OCR Interpretation


The New York herald. [volume] (New York [N.Y.]) 1840-1920, September 29, 1850, Image 1

Image and text provided by Library of Congress, Washington, DC

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030313/1850-09-29/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

? ?M ' ?
TH
NO.
8954
7ELEGIAPIIH !?TKLUCESCE?
M6HLY INTERESTING AND IMPORTANT
rial
WAS BZSfftf OV.
PASSAGE OF NUMEROUS BILLS.
Colli *i on between Senator*
Foote autl Fremont.
lUITBIINT AT fill CAPITOL,
Both Houses in Cession on Sunday
Horning.
-Conclublcn of the W hi.; Stile Conrention.
tie , ire, Vr
viiivwikh; < oianaii.
#!*?[
R?u*U<
Cn?01.l-VI0H OF rKOOiniNI.
Wuhh .rjh, (t?n rt, im?.
rturoxtiA HIM
n* S*?l? rMiiBad h. m.n?td*r*tu? of tk? 0?ll>
IMa L*i4 C'lftiB Mil S.'r l?k.'tui lal jI>*4 a ip?Ml
II, ui Ik* kill ??- ih?a Ui 1 tk? WkU foi
Ike prM?nt.
Tkt FortHf?IIon kill "ii ivtun np. rMl third
Use. ul itawd
TNKiTiL >rrlO?MTW< IILL *
Mag Ukfi ?r, Mr K, u movad u tanlatii
?ilkorlili| 11m r. tarj si ib? 1?rj m< Ik* Piilautar
Oeacral to bi?i? ? ec-ut.~*ot villi Um parti m
lor ktTlM a mbI B' uloiv in all from 5?w Tork t<
Hitiu, Cli|TM Paaa-na n ( ri?-> yrannt*?o.
Hr 0*i> fiiOTtd Ui ! 1 i*< u> iwodotQl thil U>?
additional cobi>* aaaiion ?htU b# rrducvd oaa-balf M
lb* yrNwl rilM.
Mwva 0***, foot* ??J IIuo'*-f oppoiad mIIm
the iabject
M*?ar* Clark* *ad U?c iupi>?rt?d It.
Oa Motion of Mr Dm m. - i? otll w?? p*itpoa*4,
111 tb* Brnat* w*ut isto ?<x<-uutlr*- * aslua.
s^^wkdat'S pkockkduim.
Dapt n, 1IM.
THH (KMT
Tk* Army bill va* raportrrt. without amtadmaat.
Till CIVIL AKtt ti'l'LOMaTlC III*I*
vu r*tara<d from the Qoiip*. Tb? deaata InaUWd
It* tra ndmaau.
tn* aarai til l.
va* takm up aad *lr Riuk'l naiendmeat waa raJaatad.
Mr. Qkii proposed a- -aj' i, loi?ut aatborlalag a
oatrae* wltk Ambr>?? Ttiiuifton. for a lia* of
itiiBiii to carry ih* a>*il? fr >ji San Prantiaoa t*
Shanghai. la China Ait-r a dab*.*. ta* ainaaimeat
im n-jeetrd.
Mr. Yui.ra bo?, d aa *uii .i4.ua at, requiring tk*
Oeiaa leanmblp Coc.f?ny t* bar* Ha oa
ha lla* althlu tao y*%r*. a. il..g to contract.
After litaln. tbt* pcopoelhoa ? *? r> j- mad
Mr. B* am bio*?u to ani'BU >? ibat * > payment Ha
?a4a till the coat rati le coui|lt?d ?tia la ineaalaf
tad iplrtt K?j?rw?,
A a*?Bg* vaa raaaired 'rem (tie lioan itatiag that
all tba Senate am>ndu>> nle u ihu lluunty LaaA Bill
Were concurred tu * apt two.
Mr. Tii'i o?..4 ta <' rlka cut ai ".* 1 ?ml b 11, tka
approarlatioa of on* kuun * dollar* tar a
iMtlifilrj dock bt'iu *rvJ ri11n.il ?a ib< total (
CatlNrata
A lH( M?U U. I and ?!. amandaaat *^rt>1.
Lti > il
Mr. Tvlm aaCT-4 t<> trll* on? ib? pmoo?lllM
for ( -id l.>wa 01 IT >??. to 'il ua?a
Mr Faaaca aoffil i?> mm < iv U. proruioa ikot
tktMllnrlwi Ol Mf .i r.f A V Lt UI' 4ixt La
repair, shall b. ali<>w?o . a ir -U iur ifta rapairi
r arebaat ?* ??!? ror '.t tr i ?? - ? II- a'
tbaithla partoarahlp thutiM t> -i.l-r*t?4. Iin<
l?(tolatiaf f?? tba b?a- 't >i |>;i?.*> m lirljuala. aad
Immi
Mr Hal.* aalJ, W fhm o'.>r?,U..u u tin- |>r riatna no
thai M afforded M?< I ha r u-r. -tal
Barlaa, tboa ka *a> la favor of rrtaa>ug tba praMr
Faaaca iai! II ? .a i?ji?. f.; ' <r Ika baaall (
yrltat* Individual*
M> liaiio aa> i r^ Is far i I rrtalalat tfco
proTlaiBB, ha Ihou*' ibal it.rj faoiiuy a* lua-.o
alataal with Ikr aa?al Mtrloa liull b>afiN?4M
I'.Tba aatka ta alrUa oal ? r?- at"d - ?aa* 11,
a/a 1*
Mr Maao* atfl ?o **??.- <-? ' Ita t?l|i>alog "jr?.
aldfd that fl<nf11 * n> t..- ?< / til Ik' ?ataa la
haitbf aMIth't fmn a.nl atxr m pw?aac* of lata
art ' Mr Maaoa aai l thai it eom ?mM haraaftrr
Wlka a ra^n -t. ?IJ,- that .! la ^aai barat
sgfct aat to b? aboil a*c I
Mr Bti-a raid tla t'i'Ctf ot I' r- u autaaalvaya
had boa a thai tbat haa uu uui ta a t oa iao axjxt
Ha road froui lb-oOl iai r- jrl,' t y aa aasowiaawig
aanbrr of Ktnp?> and that fmM j?it 'm anlm
IIM unit nut ?? mn. i- i ut? i' oif 9i>
?ltw Th? cff#no. ill kldl .iaw tw f?r
feallar rti?mri" N a. tt th r? a ? ! ?. oatia
p*aa* la lb? nablha lh?ri hii i > ? <>l III
Mtlnrfl. It pin ?f. I ? ib?t
tbo?? who Jlil to Du 'ti " ? it " 'IU'I? o(
th? ?lalat*4 wmthutiOn ? ' ' i ? Io Mini- btag to
h??l tfea bl?< illnc ami It- r*t ( hr * ?l tb? mt?
Aaiirlcaa rlUaar.* Th? llou?* b ?l? ?? h*.? la ?
vor of ab?IUt>.ag tb< t iBuuj-b pr- it- 6 i(.r4
tbat the K?o?t? uil H"? r >ii"<rn> M? 'j(
*tllikt?*Ml k?mi t; -j ( m J t? m> bratilinif
nhn oi n nil -
Mr Vt*?ili >4U U41 *!...?? baJ nul wti t far tbl*
rtfnra Th? . a.' J ? ?ii -ip >.?* < i j
H toll ???> Mb-r pu.-i ",r-n> I ilitt b- i?raTlM
it b? m?- llul 1 a ??iU b*
bat Ml* L?ii<I?7 pl*a*u<? l'<
Mr Tvlbk ?!.! !L?t I! ? < nm fa h?4 ?4 r????J
lattar* t* Tartaal rfl>? I rabaal
??a?t?ra. an4 tb? tr po???i # ? !! i-f p?-"l to abaiiabi>l
'?'?!
Mr H tana opfa?< 4'hi-- i a:
Mr Tim i?< a r-;? t ? ? is- i>f H??
Tork btt?aa. t* ife?? 'bsi dctnf *"?j viJ
a ad tw rub?tilail? n (f ? .. iu mi priiluoi
iaaaaitr
Mr. a|?pn??J ih? 4 ... ' * ?*? ?*? tii|
Ctlxrfti ilni'iK ?nt pror 1 it 1 If ml<wl li?
rrrtiaa t? lab?a I 1 <r n<r?
puilihaiit* a?c l* i.f !
Mr liwtaa i*tlw< w Mr Ti H* *a <i tb?t In.
aaaltj ar?Klu.?.1 n t n . In * *? V.?r?
prltaa, aat u.o *l i i . a <f b it I 1
tb? r?a?. a tl.at o> I ... UiMlMk
?tmt>4
M? *f M :? '(V.rlllllMl.
Mr B< vita ? ? of th?-. n uf. 1.. a
Mr T> t?? nio??it tc . | 1 > ;?iilnf th<
*w<l'l'i"*^rl < - ' IglMM
Tb? fimlioa a?i li ra ' . ' wat ib?
yroflM, a* a?*i<4<<l
Tba ?ai? anoeni..-*'! ?"'*! ni 'i.l
Xr Diiil ? ' ' n?'ai
from Kb' J - l?4arJ \M- - .r? r ! ?et? 1 mi
Ml* mo an* 1 ti?4.
TarWa- >!.!? nl nr : .s - ?< '? < r?
Tba < 4 r > ' t il I ?aly b<
ra?or4?4 I f ?a?n?"'U? < ii*?a?
( tJacUoni fit k>< I*
Alt* a 4l?i a??''r it
Tt>? ??> ??* ?
Ho lb* >r?l?? ? < mx Mn- < a .
M H?i i ? ? ?? it n-"! !> 1 ?a*?4?l I
01 to dir-ft lh? ? t 'it ?< ? M
4i; U?r| la ?'?; i. ti r ' ? n n? atam
f BtMlr.l.r |.i I- .It I ?i N
rvaral ?t?rr in I da?a
tfc* bill frat.ri. 4 { lltf C i e w*a?4
TbaI>mU laat? "4 n .t# ? la4Ui
Ml aait H?qn?i !.?. 1 I n.i an a iluw oi
I'mlWMt w?? at f i 4
Tb? Army b li *j> . it n . hi. - <?r astlm
l < .. ?M
Ivlt <? M' *
Tfca *a?al Mil r 1 !??
|tMln| tltl oir?a?ii4a lit
*"li? r?r n .1 nt ' >? '?
Ni?w ? tfca aa< l' i., ti^rt?IIU
tk.j >< I afnra ? i '!< att??
U?M to pi 11, ting t! | M!.r%
Tb? r?p?rt ??. ??r u to % .. nlati)
*rt> Ifill lanotvl upon
1 h- Arat) bill ? ' p>
TbaOiau.ln-* f , f L%ai
Mil rrfO'tMl tb*l th- ? ?u n I r.-i-U trim lb
Mi. ndBi aia trading boaat<> 11. ?allt>r?
