OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, August 26, 1885, Image 2

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-08-26/ed-1/seq-2/

What is OCR?


Thumbnail for 2

BWAIM IN TIIK HENATR
IIISBi-NU.M I llllll I.IV DIUWfPOtft
BJR. IN.iAM.S l.r.-Cllll.li III- IbIA!. II AMOUTKAlia
AND A MOCSBBT Of II -TK'K.
Wabbimotom, Pob, BBv-la Um bMiumi to d y
Mr. Aihaou aubiuiuca tb? aaa*aaaee ragaiI aa UM Anajr
A|.|....|.rlatlon l.iil. aad aaM tbal tho MBllIIM M bad
gg^dtaaUatBbtaaaaaaacapt Mal reian-.r aa mmW
Zu** in ttaaa <.f aaaaa. tba Btoaaa ?**+* "J
.? amondod aaa BiM arBala of frar aa to aaabta anb
,?nrli.-.l to eon.rol tba bo.ir. of thelr o?n ?"?^J"**]
ll I Ullj Maaril-tba hmira frotu 1 a. in. to 3
P Tba chaniro pr-Po** bf tba Hou.o. Mr. BaweJl aald,
wouM loavo U?e matmr oH.oura tn tb? hat.ds of a OBBV
|M.rof offlcora wbo mtoht Btt aml anmko tbeir cljfare as
ajajg baara aa Baay aaaaaa to tho aaglaat ofotht.rm.port
?lit aml iiorossary dntira. _,
Mr. lagalta apaaaafl agraaaaaet aUb tno Hooao an.ond
aaaaa. Bad ba aaM BaM BMra arara mbm aaattara ?"
nrrtod witn trtai by ro.irta-niartia. BaM aaaM Mora
arrloii* .IBMIlianra than boara of tmetlna. BH r
SH to ih.- tna. of Oaaoral BarMaa if the p*M atata
??a.U?er?a?trTa*?,tba piiiiialaga e..ino.,..ent toti.o
uiai arara a dlaaraaa to n vimatioo. it a aa a abaaaa that
aaartafbaaMaftovaaaaMM aui.jecto.ito the praaaaia
and thanolaal totoiaaaaaa tbal aapaarad tobava baaa
bffMUrbl to lirar, not In BM Intoreata of Jaatioa, bOl for
abaaairpoM of oompoiimg a vertiot m.-re tajarloaa to
th.' aaeaaaal man. Tin. flmliim-a of ttn- aaart bad baaa
gaiaaMUaaaalatoraalta taaaaarlilba laat ti.?.?with
thPniiMt oBbaalTa apKbota on BM aafaaiaaa. Mr in
gaflaboiiadtoeSaaatairoaM ataad by ItotaJ* aaal aaa
nivo w.iv on tbe Btaeaaad aaaaaabaaal
Mr. ?h.-.rinnii tli..m:hl tbat Mr. lagalla waa liyr'-r-rlt
loai. ti?t BMra aaa aaa Btaat evil aaaaaatod aMb trlal bj
wnrMnartlal. Tba .liidKO-Advooato waa Btaattaally
?atbrng bai a proaeeouai offlaar and la tba laraba aaaa
babad proradaaioalvtgllaalaadaggraaahra one. "if
tbat i. tba laa al tba Daltod Blatoa," aaM Mr. Bbamaa,
MQod betp aaa froaa atar BMVag into the p.?w.>r of a
court-iiiiiitlal."
Mv. baaaatboagMII trinmj to taih of tho boara of
aaaaaa tt aeeart-enartlal whiir Iba i>res? waa rapartlng,
ajtttotaOM>ratograaortad,tblagatbal aonld be ? dto
aaaaa M Baaarlaaa jaattot for all time. Battor had H
lin-i If Iba Pwatin ruiirt martlil ba-l Bator baaa run
baaad, ttaa Mbata aBBiaal M baa paapta of UMtratted
Htnt.a tho ipaeMWtTj prraontod thls ttalllBg BBBlMMI
I'Vi.rr innn'a arnao of |u<tl?'o.
Mr. PJata defandad tho aauaibati of tho swnim Ooari
Mi. lagalla aald tlut iio bad not itieant tho alt^h.-<t Im
jMitatlnn un thi'io
Mr. Bata aaa n..t piapaaoj tn hriie* o thal aay aaportor
ajlUtary ..".thMii.T in i lattadcd on tba tflhettoiia of Iba
ggnH i'iito waa hatblag it. tho tocord ol pai
i bai " '. r uf th,' BwrOaBff al B *r tbat enr<' aalot to aoob
MB |?.,|.iitn?li?n II" bad In hli Mwi ot pttblkilatrbta
i. ,i.nilroraal roapoi I al tba i" n| '?
,,, ,,..,,.,.. i mal baBaaatai m athai prraob
bml aaaallari tlio "<? <<?*.' B ll
m, rtalaaalri tbal aa aata told tbla daatalon al tha
.? . h ?m .... ?..' '->"..I "' ?" "
I, , i.,,,..1,,. BjMlb ""< """ "",:',
I
Ul 'i.nt ..i.i"." baard lllnabj. ? ? ? ??? BM
M. ? . i itf ul Whi
Mi 11. i ??!."' I II "' ,l"1
(utae ul ilu |in iinii imiii oi aniiHii i.i |ha ll '
aiih pai ' (...,.?? .' I I ' .'.
li ihmilil ain . lilal ai..l.li l?<."" 'ba M I
ili.i tn iba |i?r| wiib bli uplt..ibul Iba WHtunaa aaa
imi wvara aaaagb ?
Mi IbialiaaaaMi mtad M? haabtoal frobi aii peiaonai
aaiim? 'i"" "i". "" i. I'."'
lli i., i,i. ii ii,..i Mi !? ??" MM bBoi t
ii ..i.i ?,i. \ ii?|.i..,..iil| in ii.. atatb I
Bi hig iiii raplk i. " ?,l",,'l ?'""* Bbflblag a>.III "
Ha h >? ' I.Mattaai .I.th ahaHaaloa
attdpi . iIIhbmI .?.un "I?" l.ii.li'.a" ul ll.?
....I ..... . . i bblMPl '? K k."..'.' la
,.,., ..ii.i...i ... un la. i >.'.?"." ""
?,,,? n. .i i,, i miii I.. in |.. i.1.in i i" aaj i>. mu
gllpll lli I l i, .1 Mu ?. Lii I..-. ..I .... .1 ? "?? ?! |.'"?"'l
MM, |Hll - >.ll ' I'"' " ? '" ' I I'
I i, uiitii ii ii. tu ,i. >. N ?' '? ??' ' ? ? ?? '" Iba
?aaa aad< ? 11 iiald. i Ul " amild aal b< lotarati ? aaa> ?
|tu>.i ui lyigBHl "' i urliiab.. I
Mi. II Un ii,.,,u, i If. ll ':i- '
tha) rr , ,;, ., i,,. i . i i.. aa *"?i> "? MI -
ti,? ui ? ? i. a ii u i.??..' .?.I
Ijii>.l. ul lu ll.i '1
Mr. I . . UtaVtbat <*'?'"? ' ''? lowaol Ibeln
fiy.tH* v ? '' "" '''.''
? ivcrj uian tbal lovi IJ laUca. Nn
. Il.nl li.il II mboVi ? .I ',."
r,...r.,|. I IM I ?' I-! ? ."h I"
1,,. ,?u,i ihuitft-roiia iiudalar.ii ?
ouoaututturi tin- tranaactl.i.lej debaU! Mr. Ingalli
l, ,1 ,,,', ",.?... . wltb a i li ralan ??mirl aiarll il
rial i lo ll..' hBKg-atl. ' ' ".''? v
?l,.Pl . v ., hu ?? ? . Itlll I.I.1 10 .. .' tlol
Jt woiild Iio uajiiat to tbe mombora of tho. tu -
anat Ibai thej tould have beon mll ioi eod
Jbataoiu.liu.lj would.?t '?> " ?ai'aui.y, " '?"- *"?>"
?i...|. l. l-i.Blariial.il woiild iuak? .u.-b ?ugK?*tl??a.
hulil waaonool ibe im I h nU of tholltuatloa. .?
E aaM could rrad th. blatory o! tba p] *oodi >|
oot ooailnx to tbo MitliHl I'onrlotlon thal tbare waa a
,, | .,.,;,? |,.|rp,,M' auiuruh" IT imi tO UO ),l-l.r, bUl 10
aiTiiiu.. i: Ii > igatnat Iba atcua.im-i. rhal
oihi.-i h.i.l ii..t bad un- bonorof bavlni tba ull ul oon.iia
tiun iMiuredoa blm ,.t Woal Polnl Blaca bla -im.it
rueut ,u mi preaonl obIihi b? bad bacn purauad witb
at.i.i.?i and rovoucofnl mallgnlt* tbal badootapai
ali. I ii. tbo uiiduIi ol roi, njfe,
Mr fontraraaroed wltb Mr. Iiu-aila lu Inaerlblng tba
artrlt .uniiilaliioU of to tbi |aaiou i outartalnod by a aal
l'liii.t iiatiuatoa agaiual lua rolnnwwi oibcrri ur tu.,
Arui} ii. h ? i ? autloned i..? frlend, Oenei U Hwalai, an
takiu' tbe olb, o uf JOdga-AdTOaata l.i-iieiul, Ihut
2a iM.ai.i aonld baad aii i.ia aauilou
H?,l prndauoa, bacaaaa m.) |...?amio
opaoTtnnllj aould b? ndaa.1 Ib ordar to dagradi aud
m-atru. Iinii. Iinii.lr.'.la aud lliuiiaumla uf g?od pr..|>i?
?wore uf tbe oeii' f thal (larflold'afrti nd ).a i baaa m-iik'-d
Jui -ui.ll.i all) ll.ul.i.' ui IUwu.ua).iad kl MU IUN
?f in. i uwiiiiiiiiit iii"i tbaoftkara, bul ibo iruta aaa i
|,"Mt' A1.1rl.ti ilofrmlid Ibo OOUTM |i il?ur,1 t,y llw Jfld?M
Advooatr ,.f tu. ? mirt, who, ba aald, bad doo? loa diity
j,,??,,,. ... aud uprightly. Tho aacuaad offloai h*l beeu
ropraa. nied by ablo apaolal oouuaoL
!|i i uiuM'in. ol Wtaooualfl, lm|..l.a'1 of Mr. Ooaair
wbathortba Dndlnga bi d aantaaoa of tba c.martl.'.
cniit.'.i u racanoy )a tim offloa uf jBuga?Aarwaa*a
Uaaaral.
