OCR Interpretation


New-York tribune. [volume] (New York [N.Y.]) 1866-1924, October 20, 1885, Image 6

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1885-10-20/ed-1/seq-6/

What is OCR?


Thumbnail for 6

L1TERARY NOTE&
TJobert ni6BBlB| BBW WTlttBB B r-oom tm tbo IvlBBIB
* Why I an. a I.ib. i;.l," ?Ust will aoon be batBed I.y
the Caaafaaa,
Auatin Pikaaa'i rabaaaa of pawaaa, " At tbo Btga ad
tboLv..,- haayaatbeea aaMUaaJ balaaadaa. Ultaa
lurgepuporediiii.!. twen.y-iivc tvaaja Baara thaa aaaal
*,.,,. ptiut.-d, aad thej aad be-.. aabeeribed for at ....<?-.
taaiea ov.-r. i..,.l tb.- aahilaaKwa araaaaalete aayaJj
tho doiniitnl ol the trade.
It ia bow M .t- l lhal Taaareaaa'a larlhaaaatag ralwBa
v.ill ooii.iat aln.-a. ontirdvol ...W,..M-,?a. J l.o BBOOt
inivo.tantaie-Tii.-ia-.' ? " ? " * dioal.-rv . l'-< <' to
tbelateMr. FaWi.nl ntaearata; - Tha Aaetrat Mja.
,?. '-Tle Wreek," ?Ta?rraw.?a aaaaa ... Irteb
Uo,,,..; '?Tb. s;,i,,Me,VSvMo.--A,.:," inlW-h.ro
4iiili;(.t;??.l--l;uliuu..d HaUi.,-umw"MylUltl.r
Mr baata'a raretea af tha atary -?laaojoraaa^Irrtag
an.l tle bottlo ol aartk eeartradirledb?/aa EngUah
paiH-r -TboWo-tom l.ail.v Mcury.- ThatJaaraaJ
Lay, that Mr. trviag waa aaaadlag a law iaya wttf. tb.
Liiun-ato, an.l evi-ry ?'.n.i?g alter itaaat tl.-y * -
journod to tl..- etu.lv. whcea bottl-o?l.-?t-aa.n.
duc-.i. ,n,l L...d Taaayaaa I?f4 a aaaaa. ib- flrat
rv.tiiuo tbe imr.l aad aUthaertaa ?**|}""*?
Naxt dayae waa iattaaaaai, lar ?* traftadtaa areak
,.! ?, tb, bottle. an.l aaaghmaw-a fhe ,???v x*rx?m.
iti,-c....- ?itbctb.r.l?IavMr.IrvinKr.-,...-?e. to
L",.; nuu did ..ot aeaet lha Uaraala for taree aaoathi
K wl,-!.. aalUBg aaa BaaJay aa Mr Jamea
Kawwlea, editor of" The Ntawtcaafh <*?*?**' * *?
uck-omoU Wlth even .-on; ...a" ?*-? ?'?..l.aI.IT.
.?Comi. in.-a.ud tho ,,,?ul Knowloa. ' tbo l,.n
Lero.a.... will he lhal ta aee ,aa." "*"??**',!
vorv tirod nltor ronr work at tho theatrr. Mr ||WBJ*
;i^b?bebi:rd..b,.l....l,Mv.ryao;e.nr,. *. Irrtag
iidhe waa aal maeh tattgaed. ??!'""< yoa andll
B?eeeeaxy to take a??ne atlaaalaat whaa aettag l ta
aatrtd Lord Taaayaea, wtth lacreeadag gleoaa. rhe
tra^.'.ian a^aaai tb,- aalt laapaaeatoeat Why.
Saaght yoa alwaya atank ,.****"?
dinner." For tbree BMBtha tbo faet that be hadlaadj
cnegla?nnt ol tbo bottlo wbi.-h Mr. Irving .'?.1
)i.?l ;?-.-.vo,l.... tha Laa*-at.-'s ,?i?d. Perba,. Ildaatarr
ia truo?uii.i i eihapa it'? uot.
Mlaa Jafcta Fletchor. aathar of" Kian.et." "Amlr..
?,.,.bo" at*, haa baaa tlrtag ta Boaaefjrtha past
twalre yeara. aaa ttree wlth be. a?thar ***?***.
father, Mr. Eageaa Baaaaa, tha artiet. laey bare aa
attractivo M.ito oi apartmontaiiiion tbe BBreath aVmref
.....il:,,-.. not fur Im... tho Qaatrea Fon.i.no.. MU.
Fleteher ia a bandeewe yaaag ?6aaaa wtth largc, aara
eaaa?al baawtafal tootb. Bheeoareraei al?;.ywm.
?Wm un.i ottaa wtth aailMaaay. la aaeahtag oflirr.
,,nt, aba aaaa aald bia peeaaa aaoaM ha boaad ta hr ta
kcep th.-iii warav -thay wara aa eoW.
s m, ? lutborto aakaawa aaatry bj Pateteh BraBwell
]U,.,,t.-.tl.ol.roth-,rol''(^rri'rlMl.-M.i.iil.oeni..i...il
aad will aaawtty ba pabUahed in Englaad. lt baaHta
go far ta ji.stitv the Ugl aeaWaa bia iteten beW o. hia
literarv pow.-r.
Mr ltitl.ar.1 1). r.liukmoio. ussur.-.lly tbo BBOBl glttrd
,,,,,1 ertgtaal Bagbah aorellat aoa Urtag. haajwrittaa a
bmw novol whleh v.ill ha paattthed aerially la ' Harp
,,-a Maftaataa " iartag the eondag year. It bt a ab rj
ol the porioJ ?.i iho Nap..l.'..ni'' wara BadtaeKoneta
rural Baglaad. A maltrtode ol readera will wall Ua
v-.ti.-ntlv for tbia new work ol ? wrtter wbo make. tha
verv u-eoa t.. BBamk aad who gvree eaaraoter to a weod
or a vino. Mr. Bbaekaaore aaa tae dlattaetl m ol botag
tbe only inod.-rn aorellat whoeB doscriptivo aewaagaa
nrc never Uieoome.
Mr. Chariee DodVey rVaraar wi'.l eoatribate ta
" Tlaipia " aaart r~"~? wbat wiH be praetleally n
Btnry ol Amoii...... s.oiotv tol.l in a ecrleeef balf
liuiooroi.a papara, tbe material for wlfcb be haa
L-.itVicd in Ameiio-.n pkaaagt reaatta Hetthaad
laath,
Among the ehaagee aaaoaaeed in theeondael of
?? Upptaaott'a Magaataa'1 wUl bo it.- promiaed pablica
tion on tbe Brat day of the aaoath and not oa the
fftaeath ol tha preeedmg aaoath aa beretofere. Oae
now f.aiuio will ha Ha ataMdtaaaoaa pabHeation i? thla
.-..untiv ui Btottee,aaaaja. ete., Bppeartagia the aar
n-nt b^Vagttah arng"?? Tbla arraagemeal will prob
?.,lv ititoi-loi'c aoawwhat wtth tbaperiodteala deroted
|8 tbe repubbeatl u of Kugli.ah lin.-.ary u.utici._
In
Kcto IJubiiciitioiis.
i;W DOLLAB NOVELS.
E0SE8 OF BUADDW.
lly T. It. aVI.l.lVA';.
A Mory wc-ii toifl, wHb laa i bam al a daeeia, ? if rea- aet.
Ii,^- ,tv i. th '' il???- aal baat it.-o I iu a aai.h a.'tor ei.ct.
aad " ii'.iiie-.. aad *iti. ;> atraai a;ul bealtay plot, uot frlti.it.'.
awny hyaarpetaal analyata,
THE LA8T MEETIXO.
r.y BBAXDXB MATI'lll.us.
MAaaaaaibagatorr.aad the tatereetai earriad tr-rri'-p:',
ti.,., ':, .-ii-'ui'-.- ta aad. It k. . reBer to tii-.i a aereBat whi
(hemot iHakl l!i Ina ho>!? W'.eii 1. ?nt - aiieut N'ow-Yolk
Ki-i.-ty " [K. v. Thaea
?? rhe oBBiaat.?a ara oi.-v. r'y aad eonilatentry treated
. tno eaaiptteated p'?? t aieeptaaaaBy artgtBaL"?
(Wa.'.iugton lapital.
A WHEEL'OF PIBE.
By AUI/i BATKB.
" A vory jiowrrTul jar oriu-ni-r-. n .t o-ily ertl:,',.] i-i raa
c-.-iiea, bul tu'l ol flue lif-iuiy all." .i.iu.k'e lainon.
la liro;..
Wlilll.N THE CAPBfc
By BOWABB I'VI.R
"Mr. I'v k\ who i-a well -k ii own u ra artlat, deaerrea t-i be
aattarkaawa aa a wrtter ef 6ctloa. . . Bat tbla one ia ee.
Hawaughlr gaafl aa to aatinty all u a leis." [IhUadelpbla
ajaUetnx
ACB0S8 THE CHA8M.
1 Vol? I2BM
?? , . . 'Aareeatha Chaam,1 n t belag an taap IraVe
?tarfi bal aartoMt a llre yoaag woman aad i lira man in i.
I . . , ...- toiutuo.ni.it. ?'..." lltewYork Iik.i..
COLOKr Tl'l?I..S.
By TBOafAB A. J.\N\ i::it.
"Ih so olev.-ran l iirietiial'k-t-!..-a of arli-t Bta ln N ???.
Y.-r; oareragraaadhtthcrta abolly aae eaplai la Aaaert
vau liieiat.uo."? Journal al <o ,r:u rce.
i?a ThuoBiaiki are far aahiIry aB hnnkmllrra. or ?iu w
t- :i-, i -t. ..il. on r oi> l. lof j.ri.e. by
CHARLR8 BCRIBNEK'S 80NS,
748.748 BBOAOWAY, WKW-YOBK.
VOVEiabEll aii.anne,
Bow r. :>?)>? ara ywhere,caatatai
WHB PBTHCKM CAHAMAiaiMA. Vill.vr. lj( .
Ja':i ?
^.(.'li'M'-Y -.!:.:.".I.1.MAX. XXVTVA'XXVII. M:?.
?? Q>1 ant.
Tlll. IOBA dl' OOD AS Ai'1'WTl.l) r.Y MODKBB
KNuvi.!.i>''i:. l yohaPkake.
thi- M-.w POBTPOUU XXII-XXIV. Ollrer Weadell
IJOIIiea.
A llit' KBT BPIBIT. OBreTbaraa Milior.
sd.mi; '1'isriM'iXY in THB CABJE, iTkn rnatbcun
, Boaaec i Baraaag i
BOW (11XKMKAJ1 BBOVOMT TUB 8CXV1 n Praaeea
y. Maaa
Uther K| .,-. .. i o :i.a, ani Caatlibl to ?' 0 ul>.
86 ClCJtTBi ti A VKAl:.
HOUQHTON, MIiri.lN vV co. Boattn.
11 BAST i: lll- I'.. BBW V"ItK.
nOW 10 UF.COMK I.HICK \ I I iiillHTs;
?.\ea llie iBOTl nii-l eue k r.il. a of baaiBOM CBlCB I
ti..a. u kuowltaUeol mucB huportauceto t!,< a- iveklua
llii;. io llll ii. i oi ?lll bi
llii. AMI Iti A.\ M-.\ys (-(.VI-AXV. Xnt-Yirt
Juotrnc ion.
Fir Boys nni "Youai Mea?City.
ABCHOOL FOR BOY.H.
Priratf lullioa, aft,-rnoona.
niOMAa i.l-.!AI.> 4>li. ,1. V.oMIKtbat.
A nCSIN'ESS EDITOATION. - Bookkeen
. ,.."'?'? 'rr,Ut*: antl:; etic.correepoBaeara RpelUnapbo.
\'\\A\ -'V iii^'vi'v','^' ' '';'V,' """'' '"" "' matractloB.
I \I.NI. > )ll>|\|..s in Ki.K 65 I'.k.at-rv umoa-n lo7
V..-1 ..!..! .,-..! n-r I.i oa.luaT. ? ' P? "' ll7
PHOICE rollootion of ar-hool oirnilfira for
B, W1LL1AM 0. NOWELL
..? an.l
iin.H. y. BCHXBMBJUtOajl,
N a .". l \\>?t :.7th-?t,
rnKi'AKAiuuY acatooi*
T>ar rad bmrllag impiia. a^aaOeaa primaky m
PABTMKNT. A-l tlie ie?th-ia k,j|e<e griHlaataa, wlth de
rnoa li-"m llarvaul Bawaota, rmon. MU-higan tniv.-i.. tv
rambrMga (Kag.1, Koiui .... riuai.yi, 1'ajia. lieildeui LkUve
1 rei.i h x.J l.ei u.aii Kj.hera.