Tha rap-Tt waa B*r?- I ? Uaaall
(? tii aaplatrd on Ike Arm/ UU.
T?at?*'Bta bllla ? ?<!.
Tk?blU>M Muin 4 I .u l llniii nt.i all tb
M*aa4??at? of lb* I?<-Ur '4 in s?t "It* Ft
ft*nat* ??UI ibiiatad tli t : :/.? nurm .ra i am
iltta* *?r? aim ard foil to I Drift lip'.a II
Mr Mi*'.' - mm*4 ta faV tp n'.?r.? bill* LkI
T#?a prarldlag a-MI .?? i>' ?l 'n 1 ' p r H
bo rmrlra m krrj mo??r ar")?? th* Hub rr?a?ar
?et >ai Ut?> Uf mil M'" 4
Tb? |rn?i? th-a ?ni I at., lii itirr >?* ! .a
At kalf ra-t a la* a r|:>rb Ui> i-?-?r? a?ra r- opaaa4
Tba ilnan tiaa?B't'* I a ' Im.-iln m dli
?r"W'att? tba |br?* >'* !< ab at altartia
llaaga
Tb? A?a?t? la return , l ? " a la*at
ia< ?a? iaa*ran ? man :t<? *? ? ippol** 4
Tb? torn* ??r? i .tla ew*4. an 1 at a 411 4i?i ta t?
v?r< ??r? ?ar? ufi.J
A Uk* cwn ?a? ftnitrl i>i ha taliaa MU
a
E NE
P Tb* doori Wrrr ? tUird kimo cluwd, tad it
k*lf put tra
A like eoan* or?urr? l > ikt 4rmy Mil.
The d*of? ?(*lu
' " til Ntiniii. Sop* n. 1HM.
At otio o'elork. A. V th<i ila'ira mrrm a?ra?<t. and
the Senate paaaed tbe Mil for the relief of lb* ohiidraa
of war* stoker
Tbe d>er* were alr>*ed >i?>n
Tb* fiwlilfnl and all th? ia*mhert *f the Olklot
baee beea In the ri*n?'e'? ?nt- chamber nine* ei(ht
?<4o?k la?t araning Nol far ?ff u< all kinds of r*Irwbanu
Tb* California nomination* ara nader roaalderatl**
la liMstln Si'floa
At two o'clock A M tke door# were age la op*a*d.
Two prWate bill* were |im?4.
Th?Ooiti'i*ie? ('uminlttc* oa tba Indian bill mad*
report, which wu enneurr?d la. aad tba bill the*
paeaed
la leeatire Se**t?a. tba following nomination*
war* e*ntrmed :?ikm i Piatt Poatuiaatrr at Po?wbkeepai*
; Thonu Clowe* Po*tmaater at Tr*y ; *
Jack**a, Poatmaater at Syraeue*.
U*aM ml RtyrtMiUUTN,
oosoi.wsioa op piidat's peucaaoimm.
WiiNinrtf, *rtj#, ism
tii ohi* iitii, rro.
After tb* re***a, wbil? tb* claaae tar tk* kydragrapkloal
wrrfji far lb* river Obi* wa* aadar o*ajld*
rati**,
hr. iimbil, (d#tn ) *f lllia-H* a*T*d t* aaaaad. ky
adding tb* Kl?*r aad Harbor kill, wbi*b tb* Chair
d**lar*d oat ot order.
aa*acn mikt *t aaw ten, arc.
Tb* atbaa* appropriating Sva hundred th*??aad Mjar*
ft* a bratiah mint la M*w Tork, aad tbr*e baadred
tb*aiaad for tb* atae la Aaa PraurUo*, mm* up.
1 M* Biaaias, (dam > of Ala., *ppoa*d it. H* aald
r there wan a* law for it.
Tb*CN*ian*n d*>id-dth* am?odm*at oat *f order.
Mr. Pmu:rii. (whig) of 3 f , appealed fro* tb* d*.
*l*lua ot tb* Cba<r.
1 Cuitala?il-a)ri*i. aijrN
Mr. Phiknh offered *aother like aniiilaMi, aad
it nafvlmiiarly dtupoeve *f
The auicudoeat of tb* donate for aa aa*ay*t wa*
' concurred la.
Mr McC'lib*!**. (d-m.) of IU.. *(fered aa ameadI
Meat Ilk* tbat ot Mr. Pkceaix and it waa deelaaad kj
i the *oiuniille* tu be out *f em.-r
Mr Kino, (whip) of 5 J . moved aa ameadmeat, te
i renin* tb* mint at Philadelphia ta !f*w T*rk, ai^d.
[ atabliaii a kranek mint at 8 ta Preocwoo, aad ap*
proprieties tour kuadred aad twnaii-ii* th*a*aad
i da liar* therefor
Tfalr waa 0*cid<-d out of order?Aye*, 7T; noe*, 49.
Tim rtauo chute*
The Senate'e a*?u>lwat. Kid-inmfjing Mr. Rltehl*
for lo**ea aa publin printer and rrletMag hltn froia
tba oontraot wna debated warmly Van <ai amendment*
were made, aud Hi. ii th?- waol* auhj?ot reacted
aaciTKMiir. caaraaian, aro.
The will excitement toward* tb* eloa* of a M*si*a
waa diaearnabl*
It wa* after midnight when the eoininitta* r***, aad
tb* actiou *f the e?uimitt?* haeiog b-u con*arr*d
In, amid atuoa roala*lua the tioaae adjourned.
san:uoai*s i-bockudiwii.
wtihi.iutai, rfept. U, IIM.
Tkf HtlM met it t?D o'nlnck.
Mr. TRixrMK. td?w ) of P? r?port<l with ?M*dmm
t*. Ut bill aitacritag i ha judioatura el tka Oaltad
Btaiaa *t?t Ctlllortlt, ai.d u **i p *??? !
The liitU'i ta'odiirDii to ib* b.U fMaf baanty
land* to aoldlrr* gut b?r>t> t .r? |>r*t M?d fur by It*, war*
roaeuritd ib. witb ti.r axcptiau af tboat bauabtlag
MiM.
tub midhii' buc*t? u<* bill.
Ol aollci of Mr Kuimi. rmMullua *bi adapted
VO gl?a *11 ttiv amploja- a \u aad ab>ut iba aapltol tba
MB* aaouut ot aitra eompraaauoa a* kartlohn allowed
mil rn roa tmb ctruai. mrLiiBM. arc.
Tba Mouaa, la CoBJiutttm* ol Uio Wnola uu tba Slat*
of the Cbiod it mill r<4 tba iriaia'< auoailaiaU to
1mb iniii** irrioraitTKM bill
Tbli aatyrot occupied tbr a'.tealiou of tba lloiM for
MToral hour a
tmb ivai'iM tMitiitaia
Wtlla the dry |n?om-dia?? at> ut I aJlaoa were prnp?nll|
* tibial. tba tiwlteb aaiii) ?aa eatartaiard
by tba a* aitwra la tbt> lobny *b? oon r- rxta (Ut bin
through Mr Mra*a tb? aaj?ri<aa Owaeal
cuii.ai tiu< M?Tai< t* ik ati.iraaaia.
Tha Haaaw bill aatablUbiUK ad?i.U >aal mllaetlaa
dUirieta ta Caliloraia. >a< wttk eai?udaeuti
B'l.i i. ate . aariaaaa
('a notiaa of Mr. Junan tJ?ai ) of krkaaaaa all
. bllla. eiiutliaa aad otbrr iaait<ra ?it? ralarrad ta
lb* Maadlag roaiBiltU-aa aad tb?*? aa wbteh aa rai
par ta liaaa kin Made tr> u> tx rriara>4 la tka Otark,
; and a'aad rvcouaamud at tba n.>aa(a*ueaaaal af tbo
It.- it --a. IB
(VC<l|N? *??*( ?*
Tba Bouaa agalu artkt ait a'aiork
on fail m ul atiabwt uidar
tb? i|i:?iil< rbml'iitti
?? r?? or tiMM
An hrur ?M oc. J|(f ' la ?a. n lia? ?ad paiaiaf
Iraaolutlaa t<> pay a l*a ?|arh? ' b-lr ar varaga*
IH* B?"*1I > 4?b ? U
Mr Cmi. (<? ) ul Ala p< ad. .1 ? ???<l7 ta taka
up tba b.aiatj Land bill II* ?* ?d ?'?? I am
j.a? ana Bar*. ibruu^L arl.irh th?-r *< a u-paa-loa
> 1 iba rulra. an I a MwnitiMi f rnuf. r-n><? appidatad
ob tb* dlxaf r<-rtuy >u. n4ui*?i? al ih* t?ra h?a?aa
a??*i *rr tnnin'ii.
Tb* am. i. Jn.? u ? of ib* it- -al- In tka >atj Apprapi
iai loii bill ?rr? *t-r-*ii In
(i ontuuli u bfnu in hr> ik out an.I *11 ft > tla* la
t>j >h?- r Many pi-rnnua ??r< ad
BOIIta to lb* io?.r i?y ?h? Mlrt?l? M ' >> r?, aad
, tliaj aHliUil to In. rrft?.> tba IiuIiujB by tiialr ua
kbni of rra'lou J
ilMHl ?i?i
Tba Llrfhl llaa>r bill nf tic H nit" altor ealilaf tha
Jtu and aap*. *w takan iay ?nit p?* .!
liip rmui <urlu( ih? |.ror?-d'iijt? had ta nail
a*> n Ur. to ordrf an j 11, ? ... I, a -a at tha,
j o"B?ii?l?.i in r. ti.n 'Hint' y ?*r* avar* of 1
b?< I oa.Bill>r of A my ? and Xiaai a*r* aiau Irn|U?atI)
Btaklag lifwli
All amaidairat* t>> Ik lilM and IHiilnaatli bill
. i> in ki Mi fcpMaa* *aeatplIhra?
! m lirf aaaKr*B>><- ?a< ?*- I and uranl-d.
lb* ?x>B>Bilit*r of l?onl ranr* nila f-p rt?d that
tfc* |t? aala kad ra?r< d Ir aHi.lr n..>ii l kbK ad ua{
' fear i?. aaa rapiaitt and ail<-r? ?o? iunf.it la far
??? ?*#?," ib tki-grani* ?u*d~ ta tk< 1 <uatp l.aad bill,
"ta all nM r* at* b*?? uufil an I u<H barrtafara
br>u pro'tdrd lor by la*
i | S'i tb* bill pa?*ad
mm* or * inmciiMtll ?*r*iar.
