.ald lu theio untll thut
aiuoiiDt h el baaa reachod. It waa uud.raiood thut the
baDka ahonld li-ld 984 new cerlllloate* in their ieiral ro
aerrea and thai tho Treaaiiry woiild redeem theiu when
tbe faaeat wa* paaaed.
Itlaaald, however, that one nr t-vo of the hotik B88el
dcutaleftto*'!! the next day wlihout Informimc their
?uboMitiate ollli. rt of the 9808988880. Wheu tho new
e*rtiBeate4 were laaued aarly ln tho month. they were
Bimort.oiieUuiiioliKtooi.aii.auhle:. ?,..? MHtlaa to the
Sraaa-aat Oa* bank. whleh i.e.a.ue ,. aabtarat the
Ciea.lua; llouae the followlna day. retumed aome of
theae atatii|>e.l cortlttcataa wllli'b WOFr of toil.ae. nef Jj?e.,l.
lliefaet that aueli c ll.lie.l.a had baeii MBMd !??
cann known ut once to the menibrra ol the < learlni:
lloaae Aaaoeiation and the ree.-Bt ii.eetli.K of bank BBh
?aaa waa the rcaatt ftwa* 9**_b1 aaeaaaBtTtB ataK*
tha attio.'i aoiieral biiioiik tbe aaaoelaU-al bauka.
CHEAPER POSTAGE MEASS HEAVIER PAPElt.
The peper men are dividul m thotr ODlflloflg
laaia-ctiiii. the cfTect on the tra.le that la likely to reault
from the reeeut reductlon ln the pontate on flrat-< la?a
aatter. Bome aeeui to tbluk that the reaulU of the new
law will uot be appreclable, while otbt-rl nialntalu that
B WIU oau-te a demiind for beatier uote und letter BBfOB
aad enrelopea. Jamea D. Whitmore A Co. aie BBBBOg BaB
lar?e,at manufaeturor* of elearunt atatlonrey in thla
eouutry. Bjieaklugon the 8484489 Mr. Whitmore aaid:
?*Th*na*of heavy orllgbt ?ooda, parlhulaily Iu our
ttne, laalmost entiroly aqucailon of Indivldtial taaie or
Preralllnif faahlan, ea|>eolally the latter. A few yaara
agouxht, tl.in paper waa ttia atylt. but racontly tlie ten
daoey baa been toward heaviar atoek. and at praaent
faabioaabia i^ople uae ll about aa ihlek aa It can well
be baadled. I do not thiok tne item of jwafuxe will agtat
8w braaeh nnu-h." , ,
_Tbla oplnlon aaa ahare.d by pearly all tbe deal.ra !n
?** papera and pai^tetiaa. Oue of tl.ein aal.i . " 1'uper
P kiada anu e-.ld by tbe poiinii. If a mau ttanla to buy
BaettBT paimr b? baa *ot t<> p?r tor \t, aud thla will inm-e
"Aaa offaei tbe reductlon ln tbe pottnxe. Iteaelea, only
_*aa_ny ahreta ean he put ln an envelope. Too maiir
?arp lt out of ehai.e and are ll.ible to tear it. Abont Ibe
tolr good flffaol 1 hata exL>arl?ii.aa thu* far la the
privll^te lt irlreg ona to remall a letler without paylng
iliiui.i.i paaai??."
Tliosebandlmit roiainercial atook take a dlfferent Yiew.
A lueuilH-r of tbe BoT?aai PBBBf roinpany aald: "I
think lt will make u d.arlrted i haiiRe ln our buaineag.
Menhaata that aenrt out bundird* of lettara erery
riiunth. or week ln many i-aaeg, ?lo conalder
the matter of iio*tiu?e, for It ia no aniall
axpaoaa to them m tlm coiirae of a _?**
They iirc eompellcd to wrlto lonir letters oft-niuneg,
un-l I um aiire thut thi* new law will BO??I tlu-'.u t.e
beavler papcr. Tlie pBalagB wlth them lar outwelirha
tbell'tie estte coatof the Kon.li, aud cvary onn, aliuoat,
llkea to wiitaon Iubtt paper." Mr. B iynor. af Bamoel
li.ivn.ii- a Oo., tboncbt that taaaew raia wonl.l i.e tne
ii. ana of drlvtB*r tha llaht, ebeap an-daa of papar fi"in
th- inaiki-i. ButltW-l-Ot rcvulutlolilze tho bu?mc=a
by aii) un aaa
?? ? ?
/>/.'. fi. 1. PE1MB 8BE10UELX H<L.
S' ]/: 1> WITH PAKM.Y-vlS I.AST v.t'SDAV?rr.KAClllN.i
AT BII OI.H H.iMK.
Tlie ator. Dr. S. Ireiiiiiiig i'l-ine, nenior Kdi
torof The Xrir-iurl; fJeOBrBOTVBi terhBBalf 1!'. at M im!i.?
rrr, Vt..and ig not BKBaOtOd tollve more tlian a day or
two. In tiin e.uly part of Jai.e i.e w.-nt lo B ilaloii Spa,
?.1 ? ii- ho waa llr-.t BBttlad a* h p.alor. Bftf
y .ua n?o, nn.i paeaahad kaeea on June 7. Ll
iiieoiuc. ai*TB* tAmmroer tha toUowtBd atooaaBeel waa
kIvi u in raa?rd lo bia illnea* :
" Ur. Priaaa altaad?d tha aoaaaaaaeaaie?t al Wllllam*
CoUeca on W?*lneatiay. Jalr 1, aad bbhmI th* tolloarlB*
a iii-ml iii.ii.ioa.il- ra:;-. On thefollowina: *
Oedaesday ht> weat tu .viancln-t.-r.Vi. Whlle uu bis
W,|V in tlie OBIB lie waa BttB. ?eil w:t il i ? -Vic p xtU. and
on teachlaa ktaarhaatar ha eallrd tor a phyalolun,
wbo eeot with blin n> th? Bqalnot Hobbb. He
w.-iit to lied at inii'r ..il.i i-oitliniieil to-ul! 1 for tw.oi'
Ihreednya. I'he jihy.aiclan prnnoiiiice.l ln-- ??
. ,.. ti,.n or tln in.i. Tho atUik yleld.sl t . trc il
iinil bafora tbeenl... tbe weett be a-i- ? -o n ildi ?: .'?._ I'
-.'I. 31r*. I'nie, ItN wife, iiMl Wl.l.a n ('. ftlltUfkl*
lirotiier. wm- al om-e a. 'Bl lor aBdwirewitb hiui ini'il
;,. ?,-.??-. irlli'i. ].. t -nn.lav he w.ia w:i!:l:i.'ii 'i-:l! hlBltMliil
nml t-i-i-. iv.-ii sareral f. lantl -. i oavai iIbs witb tboin a Ith
b-.a tiMiil vivai-uy. Aa.mt l p. 1.1.. afl r I.e bad besa
cunveralna bb rellxrleua louiea.'-ai.e.-.-iiiy un tha ?n ??
ot evoluUoa, ha aaid tbal b* woaM Ha dowo. Wiibnia
abort Ubbb ba appeared t-i ba -i-- praa ?ooiidly,
waaaoou dtaeavervd tbat be b?d baan atriokau wlth
DaralysUL rkla waa relleTed th<.t! day, aa r.n aa tba
fraauaeof htallmtta waaoonoeru d.liutll returaed and
?ti im tliue iltioe iha bo ir I. i : haa he
!. i,,,ie lo roliv.-r-..' wlth BB/ "lie. II* Bpp
. , ., n '.-thoar-,.ro.unl hini and repllea la uionoayllu
bleg wneii ailli.-aai- l.bit.loeai.ot have bia tall eonecloB*
u, lal .4iiv. nn,... il ha* i-oniiiiiii-ii in ui.... ??
al ceMonilay m.-hl I'he dl patcb to-day, al 11 n. m.
ir .11 W. C PrtM . aara : ' Qraatlj '? 1'-' '?
i alcaa afarofablc rbaaca eoaaea ae caaaol .aat Btora
h.in n. i- ur t voil.i.i.g.' "
t in wriiini: lo ln. iiip-r of lii.r.c ot rlaltto BallatOB,
li,-. I'rinii'a.n.l: ?'1. i- imt il.en t? maay paator* to
ooioe baek after Mfty yeara* aoaeoeatovl u he - i -
,, their earlylabora Oaa who baa tbat oppottiiuiiy
?,.,.: pxpcol I.'- mi i blma .. .. ? Bl l.-.i'-- jt '?
iiu-ui- in-. ana.- ibe f.u-e oi nature la faraUlar. li- nakl*
Mllll lillla, tlielaa.-g ll 11 I nv.ia ll ITB .mi ?" .hlll-.' 1 BB 10
I..- iHiki.own wbbb ke aaaa lhata imIm. i.nt taa
na-ople uatknewhim oace nn- B*taroaadbimaow.
He meeti dobb lu th* atmel t" ?"'?' alta witb
au o il-timoainile. I'lie .iillil.eii woiill ln- paal D
nf'' it Ui*. wara IitIbb, aad tor tha avoai p
lutrta tiukouwu. Tn eoma back to thia ii--l i afi.-r il.iv
yei.ra U liitenselv iBterBSUBK 1 COBltl BOl . \\?> l "? H'"
inauy of thoae am natbe llvtfl tto whom 1 had pri
h,:: a oeBtury affo, bul it waa w m larful t. i" ""'?
aotew ai..,!.. tn.- aroi. "i all tbe Blaty-ali ?
caini.--I tbe ?? -i. b al I ? ?i m ?a ?o ?? ? ? ?' ar*
aiuoiia 1,.1-HMi . uow. ITn. ol Ihein w?
-.ili. n I nriaaibnil thaarrmaoob iha 8ftl-tb Biialveraarj
ol mr ordiBBilou iini aetilBBiaol a? tii.lr paator.
Tbifollowiii -.. -:.??? . f ron. M ineheater waa n.-eiv-.l
laat niL-hi : " llmeonilitio-i ..f l> . im - U more ?
ai.le t.-iiulit. II* no.. appeara lo I bv* RbiiimI -".?'"
wbatln gtreaatli Bd thera ara fair Bopea ? hia iimu,
thioiii.ii Iha alsjkt.',
-*.
UASY LJTTLB BEABT8 MADE BAPPJ.
SIX C*t>_OAM "i CBltDBBB Is' rHB CuUBTBT
i,i vii w r.i..-.. I.. FiiK ai I
HOBVBLLSTIKXB, N. V...T.ily 16.?The m itt. r
of-fael llihabilai.la of .l.;..y ruy ai..! It* vinn'.v WBTa
lUiliituuTuaadaj ..i-.'';t kj Iha paaaag* thraa -h th.tr
BUdai or four aara raB of bofa aad flrii raadarad kaW -
ciolia aml viMlf.r..iia by tln- i.ear pioaprci of a BBjOOl D
iu tb.- aaaalij. tha ps-aaanea <>t arlueh bbbb*af Ifcea*
-t.-.i i-.-ioi.-. 1 wo i Badn d aad tntv toar Bklldren
aara krlag lahtr byTaa farai m; aYsah Ati F-ad.850
iu.ii-into tba luti-rioroi thaBkata Tae ajrattwaatj
mill* aera aatteaaad kf poirlotla iaaaaaa lat?*Biaoaoas
?. wni.e ib. ae*] peopie ta eaarga araieasad
-wer Itiiuil.erli aa i| ii-at .ni'. Ui.iliy of ti-'in
ajajoal i.inuM.iK'. Oaa brewaeyad Utlki alrl
aiBiaaaMBBara aaaea Kra Prett. ?i"> aopetiateBded
the p.irty: MWhal atn-i-t I* tl...-nitrv mi. Mia. I'r-t- I "
Thla qaeaUoa axalted aaaaa meraJaaaal aaaoatf th* eedar
? D Slttiaa ne.ir. and B I. o oi Btghl or BUM I
alatad: "Why,Itiaa'tla Be*attaai W'-'ro aoiaa
ii.iu n aat ?.'..-nty m:le.a, aren't Wal " Uteal WBI I ?
ii-loniahiii.-nl wi,. n the aniioiiiicoiiiuut wa* made tliat
tln y were to rkla 840 BUlt -?
