OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, December 16, 1930, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1930-12-16/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

S555SS
"g 'qg!B.a:.asp-s^Łg:g:
Z Tygodnia
AMERYKA, słynąca do niedawna
jako kraj obfitości, straciła swą re
putację w ostatnich czasach i mo
że być uważana przez zagranicę ja
ko kraj pozłacanej nędzy, w którym
coraz gorzej dziać się zaczyna, kie
dy ludzie żądni pracy, lecz nie mo
gący znaleźć jej, popełniają coraz
częściej samobójstwa, lub stają się
z'rozpaczy przestępcami prawa. Nie
ma tygodnia, aby pewna liczba bez
robotnych nie odebrała sobie życia
wskutek nędzy. Ostatnio w Pittsbur
ghu nasz rodak, Jó2ef Drusin, oj
ciec ośmiorga drobnych, nie zao
patrzonych dzieci, powiesił się ze
wstydu, aby nie stawać w sądzie
jako oskarżony o kradzież. Gdy dzie
ci zaczęły prosić o chleb, nieszczę
śliwy bezrobotny ojciec, nie mo
gąc znikąd dostać pomocy, poszedł
ukraść dla nich bochenek chleba.
Schwytano go i oskarżony w sądzie
jako złodzieja. "Nie mogę stanąć
przed sądem, bo mnie ukarzą 'i lu
dzie powiedzą kiedyś moim dzie
ciom, że ojciec ich był złodziejem",
rzekł z ciężkiem westchnieniem zde
sperowany ojciec, otrzymawszy we
żwanie sądowe. Wyszedł z domu.
Po pewnym czasie znalazły dzieci
martwe zwłoki ojca, wiszące w piw
oioy. Co to za hańba, co za wstyd
dl? państwa i społeczeństwa trą
biącego przed całym światem o
swoich bogactwach, O swoim do
brobycie (prosperity), a co za ra
dość dla bolszewików, którzy to roz
głoszą w swoich pismach i powtó
rzą na zebraniach proletaęjatu.
Czy tak się powinno walczyć z bol
łzewizmem i komunizmem?...
NA ODBYWAJĄCEJ Się obecnie
\\r Londynie konferencji w sprawie
fndyj wygłosił znamienne przemó
wienie doktór B. S. Moonjee, na
cjonalista hinduski, przewódca stron
ńictwa Mahasabba i sympatyk ru
chu Gandhiego. Moonjee był dwu
krotnie więziony przez Anglików
ża działalność wolnościową. W mo
wie swej, pełnej sarkazmu, doktór
Moonjee odniósł się do mowy lorda
Peela, wygłoszonej na poprzedniej
Sesji i oświadczył, że anglicy zupeł
nie mylnie sądzą, iż uda im się
łgnieść ruch wolnościowy w In
djach. Minął ten czas powie
dział Moonjee kiedy siła mogła
górować nad pra\frem! Nie uwie
rzonoby mnie, jako Hindusowi, gdy
bym Wykazywał barbarzyńswa an
gielsk ie w Indjach. Dlatego zwra
cam uwagę na to, c6 w tej sprawie
tiapisała panna Madeline Slade, uro
dzona w Indjach córka admirała
angielskiego.' Pisze ońa: "Policja
brutalnie bije nędzarzy pałkami po
głowie, piersiach, brzuchu: pochwy
conych obnaża i niemiłosiernie ka
tuje poranione razami kobiety, włó
czy obnażone po krzewach cierni
stych, lub zanurza w słonej wodzie.
Na siedzących lub leżących na zie
mi! ludzi wpada konna policja i tra
tuje ich pochwyconych ludzi kłu
je się szpilkami i cierniami, aż stra
ęą. przytomność bije się i katuje
perwet nieprzytomnych! A w tym
fatnym czasie obrzuca się nieszczę
śników stekiem najbardziej obelży
wych wyrazów, obrażając bezkarnie
tvstzystkie ich najświętsze Uczucia!"
To tylko część tych barba
tzj ńatw, których dopuszcza się w
Indjach policja i wojsko powie
dzfiał następnie doktór Moonjee.
Takich krzywd naród nie zapomni.