Mr Raima (urai | of Mix ?uad- a (ailatl apfatl
Ib biballal Ih. |-aad dnii&.ar ?t tli* nr*C aaa in
j AB?l>rdaia abaadfaarrd a>.?B*y i. thl? * .autiy ib
latrlull'-aar) da)* ltii-i>a V? Li'tl* ? y bal*<ra*k a
ktlraiK id ?l?h. thoB'ai.d dollar* la bar la*ar Hba
I | aaa aaa b?r- ib po?*rty Mr I Ibarafara. m ?rad ta
<1i*rbarfr? (h* i oaiaillira "I tba W lioi* liaa Uiolartbrr
ron?ddar?ltoi. . ' i - pgt *1 f.?r bar rallvf,
atlat It br aui na ii* ???**
Mr Jiaaa, (d*ia I of T. an , oba?rr?4 that It *aa
I *?< }>a***d (I aapbur
tlbl al K.ad lb* bill," ' Laid pw? It " (Diat
ord.r)
1 h? Araitra apal'i *a?ft*d biawll '.a r??|nra ordar.
II*.aid thai a* anpt?aaaat a* it ai.alii h? h* vaald
r h??? t? all n?n I > n 'i r < ? t. ? ka.ial )
I | 1 ba Hv?i*a r*lu>* I la *u?|o n l Ih* rula*
i?oi?* a.-a*ra
1 TV bill la aabolat inr- l.inan a.-n'.ia Cat (ar
I *? ?? ! > (
I The kwv Ml?< ? th? rrpnrfa nf lb* C tMalUMI
om I mm rf?kr??. ai.J r?f. ril i? tab* up r?r aiia taaata
l bill' aiMi a *? (<> ibnr I h-jr ?J
I lb- latrwlwliai ?f Many rt-*ni?i|a*?
ihi pi v ir pikiiki,
| 0* mMI#? of Mr fioii , ?f W 0 tba rapirt
I lb* roma.l i. appi it t in (mr? <*h?tbar ?>
r bia?lt<a li*4 ?i '* ' .? ' r ui'Ml ?yi-m
I , at ptIMIkf. a* I tb? r? < 1 I >1 r * %n|j ,m mtlaa,
! II tam |)|? iHUnm flii4 o of
, ' <' ??-b<44#r? n?1 r Vf P ilfc ? tl?tlKr?
t|,ik aw ? ,:4?r J M? < ?: n?:. 4
I | th.- ?! > ? loi) Hail. ?* m i??4 Mnrii
i wmb?r? ?f ib? UM?H ?? i H?i"r U?mW )
m> <ii? taaa mar ai'.i.
I Mr Br !'.?/ I trti ? '1 > "1 I
t?? of lb-? b'I- on <hr '.? of tli? l.*?r?n ?* 4i?.
rb?f*? 1r?m lha furlh r ri>??i !i tall i? ml ?b? N??
r \ ot k Mint bill
S mm mt ' ttl(l t. ? Kara > >?i. thinj mora
I tbaa la lb* p???lot?? pro- 1lilki
Mr i".*?ar("l??i > ol M I. from tla aoaiailUa* of
?11 ?. <i. -i r. . > ? *<m 4.* i m of th?
? b??aao to lb t.'lrll and l*tpl* taatto 4pprop'iauoa
bill Bad* ft r? pr ft prop. >tt>( fl'.t tiftl ll?
Ito.ift# rnnonr In tb? Uvuta < ihit ar?>at?>*t,
| ?trikla< out lb* *ill-.:<- rariir* aod r-.k?tliat0
li| tor tba pr!aiii>? alaaaa. th? of
Mr IIIWiw, t?n |>-r aoat. ml r?l-?Mftf bin
Im tba r?.?'rict. ?< fi|l->?? to tbftt
lha hrntir; p( >ha Trrxn; aliill l?r>-<t<ir*ta t
alio* biai tar ail 'i(?an?r? ??? ml Unr n| ua'arlal.
?? aa to eotar b actual ! > . an i that IH- p i alar it
to Mliot up all '.nmcrifW not la irpa to ba
|. prim ad at ??d l< >< '.ba t fur j fl*a p r r??i tha |ia<
aaiabar thirty.thr*a par > <*t, aad tba ?b<nt a a a bar
b*l?* tba ptlraa rf 111* "
is Mr MtLaaa-l am m?tfifl? l by lha fomaitta m
f i Oottrnaw to ??? tba qu-ation
I Mr M<am<tLi?. of Ky ? I bopa It will a>t bo
I Otoo td" rata M do?B. ' " ttb it dowa ''
1 (Th? aa*fa?| .a ft' d ?i ! n'ttfin'i i ?rr?.?'ee Were,
g twt|t<tl vrra araryahara Martina ap
| Mid sailing Mi ftar-atrT." nmt I arfa* of 1 ordar '
i. , lha Hp?ab>r ka"'t>d ml - ?ir i la J
I Mr Itxmi, (ablfr^ of fa , aorad to lay tbo report
M fJi0 t*b4*.
Mr ???ir. (d- a \ at *a If ?h? ia?Mi U lay oa
i tbo labia prrraMa, a< ?a a at tfca bid ?o ?lU It'
W YC
SUNDAT MORNING,
[Crleo1 Ul it go," "M it go." Tremeadoui exe;t?
ml }
Mr. PNBLra. (dra ) of Mo ?eontemptnnnely ? I wan
to k?ow ehetber the committee b?i reaoaaoade
to thla Floima the pr??l >u? <tp*et|nn, or their r?*por
ad Ii tbU par' of report of lh? conferee* !
[Tho Speaker knock*! ta an ln?ffeotual effort to r<
tor* order ]
Mr 8tb?u? withdraw hii aotlea to lay oa tho tabl<
Mr. B*tlt?i objert.
Mr Hciiiit. ?m ) of II H . rooo ta a pal at af ai
dcr. (Olea of "git dnwa la front."]
8rimi-Orttl?afi|. ba good enou h to take yea
rota. " Beat." ' Hang " vent tho ha naer.
Mr. Uiaaaat- My polat la wli?ther u U la order I
Mil for a dlvUloa on the quoattoa *
i*rkiiu?It la not Tho report la oaa aad Indlri
iblo.
Mr McLaaa-I withdraw my aotlea tar the proTlea
f oeetloa
Tba SriAiii again railed to ordor. aad aoaght t
oheek the wild eielteaeal.
Mr. MoLena repeated that ha had beea iaetraaled t
Make tho aiotiea aad apnke la faror of the reper
made uad?-r delicate elreaaatanooe, aad Bored th
prertowa queetlon
Mr. PH?i.ra contended that ho did yield th
floor for thla motion.
' Order." ' order.'' wet ealled
Tb?8rriir? nailed oaa geatleana ftoa Ohio. aa
another froa Maw Tork. to take thoir eeata. "Baa*!'
i haag'"
Mr MeaeaiLi.?I boti to lay Uta report aa th
table. *?
Mr. Bitii-l aekthe a fee aad an;*.
Mr pMBLr* agate laeleltd. aad agaia are heard oall
ta order.
Mr MmeaiLt. waated to kaow If the aotloa to la;
aw tha table ihnuld arovail Willi It earrv ta th
table anjthllg Btrx tbau tb?r?M?1?
The BriAiaa? Unlet* there eoaferense.
Mr Miuhiu-TUea 1 hop* i. t^Tli all go together
A ft ted?agreed.
Mr Hit 1.1 called tor the 7*** and n>;i
Mr of Md ? It Ikli moitoa prevails, eaa ther
k" a Dew (OiiiDlltn '
Bruiu Ivit-T*
Tatloe?If tb? Houn refuaea to adopt the report
th* Committee on Conference. doe* It not amount to I
total d<-f?at of ih? bill
Srsaaea?Can't anmr.
Himh.u itt the ioatanee of mj frienda. I with
drav tb* notion.
Voioaa " Thai'* right!"?" Hold aa"'?" We ! aa V
? Conlurion worae coufxuaded Bui, koeek. knock
The reading of tha report *a< agaia oaUad tor mi
objected ta.
Criea of "Queetloa ."
Mr. Ritlkb- la It la order far the eciamiUee of Co*
foresee to enbetltnte two entirely dlffereat MetUu
The Branca ? It I* lo ord* r.
Deutabd lor previous que-tioa (eenndet
Roil called. Man/ gentlemen ohanged their rote
before tba re* hit waa anauuaoed. It vat?/ea*. M
najt M.
The qneetton wa* bow on Mr. Mar?heU'( aotlea t<
rreookider tba ?oie and la; tha motion oa tha tabla.
Mr. ? Tea* and uay*
Crlea of " (juration! ' " que* tic n!"
Suaoar tfeaitiaa. 8apt tl IBM).
Mr. fuTNtirrer ralaed a queetton It I* bow tai
iLute* pari iwelre o'clock. tail daotlay mvruilg. ]
don't bnilrve wa can ?it longer. 1 inure we adjoura.
"/greed!" 4'0h bo'" '-Yea. let'* go home!"
Tbe queeilon et adjournment negatived ?40 ta ltd
Tbequ??tion recur: ed oa *fr Maranall'a an>tlaa
Mr Kai mm moved a Mil at the Uoum, but It wai
BOt ordered
Mr. Maa^NaLL'* motion ta recoaalder the vote b]
which CoafMOitee Report waa rejected waa laid oa tfe<
MtiitO
Oa ?otx>? of Mr Ur??L?r. th? UauM initiate! oa Iti
dUiiirMDrot to th? Hcniri ?<nxu<iai?ol U taa Olrt
til biploiakile a p|<ro|>ru*lui%^til, aad aakod oaoihai
Comuiitcoo of Couitrobeo
Tba report o ta# Cvmtalttrw of Coaforoaea oa dlaa
gT'rimf lan^aanU ol l?.ib Uuaao* ? ?Kr~-il to
Tho ttpoakor IkUt-d I'H-ml bill* aiuuu^ otbara tb<
R?7 ApproprloUua, Uoaal/ Laud aud furulMtlM
ill*
|H>trr>kB?aU ia tb? tow-mna Braaklag of glaai
oeranioaa:!; ti ?ia amtiri iu 1 oobiaa aal*?p au tka
aotaa utbeia coiniig ia vtib brood oad ebnooo ia tlion
banda - gaUorlna arc 0. ooaoug tuianod all tho lodloa
foot)
At two o'olook, Mr. Jiwn ?ui-d to adjoara. Tin
pr< acker ?tll bo eumuia horo i>rt4*uti/.
Tti? Huuao rriu??-u t<> 0 v nru
Orutirmaa la *Trry <l*-eil<.a atrora to latrodaca
n aoluiiuoa, lot* u|t lulu ouJ o .her m atier*.
ktotlub' *rrr imji- to al(uuru It ?oa Bundo/aad
IrrnlKiuaa " Ltl'i g" h'.iue " " Let'e Ma a drlak.'
"lull bun*rj bj thuauea!"
(toKor lUicKo |rttK? th?k ' Order"' "ord?r!*
kaork?kauck fail o( lioaae ordered. Meoeof?
aaoa reaeiaed twin aaaot*.