Bal aaaaHnaa. toeaa .md ehoer. keeaaaa lcg^ BJaqaeal
.,- h*alfht adaaaaad. asaaaii k*ed* aad Ursd
?, I,- aa lo..if..ll?.l-ly "Ilap-.aeil i.a pi-*l'ile, ?.. I '
. :y a few ..f Ul" BBSCB lOBlSB** 11 ni.e BBd aw.ia.- I"
aaarh the paaaliijrof a trainl.y Ihelrhiilf BBhd
gt Kroia'aaod Patatad Paal tvalr* eaildraa bn
j.,.-,i.-.i. an.l w.n- i-. .-iv.-.i by tbe kiml laraaan and tbelr
,,!.., iiutiv Ol wb.iiii bal BBd ' M' rleflOB ln BjlVlBSJ
??I'le..i-Vir" .-hMll'-u -"?:"" r l:iiin>".
At a to a. BB. lUe ti.uii I.....-.1 into HoTB I -villraiil
twenty aix ebiUran bonan for thal loaa aud Ita rlcinit)
iuini-e".; from tuo oaraaad ware laata ? iirrouorted l?i
... er Ihronaa aaxtoua io takatk. itlll unelaimegl.
Tbo** wbo bad haou oal tbars bvfors were qulcklj
lei-iiunl/ed l.y Uieli o! I frb iitv, e.il so uu i w-i.- tbe
,.,,,.-ea showered iu.tl. thal for taa Bral tnur
aliua tbelrdepartore froia Mew-York tbelr Hva* weiem
ilanaer. Wl.ile I lir ll..ii.rllav:lle . h.1.1:. IB WBTS BulBI to
tln-ir va.loiia liomrg, un.tn. Iiv w..iin-n. timler ,be ,lli..
ti.,,, ,.f tb- aaeraCarr, kfr. Boberta. wera dlairlbutiog
i.rri.Uf!ii?lti>t?i"?evvl,"W.iel...iiti.lf..riiioi-in?taiii p -Im
Tii--v wera air.iln atartod oo tba t?ad ln two UjirlaloBB,
ona _oIb*t t-.w.irii li.ifl.iio and atopplna al Daltoa aad
liui,ta. wblla thaaaaia bady, BoaapnalM Ihraa of tbe
fourcar*. hm.U tbe naatern Ulrlalui bo i wa .ii-tribui-u
nt Ainiover. Waii-viiie. Sdo, BOlaaoat. rrteadahlp, iima
ilale, Mn- aud.ilean.
Tba thlrd partj of ehlldreB, Bttmbarlaa i<^, a.
rlTsd at llornelM-ii;.- t.>-.i?y. aader u."
illreitloit ofMi-.l. B. W.iip ii aml Ie rinotb-r. r-mrt. en
ebiidreu wara l*ft Ber*. aiooB* thaaa sereral wi... mom
tll,ei|M-.l..llT. TI..J w.r. pii.vi.l.-.l [oi mun.itlately bj
ibeeuirer byataadera. HotBallaTlUaiabj aon?aan*rBll
A c..i-1-l.-r..i'ie iiomwar ol liii-ir-n c .uld aUII ba bcm '....
mi.il.-tieii here. After a weal ol lbe aaual fare {heramain
d.-r ol tlie partv were awiteln-d i-IT-.n lu the BBBBlo l?l
rlsloB aud ara t" ba depaalted alou* thal routaai U ilt?n.
wbereP will aiuy. at < Mtll* l". War.aw 70, aad Undeu
tho ivin.1. -...;.-.. rhej.ii-i wi- Biada without lao_
0>B1 anl lbe-hlblien b.-h.veii .iiniaually Well. latlli
aleeplmtwaadoue, aa iba aarlteBaeBl ... e'. ib.n. nl.
awake aad alDalBB. BeTeral BomeBlck atwra ahad a faa
leara, bul wb*o tbey foaud themselTea iiader the wlm;.
.,' tn.li -iu. tli.Tly autertaii.eia aml B ilsked ort to e,...l
aad rowtortBblB ouuutrr boeaas, tbelr _*?>__*___ P_*r_
i? amllea thal would da road to Iha kaaita of thoae who
bar. ooatribated to their ealuyiaaai
-nl'.KY THI Y BAvDVOI .v-Ki;u POB OBILDREB.
w Wi.iii.v, N. Y.. dnlv 1<"> [Bpeeial. -I in
ii-uai iiutiiber af aaaklaaahara ?r?wiie.i aroaad tha
tlnrly-foiir clii'.dren wlm wer.- let Bi h'tc on tl.e U.im
iiniuiiirat 5:05. Tbe puriy li ft .ler-ey ( ity wilb alxty
lonr ekUdiOa inonecir, Imt bi-fore rea'biiiK hne BM
aaaa dapaaltBil al Cokaa aml aiajhl at Biaahaaalae, whiie
twclve ihlldi-ei. Weal on wlth tae Inily m BBUU-*, hllaa
Jupiie, to Adiii-on, when Ihe] leaala'ad ? vilasaii riiai
lag vaateiilay'a la wiirn.lh. Here e!?rht cl.llilren t??k
lbe (ieniva, llhara and fj rucuge Boa.l to l.->. Uwoo.l,
when- liiueh tO?l*i wa* cxpuaaed by !_?*? wbo bul iml
BB ken for ehll.iieii, tb.it lliej hml not ilime BO. Afl BSOal
tbd .iiillren, iiiun pn.luiu.ed axpoaar* lo a.,n Boal
amoko, bad Haauii.ru Ui- ninpl.-i.>' ehlmiic.i-g? eep-,
i.ni aa a Imii whotookoharaa ol obboI tbaeleaoasl
aaid '?'itiey'il'iiH.a like n. w ii.mi,-. ifi.. a aood i- .th "
Th* total autabaraf eblhlrea alraady aaol aat bj Tui
lmia vi. iiuw .ni ouBta to i.i.'. I_fpreaatoaaui praiaaoi
tbla obarity are board ber* ai en 17 atafg
-?
aiKVKNTY CHIIUlilN IU.1.I.V A IIAI'I'Y JOURKET.
I wo yeara w> tlie ftrst Freali-Aii part v of tlie
acaaou waa ciUle.l for al Waveilv.N. Y. -hoatlOOUt
Oa aaaa aera aael tn. n-, aad they ba.i a bm**i aeMghiral
vlalt. Yeaienlay anoilier party at:irted foi ibe aain.
baaiitiful vlllairn. and witb tbeni wero a ama'l aeaOaaeet
torhoeMsia aaa Bkeel BJaihaaitaa,aad alaatwaatp.
twoebiidi-"ii.1 to i-.oiiipi"..? Uu- otdaca Poartlf lliadon
_M,._> aait WeUBBBday. Ju?. bafora aaak party atai tad
there w. n- BeTeral telegraaia asklnf tor addltloual iini
il'ni, 11 laimpa-aibiet.. irei He leklldroB n-.iily whoaeed
tbi va--.itions tln- u.i-t ln ao -hi.tt a tlinn. Ihe party
reaterdai uambetod Beraatf, aml they weal ou tho
iu-.ruiUK Uaiiia on ibe l.ne. ,,...,
Aaaxtr of iWO motae a aeaompaulad bf infant* an.l
g,?aii.ii.li.."i too im-ll to ihare Iha beaaBt* ot he
ei.nntrv fortauckt, wiii aaaetablfl al Ba. aa, ta-Oaj ?i
\ ebil -at ai.dKot.ilbo ?,.. of Anl'-n. BB BtBteB
laiaud b" tbioourtoay ?f Braatu* Wim..n WkaU_er
ibe toii.iitioiig of iho weathar, u gquuiiy day ia expiitia.
-? -
FMUAPBLFMIA OBILDMMM OK A FMOUO.
I'Hii.Ai.Ki.i'HiA. July IU i.s/,..?/.//).-IlicCliild
l.-n'a 1 uill.liy Week Aaaoelatl.ni 88088 aliolner evi uraiou
thla moihinir with i.'.-.ollit,eo..-a. Tiurty ll. a ?r*ta lafl
al l'...keral..irK umi ti.e ,.-.., .imler ?rr- dWi?ibuied
JJopariboll aoftbeBallln.-<cntr.il lUi:ro...l. ihey
wii. ni.i.iii. la the cotintry aaa w.-ea.
A OAFFIM 8FTB8 A tTJFF TAMM IM MM0U8M.
Annta smith, Jamaa Reai tleorga WilhaaBa
and a Moi.tb Alilean C.tlir with an iinpronoin,.-.-..-.le
,,.,??? were arroated yoatenlav at D088* lBBB-4. Tb-y
were lound in ib. Illirid ta-BTtV with a -01 of beer
H?w ll.ey ol.laln.d lt Iher could not expl 1I11 to 11. nt
"lat-- ?i. of CMBeer bUtherla-d. I ?e .' .m, ol.l a atratwa
Liorr . i.'.vr h* w..a Irruoakl fraei OaBJr Uad to W*
Jimi> bjradtaa ol Porepaaah'* aaaot*, who waoud
E^S^aiaa^^fS^J^^
le',1 n b. -ala he BT-BBd Blld e?t rool < a.n berb. f?i
\Z\t t& atilrV rt kha hi. dieaaeeae. fha other
no_roe* were aeuBaro Ju'l
AMMM8TMW T08 MOMMtMt rilt J/.i/f.?.
For aaaaa llme I'eter Develin. airetwenty
1 wn ..f so. $8 pahaaalaaat, ?raealta, who ia Baa
playod aa a leil.r 0881 kBJ Bl tbo VVil.iamai.urB **~?
dlacoveted bim laat etenlng ln tho aet af throwlna Into
a aeweriMlvert.at Bootb Nluth and Flfth-ata., aqualitily
ol letter* whleh he had pr>-vlou?ly opened. Uo waa ar
reaied ou a eharao of delayhiK and deairoyini, m.ill
raatter. lt la beltavad taal hia peeuUtloua have
-uiountcl to a coiialderable aiiui.
BMMOTMD W1TBOUT CAVSE.
MIS8 CHKISTIK ors'lEU FROM OFFICE.
A DKMOCRAT INTHK BTAOB POST Off IUB ? IB-OB
babt rouiaaia aatrr ro raa poaoiDoar.
