OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, February 03, 1925, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1925-02-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I-' -4
%,•
(to. 5.
*7,
y
i
w
%kiedy
K
/*VF*W%
JHE
„W tych dniach, jak już o
Jem nasi Czytelnicy i Czytel
fticzki zapewne wiedzy, wy
leniła się sporna kwestja w
aprawje urządzenia tego
rocznego Obchodu w miesią
cu maju u stóp pomnika Ta
deusza Kościuszki w Wade
Pafku. Z jednej strony uka
?frta się odezwa Komitetu
pudowy Pomnika, zwołują
ca zebranie przedstawicieli
organizacji i towarzystw pa
Jłzień 29-go stycznia, w dwa
pni potem ukazała się druga
Odezwa wydana przez Wete
firnów Armji Polskiej, w któ
\fkj" pomiędzy innemi pówie
dsiano, że z powodu, iż ko
mitetu oryginalnego członko
trie już obecnie są w grobie,
więc komitet istniejący nie
ma prawa kierowania u-
Vrządzeniemdo
gajowego Ob­
chodu. Odezwa przez Wete
rfcnów Armji Polskiej wyda
,na zwoływała zebranie na
Mzie^28-go stycznia, to jest
jedteę dzień wcześniej od
O
A
A jednak mimo rn^jtroskliwszej z naszej stronyopie
}u dzieci często zapadają na zdrowiu, zwłaszcza dzieci
lulają ofiarą ciągłych- cłmrób. ntr-
kończących się śmiercią.
Administracje wszystkich miast kraju z równą rodzi
com troskliwością opiekują się zdrowiem dzieci szkol
nych, stąd też poehodzi, że do szkół publicznych żarów
BO- jak. iv parafjalhych od ćzasu do czasu zaglądają leka
rze z ramienia administracji, pielęgniarki chorych i egza
minują stian zdrowia małych studentów,
Obserwacje lekarskie spostrzegają, że po większej
części dzieci ikutkióm swej nieświadomości, w więcej w
bęaku dfcwania im przestróg przez rodziców i opieku
nów. nabawiają się chorób.
Przed niespełna dwoma miesiącami wydział zdro
wia amerykańskiej metropolji odbył dzień obserwacyj
ny* zdrowia dzieci szkolnych i przyszedł do wniosku, że
w wielu wypadkach da się ochronić zdrowie dzieci przez
nauczanie je i przyzwyczajanie do stosowania w życiu
pewnych przepisów. Przepisy te są zaiste tak ważne na
szali zdrowia i życia dzieci, że uważamy za stosowne
zapoznać z nimi czytelników* by przyzwyczajając swe
dzieci do stosowania takowych, uwolnili je od cierpień
a siebie od zmartwień i kosztów. Przepisy te dla dzieci
szkół nęwyocskich winny być przyjęte przez wszystkie
dzieci w kraju. Oto kilka ważniejszych z Wielu:
Wstawać rano, oddychać głęboko i odbywać krót
kie ćwiczenia ciała w należycie przewiewnym pokoju w
zimie, przy otwartem oknie w lecie.
Myć ręce w ciepłej wodzie szczotką, uważając na
czystość paznogci. Codziennie skąpać się w letniej wo
dzie. ,v
Czyścić zęby rano przed śniadaniem i po każdem
spożyciu pokarmu.
Pokarmy spożywać wolno i przeżuwać je należy
cie. Przed zasiadaniem do stołu umyć .ręce czysto.
Czysta woda wypjiana w większej nawet ilości nie
zaszkodzi jednak uoik&ć używania kubka używanego
przez inne osoby.
Dziecko powinno wypijać dziennie kwartę m]ekar
jeść poddostatkiem chleb z masłem i kaszę.
itje kaszleć, kichać lub spluwać w miejscach pub
licznych. Jeśli wypadnie kaszleć lub kichnąć, zakrywać
nos i usta chusteczką. Od dzieci cierpiących na przezię
bienie trzymać się zdała.
Zganić dzieciom zwyczaj wkładania do ust palców,
ołówków lub piór.
Ponieważ dzieci lubią dzielić się z przyjaciółmi
owocami lub słodyczami, nauczyć je, aby nie przyjmo
wały od nikogo, nie wgryzały podanego sobie jabłka lub
cukierka.
Nakazać dzieciom trzymać się prosto w czasie sie
dzenia czy stania, w chodzie niech całe ciało będzie w
ruchu.