DS. EVEUsox s COLLEGIATE SCHOOL.
? :u Weatlotb-af. oppoaite ItrriDt 1'ark. reopeLa s.u.
Ia?i>er2.a. bhortleiavaa tborougblj' laaitareiL
Snstrnclion.
H. A.CALLISES'S ,nrn,.vnur?
DAY 84 II'".I. rOB BOYB ANU Y o* \C MT.M.
181 Weet4..d-at. BeaYpeaa Mondayjweptyaabera^. _ ..
1)
i/M.'AMis B. ALLEN'S claaa for btrja rc
I! *a*BBfl Beateaabet 80, al nn Maoi*ouave. Baaaaa
Uxaited._._??
I I A KLEU < < >LLEI ? IM i ? BCH 0(?I., No_13
I I r.,at iii'.il..si.. reopen* Bept vl. Aoply for r.reiiiar?.
1,..' I. JKAN ItlNAl li. WM I.. IIAZ1 X.ll. A . I.ri... .p .1-.
I 11 liORSE'S BCHOOL FOK BOYS,
?I. 4l< wb>i .'??..ni-T.
Keopena Heateaaber 801** PiBadaal *t aaaa* after . ep
I. |... , i 1 "th. _
I YON&GILBER'PSI LA8SICAL SCHOOL,
li 878.".tii.avr.. wlU NLopen Henteniiier!?8in.
rti),il?*?repirii.i!,<l tlior..iuhiy f"r Ib* beal ooue* ?
fe'i-uiit.i aciioou. _
1NTERMEDIATE and Academic School for
Beya, 18* 8*4 iBBth-et,. ie****a fcP^gffjfrr*tpa__.
\| \\. LYONS1 COLLEOIATE INSTITU I I ,
irJe Ba6Eaat28A.Bt- eoraer Preadwar llece.i
at'.-- sii I pr.-par..-n.r i-.iii.-t-" atHeaube achoi* or onaiaeaa.
?II,.. geiitlcmeu ahoat iiatu.* fol.ow ar. ti".-. l.atr.ina
,...,?, m r,,r ' ? Andrew Olrrer. D. I'.,
Vi iliiam i' J i WUUam la*, I
p.er.Joneph it K.ir. D. D., JHmea TeJrolt,
i:,v Kdward Kran*. Ber. B.B. Whit_.U D,
I h Mi.I.ivi- i' ward J. n oo-eer.
'liiltinii'I.'.:.. 8*' '" *'-?' l"': ananat > inul.ira at rat
iiHin'n ami itaiiiioii'iiV bookatorea._,_
MH. JOHN Mi MULLF.N .,_,___,
bMremoTcdblakcbooltohl* booa* n> ^ *??! ;/]l1t7"Y
,,., lotl ive. ixrtrecl ?l ? lerralnua ri hlerate* BaO
ro?.l (|.. ia Sij.t. 1", leiivmg ? i iaii.li M-I.wil.it IRil tii'*?
i.?r .,..i>.-;.. ,,. aaaept. 14. boardera, rioa..
1BJEVV-Y0RK SCHOOL OFLANGUAGE*,
-1 1.47H.1 4-a BBOADW \) ,':'" V. '?'.', '?
ki \ IIT YEAV: Bl (? I7NS -H'l. IA.
\ rehool ofii-i. I>- ?.'* r Boy*. Pupll* iirepared f*r Yale,
|i'n v.nl ( ?,J"..a \MI,I ilil* Hiid'.I':" College*! al-o 1
Ihe leadi-a Jcleatiflc. l.-w and M*dle il seh. ol* Pr p.ra.
- for l?:v-;.?.:, .:.:!,! (,.. ?'.?.-,? n -earaI .1.1.
ii. progrenaire Bjethoda and thorongbneaaof prepsralloo
tue BfliW-YoBK HOBOOL (>P I.AV.r-UiiB oquaU th*
beat New-Kngland tralniag ach ola Th( p'an of Inatrnrfon
roinblnea the adrantageaof private tititlra aml rlaa* dnll.
Frenrh. deraian and Kpaniah i ? praeil iBlly laughl aa a i an
nf tha regular i-nnr-c Circulara eonlalnlua tn 1 infi rn illon
and tcatlmonla'a froaaaiaay rminenl eltla*naof New-rerh,
whose aol.* att.-iii! t'i" aeb k,!. wlll be*-nl "ii appllcatlon
IIEBRT < MI I.I.I li. )
T. i. 11 mayknsis, % Dtreetora
CIIABLB8 C. KTIMBTW,) _
JEW-YORK LAT1N BCHOOL, Na 108
West r.iti.-at. Preparatlon forcoileeeorbnalueaa.
\ . 1 A BMEY, l'rii.cipal.
N
DR1VATE BCHOOL FOR BOYS,
1 '..ii Wcit I8d-*t
WAI.I-K1: Hi.LLAHAY. ALFBEB B. FTJLLER
t^CIIOOL OF MINE3
PREPARATOBY SCHOOL,
A Hleh SrlnKil rif Srieuei' and Bnallab. 33 I7n?t 15th-*t.,
J. Win IB'ITDOB UAVIB, C K . I'll. I* , I'r.ncipBi
IIer(< can h(* obtalneal a Lr,>'*.t e- nor.il i duentlon. witb a nilH
greater Icilln* tiiiini.l tif limrn anrt i n--ln.li, and a little lea*
tu*.ir.i it... anoleni lauanaa**. than i-1 ncnmon imt iiu.r...?fii
in evi-rvthlng Introdnetorrto all acieetlflocolleae*. Four
vearV c..nr-e. mclodlna i't.ti. h, .i.Tiiimi aad l.atiu. So
jirlm iry depatlment
Inilv uraaloiL Ba in '0 1 p, m. It. op.-u* Oetober 1.
circniura on aoplicatton.
a2T.L0UISCOLLEGE, lr> VVoal 13d st., aeleet
O latliolle aebOOl for boya n-.-peii. -, pt( aiii. i '.".'d. _
T*HE COiXEG'IA I H SCHOOL. No. 7t.'1 Miul
1 la.ui.av.-.. ii.-atCHIi ?t. It.'V. I.r. It. B. Chr.pln priorlpai
? .. ri in-i.-ii and l.MHinv rtepartmenta, gymnaatam.
Ni w bulldlna eompleie m na ap: olntiuent*._
rTMVERSITY GRAMMAR SCHOOL, N?.
KJ 1 473 Rroadwar,r**ar li'd -t.: 4PI* year reopena sep
temberll room* open aft r Beplember 11 prtmnrr. coniiner
rlalai -1. laaalcal deuartnn nt?i ln?tnicUon ihor* ngb; t. rra
ii,,,,i. r-t.-. M Sl. UOBBY, Vt. I.. AKIB, Prlnclpala
For Younj Ladie3?Oitr
* -Miss MARY HARRIOTT N0RB1S, re
a?\ ? nitin a her i i**ea Oi tobei -.
::!!,! K| ptl n:'.('I' 13, B 't'.lt'l 1TB .','1 t. .1.
( .i.li.il I'a.k bnUdlng*. 173 We?J ?'.-(?i-i.t.__
pARLlSLE INSTITUTE.
V? 7M .',tij-,-ivi-. betweea 57tb and 58tb ata ?< ? ntral rarki.
i ,,:u,.ine and day aehool for yonna Unlea and chlldren,
Thorouan eollegiate eonra*. hpeelal *tud*nt? lu all ilepart
n.eiii- JTenrh, Oeruun, Latlnand Bpawaa tan.-iit. l'm
tcenth \. . i ?: - -'I _ U'b; ' ? *. _
01{ AND MME. VAN NOKMAN'M SCHOOL
FOB I.AI'II s ANU (III I.l'lil N ifounded l-37,wi'.l
i.,,;,,!, , rtober i *l 81 i Woal 57th i.. v-' M urk.
I7RENCII ;mi.1 EXOL1BII SCHOOL for \ onau
1 Ladlea 87 i aal 8!?th at- btr?. Knead. alded i* < :ri. ..nt
rorp* of *uoeea tul teacbor* nioal appruvea
Uvvafoi lauguagn*. Binderaarti-n.
IV?KEXCII 1'KOrKHTANT I'.OAIIDING A M ?
1 DAY HCIIOOl. for Yonng l.a.iii-. 811 Ke?l i' at.. lat*ly
Ml SOEMOIHEI.I.l - .11 Vii'.i.'. MI.K-,
,nn I f,.rti.( rl\ n, I'.ni
wul be reop*n?l oel. l bi their aneecaanra,
PBI I' and M AHAMI. \t llil.l. f'OI.1 'v
Th'i ii:;b (oni-c iii :i 1 : i.--ii.li liiaa, ln-.
IACKS0N SEMLNARY, 51!1 uml filfl Eart
>t v."tii..i. - Kagllah, iiii..'i H..I Oerman ? hool fur
vonng :.i"i'? nnd chlldren ileaJrable localloa; . \'
^"'"lln^MiiiMA.'K-nN-I.MINAIlV
.it -.mi? Bih-ave.. near l- ti.-i. Boardlng paplla 850 p r
quarter. Appij al eilbei \, i
M.M!-:. 1?A SILVA \ MI.'S. BBADFoKO.S
f. r :, t'v BiaCeden llol i
tlerman Boardlng aml i-ay sel.I I.t Yonig I alli
Ihildren.Boi. 18 and 17 \w .t .-Hi..t , Kew.Yurk,*
..ii. ii i.eto * i Ih'e.arate and llmlteal elaaa ln llttli l-o -
begln* 8( ptemher 2:'. Appllcatlon by letler oi p.
?'. VI-.
MISS JAUDON'S
Varaua i.n'ii"- uosnling and Pay ^ciioot,
34 - UadUon-aTi .
WBI reop. n Oetooer l*t
MISS CROCKER miii MISS BECKJ
K..i:.i. rli ? th Mia* ( ntn*iock,
Wiii open ((!?? ... i IBno. * Behool loi Oirla at31 Weat
4.i. al., ..j I...-I'?? Brvant I'ark. ( laa* lor Boya
I'nni'u-al* at hoine alter sc|*l 13. _
M
1SSES GRIXXELL'S
KNGLIWH, riilM'II AMI iii I'.M \N m IKi'iI.
i .ill yOBBO I.Ai'Il> AM* i 11 I I.l ilil...,
I 1 t.A-T 1 11 I \.II II Il-S'l I'.Kl.T.
fot Boya Kiudi-rirartcn.
MME C MEARS'EXOLTsir, FRKXCIlaBil
(,l.l 71 IN 1'i.A IH N.i and DAY B4MOOI.
Kolt Y(,l'Nd f.ADIKM, (fonnded i840), hto 828 M
*on- v,... New-York. I'.n.h la ih.- Unguage ..f iln
f.Miiilv ..nd ?. 1... I. Lectui a in l.nel:-li. iin.'i and
:. bv emment prnfe** r*. Kapoelal attentlon pal I
to I iiv lah.ind ii.n.h Pilni ry l enartroeni. Iheaeaaion wlll
rtopen (Ktiilicl 1. M.MK. A. C, M KAItH
rni.iiii.il
M
RS. VVILL1A.MFS'
IXi,l.l-li ANU I 111.vi II HOIIOOL,
'ji; v. i - :i"i:,-t , for Yonng Iaadle* and Uttle ourla, ?ui
reopen Oetoiier 1. Nnmbei olpupllatinnted. comblnuigln all
.li l.ait ... ntM fi,.:.. pi iin.nv t-i aeolor, th* adraatagei ol
aehool RyBteaa, wltb the Inflnenee of privat
\| HS. RAWLINS'SSCHOOL,56 Wpat.Wth-at
.vl reop tn. I bept. Ul. A I i?li?li i.r*? *|
adraataa* 'foi learntn.nihe Preacuaud Oeima.i langnag. .
liflSH C. M. WILSOX'S Claaa for Chlldren
aT 1 open* . . t.-.ni.?
ii., u, -j laib *i
MRS. GR1FFITTS1 D\Y BCHOOL FOR
VOUBO I.Ai'llS tBIl i '1111.1.111 ? N.