Mf Conaor omiM not aao h..w a aaeane/
a#aa II...I...1. lli' wlmlo af/Blr, h" Bddod,
vaa I BMN lu... i.eiy of iuatloo aud do. aniy,
. ?, i. 1...I oo tt u.au abu hal renflaradbla oouuti) imn
gbloaorrl o ai :> oldlorand had baoa tbacboaanoon
fiituni uf ii man wtaora ono-half of tha Ainortoao i.pia
bad lotod aad wlmao momory ti.ay raaerad.
Mr lliiwiiy puiti-ai-d agaiaat t ho blea tbat
Ofllcara wbo bad broB gr.idiiat. I at W > nt
pol ' feit otiy Jeaboiay ... voliintoor ofrlcrra.
]lo ataoclti d paraltol loitaneaa In thr i>r.>< i?iuro ol >-ivil
iuHti'i' .luii. t> aa wIipii a Judi!" laatructoda lury.m
battcd in ii aml muI tii.ia baoi to thajurj roonagala
Ou lii itloB '.f Mr. Alllaon, tho Bouatr fintlur laalaU '1
aalta iwi idiuant to atrlba oul tba ilonae urovlalon per
uiltln oourta-marUal to oootrol their own boura of
aeailon, and tho chalr reappolatod tbo ( onfaraDaa Co.u
m'.tt.m ii.i- ? I] aelliig on Um i>ub
? ??
TIIE SKAf. F18HEBlBfl OF Al.A-KA.
Waibibotom, Fab. 25* Bacaotauy lloCulloch
?ent a cuiiimuiiiiiitiuii M Iba Baaaa af aapraaaataMraa
fjadayla wi,i.hho laaaaaaaAOMbi an aaatapriaUoa al
085,000 for tbe raratraa natinr ei.nir.. to praaaat Um
aaa ? beii ita lli ka Baaayai "Tba aaal laaaiiea
|% ' iiuually to thedovi rmiiriit n raraoaa uf niMiit
g000,000. Tbe Ulaadaoa abtob tba aaata aia tabaa aro
aaatoctod fraaa tacaratoaa al aaaiaadlag raaacta alooa
,. erubriag of reraoue eattara. Tba taupai
ajotalaalteg tba aaal Bebarlaa ttaa aat btaaaty M aaaar
Bmj iba raraaaa fraai BaM aaaaaa to Bai Oataraaaaal,
bart MprataaMag thr aral llfr from d< aiMieiiou J ho
i- rtha I'ii'.iiuv arnupa eoatola tha b
i.uii..ii. ?. i! r lokri..- uf i':. wit'd. I h'-.r aio loratad,
]...,?,? ?. uotfai from lalau I- In tho AilatIC eoaal ub.Ii i
tin ' ?. it...l ..f ii.. i-'ia l:iu i.n\i H.nt, wbcre *
\ faoalabava liu-lr Iiio.'.Iiiik gruiinda. Hhoiild
Ihe ii.im'M-i ol a?.|, taknii Miaguiiiir In ihr Prybllo*
gniuu bf I'onalilri'Hlily liu-renisil, .1 ibotild iiukiiu^ or
btln i lni| ? "I'i'i ui? :.,"< i" mada iibo ..f m kiiilnn u i
. ui Itlve away 11.? aanl. fiinn th. Ir
? liBhltMiluii, aud iiil/rht oauaa lb''Bi to ao. k ?iin.'f
'll-i- IIiik aiOUIlda b?) ulid Ihli ri'llBMl'l ttlllUilf."
I
Mi< M. riilii'i'N I RAVAfi BOAROi
\\ tlMIBttTutti Fahi 85i BaBBtol MiiPaMMaoB
ll.i 11|, ti . ..i, araandn -i.i Ibtobik-d
, . . la Iba Baral Ap| ? Wll Bbaa UM
laii ll I..''"" ' ' a .' ? ' ? '
*?..,' I ?..'il-. i tu iba ap
fguralaftb aftbi Bbi| al allgaaaiiaaara
atiaa lo iba.ji ' ? ' al Iba
| mIi. i U'ni,. 11 piui .'???' "'.'.I lloa I.iiiii.I aliall.
|.i ..I. "' . ' '" ' "" ' "? ' ' ????
airiodui, I biaf I ut-iiu. i. ' i'1' "' "' ?.' ai?Aui
|lm.h. .-.i.-, ? bb I ??' "'I... "?'. ??" ?' ? '?'? ' "' "" I
..i i ., itj.t uf llia Navy, ?>i-.'"' "'"' '""? '"" '."
tb?i. u.i.B n.i.,....... "? " '?"? "' iba bai..
?Mi,!li lo kui ? ''?" olllllaia, "'.' ?'??" '??
Ml,.i..l aad a,.|. .1..1. I l>> Iba fi. ai.l.u.l im
||,?,1 1..Hli. li, ita?lil 1 ,Uill?' .? lol Un; aulialmo
iluii > '.d .". "?"" "?' ,l" !???' la. .,
l, pruvidaafui ..? appn.priaii.io ol bo.OOO.o!.
*.ai, lul .. iwi'iitd ul '..' >< ?.? to ^ fc'o '"'? '? ir?",,,' l"
(any i.-i" eio . 1 11." iiuu'iii.ii..tuui.? ..i 11.. t?,.,i.i
'Im ,.,iii i,.11111 ui ulau |iii..,UM Uiai llia liuard aball
fu.,?i..i 1 ai.d ii, lai uilua ?i,..u.n Ibo ll?? uun.il ibod |uoB
Itoi* .ii.< Moilbi uf riiiapkilbiii, wh. IUbi tb.iyab.ii.ldba
eouipinl.' luuil unuril, i.ll.t |.| m ul.'a Im Uiu aiiproplia
tloii ul 1^1,000,1111.? |..r aiiub wuik lu llio esr.ut Iballbo
auiirl.i-. ... im faiuirtlilii aud ba appruvaU by tbo freal
ataa. ol me Luiled biuloa.
AKMY ANU NAVY INTELLKJKN'CE.
Wasmingtoh, Fob. '25.-Duriotf tbetomporatj
abaencoof thoCblifof Ku*riBooiaof il.oA.my, Colonol
aaiui u. i'aiko, Corpa ti i-ngiuotra, wui, by diracttoa -'
I I iilll.:*.
Tba datall ??* ;ii,....,.'Uavi,iiUai...ouB'.u.l..af".
?.:i*. .?,..;,.. . II I" bgltlgax.ui'l.w.ii.
......ui ,i.n buB-i ?"? '7;;".
l.lfUI.,.:u.t .i -
,?,. v,,, bj raa oa ol pbyeteaJ dlaaUIHty. Pba
pepartaianl baa raeolvad bo lateMganeaoi l'?wbore.
ii,,,??,of 1.N.ii:.IV.I..'?a.?.'".f ' "
,,?,??, 1,t??..V.,f,:k.VavyVa..l.uao hai bBOB kUBBtBg
turubout U'li ilaya, , _. .
lUotaaant mr-*-?.>?!? .a?aaa^taaU*IW
ranorta to Bm Dapiaaaiaat, ajatat &*,!?*?!?&
lvl.rniiv 7 tn.i "Vi-rv 1 . n/ i? <|"ilel '" tlial iioiiioui.i
'? ; ,.,',-y Tr..-. ?'- ."nrreS BBoaattM (ndHaaal
KlookXwaafaltSl-adaf IkoB>kn ?tia^lnliee m;
I,,,- I'm ic-iiii <?r a ona ttaadlu* feud betweeu two ' ? ui
ra! Ki H nie" w.ivkiil.'.l. fonrfrum ia.lt fu.illy. ai. 1
IStUlagiUMbi. indlia law.aBfa for a l.tV. Ui* airalr
mi i. ' tberc aa.i peaea waa bmbm.
? ??-?
BTATES 1SLAM) BOUND BBID0E8.
mr Tauaaan to the tmbubb.1
Wa.shim-.ti.n, F.b. 25.?AWfltonow pend
rag fcafora Oaagraaa aatlwrlxtag taa raaattaaBoa of
raflwayaad paaaaagerkrtdgaa batweaa BewJaraay and
Nrw-York aataBB th? Siaten lalund Koiind. oo.m rtlnir
Ktchmoml Tonnty wlth N>TV-Jrriry. Th" t'lll lm? bBta
favorai.iy lapanad aaoa by Bm Apaaaatlaftea Coaa
mJU?> af the PJaaaa, nml tbe War Hipaitmcnt. after
aaaaaaaattaa, agaaaaad of th? aaaaBwotlaa <.f ti.?
brid^o*. diihartag tbal timy waald uot hatacfata wtt*
aaTtgatttn Taa Ugtalataaa *t iaafBataaf Baw-Yotl
kaaataapaaaed raaatattaai ta fararaf taa aeaakroaiioB
aftkoaahrldgaa.tkatwirald?-*" aeaaaalhla kj t.niTiay
touinlmnof tlm wat.-r front of N.tw-YorU Baifcot Baedad
for alnragi aad lanalaal faetUtlaa, wblok atfcerwl
aaaai raaaata BaaraQabla f"r Umm parpenaa. Tha
i^RiHiiitnio af raaaaytaaata hm paaaed Mntlarreaetu
llona, gaelariag tli.it tlm BfMgM WOOl 1 fiirnliti an nntW
aartkoraflroada aarrylag taa ptadaaa of faaaMyHraala
to tlu" aeala ard. ., - .
Beuator Sewell' of Wow Jrraey.ohje< t ? to t ? paa
tlm i.in and baa eoraptled ?tatlallea lo ahow tbat tne
eomnmicu wlth whlah tbe eonatruoUon of tlm-- ">??
? wnuld Interfere aiiioiiiita lo M2.000.0.
nnanr. Entetni Wrmaa.tbo prealdeat "f Ihe r-ompanj
whioli eeekathe perailaalon to con?.trocl tba two brtuxea,
?tatea tbat tbla larxa Uafflo Includea all tba ahlpidng of
th,- Ptatidanl <>H Company between llerxen poini nv\
Bnatalde'a ilook. all tli" r >ni Irafflcol Port Jotmi im mm
I li/il? th. and al) "ip pn-.n ? :? 1>y tli" ferrlea to !
liland. f/one of thta traiim, li" iaya, would w inti>rri ren
wlth. aa iifithi-r brttlxe Uloratedata polutbelow wBKB
tu? ihiiipin^-of auj of tim lataraata MaaUoaad i?u raaaa.
ItrOCKS OF oi i i E4HKtER8.
mr TKiruitU'ii th mr rniiuNi:.!
