OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, October 08, 1929, Image 3

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1929-10-08/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

'ZARZĄD CENTRALNY
Prezeska Lud w. S. Jabłońska,
3679 Ela at 63rd Street
Tel.:
Academy
671 -J.
Wice-Prezeska Marja Jgdrych
6803 Fłdet
Ave.,
Kasjerka T. Budnlak
(.4629 Bveadale Str.,
Tel. Shadysido 0547-W.
Sekr. Jdh.' L.H. Dzieweczyńska,
6928 Ottawa Road
Telefo'fi aekretarjatu: Broadway
291-J.
Godziny ofisowe Stowarzyszenia
Polek Av £t«naćh Zjednoczonych 14...
od lOej rano do godziny 5*ej
po południu w każdy wtorek w
biurze Stowarzyszenia p. n. 7146
Broadway.
Kasjerka Stowarzyszenia Polek w
Stanach Zjednoczonych urzędować
będzie we wtorki od godziny 11-ej
rano do 3-ej po południu.
DYKEKTORKI
Marja Andrzejewska 5908
AeMey Rd.
Franciszka- Muszyńska 4244
Warner
Rd.
Ave.
Francisika Stójkowslta 7130
Claasen Ave.
KOMISJA-^ TAKSACYJNA
M. Andrzejewska 5908 Ackley Rd.
Franciszka Muszyńska 4244
Teresa Budriiak 4699
Broadakstri
KOMISJA ORGANU.
Grupa 1, Tow. Św. Rodziny.
W. Sobietajska, sekr. prt.r.13705
Benwodtł ave/ Pos. odbywają się
w saTt Klubowej w każdy
2-g
poniedziałek miesiąca o godzinie
7:30 \ivićezorenw"
Cr.
2.
Tow. Polek. Matki. B. Aniel
skiej. M. Gersz, 3635 E. 53 ul.
Posiedzenia odbywają się co dnł
gł^-^artek tnieMąća w sali szkol
Bcf paraff Iw. Stanisława.
Cr.
1 TM.
Opiekunek Koroay
Polskiej. Klara' Wieczorek.
MkrI 3672 E. 63cia ul. Posie
odbywaj* 'się co czwarty
psiwiiiaiMk o godzinie 7-ej
4- Tow. —Polek św. Jolanty.
T. Badąstifr 4699 Broadale ave.
lier odbywają się po
^gltr~l: w#., czwartek,
ffte, Stanisława o. godz
TiN włac
sorem.
few. świętej Moniki.
J_lL1ii Ostrowska, sekr. protokó
|gvsr H4ł E.- 63rd str. S., E.,
rint«lnnJ O. Posiedzenia odbywa
ję-aię w'
3-ci*
niedzielę miesiąca
o godzinie
2-sj
po- południu w
sali No. 'l7 parafji-św. Stanisła-
Gr. "f. Tttw. Iw. -Agniestki.
K. Vanle, «ek. 3777 Washington
Park Blvd. Posiedzenia miesięcz.
odbywają się w 'każdy 2-gi po
niedziałek miesiąca w sali szkol
nej św. Śtaiiisjawa o gadzinie
7 §T0 wieczorem.
Gr. f. Tow. Królowej" Jadwigi
M.~ Wroczyńska, śekr., 3728 E.
54th .str." Posiedzenia odbywają
sift W sali szkolnej parafji Niep.
Ser., N. M. P. o godzinie 1.30
po. poł. Posiedzenia odbywają się
w'każdą 4-tą niedzielę miesiąca.
Pr. B:" TOW. "iw. Genowefy.
M. lWtfndzelfewska, Sekr.. 6903
Hirvafd 'Ave. Posiedzenia odby
wają się w "każdą 3' niedz. mie*.
na pferwszem piętrze szkoły św.
Stanisława Nr. 18.
Gr. 8. Tow. Matki Bos.
N.
I-ej po południu.
GR. 10.
Tow.
Pom.
T. Jeśionowska, 6610 Fofman ul.
Posiedzenia odbywają się w każdą
ezwaifłą "niedzielę mles." W eali
•zkólnSj św. Stanisława o godz.
KRZEWIENIE
Oświaty.
Stefania Moore sekr.', 101 18" Rus
sel ąve. Posiedź.' odbywają" się'
w liierwszy poniedz.' każdego
miesiąca o godzinie 7:30 wieczo^
repx^V szkole św. Stanisława
Gr.
tl.'