411 MA [MKON-AVI ., SKAH 1-1 B.8T
W1M, BtOPKfl OCTOBEB 1.
\|i ica A..V M. FAI.niM?'.'I'KI.'.JlfN'S GirIB
i'i -,??. ,:. i-:n,.-ii 1..'. iBcgoaa'oafrom I'riiuari lhron_hMea
bar deparunaat*. boardlug pupii* *.8o a year. 'iViX aUHtra
\1IS-: KI.1ZABETI1 l.. KOIJES' Bonnling
i'a i-i,i Day Kehool t"- Yonna Ladlea andcblldicn. 43
: ,.-t . Ntb al , will ( pen( irtobi r :
jtjISS EL18E V.. MOEWIS'S
l Mil.l-ll, Pill M ll ABB HB IIAB BOARDIBO ABD
I? A \" S. : 11 . .1 I ? , 11 \ , . I ? V , 1 I .V I , I ? -
yv~
DAl s' UO il I Ut YOU.Vd I.M.l!.:
v.'i i.i i> i.n ..c i ? iBEB 1
N". 82 Wl.-I' 51HT.MT., M U VOBK.
[SS J. F. VVRKAK8.
HStl MAl.lsr.N AVI'?
Alti'lMi AM> I.AS rU llli'll. Milt YOUBU UME8
AM. ' IIII.I.III.N \ I - ?
i;:.\i.i.in im i "'.
\ji;s. SJLLiARI 1V\% SCHOOLi
.?* Bo. 1 Ba?l .??s.liHl.. I ....,.,l' c.i.fr.l l':.r<,
Hl.. l-I.N.- .. I'OHKB 1,
\1ISS BALLOW'S IliL'ti-lt DBtl I'l'ifl.-liSciio..1
.vl InrYoai-f laidleaanil Little Olrl*, 84 lin-t 22d-*L, ?ni
i, ,.]i. n ..:i i hnrad .?. i >. t.,-?i i.
\\ 188 S. D. DOREMUri will rr-opon hi i Oai
.vl Hchool for Voun* Ladlea :.;?.! CbUdniu Oetober C .-it
7,1 i ,:-t 21 t--t
\IISS I'.I.ACKW KI.I.'S School iinil Kii.il.-i
.'I t; :t ?: i .,:,? ? i? i ibei ? ,i i ? i i. t - td.al.
MLL1 . KUEL AND Mls.s AXXIKBUOWN
\v 1)1 reca Iheli Ki ? h, i n t*. I ti i iiertai n
l . aiCtna . ii" i .n ?-< :.? .,i f,.i cirl?n,-| ;.
-, 11 AM.' 7 :.: I li 'I I!. IVE
ii!l"-.tc 1 r. II.il,'-i!..... h.
MIS^ ':l'-vxj'l.0--s Familyaail Oaj Sehool
i" Ou Wt-at 45th.*t., will reopen Si ptembei ilO.
MI>s G1RR0XS*
1 .X>.I.i-II an I. PBEBCB - in (il. POB (iii-i s
83 M . >t 4 ,1,, t. Bi..; . na -. pti
MISS KIERSTED'S SCHOOL FOR GIRLS
I i i aal 57tb.*L, wlll n opi ti i ?tob( r :.
Allss .1. F. MOORK, l.M VVeal 48th-?l , ,,'
_TJ ppenahei l;.--. h KiiLlnh tud Genuan Bcbool H?
MRS, .'. A. GALLAHER
iiasremoredher aehool foi ^,.llK' Ladiaafroni ij>
Ma-ti-oii-itv. . t.,
Bl w k?x 7,.',i.sr.
Atbcron.il Fri-nrh ***neaeion lllgheal -t.ui,i?ri ;n Ungha'i
BB* claaalcal BladMM, . ircnlar* *en< on appllcatlon.
KUTGERS FEMALE COLLEGE rtopeiia
HKPT.24, 88 H/eal l?5th*t , 0, , ,t corp* ?f tVaeit
tnaaraBoapartuienU Kindi-rg.irten, Boardtng
8. I'. MI IH IIAIII,. 1.. 1... l'?.
THEFIFTH AVENUE SCHOOL,
lZ\"%"?.\:;-:rXiT"???????-& tauiogu*.vp*0;i
E.A.olBUL.Ns' \ pr
3S
;i'nnelpal?> D. BLAC'H, sr.
_. EAST 74TH-ST.
'?, _tbb Mi-!- PEBiBrs acnoni
ror Voua*.tadto* an* cbli.1r.-n i l.mc mtatitiabed.
_l^i- nmubcr ol r.-el-nt puplla n n.t.? i .? t l
|4gMADI80N-AVE. -
t.i!'^.!,'"'.,I::,}rv?n'? WeBWAWEB^ Kneliaaanl Frenel.
BeUOMBatBdylM puptlatttider fourteen.
For Both Sexes?GitY.
A.~*tffi0i?E CIBCDLAR8 ot Hchoola, rity
??* andronntry. for parenta aod inianlbu.a. Teacb*r* ln
e*^*8?*alTBlAiS^^
3i"a*i lTtiVat. LUV aUBBBJ meit OtBBaejr BulldJUfi,
Jneirntlion._
Icr Eoth Eexea?Cit7.
4 _\ NEW-YORK SCHooL OF I,,\X
J\. iii \(ii> 1.478-1.486Broadway,eeraerof48d.a?.
li'aa.-a ?,r iVilo'a ini-l fc"nti.-..? :. ll --r......
II.'iaM *..-.nlai" I atln airl al! Iirinoaoa of i I.-'llah. 1
anl ol ana' r. .'n I' m-,- and Practleal Inatructlon ir, Ibe
ni.-H 1,1'n-:: r-a.lilv in '.-?'" '.;' |,!- N .,' ,'
-ra,fl- -T-i,-.'! ,!l!..va.,rtl.e,reai?:r...nee|:. ev.r, il.-pa t
rneaf Si -!? 'ri''' indl.er.nl n ?-" ?pon<
n,'.r, ,-a.a anl ruomi lor laa
ciaI.a'?r'.i.--iiiti. i, -...?'??! v '!. the achool .
aLrtv e' .'iuiiii-.i -i:.." ' 'ui ?"?' cUaaaaandertheAlrecUoa
oirfnciu.ni.iiri iilNl.V. Mll.l.l.lt, )
1 1. I IMAi I NI-. ; M
( -IIAltl r> ( S.Tl.aKTra,)
a 8JXECT SCHOOL FOR UHILOREX.
A yie.ii.iii.Mrii.ti'.iiIortl.'.U-af.nohonio^M.ilr.^^^^
A BUREAU OF RELLABLE IMOKMA-"
A TloHOIMJCHO ii.-. Hundrerti of th- I.a' (..tno!*
?SrSTl?i?a \Xm\Xt*Vtm%
^loX^uo^lli-.to raa,!.. Br.HTTKACHBB*.
Tutoraano,. ,-. fffcy,
rOBCPLABS or BCHOTOA with rJ^tn
( , fnrn.a.lnr Vree ioi, c:.< na uiallol f. r5a-iKo wl.en wanta
Ire^rifcS bl,r T,A<.iiinis. 's^^^f^1*'
aopi.U.at. An)enc|1.l pcr>^; i"ia.eaa. 8 Waat 1 iu.au V. V.
IJR.FXDS1 HEaTlNARY I?<>. Oirla aoil Boya.
' kVlTffKBFOIty 1-1 \< I. AM' KAH1 l.illl-M.
* Jm|..N M. .'i.ll I'. A M . I niieil'.'l.
A c'emplete Coaraa oi luatru ilon r.iiiu-ii"i fr >? hin-irr
,. irten t- i-r yurjUon f"i folli ."
Blae pennaneni tcichera witb ? .?!!. glat;anil "ora^Mbpot
tialiuiu'. A irecl.1 inairi.'-r I>T eich ol Iho folloaiot
(leoartinenia Pbralcal . altare Moeotioa, Drawlng. Pen.
in-ii aml. an l MiKteni Line taaea Weea r r^leoilfic L-etui
ii,, ?, ,:''!? ii. n, ' larpelnmlenableatbo iroateeato o;t.r
ih itrcatartTanl geaof tbe araoulat verr mod.rate ratea.
ITR'At'S1 MMIN\i:V FiiK jUSjIERUART
vKltM INI. M'.l.l I- KINI'lii'.AKI I N.
? ia wa 1 ,.- h .ya.-iie .
27a -I ll AVK.
litii innual t'ourae Beg.uaOclnber 1.
PmfcaM.rl K i AI'>, Mi. M KIl.U .. 1'ireotora
tatbora. t Kraaa1 Kli ?! rgart. n tiu <!.-.
EISTEESCHAFT SYSTEM.-French, Ger
nar. Hpaalah Itailani ec?iool or prlrate leaaona.
\i, | . i ,,r jll.i i-.r BUd Mi-a k"i K. .\.-ilic ll IC ' ".
i'l 7 l-'a-i ..'. tli--t. ?< -I'1 r"' cln iil.in
M
M
[SSWAHREX, 71 Weal 47th-st.?Boya
r> partinon', Hept. ?. Vonug I ;.?!!.-'.-.; t. 30._
TM.E COMSTOCK SCHOOL.
I \,, vi WKBT 101 ::--'I'.. SRWVOBB
ii ? i-h Prenc!. ?ml... rniai boanllna ane day aebool ror
',,,,.r i. iB>i. Miaa i.A', a: boui. ecptcaibei L
Art Gchools?City.
4 RT CLASSE8
(iFT.I! s'llllTV' r nrciHATiv!: AKT
t-tu-.l.oa 7a;'li'.'n,.; IMd-et, .New-Voia.
Toop. n ' ct ibei l. 1-- ?
Pfawtag nr,; falnbua Iro n iba unng n- -t
S,uw!!:Ka,,;ai'-t.'UK''ia.!.' catu-u -.1 melal aml frora
itill llfe
>-k, t. li eitt-ta.
Mi),!c-1 ing Inelay
,,,.,,, ?..,.?, l-.-rn.^-M.M'l.-n ^
?ia,;. iHTn WAnXhB. JTUHI K1V TADD andol
rer tafonnat.on applr br Wter *?
MrCABLHIBSi1"*.!5"^' .andStrwcM -''--i. yj?
MR8 LOU1HA H. CI'LVKIl
Wfflrec iv pnpll* ' "a n ilag ru.a'ar October '-'0. ln
ftf,wlw.o\lTa^atcrcMorpn.n..ng it.ll We. towere aad
?
: ' -. a ..i
... a.: Mr.J
ik.,J lul.n?.,n S. 4.
ilu&icAl inairas'.iai
.,, ,, ,,?. m., ir i eademyoj Deatgaj
WrK i -,, , ae,M.l.arl,.N.A.,
L.Uul 11 II I l Tf 1.
A.
KEW-YOKK COXSKRVATORY OF IIUSIC.
i ?'?.! only al
N... I 1 \-1 1 illi >i . ai. l ""li KA8T OP Bl ii- Wi:.
. l.artere.1 u, i ~- '-.
Tliia uv.-><i\i :. I?: ?! n -. , i' iii.N tba flrai erkiuu/od
"I-I, hfllOOl, lU A',', ! , a .
I'UI'ILB ii,.( i IVEI. haii.v iroaiva a. toPp. m.
/ M;aND C0X8ERVAT0RY OF MUSII .
ia?a ?4.1.
Xlio !. . - .- a-.ili '!!. -.1 '"i r-izn
, . iud pa i.tln -. i r,. . ,.,i to
ui ;.i,< I, r K( ? 1 ,,i paitlcuUlaadilleM
i.. l.iii.iill IBD,
, i. , ',-:it
MR. 1.1 "... i; SI1ERMAX,
I I W'.l n I i I i ' ' H ' ?-,
? bo baa anc ? I for Ihe i
? ,-a. 1, ,. rnna* i,ii . . -.!?: .! I .. ? I . :'..,.,.. :,i ,'.
:, im ? ,..!.!;, a- <:i., nei :n? llail ,, i .
For Bnvs nnd Youns' Mr>n?Coiintry.
i T TARRYTOWN OX IIIHxiX, N.Y.
.A blABIt'H '?' ' l l i A 1:'. INhTITl'TK
". HIM ii I.. -r k i a i:i(, a. m.. rnnelpal.