Baczyć, by dziecko nie zamoczyło nóg, w flni desz
czowe i śnieżne dopilnować, by nie wychodziły z domu
hez kaloszy. Skoroby mimo ostrożności dziecko zsmo
czyło nogi, nauczyć je, by powiedziało o tem ha uczy ciel
ce w szkole, a matce w domu.
Jest to tylko kilka z wielu przestróg, a te zastoso-
wane, do tych przyzwyczajenie dzieci, unikną wielu chO
a rodzicom zaoszczędzą bmartWień i jvydatków.
ppm WmtiUMMttlXUM'l IilHWTIgill
W-
Żebrania Informacyjnego w Sprawie
Obchodu u Stóp Pomnika Tadeuiza
i Kościuszki w Wade Parku.
zebrania komitetu. Budowy
Pomnika.
Zapowiedziane zebranie
odbyło się w środę dnia 28
stycznia w Klubie Placówki
6-ej Stowarzyszenia Wetera
nów Armji Polskiej w Ame
ryce. Posiedzenie nie zosta
ło licznie obesłane, bo zau
ważyliśmy tylko reprezenta
cję Gminy 6ej Związku Na
rodowego Polskiego, i Pla
cówki Weteranów. Przewód
niczył jeden z członkófr Pla
cówki, p. Stachowicz, sekre
tarzował p. Truszkiewicz.
Na posiedzenie to przybył
również p. Pawłdwski sekre
tarż Komitet»vBudowy Pom
nika, lecz w charakterze nie
oficjalnym, prywatnym.
Zebrani przemawiali ko
lejno i wszyscy na jedno się
godzili, że należy wszystko
możliwe uczynić, by w roku
bieżącym Obchód tylko je
den się odbył i by w Obcho
dzie tym wzięłav udział cała
tutejsza Polon ja. Wszyscy
DZIECI.
Nie ffttt »hyba rodzica, któryby nie troszczył się o
zdrowie swych Siatek, a każda słabość dziecka/ każdy
„.Cybuch epidemji *odzi w pas obawę o życie najdroż
szych nani istot.
właściwość takiego postępo
wania i wnioskodawca wnio
sek swój
cofnął,
WIADOMOŚCI Z
Molińskiego z p. n. 151
Bronson ul. Poszukiwania
zbrodniarza na razie bez
skuteczne. ... ..
Franci
stek J. Jcliorow
ski wzgardził pięknem pol
skiem nazwiskiem swego oj
ca i "przechracił" się na
więcej amerykańskie Lake,
za powód podając trudno
ści wymawiania. Takich Po
laków nie ma co żałować,
lepiej zerwać z nimi wszel
Tcie stosunki. Dla Zdrajców
polskości ma się tylko sło
wa pogardy.
Dr. Ć. S. Emery, głośny z
licznych procesów o doko
nywanie nielegalnych opera
cji uzyskał 30 dni zwłoki po
dania się wyrokowi sądu a
pelacyjnego za przyśpiesze
nie śmierci młodej dziew
czyny z Tiffin skutkiem ta
kiej operacji, by odnieść się
do najwyższego sądu sta
nowego.
Przed rokiem uznany
winnym śmierci dziewczy
ny, dr. Emery został skaza
ny na trzylata stanowego
więzienia. Od wyroku poko
jowego sądu odniósł się do
powiatowego sądu apelaćyj
nego, ten jednak podtrzy
mał wyrok. Ostatnio obroń
cy zasądzonego Unieśli po
danie do Najwyżśżego są
diu.: ,.-5' -v
..-•{Hr i'uiiusiitiJ eJf
Pod gankiem dqmu p. n.
2228 Franklin ul. znalezio
no kilka lasek dynamitu. Ja
kim sposobem niebezpiecz
ne laski dostały się tam,
jest dotąd zagadką. Znalazł
je zatrudniony cieśla i roz
dzielił między chłopców a
tym niebezpieczną zabawkę
odebrał ktoś z przechod
niów.
tik
j.
Do apteki J. Stone'a
p. n, 2002 Canton ul. wdarli
i^ię złodzieje
i
V-v-'" I£^ -.V:-:
a przez to
samo i dołączone poprawki
upadły. Przychodzi na stół
obrad drugi wniosek, który
brzmi jak następuje: Wszy
scy obecni na dzisiejszem
zebraniu godzą się na to, że
ma działać tylko jeden ogól
ny komitet składający się z
przedstawicieli- wszystkich
organizacji i towarzystw i
który zajmie się urządze
niem obchodu. Postanawia
sztuk papierosów
wybór cukierków.
