OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, June 02, 1931, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1931-06-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

""•-I
NO. 22.
ygodnia
Mieszka w Berlinie, w Niemczech,
dwóch braci bliźniaków, których
•Wszyscy nazywają najszczęśliwszy
mi na kuli ziemskiej młodzieńca
mi. Dwaj ci bracia przemogli bo
wiem wszystkie trudności świato
wego kryzysu gospodarczego. y
sobie tanio, praktycznie, wygodnie
i są bardzo zadowoleni.
Dwudziestopięcioletni Bruno Scho
en jest jednym z tych. braci, dwu
dziestopięcioletni Willibald dru
gim obaj ujrzeli światło dzienne
tego samego dnia i o tej samej
godzinie. Od tej' pamiętnej chwili
mieszkają razem. Są talc do siebie
podobni, jak jedna kropla wody do
drugiej. Ubierają się też jednako
wo, jak zresztą wszyscy bliźniacy.
Jednakie też mają włosy, uczesa
nie, głos i figurę. Nie różnią się
także ich numery kołnierzyków i
obuwia. Obaj byli studentami wyż
szej szkoły technicznej, obecnie zaś
sami zmuszeni są na chleb praco
wać.
Pewnego razu przeczytali w gaze
cie następujące ogłoszenie: "Poszu
kuje się energicznego rysownika
technicznego. Oferty tylko pisem
ne z fotografją i adresem".
Obaj bracia chcieli starać się o
tę posadę. Nie mieli jednak foto
graf ji. Poszli się sfotografować.
Spojrzawszy na nich, fotograf sta
nął zdziwiony i przez dobrą chwilę
słowa nie mógł wymówić. Nigdy w
życiu nie widział jeszcze takiego
podobieństwa. "O, njepotrzeba pa
nom dwóch fotografij", rzekł wresz
cle.. "Jesteście najszczęśliwszymi
ludźmi na śyyiecie, wystarczy, by je
den z was się sfotografował, a dru
gi może korzystać z jego podobiz
ny".
Kiedy bracia opuścili pracownię
fotografa, Willibald rzekł do Bruno
na: "Słuchaj, idea tego człowieka
jest poprostu śwetna, życie dziś
jest takie ciężkie. Dotychczas ży
liśmy, jak dwie osoby, od dziś dnia
będziemy stanowić jednego tylko
człowieka- Bąd£my praktyczni i sko
rzystajmy z naszego niezwykłego
podobieństwa".
Do tej chwili mieszkali w dość
obszernym pokoju, płacąc za nie
go sześćdziesiąt marek miesięcznie.
Teraz poszukali sobie pokoju z jed
nem łóżkiem, za trzydzieści marek.
Przychodzili i wychodzili z domu
zawsze pojedynczo. Gospodyni nie
miała nawet o tem pojęcia, że w
pokoju jej mieszkają dwie osoby,
kiedy jeden spał w domu, drugi
siedział w .cukierni, gdzie było dość
ciepło, by godzinami czytać gaze
ty. Willibald zamawiał filiżankę
herbaty, wypijał tylko połowę, a
druga połowa zostawała dla Bruno
na, który przychodził w chwilę po
wyjściu brata. Kelner nie domyślał
się nigdy, że bracia zmienili się i
że Bruno płacił za herbatę, którą
zamówił Willibald.
Posadę rysownika technicznego
otrzymał Willibald. "Jest to praca
trudna i odpowiedzialna" rzekł
szef do młodzieńca. "Będzie pan
musiał pracować dziennie dziesięć
godzin Willibald śmiał się, bo
wiedział, że praca ta będzie bardzo
lekka, ponieważ podzieli ją z bra
tem. Szef biura dziwił się bardzo.
Nie rozumiał, jak po dziesięciu go
dzinach pracy można wyglądać tak
świeżo i być tak wesołym i rzeźklm.
