OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 02, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-02/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

I -sT"1
Kupujte
VOJNE BONDE1
Najstarejši
slovenski dnevnik
v^v Ohio
bgtasi v tem listu
s° uspešni
VOLUME XXV.
LETO XXV.
DARtAH
NACELNIK
DRŽAVE
Admiral Darlan se je pro
glasil za načelnika Fran
coske Afrike, ker je mar
ki Petain nemški ujetnik
Vichyju.
:4i
y
iLONDON, 1. decembra,
PoroČilo iz Maroka naznanja, da
je maršal Petain ujetnik Nem
cev v Vichyju in da je admiral
Darlan prevzel avtoriteto dr
žavnega načelnika nad Severno
Afriko.
Londonski "Daily Mail" poro
ča, da je Darlan konferiral z
Auguste Noguesom in Pierre
Boissonom, generalnima gover
nerjema Maroka in francoske
Zapadne Afrike. Svrha posveto
vanja je bUa, takojšnja ustano
vitev 300,000 mož močne fran
coske armade, ki se bo bila ob ^1°^'
strani zaveznikov proti osišču.
Prihod francoskih podmornic
Dalje naznanja radio, da so
prispele v Francosko Afriko tri
francoske podmornice, ki so še
pravočasno pobegnile iz Toulo
na, kjer so Francozi potonili
svojo mornarico. Četrta fran
coska podmornica je odplula v
Španijo, kjer je bila internira
na.
"Vlada" v Vichyju zastražena
Poročevalec lista Dagens Ny
hater poroča iz Vichyja v
Stockholm, da je poslopje, v
katerih se je nahajala franco
ska vlada, zastraženo s kordo
ni nemškega vojaštva. Maršala
Petaina ni bilo že deset dni vi
deti na ulici, kjer se tudi Laval
nič več ne prikaže.
V Franciji je nastala revol
ta, kjer je sovražno zadržanje
francoskih delavcev v Toulonu
prisililo Nemce, da niso izvedli
svojega namena, da bi zopet o
tvorili tamošnji arzenal.
EDEN OBLJUBIL POJAS
NILO O DARLANU
LONDON, 1. decembra.
Anthony Eden, angleški mini
ster zunanjih zadev, je izjavil
danes v nižji zbornici, da bo
kmalu podal svojo izjavo, tičočo
se položaja admirala Darlana
in vojaške situacije v Severni
Afriki. Tozadevno izjavo bo dal
tekom tajnega zasedanja nižje
zbornice. i
A. Bevan, znani laborist in
kritik vlade, pa je vehementno
protestiral proti tajni seji, češ,
da bi taka seja vzbudila nezau
panje ljudstva, ki bi reklo, da
ima vlada zopet "nekake trike
v rokavu,"
"Rdeči tanki"
V Penn Square gledišču, na
Euclid Ave., in E. 55th St. ka
žejo sedaj borbo "rdečih tan
kov." Slike so silno zanimive in
kažejo hrabrost ruskega naro
da in ruske vojske. Kdor še ni
videl teh slik, naj jih pohiti po
gledat, kajti jutri, v četrtek, bo
zadnji dan njih predvajanja.
14 oseb utonilo
Jezerska barka Admiral, ki je
Imela, na krovu 1,000,000 galon
gorivnega olja, se je danes zju
traj ob štirih prevrnila na Erie
jezeru v bližini Avona, Ohio,
pri čemer je utonilo 14 članov
njene posadke. w
Nor gro&r &
Snoči je preminila Anna La
rodom Hrvatica. Stano
vala je na 1301 East 170 St.
Podrobnosti bomo poročali ju
«4V:
.'A
v: •-•'***{!',*r
1
-fa
4,%
'i
».» "'•WSt
Od Atlantika pa do Pacifika
se iz vseh krajev, kjer je kaj
Slovencev naseljenih, prijavlja
jo naši ljudje za kongresne za
stopnike in zastopnice vseh slo
venskih bratskih podpornih or
ganizacij, samostojnih podpor
nih društev, slovenskih čitalnic,
pevskih društev, slovenskih žup
nij in drugih, cerkvenih usta
nov, političnih združenj vseh
struj in smeri, denarnih zavo
dov, slovenskih in delavskih do
postojank JPO-SS, po
družnic, krožkov in klubov, iz
kratka vseh ustanov, ki so si
jih priseljeni Slovenci v neka
terih desetletjih zgradili z veli
kimi napori in občudovanja
vredno požrtvovadnostjo.
