OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, January 27, 1925, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1925-01-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i#
V
.-\ v ./'^j* v
I
No# 4.
PAMIĄTKI NARODOWE.
Każde społeczeństwo, mające pretensje być kultu
rwtiem, dba o swój stały rozwój, by stanąć na yżynie
postępu i zagadnień współczesnych. Społeczeństwo o
swiecoce, kulturalne dba o postęp i w tym kierunku sta-,
le, zdąża, jednocześnie zachowując swe dawne tradycje
narodowe, jako najdroższe swe pamiątki, wychodząc z
założenia, że przeszłość buduje przyszłość, a więc sięga
do przeszłości, by z niej czerpać doświadczenie i uni
kać błędów przez przodków naszych popełnionych.
Wychodźtwo polskie w Ameryce znajduje się w od
miennych nieco warunkach od społeczeństw, narodowo i
terytorialnie stanowiących całość. Rodacy w Ojczyźnie
•tanowią taką całość, lecz my tu na ziemi wolnej Wa
wmrtona zamieszkujący stanowimy do niedawna tak
nazywaną czwartą dzielnicę Polski. Z jednej strony je
steśmy cząstką, reprezentującą naród polski na obczyź
*ię, z drugiej zaś strony stanowimy część tutejszego ame
rykańskiego społeczeństwa, bo tu zamieszkujemy, wśród
tutejszego społeczeństwa się obracamy i tutejszego kraju
obywatelami się stajemy. To nasze stanowisko nakłada
na nas dwojakie obowiązki. A więc obowiązki tutejszych
obywateli, które staramy się jak najlepiej i dokładniej
wypełniać i obowiązki wychodźcze, obowiązki łączności
z Macierzą, podtrzymywanie języka ojczystego, ducha
naszych ojców, tradycji .naszych narodowych. Do tych
ostatnich należy także obowiązek czczenia pamiątek
narodowych, uroczystego obchodzenia rocznic ku chwale
.gftlekiej Ojczyzny i podtrzymaniu ducha polskiego i tra
^,,4ącSi narodowych na Wychodźtwie.
Nie wolno nam więc zapominać, że mieląc luty jest
okresem czasu, w którym zwykle, rok rocznie czcimy pa
mięć bohatera narodowego, Naczelnika, Narodu w chwi
lach dla Polski ważnych, czcimy pamięć Tadeusza Ko
ściuszki.
.- Naszym więc świętym obowiązkiem, obowiązkiem,
jflki nakłada na nas miłość i przywiązanie dof djfgjiciej
Ojczyzny, obowiązkiem, jaki nakłada na n*s triłfęją i
praca zdążająca do utrzymania polskości na Wyćftedźt
obowiązkiem jest czcić pamięć naszych bphate
,rdw narodowych, czcić pamiątki narodowe. Niech nie
będzie więc różnicy, kto daną uroczystość, lub obchód
przygotowuje, czy ta lub owa organizacja to czjajj,
powinni gremialnie pośpeszyć, do -apelu stanąć, by
Y wspólnie obowiązek nasz spełnić tak, jak na "rozumne,
oświecone Wychodźtwo polskie w Ameryce przystało.
Wspaniałe Posiedzenie Klubu 'Poli
tycznego Na Krakowie.
Ubiegłej soboty dnia 10
stycznia b. r. zebrało się po
ważne grono przeważnie lu
dzi młodych i chętnych do
pracy i czynu nie pomijając
ludzi starszych wiekiem, któ
tzy zrozumieli, że w łączno
ści i jedności siła i potęga.
Na ten wiec, że się tak wyra
zimy przybyło z górą 500
mężczyzn tak że z trudno
ścią było uzyskać miejsce.
To ogólne zainteresowanie
się sprawami polityczneirti,
jest najlepszym dowodem,
że rodacy w dzielnicy tej
doskonale zrozumieli swe
posłannictwo, dążność łącze
gfa i wzajemną solidarno
popieranie własnych in
i*
teresów.