Wdarły się one zbyt silnie w serca
i timysły. A Hindusi nie są tchqp
rza mi Bezbronni wracają znowu
taOA, gdzie ich niedawno sponiewie
rano, i nie mogąc dla braku broni
walczyć protestują i chętnie na
raiają się na nowe barbarzyństwa,
dla sprawy wolności.
prugie, nie mniej znamienne
pra emówienie, wygłosił Maulama
Mohammed Ali, sympatyk Gand
hiego, który oświadczył, że Indje
jcróczą naprzód tak szybko, że nie
zasługo zadziwią cały świat. Dele
gaci Indyj nie wrócą do Indyj, do
pćjlci na tej konferencji nie naro-
•91
Marki Będą Dwucentowe.
WASHINGTON. Urzędnicy de
partamentu poczty ułożyli ostatecz
ne plany wydania 2-centowej mar
ki ku czci generała Kazimierza Pu
łaskiego, sławnego bohatera wojny
Nadchodzą święta, a z
tem i radość czeka nas, o
czywiście, o ile bezrobocie
nie wniesie smutku w progi
rodzinne. Ale i w tych na
wet domach święta wniosą
ze sobą otuchę do serc do
mowników, każą na chwi
lę o troskach codziennych
zapomnieć, o lepszej przy
szłości pomyśleć.
Tam, gdzie skutki zasto
ju nie dały się jeszcze wiel
ce we znaki Święta przy
niosą ze sobą wiele radości
dla starszych a przedewszy
stkiem dla dzieci, które
zwyczajem dorocznym ob
darowane będą podarkami
gwiazdokowemi. A nawet i
w domach mniej zamoż
nych, gdzie i niedostatek w
progi zagląda czyż mo­
dzi się nowe dominjum indyjskie,
gdyz wróciliby wtedy do utraco
nego dominjum", do nowej Ame-
ryki.
Po raz pierwszy odezwały się ta
kie głosy. Poprzednio rząd angiel
ski tłumił je skwapliwie. Obecnie
cały świat usłyszał rozpaczliwe wo
łanie Indyj o wolność i sprawiedli-
rewolucyjnej. Marka zostanie wy
dana w następnym miesiącu i bę
dzie przedstawiała biust Pułaskiego
otoczony flagą amerykańską, oraz
flagą polską. Na marce będzie na
zwisko Pułaskiego, oraz daty jego
urodzenia i bohaterskiej śmierci
pod Savannah.
O Organizacji Swej
Pamiętajcie!
GDY SŁOWA te kreśli
my, pozostaje jeszcze prze
szło tydzień czasu do świąt
Bożego Narodzenia.
Przeszło tydzień czasu—
a więc ileż to jeszcze w cią
gu tego tygodnia można do
konać, jeżeli programowo i
z silnem postanowieniem do
pracy się zabrać.
Nikt od was, Siostry Dro
gie, nie wymaga nadzwy
czajności, aleć przecie zdo
bycie jednej nowej kandy
datki do swego o warzy
stwa nie jest żadną nie
możliwością, nie jest także
rzeczą nadzwyczajną.
gą rodzice dziateczkom
swym odmówić gwiazdki?
Na co ich stać będzie, tem
starać się będą uszczęśliwić
maleńkie swe kochane isto
ty.
Większą rodzinę my sta
nowimy. Stowarzyszenie Po
lek toż to nasza Matula
ukochana. Czyż nie zdobę
dziemy się dla niej na pre
zent na Gwiazdkę? Suge
stję nam dała Szan. Preze
ska, Pani Mondzelewska,
która w odezwie zwróciła
się do nas z prośbą o posta
ranie się przynajmniej po
jednej kandydatce do świąt
Bożego Narodzenia. Myśl
pani Prezeski w czyn zamie
niła Komisja Rozwoju, ogła
szając z e świąteczny
Kontest Werbunkowy dla
Grup i Członkiń Stowarzy
szenia Polek.
Wierzymy, że wiele Grup
zabrało się już do pracy,
ale czy wszystkie? Wiemy
także, że pewna liczba
członkiń wypełniła prośbę
Prezeski, ale natomiast nie
słychać, aby cały nasz ze
spół jednako entuzjastycz
nie sprawą tą się zajął. Cze
mu przypisać ospałość?
Nie pracujecie przecie dla
Prezeski czy Zarządu Cent
ralnego, ale dla dobra i roz
woju Organizacji. A więc
do pracy, Sipstry! W tych
jeszcze kilku dniach za
krzątnijcie się, a przy szcze
.... V rych chęciach nie będzie
wam trudno jedną choćby
kandydatkę pozyskać do
swej Grupy, Tem przyjem
niejszą dla was będzie
Gwiazdka, skoro i dla Or
ganizacji swej coś uczyni
cie.