Tisti, ki bi morda mislili na
izjalovljenje tega našega veli
kega narodnega tabora, naj ne
pridejo v našo sredo. Kajti nji
hovi nameni niso nameni slo
venskih Amerikancev, ne name
ni Slovenskega narodnega kon
gresa, čigar želje in cilji so cilji
in^ želje zastopnikov in zastop
nic vseh plasti slovenskega živ
lja v tej deželi.
In kdo
BO
ter-r*
ti zastopniki in za­
stopnice?
Največ bo priprostih, delav
skih ljudi, ker ti pač tvorijo tu
di med slovenskimi Amerikanci
hrbtenico narodnega življenja.
Slovenski intelektualci oboje
ga spola so se tako rekoč v pol
nem številu prijavili za pred
stavnike in predstavnice naše
književnosti in našega tiska v
tej deželi. Vsi ti bodo prišli
na kongres z isto željo in istimi
nameni, kakor jih imajo zasno
vatelji tega velepomembnega
zborovanja pred očmi. To dej
stvo nam jamči to, da se bodo
začrtale na tem kongresu prave
smernice našega nadaljnega de
lovanja nesrečni Sloveniji v po
moč, če bo zborovanje potekalo
v duhu popolne povezanosti in
vzajemnosti.
Slovenska narodna podporna
jednota, Ameriška bratska zve
za in Progresivne Slovenke bo
do poslale vsaka svoj gl. odbor
v celoti na ta kongres. Druge
večje slovenske organizacije na
rodnega območja jim bodo prej
kane »ledile v tem.
K».
**.:
*/*£T «!r
rt" .-.
Narodni kongres 7- Jijajna manifesta
cija nase Zavednosti 1
^Slovenski narodni kongres je
tik pred vrati in po vseh slo
venskih naselbinah, velikih in
majhnih, širom po tej veliki in
svobodni deželi se te dni- med
našimi ljudmi v domačih kro
gih in po javnih prostorih suče
pomenek le okoli našega narod
nega zborovanja dne 5. in 6. de
cembra v Slovenskem narod*
nem domu na 6409 St. Clair
Ave. v Clevelandu.
Zastopnik naŠeameriŠke vla
de se je prijavil za kongres. Na
ša vlada pazi na nas.
Po vsem, kolikor vemo do
slej, je lahko sklepati, da bo ta
naša prvp. Narodna skupščina
svoje vrste sijajna manifestaci
ja naše zavednosti in vzajem
nosti vsaj v tem, da bomo sku
šali s skupnimi močmi pomaga
ti združiti vse slovenske ozem
lje onkraj morja v lepšo in
srečnejšo Slovenijo na podlagi
demokratičnih načel in enako
pravnosti. Pri tem ne gre vpra
šanje za to, kdp je katoličan in
kdo je nekatoličan. Tu gre le za
to, kdo ima tako plemenito sr
ce, da more, brez vsakršnih
predsodkov seči v roke vsako
mur, ki stremi za ciljem krva
vo potrebne politične pomoči
potapljaj6čemu se slovenskemu
narodu v razkosani in poteptani
Sloveniji.
V nadi, da bomo zborovali v
znamenju iskrene povezanosti
in edinosti, si obetamo doseči
to, za kar je sklican Slovenski
narodni kongres.
1
Takih predstavnikov in pred
stavnic slovenskega življa v A
meriki se pričakuje na kongres
od štiri do pet sto.