WAgtftwaToBi Fi-1). 80. Damocrati in put
Mttof offiee, aadar th" IneoMlag AdminlatfaMoMi ??"
baainninx ta ortlto ta nnmbara .kark and errry n.ri
HMitMBM.i wltk patttfom atoi raeomaiandBttohaof
rarMtiektada, Portba pHbaiaal posltioai beralntae
I".". t. ti.. ladli atloBi ar" tbal laeta alll i"' ka ba * af
Bi>|iiicniita. i'"i ti." MaMbauhlp, araotdlBg i" rutnnr,
Um , ,t.i..'atltl MalBlM batwarti Bi " nbalrann
,,f f i..rraHi II ttc f.wllb ? ?' I * laylranbi, ind
uo?r..,i i irnianrllLOf llli ittl i '? ? ' ?? al n
I.'!-'-' ' XHI .
? r- , ,-, . . ?f I..... i '?"... i i
baa r.. ,. i... .. ,.mi
. ,, ,.,ii,. ,?,,,i,., m. !?,.,.... ,,i Muiraiii, aod h "
Mi i.' Hm ??? ??" mal I i '
i |
,,. , .. , ,
.1..11, nml ih.i,,.- ??' ilu ' i|i|l il ?"? -' " ' ' ?"'',
<
mii |,AM4.i ? "Ui
ni i- ii ? i
B/gguiktitii . i ? h Ifl hu\\ iiini 8i
I Hll.ai ai'l-HIK lO II 1>" I , , II Hldl, liol ,1. It tl.lH.I'H >' II
,,>,.. i ,.i.iii" i|iieatli.i bli Ilu ? I ? " ? ' ??
MalMi of ?' uo- ii.iai. ?' li n.< Blaal lp| i '
ii i in MaaiuNaial >?in kal aaeaailda MttaJI ?< il BliibH
,.,,,,, ,,i in, M,i" baa .oii,.,,,i, io .
int'ii.'l II li "i.li im 1ri?l"i.d aiiioi., M
MlMkMipptaiii i" ri Ikal Iba II h. alll ?|. il
',.,,., ,i walttiall h I'.'i.'i..
, ,,,. Wnlltl .ii l" ii.f ii"-.ll l.?
i ., ha< H? ' ' I
' . I .I I ...lll. 'I I'.'.l", . ' I
, mi. lai. ?.i ii '. '?" i ' ? '
? 1 I! ? ,. . .,
.,!,.' ,111.1 I . M . .. . ||,| | ? ???..
i . bad ba ?.'? I I ? - blaal.
All'l II iHTH I HM PAIIIX
,,,,,, i, i ,p.i i , i ii i
\\ v uibutii ?. f'ab y ? Ilu frli '"I-" "i ii"
i .ii. '
,|, |,, , ... . ..I Wllll |, llli,".. I .. | ..I-", *'
-, ... I,,* A,
i,, ,, i. ,.i a... . v il ,,i !? ? ? i" i thai.' ' ?
I ., , I ol l.i.ll..', ?l" I" I'" I
all.o .
.,,!.,.. I
,. ,1 I . :l. |*| UlCUl
?
ro,. i i] ,;. i iNoa in Uru "?
Wajuinoto ., I' ? -' ?? ktr, Bliciin in, from
U?. i mgi .1...1 < ??,. alltat of a.,
:
.1 ,i ,,,,::?? M ,
M to Colonel Tbomaa I
aad tba a irl lr' l,on " :
; l tbell
r?-.|". Uvfdatl. I Iii U" ' '
thr aanM a i faaM ,<f <;. ?
.Mi. Ai.l-x.n. ti.iin UM '
I l , . .1 .
prlatlon btll ^""i aakad Ika baia dlata ";"; laratio .. ii.e
i.in waa t.ik.-i. oi. aad lli ra ?<* aa proaaadad wltk.
On a tnot.oii lo mako U." l''-I: lo.. "f "?:>.. ..:
lag?oaMalttaaaaaaaatoi v< Uonaani ip ? ? ;i
tkat tha aapaoaaaoftki BaaatawaaM i
, i. aaed. ' i" aoia inl aoa paM i". ek rka and ??
gaia to oommlttaoa of iba Iraaata, l.dd, waa |
Bxalnat fJBa,000foi ilavUai ?arrMaa laUu n bi ul llap
raaaatallrta laa t"tai agpnaaa for o.n,-, ra, fAarka,
BMoaaagi ra, ato>,af taa laaau waags** ' ' i
Mr. oall tfcoagkt taat Um aarkal iio< laaata akoakl
noi I.. iiooki d at iio.o um potat of rtaw of taa aaaall aa
r. oaoaiy
Mr Bhldlabargaf aald tbat taa OaataHttaa aa lano
f,,ini,,? kad H?i ni"t uioi'i iiiai. aaaa la two j..,t?
(l.ltllk'll!"! )
Mr. Oall taqulrad wby ba did boi aara lo barall
aaallaaad,
Mr nid'ii'ibargi <? rr.'in'i'v rapllad taatbawai ifraldlf
tmiiid aa thrHr lata woald aaotlab It (Mi Btddli
laobalman af laa OoaiaUttoai Ma ltd aot lalakaay
"oiniiiiti." ""im. .I I.. .'in n.i..' eterk
aiTcruigenaton kad amaadaianla t>, propoaa andei n
Udarabla aoafaatoa pravatlod PlaaUy, al 7:lfl, II ba
aomlng apparaal tkat tha Wlloonld an.Uanoaed of
tot.iKht, the Banato, oa tnolioa of Kr, a:.i aa ad
joaraod
Tkaflpaaker latd bafora Ur, Honaa a eommrfnleatlon
from thr Beeretart of tha i ???? nn recomrnendl
appmprladiMi of ijwv.ooo for tlm Kereane dariaeBat
vi, < iii AU> k.i.
Mr. Burne ?. of Mlaaourt, mo\ I to iai d tn
andpaaathi i?-'' nne> Ippropriatl n bllf. wltb ra
ainriidiiti i.'i reportod froni ti"- Oommlttae .ni Approprl
ationa, Tbi foftowlnx wera tbe Inu rtanl mendnintita
poi . i"i in ih" i.iil: Approi ?
*'j:i-,'t1'! ?"> |tay Judxmenta rendertHl by tbeConrtol
Clalma: approprlal 10, toijetbrt wlth uitei
pended bal mc -. far llir i nmnl'tlon of tlm nea erulaera
and dlapati h boat. and abollabiaf Um ofkee "i tba Irntli
CeuRiiaand pi ' tbe workof tlu- cenaui ahuil
i.mpltted lu tke oflb.I tfca Beeretarj oftha li
(I -I'lol.
I lo- BJOUon to nu?).r-n.l tlm iul"i and j.a'.i lli- l.lll waa
Tho rtoiiae then proeaasdod t". tli" bm ddaratfon af kaal
ti"?? nnder tlm *p?olal mlr.
Itl in were paaaod foi Uio erertlon of pni.ii" bulldlnaa
nel 10 i "it 0111 1100,000 <a, !: al ."acialni llto, ( al., und
La < i.-. Wlt
On iii'.tin'i of Mr.Btndt.of Mlnneaota, n Banato ldii
waa paaaed approprlal Inu Moo.ooofor tne paymenl of
cetlaln cltlt'-niforfiippllea fundalied t.. tli" Bloui and
liakota indiui'M in Mlunn icta betwi aa IktM and i laa.
?
YVAPIIIMHl'N NOTMO,
g Biaorux, \\" d. i' b. '-'n. iwufl.
c, v. ,.,??, i- i . ? i> ih'i'.'t a 1,'i.nii, af Ottowa,
?II ,,.. .,, ti,.. roi'i-'i u?i'!' I ? i ? ? * ii '
. blm aa writnirfoll) kepl ffimi Ihr II.n
nirrii " by a peratm aho Intenda iiilead a bettai iif- in
ih>- fntii"- ii. i" io- hai In tba patl "
Mnfiii. Moxki Tbo laa aafaa af tba laatai Bi
i.rea* I otii|tiiit wlii. li f. "? .? "I," >*< tbal aaa l
. Mlle lt'". I'H-.r lo ???ti o|"'.Iii Iba i
i 1,114 I ? ??.".' 11.f ? l'.- ? I
iiit.il ti hrtitf m.dl.eiiei]
l||.labllWII llt.l ">l ?l I".'HMI ?... |l| Hii
? ?????., .a.M. .i i.tli i ..""i
?loe Bakttkl ? i' i i"i' B>| atlama, of
? "??,aabjludaf tbal Bpnahei laillala baa aaiaad
?.il ? ? iai...
kollil 'i"i bi '??" llil f ll ?' ? !"' i. lo IUI
I .... i ?!.? aaa put tba Ranl , ? ? .,
|.HO?.tt""
i?tt i,*u i. ' mt i'".,,al ? ??
,,,,, .i. n a ii. -. ? ul n ?
i,,,,. Iii. fnan, Wiil
..., I- rioil ?" Ui i". .i""? n?.? ? ??. inu..
? ,1,, ,,4., 1,1 04,1.- I , ? 1- I'. W.....?.,. "I
? mi . .. |i. ib< ? ilu ".? ?."" ?' h.a. n
, i ? , i.("in ?
