OCR Interpretation


The Sun and the New York herald. [volume] (New York [N.Y.]) 1920-1920, June 11, 1920, Image 20

Image and text provided by The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundation

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030273/1920-06-11/ed-1/seq-20/

What is OCR?


Thumbnail for 20

fHE SUN AND NEW YORK HERALD, FRIDAY,, JUNE 11, 1920.
4
SHIPPING NEWS FROM ALL PARTS OF THE WORLD
I
1 t C-L L
i
TIB f
s, I
11
CLOSING
TraaiatUntic Maila.
rniDAT. june n
Bulrtru ttr Patar Bear, l: M
XATTOIUr. JUNE I
"Mk ' ttr C Lvt r I. AM
Earrep. frv aad Wt ami. iu-
etr Kaaertt AarwKt tKerU. a AM .n
: AJc.
Fratite aad atw rowacrte '-.a rn (.
rtr Li Tmtui. J AM 3 AMi
ir bra. A'-ta U4 Wet AM U H
y ii ni&. . i .rn i BniK. inum. riipi
hr P!aiwaa.
I AM
kV Im ta "VI a vr.
SM ferret aaaur
'tmttr.
FnHurUU. I'r KMlMt, 1 AM.
J Srai.A. ZiljLi. mas. lh
L i- - i t 4w...l. IHU
' rSUt. rM fmtx F-A Attn. JU-
... i j.j .... i . . . . m.'
? P BAKf fur VMn Unlwt f-
'.fU Ctt. nr Lariiat. W .Ot It M
t t
fA' i
f.r Sc r,wu(. T AM
Mailt! for Soutli ind Central Amcr
ca.
Writ Indin, 4c
? Cut9&. HMm Ahjnj,
; lr47L W T.U ,C at Juu ..
tr TVrU T AH
? t .UlT?
fStJ Br. ArrMtku. CraWT asi
f r.-w4l) r SrUi rr4r. II M.
p . r T4a. I AM.
VfAl vtar ru : Brara .. tu
i,Aiatt. I AM
DEPARTURE
MIL miDAT.
BcYai . .
3 k rx
I Jsfta.
, Katirri MartMT. Maa&a
' riurtrfaa W. M Lueta
itrtoi fauiar. a.
tlalit liiKht-rj. rra it
f "SAIL FATCBIAT.
; tjvjli&t . llarr
Art, "Sauot
-HiRarcr. Bmm Aim - .. .
MryB. Stra 4-
fas 0rrr a Cmu
f 2larr. Tara. it .
J Sfrrtaa Prior, Rm Jasrirs. Ae
Se
Nwi
Nm
N
AM
Newt
I j Pit
PORT OF NEW YORK, THURSDAY, JUNE10, 1920
Steamers Dae in Ne
DCE JUNE 11
York.
. Frla.
Ha re ,
' Crsctitl 1
Cr-Mei
Air.MTil
" swirtu
Kttrii I
(JSjlJ
thmgi .
Nai '
tH
...May J
. .Ma
. Mar St
..Jfaj- :
. itar
. .Mar
...Mar
..Jt 3 .
. .Mar a
. .Mar S
...j-3 : .
..Mar :t .
XHBrantf CatUt.
AJWtrieaa . . .
fca?aB .. ..
' Otiti
t 'Ararat
tratru
It4tar ..
I OHOe.
f Vt AIM
E Ua4e .
Carnvsu
DCE JfNK It
Jai no Nauaa . ...Mar
Katdteti . . .. Mar
AnfratH J
DCE JUNE U
ntaa4 . Jew
liaraiar . Ja i
Hsral Prttitt Jsa 1
Crarltrt Mar
Ara;oo JwM
Carts
. Hurt
SMChas;taac
Satkaaf:s
Harr
11
JixitseevlII
Almanac for Nev York, Jane 11.
;fo rt. 4 M lira rt! .11 AM
aa ma. T " ' M.i mm 1 ST KM
iPa. f HKnl Ifvr-
tFasir Hwi i 11 AM i - PM
nnnin It.ar.rf . :AM 1WPM
, T5m tis trsi ta Uw aet taM t Ean-
t'rf 5it fjnt rtt Farvrt.
'r tufUt&t irrit Ub ail ot fecsr.
, DROPPING OF TIME BALL.
f KEW YORK. Jcm W-TS tt kaB aiart
Naivfi'Hc ao4 Mana E2ri&r
f J tod of ta Saiia Casrrh lsrtitrtj.
Tits tatrMtaa. S fewrs tS9 cl Grtta-
itaKB raaB ttcx. AST cat eatrctc mrr&s
i. Urttawttb meaa tli ttttf&eae Brcai T
f
ARRIVED.
ftr Vaaefcarta. Hatatwrr Mar 3 as4
, KMrttataoe Sltt. to th Aisrrbaa Uza.
1t!i 111 taMs. IT rtfrtrajrt nein. auJit
, -M ra4M. "Wttt to il. X'ertSt Rirrr.
t Etr fUsam Prloca (Br). Harre Mar M.
; ta rarsras. Wltir A Co, wlta W parMOftn
I aa4
etr Sldtterc Ia;l . cejaar Bar 3". 1
4 to ?irrjoe. Stsr A Twtsr. ta tailiit. i
i ABeker4 ctf Stafirtae.
Sir PatajreeJrr (Bif. Artirrry Mar
Sir CarrOto. Crirtatal Mar IT. 'r-aaja
IKUi. Petto CoiuaU Js&t 1. Saita Marti
$14. Klarnoe t"s asi Sa-t!ar ta tJs
1 zM.t PrtJt Co. attH S9 tumpn. saatf
f a4 a4. Wa ta ;(fr 1J, Eat ltlvr.
r Etr Brtrrxaa iNtr). Port Aatute Jaa 4.
: ta tbf AiUs'ic rniet Co. wKi frtat- Wrrc i
! t p t. Eaa; RlTtr. I
t Etr Lai Besto. MauaaoSa Mar 1!. t
- tat AliaatK Pratt Co. vttil ;arar. Ws ta ,
fWarstrj Sar RflaT. Ett-aa!r. N J
Str Taacacla Br. PbOaariz&La Ja . I
; ti tit Cffiard ftaSLti Co. Ui. -vita s4a !
; l traatit. Wa ta Mr M, Xarth Eiwr. I
Str Wrt Arr. llflaotfii. AKiorti I
mil Statrtoo. '
f Rr Matarm tBt). PtrtS At-or I
T E traarrt Boian!. Aarr? Mar 31
jet Soetiaarrtee. ITth. t tlx Cattrj f tat j
.rj- rra7t rrrtc. are i saat4rn I
aaa Mare. West ta jeer 3. Arraj
.jsocans.
' WIRELESS REPORTS.
tfrj Iserator (Br. Sohasaa far New
J Tark. It exrettS to dock Sittr fare&oo&.
tFtr WeM CayaCe. LKer;sot for Bottae. a at
(CO rsOet E ot Batoa lttit at i H PM
f Ki-
Bj United Statea Naval Consmoni.
- cation Service.
Dittafifcea xtrars la RQat t
''A C r-tt&ei m SW Hatterat I4TV
AUtiaa !7I E Caa Hetsry aaaa !
T.MtMira (S S Hatterat aaac yih
Aart' Jfl E 'atw Bearv aoac lak.
tArraaaa SW liaRtrat aaa lattx
ArrtB ai ST Br-wta Rett krwt tmi aaoat
: Mti.
jAMatte tl SE Hitterat wears Kh.
KAtaaat 141 W Ktaartoe aa
SaJM9ntt IV 5 Katttra aoaa Vlt
f Jttaaart IZNE oaite rleory aaoa lb.
ilwlar: Ut 4 14. me. K 4T ansa Kj
F.JWtKt tv S Car- Mi i ati Sta.
ElitwSwrA.- r".T S SoXjaa !.
S JtrajM 1J X Sat aaa aa ftf
DrBUac 114 S SewUaa aoaa rfrt.
fCararas Hi S AcsOt-t aeaa Kk.
OijTl JI X Katuraa aeoa fnh.
tttr at" A-aa Ut If 99, Ita Ti aawa -.
' dry ef A.ten lat 39 51. iaa. SJ 3 aaoa Mas.
' Cttt f Aerota IS NE Uattrat aoaa KeJa.
, tStr at Reeo ut ; f, lea TT 4T PM tta.
; CaM Kartxr ItO E Boataa ss l&fc.
r!4aatrr (O0 E Cxf Heary asas Jtk.
f CcCMt .13 X Jotcttr ao Stk.
f Crat-1 N J;er aaoe ft.
ttatisa) Br :r SO ESE St AajsttSae
t eooo Stb
Caveca. I NE ra Oariet sooa lata. .
lit.
tCtalrtaa XU) E Car Hrary S All lOOa.
ittrrota S Sectiaaa anat Ke.