Vse prešinja en duh, vsi ima
jo eno željo. Vsi upajo, da bo
našel ta kongres pota in sred
stva za izdatno pomoč nesrečni
Sloveniji v političnem in gmot
nem oziru, kolikor se ta tiče
vzpostavitve razmer, v katerih
more prosvetljen narod uživa
ti politično in gospodarsko svo
bodo ter se razvijati v obeh
brez tujega vmešavanja. To že
ljo ima tudi pripravljalni od
bor pred očmi. Z njo v srcih so
njegovi člani in članice sklicali
to važno in prepotrebno zboro
vanje slovenskih Amerikancev.
Kdor bo nasprotoval temu smo
tru, kdor bo stremel na tem
kongresu za čim drugim, bo
ravnal proti narodovi volji in
nesrečnim Slovencem pa v, ne
izmerno škodo.
VINCENT CAINKAR*
predsednik priprav, odbora.
AKCIJA
AMERIŠKIH
PODMORNIC
Nase podmornice %o zopet
pogreznile pet japonskih
ladij, med njimi nekega
rušilca. —tSrditi boji na
Novi Guineji.
WASHINGTON, 1. decembra.
Mornariški department na
znanja, da so ameriške podmor
nice pogreznile pet nadaljnih ja
ponskih ladij, med njimi enega
rušilca, ter poškodovale dve
nadaljni, od katerih se ena
tudi najbrže pogreznila.
Potop 148 ladij
S temi ladjami je doseglo
skupno število pogreznjenih ja
ponskih ladij izza napada na
Pearl Harbor 148.
Komunike poroča tudi o bo
jih na Guadalcanalu, kjer ame
riško topništvo in letalstvo pod
pira pehoto v njenem prizade
vanju, da očisti otok Japoncev.
Prizadevanje Japoncev
Zavezniški glavni stan v Av
straliji, sreda, 2. decembra.
Kljub svojim prejšnjim težkim
izgubam, ki so jih imeli Japon
ci v prizadevanju, da ojačijo
svoje čete v Buna-Gona okra
ju ria Novi Guineji, so poslali
Japonci danes proti Buni zopet
štiri rušilce, da izkrcajo moš
tvo. Zavezniški letalci so s svo
jimi bombami zadeli rušilce, to
da poročilo ne navaja, da-li se
je Japoncem posrečila njih na
kana, ali so bili pognani nazaj.
Ameriške in avstralske čete
izvajajo vedno trdnejši oprijem
na Japonce v tem okraju.
Iz bolnišnice
Iz bolnišnice se je vrnJta Mrs.
Frances Zaje, stanujoča na
20572 Lindberg Ave. Zahvaljuje
se vsem prijateljem za obiske*
cvetlice in darila. Nahaja se do
ma pod zdravniško oskrbo. Ze
limq ji skorajšnje okrevanje I
Na dopustu
Joseph B. Grosel, sin Mr. in
Mrs. Joseph Grosel, 15410 Wa
terloo Rd., je prišel na 15-dne
vni dopust iz Camp Cook, Ca
lif. Prijatelji ga lahko ob&jo,
mi mu pa želimo obtto zabav*!
»HT** *Z-1Z'^L
E U A I Y
NEODVISEN DNEVNIK ZA SLOVENSKE DELAVCE V AMERIKI
s
Nad silni
Tunisijo se vrse
zračni boji, Ko si osišče
obupno prizadeva ojačiti
svoje čete. gf
Zavezniški glavm stan v Se
verni Afriki, 1. decembra.
Ameriške "leteče trdnjave" ka
kor tudi srednje teži i bombniki
bombardirajo 6aze osišča na o
bali Bizerte, Tunisa in Gabesa.
To je najhujši napad v bitki za
Tunisijo, o kateri pravijo izve
denci, da je dosegla svoj "kri
tičen stadij."
Neslužbeno se naznanja, da i
ma osišče v Tunisiji okoli 20,
000 vojakov ter mnogo tisoč vo
jakov za vzdrževanje komuni
kacij kakor tudi mnogo moštva,
ki je potrebno pil zračni sili,.
Nova ojačenja pa ie vedno pri-'
hajajo.