,\ l,i:\ \N1)KR INSIIIT ! K. - Military
,\ v '.
l i,n, pal... l\. WILLIM, I!; |..
IJOYa and YODXQ MEN prlrBtelT flttad foi
I* i'oll ga CnudtUeaed '-r fiet.-.l raiol Ai"* ca.'e-t
a mnier er wmteg, *' 1! il'l il A.N. .-aieckuiijgn, Uxaa
noRDEXTOWX, N. .1. Milil i.v Inatitiifc
1 ? i'l, !?? ? . I . , .-. lo.
Ihland ili,,:..i_-., i... ? r. il : -. .-.?
Iler. l ll LA.NOON, A, B . l't.i..
POTTAOE QROVE SCHOOL, Paaffhkaepaie,
\J H T.. JIIIIN M l II-Y. A M Irtnoipil. I'rei aratla I
al -irl.oo a aa.l lur
PLMVVOOD SCHOOL FOR B0Y8.-AI Mi!
* J f..i i .'onn Pareata boari infortunau m IBa maa
tol tbe r a(,:ia. >?..-. .:,. ,.,-.i lo in.,fli ay tb adTBOtaii
?flerea i-y iiu-icLool Addraaa Wuamx al U'j',', .
i;ci:r I.I'r, ACADKMY Military BoordiBf;
I Bi', "'. :?!-?:?
Inatrnrtlon tboi agti i ,.,? - dn ipl.-ne l.o.? prepared
foi I,, oi. ... I : Ircu ...:-.- te I .'! II. M.
li.M'ci 'll l.il, Iilu'iial o.' Hn L.o Acaaaaar, 1-urt Lea,
N.J.
pKEEIIOLD IXSTITUTE, Freelibld, V. J.?
1 4.,". ie.r. ii'ii.i'a for bnaloeaa, lur Pnncrl. ( ,.;
ui.iiii.i, Vaktand liarraro. B4.V. / <? . rlAMlsKKa, Ptib.
VEWTON N. J. I "II- INSTITI I E.
.1 HeaatitnL honiolike, bealthv. Liit'< 750 feel
, .,??, ,,,!?.. pi im ii i , ? :11a rad, ",!,
n a .-, ai. ooaiapby, ?i nn .'"'...i i: t, ith
!,',,! ml ,,,-.1 waler i-ilenalv, gn
' N-autllul i- i.-a
i. \. i i.-us, a. Bt? PrteetpaL
1>|;N\SVI.\ AMA MILITARY A< ADF.MY.
Cheater. ...iiv Imllillnna rnnmuaib Inatrnet'on A
Mi I l l \ll ? ' '"I.l.i "I . ' ?'- I l-liglui ? m -tr-..
c.|.".\ i.i. rilr.o. 1IVATT I'n aldi ul
YrOUNfi BOYS ni-.-'vo Bprfllal rnro, wlth eon
auul aupemalon ln :,t ! oat >.f ?rhool. al C'laveraoB
S Y il'ulleseand llu.laon Hn r InaUtula hen.l f ,r .Hta
A. U. lLACli. A, 11.. ir-.i-i'iit
Ci*)tU\ PERTKAR. ojicn all Knmnir-r, thor
'7?^\f\J eagh.haalthful bouieui.e.hhrhlyreeomm( '?-i
1 4.c Ki.iu.i.s. a iu Weedatewa.B.j
Yountj Lulics -Conntrv.
O18H0P1 HORI'i: A RoarriiBg School tm
I> Irla, lii-iiil. !,. 'ii. I'< i ii I-r. iiiiea [nrWrlli lor, V'ai
,. , aud -ii...I, ? nlli i; ? i. "i ? iii Hept. 16, 1888,
.,!,.:! il i. -
Miaa 1 I w M.-II. i'i.
jlOROEXTOiVN, X. J.-F.-niiilo Collego;
*' bua.ltll -.- iiiliifil ui inriiii, ga.
^fIlol J.1 ..nt aaa Arl n ..... , ,i.. .? .- i. juur. .lo^ al tr?n
Ber. a ,! a BUWB I. A. jL, Praa baat
jnOTTAOE SEMIXARY. CHnton. Onelda C.
^-^ M, V. i . | .??,,. , ,, ..'l
ii ?-i. r.te, spaaa Baat. V. Iler. i. v.. ii.ihIov-, a. ji. i-ri'u.
l.'NOl.l.Wo i|>. X. J., 1 l niilca rmm v.-u
I i s ork, i - filrla a pn pai
lor ail.i.. a i,|h ii !?. woui. ii. I'u|. la u.h . :.
"'? Pilueipar.UM. 'i -. i hmji ?., roniau ,,! atu.lrfor itu
... nl i nol . -,?.-.;,?? foi . - Iii g/c \l .-. I.i .
> I I... Ll '"?_' - " ' '' ' .? i. ?'.. li., I .!..- .-.-. ,?|, .\..|. '
j 10ME IXHTI1 UTE, Metnchen, X..!.; hoanl.
I I tultlon witb uiuaic 6J4J per quarter. DeliRbtful butua
.
I VMiON 1IAI.I. RCHOOL
t * 11 ii \ 'i \-., i aDiRat
l-oiicMiee.,..!-, \. y. liare a,lTantarea.
rcr l al.,.1,.. ui . an I 11 *^
IAMLI.L W. BUliC, A. M, tfiiaoton,
I |<?MI. ItOAROlMi SCHOUL for Mi. ,. , ,,|
? ?' ';';',!. ''. ";??? bV"j '' "??'?? delixbtriil l.,-,
: :... iiitmii I', rouirll Ira nn,..
<? i ni i'-~i X. HUmff.r.1,Cnno,
CTAMFORO, Cona.-Miaa Aik.'ir.s Boardinir
l?* andUa/-rhool, .Hi'th yn.a, ou.-ua fceuti-m'xjr i'i um
tri?iuU.gaotaiincttyeli)a-.iir* ' IUJ
??rpjjE KLMS," Sprin^rtliTd, Maj.a._Fan.ilV
1 payan.1 Mubk vho.,1 foj^Ulria, Priaurr, AeaileiolcL
Ml-M..-. POKI I lt .'. i IIAMI'NL'Y. |-,
U l."i(i ?"-uoi,'-!;vi.Ai:.-M?,,,i?i^s,i,:?,i
qp i ?ri r !,,, oirlafrotn .
iu'!;"':"!','--' 1'arenta , re aad eicelleal IrUnma. lllsH
For Both Sexes---Country.
PRIEXDS1 SCHOOL ror both aexea; r.uin.l.-.l
I l.-i ; *1"-" !?< i i,aii ?., ,r Ior board aml inltkra, riral
lerin beaina Hriitemlier U lano, Kor rircuiar a-i.ii.i.
Al(,l -I JM. JIlNKM, A. M . i'l.i, . l-r.ivid,,,,,.. |f [
pLAVERACK fX.Y.) COLLEOE
V7 an i IIUt.SON l!l\'! K INHTITL'TK
A iKiat'linu a ln. ,l ,,f h eii rniiK fiii l>.,iii aexra v,??,.- .
['"""' \"V' -,:",r :'' ':' ' ", P?*i board aad lultion loi
yi ar, .n all l.rauchi a oici et muaic ait
Ullll el.a III.OU. aell.l f.,I l il! aii..',|e
A II II M K A n.. I'roal.lonf.
JlfAPLEWOOD IN8TITDTE, CorroordTlBa,
i'l 1'. nn. > .'luu metipropare,! for onlirire or Im'liraai
legreeaconlerraJ u|-m v.,uugladjr Krailaatea; caroful ?tirn
tiou to llttlo l.,,Ta an.l ?i i .a.
J. BB0B1 LIDQK. 'Vale College) A M.. Pr'.ncipaL
ROCKLAXD WOLLEGE, Xva?k-ot,-ti,,.7
lloriaon-Prenaratorr ,D.l baalaeaT for? ?? U-mak
\V, H. BANINbTilR, A. M, Pna
A ~^,L"rl,Us',i('Vi.hni;sm:s ai?i TEACfl
V V. '?"'^O'rt.'I'.rtinont.if art an.l loannnr raa
?mii,onde.l fro. ol charge. No ebarm t-. lea. h.-ra t.i ?
?"wl- .. , 1 Mli'.IAM. .iVIUKlll
_,_<NexM_eniur>- BalfcUagi -l taal I7tt-at
A Vih\ Kra.Iiii.t.-.via|?a pnvate pupiU; flt"
r tr ?iate*l*e*i'*rF * ???<,'?'??. I'W,-l.e.l Ua.iulonla. aad
cty rataaaaa Addtraa VaJ.L. euxT), Ir.bnLe omca.
(Tcac'.iera. ._
Tmf.mVY\ ~-\\i? FOREION TEACHERS
"?mu*. m. j i*.*'i v:..Ti.i"N.^ Datoa ?***?_.
"*"?vwlTIXG TEACHER chargefl 820 n
r-fiaatSTaat BaV?4_5i& 5 ^^
^1^1'-;..;;;;WV;,,:;;,::v!.u,.:;i'";:'Vu".^w;.n.y..
r?ERMAN.-P?BtnlozriaB me&od 5df*W"j
(l prlvaw inairucfloai B*at7?ea leaeou a :? ,- .
i., i . -. ii.. ars,. f i. ..'. Bch*mierborn *C*. j taai i
| rnil MONiI, a. M. !Hairar<l).toaclierof
I j i ull ib i nd leetnior on l?Bil!eratu? tad W?b^^ijjg
loa . i't'.iF..--..la both lor acboula or pr y-t* t <-i< io?
,,., ,, .. _- ';?? r-a-vi .......?u_
UCHERMKRHORVS ' . i? /v< A1?_2'g_r?ri:
l5 t.'.'i-ii..i i-??.'-. Pr. ...;;.-1 r .*!?'-- '?? -T..'*-V-.",.?. '
ral i-i" BTii_y f~5ioofa irnlccLaj*. x- < > ??> - ' .
.i. \. h. ji - ..li.i-.ii'.ii'- ? ua, . !?? i nf. -' ? \_ _
ravi?', ii|. i; _.\ indy with hiBheat refereBcra
I /., ., Ihi'i. ini..',. .-for ??,-;,- I.r-(..lvf,,i'i,nv.
B^tf5&tsS^-*?s
townouii-e, l.asa Bioadway, New-York. -
rnv ICIIEIISWAXTEO-LADIES.?GermaB.
1 .,,? , ni'i1*1 m.i "' '' Tnneh (n ilre and
' '',' ; i'
i um '-ie : I li.'..-. . I " I' ? ' ' '.. ' M , W,|'\.,.;.|,| l .
! An: 11, a.i ulld 1 ,.i> i n l e.t< nrn *l
i W \NTEli IMMl.KIAl'KI.V. A Baptiat ladj
I ? ' aa i.rin.'ipa. Io ?"' _*w '""': ??_L . ? -
ji \v -oii: !.i.:..n IKX4C ?_-_ T 8-jaaaa lUb ' N- ___
ii-niiAN'S K\( IIANUK I EAl liBKS' Bl -
>\ ,:'aV 7p^vrr::::;:.r':'::n'r-.::v.N.:'
Cnnrmq 3ccOcm.e3.
VI I.I.N DOOWOK III. iissist. (! hy bl - BOB,
FBANK DOOWOllTH.
(1a**e? eouir.iei.ee ** All UDAY. Oct. 17.
-BABE I"" IrVOKlltsi BBBCa nl I H u n-dn-ieton-s...
I ,.hl. Wlll .' Ill'ni li" I ' I- Y\\ . Oct. ".
f^v^\^:,M^^^,,,\:::^^..":."i^^--?-'--0
,,- u. .....p .-?? (ind. :o thaColxlilon Oermau . V?Bh - u
hgurea n> All. n Uodworl i.
. . BY M \t (JREGOK'S, 112 Fif_b-aT?a
V l:::? ?<?: ickmiend flaeaeeln ?&4
Beaauio*batarday, ('(.totw 17.
nARL MARWIG'd
I* Ni w Acad.' rr,
^ 1... \V, -! .Vtii-ai.
rtreaburaoaapphcitioa Claaaesn wopcn _
DK OARMO'S t'LASSKS IX OASCINU.
i ; ., i i,,., ?.. 4 ' l-ai '.
wltl ,,i c ' mi -iii-u ia;.-. ? 'el l,."p.n. ______
n llWNDn's DAXCIXG ACADEMY. 1?2
1 K??t a.'.th-al Bank llulldnT.i ( .:. a i.- - ?': anjl Prl
, ,t, ii,-:i,i..i...iiv. iv .l-.v .n.i ? -.-..?' i' -.n. i forclreuiar.
