OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, September 09, 1930, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1930-09-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

KSSE
i
Tygodnia
PIĘKNĄ, zalotną dziewczyną by
ła Władeczka. Mieszkała z rodzica
mi w jednem z większych miast,
tam gdzieś w pobliżu sąsiadującej
z krajem naszym Kanady.
Duże oczy, pięknie oprawione 'i
ocienione rzęsami, dawały wiele u
roku w powłoczystem spojrzeniu,
jakiem często panna Władeczka wy
różnianych przez się chłopców da
rzyła.
Bujne loki przy uszach, ułożone
w różne esy i floresy, a w tyłu
głowy krótko podcięte włosy, pozwą
lały się domyślać, że Władeczka hoł
duje zasadom nowoczesnej mody.
Do fryzury przystosowany był za
zwyczaj i strój, przypominający
sobą raczej rajski listek figowy, a
niżeli ubiór ośmnastoletniej panien
ki, w zasadach chrześcijańskich
przez rodziców wychowanej.
Ale cóż sam strój czy nawet i
fryzura włosów mogą oznaczać?
To przecie jeszcze nie dowód do
domysłów takby napewno powie
dział każdy, nie widzący nic zdroż
nego w wymaganiach nowoczesnej
mody. To też i Władeczka uchodzi
ła za wzór cnót panieńskich, a jako
jedynaczka vr domu, przez rodzi
ców swych była aż nadto pieszczo
na. Pozwalano jej na wszystko i
w niczem nie starano się jej krępo
wać, boć przecie "sama ona wie
dobrze co robi" mawiał zwykle
ratuś, a mateczka kiwnięciem głow^
przytakiwała tym słowom.
Jedynaczka, mając swobodę nie
ograniczoną, spędzała czas "mod
nie", latem w miejscach kąpielo
wych i na przejażdżkach
chanemi" chłopcami, w zimowych
miesiącach wszędzie jej było peł
no i na zabawach towarzyskich, i
w kinach, ale sale dancingowe w
śródmieściu zawsze ponad inne roz
rywki przekładała, że to tam we
selej młodzież się zabawia, kawale
rzy są milsi i mniej skrępowania w
wyborze rodzaju "niewinnych" jej
zdaniem rozrywek, o których jed
nak nifejecłna sąsiadka Władeczki
kumoszkom swym na ucho zs zgor
szeniem wielkiem opowiadała.
Czas przyjemnie i mile uchodził,
aż naraz jak grom z nieba spada
nieszczęście na biedną, bo niedo
świadczoną polską dzieweczkę. Spra
wa oparła się o sąd. Chodziło o
"całus", owocem którego był tęgi ™°f,
0 kędzierzawej główce i niebieskich
dużych oczach chłopczyna.
Oj, ten "całus", ile to kłopotu
narobił Władeczce, a wstydu i" zmart
wień jej rodzicoml...
"Papa", którym okazał się mło
dy Iowelas, z pięknie wypomado
wanemi włosami jakiś "ajrysz", ani
słyszeć nie chciał o poprowadzeniu
do ołtarza tej, której słodkie słów
ka na salach dancingowych pra
wił i o wielkiej ku niej miłości ją
2apewniał.
Jedyne wyjście widziano z tego
"kłopotu" w oddaniu sprawy do
sądów krajowych.
Oto, co jeden z naocznych świad
ków opowiada o scenie, jaka się
w czasie rozpatrywania tej sprawy
rozegrała.
Adwokat pokrzywdzonej dzie
weczki z dowodami w ręku stara
się udowodnić "przestępstwo" a
donisa. Ten jednak przez swego
obrońcę prawnego zbija wszelkie
zarzuty.
Sprawa jednak taki wreszcie
obrót bierze, że młodzieńcowi, do
muru przypartemu, nie pozostaje
nic innego, jak do winy się przy
znać.
Na powtórne więc zapytanie swe
go adwokata, jak to było z tym
"całusem" tak odpowiada:
Panie sędzio, rzeczywiście wy
pieranie się do niczego nie dopro
wadzi. Opowiem więc wszystko do
kładnie, jak i co było Władeczka
w dniu tym wyglądała powabniej
niż kiedyindziej przedtem. Miała
na głowie piękny kapelusz z sze
rokiem rondem, który dodawał jej
wiele gracji i wdzięku. W krytycz
nej chwili okazało się, że... kape
lusz zasłania usta, które prze
cie. oddawna pragnąłem pocałować.