-4w
Tf\V CHA [wyDOr cuRierków. Pomoćną
4-w dokonaniu kradzieży iv
r*5 -eas
Niawykrjrtjr zbrodniarz
strzelił
i
lekko zranił Fran.
Unieślj 4500
się dalej, -że w celu wysłu
chania racji Komitetu Budę
wy Pomnika, wszyscy na
ćrodowem posiedzeniu o
becni udać się mają na ze
branie czwartkowe, by u
zgodnić różnicę i powołać
jeden wspclny komitet.
Z naszej strony po przyj
rżeniu się bliżej całej spra
wie widzimy, że aby rzecz
rym na innem miejscu ob
szerniej mówimy. Tym wła
śnie sposobem dalibyśmy
Placówce to, o co jej się naj
bardziej rozchodzi i uzgod-1t
4
inówili o zgodzie, o zasłu
gach Bohatera dwóch świa
tów, jeden z mówców nawet
ostro wystąpił przeciw kup
czeniu sprawą publiczną, ca
ły ogół obchodzącą, lecz po
mimo tego zaraz po tych
przemówieniach przychodzi
iia stół wniosek o sformowa
nie komitetu z zastrzeże
niem, że kto chce, to może
potem do tego komitetu śię
przyłączyć. Tak$e dotyczy
ło i członków komitetu bu
dowy. Do wniosku dołączo
no jeszcze dwie poprawki, i
które miały upełnomocnić lżycie przeprowadzić
wspomniany powołany komiiw'ni^e różnice uzgodnić na
tet do działania. Na szczę- i leżałoby Komitet Obchodu 'ałość, nauka i ciągłe, a godzić,
ście wytłomaczono niefortun upełnomocnić również
memu wnioskodawcy nie
Po przyjęciu wyżej po
wiedzianej uchwały zebra
nie odroozono.
W dniu 29go stycznia od*
będzie się zebranie ogólne
które, przypuszczać należy,
uzgodni różnice i wyłoni ze
siebie ogólny Komitet, któ
ry się zajmie urządzeniem
Obchodu.
gerjami.
nia
dach na prawo urządzenia
powiedzianego obchodu.
Do sprawy tej jeszcze
powrócimy i niś omieszka
my poinformować naszych
Czytelników i Czytelniczki
o przebiegu i zakończeniu
tejże.
•i wielki
Uchwalą "ojców miasta**
oficjaliści i robotnicy mia
sta, którzy spędzili 32 dnio
we wakacje bez "pejdy" o
trzymają 7 i pół procent na
leżnej im za ten czas pen
sji.
Cierpiący ha umyśle mu
rzyn Clifford Harris rzucił
się i poturbował policjan
tów, gdy ci wezwani, do do
mu przy Czternastej i Bel
mont ul. usiłowali umieścić
go w patrolce. Czterech lu-
sadzić go w' celi bezpieczeń
stwa. Furjat jest pod obser
wacją lekarską.
Przed domem p. n. 2228
Robinwood ul. znaleziono
pozbawionego przytomno
ści skutkiem uderzenia tę
pem narzędziem w głowę
Rycharda Kollera z p. n
937 Huron. Nieszczęśliwy
zmarł w szpitalu bez odzy
skania przytomności. Koro
ner wydał werdykt morder
stjva.. Kto są mordercy
na razie niewiadomo. Pro
wadzone śledztwo nie ma
dotąd motywów popełnio
nego morderstwa. Przypu
szczenia zemsty w tym wy
padku wykluczone, naj pra
wdopodobniejszem zda się
być, że napastnicy wzięli go
za kogoś innego. Koller nie-!
dawno bawi w tym kraju. I
Począwszy od 1-go lute
go sprzedaż znaczków, regi
strowanie listów i przyjmo
wanie przesyłek na tutej
szej poczcie trwać będzie
jlziennie do godziny 6-ej.
Dotąd załatwiano interesan
tów do godziny 9-ej wieczo
rem. i
W CX
i
CLEVELAND, O., WTOREK, DNIA 3-GO LUTEGO, TUESDAY, FEBRUARY 3rd, 1928. Cena pojedynczego numeru Sc. R*k. (Vol.) I*,
K O N I K A
MIEJSCOWA
flasz rodak Mat. Białkow
ski* został odznaczony za
s^"Śj niezwykły talent w
malarstwie. Jest on człon
si szanowni czytelnicy znaj-
Spółka Oszczędnościowo
Savings Co. na Krakowie,
p. n. 4097 E. 71 ul. które
go kapitał zakładowy jest
$500,000.00, gdzie zawsze
znajdziecie grzeczną i sko
rą usługę.
