OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 02, 1942, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-02/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

F.* t.v
f'ff-
:.
€,r
-Sž^
S
I
I:
r.
-V
m:
•i
m#* T'», WP® i,,!PS!41i'l'K',f wr:
0,
v
1
-. Nekaj o duhu.
i\
k
V*£-"W-
J*
'i.
I Proklamacije predsednika
I" Roosevelta, ik na dan Zahvale
poziva ljudstvo k molitvi in za
upanju v Božjo Previdnost, si
v ne smemo razlagati kot slabost.
Ona je le znak duševnih in člo
.^Veških temeljev, na katerih slo
Hi nas vojni napor.
"v* Ko so se začeli zbirati oblaki
v ,tega strašnega spopada, je spo-
Enalo vedno več 1 -di, da je bil
jjjojaški obračun s silo izzvan od
v- .ljudi, ki namerno in z veliko
»•^•'doslednostjo poskušajo odpra
viti osnove, na katerih se le člo
veška družba skozi stoletje dvi
gala nad življenjski nivo džun
gle in živali, ki imajo tam svo
je brloge.
Ko so ljudje sklenil, upreti
fee samozvani "nad-rasi", so si
aačeli želeti podpore od one si
le, ki se tako nejasno imenuje
duševna stvarnost. Voditelji na
šega naroda nas zdaj pozivajo,
da se obrnemo k tej sili. A pod
njenyn vplivom bo ono dobro,
katerega se nadamo po zmagi,
še večje.
Tudi Avstrijci nočejo
nazaj pod habsbur
ško streho
V naslednjem prinašamo iz
vlečke iz dveh pisem naslovlje
nih "New York Timesu", ki sta
obe podpisani Czernin a iz
virati od dveh različnih osebno
sti. NYT je natisnil prvo pismo
v nedeljo, dne 22. t. m., a od
govor danes, dne 24.t. m. Zad
njič pismo razčisti različne naj
brže namerne dvoumnosti in
zmešnjave, ter predvsem odre
ka Otonu podporo takozvanega
"Free Austrian Movement". Si
cer pa si bo vsakdo samo mo
gel napraviti komentar.
s
Prvo pismo: Avstrije! V naši
armadi
New York, 22 nbvembra (N
YT). —Pismo naslovljeno edi
tor ju New York Timesa:
Poslanica z iskrenimi cilji
miru in pravice je bila ravno
kar oznanjena Evropi.
Avstrijci, ki so se dolga le
ta pred sedanjo vojno žilavo in
hrabro branili mračnih načrtov
Hitlerja in njegovih tolovajev,
bodo zdaj pripuščeni kot poseb
na edinica, kot avstrijski bata
ljon, v vojsko Zedinjenih dr
žav Leta 1921 je bil cesar
Karol Avstrijski brez vsakega
vzroka izgnan na samotni otok
Madeiro, kjer je tudi umrl.
Njegov najstarejši sin Oton
Avstrijski je nadaljeval svojo
borbo za vladarsko pravico v
Avstriji Organiziral je svo
je ljudstvo v "Free Austrian
Movement" in je bil zdaj izbran
za predsednika vojaškega komi
teja za osvoboditev Avstrije
Washington, 19. novembra,
1942.
Czernin.
Drugo pismo: Vsi Avstrijci
niso za Otona
New York, 24. novembra (N
YT) —Podnaslovom: "Avstrij
ci v naši vojski, je prinesel New
York Times v svoji nedeljski
številki pismo s podpisom Czer
nin. Pisec tega pisma je bil Pan
Edmund Czernin, A. 1. C. Oto
na von Habsburg.
Ni bil moj namen,"'da (dvig
nem svoj glas v tem prereka
nju, toda zdaj, ko v svojstvu
načelnika avstrijske akcije (po
kret svobodnih Avstrijcev) iz-
gledam, ko da sem opustil svo
je demokratično prepričanje in
N
I
L£2 fife"
V J'.'I jrjt.
l^4*vV^.r-'^-
:^v v
"^.. 'v^v^F
'C4
.-4*M
1
V
"V
i*rr
v zadnjem Trenotku skočil na
Otonov voz, sem prisiljen, da
podam naslednjo izjavo:
"Akoravno smo zelo srečni,
da je bila ustanovljena v ame
riški armadi borbena edinica
Avstrijcev, kar je bila naša že
lja od časa Pearl Harbor-ja
sem, smo mi demokratični in
C£-s^
z
•rw
ir:
j?
