OCR Interpretation


The Sun and the New York herald. [volume] (New York [N.Y.]) 1920-1920, February 15, 1920, Section 7 Magazine Section, Image 94

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030273/1920-02-15/ed-1/seq-94/

What is OCR?


Thumbnail for 12

Why the Rockaway Life Savers Laugh at Themselves
Amc Peopfe rfre
PVsfe: ffewea T&es
f0&tl? zfd The
Sot Sntztt
rehjfjf -w fc sj TfarV
( irt4'Jf f fr rtcy -
fait tH Mr?' ffnt? m4
'i -ij' 4irrr a' (jrijr.rlr'W.
r uHwiAmg
( it ft. '-k' V!tnt ?rii'i',
a- far fv nt" muhvi'M- st; :f
Mf' ft ' tUfVwr bwinr
r,t r-y tU Hi ('' r.'.t
-iv rv yvf lrttfi, m; a
-y to v? rti itjjTnivi
w vn far mti. .i K'Hr tjwvty
fU 4il ?iK M4 ytUf)'Vrt My Art
WMrtf aM Us xwrtmw Hav ivvn
ttrt fiw ,Ww rlm Atl five .vrfm M? MH6
lAlfM; .trtrf' fl JAtV rtd fc(rK
Hf!. Ufat4 4rt Svm Jtv 4n !w!
faverfutt fottri art tint Jfh,
fa tnt 'fs,-n t; tit fof mi5Wt kt
ifA ftte, t.i. Aif juv Arrtf ant pwt
Ut'w. tft '(' rfAU tiw by -B'wt
ifo. J(1 Art Mt. Ave , tfws, ffllfW
Httt AW tVV Mfa flWn Ar
t 'rtt nfA tnt fat wfto 1Uti 4
Afftm rfl fi")U itA Km rA f'wjft
t: W Ui dtx (Uyf x$4t JU-f
y fifo--pfz"0 ft ."ftp Uh riwr
fy ttn tftxtxtd lkf
ii ifi fi'trt iUft ti fi,- r ftrfi
Ktf .tt Mr4, wtmx m -
of 14 nuf4 Mt'i Trtit in
if ir'tfK, btd i't;i tite mH fawU tfai4
ttt fritr Atito x'4 (4f 'ttfsM A
Jiff or hnf in Mfr, tfo xix&ttt
htUM i 4th xti4 tirr tmn4 tst t
hrM tht rrtA'A.
Trit Kpr )A.Mp w4, rM ft
tp4itJ. iltti'k i h t4vr ff vrtt4
nuihtrn trni h tUr of Kfiihh a tl
in ih Wrif tnU of i trrrUr
rtiit tar wtl( thut i th firiript
tun of tqnipnu-nl of hU nihtfrm. 1n hU
I il rrt hf wril of tw rotitlnwe
i,r iVr;,;" rf y,i, rrr,tmyt'i in fd(
7RK
"KA ' i "Willi II III -.;' JMIIL-MlbZBBBBBBBBBBr. i' -
t it' mm( iv n rut vty 'tA-jfv.
f ftttiftly v fofj 'AtkM si !'
t$ 'Mem Am Mt rt,r
At & A S vrv Wv,rt7 K$i
fwf t hw mM, fr 'aw
H AK ? ilW-wsj Am Waiw lflf W
t iWvK A4 Irtlf, t(Wn
34' to4' 4 fK tto& A to
'.ct,4 rr? nttwar frtif oi vr!l
t we w Jiinv cfawwwf r
ippr Afffrf. At ft nv A" !Swvr2V
rtf ft"; rtv x f5r ortCj', tut rx.
i,t4 'tU a 'fmtf. 4. Uk (fa
'4 x.H ttxtAwf,
Mm4 Hk-K. rr U ltArt
zl 'MAtiMi fSlt tixr tisAbxvxy
'r kw AtA fft'y'Jy MWixttA ten
KmSt 4Mwt )wd tvt pcr Wxi, im
4 tot'ftj m Mi tattoo ntA yw
rt4 t4 9 p"vf aI xvxf iiitmtfh
rmi, t utU fa tnA h xvrf UM
mA-t tttH U"Hr xy ettkr, Tk lA.