Że to zuchowaty chłopak jestem
tak dalej opowiadał sędziemu
więc też nie namyślając się wie
le chciałem... kapelusz nieco do gó
ry unieść. Niespodziewany ruch
Władeczki temu jednak przeszko
dził. Pocałowałem więc przez...
rondo kapelusza, nie podnosząc go
wcale i dziwię się, że
taki jest gwałt...
3#
Kapt. Coste Komandorem
Legji Honorowej.
PARYŻ. Na wniosek gabinetu
kapt. Dieudonne Coste został za
mianowany przez kapitułę koman
dorem Legji honorowej, mimo że
liczy dopiero 38 lat. Maurice Bel
lonte otrzymał Krzyż oficerski Le
gji Honorowej.
Spisek Antysowiecki
Wykryty.
MOSKWA. Władze sowieckie
wykryły szeroko rozgałęziony spi
sek antysowiecki, który miał na
celu obalenie rządu sowieckiego, a
zaprowadzenie rządów kapitalisty
cznych.
Wśród aresztowanych znajdu
je się 20 międzynarodowo znanych
ekonomistów, którzy byli zaplątani
w ten spisek. Moc innych osób u
więziono w Moskwie i innych mia
stach Rosji.
1
e
to teraz
Władeczka" czy inna dzieweczka
polska, która nieopatrznie narobi
sobie kłopotów, a rodzicom wstydu.
Zanadto w modzie jest to pod
noszenie... kapelusza, a do tego pro
wadzi przedewszystkiem brak opieki
ze strony rodziców.
DEPESZE niedawno przyniosły
wiadomość, że Papież przyjął na
specjalnej audjencji przeszło stu ka
tolickich lekarzy, przybyłych pod
przewodnictwem rektora uniwersy
tetu medjolańskiego.
W przemowie swej Papież pod
kreślił szczęśliwe zjawisko -widome
go upadku teoryj materjalistycz
nych na terenie medycyny, a na
stępnie wskazał, jak wielki wpływ
może mieć lekarz na duszę człowie
ka, lecząc jego ciało.
Lekarze katoliccy zdaniem
Papieża z punktu widzenia me
dycznego, mog* bardzo wpłynąć
na opinję publiczną w sprawie mo
dy kobiecej, obrony macierzyństwa,
świętości życia małżeńskiego i mo
ralności publicznej, przedewszy
stkiem wśród teraźniejszej młodzie
ży.
Słuszne są słowa Papieża. Tak
lekarze katoliccy jak i wogóle za
wodowa inteligencja może wiele do
brego działać, ale tu przedewszy
stkiem potrzebny własny dobry
przykład.
Słowa Papieża bardzo dobrze od
nosić się również mogą do polskich
1
Więc pan nie podnosił... kape
lusza?
Nie, panie sędzio odpowia
da młodzieniec nie podnosiłem.
Wtem zupełnie nieoczekiwannie
wstaje ze swego miejsca Władeczka
1 z wielkiem oburzeniem w głosie
tak powiada do sędziego:
Niech pan sędzia mu ani sło
wa nie wierzy. Nie jest on wcale
takim zuchem, za jakiego się tu
przedstawia. Ja, panie sędzio
tak dalej zaznacza sama pod
niosłam nieco... kapelusz.
Wesołość wielka na te słowa za
panowała na sali. Sędzia skonstan
tował, że "przestępstwo" podsądne
go w takim razie jest o wiele lżej
sze i nie tak surowa kara go czeka.
Skończyło się na tem, że Wła
deczka została ślubną małżonką wy
pompdowanęgo lowslaaa, ale już
ONEGDAJ
Sesja Rady Ligi Narodów
Rozpoczęła się w Ge
newie.
GENEWA. Rada Ligi Naro
dów rozpoczęła 60-tą sesję w tem
udekorowanem flagami mieście, do
którego zjechali się przedstawiciele
50 narodów.
Senor Zumeta z Venezueli, kolej
ny prezydent tego ciała międzyna
rodowego, zagaił posiedzenie.
WIEC PROTESTACYJ
NY W POZNANIU.
JAK już w poprzednich numerach zaznaczyłyś
my, wszystkie komisje sejmowe wywiązały się bar
dzo dobrze ze swego zadania, tem przyczyniając się
do szybkiego załatwiania spraw, jakie wchodziły
na porządek dzienny obrad.