W ŁONIE partji republikańskiej doszło do poważnego rozłamu z
powodu stanowiska zajętego w sprawie prohibicji przez przewodniczące
go Narodowego Komitetu Republikańskiego, Senatora Fessa ze stanu
Ohio. Fess, jak już donosiliśmy poprzednio, zapowiedział, że ani prezy
dent Hoover, ani part ja republikańska nie zmieni swego stanowiska w
odniesieniu do sprawy prohibicji i pójdzie do wyborów prezydencjal
nych w roku 1932-gim pod hasłem dalszego i jeszcze bardziej stanow
czego forsowania prohibicji. Nie ulega kwestji, że to oświadczenie Fessa
wywołane zostało pogróżką fanatyków prohibcyjnych w łonie partji,
którzy ostrzegają, że jeżeli part ja opowie się przeciwko prohibicji, to
wśród zwolenników Osiemnastej poprawki do konstytucji powstanie ta
kie wzburzenie, że wybory w roku 1932-im będą zupełną i sromotną
klęską republikanów.
RZĄD hiszpański jest poważnie zaniepokojony wzrostem ruchu re
wolucyjnego wśród wojską. Przed kilku dniami oddział żołnierzy, zło
żony z tysiąca uzbrojonych ludzi, zjawił się w nocy na ulicach stolicy
i zmienił posterunki wojskowe, ustawione przez władze w puktach naj
bardziej narażonych na atak rewolucjonistów. Rząd obawia się, że w woj-
JEDNOŚĆ POLEK
No. 50. CLEVELAND, O- WTOREK, DN. 16-go GRUDNIA, 1930. W* TUESDAY, DECEMBER 16th, 1930. Cena pojedynczego numeru 5c. Rok (Vol.) V1L
MARKI POCZTOWE Z PODOBIZNA PUŁASKIEGO
Piłsudski Wyjeżdża na
Maderę.
WARSZAWA. Półoficjalna
"Gazeta Polska", podaje, że Marsza
łek Piłsudski wyjeżdża zagranicę
na wypoczynek. Hiszpańskie mini
sterjum zewnętrzne poczyniło już
wszelkie przygotowania na przejazd
Marszałka przez Hiszpanję. Marsza
łek Piłsudski udając się na wyspę
Maderę, przekroczy granicę hisz
pańską dnia 19-go grudnia na sta
cji Irun, kontynuując podróż
Lizbony.
Rosja i Niemcy Nie Pod
pisały Raportu do Ligi.
GENEWA. Praca przygoto
wawczej konferencji rozbrojenio
wej, która kończy już swe sesje—
nie daje żadnej nadziei na szybkie
zmniejszenie zbrojeń, oświad
czył na konferencji ambasador
Hugh Gigson, delegat amerykany
ski. Gibson powiedział jednaK,
że "co rfajmniej możemy przew iły
Marszalek Piłsudski Spędzi Wakacje na Maderzepol
doprowadzić je do skutku, to
musimy mieć absolutnie lepszą sy
tuację, aniżeli obecnie".
Komisja przyiotowawcza na swej
końcowej sesji spotkała się znów
z dysharmonją. Anatol Łunaczar
tfkij, delegat sowiecki, potępił tekst
konwencji przygotowany przez ko
misję dla Ligi Narodów. Tekst
ten, powiedział on, pozwala
nadal na utrzymanie zapasów ma
terjałów wojennych, oraz na zwię
kszenie rezerw armji i marynarki.
Zaznaczył również, że Sowiety nie
podpiszą tego raportu. Delegata
rosyjskiego poparł delegat Niemiec
hr. von Bernsdorff, który zgodził
się na to, by Rosja i Niemcy podały
wspólnie raport mniejszości.
Faszyści Niemieccy chcą
Wojny.
BERLIN. Na ulicach Berlina
demonstrowali faszyści w liczbie
30,000 i przyszło do starcia z po
licją. Sześciu faszystów odniosło
rany•
Faszyści demonstrowali prze­
ciw wyświetlaniu filmu p. t. "Wszy
stko spokojnie na' zachodnim fron
cie", który zdaniem ich jest propa
gandą za utrzymaniem pokoju, a
faszyści są wojowniczo usposobie-
wać stabilizację zbrojeń, ustanor
wienie maszynerji, któraby otrzy
mywała i ogłaszała informacje o
zbrojeniach, oraz, któraby wycho
wywała systematycznie do pracy
przyszłych konferencyj, które bę
dą temi kamieniami młyńskiemi.J
mielącymi ustawicznie proces roz
brajania".
