OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, June 14, 1927, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1927-06-14/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

W*
W'
k
i
(V* jj#
•V
Już w tym tygodniu
zaczynają się wakacje
Wakacje już za pasem. Jeszcze powiednio do tego będą postępo
kilka dni i dzieci zakończą swój wad.
rok szkolny.
Wakacje 1
Magiczne to słowo wprowadza w
zaszczyt gromadki dzieciarni. Nie
trzeba będzie chodzić do szkoły.
Całymi dniami zabawa, gonitwy,
spacery, pływanie, kąpiel, wszelkie
go rodzaju rozrywki na świeżem po
wietrzu na swobodzie! Prawdzi
wy raj dla dzieci. Nie dlatego, żeby
niechętnie chodziły do szkoły. Dzie
ci przeważnie lubią szkołę, chętnie
chodzą na naukę, ale każda zmiana
jest mile widziana. A cóż dopiero wietrzu i spędzanie całych dni za
taka zmiana jak wakacje! domem, a równocześnie wychowa-
Na równi z dziećmi i matki chęt- nie jego byłoby zaniedbane.
nic witają zbliżające się wakacje, Szczególnie na matkach spoczywa
Nie trzeba będzie wyprawiać dzieci
1
do saltoły, więcej będzie czasu do
1
roboty domowej, bo jak dziecko nie ojcowie przeważnie wychodzą z do-
•wanie świeżego powietrza, rodzice
powinni uważać, żeby zamiast ko
rzyści, wakacje nie przyniosły po
ważnej szkody.
Prawda, że dla matki bywa bar
dzo wygodnie puścić dziecko od ra
ra i nie troszczyć się o nie przez
cały dzień. Ale 2a to można nieraz
ciężko odpokutować, bo oduczanie
złego nabytego przez kilka tygod
n i a k i e z i e k o s z ił o e z o
Zoru nauczycieli i rodziców, może
o i n z a s o o o n i e w i e e i
czasu i pracy.
Obowiązki rodziców względem
dzieci nie kończą się na dawaniu
im pożywienia, mieszkania i odzie
nia. Ważniejszym jeszcze obowią^- i
kiem jest kształtowanie dziecinnych
umysłów, a kształtujemy je wtedy
tylko, gdy zay^sze i wszędzie ota
czamy troskliwą opieką, kiedy sta
ramy się naprawiać ich błędy
pobudzać do 'dobrego. Dzieci pu
szczone samopas przez wakacje
pewnością nabiorą wielu wad i przy
war, jakich nie chcielibyśmy 1 i
nich widzieć. Łatwiej zapobiegać
n a y w a n i u w n iż u n a y e i
wykorzeniać.
Przy umiejętnem dozorowaniu
dzieci, wakacje prawdziwą korzyść
im przynoszą. Bo dziecko wiedząc,
że oko matki lub ojca wszędzie za
niem idzie, choćby było pozostawio
iw bez dozoru na jakiś czas, bę
dzie miało w myśli, że rodzice
wiedzą o każdym jego kroku i od-
PERSONAL
teeth.
Lviii
u l'- S A.
rzecz z
Elektryczne
Maszyny do
Prania i Zamia
tania. Fonofra
fy oraz wielki
wybór Dywa
nów i Pieców.
POMYŚLCIE, A UNIKNIECIE
KŁOPOTU.
Często się zdarza, że wskutek nie
świadomości lub w
mowy publicz
ność kupuje takie pianina, z ktore
mi ma później dużo kłopotu.