'.ek° mi w rezolucji tej jest powiedziane:
"Widząc normalny i stały rozwój Stowarzysze
nia Polek w pracy zgodnej, solidarnej i zespolonej,
apelujemy dó serc Szanownych Członkiń naszych,
aby wszystkie do wspólnego szeregu pracowniczek
chętnie i ochotnie stawać zechciały".
ponowny
rodziców
wstyd Władeczkę jej
narażając.
Działo się to jak powiedziałem
w jakiemś większem mieście, nie
daleko granicy kanadyjskiej .Być
może, że i w naszem mieście po
dobne rzeczy się dzieją. 1 tu być
niejedna znajdzie się taka
Do Wspólnego Szeregu
Bardzo
Ważna
Uwaga!
—i—--i
ma
tolikami, a przyczynić się będą mo
gli ogromnie do powstrzymania mło
dzieży od tak bardzo obecnie "mo
dnych" różnych szaleństw. .Wła
snym dobrym przykładem mogą nie
jedną rodzinę polską nakłonić do
zgodnego życia, wpływem swym
jako lekarze mogą niejedną mło
dziutką czy starszą kobietę od zgu
bnych skutków powstrzymać. A
przedewszystkiem, nie licząc na zysk
materjalny, starać się powinni prze
ciwdziałać coraz to więcej tu u nas
rozszerzającemu się hasłu kontroli
urodzin. Wogóle lekarze polscy
katolicy wiele mogą zdziałać, jeże
li zechcą, jeżeli Toza dolarem przy
ewiecać im będzie również myśl, w
słowach wypowiedzianych przez Pa
pieża ujęta.
nem
Obowiązkiem człon­
kiń jest stale uczęszczać
na posiedzenia i uiszczać
się z zaległości, aby uni
knąć suspendowania, czy
nawet wykreślenia. Gru
pa, zalegająca trzy mie
siące, aby uniknąć suspen
dowania, musi się z zale
głości natychmiast uiścić
a zarząd Grupy tego
dopilnować powinien.
CORAZ częstsze podnoszą się wśród społeczeństwa polskiego gło-
wykazujące konieczność ufortyfikowania Pomorza. Pomorze bowiem
musi byc nie tylko etniczną twierdzą polską, nie tylko ludność pomorska
piersiami swemi, w których serca polskie biją, stanowić winna mur
ochrbnny przed nawałą niemiecką, ale Pomorze musi otrzymać tei stałe
fortyfikacje, odpowiadająco wymaganiom dzisiejszej sztuki wojennej.
Niezaprzeczona polskość Pomorza nie powstrzymuje dziś, jak co
dziennie się przekonywujemy, apetytu wilków niemieckich. Każdy Nie
mcec, czy to stahlhelmowiec, czy socjalista, czy demokrata na rów
ni ostrzy sobie zęby na polską ziemię i myśli tylko o sposobności do po
nownego jej zagrabienia.
Żaden Niemiec nie chce pogodzić się z myślą, że traktat wersalski
przekreśli wyniki blisko dwuwiekowej łajdackiej polityki rabusiów pru
skich wobec Polski. I każdy Niemiec woła o "rektyfikację" granicy pol
sko-n:emieckiej, czyli o nowy rabunek.
Jedynym środkiem, hamującym wilcze apetyty Niemców, będzie u
fortyfikowame^ Pomorza głoszą pisma polskie w dalekiej naszej oj
czyzme które ich przekona, K bez wojny, bez zmobilizowania cięż
kiej artylerji, nigdy już Pomorza nie ukradną Polsce a wojna Niem
ców z Polską wywołałaby nowy ogólno europejski pożar, którego Niem
cy lękać się muszą. Tylko rzeczywista siła odporna Polski zabezpieczy
Pomorze przed zachłannością kochanych sąsiadów.
Więc ufortyfikowanie Pomorza jest sprawa największej wagi, jest
•prawa bezpieczeństwa Polski, jest sprawą uchronienia Europy przed
now^ wojnę. PoUcjr fachowcy w*j» Itowi tą zdania, ż« tkutecznc fortyfi
zi
K
JEDNOŚĆ POLEK
No. 36. CLEVELAND, O. WTOREK, DN. 9-go WRZEŚNIA, 1930. TUESDAY, SEPTEMBER 9th, 1930. Cena pojedynczego numeru 5c. Rok (Vol.) VII.
NIEMCY JEDNOCZĄ POLAKOW
Hearst Deportowany z
Francji na Rozkaz
Rządu.
