OCR Interpretation


Jednośc Polek = Unity of Polish women. [volume] (Cleveland, O. [Ohio]) 1923-current, June 09, 1931, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035481/1931-06-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

', A -,?a
•., v
..W*- & V°
i
i
i
I
b-i&j
7,
i i
i (,
i--' i
t.v
fry**1*.* ***•***&•>+**+:•* A*
Win? .. .- spzx&girsri
Tygodnia
SŁAWNY lotnik amerykański,
pan B. Balchen, odbywając ćwicze
nia wzlotowe w okolicy portu w
Bostonie, zniżył się zbytnio nad
portem. Straż prohibicyjna, wie
trząc w tem jakieś złe zamiary lot
nika stojącego rzekomo w związku
z przemytnictwem, zdobiła na nie
go doniesienie i Balchen został ska
zany na $500 grzywny za prze
kroczenie przepisów o wzlotach.
Balchen odbywał ćwiczenia wzloto
we w czasie burzliwym. Czynił to
w interesie służby dla państwa i
społeczeństwa i podczas tej czynno
ści został skazany na tak wysoką
grzywnę pieniężhą, niewiadomo
za co. Spełniło się na niem przy
słowie: "za twoje myto, jeszcze cię
obito". Jednakże departame.nt skar
bu po bliższem rozpatrzeniu sprawy
zniósł tę karę, jak się spodzie
wać należało. W każdym razie miał
lotnik dość kłopotu i wydatków na
adwokata, aby się uwolnić od winy
niepopełnionej. Musiał bowiem zni
żyć lot z powodu niesprzyjających
warunków atmosferycznych, a nie
w Żadnym złym zamiarze.
WEDŁUG nowego oficjalnego
'"Przewodnika Katolickiego" na rok
1931 -szy, w Stanach Zjednoczonych
było 20,091.593 katolików w roku
1930-ym, przyrost 13,391 ponad
rok poprzedzający. Liczba nawró
conych na katolicyzm wynosiła 39,
528, przyrost o 1,296-ciu w ciągu
roku. W tym samym roku założono
62 parafij, 10^ ndwych ^n^iaarjów
teologicznych, 6 sierocińców, 15
przytułków dla starców i 18 no
wych szpitali. W 145-ciu semina
rjach teologicznych utrzymywanych
przez kościół w Ameryce, I 7,6 1 6
kleryków przygotowuje się do stanu
Kapłańskiego. W dziale edukacyj
nym "Przewodnik Katolicki" wy
mienia 222 kolegjów dla chłopców
i 725 akademij dla dziewcząt. W
387 szkołach paraf jalnych w
całym kraju uczy się 2,283,084
dzieci.
POMIMO szumnie brzmiących
frazesów bolszewickich o oswobo
dzeniu ludu rosyjskiego z pod ber
ła carskich tyranów, kwitnie tam
w całej pełni haniebne niewolnic
two. Podług interpelacji, złożonej
w angielskiej izbie gmin, w obozach
koncentracyjnych przebywa pod
przymusem 570,000 mężczyzn, 74,
000 kobiet i 18,000 dzieci, pocho
dzących z rozmait. warstw społecz
nych. Spędzono ich tam, aby pod
groźbą nahajki i karabinu rąbali i
przygotowali w lasach północnych
drzewo na eksport. Warunki, wśród
jakich ci nieszczęśliwi ludzie prze
bywają, są okropne. Wskutek tfego
panuje tam wielką śmiertelność. W
ciągu ostatniej zimy zginęło 73,000
tych zesłańców z głodu, mrozu i
wyczerpania. Jest to niewolnictwo
gorsze, niż za^ czasów pogańskich,
rzymskich. Wówczas bowiem nie
wolnik pilny i wierny mógł liczyć
na emancypację (wyzwolenie) za
pewną opłatą. Natomiast niewolnik
sowiecki żyje beznadziejnie i
przeklina życie i takich "oswobo
dzicieli" rosyjskiego ludu.
W OSTATNICH tygodniach
Gandhi ogłosił publicznie, że wzy
wa wszystkich misjonarzy do opu
szczenia Indyj, gdy ci, po ogłosze
niu wolności tegoż kraju, w dal
szym ciągu zabiegali o nawracanie
Hindusów na wiarę chrześcijańską.
