OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 26, 1885, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-08-26/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

4BL
tibttne
NEWYORK, TiiutsnAY, n;mu ahv n, I8S&
PRICB THRKH CKNT81
V??XLIV.JSu-i:W>hh
aaaattoa oraBniM^iW"10"'
.......MiiiiwAR HfcrAiri* Italdaa'
"fi ?S S.?> ******
I duvbiraU ?.n H.i...Uy t? Abu IU"i?i. '??? " "
Tf HM?r<> vMIIur- narda. |M|i?n. M - ?J ?
Kr..??-'""-",-rv,,,,,",:,w3u: i'
LZI IM wmmdodoi QMml ltr*.-U,?b.u.v ?
Idoin^Hl. H. dantha I'uv, .H-C..W
i,,?,Ja?uary 11. Tkd l?,alll. aml .,?r.t. ?Igj
Tl.e lau-at new. n^ived nt Suuk.i.i JM A?
?nl r?..n?r ooi.ilr.ns tl.oreport of i^MUtaaA^
i?rv wou bytha Mudir o? TaU ...d th? Mmkr..
Ew3 fr.endly Arabs Ktteat tho lla.l,.,l..??l.
?|. witl. ?rain. It ? n?w .tat?J n at
? D.IWilWrt Araba werc kiUad. ...d ?
MM ,i?. alata vraa SaaOi tfaaaa. T*
?n.- tbiid [jtaUaa Sff^a^taT^JSSr^
folloa lo-inorrow. ,
T,1,.llliM.?<.-v..fl!..-l,?r.r!?H 1,.,.ItO *f??
II. rr Uadowitz, ibaOennan Ambttaaador ? i'?ra .
JSa meo.??f-w?f to jbe BjnIHm, bai b* ? . ' g
lak.-ai.v a.t.on m I h?> uiaM- r. II U '' nai?
Vrliiui I'hcIim from lyimloD. Iho all ??? b .. r. ii n
L u"l ik ll." ue?olwli??iw ?lth hiifflauil, whi< > '?
DITOBOI iOUOHT BT AS B4RL.
,)ir. ooi) KM Of DO??aH lalB i" ?' Ulaalie
Mi k mti n aioi - mu m i".
I ,,Ni?nv, hVb. ftbV-Jotai Oeort? Umpton.
pNMl 1.1..I thlnl Earl H l'-rl.a.n. <"'''>,''"?"^'l ;"'lf
?Mlh..-?.^l..?tUI-wir.<. wl.ul-. ? fMddMichtar ol
nwANBMahaaot itM|k,M< aaajalaf a< Um toU
Bm B.W.MItoar.aa? tlM 1?H *aM fcla applloa
,;?? I,, ,l:>. M,..n tt..- RNMrf tUa. hit ?!(..
i? toMM aad ?i?at *? ?m taaww al Im """?
of hcr ?frtaoa. it k ?d.nmo.i lhat *? la '"
toMMt k? k awM Itel *h? ?m "??"?
vtaTaMrtad. wh-a Wm KUaai Mriillh Bart
IkavaaanlcalM aalla, aaaattfal. a?.pm '-i m ' ?
?Manlaaatoiairorlto. ?aaoaaaal tor tha ptatatlf >?;
?taappUcaWoaellaawMiylaata^aa "' ?N dafMdaata
wodacl u?PK?Talhal ibc ?m aad kwa aad.? of '"'
?ottad atad. Oaa <>r laaat irad bar atttaM laeltorn
itv totratd b* laaaiad, ?rm bafara "^rtaja. Aa
?Iharwaataarabaaniial hMamribUttf laaala Ilie Eaii
?UMattadlarariaaairartteaMlM bat mr J?lltaUr?
aad BOtttflitdieatlra, bul all I > dc p"KJ|0 ha vivta to
,.-,. pn? igftnani had bi i n <nt. i- ,i luto be wrtiu i
? UwHiatlfm-Wltltrei .,ikto?,.. "f;^/:;;;^",^
J.Mcaiai ''V^'.ttaln%? i
lt wilUMiCMiio moiwtonoiwH wa ttiainliHB mii* s'
?"i:';;;;l;,.,;:,.r.'.,,iv,V,m;,...,vV-ir~ ? >
:
l.nl . Ii. lli li I >r ?n'll'l '' ?' ,
1,111 II "I"" "?
;.
?? |, ,| inlcnl
a
iimuMi Mi i im M IMi MlntP
,,, ,. , i,i Mu I ..I lill h Hllllll I
b ? | I r,i I (.mr
' ' .
... . .....
.?' .
| ? | ?? ?'
? ? ? ? ' '.
.
I
I. I ??.???
. , .? "?? MI ' .- "" . ' "
iirurutiU..1 iu? hUMhm "'??*? "' '?'?"'? '' ' '
?.,?. , ..., u.u.l, ..I - - Uii.? ..- ?". I( I ?
Whii i.i. M ?| V....I II.U.I..I. .....i ""."
b>.,l.ui?u.....c ...c.l... ...... ui.ui. .I.."... I
-?
rmfflfiH "AMAUKD HV hTOHM.
LuMM.s, Krii. 85,?TIk- Iiii.i.im L4ne iteaiitor
(ii) .,? ( Matofi ?'?l'tani Tarl.'H.n, ffaai Va? v.rk, leii
tawy l?. lar liyai^aal, wbtab wai paaatd daablad bj
ItoJ rtoaaw o. mnntu-, ?itivad al Bmm "'i*'1 alfl i> m.
to-day.
Um ir<>..|>?)ii|i r.iaiiaii, wftfe tr?(i|.H f?r tu? laodaa,
?Jhtofe w.ib aUalib-n <?n Momlay ina liiavy ga? ai tt.
ive?, baaaaai lawad laCtorb. a latllbi of taga from
yaitoaa i>?rt* bad aaaa aaarabttg Mt bar, aad aaaa aaa
|fty aaa frlt for brr nufety.
j'Hit ?f iii< <??<>?<? <>f Iba Brittoa bartf OyataJa, whloa
aaai aakata aad aaa wiaiaad la Uam Bay a (awaaya
aco, n.tK bcaa aaved la a damagetl contfltlon.
lli.- toaa, arhteta aaa arrt?a?l al Lallk, reporta laal mi
daakfl w<.?' awaat. fo ir Utoi>?iau waw aaaaaad aad aei
rwilanil ??lli? w.-r.-iiamait.-il.
rac Wblto Hti.r Um iieaiuar Oenaanla, I aptaia Kan
nciy, (n.iii N?w-York. reaatta iii.n ua aunda) ibc laawil
tlt. isntiHh ?lil|> Ku-kw.MMl, fiotn A?l?rl?, ?.u Octot* i -'.
lor i.it.-: pooi. Tin- k rkwood waa dlaaisatcd, bui acr
uia*l( r rcluned to abaadaa litr.
NEWS KOTBfl FUOM LOKDON.
iy.iMt.iN, maa. as.
Mu YATKVa Ii.i.vr-.n*. Tin- t>?-titt?ntVa* taaNlaaaaal
Kdaauud VaU-a, Bdltoruf Tht London WorU, rroni priaoii,
mi tha around of iii-Ii.-hIHi. Ii ta besn favorably raeelved
byvir wiiiiam Veraea Hareoarl, Uaaaa Baoratary.
Daaaavui Urtoaa baaiDail.alatataal Malsalo.
Kii.uni y.uliilun.i, i-ti'ii." Ibc aeia of M> rr Blnwald. Iba
a-rnt ot Itorr Lttilarits, lha Aiiam l'w| n-ftM up. rator. by
aaraai ai a btoh ae elaliaa lo bavc aat'itrad lltlaa to iui'K?
?aaaaaataaaaa Baato Laala Bay<
Mk OtAoatoaa'aAaa.?Baari Laboaeaara,la kIvIii?
naaona why aat.< ll -v?-* tbat Mr. Oladatonc ?ln apoa
rcalcn ofnce, aaloa Iba tollowli ? lanaaagfl : " Mr. Obal
atoni-'aave la tellhiaoti blia. Il<^ reaortato t< inp.'r.iiy
, \(?. ii. ati aow, miU atlatakaa vlotorj lo Parllauieut for
atatoaaaaathly"
Kim.m ii Paa u.f.iK.MKiK. baaa^fma AaMral ato
araaaatelaa aaaatabry.
Mi axauanDapaAaTairco. ?Tba AaaodatodCbajnbara
af c.iinii.fi. ?? to dny diaciiaaod tha pnaeni clcprraaloii lu
liilii-li Hrt.le. Nome K|..,Un In favor of rrtalmtory aiitlca.
A aropoaltloa to aak i"i Uw Mppoliitmenl <>f h royal coiu
iiniti.1.111 ui iiu|tiir.- laui tba eauaaa <>f tln> deiiroaalou anu
t< I. i?.n uiidii furim. ol reiuedi ?a^ rejocted i>y a voto of
4i toar.
BJOT * DTBAJtmi I'kiItiii. Tba all'K"l frlab A11?. i i
ean wbo waa arr?-nlnl l??t ulirlit wlillf atu in|>iliii{ i<?
aaaM tin wall of lli.- Arllllrry Ainiiiiy in Plliabury waa
tak.'n I.. f.iic a ni:iin?ii!ii.. to-day, aad, aft?r a bearlnir,
?toaaanrvd. It waa atoTtd t nt bn waa lnnoc<iit <>f any
?tti'inj.t to aaaaaaa ai uniawtui aat
CKll'l'MNO COMMtlCl AT n<)N(J lOHO.
HoNii KoNd, ttk, 96. - Um Fn mli iaoliM*
tion iiuikinjr r\eo aaattabaad al wai la dltaMad aaalaal
Brittaii aad aaaartaaa abipalag. ami ia aitoadad aa a ro
tallatlon for lloiii Koiig'a LriiiK ina.la u iioutiul porl
Jh? maklin of tlila port tirntial doaa i."t traabla tba
(.?in ii, ?im Miiiiioy lirriiiaii veaael* to lakr ooal aod
rtQTiliaiia tO KMllllK. Mic fr< bl* aU<l UUdlCllcil jmllry
f Knyi .mi la |ur.il> /in* trule.
i-?-.