.,, i..i. .u daaraaaa bf a-.-i.tiu.,,?.,.,
..............
lk*. ul t.AII',^ l I.,,." Hl ", II.D 1'IIHlll.l.t llllll.d
i'lH.lll, .,1 . I, , l I I, inl.1,,1 la |ot I.I. aiK.I Ul lll" I
liva M.naioi, tiuiH tba tnuaol bli biTlial lu u,i? m>
"..ni aa |? I,.,!,,,..) in. iH'.iai' a. Iba lavltatlou 1.4*
i., ..I d?i .ii,,.! vv uii tbuokn,... apai it?, ui" bara alraady
o?"ii rr. ..imi f,.i aii. i irviiUH.i iii iba ArUagtoo Hoiat
aud kaaauaa of tba praeoat ammrtalaiy aa to tba aaaet
ume ..f in. ?." i?.i ai um Natlonal (Japltal Aeoordlag t>.
in, j.i .1,1,11.1110 . aa .1 ori-iiriii aiiaiiund, tim leiliing
I', .1 n.i.v.i.. oall upoa tkalauouilng rraaluanl at Iba
Arllngton Botl! and am uilblm lo tlio (u|dtol to :??? lu
? HKUrulrii ll, -Idt-nl Ailliui lo,. ui 1.-liti-.l ,tn lavltOlloB
lo aii'-nil tbe inaiitfiiratiea bail und baa imnuifi Um
ri.iniulttee of bu cordial aupt.ort and ao-aparattaa lu
ilo li endeavoift to niaka tL.- ittluir a btilllaitt MOaoaa.
fckNAToK t'Aiu.k.t.N'a Hi.Ai.iii. .-1 uutor Caiueroa |gaV
egrai'lii bla wUa aad gaaatar Uutlat tbat ka la kauaflUMlj
b> ,.,. i. I ?.,. .ii.. ...i ? ???? i....-.i'..i i'.ai M NB
A M.....' H Mi M ' ? *' '? "' '" ' . '
favurabh from tbe c^wmlttee oii Paulta BaiMlnga aod
ltow-vbb.foribi...".."< ? tt^pruo
1., iblai-'.ii '" - inulii U?a leconla, Ubrarj un
uaui:ufUMAnojrataco?l
i, .i I.. exeoadgl!O0,ooa
i AMiiiii iv Oobbibbwb. -Tba DapartoMOt of
?tata l..i n.. h."I i."'.. aeeretary Cartta, aftbaOoauiuta
iluu to tbe. I'liirai and boatb Amarivaa ptatae, a ata
,,...? ,?ll?iiu,lt.i.l:,;..r.v.l,.flh..?..Bteeluaat '?;';;
;?,. Th.?f'.n....lail..u waiimdiallj "?.?.?ivr.l bj lieal
il.nt (I..J.U aad n.i'i..!- Doenio. Bwretan ol Btnte.
W^loA.ra?MiheCoroaM?alooobirtiMd tbe rtaoe al
IhoABierlcaii ro M ata eugai -d In baahum np.o. the
aililoot .a dovoloplog tba rraeta bftwaea tho. I nlted
HtXaaadVeueauola Tba reeeJt ef th.. raqatoy waa
.iVuilurTithatarrlTedattn Bew-Torb Ctty. Anotlraa
ii. r.h -mt ? iboiild exeretae owre eare lu prepartna go? ?
tooaMtba v,n,/uwa ...ai bata. aad ab.mid eslead owre
lUaeral credlta. Tbe Coroinlaeion Intondi to procwd -
beTalMBtaaaaarO..hi?. b.?i 11 .'.at ,?..?.iy ibo ld
bo found In a etaia of taaattaettaa tbay alM go at ooee
to^uBicViaamgCataaabiaM ba vBBod a* aaaaa
latara Aay. ?^__??aaa?
TBMOUQH UM II - fOMM BTA TM
NhW-YORK Cl'iV SAVIM1S HANK.-<.
rilFlU COMDITIOB ov .TAMAHT l?uoroam TO
1HT r.INK .-ITI ItlMI vi.int.
Amianv, Fab. 35.?Tha foUoariogare extraeti
from tbo oflkdal taaal inim1 rapprta of Baa Bai taga Baaka
ag Xaar-Tark OMy, aa auda M Baal aaaarlaleBdaal
I'.iino. ikawtog tbalr aaadlMoa aa tba owntag of Jun
tn in.ivi nv uTtaaa oabb.
aatMaaaaa
s.. ina^aaMaCataaaaaaaalaa- .. bi.JU.4
Caal. nand and d. |.nl. NVu'v-m 7?
Otlurnaeata. ._aot.J-? TQ
T?tal.aOotiil
MBMaV?
SSUtT^ ;:::::::rSJ5?:^ii
Mi.ui, roioj. n iccbrinta . laa*Oal
iiiB RAXII kTTAi IATM 01 bABK.
/ aaaa,
Oaadaandai ??(? ?.-? '. < '
Otofk BiraataiaBU . ? .*?\" ') *
Haolrat , . . ' '-'?? , i7
1'u.ii anhaadaaddopoiltad . ?. ; ' >' *7,
Otlo-r aaii-le. . _ '???" ?
.an.eiWM?M
i il fftfaf.
rma dipmiita.*P \l }]l **
burplna . f'?',' | '
rojbIm r ofopi n w ? iibu . >'??
im i banai ta tATtaoa aaaa.
P?. ? r I
BUwU IliteituiniH . 1
. ? m 1i",.1 an<1 drpo-ll.d '
uthar aaatta.
rtau . .a'.",
' .- ., aaa ..a
, .? aw.1tl <<]
III, >| in ,|.,| il ta |Al ia.;a BaBR.
.. ? ?. ?... >,
, . ' ' j
.
-..i... ?'? - ..'.?' *?"'*
im ? ? lall
?
?
,
i i.i ?
i i
luia t\r, HIMft
? IIII ,K
i
. . ,| HilHI
? |l|
, h | ? ' I
|ii|.. ,..?. '
III II
?
1
.
l . '
...|i. I ??? u
?'
'
I, If*
1.1, ..!., I IM |l '
I
I . . 1 .. .
/ ...
' ?
..... ? . ? '
?
kii.i r.'i Of Mfl M m'. li' .-1 BM.
Ni uni RO, I. b. 88 I ..if.i.iii waa
fo ad i '? i. whoel ?? ? - i'. i ?
,,; Mra.Mai i , , ih? aM w.m
bllad i ? "f Binrdar. la i
the I.,. i ? aba baard Mra < um arytog farbalp laa
aroaaaa eroea I t .?? alroal aad ??-t.iia Utoaiaaawaf
Mra MoOaaa'i benaa lli .- ... Kr..ma. aba
c.iKid u't, HMary,wbat'atbaaaaMrr 1" Iba atodaa
aaalalanBaad Mra Maf'aaa, aba aaaaaad to i? ijina
i...nr tho wiii.i..'?, aaM -i ? ? ?'? lla
tiiun in" Tha ii-.i". Ibaa aaat lale um f..".?
,t... i aad aaa m.< .um itaadlag la Uta ball aaar U
iii.ui aba paaaed tbroagb tota tbebIMhaa and by ti.?f
aay Mtbafroatraoui Tbara aba louad Mia Me* taa
lyiiiif ..I, tha ii"" Maromoaaaleiitblybralaadaal
hli,- tabl :
? ? 11 I . '! ?. r 110 I ?
,1, , ,i, i imiw i. baa ii labi i '??? "
i... m it..i imi,..i ,n,.i aal i Morana ?*ii> aa bad M
I,, ,|.,, i,ii,i nil ? I lila ?ii. and wti U il i
"hiu' ima bean nuarrallng ?.iu bm alnea haif aaal
. i i...,i lu i tbat if I itruok b< . bi
auuld ">?"
Mu Mot'ana aald tbat hor hn Imad Iraookod bei
lii tba dvorwa) betweaa tim laa raaaaa aad Ibaa
|i in ,1. I Ofl brr iiImIuiii u. Afl.T ha |. f, |, i,
ad tg orawl tO tbl wlnduw, rnla. .1 ll ,,:i.| , ?.1,?1
f.,i bi lp.
? ?
AI'I'.'IM II' ItV I III ii.,\ I l:\Mit
Ai.iiAsv, Fab. 85. Gorernot llill b.ia a|i
polnted aa Baaaageri uf th* Btata LoaaUa ajyloaa al
,. it Pholpa, of Watortown, rtee r
Curtla, deellned, aad B R.Battoa,al Room, rtea i
iii,,,,. daellnod. ii" toUoarlag l<nao Cotnortaaloaara
I,,,-. i bean appolntad i Mb-baol Ma.ldoo.nf Tbron|iai llle,
i..- bain, |. im rxplrOd. un I Itii bard Ku
i B.Ohaj .ii, raal| iad.
BBDUxna 'mi: rfioiimiTioifi n
WabjaWi Peb. 80 (.';/'<?/(//;. At tho towi
lla lowala Wj amlag ?'u.intv yaab i
,i.i) ti ? j>. iii.it.ii- galaod ."..? Mperrtaar,aaablag tba
Boara tm ISMataad 7to9.1 belt Jebaitaa foaad Ub k
uiaaai.laa thali arecd. BfyoailagOaaatj Probl
1,1 loalats wbopiidod tbomwlreaoa barlng tba '
prohlbltlau rouuty of tba atata, wera ehagiiood bj Itaa
lag Blt ol tha laaiparanoo toana olooi lioaaan oominla
Hlona i Erorywhoratli l nea roto waafhaaT) war
,14w. Pori r, l'? tllr. MlddlBbury.aiid i itana* UJnware tba
unlj towua ablch d. foate i the lloroia oouiailialoai ra.
?
It'iVAl, BBOAJfl M i i l ' HOR.
Rntura, Fab. 85. Tha Draod OmtBeilol
Iba Royal In aaaai of tbi ? \mi . itetad tba
. "? titia aftaraoba ? Urend i
r " .ii.iii- ". al BaBbtot uraad m,.k.,,i. i. ?
.? tTorl i H. ui i barri ,,, i \ i,. ),?, p,
uf Hiituiui uraad "ui'"!. Bdala Bootataa, uf Hraek
.iibi.'I Tyaaaui ? I aaa t nillna of Byraonaai
,i ,,,.i i haplala. I1 i' Ai kormeti, nl ii... |
.1,1,n B.-..I. uf MimlHii Uiau.l W?,i.? |, O
i |, ,,,. , ,.. . i im
,1 | ? i , ? tl ? i u .
..in. nim.i itttntm
Ai "< ? I ? b ' ? ,',",'""" Imw, "i C.II
, , ,.|ir, aaal a rap irt ta lla ? i ? ?? Itlll l
t1.I.la al ?
bai paii lla ?. " " "' ' ""?
.'?' ? ? ' ??."? !??.
..' .... . , , ,.,|
|.., il.. . I....I,
M,| 4 I ?t.l.ll>A II I..II ll. l\ | HJfftM
Ai BARTi ? ' '? I I ''' ',"1'" iaWMOBPOOi o|
ii.., i ii i, ?. .i.i) ....I' latod i"
Aay tbat In aaa aal a eawdldata far Uan raar, aad ku...
aatblii at tba
Ai.i.u i. la-Yora, ? ?? fui .i??, i? n.i.,
tlUU.
BI All. I tgri ' li'll'.l .1. VI."I iltl.l.llWIi AIIMV
'J'lmv, lob. *r> tliiliinol JcMOph RgMjIC nf
ihla clly, biial.o.-u appoliited luapaotor iitt^n*. m, llia
Otaad Ai'u.) aftba Raaobltataa u.u oiic* b| BagaaM
OBOht i...i.?.au'i.i llnll.
mu. fUBttMMDMM luittovisa.
8. B. CUltUiudoii, of Urookiyn, who la mt
forlny froni ;?tiaiB?iaa>> aaa rapaVAMl to ba Iniprovlug
laatevaiaMg
tiii-; ITATE hiiiiioL rUKD.