Nie wiedział o tem, naturalnie, że
podczas przerwy obiadowej, bracia
zmieniali się i świeża siła robocza
brała pracę w(• swe dobrze wypoczę
te ręce. V
Bruno oświadczył pewnego ra
zu swemu bratu: "Wiesz, twój szef
jest z ciebie tak zadowolony, dziś
podwyższył mi pensję",
W ten sposób iyją bracia ci wy
godnie a tanio, korzystając ze swej
wyjątkowej sytuacji. Inni uskarża
ją się na drogie środki komunika
cji, oni zaś jeżdżą za jedpym bile
tem kwartalnym. Nieprzyjemności
gĘkrzają
Z Niedzielnej Uroczystości
żai^,
się im rzadko. Niedawno
pewna dama miała chęć urządzić
awanturę WiUibałdowi. Przyczyną
była oczywiście zazdrość o rywalkę
Willibald jednak, zachował zimną
k*ew i oświadczył damie bardzo
Ifaokojnie:: "Mam Wrażenie, że pa
lki oię myli i bierze mnie za brata'
jtiego Brunona"
CLEVELAND, O., WTOR EK, D.2-GO CZERWCA 1931.
Aktu Poświęcenia Dokonał Najprzew.
Ks. Biskup Józef Schrembs przy udzia
le Licznych Księży i Tysięcy Wiernych.
Reprezentacje Miejscowych Organizacyj i Towa
rzystw i oddział umundurowany Weteranów Armji
Polskiej wielce przyczyniły się do okazałości
Niedzielnego Wymarszu.
W ubiegłą niedzielę, dn.
31-go maja b. r. w dzielni
cy Corlett odbyła się pod
niosła uroczystość z raeji
poświęcenia nowego Kościo
ła Matki Boskiej Często
chowskiej.
Już od godziny 9-ej rano
poczęły się gromadzić tłu^
my publicznaeci, a troichę
potem przybyły liczne dełe
gacje i reprezentacje miej
scowcyh organizacyj i to
warzystw a także nadciąg
nęli Weterani Armji Pol
skiej, grupujący się w Pla
cówce 6-ej. Przybyła także
na miejsce kapela z parafji
św. Kazimierza z p. S. B.
Nowakowskim na czele.
Pięknie i barwie, przed
stawiał się pochód, prowa
dzony przez marszałków
pp. Jana Balcerzaka i Alek
sandra Baranowskiego. Na
czele sztandary amerykań
ski i polski, kapela z para
fji św. Kazimierza z p. No
wakowskim na czele* od
dział Weteranów Armji Pol
skiej z Placówki 6-ej, Za
rządy Centralne Zw. Pola
ków w Ameryce, Zjednoczo
nia p. op. Matki Boskiej
Częstochowskiej, Z e no
czenia p. op. N. S. N. M.
P., Stowarzyszenia Polek
w Stanach Zjednoczonych
pod opieką świętej Rodzi
ny, Towarzystwo Synowie
Wolnej Polski i Qwiazda
Wolnej Polski, Towarzy
stwo Św. Gabrjela i Towa
rzystwo Tadeusza Kościusz
ki, Towarzystwo Św. Win
centego a Paulo i Towarzy
stwo św. Szczepana, Towa
rzystwo Córy Wolnej Pol
ski, Towarzystwo Matki Bo
skiej Częstochowskiej, To
warzystwo św. Teresy, To-
zasługa Wieł. Sióstr Nau
czycielek.
Po spotkaniu Ks. Bisku
pa na rogu E. 141 i Miles
ave. pochód ruszył ulicami
dzielnicy do plebanji, do
kąd podążył Ks. Biskup w
otoczeniu .Księży. Po pew
nym czasie pochód dalej ru
szył do nowego Kościoła
Matki Boskiej Częstochow
skiej. Przed Kościołem od-
Po nabożeństwie z muzy
ką na czele odprowadzono
Ks. Biskupa i księży do ple
banji a pochód potem roz
wiązano. Miejscowy komi
tet uroczystości gościnnie
podejmował gości i przyby
łe reprezentacje czem cha
ta bogata.
Po nabożeństwie dokona
no zdjęć fotograficznych,
przez znanego fotografa na
warzystwo Św. Elżbiety, To I Poznaniu, p. Bortkiewicza
warzystwo Św. Bronisławy, ii przez fotografa jednego
Towarzystwo Św. Rodziny, i z miejscowych pism amery
Bractwo Różańca Świętego, kańskich.