FRAMMKNTH 01 (AlILK NF.WR.
ItlMl, y.'b. 19, A badl ol IrOON hy? Imtii aant lo
L'nitua i.i '|n. ii a tlot wiiMi waa imuied br llm ... 'imi ,.t
Iba I'tHtaatadb raaaiii<iif U\* ?ii?-ia lu M-.v Inalau.l of
ffAJUa, F?b. tfl.-La hanrr .l..?rrlbra tha rcporU of tba
?MMM "f ?"a tfMMlti t-"iirPMlti.n M ?;?<"??<? Tk"
papri ih/? ilml nomu'li IiimMIii* himlMtt ii lnl'l m l itri"'
Pvitm Pdi "\ TIh'rtirtiiilin i.f 1'ipntii'* i<>>l?' '" 1
?nU ..f B7?l i" if^agraad tn il? Hm? dm?.ni ai '
fl .,..<? I lll I ll..inl.i'l ?l-.l H.lMpllMl II |IM|NM?I t?l ""I"'"'
i> ilinv of II frultf* W? rriitlmi'K mi i'imii ii'M ?H'W i iii
I tll<?!>?.. Ini|i.i|l"d Ini" I'mticp frow I iiihi'.'HII nilrrfill
OnNMANtimirLit iii' vn y.iral Wnllnaa,."n'H
HtllHH Mtlll-I"!, dlllflll wllll tlll'MlllllIM ll??l |.V..l.llltf.t?ll'l
..,i ?.i, >..? .i ? linitf iMinfi'ii'iiir iiliiiiiuiin
.inMimiliii.1y.nii.il.(l.nrliilri...?ll..iml <|..<">l....ii.
i.I..., iKtWMU lli" UMllM Hl.ilH HHil IlllfcP).
A M.W Hl.ri: IIOUK I'lMU.IHlir.lMNI.oNI'ON
?MMAMeil.f AIU'MK t.i imi IBaal IMI **" ,N ""*
fi.aN" niiiiiAiitiN Of MttUMI OUUIMIMA
I.UM...N, l'..l.. M, A lltito lloolt VM ktMMlbM
Morelni. wblab i? taka ip ?1"' """f11*"1
POHMTUlni N"iv tfii.i.ri itn.l Htiiu.iu. It IMtotM ?
i..|..ut Ik.ii, |l| K.lwm.l M.ilrt. llM IMtalk Miiii.-I'i
ut MkiIIii. wlii.li gtfgl M Htinunl "f M Iiitot v .ow
l,.t?.Mi Itiiii ituil Pffataa Itmnuir. U. Il tltii* iiiIit
m.w I'riiuo BImwhvIi raad t<> 81* Idwatd adb>
Uiili li wlii.li ho hml Hi'iit tit t'oiint von kfajujtafi Hm
QtnMB kfiniatat at Loadoa. TlrtoldlaaataB wm
datad M.i.v ."), 1844, and itoobjartWMf?abow tbt
Britiab (lovimiiitmt.tlia! Eagland aaold iraadat
lieriuariy abjaal MCVlc< i? t1"* l'?",1M I'"1" 1 "'
uofoiilnl aitanakia if Bagfjaad iboolaaadartako
(0 u'luiit tliin f;iw>r, tlw) dkjpatoh imlical.'.l tli.it
(ioimany iii rctnni wonlil MBfatl EagUak '<>t''r''?',,s
ucaivr liomo. Tht diaaatek furtlier gaft it lo bl
nndantoed Ihsl m Ibo ?*??! "':l Wtaw lo aaeaia
tiio (l.siro.l vwngmmt wltk Kogfawd,Oaraaaj
woul.l bo itnil.T tlio MOMtltV of aaakiaj Irmn
Fr.inm OM Hinuhir trrms. Um MtistMM wlii.li Eng
l.uh! refowd t<? glT* Ait.r Nadlngthisdtoptteh
Pnnec Binwrek told Bli Edward that Cooot ron
Mun-i.'i hiiil tli.' niiit r !>? I.UM llnMsli <;..vitii
iiM-tit. ifnt f;iil<-'l ti> oi>t;iin fr.uii II tlio nndantaad
|Bg wliall (irruiany ilr>irril. l'litini Kismank lli-n
hfut his hiiii, Coonl Herbart blanarak, t.? r.imiiuui.
lo nplaia koatltoatianmIIm Oanaan Chancellor
nganlad .t, bal b? taeeaedad Uttli battai thaa
c'l.unt v.m linaatar.
? II, uniy (ii.iu.I." l'ri'i e Btoaiarcl vaid, " frani
Eoalaod tenaral HSuraaeai <>i frleudllneM aud
^.....1 wiii, wbieh bave proTod abaolataly ralaalan
mi tii-> i.i.i' (?f wibaBquani i n nta."
\i t iih |.niiit 8ir Edward Bxprawad r.-k'i,-i 't tli"
iltnatioa ll.?.4^1.>t Princa Biamaiek tbat En??
Md ii'M'i- bad .niy mi. attuu "i tbwartin
nanjr'i calcnlal Mj?ira< onu II< aakail l*riac?
Biauurch wbal Qertnanj wantod. Dld iba waal
\. m i.uih. , ,,r Zalalaad I l*riaoi Biaraan k p plii >l
th tl i .Tui:iii.v bad bow oobib lo an nadenitandlng
\Mtii Kranoa, and ,%h\t praoloded ttlin frum nuklni
iiuy furtbai Mplan itlona
A'.'itii'T latatMtlag docomoal laadispatchfrom
Earl ?! ii.mII" t.. .? i Edward Malot, <l iU I mi
Esbraari 7, 188ft, In tbta Iba Brit'ab Ko
s.itary aaaurta tbal koth bla atatrmrata aod
tboM <>i Mi Uladalone bare alwajri baan faTarable
to tli ? daveloptni ntol aoaloaUl poliejr ea tbaparl
of (i.-niuitiy.
Tba aonaapondenofl la r?t*rd to iba s.im".'i
talaada abowa Ik ?t i ng and waa kka n i lalenl
cif fraqaanl reqaaata fraai Iba aeopla "f
tlmt eoaatrj fot Iba aatabBahmeal "i a BritUh
proti (i. i it". In conaaqaenoa "i Iboati p?iuoata
Oerra iay aakad Bnglaad t<> j<>m with b?r In glviog
timtuil .: -it..* lhal Hi" iti-l.|" m.|. n." "f tln>
Hamo^n and Tonga lalandi ^<;i\>\ ba taapai i".l bj
ti,, m Iwo l'"A. i < England aac?ilai| to tli irra
uicnt, and lu < onwn im ?? a Ith ii th? <? ? ?
i? i tionx ol th. King and i bli (i ol ifniim i pi
tlmt tu< ii domiiilona bo nnni im '.v '? n tl md a< <??
? li it> i ardai), '?n.l uo tboogbt of anneilng tboaa waa
iMit i'iiii.p.I. , . , ,
in, fanii im 0, Karl hnrli . I o\ ufnl ' iry t?f
... rflmi it. h Ifoiil II ? ?
u im im .i. rrola, tloti Niot ..i N< ? /.
Mtat. .i tli it two llotiniui ' ,! ,'1"
?- mi.. iii i I ml . mtl ?? ?? II ?? ; n i ???"'
,,. ,1 tln Kl ifl lo ""??" n '" i?J ?J ,,'l" '.'
itbotlti ii| iii- ii'M. i. I i iHiin I
,,i, i t . i',. ?;. i.i. ... i. i '? ? ??' .!? ? ' I
|ti. |-nrl lli ? ?
? ,,,!., II ?
... || ' I
||
III I lll
,,,,!, , . Mlifl I ' ' '' '' ""
. I.ll. il t I ' '
|
? II
| . .
I lll 1 I ' ' I M
HlHHl . |
i | , .. i ii, I I
."
I ? in I.
i. ' ?
?. ' ' ' I M
i.I '? . '? ? ' I ?
....,,. . ? ...' || i. i ?
......
. , i . , , . . ..n . i ... , . .... ..i
llij I .i ??
Mi ii . i. . | a | . n. i ... .
| . h '? li ?? '? "???'? " ' ? ? Il.'
.,.I II.. ...,1" . ..li".! i.i lll I....I..1 "I
li.. . ... ii . .i mi.liK .1" U.??? I ? ? inldlm
,l?,,l, I.II. MI, HM I 'I"' !'" !' ' MHg "I I'tll'Hn"
IV,.,.I.i liilll.K ll... |.!??... I.I *? ." I.illini.
ti (//.iii-.ir i oi umus /\ //-// vn/.s.
,.sa mv kiiii.k aNIl .-kmiiai OTIfgM ivm w i>
? | MI. bli.NAI I I IHTa lll HM l< "I I
KiVKAllfi lll.! ivii. *J.r).? TIiiti! mUai aoath
of I'hi Iiui.m', oli lli. Illlnota <<iili.il K.iiliou.l, 1,1
?uaatgat laat algbt, i?? paaaaagar tralaa aaia
um into i>> i? fivlgkl tiaiii- ii"" paaai agat
traiii wbtek i<ft Calcaga ?t I v- av
raa kalag foltowag elaaaly i.y t*i?- Baa Orlaaaa Bspcaaa,
Um iiit.r oaaalaflag ?'f ? kaggaga aar, aaiakar,twa
, .,.? h. . an.i foui- ?laaaata, Iba Iaa4lag paaaaagar trala
atoppad '.a ikcoiiiii ,.f ? fctaaaa trark. ffca
N,A Orlcaoi Bxpraaa atappad kali u aUla i>.?k
,(f it, muI aaat <"it kiKnaN to wani
aiiaaaanklni traitiN. u taaa nian.-.i
ui. and ainio-t raaaaad tba trala akaart. wfctakwa* itlll
;,i a(i?a.i itop, v.ii.'M iii.- friii'iu aawa at fuii anccd,
brrnbiua luto tbe rear ileepar. Tba anclna reachwl tlio
iin.i.i:,-oi tiifFii, <|,i i, k-ii ??. ..|.".l aararal cara, and Uiea
, iii^in d into iii" i..'i' ofti." forward paaaenaer trala.