,,,. ,, Pii KPfktf ur, I 11 fM AHUi.l^llKH.
ggpngf ni r.ixiiii.i i iu i iiAi'iw 88 fPB iiiimiA
ll llli?lAkilltlN AMt KI.VI NI g,
Al.HVNt, l'i 1). 80.?In Ihg aiiiiual lupoit oi
^ ,!,? cbapia tba Doatrollar, ta Um lagtalatara, aa
J.ii.i.iiy 1. l'i'tiii!?" waa niad" litat Um a.-lio.d fimd
?!?,;,: 11", elva aontl l.-ratiou m a agaatal laaart. Ikal
repottiuMnow kaaa ajada. Ittavtowa Bm Motatfaf
llio fuitd iroiu II* foiindatlon lli Iggg fatWB Bl tho pM Mkf
ti:,.-. aa i raeoBMBoada tbal kko faai boaaaaMbagbg
eonrertlng Iti laenrltka into oaab, to ba Bpftfad la UM
,,. |,."tinn of taxation.
DartagttM um qaartaraf aaa pcaaaal gaalaiy,tho
aaaaaal faadk wbinb ???* a fafaaatfaa >.f baaaj u?d kagatV
tiP...owaad iiy tim Bkata. ptwgaaad aagfaaaat taaaaaata
aMottba ardtaatyaxpoaaai al govtrtimint. Tbakaaa
dttlon of aaalN laag Uneo eofisod to r?l?t, nnd th" vr.'ii
erai fund ai DttgfaaBy aaaaaNaaag <iiini?i>cared, Um taraj
aa-gay BMoaaag ttiiupiy aaaaral paaooafa of taiation.
Aionifi'io of Bm gaaaaaJ faMifaaaaaaanjaaakkalBkad
Ki>wiai faaaa fot Bm patnaai of paaakllag wutit-miit
iiiitiaal rrn'tnm for ?ih-.'|ivI objeota. t'bmf iimong the*e
v.uttlm .-"liool fund, in.w Bbjkag yoan ?ld, wbmb waa
taaadad to aapporl aoauaoa aaaoole. Taa Oaajkraltor
ihowathaaaaak aajatbagaf laaaaaj Bltaoagb adapkai
,,,., ? pi, i I,." ?> !i"n iimtotai Htato axpaadltaraa wara
lri.i ti>m aggOrVABJ kaaoaHy, la aaw aat af iata. Tbla
araameal ii aaiaiaagayaaaaaBBg atatr-twnt of fimta,
from watok n anpaai i Ikal fkntag Um Iral Baty yaan <>f
ijjataim af Um faad it* MtaJ. raaaaaea Baaefanwabty oi
Itaa t'-tai payaaaata fraaakka ttaaaafkaaaaartat
Kh.Hil paxpaaaa, and UM i?aynm:ita from tlm fMata
Traaaaty aata iaa)ptaaaaalad hpkaavy leaal aaafcrlba
Uaaavkaawa aaiaai kMla. la a aaaaaal kaala, oavorlag
ti?, rerty yaara. froaa 18?fl i" t'i" praaant,taa taada
aaoay af Ibo faai B faaaaaateatad. Dajlaglkbtaoooad
aanod taa <? imaMa aohool i * itan bo* m grown aad b??
,,1'idi.l tbal tbe ai.ll paM BBBaaliy frow taoBtata
iry atpreaeatfot *"t""l pdrpoaaa li ireatertban
, lum or aaak payaMBto dartag tbo anUre
i ,.f rorfy yaara aadtag in i-iv Dartag kkta
?eeoad i erl "l Um Btato baa aawaiBtad iiieif to tho r-oiiry
of a dfraal aaaa -i - * m! lax, wklek waa faai laipoaad in
lagl,aftaf ? knatil aaatraveray. At gfattkfaaanaal
t.t waa pgoOkOOO. Ti "ii it baeaan gl, 100,900. in
jmw Hi . im.- pli.000>000, In H77II baoaaie 03,000.
,, . , '.".I, proportlcui it Im itnee uialntalned. lt
I. ni nr Ikerafore, Mr. i baptn ""' "? Ibal Iii fael tlm- fnnd
kaaalroadi baaa ihnadoaad aa a BMaat "f faatylag bm
lt ? orlglnal pmi. .
v . ,,?l>, fund aa at praaenf eonipoaed, la wane
ladetall.'abowlua tlmt tb? ahamatai of ita Inraatmeutu
Iii". luuacl auub im to 'I.., ? ii; I'.n iit ani I'll.ll" li,
. ? ? rilM I tkllll Ui ? |'i" - ul i "" "' in
t.rr?'iiooii hi'oh'v imm"'|"'I a? ?? knati ol eailuiat**, the
, ?,,.. ? ? ..ni l im neceaanrj tlmt tbe lon I. In
I "i i".i "" ,,,!'1
, ,,,,, t",. . .
.... n?. || ' ? ? d Into r-tiib
. aa mai 11 aHfii ibi< aftn iBtitiari 1.1 ra
.,,., in ,|| h tld. I'llrp,? > ' .?
, . i , , i
i | , um i ? pi- ii ?? i'illo*lii| htll i Im
ul la a
, . ? ? , I. .!,?w?| l.j I "
'"I.H
?
' ?
. ., , , ? '
|l!4.lll
? I I
',.
Hl '. "
.
I , ..,,,
,..!.,? I ,11, I ,,|,,,l.|,ll|.l
I I
I
"l II
. |,||,"M I
? I ?'.I ....
1 I
I hl ,', i I,,
. , , ? ?
| l,ll,.tf
'
. I' ? ?
1 '
.
I
1)11 lll
* ...
'
l>. lll, flll II ?
, . ... i,.>4 ..r
.
Hl I ' li I I lll V. I , i I I
mii ii. 11 "rrri'i ? Bltd ? OWII
'i i tii-itr.
.raa rainuxa]
?: H 11 i ul" an Iti
? i
?
Indrewa, Trnai a
md tba I I of AM
| pnblla w ?
i i. ?, .i -? ? .a i .. ? . i Inti .
- i ,
i-. c ? to tha i ? ? i.. of I ?' laallona, arklah
j,. i ,.i .1 iii it 'i in >,,-,.. i ? i . iiir oiiiirr. a
- * lOUld not 1>"
. ; idaya'
? ,\ ,,f . ,ir I
' ,.rt Jn.ii ". af thla Bl it" aoa
itprorl loa i i 11" la . f" i
i i ii apoa aii aia j>t Um Oaooral rena ?> <
,, -,, i. .hir wm Mkaadad, aad, apaa aaaaldar
,1 ,'t. r, i an ? ? Inrad tbat tba proi lalou i
? to, oi
11| |,i?i Idea ? .
i,,,' io Itatmd etirpl b) H" Bupr?*na < ""il ui. d?|
, ,i riial wlll <? "? Iba
." ? li . tililpl llned of lmi,l>,.'. I
, tbla atalomeut fni lha |Niri>oaeof ?.inrlug (bal
i .i,4ii a.k i<> kara Iba iu*i ui:l lal i
.., | tl,ia MII ? In lla i"," i "
l || , i. n .i I.i11 la n, folloa a ?
Nretloa i Hf, ii.it, not ,,f in. i'.?if af drll Proaadara
|a i,, |. I,i ai.I al ." aa to |, ad .1 foll
l M/bate . duti ii lmp.11 il b) itatii - upnnaBlala
, ordi1
? t|ii i.in, 01 ti,, to, ". > p ? m eniiduyed bi blui
u(l fi,,,,i t'i^ |.. ol ilu! dnlv, or to pi"
11 ,1, ni ii,,. rtatnte, ahall md be at 1
? ni iba HupraaM Ciioii n' arm I .r,
aluum in tbadeparl uenl lu w|i|.'lt lli" ,,111 'M"," Ixturd la
,: itj u r*i|tilred t,> 1 n |? rf*?i me<1 and
,|?,ii imtb.fili" applleailoa irmrafot lo tl.Olcat,
reati ilned,
;? Au luJUUCtlOU 01I.I I" tl in."IM H " "''.'? '
,,i!i,, 1 of ani ,ii?..,i tba llnard ol tld^rmeo,.iher
, iii.-f lexlalatlra bodi of au? clty or eounty, or anj man
i,,, .,1 ui h boanl 01 ' "i ' dng any u
1 iw, ahall n,.1 be gi
pgri-ptlnx by tba Boprame Cioirl it a 1 ? ? ? ;.. 1 .,. .?
t.iio tlmrrof, alttltiK lu Uia deparlmeui In wblcb auob
, oiiiilj 1.1", .ti' d. 't"i !," a "?? I 1 ipllca
, p fot.-1" ti.Hrrr, ttoartl 01 b< ly,or meiaberol
?U, li l.'.atd or lu lly, 10 I'" 1* 11:11 d
^. ? ing, riii.Botaballlakeaffo tIrotnedlately.
-?
A '.i w IQUBUUOI U"M dIMIOlfBB.
?VlbabYi Pob. 20 [Speoiat). Pho Agaenbly
to.in paaaad Beual m Ulbba'a nin, maklng Pn
\ 11 < "ti, of Ui" l "? l>"paitini'.it. of s. ,\ .inu. onaot
tdr aaw A'|i.."lnr! 1 ihi? blll OoTernor
.. ' mld not ilgnayeat aga and apponded to
ti!,, niea nra tl.nrl tnetuorandum,"I aao Ba reaaon
n'i\ tbla blll aliould baenme a law." Paopla ara eutioni
,a wh iior Oorarnor mii wlll dlaagraa wlth
Uorernnr Utoteland. V/altor Itawa. abo aarneatly
oppoaed tim btll, aai,t iii?t Plra Oawmlaaleaat
Iteary l>- r.iii'.r, of Baw-Yofk, waa baek
,,f ||,, blll ""I ilmad i" ba ii Mi \ m
i.iii iv I lli tlm ?.'t!iii< bj ?> ' ?
? ? ? . 1 . ,.? , 1 l, I,,,.
I ? Mi! ahould Im i otui a 11 \ woill 1 1'" '? ',1 '
I iimdiii 1 1 iiitial' ,|"ii"i 1
' Hl lllll HI..I lt MH.
I ,
,. .? 1, i.'.i wai ' ?
M!l IVII'H A1 ? i ! I'H
Ai i"? ,. I ? '? ?' M ll ' "l"l
? lu tki ... 1, . ?.|".,'i tbla aioi ul ? io . '."ip't.ir
:|
I .it man ii iblMll a H
.p
. .ii I Mr, di '"'"
1 i , i 1,, in, ,, ?