Towarzystwo święteg Imie
nia Jezus, Bractwo Panien,
Dzieci Marji i Anioła Stró
ża, Ministranci i małe dzie
ci z kwiatami. Dodać tu na
leży, że dzieci były prze
pięknie poubierane, a to już
Polska dzielnica w Cor
let poczęła się organizować
dopiero przed wybuchem
wojny światowej. Zorgani
zowaniem parafji zajął się
ks. Wiktoę Sieradzki, ów
czesny proboszcz par. Naj-
MIII I
W MIARĘ tego jak amerykańskie wybory prezydencjalne się zbli-
prasa amerykańska obu wielkich obozów coraz więcej miejsca po
święca szansom kandydatów do Białego Domu. Co będzie majważniej
szem zagadnieniem wyborczem podczas tych wyborów, trudno narazie
zupełnie konkretnie osądzić, nie ulega jednak wątpliwości, że sprawa
obecnie trwającej depresji gospodarczej, jak i prohibicji, będzie "plat
formą" wyborczą na pierwszem miejscu, mając na następnem sprawę
pomocy rolnej, taryfy celnej, nadużyć zarzucanych T«miun]r Hall i e
wentualnie Międzynarodowego Trybunału w Hadze. V
Co się tyczy szans poszczególnych kandydatów, którzy obecnie jaś
nieją na amerykańskim horyzoncie politycznym, 4o jeżeli chodzi o par
tję republikańską, to ta zaproponuje najprawdopodobniej ponowny obiór
Prezydenta Hoover^. Według ankiety prieprowadzonej ostatnio przez
"Washington Post", ąie ulega wątpliwości, że republikanie znów umis
szczą go na czele swej ^ą^y elekcyjnej, z gubernatorem stanu Pensylva
nia, Pinchetem, jako drugim republikańskim kandydatem i ewentualnie
obecnym Wice-Prezydentem Stanów Zjednoczonych, jako trzecim.
W obozie demolfrątyca^yęn na pierwsze miejscy wybija się w chwili
obecnej gubernator stanu New York, Franklin D. Roosevelt, wysoko ce
niony dla swych wielkich osobistych zalet serca i unjysłu, energji w tę
pieniu korupcji ora* talentu organizacyjnego. Wymienione jeat także
Po ks. Młotkowskim pa
rafją zawiadywał jako pro
boszcz ks. Stanisław Ro
gosz i obowiązki swe speł
niał od 1922 do 1929 roku.
n a oś w i e n i a św i y n i k o w s k i a i n K a w a e
PRZEGLĄD
Po ks. Rogoszu został'
proboszczem Ks. Jan Że-!™ 7 ?adłal.,
gleń, który w parafji Matki
Boskiej Częstochowskiej po
dziś'dzień duszpasterzuje.
&
ł'\
JEDNOŚĆ POLEK
dopoma
gają prowizorzy p. Jan Baf
cerzak. p. Aleksander Bara:n,u
była się uroczysta ceremo- nowski, p. Franciszek Gas-
Pańskiej, poczem udano się p. Franciszek ścisłowski ii Komitet uroczystości za
do Kościoła na nabożeń- p. Jan Szewczyk. {pośrednictwem naszego pi
fltwo, które odprawił Ks. Następujący o y w atole 'sma Jkłada wszystkim^ucze
Ks. J. M. Źegleń, proboszcz zajęli się przywiezieniem stnikom jak najserdeczniej
parafji w asyście Ks. J. So
lińskiego i Ks. S. Rutkow
skiego, jako diakona i sub
diakona. W nabożeństwie
asystowało wielu innych
Księży, a to ks. A. A. Ra
decki, prałat McFadden,
ks, J. Młotkowski, ks. Kała
maja, ks. Konarski, ks. S.
Szpanowski i paru innych
księży z miejscowych- kato
lickich parafij a także z
kancelarji biskupiej. Podnio
słe kazanie w czasie nabo
żeństwa wygłosił Jks. Teo
bald Kałamaja, proboszcz
parafji świętego Stanisła
wa B. i M. Po fnabożeń
stwie ks. Biskup Józef
Schrembs udzielił wiernym
w kościele pasterskiego bło
gosławieństwa.
Stowarzyszenie Polek wywyższy poziom.