Tlic wiidiht (-oiifii-loii al oii. " "iifcind. lli" < il"* of tlm
liimrl oi.. ii in?iiini HIM iii. mr. Keadjr baadi aara
noon extrleatlaa lk? Injurad and eartag fot taaai aa aall
aa uoMikta. .,
.loiin a Mefonea, ..f ln?erMoii, Ontarlo, w;,n Inatantly
UiiKd. li" ???< toiii.i in kla bartta In tba laat alraurr
imiIi iiin naek inoi.ni. Among tba Injuiwd waa Al.nr
tii.n uajrnur. of Cktoaan, brafiad ?rraaa tbo elwai and
oi. ii., k of a...(!, i...-" and aiio.it i.oih ")>h. <if iim
wouudad *avaral paa?angar> ara hiwliy aeaWed,
No aaaaa t<>r iln ariiuVnt . ?tal d,
l.nt li U aald tl" dai.:-. r llichla I" Hi<'
r.-.n | ??-?"-.ffr c. ( h kad Ikhii illoAi-.l lo liiiiii oiil.
Mr Mrlm t , wl o . m kllled, * ? mi kla araj i" k?l" ?||H
a.!" ..ii i daua*fat< i, mi.o ivci" in attaadaatta at ti"' 8 aw?
Uria '?? Kipualtlon.
1HATII VBOM iv OYMBDOMB 09 OMUQI
Mi Kwi.n-vii.i.i;, I'cini,, Peb. 30 [t'petl?t)>?
Tba 'Mlcof th" K"V. .) K. M.ll.'l. |.a-loi of lli" It-foniir.t
iiini. li, wii.i kaa i.. .ii ini".iii?( loim ntnc" Batardajr, dtad
ii:i ? ataalag, Bn daatk raaaitad ttoia tii" eoaaantratad
i-Mi . i- of InoiiildU muI inoi|.lili. Mri. Mlll"t |liai li.^ii
li HillliT"!' lat linuiy ic.it '. and mi I ild.iv hIic lool. MTI ial
iiu-i'rt of iiii,i|iiiia lo i.ii.'vr hm, i,. aaaralgla palni. Oa
gatardapi.atiaadaaa af kfoaakUa waa gt?aa ta bat
l,y .Mr. Mllli't. WbO liniio-.1l.il, I* lefl kOBM to atl(i'd td
klaelarica! dotle*. H>tarnlaaka tk? aftaruoon i.i- irlfa ra
(jncNii-d (i ?iiii. utanaoui mjc. Uo . "i mnrpkta, akli b ?? ' i
i,i in 11- admlulatarod. Mra, Miiint Imnxidtatali beeatna
iiiii-niiiK loun andII i< luppoaad tbal uka tooa aararal
.lo.-.?nf brotubl a lu lo' uoabaud'? abaem e. f*kj ilclanu
wcrc ralled In.hnl tke aoeoaa raaaaJaad aaaaaaaanu uniil
to-nlgkt, wlicn nlic dtad.
D.iMMii: in w.iir.u i.\ iiiii.n>i:irin\.
I'lin.Mtii.i'iii \, Kil) :i."), ? A KHiir ot aaON <il
aatiara *""? aaadad n.:< ajarafg aa Baraaaal.,ka>
iw.cii i inii and huiii, ii> iii? aaratlag af ? Ira i>ihk
kafara aapbghi Aaakaji'aataekjJ looaanala af laai
?ar raiaad, bage parlagaloara waabad fron iii" r..nl
of'llir llorac" iTllll.i f '"lioi.i. and ..I lor duna^'" wronxkt.
?lu. buratod lli" plux, it l.ponad wal lh? uaareat to Uie
Dolnt at wblrli an Inwndlary lli" a?i accldrntlj du>
f,,wi..i la-t iiiuiit. Tba Iom wiil amomit lo leraral
Ifcutwaad dotbira. ._
rtKSTIlUMXO IIIH HAl.K OF 1.AS1K
Titisinv, I'i-Ii. 5MJ.?(!hfUtCf)llot Hiiii.m'm tUU
riant(iiaii iiiimi.tioii taattalatggtaaaaaolrt Uadaad
latptoraaMMi (Mtaaaay fram milaglka laaM aklak tim
Itata daatraa ta parebaaa for ? pa?aaaant aillltarf an
tjlit lh"i **y thiil H" lii'id wa.H.id to t li"iu ulth thc
.in.iiMiiniilii-.ttli.it "U H"1 -irr.u clio'il.l li" oppiii'daa
Itld IMIl lll II'" IU*|i <>t K"il (llll
!>KAtll HI?M ttl<l\HI\tl I A tfliA < VM
MoUNt I'AitMM., I'l-iin., Kob. 28. Hlcliiirtl
Itran. wHl known in ....iiiinil aad Mllltar) i?,r;,,,i;i'J','.','|;
JTvadrarlima al Uuauuai tbl.ll?l *'"> ,l'"1 '""
boiiia latar. _
iMxri \< 11> rt;/i i vummi / vxsTt
MOnWlCII MANK i.i i II i IM IN I'RIROH.
a aAl. nr?r ?* a ni ? .um.' n"oM
MMBANOI Of iiik OffBBDI I
im raUMRAPM ?<? ma IBMaltl I
Nrw IUvin. Ivi. ".. I.. Iba Unllatl Ma ?"
DlatfUl atjaarl ao-dav Jaaaai M M.b, lhariaa
Wabb aad Wllllaai Raalh -i Norwwh, plen?ia?.
vulltj |a tbaabarfaof a?bat*lla? of tha futida 01
iim tfatahanta1 Natloaal iad Bhaiaohoi Natlona
iiai.ka in iiiat iitv. mbJ arara aaataaaad ??"?JJ
i..? tbaIHaaaPiaaaa. Tha "i"1 1 " "?"? '"
n.illy i..a|.allilo f..r lll.'lr H ..l.l<ll. <il 0O?dlU I ' '"'
tii. i.a.iaiuii. aaarij RI0O.OU0 artaandatartad
laat .iiii. n... ariaaaaw arara appallad at lb?
HI a> v 11 \ of lli... ailiiati.m. All ai? "?"?? "r "?"'"
ui.iil. M.o.l. bj lllly lUo Voaiaolil, an.'.V I".."'1
aaaa witi. taaratbtaad araa, arba aMapad m aa
aralaad lata thai.rl aaaaaaaaalad .-v bbitall aaa
ifra.of.il wif.. un.i l.ii Uttta aaa, Wabb la lortj Bta,
laollaad to ootpaleaoy, ralr, aaaooth abaTao,wlta
? aaartaf whlaa ??ataaha, aml M ? lui.daoiiio
btaaayad aaaa arha aaa a piapeaaaaalaaa?. "'?
waa tba laaat aaaatad ??f tba thraa, Raalh U aoly
tiiiriv i.ui.t, a ajraaafal, lall darh aaaa. arlth ..
houvy di'o..|.i,iii l.la.k i.ioiiala.lio. llowasaiioor
i.i.y,'i.iii thraagh bla a*?aaJa*iar, Baarj ?Oaaaad,
altaiaad tha auaaaaaadiai Bnaaotal poattiao arbloB
Lo laally dlahooorad Nattbat Wabb aet Roath
araa atioaaaoaiilad by l.ia arlfa aml ebUdraa.
Boath aat aaaaaily la bio ebahr, bla faea palofally
draara ia aa aflorl t<> asaiataia hioeampoaafa, H<'
?raa defaadad by ox-OuTaroei Walter. Bolawaa
Laaaa, ol Norwb l.. appaarod i<>. afoooh.
M.... li aad Wabb araaa aaotaaoad t<. Bva yaara al
w.tii-r li.-M aii-i Boatb to foar. Tbaaaatoa.I
tha two Hial aaaaad aora hapaaad aa tha ajeaaral
ooropl n .t for embaaxlnntant, Uieludiauj Rra eooaU,
; .,? Miitouoa ol Roatb aaa Impoaad ?u tua
(utirtb oouiit in tha luformatlou, wbiob acouaed
ll.lll i.t hl.illll.it V |HJI .11 V (?il ll.l" OOUBl I'"'
prnalt) aaa lu tlii diacri'tioB of tba coiirt ?,"'|k
ni-iit araa uiapendMl on tba otlwrc..i*- ?>'" "
tha mmIcbcm weri luipoaed afocch wt-Bt to bla wifa
aii.t l,.?v. Iii? littla tcllow'a boad Imog down. aiid
au . M.i ol tho ii.; na. -t i un waa boIIi oi?bI<
on lii-.. ..mut< nauoe. Mri Mo. ? b'a m. <? ?a> ilr nll>
palu Hliortly altorward Marabal llill oaiorte*! tl.o
tl,:,., wn% . i-.l Bien lot?i tba l' itnol Utornei ?
room, aml tbo.?'.s "f tboii frb uda ?? r."'.>. 'I,r
tha iaai lliixi ..tt l ? faahiiiuabla ?niianta.
\%Ii..ii ili.\ |.r. a.Mii..l lli- appraraocu ol anytliiiig
i,ut couvlrta. I in'v aara tahau ataiico to wailwrw
d0|,|, | ||nlr i;il..|,.-. a %N. I" ni.nl. ol llio .
I.-,,. iii. wi a. ir.i I-. < r.?.?!.? a a) ii i' .ll'V tb -i a II
roaiiltiu ilmr torrna l>- mu abortaiiinl. Itoall. waa
bald to I. .ro "M"'-..! toavll ililluann Ibaii lb<
,,:li, i.ii . i| in . routb aad tba oan
tho .In. ? toi i "i bla l.inU.