Oczywiście, że olbrzymia większość
misjonarzy zagranicznych, to
duchowni .episkopalni anglikańskie
go kościoła, którego twórcą jest
krwawy żonobójca, Henryk VIII.
Gandhi nie może zrozumieć, jak
taki człowiek mógł byS założycie
lem wiary, uszlachetniającej serce
i duszę człowieka? Dlatego działal
ność misjonarską uznał za pożytecz
ną o tyle tylko,' o ile ogranicza się
do pomocy lekarskiej i zawodowe
go wychowania. Zresztą uważa ro
dzimą swą kulturę hinduską za
wyższą od anglikańskiej, mianują
cej się chrześcijańską. Sceptycyzm
starego Gandhiego jest wart zasta
nowienia.
*S£^ffSSjSglSS^0
-"rr:
i.
Wymarsz. Msza Święta Polowa. Potem
Bankiet i Wieczornica Taneczna,
Już w przyszłą niedzielę, miasta Cleveland,
'dnia 14*go czerwca odbę
dzie się wspaniała uroczy
stość z racji 25-letniej rocz
Ranne urofczystóści po
przedzi wymarsz po uli
cach w dzielnicy polskiej
a następnie odprawiona bę
dzie Msza święta polową
na placu szkolnym przy pa
rafji św. Stanisława.
Po południu o godzinie
5-ej w obszernej sali w Do
mu Związku Polaków w
Ameryce odbędzie się na
cześć dostojnych jubilatów
wspaniały bankiet ze współ
udziałem reprezentantów
całej miejscowej Polonji.
Program jest bardzo umie
jętnie przygotowany przez
komitet. Będzie przema
wiać wielu mowcow tak
miejscowych jak poza
•»-fJ4-»±- .VS^-4- 9M0- i
W Przyszła Niedziele, dnia 14 Czerwca b.r.
Z RACJI 25-LETNIETROCZNICY OBJĘCIA PRZEZ OO. FRANCISZKA
NÓW PARAFJI ŚW. STANICLAWA fi. i M. w CLEVELAND, OHIO.
u i ni n i scach. Msza Święta polowa, odprawiona na placu szkol-
Zamieszczamy tu nade
słany przez Komitet ser
deczny apel do całej Polo
nji, który Siostry powinny
uważnie sobie przeczytać,
jak również znajdą Czytel
n i z k i i n o a e a n e
przez głównego marszałka
wymarszu.
Pochód wyruszy z przed
kościoła św. Stanisława, a
ogólna zbiórka na wyzna
czonych przez 'marszałka
w wymarszu powinni się za
stosować, aby pracę mar
szałkowi ułatwić i przyczy
'(Itolcófićżehie fts strl Ht-ejT
Serdeczny Apel!
Do Wszystkich Parafjan przy Kościele Św. Stani
sława B. i M. i do całej Polonji w mieście
Cleveland, i okolicy.
________
RODACY I RODACZKI!
Wyłoniony Komitet z pośród parafjan przy Koście
le Św. Stanisława B. i M. urządzeniem wielkiej, podnio
słej i wspaniałej uroczystości w niedzielę, dnia 14-go
czerwca 1931 roku pragnie wspólnie z całą miejscową
i okoliczną Polonją złożyć uznanie i podziękę Wiel. OO.
Franciszkanom za ich religijną, społeczną i narodową
pracę, za Ich trudy i poświęcenia dla dobra Parafji i
Polonji miejscowej położone w dniu 25-letniej rocz
nicy objęcia przez Nich Parafji Świętego Stanisława B.
i M., w Cleveland, O.
Właśnie tę dwudziestopięcioletnią a tak owocną
pracę swych Duszpasterzy postanowili parafjanie ucz
cić wielką i serdeczną manifestacją, do współudziału w
której zapraszają Wiel. Duchowieństwo, tutejsze pol
skie Parafje, Organizacje, Zespoły i Towarzystwa.