"Jeżeli te rzeczy mogą być osią
gnięte przez przyszłe konferencje"^ DETROIT. Władze imigracyj
mówił w dalszym ci^gu Gibson, i ne ogłosiły nowe rozporządzenie,
"a na podstawie obecnych zakazujące przyjazdu do Detroit ob
wskazowek myślę, iż słusznie mo-. cokrajowcom z Kanady, nie posia
żemy przyjąć, że będzie można dającym tu stałej pracy.
Bezrobotnym z Kanady
Zamknięto tu Drogę.
Posiedzenie Zarządu Centralnego.
Niniejszem podaję do wiadomości, że posiedze
nie Zarządu Centralnego i Reprezentantek Grup Sto
warzyszenia Polek w Stanach Zjednoczonych pod o
pieką. Świętej Rodziny odbędzie się we wtorek, dnia
30-go grudnia b. r. w Domu Stowarzyszenia p. n.
7526 Broadway, o godzinie 7:30 wieczorem.
Prośba do Szan. Sekretarek Grup
Stowarzyszenia Polek.
Ponieważ świąteczny numer "Jedność Polek"
wyjdzie z pod prasy nieco wcześniej, aby mógł być
na czas przed świętami doręczony przez pocztę, prze
to uprasza się Szan. Sekretarki Grup, aby zawiado
mienia i wszelki inny materjał do organu raczyły do
ręczyć czy nadesłać do Redakcji najpóźniej do go
dziny 5-ej wieczorem w sobotę, dnia 20-go grudnia
b. r. Później doręczony czy nadesłany materjał nie
będzie mógł być w świątecznym numerze zamieszczo
ny. Za przychylenie się do prośby zgóry serdecznie
dziękujemy.
REDAKCJA.
Z E S A W
O I Y Z N Y
PROHIBICJA POWODEM ROZŁAMU W PARTJI REPUBLIKAŃSKIEJ.
ŚMIESZNE STANOWISKO SENATORA FESS'A. REPUBLIKA
NIE UTRACĄ RESZTĘ POZOSTAŁYCH WPŁYWÓW, JE2ELI NIE ROZ
WIĄŻĄ SPRAWY PROHIBICYJNEJ. HISZPANJA W PRZEDEDNIU
KRWAWEJ REWOLUCJI. NORWESKA PART
GRAŁA W WYBORACH. ZWYCIĘSTWO FASZYSTÓW NIEMIEC
KICH W WYBORACH MIEJSKICH. DELEGACJA GANDHI EGO
NA KONFERENCJI LONDYŃSKIEJ.
sku wybuchnie rewolucja, na której czele stanie artylerja z Segovia, któ
ra zapoczątkowała spisek przeciwko rządom DeRivery. Wszystkie gma
chy rządowe i pałac królewski strzeżone są przez oddziały wojska lojalne
dla rządu. Dokonano szeregu aresztowań wśród ludzi najbardziej po
dejrzanych o należenie do spisku, mającego na celu obalenie rządów
królewskich.
OTRZYMANO tu wiadomość, że w wyborach do parlametnu Nor
wegji, part ja pracy poniosła porażkę. Partja straciła szesnaście manda
tów w miejsce posiadanych poprzednio 62-ch mandatów, uzyskała w
Jakie Da Rezultaty Kontest Werbunkowy?
JA PRACY PRZE­
Długi Zagraniczne Nie
miec.
BERLIN. Zadłużenie Niemiec
zagranicą w końcu września roku
bieżącego wynosiło $6,400,000,
000 zgodnie z wykazem długów o
publikowanych przez federalne biu
ro statystyczne.
Złodzieje Chicagoscy Po-:
sługują się Małpką.
CHICAGO. Policja tutei
sza oświadczyła, że złodzieje chi
cagoscy używają małpki do swo-'
ich wypraw nocnych. Pozostawi o
ne po ostatniem włamaniu sie,
ślady małych łapek, naprowadza
ją na to przypuszczenie.