Tow. Woińoś£ Pólek.
Tow. Poi'ek
ŚW.
Klary.
Fr. Stojkowska, sekr. gr. 7130
Claasen -ave: Poaiede. odbywają
się^M-Jużdąjirugą niedzielę mies.
w sali' "parafjalnej Najśw. Serca
fezus o_ godz.^ 2-ej po południu.
Gr.
13.
Tow. Ściętej Anny.
J, jarzembowska, sekr. 6302 Fran
cis ave. Posiedź. ódbywaną-»ię-w
każdą czwartą ^niedzielę miesiąca,
w sali szkolnej św. Jacka o go
dżinie
4-ej
Marja Rypka, 8008 Kościu
szko ave- Posiedź, odbywają
się co pierwszą .niedzielę mies. w
klasie szkolpej św, Kaz
m'erz*
ftfldriia 2-«§«po południu.
Gr.
16.
Tow. Ggauko Domo(we.
W. Tomkalska sekr. 8114 Medina
aveT-JPosiedzenia '6db^\yają "?"w
kaźdy pierwsry czwartfclt mies. w
hali szkolnej św. Kazimierza o
7lfq -urietjzoremr
Gr.
16.
w pierwszą niefdzielę mies. o go-| Tabela StopBlaweta "Podatku
dżinie 2:30 po- południu, w sali,
szkolnej św. Stanisława.
Gr. 17. Tow. Polek in/, Franciszki.
S. Cywińska,
*692$ HbSmer Asre.
Sekr Prot. Posiedzenia 'odbywają
się w każdą 4tą niedzielę miesią
ca w sali szkolnej św. Stanisława
o godzinie 1:30 po południu.
Gr. 18. Tow. św. Kazimiery.
Sekretarka ftose Jurkiewicz,
6512 Sebert Ave. Posiedzenia
odbywają się w każdą trżćcią nie
dz»4 mies. w sali szkolnej św.
Stanisława o godz. 2-ej po poł.
Gr. 19. Tow. Pol«k Św. Klary.
P. A. Symanowskv, 752 E.- 14th
str. Erie, Pa. Posiedzenia odbywa
ją się'w pierwszą- niedzielę mies.
o godz. 4-ej po poł. u pani M.
Majewskiej p. n. 2217 Ash St.,
Erie, Pa.
Gr. 20. Tow. św. Teresy.
Klara Koprowska 6809 Sebert
ave." "Posiedź.' odbywają się w
3 wtorek mies. w biurze Stow,
Polek w Sokolni 7146 Broad
way o godz. 7:30 wiećz.
Gr. 21 Tow. Polek św. W«ronikł.-:—
Odbywa swe posiedzenia w każdą
drugą niedzielę miesiąca, w szko
le św. Stanisława o godzinie Jej
po południu. Sekr. M. Lewicka,
7426 Ossage ul.
Gr. 22. Tow. Polek św. Cecylji.
KlaiA Krusińska, Sekr. Prot.
Posiedzenia odbywają się we
wtorek po drugiej niedzieli mie
siąca w sali szkolnej iw. Stani
sława O godzinie 7:30 wiec z.
Gr. 24. Tow, Polek św. Ryty.
H. Orzechowska, 5604 Lentón ul.
Posiedzenia odbywają się co dru
gi poniedziałek' mies. w sali szkól
nej św. Stanisława o godzinie
7:30 wieczorem.
Gr. 25*. Tow. Polek -św. Rozalji.
Marja Wolińska, 7032 Aetna
Road. Posiedzenia odbywają się w
ostatni czwartek miesiąca W sali
szkolnej św. Stanisława o godz.
7-ej wieczorem.'
Gr. 2& Tow. Polek M. P. N. M. P.
W Barbejrton, Ohio. W. War
mińska. I I 14 W. Tuscarous. Po
siedzenia odbywają się w pierw
szą niedzielę mies. w hali War
mińskiego 0 godzinie 2ej po poł.
Gr. 27. Stow. Polek św. Barbary.
A. Choromańska 1 737 E. 33rd st.
Posiedzenia odbywają się w każ
dą pierwszą niedzielę miesiąca w
lokalu sekretarki 1423 E. 33rd
st. o godzinie 1:30 po południu.