Uroczystość ranna połączona będzie z wymarszem
w dzielnicy polskiej, a im więcej do wymarszu stanie,
tem okazalej będzie się on przedstawiał. Ogólna zbiór
ka na wyznaczonych przez głównego marszałka miej-
Istnieje pogląd tego rodzaju, że janczarowie, ustanowieni w r.
H30, przez ówczesnego sułtand OrlcHana, byli właściwie piedwszą sta
łą armją w Europie, zorganizowaną w miejsce dawnej milicji, co zresztą
wskazuje sama nazwą, gdyż jeni oznacza po turecku nowy, a cz*ri
czy wojsko.
Turcja która ju£ oddawna prowadziła energiczną politykę podbo
jów, przyszła mianowicie z czasem do przekonania, że najlepazem na
rzędziem będzie w tym kierunku posiadanie zawodowych żołnierzy, nale
życie wyszkolonych i zorganizowanych. Idąc za radą swego szwagra Kara
Chalil Czedereli'ego dokonał te"go sułtan Ork-Han przy pomocy gwałtu,
& mianowicie tworząc lepsze stałe oddziały wojskowe z chrześcijan, prze
mocą nawróconych na islam.
Stało się to właśnie"w roku 1330, z czego wynika, że 600 lat od
chwili, gdy wraz z nazwą, tak groźną dla wszystkich sąsiadów przez dłu
gie wieki, pojawiła ię po raz pierwszy ta niesłychanie sprawna i w dzia
łaniach swych tak skuteczna stała arm ja.
Co do liczby janczarów zachodzą ąnaczne rozbieżności wrifód histo
ryków wiadomem jest, żp armję tę uzupełniano co pięć lat przez przy
musowy pobór każdego dziesiątego dziecka chrześcijańskiego y Turcji.
Zachodziły jednak wypadki, że w pewnych okjreaack wojennych zabiera
n$ każde piąte dziecka.
Dalszą cechą tej "formacji była jej wielka pstrokacizna narodowa,
1
I-.'
nym przy
l'" 'v'
.*»
Wieczorem, na zakończę i tów, OO. Franciszkanom, odbędzie się bankiet, do współ
nie uroczystości odbędzie i udziału w którym zapraszamy przedstawicieli Ducho
się jubileuszowa zabawa wieństwa, Organizacyj, Zespołów i Towarzystw pol-
nicy objęcia przez 00. taneczna, również w sali w|skich i wogóle reprezentacje całej miejscowej i okolicz
Fr&nciszkanów parafji Św. budynku Związku Polaków nej Polonji.
Stanisława B. M. w Cleve
land, Ohitv
w Ameryce, przy Formąn i Uroczystości niedzielne zakończone będą taneczną
Broadway/a rozpocznie się zabawę jubileuszową, która również w sali Związku
o godzinie 7:30 wieczorem.
DROGIE SIOSTRY!
W przyszłą niedzielę, dn.
Ł4-go czerwca Polon ja tu
tejsza święcić będzie wiel
ką uroczystość z racji 25
letniej rocznicy o b. jęcia
przez 00. Franciszkanów
parafji św. Stanisława B. i
M. w Cleveland, Ohio.
W SZEREGU jubileuszów, które przyniósł ubiegły rok, wymienić, CI, KTÓRZY PRZEZ SETKI LAT BYLI POTRACHEM ŚWIATA.
trzeba także rocznicę, związaną z instytucją janczarów, a to tembar
dziej, że w dziejach naszych odegrali ważną rolę, występując dziesiątki
razy na niezliczonych naszych pobojowiskach.
-i
JEDNOŚĆ POLEK
NO. 23. CLEVELAND, O., WTOREK DN. 9-go CZERWCA 1931. TUESDAY, JUNE 9th, 1931. Cena pojedynczego numeru Sc. Rok (Vol.) VIIL
Uroczystość Jubileuszowa na Cześć 00. Franciszkanów
Kościele św. Stanisława b. i m. zakończy
ranne uroczystości jubileuszowe.
O godzinie 5-ej po południu w obszernej sali "Zwią
zku Polaków w Ameryce na cześć Dostojnych Jubila-
Polaków w Ameryce odbędzie się, a rozpocznie się o go
dzinie 7:30 wieczorem.