It ta ao? ball peat too o iaat
(Our tolf*r?|diie rrporta of tko pr>e-ell oft ktr
ecBtinauU ai.UI three a elect iota mora tax -at whl jl
hour va am raaip< tied ta na Ij proa*. Ueth hoaa*
or a (till la ooaaloa )
Utartallaf (roa Waabln|?aa. _____
rw k*j>i <>i - or t onWKK OMUHM ?irw?m
?fc*?TolUi I'ikTK l >U HHU.M-Ub-lTUUMT (-1
1HK CAPITOL* fcTC.
i ? iruui. iiii .itruic Kilurniuci.
Wa>Mi?wloa. Mapi H9. 1$K>.
Tha IIoum >M la aaa ?.u uulll ?IH twaiaa o olook
laat ftiftit, and ??ra for tutr? hour* aagafatl
la lha iu? alloaaur* to hl.tlila, wlileh ?a? ultarlj
ttli alrd. craltu; t* a.i nii-'ialiuai Tha llaaaa
will probably alt oa Sunday Thay dl<p>aad of lb<
Itutc'i ataitj aaraJai'iica la lha cltil bill, turnout
lag Id a putltou ot ihaa %ai ana aaacarr.ag la
Thrra aiuvk i aaJ ana* tiauta-al pr?
?alk<J I<|x akrr Oohb b- liaaad atatraUl/ through >ol
A aBiaU Cabl aoruKitl ia 'ha Saaala aala ohaiabar
M??a l<rMlm I uolf aad riaatool Mr r>?ota had
aid la il? ball*, that to Ba<? < rlala propaaluoaa lot
lal lt iiiia null l?* a 5 "|r.i'? t> tha l g>la Mr
Praaoui aahati foot* out, faiii|#iaina*l of hta laa
yliagr, add aaiii ll *aa nag atl-manly Cool a raaaat
ad a HA a bl<>? Tb ; th?u j >IL qlloriiag
Maarra Maaguai and ! <*? in(*rp'??a4. ail a a
paiaUd ik> m Th? j ar. h >< ia tli??r m*u tMay
IbrMiaUao aoa al.ga.ru oil ?uic i Juiaula lo th?
Na>) Apt>ri>rtau<-a bill ilj ilia II,.u ? oa tba ladlaa
hill
Ikrra I* high a?ata of aialUnaM praralliag
rroaiia of p?o|>la ?; a la alt- a lauaa
A la |. uaiaU r oi B>*ta'art aiart. l f >r Ik-lr hiaa
ibia BoiaiBa * oa. <r I'la/ a a- >14 ib-m *raa? aataa II
la iblxM 1 oat tna laauiag b<iaioaaa of tha i?i?,m u
tbrvugb aiia
KiiKMiint nr ihi CAnrm,-Twi ro>rK a <o r??IH?T
blfriCULTT-rtlWa kin H.a TO aihuM'
Hiriai>. kiu
aca araciaL rat aoaarxir oaaaaitN
W iwnwioa, lafl M. IM.
Tha loaDllbaa af ceoUiraaa of laa l*o haaax
baaa i|iwil upoa iha aalaaaaaa of tha Capital. A
I OnHf M UM
Tb. r? U ??. ! >! * at dlfflrul'y ba? b*aa aalrab'J
Mtl>4 lb* latl?r I'iiif??? < t It lk? l?ra?r
i a trUtrltoi <1 la- in4 by kua
tad * baJUaga ?>! UM lib* r?loaa4
Mr Fwti d>?lla?d to u? fty r. bat aldr?M*<j
lo'f la r> \>lf I" ? .1 41 r a ilu( inf lataalloi
(if (Itlk* ail) r oai <'S?u< ? m ID* aa4>t*{? u--4 bj
I bit" la n? baa
Tba Irwd" M both ft'lii l?r?i Ikll atl?fa?
Inr; m Krrai ai b?? a( ki?l*Ka?H lk<Ml?M *r
Fun ?. ?ut>anU< d la < ni 'ix l ? a ?y * h ana al?<
la lb? arrai 4>a>>bt Tb? M.I >% a< eifil l? lb* raiait
A ? *ai'.
W ?.?!??? ?. A?pl M. IM
Th? ani r>i|ii> I ara * u ill d lu iat* Hi?t tki
IMmli) b''?~n tba ii a II 8 Foo'a *ul tba H??i
I J V rbuiot1 ?rt>*1nr ?>?' "f <*T*aln ripraaMoaa a?a4
hj ik? la< an ia IrMrtb I" lb* < alilntaia bi I la tfe<
Mta'ii Ixl ?>yin| b?- b-??j 'j? .? 1 U?la<"l?nl]
a ad bauoraMj (a bu.k tb<*? 4 J-in?a
*Uaad A 0 imp'll,
** uiria.
II K M It T 0 81IILIT
R Hi via* * PMIOR
*>.. !? n aaaika ri Mr ramhitaa
tlallj II.*' lh? bill of It* Ca Ili-rnU l>o|t?ri tuf It
bl< I Mlid liti*a ? a fool aaWapoi
Hr RlKkU l? la w l?4< mail* 1 and lk? prtaUai
miltM U k*vk*a up
l ntfiiilm at NfraraM.
1-mb a*iii?i? ?a*'> ?r!jM-?cuT it rm wkti
MMVi MVS
Tk* Mlmlii aro ilia niii-iiiiilt r**?laU?at i(rr?
la k) ilia Vlti| m*i? i iu>i>atl?a al *f <*?* tk
fllk IMl . ?M "kich lain <4 M frank u< h?f.ir* Ik
Maia ?
Tbno* tub.Ill ut>4 In irfa'O of Ik* <tk. *titk. kfnll
id ?Igbik *> a* aati*a< 4
"li.'cilfri That ?h<- m>i|(?gt|?a rw^Mtlai t V>t
tk? h.inn'Uiii'* "big ?rUi?lpl*? with i^-ia ara?r b
ptwptHy *? la a?i'?r tay r j la ik? (f|
H? r. ci l?r BiaKia* of r*a*?*4 o>a1
ittaro Ik tk* |in?? lit aai ! >? >! % lanai>trail >b an l li
lb* ?i*d' ai uil ?fllr?rj laakti k li I a* adaimator*
Ik* i"?*faai? at ntm-' e>' laa?*a af uau>u*i aa
barr>*r*>iil aa< ?!' ultj
- k.m?*o Thai ?kn? lam-nt anal 4"pif tk
lr*?iarabl> of our chief uia?i>tralo )* 7.? u*r
Tajlof. at a rrUt It. f r uilrj t hi-trj oktok ki
rl?*i j'i4**>rut <! k-"*n tiiBut** ** ?< f* l
hailt ??r?i^fc*>i io k?i. *a Jt?? It ant f>iriaa?t
fi? Ik* taitoa Uia ki* |?'*v* I* tU-<l b? k imkiNi ?
<blla|iii?k?? aii4 a< Hi Itrd Pulaior* In *k<w
l|?iki? 04 Inj ta<l *>iiitfkt*a?d la'xuata?kl
Ut* nf N>t 1 ark a*?? l?a? a>< ta trpotm am
NaMakM,
k* a4t?4. Thai rartkaak* ?r* *'k?eWitf da* to Ik
lint W II oard.fef tfca il|ttl aoiilty aa I 14*lit
Ilk trfclrk b* ha* ??*tataaa la tk* f an d Ditd
I Mat* lk?** k)-l?>*4 (ptlai-lpl't of pakli* p f i
laag cktibkH ?/ t*a ?ki<i <4 Ik* Uyirt ivti*, ai
)RK H
SEPTEMBER 29, 1850.
K I nrrMed Id State and country annveutlons. aa well 41
I Id the votes and Instructions af oar ft*tA l.aglnlatur*
it I ? those principles are eminently actional and repub- I
4 lioan beceoxe they are ju t and squiiabla.
I, ' Krwlitil That the adnjIsMonor California Into tha '
Union. as a State, anl with a ftae non-titutisn meets
h with:our hurt; approbation, and aa a territorial
government la established for New Metlao and Utah,
1. without any prohibitory rlnftae an the assumption
that slavery la eisluded by other eaueea. It U the
- solemn duty of Cwrrae to extend the Jelf?r?oalan
ordinance* oyer tbe?? territories on the flr?t indiea[(
tlon tbat slavery or Involuntary sen I tad" U likely to
be Introduced into the territori**.
'-Resolved. That ? unanimously recommend tha several
candidates presented (or the suffrages o( the peo[.
pla by this convention. to the united and enrr^eiie
tupport of tba whig* of Now York aa meg of dtstinj
gulsbed ability and worth; of unbl-mlshed reputation,
of true fidelity to the principles ol the whig party, and
aa being severally qualified In every respect, for tha
bl*b autl honorable trust for which they have this day
been selected.
4 " R?solved That the whiff* of New York hare eonH
dance Id tk* lion??? purpoaaa ana patriate motivie
which animated th? white repr?eeni?tlTee from thin
8'at* la the Moral legislature. while ambarraHalng
meeaaree be?e bran agitated la tha preeenl Coogreje '
Tba a \ a* tld dim* ? the substitute reaolutinua war*
I thea taken - Y*a*. 74; nay*. 42 Ho tha aabatitutae
' vera adapted Tha queatioa oa tha raaolutioai ai
amended nai Itra ttkn for tha Irat. aaoond. third,
a and fourth k* acclamation
After tha ?ote on tha raanlutloae, Mr Daar, followed
by tha eeoretariea aad forty delegate*, acceded frora
g tha ooaeentioa, and after wardi orgaaiaed at ilaat'a
II Ota 1
f Tha PaaaiaaoT tbaa addraaaad tha convention aa fo|.
a law*:--Tha cotirteay which had baaa aitaadad toward*
him. Induced him to believe that ha might ba
ladalgad la a taw ramarka. Wo political dafaat of hla
wbola lUe had eaused hla tha pal a whloh ha expert- I
Dead at tha praaent momaat Ha had haard It tallid
at a.1 out or door* that ha had baaa partial la tha
a acieotloa af uembareof tha Committee on fcaaalatloa*.
Thla ebarga ha repelled Hl? duty aa praeMiag alctr
of thli convention had aaw baaa dlaeh*rged Ua rail
Bowed hla J?olar*tlona af attachment ta tha whig
k Party, wboaa h?0'>r? ha bad received. and In wh">aa delaata
ha had shared It pearrd that tha committee
could not agr'a, doetrKea had b?ea advano?d aa
whig doctrin-e which ha, tba ipaaker and tho?* who
thought with hla. cald net rcaogniee aa aach It
' therefore aaemed eoaaiateat to rxeiga tha cbalr Into
othar baoda. and thla ha did with tha baat faatlaga to
I ward* all
Mr. A B. Bicaiaeea saved thai tha ahair appolat a
committaa of eleven, to not aa 8lata (.-antral Committor.
f Tba Caaia named the following aa auah no m ml t tee
? Jabn L Hchoolcralt. Ktanklln Towaacnd. flamaal
Ptevene HeaJamlnK dpt-lmaa. af Albany; David Ora
ham.Chailai Hrl>ougal Jamea T. M Biaaklay, of Naw
; York; H 7. llayaer. La Orand B Cannon, of Troy;
Frederick Uolliatar, of Ctlca; Allan Monroe, of 8yra?
eaaa.