?
im itb/i r.vci ?/ 11 /1<* r* '?''" iw i wf/d.
I'iiii <i-i i iiii t. !?'?'?. 25. "I tl.< -v.
I ,,, igbl I - r? from i o *? II Ui aapplj tba pl ? ? al ""
I^....!.iiii A ftaa'a aaraat aallla, tw.ti.iiv abo
. aad laa abe n. I
, to afara. Tba i iu*.
druul ao ib i Ii i '? >? W I '" ' ? "'' ,,"u''"
i,.,m. i... ii n? ?orb allb tba a* ? ? eau i
baradl
,...i . ib ebecn I
?ii.iii *
t., .i., lii.
Illl- .1. M-ltlilll. ?Hlilll !??> W" W. !ll<>
:,, ,I|| ... IV I 'I' "I
I ,.,.i.a .. , . ?pfj .14. arlll i U> tblai Hy
... ruilm l L,
? i. "f i.M\ie?
a
n , n.i v i i.i i v, i,,. i/v, pijryi
| ?
i .n...< llin|.:lllr ?.?.fl?'H llil?
,
' I
' I
?
M I ? | .
|t., r'r-l | .I* ,,",,"
i
'? I
....
.
'? '
?, t.nn I k I I . M" |l MI " ' ' ll '
I , , ,, , v ,. I.i. ' ? K .-i.i.in.... |.
?,,. i,. in i... iipara, Mmm? ?'.n I Ml?bt, aaa
.,, , ., ... Ifll . I ?" ' ??? MI '? I I
,,,, , |,, .,,,, ,| 11,r ill |...i . . - I.. U .I ..... I I
? ,i ..hi muui |.< i.i.in aara baavbad dwaa aad
badly butl B/Hllam I'atlai .... n krtad ama?.a?d ?'"
..ii,,.i i.i..i laabaad allb btaalab, lajurlu
auwiiolitbatbawlllprotoabli dla. BaaJ aad ll< i"'"
??.., ,.Mlowml iI.i.muIi ii.. iiroal bj a ar?i arowd
?f. w-bo ibrcataoad lu Hwb Iba ofltow, bai ba laf
bU iirlaouer In a Itouor atora, aad aaeajMd. It la Mair .
tbai tb? ortlrei m ol- ?? roUtaba. aad tlmt Pattcrsoa ?^a
??i. uf iba iii un... ?" al U"' ..."-niiK.
.-^
A l.AW IVitOAVUDBTA FAIMOFBAMriiJIOEi
PoTTSTOanii I'iiiii., l'?b. 2.*i (>/wiiil].-A
uw miii uiowhiKoiiiof i4 aatf <.f baayl taaaa baajaal
baaalaaUtatodbara. CaatWa MUlar.af Back, Uaealar
OouBty. purobaaad a aaira* aii..?? larblacblblaad left
tl,. ,? m iba atora to ba aaitod far. Hy aaUlaka ii..' abaaa
vi ii Kiv.ii ton youiiK aaaaaaa bytba aaaaa aaaaa Bba
toi.k tba parhaga baaaa, aad ladtag laal llaaataiaada
mu uf IniV ali.^a nlir baoatua imllK>iaiit aml Ibrew IMB
uio tha atoTo" lAUraiialr Mlller damandad tb? prtca
ihr -In..? wiii. ii Mi?a miii. rrafuac.pay. i Im JuaUoa
h.imU.i i. a. iii.Mi.nt. bai Mlaa m.ii. . .i.. Iluad. I ba i aaa
vwii im* ii.' lakaa lala aaaru
?
WBOMOMMPMATIX9 -ir.i BAWOIW0.
Rai ii..ii, F.l>. 88 [8peetal).?ln Pitt Cotuity
to Aaaaa*, Iwa aigiaia urtto| Loaaaad Maaaa BarraCI
qaarraUatl Laa* aauad aa aaa aad aaUl Barrett'i btad
?,,in. i^.iik laa, bai * larga rawaN aaarad bj Iba Mala
preearad blaarraal ... Baw-HaaoTar. Ba *?? tobaa
baak to Pltt Couaty, foaad gallty of mordai aad aaa
t,i? ,,i I.. ii<- h.iiiL'..i..M Mooday. Puiij :... I!"*01"
Miaaiiiblr I in .ii.-.iiMil" on Muii'lay, loir llfilia ?f tbeio
buiua c.ilorad, to wliaaaa Iba baaglog. Maaj "f tba
u. ?."??? aboulail, orlad aml prayad.
i ? -
rni.m <>r im Aim.oMiACK HM's.
Amiaw, I'Vb. 85 {Spuinh. -siiii,. BjiglneeT
?wretlafotaaadtba Aaaaaablj bytottoa tbal Vaaaiaaeb
ciiiv in. tba aaaatlaaaadaal ..f Iba A.iir.nni.i< k aam f, la
blamiini.ii ir|.iiii, bad aaaaa aaraala atatoaaaala, " !>"?
pogalwatbaaeaataei aad koihI faitb" ..f Mr. Baaa**a
,:,, laratlon tbal n.<" laaaa ?.r Um Adiroadaah raajon
woulil be of no ii?a In Idanllfrlof Iba Hlata laada, aar.
Hwr?i aak.-il f<n an luvoaifgatioa af tba imib ,.f bla
aian?iii.-ii. aml ib?l ol Mr. OolvlB. Tha Aaaaaibly aatbor
i.i.i tiio bpaabar i? apaatataa wtaaUaMttaa aaaaaaia
? ?
Itl S OTMH Iiy A WAQON AM> Klt.l.h:i>
CAMOBMi Fi'li. 8ff (flftoUt) JaBUWI H'll, ?f
Bfortb Mniii.a mu, Oleaaaaiai Oaaatyi w.ia kin?'t i:."1
nlKlit. Ih' w.ia nmli-avorliiK to at.M.r a Mrairoa bearlly
i,,.i.ir,i witii laaabai dawa n iiin. bad aabltabail bla bai aa
aml wm eaMlai tba jrafoa i.y baaa. nia laat aaoabi l{j
u iii.iiu tbal aaa draaajBg abiag tba i*raund, wiii."
thraa bltn down. ii.nb ?iir?ia oa oaa alda ur ' "
wai;.in paaaadorof blai, iBlarioi lihu ao lui.liy Ibatbe
.llfil Hi.oii aflrrwanl. II" Icmra a v?lf.' aml foiu ilillill.'".
/v m.ilAiytn OMMBMAl BMAMT.
Si. 1'ai I.. I'.b- 85, Tlii' HoaVM of IN'pn'?i'ii
tatltaa, n.ia ajpatalnf. by i aaaataMBa riaiiiK rata, aa.I
u |..iiii toaalatton n^klna- OaHftraa Ui pla.^e (Icimral ilrant
un lli.. ii-lli.-.l H"l
llAlililalii-li.i, l'i .... . rab, Bf, ilovcriior I'lilllanii baa
anprotad tba aoBeurraat rnauiiiti.ni luairm Una Ui"
Ki'iiuaylrBOlarienatora aml n-i|ii.'?ili.K n* "'"l"''***LV*
tiriai,, \.,t?. f... ib.> i.iii fiaiinic uaoaral Orabt aa Iba
i. Ih. I llat.
KKTVHSIMI Ah-VKIt I V ll.DVKMI \f
NiuIIavk.s, Pbb, 88 (MBaafaf). BttrprlM
a)aj aaaaad b>da| bj tbHatari ..f r>adarial k iirowat,
aboatapadlwaBty-alt ymra aaa wi*b '? dlarapiitabla
woiuan. Ilofognil bla wtfn nmrrlrd lo Mr. H. IiburI,
witn a famtlf ?f ala foou| Irbiagela around bar.
DI8APP0INTED BENATORS,
CAIIIM T Mi'.i.iviiMN | Dt8PL8A8l rain
rMatdMM*, OUQtfa in POfMMaalON mii. iama.ii
881 I IIMKI II < ASII MI'. UAMHI881
im iciiniiui 11 in mi rativai 1
tYaJHINUTOBi IVIi, BO, l'ln> iltMrtppnlitt
?al, Irtiialtaa aad awgaal of taa baaataftal nag ka
roinoiuii) in.|,|iii,ni iio?in. niii.i. him faabaai
ai buM Ikal < I. raland i?.iplotaly iindaf Uta aaktfal >.f
ii." ataaay arawdi an.i tbal iii? lalaanaa whtafetka
Balaaiandai p rtaaaaala moi < af taa Baaw ralli p ? >' %
?. . 111. I al 011.. II,?? I,, |, ,1,. ,ip?n llllii I, 11 Ibllg of lll"
paai i.ain ir*i m laaitog fa* a plaaa la taa dablM l, whl 1
Il I" la) .1 II, 1. .1 M l? h"| lioynlid dl?|,.ll", W.l? lllld"
agalaal Um Ii adt i.??? aad li laa faai of 11.. ii tai aaal pra
laat, Maanlag, toa, waa a aard aana bi awatlaw,kal
11.. i ?(...- praparfg la .n,ii<" Hm baal af N n B
noi i?i,. aai 1 ilaaatba aptwHttmaal "f Irvaab Jaaaa waa
Ibraalaaad, .a 1., 1.1 iii,- 1.it... waa 10?i,, to??
ii.uiii in Mpraaai itagaai 1 ?? Prank JaaaaI wtut mii ?