?
1 ? i.i
? ? . iimi .?? ?. ?
1. |
1.
IV,IM lll llli I ? \ IH
Al 8ABT| I I h lla", .1 il"
?,. 1,1 ? i.ri,-1 "' ? ' . ... m. 1 liuuma'i
,,ii?, I. f.o 11,. ?,,,,
.1,1 , . . | ,, ,., , I , 1,11 , I, .111 lo !?" II', ,1 ll,
.1,1, ii waa lent ag Im lali '?
im f,o i?. 1, ..1,1.itii..i raM
1 . . 1 ., hm ,i|ipi.,|'iliillng
Mo.ooo toward lakln Um Itata oanaaa, Tkh Btaa
?aiimaii.'Hini appmpruitad for lha eaaauaof l"71, waag
ii,,. Htti ri'tar) uf Biati ?- , ? a liem lerat,
Mi. \il.i"ra l.lll, prov IiIIiik for 1 ht- l 1 tiill.m of , Ifn,
1^ ? 1, . ,.i,i ouUataral luberltauoea,paaaad byaaaaj or
" Mr. T'l.mkltt Intntdtm.d tda 1,111 of laat ataaloa Bta .ti ,g
a privatii aorporatibw u> raaaora "?' kiutia of i-ity retuao.
? ?? - -
T() IPfJBBJ88 IfTTH iUBUBBAJi PAJUDk
Alhanv, tTflw. ^5 (tS>.r/n/).?Hciiiitoi' Daly in
troduaad a prluted blll, aant by Mayor Uraea, aueudlng
ll.ii laa uf laat >aatpr-vldlngM-Iba taylitgwflBl gBg
|lojpafbal?U?a Pwaall ihudaml Twauty fuuitu Waide,
uf ibn i iiy ul Nag Vuik. A^oiupauylna' luebUl aaa b
lattaf fraeg Ma ajayaj tu aen.itor Duly regueiUng blia lo
u?o hi-i b. *t tnr,uii |a Baaaaja ||g pu??a*-o and iepreaeut
iiiKit ai .1 aajaaapi ta toUafi tba MMdaaaof ta* payara.
bfJvOalfaaya Ihat he. uiuleratumU the ubject toba to
dlapeaaewIM IbaaaporttoaaMllbtparka provhted for
in bMlyaa?*a i.iii abtab ItaoetaMaof tboeiiy limita. Aa
noariy aa aaa ho aaaertaiaad froaa a paraaal of tho pro"
liiHod hlll aml tho law uf laot yoar, tbo Mayor proiioaea
tu ,1u|ioiiihv willi iioilluiia uf IIoohi aud V'nn (Wllande
I'ai'kaund ull uf I'vlhau. I'ark aud to aaaei.i bulf Ibo
enetoftbe property takou for parka on tbo adlacent
uwiiera. It alao aboltaaea Uio. pn-aent Coinmlaslonera
of l.aiiiuatu aml trauaftua tbalr powera aud Uuttea to
otber ? ??:..ii.i- .toni i , tu ba ni.poliiU-d un the applltaltoa
of Um Mayor, AlUanuau aud ooiunioualty.
TU B XK W-J VK8B Y I, BQ181A T URB.
F.PFKCT OP CKITICISM BY TIIB TEIBUNE.
SUOAI.S IN XIW-VDIIK HAItUOK .IMUKr CITT AKD
THE SOaOOtl FUMIi?VARtOt'S UII.Lfl.
[rnovi tiik ggajuilB gaOBgaB^aoaaatog nia Titmrjfa.]
TbbBTOBi Fab. 86.?Whoo the Honate ini.'t
tliia atoi-iiliijr. liiil Nii. It), M-fft't-iiivr t<? the ahoalg lu Ncw
Yuik Bay, In wlilrli It la prnposod to put Uiem uudor tbo
oaro of the Klparlnii ('oniiiilaahinor, huibo ui> on senoud
roiullnjr. Mr. HrltiUrrhulf, Ita Introduoer, promiitly
niovod to lay tt ov.t, and Itaronaldorntlon waa poatpunoit
iiii tt 1 Muiuliiy evnnliiff. Afterward, Mr. MrlnkorhofT
aald: " I jriioas TiiK Tuilii MH waa nourer Mgbt tn doierlh |
hag tbat MU iluui I ba ,- bata In lllvln*; It f;iv,.r.|l.l? eou
an|. latlou.aml I ralhor thluk I ahall wlthdraw It. Tho
olimao gtolag .1. rai-y i Hy aaluirauf the inonoy thal niar lie
roallzi-d ludu.-ed uie to ofrter tbo blll, brcauan J-iney < 'ity
oaada aaaaap im.iiy .<?.'. - -...",..? tu tuku it if tbe attfl of
of tho Rtato wlll aaaaaal Tha MM la not a Jnat nicaauro,
iiuwi vor, n* it ataada, aad a i a ataMaa M laat i baaa baM
II baratBfora." Tho Mwa al loTS ibaa tbat Jorioy city
waa tlion offored, on pnymont of 01,009, th.
prlvll?go of acuiiltinir aud tiii'.mviiig eor
taln I'lnarlan latids. but d"clinod lt. Thls fafttaal
Mareapt whni bM aMaa proTod to boaa taoraonaiy
valualile prupi-rly baa Maktad In the hourta of .!? ra.-v
n<r paapaa,aal baaaa taaabNUa ba BenaM Mlt Ba ih
abtabaroaaaal tagtra tbaeltyaoaia iinkuown aaotta
lh'ii of Ibaglft ttoaa i laa i Fkegeaatohaaaljoaraai
uiitll Monday iranlng. Tbo blll niiy nuw ba aiuemlo.i,
aa tt la adailtb 1 tbal nneo Me expo-uir uf tiii* aaaraJag
thi attamptto dlrarttha monoyaof the aabaol faodM
Jeraey nty oannot laaanad,
TbaBanatcpaaaod oaa ol Iheeteeaof bttli baaaa ai
reteratta, Bebate, 88. u tho hombef and it aaa aaaa
? ? i. reaotialdetad and putthranek ny a largarota
ttwaetnrtnd.Iby letialet darpantar, of ttaatordaa,
aad M" iid m hava aMgtaatad in ih* iniii't uf r T-".inatof
I'ld-ui-k, of tba o:im ? ? uintv. Tli? idll |iru-, |.|oa tn Oag,
ttaa 1 tbat iiaiiuii uotbataarfat far aai ita^kyaNl M
ll i " i.ho I) Inortt aarala i nadot tba
laa, ,,f ii,u Daita to ptobibil iba a.,ir t4 ?.>. kimi nf faod
f..i tho ii?o ol i ii'tii, ibaep ui laiaala aay of tba larda,
abattoli ? "? itbi. i' ? ?> I | ? ;' Bi il bb|
1 , , ,'tlp ,1,, ?|,
nt a?|. tolr abnll rtt all I
-,,. i un
I,,,. i, ,.i 1.11 | ..ii ? ?
IWlN* in .,!,. !?? i ?.ii all tttl i ? I I II "">
...r uf ihaibtiM "a . . i . . tiu.i
? .
I l.a |.
|| n, , , ,,?.,..
? um ...iih. i ai n Ua i.i"
i .. ii ? i. i . ? > i ?.
, , .. ? , ,i? nl Ih
... !? , |aa >ii. . mi H.liH, aii- i.f Uih
iiiii a- ? l-yart!
i .if In mppl. hi| I.... I '
. ,,, .. ,., ,. , i, , ,. i ..,,,. || . i .., |n|
i ?.i. . ii. Um ?. aal tb li b< i '? -'' i' ?aiiara
had Iba rlabt lo Iiii . n ta
I'laui. . I I ' in ..
. i . ,
iilnaaa
..... , i , . i ? ..
and by I i ? i . i lli '
i
,
1
(,, ll,P I,, , ? l.. I . !. . . I I
I .
, I, I | I...
i i i ? - . ' i ? ,if and
. ?
.... 4 I.
ii.. 11
i
i
. I .
,i ? I
i ul i?ill. lr.il a*tl
I . ?...
?
I I \
. .' '
\ ..-l. ..f
\
,.
^ . I'Im var wlll
I a all lu .f lo I),- H iltl li . tho b'l il .- . m
Itiillm ? 'M. i' : "i j. in Tho u ?
artll ba . V i k
Ct t'l I. .1 ll I I I | I.I. I ,'l
? i ? i' i >? ii ?.. 'i |mrt r, un li r
11,,. , ? ? , I .'..:.
, | aud n
Ui, ||| .:,?!.
? ibla luoi'iilug adupioil a reaolntloa ta ?'l
).. ? li il.II.' un M . , \,,n tablrd
ad la tba II
, mu ua I- r..:.- iii Kfrei uonl i. n irln< i It i. ba
;i..j i... w iii nol ii i-,..ii,i tbe
lu.lrMlllt. ,y
i. ,>i|,. iii .! .i H?? i ? blll to pernilt dapoaliora tu ia
nauka te bava ..,.,.. a iba i.i of Maa
^f ,,. u..1 lUliato, ii \ ?? i i....i. ahultar u.n.m
,.i, i i i ? . . ? ? bM I...I ila lu l ll. i ubi ' ..ui i. n
, .! ii.?? ... .i Pbo I .',.!. ilro t< ? ii r. lupeolea
Mi li in..? in, .ri.'i., ii,.| waa li;.ull.'d a.luivly
un.i tha i pai . .im .i, ui.t ii, Tbe Bunate
i tha n.i' ndi i bill tu r. guira tb?
: .,- lu tbo |.i|..l!o a. I, i.i'a uf iba
rtti.1, uf aloohiilli lli|iinr* on tbnhuiuan ayatow. Thera
.ppoall '., * ' '.' >.|1. ir.l i| .
ii.in, wiii. i ?. I.. m .i, iflrorilna tba Cuiuinltl.u
I | tll I 'I ll" .|.U"II.MI uf ' .
ntprrM aud tolaarrapli e.panloa Tbr lluueo i
iii. imji.,11 mi blll forbhldlua aulla on bouda In . i... of
.i.i. n. ,bj ii i.i. ..f :iu lu 11 Tha blll aoa
goea to Iba beuata.