KOMISJA ROZWOJU przy Stowarzyszeniu Polek w Sta
nach Zjednoczonych pod opij' fwiętej Rodziny, na pod
stawie przyjętej uchwały przez Zarząd Centralny, przepro
wadza Przedświąteczny Kontest. Werbmko-vy dla Grap i
Członkiń Organizacji na następujących war -nkach:
Koróftest Kończy r'ę i-go Stycznia, 1C31.
Warunki dfa Członkiń Mtfvv PoI«k.
PREMJA $1.00 Dla członkini Stowarzyszenia Po'ek za
każdą nową kandydatkę, pozyskaną do
Organizacji do Świąt Bożego Narodzenia.
Warunki dla Grup Stow. Polek.
ZA ZWERBOWANIE NOWYCH CZŁONKIŃ 3
NAGRODY DLA GRUP.
1
-sza NAGRODA $5.00 i elanie sali Stow. Polek A
urządzenie zabawy kostkowej za 10
nowych członkiń zwerbowanych przez
«S5
Persja Aresztuje 500 So
wieckich Agentów.
I- TEHERAN. W całym kraju
aresztowano przeszło 500 sowiec
kich agentów, oskarżonych o spi
skowanie przeciwko rządowi. Oko
ło 200 aresztowań nastąpiło w sa
i mym Teheranie, podczas gdy 130
I w dystrykcie Meshed.
Chile aresztuje 8-miu
"Czerwonych".
i
SANTIAGO. Władze areszto
wały tu 8 komunistów w chwili,
gdy podkładali dynamit pod most,
przez który niebawem miał przeje
chać pociąg prezydenta z członka
mi gabinetu i 100 posłami.
Przedświąteczny
Konłesl Werbunkowy
Stowarzyszenia Polek w Stan.
Zjednoczonych
pod opieka Świętej Rodziny.
Grupę do Śwąt Bożego Narodzenia.
2-ga NAGRODA $5.00 za 6 do 9 członkiń, pozyskanych
przez Grupę do Świąt Bożego Naro
dzenia.
3-cia NAGRODA $3.00 za 2 do 5 członkiń, pozyska
nych przez Grupę do Świąt Bożego
Narodzenia.
UPRASZAMY WSZYSTKIE GRUPY I CZŁONKINIE
STOW. POLEK O WSPÓŁPRACĘ DLA ROZWOJU NA
SZEJ ORGANIZACJI.
KOMISJA ROZWOJU:
MARJA KWARCIANNA,
WERONIKA KUKWA,
ROZALJA BORUCKA,
JÓZ. FAŁDOWSKA,
F. JESIONOWSKA,
WALERJA ŚLIWIŃSKA,
MARJA SZYMANKIEWICZ
wyborach tylko 46. Największe zwycięstwo odniosła partja agrarna, któ
ra zwiększyła liczbę mandatów z 26-ciu na 47.
m.
W WYBORACH miejskich faszyści Hitlera odnieśli zwycięstwo.
Wybory wykazały olbrzymi wzrost ich wpływów. Wzrosły też wpływy
komunistów. W wyborach do Volkstagu gdańskiego lista hitlerow
ców uzy»kała 34.000 głosów. W Karlsruhe faszyści zdobyli większość.
W Konstancji w miejsce jednego mandatu poprzednio, obecnie zdobyli
dwanaście. W Fryburgu poprzednio nie mieli żadnego mandatu, a obec
nie adebyli czternaście.
NA PIERWSZEJ plenarnej sesii konferencji w sprawie Indyj wy
głosił przemówienie maharadża Bikaner, uważany za przewodniczącego
całej delegacji Indyj. Oświadczył, że całe Indje, bez różnicy klas, doma
gają się przyznania im stanu dominjum. Na sesji tej po raz pierwszy
za biali głos dwaj zwolennicy Gandhiego, z których jeden, Sapru, oświad
czył, że zwolennicy Gandhiego zadowolą się, jeżeli Indje staną się do
minjum. Obiecują, że wstrzymajją dalsze demonstracje i zaburzenia.
Oświadczenie to 'wywołało sensację, gdyż dotychczas sądzono, że tylko
zupełna niepodległość Indyj zadowoli Gandhiego i jego stronników.
ORGAN URZĘDOWY}
STOWARZYSZENIA POLEK
STANACH ZJEDNOCZO-
NYCH.