Waotaaal AaMa Ikal baakaaala taa bakB af Irlab
kjgaaoj altb Ola valaad 1 P/aoat wBI >?? iraw aaal li
11.1* i,.ii.-,v af potlUaaJ "v.uit-1 " rata rakarti kal
fainti) ii," faaaagof auuiy af Hm Daaaaataiw itataaaaaa
ii.i". T01 ip tba nkola aarlaa af natnaaa aoaaailttad bj
Mr. ri, iral -tuti in ,1. ii in." of tiic wlaaaa af taa "i-iiik"
Hmwi.iufiUmaiino..aaaaal lo daytbal Jadga Bndl*
aotti af kfaaaaoknactta. kai kaaa aaafdad aponto wpn
-.ni n. n laiiiiand in taaCablaat. Tbla. aiadatbaCoa
iicdi, nt in, n farlooa N ky afeoald Maaaacbnai tta, tkay
aagi ka gtvaa tbla dUttaatloo wbaa it dbl aaf aaatrtbuta
.1 I'.'i.ratla *"i" to twaU tii" alotitoral oohtnui for
< .i.'i.ui.i 1 wiiy aboald <'oii.lUoiiij vktak did, ii"
II". Iirl. il
A Uagrtintlad rtataaoaa fr. tba KutuMg llata
ii, 1 ii.ii. rathar taatily, of a Maaaaohnaetla Darooerat
wiiowaaMudiaottand wkatraeord bad i" aa a party
m:iu 1 Mi- inif auapoctad klm to ba a "Mugwuntp" In
,11 ni .. .11..1 '.-. . tciircol] latlaAad aitk ti." aaanranea
in it .ii'.i.',, 1 1.:t ua- a dyad-tn-tbi arool Danocrat,
11 in.in ti..,t n.,.1 '.??? n -<?!", t.-.i by ii." party '?> ma fot
u,,v, rin.r becauM iii ?.nlnatloa promlaod t.iita taa
gjflarenl r 1, tlona ,,f ika Maaaacbuaatta IMmorraey,
w lu!" .1.1.1." 1.11 ii- ..tr-. ii .im" 1- ni'ii graater pr.l
11, in .? in tl." btlk ol iii. Cnbinel n kern ? llki II to n p
r.? ni ' ? 1 , i 1 , Mi ( 1 v. 1 mtt'a ' "a." il. ii.,. ? of
, \ fjorernor Uaatoa aad Joha (jnlaoj td
nicTiiioii, d Mr. Mi ip*rl m 1 lu Iba > imii
lugtradei ? iij of
? ry, 1...A. .1.1.. idi.ii', ihoiia-btful 10 >u ,wblbi Iba
kandaoaw >??? niti'iiaii"" of Mr MlUball, ohoaa moo?y
al loltiifloi n wouid ii iv. I.. .11, on ildai 1 n
P
,!,i noi atl
Dfith i< nii.ni.'ii tlilal th ,1 1 1 ? '
iii< .1. ,i|...n 11. altbougb ii.?? abaaaai ara tbaotbat
way Jaataow. Attb. tama tlm* tho ehanraa of t'on ?
.II*
euaai d arllb : ingnbl Inti raal llalaan in of ablll
, ihlm t lufbtolng iIom.
.. , 1 |in uioti "i.i- h I'ort
? i ilic
1:,,. p ,. 1,! impn laloii la tbal ii" alll
,, Mi ? ? ? 1 lf "''t; '"'
.,, .1, Hti wn ba ka ii di llgbl
hr thi I',''1" 1 ? ?? ' ?...??:?,
I b< n 1-. f"i lii'l I !
1 , -
i,i?' ? ni. n"t iii.. ".-ni Impr.
llir nppoltitni
\ || ' ,'. If . 'I" riTJ lo ad
' I
|i ? . 1 loim
'""ii '?? I"1 : ? '" V1
. r lli. ?l -
,, ..i.a-u.d.
' | '
II ?? I ? ? ' ', '"
'
I
II
?
...ll.nl.ol.lotl
?
j ,,r Mr. I
1 ? 1 1
I ? iliilj nlif ..r 11."
I
I
?
?
.. ,
I I
II ? ?
I
? " ? ,,
I
, , ? Il
? "' '
... ?""
II" . , ..
.
-
1 grtlM
i'M?i _
M,i , 1 1 \i 1 vsn 111 'i vv 1 im M vsii.N M IBHI 1
Ai in-.i. I ?!' '-'?' |S """ l I' '" BtWoljtbti
prtaldi atal BlCbtifi land kad aa i?ia ?1i.1 '" ?'?'>
Manloa Marbla waa wltb blw all day. Tba twa gaarla.
,,1,-u u la kalMvad wn kaaj ?poa ika btaagural ad
. Tba i-rtf.i.iciit "i.-.t aatd al n p "'? '''?'' notK'f"?
?f ,'ul.llo luter. itbaduken plaoodurlng tba day Hu
i, 11, iiioinp-oi, arrlrad froiu BjW Yort to-nigbt,bul
did not?!?" Mr. Clarrlaud. n 1- nao tboiialii tbal Hi?>
Praibiaat-alMt aitl atart t.. Waaklugtoa aa Mouday.
-? ??
BUM08 ANI? Q088IF IN' flEW-VOBJL
M \V...S.,l.AM.'-, KIl'llKSK.NIAIlVi:-MII. NMtllMiVs
UUATIONV. Wllll MH. Cl I VI I.ASI".
lu. Ocorgc L Mili?T. <'?? uiiialui fUKjrtraBl for
rwafaalarTliairal ai>i>*ui".i bj RawYort yattataay.
1 niiik Jaaaa aapartad f.-r Naw-Haaipaaln aaild raaaora
froin Ali.imy ibat wiliiam BadlaoU woald rapraaani
.Nc.i Bngtaad la Um Oabtaat faallk M. Waed hiiu
ttngera. Ouagteaaaian aliaf \v. b SaaU Martad foi
Waaklagtoatotakoakaad in allfai laglala|.? w*. B
Hn.itii,..f PUtUbarg, an.i Joim i>. Kiin.ii ?<?'" "' Iba
,ity wataafag all taat waa gofag oa. Tbera in eonaUlar
?tdogaaatpaaoat akoul tkoOaMuat, kat laa alata attU
,,,1,1.11111 lli" ol'l naiiic.1. Willlam la.dl.'ottN vl?it to
Aibaay aaa lakaa in aaaaa aaartata aa aa talteaUoii
ti.at Maaaaabaaatta woald gat taa gaarataryablp af tba
s,u iiiitra.i af n. .? Kaapablra. Im otaer aaleulatloni
ti?, aaaaaa ..f kaik Joaaaaad Badtootl ii?nro oa tba Ual
?,,.i Um waat la raatttatad lo oaa Oablnot
ptaaa, Manion Marbla baa ratarnad ftaaa a
rlalt i<? aibaay. abara bo aoagbtto ii..|.i"? BrJ " ???
Uuulwltb in. troa-trada rMw* n U Mtd Uw II ;
.....iiKoiai addreaa wlll ual taka ?n>"'? k'" ''". "\' .
way 011 ...nif. bul h" 1k. . llka tbaCbicago i'1-^' "?,,".:
ri.i.iund 1- mpeoud to tevor tba wMpaaaloa af Mifoi
, uioaaa. "Il ll.nlKll lio U U lilini'talllnl. . .?,,
tolinal W. K. Vilaa U now reportod aa wrtaln to rep.
reMiittaa o/eat. Prlaada baw Nirll ?"?; ??. ' ."'*
wVek?aKu. wkaaha rUllod lloany tbat ba^ibouldgo
m.oii." w'ar Uapartmeiit. Hi" l-oal ?""'" l,',"1', 1
roiiialua a inyiitarloua rold, iiiilo-" '?",",'"t ,,^.';' ',
toii.-oii." oaniaaof ,.n..i? .,..? i-i""" x "".''.''
i,.i.k.(ii..n.iiifi placMare ihtftad ?"""?. * "? ' ':
Wktiiwy'a friaaaa ara naklag a k''1*1'',/?, o.'t.,
blmiNifofblaoourM lu ..r,,.,.," to Iba 1 ah . t l.
itory in tbal ba aeni U> Br. <? i<'^}?"
.hoitly afici alosttOB and ?uld In mil.1tan.1i. Mi.
(i,T.i.ind. l aaat loaa.rwttk yoo n/w?l<>lu?
coruiKialtlonofyourlJa.ol.lf y.i'\u" ?'""'V, f '
rou all iii" naaUtanoa and lufonuatiou I <?,"'? "" ,' " ' '
iiuioi.. wiii. t. 11, n.at aii tkla Ulb abou VoaUlBtba
?,.?,,,..|,"i- iball. on.it ai notblna wiUi >"":.' '" ,'
jou baveany queaUou abonl myaaU rou ?ui 1 ot iei ?
t??wii ordlaouaa Itwltfa ma. lo 1.'?" ; ;
1..froa to aaalal yoo." Hbortiy aftoroard Mr. ? n v
i?.?,i rio.n.ioUn LRtowarl tbat B^aatag wm kauig
??...iiou.-d for 11." rraaaur) and b? lu.inrdi'" > "' \
,,,,,,1 M.mn.i.K'i appolutuiant. Ile ?? V mT ti 1.7* J
tlir llll-Tlor |."|,ii.llii"nl. Inil kli-w IU al M i \ ' ? "
r.?r,i?, ,,i?, ti,- rreaaurj In tblaBtata anddrcltnad
i,,,,i badk! . ni" Praaaury Dai?artnionl. whtob waa
a ,.,?...,! oii.i.d toblio ii" Iwaad BtokBtantoallaa.
tl?n ou lli" ki,.iiiid Ikal Im *ai not fttinlllar aaougi vMtn
Illiiilicii to undi rtillr II.
CwJUMSAltn 1 A?\ ILTIM$-B1 tElMOMAPMi
AituAMiNiMi FeiuuRKR*.
CiHOAOO, Nb. 25. li." gralatluary Maadnatloa of
rbarlri K tlllmoro, J. J. BUlUvan and ,"";""" Lf.;
mid ..ii.". - wn.. worr 00m ">""''"' tba \]rS ?[':'*' '
";,Mi?,f.tba tiiiltad BUtaa Commlaaioiai al n.
^y-,(,NVMTIN..AM.N.KmM,.^.j,UiIN...
vv./'o/Noifoib-?;fioiffi??' "?,; ?i?W???.??
atoaali aaaa aoavtatad al bnaaa>biaaMM aad aarryttf
i miii lal.-.l weupini* in.I niiiI in litll fm ali iiiulitba.
fiuaur VAVBM tVM MUMDMM,
?atOOtlMO A BOVfOI hNi?\VIIAI.I,INU HIM.