After a caieful, honeat und HiitisTactory ad
miiii-lratton BM over a arore of yeara the N'ym k 8881
oli;.-,) ye.terd.iy pi.aed Into the haudauf thi 88?0*8 BBt
Mtiiatr Daaaaaaoaa I'.uiy rhaaUeaaaO ln tue eyea af tu?
people of any of tho conteiiiptii.h1 liialuuationa unt.lo
Bfljaaat 8*4. laTaa OBlbOM retirea with an 8?88881 B?ai
reeoi.l und tli" e-lueiu of all her frteuda. The lutter,
tlii-oagh Taa 18?BOBa hava heretorore B8BB8?i 18*11
proteat BaBfeet baf r.nioval, aud ObOB the t'nited Statel
Baaatta.rvaaea pttjhahbf aa aUgal abjaaltaaa wfll be
i-.it-ii! BBBBaat tho conflnn itlon of tho .ippointinont ?>f
ori.ni.'.o ifBaaataaj. h?r aaa* aaa * M oitiee. A_?BaM tho
inetiio.iaaaaO9aeeeem Ba* him tiie i...-m,,n for whleh
lie ii?a w.ni. ,1 iiiiui lilt linir turned from
i. aet to eray tho BfBllBBBe have rikhtiy
i.i-.-i tii. r vaaasa laaaagh the DoeaoanMa imve
gaiaad psaaaaaaaaof B*eaaoa*8ae eewarOlr altaaapt to
ttata Bta bxtr rapataitaa ot a_aa COrbttM prov.vi a Buraal
faiiiir.-, ani ti,.-ai.iiioia of tue dlaiwpataele alaaa 88
vi-.-.| iii -eenre ln r n uioval but fl bimi-ihi BfJBB Uien BBtVa*
tlie ln ..ny Miiru to tt ti ..-li they are BBjaatij enlltled.
An i!itei-e-t!nK ii",..- do oiieat flOBnaotnd arith : ??
tliiiatiweia-ea-e wis 'i >., :i t i-day tn a Ti.un fl i: re; nt'-r.
iii.a ..,>.. ... , uaca attwawaaB- agat* Fteeldent
I8ai aUndbj Barht J. Bbaavafltj Boati aad r_r<t>Vi < ?
ln tlie ol'.-e of lie Mer.tiiry of Bl?8) at Al'.iio".
taXt of thla lelter, WB?Bh la ua followa, la Innowla
ragaa:
Bi ti it. B. T-JaaeSO, l^-S
/., the TrttUtnttl Ur i mOtit Ma- u
Uoa. Obuvkb i i.i i i.i t ii>. .i.i.-./.....'/'??, l>. C.
ln \a n;: WlMM JTOM artjn Ooteruor of tbia Btate we
ni.-i >|iiiie i.iieu an, our rehtUoua wero terj frlendl/. I
tie i. i..ie :. .1 at llbelty i? addraaa i ? b n ;?? ??tiuil.v upoa
a aableol >>t eonalderable Intaroal t.. mauj ..t y- ii
fii.-ini*. ii in wtiii regard t? th* Nyack Po*l
Oflloe aml the auapeaatou -f Btaa Chtlat?.
i ,i ?, s i h 'Yobi !....': i jutainad a .
,1 tl. . UM. Bo Bfl
. . i ,,? |>... i-.i-.i ...i bi lola arhl. li poi
porti i i>i ne a uarraiive ol tbafaeta. but wbieb
. -., i ,i I not kmiw tli.
ra \..,--i-.w.- , laara ad>
si.-.i caution In tbo ntaitar. au ihaa* artlelaa to
aliudad irodouui ia fatnlliar t*i Iho e-eantlt* ua>
;..,:::;, ? ii i,,.i_? up tba caaa lauifoU/ae
. ii.ni.i, I... a peraonally ln.
ii , uiueulal.? 1.- n ab mh that " contraot " ani aaa
., . i. , , i ib i iftire I oan ..>t
Atlii.it time dl-a ( BT?448 WaO a lUiaio
Vo.i profeaa to bellei eln tbat Wlu.l ol Clrll Servioa Ra.
fol'lll ->> niil. I W. i'te.l -Ul l t...k d ilb?III in III..1
,.,- put jroorai ,. i, ., , aa la . . .- d< lei aiined to
CondilCI f our A.imiiii-t a'.iai i, eorilinu' to ita piofnaaed
ph-a. I eauuot be w.ataai ia.it thla I Bo aol
,,, . ,a I, |b 'i -.rvne li i.,i,n *o uincb ipakea <>i
I..H boliv 1-i.i.lI-e I. I l.e.lete li.e i>|.ei atTolia Ol thai
. . -... ,- i i.w e.ii I nil on. ia t aa It lia ? '. -nilithe
and u -a t.-, aad a ira ... apaa IO*
?" ? ....
N'uflr, Mr. I'n i>i. nt, i* lletlna a* yoa do, aod tba faata
, i-.- n.'iii. j i-i a* ibaj are, If you penult tlna
Kroaa wraag ta ba doua yoa aad ,.. A uiiuiatratioa
n.;i,i i. ii.iiult . l>!iii.l..ii ulI e...iii.- ;?> ...t.i-r ita
., ? ,.i,, n ' ii ' ? -? ; t ? >? K-form piat for 'ii. a iie .>? ta
II ?? ,i -? lllllll > Bl ?! ?- ' ' . ? '
to baaa ibia siupeoaton thai would welajb tbo a l*hl >.f
,-i ,n a,i. i ouri a |i -ii '?? if *??" Intoad :<> i'.-i
mit thla tblu. i" "?? ,l":' ? -ir. Tir-i i,-,ii. ,i.> It in the
,-ti.i.. . oi ?. ,.r-l old I.i-an.ie-a DeUloeialM way; IB]
II..- !..?::,... ii,. -...ll I Ilie ..lu, e aol that fO\\ illt'.ld IO
eive It tO liirin. I li.it i iaa If. ,.i|. uoa I let ll lie iloae,
i in i) \..u, iii in* iu-..ii. eowardly, uudamooi atia w.ty ;
Iteraily, au lo *|ieak, tbrtrllgb tbi >r.i l.?'
orn .,i?a! Iionor. ,1 and |e-|'.'I .1 Cll '-U ? l? i.e.mi:
blaukea tbt oba.rol bta dai IU , a tery ??tluiabla
la.ly. Noai.ti i ll a in-i,i...-i ,.ii,.ii r. -.. .i.eie.i l.y
, .f our Ni.uii I). i...i- ai -. protnpte t tha.aelioo, that
i-.,i, i.i.ixcuaa BolMitfl ma, Br. Proaideut, tbi
lirukoon |tl !?_?>?- aa to |>.e eii-i ui* ui.l aelloiit. i
t, :t *:.. I' J. li' .0*1 l '
ii. (..Mr. iiiimphtey to >k paaaaaaliwi <>? lav
y.ater no inoiiiiii-r i. ra*Mv*d froaa Miaa ChriatM uio
? ?? -t
V\ t. k, tt. Y.. .Io f 1 I, 1888.
ra Ma > ?? i ti >.
ln im Bia : l barebj n ufj >?? i that I a i ill* and
|.. on I. .1 fiolll tne )?.- I.ioil ol |.o-t l l- . I al
tbareforedoflarutatli pmlaaI u.i.n-i >our
,- iiou oi thia .:ii e. Voui a ., |. i tfuily.
- I. i ii UBTta.
The laUowtaa araa al ?> mbI t.> Praa doal < lai alaad :
gl t. k. N. . .. .Iillt 1 I. 1--">.
,-. i B Cl i l ' t ?"?". I r l? l alo/ "?' ? '..'"' ''?" a:
ln.?i.>iu: Laat ataauax Mr. Urlaudu lluuipl.ray. of
thla pi.,.'.-, ,.ir-. ni, ,1 4 , ? ? 1... yi I. 'I
puiutlaa i.iio |,..--i..4-er _i ibla pla .- .-a.... .. v ..-.
a.-e, im a ill ?! ut un .tlolai lettar U lled JtlBfl 15, lutol)
i e ii.<? ..f in, ???!? ua ... a* poatwaatar. I do ta
aaraa llj i.-' ..-.?' aaj - iaiM - . -? tii*i
ii ia aatiral) arltbunl cauae, aod bell tl
ib.it ll i- ani i . - - , . i
aud in.i itllt >i>-ai: "
ii.,,. -i a MTloua uilaappreli u. I ....... aarn HU i>io
lalnal wj mauBBBloa aad have aa uotlBaf
ii.,mi.uie>. Vouratflrj roapastfulur,
-i.i iii.i-iii.
I'..r th<- pn a.-nt l vi 111 r.-uini Wbata ll l?
i itj naatad. la a IralH i?oa ?? I bj Mlaa >'.n-t.e, T.>
tl.la-o:iie of Uio-'.ni i-i > u.nl - . ' -1*8 paili
i -.iiiiig to have th* B*.
ii,,...,i b . i.-i.iii->x ?" Mgtagna au aotaal u-ai-rit.
Ibe |. B*4a are *.ill*tle.| to li.nii ll wli.l o It la. J'-llii
I a ?i-l Wl BirfltflflBtltT for a*v, . t. ).--ita,
eoiiriaou-ly a,-i> eil t>> r.tui on" month und will tr. t l
ln-tlilel lln- ?? a |.'.?1 iil.Kt. r Ul Ui" daUflfl >.f Ue ?
it *raa tha *t*b .<i *lUxaaa ih.tt t<i? aaflri rg ?f Ita
aUoui.i mi b.<. ealar* i.
4*
WALE8 ASH TALEB IU TBB C1TT.
?ien.-r.il Oaxt aa '. Oovarao* imi hav* h.-en baib i.uii.i
inir axeeaa M BOO.vletaltr. BOaas af tba aaitueal
aaaalpa aag th i Uaaeval Cburr'a fi laawJa B i*e foi Baad aa
Bffanatvfl anddafauMv* ilUaaoa with tha frleada ..r [ra
|),ive.i|,oi l, ' )??.titi.-i, lln- -le i..? ?. ln i i Bl l oiifei.t on
time ia :<> im.'.- Ibe lopport of lha oth t- fi ?nda, and ?
aecoad pl?< <> ob tbe Ui >,??> i"- sn.'.. t > th* aroaBar.
IiMi.'lit I.awrenea m|,l to ine tlie olb*f BBX tbSt h*
hoj.. <i to ???., tha neit Bopabnaaa 81 ite c~_>*aittte* or
ajaalaed with A ll. Ooraall aa n. ahalrai ia. Ba lagarea
b. bi Oata** r ia Bm i?-at orgaalaor la tbe party, an.i
ttoilil like lo ?>???? ln ii PlaoaJ waerj ln-.. . .
faiuiiy.u.i bfl of taa araataai ?ratea
TraraulB*;tbaatrlral aorkla aet the pie.iaaiit.atin
lh* wori.i. "o i waa m.t aarprlaad ta baar raatard .) Ibat
C0*ll Baab. who haa aaaaa plarlag loadiag ladrta lh*
?? vi:< a ni iltro - .fl ? ? i , baa raibfad to aaadaat a
hoti. ai Ooraa dl-oa lha Badaaa.
ThBadore Boaaavall and ,fnm*a w Wadaworth atay
both baeaaObl ita* at tha BaaabHaaa Btata Oa*iv*atl*a
lor th* iioiiuii.itloii for loti. i ..ll. r. I wu. tatf yaler.l.iy
9) I ,1.111111 ill "tllllil, ol lhe ll.i-u .naile )-t il- l.veeiltlVB
l oiii'n Itee, Ui il the jilaii* li id ne. II U-f t* B88tl88H B
Mii?wiiui|>ai.'a,'i?t M.. Reo**V*fli I* BB48 he bad ao
. e|.t> .1 a reiioailiiat.oii to inr I. flQ*?itBI* l ial year. '?'I'llO
MaOTWatBfa were anery Hitn It NB***alt,n I dd Mr. -mi; i,
?,? ta.iae Ui *ii,.|.ort. .1 lt aliie.iilthoil.'bli.-li el Kiveii tbem
re_*?n t* expeet tliatlw woaid BMl imli tliem. W*
alu.iild hate bavl both a i> .? ? ral ... i i Bngwamp Ib
in. aaid aaalaat btaa If lor aaHblag alaa thaa ba ??? thu
fun."