Na to posiedzenia przy
byli urzędnicy powiatowi i
miejscy, którzy byli wprost
zdumieni tak licznem zgro
madzeniem i poważnie za
stanawiali się nad łączno
ścią i solidarnem dążeniem
polskiej ludności w tejże pol
skiej dzielnicy. Polacy zor
ganizowani w klubach poli
tycznych to już nie luźne
kadry, lecz poważna siła,
pozostająca pod umiejętnem
kierownictwem sprężystego
stych wpływów, ażeby po
zarządu, który poświęca dro
-gocenny czas swych osobi
Jjdzczególnym członkom za
pewnić odpowiednie zajęcią
4 posady a w wielu już wy
padkach grono odpowied
nich ludzi uzyskało dobrze
płatne zajęcia.
W pierszej mierze nader
sprężysty i energiczny pris
|''Zes Klubu Politycznego
A. A. Krajewski, znany re
alnościowiec, znający się
-*A''
mięci uzyskanie
doskonale i dokładnie na i zamiarem powrotu do starej
wszystkich arkanach poli
ą?. tycznych, zręcznie wiruje,
V-! imając przedewszystkiem na
uwadae i ,w swej żywej pa-
odnośnych
zajęć. Po za nim stoją licz
ne zastępy ludzi, którzy zro
zumieli należycie przynależ
ność do klubu politycznego.
Jak sekretarz klubu oświad
czył, czynnych członków ten
klub posiada przeszło 800.
Poważna to gromada, z któ
rą każda partja liczyć się
musi. Zależeć będzie, jakie
warunki przedstawi dana
partja polityczna i najwię
cej ponętne otrzymają wo
tum zaufania i poparcie.
Do obecnej pory lekce
ważono naszą narodowość i
traktowano ją po Macosze
mu. Tu dotąd, a nie dalej.
Ustanie lekceważenie, pol
skich wyborców a popiera
nie obconarodowycłi, którzy
prawem kaduka roszczą u
przywilejowane pierwszeńśt
wo, to niczem nie uzasad
niona źle zrozumiana polity
ka błędna domniemanych li
derów partyjnych, której to
trzeba kres położyć stanów
czo. Jeżeli do tej pory poli
tycy lekceważą nasze głosy
to chyba nasza własna w
tem wina szanowni czytelni
cy. Potrzeba nam łączyć się
i jednoczyć i tem okazać na
szą siłę i potęgę. Powszech
nie twierdzimy, że Polaków
liczymy w naszem mieście
do 100.000 a uprawnionych
do głosowania zaledwie jest
około 40.000. Poważna to
bądź co bądź liczba i gdyby
należycie była zórganizowa
na, potrafilibyśmy zaważyć
poważnie przy wyborach, a
le do tego tVzeba być nale
życie i solidarnie zorganizo
wanymi.
Wielu lutdzi nosifo się z
Ojczyzny i cf lekceważyli u
zyskanie obywatelstwa, inni
dla' inhyełi znowu przyczyn
zaniedbali się pod tym Wła-
*& ,*» y*
śnie względem, a to jest ja
koby kulą u nogi w dążno
ści do wytworzenia siły i
potęgi,.
Najważniejszął prZyćzy
ną stojącą na przeszkodzie
w uzyskaniu obywatelstwa,
to brak znajomości języka
krajowego, bez którego o
bywatelstwa uzyskać niepo
dobna. Kwest ja założenia
szkoły obywatelskiej przeto
była rozumnie przedstawio
ną. i położono siłny nacisk,
że li tylko rozumnie prowa
dzona szkoła położyć zdo
ła kres wszelkim w tym to
względzie niedomaganiom.
Pozbądźmy się naszych
uprzedzeń, wstydu i braku
odwagi, zapiszmy się w sze
regi uczących się, bowiem
należyta znajomość języka
angielskiego i uzyskanie o
obywatelstwa to. są główne
podwaliny bytowania w tym
kraju. Jak nam wiadomo, o
koło 30 zdecydowanych
szermierzy zapisało się do
szkoły a wkrótce te szeregi
wzrosną i powiększą się.