Pubiicysta amerykański żąda od
dania Niemcom korytarza.
PARYŻ. William Randolph
Hearst, znany szeroko publicysta®
amerykański i właściciel szeregu
pism w Stanach Zjednoczonych, na
rozkaz władz francuskich zmuszo
ny został do natychmiastowego o
puszczenia granic Francji.
rządu
Komunikat
POZNAŃ. Odbył się tu naj
większy w historji Polski wiec pro
testacyjny. Czterdziesto tysięczny
tłum, zebrawszy się na Placu Wol
ności, wzniósł jednomyślny protest prowadzi on ustawiczną kampanję w Berli
Prasa donosi, że Hearst będąc
w Niemczech, opublikował swe sta
I nowisko w sprawie t. zw. koryta-
żeć do Niemiec.
Zwołanie Sejmu Górno
śląskiego.
WARSZAWA. Prezydent Mo
ścicki podpisał dekret zwołujący
sesję Sejmu górnośląskiego na dzie-
francuskiego i wiątego września.
tłumaczy swe postanowienie tem,
że Hearst, jako wróg Francji, bę-
dący na usługach Niemiec w czasie i *t» i
wojny i po wojnie, nie może być KOZrUCIly W INlCmCZCCJl.
gościem Francji i dlatego musi wy- I ______
nosić się jak najprędzej.
pracy werbunkowej.
A teraz dla przypomnienia powiemy, że odczv-'
tana rezolucja na Sejmie, jednogłośnie przez Izbę
przyjęta została. Mało tego, bo huczną oklaski były
Powiedzieć można zatem, że Izba Sejmowa
mie do pracy się zabiorą.
1
Francja zarzuca Hearstowi', że BERLIN. W kilku miejscach
inie miały miejsce rotruchy. WięksZOSC l'OdziCOW to Zby
przeciw zakusom Niemców, dążą-i przeciw Francji, a ostatnio przez W Hamburgu była bójka między tnie pieSZCZenie SWych dzie
cych do odebrania Polsce Pomorza swych agentów opublikował tairtą faszystami i komunistami. Areszto
i Gdyni. umowę morską francusko-brytyjską. wano 102 osoby
Jakże trafnie ujęta myśl wtem zdaniu, iak wie-'I'
le ona mow i i wskazuje na rzeczywistą potrzebę,
Na szczególniejsze podkreślenie zasługuje ko
misja rezolucji, dając w słowach swych niejako wy
tyczne dalszej pracy, przedkładając niejako program
naszyli poczynań na przyszłość. Oto, co między inne tych wszystkich Pań i Panienek, grupujących się pod!dy nauczą je panowania
V* ,to rodzice w
przedsta\\ łając niejako warunek, konieczny do za- pociechy, że są one niezwy
pewnienia należytego dalszego rozwoju dla naszej kle utalentowane, a jako ta
Organizacji. kie inne dzieci przewyższa
Wiemy wszystkie dóbrze o tem że liczba na-i^Xt^r^'1^
szych Sizczeiych, oddanych sprawie
IOZWOJU
wniczek jest szczupła w porównaniu do zastępówibinę inteligencji, własne błę
TTT^f7T,n, lr,'«l, i 1. 1. 1 'l.. O
sztandarem Stowarzyszenia
Widzimy więc, że punkt ten rezolucji przyjętej
na Sejmie był głęboko przemyślany i wyraził sobą'wyboru zawodu
rzeczywistą potrzebę, wykazał że koniecznością I kar erę młodzieńca, chyba'a
jest nieodzowną, abyśmy wszystkie, wiele nas iestf'że
karnie i solidarnie stanęły do szeregu wytrwałych,"0"'.