DtUvet Ut it. am a II acea Mt
ICeko UW E Car Heary awe Hak.
llUtitra Ova eo S5W SwtUa Mt Htk.
trra KairJM Til E AattrOi aooa Mk.
tBeltaek 141 K St Toerat aaoa i
j Ta Maad !) N Jatee aooa Kii
Enrm Ij sm wuatr jrter aaoti wr
( Y D Aark M frost Hoi Is Wall uat -
i att uaraotaa 3t tl: Aaaarot crac rt
I 4 AM li
Si'rWi in SW lUtteraa Mea lt.
tUrftaM! 1 HI E Cas Heery oxa Tth
tVorre U Jtaij 1U NNE Jtttr eta t.
. (aVtsitU :- SE Hatterat ati ?ti.
Oait CeaK 113 SS Sake aoac tta.
IOiltUr-a I4S UN W Tertiiat roa tk
(VtaT at Mexico Al S Sas4y Hoot acoa Uti
GtUnowt I SW Newpcrt e -Js.
tSarfMrean rM XE Tjttt aoca t.
34iti- ttt s AstArat aoaa Kta.
7Urr4 SS SW Hatteeu nta VJb
Ham at TJ 4i. v raeea Ja
eVe I r-ra- IS S Hatterat aot )
f )rrcta v fE Sawafe Pau wt Mr
Krr.pi S) S juil Urkt vrttvt aaoa Jtfc.
, Jvart rt" i Si- -r Hook aca lt
j M 2. W Tae-arat aaaa ttfc.
vi' z t SK itaatt Paat awon rr
JS." -iWi - IX S Caaa tta.-y
T3
i
it- Vta -woe i-
' i Socck Paw -voer. JC-
a- a- I IS. M M I aooK -l
la'i.
.aAa '
rti. e
U St
v I t.f r
;att Bortas it(t veaeel 1
. , .
Ll . TTi. '
fLii.t ErtT
eXaxe TMa. '
.7a55-"Tr,MO
N Beraatfa aca SO"
W Naitsrkex lLraalTvi. , . . .-j
a aces llO.
. - " EtaLt" a 4 nrKnt.
laka ESaa&tek t2 s fvu i..'
uit rar:t SX lid ItCaaa um jti."
MMtUaUadrV--
r mtM.m. . HdM
OF MAILS.
gaate. Arrraaiaa. I'rwtay 111 "
Wf t. Mr I Tata re. aj.
Xk Brad! im Mrttto lIer
M.r-1 )J
BratU ., nr VTrxil. AM .
JwtMUra Caval bu. rUUB. oaiWtV
tf-rteJ aaalbr. (. Xatiracia (ratal eal
.vaat.. AmnU. Om ad evaar.
for Vfa-o T'lWlfilH tad .J"?
Dhctru.. lWa--a T.rt Mai4aira
r Oltu. 4 AM
it rnii. La Rf
Par-. RJr St
7IM Saa JV
Maeattt 4 Sa l
.. 3 AM irw V.
, .
Mr
. .u,
Mtx BrtaB tartjt
AM
wr Aiu . .
, RmujJ. -
- ju .-w-
1 4K--
Ci- : Nr- Trk t TX u !"
ii . . .. n tilikAi ?h?r Hi .Ira
r.4
, AaicrUU. rU Verr Vcttv.
r.i Tahri Jm 11.
, Hutu. t .-u nwrt. u
' J.;. Cr. CKte-i a tTHJ
(.W uil tr wtteaf.
5tti. i'r Mxrs. JaM 11-
. . ..j .liiiiv i nil
i TaSiki. Mn. Cwoi lfJaoti.
H.-Ui 5uu lUt. v.t
I Nr iolut. lU Sa rrasttoto. " 1 "
' JiJ- Crf. Cfcfea. rU. Sari-
I data. .Vkrta !olt.
U ajerirt raa tria.
W MrtxJJf ari lr
'Tml Y" rW artr
rrwoie.
OF
STEAMERS.
SAIL J.VTTSB-H
La Tvaraiw. Ham
Xatarla Aau VKSafta. IJw-
N9
l.W rM
Urt AM
Nn
l.-n AM
l-f ax
AM
4
laaUK Aeo
c lf-I Cab.
i!MWt. Haakwr
'Taa. CrlRafcal. 1
Tarriaaaa. KVapua. it
CaMaa. Crtai t
Pwrr. fJi Jiaa
Tiwmc Rm .'iirftrc. at
SMara. rrtj liaa4. it
Ulifitn. HaTaaa . .. ..
- Lai FaMo 12: FST Hatwrat HrJt.
1 T 1. Jw V. . C ia.k iumi. Urk
Lat 5'a r E Maciaot tew Wi.
Lat r-at Ut AS U. ; W ue KHi-
1 rEaa 50 E CViaaart Srratvattr
Ma
UU lranta 1 N :.- re i
IjJt "rs S E Naara-a ! PXM-.
!! SSW lumru m wju
E .Uw ttg&t Mini
Laat GaMra Ut S.ite J kos ICtS.
I S Hattxt aeaa Ktt.
Gona H SE ,' Hi Put ioa ItJu
Gran I S fXt& i Pat mtt tos
LaA prasj.
I- W rr N Eaaeae Kry seoa
La Hr ! N Hatitra new HOr.
Ll slMn Ma S Sctiiat sua Mcb.
Lat Sxieiiot Inm NaatctM aait lira:
5 aota Mta.
Lakntttt Car Caartea ; i PM sh.
IAfataarM W Tof.-jai ansa 3rt
UOnaiti it tX Cap Ktar eqs 1K.
MaiM 3( M- Manrraa acoa rtb.
Marxra Il S JkvCaa iirk: rrrxl 4 All
Mtrltaa ill ? kj r. Aakror -eae cJu
Mteoaa H Case LaeaatM ua 4tk
I UuiKH y: jTIV Ha'.lrru aia Mtk.
1 Natw- J NE Lootj hhms Ktk-
; Xa.3e 1 XE Wir Qoarter iSjtt m-
- mi.
Xe Torit 1- N Hav.tra. smie JWh.
Nc-Mit l,iat Ut : 11. -M T attm
1 "rt I1r litaae Bac nj acos
r-ararsia 5 lli-ifm mm i.-.w
Part W OataAta Rrtr wg Tth.
Pjr;tia !H .V Taiccao ec St.
Pljth Tl ESE lartaai ton ta.
PMXout II N Haf.trat seas lJi.
S V Harkx-M 1T4 E Taaaot I P3f Sth.
axa U: K Ik :i owm rut.
fca-asaa 5 E Vjtela Can ttnt Mr.S
I aa Mat S Xaataeart sm 1.
as:a jtarr jw .n catea stb.
I SctartaiJ BrKxt 14 FE ri G4r: 4 Pi! fci.
j ST E4r pafM Fir UU1 itrjst Teattt
Saaaaah I STV SaMtM icca S,tk.
flwrsaaa 1 N Cat Htarr ill AM Ifei.
ftasz FaOt JI9 E Panlaa Bene, Wta.
I Slrttrtrtwi li N Jsttr avea y .
X Hatttraj sw ltrft.
PsaJKas 134 Hatttraa acoc M&.
Sasa- Uarvar 14 XE Rir fit tear r
Ttiat 1W N . uir taa th
Tbtaaitta W B Hatterat wx tta
Trtatouatata S". SF. Jattw Urat tatti -,, ...
ti-
TrotKJl-- jr NE Xaatvktt V :attt.
VaaaAa tat 3 1, ten : em rati.
Clrt 5 Hattrru PM Stk
VV B Xnr- U XE Pnts Paa aaaa )h.
W K IVIfort) 13 jiaaaw anoa us.
Wa:ttr Maraajt I4 K 7asa aoa .ts
Wait- I Nrw uwt Fin Itiaat ant
Stocc ta.
'Vfatcrton IT .-" Ertae Kf raos N-Ja.
Cofcu E Eatuo. PM Or
Wrt Lzr!t 4f I; ValtMa sane. Hfc
Vrm Sjirtt i 3E rurvtek Xfiaaa ks
)tJL
W"t Itots !na Cat r"ataTT a ia.
w'"t Maaaaa Ut 1 IT. m cr js.
Zaia 15 S Matiaataca Ksck 3 AM tk.
. .
PASSED CITY ISLAND.
Bound Soutij.
str Narta Laai. Smtae for New Tork.
Ttrt Ptxalaoaext. wttk I ftarra tat 11 11
AM. Rattier, wrtk 4 .at i ii PM.; Wa-
.;i wb t at u PX VJli.
Bound Eaa t.
Star Wawtsaek. Per-JS Azkt-cr tme Hantax.
Scftr Lafterett L Stauaefij. WcewicMjt
' Star Jaaa W Ssostt. New Tark ; Bnatt-lart-
i Tat Saaaa. atti 1 ears tat I0U PM)
Latfca-Averlraa. vttfe Vxrrr Maxxaila ta
1J.1A PMt Bert, -vsk I .at AM).