iU fWjcW m l.n xfA with rsirr)
Mrt't. zaU iSfHttA H, h4 ptUA tt
A.fK tft.rt ititft mti&t tt VirAi (A ttti
4H'vft ff xmmr frtrj(1tzf UA, mrr
WZ Him' irAhf, (rttxm US
hnr4 Utt mA li"t td n1xi,A utA
Urtiiitic, A faUtntiipt Ui 1tf,
turf UMt vrtit4 hr HritA Uf &t in
It rtmidttf Utt,ir nrA Ho TA&4
4ri44 in r wreri 1t 'tii'kn'n Utim
utA i t-fttfrmr.i tforr, 1
f'trAki (htxr4 fart'. ttUtUft rc. trttn
tlii' Mftfiti T(W fAtitlt fOrr ifrr
JOB- SESP" TOES!
' , affsag-- - l
trt
c,f tht rCA-cc wr&o.
of the
iarf. ttrrst tM Atum n aart iiw sun
SAit XlJciUA iA ffskts ttt ivA Tirf Usui
rvw ttrwirtty nuwrfy Usr itvrxJx itve
thvj IfA M srhf M'i(4 Sikx in- tiw- w
Mr nrHi?m fMr xat.rr irssxt,
& uv Thv zsrietii it Ttkt
MCmw, li t&Mtt fiWRr itwyn txA
aH if tcu& t&
ftr fsAt, ffif it Sit th A4aitfK rf
'm tstxu Hurw kMIkk &vu Hmt tsat m
t4 'M fe?J6i3tta vfi-ftrth iff.
Ym. WioAk tfsvtA tt KCAhwtAim i&
Hi bvrj it fjts, My t4 xxtk n r
4rv3fjrSft!f fi& trrAi it jtj, H
vM nt tvy.tx a h -pM
A.a tl fUttffd fc a tM fxitxAt rr
"phi xh? wrf tsAi Wt &
tti4 txt tiat fi wi U t & wr5r
h tAxii tstffi Hx -zrxi AtA x atari
tKiA. for tkit ptl (A tfa tA?h
ti -wntSc.
r'.rxtrrr Mz4 aa fa xrA w irsr,
UrweA thtrnrfi tfa tsjv infix on ifatrvxy
thtstfit UsAt tfa VisiUA SixUn Ovmt
tfAr tf -rith fix xrtsj xzA nxrj, jA via.
t Rsrfcxvxy ixfan tfa r ixrj, ttA in
fbXtti bH tirxUxf fa4 f.nt4 tfat wa
or tfa of far err rM fc trtx'tn Ui tar
mh Woj xtmixrsj! rM xrxitxA m ifa
Voticxxjr Axfn ril rAA
fU fiat in tuftni A Ha Arsit'
sre? rw; SCTME 5ESHITAS3" IS ISfll
SwC ail "iwttr imftt jiC if rtmn
w dwc tiin. f Hakj ami iivo. its t
uift. at Frt Itfifenv fcic Ska Stur nin
?aui iwite IS fAir aiife JftMiB
rj -M wiflfe ft spwasf sas(
A ipt d sslfe?7 rwuf
ttt'tsfax itm frt. 8 n
m w. 7&ittt ziirr th auir f
fWi? inA ifaj xsA xsA rtGB&xUA
('rrimM- 14r4 rr&lfAj KtyAeA
mA. &t Tfa kui tfaa tut
wt.fai xiA vtt frtixum OSes bute U
SAT tfrf. Ttitk tfa&L
Ut itrst krviyxyx nymtx bt, aa fa n
5ftA, 4A tsA xitrAiexi UKvwfTt is faht
fjKmpxtrt xftKmxft. Tfaj, vi&t t
134 it Ac nA4 irfari !is assta til
off xrA Tritk caws l!fafJfe anJ (Jftttnris
AvA nvrtxt 4 isat io x pwkifja
At Vtj, nttk x trM ttA x JuUf xtxj. ArA
jtfat, mih ?.nrfn AbTxaArK'H.S'hvzn
at A tfa vtixrxa Yeznxtl, xrA "SAnA at !k
xUtritz tax, tfa st m.t xntAsA xt 4
Y.L