pracowniczek .abyśmy stgfe zabiegały o powiękśza Ridzice°CZyC"
wymownem świadectwem, że rezolucja wszystkim dają niemało wiedzy, zdol
trafiła do przekonania, że cała Izba zgadza się w zu-j
pełności z tem wszystkiem, co w rezolucii te i bvło
mując przedłożoną jej rezolucję, tem samem złożyła-!Se' Zrównać™im potrafią
solenne przyrzeczenie wznovvienia wzmożonej pracy,!— nie doświadczeniem ży
czyli innemi słowy, ślubowała, że tak znajdujące się eiowem może, nie praktyką,
na sali obrad Delegatki, jak i wszystkie Członkinie
Stowarzyszenia Polek ze zdwojoną energją po Sej-!nym
dziewać i wierzyć należy, że nie zawiedziecie Panie ?ziSieli
WCZORAJ DZISIAJ
PRZEGLĄD SPRAW POLITYCZNYCH
JAN JASIEŃCZYK
STAROKRAJSKIE PISMA POLSKIE PODNOSZĄ KWESTJĘ KONIECZ
NOŚCI UFORTYFIKOWANIA POMORZA. JEST TO RZECZĄ ZU
PEŁNIE MOŻLIWA DO WYKONANIA, ZAPEWNIAJĄ INŻYN1ERO
WIE-FACHOWCY. NIEMCY WCIĄŻ KRZYCZĄ O ZMIANIE GRA
NICY POLSKO-NIEMIECKIEJ, WIĘC UFORTYFIKOWANIE POMORZA
BYŁOBY NAJLEPSZĄ ODPOWIEDZIĄ NA "NIEMIECKIE GADANIE".
W NIEMCZECH ZANOSI SIĘ NA STAŁĄ DYKTATURĘ. WSZY
STKIE STRONNICTWA NIEMIECKIE DO TEGO ZDĄŻAJĄ. PRA
GNĄ WYWOŁAĆ NOWĄ WOJNĘ.
kowanie Pomorza da się przeprowadzić. I rzeczywiście, fachowcy ci
wiedzą co mówią, jak również zupełną rację mają te pisma polskie w
dalekiej naszej ojczyźnie, które nawołują, aby przy pomocy fortyfikacyj
zebezpieczyć Pean orze od nowego ataku n strony "kochających" lud
polski Niemców.
9
NIEMCY stoją przed dyktaturą, według relacyj krakowskiego "Cza
su". Pismo to międzv innemi tak pisze o tej sprawie: "Rozwój stosun
ków politycznych w Niemczech prowadzi zwolna ale stale ku dyktaturze".
Dalej pismo to wyjaśnia, że powodami tego są: bankructwo rządów
parlamentarnych, opartych na prcporcjonalnem głosowaniu, a nie mo
gących oprzeć się na wytworzeniu stałej i zwartej większości i obawą
przed komunizmem, która musi pobudzić społeczeństwo, nie chcące gi
nąć, do energicznej ofenzywy przeciw niemu.
Dojdzie tedy do dyktatury, a będzie to dyktatura wojskowo-bojów-
Zaszczytne Odznaczenie.
i ul BROOKLYN, N. Y. li-
1 rza pomorskiego, który uważa jako| ,Jeden
u i s e k a u o w y o s i a w y i i e n i a o l
własnoac niemiecką. Hearst jest: ..
i i i|
skiego dorzucił ostatnio V-Ietni
'zdania, ze korytarz powinien nale-
7
&
n
1
soh e
A więc, niechże Szanowne Delegatki dopieroco dzieci wybór zawodu, towa
odbytego Sejmu X-go z siebie dać raczą dobry przy-jrzystwa, wybierają im żo
klad. Niechaj rączo do pracy się zabiorą, aby już w'
następnych miesiąach dać świadectwo tei prawdzieJ
że przyjęta rezolucja nie była zwyczajną sobie for- £^$5° JL Zlw\.
marnością sejmową, ale że Panie Delegatki dobrze,nięty chłopiec czy dziew-»»
wiedziały o tem, na co solenne przyrzeczenie składa-jeżyna stawi sprzeciw i opór
i ,i i samego obraną, znajdzie bieraia mezow i zony we
nych wyjątków stanąć w szeregu szczerych, sprawie szczęście w życiu ten i ta, dług serca, niech same wal
Stowarzyszema oddanych, pracowniczek. Tego nie|co usłuchali woli rodzicówjczą o swój byt, a oddamy
tylko Ogół członkiń, ale cała miejscowa Polonja poi— zazwyczaj znajdą nieza- im prawdziwą przysługę.
Was, Szanowne Panie Delegatki, ma prawo się spo-
,,
Wiktor Kafinski, z Drooklyna, kto
rego rodzice przybyli do Ameryki
przed 22 laty.
Będąc jednym z 2,360 młodzień
ców biorących udział w ćwiczeniach
w obozie obywatelskim w Plattsbur
ghu, N. Y., młody Rafiński otrzy
mał pierwszą nagrodę w postaci
złotego zegarka z dewizką.