Niechże licznym udziałem w uroczystościach jubi
leuszowych, tak w wymarszu, nabożeństwie połowem,
na bankiecie i wieczornicy, Polon ja tutejsza OO. Fran
ciszkanom życzliwość swą, miłość i przywiązanie oka
że, w czem Parafjanie przykładam świecić powinni.
Zwracamy się do wszystkich Rodaków i Rodaczek,
zamieszkujących w dzielnicy^ ulicami której przeciągać
będzie pochód, aby łaskawie zechcieli przystroić swe
domy odświętnie, tem wykazując swą życzliwość dla
Tych, na cześć któryś uroczystości niedzielne odby
wać się będą.
Jeszcze raz całą miejscową Polonję na niedzielne
ulicach. Do w skazówek uroczystości jubileuszowy jak najserdeczniej zaprasza
tych wszyscy biorący udział my.
GŁÓWNY KOMITET UROCZYSTOŚCI
JUBILEUSZOWYCH
A. Blachowski, Prezes
M. Szczerbacka* Wiceprezeska
«fv.. Fałdowska, Sekretarka
A. Gburzyński, Kasjer
A. Kramp, Opiek. Kasy
J. Budniak Opiek. Kasy
HONOROWI WICEPREZESI
M. Mondzelewska J. A. Dombrowski
Ign. Wilczewski M, Długokęcki
KOMITET WYKONAWCZY
L. S. Jabłońska, Prezeska J. Trzeciak, Sekretarz
A. Nieradko, Kasjer W. Kawczyński, M. Andrzejew
ska, I. Kwarcianna, M. Dombska.
M. P. Knioła, Główny Marszałek.
Odezwa Prezeski
Do Członkiń Zarządu Centralnego, Grup i do Człon
kiń Stowarzyszenia Polek w Stanach Zjednoczonych
pod opieką Świętej Rodziny.
Cała Polonja dzień ten
święcić będzie, gdyż zosta
ła do współudziału zapro
szona przez Komitet jubi
leuszowy parafji świętego
Stanisława. Organizacja na
i
sza również zaproszenie
przyjęła i w uroczysto
ściach tych czynny udział
weźmie.
Z E S A W
O I Y Z N Y
JUBILEUSZ JANCZARÓW. JANCZAROWIE, JAKO WZOROWA
PIECHOTA. SUŁTAN HONOROWYM JANCZAREM. UPADEK
I ROZPRĘŻENIE. DZIEŃ ZAGŁADY. POZOSTAŁY TYLKO
WSPOMNIENIA.
zaciągano bowiem do armji^dzieci wszystkich narodów, z któtemi Turcy
pozostawali na stopie wojennej i wśród których wybierali haracze i
jassyr. Nic dziwnego, że w tej mieszaninie można ,był9 utrzymać
p&rządek i pogot. bojowe tylko przy pomocy najsurowszej dyscijliny,
a właściwie dzikiej tresury, jakiej tych nieszczęśliwych istotnie podda
wano.
Cała formacja .podzielona była w czasach jej pełnego rozkwitu na
19^6 hord p'.'d bezpośredniem zwierzchnictwem Agi, który jednak sam
podlegał,-'jako najwyższemu oficerowi, Eszedyiemu-baszy, który prócz te
go nosił tytuł mistrza sułtańskiej kuchni. Każda horda miała własne
znaki, które też tatuowano janczarom na ramieniu. Sak n. p. księżyc,
lew, tygrys, lub kotwica, którą nosiła, Uważana za najsławniejszą 3 -sza
horda, prztfenaczona głównie do słyżby na morzu.
Z czasem przynależność do grupy janczarów, iako połączona z
pewne
mi przywilejami i zaszczytami, pociągała także i młodych Turków,
którzy też dobrowolnie do nich wstępowali. Zwłaszcza w ciągu wieku
XVII korpus ten licSył bardzo wielu ochotników i odznaczył się swym
charakterystycznym strojem, do którego należała wysoka czapka z bia- całe wieki
łego filcu, ż" kapturem opadającym w tyle. daie się jednak, że liczba tucja ta, 1
janczarów nigdy nie przekraczała 60.000, o ile chodzi o formację regu-! goszłą w i|ogardę i zagonjiyeni*.