, Paw S. taijt Bayaa. wr.k Z frarrrt
'at 4 JO PVi Perth Atsior. wk 4 (at iJii
-PM. W S Tayr. with J tat i IS PMi
'Mary C MeNaBy. witi I .at C- PM,
CLEARED,
j !Praaa C ? Natal Caaaatoaieatiae Servtr.
3u TiKitaaotA. Stia-r-ow. Teatrrtftt. Iaj
Pwtaaat. it A H VnfS A Co
' r Kaaaaexy Br. Hoayiaaee . Tr u.
Mawrat aad Caksata-FVx. Eay A Co
r Lake Saaj. Itrri. itira, Car
(Haytara. Ac Ra;rri Steuaaata at.
Sr CarSk. Gni&m. Saa Jaaa. Faarot.
Hum - Ac Xew Trrt aaa Parto Rjco
JiteaBtitir C.
j rtr Maico. Hs Haraaa New York ajw
Catta MaC SuxMSLlf Cm.
, St.- PkSaaeirtAi. aei. La Jtae-iii-Cjit
Steaaatair Ca.
; Sr Mat Ve-aoa .Xari, larvVrtttes. Aa
:tlBa AUaak FraK Oo.
J Sir Zytayk (Dccfc). I Jaxre. Sat aaaa!w
Heaaaa-Aswriea lit.
J Sir Aac&. Sta-a. Ctarirtt: aae Jack-
awavse cjj a teamMtap oa
v.L i A- M,,,a' t:atl-'. u
Hea'at.. . Wit-ae.
: NS-J F Wkttzy A Oa.
i lS- PaUwar. (wei). Baa'awSattca
Str Maiutwk. HaaalA Fa3 Rher-Xew Eat
1 -io Steaauktt C.
' Stfir Fraaeva I ri jw ,Br. Mtr Riitr
;jrt. NS iaxart!a A
Barre El i V Caaa. MtHscr
,9Ma-OMce M Caaet.
PiiJlOH-
! .Brr Caaaia .Br.. Coctrt 5.
Waeiar.
,-J - nrjraay a ca.
SAILED.
Strt Lake Eltoert. Bcstas.
tHri. CaOaa. AaaGia. AatAa. Cray-c
Newjart Newt. Ctaa Vlitnln sSr. Eata
vU; EaMtra Ocear. Saa Fraurtaro:
BUaca (An), Saba BU-iCa: Strtkta I
trwre. catsor Caaaelaa Pier Br-.
Moatreal. City ot iru aa4 1 larrt.
. iintwa, rime. Haraaa vertnt . fcsr(.
Uvarvwi. Ilttaa. Paio BUaco: Porta .a
Poti t New OrVaai . ATaes. C&ariettaw
,aat JartiaawrQSr.
1 Strt Paloau CtfeaB rji A- Orara.
'Newae- Newt Rrtraasi ti i. Rott-t-as
vaa PSrEaofi act nM Zflayk
"xxcfcr Sa.ai-J Wtrtrrr. C1-J. X:t.V.i
xarva 'i:a.
rratrS- PetrW
Xatart issotit.. S.iairvr;. TT
!Anaa4a). Geaoa. CUra A DoesaO. Xarfeik.
" SaOaw V.k. rsrr HsttcK. Mar LWiM.
1 S tie; ffci. Mrt Marrttt el Ca .So).
CatBs. Ac. Btri C.-. DasttSc asd States.
TVi cwrrtctoa reaccut of ti iaroscrr rt-
eir T.- to tan . t ivr v
I,!b t-"k Sat" Weatiar Barrao. vat
. thrrv im( tr rwi rtr .-...
.w I ttitr -tirt a zd Crt-tc-t (TaX!) Ef2S-1K-
I CMtrea. Ca;, cf aa Tttatia sew rrfcr ti
1 111 ' IW tweta at Jvrtr Trrxjdti Iujutija
eaa acYailarTWisir era U aserra afTVil
ta!a for jWtnttx iMh; tSwtr l
rcesetert retrain aiy eaaiidrraM -.errac-tlett
at tdjttttawct.
Witd at fjuur Hoak. t m. S, M) taBee.
eiear Hcbt Mi. At CVT Iviaad tl
5, Kfke areata clear, tsoeak ta
FOREIGN WEATHER CABLE
GRAMS. '
i CAPE RtClT
coon, M ttt viW liM Vftts. mtktz-
MARITIME MISCELLANY.
LOS VOX. Jas J -irttr TarM iParO.
ran Xtrttfk it Ciait. kaJ ta Um
tst Lim Itaktar tr fttxtf SC-
Orraiwai hart lfa a Va fcy tahrart
as Mr Laat ata nraxt kai titemt a
vrtira- fTT I jiuM bat V rprti
Urtcif ( KM&trc Ji(tn. Ja;ii )
Str Caafentr. frn "rr Ortraas Tta GjJ
tm tr Haskvrr. it iflate mrtl.
kat tt tvi tat raDMtH sttb toiUn
7 Aatrtrais trier AnrKa Zrsaa, frtra
NrlTi I"rt ti rr Pwrte Plata, ml la.
J pntf4 l-4af at Liar&t at aaUMM-
fT j&IX. SB. Jim T-Skr rrrAtrtrk K
(Br). S taet. at laaacfcni at rx Rrrr.
.VS. ca Jem i.
spoke:.
Scfcr Lhh M RlcKirf. ta E. (ale.
lax JJ N. W ir ttr iaaiSji.'t).
CABLE REPORTS.
ABERDEEN. Jae V fi-l tr Kt)te
&ara 'Rr. Caaa4iaa ortt.
AXk.SM4X-rH. Jaa S 5iBJ. ttr Ta:a4
Haac 'Brt. Maatrtal.
Ar-H4 JUl. ttr TaaawaaaVa (Br). Xariatk
tta Braarica.
ANTWERP. Jsb Arriar4. Mr Wett
Harratar. Natftii.
Antn 'ta, ttr VaMana (Brt. PWUll
yaii SaaM Mi rtr "t Ctor. rMU4Hsla.
.VEK..tVDKlA. Jbm Arrh. CUs
Ciamlir 'Br). X Tare
ALGIERS. Mar IS Arrtwi. ttr Otar
wattr. X Itra-
Sifriil Utt. Mr Barilla (HUi. Xtv Tark.
ALEX. Jort I ArrHt ttr Katks Mara
tJa. .Vartaft.
AUCKL.VXD. Jat 4 Arrhr. lark Rata
(Br), fa PraaclK
aO 4tfc. ttr CanaAtaa tssnr.tr (Brt,
Vaaotrr. BC-
BOW HEAD. Im S-Piwo. ttr EoI
tadi i l . iaa Wtca it Qsarrtarim-a.
BREMEN, joat 4 ArrHt-i. Mr Kcrsfc.
X Ta..
BORI EAfX Jet 4 Arrtw. strt J TV
Vn tit Xetr Tore. wt4. PWUMaeaa:
V. Haaajsatr. Bwtta
SaiM XK. tttr Hrtjvr. Hajtl
BOMB.iT. Jsat T-Arrit. Mr CT I
MoaVcrt Br. X Trt
BR18AXE. Jst Arrtri. Mr Xrtrfe
Uali .Br'. Xar York.
BCEXCtS AIRES. Jtaat T-Arrtrri. ttr
Lnaaa (Da:). XtrTak
faflt4 4c:. Mr LVrote iBr), Etataa mA
X" York rta RS Jaanra.
B.4XBOA. Jse Arrrrtd. rtrt 5:kaTtt
(Nt. hau A.tui far .Vtw York. aata
EXtta. AsMrtcaa ;orts Itr at: Ata-
tiitia iBf. Ctrxl Astraraa pent.
SilW ttr Eaittra PBot. Lot Aart4s.
CAPE WRATH. Jas f Piwt rtn Har
aitt Xor,. GtTtttoa M Srsr. CB. rr
Htltizfltci . Mtit Rauc (Br). Maalml
tar Kofi
CHERBOURG. Jasse H. 1110 PM-ArrhfJ.
ttr St paai. Xt York to jtttHnatw
COLOMBO. Jaa SSiJM, tr Aarrw
Jararae. Xt York
CALCUTTA. Jaa S Suii. t'n Otr ot
LiBeUa 4 It;.. Srw York VTnt Kaanaa, t
CALLAO. JtBH 14 SiOfl. nr Statrrtrk
tltoatttu. .VatotataMx
CPJ5TOB-KL. J Arrives, rtr StatM
saaa Brt. Lrtoti.
aDa Jrh. nrt Part Wf (Ert. Xw.lrt
Xrat Mttaz 'Br). X- OrWxat.
D.OtTMOUTH. J SiSri. ttr Brta
aal. Xtr Tork.
COVER. Jtra -Paa-l. rtr MMttttee
vBrt . Moatrral tar I
Pa ti HE tk. ttr Hattle Lackfskat& Xe--rjort
Xtrt for Arsrtrraaat.
IMTXXET HE-Ci. Im VMi. Mr Tar-r-k)M
.Nor .. P&ie4feii tar Carta-
DAXTZIC. Jat 4 ArrtroA, Mrt nrtaie
(Pr. New Tork vta Havra. Raaaera 'Brt.