A vote of tbaaka wai than paeaad ta tha aOrar* af
tha eoaveatioa. and oi tha temporary organiaatioa.
Adjouraed nw aw. with els cheera far tha tlokat.
| IJLIM AMU IMPORTANT.
tiraa> uae, Kept !J HM
The cammttUo of tha aaoadlag dalagatae hare califa
State Convention to aaaambla at L'tica ea Thursday
the 17th of otobrr to b? coaiMtl of on*
trxu <' k a.miuM; dniia They alto ntmauii
tbot prinary M-tiog* be held la ?wry county The
oddrre* will be eery loaf. and U the produoUoa of tho
lloa. Willi*ai Diioi.
raocBKbiMOa or thi s*c?dim-asotkkr mtath
co* t mkt i on c1u.id.
|>i??ia, Sept ? --H P. M.
Thooe MtptN who withdrew oa tho paulof of tho
rooolatioai mot la tho Sapreao Court room at BaJt'a
otrl. They oru?Bi?#d by appolatlaj tho lloa. ITraaela
Uraager proeideat.
Oa tahlag tho rktlr, Mr Oitntn ooid bo *w proid
of tho oou/to tafcea by tho doiiftwi proooat. Ho
would rat bar holoag to a Bloomy parly that war right,
thorn to a bajiMtH forty that wm wmi|
Mr. Crcvby. oi Lutcbeee, wu aiado tIoo president,
oad Mr Taavterbiu, 01 KlohBoad, and Mr t'hotflold,
Tt* t>. errtarlap wrr* thrn raqu*?t*d t* taka tb*
I uau>?* ? f all lb*. U?l>jal. lb?u |iirtryl. wbn would
Uklt? to rtll t dint* LOk*rBtl?B. UiaarlU Dllri
I tb? liih U< tubrr tnil to >|.|xUDt k ciubiIIm to draft
rMolutloaa. mid au itCOr*-m ta D* put botora lha *!* tor*
of i h? hiau- t>l N*o York
Tkt t>ll?*lD| ilili |>ui ?>i*trr< t? tktlr iibm: ,
jaha i ill*. *k *11*1.7. Jim> |ii?r, Nit i>tk.
k UriiL.Ji?l ui?i?4H. I it- iUrii' . "
U. V u I i - J>utl >? *nil? ~
Tin*,
, Ufult ?. M ?
llirMi Iria rrtint'liiiff (hum
k J na T dt-k. W . |l? k.uaok. Uiu|i.
" MiIIiib Ki,>f, 0<wri?,
1 ? JnMi. " Jaaauft T. ai*pk*a?, "
w.l. ??r'MN, klafi w. ll. TaadarMU. Xittaul
f. h !H>i ?!?. _ " J >ka *. oaraaa, R??kl(?4.
U ? ? ' < " B S rairaruld, at. LtwrfiM.
Ik 1 f. *.! a. M<-a'*?. U>nkr< M>n,
IitiJ I 'iiliu. kl? l?t. J H uatohk a. if, ftaatoa.
I W li.9|>ik>. t L kr;w. lalTolk.
I iMi i*l I llaiaa. T. J l.'kai&ald. IV.<a
h?a,trll l<t?H " t M. ) faa,.km*.
a T. IxkrtU, " M L (' <>, ? ibtinr.
lk?a>aa ?'al/, till! U luc a l?'i.
lla oi. liou of Mr fi'UriiM cf oraap* It >M ra???.
* that k coBnoltUo ol k ar h*a*p nutal to r?port
ao aijUrrn ud ?*t at r**oluitou* kui t-i call a dial*
| eoa*>ntn>? ke
Tkr Pw ii?-ui appoints Dark of Irlo, Oirt
lay or N*? Yolk. Uwr, UaVafa. aud lIMtiMJk. of
? UiauRo at rurh ooitkillUr
, A u."liou thai tb* Cmii1?iI ?f tb* ?Ho* b* til d
to iba roai &ili**, Mi tfeat ha ba lb* r.hairaiau. >u
(k>r>d
Tha itiarini tfc-B k<lj >aroa4
ljuit* k BiOrr of |>*r?a? traa all ?arl? of tb* flat*,
Wfca ??r?* aoi to k pa. I la kba aaotiaf,
Th? adiltr** a 111 *? b- i?ady ,
1 flaanil<rli>| kbi ait al rnatk, Ac.
M*i linn*! A'pi 11 I1W
A drt patch frrm Nrw Orlaaia Jai d tba fTtb. ktataa
that tbr city ?a? p?'r?*otlj hralib/
T?o Jouth*ru aialla ha** arrl?*f
Tb* li-tona (T?la?) afdraia tbat ''apt
frci.rb tia'Hi m*a a?<l arau'lalril ch? t*'*?d ir Ju
i on ll"?lkoo fc AtpliiOall, abU ubarg-a b.a "lib UMB*
l rla'iag ib Tela*
MM Ubia Nlala it A?>
Ui?ci?<ati. f*pl M IW.
Tb* prrnliiai ta b? *l??-a at lb* Rial' Agrlcit*^
i fair will annual la H.i?? La ( ajliii.a? fr.??a all
point* ?rr? |M *rd*j aia4?* ta tb* itark of b*a illfal
bot'ta. aap-tb ratil fat b <g> k? fab erlplloa* aid
?atr<*a to tb* fair ar? pouring ta Irua ail ^aartart,
bbiI tb* artlaaia al k< h?t?4a of faria*'* pl*at*r<,
M> ??< and i,u.*r* r|mi4 *nytblag of tb* klaJ Bitb
Hlii kai tn ta tbi* r u
M 4Jrr|<? ? braver; ?t> r? iImiiI II I
l ti?kUu bociki Tk> on(iu ol lb* Br* U ut
Tli? Okw rtrtr li >ln?l? rWlag
( tMktl Match.
H.i.. ? -11 M
Aaoai'dyaa *111 ?|?U ?? !? ( ? ?< It |
?< * >tai.d>, bfta.au IM Uw|ii aad H?f Ka?
I land i f k. ? Clul.a
It Q*ar*? M laalaganfftba bal faae
Wjdaa. bj?a. bj bjaa aa bail II 4s
I Ta?al 41
Tk* fc?-? lailaal fltab a Pa ana Is. at>< ba?a ?4a
' 94 r u oa auh :.t, t-.. J*.a ..n tl. .r Ir-t la'
aIan*
Hoiim t?>l K * F t
ha at Oxrp t ('Hahat (,'lak *aa n.ataa UM a?a!
*) ( kj Ifca ? ?? < aiana
UlilfuH.
lOlMf
It J?4?? Chiir h. Hiith *?? ? Mv R Lilii
wr| m*
I Vilaaja >r?|itWrl<a I'barah Priaaa Mraat Braak
lya K?? Mr Tex.ai oa >na ng
r Kai'kirbaiktlhtll KltH t tma. *l<i-r Bra i??y
araiac
t")'aaaal laaUtaia. Broadaaf- Ba? J L llarti*. ,
araiaf
lllklaa Rrtaklya - *#* Om O'b itta
i^'U* Hraa4?ay -Ha* Ralpk Haft, a?a
?tt?
I If laal|'laa ftiapal, (lata ?oU ?lrral KIT A
Caaiyball aar>li.|
| Bap'lai < l.urch MkaUl ilrtat !? ?. 9 U?m nft>a,
UTBIIf
Mr J?li? MaO a Mlatlt'.wf ko lH? W?*,
III N aa la kaan( Hat, In ilrl'ktrrk fit*
I t>l*la? Uatty Daum ?*?ala( ?v?*aa>r Ja
iIm in n?a?A(r m JH o r|T * f <1 Tki *?arakn-?
I will h? h| ihm r-aiiirnt Vmltrka aliMUn
, fl N?? Y*r? h4 l>? I'atiaoi af
, *M-f< Ft} Mfl H?" ( nf H>? r?'l ?< K*?
Mr ? rat# M f*lta?Ua Mra k--n llftlH I* (lit* >a
k th# maarll. aa? pari), ipat* la ?k? a?ra?a?
R*? A M Ra?*k? Jr , Im r*ai*a?i tk* ?kar?a nliK*
? Raptlat Ckwrk at Jnr4aa. Maw Jn-k win lltttUl
k a?-.-. ( n| lh? M? <l -.fa pi <a-r??i? I) H? H(
ai a I al??r?lty
Ra? f (1 ll*a4Ur *a? or lali* I and la?tall?4 ?? ?
J ??.r tka Pr-a> j'. rian kart a ..f N I ?jl?
Pr?-h?t?ry af Waiartnva ?a rao ! ?. ta? J: I ail
A?? Mr fla?y?r. >.| itarkrti a Da'lxif, au4
Ika anMtililmatl qtart.aaa Taa i?ra??
* ?a- |'H? k> 4 h? K?a L H l,at?rna U ( ?f A?h??ra,
' lk> rkt'|a ta ik> [aitxt i| K.? Mr 4a?y?r, ta.lt>
>* tk* ?.* p?<- kf Ra>r r ?ny*-r ol aw? ?a
, Tka TLIr4 C?r|faf alVaal ?'ki?r?>k anJ H-waaif la
, Ofclra^aa. KaaiUf *.a4ar ??> p.atora) akat(a uf IU?
*aa. m? U I lapy* bar* aat-4 la a nail ta R?* Umrga
. A <>*latt tn*?a*|ya? R.l. fe.Maari aat r"a?Hf al'f
. ?l?t"??ry >a Roatotl tn b^'>a? tka ' paatar
Tk? Ra* f aajaat* Tarpaa n (I Itaatf Mw
ia *?ara |.a?r ?.f u>? Paartk farVk ? karak a- Aacw^
t kaa kaa? at>p?4a?.4 t? ?h? oHlaa a? Ma??tarf ?>f tka
" Mala* M,?.?o?ary 4aa*k??f Hk a??i aainr "r K4*t<a
tm B Wr*??. rt-oaallj *?a4.iat?4 al ?k? tk-*n?1?al Ra^i
I Mr', lalui - *ai orjaliti ?.?u?k-r U*k
[ERA
City Intelligent*.
BirRriiBnmat.a Caaai *a?r?>? The attention (4 tb
proper authority hae r*ry ofT?a l>*en nailed to th
car?ir*e habit of leaving vauit gratee in the rtdeweiki
open. or in sucb eonditloa M to endeuger the livn o
llmha ot thcae irho m?y treed upon them Mo notln
having l.fcn 'ik?n ot the repeated rella.lt only tended ti
augment the degree ?f eareUaanee* end It I* now quitcommon
ta find vault holm open la oar moit f*?