Inareeeiit taik with one i.r the Bf*)>?t*r8 <>f th*
I'.io.i Iw.y alr-el ear llne, he aai I : " Il I-a curioiia fa.'t
Ibat aome of th* me'i w-liu li Bt* beefl ma l? rn-li bv nu
prove.l iii.llio.li af tr.M-.it an I l.y paMM iBipeaVMB '.ita
aa** latarlablf *ppoa*d all aaeh >r*J**ta Mr. Baa,
wh>. awe* tba r'lJtu Avaaae Batat, i* an <??
n.ii.ie. Ile oppaaad lha *l taled rosd, b.< opnoaed
the od Broadway atrea. rar ime. Ile oppoaed t.ie
I ..t.-iit) :,in.i -t llne. II- oi>i.I ihe new Ifua Ua ap
pa-ad pa.-iior Plftb-are. Ite <>:.ed elnctrli Irhl. Me
oppoaad ii.-? ataaw ayaUm. Ile iiiiikmum everythln*. Um
|,e nivr ?eta m ol eni.il ll tO e,l oill. a.,.l by fllmpl)
hold.n/?ii lo all theae thliiKa hua lncre.iae.lu.,d awolled
bla wealtll."
Tne laad <|.ie-l ?"ii ? 'I' |>re->ntlv BaBOBM ?reat pro'nin
eui-. in tlnae-iihlry h) r*8-B8 8f Ihe lai:-e ti BSta mii'it
?.,, e,,nti'..i wbleb bav* taaaa t>.?i-in aad batd by ta*a?ra*
ara, aud ol wadeh th* M*xw*?l graal i-.mo. ItM tha
aume >|ii> atloii with wlil.h tlie atdOf nali.ina hato
BtfflWKlad foi e.iitiirlea. Natb.iii:-1 I'au'e. of IVaabln^toii.
the ..tii.-r .i.iv e,Vi, me ame tlioimbiaon BUa Bjatter.
| i.mei> liefoie the llitt Na|...!., liad b?B Inali IOa%000
i.ui.i aa-ara Tne- graal ravafaBoa tM-aaptha arta
t,,ei,ie. ,n.i to-iiuv thera ar* between 7,nou.ori and
X.OIMI.III.I) lalld-ottliel*. Ill.-le Bl* ll" f.-nee. IB I late .?.
.mi ihe tim t. um aeten tn .ui.t Bortalnaiaa rba
ie-uli ia a vaileeui.-.l uml branllfnl landaeape01
-bere a fruaal aud eoniem. a nmi aealtb-pnaluelna
i,e,.|.le IlibUlin* u hiiii.li>'.I i" re* of lanl in I'i.iii.-o li
i, n.ee-a.; t.>? all Ma* BJaj fmoi ui'.'.''. U> tmmtj -
ii te >i. ed- froiu tne dlftoioBl owoera lu Kaa-laud taa
Viat ure i- o'.ili'-il bl th,' |-e. ia-"' ale B eoiialaii; .l.enie of
dlacnaaloa aud oppoalti?m aaiaona' th* peopla -Joal aa
,i,,? ?!?? lnlulefllgr.>,"aald Mr. Paaa, Ibay Ue.ie
..r?>t.,t io their ii.-uia. .mi in baowlnx tbelr rtebtt*
,. mdtbei.im tmnaof u.ii-re tho) will kaaoaad aad
. , lire It li.nrj (iooratl bW aliakeii Cn.laiid. tboiifll
-B (.,,,,-v imi.- a.oni u ni* addrataaa an aeta*
,,.,?,lle.| III tlie KUXUab |. -h.| the fe,r t ?.
\,?, ,.r Ma iloelr,.,.'*. Be ta .|..l?. u K-i, :,t uot U ll.
. rawliiL-a tentl ... tothe laud OOaaUoO. I dO uot a-'nv
wnh an:".4|' .l.eorv tbal tht iMUl eh.,.,1.1 he b*M bl tbe
ll?V-r.nt. I belleto thai il l* t?.tler for m.ii 10 have
ro.-i.v iu laud. Aioiimltho bome there gowa from
r'i,.'i,.i..n a airrnatb thai beeoatea tha aaMPar aai
itn 'i^ih of Ib* iiuiimi."_
U. S "li) .1. I rl.SIII /.'? 1.V.
,.,; leU$\ U Ihr HiUtburt /'.?,.n'rli.
buved "ff.
Inateil, a week ngo, ba haa
itmee f'oionel (Jiiuy wa? noniinaieo, a wri-i ..???, ?>- ..??>
eauiM. 73 Ul aVAllBBllep ,ty. maklns a aU?*l<?wtt1
nu, aurof the T.terati flauernien who buve Ilahed ln
aii'd arouud Atlautla City all ueu Utaa.
EDUCATORS AT SARATOGA.
METHODS IN TEACHINO EXPLAINED.
?IJ-I WKATHKK FOIl TIIK TKACIIEK9?MOBE ABOUT
CIVIC I.CIIE8.
rnTTEr.BURArHTOTHB TRIBtTTB. J
Sakatoua, July li!.?Fino weather aprrtm
favored the lalucatora la tho sOeAlons of the Natlonixl
Aagocbitloa todny. At 0 tt.ni., tho Oeueral H??Kion
BBodtba Metiiodlst Kplaoopal Cburoh. Iu tbe absence
of Colonel F. W, l'arker, of LUlnola. A. 1). Mayo,
U-TA.ef Itoaton, road a paper on"Howto I-e.-irn."
Tbe ucxt, paper wna " Tlio (,'blld'a Knvironinent." kf kfkBI
Caara coawapt of Memphi*. __aaag other thsaoa aha
BaMl "(iilture, iiatnro aai tho ilivinc. form 8 trinity of
envlrotitnont: parallel lltio* frotn the Intltilto to tlio
tltiiic. tlie abanlute to the relatlve. the reul to tho ap
paraak laauatiaa aa a auaaJ aatiraaaaaBl laalaaai
inaiinerg, 1 ellef- an.l all the lullneiiceg that help la tlie
fonnntlon of ch.ir.iefor. 1'iilMi 0 tho tlrat chnraclerlstic
af ahfldhaod. tieaa Ha awhBdlaaaati adth make* __ahe
lieTothut all tkaagaata pm-ihieto htaai aatearaaa thi*
f.ulh, nnd n.-Uiire will aaeah ber ..wn tn hia go.il. lf
nece.gaary to reprea* a too foarlea.* golf-cuiitldenoe. lov
laaktadaaaakitha aaaaaa Tha U-oteaoao* Beeotaaa
new moral eii\ Imninent al out tlio clilid uud one Wt >kl
p.-iuianioi- BaaaOBaoaa toae*hakeadef aaaaealedTkte.
Ita iiiture aregreaa nf tha raaa ia Btelaly in m.r keadai
w-iii-t ahaagotha aaneaadlaaaal tae 10 hera,orIU
brad i!i:!i. aad thaa ashec for kM kaaefaaaa ta tha aee
euinlitli.li. Iliai I-. lor a nnnplete ,|,l:|.tat!oii !?> hia i-u
Mronmciil. S,.iu I loU* u> tiial hiippitioga |fl UM
liarnioity lielween au lUgBOalm Bad II- BBvinuimeiit
BTaxI reUoved aa i aaajr aa "TaaTaaoklofol l'lii-i.--. in
ii.iimi.iii Bsheala," kp "Cke-taa k. Waad, Aaa Arbor,
Mleh. Iu couelii-lou. the followrtag point* were pro
aaatoi terdkBoaadoa aad aateerali The prtaaari reasoa
tor tho taaeMng at payataa ht aor aeheol la uMpeaaliar
im ntal trniuliiK II c.in '-.'Ive. lor III ? train-il mln't ia a"lo
io Bflcptue aad to oa* mote ttMta tban aaa Uud la ae
c.t.!. Tne beat r. v -ita wiii ba attaiaol ir la all trade*
Ut* naaktna, i* laduetirs ia Bptrtt, ratho* thaa aofawtla
i.ittie tlaae ihoi Id ba apeal oa teeto, , riaetatta ordodaa
ueaataai aaaaal keauMB Uaaroaghly elear ayafcaarra
II..a or exj.i illneiit. lu IhB cimiiim.ir a?|,...>]. s;i-ci:il at
teiiii'.u ihiala ii. ajrteata tboatadj ?>( aaaaaaaaiaoira
BBtata aad ta lada-Uial aapllaattoaa "f payaleal
i: laeipUai. Bobb* bI idj al phj h - iho ild ba reqtured foc
admlaaiira to eolh .:-. both let Iha aafco of tho atudoat,
an i to baprofa tha rharantsr tl tho work both la tha
? .ina iu Un.i.iai-y aeh.ioi. 4.tuaittaoof i-l
;,. iini, e I le.i-li.-r-, -i, m'.l lie ippoinl.-.l l.y I bia aa ...--la
lloa, who m.iv io ..i.e..a.- with auy similar oouimlttoea
ll-.illl o lll-l e.l li'.ltllill li OT alietlUII.- 11. H 11* ? 111 I BlSlllel
withoui dlaparnKeiiicnt ol othar atailto* lluaulatle or
arleuiltle, boapkiaic* teaehiuf io our achoolamaj be
Improvod aml Btada ini.ro uuifonn ttuwaaaoal UM
00 .nu -. . ,, , . ...
I'he evenlnr twotTamm* waa a poblle leetttretty ito
i . -. i.i.Kii., aupoiintaudoiil "i lbe Amei-i. au
i.uul A.riii-i lIUtory.New *'prk,ou " Coral und
[a inda," whleh waa illnatrated. fTie parpesread
iu lbe Uei.ar nn n' ot llu.ii.-r lu-irui ...m i.i .1 i>. .....
? , ., - i!?. HtK-nu in ll ? li 1 itt'U - I" lbe
: An.ir.w V. ?v. a:, laine -ii-ii. S.
./. - ? r,i ii, ii'V.i :i< 01 ? ..,.-?? I'. Im-ati-.u.- -ii ri".? -""r
- \ : , .. i >wa l i v, Iniva. Prof. - uiacd
,, .1 academtag aud geiulnarloa mlaht work lugrenier
barmuBf witb oo!Uure*aud iiulreralile* l.y _l\ln?r...;i.-r
prcpurailon lo it.id?nt# and u >\ atteBiptiiiB io aivo a
aiualier'aia-ol iii.im atudlca. Profeaaur Kellowa abowed
tbat over Bftj pereanl ol men ln lil<h iitfloe, Coaare-a
tt. ii. Henai ?:?-, .lou.-. ala, wera ci.lie.'e bred aaaa; ..<?
..,.. abowed t -..t aaiir tiiroe aad oua-ualt pai oentol
i.nii. ? men were io rwM ' -? '?-?? hred nn.II dueal
?,. . iu ii .- iuoailytea yeara bafora theea Buthoal
1 ! ll/.
Intbe |f.*|._ t..,eii< nf Art I .Jne.ttion paper* wera pre
aente.l o'," I M ...??'n.' |B Hl_h a, :??.;-.?' ',, \\ . -. I', rr . .
!.,:,- in Nonu ii >'? loola, by
, ,|gt.Lo.lla ' i nl. ? M. ' e:.
ii-i-i apaper cm - in in-t? i .1 trrawluir,ln Iha Pruaary,
and Nurmal -.i,,,..; ??" Tba aaegyawere Ulaa
li , a .in.i llati ti.-.t :.. I-.-. ? i.'i-.- itt-i.-U,.