VABLM BOiJM IBD TUi UBUA n? t P tOBBMB
CoitgroBBiuiiu blccl l. borl l.. Vn-i?>jreatardo*
ooeupl. I ? ol ih.' Uehle H ...
ii,- dwi u up ui the I ? . itrttoUog aad
Ing ...'.'..' ralli 111 ".. the twautj nloe i aataa
ni.i ii bo ii i i lal Iontaa i or for tba Ki|. i li in u
ComtntaatoB. Bi Baaator aifn l Wi MafJ la behaU M
oppoatog Wall-at. property owb ra.aakadti u< ral Ytata ta
a' iir ?? , ? ' ' ? I b ??? i|> ? ? I b)
. a lutl ii"'." .1 ui i bara to ba lug mi to
wli il d' |.ni. wh ' ???? '? ' .:?...,.!,', i< aad
riniluH id lo vxplalfl tbe m ll ?! "' i >n iti ic
ii....
" || ; 1 ..111 f.. r. ' 1. .? I.'.l tllO
wltuoa " Tbo traoka wlll bo abmit aa far apart ai
of tbe horaroare, Ib eonatructlng a road lt wlll i>o
? . iirii in tho eoatre of <M.ii ti i k, ha
XN.,', i, - rlll i.f l >. .ii I, i."
fura the pavonu'Ot ta roplai lahovolt riMearaoan !>?>
runatau) roa o< apoad Late al ulgbt. if
i i ;it tUo r.iti' uf llft.i'ii uilli'.a
un ti.uir "
uauural Ylele thoughl tba aloTatod rallroada aaoat
M ,n i .'i Iltlou If the h. u > I.
tlroa iv. ..? n ?' i i i ? ? i ' '.y tba ataa
trlc motor.
\i iiiiaui P/alkor te itlfli d ih .i um naenanl ol Inadoquate
.i nocuuitniMlatlui i .1 IHoulty in i- nt
laa aomo dwelltng boitaoa tbat ho bml i.utly on-i'tod
uaar Nluetj aoeoud-al Biid Madlaon-aro, llr bopod a
.iimi) ro.ild ... pla< ."I in lasxlngtoa
Charloi i\ ll i uan, pouaaol fot tbi ? ia nara
i tu tin. oonatruotlou ol ;i rallroad lu
Itroadwar, bofora Iba Hroadway Bitrl. i:
i uiiiuii .i.ui, ronewou hla objoctleni ta . uigmli
1 i .,'1, wboaa intoroit in iii ..i Iwai pi i
ho innlntalnad, renderad it luipropor thal Inej luoulil
i the pn -".ii i.i n . ndlni Ho road n pa i i
iiiii Mr. Vaaoo boMorar oiio-ii itock of the
.. i ? . ?? .i
ii ...ill.llnr lu Ui'1 id i '. . n ii i ?
i,. 11,,, 11. . I thal llO oO.I OBO t.MiHl of tlir atu. k,.??
.. ii itbi i ba n .i Mr, Ixtra ??. <i
i Mr, Ha. i.iii-. i ,
1
lipv r;fg |gg iiii i.m ..f,' l Vf.a
riio oiiiii.in nf i'i.i\i.i iimi Hirj Qmndi
r nffteeft tatfl plaaa IB Ibla iliy yaatordif khd
.,. i.-i nrtanl .'".. ? lool I-'. ? li krt ? Ih Iba
.1, ||| ii || m i .ii uraai
... i Irel ' ??.? Mank ol : I '? "
?
?
i, ii,, ,???,...i ,,, .
ii'i iialua ..'..in. i ii ii.ui lil nl ' " '? I
i . || mu i . .. |i - .i
.II
H i .... ... . .
... il... .1-, ... |i. ?? .edllll"
?
mu Mi i n.< /.. -i I i"i ."" I "* '
.li.lu, . . oj "? . iloll ?' - Bi "?
...,i i,,J,?i i,i, I....U., i > un.... ??.- ??? d
lll ' |,l ..,,.!,,? ,M, I.I. , . I 1, 1,1
I. tlii
,,1, u, i. i.. ? i *' !?? ?.'..! H .< >? ii -i ld? bi . iiiiHiig
1,1,11 mi iba ii?,?i in.'i iHiii.ii.n. .i aivi-ra anelp i.nl.
i... i, , ... i| ,,,.,,, n, ul i "-'' ?"'
?,,,, uiu ii iimiue i fruni 11 \ un > ul H
l.iiin . 1 llii' ,1.,.iii.l .iii.l ll.a i. .1' w.iul 1,..i.i. |
?
B/BBOP UTTUUOMW* IBBTBB IB0T\
Ruhop i.itiiii'.tiii bagon ? aorleoofLaQtoo
ai , ..ui.. i to la ttaa .>i tt. Laki 11 bon u. la ? Itatoa .m-.,
Itiuukiv ii, y?-.!'.|.l,.y mun.Iiii.'. Thu prntty lOboat laOBB
ad|oiauigthaaborab waa oaarlylltad i.? aeverai baa
ilii-d ladioa, and thu HihIiuii rx|.reaaud I Im niMllll.'d BUT
prtaa at hi'i'iiiK au iii.iii) iii ittandanea, rba addreaa
dealt \slth tbe allribiitea norua-iiry tu < hrlHthiu Workl il
andtberulea accoidlng u> wbhk that work abould ba
oarrled on.
HAIktiOAD INTORE8T8
TMS T?AS (JfcfVrBAL UEFAULT.
Ai.t.Kt*oai to ihk iiuNiiiuii.nKita ar mx Tgug,
TKUk I'k* 1IIK fc-llloT MiiHiiiAtif'.S.
N. B. Eaaton and Janios Kiutoul, tntateea o|
tlm tlrat umrtgagos of the Houiton and T.-x.ta t'niitr^l
Kallway Coiopauy (malu llue and weitern dlvlilon), yea
terday laiued au addreaa to tbe bondholdnre la regard ta
tbo dofault lu tbe Janaary lntercnt. After demandlng
tba lutorout from tbe ooiupauy the truateea wade an 1*.
veettgallnn la bebalf of tha boudbolder*. and Mr. Eaatoa
hai jint ro'iirned from Teiae, whore tli-s truatooa ba*a
hegiiii a autt In a.julty to proteot tbe Intoreat of tkg
bondholdcra. In thelr rcporl tbe truateea say:
Itaaportlng tbo Undi aorered by tbo dredi of trm%.
Mr. waldo, tlm vlee-preaddent, aaaured ua that tlio eon5
pany and lta couuaet entertalned no doubt or unxlety ra.
tmitlng tlio lltle to tho landa conveyed bv the tr.iag
deeds and the eomplote aecurlty of the bondhoideri la
that reapeet. Tbe offleeii admlttad that tho eoiupany
kad been for tho past two y".ii.i and la from day to day.
selllnj; the landa ronveyed to the truateea and ln thaj
tlnm liad li.-en glvlng warratify deeaU to uioru tbaii t\f*
hiiiiilrodilifaTarontpnrobasoraoii niru mlei, taUin.-li.a k to
Itaettln lta owu uauie the tnortga?ei and Botaioftag
parenaaan and reoelvlng the f.ill oonniderattoii tlmreoa.
Thla waa alio aacrrtalimd by tbe ren.rdi.
We loiind ono aalo of ?J!);I.h-?ii ucraa at 2"> centa pet
aew. Tlm leaa ln tnat t-aie waa made iaajaat to lha
t-i.iiveyanee to tha tripstcta. TBO otber dcwla laake uo
refereui'u to tbe rlghta of the trmter-a and bondii.dilrif.
bitt porport to envey ahaolute title nnd warrunt tha
i.ii.m, and an hoitlle to tbe tltle created by tli") truii
deadi, 1.1 wo are udvlsed.
The ofBcan Itatad tbal the eaah proreerta of tlmeo aalaa
bad 1' ? n pia. .-.I lu i'ie liunds of two ludlvid'iola to hoi4
in trmt, b.it drcllimil to itate tbe uiiuirs of ttivb tru iteaj
or to fiiriiiih any lnfoniiatloti as to the temtl of e-tcfc
trtiat, or to glv. auy rraaon whutetrer for aurli arouraa.
Theeompuny anaonnead it< .'..?'.?'mii.ation to eaatlniio
lo puraue lh,i eour b and practlce ln naimet of tba landa.
Fiom th.sto itrorreda tlm I'limpanr ataUd tbat It bad
tukrn oitt aiiit.iKjo tooover the tikpouaca of aurvnying,
[ocatlng. ni lectiim and aelllng tba lan.U eonvoycl by tha
truit doeda, bataz tba aeettmnlatloii af audi aapaaaag
alima the rrentioli of the tro '1. We are advuod that oa
no tlmory ls tbls i-b.ir^r Jiiatlllalde.
Tlmy al'ori'fiiii'd toirlveany ffoaon for tlm ni-tlon of
tha cotnpany In makingauebaalaa loaaaad of purautug
th"eoaraatiialnly preeerlbed i>y tlm deadi of traiti
namely, that tha lalej ibould boniada and tbe wn !a
.itderatioa racalradby the traataea of tba atnki-ig
fnnd. Tt,e eoiupany bna Bol yet furulabed Ba wlth .1 ?! ??
taii.il it: 1 -ni ntofaueb pretended Ktlea, althougb wa
haTe ilult i-",|-,, att-d Um aa n ??
We ara ad- Lad iiiat all tb'-m aets <>f the cotnnany wlth
reaperttotbe land are ln cle.tr contra-llctfon ol tha
terna and hitenl of th.' tmiM deada, mnl lt aroma ertdeaj
tkat It ll otily a queallon of tlinc woea, If Ika eontlna.
onceofthl ? 1 ? i perniltted,tliohondkakikrawlll i?a
. ntl " y atrlpped af the landad Hacurltp.
lfl> >n thea* taeta, aml aii.lri tlm iidttof of our rmtntiei
andof Judae Ua'lliigar, oneof tno K-vtlna lawyeri of
Tri a, wr ffled n blll ln efiiiHr nn 1"r oaeli d*"l of t'-tat,
aik'nalo brlef for the followinc i.'.t"f :
l',at lt i,.- d.-ri-'d tbal tha two percent alnkl'n riindl
lutial lif pold oul of Um "aniltua ln fore rxp.iidltut'". ',,r
1H1M.??" il up '! ' 11' 1 ?" ifjj ereati' 1 lu.
d.'.id'i ---.. an I foi !"liii'l1o.i to Uda .tf'"*t ; *l?o I'nt
? ani dua "ii h "O'Uit 'tf tlm tliiblnitf'ind bo ae""r
tali'-j. iiBd for Jtidirmi'iit that e-rnb BtuoHkl 'I
now dua and payalde. rlm blll ol 10 nnka tbal tli.1
pnujr .,,, ti. i" , ,,, 1 from < n'l'inltig Iti rour't
.I t? tlm l-t'i I" : i"t no i?.ii'lng
I.,. Imd aa ?" Um ?i1'? i-r th? .t-p<ier ani t"f
|| t| , ,| li, ttnatim. tratarllM tlm ll?'lt ?" ?''?"'I
'?? nlttrtti ?" I' lltll.r ? lll llitll i'"' ?? "ii".'., -
.' apiHlin of .1! '." ? I ? 1 il I'l'l I'"*!