Tem też milej przychodzi nam po
dzielić się z Czytelnikami naszego
pisma wiadomością, że nareszcie ma
Dzieci należy ochraniać przed my wśród siebie w Cleveland zawo
wszelkiemi sposobnościami nabywa- dowego MECHAN1KA-EXPERTA w
nia złych skłonności i nawyczek, a osobie pana T. J. Borowskiego, wła
każdy przyzna, że najłatwiej dzie- ściciela nowo-otwartego Składu Mu
ci przyswajają sobie niepożądane izycznego "CLEVELAND MUSIC
zwyczaje i psują się wtedy, kiedfy HOUSE" p. n. 3728 E. 65-ta ul.
wiedzą, że rodzice nie czuwają nad blisko Fleet Ave., który od wcze
n:enii. Dlatego powinniśmy pilnie śnej młodości, po należytym wyu
zważać na dzieci szczególnie pod- i rżeniu się swego fachu, pracował
czas długich wakacyj. Bo i co za stale w największych fortepjano
pożytek byłby z kilku tygodni wa-
i
obowiązek troskliwego opiekowania
wych fabrykach europejskich i a-
kć.cyj, gdyby dziecko poprawiło si- merykańskich, zna więc doskonale
fizycznie przez przebywanie na po- wszelkie zalety i wady pianin, wy
bianych także w tym kraju i z
rif dziećmi podczas wakacyj, gdyż zasłynął tani, jako jeden z naj-
i
potrzebuje iść do szkoły, może mat- mu i dopiero wieczorem wracają od mysłu.
ka czas obracany na wyprawianie pracy. Matka ciągle jest w domu i Jako człowiek p. Borowski ma
a często odprowadzanie dzieci do nicże dawać baczność na to, gdzie pozatem bardzo ładną przeszłość,
szkoły zużytkować na co innego. dzieci, jak się bawią, z kim i Jeśli więc macie Szan. C.zytel-
Nie należy jednak zapominać, żc jakie są te zabawy. Jakkolwiek mo- nicy jakikolwiek kłopot z forte
i podczas wakacyj, dzieci powinny i 8»oby się zdawać, że to są rzeczy pjanem. lub zamierzacie kupić sobie
być otaczane troskliwą i nieustanną I niało ważne, doniosłość ich wielka, nowy, możecie z całem zaufaniem
opieką rodziców. Jakkolwiek waka- «dyż przez zabawy i towarzystwo i zwrócić się do składu p. Borow
ej® są przeznaczone na wypoczy urabia się charakter dziecka i je-j ikiego p. n. 3928 E. 65 ul. w
nek od nauki, na rozrywki i uży- skłonności. Jeżeli chcemy, żeby Cleveland, a będziecie w zupełnośri
dzieci nasze wychowały się na dziel- zadowoleni.
nych i pożytecznych członków społe
czeństwa, nie pozwalajmy im cho
wać się całymi dniami poza opie
kiińczem okiem rodziców. Dajmy
dzieciom swobodę, pozwólmy im
bawić się i bujać na powietrzu, ale
nie zapominajmy, że swoboda, za
bawy i rozrywki dzieci powinny
mieć swoje granice.
fear
miejsca oceni ich wartość. Pracu- i i i i
)?\c ostatnio w pierwszorzędnych ra I
brykach czykagoskich przy
lepszych expertow tej gałęzi prze-
Sympatycznemu p. Borowskiemu
ivczy Wydawnictwo tej gazety jak
najlepszego powodzenia wśród swo
ich.
Bohater Pantoflowy.
Lclcar: Przytępienie ,-hicliu
pnńskioj żony jest spowodowane
wiekiem.
Maż. To niech pan doktór
jej to sam powie.
Wielka Wyprzedaż
z Powodu Przebudowy.
Wyprzedajemy większą część naszego zapasu
Mebli, Dywanów, Pieców Lo-j
downi i Wózków Dziecinnych
aby zrobić miejsce na prze
budowanie naszego składu.
3729 E. 65 IK St.
CLEVELAND, O.
JEDNOŚĆ POLEK
Kobieta w życiu i
twórczości ar
tysty.
Wiadomo, jak doniosły
jest wpływ kobiet na twór
czość artystów, literatów i
muzyków. Niema prawie ar
tysty, w którego życiu i
twórczości kobieta nie ode
grała wybitnej roli.