Balttntoe
DUNKIRK. Jar Sailei. Mr B)araefard
Xaci. BaKtBore.
DEL.UXk R.4Y. Jaae T-Arrre. Mr
Wett'rs Ktar. Xaw York.
FATAL. Jim Arrtv. ttrt Watt Cajeat.
Nr York for St Xaiair. Turret Crewt:
Br. Xortaik far Hatirra.
FERNANDO DE NOSOXHA. Jaa -Paj.
rtr Brayere (Br). Xew Tora tor Bie
Jaaeira.
GLASGOW. Jsm J Airrtri. rtr Catsaartra
(Brt. Maaareai.
GETLE. Jsa I Arrtv. ttr Cttw. PSH
aae&tia. SaiX lit. ttr Jatktac PMtafeljfcia.
GIBRALTAR. Jiat J Paw. Mr Brae
hoias 'Sat. Tarasa far Aim 4 rta. E.
Patted !rX rtr Tie Lasa. Baitiasar tar
0i.
Parte 5-.k. rtr Hakodate Mart: 'Jaj. frtes
CiVwtta. A. fr Btee aal Xew Tark,
ArrtvH fJk. Mr Zisarck (Br). MaaareaL
SiO-i M. Mr Gteria tt Larnsara Br).
froaa TrWte tor Pacaeiaa-
itl.-t J4. tekr Gntrr-tte. Mate.
SaiW tk. nr Kbrtmaa. Xtr Tort.
GENOA. Jase fi&fi. Mr Caaaetc tBr).
Banco N Yarx eta Xa;iet.
HAMBlR1 Xar ilail. atrt Mar
-ata iS.. Xew Tork WSeaartefcC iDs:.-..
NortMJt
HAVRE. Joe Sa&t4. ttrt wKyariuaaa.
Caaaaa Vutfi. V. Yatt . Tta. Stkasa4
Nwt . Caaaaa.
A.-rii 4!i. ttr Frxw Tr. Sea Tark.
HONG KONG. Job -Arrttt. Mr War
Gterfca 'Br.. Saa i'raaeiwa.
ftM iaa. Mrt Ciatixo Mars 'Jaj.. Ta
eaoaa. MaareatV Br), Vaatwavtr
SaW Jet. mt Sbatw&ea (Bri. Saa Fra-
KINSALE. lf PlJM-J. ttr ESer
Sraaa Br-. Nrtotk tar Ltverje'
rt Newt for Leeiac ,
l' , I tl I - I . I.,, J . t . f r a t
Caiaiaa (Bri". Ntw Tark far Bae&ay.
KOBtl J 1 ArrivL ttrt AMral. saa
rrx&.-ac. 4ti. Uvtrraci Mara Ja.
S-attie: Sti. Wbtatiaad Maataaa (Br), aa-
LIVERPOOL. Jw Arrrvet. ttr Vn.n-
rata. GaiveMoa .ttk Uie ot TtaCOrr
5eot(
Saftnl Ttfc. ttrt Edryaasav (Br). Saa
Fraacue Sti, TkiMltaaar (Br). Bam -
rsoee.
RalM U. !.-- Rats-, Crtttawil
ffi-fc, nr WBr,. Ntw Yc . .
LONDON. Jt -a-. ttr iwaut racsiic
rBrt. Haiaaaoe Roaaa
nIu W Citaaa- New Y' SOrtSSiJ , GAREMENT WITH STEAMSHIP COM
5t cniaa SUN-HSRA1.D. FULTON ST
Satiee X itr Srai.-nrs 'Bri. New Toek. MARINE PAINT.
SaiM Jti. PM. rt- )Urtttex Br. Btaaar), rt i.-r waterfrost VoDliOT. ostlarit a2
BaAtaf av4 Ita----sate zAtr ?4Bt,e. Wit. rray. rrr-s. J3.i pi-
Arrhrt li tu MotUtfot; (Br). Mrirea!- i icw varreaJ V s aaToa taaa. RUBBER
LiZARi' J - FatM. rtrt .Cfre-J ;g:?TIN"c. af Cotiasa; it. Car-. ia
Ste P . a.i- u f-r Loa . Lake O.teo.
a- Ji'-T" tcf 'y-.ttiaei4' Sa-
H' !
OCEAN
STEAMSHIP
TRAFFIC
1MNAGEMENT
By Grocer G. Huebner
Atruos: Pratite' ?r Trwsnr&p tai
O arrer I'stsf-rt.-jo'Pretfjxeaa.
A practcal volume which
; horoughhr .describes and
analyzes the facts, forms,
pctkes. functions and
principles of steamship traf
fic management. It is writ
pen in dear, adequate, ex
pressive English by one of
the country's best known
authorities on the subject.
A book for men now en
gaged in the marine ship
ping business as well as for
those who contemplate
entering it.
This manual has been pre-
-t r - .
Board and the Federal
Board for Vocational Edu
cation. .t .i B,Xt';t-
This is an Appleton Book
D. AFFLETON 4 CO. NTS' YORK
Jtw
,"" ?ll'l" " - " ttttftlfii .t,1i -i -(f Jma, it. .-V.a. -tujati. .aaa.axnata.-aw..- -- kstrta-kd.. .
Pa4 tlx. ttr VaXxra tBr). P&eatttl
ata far Aataarp.
Paa4 lt3u nr Alo-C&ta (Br). Xnr
Tark tar Lostioe.
Paat4 Ktk. ttr NV-rw Ajstltrlattt
riAttcfc). Xt-a- Tark far Pti-eweth aa Rot
ttr4xa. MANCHESTER. Jaa Arrtrei, ttr
Strtthrataa Br). Nr Tark.
MARSEILLES Jea -Arr!ra4. t-.n Bar
aaaao tBrj. Ptuia44phU : Procila tPf).
Baittaaac
ArrtrM tt, ttr Kaaata. S4arahar
MKLSOURXTL Jtata Arrtvrt. tr TCl
sara .B." Xra- Tort
MOXTHVICEO. Jgat T-Arrrrt. tcc Oak
tar C Cartu. Xortaik.
Arrlt4 Ttk. ttr Vaaarl (Br), Xrw Tart:
ataaor Kit TwUMr. Xw Tara.
MACOR1S Jaat S-Arrrtnt. Kiir XTra E
UtettfMe. Xro York.
NEWPORT. E. Jaa 5all4. ttr BUa
Brra 'Br l. Haatr4oa Raea,
XAPLB?. J!t I! ArrH. " ',-!
OtiU. PaUadatkia.
NAGASAKI. Jcm o-faiM. ttr ?4rla
Mara 'Jap... Sas Pra&rw.
OJLtN, May IT-Arrtf. r Eara E Tar
tar, rtantth.
PRAWLE POINT. Jasa J Piiffl. rtn
Oaratoa. Xrwtort Nrt for Astvtrp;
VTett Grama. Xortaik far Rctlrftaa.
PATRA?. Mar IT Arrtrt. ttr Brrrt
tl'alt. Xair Yirt tu Atrttrt as4 Xai.
PORT NATAL. Jih -.Vrrtr. tr CUa
MarOsarn tBr). Xttr Tark tta Capa Taa-a,
Ar.
Arritui Jtw f. rtr Baaawa (Br, tsatar).
Sani.
PAY7A. Im I-Arrtv4. rtr La Pries ra.
Taraaaa via Sat Pearo.
PORT UBERTE. Jra J-Arttrai. ttar
Latt&tr Uttta. Uatwe.
PORT LIMOX. Jeb T-faHri. ttr Jaa
Jat. Bottoa.
QCEEXSTOWX. Jaa -ArrHt. rtr
Uarttrtf .Brv. nOairteMa.
Arrrt4 rta. Mr Koattac ifW, Sac Dtf
tta Pa&asaa.
KOTTERI.AM. Jm I-ArrtTot. rtr Vt
ta.'ka Br i. Batiearc.
SUM 5Us. ttr tmtmtrUxt. X- Tark.
RAXGOOX. Jao ArrttW. Mr HaierSe
Bri. NV- Yvk ria Aon as Baotetr.
SOCTK-OtPTOX. Jaa -&. Mr Cfcar
Wt. X YorV.
f AG RES Jaat I Part, t-.rt Xartarrtaa
'"itr). N'xialt tor ttaa . Oram CHr 'Br.
Norta'k fa Trttal. ,
MTRXA. Mar IT-Sant. ttr Majfoaisas ,
(Brt. Xrw Tark.
SINGAPORE. J- I-A.-rrrnS. ttr Kaiasfe
'Bri. Xr York.
aOi 4tk. It.- CJtr ot Coktaaa Br Nw
York.
KH.CJGK-VI. Jaa FaBe Mr AfrVa
Mini (Jaiti. Tataaaa.
JTDXET. XsW. Jat 4-SaJW. ttr Sarrey
(Brr. Battota.
