OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 03, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-03/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1
'k
v 1
-f
K:
l\f
Mussolini je rekel da če se sleče
Angležu frak, se pokaže v goloti barbar
IVfussolini sam je priznal, da je bilo v Genovi porušenih
in poškodovanih 11,883 poslopij. O predsedniku
Rooseveltu je rekel, da je namenoba hotel vojno«
IBM, 2. decembra. Musso-*"
lini je povedal danes fašistični
zbornici fašjev in korporacij, da
je bilo samo v Genovi po bom
bah angleških letalcev poruše
nih ali poškodovanih 11,883 po
slopij.
(Nemški radio poroča, da od
važa iz Genove dnevno 16 vla
kov begunce in da se ljudje v
masah izseljujejo tudi iz dru
gih bombardiranih italijanskih
mest).
v Trpko priznanje
j' 38ede vojnih izgub je
I lini rekel, da znašajo 392,878
od teh je 40,219 ubitih, 86,238
ranjenih, 332,708 ujetih in
33,713 pogrešanih.
je Razpravljajoč o letalskih na
padih na italijanska mesta in o
v! Churchillovem svarilu, ki ga je
s 3 izrekel v nedeljo v svojem govo
ru po radiu, je Mussolini dejal,
,'jr da je Nemčija obljubila Italiji
i vV* antiletalske topove.
v
Cezarji in Angleži
O Churchillu je Mussolini de-*
jal: "Če odvzamete Angležu
"... njegov večerni frak, najdete
'spodaj primitivnega barbara
preteklosti, ki ga je tako stra
V- hovito pretepel zmagoslavni Ce
zar."
Dalje je Mussolini dejal, da je
doslej ujetih 21 angleških gene
Oralov, 2412 nižjih častnikov in
39,089 mož. V
Tudi Roosevetta ne mam
O predsedniku Rooseveltu pa
je nekdanji gromovnik rekel:
"Mož, ki je svečano obljubil a
meriškim materam, da njihovi
sinovi ne bodo poslani umirat
na tuja bojišča, je namenoma
hotel vojno.
"Japonska naravno ni mogla
čakati, da bi bila Amerika pri
pravljena za prvi strel."
Nato je dodal, da pomeni
vstop Japonske v vojno abso
lutno jamstvo za zmago osišča,
kajti Japonska je nedotakljiva
in nepremagljiva.
POMANJKANJE DELAV
CEV
AKRON, 2. decembra.
Harry C. Markle, direktor Fe
deral Manpower komisije v A
kronu, je izjavil, da so v Wash
ingtonu mnenja, da bo vojna
trajala še nadaljna štiri leta.
To pomeni, da bo moralo
13,000 prebivalcev Summit o
kraja tekom, prihodnjih osmih
mesecev "prešiftati" k vojno
produkcijskemu delu. Lokalne
industrije bodo potrebovale še
pred 1. julijem prihodcjeg«^
ta 24,000 delavcev. i1
jKa dopusta«
Včeraj^je prišel na đđpusff za
šest dni William Frank Demoj
zes, sin družine Joseph in Vic
toria Demojzes, 1222 E. 170 St.
Pred par dnevi pa je prišel na
dopust njegov brat Victor. Oba
bosta tu ostala do ponedeljka.
William je prišel iz Ft. George
Meade, Md., Victor pa Iz Ft.
Lewis, Wash. Selimo ijma o
bilo zabave!
parovi xa Ruski relief
Včeraj sta oddala v našem u
radu za Ruski vojni relief vsak
po $10. Anton Goriček, Green
Rd., North Randall in^ Mike
Podboy, lastnik Sylvia* Cafe,
546 £2. 152 St.
X- u
,r.
t*.
*•-.
p/
fi J'
/t 5
POLICIST UMORJEN
ST. LOUIS, 2. decembra.
V domu neke zamorke je bil u
morjen policist George Schenk,
ki je pripadal jezdečemu odre
du. Zamorka Marie Kidd, ki je
priznala umor, je izjavila, da ga
j£. ustrelila z njegovim lastnim
revolverjem tekom ruvanja v
njeni spalnici.
IMA KAVO ZA PRODATI
WASHINGTON, D. C. Ne
ki tukajšnji grocerist je po
spravljal police v svoji trgovi
ni, katerih
j\i
že nekaj časa
pregledal, in našel je dva zabo
ja kave, skupno 43 funtov.
Spomnil se je, da je to zalogo
tja spravil, ko se je popravlja
lo prostore, in sicer tik po zad
nji svetovni vojni. Vladni odbor
je preiskusil zalogo, nato pa je
izjavil, da je ne bo treba racio
nirati.
Smrtni kosa
Včeraj zjutraj je preminil^, v
Emergency Clinic bolnišnici
Anna Lapash, preje Selesi, ro
jena Berec, v starosti 55 let.
Stanovala je na 1361 E. 170 St.
Pokojnica je bila doma iz sela
Pakrac na Hrvatskem,- odkoder
je prišla v Ameriko pred 29. le
ti. Tukaj zapušča dve hčeri
Margareto poročeno Posavec in
Ann Selesi, sina Josepha Sele-
si in brata Franka. Soprog A-|fng
leksander Selesi je preminil leta
192$. Pogreb se bo vršil v so
bot^ zjutraj ob 8:30 uri iz po
grebnega zavoda August F.
Svetek, 478 E. 152 St. v cerkev
sv. Marije ter nato na Calvary
pokopališče. Bodi pokojnici o
hranjen blag spomin, preosta
lim pa naše sožalje!