Gr. 28. Tow. Jedność Polek.
H. Słoszewska, sekr. 82-17 Kor
man ave. Posiedź, odbywają się
co 3-ci wtorek miesiąca w rez. pą
ni Podraża p. nr8307-Pulaski ul.
Gr. 31. Tow. Córy Polski.
I. Czaja, sekr. 1051 5 Elmarge rd.
Posiedzenia odbywają się w czwar
tek po trzeciej niedzieli mies. w
sali- szkolnej św.- Stanisława o
godzinie 7-ej wieczorem.
Gr. 32 To\*. Miłość Polek.
Sekr. Marta Wołowiec, 3712
West 13-ta ulica. Posiedzenia
odbywają-
się
o
w'3-cu| niedzie­
lę każdego miesiąca o godzi
nie ,3-ej po południu w sali
szkolnej św. Barbary przy De
nison ulicy.
Gr. 33. Tow.-Polek Kr. Wandy.
Sekr. M. Piotrowska, 3868 -L.
71-sza uk Posiedź, -odbywają, się
co pierwszy wtorek mies. w #ali
Domu Zw. Pol. w Am. o god^
nie 7:30 wieczorew.
Gr. 34. Tow. Polek św. Kunegundy.
A. Brothers, sekr., 3577 E. 74ta
u). Posiedzenia odbywają się to
pierwszą niediielę miesiąca o go
dzinie 2ej po poŁ w. sali. szkolnej•
Św., Stanisława.
Gr. 37 To.w. św. Reginy, Broni
sława Kramp, sekr, 3668 E. 69
ul. odbywa swe poiiedzenie w.4tą
niedzielę miesiąca, w sali -św,-Sta
nisława o godz. 1:30 po połud.
Gr. 38. Tow. św. Krystyny. Sekr.,
fin. S. Wiśniewska, 866 Ansel
rd. Posiedzenia odbywają się w
każdy 3-ci wtorek miesiąca w
szkole parafjalnej św. Kazimierza.
Gr. 39. Tow. Mat. Bos. Niep. Poc*.
Posiedź.--odbywają się we \ytor
ki po. trzeciej' niedzieli^ w .sali
szkolnej" św. Stanisława o godz.
7:30 wiecz. Bronisława Wendzic
ka, »ekr« prot., Cleveland, O.
J-»'
Zofja Kfiefetewicz," 6203 Heisley
av.'Posiedź:'odbywają się w każ
dy pierwszy potfiedfiałtek mieś."
w domu prezeski pani Kneble,
łłiez, 620? Heisley ul.
Gr.
12.
Zawiadomienia.
GRUPA 20-ta
Posiedzenie. To w. Św.. Te
resy^ .Grapy .2 O-ej Stowarzy
szerlia Polek pod opieką
Św. Rodziny-odbędzie się
we wtorek, 22-go"paździer
nika o "god
7.
cżorem
po południu.
Gr.
14.
Tow. Świętej Urszuli.
irilef ~T" TH) ^wle^
"iv
GRUPA 6-ta
Tow. św. Agnieszki, Gr
6*ta Stowarzyszenia Polek
w Stanach Zjednoczonych
pbd opieką świętej Rodaii
njjfi odbędzie swe regular^
no,
Tow. Polek św. Matyldy.—
J^-Lcndzipn. ,l^.
57 ui. Posiefłzenia odbywają »ię
(8 .0
tj O
-6."
o:Ę:S.
OA.1
Od wszystkich członkiń- obrotowy
fundusz płacony jest 7c od członki
ni i 5c na organ co miesiąc.
Wstępne od asekurowanej sumy
$250—$2.50 od $500—$2.50 od
$750—$3.00 od $1000—$3.00.
Karty podróżne 25c Zmiany cert,
50c OdiuspendoWania 25c.
uprasza się wszystkie człon
kinie o przybycie, ponie
waż mamy bardzo ważne
sprawy do załatwienia. U
prasza się również o wy
równanie zaległości do To
warzystwa.
Radca Czwartej wardy Michał'
W. Urbański-zabiega -o •Jamp'y sy'
gnałowe-przy zbiegu ulic: La Grange
i Dexter, La..Grange i Oaklana,
Central i Elm, Central i Mulbęry i
Spring i Stickney. W pobliżu' tych
wznoszą się szkoły a ruch' dziatwy
w dni szkolne niemały.