.łflfcmasz Watkins, 46 lat
znajduje się w szpitalu z
wytrąConem ramieniem i wę
-.w .. J'
POLEK
^Przytrzymano tu murzy
nav Alvina Beck z Chicago,
kt#-y przyznał się do zamor
dowania rządowego agenta
n^pkotyków Wilsona, gdy! smo w sprawie nieprawnego
t^n usiłował aresztować goj handlu wódką.
za handel zakazanemi dro-
v*
spowodował- Wypadek, gdy
wyskoczył oknem z drugie
go piętra w chwili, gdy po
licja miała mu doręczyć pi-
Koncert Tow. Śpiewu
Harmonia Chopin, w Nie
dzielę, dnia 8go Lutego br.
w Domu Polsko Narodowym
7205 Fullerton ul.
jjfa rocznem zebraniu ak
cjoriarjuszy Cleveland Rail
Way Co. obrano tychże sa
mych dyrektorów i na na
stępnem posiedzeniu powie-
OvypiivUl yvulvUóv*HU pUWlC"
kietn uznaniem o naszym ro' rzono miejsce prezydenta p.! Towarzystwo Dobroczynności
v
lem w szkole malarskiej: Stanley, który na tem stano-
Martha Lee". Gazety an-|wisku pozostaje od lat 15.
gielskie wyrażają się z wiel- Nasi konduktorzy i motorma
kie muznaniem o naszym ro- ni nie koniecznie są zadowo
daku, o jego niepospolitym i leni
talencie i doskonałości. Wy-1 wy, lecz muszą się z tem po
do i stałe kształcenie się gwaran
pracy jako komitet przyję-naszemu rodakowi pięk Zmiana powietrza nastą
cia Generała Kukiela, o któ- ^4 przyszłość. Najwięcej piła wczoraj w południe. Za
niw cieszy, że właśnie Polak miast ostrego mrozu spadł
dostąpił takiego odznaczę- śnieg i temperatura znacz-
nilibyśmy różnice w poglą- Chopin, w Nie- y przepowiada znaczne ob
dzielę, dnia 8go Luteao
br.1!
flach Tl A r»r»wn 11rv.an7.Am 9 n niy.pnip rpmnpt-atnvv Mimn
Pomu Polsko Narodowym
!7206 Fullerton ul.
Ir4 i
miniwani znaleźli skuteczne nistki gr. 35 Stowarzyszenia iu Kasjerki
Msza
takiego obrotu spra-
z
nie się obniżyła, tak obja
śnią prorok od powietrza.
Concert Tow. śpiewu! Nawet nasz prorok Emme-
.. ...
niżenie temperatury. Mimo
to zapasowe węgle stopnieją
w piecach i czas pomyśleć o
Wysyłamy każdemu na- zakupnie nowych.
szpnu abonentowi gazetę
•*^o\viatło" Dra Peter Fahr- Koncert Tow. śpiewu
nd}' z Chicago, w której
a-
Ha.rmoniaCłl°P-ini»
n
w
Nie"
dp,a.
?goNLutjgo
dą wiele praktycznych rad! 7205*TFullertoxT ul?™ °Wym Washington Bank
i wskazówek a także przyk-1 iBank of Cleveland
ładów, gdzie ludzie zdeter-l Towarzystwa "Promie- i Spółka Warszawa
br'i
pnozOi v inych urządza zabawę ta- Majętność na 1-go stycznia 1925^ razeflt,
neczną w dzień św. Walen-
Koncert Tow. śpiewu tego to jest dnia 14-go lute-j
Harmmia Chopin, w Nie
dzielę, dnia 8go Lutego br.