'p'^fMl
&•
"ii aU
proti-cesarski Avstrijci razoča
rani in osramočeni radi posto
panja, s katerim skuša preten
dent na prestole Avstrije, Mad
žarske, Češke, Moravske, Hr
vaškt, Galicije, itd. izkoristiti to
velikodušno ameriško gesto v
^?EKAJ VELIKANSKEGA je bild dodanega vdfnemu pri
zadevanju v Združenih deželah—nekaj odločilnega, prinašajoč
zmago bliže. To je ženska-moč!
ženske pilotirajo bomberje preko Atlantika. Ženske^'Vršijo
poletno patrolo morske poti. Ženske so v službi v bojnih v
zonah—vozijo "jeeps," popravljajo tanke, napadajo z proti
zračnimi napadalnimi puškami. Ženske vršijo moško delo y£
tovarnah in na farmah—na milijone žen dela pri strojih i
it
z orodjem, da oprostijo moške za v boj!
V primeri z mnogimi stvarmi, ki jih ženske tako Sijajno
vršijo, se vam bo morda zdel predmet, na katerega vas^opozar
jamo, malenkosten, zelo važen.
Zopet način zmagovite ženske-močt
Že več let ste bili navajeni, da ste poklicali na poslugo, ko ste imeli
neprilike
vašimi električnimi predmeti—in je točno dobiti. V metro-
polskem Clevelandu se dobi na stotero podobnih klicev na dan.
Toda sedaj, ko je toliko električarjev odšlo k armadi in mO¥fcariji
ter v vojne tovarne, in ko so tajerji, gazolin in mnogo drugih stvari
na odmerkih, vi n^ morete pricakovati tiste točne posluge, l^ ste je
imeli do sedaj.
s
Tu se zopet ženska-moč lahko izkaže zmagovito! yi lahko zniža|(|
število klicev za poslugo—in si prihranite neprilike—s tem, da vaše*
predmete pravilno rabite in jim nudite pravo oskrbo.
V običajnih slučajih, ko vam pregori vžigalna žica (blow n out fuse)',
ali pa se vam žica pretrga, vam ni treba klicati za poslugo—vi td/^
zadevo sami lahko uredite, varno in lahko. S tem-boste le toliko vež
dodali ženske-moči k vojnemu prizadevanju!
.t 1
Oskrba in tečaji za popravljanje
Ženske mesta Clevelanda so vabljene, da s« pridružijo V
našim brezplačnim tečajem za oskrbo in popravo elek
tričnih predmetov. Da se vpišete, zglasite se osebno,
pišite ali telefonirajte v naš urad Electrical
... Information Bureau, 18. nadstropje, Midland poslopjftj T/
101 West Prospect. Avenue—PRospect 552Žf* "«1^.
•'. K..*. fef*' vMv
THE ELECTRIfAL'LEAIipE
0FCLEVE1AN#
r»r«,
2v
I A K O A O
škodovati cilju Avstrijcev kakor
da se z veže boj za svobodo Av
strije z imenom Habsburžanov.
Pretendent trdi, da sta pred
sednik Zedinjenih držav in. se
kretar za vojne zadeve, g. Stim
son, sprejela njegovo vodstvo
korist svojih osebnih ciljev. No- in da je g. Stimson uradno pri
bena stvar ne bi mogla toliko 1 poznal nekakšen "vojaški com­
4
y
V5H
-"»"-i
V
J1
"U
/j
0
h.'
•ji'.
a u
a«r*u
Poiščite
glavni "switch" pri
vašemu
"metru." Zaprite
elektriko Earadi varno
sti.
Odstranit« obrabljeno
razcefrano insulacijo.
Odstranite vijake
tegnite žico ven.
Pomnite
^7'
.. ....
W*
4h
V'53-.Dff
J*4,
h* r? ,'
-*w,\
mittee", katerega predsednik je
on sam in v katerem se nahaja
med drugimi tudi Guido Zerna
tto. Nikakor nočem verjeti, da
bi vlada Zedinjenih držav ali
katerikoli njenih uradov, še
manj pa ameriški narod, pripo
znal vodstvo Otona Habsbur
škega v kateremkoli svojstvu.