V i
OD GŁÓWNEGO MARSZAŁKA
WYMARSZU.
OGÓLNA ZBIÓRKA
Ogólna zbiórka dla poszczegól
nych dywizyj na wyznaczonych
miejscach, a mianowicie:
I-sza Dywizja na Osmond, czo
łem do East 65 ulicy.
II-ga Dywizja na Baxter ul., czo
łem do East 65 ulicy.
III-cia Dywizja na Forman, czo
łem do East 65 ulicy.
IV-ta Dywizja na Chambers ul.,
czołem do East 65 ulicy.
Zbiórka dla Dziatwy szkolnej,
Dzieci Marji i Ministrantów na pla
cu szkolnym, a po ustawieniu s'ę
mają się przyłączyć do II-ej Dy
wizji.
Sztandary i Kapele przy poszcze
gólnych Dywizjach.
Policja stanie na East 65-ej ul.,
pomiędzy Osmond i Ba*ter, czo
łem do Fleet ulic/.
CZAS ZBIÓRKI I ODMARSZ.
Ogólna zbiórka o godzinie 9:30
rano na wyznaczonych miesr-ach.
Do godziny 9:50 rano wszyrtkie
Dywizje mają być na wyznaczo
nych miejscach i w porządku, a
o godzinie 10-ej rano punktualnie
nastąpi odmarsz po E. 65 ulicy w
kierunku dio Lansing ulicy.
USTAWIENIE POCHODU
Policja.
Główny Marszałek Wymarsm,
M. P. Knioła Adjutanci Mar«
ka: p. J. A. Żebrowski i p. J. S
korski.
Sztandar Amerykański.
I-sza DYWIZJA:
Podmarszałek, p. St. Rutkowski.
Kapela Posterunku 13-£o Lin
coln'a, Zw. Wet. Am. Pol. Poch.
Oddział Posterunku 13-go Lin
coln'a, Zw. Wet. Am. Pol. Poch.
Oddział Placówki 6-ej Stow. W.
Armji Polskiej.
Korpus Pomocniczy przy Placów
ce 6-ej, S. W. A. P.
Sokoli, Sokolice i Dziatwa So
kola.
i
II-ga DYWIZJA:
Podmarszałek, p. Jan Perkowski.
Polska Kapela w Cleveland.
Wobec tego zwracam się
z serdeczną prośbą do
Członkiń Zarządu Central
nego, do wszystkich Grup
i Członkiń miejscowych na
szego Stowarzyszenia, aby
przybyć raczyły w przyszłą
niedzielę, dnia 14-go czerw
ca b. r. na miejsce ogólnej
zbiórki, przy kościele Św.
Stanisława, aby wzi^ąć u
dział tak w wymarszu, jak
i w nabożeństwie połowem,
łego filcu, z kapturem opadającym w tyle. I^daie się jednak, że liczba tucja ta, która prawie przez 500 lat była postrachem Europy i bliższej
i
vV
rf
L-
Sztandary Organizacyj.
Komitet Cfroczystości Jubileuszo
wych i Prowizorzy Parafji.
Zarządy Organizacyj.
Ministranci.
Wiel. OO. Franciszkanie i Księ
ża świeccy w autach.
Przybyli Goście.
Dziatka szkolna z wyższych klas.
Dzieci Marji.
Towarzystwo Młodzieńców przy
Parafji św. Stanisława B. i M.
III-cia DYWIZJA:
Podmarszałek, p. Wład. Mon
dzelewski.
Kapela św. Kazimierza p. bat.
i p. S. B. Nowakowskiego.
Sztandary Towarzystw Żeńskich.
Tow&rzystwo Panien przy parafji
św. Stanisława B. i M.
Wszystkie Towarzystwa Reńskie.
IV-ta DYWIZJA:
Podmarszałek, p. Wiktor Bla
chowski.
Kapela Polsko-Na rodowa.
Sztandary Towarzystw Męskich.
Wszystkie Towarzystwa Męskie.