fir. (fa tct.4 hxA hxnlfA zmtirxtst xsA
Mmry rtn gatt Tat tarn exrui
drn faxry trA thiti trA tfa rrw
rxn4 rj tfa rmtlatTM ni rAtan xrA fay
'Af tlwk with rxxrn trA tbanfa of ux,
Knng th Urt on th isxAi lik a
S .nisr 'ji. ixat issr oar 1 vjsut caagat sc
.,:TTU7t dlH JRU Twn- TW3tt 31' esr Miard-
fPT3 ar nar: Xijaite yiws 3e acier 5i
iant me .To' ucun. w 5 jmrv as at si'
itct i&ic iat vrvrx -van aanaufe TOts
Eiic tfiH- jwaittHsi t Sit Cu&c Giunt w
1 r Si- inwsc. 5Cu&- w.Tat&.iwB-
2Kir- i;r giiir amt jane iwts
't iCiCtia p'ic amiwii aici gnrnnimi
;tnn. Tia a&tt jnliis- Suae pairat-jrainkTaa
amitunr hjBL&n &aj onifer S fee aiTsiii
iuic .wiit aisrit Ct?C RuTndc. wan' watf
11 gMumaait -mJ finr. so sr? sort iiHalc Be
.( jwuiij TiWfhir jftOMar 5ac aai gait
J efear si in- iwitL
JSir HuiLwi enuiiaTc Wia ttian came
3X1K tftii- pJ'Pr cnrn -rm aa fast an vzzz
f ut auuBm x 3utsias aaif wise is
.ywj" lh.it fe Ciuiac Gont triasr Hb-
, .ifee fel afX. at 5ajwf Iiek. JLS Oft pan
ifsi -wait aAC' 6 ai3ar bt afosnatt rssetut
iw cimf 'fca-JrKcr Kitsa iasc i
fc P?!uatf. .ta'' jtv .liinrtnL TSte
J'aifftl iw fy sVa fees.
Ti aJS ks (iiT'j S ittoiiv aa
prftrz mrfewUKt by ibyxee tie Ccast
(xxxrd nrvrk at jrrwi if ft a
Tjtf. JtA 5fuJ vti is. iarrt if cat ss
K&ral f,arJ f tie Fatnrf vfaz ae
Jr-tSj ai :I5 A. JL. c FirrnrT 7, swi
cr? fcr ym&tXi hxU x tsde rk i ik
nrxzAsA Fraoaw Aria.
AtA it it is xi rsA Mtxdr nfa m tfa
Hm textxfA. ykr. luz tfa vox i Ha j4k
nmr faxX xtUxAxtA, zjaxi ike I'airoi; si
ti fa, -vitb ntitsxi Abrasu, Ilrrjrr xsA
acir tht tmnirt oi tfa irrtti; xrA if
Mtxfo ptwtexHy ifa fint aan to
Ufa a Rrye aod ip aboard. IiecX. Htsry
rwrt awJ VrtiexGvn VTilhxm Mxttktm
xzA TIsazaa l)yrA in tht lacarfa alio.
WtzAt: txy ifair muak faUntA mtfapx
jAn in hi type ub4 fa? tfiA tfa papers
ran tfatn.
Of tfce ttitdtfn of pxtfett&n anJ cre
fa mxfax ifatrl nri. ffe rela: that iixty,
all tW, tre trunAftrrni to ifa Palrol. Tte
poGe lasiKtb rnak foar trips tad Too Iter
with fcii xnrt iHej ha! hw?n launehM
Cbssc GbstsI Sfeiies
is Keeper" 5 RexJiDft
Wosr die Crew?
Faced mb Bfessnl
Swept Beads
femLtfeB-sanitwirs.K: sc sa tssz nos?-
twin f?y frTT
iiailg; -roict iie 3r aiiwa sr
S. EbaT7 x Zbestsr f H?le a oes
tiwsiied. 'Smw -rril aar sx xsv- Tffrai
Sir snsaili- asesr mn: at x seocrr -jst
sat in ilk- 7r7 ssmncB.