A 1 alu' ' I! II ." I't '.-r M li ... l.tr. tl ? I" i nj*. _ _
I I I I.I.K 'MKi: KIVERS,
I I. MadlMm-ave and U7lh-*l i nlr*i ilfy). I la
re-uun ctn it' !.'. '- I' ?? ? iPldicatloB
i; l BEXOK'S ACAPEMi OF DAXCIXG,
iu.? 1 ?"."! ? 2iUaf.
:t rt, v. ... is \oYV ni'i.N -? " ' lot (ii nlar.
I \li; MAXUEL'S CLASSES for DAXCIXG.
,>S -i i....,: 1 HaP, 1,4 70 II.' ? ."'"',.1 '?"
i . , t fur ... .v.i*. ,,:,. ta utneula Ap
i ,, | lo Bi >;.'. Mil.. -
: 'r GEOROE DODWORTH. 21 \\t -f.-'UI. ' -
? 1. rrmerlv wllh Nr. Allou DoilwortJ re-opeua Batur
i aay.. . lo .ei li) Bt*.w
C7U :,rii-.\vr..-Mi'. I'. IIABVAHD i:i ii
i ?) I '^ LY"1 aehool for Panelng n l I)op<irtmenl ri opena
M
Cicnnil'oniG tino dailroflbs.
\ LRAXY BOAT8?"People'8 Un*."?DREW
.'\ :???' ,'l \.S UI. ll HiX'i l.-iiv.- I-..T I!. N"lt!' UlVCr,
l, ,,i ,,i , i : . , nnectln r ? th
all p-un.'B NorUi aad weat, l"rel| I uaul ttute ol
iii; arture,
* _ROXDODT,K!XGSTONaBdCAT8KILL
j'\ ? m? 11 xi ai.v- ' raoal ?.'- -'? "?
. ornwail. "-?? mra Ma lbm ? :.. ob ou i nnd
i ? ?;, i . ? ni.. etini witl t i ni nnd I. l .
lUroad . -1< a i.i-ra C.'l
JAMI.M w IIALD I ? evety
; p ni | , root ol Uii V li.,
ixovpt ?aturbiya whci i n* of Kim t-.
Ali;,,-, BOATS ? CITIZEXB' LINE.?
,r.r. -1 i I '-.(?' 'li- L'N. C'.l* I'I lilMi^l. \-..\
, ... .: ? -, ? - - -. i- -. n i. \ aad (TTY < :
I lln'i li-."... I' . r i l, '?'. I. loi t ' hll-l"!
?? itni . : .1,. ii ll
/V\ l.-KII.I. IIOA l>.
\_J KA -. I I li-I. I I !. ? ?: I .' \ I -Iv'Il.l. Ir.v.- fo t .,f I \V
^ I N. l ; ' I* I''
PABI OBK 'II i H 'i : 'I I '?' M'.'i I>
D\i I.INT. TO KEtVflr7R(r.
. r I \ a I - 1' lll'.l I I' lt ' a I' r " v
1 , , I. r. ? ,i I . - '.\ -t 1"..'. ,. II 11 LAl l.Y,
i-.iv , ,,:,- 1, i.i i im ; nt Vii'i'l ni ; . ?. ' ol I
i-j rinc l \ :?: , i i 1 \ i -. i.\, ural in ?. ri
li Ul .ii' . .-!'? ; ' ii-_
I I AI.'I.KM i;l\ I.K liKANCH
II NKH.VOBK.NKW HAVI < AM) flABTFOBDIl. R
? . i,., .? h irh in ai
,. ,i i bird n ..ini- III i ?? i - li.ii ? i liiv. i
i ...I) dadi , v. , |,i
-
i, ni ti,r I'orl M"'
)>*'. f.,.n".. Ilunl'a .' nt. V4*.? i ? ? i '
Ba hi i ? ".:.. Ba, . II irton | llj
. . ?? ?. ... M . uii ani ? ?. ? i ?
\ ... ItrK-hell* with traln* f-ir ail pol .< ..n Ih..i,
, .- -.,,ik, Nl W.H iv*B Bl I ll irlford llalli.i?d,
Une and ,\ir Llne ini....:-. \.-* ? ..i... n Mld.l.etou ii,
itau and afl ? ? Bd all p i t ?
i i ?
i dn for New-Rechelt* nnd ull Ini
? i I doud .. ?
l for New.llia
.. il :< :" ii ni. Ihi ...IH : ti '
.. . in....! . L.I
m.in f.|d
ra_t)UTHF,RN RAILKOAH ??B KB? .11 i;m.i
?
.,..;,. ., .,, t? nil 'i.t tbi -na-'av .. 8 u. iii. aal
", 108 m, 1:77 1 [.. .J.
?-imilav i '.' * ".? _. -
fKIi: RAILWAY, i".v knovrp o_ the NEW
Fj YORK I.AKE EttlKABD W1MTEUN RAIt?<
tnan.emeniaoftraina: , i
at ifl uilna*e? pailler.
BB.B). 1'...'.'?(? ;il "I'.r.daia l)Bf Ktpr*?? ' 'r:--rv.u'.PH)>ji
ba* 10 l.ir./aant.jr.' BUBlrt, Hurug ? ??' I
mm.i. f'niii aad t uaacaeWj * -;i '
llorn.-l.--? Iii 10 . ln ll Ball *l
? , ... .? . and bU l.i Bl* Umltl i I- :!""?.?
:? ? 11 i?,i.ti ira n ... i'av. BlMI II .; ? nd ll?l
Koaatra cbarg* tor ta?t IIBJ*. Ar.'V.-. - 1:86a.
,? cifveiaal l0:? *ni tlncinearl. (JoS p ia.; Cbwaaa,
8:00p 1.. andSI Loala, ri Lilbi ie. MayjnlM; .-_,_-,
p m.-Uaty 'Bui lo ui4Biag*ra raIljLUB.tB.1' aarlrea
lu.ii." ? ara ? n 1 aicu a ridai li'-< B-jPfc tb* aaaaa
dop.i'b ?' bi iratri teiwpin K*.* lorBiind Busaia
/nV., rallv rhtearo Eapreai foi t\* Wral A s;. 1
frvi-. nf Pnlltnaa 1>>t aud?i>*pi a? uacbeaM Binrhamton,
BufhUo. M.i::,? Pad* C lolanafi ?n l 1
Rutbrrmrd aud r***ale ( If. ' 40 " -'(' *.*" _' I"* ? nl
li uoob 1:41 3 ' ' 4:408:10 JOl ill) '? K07 ? I I' <" P J*>
rJ niiTiiViit. Bna^a/a "i:4n l-nO 10:30* tn . 1 18, B?o
?' '?*'''? . , ,* ?.
I'aior.on ( .5 Ji4.fi !?'!?> :?'?" B 80 )<y.:-i :i. IB. 13 n N7)B, li48 3
| J 1 4.4,1 ,a "lil i il" I'lll)'??'"! 7 KMl; '' '.I'I V I" ?
.. luUhl ^i.nlar. Ml 8:SJ IU W a ..... 1 l*
7 ??, s (. n, j l ' mi ln". ;!-.l.
V....a.. ...,1 i-u-K.n v.a N'*wark Bil IftOO
n-S'Ja in, loO : ? " 4 10 .'? :0 Ml. I J" 7:8) K 00 f ra and
l_. aibluKht. Baturday abrbta auly. biiBdnyi "8 19 ?? aa,
3 inl"*.V4?Ti30 B:?010rB)(_ja, W8 818O 8:7B)4t?0
... -, ??( 1 ? IO818UIOMO p m. ann t.- ? MaSght. aun ir* 6:18
. ,.,, |i ji n. m., 1:48 ?'. ??' s !'. ni *ndl2m 1 :.-'it.
warwiok 4i4S 7-15 Mr. :7?a. ni l:lap. tn Bunflar* s;i^ a. nt
Nc,,' fiBOOa BV. 8:804iB08p ra. Mi*
ti and Eiagetoa ~nd )t. alguai :ry e a. ? . 8*730 p, m.
?".fft.-.. 1,90 s,80 4:1. 7i.i
p^rt JrrM* 4i'. "??'"> " IBdW B8I 8188 BtBO l 8 8.?0
am aiinVav -ila 10.2dBITL Bi-J i s L 10.
mV* 13,1.1 N v . .:?..?'. 8 .5 ? aa Ma * aa to
, i '. i? ' ?-.. rtftaea .niBnte*. ! 13 p rn 80 1 ? ? : at :/
Mi-tr-nii'it-a ani llt4? |? m k.-.u.'.i/a cr?j. t!,,r . '.nmil**.
raBB^-a-B^
lOklTB, nt a' Ih" cot.-.V!-. * I' poBa. _
, ip^reea trala*frotn the Wo*larrlva la B-w-York ?t ,M\
"' "'1 joilV>UA<U,|ililA!J. "*'..-. ra.arAcen.. BeW-ToTk,
POFULAR SHORK UXR-FOR UOSTON
I BB*lb*Eaal Allr?llfrom Oraudientral Dcpot Tbr**
. . |. ...i* 1 r .in . il.nly -iin.lai aetceptedl lo lloaton al 8 a. U .
8p in. |..nim >... tttacbed 1 and 11 n in wltb palaci aleep.
1 at 11 p m. iwlth walac* aleeplug can).
',.?|..,:. fa*l - .;? ? ?? 1' iri ? Orand t.'cntral Depot ..parlur
, ll .ciu-,1) 1 iu ia , aril\ci. at .Nt ? pol t 7:20 p. i:l
1 . W. 1",'l'I'l.l., \
pl.li! CTION ??F FARES
norvyii 11 1 im:.
THB POPOLAH IN-Il.i. ItOTJ li:.
I.. Boaton. ?.t: Wo^eater, s- :. >. K.tchbnra * :> :t');
Kaabao iiiO"'. Ixtweli, ,*.t :?i; a nd Portland *?>,
HVam- CITV l)K WOBi'KHTKll orCITYOFBKW
YOKK I.-iv."* Ti. r 40 \ortt. lllrer, foot of H'atta t... ini-it
l"i.-i abovo l*i-*bro??e?.Bt. I'" m ,0*11/. eicepl Buuday, al
;, p. 1.,. OEOIUIK W. BBADY, AgOBt,
QTOMNGTON LINE.
ONLY ?V? INHIDK ROt I 1:
yiiiek,.! aml u. .?( .- iiufortablc lin.. to
rics 1 mm 1:. 1 (i- i.is.
__ nnd all New.Knglan.l Polnt*.
|9,UU st.aiier* I*ivn fro?a
N 1.-A i"ti |{ ;t.i. Votth Rlrer,
on. block abor* canal.*t., dalty exeept
..,.. Httnday. at 0 a. in
1U Bouuton-*). oar* croaalng ir.a.'.w.y and
otber baea run dlrnel to I'.it
A new frutii wllb pol .1: ? eara H'.litiiii;
iiini'i'iiv caalra) i..;.s,.ii st.-.nu. r-*' landin aml
DVD ivn . BaatoB wll ... u , ttarge
F. W. POPPLK, oeneral raaaenger Agent.
PBOYIDBBl'K LtNKfoi tralghionly. BteaBaera Baakaa
aad 1..in.it:..iv. Pier38, B. 11, f.a,t Warren.at., dally at j
fHE HA^ LINE
ron
OLH POTBT OOMBORT, BOBPOLB AM> TIII7 sa.trir.
azeaa* Baaaaya rta Paaaaytraala B*BNad,S*tB
p.m. iari..r eai ibmurb 1* aiaaaae.
T?HE NEW LINE
^ IJI-"T\VFPV
NKW-VORK rini.AIiKi.l-li 1 a. NiiItKOLK, OLI) POIraTT
. ,1/,,.^ 'Ml.iKI AND THK Millll.