1
»v i%'*r
*:,*r./
Ne le, da bi takšno pripozna
nje pomenilo klofuto v obraz a
meriškim zaveznikom iz central
ne Evrope, temveč povzročilo bi
tudi, da bi se svobodoljubni na
rodi Avstrije in Ogrske zaceli
vpraševati, dali- je res vredno
prelivati svojo kri za to, da pri
dejo izpod Hitlerjevega dežja
Vam je znano kaj se zgodi ko vam pregori vžigalna žica (fuse). Električni
predmet preneha funkcionirati, ali pa se luči ugasnejo, Kaj imate vi za
storiti?
J. Poiščite vzrok. Morda boste našli krivdo v predmetu, ali pa na žici. 04-4
stranite predmet, ali žico. Ne pritrdite ga zopet, dokler ne popravite:
napake.
2. Nadomestite
"fuseTo je tako lahko kot nadomestiti električno žarničfe
Nabavite si zalogo po zanesljivih virih odobrenih ''fusov."
pri rokah, in sledite navodilom, ki so tu ilustrirana.
Poglejte v "fuse box." Vi
lahko poznate pregorjen
"fuse," ker ima temno
okence. Odstranite ga.
Ako vam bo "fuse" v drugič pregorel, poiščite vzrok* Ako
NEPRAVILNO
Ke pozabite oviti žico paj
prvo okrog zob. Drugače,
fie se bo žico potegnilo, bi
se potegnilo ven tudi žico
Ih vijake.
KAJ IMATE STORITI S POKVARJENIMI ŽIGAMI IN #ŠS"
ŽICA OBRABLJENA NA SREDI
tik:
2ICA OBRABLJENA BLIZU "PLUG"
"PLUG" j|ORA BITI MOČNO PRITRJEN
&
PREGORI VZietUM ZIMI
V
obrabljeni del žice,
in odvijte insulacijo pri
kraju.
4rjftr "^ug" A ni trdno pritr- Raztegnite zobe
v iztok "B" vzmeti narazen z važim! prsti, le to- Meščan^.
boste
istok.
^ioe
zgubijo napetost. liko, da ga boste lahko trdno boste lahko trdno pritrdili
pritrdili y iztok—
80 izdelane iz
fejučivli gumij in baker. Pazite nanje. Da jo odstranite, ne potegnite žice
primite za "plug." Ne izpostavljajte žic, kjer bi po njih hodili. Ne pusti
te, da bi se žice zapletle in se zavile v zanjke. Ne dovolite, da bi se žica do
teknila vročih predmetov, ali ležala n® niokrem podu. Ako sp žice obrabijo*.
ne, nudite jim takoj pravo odtrbo. v
kcv¥
4hH-i in z if rtu 111 »p 1% jjeccmtea,' 1942«•
pod kap Guida' Zematti-ja in
Otona Habsburškega.
Akoravno je to moje osebno
mnenje, vem da ga dele tisoči
Avstrijcev v inozemstvu in mili
jom doma,
1
Nadomestite ta "fuse" z n®te
vim, enake velikosti (obi
čajno 15 amperes). Odprife
glavni "switcty."
New York, dne 22. novem
bra,, 1942.
~jt z'?*.
1
*. r-, i
,4
ga ne najdite
-Gi^jte vsak kos žice posebej,., Orijte 21ce skupaj. Ne rabit«
nibite električ^rski "tajpft," kaj drugega kot dektričaTv
ski "tape."
Ponovno denite žico
"plug," in ovijte strgani,
žice na prostor.
PRAVILNO
Denite žico okrog
zob.
če
se slučajno
žico potegne, je na
lnsulaciji, žici in
zobeh.
plug" —ali pa upognite konce zob
le toliko, da
vojnega materijala, ki se ga težko doH,
-t:
ni:'
i
'ArJ
1
-'-s.
v-
i.'""1
*1-
r*
fit
"U.P
•S
'A.
ti
vlT*

CHRISTMAS SEALS
i o e Y o u o n
from Tuberculosis
3*t
4
.£ P-
s a i o e o k i i e e e k i a a z a o s u
Ferdinand Czernin,
j... J- 11-

xml | txt