WYCHOWANIE nowoczesne W
szkole obchodzi się dziś bez kija i
rózgi, wychowanie zaś domowe i
dzie dwiema wręcz przeciwnemi
drogami. Jedna to trzcina wi
sząca stale na ścianie, druga to
ślepe niewolnictwo wobec zachcia
nek dziecka. Pomówmy najpierw
0 tem pierwszem. Otóż dziś wyzna
jemy zasadę, że człowieka można
wychować bez kija. Każde bowiem
dziecko, o ile nie jest chore, albo
dziedzicznie obciążone jest z na
tury dobre. Zła jeszcze nie zna,
ponieważ zło powstaje dopiero pó
źniej na tle stosunku z innymi łudź
mi. Jeżeli zaś jest dobre z natury,
to znaczy nie ma żadnych prze
szkód naturalnych stojących na li
nji doskonalenia się. Jednakże pro
wadzenie dziecka drogą dobra wy
maga .niesłychanej wprost konse
kwencji postępowania na każdym
kroku. Konsekwencja taka nie po
winna być jednoznaczna z uporem,
to znaczy wychowawca spostrzegł
szy własny błąd, powinien szczerze
1 otwarcie zawrócić z drogi. W tym
wypadku nie tylko niema njebezpie
czeństwa utraty powagi, ale ow
szem zyskuje się nowy atut pedago
giczny: przyzwyczaja się dziecko
do rozumnego krytycyzmu i urabia
się potrzebę samokontroli.
Łagodniejszą odmianą metody ki
ja jest tak zwane "robienie pie
kia" w domu. Zaczyna się od wy
rzutów osobistych, następnie prze*
chodzi się do wymyślania i poniża
nia jak najbardziej obTaźliwemi po
równaniami, a wreszcie kończy. ^|.
neralnym atakiem na całe otocze
nie, przyczem oberwie się ia»tae,
babce, a nawet przygodnym świad
kom.
Jedyny najlepszy i najtrwalszy
system wychowania to budowa
charakteru na jego własnych fun
damentach. Niech dziecko samo na
"zimno" zrozumie, na czem pole
gał jego błąd i niech samo obmyśla
środki zaradcze. Do tego zrozumie
nia należy mu dopomóc drogą od
powiedniej dyskusji. Wychowawca
winien wystąpić w roli życzliwego
i szczerego przyjaciela, który przy
chodzi z uczciwą pomocą w potrze
bie. Gdy się dziecko przekona, że
postąpiło źle, należy z niem razem
obmyśleć środki poprawy. Trzeba
podnieść złamaną wiarę we własne
siły, ośmielić do czynu, obserwować
jego dobre wysiłki i każdą zdo
bycz na tej drodze przyjąć z uzna
niem do wiadomości. Wielką trud-.
ność należy rozdrobnić na mniejsze
i leczenie rozpocząć od tych błę
i dów, które są łatwiejsze do unik
nięcia. Każde choćby małe zwycię
stwo podnosi ducha, dodaje odwagi,
powiększa zapał do dalszych usiło
wań.
W ten sposób charakter buduje
się sam, jak organizm, który sam
przyjmuje pokarm i sam go przera
bia stosownie do własnych wyma
gań, bez wstrzykwania przemocy
ostrych medykamentów. Wychowa
nie bez kija wymaga poświęcenia,
ale praca wydajrf trwałe rezultaty
i takie charaktery nie zawodzą ni
gdy, na nich można budować naj
śmielsze plany, one stanowią naj
bardziej wartościowy trzon społe
czeństwa i państwa.
Bil Zamyka Imigrację na
Całe Pięć Lat.
WASHINGTON. Kongresman
Albert Johnson, rep. z Wash., prze
wodniczący izbowego komitetu im i
gracyjnego, wniósł bil, zamykają
cy wszelką imigrację do Stanów
Zjednoczonych na 5 lat.
15 Lat Więzienia za Nie
udałę Rewolucję.
CONCEPTION, Chile. Sześ
ciu przewódców wrześniowej nie
udanej rewolucji zostało skaza
nych na więzienie po 15 lat i I
dniu i utratę praw obywatelskich
Inni uczestnicy rewolucji dostali
lżejsze kary.

OFFICIAL ORGAN
THE ASSOCIATION OF POLISH
WOMEN OF THE UNITED
STATES OF AMERICA
UNITY OF POLISH WOMEN
L. H. DZIEWECZYŃSKA, Sekr. Jen.

xml | txt