6 1101 P.M I -AMKRTUAN ANY d'1/IKK ItOlTB
^'?i:1**., \y_\&_* A -^H"> i l'?i'ro*.l ( uiiin.inr
now rnnaa iaat I'avanil .-.'ight Ex?r**abetwean N.-w \..ri
n .P-ST ? L.nr">',? "BBMHa-a Bew- Vork. rla f.-nnayivania
r'l iiT.hnf?r a R" We,k ,IM}, alHl M " "? ^y- arr.vfTig i.ld
f, ia ,- ???h).?[ ?..1?-P' U'' "'?'" d-r* -it J H 10 a 1.1. aallyTNor.
rolk ' P-m. *nd :- 1 . a. uv siwpiriK- oar* tbrough fiotn NVw.
v or* to Cape chai Ie* and l'arlor ( ar fr..r., PbOaWphla wltb
^^^^^g^or^^ttryrrS^
R' AlLBOAD '1 U'KK'I 8"
to ,11 poitt. it r*duccd '^t^^gggggAaaaa,
T EHIGH VAT.T.EY HAiLHOAD.-PHKeoiipror
1' tralaalean aVpel foot et Certlaadl and. I'eabrojaea at4,
nt-.li a ni I ' t" ftli'l 7 P '!" fl" r.a-ton. Iletlnel.eni,
Aih-it.wniuai.iiii. Mau.!.- haak. Oiea Sa-amlt. Wtlac-.
t orr.' low .. -la vVarerlr. Itliac.i. <ieii -v.-i, I.y.iua, l.uffalo and
i'.'... \v< at. Pullaian ihroaal. coaei.ea ruo deBy. Local ua na
it 7 a r.-. aml 6;4U P ni. f. i Baatc.li, ?etblobeai .-.n.l < eplar.
iValnalearlagat8:10a .? . i. and* ?<M> m.coni.eci r.,ra:i
toiutai'. Maboaorand iiaxletoacoalirearwaa. aaaaa/ taahi
DkBad H ?rat.,l;.>:l.ia.lili
Uaaeral Keeterj oaice. No. g^ffijafoa,, o. P. A^
BOSfOx7 $3 (M'- PABE8
N'EWPOBT. J ?' 0.) ItEI.UL'KU
PALL BtVJBB, I '
FlrBt-cla?all!i)!t".i tick.-ta.
CanaaaiaifllB: reda. Baa Bean Baataaa polnta.
ataamiri PIUIBIK aad i'.kisthi, iBaraMew-Yerkeaat.
t.ti,ate.r.-.a(>iin.l...a Includedi Bl r, p. tn , fromi 1Iler . A.
\..iih ltiver foot of M'i! ray-at.. connectlon via a.n N BX boat
iro.i i!""Wl-.iil i.iip. n..!,lor8--v?;iiy. Ij.if
I IINII WATKIt llll. I i . I' II- MOH. s "I- ' ? ,
Flre marams tratai I Beoaaa, ahortraU mlo. timc *o min,
'"i'?'-k-t, aad itataraoaM may ik> aeearrd at all rrin.-ii-.'ii ha.
1.1'. na f. r i.i a Bcaei effleaa, at ihe etBee aa i'i..-r-.'s,uudon
""h'"-i..:n a L..vi:i.L, cma u covnon,
A^cute. Qea. Paaa. Aaaaa, Mew-Yeafc
N
JEW-YORK CEXTRAL AND HUDSON
..I BIVEB ItAlM'.OAl..?(.' ofBtoeBClng Jime '."2, 1^-J,
tl,! -n.-l: ll-.?,!:* v\ II loiiv. . ran.l ('.'iitrsl Ix-pot :
Ma. Bt.ltocbciteranilMootreal i ipreaa: through dravr
.. ira i . Koeheater, ht. Albnnaand Mo.iIi.-b1.
...hi !.: I ?: Utuited ( blcagq and ht. i-ouia I xprena.
wlth dinlng cuis, stopiunir ?t Aiui.uy. I'tini, svrMoua,.,
Itr.ebeatoi. I'.un.iio, N i.ioai ll l-\.lia ii. le. < lovo. and an.l lo.e.l...
arrivlr.aal :'hi.??.-.>?? "? ?? m., (lixumutl 7:."... a. ui.. und !-t?
I.cuis 7. 10 pn iiom i*. iv.
. j, ,,, , um .... , tureea ('rawlnir-room oara to < i.nau
ttocbceter. .Mi',.'.,i.i Palll and HuiTulc.
tl i n i>,. w eatern New., ork - t;'i Nerthera luaieea, witu
fTm? Al&ny. Tror aal Uttea Raaaaaa Bhraaah
drawlngtnom cara. i" Baretoaa, l-'i. Edward and (.leua
i??;: laoa Haturdara only
i i. ui . .\. .-'ii.-.in.Hlntit.ii to Ali.n.iy iin.l Troy.
?ifn Bl... birago and Ht l.ouia Kxpreee, vvith aloeplnc-rars
ior ! lagi ra Fmub, liuflalo, i iu. Inuatl, Maaa, uetroit, i Bt
ii p i,i Kxpreaa witb aleealBg rara to Rjiaaaaaaad to
Aul.'.liu . -."'.. n lt(.r-al-!...AM ? a-'t" Moiiinal.
. ii 16 p. tn . i ncifle bxB.aaa, witb -:. ? ping .-.?.? ior IV eaea.
|?r Hutri'-. Nii-:iia r.iil-. < levclaud. roledoaad intioi'.a a.
toWati itownnnaO?louibnrgda li excentHaianlaf.
ii ,,i, in.,Mabt i.Mi"?.. ?\lia aiocpiiur-cara lo Aihanv
and r.">-. < ?.ine ta alth tliomcrniratramalortbe weataaa
!. 1-II... Nerlli i-M-ejit Millli-.!: V l.ioi.l .
TicVota on aalo aS cruut < rnlral Copot. Nn. 8 How-uuk
Ol, n ||.i l'.roaitway. Ilnriem Depol l.'..'h-"t. an.'. 4lh- .vo.
1,11,1 ut M , -le itt'B Kxpn -a.,:il(-,-, '. I'lirli-pl 0-. I eiT Hroad
waj ,Tb.land 94'J i.i., dv.-iv.m-.i 8'J Weal ISStB-at, Bew
-i ,"r., ,.t i \. i.-iiiiipi"!! and .... i iiiion-ata., Brooklra, aaa ,ii
4i: ii Willlaiaai uiir
.naod iliona m drawlng i > -n-. and ileepinacari oan no
pi.K-uio.1 ?t aiiv of tho tlcke: uffloea m New-Vorh City, aud
,.i; it'aah.agton it., iir-aalyn.
llll.'!-,!' -'.il'-IIOa.
? ilie-e ti.. na ni'i dally. All. ili'- a dally exoeot Sunday.
IThe-otruiuaatopal llarlem u.Mi'-st. andltb-are).
ItinKandarroBioulytoAibBByaajl rror. ?_
I \I I'.l'l.V ll. M. M-.N l.Itl. K.
' "(Jcuer.ilBuperln.eudent. Ucreral Paaaeagi r A? '
i.W HAVEN BTEAMBOAT CO.'S BTEAMr
, , , ii.B(?BTlIAMANDCOXTIXEJrrAL.leara
I-,,- kI1|. I'i.'.- ?-'?'. K. Ba al -4 P m. ?n.l
11 n "!- Sundara.-x.-opto.! , coonecting nt, New-lTar, n v.:tii
r'.-.'i'llr.in.-l.-i ? M lil'l IH.N. 11 A IMT'Ul i'. ?-I'l< I M ? I ; -I'
i ..I.-. ..;;:?...-..-. TkactBBold cad baag'.ge ehectod at "41
Broadwar K. Y.. aa4 4 Coart-et., Brooklra bxcanaaa ?o
Scn-IIaren. 6166_
N
0,?\...-5 1i,\ .V.MA UAll.UV/.l.--.
on aad after Oetoher ll i^SS
OIIKAT TltlfSK f.iNK
Avr. CXITBD B1ATBM MAIL ItofTR
rr-'.naVa-..-.N.-A-V,.rk.v.al'e.-ihro aeiaadCoortl BattStfaaB
TI'V V--Vl,V:n;..,i;r.';'li1./. Mii.kiuKanl Mcvmg
.'... , .?. ?,.- .-? iuatoa -l '? i?. '!'? roaular at i -" " aaa
% ';-a".';1 1 V-ioan.i ? p m.'aad 1J alght BiiBuay.6.16
, ni n i ? ..a I'.' ;i m aud 1 ! nlcl t
rirSilaBtletVw'ptBBBly,la.m.
Ksfa ? ts?t?
. j hinfflff'Sa
^SVeekaaVr"7
?V ' '..^ii'-ii!,",.!"Vi;:'l:.'l;'S?:':in
[l:3S aV. 8:30, t.'JJ. Btah
,,.,. iu '.. p IU.
TO PHILADKLPHIA,
VIA 'niK ' i. .'v-'i i.vania BAILTIOA1X
1I1B nl.I.K-T B0UTa\
an WRAIKB EAI lt WAY WEEK DAT1 A?0 10 OS
20 T?UMu1y. 8 aTATlOXS IN I'llll.-.l.KI.l'lIIA.
B |B KKW.YOBK.
Fi;?. '. Deaaraa ?? aa6 Caart.
,."'"':'.".' .' ',"",', --.-i . ind ia rWaahmatai
?( ii i , io, ' ... r. - and8
. j, , .??'.'?:. ;,-,'l ?.!.,-'.^.H.o.1,. aoJlO
i . aml l2nUbt
r-, ,-? ,, MD aud !?? 10 ll in .Ul Miii'l iv, VJ ul, i.J". 1 .. ?.
' ? IO.7ilO.740
,. ., >, ,,m. i-i, :i.,i. I'hl i vi. v'liiu.leu. '.'a. m. .iallycxcapt
I'iSaad 644 Broada HT, I AefoT Heaie.
h,?| |,| ,1 .,-',.'.-.,.-- a i'l ' ' ? 1 .I'U.t ?la . I < "il. t--i . I.I
uti.1'1, iooi .-? r. ? - ra.i
j , , y-? |t, te! Ile- -- :: J-ra-y I llo. KnilgPUll
llikel aand ? Mtle Har lea.
., N . . ^ . | , , ui r,,i ua i cneea
... , ,.,,- r, ,;,. i reaidci -a. _
" ciiAiii.K9 i rron, J-it. woon.
c.t ii,-ai M-.t,a;, r. Oeneral Paaaoturer A-.-it.
DII1LADELPHIA AND READINO R. R.
I :.'l.'. Ul!-. v i ; mtkal Diviai'.x.
POOI ' t LIHI IH v >r.. SOB 'I itt% r.ll.
Tl Nt I IM".I -TAKlV-i I H' ? T ?. "I. I-'. 1"?';
T,T I'iiii \ni-:i.i-:i! \ ...i TKENTON "Boond Bro->?
lloute."a? l.i '?' 7 >"' '?'?.'". 11:16a.m., l .". t:" ,-.l.,<'-.:!,,',
:..'.:?: ii n .iu. 8l'M>AYs?at 1:00.8ilSa.BL. BtBO, 1?BJ
ufn'ot eoanecuoo ot Warae Janel m tor UermjBtowa aad
iiiesinut ll i i ' " ?'-. !?. i-.\'-- lor MBaayaah, lou'Uo.
, ,?.: .1 Nnrrlafow I , ,.-r..a-^
DH vWiN'i i-.i'.'.M i Altson iii i'.v rnlaaaadBLIEPIsa
,.! ulwnjIcavoPiil "aDELI'HIA. Blutb and Oreea'bk,
Tii'i. s:i i. ':'.'. II'O a. m., 1:18. 8:4-1 i:\'\ **M-!??
,, -iM'vV - -i - .. ... B:S>. I-':"" I' '." . nn?1 xi.'l
|?rrkaati : t ;, i.i. - ?? in i.."-.:.-.'. ?"?--'.
i ii , i. iu .1,'NDAY. 8 1.1 l. ii' . a ao p. in.
Fur I' K IIAVES. I'KALEaBdrilllXIPBBUBO, 1'. nu.,
For4W8|l.lWaf?P.?BT. MNIiniV. LEWI8B0BO :.:id
MA IIA NOY t'll Y at 7:4*i. ?:4 > a. m.. 3:1".. 4-'?" p m.
I ,,r iiAilltl-i.t'l'. II * "I ??'??? ?"' - -*'? :' '"-. 1:l'-'. 1;) ?'? '' '"?
l?r |-'- U?l Ml i.i l:.Ml . . - ' 1:1-1 B. i.'.. 1.00. ItSO,
i imi ;. .oi " ..-, 1. " ;i "?>. euuiUjra .i" "? ni
1 ?,,:? -.ri'.WIO.N i.i ,v ('.-!? a. ii .-': '>p. u>.