ITTBMim tO hYBOB ABOA1 OABtalM 010 i?*i?
III I DM1 ANVHVI |i.
(?.Hialiliialiloalli wua iuna...| al I'i.'i No. I rtOfttl
Rlrar, iraatafdaj ufii.tmiuo, by .. mbjnJm BdjMfl w?a
aaiii tu I... un ai t al Nfaaga lor trlital oiaibjB
liiiialliiial N.i, ft, 11.VH...I gj RM Manliallaii I'riUia*
.i.iiiiiiiiHi Oowaaa/i had baai lyioa tt "u> bbN Bm
aovi-rul tlu.V* atul Ita i>n|iniln, Jiihti \V. Kubiltfbl,
IiiiiI lioi'ii iiiiiiiishI by boya wliu Ihraw rmul aml
i'IiiiiiIi i.if In- ui llm ln.iil. lliarvldo.il yi'aatli.uaml
bia un. inpii in totaltata aaly aajaoajnajai Um BBfi
I.. i niiMiu,. ili.-ii |..iiii..iiilag wiirfaro, t'liny bajja
liaiili'd tha 1'aiilani tttid bla boal wllh inowbilla
iiu.at of tho foraoo.aml tha Mbarayg m Um Bkf
laughad ai Rubright'a raMattaaaeM to LYtghtai Um
laiU uwiiy. Anloiia UM woikimu waa PBtfMh
Dagan, aga niaataaa, arho drora i aaaaa aaMaahadta
a ooaUboiattog darriah ."? tha aaar, Dagaa kflUM
ii.ii ,it iiii.mi to ?ot bla dlonar, Md roturin-.i ajhavl
l o'clock. Ba aaa bltebiog bai baraa latha aaaiiah
abaa Captain Rabrtgbl agpiarad aa Um aVah
of tho eaaalboat anlh a piatni
in bia haini. A ?aaabac of 1aaa>
?barraaaa woro on tho pior, aotfaraa/ay from
Dogaa, Bomaaeraao atadiataaaa ilnow am.ow
ball eloaa t? tln> eaptaia'a baad Tha olhar paraaaa
anthaatarwataaatoaiahad arbaa Rabrighl ratoad
lli.. pbltol aml Biad Thj boJIol Ntrm'k yonriK
Dagaa in tli<" lafl tonapla aad aatarad bin brain. Ilc
fell baoh oa tha pleraod diod laa taw aaoaaaota
As mioii nx tha aaa . on tha piof raallsad ahal bad
bappened tbair iodignatioa aajalaal Rabrighl wa?
Bobouodod. Crioaol " lyooh bim," arara attarad,
mi.t iiii.ii' ili-m ooa rope aaa piaeaiad far
ihai purpoaa. Knbrighl aeemod to ba ataa.l by
tho reaiilt of hla ahnl and tbo flarce oondocl ol Iba
, rowd. h I- nol itnlik. 'v tbal be aoold bava baon
kilio.l hudtiol Polfroinan Moanoy, of tho Tweiity
....'"iii |*ii'< inri.:.;.,??.'i.-d at tha) Bwniont. Moa
n .v rappoil for a- -i tance ond Biraated Robrtghl.
Wlnn otbcr polloa. arrirod tha priaoner waa
t:ik. :i to tha Cbnr. b Btiool Polioa Btatb .
roll ,...| by tba angry erowd. I mb
,,c tl:.- murdei ??! routh aaa earrtod
lo " Cnatlo (ini-iiii iinii . atterward takeu
i.i tho |i..li. >? atal. I hore H araa elalot ht by hla
riitli. r. Jolui Diigaa, ol N... 00 Charltoa-at Pbl
ii, K araa iii" nldaal ol four obildnm. Ha nu a
*t< ady, ti.ai.I working Iad, i ui b< Ip?mI bla pai
i.i mtpp iri Ibo i ifii v. Aniong tba ?b .reraon the
wntor fraiit ho bad inauy friouda. Ihoy w|d tbal
Ii.- ?aa nol Ib aay wai roaiiooalbla tof Ibaaonoy
,-iin-.. i.i |i,r .? ipiaui. Uubi-itrh. i. bolow tbjl b? '
airn height, ? Itli .. ol ?< orop . 'I mnatuoho, graj
,.\,,. niidafiioK oxproaalroof urdinarylutolliBooco.
tvhllo u.viiitt lih toatlmony m tl." lonioa na
al.k llkc o loaf. A boatroao, aho laa.
I , i -,.i iiin, Kiul tii.it ba captain
\mi, ui , l vrith palay, The priaoin i
,.,i in ,i. f.-,,.,. of hla irl tha) bi hnd aonied youog
liii'.ni i.i doaial Ihrowinaanowballa at blBi. bui
ii haddouonog.I. Ho then went dowo Into hia
,'Hhin, got hla n'volvor n .-l ataol tha boy ii. thb
i,,-,,|. ||.. .Ii.l nol appeai to fwil tha a 'l|hl "1 hla
, nnio. \|i. in. i Hinltti, ol Ho, 24 Morrla it., Ibe
, hlof witnoaa, atatmi inal Ii" a?v? K.ilir.i/lii
iiul nf thocabln wlth tli- reyolrar ond aftei taking
ii.iiii.-1-iii' .um Hraal DtiKon. Jamas H. Irwln. goti
. mi i.-'|'i.i-:,t of tho roiipnnj by wlm-li Buoright
wiis . -i.ipl,n."l. i.-ii!i.-l ii tl..' prlaonora bohalf.
II,- aald thal tho iiian had alw*va bori
jtion. Kubrlglil aaa beln fot trlal andar
_mm
mi:. i //1 /?/ in/) irniTtsa i lettbb.
Al iufi ??!-... MI MI i ' - ? i ? ?? I IM BAVOB 01
,,,.- || ..i ? gaioM of "ii vi ii colMAQM.
mr nt i i?AMI ii ravi titun'ia.l
w "HiMii.iv, Pob, 38. -Mr. Clotalanl baa
. lettef lo 0 .i W i'"' r, In arb I
,,,, | ,,i, bla rlaa i ?.. Iba lllraf .|o.aii m. Tha
m liigjh ? ?? ' ?'".I '"'" ""''"IM
nagi a ..i ? I to U< uaial W arHal
??' tt..- \l \ IIKli * .
.bottytagh ?
ll.' Ii .'i ".?
. .. ,. Ui ? |
| to II ' ' "' "'"
. ii) iiim lu. .? h ? llh ' Iim
i |,| tiimiM Ui ' h I iii i titi inlrtt
p In ii,.. i.M.'i .MI.
... ? ll
M ? 'llllll
I nl! ? ? H
?i. i |
|i.||.?
.? ?> I ' ' I ' ?'
I , ... || I
fUM Y4P4lif*M* WMfUn
, 11 v n im: . i n un. ..in.? mi n ?'>
, , , ,. i,. 11 . lu Mli.i; *N il'lulMMIM.
im it 11 .mr i i.i i.i.. raiaUlaVI
Pmi i.iiii. ?-?"?. -Tha |.iii|.<>oiil pilgHmage
?f iii, iinii.,1* laglalalura lo WaabloglOB toaitaad tba
la.ii. i.i.iiiuii bJuadaralood toba aC B'ord aaaraaetved
i,> i, ii.iiu peBiooraUallprlBgleWla4ay, Iroai Alhaay,
iinii ibaoffloa laabara aba aaa altaaaptod to Waii i lava
Uutd n.i'.i ii.iw aohopeol laaaaia. Alraady Ibera la a
praaaura fraai tba pewera tbal ara to aa ta Waablagtea,
wiii.ii li azpaatad i? ba MI la tii<- Baaalarabip atraggla,
Tba Macrtaea paapla ta| tbal n..'> ?iiPiu.t ibrnk of
aiiiiii.i.inii.K tbrir niiiii ni.tii ii.'iit leaat baa bad tba faU
tuimocraiin vute. Tba BrowB aaaa ara baaaiag ui>? baM
fnii.t.iiiii iiur, iir. HtaptoloaatbatBrowa laaaly aaaaaa
f.n Mwaa r.ai oandldata. Qaaaral Btaafc M agata nuu
tlon.d aa a iliirk baraa, but aeoina to liavo #no ono
paahlaghha. MJaabHAllaB ia araaad aaaa aaaaa, aad
wiii |ir..iiaiily inlioiit niii.'h uf Mofrlaaa'a BoaUaara
itraagtb. Morrleoa aovld prafarbba aa aay aaa ataa ta
Harruaa.
The qiu'sllon aa to wli.ther (luvcriior OgbMby aaa Bg>
pototaUaltodBtatoa aaaatar fartba ttato al DBaaia,
looaaetba togUbUare fatta to ataot aaa, aaa eaaaal a
gfaataaalaf eaauaeefc i:...<?ry a. ttana,araeaaakad
iiimiit tb.< bajal arapoalltoa tanlay, a.u.t i
^TbaBtatael [Ulaota uialaarly aattttad to taa Ualtad
Ptatr Beaatora. II Mareb i arrtaaa aad tba Ifftottara
r. . PoalMtVaooceaaor to Mr. Logaa.I tbJak tbal tba
?,.,..,...? baa iba priylhwo aad tba hgbl
.? ?.t a Haaator t-> mi tba raoaaoy. rbara ta
uodoubttbalbawould appolat Uwtwral Lpaaa, aad I
iiu\ e n.i iluniit tbal tho Haaate aooJd adnnt blnt. Logau
.,,,,..iiK'ti-d bliaaalf. liiitbdurliixand atnco ll.r I'ain
iNtitfB.... aacb a uiaaaar aa tu mak? lum a atroiiifi-r man
bTtbeEiiattbanavarbalora. I tbink II tba doraraei
III tu miiki' aucli an appotntOUUl It wmild attr tba .??*.'?
lalatnre up aad thay aroaW atoal a Jaaator la ahorl
ui.in \\i- nntat iiftv* twoaaoatoraoa Marob 0, aai ir
tba LaatalataredoeBB'l ael tba.Ctovaraor aboaM.