Ui-.ua lon lu i n- lu '. DeparimeBl eeatred oa two
p*|M-ra -llii*- I-. Cra.ue In lbe Pulilia Miad a Dua Ap
., af t ,- \.,iie,,r Muaieaaa Btnd) InBebuoU,
? i leiuenl -.r Ufe. aoaa toMeeure.ioimI Pavur
,,.. - I..I...I .." I.v N. < .a- >H- v -il t. li. .-.-.. ii.i.
, |,| ,, ,,, | ?? ,\ |-1, || Ol I ie l.|.-ii..-nla nf Mu.io ln I'lllnarv
l.r.i.l'.- " I.- II Jep"--: . N,'u' ll-iveu.
Ka- i'-i_- i.i-'. I'cp.i? iih-'.i iig'l an iBtereatlng
wei ? llvel) .1.- 'U alona bj tbe n., .,
,. .,.., | ...,,:. be BB UWllaa. Tbe pnp.-ra
,... ? i ,., nuu of iia k,iil-i,'i.i :??:..' by Mr.. I
, snn, i.i.i, llun.,aod" Balatioa ol the alndei
... in lbe I'raimry Bok-ala," kf J. w. OBSBasea,
1 I. II . Il-Jion
ihe i :-ui. i:i..rr IMpartmeal had ahia papera on
- raaeblaa I.crapky." by l.. l^ Ki.-i...i',
i-i, ii HaralUoo.Oblo,aad"aveBiiaa to taa Mind, i>>
Bf \| i.ialiii, S.-v...!?. S .1. Mi- Kieiiiiu - BM Ikal
nioal eleiurotarr IBBI .ka vv.-re t-a. vi.luniii. imt
badtobe aall alftod. II.-appiove l oral luainieilou lu
ne ii part, tbe uaa of alui].n> andthaglobi aud
. i,,.. I.v lbe lem-h.-r about tho pci-.i!laritli a
: " '?
ib. Aa., ia -uu li.-'.i i" of i iu.-- Boarened at ft p, m.
l>r i l. v\ ull?, ol taa ' >blo ? iiiiieii. a| abe upun " W ?? il
. M, ,ll l,e Imlr le.l itlnt-r tba 1 I! Ie. "I IVIOa ' .
i i .ig. nf i. ?-? iu, ip"" '" t" luatrial f->lue . m
Itela:. -'. I--' il MBsblp '?; NuiarrlBtondaal ktaeAlliatar, ol
tbe r. ..ii-\iv..ni. < ..inn ii. ?i iae Phlladelptla I
,.i - i. im- ti. ln Clrleo a-. I'l.-v.-uii'.f
irii-.e." rba dlaeiiaal'in waa partlrlpated Ir. nv \\ I,.
Miei.i-.ii. ol the ??!...?... im*??? . (ouiicll: Profegaor 1.. .1.
. ,, . of tbe Peunai ITBU il
i ... i t J lua ll. Urober, al Boano
l,._,., n the VI i:iiiia<.u, .iii-i Dr. I'- LauuaBtMuaa, ed
tua MUaourl < ouacll, aud oll ? ?
< i:\aiBi\.i mil ivi:i.'ii ANii BISBOP OOXn.
lt M'vi.i. July L6 [Speeial).?Tkt Catholk
t?,..n aad /i-i'*. tb" r. HMOeaUatlte paper "f tbo
. atboU* Oaareh Ib Waaloca Baw-Tork, aad tha ergaa of
ill-ltop Kyan, af ButUI-i. e-.ntalii d an adltOCt-l BttBCk
aa el-Aa-.ein.ilyui.iu t-BMBI V. Weleli. of Nianuri FalN,
aad Blahaf Oaa*. Ia* P?>f?a* la aditad bf tha Kev.
iiiiii-i- I'utrick Oroaia, of Bt. Jeaaph'a OalhaJrai Tha
. iiit.u lal i* a* I?Iwwa ;
w, nn, laaroad wit'i aiaaaaaMBlthal IIwaa aaaa
other tb.iu tne lln'.. .Mr. Welek, of Niaaara Falla. wbo
pr.u.o-.! a t H- ii um- "I tne l'|,ileata:it I ;i'.-i|.al liighup
of Weateru Bew-Yorb " to nii.i arafar" uut i* tha
pbraaa we tblah al taa tonaal opaalaa ?t
the Htate ltea.-i Viitlan llt BlBftarB >ea!i
.lay Vlr VVVI.-h uaa l...in of Iriah parettia au I
prufeaaaa to ba a Catbolle,jret, II appaara tbal 1.ui.i
Bud ie- otner miulaler of tbe ii..ap.-l to perforiB tlila
..ui). aav,- tne i.i.bl l.ov. A. C.ev.-i.m.l (\iie, WbO, Bl
Mr. HOisb weii kauw*. n.,v. t a-ta an oocaslon paa*
vgiiimiu iii-uliiiiK the BatloBallty,aad the i-reed oi a
j.n-,11 ni.il nltv ..t In.ii.iian. t'..ui.i not Mr. Walflb hav..
foltnd a.n.'Ui.-r ...ri-THiin Bol ao inUoi unlaiy biller
ti.vv.it.i tbaCborebol Patbar UaBoapia, tba tii.t wiute
tuau wbo i-Bsd ap ni iha Btupsndouseataraot, Man]
wiii *ee lu tln* action tbe irtckof taapollUclan wko
. katoeuiT] tevoi br thaa arupaalng for undeasrTiBB
lioum tbB eliroiile uu ii'in'i Ol wuat a lara? poMiou af
lu. f.-iii.w-11'l/aua .if waatora Baw-Yorh bold ln deepesl
reveren.e. VV i.ee.l s.,ie,v *.|.l tb.il It U BOt IO tbe
Blabl icev A. CleTalaad Obbb, aa tbe Proteatant Epiaco
i,.,i iii.ii.ip "f Weotarfl Sini-iuniTi- ti.ua tike exteap*
ii..ii, but to tbal (,'entiein ui. a* tha oaasoieaa alaaderar
uud'ieviieraf tba Catbolle charoB aml hcr aolaaalBd
?
H-WIal rLIM DBOTg HIM TO His |.|;.\ru.
Ltoks, .luly 16 \8potUU), -('tmsiian Oaata
i.i.,n, it w. i. BBOWfl aml weallhy UorMBB l.u ??'''. bsMgal
a Mill of l.-.uilaiiuiu y.-atci lay. walkel hoiuo umi it.iie
bia litll. Hl' I BMBBOBBdj . a.ivmir that It Wonlil bO tbe laat
ln- ah"ii! I < rerbiiy foi ber. llivwent to bl. r..niu aml
Ibn-iv hiin.i-lf upon hta li."I. H'!i.-n BBSB* B4M ?.-.i! lo
ai,ma, iiiin ka waa aaod. Ia hi. paohol ae* tha rlal hall
Ull,.,1 wlth laii l.iniiiu. r.iraeveral week* ln- ha-l hCOB
ilr-piiiilrn: on ,n cuiiiit ..r BOOf -i"pa. When tne II. B-lBB
|j appeared aad doatrojrod bia waaat two woaka aaa ka
booBBBa a*ara dowa-heaiiad thaa arar aad ir*a,aaatly
.ai-i lu.u aa waa thtwagk wltk l_radag leterar,
(;<.\T:i'.NMi:Nr 0? BIAOABA RaBBBVATIOV.
NlAOABA i'Al.i.a, .luly Hi.-Tlie I'ailv Coin
BilaalaaiiB, al a aiartiaa Hua altaraoaa. aatMlated aa>
, MymaaT. w.Wekrh, aaperiatoadeel oi tha raaar
latn.'i. Bl B .al.iri Bl" ?1 ,-l>" a ) ear, aml i.di.pleil n.lea
an.l ie.'.'!.ilion? for Ihe ^..ier.ent of UM park The
i.i.i e,i,|.i..,'.-a ai uo.it lai.iii.i aad Proapaet Parh ara ta ha
retalaad aad oppoii.i aol.aoaaiahkM. T.ie laparia.
ti iiil< nt la nn! lo liii-ur any debt 680801 aiti-li aa authi.r
l/.-.l l.y th* i o.iiuilaaioiii-ia. An olli.e hM Ihe laller la lo
i?. aai a-shsd aa taa laaatratloB, umi tin-y wiii
have leaela* awatlBga torhBlfhtlr. Orataaa* -
arsre Bdopted prohlMUaf ti.o aefaoaaaael af tha
Iteacrj by painlliiit or puttinir up Btgaa BBd lbe
?.-.n.-ii.ili.-n ..f . iialoin l.r ha< kn.en or tl.e na.ibllBBBMBl
0| I, , ,. .i.,i?|.. II... an. II BBlllyOl n liie.H ll "I liiege
ordinan. o*..f dlaorderu bebarior, may be prohlbltod
lloin euierl'iikl the I. eli..II"U. BO WlBO* or liquorai aro
h? i?. i_id ii..-.rintaadaol w.ig aatboriaed io
atbi unl ned railway aad oharae looeoMaUlp.
i , roverexpeoaea. I!.- v.... bImj aiilborlaed tu I. aae tb*
l.iivi iu. aol tbeCaVeof Ihe Wimla; to take tue ne.-ea
aari atapa to kbIb paaaaeaalon or all tlie piopertv la*
elndad la thr BaaarraUoo aad alao to han u.e axopartf
ingiii.-d. _
DBATB Of D* iiak\t:y a. DOwat
Iiliv.t. .luly lC.-tu'iieiiil Miirvey A. Dowe,
a mciiibei- of tnu Taaapklai ber, dn.,i hero UMa aftoraooa
al ?pm..i BfoaBtfeav,aao? raadf. BV eaa aradoatad from
im.ni ctBlleaa la taa Baaaa of 'BB, aad kaaaaia a Baoaakae
of tln- Blfpaa Phl irat.-rnlly. BM ba_aa hia law atinlle*
wllb I.yniau BaU.boae Mar-h. of Uuca. au-l i-omi leteit
IBaaa atth Bauapbrep .v MaraB, "f thta pi-..'-. Bktlaa
l.arlnel* were .In.lce llounlinau. BL B. V\ . mbt aml B.O.
rrni". Ilewastwloe appoiuied IBatrh t-Attorm-i, aml
wer. tbe UemoeraUo aaodluaM forOoB_faas la 18DB, bal
walde^ated 0] A - laadsr B DItbo, BnaBdlor-OOBoral
ot tba WthBtate miiuib. Uasaawaaa wiuowund tarea
eiill'lrau.
ItK.IOKTVO C-UaDROM CMI A IIUOKKN BAMK.
Si iiKSK.rvi.y, July 1? l.s'mri.i/l.-Tlie Bff>
aluaiaeul Bl the lato banHIng- flrm of Miti-h.ll fc. Co. waa
wtual.t- to-.l.-iy by Iteferee I'urker. of 08*888. Wue?
tbo bauk faiicd ?t rJ.ooa wi* aappoaad to be oa dapealt.
but ouly aV.o.11 balf uf thia -onl.t be fouud. VOW credll
ora _et aim_l dlvi.leu.la and r.Juloa.
Iir.B TOEfl B1T QbTI BY A Bri.W)0O.