Przy zakończeniu pochodu, wszy
stkie
Ndywizje
P:--»rv-h vd- ał w wymarszu u-
0
f^NIIInBlMMiMiB
wejdą kolejno na
nlac szkolny przy kościele św. Sta
nęła wa i zajmą wyznaczone im
wskazane przez Podmar-
-pj-'.^WPT( porządku w
ra''' r1 -i S?^n. Publi
S a y
:.~Tr'- plac
szkoJny '-'•ńwv
marszu i te IT "b" "'"idniała
pracy tym, którry mr-^dek na
placu szkolnym p^ren n-zybyciem
pochodu utrzymywać b-dą. Proszę
także wszystkich Rodaków i Roda
i czki, aby zamiast wystawać na tro
tuarach, raczej przyłączyli się do
ogólnego wymarszu i wykazali tern
i życzliwość dla Dostojnych Jubila
i tów.
Jak najserdeczniej proszę wszy
slkich o przychylenie się do powy
żej wyrażonej prośby.
Z należnym szacunkiem i
poważaniem
MICHAŁ P. KNIOŁA
I Główny Marszałek
jakie na placu szkolnym
odprawione na intencję pa
rafji i czcigodnych Jubila
tów będzie.
Wierzę, iż prośbie tej nie
odmówicie, Szan. Siostry,
i na niedzielne uroczystości
jubileuszowe przybędziecie
jak najliczniej.
Z pozdrowieniem
M. MONDZELEWSKA,
Prezeska Stow. Polek.
larną. W tym czasie takiego zastęp u piechoty nie posiadało żadne
inne państwo europejskie, ani azjatyckie, nic też dziwnego, że jej u
derzenie rozstrzygało o sukcesach armji tureckiej w ogólności.
Z czasem jednak, jak wszystko na "świecie, także i janczarowie ule
gli rozprężeniu, zwłaszcza od kiedy zniesiono zakaz bezieństwa. Upadła
też ich wartość bojowa, a stali się raczej jakąś przyboczną gwardją w i
stocie swej nawet niebezpieczną dla sułtanów, bardzo kosztowną, coraz
częściej zawodzącą w polu.
Wyrodziła się niemal w zupełności w ciągu wieku XVIII, dopu
szczała się gwałtów i rabunków i stała się zmorą nie dla obcych, jak
dawniej, lecz dla swoich. Niejeden też sułtan przypłacił życiem lub conaj
mniej tronem, gdy przystąpił do reformy i zapragnął ograniczyć władzę
lub wpływy tej groźnej bojówki.
Zasadniczą zmianę zdołał pod tym względem wprowadzić dopiero
sułtan Mahmet II w 1862, gdy mu się powiodło zorganizować odrę
bne regularne wojsko w sile 40.000 ludzi, przy pomocy których wystą
pił zbrojnie przeciw janczarom i nawet zdołał zaatakować i wyprzeć do
koszar, które następnie podpalił. W pożarze tym podobno 8.000 jancza
rów straciło życie, a resztę wymordowano lub rozproszono, poczem ogło
szono tę organizację za skasowaną, a na nazwisko ich rzucono prze
kleństwo. Miejsce janczarów, tej dumy dawniejszej Turcji, zajęli teraz
niżami, czyli istotnie rugularne wojsko, pochodzące z jawnego werbunku.
Na znak zupełnej kondemnatv sułtan turecki złożył też wtedy przez
całe wieki za zaszczytną uważaną nazwę honorowego janczara, a insty-
'i ...
V
IMWUSII
ORGAN URZĘDOWY
STOWARZYSZENIA POLEK W
STANACH ZJEDNOCZO*
NYCH.
V*ł2
TO I OWO
RADYKALNY dziennik francusici
"Rspublique" zarzuca królowi Al
fonsowi, że w czasie wojny uprą*
wiał szpiegostwo na rzecz Niemiec.
Clemenceau mógł udowodnić, ie
król Alfons utrzymywał tajną ko
respondencję z cesarzem Wilhelmem
i przesyłał mii wszystkie wiadomo*
ści, które otrzymywał z Francji.