I'orWILKKsIIAHBK and 1'irrnTO.Vat , "'', b.15... m .
1 i". I: 0,8:46 Mj p. m. ^un.li.ya ut 5 ...?1'. u.
Por liHIKTON atTel i ni., l--'p-u. . ?.,-?,-,..
Fo rAMAfjUA ll 7:00, 7:46.8:46 a. m.. 1 ??". I-I" ?! ?*?.
i,!-"i!'.-'i'i'"ii'ii'i M. ILLK-OOWHaaa BACCII CBUt/K
.it i''.'.7'.? a.if, a. .? liOU, li.a...;v4o.a.l5p.in. araBalay
1 '-, i?AoNat4. <\7: 0, M8 :.. m,.>B0.1*?.******
1 ,r,'; ? ii? ,?. haiutsrs<a>ia ..-..????" p u.
Faril'lUli IIBIBOE BKi*? < ? t;00, 81*5 a Bl, 1.-60
t ,"m|Vi.,'.:s- 7:0... 8:45 a.Bk, 1.00. 1 ail'. i.O.'. 4i3->,
:..:.. - .; '. |>. Mr -ll'l.ill. a 1.0, |.. IU. ,,,-,,,,-?
l,"r -'Ml- ' Vi i I.i' ..t :. ". ?:' 0. 7 0 \ B:16, 10:80.11:13 a,
3 l.a, .. ,.. k:3.i. .4*10. ?'?: :". 5:1 . "i"?.
s, ,? anndaya 4*8), a:-ua. m.
for'ri..viNKn'i"i'';. ? i ,m7k4*}j&AJi\tyii&
.,:,,, ?. j , 8:0.1, i 30, 7:00. . J-'. 8:15, U:30, ,i'.'" 1..J
.. ,? Sur.d 1,8:45 a. lll., l-MUUl., 1:JU. 4:J0.
,.!,,"-, .. S w ...t.v.:. a-. lAhatli
4,:i?l ,.-, ll -i.ua in. 1 IH.. 1:00, > '" < i ". "? ?. ?1 ??
t> * v - et, ? ',: ' '. an Urove at . 00, -* 1 ? a tn.
i "fiiEEllOLDal i-.v ll...... m ? ?*?'. 4..M...-.UO. BaM
I-,.', LA I-' BWOOD. TOM8 BIVEB laal BABB r.".v 1' at Ii86\
l'oiA'ri'v'Nn"'.,l'l!V! VIMil.ANllaul BBIDOETOB .?
4:30 a. iu . 1 : " a. I I
M W-JKKbEY 80UTHEUH DIVI8IOH.
rromPlerNo. ri.No.tb Illrcr vi-.-.-..(?( y Uook.
lor IIMilILANUr.. SKAUK'.OIIT 1,'N-i BltAHCB
VKl.W(...I.T..M-lUVi:il.ll.AUNK'IA '- "' P-'"
BreB.iway.6Bfc7aVai4.lli 6th*re.:l mv .u^i-!-t , l<>.
,. rcvoau.-b.it . l.i8,!it!8Eaat ia .. at . 1 ...??
;.?..,. ,,?, pn,.,,,,| bojel. IB Ne*-Vork i.y. Iu
BrouklraatNn 4ivnrt-.t. 107 Btoadwar: * *-,?"?'. \M
te, -t. Slfc .'7 ? ? '->?"?< I-'" ?va in Bobi k. n.'- ;4 Waahlaa
}?-,. .t s.V. iranale.niainywtil callforaadebcekbaj.
,. e,e,,i o,l.-..-a,.lo,..cto,leat.!:a,ie,uvN(.o|i.
( . ?.,.-. m ?,'t ...-!,. i'.,a andilekel Aat.
B.T BaXPwTn. is. E 1'- AW..r.i> l-iiKi'.ya... N. Y.
iyE8T BHORE KA1LWAY.
.?H!-- BE*T fJOrlBTBUrTl f> AND CIHEaT EQTJIPPBO
Mil'lil.K l n ICK i in i. I i)H i-i SIN i-s on
ri !. lavitE niAVKi..
rHE WK8T BHUBE B..C1 K ia. AI. >SO TIJE BJB8T
III..BK "I" ll! W'i !l.l'.l AMI.l. !in.-"N IU\ i.it.
li'i'l'M' K. i. III M.l.-. OP I'ATHhMLI, MyU^TAIBB,
\S\i l!lll'ir..li BEAUTIPUt VAtl.KV ol-' 1HK
Ob aaa af.'-r Oet.4, 1888, tralnewUl bmraWaal i.M-at
iiation aa tolloa . ....
Ai, tiu.inv letve fiom now .!..? n-.nwt: atathu.. foot of Jiy? at..
Soith Kivor, -." iniiiiitoa rarilor than Irom lo.il of Wcal
Ui].'-tr'"ltar<I(lil.'.4lto. -Kil.) ain.. ??:0<?, *Hl.> p. in. 1'uJl
naii ui. ,?? ,-ra tbrongb.
.-I t.,, i.a ai.-ii'.-a in ii. iii. l'iilliuiin aloepera.
Baftalo Bocheater 7:20, -1 ? lo u. m. -o.OO,'8:10p. m.
,B\^a^^'jRaaara Palla. -lo.ioa. m ,.0:?m.. *16
;'t'"uca andsyrania.-. IM 'l'.l... U-5 *? m.. ??'. 00. '8:10
P'lTl?!i:a:i,l. 1'o'WtopMO an.l Catakfll, '7:'J0. -10:10, llilo.
1 Newburg. Ktogatoa. ^aua'Tfiea and Alhany, *7f6A, -10:ia
Baratora.Tla Albaar ," iW.ll:'J5a ?.. 8*T6f. m.
For Mon.toal aud CaBada Eaat, 7:80 B. n. . as06 p. Bt
UiolltoaI^doa?MO:10a ...,-0oo, ?thltlf. ?? lorouto,
v-;?'v.'". k utV \ 5o7 861. 81V 668.8*1. 040. 1.140. Lad
;V .\?i - A' (iti, ara 14.1 lant l.!'.<hat.. lriiUj HoWory
ImMv.aYVhore'r. anoua fo'. of vVoat 4'2,1-lt a?^ foat ol
an.i iv eai ii, . _ Huairairo .-ale.1 fot aud ctucked txtrn.
IS&'JSi rr.iulucea. "iidcra tui. be leh at t cke; offl-ea
hotela and i-raUtiitea. i"uu' 1IKNKY MUNKTT.
_?J?nfnl Punofiirrr Agcat
WICKF0RI> RA1LROAD KOOTE TO NEW*
PUBT.
Iialus le-.TeOrandCentrai inpot, Tla Nen-Harau UaJlroad
dally. exc.pt a.unday,
At ."? a. m Dno ln Newpart atr.'.'.O p. m.
At*a m Iu... laMewBort u. 4:?0p. ni.
ibiawlnK-roiiu, cnr? to \v iokfor.1 Junctiun).
Ai 1 p in Iiue in Newport al 7 J.ip u,
(?? Bawpori BxvreaaJ,'drawtBB'iaam oara to ?ickfor.l stcaav
ho .t l.an.liDg).
UAII.Y
At 1! p. m. Puo lu New|?irt at 6.20 a. m.
Iblcepius car lo Wlolfor.l steamtMiat Landlag).
ittisrcllancaaj.
Tlisff?iifer,tli"ciiw
to you wet.r glacaea _ad w)sh _J
wUkoatibaaa *
AITIY4. lt Kr.s IIIM.iKKa OF Tn.
K1KAFT1.K0U1.IV!> H|,
Are you auffennB Iroui that mostea
n>m. ofall (1ia*>a*w?, ( ATAitiuii#*
Are yon troubled witu i*;.. \i-vpL,
MfcL'KALolA. JIAV IKVl-RT?
nr.Vk.KE BKAHArilFI
lifo.M'HY TNOTitiv.-tliratr a*
Tiil*. wlll co?i n rtbltig
A (l*in ral iirpre-t-ntitl-e vtatMi
eTrry iliv mn n,wn ln tl* lajiL
MaK'a. s*ti.1 for cutaiocuc BBBB*__B
all infonnatlon. ?*
< onsnltatlon free. Dr. Toomia a
chnrg? of n.cdieal aUitt. Offic* aoon
from 0 ?. tn. to o p. tn . Wi"da*?iUy*i_
K?tur(J*y evenlnx* entll Hp. nj wmm
iCTlYi lUTTEItT. "AITINA < 0? hole Praprlet**.*
(Ilalf-Hre.) fcb Ulth Ave.. near 14th m.. 5. r i
Fat*nt aniilled (ot; itva? bubNm TViliu.-i*. * I
1BILES (im be ciircd ; lisc Sc_n!i's suppo?j
tin-a; by inrill 81 iierl.ix. Citcnlais ir c Wny an8*?
(ij H7MA.N BKCH'BC '.. Hoi o* I. .Vw YorkT
OFncEOFTiiKf ovi?ns*ioNER*r,Fii::: limM Ttrrti).,
UuiboR, BOOaBa78Cajrro8 Kxuuai.K. f,
Kaw-Yi a*. od U
1LAN8 FOit BRlliKE-; OVEB
nivKit.
BABBB, i
liAULEii
?e liul oi bi.th aldeaof the a.ld nver for lhc:ippio.icu??u*
11,1c hnat.lr.-ady beeu aeonlred l.y aaid <:tv.
?ri..-* ,itiiiu'a*l'*tier?oaertnc lollowtug aaaa* for tlio B*a1
iV-ii?t.* that they jolect: ..
F..rtheiir?t....bmjb.
loi tue aceond. '"Jxa I
]-,,-the tbird ."o. i
T>?ia-tis ar," tobeaee .mpar.t-d with ap*c48c*tBjaa aad nt
proxlrn .te eatlmate* ol c*t and are to bi pioiented bdomtaii
lat day ??! Deeeaaher uext.
??"?' ?."?iAOOB LoniM.Ani). i
VKBNOM II BBOWB. > Comnilol a*m
DAVIO JAilLB lilN J. J -_.
CTAMMERING permaBaatly rarerl brDr.a,
il k varv. T;( iaat h'.'th.*', Bew-fork. liciiable reter,
aatesa Nopay ttatiictued. eeud lorclrcular.
rANTKH TO PiJRCSASE.?A wellTaU^
Curoueiw ^Orcrtiemcuta
UBATEFUL?COIIFOIITINB.
EPPS'S COCOA.
BBJEABl ast.-"By a thoroogb ka* rBakej al ta<" nattn*
liiva whlch tovrrn tho operar.onanf ili>;.-?ti.,n aiet niitrlUa*,
and by a caref-.l appllcatlon Ol tbe ilnc propt-rtiea of welu*
ift.^ICM"!,,!, nr. kjil* haaprovide-.l out bre*kt*at tabletviuj
a (',> iu ately t'.av,.r..<l berae*** whlch may save ua iiiisy o*>?tj
ilocior*' billa. It la by th? Ju'.klona uu* of *mcb ?rhci??o|
diettliatoeonatliutlonruav bt-srad tilly balit up niitU alroag
eaoit'b toreamtevcry teudeney todWaafl HundrMi of n>
il- inaiiull.-a aro rtoatlng arouud ua r*a*lf to a'.tack w|?r,
ever tbere l* ? weak polnf. W? may e'ci.t,.* ui*n? faial irnfti
bv keepmg our?elve* well fortlfle'l wltn purs blo?4 aall
nroi,eriynoun*hedfraui-."-ritil;eivK.) OaasB*.
K,..le atinply wltb bolllng water or m I*. f-oldoiily m bal
poundt tia.uyGro.er*. UDeled tbua JAlCBfl Ki'l'SACO,
Uemo:*n*!blrfTh*iuU?a. Loadnu. Kn-':?Ld.