Nacisk szczególny w mo
wie swej pięknej położył
miejscowy ks. proboszcz
Młotkowski, redaktor Zwiąż
kowca, ob. S. Wróblewski,
p. Novel, powiatowy rekor
der, który powitał entuzja
stycznie. to wielkie zgroma
dzenie i mówił, że zadowo
lonym jest z polskich pra
cowników i pracowniczek.
którzy są zatrudnieni w je
go biurze i zaznaczył, że
nie przypuszczał, iż pomię
^oYonją" miejscową są
odpowiedni? osoby, które
wykształceniem swem od
dać mogą niepospolite usłu
gi.
Takich organizacji poli
tycznych na ogÓlhą liczbę
Polonji powinniśmy posia-
I stanowczo więcej, a
gdy czas ożywczego działa
nia politycznego nastanie,
połączyć należy te siły w
jeden zwarty front i pójść
ławą, ażeby zapewnić zwy
cięstwo upatrzonym naszym
kandydatom.
Siła to potęga, obywate
le, szkoła i oświata to po
stęp. Pracujmy i działajmy
skutecznie, ażeby nasi nie
przyjaciele nie zastali nas
nieprzygotowanymi. Idźmy
śladem postępowych działa
czy, podajmy sobie bratnią
dłoń zgody dla lepszej po
myślniejszej pracy na polu
politycznem.
WIADOMOŚCI Z
TOLEDO.
śledztwo wykazało, że
Geo. E. Laska, niesumienny
sekretarz dyrektora służby
cywilnej przywłaszczył so
bie razem $5.647.84. Czek
na powyższą śiittig' "Wręcźył
dyrektorowi przyjaciel La
ski— były urzędnik miej
ski, który zajął się skałek
towahiem i zwróceniach mia
stu sprzeniewierzonej su
my. Laska oczywiście stra
cił dobrze płatny "job"..
W bieżącym tygodniu w
sądzie federalnym trwa pro
ces Józefa Urbaytisa, oskar
żonego o obrabowanie pocż*
ty z mil jona dolarów w go
tówce i bondach. Oskarżo
ny zażądał powołania do
rozprawy na koszt rządu
swoich sześciu wspólników
odsiadujących dziś kaźń
więzienia i przed sędzią Kii
letsem poczynił zeznania,
41a czego sprowadzenie
wspólników jest do rozpra
wy koniecznem. Wiadomo,
$e. Urbaytis został uznany
1 .' a' /, ,-.A #7
." 'v^'-' i1*-! WSwV*
«. -'.* *V- ,y ,,
UNITY OF PO:
CLEVELAND, O., WTOREK, DNIA 27-go STYCZNI A, TUESDAY, JANUARY 27th, 1925.
winnym uplanowania rabun ło godżlnne aabożeńst
ku, lecz uciekł z tutejszego wo.vjŚE^4żd księży był łicz
więzienia powiatowego je
szcze przed ogłoszeniem wy
roku i przed procesem o
aktualne wykonanie planu.
py przy Galęna ul. zoatana
rozebrane, jako że nie nada
ąsię do wykonywania w
ich wnętrzu zadnvch nrac
Na skutek licznych zapy
tywań asystent dyrektora
prawa, prawnik Stanisław
Konczal oświadczył, że po
cząwszy od poniedziałku 5
W szopie przy Hudson
ulicy władze policyjne odk
ryły części samochodów,
przedątaMmąe* wartość kil
kunastu tysięcy dolarów. Od
krycie to spowodowało are
sztowanie czterech małolet
nich chłopaków polskich,
których stawiono pod kau
cją $5000 każdego. Trzech
odpowiadać będzie za rabu
nek, czwarty zaś odbieranie
skradzionych przedmiotów.
Trapiony wyrzutami su
mienia, oddał się w ręce po
licji Joe Pilato z White Clo
ud, Mich. i podpisał zezna
nie, że w kłótni przy grze
w karty w październiku u
biegłego roku położył tru
pem swego przeciwnika. Za
wiadomiony szeryf powiatu
Newaygo w Michigan odpo
wiedział, że Pilato jest po
szukiwany przez tamtejsze
władze i sam*przyjeżdża o
debrać więźnia.