Zaś raidćfe Czternastej yraTdy Jo
zef- Wawrzyniak, stara -s"i"ę o plac
zabawy dla- dzieci, przy- Jajiction 1.
Campbell ulicy.
Znikf z widóv*ii 29-letni" Wawrzy
niec Wielichowski, którego nie'wi
dziano od 18-go września.: -Rodzi
na ,Więlięhowskieąo złożona z 20
ńy i czworga drobnych dzieci, me
szka p. n. 136 Austin- ul. i znaj
duje się w niedostatku.
Na skutek listu z pogróżkami
doręczonego jej przez niezna'qego
sobie dorożkarza i bez .op^wiedze
nią. od kogo pochodzi, dom pani
Anny Schutrumph oto"czony" jest ".'w
porze nocy policją.
-Na wniosek radcy M. W.""tlVbań'-'
skiego, poparty przez wszystkich
jcolejjśw- na posiedzeniu rady miej
skiej, ulica franklin od Bronspn
dp Wanfiattar^ bulwaru stałą się
główną ulicą dla ruchu kołowego.
To.
znaczy, że' automobiliśfci obo
wiązani są -dać pierwszeństwo prze
jazdu inrfym Itoa Ftińklin -~a prze
czekać aż droga będzie dla niqh
WolniU --y",
"i
Sokolni. Każda
członkini jdśt proszona, o
przybycie
Z poźdrowidniem,
K. Koprowska, Sekr.
Władza^ diecezjalna narządziła TlZ
Stępujące zmiany wśród duchowien
ętwa polskiego: Ks. Józef Kuchar
ski, asystent- w par. św. Jadwigi
przeniesiony. został ?na takież sta
nowisko w par. $w. Antoniego na
miejsce ks. Jana-- Labudzińskiegor
który pełnić będzie obowiązki asy:.
stenta w par. Św, -Stanisława-, w
mięjsce ks. Michała C.. Robaszkic
wicza, który zajmie miejsce ks.
Kucharskiego w par. Św. Jadwgt.
SiółfwPSLO "paździeiTtikat rozpocz
ną się -'i, przez-trzy tygodnie trwać
w poB«d.iiat€k, dnia
pźdaterita»:bł r.-"0 6dpr.wi.i ,.i4 b«d, pod
nie 7^30 wiecz. w miejscu
kierownictwem -Ics. Alberta-j." Ster*-"
Z
Opłata mies. •Ha'
750
ti—o
i.is-r
O-E
16 20: 40 60. 60
v
1 7, 2-lrV 42 63 -83
18 2 1 43 64" 85
1^ 22" 44 66 8 ff.
20 23.y 46 69 91
21 23. 47 70 93"
22 24- 48 72 96"
23 .25s. 49 74 98__
24 26/ 51 77 101
25 26 52 78 104
26 27. 54 81"
27 28 56 84-
1 1 1
28 29 57 86 114
29 30 59 89 118
730 31 61 92 122.
31 32 61 95 126
32 33 6 fy 99 131
33 34 68 102 135
34, 35 70 105 140
35 37 73" 1 10 145
36- 38 76 114 151
37 40 79 1 19 117,
38. 41 82 123 163
39 43 *5 128 169
40 44 88— 132 176
41 46 92
42 48 96
43 50 100
4^ 52 104.
45 54 108
46 58 116
47 62 124
48 66 132
49 70 140
50 74 148
51 80
52 86
53 92.
54 98
55 104
Z pozdrowieniem,
Anna Osicka, Sekr. Prot.
WIADOMOŚCI Z
TOLEDO, OHIO
śmiertelnie postrzelony W pod
brzusze, w szpitalu Św. Wincentego
zmarł Elgea G. Perry, właściciel
kilku groserni, zamieszkały z ro
dziną p., nv 749 Utak ul. Na łożu
śmiertelnem wskazał władzom swe
go zabójcę w osobie robotnika ko
lejowego, ojca sześciorga dzie
z którym zmarły nie żył na stepie
przyjacielskiej po wypadku auto
mobilowym, w następstwie którego
był proces sądowy. Aresztowany
wypiera, jię zbrodni i wraz z żoną
stara się przekonać władze że. w
godzinie tragedji zażywał wypoczyn
ku.
JEDNOŚĆ POLEK
POLSKI I O
POLSCE.