Stanach Zjednoczonych p.
op. świętej Rodziny samo
przez się nie powstało, sa
mo nie urosło, samo nie do
szło do znaczenia, majątku
i wpływów. Powstało to Sto
w a z y s z e n i e z a o o n e
przez pionierki, przez zało
żyeielki, które miały wznio
słą myśl na oku, które obra
Ale niestety, nie wszy
stkie członkinie rozumieją
to i nie wszystkie zdają so
bie z tego sprawę. Dumne
są wprawdzie z tego, że
Stowarzyszenie Polek jest
bogate, że komisarze ubez
pieczeniowi wyrażają się z
jak największem uznaniem
o Organizacji naszej. Dum
ne są z tego, że Organiza
cja nasza położyła już
znaczne zasługi na polu
społecznem, ale nie wszy
stkie o 'dobro naszego Sto
warzyszenia Polek zabiega
O I Y Z N Y
słodszego Serca Jezus1 na muzykantów na miejsce
Krakowie, której też przez zbiórki: pp. Orzechowski,
rok czasu duszpasterzował.iReguła Kosiński, Szew-
TITfł DP 1 A
Vj
Wiele w pracy ks. Żegle
niowi dopomagali i
Po roku parafję Matkixzyk, Juszczyk, Pietrzyk, jfowi Schrembsowi, Ks. Pru- Kazimierza i wogóle wszy
Boskiej Częstochowskiej ja!Więcek, Cybulski, Jabło-'
ko proboszcz objął ks. Jan nowski i Kulfan
Młotkowski i przebywał do
5-go kwietnia 1922 roku.
Głównymi mar szałkami
pochodu byli pp. Jan Bal
cerzak i Aleksander Bara
nowski jako marszałkowie a
także tyiele czasu poświęci
li w pracach przygotowaw
czych do uroczystości, letó
ka,zdym
TM r/\
a hv»r»/\
względem bardzo dobrze.
Wielką żp tak powiem
atrakcją był udział Wetera
|nów Armji Polskiej. Błękit-
:"e munffury odznaczali się,
to
te?
przy
Więcej Wytrwałości!
żJem
slę na zakręcle uhc
h.Przyj™owanl
s k a
by"
hucznemi o-
A jakby to było pięknie,
jakby to było wspaniale,
gdyby tak wszystkie człon
kinie naraz zabrały się do
pracy. Teraz jest pora bar
dzo po temu-ed powie dnia.
Ciepło, a więc "fcie trzeba
się lękać zimna czy słoty,
można z domu wyjść, aby
starania poczynić o pozy
chowały swe siły i siły spo-j skanie nowych członkiń do
szeregów naszej Organiza
cji niewieściej.
łeczeństwa i które rozumia
ły potrzebę powstania na
szej Organizacji. Dlatego
też Stowarzyszenie Polek
l*owstało dzięki inicjatywie
założycielek a pracy szcze
rej i oddanej pionierek, o
becnie wzrasta w siły i po
tężnieje.
Ileż to razy się widzi, że
na posiedzeniu jest omawia
na sprawa pracy werbunko
wej wszystkie członl^nie
z wielkiem przejęciem prze
mawiają na ten temat, ale
skoro rozejdą się po posie
dzeniu do domów, wnet o
ws?ystkiem zapominają i
zamiast usilnej pracy nie
widzi się tych przyrzeczo
nych zabiegów, jakoby ca
ła sprawa poSzła już w za
pomnienie.
w zamiarach. Skoro się coś
uchwaliło, skoro się przy
rzekło pracować, trzeba
słowa dotrzymać, a skoro
tak postępować będziemy,
natenczas wspanialszym o
każe się rozwój Stowarzy-
ją, nie wszystkie starają jszenia Polek w Stanach
się o podniesienie Stowarzy, Zjednoczonych pod opieką
szenia Polek na jeszcze świętej Rodziny.