Arr)r ts. ttr faavannt. Sar Praacitta. ,
OUR.BAYA. Jm J Arrrw. Mr Caia-,
rrtta. Hotar Kor f
TRIESTE. Mar W-Arrtwf. ttrt ZarnrSw. i
PkHattttptua tta MarKtttet xnt Gsm . x:t.
Str) 'P.ai. Baltisort rta X Yark-
VICTOR1A. BC. Jaa I-Arrrtt4. ttr Mea-
Soo Mara -Jaa). Tcaafcaaaa tar rVattic
VALPARAISO. Jw .arr!l, Mr K2
tte, Xrar Orarau. '
FOREIGN PORTS.
(Br MaH.)
APPLE RIVER. NS. Jra S-Itt fan.
tchr
Lacy May. for Soatac
CARDENAS. Jan 4-SaOeA, ttr Ctsy
Para. Hataakt.
CAMPBEIXTOX. XB. Jce J-Arrtv:.
ttr J
Uaaaat MMa (Brt. ttm.
SYDNEY. CB. Jaa 5 Arrive, rtn Ka
saozratka 'Br;. Rar.eeaas. J A McKe .Br). .
St Jka. Tttat J PratriiMiew (Br). Lttr.
.catM Utt. ttr Uancariaa (Br). MArteCJea ,
(to rtftwj-
AMERICAN PORTS. j
By Teitrrah. j
ABRRI EEN. Watt. Jiot I-Arrtve4 ictr
EabaatMr. KoBootia.
BOSTOX. Maat. Jste :-Arrtr4. ttrt
MaavU!e tNor. Klitttoa. Grtrtax. Bait.- I
aare. Lai Gtatva. PsftUas. PriK G-:rte .
(Bri. Yaraauth. Got Cce. Xew Ycrk. ;
Kkrwa. Bum .Utttr St5(. CtMs Awns..
New Tori Nactken KIilt. PrXaaettSa
act WyetaJtit. Sascxtrtk tawtM ea-T T4 ,
Til. trots Perth Ajsc-ot. aad 71. from
; Sowta, Axat) Howywreotc. Mt arr
(Law Xj l id WSIketkirr. Port Jtii- I
mo Nort!: .tiarlrf-a. tawlat aarrt CctiOttao .
aaa S2ia:JLtrjy. New York. Fr.4. taw
Ssr aarj Geort R Sttttea. Saa.
Cleared eA, acfcr Misa.1 Esror Er.
AK Rrwr.
CVirt-i ttrt Greeti-i, Xarfslk Wert
Tasva. Saa Itart, Saa Fraati a4 Seattle
tta P&Ca4:ta. E5 Cajttaz. New Tcrk:
MARtNT FOR -LE 0E WANTED.
CAPS COD rORTES.
Car Or-t . cr. t ft. Si. Vr tt.
1 tc . taataM tar Saaeari i- omtcarf aa.
tor. tX tit, all orotrt sett to rrfcer
aai. C. C. GALSRAITH k SONS. PNC. 11T
115 Wear ft New Tort aty. CarOaXt SC
FINE HARbCR wtrk or oieaaire beat. Meats
yaefct MOHICAN, (i f. t ! tt i i S.
Sea&ary SiSt. trit exaastta StaVtry li
eeeAeui eaclae. Roerj taQtr. new an
aa&etraar Eaitte. rlrkt Vraat artrjv. vt
;tr ;atte. yar: coaaiettw a rvasit trtj
ttw ta BaltaEon as retsra Urt week, tak
tzt ttre tatt rtt aa fear tack . coal
-aaiBOt! ! XO IVt. la II bosrt. aa :
cease er rwire4. yrtee HiU See
FORD. 3f Ear tt . New Tork; X T
FOR S! Two aetk Setter, wts
ntMt ajfei acn at two rr'-k
iiS&Hrt. aH worktar tttatre, b
iarra: tf Iwwrit yrae&tS". XODET.
COMPANY. KM Wett lata .
FOR taie Nia W foot toa vwha tt
Nteeu. 'tai'i'.r wttb reeaeseckt af --i-lart.
tale' aai)eta: located at Erie Bat -J.
W EL WELL i CO.. INC.. IT Slate tr ,
New York
FOR SALX tsefr tan. SLtzlir'.T
aaaiaxea etarra. iit. ro ea-tfltisa
V4r. 5.a-4. I IS jma ftea: boBtr a4
ecrte a -k- REJCHERT TOWXING
IJXE. INC . a ega.Tii: rt.. Breoiu'ra.
j YWi SALE tas 45 tat. wttis tCTtrt.
j read tor wrrtr. ts tint eiaat raeauaa
wn to t a;t;rKtatef. Bx V,
gsa.Hera;e. FVtas at.
1
( FOR SALE. Sixtots tax qaotar Vat. AI
i -eirtx Ay ta STEWARD. Morrti
J Yaefct Cia.. PettJJK Bay Park !
MARINE SUPERINTENDENT. rEAcnCAt !
LSS-rr?irafT.
, -vr.-sii; V nFu TV,
EXCED ANT CAPABLE OF HAXTXIXa
' NEW- "fSrST1-
raier fr
a- ataa;ct 3ra aae Wl : ry
T.art L. Sibrrr i a . far Sssr.ben
aaC Nortiaet a:ert It TT rt. tz. over a. .
1 f!. ( B. aa- If- a. raft 6sat to
i tfW Bon jwer WI Sfway oacort w-t-JM
. toatrat rsw a ' 3ft vtTa Itr intm?.
i t rv coareeaietrxv fvr ixzx a.-vi tr,.-
aar it tr-J rla d at rasM-i
tta aeltwry saay a a. ytk.t taa a ta
' (je ajpijtauc at Cotaeiiaat !Ja( .t
' .-trratie Battt. Marr1 Ketctitt. New
vjca. or eocaaasaa-Ate wttt W F. S K.UTT
' Wa!l rt-. Xew York ety. Tttoc-r Haa-
jrer OCT
NAVIGATION SCHCOL Matet -aaaterv
fJJ rowna y oM: jorare raaraAei
' wrrttea. dayt. tvealavri ta4 tertartt . - t
tr;T!4ii; Jjtr-tttar- Care FEXNRtUH
."iiritra F . war Beeatfi Has. Joraittcsc
Maa 4SX
STEAMBOATS FOR CHARTER.
Strt. -5.tnrOT." "Fcrt Wt'tf tM"?aAx'
FOR A IX OCCASION?.
Ayoly MILL BRO-v. 31 Sli St.
Teorpaow Bowfccc Greg ITU.
Wt.PJC tat 4tH f . ew3tjc afj a
- a. tT 4ary ratrie okot xz
ELErTRiC C . IW
HaJrittoa a- . Brtea..
JV N V
W (iNTET "HTET rVHVEER FOR TV".
FaT HENRT N r BOIS APPL.Y T
) INKY ZC .-ISE' S-N5 ..V. IT STATE
ST- X T
EURorr.
Sale at
I THE PALAIS IN PARIS
an tie 3S-k Jsae. 1M9. at J P. V.
LARGE rfSOPEKTT ot HA.T3I rrrsar aawtrtt
i kr 1 tea. Sem-t K NewOy eer s4. ai
jaiaaaa tfca Eaat t Bwatoerat rrort- e
i parit . .
ttfL BEAUiXe ( i. LAJKE FBOPERTT it
Parit. at 5t Jasft v xz sodevari Rjefa-
Kam. taeJSstaee tv
Trrtral trev Erat
5 Fea. iraw
WatitaJ jrk
TC tattret, s
led- A a ' tta jarara aad
S Ia-aa. Pan- Ert.ac
ur'?i Vrrr yeVr. Fca. X A ft ft
3rd. A f i i farteaa au vt'sa
S nsS. Jai:a Exttet T; sserta.
U ;r--t Ft yst ft!
Far rtieiu.-v aaa v--r aaa-y M.-OsyaC-Staeewa-.
a-;e ta Pirtt. n Mas'.
rMr, a- Mr. Saatt. tL-, is Parit I '
rae Lrc-r-e " ,
ENERGETIC rAarasas. rtar larr
ttrre- ta Parit . Cc-rra rtnrr. vria&es ta
nesctiat wttli Arricas csita sirtn. ;
ya-r-c taeir a7ca.iya
Ftaact. ka vta :
m - aitreittai
iTCTJIEEr. 3 Avuaa da rOoera.
Otaaaiccatr. Laeaoa Las jlatarra via IlaU
HxCt MU). ttrt Sxs PaMa (Br). Caiea aad
JWl Uom. SaMa (Br). Xaw Tork (at
1I-J0 PMt. Kaattrte (Br). 6a tat $X AM):
Akvpa i Br), do. Li-"ttM HaO tBr). a,
Gatacaater. PkateaataJtia. Lak Bctr. Ha
vaaa iaa Vfa-i athr Morria A Ctttt.
GtaaoKttar -Wttrf at HtrtUaaa U;tt tl AM.
XE. I asiaa eiear. tataout tta.