Stwierdzonem już zosta
ło, że rozpieszczone dzieci
po dojściu do 21 roku ży
cia popełniają liczne błędy,
Item liczniejsze i większe,
jim większe było pieszczenie
w!eJ"?
dz.iecizapomnieniu
|cifdykolwiek wyrzą-
że dorastające dzieci posia-
ne
s3
myśleć i sądzić i na
tym unkcie
J'
eżeli
za to teor
waną przez kapitana
n i
Wm' ¥ecy
.zyu
swem nau
wierzyć swe
praco-jbie, a jeśli posiadają odro-
na(j
sobą.
Pieszczoty, potem częste
reprymendy, zmuszanie do
zwichnie
leń
1, i XVUUZlt-C,
tbtfmy chftme i Z^ił
SV
ozumieniem obowiązku oddawać si§ zechciały wyrządzają im większą
wpvhnnk-mxroi 'krzywdę, niżby one same
posiada dość silnej
by,.z raz-
e"dS wldd pSK
-iuż
s a o u s w a w a w i a w o w a
n
y
1
mężów, ba nawet misj-
sce
za^ieszkania
ją. Niechże przykład Wasz, Panie Delegatki, zdoła jnamowom ojca, podszeptom i szczęścia w życiu. Pozo
całe rzesze pociągnąć, niechże stanie się tym bodź- nierozwiniętej matki, a po-'stawmy ich woli wybór za
cem, jaki nakaże wszystkim Członkiniom bez żad-
stępując
do v le nie i
i kierunek
s-^e
y
rzez
pokładanych w was nadziei. Szczęść Wam Boże wjZyWczytując się w hirtorjeVzruTnujeraTprzyszIe'Scn
pracy!-.. i życia sławnych
N.a 100-Lecie Znaczek
Pocztowy.
WARSZAWA.
Ważny Błąd Rodziców
Jednym z ważniejszych
błędów popełnianych przez
Cl.
Miłość rodziców ku dzie
ciom jest przepięknym sen
tymentem, ale skoro ta mi
łość pragnie zasłonić przed
dziećmi widok przyszłego śliwa,
ich zadowolenia i szczęścia
a przepisuje i wskazuje im
wybór zawodu wręcz prze
ciwny ich powołaniu taka
miłość zamienia się w przy- w
szłości w truciznę i zamiast
miłego, pozostawia przy
kre, bolesne wspomnienie
po rodzicach.
U 'i
jr
a.
obranej
p'Ostr.novL wv
nich cJnr«!'l :r od
niczego ni«':r.Ie:':n
ne terminy i:i:\ic::y
o sobie.
W zbytniej £orlir,ości o
przyszłość swych córek ma
tki nie kwapią się wybierać
im mężów poza ich plecy
ma- Pilnowanym jak oka w
głowie panienkom gani się
upodobanych sobie chłop
ców, bo nierówny im uro
dzeniem, stanowiskiem, bo
uczciwie pracuje, no i co
gorsza przy pracy brudzi
palce. Chłopcom, rozmiło
wanym w danym rodzaju
nie
i przewyższają rodziców awo
J3 zawsze i w każ
wyPadku-
Mimo tego rodzice gwoli pracy, nie pozwala się pra
molubstwa wmawiają w pować. zaleca sie rozleni-:
zaleca się rozleni-
wierne, zbijanie bąków, bo
upodobana przez nich pra
ca wala ręce, nie odpowia
da szlachetności urodzenia.
Choćby najbardziej swe
dzieci kochającym rodzi
i
dru0gą
przez
com nie wolno rujnować fnięty.
ich przyszłego zadowolenia
'Zodu'
wi
3
niech
żai do
-sam-
kowc -nacjonalistyczna. Faszyzm w swej postaci. Ideałem nacjonalizmu
niemieckiego jest powrót Hohenzollernów, mających w społeczeństwie,
mimo wszystkiego co się nieraz słyszy wielki mir. Ten ideał nieprędko
jednak może być spełniony, bo wywołałby nader gwałtowna reakcję we
Francji. Powrót Hohenzollernów oznaczałby wojnę zaraz, gdyż musieli
by oni podjąć wojnę, jako usprawiedliwienie swego powrotu. Do tego
Niemcy nie są na razie dojrzałe... Ale co będzie za lat parę?
Na pytanie to trudno byłoby iuż obecnie dać konkretną jak?ś od
powiedź. Obecnie widzi się jedno jasno, że Niemcy za wszelką, cenę
drogą pokojową, a raczej drogą "dyplomatycznych wyskoków", starają!