Prodiranje ameriških tankov
Angleška in ameriška kolona
tankov je prodrda danes tesno
k obali ter je skoro dosegla
svoj cilj, da se prebije do mor
ja ter da prereže pot med Tuni
som in Bizerto, ki je zadnja ko
munikacijska zveza med tema
dvema mestoma.
Druga ameriškU- francoska
četa prodira proti jugu dalje
doli ob obali v prizadevanju, da
se polasti Tunis-Tripoli ceste,
ki teče ob sredozemski obali v
vzhodno centralni Tunisiji.
Srditi zračni boji
LONDON, 1. decembra.
Nad Tunisijo se vrše sedaj sil
ni zračni boji, ko hite Nemci in
Italijani z ojačevanjem svojih
čet, katere dovažajo po morju
in po zraku v obupnem prizade
vanju, da se obdrže na obali A
frike.
&
m..
KAM SO ODPLUL1
PARNIK1
LONDON, 1. decembra.*
Radio v Vichyju, ki ga kontro
lirajo Nemci, je danes sporočil,
da je odplulo iz Gibraltarja pro
ti Sredozemskemu morju 26 za
vezniških tovornih in nekaj ve
likih transportnih parnikov. I
sto poročilo dalje naznanja, da
je odletelo iz Gigraltarja tudi
dvajset dvomotornih bombni-
Na dopustu
lMa
dopust sta priS!« Lt.
Lewis C. Stavanja in soproga,
in sicer sta prišla iz Camp
Blanding, Fla. k svojim star
šem Mr. in Mrs. L. Stavanja,
1019 E. 63 St. Nazaj se povrne
ta v četrtek, 3. decembra.
Korporal Frank Fortuna, sin
Franka Fortuna, 979 E. 140 St.
je prišel na dopust iz Camp
Cook, Calif. Od-tu bo odšel v
Texas. 9
f*opravek
Včeraj je bilo poročano, da se
je imel snoči vršiti nov tečaj za
"Air Raid Wardens", kar pa bi
se moralo glasiti, da se tečaj vr
ši nocoj, v sredo ob 7:30 uri v
prostorih Jos. Žele jn .sinovi,
6502 St. Clair Ave. gj^
Darovi
5!
Ker se niso mogli udeležiti
prireditve za Rusko vojno po
moč, so prispevali: Mr. Frank
Česen $1.00, Mr. in Mrs. Pečen
ko pa $5.00. Kdor želi kaj pri
spevati za junaške ruske voja
ke, lahko izroči denar pri Johnu
Tavčarju v Slovemfaoi narod
nem domu.
Ljubezen povsod
uspeva
M-
A a sliki sta poročnik Lloyd
Thompson iz Troy-e, Tex., in
bolničarka Maude Patterson iz
Pennsylvania. Slika je bila po
sneta nekje v Novi Guineji, kjer
se nahajata zaljubljenca.
Iz življenja naših
ljudi po Ameriki
Warren, Ohio. Pokojni J.
Korošec, o čigar smrti je bilo
poročano pred nekaj dnevi, je
bil član društva št. 321 SNPJ,
rojen je bil v Dobcu pri Cerk
nici na Notranjskem in tukaj
zapušča ženo in enega brata, v
stari domovini pa.bfata in se
stro.
Braddock,'Pa. Te dni je
Gregor Tratnik, star 65 let in
doma iz Idrije, naglo umrl pri
delu v tovarni. Tovarišu je po
magal nekaj dvigniti in zgrudil
se je mrtev. Bil je član društva
629 SNPJ v E. Pittsburghu in
tukaj ni imel sorodnikov.
ZA VARNOST V
DVORANAH
COLUMBUS, O., 1. decem
bra. Trgovska zbornica je
zahtevala danes od državnih o
blasti, da nemudoma ukrenejo
vse potrebno za večjo varnost
ljudi v plesnih in drugih dvora
nah in nočnih klubih. Povod za
to zahtevo je dala grozna nesre
ča v Bostonu, kjer je v nekem
plesnem klubu zgorelo v nedeljo
večer do 500 oseb.