Thoy, July 10 (Spetiat).?At Uiwtleton, yw
tarday, a balidoa attaeked an old woman, Mra. Johnaon,
Ul tho toea off oao of k?r feet and manglod hsr ls_. A
eerrant rlri who ran to ber aaalatanee bad berfaoo, neek
and arms aeterelr blitaa. It ia learad tbat Mra Jahaaon
wiU die.
- a
BROOKLYN G1RL8 STOEM THE CAMP.
T00 MUCM WKAIUXR?PRXTTItT DBCOBAT-D
BIBBBIB.
[r?r)_ x gpitciAL coRKKdroNUKjrr of mi TRmrjHB]
State Camp of Instul'CTIov, Pkekskilt.,
July 10\-Glrls falrly iwaruied over tho camp to-day.
In fnet, for a time tbe deluge thrcatenod to ovorwnolm
tho boya of tho 13th. It waa an excuralon that cauacd
lt. Theitlrlacamoupthe bill from tbo landlng at Boa
Ilook by tho 8?888. and when they were all iu camp 200
would not havo reachod their number by balf. Tue
Sylvan Ixdl brotisht thom, wltb aiioul nfty teterana of
tho reittaiont nnd a few of the cadet coipe. The 13th
uieu were foBghtai aud the Alhany boya weat wild.
Tho way tho luiiodimtloua flew baek and forth hotweou
the ltroultlyu he.iiuleaaiul tho Alhauy Adomaoa would
Bave bu-.viid.-rod tho BM8888 of corouionloa at the Whlt*
Honae. A 1:1th BB80 waa a nohody uuless he eould
eutortaiiiiit le:i*t tlfteen Klrla In hia tent, and the adju
ttu.t at oue llmo went aa lilirh aa twouty. It waa a 9*ud
duy for tim e.ueivt'-i. Kii.nitfh t-r-aiu and aoila wero
bought to tlood the Iludaon, and the ouiy one who did
m.t oujey ? vialt to tho 18*880*888 was Company Or*
gaatj und hia ti-eatcoaaiatcd of beit paalo aud a tlutype
af Ininaelf taken by Tueli. thocoat of Um BBBBI to BtB
l'ai ii astOg a 8884848, 8 hh b hiily kieked over, aud two
doaaa pawtograpba aad toa* tiutypea wuich he h-Mgaa
it. a bUa waltim,'. Tha xoat haa au a idltloti to-day lo the
ahapaaf abtalattarG aatataal on hia stm-uoanl alda
i.i.u a imik riifboii tiud ou bia rudder, as lhe uieu ca.l
bla lail. . _
the 19th la dowa oa tha saaap dJ-ggU*. Oa T*aa>
day lui uiei.len.ly lurtiwd the weuther erui.k aml 11
lamtd. lo-uay, tvplaaaaall hauda, he turuoaltt too lar
tiie otner way aud Iho lllllu exlra ymik eau-e.l tne mer
cury to nu war up and ll haa heeu h..t, BWffll hot, ao
thai ihe Brooklyu puopie ii wl lo tii uudei- iho traaa aaa
enjot ti. ? tbouKbU ol iiiocool aail banie bitar. Tim men
had a bard ruh ... il thla awalBg a iwo-baor buitalioa
illlll-bllt llilld ll.eai flOOd. Tue lli.pr?Veia.Ult WUS ao
uiarkod ibat (Jeneral B-raaa la an Inen laller,
To-day tha iuii eonaidarfld radMttMf 8-9 No. 1 and
ln houoroi tbouasaalufl tbe aue.-ta wero piettny 4weo>
ra .a on aooouul of tim uaatb of Geuonu Myndot
Mer. er it ia prohabla tbal Oavaraa* iiui wuinot oehere
to-BBorrow. rbaiuaaaUll coaUaaa te hope thai ar.
i Ifltelatid will be bara,aad if he eomoa he willbflgrceud
I.' lhe lainoit->ellloft by tho 7lH llivlmoiit und pu:k> d
u u by tbe 13th, " i.iorer l leveluiid-Ou! ho'a all ritfht.
i?-iiioiiow woralag a lai*e u-.e.atmu from Aloany,
luug of iiieiiiMi- oi ia* preaa aad Wena* ?r iho
Aibauy eompanlea, will rlall eamp, Th* eadat oorpe ot
lhe latb v.1,1 alaoauiae luto eamp to raaaafa untu? aatar*
,ii aad 10-..."1'io'A Ul_hl theio will bo a
li.iuU Um.; in tbo aliape oi .1 ??<-oraiioua.iud lliewoika.
?
DBIfBB To i-L'H im: BT QB-BT.
JaMB-TOWK, July ld (*_M09_I).-Nearly a
wi.i, m-'.i ]i.,\ :d laleot.ir took torioaiv* aubiluiute.
treaa tba aa. aM <>t a_aah to 8_aa ihla Maralag luicouer
w.iaomeui eioioae ol tho olilaat launllea iu the Bl ate.
Ula wife, wbom ui marnada yearBBo.diad rocentijr, auu
it ia lappoaa i that ajrtel i?ruer prnaagiad hiaamciae.
-? 4>
ir.\:.i.M)Mi.iA DBBB8B0 WOMEfl THf-TBO,
TboT. Joly L6 (Spi-ria!). -Two handsouiely
diataad aroani a ehfle ln aaaael c. Tafpla'a ?iore to-day
Btotatwo v-taahM Olauaoada Tha paBea ure 01, their
11,. , ara Baw-T**8 pr .fe-ai aaai*, and h.ivo been
lafal ta " wor-iag" tho nv*r tawaa
TBE < OSCORD Bi -TotM 09 FE1LQ80PBI.
uii.M.Nu of rra bbtbbtb 9B*owb-_m8OT88_bb
raa ura am> wobbj or oootbb.
[iit mUtaM-l- io no: tiiihi.xk.]
Bootob, Jalj 10.-Tba Cae.l leheel ef Phflaa*
[,:,-. *7M8eeesdfbt tha lavaethaeaatoa tbia avaaoag,
iu'ihe httio iiiii-i.ie Chapal a a-KNttab to "Tue
joiumil" tajratbataa MMplatan-ai w*bb Miaa Btaa.
b.tii r. -iii.o.h. aa Btfgbt la h.-r old a aj aa arar, hteaaea
i:i.,.-.\. Ninl.oni. aml Alheo aud IjfbaMf Hewitt of
loitnll I iiit.r-it.v. la tba uu.i ? ie" ?ero (ietieral
Baamkaaad kladaagataf Baaaia Mr fatdor, EV*8*aa*c
Davkka n. tba Bev. .1. t\ Bash, Pnaaaaar nv. t. liania
aud alhnra dlatiagabibaal la 0*8*8*7 aai oiher habta,
Mr. l.ui.iy pu-t.leil hu'ihe addreai ol w.ltome waa
on'ktcd oa aoeoaal af tba aaa-oxaaa. B-MMa ?.f Br,
A1...U. taaagh li ie topad he will ho Bbla to tlsfl the
sehooi di riag tha bmbmb. la a tao eoaoa tba aebfeata
tu ba .li-.a-'d dariag tho naalaaiwar* aaaaeunai,
" (loeihc'e ti.ui.ia aml Wotk," and " Ia r<.lythei?m
,,,i,a:e ilatioine.-f Modern tat8B88 t*
Tha *p*olag apaeah aaa o*tt??*ad bf ***ea aBoo oi
K*W*a*tl8, N. I'-. "I",n *? ?;...??;.<'H N.ll'-Cult.ire."?
Alba* baa bteo a badanror al Baa Bebool lor bmbbj ?*a*a
li well appreciated lor taU*ebol*r*blp und Intereat
'.? ?..?,.,-, ,t,,,,,l,,,i,_aii.eptl.em?Mti.iai..lelear;
I "*..I th- ,?..,.,. i.oe.i.e- Lt". aaill .ultiva
,,?l; aad th- in-lHiieeol hiametu...l.*ui'..u Bth*** Ol
tbia aell-outture IHb lha 1- tba *na aaalnenl and peeulUr
exB-ple aaai tba lllnatratlon <>i Ita moal extraordm iry
r.anlta |l?,nte.|ee,?al exuher .me itl many llel.U
t, .,..1.0 In.itol olll.ei.ele-ar.eli -c.ilMMitiou AU tli .t
ba learoed, all tbal bappeaad to alaa b-4*twcb( r.
.,,.,. > proceaa ia bl* Bi'B-aad eaaaa lorth a woadcrtal
,.,,.?;,,,. .?, ,,ua?e. ThoagbOoathfl waaareallat, hu
,, .ii.n diii.-ra graatli fraaB tbat whleh aoroe IrUoa
ttr.'.r. prodtuM aa pi*t4U?* of IB*. He l.il.l *lion? hold
. t th. anpaaraaea, l.ut he tnrned it aol hali. bal alaa*
,?n,,i and .lieit tbe raal taee tb* klaal. | aHke many
,,,hrr ttril.r* (io-tl.e l.timi hi* niit.Mil ia hia own
BX|.enelieea. all of whieli aro reveale.l lo tlie wnrld bv
bUowBexperlenoe and tb* t>-t m at uoth***. U*
w a tauaUi bt bla own rrailUaa aad tlnailv taagbt
tln ni or ii-.d'lh. 111 in tba eiubo.iim nt ?t imacmary
loi.na iii ludicing Ooajth* aad pattioularlt ia raUtlon
10 bia atlaiii. with wocnaa waaaaal n m u.'.t that ha
lM. ?.,?,, nten hi* experleae* a ayaab Ile raMnlag
whleh mixhl dtt*r trom tln* Uteral aapaet. HM objac
iite .niritoonpelled bim to aoate into the etoaea* re.a
tiona witasll th.t h_t***jated h-o, bmw, oeaaee aad
uature Tha* b* abaarbad a larga eircleof extraoidln
wtpeople wb. ba aaala .Iwd i?'thm aaatabla
loinia. enhanee.M.v hia i.ira! gl8-88. UM BM? Bia
part* ol him-II l.ut hia wi.men anuplu. aeusuma
tieatiitea, or .-ainla, uie moie baafb-Ur*.
?
OOLOMMD MIEMIOWAET OOETBMTtOMT.
OCBAM t'.unvi , N. >I., >Jnly 1,J (>p<W'f''.?The
iw*ltaHBg baal 8ld a?4 aaaaret the uaaMag ef exoBf
-mi, tr.tlot to-.lay from Wiliulnirton. I'hlladelphU, New
York Newark and other polnta with louda of colore.1
prople to al.eud th* giael Mt-mmary Cohventiiiu of the
Wn.au Meihodi-t EpUM BOal I bBI*8M B The eoliv. ullon
art* i.real.lnl ot er by lh* B*V. J. M. Townaend. tha
aiBxliigof taaaa aaoalal** iraataorfBl ataaiaetefpoaor,
espUtaUngaBhaarta BMBopA P CaaaahaM preaahad
I-,,,,,,,,, oii"iho<;..t.ri..,ient of <io.i." Be govaraa,
l,ea..l.l.thei.l.y<i.al. moral and relleloim world uml ln
BM p'.'.u B* 881 not inteiid any to be l.at: the h>v. T
,. iwwata. i>. i> i>.ateitaeehoaBtef Bm heathaa
? iiii ?otiiem aaapeopte, iBBBiapato apeaebi Blahop
V i'-i toa aaa wTWo* -Ut laUlax aOacl, after
^WaOTaaph^^
ESrtW
:^^vHrio,-e::;:.'iV^:ni,i.::a.^r'.!:
., r. .r \?i,in v r.irlt.itnd othera Budfl a.l.IrBfl* .*.