rr*
rw
mr
JUZ ZACZYNAJĄ INTERESOWAĆ SIĘ WYBORAMI PREZYDENCJAL
NEMI. OBECNY PREZYDENT HOOVER MA BYĆ PODOBNO KAN
DYDATEM REPUBLIKANÓW. KANDYDATEM DEMOKRATÓW
NAJPRAWDOPODOBNIEJ BĘDZIE FRANKLIN D. ROOSEVELT, O
BECNY GUBERNATOR STANU NEW YORK. TO SĄ. ZDAJE SIĘ
NAJPOPULARNIEJSI KANDYDACI DO BIAŁEGO DOMU. W MI A
RE ZBLIŻANIA SIĘ WYBORÓW MOGĄ HYC WYSUNIĘCI I INNI,
KTÓRYCH OBECNIE NIC JESZCZE NIE SŁYCHAĆ. OBECNY WI
CEPREZYDENT PONOWNIE MA BYĆ WYSUNIĘTY NA WICEPREZY
DENTA Z RAMIENIA REPUBLIKANÓW, A TEODOR ROOSEVELT,
GUBERNATOR PORTO RICO, EWENTUALNYM KANDYDATEM NA
WICE-PREZYDENTA STANÓW ZJEDNOCZONYCH Z RAMIENIA
PARTJI DEMOKRATYCZNEJ.
nazwisko senatora Dwight W. Morrow, byłego ambasadora amerykan-'
skiego w Msksyku i t.eścia Lindbergha. Na następnych miejscach poja
wiają się nazwiska obecnego sekretarza wojny, Patrick'a Hurley'a, kon
gresmana Tilsona z Connecticut, Hanford MacNider'a, generała Karola
G. Dawes'a, autora słynnego planu reparacyjnego, ser«ftora Borah z se
nackiej komisji spraw zagranicznych, senatora Fess'a, prezesa republi
kańskiego
komitetu
narodowego i fgeexmego gubernatora Pinchota.
Nowego Kościoła Matki Boskiej Oz.
sze podziękowanie. W miejscowym
pierwszym rzędzie Naj- Placówce 6-ej
przew. Ks. Biskupowi Józc Armji Polskiej, Kapeli św.
łatom z biskupiej kancela- stkim, którzy brali udział
rji, Wiel. Księżom probosn- w uroczystości niedzielnej
czom i Asystentom, Zarżą- poświęcenia nowego Kościo
dom miejscowych Organizn ła Matki Boskiej Często
cyj, Towarzystwom poza- cr.owskiej..
ZABAWĘ KOSTKOWA URZĄDZĄ
STOWARZYSZENIE POLEK.
W środę, dnia 17-go czerwca b. r. w
Domu własnym Stowarzyszenia
p. n. 7528 Broadway.
Kornitet Przygotował Wiele Wspaniałych Niespo
dzianek i Spodziewa się Jak Najlepszego
Poparcia.
17-y o
W środę, dnia
czerwca b. r. w Domu v.-fa c.ac im godziwa i
nie do tego został wybr:ny,
już od dłuższego czasu czy
ni przygotowania i jest w
stanie zapewnić, że będz
to pod każdym wzglęck.r
pierwszorzędna zadawa. 'i"
by i cr.e w
i u i r,.,
i
i miejscowym, 11
'-e i W etsranó w! fjj
dobra i w tym celu abv
snym pn. 7526 Broadway rozrywko a jednocześnie
odbędzie się wspaniała za- zapewnić jakiś dochód
bawa kostkowa, którą ursi naszej Organizacji.
dza Stowarzyszenie Po'c':! Tvle nas że choćby! it-
i
w Stanach Zjednoczony11 nawet połowa tylko nas na
pod opieką świętej Ęodzi- zabawę tę przybyła, to już
ny. będzie w zupełności powo-
Komitet, który specjsl-
dzenie zapewnione. To
me wymawiajcie się Sio-]
ale niechaj każda r.u I
I
'v'i przybędzie i niech I
Zabawy tego rodzaju po nrJtż i --or
winny być doceniane przez nie z n rn" e za
wszystkie członkinie Sto v.-a O jak na k/ r'\j. i/.ybj
rzyszenia Polek, boć są u- cie jak naj u i ..i. i u:
rządzane dla ich własnego e, z
ix K. J. IITi-iT
Środek Przed w Potwarcom,
Jan Nepomucen Neuman, s-idami o drugich, świąto
rodem z Czech, pracował bliwy kapłan zrozumiał od-:
wiele lat jako misyjny pro- razu, dokąd zrnierzaja my-
boszcz w Ameryce, a zmar
1
Był to kapłan pełen
Z czasów, kiedy zawiado wał natychmiast
wał misją Lancaster w no-j wywody słowami: "odmów
wojorskim stanie, przeka.- my naprzód różaniec, a po
zał nam jego biograf ory- tem pogadamy dalej". To
Jest to brak wytrwałości ginalny środek, jaki pr y mówiąc, klękał, i rozpoez
rozpoczęciu swej działalno- pał głośno modlitwę. Nie
ści przeciw występkowi po-j wielu wytrzymało próbę, a
twarzy stosował. nikt nie przybył po raz dru
Do domu jego misyjnego gi z "nowinami" do księ
zachodziły, jak to z wy-
i
zbyt ruchliwym języku a'
zawsze z niekorzystnemi
SPRAW
m-r w W
n
:'l..ny. *r
śli oszczerców, pra^nacvch
jako biskup Filadelfii 186u.y ten sposób przypodobać
'du- wpływ w paraiji. Wyplo-
cha Bożego i wielkiej ża:-,.szył też tego /liechrze.Vci
liwości w sprawie zbawię- i jańskiego ducha. Ile ra
nia powierzonych s o bio i stanął ktoś przed nim
dusz.