PREHRANA VOJAŠTVA
V AVSTRALIJI
CAMBERRA, Avstralija, 1.
decembra. Na seji avstral
skih in ameriških uradnikov je
bilo sklenjeno, da bo poslej vse
ameriško vojaštvo v Avstraliji
prehranjevala Avstralija sama
s svojimi pridelki, ker bo ame
riške ladje prevažale iz Ameri
ke v Avstralijo samo municijo
in vojni material, in ne več ži
vil kakor doslej.
"What's Your Name?«
Božični prazniki se bližajo.
Za vašega sina-vojaka boste le
tos težko izbrali primerno bo
žično darilo. Najbolj mu boste
ustregli, če mu naroČite in poš
ljete najnovejšo knjigo našega
ameriško slovenskega pisate
lja Louisa Adamiča "What's
your name?". Knjigo so pohva
lili in priporočili najboljši ame
riški kritiki.
Cena knjigi je samo $2.50 in
če naročite kijigo pri nas, od
dajte Naslov vojaka, in jo bomo
Odposlali
i"yw
O
tMi
V^V^?5
Pri naslednjem poročilu, ki
Italijani so začetkom avgu
sta odpeljali v internacijo o
krog 1.200 ljudi iz okraja Črno-,
melJ-
Odpeljani so bili v Monfe-
provinca Alessandria
Piermontu.
Nemci streljajo talce in zažiga
jo slovenske vasi
Poročali smo že, da so par
tizani razstrelili železniški most
|ri Žirovnici na Gorenjskem na
progi Ljubljana Jesenice.
Danes pa smo dobili poročilo,
da so Nemci radi tega ustrelili
65 talcev Slovencev.
Partizani so ubili trgovca Do-
v\Jii
•.-:-tn.*-c -c*?
&,
5 1
i-
Kupujte
Medium
1
J?*
ŠTEVILKA (NUMBER) 282
"IZGUBA RŽEVA BI POMENILA
IZGUBO POLOVICE BERLINA"
Rusi napredujejo na vseh frontah.- Nem
ški radio toži, da bo letošnja zima
hujša od lanske.
RUSI SO SESTRELILI 50 NEMŠKIH TRANSPORTNIH
LETAL.
MOSKVA", T, decembra, A
dolf Hitler je osebno apeliral
na nemško vojaštvo v Rževu in
pri Veliki Luki, naj za vsako ce
no drži svoje postojanke, toda
Hitlerjev apel ni nič pomagal,
ker Nemci niso mogli zopet za
vzeti železniških prog, ki so jih
izgubili v teh okrajih
Važnost Rževa
"Rdeča zvezda" poroča, da je
Ržev tako vitalno važen za o
mrežje nemških komunikacij,
da je Hitler brzojavno opozoril
poveljnika nemških čet o veliki
nevarnosti, ki preti mestu ter
izjavil, "da bi bila izguba Rže
va enaka izgubi polovice Ber
lina."
Poulični boji v Rževu
BBC ardio pomočil, da se že
vrši v notranjosti Rževa srdita
bitka med Rusi in Nemci, poro
čila iz Stockholma pa naznanja
jo, da se ruske udarne čete že
borijo z Nemci od hiše do hiše.
Uničenje 50 transportnih letal
MOSKVA, sreda, 2. decem
bra. Danes je bilo uradno na
znanjeno, da so ruski letalci se
strelili 50 velikih nemških trans
portnih letal, kT so "hotela pri
nesti potrebščine obkroženi nem
ški armadi v stalingrajskem o
kraju, in da ruske armade še
vedno napredujejo s svojim pro
diranjem na centralni fronti. Po
ročilo tudi naznanja, da je pa
dlo včeraj nadaljnih 6,000 Nem
cev v srditih bojih, s katerimi si
Nemci zaman prizadevajo, zau
staviti prodiranje ruskih ar
mad.