WARSZAWA r-^ Henry
Ford przedstawił ofertę^ mi
nisterśtwuu k u n ikacji
ną swoje aeroplany, na
sprzedaż. Aeroplany są za
opatrzone w najnowsze
techniczne urządzenia.
Przy odsłonięciu pomni
ka ha miejscu, gdzie konfe
deraci Barscy bili Moskali,
były obecne "władze,' Strzel
cy, Legjoniśfci.
Wojsk)we:
orkiestry grały hymny arae
rykańskie.
Hzeźbiarz Wójcik wyko
nał pomnik.
a™"
WILNO. Rzfd "posta
nowił wykupić jezroro Świ^"
teź-w powiecie noAvogroda
kim r- przyległy doń teren.
.Dotychczas na^ rzecz
skarbu przeszły już dwie
majętności nad- fświtezią".
Obecnie toczą się rokawa
nią w-sprawie wykupienia
jeziora przyległego fol
warku \Pieszczonka.
-Je»ix)ro "^wite!" rząd
za^ciłpi nie tylko ze wzglę-
Pieces "^tefąna "Dębnego o rfiol
dorstwo w pierwszym stopniu -sko.ń
czył-się ,uznap»e0[».\.gP. %E,rzez ławę
przysięgłych winnym zabójstwa, co
pociąga "karę od jednego do dwu
dziestu lat wftjzifcnia: -Sędziowie
przysięgli naradzali się pięć gpdzin
zanim zgodzili-śr^r*.na Werdykt.
Obttićca' DęŁnegflr-Meck wniósł po
danie o wznowienie procesu.-
Z nadejściem wiosny rozpocznie
się budowa gmachu rządowego na
gruncie obok zbrojowni trzypi
trowy budynek z kamienia stanie
kosztem
l$h^OO,(MiO:
Kancłydat na councilmana-Czwur
tej wardy Roman Kwiatkowski, wy
cofał swą kandydaturę i w liście
opublikowanyni w miejscowej pra
sie prosi swych przyjaciół o popar
cie kandydata eto re-elekcji Michała
'W. Urbańslciego".
D-
Klub. Demokratyczny Czwartej
wardy na posiedzeniu w ubiegły
piątek wysłuchał przemówienia Ca
rola Cristiensina, kandydata na ma
yoito a p« oddaleniu się m£wcy
jnd»r«ówal go ńa urząd.
I du na to, że jezioro owia
'ne jest urokiem poezji li~
tewsk^polskiej, ale -Bader
ciekawem również z pun
ktu,. wiedzenia naukowego,
gdyż 'IŚwiteź" posiada ro
śliny w naszym klimacie
niespotykane, a właściwie
tylko w górach i na półno-
cy?
WARSZAWA* Wia
domości odnośnie zmian ga
binetowych w'Polsce są ab
solutnie fałszywe, j-a k
stwierdza ŁPat". Jest to po
wtórzenie pogłosek poda
wanych miesiąc t-e u
przez, gdańskie pismo co*
dzienne, mające na celu
antypolską propagandę.:
WARSZAWA.*— Wśród
jubilerów warszawskich o
po^iadają o sprzedaży
klejnotów niedawno zmar
łej popularnej artystki ope
retkowej, Wiktorji Kawec
kiej, niezwykle interesują
ce szczegóły."
.CIESZYNV —. Cefem ucz
czenia" "zasług śp. senatora
prałata ks -Londzińa uch
walono ną zjedździe przed
stawićiełi. -ludności-: całego
śląska Cieszyńskiego zało­
Gr..
1
2
3"
4
Klejnoty te po śmierci ar
tystki powędrowały do Pa
ryża-v Nabyli je kupcy pa
ryscy za cenę mil jona zło
tych. Część klejnotów od
dana została kupcom pary
skim w komis przez Jubile
rów warszawskich. Obec
nie nadeszła wiadomość,
że nabywcą najbardziej
cennych klejnotów zmarłej
artystki jest egzotyczny
władca południowej Afry
ki, murzyński królik afry
kański. Carńy królik zapła
cił za wspaniałego diamen
towego motyla i inne klej
noty 300 tysięcy dolarów,
czyli około .3 miljony zło
tych. ..
Suma
5" ...
6
7- ...:
8-
9
10
11
12
lą .......
14.
15- v...r.,.