W <? (iuiiiiy declarad tbal laa ualtad Buiaa
gaoala baS dleldad <??ulv ,U'?n ^oabaT^a
nnra uf Matra .'un d l??t 'III ll.'.'"" "'
tomt iiuiiy ablta tba Btata l..<aia totaraa
J- r? ii. m.aluii " imrtagtha |.?-r....l of reoonatrootlon.
.:': i -*si^ ;.mi s.iu.im',,. BUW; aara b.u pariially
i.i i? l,,< L'nlied -i.it. ai sni.it.., vai'iiiii'lrauc
^rTnTaudttattata Irgtolataraa falllBg toatoct, Tbe
. , ?, ofa.i.-ii Htatea inpolatod pawaBa totlUtba
vaeaaatoaoad hS Banata ol Iba Un ted.Btatoa rafaaad t?
Idmlt v.iii Bpiwlutaea t<? laata lo tbal inaly Ha
,{,!?!,i.ii tii- poaai or tba OoTaraar to aaaatattaia
"?'Tl.Vl.iiii.wratlo Irun workcra of tho aBf bavohol.la
larcVmretlnaatwhlch thoj protaatod agafBal tboaloo.
Uonof Morrlaoo. owlna lo bla tne-lrada bloaa. aml < -
Li i.i.'.t a commtttoo to walt ui>uu tlo'ir two repreaanto
u!,!: 1,1.1,. s,,?|, kNI.,1 ....'.... nt aakt!i.mtu,,.?tl....?
tu pppaaa Matftaaa.
-?
TMLMBtAfHJOMOTMS,
riItkaS^.^bto^
?,? ,., tt ? ii. ib.-ii ii. ;,.,?,? ba ona aAotloa tba
Nuble < ouuty. ib. . m.? ? H . m .oddeoly aad dle
klitiii'yauta plni'. 'lir """""'? ,!??/ \i> irli all of ibo
li, a f. u. Iiiiuia :if||.f lllti'liaoalltTi'lllllf. .^Oliril UI. Ol un
S,!.?h!'.*.. ...,.TOnablpbaTa partafiad,aal tha malu.ly
?e.'ina tu i.<> ipraaoiag.
iMTtlltN iir A MHHino TRKABUBBR
niirrawA FaiiaWIbh iyu. 20. proderlck Beaker,
.,,.,V, ,.. ,.f i I*.wu Louuty, repoHail u luawipgr. ?jb
i. ' .' w l.T? ?"'??'?'.Mhn.fiirl.tl.ltyl.iat.ilMb
onblatttAaraJ llaaaia ba vUltod Miunaa-.a Bai
wua miuwliiiiiiid. .
iiii ? ui. "i maiiv i i,i:nii|.:it.
imui ,w VI .1. ? ? M a. Muri \. Blatcbcr. nho
oiliUrWO W flt?bi?al KaUoy, bor aarrual.
ihlNOMiKIl IM TIIK IIOUHM
llli; IlKMorUATB I'NOVOKM AIIAl'K.
ranauNAiitira mvimi im iitvati ypg MAitmiN mi.h
Mtt. fJlaTfltABB'l NAMK nilHt'illll IN,
WakIIIN'Hdn. I'VIi, Mi -Tlio MfyfJM l? ilajf
roualdeied lli,< mi.. and llarlioi i.in, i.|...ii
iii" n.i'd i.-i.H.ia of ol.lnii ii... ajgfbfgg
.jii,,.linii waa oueratlnx, (In uioiloii uf Mr (kit, af
N"w Yurk, iiy hh iiilino.i* noiiaont au ., >.,. ni.,,*.,*
,?,,?ii,i,.|,i",i iii,i"4.iiiK fi.im a.i.iHi.i ui ati'.o.ii um au
|...i|.il,ill,iii lo.airi ..ni lli,, |>ioil4loii. of tlio l.tfUUtlaa
f.o ii., |,iiii,,"iioi, of Nnw v.iiN Ifarbor
II.? 11,111." (.ni, nixlixl lo v.ilo oli tlio i% IL II lni?i|U i?
nnili'.l fi.n.i lli" roi.ii.illl,.,, of tlm Wllolo, I'wu lioura
wuiiii<iiii>iiiuad In vollng npoii tba aumiidiu?ilta a.p*.
..iiiiy, .i a (|.iaaiiuu of uo .(iiiirmii w,i? iuU" 1 iii uaarly
aVnl'y llmlftlli'r, ll.i r?.IUIHu atltdloll* Voln ti> IrlliM. lll
iiii'ii i ai., ti.ii .iiii.oi i.ii"ni? w i" adoidi'ii wiili.i.ii a yaa
andiniy vni"i.niiiUm 4iii"ii.t"iiaii aaan?? im>i NMMag
ii.it BMotaaaaa aggHjapttallag aa) taa bagwaraaMakaf n?e
Mlaalaalppl Itlvor fioiii tbi< Imad of tlm I'.iataa to iba
i.iontli of tlio olilo Ittv.ir, .a l reoomiii nidtnf
tlm I'n'.il.li'nt to ippajfai flgMg II- Ka.li aa ad*
viaory etii(limi>r of ih<- Mladaitppl Itlvor Coiii.iila*lon.
TkMwaaatrtoaaaaagtafatMaMtaaa g| um p/kata witti
tiic Baaaal of iiir Ooauatttaa oa Btraai an.i Bteiban '?
oi.lir lo facllttatu tke coiiAiilomtloii of tlm iiiil;tbo la
tciition kafaato rataaaaaa Bm akaaaa i> Bti Bmmb, it
bavtag kaaa agraad kp Um Brra?aad Ifarkiw committ^a
to trlko froni tlm l.ill tlm p ira.-ra;i'H for lli" mniolnt
tiicntof aa ajdrlaaiTamlaaar. >ir. wniu, of Kaaiaofep,
aakad unanliuoii* oouacnt tli it mtoui l Hm aiuondinxnt of
tho (.'oiiiiiiiU"" af Um ffaafa ka aajaatad. ami ttm mis
?? i?ii>m liu.'i-.1 m-n b" agala plaaal i? Um biii UmI paa>
tnniofit lafarrtag to Cagaafa hadi aaoanfl ?c eiuui
aaaad.
Mr. iriHcoek,of Baw-Yerkaajaatag, an.i tha yaaeaad
najiwi'i-cciiic'l,aniid iiiniii coufiulon. no >n iii" aaaaim
iniiit of tba Coauulttaa. Wkantka roU eall waa eaaa*
platad, tli" ani.ii liin-ni t,< atrtko oot Ika etaoaa w M i ir
r,. d by a mi.iii ni Ooritr, bul II waa atata i in prlvata eea>
viTutioii tiiat ,i iiiiiion arould I,. ma l" to r, ooiotail tlio
inii witli Inatruettona to tba C'omniti.n Klrrra i "l
Harbori to roporl It back with th,- Bada'a siauae ?trl, k.-u
o'.n and tbla eaoaad ?everal momberi lo ebangn timir
?. ov? iioni tli" iilllrinatuii tn lli" imgatlr* | and tlm voto
araa dwlarad to ba: '?'<?.i.i;i7; aaya IW. Tlita rriiota
tbe a.n iidm Mit of tba L'ounulttoe of ih" P/bota aad ro
iton>a "ii" Vtlaei?atppl Rlvar propoeitton to tba idil.
Mr. Hiint, >>f l.oi.?i,uia, i..o\, ,i to reooneider tba vota
and inovial to lay tlial Uiotloii on lli" tanl". Tlili ?va*
.1 :, . ,| lo.
Mr. Wtlha taaa aakad tiiat tba Eadi prop>ialtloa i>?
itrlckenout,bnl Mr. Wblta0I.1..1..1. Tl.laiuaauoi
iii" inii ih.a i.Hoitid t>, tiiii>.iii"inu- Inotioa, aud ?araral
motlona lo adjotim ?,'!.? madoand tevarall) i ,"t"?i down.
1. .1. .1 ii.oii.ii -.\.\. 11, ,i,t" rorar.awl noqaonaa
barlua rotad, a call ol Um Honaa waa ordared.
rba w 11 ni -ai -Ariin iiiniiia li, cn dl-, ..u !.. I in pjaaag
of ui.-1 ni 11..,, ,. 1 -. tbe Houm btpaad Into a aotaataao
?latoaafar aa bualnrai waa ronr?ruo<l. Tho ki.'.'c^s
1 u v 1 -???? Ini >d i.i im in i.". < .mi Mi.. provrvdinxa
under tlm (all were noi ? v< n uiorkcd l.v tli" lnli.rlty
?1 in, li n?n 1II1 .I... .1, i": ?/.-. il. 1 in-, ? 011H.1H" t iidfl
half pnat U wnrn Mr. Wblta. of k.tit.1,1.1. ?rciirad tlni
11,,... ,,., .11.0 . oi,m> 1, .1 mii a ih" "ni, of tiic Honaa,
IIU 1." ,",,??? waa ii." kIkii.iI to. urtoa ol ?? i.oh.i.t '."