. ;"v '.. -i ; l. nxmtatar. war. oa tha pjatforai
' ?..?.,. .i were ihe i:eva. l,.uei D.rnek. ot Newa.k.
JWw"_uick?S.ot WllmlBB.. T. l.oul.l. of l'linuilelphla,
umi i?. Ut-ga, ?f BBW-J*r*ar._
riOTOMJOUi Plili.Aiu-.LPlliA OBtOKBTBBB.
Cmicaoo, .'nly Ki.-'i'lie aooond day.
iy jn ia, l'biii.delpaia-('hle:i?o Cricket
l,,^,.,, u thla city to-i iy raaaltad n. aa aasf victory for
tbe l-i.ila.Uli'hlana With nil.e uieketa to ap.tre.
WMW MBA B Of ?* TEA ? OU XA VIER'8.
TU b v. John >'? afarphji B. JH p^oaiaieot of
);illl/!?., OMtog*. of Wa-hiiuoii... V -aamstailed
reaterday an araaWaataad waytarafBt. imn.m Xatle, ..
, ,?: Ke aad Chiueh. ... Weal S.xteel.th-at. lath-r 8 H.
j??.D| wbom ho B88B88g> Haa held tho 89-98 about
ihraaraaaa _^. _
THE WEATBEB BRPOEt
OOTBBBMBBT WDIOA-TOBB.
Waotbotob. July l6.-Poe New K.i,'land
vamer.g.n_lr tair aoather, aor.thwo-te.iy ataaa,
lowar '..iioiiii t r. _..___?___,
l-oi il.e.MiildleAtlii.itie Btata* w.irmer, falr weatlier.
f?H?we,l ln the northernportlou by loeal ralua, lucroaa
Inu aoutherly wiuda.
TBiBUflfl taooAL oflaamraTioBB,
ilOUHHi Mori inp;. M?hl
l 9 n i fi a 7 h inn 13 1 8 n 4 ft ft : ".Pieil.
bah.
iiiouoi
ao.ii
30.
20.5
Taint'NB Orri-'X. laty 17.-1 a m.-The haf witto
y, -t.-r.liiy wua taB ehletly ln tho l.ako le.ion, Mld.lle
Aiiaiitli; siate* ann New-Kiu'Uml. the uiaxiiauiu tem
p, iiiiiire at Milwaukee and Uiiluth havlnjt h.en 'JiP
ln.li. r tli.in ll wur on Weduead.iy, aud at I'ltlaburg 13?.
ibe ii.tter rapaetai ??>? ??*t toaaaeeeaaa U7\ ibe foi
BfWatgSabt wavo rediieed lhe inuxiiuuiu '_>0? at K?rt
(Jarry. M*al Moorheail. M.un., BOO 08* at Blamurek.
Thaatorm eentro ln the Northweat rtuehad Like Supe
rlor and waa attemled by _alea and heavy rnina. A ra
luarkuble ln. 88888 lu atmoaplurle pieaaitre oeetirred on
the Atlantle eoaat. The inot BBBB8I ?f tho hOf884898* here
wna tii.ward. dtlrtnt .enerallv eiear Weath**. ThM |8B4|
ueriittiiv ranu.Ml twtween l?lJ au ?UW3. the aver.i-n
71.^ belmr HV'h.K.ier than the corroapoudtng day
I laat yeui und !*(. I.Uuer tliun on 0*dBiaa?lar.
I Btallon-ry ur hightr temperaiuro, geueralli falr waa
tbar and poasiMy a tbunderatorm may ba axpeetNlta
thla clty and vlolnlty t?xtay,wlth cool'sr, fair or parUf
cloudy weather Saturday or Baoday.
BAILBOAD 1STKBBST3,
TITK RARO WORK BF.FORE PEACKMAKRRJ.
Sonio, tlm? will probably be rcquircd to pat
into a deflnlte *h*pe tbe neirotlatlona rea iltlng from tha
efforta reeently n-ade tohannoulze tho dlflerence* he
tween the I'ennaylvaula and tho New-York Central
Rallroad Intereata. No agreeuien t aa to detalla haa baaa
dlaoataed, but lt la uud*r*tood tbat Mr. Vauderbllt, wbo
owna the largeat Indlvldual but nol tbe coiitroilln* lnter
eat lu the gouth Ponnaylvanla eutcrprlse, ia w ihlug to
aell out upon tviultable tertua to tho Fenuaylvunla Rall?
road. Couirury to aomo of tho reporta ci-i-ulatoii, tba
IMne Crcek road is not iucluded lu tbe dlscuaalon* for
aettleiueut, aa lt la too lmportant aa nujnnct aaa coal
feeder to the New-York C.-ntral to ba
aurrundered. The auiijeet of a general
iu'i-ccment for a reorK'inization of tho trunk llao
pools hua been referrod to a full conalderatlon by tha
practloal umnajrers of the l'onn*ylva.:!a und Central
ruaila. The obleetaoiiirbt In thetatk for a reoritanUaUaa
la tho. ciju.-i-iitriitlou of tbo uowrr to inako rutca ou l.->tb
freluht an.l paaaeiiacr traltle in tne haii.I* of a tluula
repreaeutative of eacb of rhe trunk linea, *o aa to rob
aiiboidinulog of tho ablllty they hiivo alway* poaarsaed
to dein.T.ilui. tlie whole ruilro.id trnflie of tbe po .1
ItaaB. ina- COInpllsll tiiH, lf poavible, thu Otliet truiiB
liueaare belaq BOBsallad t.y the PeaasylvaaM aad N'.-w
Ynrk Cenlrnl lntereata, but oo auirKi-ation of a uem-ral
rallroad onnfiraane haa beeu anfartalarfl ut the preaent
Bl?gBof tbo Begotlatiou*. N'othiii.* shoft of an atreo.
meut ln thi* reg|?ct. poaaesguii; pmmtse of atabllity.
wiii bo aaaw_awod bf tbe p.-op..- aha are w irkiu** foraa
e-.'i of tiio rate war. lt la fraely adiuitted tuat :ha
obgtaclea in the way of a satlafnctory a lopttuu of au/
plin by tho wurrttiK road* are BBBB* aud .lilll. alt.
At a aaaattagaf fc-aaa?daaa* of aha laaaa ?n-i f*t>
Loulg It..i!wuy C.iuip.-uiy ycialerdaya I ominltteo of flrO
waa apatdatad to afaaara ? Btaa tor the aarataalalaaaB
coullii iIuk i .ler.-.t.a. Tho cuuiiullten waa m-liin iril to
r.-i.ort ul auo.hcr uicctiuu; ou Moti lay.
Rrn to de ;)?/r*.v out of 9O0ELA xn cotxtt.
In con8cr|inHnce of tlie taaaaaaBi of tataaajaaa>
aiiec ln Ilo. klami ('ounty, durlnir ,tli? pa*t y.-ar, BB?BJB?I
tlie eflorta of " law uiiJ order " aooletlo* to eupprea* 11, a
tei.ipi-iaiiri- iintv-i iiieetinaT vvlll be helu lu Van lloiltell'S
Hall. .^iniiix Villi-y, on Tue88?gj Aagaal 4. I'aatora of
tlio Viii'loiiM couuty eh ircheg aml two l(ia.iilnr iliilataaBl
from .egr-ii couirreKiitl an will lie BTgad asBSsiOlty ta 08*
teml.' rroteaaional ,,:eii ot ov.-ry elia, Uv, yer*.
p.i\ ? I'l-iu?-, cb :_'\ if.eti, t.-acli- ra aad clUl it* ot every
Krude huve utilteil lu tbe inovciiieiit to devlsc luean* to
ailecoaaliilly B_fht the no-.i Ina/.. u aroaahop keei erg of
the couuty. Tbig wiii te tlie Ur.at ma** tmin nim-i of
tbe ktml i vi r hebl in th* coiinly.
The BB BBOratlaq Of Btaaj promlnent HiTilhllean* will,
bowarer, ka lo.t lf anyooalittoa ia asaa?, roiiiicaily,
wlfbth* Probibilioalats or tl poUUeal aotloa ia any way
ii.iopii.l. lu t.n-lan-I'reailentinl rampalfB the H.n-k
lami i ounty Problbittoatata prorad toeai*olre* io ka im-a
entirely iiuwoitby of auppiirt auu enrnn.l anythtiw but a
creditaiiie paaord i.y tiu ir aoaras Tbs Byaok Law aad
iinii-r Hootety alao aiavaliy failed to doaarthiBa. i wraia
tlie i-uppii--.-ii.n ot tbe 11. laOT liiltie an.l ii.uf a linieliod
Ibpior-atore. coutliini'd to aell lu |i|ieu deli nico of tlia
law and without payt__ for their pnvllegaa. AaataM
thla aiiiie of altatra taxpayen tavotted. lt I* koaod
th.it a earafal ooaaldaratloti ut tbe preecot sitaati-n w.il
reault ll. the x-lopfloti of nillie nietliods tu elWlll.ilt*
clii-i-k tue lui'tber Kiipreiiri'-v of rniit lu llockiaud Coiuity
and a ap.eily u.aien:. ut Of BM tralbo.
? ...
DH. FMAOOOM TAMDOMBBx
Tkkntox, N. J., July 16 [afraatafl. Da,
Rufiig J. iv-cock, tlm Jaraay Ottp phs/afaaaa who w.a
oonffcilBl abanl elahieaa aaaatha aaa al aefraadkag tiu.
U?Cl.if Ilonor of llintgijii (ounty und aeitteneea to
two year* in tln- state I'riaou, waa pardoned t..-.l..v ky
tln- Mute Court of i'. r.luiia. The court refaaed ta fnt.-r
fere wiUi tne a.-ntence of J. I>. lianiiijrteu, wiio wa*
P*BOaek*B accoiuplice iu the cruue.
Wrlgbt4 Kverof Xo. m;)1 Stb-awa. aaUCal
^atc A Co.'s I.auudry BaBBV The atan.l.iil ai'.
Cholcrn fl?BBBB lu lbe Itrlrigei uior
arn kll'cl by w.iahlng lt woekly with .liimca Prle's IVirllne.
I'urlfv (ininifiti* and l.iuni u I ia tho slck luow witb
Ol.nii'a Mrpl.ur *->ap
lltl.'a llmim.a vv iii.-ker l)y*. I114CB or llrug-i, 53c
MABBIBJf.
-U7.KLTTBB AHBRB 0:i Wadaaadap.Jalr 18, VkBLal
C.i viry .hjrrb. auimnilt, N J. by tlie Itav. J. K, li ttt.-r.
worlh, t.onla luw.,.., Ua/.eltu,i>. ..f MontotOWa, tt. J.to
Mi..u.1. c.l-.l il.iir t"r of th.- h?* K.lw.inl II.?.d Kno
AlnTi). af > i ma t
All uoli<c< of iiiarriagei mmit be -BaWaai it'i'A ful'
namt and aa?baaa
Dlll).
A-glll.KV?At Blne VonnUin ?OBO, WaBBBBBB Cr.n'itr.na
Julv 14. 18K8. M.uu 1, N> a.-ue. iviri-.it I, -evm-iir Aaaler.
Itrl ur- iini frii'inlagie luvit-.l to alteml tb.- fnneral at
? HlM.ry < h.irci. 488ara aud 'Jlal-at , oa ftituriUy. laUi
BM?i at 1" i. iu.
IlltuVVN "ll 1 hurailay. July 18. the !U?T. Amo* VV. nrowa
a<c.l S'- >?.r<.
Fuuera! *?rvi,-ei will be held nt lto*e llill M. I-. Ctinr-Ii.