BALTIMORE Mf Jaa K-Arrived, ttra
Ciaaftaaa . Ita.i. Xoetoik. LakerlU. Xr
Tark. MojJaraart. Port Tataaa. Graakaa
(Graj . Xorfala VaMeaora 'Br), LJvtr.
poai: Lakrttta BrMr. Btattaf Iifaa4
iXor), I'omoaU. BjTiOttaa Grak). Xor
tark. Part AataaAa 'Natl. Pact Moraat:
Bratlaaa Xori. Sauit. Paaota. StactWaa
via Pktlaaaiaiua Rata iGreaki. fk)tt. utr
Laet Wbeattrr. .
Ctar4 lata, ttrt &ietKrr. Aarwrrp.
Tatovaatt .rrk). Marwilka. Cm Mta4t
i t'n. Bwaeata. Taiettara 4 Larrtcata
;!!.-. Rjttrrias. JsUU, JiikaoatttUe
Lit Mary. Boa'oa
Ota red rtA. ttrt KYtbaeoteOat. Maiastat;
HIbkko. Xaatrs BttlH.ttar. Pan Lotot.
Karaatoa tBr). Alrtan. Wettryk (IXaet).
Rottaraaa vta Xe?ort Xt. PtJtBer
lBlc. Dokirk. Wis G UlratE. Port
LfltKM. UAk .Br). LUstzX; SeoaBt Patat.
ftAtkhaita.
falW lti. ttrt Eartrra FUset. Xortaik:
Jaaaata. Jaektoertu vta araa&. Scatu
barr Aatwera
Satloa SJa. ttrt Grattoc Borracx; Braa
tea. Rortac. Aaaeorter. Xrtia.
BE.UrORT. XC Jaa Ki-&iU3. C S
ttr Earl No IS. pJUaia.
CHARLESTON. SC. Jum K-ArrrtJ. ttrt
LaiM. New York (aa tasted tar JaeAwa
tllWi. Cofirat. SaraaKax.
?t. loth, mm Pavtarket, Bare!! tta
JtrkMsrOit. Latt Gakaca (freaa CaOaj.
N- T-ark.
CUT: HEXRT. Va. Jsae 1Patd St.
Mrt Lak GraaVr. Boca Graa4t for BaHt
iso. Coelr4i. otva fr ao faartaaa.
Xr York fee oo Harwaot. Port Lcavot for
aa ftatiia. Xer York far o-
Paaaa cat $th. ttrt Raifaka Man (Ja?).
Baittsne tcr tiwvi laaaac. aa for Saraa
la Griafe LHluccittt. oo for Boea Graarf;
uoerara '.-. for Gtau. caiararat.
for Pert Tamaa Artwlti. 4Va tor : Naialrt . t rta. Anarvrv CointiH. Proiiaaajr Clarkt
Glorta St for &o 1 karc. Nr -,rl Rattara Aaiairal. Taroaaa.
Pa4 HW:. ttrt Asrat Eatrta II Rahi .B-. Umitm Maaaaotia. Harasa.
'Ita;.. Ba- rrt for Oaat. Basaxrk. o Pritlaaa ..Sort. St.Hitt. Lak FralrtaT. Ha
lf Statist .c U-ta .N'r. 4o for Cirit-
! Maria W-vi XR h &.'. tar. "
STE.OtmP. EXCmION AND TOC3..
I
Ta.ke the D&y Line
Up the Hudson to Albany
CALLING AT
Bear Mountain, West Point, Newburgh, Pough
keepsie, Kingston Point, Catskill and Hudson
DAY LINE STEADIER Jearr da2y. iartsiatx Ssadar. Datllxht Siilnt Time.
Derrwt . . A. M. WesS 4M M . A M W irtVt t . t A. If
Vcie-. V JO A M . laaosr at t&er Mtataa ''frrt Prast asfl Jaa' Ilti. Itr
NratJ-Th. Pwcrkkr. K'tattoR rw txt!cSL Kita ai tfaasy Dtr-t
raS coeBo-afckCt. Mak Boarut .VJ tSnwxk ra3 uckru ivcatea New Ycrt
and A&sasy atnrrefl.
.U on aril after Jaae It dafly. tertaifcir Saaiar. Datllzlit Sattnc Tim?.
D-tfcrrsiet St, a 44 A M. Wfl 4Iw4 10 A. M . K l?ta 5 . 1K A. M
Yocierv 11 50 A. M tcr Bear MoaacaJs Wnt Poet aad CccswaS exrrrf Saadart. .
Ncwtrfi. Potiriliaie aait rttsro Sa tlai Strret.
tBerara ea rr
day frorz xnizti
IDE.iL ONE-DAY
Hudson River Day Line
Deabrwet St. Pier
Trltphane
I SUNDAY EXCURSION
TO
NEWBURGH AND RETURN $1.25
lntiudlsx War Tn
I GREAT WHITE FLIER "TROJAN"
S W3 leave IVr JL. K R- al Caal St 930X11 Was! 1 Had St 19 A M TJ J
t.X.wt.
I HUDSON NAVIGATION COMPANY i
NIGHT BOtTS TO ALBtXT VXD TROT P. L and I P M.
SUNDAY $1?s
ON THE HUDSON 1
HIGHLAND rAIX. NEWBURGTL
BE.rON AND EETUKN. JLIS.
rOCGHEXEPME aad RETURN. 11-4.
SWIFT. rALATLU.
Str. 4,Bnj. B. OdeU"
EtMrTzi. Ltkotkroorn. Matte
i-a Fra-. t ?r . Sisiajt. A M.
W- I-'-' S ' A M. P-a- its lae.
CENTRAL HUDSON LINE
L.
.ffic Sunday, June 13
LT THE BEALTTRX. HUDSON TO
BEAR MT.
Round Inp s:-
MU1C KETRESHMEXT D CTG.
T"Tcc Bow'.Tr (irtes T
CONEY ISLAND
Ctaal ei far rKIDkY. JUNE 1L
okrrt ta Ctatss nitawt .
Nocire.
Lt
W. IU '
- I"
:- .!) n a --
v to rw I. N. E-.
r i r. : c H t . : t
Cay, i - ' 1 -
4 y . i
4
4 - , s; I Ji
Ttietee Tfaitekaa tI3.
Eastem Steamship Lines, Inc.
To BOSTON
ria
Metropolitan Line
J CAPE COD CANAL
(tavrt leave Drr 1. Nart ESter.
faot of Mtrnr St. rVae Barrlay Saa.
Dir al S P: Ml (Oartfel Tin.)
WatreVtr (Ml: rratattart fir it SIT
I TfcKtMlMS f lirv. IIJ. r'.i
Co. a..iij i-iiar I j P M.
Frac. itr :J. E. E. PSoae I- Etetaz.
Ttckett at Pier er .,)rr-tc' Voted lj.
b
IjrJarMrTPVrfaCTtarwjjax TB-EroarjXTX. I
CHJJtTEKS; STTXIAl, RATES TO PAJtOTES
ccintisT vi... rtei -SaHtd, aetr
f 1 1 ' I . ,, ... u T . I . .
JACKS0XV1LLE. ITl. Ja 10-ArrJTa.
an JnUil. Port Arthsr. vaa. Miarat.
Laltas. Taaea laal aatsad tor FtlU4i
Ci'tuj n o T Warta. JJateo
Root. Aiaratw. Xrr Tork, larr W. rtt
aii(4ia ia tow
fat Mas. ttr Ptnlaa. FfcUtidpkU.
KEY WEtST. Ha. Jaa V-Arrliri. Mrt
t..m ia4ait4trr. Pasta
Rana ,iLi aaiW far ILataaai . ttiir Motal
Rauawr .aia. Panatcaawo (Uttrr -Ji
SaU4 tit. aafcr Kto&ilk (Brt. Maot
LTXX. Maw, Jtio JO-Arrtmt. Brr
SUtktbtacy. Xw York.
MANILA. Jbm S-ArrttJ. rtrt Eaa"
Mrttatt. Saa rraatUro Wat S1?
54 Tti, ttr Wot Hksrod. Saa Ftaa-
dm. . ....
MOBILE A-a. Jaa lfr-ArrlT-rf. r La-
ArrhtwS hit. harret Ethl Clark ail ftxrta
SaB4 lttit. r H r D4ack, iaa an
'NEW ORLEANS. Li. Jaaa 10-Arrrt.
ttrt Maax Wt (.Br). AatBla C-apaa (Hea4.
Oaaoa. Harviia. Eotat 1 Tare. r Aaaia
B Aatrtoc tBri. Xattttat. . .
SaE4 I4XB. tut Can if. Bocaa it! Tero;
Qtusattxa Ilaer. Pwrto Crt. Mt
kaoatf. Uaetta. Lak FactaaM. Jl"
Laa Giaa. Gusta&ama. Raei. Pari
Loftoa. MHapaa. Crlrtaaal. Sratt (Br).
Olfjart Atettral Waiaortrfct. Taajhto.
Ij.tr GatT i Br). Bwtaffl iaata Laari,
Crutoaa: Waattro Ouat. MaaciSir.