?? i,.-.,\" to prlnt! ' Voi": " rto? and , ? ?d
on, wliiln Mr. Waarar of Ncl.ra.ka, lu 11?- * ?.il?o
,,1 .11 irltan , ii-,11.. Iiiqiilrr ask.'d nbeikei tba niaa w.tii
? . ? imt tiiontb wnaontltledto all tlio tlum 111 tb< Itnnaa.
bmii ? ..r DPprovlnii lauahtar Mr. w blta rallad tiia
attrntlon of tha llouaa to tha facl tbat tlm ?.taa
ili.i waa ;. "initf at hlni wiih \ toluliiiic o|> ni. il." nii.M of
tlm II,. 11" by iiuoklna 00 iii" Boor, il. ituruadtko
laui<h ign M Wfaavar, wko tmlckly roturnot tkai
ii waa for a inii! to do Miiimtbliigtokaop
fr, in brln? bond todcntb. I'.m Mr. Wblta waa m.i to ka
divit-,1 froui iiii puip. a. .'-in vapco li.whlebba
,.. tlll "d 'o do. to t'l" llll.o.K" ? !,J,.y H" it of tho II lll-?>
atbtrae, but t<? tli" tuanlfoat annoyanrool Ihr frlonda
,r th ? Rtvaf ainl 11 .iiior i.lil. ioera, laa. Mf
,nd ihouti ci' ? t"i liim on .'il laa, 1. l
, ..ii ni ,,;i;ii,ii Miprtni*. I lu iilv Mr. Van Fatoa. af
mi iMlppl. rlalnato >vliiiii" atattsl waa a qimatlouof
llli btgh?*al |.ii\il, .-,. italed tbal tlm iui'ce?aor .,f tlio
rn froiu Ki-nturky na? ptaaeat and ka Ma ??!
tiiai b" ba tworn In (I m. iid-i).
Mr. Wblte twtlljayto the aantleroan tbal If tharg
Iii,'i?im h falr ? ?!,, tion in l.i? di-tii't liii um , ,-ior
? uuld li i\ " '"????'I lo ro.
Mr. Van Baton Ind Itthmebad beeu mi lrit?*m*r**nt
i'i", ti.ai iii iii" vtcii'i. maiiK dlatrlct kaaarai aattlaaarg
bi , ii li.i".
Mr, whltr wa? tlmti Int.iroidrl by a imlnt of oid.r
tl . ii" v? k noi di fi >ina iii" ,|.i"iii.,n undi
Mitwiii", | did no| dlarca. iintll I wii* liit'D I I
l>y th" i:"'itl'"n.in?'f lln ItiiilM wlH l^riult luO
tiliu ... fi-inn s ii ' . md.i i IrotH
Ml-.l .li.pl
\\ ii , iimtid, f '? ..'., imli i mi ,i Ui,- wohU
bo tak. n dnwn, ?i..i.ii|."n mi n'bilp wllh'lh ihatu
mi ii iin",,?i'i j-.id h" wciiid a?k for ii" artlon. ba*
II K.-ll
,. i. ..i.i uf ni ?. iHovokpd.
?>it ti iiili '. i" ' ' i aliii ':" iihI ""ii'i
I,,, . li ? ? ?
, i,, i ii,,, i, | ? ?
li ii.
. aud Mi l||l ?? ..- U, l.
' ' i ..i|
I
M. lli -i IIum, .|.iH...,i. 1 um Mi
. iiih| i
. ? ? 1 t ,nai
... , , .
... , .,, ,,.,. ... , ?
Mi. ' 1I11I lu llli
? ? L |c
. |iyt
... j ,j. |nti>ii ? .
M. ' M .,,,.....
. ? ?? ??'tiB'i
.II. .
?
l|,i 1 .
1.?? ? ? ?? ?
......
- I- h ? ,i;-'-.I ? ? n ? -
?>?? I. ' ?? ? ?' ' '
,.,,.. ,...,, lll ., u, ... I ll.l*
|j ? || I,..1 ? ' ' r Ih .
\'l,-l..i..I ?? ? ? .I |l| Wl.l.,.1 ol lll
..1. .. I. .- .' I . ... .
1/ llul
. .. 1. ? - ll
Mi F>io.w.i: a.ii.l ilut babad imkoii II. ?"?"? ?
i...,i. n,,,i. u,.i \ ii....... .v ...ii.i ba n.i.iiii.o. m...
. ... I.. ii.i.i.1 l,a. 1. . 111 ul . d
M|. H'uiU U'1,.,1 a.i, |.,al opIlllUP, ul Iba laa. ...J
llai .1 l.> 111 v .'"Ilia.Ul! I
Mi gruaua Wbanavar l am aalied upon t<? ali ???
opliilnii uihiu iio- laiitfuagauf yatir poUeaguo, I ^iiail m
10 franlj and r,.iiikly.
Mr. witlla 1.10 not tiiiuk tkat tlm aaatlnaiaa wltkat
i.j. Iiaiiii'iilary inlis caii do ao.
Mr. Urowaa auntlnaiag "><id ii" ika Uaaa
aad eoBM afcan ona aiaaibor uilxbl cbargo
lit.1 frilow iiiiiiilitT wiili bolng a liar, a aummiivl.
oi anytbtug alaa wlthln tba Uincuaaa of
invi'.'tlM', >"t it araa not a viol.itl.ni of
tbadaaorunof tiilntk'niii.d body. H" bad keard ua>
?uaaauaed barc wblab ?oaklkara*aaa]taaad tli" vl.,?t
potbouaa In tin* clty.
Mr. Tlllinau, of Hontli Carolina. tboiiw'lit tba! tu*
Honaa waa aaaaaad la aa axtaaordlaary proccadlag.
11 wa* nitfatf.d In wliat ba u.itflit aaB *
leai.uUlra \eio. Uiih'o 0 oelock It uj.t
I,,,.., artdeal tb.it tlm retolna niaorltr
waa ,i, t.'iinin.'d tkat tka Btrar aad Ifarkot MII akoatg
not naaa. aad tbe ancaUoa bad raaolrad Maatf Into o..o
ofeaduranca. waen It eaaaa to a onaatloa of payau al
eadurancejaekaaaaa were aupcnor to tbo uio?t nitvl
lri'tnal it .i.'-iii'ii , ,,.-,
\t 11:43 a niotioti to adjonrn wi\* toat?yaaa. taat
aaya, 11" kal ai 13 o'clock a almllar uiotloo wa#
rarnud. ^^^^^^^^^^^^^^
ULSAMMD FMOM THM FMVITKltTIdMT.
a man wiiii was utraiaoxBo pobavoybrb ma.n'j
CBIMB aBT PBBfl AkTBa PITB \i:au-.
liiv TKt.t 'iuvrii r> r.iK ruiin- n ;..
St. I.oi h, lVb. 95. -Aficr kftYiBffbeafl iiu*
piUoni'd l?a raata for aawaaar wafah im .u.t aot aaaPJ
inii. iii'iitv Dlgby aaa loday Maaaoad fkaai Bm OtMauaa
lliluola, l'liilt.iitiaiv.
Pl.i )mi ago Jaka glaklm a BAaalaaaJaa, aaa bmbi
? '.?mi ,it lii^i.)lottii. u\lllax? In Ilanilltoii Coiu,:.v. I1L
UaUvodafow I1..111 vftoi iv,?Mviim- Um f.it.il w..,.o.l
ainl lralillrdlb.it li" ?'in aroiti.'d iudd"iily fron. llaOf
and aaa .ki.ianit.indiiiKin bi? roo'o. Ba iptaag Bg lu
l,,.,l anla?K,',I tl." iiitni'tor wlut li" wiuito.l. .V ?'iiirla
rnmi'daiidMnklor wa??li?l. ftM inurdrrer feadL gfcaa>
i,., iwato tlmt. fro.n bto vatoa, im kakwrad 1 kal Um ..1 ?
wkoakot uini aaa Baary Dlgay.aaaaaf Jafu tMgky. m
r.nullMiinan. wllb wlio.n Hinklor bad ba?0 ........linif.
lu-iiiy Dlgby waa lonriml mMI aaaai.1 '?? r"Ur
Maa yaan m taa Ckaator Paaltaattary. Joku M I aa
waa to u.ivo kaaa BMrttod tb" boxi laaday to Kiiia
Dlgby, Baary*! Botar. faaklar and hi* iwoi. .
EUcbard an.i Parry, atta th.n partaaral.wlxaaoal
Iiltftiytown. It w.m iald llml Kl.'hard w.n daapt) "' kMB
wltli lil* brotbi r'a l..irotl.".l Wtfv, and Ikal bi bad JWOfB
il,,,, ,,? man beatde bluaalf ?fcoakl ?^^/in%"ffibrS
Noi lontf nftrrJoli . Mi.U t-t'A diath aii'l ''*'", ', ,?iP
wuVktfonKlohard -mui.t- and m $&?,*? g*Sg
n,,l. Ai.,...t two >-...- .tf" KIJ^"\n.y?-Vin*ua?
MUtenca to the irua^w?oUM^oiV?l1t?lha?fca
Bellenere. Hoeonfeaapd t" i"' '";?' hl,.,w,, ^^
,,.?, ,nul.,t, red I.IH l.rotlmr. J<? 1.1. ??l.U< K j J ?
before b" ramo to I Hnola. V. t . - .?? lilxiii wVra
tln0Djr w ht tu ,.,?a:d;;.;.,?;,',:?;?, ri,,:;r.l;,*,;
i,,;r,,,,.:?:,,i" Mt????i &*?>???'?i??
, ?; ," at tba rallway Matioi, b, ?raralaga>
',,',",1.,",-|?" .n,l?a-"-',.lt.'.lt">??'<'.
-4>
fbflfaww BattU W8 8A8I OffaUTfUl "> 1>FAT!T.
' fAMi-'N. fajb. 80 (sj> </<t/).-Mra. Joha
iAira.atBo.tM Loaaai H, tofl bar baby In charxe al
|U br'.tti. r, tt?" lll. a blla abe w.-nt on an .rtand. lirforo
Um ri uiiiii'.i minki' waa ?m b lawlag froai tha <i.?an.t
wlndowaof tba rootiia. Tba door w?i forc d oivn nn-l
ihehabi waa fonnd 011 the Boor. wrltblna In iu?ital
^iiTwlthltai'lotblMiaiid thai:aru."t lli Tlm rooui oa
m it tlrd a frw houFa latar. jho W bad aont 1U ba
l,ri to ikut" and Hm Inihybad ?ct rft* t<''|V'???"_"l
[romMtore altb au opou grata. ab*ra a bot dN aad
burulng.

xml | txt