Na skutek zeznań jedne
go z uczniów wyższej szko
ły co do sposobu nabywa
nia wódki ńa taniec studen
tów przed kilkoma tygod
niami, władze dokonały re
wizji w domu p. n. 2002 ul.
Front, gdzie przekonały się
naocznie, że do dostarcza
nia odbiorcom zakazanego
napoju bootlegerzy używa-j
ją małoletnich chłopców. W
czasie rewizji do tylnych
drzwi domu pod powiedzia
nym adresem zapukał 14
letni chłopiec z galonową
kamionką po munszajnów
kę. Chłopca przytrzymano,
a który przed federalnym
sądem śledczym zeznał, że
mieszkańcy domu bracia J.
i S. Seamanowie angażowa
li go do roznoszenia mun
śzajnówki. Seąrnąnów are
sztowano.
Krążą pogłoski, jakoby
pierwszy biskup naszej dy
ecezji a dzisiejszy biskup
Schrembs djecezji clevelan
dzkiej miał być wyniesiony
do godności arcybiskupa w
Cincinnati. t"
...
V i i y .-
We wtorek* środę i cswa
rtek ubiegłego tygodnia w
kościele św. Antoniego- trwa
ny. pd świtu do późnej no
cy f|viątynia była wypełnio
na pobożnym ludem adoru
jącym wystawionego w Naj
i
Kompanja Community
ction Co. znosi szopy
tramwajowe przy Dorr i
Galena ul. Od pierwszego lu
tego szopy przy Dorr ulicy
używane będą na składanie
tramwajów nie nadających
się do dalszego użytku, szo
pocfy'
stycznia prawo zakazującejbuJ,ku choć
Do
i. i
•.
nia
v-
pobliżu swego miesz­
kania p. n. 2111 Vermont
ul. pod koła automobilu nie
Ostrożnie wpadła i złamaniu
obojczyka uległa pani Mar
ta Adamska. Sprawca wy
padku Antoni Jankowski z
p. n. 1259 Belmont ul. od
wiózł ranną do szpitala św.
Wincentego.
Radca miejski Hooyer
czyni starania w kierunku
uczynienia naszego grodu
kapitołem stanu Ohio. Na
posiedzeniu rady miejskiej
polecił klerkowi miejskiemu
porozumieć się w tej mierze
z posłami do legislatury sta
nowej, obradującymi tu w
każdą sobotę po południu..
Gdy agenci federalni za
witali do mieszkania Berty
Sangster p. n. 319 Vance ul,
właścicielka kabaretu ok
nem wyskoczyła na dacł są
siedniej restauracji, załamu
jąc takowy, wreszcie spadła
w zaspę śniegu przed do
mem. Aresztowano ją pod
oskarżeniem posiadania i
sprzedaży księżycóki.
Podczas ściganiabandy
tów, jacy-napadli na A. Mi
chalskiego i T. Kuberę na
B. Streicher i Mapie ul. poli
fijant Shimman dał kilka
strsęjUów. Napadnięci stawili
opóor baridytom a w czasie
a w czasie zmagania się ^ad
jechaf na motorcyklu poli
cjaat.łS^imman w towarzyst
awego brata. Bandyci
4\ę do ucieczki ściga-
'CWS
,A* c»'.
«v.t -ł f*1
KSfi .' V' v i
v v
'i A.*- v'^ "fti-1, i
WOMEN
świętszym Sakramencie Zba nie akcjonarjuszy Spółki
wjqiela i w Sakramencie Po
kuty iw. szukaiącym pocie
chy dla duszy.
*adzie federalnym to­
czy .iię proces Józefa Urbay
tisii a aktualne obrabowanie
1 |,oczynie,nia 2e"
zn®4
Powołano zasądzonych
wspólników procesowanego
jSko 1
Wmiesz»ny*
wnętrzu zaanycn prac, świadków, w. tych ks.
reperacyjnych a wydział pL.