Francuska służba wywiadowcza
przychwyciła tego rodzaju telegra
my i zdołała je odszyfrować. Ażeby
przekonać się o roli Alfonsa, podsu
wano mu rozmyślnie fałszywe wia-'
domości. Król Alfons dał się na to
złapać. Tem się tłumaczy, iż Cle
menceau, kiedy król Alfons po za
kończeniu wojny chciał złożyć o^
ficjalną wizytę w Paryżu, wzbraniał
się go przyjąć. Dziennik wzywa rząd
francuski, ażeby zajął stanowiakot
wobec tych rewelacyj.
BYTOMSKI "Lokalanzeiger" przy
nosi ciekawe rewelacje dawnego
właściciela "Der Oberschlesishe
Kurier" Fritza Wenskyego, w spra
wie ruchu separatystycznego na
na Górnym Śląsku w roku 1921.
Z rewelacyj tych wynika, że magna
ci Górnego Śląska, wielki przemysł
część kleru i rozmaici polityczni
macherzy, w celu udaremnienia
przyłączenia Górnego Śląska do Pol
ski, popierali stworzoną przez sie
bie koncepcję polityczną wolnego
państwa górnośląskiego, pod pro-,
tektoratem Czechosłowacji. Na cze
le tego ruchu stali między innymi
generalny dyrektor Werner, Piller,
Brenecke, ksiądz Reginek, nauczy
ciel Reginek z Raciborza, liatóff**
Reitzenstein, hrabia Praschma I hra
bia Henckel von Donnersmarck.
Do Pragi jeździli w deputacji bracia
Reginek, dyrektor Werner i wy
dawca "Oberschlesisher Kurier**
Wensky. W Pradze w ministerstwie
spraw zagranicznych powiedziano
tej delegacji, że myśl. "wolnego
państwa górnośląskiego", pod pro
tektoratem czeskim, jest poronio
nym płodem bez widoków realiza
cji. To samo powiedział delegacji
w Pradze doktór Kramarz. Wów
czas delegaci wrócili do Katowic
i Królewskiej Huty, oblani zimną "3
wodą, i na tem usiłowania w kie
runku utworzenia wolnego Śląska
pod protektoratem Czechosłowacji
się zakończyły. Berlin w między
czasie dowiedział się o tej propa
gandzie i obiecał dać dla Górnego
śląska szerszą autonomję. Obietni
cy tej oczywiście nie dotrzymał.
Poza tem posypały się z Berlina
pieniądze i separatyzm czeski na
Górnym śląsku wkrótce został zli
kwidowany.
KORESPONDENT "ExceUsora"
w Madrycie zapytał premjera tym
czasowego rządu w Hiszpanji p.
Alcalę Zamorę, czy rząd republi
kański będzie ścigał króla Alfonsa
p. Zamora odpowiedział, że o tem
musi zadecydować dopiero prawo
dawcza konstytuanta. Rząd obecny
bowiem jest tylko prowizoryczny.
Pomiędzy kandydatami na przyszłe
go prezydenta Republiki Hiszpań
skiej, najbardziej popularnymi są
dotychczas dr. Maranon, światowe!
sławy lekarz w Madrycie, tudziez
znakomity prawnik, profesor wydzia
łu prawnego w uniwersytecie ma
dryckim, Sanchez Ramon.
WEDLE statystyki kościoła prea
biterjańskiego, przeszło dwie trze
cie ludności Stanów Zjednoczonych
nie należy do żadnego kościoła. W
stanach południowych, wedle tej
statystyki, 13,000.000 dzieci nie
pobiera żadnej nauki religji. W Sta
nach Zjednoczonych jest 10.000
miasteczk, nie posiadających żad
nego kościoła. i!
ALBERT Bryan z Omaha, Neb
zaślubił 1 1-letnią Rosettę Copling.
Na nieszczęście wdała się w to poli
cja 'i "młody" pan znalazł się za
kratkami W powiatowem więzieniu,
a "młoda" pani w domu po
prawy, chora na zapalenie gardła.
Podczas prowadzenia dochodzeń W
sprawie tego niezwykłego ślubu, po
licja dowiedziała się że matka j«f.
zgodziła się na taki ślub.

OFFICIAL ORGAN
THE ASSOCIATION OF POLISH
WOMEN OF THE UNITED
STATES OF AMERICA
UNITY OF PoLlSH WOMEN

xml | txt