dza proboszcza.
czaj nie bywa, kiedy nowy!
kapłan do parafji zawita'
rozmaite osobistości odstępujcie W
Do jednym z mało znanych ogólnie, l?cz cenionych dla zasług, które
krajowi oddał, należy również pułk. Teodor Roosevelt, gubernatór Porlo
Rico, co do którego pogłoski chodzą, że może być wybranym na Wice
Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Mowa jest także o b. Prezydencie
Coolidge'uw którego reputacja wzrosła znów w ostatnich czasach, dzięki
niepowodzeniom, które w polityce jak'i sprawach gospodarczych napot
kała partja republikańska z Prezydentem Hooverem na czele.
Jak należy wnosić z obecnych na ten temat dyskusyj, są to narazie
najpopularniejsi kandydaci na fotel prezydencjalny, chociaż w miarę
zbliżania się dnia wyborów możliwem jest, że nowi kandydaci pojawią
się na arenie politycznej. Nie wszyscy bowiem obecni kandydaci ujawnili
swoje programy, lub nie chcą się narazie .zbyt wcześni* angażować, aby
nie wystrzelić zawczasu wszystkich swoich argumentów.
Zaznaczyć jednak już dzisiaj należy, że zbczyna się tworzyć już teraz
trzecia partja złożona z weteranów wielkiej wojny oraz członków potęż
nej Amerykańskiej Federacji Pracy, która najprawdopodobniej wystąpi
no "mokrej platformie" z własnyn» kandydatem. Możliwem jest tedy
tozbicie demokratów, którzy dzisiaj w dużej misrze sympatyzują z "mo
krą polityką',' i wypłynięcie jakiegoś dotąd nieznanego lub mało znane
go polityka na czoło spraw wyborczych.
s
v s
SS^^BBhS'
ORGAN URZĘDOWY
STOWARZYSZENIA POLEK W
STANACH ZJEDNÓCZOF
NYCH.
Cena pojedynczego numeru 5c. Role (Vol.) VIIL
NA BANKIECIE w Cincinna
ti, Ohio, przemawiał George Wic
kersham, przewodniczący komisji
Hoovera, która po długich i kosz
townych naradach opowiedziała
się za zniesieniem prohibicji, leca
raporty wydała za podtrzyma
niem prohibicji. Pan Wicker
sham, nie mogąc wyjść z błędne*•?•••
o kola w zdefinjowaniu warto
ści i szkodliwości prohibicji, ^wa- jf
win? na publiczno/ó, zarzuca-*',.'
jąc jej, żo podnieca do ła$ia^i*l$•
tego
prawu
przez tolerowanie
bezprawia. Szkoda, że pan Wic-"'
kershąm nie zaslanowił się nad
tem, że największem bezprawiem
j.cfi krępowanie osobistej sl^bbó- WSS!
'y człowieka w załatwiania jego -Ą
t.'trzeb
życiowych, a także w je- "Ą
lżeniu i ple:u. Może to być sto-'"
sewane do więźniów, którzy na
i dużyli swoj'i wolności do złych
dob"r. -)vV,
gzkodą
drugich,
ale nie
I io ludzi żyjących na wolności
dlai -u-t-vni
wk ku
i
A! re
w
oświaty i postępu!