NEWPORT NEWS. Va. Jem lfr-Arrlr4.
ttrt CoaMatt. Nerfaik. Fort P.tt Briirt,
. Hi3ittii Bn. Wain Jlarjoi.
lstriaar .Br). Xawcaatl (aal taBM for
CfcariaatMLi. Ipntch. X Tork; KtMaexy
t&aa). .Vattrtrp. Lake rrairtmr. Carajsat;
Ufcfcltaa .Br). Battkaara las taCad far
Aacwtr? aatf Itasiwrp. Plktjooi iBr).
W Hantai. Rsalaaa Bri. Lcotao
last taiM lor AxtixtA) . Sotborr (Xar),
Xorfoa
SalM lti. ttrt Kitr Alfrr4 (Br). Altx
tarru Nortara Star. Stcekbaia.
NOR)'LK. Va. Arrrrea-. ttra MaS
btr Boatos C-vt X. York Wt CS-
.a-a E C Pot. PrarMwa. Istlaty Br.
'titter i. Port Ar-htr fc'r Xraj. actn I
fmOtSHirs. FJCCURSIONS aaJ TOURS.
earknl
0CTKO3
35 Canal
New Tork.
Lose Itland Sound Route to
BOSTON
Tl Cool. Oaa. Coaafartaal wa,
a tlr wtlttril ttranm of tfce
Fall River Line
l.v PVr II X. EL (Faltoa t Dvar
A -5 r M Evatera Stiidiri TW.
I Bottaa It .V. M. OTTtevtn an
rata tieatoer.
New Bedford Line
Ta New Bedford. Cap Cad aad
Pxxzarct Bay Paixtt. Xartkaa bt
yard aad XastackrC Lt. Pier at .
R. (IIoTttta tt. t-3 ir4 p
X-. Eattera ctaadard Tiaf.
New Enjland Steamiiiip Co.
Bear
1VI 0 H II t 2L i II
aad rrtxra art (be
Str. Clermont
Oarrated Vy !
lmqstaiI m mm&
Dair. gv-ainni Saday (iijeri; airtcj
tr) Fkt B. Ptrr. R. R, Jtrvrr Ctr a.--rrva
130 -V M lava t45 A L. Rsr A
Btttrry Part Ncrti Rhtr. N. Y, ttrrt-t
9 A M Icara 93) A M. w'ot ISraSt,
irrrra MlOO A U la-ra mi A M.: rt
tutm :aer Itaia Bear Mt, 430 P. M.
TB coe ttap w".!2K) ScSauSjadayt.
radKcudavv.
Fare 60c Round Trip
Sat.. Sua. and HaHtara eTjo
UxKirea Under U HaS Fart
tleteni Ltnei ,
TUE rUSLIC BE PLEASED."
COLONIAL LINE
0ST0Nsr$4.4O
PROVIDENCE DIRECT BOAT S2J7
A3 O-aiiie Sialeraatai, JL u fO.TL
Ahxz Prica Indait H er Ta
B-i! Searet Ker . Nirti P-Tvr fL tTf,-.
Baia S Caiy ajt4 uatay as 131
? IL 'dijri- tav-as t
Pkaoe tfax am.
51CIIT ICFJN. rarrrv
AROUND MANHATTAN ISLAND
BAILT Tt9Taf; VFi- . ;
"
J E4rf Draka. TAaltoa. N-
i-ir C-lL IVt,ia veL Baiter. o,
v,;ia', .HrYio: V. ay7 Imtvr
a a a t. ftMff'cnaAft X.ZI. f
tcrdiiAa a
Arrlvad led. ttra Utter. Prcn Ww. F
oJ. Xe Tcrk. BrlUab .Barws (Br). X
Orieaav: Matcw (Br). Nor. Wir
wyk lUutrbi llattenlaEi- Brturt Ia tWIr
Taaoaoa. Xariya Br). Garataa.
ArrtiW li. ttrt lt-leB. X- lor.
Brttlah Baratt (Br), Sr OritiAt tta New.
jrt .Nettt tor Barrow aj Ua) lajtaa
ipnMa. Xwrat). E tVb. "'T1";
Atitwl. BiJtltoort . Kasrt
(Bri. tiMi, Fersaaoo L Tharra sa).
"ArrfrrSietl.. ttr Jrp Earl (B1. Xr
tanla aa Tjra. athr EMbar K. Oporto.
Sal tdth. ttrt Caatua 'J
St Jotot. GaanRa Nattocal (Ar).
Aires. Trenna (Br). MarttHl . IVVt CRy
.Br). Pfi-. Fata. Ky Weat (Xor). Ria Ja
artro. Ftmrtlffe Br). AIaxerU; Ea
(ItaJi. . tttr OiiMr Tarter, et Cfratv.
fro a HarsjtoB 2r Jj"
Atlikt. Crtttebal. Pboettlt. n p1
SaiVa. Xe- Tork: Atlaartc (Br). Daaute.
Mla-rtr Er. AfcraoirU. CatrpaJ (!-.
Baataart. Kaatwktas. Alexia4rti. Btr-
wtacu (Bri, llatara. Ciaaan Eirnauer
fBr). Hanrai, oracr nrver
Aua Parora (BrJ. Kittrtra HjaCtMa (Br).
S?KUt EtreeBoat Cartl (Br). Cr..aa. th.
cZrlL featoa, GraMoa .Br., Galtea.
ZaaVft DbUti). Rotterdam
SalM ,(rn Flarsjtoa Ra X Mra
.Vortk W4v(. ProtvltKt ; Cuoeraal. Italy.
Ar?ltr,t. Battaa.
PORT .UVTHUR. T. Joe- Mall. rt
W K TSfoa. Tanptto . lti, Braaaat. a.
CaalDe (Br). Rotteriata.
PEXSACOIil. na. Jos ArtrtfJ, tear
Rek Var".lv. Cataartaa.
S3m Si. tr Mydreeit tittt). Has-
POKT TAlU'.t. rka. jia" ..Z. IT
Maarette Kei Weet. tser-. vra.
wfS rt Jtaiata at aaMOttajMta. Port
"l PHTLAr ELPCTA . Pa. Ja lfr-Arrlved.
rtn Giesta U'". Bottao; BrtikleftesB. 4
Brttraat .tMUtl. Xwrtaik. J C rxo. Pact
L Wt Ektwk.-Xew Tork Kk.s
ara Xu'.tat
.TEAMMIIP?. EXt rEI0V aad TO UBS.
Fajwanr awl
M.-w York M (Jjeesatawn LtTtrpcct.
L, TV " OrtWi aad SatiiS3sa
IK. A. ktora
!nr?etr
I Rora! Gecrrt
' Carccja
.MasrtUtrii.
'Cokta.
Ne- York Patrxj. DJxevTat tal Trirtte
Net- York " Prraoctit. Qctec, tsd ZaJi-
. ' v. rv I nrrjeta
,vr icva v-tI-"JW J . ,
Ntw Ycrk " Gt-Aan tad Swtiaspeen
Neve York " IxarioirryaaiCLUp -Ntw
vYerk " Qerbo.j &i SoZiv&fa
NewVerk " Qxravm asd LtTtrpod . .
New Yaxi " (VecatW) azd Lrrtrrxc. .
Nrw Ya-i UoialcTT taiGiuP
Ne Yot t " GeAxr. tad Seu3tptca.
Nrw York " Cicto aad Scc-iifcn.
NewYert " OerMtrj aai Soatasptco
Ntw Ycrk. " QjKsstawa i Lrrtrpool . .
Srw Ycri " 9otrra,'Ti ard LirtTcci .
Fur itler tJJBlno aypiy la
21.24 STATE STREET NEV YORK
jlsperater
K. A "ktri
Carasa
Mazcusa
.ritj-e
K- A. rrii
Carosa .
International M'ercantile aaine Company
AMERICAN LI.1E.WHITE STAR LINE
N. T-CHERB0URG-S0LTO.in0N N. T.-CKERiWraC-tmmi?T0.S-
rUadeHxa UNsooJtxeU Jafj 19 AP IlAcriati: Nam Hi 3 Aaj. 14 Set li
Ne Tark.. . II Nean Joaa 21 W 17 JUV-IJ Orraoac, .. .3 P. M. Jctj 8 As. 4 Ai. V.
t pj 12 Nceo Jsae Jtr'v It AajH
NEVaVTORK-HAMBliG TORKLTfWN-llYDUWt
MtadstrU.1 P.L Jooa I Wr 31 Sejt UlCeMe IP. M. Jxie 15 TH Arj. I!
SUttteSa .Nan hij SAajJlSajtz:
RED STAR LINE
.V T.-SOLTHLNIPTOS-ASTftTX?