161,700 Nenwwv ubitih
število na stalingrajski in
centralni fronti ubitih Nemcev
je naraslo zdaj na 161,700. Ru
si poročajo, da so zavzeli v Sta
lingradu nadaljne utrjene točke
ter da so tudi na centralni fron
ti, med krajema Velike Luki in
Rževom štrli srdit nemški od
por. V svojem metodičnem pro
diranju so Rusi zajeli ali uničili
tudi velike zaloge nemškega
vojnega materiala.
Nemci priznavajo svoje težave
BERLIN, 1. decembra.
Nemški radio poroča, da je zim
ska obrambna vojna v Rusiji
letos hujša kakor lansko zimo,
da je uniforma nemških čet
raztrgana, čete same pa so po
krite z blatom in izčrpane.
Radio Zeesen objavlja poroči
la s fronte, ki opisujejo tucat
ruskih napadov, tekom katerih
so se morali Nemci boriti
brca počitka tri dni in tri j&či.
Vreme je vedno slabše
Glavna berlinski radio-po
aja naznania:
"Vreme jer vedno iidftser "in"
temperatura je silno padla po
metajoči viharji so izpremenili
pota v steklo in transportne in
živilske težave se stopnjujejo."
Berlinski radio nujno poziva
ljudstvo, naj pripravi svoje pri
vatne sobe za ranjene vojake.
Radio pravi, se bo te sobe
nujno rabilo/ ekom zimske pe
riode, med oecembram in 31.
marcem.
GROZODEJSTVA NEMCEV IN ITALIJA
NOV V SLOVENIJI
i
ma, so polovili in jih zaprli v
smo ga prejeli iz Jugoslovan-1 nek skedenj, ki so ga potem za
skega informacijskega cen- žgali, tako, da so vsi živi zgore
tra, smo izpremenili izraz li. Žene in otroke so odpeljali
"gerilci" v izraz "partizani", neznanokam.
kakor se ti borci sami nazi
vajo. To smo storili radi jas
nosti pojmov
je danes samo dve vrsti svo
bodoborcev: Mihajlovičevi čet
niki in partizani. Ured.
Internacije Slovencev se nada
ljujejo
Po cesti iz Radomlja so Nem
ci črez most preko Bistrice pe-
V Jugoslaviji! ljali tanke. Že pod prvim tan
kom se je most zrušil in je tank
zgrmel v vodo. Nemci trde, da
je bil most od partizanov pod
žgan. Takoj so obkolili vas in
vse prebivalce odpeljali v Gori
čane.
Med vasmi, ki so jih Nemci
v zadnjem času požgali je tudi
vas Zavodna v občini Golnik in
vas Korena v občini Krašnja.
S Hrušice pri Jesenicah so v
zadnjem času odselili 60 želez
ničarskih družin.
Julija je bilo v Begunjah u
streljenih vsega skupaj 320 tal
cev.
DEČEK UMORIL OČETA
EATON, O., 1. decembra.
Daniel Hall jr., 15 let stari de
ček, je danes priznal, da je na
linarja iz Peči radi sodelovanja Zahvalni dan ubil svojega oče
z Nemci. Nemci so nato ustre-jta na njegovi farmi V bližini
lili 10 talcev in požgali vas West Alexandrije.
Hrastnik v občini Moravče.
V Črni nad Kamnikom je bil
od partizanov ubit nemški po
ročnik. Prišla je uradna komisi-. čigar smrti smo v ponedeljek
ja, da ugotovi dejanski stan. poročali, se bo vršil v četrtek
Partizani so napadli tudi komi-! zjutraj ob 8:30 uri iz August F.
si jo in jo pobili. Nemci so nato Svetkovega pogrebnega zavoda
požgali vas Gradišče nad Luko-! v cerkev sv. Marije na Holmes
vico. Vas je štela 60 prebival- Ave. in nato na Calvary
cev. Vse moške, ki so bQi do-1
Pogreb
PogM) pokojnega SMftfaka, o
S*"
I

"CLEVELAND, OHIO, WEDNESDAY (SREDA), DECEMBER 2,1942.
VOJNE BONDEI
TheOUfert
Slovene D^ilj.
in Ohio i
Best Advertising

xml | txt