Jarntwl thompibriru On KiMty inurnlng Mr
pnjamla Downing, eu ag*il man atrpped np^n i
grat? ia trout of No. 3 W aat Br >edwaj when h? ea
thrown upon the tidrwalk. end had hi) leg niwtrl;
broken bj being caught In tba liol. lie iniiaedletrl,
eoixiplalnvd to the pnllee of th* Third ward, but It r*
name to be SMS whet notire they will taka of it I
li high time eoM* oaa wea mad* an aiatapl* of fo
thia reprahenriMe epeolea of rartleaeneea.
Mvaieaiova Suicme?A aai (euppoaod to be aa Mx'iUk
Baa) waa obeerved un fr iter e/fcereoaa, aheat 3*% e'oleol
Heading on the bridge of the tieamlwai lauding. at la<ai>
kineviHe. Mtatea Wland, voiuttirg, and vu iiipuo-ed io b
lab. ring under tba efTevte af poiaea, aad hal take* ta
much, fir. rooa aftar. the (teaa) oat Staiea I>land?r leaohe
there. ?c 4 proceeded f> Vaader*>ilt'i L?ad<rg, out of th
deek Laada on guiag te the water elo?? | after leaving foap
kieavllla) found it Waked, aad," ea the raiara trip, w?a
aaaia. aad dieeeve'ed that tl waa tied laaite with a ail
kandkerehief. II- ttvfaat hie head ia, appoatnt th* aiaa t
k* aaleep. aad ua<l?d it, kat. ea opaaiag th* M the aa
wa* ?<.ae, the aeat I elaj torn ap. aad a hat, vlia rrapa t
Hit lop. an* Hack dreai ?!, war* ij?uJ iviag oa ta
eor. The oo?i tad ..?l war* itrtniMil hj iha Inaiaca a
Tue.pHaiTlUe ai balaiglag (a the nil wham th?y ?ai
veaiitia m
AccinieY o? tha Ifiw Yuak aeo Han RaiLaoaa On
Friday mortrn*. while on* ef tha laborer*, u*n><
JauM Winnie engaged upon tha New York end Krli
Railroad. waa aaaiaiTog in loa iln^ a trela o'fl?t ran
tlth itont at Huum; thirteen miiei from Pinra >nt
en- ot tha heat j block*, welching upward* of Ufa hun
dred pounda Ml from a oar aiH b-fore tb" poor nti
eonld eccape bla l?fl leg waicau*ht undar It and hor
rtbij cru-bed tla waa aoon extricated and bruuifhl
dtaen to th* font of Uuane s'reet. from wbeaav h* *m
eoutfji-d M the City llnepltal and planed un<t?r tti
Mr* *1 Dr. Leroy, a ikllfal *U|ton attached to the la
tltatlun.
Piaioc* 4crieanr ort thi lltataM Rtnaaio.?Ol
Friday morning on* of th* workmaa employed on thi
Harlem Railroad, by the iian of Jobu Kelly, m*
with a diatreeeing a*sldant n-nr Fortv-eeo >u<t ftmrt
II appear* that ha Wal In the net of getting on thi
tender of a locomotive whan unier (low action, an
miaalnv hta atep. fell upon tbe tree*, with bti ruht Iff
partially nuaer th* wheel, which, for'uuatel f. onlj
pawed over the fool and ankle, crushing the boena 11
th* moat (becking macacr Ilia body wai *l?o aerl
oaely Injured internally and. by the adrloeo! the phy
Iclan* who attended hlai at bla roeidenc* in tni
Fourth avenue. b* waa conveyed to th* Uoapltal when
he. lie* la a critical condition.
Datanri'l Acciobkt *t FatLinci now ? Sruai
Wiudow ?Bttwe?n tea and el?? i >n Krid?;
ni' Tting an az> d woman named br. lget li in ra
aiding at No 81 lleekman (treat, f*U fr Mlklfi
iter; winilr. w of her i eg, while arranging a clothe
line which in* ami precipitated tbe poor wi
in .- ut; but. airantf* to lya did not kr
aa immediately plaod uader mellci
?U"U it waa di(c>vrred that heritkuil wa
er collar bone broken, and her kip dialooal
will, la all probability, eauao her death
c?T?iiT Kiti-ao.?The coroner, on Frldaj
a an It, ,U)Pt at Nc. 3J4 Stanton itreet. *n th* bod
of a boy 13 year* of age. by th* name of Wa W
Campbell. who. the attornon preelou*. fell from
grape Tin*, whereby hr r*c<lTed a fatal injury, a* th
poor child dl?d a few hour* after til* accident Trr
diet accordingly.
N*t tkt SinTitwcrD ? la th* caaie of tha People m
th* relalli n ot th* Hon Ambrose 1, Jordaa v* tieorgi
Wilkra. we are authorised to .-* ? that del.odeot du
not attend th* next day alter the verdict waa rendered
afaiaet him at I'pugbkfepale. nutwuh'lan Hog ih-? ua
d**rtaklrg plv. n by bil o?uon. IK that effect, thai ii
ooaeeijueMce of hie aea app-*raace hi< reeognliaaca
wa* **trwal<d and the Court iatliuateU that if be wer>
not in attendance on the Rib of October aeit. (to
which day tbe ilnurt adj?urued< te i*eel*a eeat?nce,(
beach warrant would be granted agaia<t bin
CeaaecTioa ?We are r?q ueated te correct aa laprea
loa convey, d id a paragiaph pubitabel ia oar papei
laet Puuday on the aubjeet of a wwddtag that waa U
have taken place mini uaya ataee as the frleaJa of thi
lady deemed the implication Injariiua te her Wi
therefore be? to etate that Mr Thinaa It , ha<
nothing to itu with lb* removal et th* young iaJy froa
her boaie , and (he aeaertioa *f her attachacat foi
him we ar* particularly called upoa to d*ny
IliroiM twe Raw.?4 meeting la favur of akallah
lag the laah and spirit raltoae la tbe Xavy.wlll b* b?ii
aa Monday evening next at the M N Church, ccrae
*r Chwrry aad < iiotoa street*
A Novat. Aunarr le Commit Rukidi OBce
h by lb* nara? ? J?rkMi Wnkiaa on Thur>da
aa>paa<l<'d By ilia n-ek to a lamp pi.at la Cm
ht ?lr?at mar Urauil ttrr?(. th? |?o|l? B?D on nu
kla <t<'* . tii< Ike mati ?u cnB??y?l tllro ta th? at.
tloa baUM). bat hid bi bMl la tba c?*ll a
b?ur b?f? ra h? Budr atolbrr a'titupt <>a kU Ufa 0
btu|ll|l Ha I* ballavrd U> ba Imkar.
An Aubd Fauna. A man who pa?* W? aaiaa I
Jaaiaa Firry. >p|i!ird far liidflw at tk* Nlutb war
iltilon b'luw. oi Wrd*Mil?; night aad aald Ibtl b
*w W jura and t> uintha Bid. Tka *14 man. la th
B?rtiD| waa aaal fo Ikt Aloaa IIou~a
htm - Thm alarm > ( flrr oa Taar.day avaalaf wa
la e'<w^|?Bi!? of B r?ar hulidln* al Ho 141 uraa
at/rat lak Bg Bra bran plat by (.'bar la* Nlektlai aj i
bra?? fcuadr/ Pm?? talfllag
full) a ! >laillgrnca.
Arrr,tof ?t Firrt' -\r rruaa. a giaial laabiaf yaaai
a r Jttpt klBtatf Rajn A Mi'iriaua. alia* *?i?, ??
slit?aaT,if> ? ?>' la l*a'a?y waa arraa <4 ay A<>i?ia>l
fa toa'ai^iui. ( ha ft-at *ar<l f Ilia aa aakar<aal
I ai* > t V BB er4? I fai AAi.?k. |. riw ib| la t- ia.t la k|
J?aa- (I Prr-if, % raaldi at .>< Milma. I'latar aa. Tka fvlioalai
M a caps of tka I r??4 da?ua.aat ?
Ang't II. I\W.
^*Bt k? tka fcarpa Ck.abitl. t Mr Nathaa liy. M lar?? aa4
Mb aatail larrrK Bi I '* to ? ftaA t.\
M<-*< i**4 |>ayta*n?, ISAAC B. I'DRDT
Ur Sly plaaaa ta pay il.la ta fcaarar
TltaiHita f-ryrd pa|?r waa prrara'ad ta Ur. Ntttti ('
il>. No d'i ft - nt uriat, f-a 'ha Juth al Aaiaa* ky tha aarnWa,
aad Mr fly t*Uaiia| itaaam* ta ba |aa?laa. fr?a
II ? ai-altaM iBHiail.n yam ha a.iaaia tka ao.-u.a4, ai
a I i. it a rai r it ta II a aliua "I Mr I'urdr. rtBr-aaali*< kna
Mil ? j?n ? 'I *?? >'( <! i.. It n.<a*4 kimt It. f * ik
milt; Kb m?? r, it ? ?? n
Hi ? (ill ianiark*li ' |i HNia If.kl Ii" m< w.lliin,
al..t? it* nit. alia h* * lit ?' barren m
It'! >'*< Iritnvh in tk-jr *a? aft * at infirm- 1 it* i t-|
* fr*a Mr. fkr jr, *1 Milfua. ?r i?.>* /tua. p-i*. A
oirmi.alk Uiiij the *aa .a ii * y aaat ay la Mil at, a
**w Mr l*Mr4a L> * jr I *a r*art*?atail li na-lf it ?n
of tk* fi*m i<f K!? * i a,, ai"t, *ai4 ka, ' at ?m* I.**** fca.
kn kaa lata tit r it* dultfral all iha pa.art, a
ha vnkt* (a kti it 11** ?**! ku*hir af karrtl* *aa'
Tl a kba.k<r. I* ak"?* * i farm, ?at (i**a, a? I, uar
II I Ikai klrfilt*, 1'imf. k| awia u tba kaaka. ia?