Więzień zachowuje
się. względnie spokojnie, od
czisu do czasu rzuca spoj-
zdrowia już kilkakrotnie
nakazywał ich zburzenie.
w spra-
rzeęio na ławę przysięg
łycfłł i zeznających świad
k&w. Obrońca oskarżonego
Cąitfpbell stara się przeko
naj przysięgłych, że oskar
żony nie brał udziału w ra-
Moliński ^adł,
wwilpny lekke. JPę" opatrze
any^szpitaluśw.
Poprzednio
przeczy, iz
nie
przyczepiania sanków do był' jednym z planujących
wehikułów odnosi się rów- rabunek, za co został uzna
nież do sanków niezajętyeh.
'wnnym. Więzień otoczo
ny
Właścicieli samochodów na ny silną strażą, z pośpie
przykład nowe prawo ezyni
odpowiedzialnymi, /skoroby
swawolni chłopcy przyczepi
li z tyłu sanki a ci ruszyli z
miejsca bez upewnienia się
że tył samochodu jest wol
ny. v
modbywa krótka pod- °'Ób
Cena pojedynczego numeru 5c«
K O N I K A
MIEJSCOWA
Dnia 15-go stycznia k. r.
odbyło się roczne posiedze
Oszczędnościowo-Pożyczko
wej "Warszawa" w Domu
Polsko Narodowym, które
mu przewodniczył pan Dr.
Jarzyński. Na temże posie
dzeniu zostali wybrani na
stępujący dyrektorzy i u
rzędnicy na rok 1925:
gniemy zwrócić baczną u
wagę na punkta, tyczące
się oszczędności w ogólno
ści. Wszelkie instytucje fi
nansowe zwracają ogółowi
uwagę na ważność i koniecz
ność tak dla dobra pojedyń
tę i gdzie zapewnione są
pewne zyski. Spółki budow
lano pożyczkowe mają na
tem polu ważną rolę do
spełnienia, bo są najwięcej
zbliżone do wielkich mas iu
du, z ludem wspólnie pracu
ją i razem z nim się dorabia
i ją. Spółki te zachęcają nas
wj'trw*l04ci
u
Nocny stróż i posługacz
w teatrze Valentine M. Le
wis podczas czyszczenia o
kucia drzwi upadł, a rewol
wer, jaki zawsze nosił przy
sobie, wypalił raniąc go nie
bezpiecznie w bruch. Zmarł
w szpitalu nazajutrz po wy
padku.
B. Filipiak głosów 1499,
M. P. Knioła głosów 1422,
M. Rutkowski głosów 1419,
St. Piotrowski głosów 1137, własny los chce zabezpieczać, jeżeli
Leon Schmidt głosów 1007
Uk dla
M'j „flii !°ROłu, wzorowej oszczędno
ści bez narażenia się na stra
różf z celi powiatowego wię
zienia do gmachu sądowe
go! z powrotem, wejścia do
sądp pilnie strzeżone i tyl
ko {po należytem wylegity
mowaniu wpuszcza się cie
kawych do wnętrza budyn
kti,|do sali sądowej wpusz
czajsię tylko tylu ciekawych
ile Je^ wolnych krzeseł. Za
cMfS0
w
o^zedza
i nro, uczą rias oszczędności i
i gospodarności, dają nam też
bezpieczny i systematyczny
plan oszczędności i gospo
darczości, wskazują drogę
do dobrobytu i niezależno
ści finansowej, hartują nas
charakter nasz wzmacnia-1
.ółowf^lTnr^ °"|ne
in ZLZT °9zczę*n08ucw
ka*dv mVi
0W€rł
każdy ojciec rodziny zapi-!kunku
sze chociażby małą ilość ak
cji i świeci dobrym przykła
dem swym dzieciom. Każde
dzecko powinno również na
leżeć do Spółki Oszczędno
ściowo-Pożyczkowej, a gdy
dorośnie, będzie posiadać
pewijtą zaoszczędzoną su
ntę pieniędzy.
Klub atletyczny na Fleet
uilcy urządza w sobotę wie
czorem dnia 14-go
1 VWLIVLIV Urlll iliv UuJ V ilalCu
zupełnośCi,
1 rozumne
1
a.J
tutego
b.
r. o godzinie 7.30 wieczo
rem taniec jako w dniu św.