16
17
KRYNICA. Pomnik
w formie wysokiej kolum
ny z orłem u góry postawio
no w Krynicy, dla uczcze
nia 150-ietniej rocznicy
śmierci generała brygadje
ra Kazimierza Pułaskiego,
który walczył w armji re
wolucyjnej Stanów Zjed
noczonych i zginął pod Sa
vannah, Ga. Gdy Pułaski
jako zbieg polityczny
własnej ojczyzny, mieszkał
na Węgrzech miał on z wy
czaj przybywać do Kryńi
cy prawie co wieczór, aby
si^ spotkać z przyjaciółmi.
18--—T..
20
21
22
24
25,
26
27:
28
31
32 .. ...
33
34 •.
37
38 !..
39 ..v.".'....
10 za Sierpień
13 za Sierpień
17- za-Sierpień
34 za Sierpień
37 za Sierpień
Gr. 17 A. Moskal
Gpr-18 ]Vt. Syskowska
Gr: 18 F. Molenda
Gh 18 M. Spienaka
żyć katolicki sierpciniec i
schronisko dla -starco.v i
staruszek imienia ks. Loir-"
dżina. Zawjązął się iuż ko
mitet budowy, schroniska,
który rozpoczął akcję pro
pagandową.
^GRUDZIĄDZ Na po
dwórzu -fabryki "Pe-pe-ge"
w Grudziądzu robotnik St.
Nowicki zadał sobie kilka
ran nożem w okolicę serca,
chcąc tym sposobem pozba
wić .się. życia. Nieszczęśli
wego w stanie groźnym od?
wieziono do-szpitala.
Sprawozdanie- Kasjerki. Stowarzyszę*
nia Pofek w Stanach Zjednoczonych
za Miesiąc Wrzesień 192^ roku
10
15
19
22
28
32
22
32
za Lipiec
zai:Lipi«c
35,81
151.94
115.80
135.26
85.45
86.26
49:62
87.95
14 S'
44
45
SPRAWOZDANIE ORGANIZACYJNE STOW.
POLEK. W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Nowe Członkinie
Cert. Imię -i Nazw- Suma Wiek Gr,. Przedstawiła
6364 H. Trzeciąik" $-1000: 1'8 2 M. L.Andrzejewska
6365 Wanda Bonig lOGO 32 6 K. Vank
6366 H. Malinowska 1000 1*9 12 Helena Witkowska
6§67 Klara (Glinlcą 5Q0 20 8 Julja Malinowska
SuspendoWane na Wrzesień
Tak jak uroczystość ro
dzinną skupia ząw'sze wssy
stkich członków cłanej
dżiny, tak też uroczystość
święcenia rocznicy założe
nia •towarzystwa •.powinna
skupić^'ńvszystkići człónki:
niie^ ńąifiżąćę dą '^owąpay-.
stwa św^" "Ilodziijy, Grugy0j
Stowarzyszenia. .Polek? w
Stenaeh' Zjeedivoozonyck .-•:?
I nic tylkom same c^lon-
26.77
15.21
12.65
43.96
28.14
71.29
43.96
71.29
v
zar Lipiec .......
za Lipiec
za Lipiec
,za Lipiec
za Czerwiec ....
za. Czerwiec ...
Pożyczki
Proc.
$ 26 50
No.
4-'
10
13
14
17
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32
33
-34
35
70.80
S7.92
24.94
64.30
49:85
26.22
O. K
3.88
37
38
39
i 40
15.97
18.44
26.77
42.37
65.02
15.54
16.67
Spłata
4.50 $100.00
33^D._ 25.00
46.50
37.50 25.00
8.70 25.00
54 00- 100.00
42^.00 100.00
55.50 50.00
55 50
35:26
13Ś.00 100.00
41
42''
37.50 30.00
T. Budniak, Kasjerka.
Suspendowane ńa
Październik
Gr. 2 Józefa Izworska
Gr. 3 Kat. -Kwiatkowska
G*~ 3 Józefa Kelby
Gr. 4 Wanda Woźniak
Tow. Św, Rodziny, Gr. 1 Stow. Polek
w Stanach Zjed. urządza wspaniałą
zabawę, t. zw* -Bunco Party"
Która odbędzie się ż-faęji rocznicy założenia Tow.