Dreaamiiiiu. ;
DIli-'SSMAKKK.?Mva Frcacb ptnaBMBBBt
claaa dreaamakar, to go out by day (r Uka w.,rk koe*-.
ezceUcnt refetwaeaa r.1. K.?t BBBekj
Dnsincso (Thances.
i;i'i; BTORE FOR SALE.?Tn tho Citv of
_. 1 itlT.lo, Erl* (inntv. N Y apteodld ba-atlon; oortf
,...., i.?.?,-., "-?..,?i;J-' ?;'uv,"/;;;fVI'Ti..*
I)'
tjclp UUiintc).
vw?y
QINGERS WANTED for a rhorus in tha'
?v BaatiaoB Aveuue i ongreaatloral (im e'i, ln ??, m nim
tion tbe cburch wlll pay for their Inattuetioii in tba B**-J
YorKCellegiof Mu.ic uuder lt* ? J':'-'*l
AuPly ul d iu IH ALBB AN BB& bbectai of the New-Yw*
f Baate,!.;;( !?::.*? ...ih-t. __\
(Pccrtit Gicamcro.
ns?
1NCIIOR LINE U. 8. MAIL RTEAM8HIM
A I.l\ Kl'.Pt'OL ANK 01 I7I.NS1..WN SJIVltt I
, irv ,.i BOB i aa la '?'?-. ie*d r. Oct 3_>8.Bt
Lai.in p ua* re 86 l and iinw.i.:* Se. .n-l-. 't-*fSt.
OLABWOW sl K\ ICE VIA LOBD 'NOEBYT
CTRCAS8IA (.el .'4. :? a. iu . KfliN! -.--I \. Nov.7,flaa.
miii iMA.i'ii 11,11*. m. ABCH )BIA. Nov.'.i.aa,av
i*i ln paaaag* ?? " to *- '? Be. ond claaa
Kteerngi outward Biti.prena d*ld
BEKDEB80B BBOTllKBa. oetwr-l Ageata
7 iionl.u^- i-r, ea B( ?v.vorlt. ?
1UNARD LINE.
C
botice?-i axe Rnrrn."
r'1'...M BEW.atOBB T.) L ' rlB OL, VIA yUEESI
TOWB.
FItOM PXXB BO. 40. BOBTII BIVEB
KTlti'BIA.8a arday Oet. 28.8:80BB)
MKltVIA.8atni lay, Oci l._ll l*
0ALL1A. Baturday Nov. ,,(,?.?
A. livNiA.Natnrdar. !for ii.Ma.a
('a In paaaage, *''". $?" m ,'. - i ii) ntermedta
Kteeiagetlcketatoaad from all pa :? .: l uropa m verj
low rat. ? Frcight nnd pa**age o U. ? So. 4 Bowliag ?ir??
VMIN'.n II 1 i.i'.WN .v <\>. At-eit*.^
rM-NKHAL TRAN8ATLANTIC COMPAJIl
II Betweea Bear. Yorkaniutarra
. , j.anv'aPn r(u.w) .\,i 4".-N.,ri!i I'.'.v -r. fo>s ): ?>rtoa.n4
Milt.UA.NbiL, liai.L.it. .W.. ...I?: ..v ". t. ?Jl,.(p.a.
uNtri ,!?? i.,i,|..i ,? . ..\v..i oct>38,8aal
i \i;t aDOB. Petiei d'llanti rlre ' ' N' v i 'P ?
AMFltl 't'l . s.i.'. i \v . I,"**
(?;.:. Ill ".V i i:l-i I* |,.V|r -t -.ri!-' 1 " W t _____
rii.ikHi.avi.no.it. r.-,. ia ainosnta to lolt, a* Baa niaiaa
Transatlantliue of I'lria. .
rul'l^ [>_ ukuIAV Afeot, v trasa ?,
HIIAXCH OKl-'li/K. 1.14) HiH*Al''A vV._ .
fJUION LINE
V.H UMTED BTATF.B B \II. STK '
!???,. . I I .:? - I" \\ N AN I* i.l V IIPOOL. .
Leare Pi*i 83 N. v... t oi of Ktir^t.
\VI8rON8IN.lu .... ,\. ", i. '\ ;P ?
WYOMIXQ.Iie-ilr.-, ... t i.'.. ?- ai
AKI/.ONA. i'i. "Uv Nov I. -t *
Nl VADA. I Sov.lU, .a*.
Ai AHKA. -
I'abln paaaage aceording to atatrrio u ? >, t-" scdauaa
lDtiruic<li:ite.?38. Kteerage at low rat?* ,., . . -.
nl i Ii h No 88 BKOAJWAY. 01 lOB 4CO_
HAMDURO AMERICAN >';. < O.'S LISJ_\
i'l.VM.JlTH Lonloa.Cb boor, Pait" ??:iii?m8Brf
u leUnd ...... 11 < *< ''. '.' -T
huala . "(t -'., '.. .1" a. io. II nn.,,..ma.. Nov. ?'??'*,_}
t-:i-t . alln. *.,o. !*>?;., ai : - - v KeiiDdti*
ut r, ii i",l ih-Ii ,'-. s, n.l tor ' Io:it:-t . ?/?? ' , ....
KtNHAilll.tr... (.11 Itl.I. v'-.f) *W?
.i.i.. Agl . tii l,r ..i.t.-t . B. Y. >i.n Paa A.:u-. : 1 Bway.a.u
fNMAN LINE , ,
I KOB QUKEB3TOWB ABD L Vl'.'ll'i I.
CITY OB MONTttKAL.???: nr .a,. i :'?'?'_?
. i, "i i;..r.-YE[i . 8atnr.uy. 0.t ?l.ll8.ah
ITI-Y or CI1ICAOO . - s"v- "..Pu*i
i' ii Inraan Pier, f?."t "f Orand-al. Je -y ? ?/? ?**'_"
I'ASSAOK.B t). fMiaB.l *'...>. n.t ri.ii ate - i BTaaaa
A.il. tio.u Bew-York. triO Prepai.lu.ki
PBTaB WltlOIIT ?- ' ?- '-.ti 1 AgeaH,
Bo ' Bro J* ?> J __4
V0UTI1 GEBMAN LLOYD 88. (0.
il 8II0BT BOUTK TO LONDON. .?_?
BBW Yi'llK. .s"l' l BAMPT ?N ANU BB-vMBB. <
EIDLB,WeA.Oct.aU 8?ani .-ini: IN. su: <i t.'i.iia.l
'l'ir.Ai',s?t.. Oct. 2*.8a.m J :HK. ?e. .v.;?.;.. .:*M
?*i..im. ia n.a :..u * .ii. f.,; .:. cn 0.1 Ct.
oa Exproa* ateameta lal i abin, 880 ? 0paBd8i88.
Caiiu *i,v. unnlder r-ioftinet*.'.d IM'" u 804).
atetrageatloweai ral**
OKLRKUS & CO- No- 8 Uowiitig Ol***,
PACIFIC MAIL BTEAMSHlP COMPAXTj
1 LIBB* FOlt ( Al.ll ,il(MA r-AN I"-' I' il IBLANIBJ
JAi'.VN, l lll.N'A, NK\V..'i;AI.ANi>, W*-li! A I. IA, Cta;
Ti.AL AN I' 80CTB ABBKII A ABD MEXK ?'?
From N>? V-ira B ai f.~.t .m.i Bt, B. IL
Tor f-aa rraactaco. \ i* the latl wu* al Pa l
ACAPULCOaalUTueaday. i*vL 8?, ao*a,
Co:,u. ct; ot foi t'eairaiaad bouib '..,.. rleaai d .ii-.a. i
l-'ioir han Fr,:c:.i<o. l'tand ! r.mu?u&ta. V
For lldti.i and Japan. __JI
CTTY i'FPM I.E JA.NKIKO aali* 8 ji nnluy, r-ct. Sl. .'??**
rorlK-NOLULf. BCW.Zt.AL* " l aad Al BTltAU**!
Al'HIKAl.IA aatl. sat.ir.liv. . ct. 'J4. "J p bi,
in ,,n urmal of I."rd.ii: n.a:laat Man I'rua .-.o. '
F..r fr ivlir, p*a*age . i.d >,.-i oihI m ,,i n. t.,,n kpply atteay
pany ? "tfice on lb<- p:*r. toot Caiul-nt.. B. B>
TO THB ri'Ki.lc
Ih* Peat ofDce Departinent hiin'..* laaouaced Btal ll
rraufoBientsaarJsfaetoiy toit?oU fot th
' all oatwart-bouad torctgo uaiis. and n . *n
iVvua* been nade by ui< l>ep*rtun ut witb UM 1'"'1 ,?
sto.iioi.lu:i ( onipuuy. Ibi* cuaapany lu r* y <iv. i . .'tioa i
en nnd a.'trr thi* la; of (n-tnii rnext II wlll uoi nccireoai
of II* eieauers or at .t* ? Bi *a auy letur* . \.. ;.t *'?_'
?rodeailued lor.itrtaa with ahich tlie cmnuaay l*?f__v
trai te ; loearry i.utward oiail^. i ml ex*epl ?. a a. r> '-"3
tl.,- carao on buaitl, wbtci. lau.-r. li uiarked ? "?> ??_*rj
BtttlNKSH." ol " f'cNM.i.M.!.?> I Kl 1 l-7.Il>,' nlll 1*? BW
cclred nrataaaned aadOBly furwarded, . __ ,,__ i
Ll J. lltLLAY. SiiPflll'"'-"'__4
NEw.YoaB, Beat 81) Uaa f'- M- ""? !zS
|>KL) 8TAB LINE. ro ,
1*. rOB ANTVVKHP AND I'ARI?.
r**t'.ing froni Bew-York aad Antwerp er rr -y;";,/; __.
BOoitLiLANU.8atar.uy.ocl -???? 7.7.S
BELOl Ni.AND.B*iuro*y.oet81,"JH
Kaloon 860 and 8PO1 axcaralea. Ilto 10 sio. tvi--*
1 a:.ui 877.0. e-euruou. 880. >t arag at :.._? **t retm t
_ PKTfc.lt WllIOll l A: aOBH, 0**l'l Al UV J- Uij?-T??_
Ka LAUL'AVUA. WJn^ABBtW, (HJBACOAJbbJ
Frnra Pier .to tosl Itiv. r. ?a
PIIII.Af.El.PlUA.W,.i?(?-l?y, (eL^ ,
t'lRirAS . *..itii-.l iv. >u',i t
yalln.-ia:::-.-.:..-:::.:... ???? J^aJfJ
Tr.0.?e 8 M BBIOA M BTBAII Kl'.K *| ? udlr bai ? ^
trai',.. bar* rery aup?>rtor atcmuiiKMUn ' ""< WI 1 , 7 , ji
ai, i.-i l*x* .bat aaay be aenl u* np to pooo ... '?;; .^ aj
Bteamer* aail will be duly torwarde.1. !'f '? ",!''',f ';*.(., ntl
cioaed m atanipad . uvelope* of douomioaUon "''"; ^ "*
ii.ver tie t mted htat.'* i*o.tage oti icui* i?-t baif.?o??*
yo. freight or noagage ?Pi>ly lo , _. ?.n?gera, (
BOULtOB, ilLlbd & UALLi.1T, ,"l!'^'i^n,%l4t>1
npHE 1'. S. AND BRAZIL MaTl"1*C_W
1 A.nertean Hu* torst. Thon.aa. Barbfl t""1, P*rA M*f*??^i
l'eruauibiieo, Habia, Hlo 8* Jaoelro an l Boadbli -anto*. [
catuaaetaag forMontevidi-o auu Uiiermediau tK"'?,|jf?
MKltiti M \i h.'. Matiinlay. Oet, 84. I Ai i r ?'.,rom,,.,, ?
ADYAHCB,aaturaay, K*r. 7. I stor.a. Iireokij"-^
I'l.ni, n, wport Newa, V*., on third da> aucc?edlugaa_t_j
PAULP. OKKUAUU.t IO.. (Jciii-r.il AgOilU.81 M,a*TSrf
KR8 FOK QUEEBeiTOWB AM) 1.1VK?P0i/i* gj
I1H1TANNH'. Capt. ferry.'1'f"r,*.,f" ",,'', "i ja 8)
ADlllATiC <*Pt. Wameil.'lhnradat. Oct-?./_"_?
n
faviirablnterin*. t?t*enurefrom New-VorB. ?-_?..' irarl*
OldConatir.aiV IiiternnalutelAitrlatlciiolyi?-?L ^_j?
*?iiH-tlonof pi*ii*aiidoth*r)nform*tl?.. ?t>ply?' w' "^^4,
nj.'.oBlce*. No. 37 Broadway. New-York. cobti8. Ajf*a*>i
Ag.-i.ut foi PblladelplUa, 9TUABT * TOBEY Wti a'alBBaf,

xml | txt