..
ORGAN URZĘDÓW*
STOWARZYSZENIA POLEK
STANACH ZJEDNOCZO*
NYCH.
M. E.
Dur-
hama za najlepsze wypracowanie
na temat "Wrlka o Przyjęcie Kon
stytucji Amerykańskiej".
Min. Poczt
Telegrafów wypuścić ma z okazj
przypadającej w r. b. rocznicy
100-lecia powstania listopadowego
ofiaro specjalny znaczek pamiątkowy.
mężów znajdujemy, że
wszyscy oni poszli za gło
sem własnego upodobania i
woli w pierwszej swej mło- n
dości bez słów zachęty czv
rozkazu choćby nawet pod
groźba kary wydziedzicze
nia przez swych rodziców.
l-obie wy'
w, Namowami i groźbami zmu
resztę swego szajac do uległości swej wo
świecie scie.
I JUTRO
się doprowadzić do przekreślenia tych klauzul w traktacie wersalskim, i biskllDem StrirK'a
które im są niewygodne. Ostatnie wypowiedzenia się zwarjowanego nie- 3iri'Cn o.
miaszka jasno wskazują na fakt, że Niemcy, nko państwo, przed ni
czem się nie cofną, aby tylko dojść do wytkniętego przez nic celu
Wiadomość też, że na czele delegacji polskiej na następną sesję i
Rady Ligi Narodów ma stanąć Marszałek Józef Piłsudski, budzi jak naj- I
Obecne panny szukają przeważ"
nie romansów a n miłości. NaO»
_ół kobiety za wie]p rozmyślają O
i miłości i przedstawiają 8obie że tł*
j"f.t coś nadzwyczajnego. Większość
nifyzczęjć w ryciu kobiet jest spo-.
wodowane tem właśnie, że bioW|
iycis? ni»?rea?p.i, jako rqmans, T*-:'
czfj niż kicrowiić się rozumem i
praktyciiri' n, i w/uJęclami.
Mę-żczjźrn naokół bardziej za
dowoleni z i/cia, bo biorą je ta
kiezn jak ono iff' i miiość traktu
ją jako przyjemny dodatek do ży
cia. Miłość jrst przedewszystkiem
j.jawiskit biologicznem i natura
wyrobiła w r. is instykty te tylko
(o, aby zabezpieczyć rozmnaża
5i rodi.a u ludzkiego.
iViiod^ dziewczęta chodzą często
do kin, czytają różne romantyczne
kfciążki i zdaji im nię, że w życiu
tak samo upoi kają jakiegoś Ronal
da oiman aibo Richarda Dix, bo
g&t^go, pięknego i wytwornego
ri lodzi:'i-a. którj będzie je całe
ijcir ubój.twiał jak boginie. Gdy
taka panienka wyjdzie zamąż, jest
ona strasznie oburzona i mesz
czę
oni'jąc cię, że mąż jej
jest przcdirv."-, yMiici człowiekiem,
ie prayn.e w ćosnu wypocząć, roz
ło .j Mę i dobrze zjeść i nie przyj
dzie niu :i i na myśl deklamo
wać o rn.łosci, choć czuje może
i. przywiązanie do żony. Mlo
oa .ona s wówczas opuszczo
ne, boleje nad tem, że mąż już jej
nie Locha robi sceny i najczęściej
małżeństwo t-dkie prędzej czy póź-
R.jej
Ludzie wielcy wstępowa
li w świat w pierwszem za
raniu swej młodości, potra
fili kierować swem życiem
i w
e
idzie do
EJOU
W.orzy S.P
trudniej
szych
nie spieszyli
ojca i z Prośbą o
k
wolf
i bierze rozwód.
!^ia takiej romantycznej kobiety
zwykle nie będzie to nauka, bo je
ż.ii wyjdz.e zamąż jeszcze raz, po-
ta sama historja, chyba.
że w tym czasie przekona się ona,
nie-'że życie jest realne i mężczyźni
ludźmi, a nie manekinami
stwo-..
raocne Z tych właśnie^ powodów
1 młodych ludzi Boi się źmić w "cłlzi*
.Cr. O i siejszych czatach. "Dzisiejsze panny
Trud
radzić
to nie materjal na dobre zony
niaw.a młodzieńcy. 1 czy nie maj$
tacji! Dzit.w.-zęta są przeważnie roz
I- o£zczone, samolubne i nie umieją
patrzeć trzezwo r.a życie.