..iitst.. aaa aaaia. laaaaeayaa a ..?r, i; tii imt ,.it 'ata,
BBACKBrr- Al I'r,nceton. B, J., July 14, Mra. Abce A.
or.ekeit. wtfeof PiafaaaerC, i-'. Biaakali
1'nnpi-al from her lat3 reai-t-aco un x-nd?y, Joly 17, at J
p. iu.
OOBODOH mi tln' 1 ithiii't., at hu _t* r.-iil.-iice, In Wa*a_
in.--' n. PaiehaasCoaaty, S.Y., j.urri* cou^iloo, ib uu >4.b
re i r.
I'tini m aa Ixth iiav. 4 7r.li in?t., at tbe Ilrlcb MnUua llua?o
at 1 oi !.< a p. im.
I.i.n.vi U ( aJuly I'i. at hia Baa revHaane, "IW Pea:l-*t.,
Alexau-ti-r DobbIb. in ihe U7tb ve ir ..( bta ni*.
lu-atlv.a .mi frieii.la are re.part.uliy r*.|.ia*ted to at'rnd
bia f im i.i. 'r.rn aprlu* Bttoel in-.byi. riaa - barek, pnnr
ar.. iie.i.- Varick, ou s-iui-.lay a.t. rnuoj, tbo 1-tb, aii
o'ciui k.
lir.M.AP?on TliurmUf, July 16, Uebecca. wklo v of Will
imii I ilnlap a,'.-.l T>. v?ara.
Ihe ralatlraa . mi frl-n-Uo: UM tami'v ar.-uivite-i toatt.-n-l
I?efaae,?lal t?treeMUb*s bi aat -..n-iu-aw. I'bjri*. ?.
i |jrk..a.( Aril i*-ioii-?t-, i;i-n ian :.?.>?. ..a-..n ui-:.r,
1-iih un:, ut , 1 BXioek a. Bi.
Ti.iui inn-aa Baw-Tark, CacMtsohOf etrcet Ferry, at lo 10
44. III.
oo o <>n naraaae, J,<tr ia. Pnaaai oooaie, weh beiovad
a n .: 1' umi i. il. .n.l i a-iniu i lo.a-.-..
N,,;i, e of laaOBBl her* ,t!ei.
B1BBDALB vt MaUbonuirh. B, Y.. Julr 18. Theodnra,
daaabtei or ibe lata i beadata aoil adutaa* w, inuadaii.-, uf
typb -I'I frver.
N.a.i 4- ot tnuwi ?i bs*a*4?w.
JBOatTP vi sya. ? i. i-uie-lliiil.'iu. luly 15, ?B, Di.u^'a.*
UetBfa.Baa ot li.-ii.-.ui.::. A unl M.iry B. Jeasup, ?.' 7
BMUsBa
Fuui ral pnv.ife.
I. .VB vt BB*hi-T'ord. N J.. Tlvimaa I.ore. arnl Tllreara.
limeral a rv i, SS a UrBBB I'liur.-b, Kntaerf-rl, BB 1*1 BW,
.;, ou taa -nital ->i th* ?? p. m. hnda v.a Brla itoiinay,
floiii liMli Oi iini iiiiem-at.
Mll.i.? >u We-ui-adav evcuinit, July 18, Aulla 1 .; or
M ll I
I'un-'iul *>rvl.ei will be beld a' thS reaidrn^e ofMr. J..lm u.
I niiblidar. o. 1-vveai Uf?IBfc,BB J.tunlay ui -... i/.
July IB, it I'Jo'clock.
MlJDUK At lila rea;BOBM at <larr * Bx* M llui^in. W*_J?B>
i.a. aacaia*, i.,tbio*t., iu BBsaa4b4?ai ot BfoaaBa wiii.au
aiom..
raneral *? rvle.-a aa F. iday. 17th inai . at st. l'hililp* cburcb,
i. ,ir giui ? up-.ii aiuval af I 1 o'll *l ua u tro u Sew . o.-a.
ruaaala aad laaailTaa af iha fa-miy are aaraf*Bay ui.uci to
allenl.
l'Ki l'i-:i -l.atne! I.. Pctt'c, in taefltk year of hi. age, at
K.'i- i-'iei v J. ?| Brtahrsdisasaa
nervieeaal t?ir Ka*. I'r Hmnhlta* I'liiin-ho.' the 1 ranalla
ur..!...- thart i" ir itb.ava.ae Btarday. iatblaat. at
II v in. Kili-u.la or i li-- 1..111111 arn n--. -. -? -. tu atien.1.
l'Ki ii>nN - ...i -i .xi% u. at ui. paalB?M ? 878 -onh i.Iil,
Brook.vu. t!i Ji V. Jylm l'ili:'"?!i. iu tbo siai yearol bia
IleliitiTea a-d frlemlgar r.'gue tfully lnvite.1 to atn-n-l tbn
fiin.-fa ii.in st, rlnlllp* 1'inir.ri. Mulberry at. betwm-a
liBuatoa aml Btaas?ai at*., uu a?aaaaa, i.e laah bmBj, ai.i
o'cloi k a. iu.
1'iu i pa?OB TBaradir. the latk bma, at Bew.BeeaaBa.
..llbllllie \> tlklU.a, vaidoW ol lleurv I'lii-.pa. lu tlia ...1
r ur ..f linaje.
I....liv.-a ,ii.l irien.l* are reeiiertfBlltr iBTife.l tn if'.eii! tba
llliiera. Il-'i'i Ihi reauleuce <U heraoii, Ill-J.y 11. I'Li-.p* at
\?w i:,? a lie ou sa.ni lay m Nrulaa. "t l. n'.-.o. ?.
Traiii.leavr, .r.uiil. e ,ir?l !n |io! a. 1".U ? a. :o.
siiil'u B-ddaary an Tfaaradsf-lair 18. IBBIl thu tnfaut
aonor VV l b'nila-li-1 Uld U WBulk
l',,n- Blaartleeaattb ir.ani- aeaoi ii.ap iraata,**n*r Bra*8>
., a aad LO?aol. .\o? .oik city, BOtaa?W, juIj la, *i t
ll'liirt p. I".
yitl'Ml su'ldeiily. on luly 14. ISa.V Hlr.lla ll.i.twi. K, wlfa
af Jav VoiBxaaJdauaBrai'?! L_F BaeivMk.
Fiineral fro.n the reai.leiicn ?i lu-r fatlier-u-Uar, laaac "> o.inj,
ai ni.' Hlnx, v. i.. i-iiiUy, Juy 1 .. lnj. al * i> .u
C.iin IfBa wi l ut,-i t tUo 1 ti. ai. tr.uu froiu ..ra.i.l ( -i.t.al
I'.-i.-.i
SUCCltli aVOltitl
\ Vn'iinble Toule iu llol Weather
CAvvWBi.l. S BBTUlTlVB WlBBOt lOCA.
r taWKLL, M ,--i:. iv V ...
1,131 Itroailway aml... ??> fltaave. aad Mewpatt II I_
I'ri.-ii4l* aad Uelanir*
or the fel.oviiijt .leac.ilHi.1 li.iaa.cd poraon Will pl- ?a
.iliiae ua aa io tbe luture dlapoeluoa abool nt'r
isara "i ?*.'c. ainooih sbavsa, asan aoJat s M b.ni
iie.ui i.ie.1.:ua -i.iii.. uraaa -,i m i:jrx .i a ou.u i atawar i aat
b u.'ie.i ..n.l '.la.* .u..l*i. te Inak nania; ivlilt.. ahlri, tuio
iiiiwa iu.i:,i- aad aiu.iii bia. i.e. Haa watel -n-ai aaaaaa
artlcla i wlilfl i will aorrs loi MtauU?e iliaa.
.\.,.Uy lulici'a Utt.ciivo BsaWBO, 41 ISroadway. day or
u-K'.t- _,_
II. N.xi.ure .V soug. .Ie v.'-ei-a, :?; 1-,|ll > i> .... >. t
Uiamoud Bar.ltiasanaattfBaJ au .- M
a'atehaa, oui uwu uia>a ~* ?io n-> ?? gwrilai uinrwiri, aa
Poal OfUee NiHie*..
Ia-tlera mr l-iiiruiie BB* I B M '? ..i-.m../ illrn'-.t tor -liv
iMtteii "iv auy p?rauialar auiaua.' a arlir ,iki" ?.?j i 1/ la
bVcryai i ai.laa wa. 4. nl niii-iiiutu ai^iu -rj aa>
wanied By tae Uataat v.-..-li uu.ni.'.
ForeUm m*ila k* laoweaa .luliat-iulr 18 wni clo**
ti in.mi-1..1 in.... eaa -i *i U?se noe*i t .uo ?*
rBIHAi?AtVa in for .Nbwuih iulaa I. ?U ll.illfax : k( 8
i. ui. tatJBBMUB, p.r .. ?. ..Inn Oui-Uuu _?__??> ?>?
f?r 11.ni.l.ea. an.l Ur_k_a**B, per a. a. tllio Kulgbl
\ a Nsw-orxaeaa
_....? in, iv- V4 0:3il a. ta for Scotl.ir.d dlroci, per g. a
i-ilu.'ia via i.ia^ow .-il rg uiflai o.- ui.-ecUM " ik-i
i-: ii u.: '. ai 7: .u .... tor .no BaabarlBBda .br- ., p a ..
i / aviii ou via Am* e.U.iin ueltii,* uiU.t uo ililiilag:
*i'!n /jai.'ia.n "?; ai.Sa.iu. lor t.ie V. iuilw.ir.1 Ul.ula
mra *. i laiu.ioruiuu. ?ia B?raaaOOl ..i ?? a ui. ior eiu
t?\ ''n.l- a *. i.'ity ot Chi-ali-r. viiyuHrngUiaru al -a nu
r,, Ul', 'iu... direct, per a. ? 1'euuiaii.i. ru Auiworp ilut.
_ 11 au -t be o nn UM - M r I'euuiau.i ") at 11 ?. u. lor
...ri.i.u . ?? '?? l?'<' ?? ??? Ueaoral Weriier. rm Itreiu-li; at
11 ;i.. ,i.ui lorJaiiiaica. pct g. a. I'luriueli at l:-iu p. tu.
lor Uaaa and t' .rto ..ic .. p. r *. a Newiiort, IM liarau*.
hl H [>a\ At 7::i'i p. iu. for (inyioan, per ?. *. Lucy l'. MTl
ier, rla .vew-.irie.iBe
Uail* for Oksaa aml Jap*n. l>er a. a. (iceanle ,rla
"aa Krain-M.-.J. eloae beN Julv ' i ? B .' P. ul *U>l! ht
Aiutraiia. .N.-iv?/.o.iiaui.lm.iwicta -?l "M1 UUit ?'? V"*
aa iM'i'l i im s?a i'r4iii:n.'... oiJia Uur. i.ii.'Ji
ai'# ii.'m. (oioiiarriTiiat .gear-Vork o. a. a i:r.i.iuui*
wnu ilrui-i inail* loi- .vuitraiiai.
~MT.e aehedulo of clouni Trina-i'scillcmalU i arruol >a
lbe relauibtiuu .. thsu iiiuaierriiulea or.-rliu lirimilll
"au Vramaeo Mall.fran Ute Kui SRtTUU 04 II.I at
hli! F?ilci*i? ou the uuy ot aailiu, 4,1 aM-.aaraar* bb>
>?eUBdito-c.tbaSBi.Hfc.Uriv u ,,__,____,.
I Boat Oitvoa, Baw.Yata. B. ? - J*l/10. isa>

xml | txt