Ciekawem jest, co ną ten
temat mówi między inny
mi sen or piśmiennictwa
polskiego, znakomity pi
sarz i dramaturg, Stanisław
Przybyszewski:
"Aż do czasu, w którym
moją żonę, Jadwigę, pożna-
lem, nigdy żadna kobieta w
budo-|mOJeJ
vc:e pianin, p. Teofil J. Borowski nie brała.
tWOrCZOSCI udziału
Teraz już ani
is. I byłoby się tak istotnie
|.ą
A. W
MELLON,
Washington, May 31, 1927.
QUALITY
SERVICE
zarna"
1
11Gm lliSZCZVSZ to WSZyStkO,
jest piękne w twoim dra-
WdZięCZIlOSC WyraZlC.
Dramat sam osnuty ..-został
na tle bardzo głębokiego i
tajemniczego snu, który mi
Posiadamy
wszystko co
jest potrzebne
do umeblowa
nia domu.
Tel. Acad. 922
żona opowiadała, ft który w
trzecim akcie całkowicie
przytaczam.
ii
Ciekawą jest rzeczą, żej||
z głębokiego, wewnętrznego
przeżycia żony powstał
Istotny okres mojej doj- jchicznym wstrząsem, zaczę-
rzałej twórczości rozpoczy
na sig z chwilą, gdy obecna
moja żona, Jadwiga, wkro
czyła w życie moje. Wtedy
to powstały: poemat mój
"Andyrogne" (W godzinę
cudu") wszystkie moje dra
maty (a jest ich dwanaście,
z wyjątkiem "dla Szczęścia''
pisanego w Berlinie,) wszy
stkie moje powieści.
Przez kilka lat każde sło
wo, jakie napisałem, dykto
wałem żonie, a podczas tej
pracy wywiązywały si$ mię
dzy nami długie i gorące dy
skusje, które nieraz bardzo
zbawiennie wpływały na u
kład moich myśli, a tem sa
mem mojego utworu.
W "śniegu" rozgalopowa
się i z 4-tym aktem chcia
jłem się i z 4-m aktem chcia
[począć. Wtedy żona rzuciła
zrozpaczona pióro i powie
1 działa:
°-i|j
statni mój dramat "Mści-j i
i 3
ciel".
Gdyśmy pierwszy raz byi||
li w Orłowie, nad Bałty
-i
kiem, stanęliśmy nagle nadji
głębokiem urwiskiem, nad |p
którem się pochyliłem, byli
na jego dno spojrzeć. Żona!|
rzuciła się nagle na mniewjj|
w najwyższem przerażeniu
i ruchem'gwałtownym odrzu
ciła mnie w tył.
Przez całą noc żona oka
nie zmrużyła, bezustannie
z t£m urwiskiem przed oczy
ma duszy, a i moja dusza,
zdumiona tym dziwnym psy
ła krążyć nad tem urwi
skiem i to tak długo i wytr
wale, aż wreszcie jął się
tworzyć ten dramat o "Mści'g
cielu", jakim go obecnie wi|g
dzicie.
wdzięcznością, dumą i wici
kim naciskiem podkreślarp.
słowa L^y
1
j„:
staiO. rśa SZCZęSCie, ZgOClZl-
WpfćlWdzie Z Wielkim OpO-
I'OITl i prZykrOSCią, a QZ1S
life wiem, jak jej Za tO WO-
mmmmm*
§j
"Mściciela" tworzyłem w||
o o n e n a i i u a e i w
wielkim trudzie. Często jużi||
pryskały wiązadła, bardzo |g
często zarysowały się krok-i
wie, fatalnie rysowały się |j
wzniesione już mury, ale tu
w całej tej pracy okazała
żona moja niezwykły hart
i jednocześnie wielką wiarę
w moje siły, która jej nie
pozwoliła cofnąć się nawet
jg
przed najostrzejszą kryty- jg
ką. ji
Nie chę chwalić swojego,
jg
to jedno tylko z wielką
jg
Jg
iż e o że a n a o n a a y
-j s
je krała tak bezpośre-
n
jdniego i gorącego udziału
w jego twróczości, jak mo
ja, a równocześnie twier
dzę, że rzadko który arty
sta jest tak szczęśliwy, że
własną żonę do swego t\Vo
ru dopuścił i razem z sobą
pracować pozwolił, jak wła POTRZEBA
sme ja.