aaa* i la aktaaa ike >'|tki>r? aan? a?Mr af
afiiikn ?* a---a a? h*' a*t a*r*rtain* I, kid ik. <<
Kaa 4rnf *a* ra *nar4 l? ' / i* oily. Ila kit r*i ura II * Mkaw
t?i< i.Ntr vat imniH, aa4 ta iha /Mk it k*|f*l kt *r*
J Wia n*a la Mr Hif. aamai foath ikal k- ka* km
r? t?**'a<i ta aallaai lk- m at* f-r l..? ka:r?l* a>ii*a ka
|I>iu>mI< l?aa 4tlitan4 t? ikal traa k*4 ikal M- P*r4l
a at aatl 1* <a r. n.t la tia ill, la * t >1*1 a * aa* a' tk ?* I
I k < a ft Tki* ?ri>?' 'k i >a *iHt? an a t?ri* I - a lra'1
' * '* ?mi uar Kir a. la' " a?*4 r mr fa > if. <
>k? ia*i laiamta . thai hi* aift aw nrk. a*4 ik * a.lftti
tl t ill ry if i *f 4* af k 1 ha baa' raitivl aa4 iati****ktlj
Mr i'thi fik' la ?n i*il*. ahaa it* i* f rr ?n li.n
>-rf it) Mr iirf*na4 Ikal h* k*4 kaaa i?|ilil i| >a
iiaj alur 4i i tii ? i r ink y* **4 ***) aaul i - a
tint). M> pi nt) aaalklt.tfl .ka4 it |t< <| i?fal ?i
fraai, aha *'i t.1* i a n.*aa ka< Ik* rar/maa kk.rt alia 1*1
ta. Mr i'larat a- * *'? ' Mai. a*i iMaatlatall i??i k>ia itra*
-4i ar t raaif .fl k ai la tie *-..t* of Mr. (If. whir* hi
*M * lata*'', at4 tar awn n*'l tfera *t*l f r. aa . 1*1
Iiib latu om'i.i f *a ' <-a?? fn kia * fir* "fill c t "?
lit* la a?>a*iai| a94*rn< * ?? *** . aa4 Dirttr ?a
a. aant.a4 in t-rn a t 'tfwfit.tt *tai*iaa i..a. # k * l<i
prl.' i i* all u*ht latra ' k* a I*' a ? art (< aai r<w|
if"f * Ii lli'iltila'a. ak?at lia mn in o. , >r
!? "?? ? i n.a t |"M MMI lit* I n
!? r"| na trial, *a ika aa I af Ha d*ti*>? ika *>aa?
prat ? ikal I" itai a kt iat>4 * ik aa *' i a' >*a i-f ai-ai
a 'aaii.Mil>. raaaft kjr a kla? * tna kt a i m a n4 aaaa|
fart a* I' . ? > aa Ir^a 1'nl ta kk' ?a UK, Ni*
*al k Ilka* k* hai k*| 'I?r .if tk* .llaa k*lk n '* , a?-i
niarkkr?a tltftf la* k*.a?ki ka* kafara Ik* pa'll
Matt.
fcon aaf jwnall - l *?tr ik* akaaa raatfa la la* IU si.
af a?ai?r4aj. Ik* *r * af A 'tl Mm** * * aaaiaaa* M ai
|| a* ?* ktiaaii aaa > *(?*. a * Oar r?*4?r- aill a*4, r* aa<
it.at tk* par- a ail? I* I ta kt k?i .1 rl M r-? t a a* at
Ikk *M*at ak- la a a?lat aa4 a a* * r>if" *Ma*? tlaat
( W|< 1/ Siat/mf UMaaf f nan Ika Cl'?l "k'4
arraaiit Tkiar*4a* a.i?hl t*n in-a aall-1 JaMi
t>unn aiaft ("a'fwl ?raa>at? ? a <*ba*<a of no ?atl]
anaaiUi g Jiaou-i * ?!* Bk-ll alth * kulf- la'lolni*
Ukiin* r? in a aaa 4 la Ika loaar part 'if lh* ka? k aktt-l
In JI f f tt la laa in *a at *i|i pr. ta Mai ll ai?* Uia
th* | artl-1 kul ia k takl*?i*l H'*K *a4 raaa<ain<
>arh *lti>r. a 4wpki* ar<?* uatv?nlk m a*4 llaai
la I'll *flr*t "UkattHlrlMaaall ta In* ka- k HMla?
Uiaf aaikta4aa anttlkf tat?i;*4 Ika pmaairt t
tki la'ttiaf k?kat "f tka inj.ir-'l aaa klliaaiaj at >'
I 111 I ntiar alraai ak-n 1-I>- amll at ntaaaa Itoilll"
I'uaa ka tka aaa *ba ikflirto<t b* k'Mkll ata hi* p~<
*1 a Ilk a ki.iti ra* i-miaatar f-Bkii'l I IHa a*i* mil
back t* pr^-m. la k?ait Ik- rat.,It l?Mw kaajar*4 aaa
Uaartl ( kt|irrtlkan.
1 f?a %la|?r |af>M lia(
lift M Tk* biii.ttti < f ia* la>l m~tln? *<ra r*t
a i. 11 i > i
I*111* i' at Haraakka Fraa awli ta kar>^i< for I)
?l ? ???
kir >in * I' r?? ?>- In t?i?r of rtT?>*x '* ( * 1
i.-.iA It w? <r? ?a I
*? fcrt , ? !? ??> I. nr -1 ?'l f?
l?>a < ! ?< * of r??ti'.a?( !>? paronal Ut-? a? I
Mal-aafkua , tn ???<* <f mJk-.'wi ? ?n*a *???
tk? 1*1 ? Ml T t . <* ? M
MM**' . ??* t.f r?a>li'<a? f*> omi '?* ?f J'ttut
l?MM ?<??? ? ?? ?hf 'UV ?- n( lb* Ml >*ll
HIV fall' ? Tli? 1?? ) < ?% la>?r??M 0 IIH I'tti
tlllll thr fUa lu Ma- Ml W? ?l|u ?? M Miltl, tl
?>ii. *H M| flu U < m'<*? Matiai. aa-1 la* *taia
LM> i n*nf?r><
tt? >k?? ?n?4 l? W'4AM<ii|
Ma*ii?iaUat Hikil*nai>lwil t*l?fl?.
TV? ami >.? ?? < i>ukfrii <4 iW iM?> "f I'M*
4?ipfeta kit.?( kiur<| llai li'wrtl J?V Aat?a
* ? ? ?Vwl <4 ik> iS'lM.t ol t ?'?'i-K
>rrlf ?%<1 < *..? " * ""
I ll-'ftfj i |u a ifaaa'f.
tklt ?L? '..-ptlfclHWl W IM rt?? , '}
{<%* ? ta t?*t?fal J?>-? AAU>?V ?' %*v ' *
Wain. >1... ~J a". bl?
( ra ' rf ? ? r !(? ?
OxiUK 1miI?ii? Ml p?t/aa W?4a-?4a?m "?i<
, Mil.tat ta * * * <4 ik? taftUM)
! < *?T?rai ? finta rlui m ?*< fcar>?tallH'?
Jar* H? k| ?* U?r WaaaetW
LD.
TWn rpMiriM1
* viuii i m
Theatrical an< Hulral.
* TairrLMa' Mvucil U*il?ThU macalleaa* m
* tablb-haaat, tba grcataat eoaoart room la tba waiU,
r will retain aa It haa baaa aatd bafara. tha aaaia af
? the mtarprlaing proprietor*. Tba magaltuda af Um
* undertaking draerrea that Ihair ua?i eboald ba parpatuaWd
with tba epleadld rdlflca they hare araalod
Tba opmlng of thla bail by Madam Biahop and tba
' rieWlrot mueloal eanductor, Bochaa. prarna thai lha
j preprlrtnre hara fall eoafldeaoe la than; and It aiaat,
1 alea b? a eoaroa of eoagratulatloa to tba publla, a ad
I all lotaiaatad la tba aaaaa of maala, an I hoy ara aa*
r aDl j reepunaible partlaa, but thalr great talaata, trmtjmh'tr
tfoonnlaad, will giro positive aunraaca that Ik*
- mualeel )<rodaell*BS will ba oft ha higkeet ekaraotar,
aud n?eut?d la a style of partaetlaa ae?er fat raaahad
* la thla city. la abort, Trlppl?r llatl will, at aaaa,
4 a?sun.? that posit lea la Maw Tark which tba Ooaaarv**
torie* (lbo?a aurserlee of musto and goat us) oocapy la
t Hurop.aa capital*. It will kacome aa lastitaMaa
J capable of supplying avary musto si re<iaireaeat. aad
will gire ta tba pabllo an eiteuded *rrte* of taaeiaak*
lag and cbarmlag maslral t?M< wbloh wlU aaaard
Wllfl ID* IHIf VI HI OilMft IB Ik*
' magnitude of Boehta * arrtipaKUU Bad itia baft
aot being yd toapltM the opeaiag will aoi tag
place till tba **ooad week la Ooto?ar. .
B' wui Tmiitib. ? The eioelleut play of iki
"ifrnfin" baa brea drawing auuh erewded hiutM
and been *o well received aud aooipl?<<rlj *ucfl-ee M,
that tba manager la indurad ta eoutluue It* l?
preeentaUoa fur una time longer Tomorrow ev>alug.
tba " will ruiuai?ase tba eoterta?iwali.
with Mr. Hallacfc Hn Wallaok. Kin Vaa>^
Mi** ? l>ruia. and Mr. Tlltoa In Ida lee-liag eaeraater*
Tba aetlag ot Mr J Wallact la the iheractet
of Hlackbourae. I* eicelleal aa lb<i<-?d it ta io aver*
character ha undertake. aud tbat of Mr* tfallaek
aod the othar article |iv>* g-aertl aatielactieo Thl*
piece will ba *ucoerd>d by a b?w plav entitled (ia
Mill* of Mr?MD> or. Who * the H ut ii?r?r *" Thl*
piece will ba produced la Ibat atyle of (plealer tar
which th? Bowery theatre la *o Oelebrated Othar aaveltlee
are la preparation
BaoiDwiT Tmb*t*b ? Tba performance* iftutar**
lug warn iu keaplag with tbo-e i>l Iba entire waat
Collin* by hi* Inimitable peraoua'.loa ol Irlah rhaaatar.
baa glvca Iba utiaoat aaiutamlea, aad hawa
cbaarad thrcunhoul ev> ry aooo. ; but io hn eoaxa ef
the " bold Colaier Hoy," and tba ' Widow Manhiaa."
a ha*' u err *eea *uah atithuaieem the whole haa?a
rbiariDK him lroea every direction Ilia coaoepMaa
aud art < it la tbe elegant oouedy at tba ' IrUb aa
bui<ad' wa? a ma*terpiec?, and Id tbe character a(
T. '.-Bi 0 xrady. in tba ' Iruh fo?t." he kepi tka
h. -e ia roar* of laughter Hiure hi* Aral Inlroda*tloB
ia thie city, he bae kept bi> gj'mad a* the h?*t
rtpieaeui alive, generally epeakiug IpI Irleb rharaoler,
and wa muit routea* we have aever aeea htm ta ?*rt
advmtage tbaii dating hi* late engagement |a |fcM
city lie g<>< to rhiladeipbia. where be wltl play hi*
new piece aad be w.loooi d by tboea whom ha haa a*
often delighted by bla Bating and eierUent *ia?iag
NiaiV* UaauBa ? The Ravel*, tba graata*! favaaIta*
T that have ever played la lb la eltv. appear. t< aarrt*
eveolBg. flrat ob tbe Corda Klaatique. oa whioh Fr*aa
M,l. k>?l Madem Aael. La Petife Hha.ih.ili ui it.