we: czwartek, dnia 10-go października b. r. w
'domii pani Włoczko, p. n.13202 Harvard
1. a rozpocznie się o godzinie
.7:30 wieczorem
-Towarzystwo śwf- Rodzi
ny^ Grupa ł-sża -Stowarzy
szenia Polek w Stanach Zje
dnoczonych pragnie uroczy
ście obchodzić rocznicę swe
gó: założeniami w*"tym cehl
ufządza wspaiiiałą to
warzy
ską zabawę, tak zwaną
"Bunco Party",, która od
będzie się we czwartek, dń*
19.' października, b. r. w
deniii paftt WJeeżkO,'"
13202 Harvard ave., 'a .roz
pocznie śię' gibdżinię
wieczorem.
kinłfegrzyby powinny, ale
Zachęcić inne swe znajome
i przyjaciółki. Tem więcej
Uroczystością-
tą~
zaintereso­
wać się powinny członkinie,
że to przecież nasza Grupa
pierwsza, a więc naj pierw
sza w naszej Organizacji
niewieściej. Z tego powin
nyśmy być wszystkie dum
ne' i sprawy towarzystwa
-należycie popierać. Uczy
nić to możemy przez gro
madne podążenie na zaba
wę "Bunco Party'', jaką w
tym właśnie celu Towarzy
stwo nasze urządza.
Będzie wiele wspania
łych niespodzianek
i
wszystkich, które na zaba
wę podążą, będzie wiele
sposobności zabawić się i
Czas mile spędzić. O jak
najliczniejsze przybycie jak
najuprzejmiej uprasza^.
KOMTTHT.
MpWA GUB. M, Y. CQQP£R
warto się cofnąć do czasu
wojny-. światowej. Gdy- St,
Zjed. rozpoczęły wojąę w
roku: 1917r prezydent. Wil
son- wezwał o zgłoszenie
się-100.000 ludzi na ochot
nika. Z tej liczby' "ochotni
ków 40.000 było Polaków.
220.000 Polaków służyło o
gółem w arnjji .St. Zjed.
podczas wojny światowej.
-A teraz inny fakt. Pola
cy" stanowią 4 proc. tutej
szej ludności, gdy tymcza
sem w liczbie zabitych
rannych podczas wojny
światowej Polacy stanowili
w armji St. Zjed. 10 proc.
Polaey także składali w
tej Samej proporcji pienią
dz*e, jak i wstępowali do
armji." iStatystyfca wykazu
je,, że wśród cudzoziem
ców Polacy zajmowali. 4
miejsca pod względem ku
powania bondów wolności©
wych, których ogótem ku
pili 'za jakie $67.000.000.
a jeden "bank w Chicago
sam sprzedał Porakom
tych bondów za $11.000.
000.
Chociaż Polacy są religij
ni' to -jednak- i tołeracyjni.
Polacy zawsze wałczyli za
wiarę i kulturę, a przeciw
ko, barbarzyńcom.
.Pierwszy polfcki kościół
W Ameryce. zostaŁ założo
ny w Panna Marja, Texas
w roku 1856. Pierwszy pot
ski kościół w Ohio został
założony w roku 1872 w
Cincinnati. Drugi powstał
rok później w Berea, a
trzeci w roku 1875 w Tole
doy O. i następnie w Cleve
land.
Obecnie- jest w St. Zjed.
jakie 700 polskich kościo
łów rzymsko katolickich,
przeszło 50 niezależnych i
szereg zborów protestanc
kich.
Polacy są rozrzuceni po
całej Ameryce. W samym
Chicago jest przeszło 300.
0 0 0 Polaków- Chicago
jest przez to największem
polskiem. miastem -po War
szawie. Wriększośc Pola
ków przybyła tu z- a lic i.
Polacy łatwo się uczą ję
zyka angielskiego i zapo
zriawają się że zwyczajami
tutejszymi. Posyłają "orii
swoje dzieci do szkół pu
blicznych i paraf jalnych.
Tysiące młodzieńców pa-j
nieńek polskich żńajpuje
się się dziś na uniwerstyte
tach amerykańskich.
Wy Polacy w St. Zjed.
walczyliście mężnie w na
szych wojnach. Bierzecie
także czynny udział w na
szem życia społecznem- i
politycznem.
i^osiadąćie. wiele, ażel?y
być dumni- z siebie. Jesteś
cie pracownikami i ja
ko tacy jesteście znani.