Walentego w Czeskiej Hali
na rogu Broadway i Meade
ul. Muzyka doborowa, a mia
nowicie: Century Star'ś Or
chestra przygrywać będzie
podczas tańców. Bilety dlk
mężczyzn 50c. O liczne przy
bycie uprasza komitet.
Na*ze Prorpi^snistki rów
nież krzątają się energicz
nie i pragną w. dniu 14-go
lu^egp^fktpry przypada w so
botę, ^rzą4ąić prywatny ta
niec godzinie 8-ej wieczo
rem w Sojacks Olive Acade
my p', n. 1982 E. 59th str.
blisko Euclid ave. Przygry
wać będzie Pernox Society
Orchestra.
Gniazdo 141 na Warsza
wie, Związku Sokołów Pol
skich w "Ameryce urządza
prywatny wieczorek sokoli,
który się odbędzie dnia 21
ORGAN URZĘDOWY
STOWARZYSZENIA POLEK W§~
STANACH ZJEDNOCZO- I
NYCH.
Liczebność, Czy Jakość?
Pod powyższym tytułem pragniemy czytelniczkom^®
czytelnikom naszym wykazać rpżnicę pomiędzy lic2g#
nością a jakością, a także jaką te czynniki od gry w—
rolę w życiu rodzinnem, społecznem i narodowem.
Podstawową jednostką społeczeństwa
rodzina. Jeżeli rodzina ta jest liczebną, lecz że tak ftowne
wiemy nie zorganizowaną ściśle, nie zdążającą solidaijnatdz.*(
do wspólnych celów, nie troszczącą się o wspólne dof\v fai
rodziny, rodzina taka pomimo swej liczebności
wiele jest w stanie zdziałać ze względu na swą rozbi^^
ność poglądów i brak solidarności w wypełnianych oeteczki
wiązków. Taka rodzina dla dobra ogólnego swych cz^0^
ków nic nie zdziała, bo każda jednostka, każda cząsikończ
czy każdy członek tej rodziny ma swe własne li tV
cele wyłączne, tylko o sobie samym myśli i tylko st
i o to wogóle riŁylko i
ale bardzo mało takiego poszczególnego członka rodz^ f.0j'
zamieściliś-! obchodzą sprawy ogólne, do całej rodziny się odnoszą
my urzędowe sprawozdanie' Natomiast rodzina, której członkowie nietylko o swe
finansowe tejże spółki, pięklsne dobro dbają, lecz na pierwszym planie stawiają ejzro.k
ny rozwój i postęp. Dodać
ro
winniśmy pewne uwagi, ty-i solidarnie w wybranym kierunku pracy zdążają,
ogólne, dobro całej swej rodziny i dla niej wspópo
czące się oszczędności i pra rodzina, choć i nie liczebna, ale jakością swą przed«^:nie
wiającą wielką wartość, potęgę i siłę, zawsze celu dobj
nie, do którego zdąża i zabezpieczy byt tak poszczą r,
nemu członkowi z osobna, jak i całej rodzinie. Taka V
śnie rodzina jest wzorową jednostką społeczeństwa zf
wego, społeczeństwa oświeconego i kulturalnego.
rodzina, choć, jak powiedzieliśmy, może niewielka lic?
nie, ale silna i potężna jakością, jest potęgą i siłą, na
rej właśnie społeczeństwa swą przyszłość i rozwój s
budują.
Taką rodziną może" w przenośnem znaczeniu
każda poszczególna organizacja. I tu w organizacji
jak i w rodzinie są różnice. Są organizacje duże, silr
dobrze zorganizowane, są organizacje liczebne, na
bardzo liczebne, lecz słabo zorganizowane łub bez or
wiedniej jakości członków lub członkiń, wreszcie s
organizacje mniej liczebne, ale za to dobrze i ściśle
ganizowane, których członkinie i członkowie są świi
mi swych celów i obowiązków i pracą swą programom
solidarną stale i wytrwale zapewniają rozwój i po*
dla -tejże organizacji. Czlonkoie czy cżłonkińie tĆ
organizacji nie tylko o sebie dbają, nie tylko o sobie,
ślą, ale przewodnią ich myślą jest w pierwszym rzę
dbałość o całość ich wspólhej rodziny, to jest dbało
rozrost i potęgę organizacji całej, do której należą,
rej są członkiniami i członkami.