* wondarlul I.>00 Javaill will display their graea u4
agility and will bo aucoaadad by tb? Daw aooio bailat
pantomlm* of " Jaauuatta ?uo Jaaanot " la whlah
Dearly *11 tkil ?ir?U>-ut Mapti; will The
eoaoludliig place, abioh hu l?*o g t up ?u tha bm!
magulkt at acalr at regard! eornery drraara and d-e?ratios*
and which > oobaldar Ul" beat ul tha klad
e?rr produnr4 la 1 hi* eity wiu b? tb? gorgaoua tairy
pactarle of ' Kaoul. or tha Magie Htar." 5a de<i?t
U*rra will be a full houaa
Bi aio*'i TmaTaa ? Thaeatartataaeatifar ta-aar
row aft-alug will rnmarao with Goldat.tth'e aieel
l?-ut roui* dy ul tha Hloopa to <tonqu*r '' eh lob *M
played duiiag Uiepaatweah with tha aioat trlaiaphaat
aurrwea H ?<*ry character wee ably auetalued la (M,
It woaid be roairwhat difficult tn aay wairh an?r 4*>
aerved tha great ret praiw Tba letfKinieta draaa, ta
tha Bianuai la wblefi It la prndua<-<4 at U'I >n a all
prnaa a rource ofgr-a' priht to tha ei^el-nt manager
aod uorlaailed c?ui4im Mr. Kurioa Mix llaly wif
alut tiii of har beuutllul bailaa*. au l Mla? Watara aad
M Vradtrlr will daaea I.a 7im?rllla. Th? a?g< a?u
will cluae with tha aMuaibg attar place at tba " Raagh
Dlaaoad."
National. Timerae ? Mr B.ntb tha great traj-dlaa,
baalog drawa aai-h aicelleal auj girea ?a .h
geueral rati?ta< 1 lua. by Ilia laiiuita^ <iraaa la r*
prraratatioar. haa brea r? 'B?ta^?~l ? > tb e.iterprbaM
proprietor. ttr rurtfy who li una aalng la hla a?
arttwaa U> pradttre tha greateet uuvaity for rha pal raw*
al bia theatre To aarma rxwiku Mr B?--th epaewra
la 8hakap< are beauHtal trendy of ' Haalnl " Ua
will ba by Mr P rry, la tha aharacle* af
Latrtea Tha aiiraordlnary gTUiuiaa', liarr tl>\
Will IbiD appear la h.a mrpM i?g l->U and kk?
aaiuarairbta will rloar with tb* laree ot tba tp>a>'?
KriSagro m " Tha admirer* of B<> -tlTa gra.it hi*
irlUDlo ab'llilaa, have Ihua a Una a >pirtaaity aCar*d
of (aaiLg b'.oi la hla rutin J of eb?ra?l> ra
Ann a Ptaia Oraaa lluuia ?Tba aaw Pr*aah ba I <4
tatf outiug tha part aral have l?fo trlaaipbaaMf
ruocaaalul rhey app-areg oa Itaturdav eeaaiag la
tha gland fairy balJ-t d ee/rea 01 O-idina, ' maiaa
#< r an ntlfaaBaet aad e?rry other ra>|<il ita eaaaat
la eirelled la rplaador W? haw i?a a?ar jaatra
tlnBB nf ihi. pattullar mhhb<iiI a air a Itn ng
Mi i d d a b mmMhiMi aspaaa* bit anii ??
[ not t tf fu ritual t fiat vntrh haa a npaHiitMl 14#
I thr |'?I all LlfhKal lb* t'p.ra II'111*' Imy ak?
r rarli/ la ably riappartad. lb* a.-rna j la magaiaaaa^
r ai.il tba aKnxmirgi BgnaHaBt ittit a aard
(iill?t?ii|i?llii( ft U il? Mxlii' fruil
a a (Unci. ,a. la ua "t tba- ui'iat irraaful -l-^aal. an I
I truly arc<.Bipil?bt d *- haa? HW aa-B Bar a>*ami,.
? n?l|.hlik' hrr r?rri?<' an I a a*
ui tl>| lalaiUM' h?r liuin t-?t ??-.ii fa iu ?< aiA
a llahlfx and agility that aiifht h triMfW ta
tbiaa ul tba- Pari urf, ata" ?f tattlrd a* ?' ualaaMf
plait, g tb?lr air* ai.4 faatBailn trtaaa up>a pan
Bmrtal.- al ilun iuiiir in ti*a4'h? .arih an 1
Iki n il ti*oa?atit In umIIdi aiaii-t tba Inliaa* al >*aa
lx autltiil If ? an4 I hrmti ?ai.l-li ua iittn tata air.
"laaaiat dull aartb fulnt iti*i? *
III no* Vi lla *iat.?-a la all that ll>- ?.?.r??t artii*
onl'l d.alra In tbr fat.-ltiai lag an pllalia ??t nl
Ta.ip.it bureau art of H U li^laiiw * akl daff
?a?. ha ! tb? ni"?t a?il. and ar?'l-nt ittaifr * U?*a
Wklir fnaxilai' In Da' a ??rji fi-atur- t?f tba b?ti?t
l? briillautl/ dlaplayad by Sarata.k a *i '"ll?at
par.;
iMamt'a l)ru> liana.?Tba pr.tgraaaa far ua.
i airu* ???ii on la n?il'at?a??l?. tuata. nhor*a?a
tl >lm?rial ^r<i>rai<?Ma. .a l at j ilatta lacing
Tii?) will al~o lair-dura tk?ir ra^itat itarl-*gua
Italia* Opa-ra It ia aiaioal u-*di'aa to u; t<i* h aaa
111 W rtaBimrd
| OtThrir Cilltia'i band of 0|wraU? Mi??tr-I.
rrmar tb.tr rnlrrial>a<af? at ibta aopahar kaaia
| tii B otriiar r?. i.lng lb ) >aa<iuar> a 'la? pf.tgraaa ?
at atngtng. .lau^n* Ikairn* utal aa4 far*>aaatV?
Btrtaiteaaaaa Tl.a baa.l .an.l-ia of tbirt'.a par
li raiota ilrpa alltlian) la all tba rags
Ami an an M an?- fba yr'araaaai al Iba aa
laU.I-lia >i.t It r ta t.rr.a ara ai vll?al aa I fk
rk'*a Vi-a V ?' likai'Baa tH" <r>al faaartta aa
litiriob a Tbratr*. ha- l?.a >4i|al (a t ?? al ?aiy aai
r?l|.|it t aitatijr *1 I ''haptnaa at.I app-ar a?a*f
an a. agin tha dtatra at taa ft tankard "
Taataanta Mr !>* pa'ar ba? Wan pr.auilad a aaa
la gi?a l?a atnra of kw awaatoai a?<ra?? ?B? aa
Ik attnardaf . aad lh? ?tb?r ?*a Ct'iif a?at 'la atiV
If afNbl rafatdl, alttg hl? B?a a..!t? t4alnia>?aa
|I. ABatlaa' abl b -a. f tnt.? at a raptaraaa a#
pla aaa aa Ita brat latm iar ' lot..
ktr aad Maa llllifaf. (>?t<taH kr |tta4 (NhMlra
III fb'lr lltak Mkrall at tba raiatatela aa
Tbalfb; aill Mr ?a4 tlata II bata lilal; arnH
It. bi I'aria Tba rkataa pta^aa ara Irnai tba Baal
i bi i Boat n'Bptail'
t (.apnatataat llaaaiiv ta (lainai. Maaa TM'
bat., tit ahlra ? aa ta tata ptaa* aa tba li a <A Itat,
at Mhia'a ? ar4~.i an. na Bar aaa a 4 p tatp *'& a
II l>| I' ! mi- rn T-V~w
MLiM.au Hf ii?a iMkrli ci in. >ran k A a ?* *
ttoatrty atit-itnn.il) 11 app- ?r . i li !? (r-a??
i>f Mxl't Mint oirt Ml t<t" f i|i< fa I >a< ?ll
( another *my Km ?a. ><w^lia>iil JatUf 4q? la
ta la ?b<B> mm mmm at l?- ui ..I t amti
Uy alrx i.l ?> ? a? k
Lata luiu U*tk*?4M.
Ixmit ?k<, 2,
IWbliiul faVI I iuiu-"tloua Ill.iji
IN ?? afMM, OMMitdf to tw a?< nli.'^rt <1?i|ti*
thit auii tU '! ? K?i ii??i lull! l-lia.l< I"??
C>< p* iln? >rar ttiil h la fr ml ?ili ??jifiv?- .ti
* itjr I'iaul r? will m*rk hi>in?* la the Ua.iH
Ma i*?.
T!> 'auk Kai(mouni,(n>in I'luiarf- vb.a, aa4 kn|
I Mai> Floarrjraw Ni* Ynd, w* k'ffi will c ia
t.?? iliarlt* n?4
? k I. wr, ? > M>. mr al. #4 l?, i#?,|!Wi wr
# 7l> *rn'# cnrtrri, M, ? < J? M "
>? U .-mh, r iMigf.mtl, ?i'lh '-ft ? >* < <- *%
* kitr ?? n . T?i. t-? ?f?i? j t(
' ! ?.t nuf Uirr.t Ho-i-rU I'* "f ,k* f">"A4dla
>**'
J i Notil iia ?!??"
** i AM?>, ? f*"' ' ** '/? '? B-??
i" ?f.k. I }+* A.*, a
?7 iMMtMlw ?r. fc. -mr* ?i'hhi> , >#J>
im, f?w Mlifwug r?m?* fr< gn k*m
? Clair l?nroii tir*r | iu
I. kt Krv, WrlU**l C4M*i, I >1 / r*
N I('??? h'"M ?'"> cl #4r,?g M l|??u
rr.?.> thr.o# m of Tt
* l*M ?# ?* IO R *! >.
h i < hire ? Imimn'ii h Tkr S >iti? m ||i ?xi
hurihrn, hmti*h ?n? ?? ' m^ui. ud ?m of th? ml
, II . k l* Mil rh I , ? ,, ( h? 'rifr,| h< f? t>1
* ??> >* l'?n* f"* ' ** (tevtll Mil) hir th> r ?* ?
>4 !l? I r IM hr?1 trrrfj frii*r,.^ Ih# port ?4
I'u* <n> ln a I* <t C,i^k kk iM ???? IM?*
? ( ? ? * A'-'** * f*n to h? 4 *M?rt ?m?T)?n?iut ??*.
. i"' Ai'f half with htm K?r <m-|o h? ??r.
S? l W?la?t li uVf -Rm* n J.y*r*al
t*(4 n

xml | txt