Prawo n:e'::redne z prawami bo
-'••'-'-.ii i pra tarem zwyczajami.
s.ę sta-.y dru.r:ą naturą na-
..
n
u, mimowolnie wywołuje
w
uczucie bez-
wolnym c-zł .*wk
iirawia. i jako takie nie wzbu
!:-a należnepco poszanowania.
NI!' MĄŻ żonie, ale żona mę
wi r.ius' płacić ''alimenty". ,- 0|
.. V.t\vo I'.i.Vt.k, zam. w Chicago,
CiO postal a się ze -o-1 r-iacknący troje dzieci, nie
.row '-dzic .swą są- zgodnie i pani Molek wnio
ii c*y '.y
-s
r-iói}
e, a-! "*a o rozwód. Ponieważ
'e nszem i
ona ma
Prac? i* pieniądze, a mąż
-'j I jpst f^'Ł SafrlrinienJś, więc
I Jzia polecił jej płacić bezrobotne
U
mężowi $• tygodniowo, dopó-
!-i
on sobie nie znajdzie ''jobu".
Zona
ob
ecaJa. ale nie dotrzyma-
ła zobowiązania. Wobec tego sę
i dz:a za zlekcjważc^-jie poleceń są
dowych po ciągnął j^ do odpo
iedzjal:M-:-ci. liu-i ona nrzt-d są
dem w. azać, d'aczeg» nie płaci
I i
ali:a uuv n:c:o\vi.
POLICJA are-ztowala dwadzie
s a k
a K 2 y
schodziły w
skład :-yndyxatu mordercow, p)ł
i
a u i v
i się proboszczowi i uzyskać tych aresztowano w New Yorku
5 v
skargą na drugich, przery-1 syndykatu trudnili
Osobników
Xewarku, N. J. Stwierdzono,
że syndykat dokonał ostatnio
i trzech morderstw, rześciu podpa
"J-' leń, oraz c-eregu napadów rabun
ze ko'vy, h. Prócz tego członkrfwie
pokutnie
złośliwej '"''knowaniem banknotów. Detek-
Sze-
regi Stow. Polek.
*i J*. *4 c' ć/ s- Wi.
ty w i stwierdzili, iv syndykat miał
stale ceny. Za porlpalonie na
przykład dwujiętrowejęo, drew
nianeg'o domu. liczył przeciętnie
pięćset dckirór,-. W liczbie arcs
z
towanych znajduje się jędrna ko
bieta.
•S'
OGŁASZANIE się może poko
nać zastój—ekonomiczny takie
i o -1 mniemanie Miltona M. Ale
xandra. eksperta ogłoszeniowego.
Przemawiając przed wspólną kon
wencją Michigan Association of
Certified Public Accounts, oraz.,
Michigan Society of Public Ac-
counter!:. Alexander nalegał, a
by "jaknajwięcej- ogłaszać się w
sposób uporczywy, przekonywu
jący i racjonalny, a interesy po
prawią się natychmiast".
MOSKWA po staremu popiera
spiski przeciw Polsce. Rząd So
wietów uroczyście odnowił (fo
1936 roku sojusz militarny z Li
i twą, oświadczając się przytem
za "protestem" litewskim prze
ciw zajęciu Wilna przez Polskę.
CENY bajecznie spadają w Sta
nach. Nie tylko na artykułach ży
cia, lecz na nieruchomości. W
siedmiu powiatach w Ohio war
tość szacunkowa gruntów i bu-'
dynków farmerskich spadła w o
statnich
10-ciu
połowę.

latach o blisko
DROGA New York-Paryź w go
dżinie. Bę^zie^to możliwe gdy io
aeroplanów będą zastosowane ra
kiety. Tak przepowiada Harold
A. Danne inżynier aeronautycz
ny. Powiada on że samolot pę
dzony za pomocą rakiety do
czego przyjdzie za dwa łata
będzie biegł z szybkością 3,00y
mil tta godzinę,
U
I i

OFFICIAL ORGAN
THE ASSOCIATION OF POLISH
WOMEN OF THE UNITED
STATES OF AMERICA
UNITY OF POLISH WOMEN
ESDAY, JUNE 2nd, 1931.

xml | txt