PIANINO na sprzedaż. Z
powodu wyjazdu z mia
sta, zmuszony jestem
sprzedać tanio. Zgłosić
się do: KURYERA,
6805 Lansing Ave.
Box 28.
3-ch Agentów,
wiących po Polsku. Bardzo
dobre warunki finansowe dla
ludzi odpowiednio wyrobionych
Zgłosić się pn. 8305 Broadway
pomiędzy 9tą i 12tą przed po
łudniem. KJZ
TELEFON REDAKCJI
Broadway 3538.
Podajemy przytem ao ogólnej wiadomości,
|gillllllilltlllllllllllllillll1lllll!lllllllllllllltlllllllllllllllllllllHlltlllllll!lllllini!lllllltitl!lllillllllllllflllllllllllillillllll!lllf(llilfllii(lltilllllllllltlllltlllltl!lllllll!lllllllillllllllfllHllll^
Począwszy od 25 Czerwca 1927f|
GODZINY BIUROWE BANKÓW 4 SPÓŁEK POŻYCZKOWYCH.
Poniedziałki od S-ej rano do 7:30 wiecz.1
Wtorki, Środy, Czwartki i Piątki od 9-ej rano do 3-ej po południu.
Soboty od 9-ej rano do 12 w południu.
Główne Biuro 5642 Broadway Capital Biuro 5211 Fleet Ave.
Miles Ave Filja 4166 East 131 Str.
THE BANK OF CLEVELAND
Główne Biuro 7100 Broadway Liberty Biuro 7630 Broadway
Broadway and East 55-th Street
THE CLEVELAND TRU£T COMPANY
Newburgh Biuro Broadway & Harvard Ave. Union and East 93-rd Str. Biuro
Miles Ave. and E. 133-rd Str. Biuro
12713 Miles Avenue
3792 East 131-st St. Biuro
Harvard Avenue and Broadway
10321 Union Avenue
1 Broadway and East 55-th Street
5832 Broadway
Główne Biuro 4963 Broadway Filja 3729 East 131-st Str.
Broadway and Harvard Avenue
4069 East 71-st Street
THE UNION TRUST COMPANY
Broadway-Columbia Biuro: Broadway and East 55-th Street
Washington Park Biuro: Fleet Avenue and East 49-th Street
Główne Biuro Broadway and Portage Ave. Filja 127IS Miles Avenue
Główne Biuro Broadway and Forman Avenue
3662 East G5-th Street
G312 Fleet Avenue
W Sądzie.
Sędzia: Cr.y oskarżony przy
znaje się. że wkradł rewolwer?
Oskarżony: Tak, panie sę
dzio, ale tylko w tej myśli, aby
się pozbawić życia.
Sędzia: A dlaczego na dru-
Igi dzień oskarżony zastawił
rewolwer w lombardzie,
Oskarżony: Dlatego, że nie
'miałem pieniędzy na nabojfe.
Nowy Polski Skład Muzyczny
POD NAZWĄ
Cleveland Music House
ZOSTAŁ OTWARTY NA WARSZAWIE P.N,
3728 East 65 Ulica
blisko Fleet Avenue
Telefonujcie: Academy 0922
Mamy na składsie najlepszych wy
robów Fortepiany, Gramofony, Re
kordy, Rolki, Skrzypce, oraz wszel
kie instrumenta i przybory muzycz
ne.
Nasze Motto
Dać każdemu doborowy
towar za cenę
przystępną.