Pracujecie w fabrykach i
na roli. Wielu z" was jest
DO POLEK I
~Niriiejażeitt podaitttay do
ogólnej wiadomości wszyst
kich Sióstr Stowarzysaeenia
Polek w Stanach Zjedno
czonych, ażeby «zancwne
czytelniczki raczyły się za
stonować do przeprowadzo*
nej uchwały, i Statwierdzo*
nej na posiedzeniu Zarzą­
(ttif N«łwi»ko ..
dla
D6ltońęienie I -^j strony, i i i V
właścicielami farm. Wielu
z .was zajmuje wybitne sta
nowiska czy to w dziedzi
nie sztuki*, czy techniki,
czy też gdzieindziej.
Kto w Ameryce, lub na
wet na całym świecie nie
słyszał o Paderewskim?
Ten wielki pianista, odwie
dzą często Amerykę i jest
prawdopodobnie najbar
dziej znanym człowiekiem
obecnych czasów.
Następnie, pani Mordrze
óewśka, wielka artystka.
Wszystkim mjłośnikóm o
pery znana jest znowu
p:
Marcela Sembrich (Ko
chańska), no a "miłośnikom
ekranu Poła Negri:-
Pozatem jest Józef Hof
mann, Polak, który jest w
Ameryce prawie tak do
brze znany, jak i Paderew
ski. Oprócz wymienionych
jest cała moc-m«yeh. W li
tefatuurze "angielskiej dał
się~ ZTIÓW poznać Józef
Conrad, były żołnierz pol
ski i marynarz.
W przmyśle, w rolnic
twie, w sztukach pięknych
i naukach -wyzwolonych ,w
szkolnictwie i na inńych
polach znajduje się wszę
dzie wielu Polaków w A
meryce. Polacy są też naj
lepszymi obywatelami acae
i*ykańskimi..
-Żadna klasa obywateli,
czy immigranci, czy też
ich dzieci, nie może mówić
o więk«2yrtł postępie mate
rjalnym, lepszych domach,
kościołach^ szkołach i bu
dynkach, jak polscy osad
nicy w stanie Ohio lub in
nych częściach Sfc Zjed.
Im więcej poznajemy Po
laków i ich historję tern
więcej iefr admirujemy,
gdyż są to ludzie o do
brych charakterach i dum
ni. z" tego być możemy, że
są. ont w Ameryce i w O
hio..
Jesteśmy dumni, że mo
żemy obchodzić 150-tą
rocznicę śmierci Pułaskie
go, a przy tej okazji nale
ży wspomnieć z uznaniem
o roli, jaką: odegrali Polacy
na ziemi Washingtona i
Lincolna-.
Jeseśmy dumni z udzia
łu Polaków w naszych woj
naeh. Jesteśmy dumni po
mnika wystawionego Puła
skiemu, i z tego, że 15
miejscowości W St. Zjedn.
nazywa s-i ę- "Pulaski",
gdyż amięć generale Pu
łaskim arystokracie pol
skim jest skarbem dla
prawdziwych A e r.^ka
nów i pozostanie ona. im
wiecznie.
NA SPRZEDAŻ jedno familijny
dom kąpielnia, elektryka, woda,
£araż i t. p. Zgłosić się p. n.
3643 E. 53 Ulica.
DR. T. J. KAMIŃSKI
W BUDYNKU THE BANK OF CLEVELAND
3697 East 71 Ulica Cleveland, O.
Godziny Przyjęć: Od 2 do 4 pp pot Od 7 do 8 Wiecz.
Za Umówieniem w Niedzielę.
du Centralnego, aisby ksk
du członkini, przy zmiukr
adresu, wypełniła w kal*
dym numerze załączony
blankiet, tyczący się zmia
ny adresu.. Przez takie po*
stępowanie unikniemy, HM*
porozumień wzajemnych.
Wydawnictw*"' Jedność
Polok
Zmiana Adresu ^Jedność Polek"
Nowy ...
Suty- adroa..
Miasto. ...
Grupa No 1

Weronika1 "Czarniak 3722 E.
65 'St.
Anna Halter 6617 Gertrude
Warner Rd
M. Andrzejewska, 5908 Ackley.
F. Mushinska, 4244 Warner Rd.
L. H. Dzieweczyńska, Sekr. Jen.
Tel, Biura: BRoadway 3522 Teł. Reż.: Diamond 1365

xml | txt