Matki powinny zastanowić się
powa.n.e i:ć.d t( zagadnieniem i
starać s.ę iait wychowywać córki,
z by w nrzyszłoM.:: doceniały i ro
zitaiialy wioiką odpowiedzialność
io!i .-.ony i pani domu. Niech wni
kiljij w psycf.r.!o mężczyzn i
czytają rady prek:yczne, zamiast
ro.nr.nców. jt-^łi dziewczynka w
n:todo:c, a kobiety i męż
czyzn, i c-jonić i zrozu
mieć, z oi."-.c?' dii obie w przyszło
ści wieL- ftoozin nieszczęśliwych i
i-i użyte cznvch !c z.
t*.? hiszpansKt minister spr.
ra ?nit:znyt !i książę .\Iba który
•jdzic-I:l j. rz
•UBlaw.cieiowi prasowej
a^t:ncji ijuowskivj v/^wiadu, w to
ku k .:re ",o poruszał sprawę ważno-
Łpański? ,'o edyktu królew
z loku 402 wygnaniu
Hiszpanji.
n dotąd nie został co
cz na podstawie obecnej
Żydów
i Edykt
konstytucji hiszpańskiej wszystkie
wydane do roku 1800 ustawy, zo
stały automatycznie unieważnione,
wobec czejro tem samem wygasła
ró\vn:ez wa^.nośc edyktu o wygna
niu z r. 1 42. Vi.' dobie obecnej 2Ly
uii hiszpańscy cieszą się takiemi
.ł,ii in ii i i prawar.ii i wszyscy oby
wateit* hiszpańscy.
Ja ocobiścic oświadczył ksią
Albc
wazam iż wygnanie Ży
zpanji było krokiem błę
z Żydzi nie byli jedynym
z Hiszpanji wygnanym
cinyn.
podóv.'
narodr
V, raz z nimi wygnani
zof'P.'.i
rowineż Maurowie.
Kr: a ze A:ba wi- o przywiązaniu
do Hiszponn i języka hiszpańskiego
w:c-!u setek tysięcy Żydów setar
dów, pochocL-ącycii z Hiszpanji a
żyjących v.- różnych krajach nie
hiszpań.-kic h. Jeszcze przed laty
Hiszpanja nawiązała stosunki kul
turalne z licznemi ośrodkami Żydów
i sefardyjskich. Co się tyczy spra
wy ewentualnego powrotu tych ży
dów do Hiszpanji, jest w pierwszym
rzędzie zagadnieniem gospodarczem
W Hiszpanji panuje bezrobocie,
kraj jest słabo rozwinięty pod
względem przemysłowym, wobec
czego Żydzi nie znaleźliby narazie
w Hiszpanji odpowiednich możliwo
ści utrzymania. Jednak w razie po
lepszenia sytuacji ekonomicznej, Ży
dzi jak twierdzi książę Albtl, bę
dą mile widziani w Hiszpanji.
Watykan Miailllje ALTCV"
RZYM.
s^uPa
lepsze nadzieje, bo wierzyć trzeba, że Piłsudski da sobie radę z niemiec-!
kimi przedstawicielami i nie wyjedzie z Genewy prędzej, aż, przyparłszy i A
ich do muru, dowie się z ich ust, czy Niemcy dnżą już teraz do wywo -1 IvSl^Ze Waljl AWftllSujCt
łania wo.ny polsko-niemieckiej, czy też dadzą wreszcie spokój swej prze
ciwpolskiej propagandzie i dążyć będą do wytworzenia jakiegoś znośne
go "modus vivendi" z Polską. Jeżeli rzeczywistem okaże się to, czem
pisma polskie w dalekiej ojczyźnie głoszą, to sprawa polsk»-niemiecka lądowych, admirała floty i marszał
w niedługim cias.e zostanie ostatecznie ułatwiona i wierzyć można, że ka sił powietrznych. Odpowiednia
•4 korzyścią dla Polski.
Papież mianował bi-
Samuela A. Strich'a z Toledo
arcybiskupem
w Milwaukee, Wis.
LONDYN. Książę Walji został
podniesiony do rangi generała wojsk
ministerstwa nadały nu U

OFFICIAL ORGAN
THE ASSOCIATION OF POLISH
WOMEN OF THE UNITED
STATES OF AMERICA
UNITY OF POLISH WOMEN

xml | txt