w. Domu Polsko Narodowym
7205 Fullerton ul.
go w sali Sojack Olive Aca
demy, na którą zaprasza
Szanowne członkinie Stówa
rzyszenia Polek, jako też i
wszystkich sympatyków, a
Pożyczkowa "The White także przyjaciół. Młode to
Eagle Savings Co. wybrała {towarzystwo stara się tą za
na swem rocznem posiedze- bawą urozmaicić tak, aby u
niu następujących dyrekto-1 czestnicy zabawy spędzić
rów. W. J. Brudziński, Dr. mogli czas wesoło i przy
T. Jarzyński, Z. W. Koby-j jemnie, a przytem dać spo
lański i J. Kędzielski. jsobność naszym Promienist-
Spółka Białego Orła roz- {kom zapoznania się z szer
wija się bardzo pomyślnie i {szym ogółem Polek i sympa
dzi z trudnością zdołało o-jgą wszelkie dane, że rozwój! tyków Towarzystwa Promie
sadzić go w celi bezDieczeń i
i powodzenie tej pożytecz- ńistek.
nej instji ucji zapowiada się
wspaniale. Instytucje tego
rodzaju są nader pożytecz
ne i nigdy nie jest ich za
wiele. Do oszczędności sy
stematycznej tak młodzieży
i starszych nawołuje rząd Badacze pisma, czyli tak
Stanów Zjednoczonych roki
i adwentyści, którzy o-
zwan
rocznie i słuszni^ wydaje te i powiadają o końcu świata,
go rodzaju odezwy do wszy który podług ich teorji ma
stkich obywateli tego kraju, przypaść na dzień 6-go lute
a spółki oszczędnościowo-po
b. r. nie wiedzą obecnie,
g0
życzkowe mające bezpośred co począć ze swem niedaw
ni przystęp do licznych!no wygłoszonem proroct
rzesz mogą dużo dobrego wem. Wielu zrezygnowa-
zdziałać pod powyższym|nych wyznawców ich teorji!
względem. (targnęło się na życie już to!
przez zażycie trucizny lub I
Konc«rt Tow. gpiewu utopienie. Przewodnik tej-'
Harmonia- Choprn, w Nie
dzielę, dnia 8go Lutego br.
w Domu Polsko Narodowym
7205 Fullerton ul.
Czas płacenia rachunków
u |za "tax" został przesłużo
N« gorącym uczynku ob- jny do dnia 5gt Lutego b. r.
dzierania automobilów z. da i więc oznajmiamy iż poda
jących się odśrubować czę-jtek.ten może być zapłacony
ści aresztowano trzech pol-jw Spółce Oszczędnościowo
skich chłopców. Osadzono Pożyczkowej The Pyramid
ich bez kaucji za kratkami.
św. za chorą Siostrę
1
Rozchód w listopadzie
Pośmiertne ś. p. Wanda Nowakowska
Msza św. i automibil
Rozchód w grudniu:
Msza św. i automobil Fran. Stanowicz
Pośmiertne ś. p. Jadwiga Laskowska
Msza św. i automobil
U O K O W A N I E
i
Harmonia Chopin, w Nie
dzielę, dnia 8go Lutego br.
w Domu Polsko Narodowym
że sekty narwańców Carl
Woertz opuścił śpi,esznie Clej
veland, pos^rz^efawał spr^ę
ty domowe i samochody i Washington Irving, je
Wyniósł się do Kalifornji, o- den z najlepszych amerykan
czekując w ustroniu i zaci-jskich pisarzy, był nietylko
sffii słonecznem końca świa- człowiekiem o wybitnym ta
ta. Podobnd ll^Hy z pogróż-
i
Niniejszem zawiadamiam
wszystkie członkinie Towa
rzystwa Polek św. Jolanty,
gr. 4 Stowarzyszenia Polek,
że towarzystwo urządza wie
Tencie literackim, ale także
kami a nawet groźbą zamor tym, który rozumiał i mógł
dowania zmusiły niefortun- i wyrazić ducha Stanów Zjed różnorodne rasy ludzkie zo
nego pastora do ucieczki. A
no głupich nie sieją, bo sa
mi się rodzą.
noczonych, jak żaden Ame
rykanin przed nim. Był on
właśnie tym pisarzem, któ
ry początkował rzeczywistą
amerykańską literaturę, w
odróżnieniu od tej amery
kańskiej literatury, która to
jest tylko naśladownictwem
angielskiej. W książce "The
czorek i każda członkini Sketh Book", która jest też
jest proszona, aby przypro- i prawdopodobnie najlepszem
wnętrżnemi obrażeniami, ęoWadziła ze'sobą gościa. jjego dziełem, znajduje śię
i
*4-
ORGAN URZĘDOWY
STOWARZYSZENIA POLEK W
STANACH ZJEDNOCZO
NYCH.