że
włączając ich strojenie, usuwamy lichą popękaną politurę i nadajemy trwałą, tak, że nigdy
nie popęka. Sprzedajemy też tę niezrównaną politurę, która pianinom i meblom nadaje ślicz
ny połysk lustrzany na szereg lat.
Wszelkich informacyj w zakresie pianin udzielamy z największą przyjemnością.
Cleveland Music House
3728 EAST 65-TA ULICA T. J. BOROWSKI, Właściciel.
Niezazdrosny.
Przed brzydką, lecz bardzo bo
gatą panną Kunegundą padł «na
kolana pan Karol:
iw*
Ubóstwiam cię, bądź moją!
Cóż, kiedy serce me posia-
ten da już kto inny...
To niech on bierze sobie
serce a dla mnie i reszta wystar
czy.
przyjmujemy wszelkie reperację pianin,
4'.' ,vt'
•%.
mu

Are you self-conscious
about the impression
you make on people?
appearance has a lot
ro do with the way you feel.
-Clothes count, of course. But still
there is one thing so many people
overlook—something that at once
brands them as either fastidious or
careless—the
„j. Notice today how you, yourself,
watch another person's teeth when
he or she is talking. If the teeth are
nor tvelJ kept they at once become a
liability.
Listerine Tooth Paste cleans teeth a now
tray. At last our chemists have discovered a
folishing ingredient that really cleans with
tut scratching the enamel—a difficult problem
finally salved.
A large tube (if Listerine Tooth
Paste is only 25 ants at your druj
gist's.—Lander.1'k.irmucaiO)..Saint
TO HOLDERS OF
SECOND LIBERTY LOAN BONDS
EXCHANGE OFFERING OF NEW
TREASURY BONDS
yais, but may be called i'or redemption
iiltor sixteen years.
Second Liberty I.uan bonds wi!! be ac- (.'0
cepi-iHi in exi'hanjre at par. Accrued in-
tei-f:st on tho Second l.iborty bonds of
loved for exchange will be paid 5:3 of i
J'rom banks or trust companies, or from
any federal Reserve Bank.
Notice i? piven of a new ofTrrfnjr of
STATES TREASURY BONDS,
(bled June ló, 1927, and bearing interest
1'rum that date at the rate of 3-% per nie l)isZ6 16Clnym
cent. The bonds will mature in twenty
Second Liberty Loan bonds have been 1
called tor payment on November l.j, 1927,
iiud will cease to bear interest on that I
date. Holders of such bond» who desire łem SIC 113 WyWOCly' AOI?y
to take advantage of tlie exchange offer ..
should consult their banl: or trust com-
pany at once. The exchange privilege
will be available for a limited period only,
and may expire about June 15lh.
Further information may be obtained
Secretary of the Treasury.
THE ASSOCIATED SAVINGS & LOAN CO.
East 93-rd Street & Union Ave.
THE ATLAS SAVINGS & LOAN CO.
THE BROTHERHOOD OF LOCOMOTIVE ENGINEERS
CO-OPERATIVE NATIONAL BANK
THE CORLETT SAVINGS & LOAN CO.
THE EAST END BUILDING & LOAN ASS'N
THE HARVARD SAVINS & LOAN CO.
THE HERCULES SAVINGS & LOAN CO.
THE ORLEANS BUILDING & LOAN ASS'N
3649 East 93-rd Cor. Orleans Ave.
THE OUL BUILDING & LOAN ASS'N
THE PIONEER SAVINGS & LOAN CO.
THE PROGRESS BUILDING, SAVINGS & LOAN CO.
THE PROVIDENT BUILDING & LOAN ASS'N
THE PYRAMID SAVINGS COMPANY
THE VCELA BUILDING & LOAN ASS'N
THE WASHINGTON SAVINGS BANK
THE WARSAW SAVINGS & LOAN ASS'N
THE WHITE EAGLE SAVINGS & LOAN ASS'N

xml | txt