Lnaaaj ... 1 P.M. JcoelZ htjl'. Aaf, II
RItd .. .
aetftAi,JBt4
1 fa t-I-lf 1 fl
JtijH Aar.ll S-at-H'
ZoelaaJ. ..... II A. IL IsfvJI Set 4
OSeea, 9 Bredvray. Nov York. Pi
i ;
South America
Dl-Kl Piaid a.r Sei tkjt
to lioeswrkira aad Baenoa Airs
"Crofton HalT Juno 20th
r'" " f Flna Ctaaa Pac
prrarrt ecty. fradco as4
taarttrsay ;pctsct Pait
Boosa
Norton Line
Ter ftrtSer paraknlart t
NORTOX UULTjt COVEPANT
Gecertl Attaa
Ti Beaver St Nw Y -r
AMERICAN & AFRICAN LINE
FROM NEW YORK
DOawt to
CAPETOWN aad DURBAN
u s. WTY OF BENA5ES, JULY 5
ALL OUTSIDE SO0KS
Mra aad SatooA Cat Paiaearart
Far Xattt oi Pajaarc Etc, Aypry to
NORTON UUY&CO.
KEUIX ST NEW YORK CITY
Ot- Aa-tj.trELtrrrrarjParkTa, SSCo-la.
PRENCHLINC
NEW YORK-HAVRE
LA TOURA1.VE Jrx i;jt LT u
S0HAIBEAU . : juxe rt-JCLT u
LEOPOLD INA.. . juxe a
FBANCE .June 3 jt 1.Y i:
LAFAYETTE july i
LA SAV0IE ... July 3
LA LORRAINE jui y u
coKPAyvs orncr. u state st n. t.
4 HOLLAND AMERICA
; LINE
j NEW YORK t ROTTERDAM! '
a7c,out Bulwtn-Sur-&t4)r
-Jaa xx. Aa. f
NEW AXSTERDAX .izij T. Ala. U.
RfjTTERD.Uf .Jtly II. .air. 3
EYNDAM. Ail. U
Gearrtl Paaararrr OtSc. 4 HmU SH. N. T.
FABRE LINE
AZORES. LISBON. SUH5FTI I ES
s. . RRrr.4xxtA juxe is
, S. S. ROXA .JULY 1
Frtcn Prjrtie-ir tS Beat day
N.T.T0 PALERMO, NAPLES, iURSEttlES
-. S. rATXU . JUNE I. JTTLT M
, S. S. CANADA . , .JUNE . Arc. II
' a a rinrrDirxfT ow Jn.T 1 arn . 1
K-rvv tntr rn attains ,
. s. a.nONNA JI I V it I
JULY tl i
Xm rate. I
( l)h
at
J "tXvta A Ca.
Caafl Arttui:
Itata ItJ-t.
SCANDINAVIAN
vtAMERICAN
Lt.XlAJ(Ja
Cmtirvntk Esrape
rrti-ri YIU. J'j 5
ItatedSUtn, Jtav l!
Tar Paat&(rr Rate, ete, 1 Bray. X. T.
VTatatVrfal Sttwery TVrard la Caaafart.
Aw tatuag azd Xew Tork
irr?tTrocay auix-al e-vry two weekt.
Reea K. 44 Ccrt et-."2rwkirx.
BOOTH.
mi
' J,?:,1?" rA't'I.
. erJxad. J C Da.B. Port La- ...
' Il.l Ma rre. tta w . ,.m.
Araataa. tewtr aarraa Per UBr a, fir
Xttr Tark, a4 Howard E. II to FM. Br
to a tax fcar- Inrta far PrettattK, 71914'
far Bmcoc. lit Pattoet ttr Una.
Pan4 aXrea l()t. ttrt Nartbtrs watt,
paUaaacUa for Boatea, AcaaMa, aa iJ
Paateal oc Drtara-J Breakwater ti, atn
OUariTW Mara (Jaw. PMUdiJa tr E
trnfasi: Lake BrUra. ea ttr Nartcii.
Pait-al ot ICTJj, ttrt V attjcla (Br) . Pi "i
MzAU. for Liverpool rU New York;
oa far Newport Newt; fta. aJi.
XoortJjk (Deteh). aa tar Rtrtaii. Watt
Arrow, oa for GotlieeSwre vta Boauai Wtsa
kt. do for Norfolk.
SaBi 1CB. 4 JO AM. tun Aft IZzty,
ulEC Dster. towlar a aeow aeiari
vrteJ. aw, II b0. t": -i"; tsssooi
"pROnDEXCE. IU. 3v -Arrtrtt, -Ovaoale.
Xortaik. ...
Sailed rtb. ttr Bay 7-2 fjL. .
ROCKLAND. .Me, Jraa -ArTtr4, tt,
r.wM tx Tf4ow. VTeat Bay. Na.
SE-ITTLE. Watt. J-Arr!vtrf rtn
SAX JUAN. PR. J'-B " AM ArrtTT.f. rr
Cllifit. C-ira-aS for New Tart (ail frv
Cmlel 7 AM Atl' . .
3AND KET. na. Jo afaatjj W. rtrt
Gesa (Br) aad EJ Narta: . Ctataraiflc
aad Saaatsfeli (Br). . . . ,
TACOMA. Watt. J XL aSl. wr Jt
TAiltfn Js Xir-Arrreod. ttr Lit.
Grama, Xrtr OrUa&t. .
SaDeo IOCS. Khrt E A SaAeaa (Br). BATm
la OrafcU; CUrtotU A ManrtH, Ptsaarola
BtCtreaa tBt). Earaa .'a Graaa.
AJiERICAN PORTS.
(By 1
ASTORIA. O, J 4-Arrrrei rartr. Eat.
era MarkalL, fias Fra-l
HONOLULU. ''"tES
(Br, S?5ar. 4t)t. Ptrtla Mars .Ja;. Utat
Ki Coi E L. Draka. Saa Padro..
NEV BETIRt'. Maat. Jota l-Ar-Jj,t
"f M Prior. Brat tt Poeaiarttaa
Np . t Xe. J tarr Weatsjrt.
1-1 Qfeota.
rr.vMSHirs. crxrMioya a4 tocm.
Frelttu Sentr
si.Tiptrn
Bajtx 2 P. M. itrat IS id 31 Stat. 4
MabSt . . .11 A. M. Mr 11 Ajrj. 14 Sept II
Frtaerft Otreikai.
NEW YORK-AZORES GBXALTU
NAPLES GENOA
v 3P.M. Jafj I
SP.KL idjZl
- 58, 59. 60, 61. 62 North Rrrar.
Sooth America
DIRECT PASSENGER SERVJCS
WEST COAST
FROM NEW YORK
via Pa-art a Casal
By the New 51atl 5 learn era
ttESR0"d "ESSEOUIBO"
Th. JLarratt ftamra la tb Trad
JULY i. JULY 24. AUG. 2S
and ataaiUy TbaraaXtrr.
FROMHAVANA
S. 3. ORiCOMA, JULY 5
5. ORIANA. JULY 12
FROM CRISTOBAL
REGULAR SAILINGS
EAST COAST
FROM ENGLAND
BRAZIL & ARGENTINE
RrfJar 5azji
CENTRAL AMERICA
FROM CRISTOBAL
CHAMPER1CO
azd littrasllit Pant.
royalTmail
Tta Reyal Mail tor Padtrt Co.
PACIFIC LINE
Tit PacSflc Steaa XarliarA Oa
NELSON LINE
H. A W. NeJaoa. Lai.,
Sooth Africa
LION-CASTLELLNE
sTfce UzJcrvO-ttie Jtatl S. S. Oo, Lii
SANDEESOX A SON. Can. Aetata
IS Broaiway. X. Y -pttea Broad SS3
Or aay staa-vrfct TViM Aseaj
BERMUDA
Caaal Avtraxa Szmxatr Taaarat-crt it
SUMMER VACATION TOURS
laciadEC ataacar. hotel aad atda trSa,
8 Daji SS7 9 Dayi S91JS0
itad KgnA acearlac ta aeeatajaadarlnaii
Elfecttiv D-artt th fwataarr jeaiari
Safe. Swift. Palatial
5. S. "FORT HAMILTON"
awTiftf Crsta Ntw Tark arary la darta
No pao.3rt raowxrrd far Berr-ttla
(asd tar deaartftrva ctrc-atar u
Furneaa BeraccLa Liaat,
M WkitekaH 8a. Xear Taek
AIAsKA-PACtnC COAST TOURS.
PEA NX TOURIST CO
4A3 rtftA Ave- New Tark.
AUSTRALIA. New Taa'l-.'. Taitri. CSjra
Lfc. faf-trt trora !u m-rltoi rtary
3 days.
wTAXTSH mOTAL ItlQ, TTtrtt
. V. tBrvet ta (XTrTEXBT-RG, gmjjVN.
"WEDWl AJTESICAX LINE. Id Skata V
SOUTn AVTTttri-
a Mail lAa. 43
wrkma Ectm Travel Depart-aaat.
43 Broadway. Pbaoe BaarBax Creeta 1HM
tui.wttit-wHiTUOMB TOUR-a. a v .3
iZ Mad-joo Strsara CTi.
T5" .U. Ervpe. Caa.
ft
swiat, tig., mi
COOK'S
Travel
Service
CBTBBM THK WOl
TH03. COOK & SOft
MS B-way. taltta A".
OltA-atSatV Cr.!.
1

xml | txt