SPRAWOZDANIE KWARTALNE
I Zarządu Centralnego Stowarzyszenia
I Św. Anny, przy Kościele Św.
Stanisława B. i M.
O O Y
Asesment w październiku 254.50
Asesment w listopadzie 215.00
Asesment w grudniu 221.15
Razem
O Z O Y
Rozchód w październiku:
Msza św. i automobil ś. p. Magdalena Noak
Msza św. i automobil Agnieszka Thomas
Msza św. i automobil ś. p. Józefa Nowak'
Z E S A W
Przeniesienie Kasy z września
Dochodu było
Razem
Przeniesienie i dochód razem
Rozchodu było
Pozostaje do 1-go stycznia 1925
$690.65
27.00
25.00
5.00
109.38
13.00
27.00
175.00
13.00
13.00
13.00
Razem $420.38
E N I
12.244.90
690.65
12.935.55
12.935.55
420.38
$12.515.17
A N
3.312.22
4.138.06
5.035.00
29.89
•łt
Petronela Janka, i
Sekretarka Jeneralna.
Wieczorek odbędzie się! ustęp, który powitóen być
dnia 23-go lutego o godzinie
7-ej wieczorem przy E. 65
ulicy naprzeciw Baxter ul.
Będzie na wieczorku wiele
niespodzianek. O liczne na
wieczorek ten przybycie u
prasza Komitet.
W przyszłą niedzielę dn.
8-go lutego o godzinie ^.30
po południu w dolnej sali
św. Stanisława odbędzie się
regularne posiedzenie Towa
rzystwa Dob roczynności,
przy tejże parafji. Z powo-
Koncert Tow. Śpiewu du, bezrobocia, jakie panu
ar monia- Chopin, w Nie-1 je, towarzystwo zmuszone
dzielę, dnia 8go Lutego br.
w Domu Polsko Narodowym
F. A. Pawłowski, niu poglądów i pragnień
Sekretarz towarzystwa, drugich.
"Co mamy robić z rasa
wemi i narodowemi uprze-**®
dzeniami Są to zastarzałe
Koncert Tow. Śpiewu
1
JPRZEDZENIA RASOWE.
0 I
I'-'itfi' Ul, tiwujr "'l
przedrukowany jak najczę
ściej przez wszystkierpisnia.
Zastanawiając się nad up
rzedzeniami anglików do
Stanów Zjednoczonych, Ir
ving pisał sto lat temu jak
następuje:
"Otwierając przytułek
dla cudzoziemców ze wszy
stkich części świata, powin
niśmy przyjmować wszyst
kich z zupełną bezstronno
ścią. Powinniśmy być dumni
z tego, że jesteśmy przy naj
mniej jednym narodem, k$$
ry nie żywi żadnych uprze
dzeń rasowych i narodo*
jest zaopiekować się więk-jwych i który udawadnia te
szą liczbą ubogich, przez co nie tylko zewnętrznymi ofc*
obecność wszystkich człon- czajami gościnności ale tak
ków jest koniecznie wyma-iże tem rządkiem i szlachet
ganą. Zarazem omawiana nem stanowiskiem, które to
będzie sprawa wyjazdu dę znajduje swój wyraz w od
Warrensville podczas świąt' powiedniem traktowaniu, po
Wielkanocnych. (szanowaniu i uwzględnia-
zakorzenione choroby sta-
rei
Europy, zapoczątkowa
ne jeszcze wn wiekach średśr
nich, w owych wiekach ciem
noty, kiedy to narody wietl/
działy o sobie jeszcze baEnrj
dzo mało i spoglądały nft
siebie podejrzliwie i wro^
My natomiast, jako narótl,
zaczęliśmy swój byt w.wie
ku'oświecenia, w okresie,
gdy różne części świata
stały dość dokładnie zbada
ne i poznane i wyniki tych
badań znane są- wszystkim.
I jeżeli nie pozbędziemy się
tych narodowych uprzedzeń
tak jak pozbyliśmy ^się zabo
bonów, wyrosłych w starym
świecie, zrzekniemy się tei
przez tp korzyści, zagwa
rantowanych przez powstać
nie naszego państwa w tak
wyjątkowych warunkach."
st

OFFICIAL ORGAN
ASSOCIATION OF POLISH
WOMEN OF THE UNITED
'.STATES OF AMERICA,
UNITY OF POLISH WOMEN
7205 Fullerton ul.
7205 Fullerton ul.

xml | txt