Z powyższego widzimy, że liczebność nie stal
jeszcze doskonałości, ani nie daje należytej gwaranci
ale tylko wyrobienie, ogólne
wiązku, poczucie pracy i przywiązanie, a także solL
W legislaturze stanowej
pragną reprezentanci stano
wi przeprowadzić wniosek
o pobudowanie dwóch no-
lutego 1925 roku w Sokolni, naszego miasta Cleveland.
p. n. 7146 Broadway! Prog-1
a
ram bogaty, doborowa orkie
1
stra. Zabawa do samego ra-
Wincentego, zamknięto go
w celi policyjnego więzie
nłk —r drugi bafłdyta uciekł.
Rok. (Vol.) I
OŚCI
rll i
rkażdego
f,,
k w
*3, pO
baz,
e
ife0
ty
zrozumienie
zdążanie do jednego wytkniętego celu.z„ie
Ipewnia rozwój i daje gwarancję, taką, jakiej wsz*
pragnęlibyśmy. O tem nam pamiętać należy i w tymSone
pracę naszą usilnie prowadzić, by myśleć
ko o liczebności organizacji, lecz przedewszystkierrw
jakości członków i członkiń, bo tylko wspólnemi siła
nie w pojedynkę, zdołamy zapewnić byt i potęgę n^|ko
Organizacji. v
na. Początek o godzinie 7.30! wodem sześciu nieszc^ nS
wieczorem. O liczny współ- wych wypadków, którzff
udział uprasza Komitet. szpitalach oddani są
lekarskiej.. Jak z j$
Jak widać to w pośród strony burza śnieżna za
miejscowego Sokolstwa aa- na być może do najc-||
panował niezwykły ruch, bo szych, tak z drugiej
jak nas informują serdeczni i tysiące ludzi posiadać
Druhowie, to zarząd Okrę- dzie przez kilka następni
gu tutejszego Związku So- dni zajęcie przy irprząh^,
kołów prowadzi systematy- śniegu po ulicach.
czne przygotowania, aby od
powiednio uczcić rocznicę
bohatera dwóch światów,
Tadeusza Kościuszki i w ce
lu tym urządza w dniu 15go
lutego Wieczór Kościuszko
wski. Program będzie bar
dzo bogaty. O wieczorze Ko
ściuszkowskim napiszemy
jeszcze w następnych nume
rach, zaznajamiając na
szych czytelników z boga
tym programem Wieczoru,
jaki komitet z łona zarzą
du Okręgu Sokolego prźygo
towuje.
bas
dobrs
fc^*lkc
Wojciech Bem in to*
27 zamieszkały p. n.
wych domów dla umysłowe' abjr się stawiły wszyst^
posiedzenie w niedziel
1-go lutego o godzini^
po południu w szkołf
cierpiących. Jeden żutych
domów, ma stanąć w pobliżu
drugi w pobliżu miasta Stanisława, na które
Cincinnati. Potrzeba takich' przybyć punktualnie,
domów jest wielka, bowiem waż mamy ważne
dotąd istniejące za ma- do załatwienia
łe i nieodpowiednie.
Burza śnieżna była pę
1
Store ave. został udeic
21
przez dorożkę dość pd^
nie i lekarze w szpitaliki A
wiają się o jego życierYLKo
Howard Sitts, 7 letnl^
pczyk, zamieszkały na
dland ave. jest bliski^
ci i znajduje się w szp
gdzie lekarze poątpif
o jego wyzdrowieniu.
Zawiadomieni
,f
Niniejszem zawiada
wszystkie członkinie
rzystwa św. Kunegund
34 Stowarzyszenia V
Marja Król,
Sekretarka pr|
4008 E. 141 u

OFFICIAL ORGAN
THE ASSOCIATION OF POLISH
WOMEN OF THE UNITED
STATES OF AMERICA.

xml | txt