,. . '.i..|.,|? ... t. ,.(? , | I, ? 1 ? ? 1 ' ? "?? .I
' ' ' ' "' '? '."f
1 MI'Tf' ., ,? ? ? ,".,1
I"-' ?.'? -?'"???? I?u 1 t!"."t.a,
, .1 in,, iittti
1 ? ' '" "'" natioa .*
I
1 . , , , ,.,. Bti llli, !<(
I . I '"< |?'| ' ' "' ' ?
. ,, , |ni| ll U I i ln ?*) Iba noi
, lotl 101 1 alilia, 11.0, ailli tl, tl labrll by UB.
?
l.ilNU IMI.ANII klII K If SI ti VS All.
ItHirUfMI iiaABiau Ht-rnBH ni 1 uf hih i'imhii
*iii>,ai?",
Binia lliiii.tl 0.lall.ia '"Im Di rtfXfa
' ?, i. .. 1 whu ii .11
? .f "i ? " lH| .k oa Ui" UNMJ
1.111 iiii?. 1' ? ? I ? ' Bj | i.?
. , f.,,i, ,,, ,11, ,.., yaetardai kf iim agatat af ikg
1 kainlMU "f < ,. 1 11 , i. 1.iiiiik* iti iua
. . , M .in 1,0 8 MMgi >?, wlni .lta.
I '1. Uo " <i-." "'
.1 11 , ,,,.., ? fni ""? ? >ni"ii .t'tnv Bfg
1 ,,, ., nf 0,.<k .'.i|.,.. ..' 1 .1.1 ?>,. , ? ? '?? ,,f
... . 1 .101 '". 11," I,,,' api ? . ?" ?t
i?i!k .""I i! *? .? ? " ' Inai ??ih ' ' ?? ntti' 1 m a
1, b If]
, ?, 11 . I : .1
I ,.1, 4 II, .1, Iba It.Hk I" ? ' I
I 1 . ... iioia 1. I.U.... f.o II*
? . ?
ln | ? ,1 .., lubi r
1 1
waaabowii, ??. ? 1 ika
.,. 111 j . : ear*. Th 1 ga va
- laeai ?"' ibe mllk u id? 11a
I ib.it I 1 ara 11,.1 111 I I nuy
utb, 1 1. 1 ? ', ii. I i..y b*va v*. ,.,,.,. ? ? ? 1
1. 1 to |Miaai ngrr tr.ili.a 1.f U 01 ? 1i>.
if Uianiilk ii ??.ni- aaa aol brouxbtto tba rallroa<t taa
1.* ,? , .1 be ,!,-!? > aa 1 wltk I xir?
vm i ,..".,, I'. d in ui" 11 I iit ihedi I . baa Ua
extra fn 1 11. '?" th.'. i" ?? aa
lha ., ... ?? 1 M
p . ... , n . . ? . !!l .:. . 1111 tiia
,, u , vra a ?!. i-t for thli - rora. T.ire*
.ilu- 1 '?! 1 I rani b, brtng*
,'mi.i., of etgbi] flva .-.ii* a day. 'I w 1 or tha
ra ruiployed ln earryluaj other fr 1
mllk. im-in iveragaflftj pereentof Hm p'.Uoiin .-are
i"t,un, :. 11. ? 11 ..,, tbeai tiipa np and dowa tha laland.
on iba i.lou C'ove branob I ra uaad aad au
. < ?? waa brouxbt In Abouttweaty
. 1 ? , la) waro boudlod on tbe Kbii ?! braoek. To
oam in a '? l tba ne al
the | laaauxeta toa iiiacb. At
1 .. raaraataUoaad aatllkagaal and twa
l.ihoi. ta.
ln ii.aponae to a queatlon from Mr. Kernnn Mr. Ilild
.. ,?, , liiii 11 tooh a i.ox or xondota aat tbaaa or f.mt
-..,,?.-??! Btaklng 11 |rlp,wklla arilk -.ra
. ir I.,, ira I"" axuoaaO
1 tarrli 11 baiidllnx miik eaaa and Um ii.koa
?v i<rr Mtiiill.
. , uulaalooare wlll ka rau.lerod aa
a.1 .11 Um do, 1111.'iit iry avl bMMB la Iba] ani coa>
ildorod.
g*?
PEKDDfC OIANOM U QWlOi PAOfFM
it.iHT'iN. l-'rli.'.'I sj'"".'i/i. TtfgBBBBjl aafJJfP
ing of iii" ?!'"attoMoia "f iii" Daiaa f^akai luiiway
t ompauj wiii itr koM in Bookaa. Mareh ?.'.*>. in pjgaaj 1*
ii.., ananal n port tkaa i" ka pa M da 1. rYaakfaal kdaaal
a.ild'.., da) U.al lt wlll be .n.'iM <oinpl"tr tUaniui) that
li.i, in .viofiH" 1.| ?BklMkBl | Uiai lt wlll rovlow ln tho
f.iiieit po.ai'do ininimr Um kaataaoaal tim )"ar; wiu
t'.iiiiiilii aelear and drtalled atatement of Iba relatlOBO
wlih mi.I tlm obllgiiit'H.a to Um i,a\, 1 aiimiit, and Ui vt II
wlll be iirt-iiinp inlfl kf n haTgl a ooiliit of lii'.ie.( ng
itatlaUaal b*faiaM*5faa, ta ra't, it ta*tii.< p ajgaai al tba
dlroatora to umke 8M Nfaan *> agojaaak) an.i auil aa
"Inii Ikal tlii-re wlll no lon?.r !m gui.tud for tlm eom
pinini among taoetoekholdera th tttta Inaaaatkaa i" ?at
." \ intorni iti.n ragardlna Hm affaln ul tba aaa.
poration Aa regarda the reported pendlox changra ta
tlm rttreetoty, Praaidi Bl Adama doetfnaa t,? lalk. t to '.ii
owu troii) niiirra who ara lufortaadaa la bu ti.wi
, malderi tli" retlrMttant of t.o.iM. Baga and aad
other 11:1.10 tii.u. poMible. On the itreot tt la now xaa>
erally felt tb.it itoiiM la aure to ratlra and Ikal it wlll ba
bettar i,>r tli" ooenpany'a aeeurttlea that aa akoald do aa.
1 . I10M ka Ii to be dranped gr*. efully and wiilmut
raui ug frb tlon anywhera la aal.l to be the only umitloa
j. t 1. BtalBlng to baaalvad.
?
ciliivi BXTBBDBD TO DBJBBIO BBfi.
It |g ni-UiiMwli- Ivjoil tlmt ITajafw.1 r,it'>s hnra
kgalfl dilfn-d to ara inai fr.-.ab cnta 011 graln an.l pro
rllloni are balBg made. f/OBl lioitnl i.i'-" ti" imt bofca]
,,". , 1 , 1 1 Bordlngto fbg n.aUy ladaead tartff. and aa
tki i'r, ? baa baaa falliag bakiad lta paal paraaat 1 ra, faa.
tkarenta aara taatad. Tba aattfag ima axtaaaai fg
di,,, ,11.f ni wtll aa dcad frrlgbt, aud a 1,, "iit thip
mant M knawa ta kaaa I." >?t rakaa Baattykwaaaj n?a
p 1 r, atbaloa tim aoaabaaaad Bgara. ITalaaa thia eat
,,,,., .? beebeekad proaiptly. II ta eonaldared BMraffkfB
probablatbal llta il ? "'" oataang Ikg paa>
,,? ti.r lawat ralaa 1 ba raat bi aaoa 1.ka-i-a hiiot;
tered altb iBeraxalar morament of rara. and heoea
,i-"i. hm aiHuniulatlon at dlfferan plaea* al
whlcb -ii- i' "I" 'i'" anxlotiata ????Bk
lliiue th- t'bletg ;?flfl
? ??. ..( Mplratlanofiti n;d.I w|ih.fraaaL_J
,ia,.llaal ', , fjMfc
agreenta. Iba 1 . .,r*
1|| ?||.UVIMTI"N ". ' I "'"??
|lirru.t, r.lr M (,V''iM ,,'", ?r ????
'"? *.<?
. al ,,!' food Bara a' taat
, . ? 1 1(1 ? -raa
, I ? I I : . '1 IM
,1 . .. , W
.11 ,.i,.. 1 . .:, igbMk
1111I.11 N v ???"??... !?? ? 1 wal
"ii'*r
. 1 I 1 ,,. I l.'.l
1,1 o, 1 ,,. 1 , , ,,, alll
1 . ,,"aH'
,1 I...-1 |'.i ,,t. .,., .1,1.1, 1.111 :?e
,, . , . .Uia
HJI.f.ANI ? . v || . v . . ? I . : I fUBt
ii. I.. im, 1', I.. j ... lha frplgbl ugoi.u ol
11,., i- ..,..11 .,,..,. lUegben] YaUaf, 1 uk? naiuu ?a4
in. in......i.o.iit. 10. Mg? Vuag, raaaaylfgalB .iiftnua
raiu.Md, and btani baa "' 1 aab. uia aaa Ui Ibakt M ik?
. ui I,. ii.i>, .1., ni. ,11.11. .in,. 1." itii"" m-'.iiii' BBtg
.. i ni, 11,,,. 111 lta va liiua fonua. ln lloaton i\i "'"l? Iff
buutlroil poumla i 15 oeuta to Xaw-Yorki '? " "l? ,
Pblladolpbla, and llioouM to Hiltimore. U la '""l*?
atood Um ctiToapandiiii ' ?"' '??' t-'?''u','' ,H
1 101 Ne? i.in,i.uid, N"w Yoik, PwoaayiTaalaoagakaay
land poiitia. .,
ii.i.Ki,,., Pab, 25.-TbeTolodoaud fndi..ii.ipolia Itatlr
road waaaoldtoHtay ou au onler la a oaaa broagkt
BKaloat thut ,011.pany by tbe Uuion Truat OaMpaOJ. ot
Nfw Vork. Tba prpaorty waapnrokaaal bp M,r' J',,**_
celloG. JUlaon. ot Woouaookot.U.1., ou boualf 01 wa
, boudboldera, for glMkOOIb

xml | txt