Ek1 -nil say aadnnc: nea se .iamur 533
xl -TfTe iirr tfiar d ssGBa 35L snr'sss
-rrtti al!S3r ISwdirr x "hp "li;ir m:
-BAUOi die -TOSSC T3t "fe TSSSSS "wi"- TT
nai n -ake iiR os: ur leoai: f tec ?ts-
e t.Tiwf' irauff aw. T&r Biwr
!urfjtmn ttiI mtb ml -fan; mrtrr
Jtanit if asiit thihiet jac nil rasj "t"
sninkmes rf e -te: iiaj; -fas sarr5 iwrf
-mirFsf 3rm tin ;w .use x ;
ffiUC C ?mt. -TTHKT. tr- .1gKWW TW
3as trrer ss. iar .Bron?., aesisir
rnei- aa x acsi mil Hut tasumeix wacrrr
vjnnit ir sunm urirnis: -tsv m Tain.
mjbjwt. lir :ul Snr .nit rraik. sresrr
auucx Httw miier iH .e- i 5ucsaTa
Ptnnc E ts irmnamsr anssnwr -3e
-rrrrjit mxt znut "ikSor siw 5iL Her
to sur iinrmni" giisssnkt- xmc 3nr fei sar
Pufific Sam E3fe air Wi3trt.
Hiwrees; a ail 3Hnn- anit ir "is x?
Tirii tin 5uidowrn 5CHmns jiprwc -raw
Sbj ssat t&e acwanitrs ait Samiay ncri
3ic ants Hiirt -rnrc an ifi: iae if sir
nan mit life- snnsr 3rr atat5c ami mh
?St saife' TJias ivHi-r -Ere nt ciie 'war irr i
;zraas: aearaar aiiniii: kmiws wry in
aijunr ic
IHjHra- is auc x aicnn at intaaa&c ftimiar
anit. ffiaraar? xiet is gnrrrris am ant tot
an. &! tieacaes. Xiijmry sess "Sen im
inIis. T3uy inai inoi- strain m;
mami'iea aunt icr auric amn mtsr at
ouc2a ami ennca uit utaer. aire- simap
nt oil Oe ;ess sam- nt it
asasacam. mjtaimr at iz x in.-
tcu5 fry aair Saa rartnr-c acnr aaE 2C1! it
lai in
Tnier arse occes saigs 55&i 3t a
ai aai inst 3&Hiiija feegcar Junse sr
Hr !r5s taafiers a3E aibes the Lsmr
Miaif anuc- -wSaja oesnfr aa cu? -snrei t'
Hurt
iwn Tier? asn aumaife at I?mr Lfaa
rii:r? waerwa sSfniTi. lesafy v a. -
SiouiCzsiia: uraa erg- noSs o urry
"nn&r s2i ients!iK9 aaif tne a "
iit? samif aaii ass. 9iAt w ir
&rr rwit sins- xa. t aa r jt
rtvzrz&ii e &ir Stran-v
Vas yarjfi aai Vnskj aa ifj'
asii P?pes aai He-wfecs xaal Eaia;xrs
?af CxiSHts jlsJ 7WRrs xai jj-fjuiss
7aT faR at wstx a berofx a3,frs k
baMtd tea aif sajens cjm r- i
vi&e. lst a tie sae iter &pi c
JuJj? as fi-er of tfwrr wrtfaiiwes.
isg tl trad b tfa cirtk fx:iti
hxs rsarataia! its &aJke ifxii. xr .
rri to it all tial treiiar? f iof -v ir:
Jrrotioa xzd eoenje wirei fea sad t
vbat it is-
Aad so irfeile ii i$ at aad x-J
dedrihla liii this iiecM lv Tit:f
rca ia &e eocne ia tfa paper?. s
ceirable thai or&e of tk Caraass xr3 V.
KoitraiMli and JIds aa4 so fcni x-.d
on tcay iiapproTe of it Tries tbfy
in print. For tfay havr srrer ertd f
ert!it ard tr prkl rsn vrv er!

xml | txt