Pevec 'Slovana' v bolnišnici
Dobro poznani pevec pri zbo
ru "Slovan", Louis Znidaršič,
stanujoč na Muskoka Ave., se
je večraj podal v University
bolnišnico radi bolezni na očesu.
Prijatelji in posebno pa pevci
"Slovana" so vabljeni, da ga o
biščejo, mi mu pa želimo, da bi
se čim preje pozdravil
Mleko za šolsko deco
James F. Brown, direktor
elevelandskih javnih šol, je vče
raj izjavil, da upa, da se bo do
ponedeljka preskrbelo nov kori
trakt za mleko za šolsko deco.
Sedaj so v teku pogajanja z ne-"
ko mlekarno, ki je pripravljena
dovažati mleko po šolah vsak
dan po tri cente za pol-pajnta.
Edino vprašanje je, če bo dotič
na mlekarna lahko preskrbela
velikansko zalogo, ki jo šolski
odbor zahteva. Potrebuje se 3,
000,000 pol-pajntov mleka na
mesec. -»i
šolski odbor jer pripravljen
podpisati kontrakt za celo leto
ali pa samo do konca šolskega
termina. Kakor je znano, je
Soeder Sons Milk Co. pred par
dnevi nenadoma prekinila svoj
kontrakt s šolskim odborom, za
kar je navajala vzrok, da ne
more preskrbeti mleka za ceno
3c pol-pajnta, kot jo je določU
za postavno ceno, administra*
cijski urad za cene. Birkett L*
William«, načelnik omenjenega
urada, je izjavil, da se bo za
plenilo knjige omenjene mlekar
ne, da se požene, če je njih tr
ditev, da ne more dovažati mle
ka ta ,to ceno, pravilna.
Delegatje iščejo
i" znane«
Med delegati, ki pridejo iz
ven mesta na Slovenski narod
ni kongres dne 5. in 6. decem
bra v Slovenski narodni dom na
St. Clair Ave., je tudi John Za
lar, iz North Chicage, ki je na
prosil lokalni stanovanjski od
bor, da poizve, kje se nahaja e
den ali drugi sledečih rojakov
Joseph Zalar, John Zalar ali
Joseph Dolesa.
Ravno tako je prosil John
Leskovšek, ki prihaja iz Owen,
Pa. za naslove sledečih: Franki
Susteršič, ki je nekoč bival v
Johnstownu, Pa., Jos. Stimec,
Fr. Pleskij in Jos. Zabovek.
Ako eden ali drugi omenje
nih rojakov čita to, je prošen,
da se javi pri Joseph F. Durnu,
15603 Waterloo Rd., ali pa naj
pokliče KEnmore 5800.
Obenem obvešča stanovanj
ski odbor vse zunanje delegate,
ki so se prijavili z željo, da se
nastanijo v hotelu za časa kon
gresa, da je odbor aranžiral za
vse Hotel Auditorium, ki se na
haja na naslovu 1315 E. 6th St.
in St. Clair Ave. Ako pridete
ponoči z vlakom ali busom v
mesto, se kar tam nastanite, a
ko tako želite, Če pa ne, se lah
ko zglasite pri stanovanjskem
odboru, ki se bo nahajal v ura
du Slovenske dobrodelne zveze,
6403 St. Clair Ave., to je v Slo
venskem narodnem domu na St.
Clair Ave. J. F. urn.
IGLAVCA UBITA NA
KRIŽIŠČU
Včeraj zjutraj sta bi!a na
potu na delo v West Steel Cast-
,ez.
Co ubita na N y že
niškem križišču na E. 70 St.
dva delavca, 39 let stari Joseph
Provanzano in Joseph Tutera,
star 35 let, oba stanujoča na
8105 Melrose Ave.
Očividci so izjavili, da je bil
njih avto zadet od vlaka čim je
prekoračil tračnice ter ga je
vlak vlekel nad 500 čevljev
predno se je ustavil
Na dotičnem križišču se na
haja čuvaj, toda varnostna vra
ta so bila spuščena že potem,
ko je šel avto na tračnice.
William Knack, načelnik po
možne policijske straže pri West
Steel Castings Co. je izjavil, da
je tovarna že zahtevala preis
kavo v zvezi z varnostnim si
stemom na dotičnem križišču,
kjer sta že dvakrat preje komaj
ušla enaki usodi dva druga de
lavca.
RESTAVRACIJE PRE
GLEDANE
AKRON. Tukajšnji župan
je odredil preiskavo vseh re
stavracij potem ko je zadnji te
den nad 18 oseb zbolelo vsled
zastrupljene hrane, ki se
jo
Lastnik neke druge restavra
cije je bil obsojen na $40 globe,
ker se je v njegovih prostorih
serviralo hrano, ki ni odgovar
jala zahtevam zdravstvenih o
blasfceh.
i
"K
'V
V.
.„e
-VW
Žarom,
Pred par dnevi sta se zaročila
Mathew L. Molk, gin poznane
Mrs. Tich, iz Madiaon, Ohio, in
Mass Eth^i iz Latro
be, Pa. Poroka se bo vr&la dne
19. januarja. Bik) srečno!
v
5* •«. J#
Zadeva Darlana in
Petaina še vedno
i
g£jasna
Ameriški časnikar pravi, da
je admiral Darlan v tajnih
komunikacija^ z marša
lom Petainom
LONDON, 2. decembra.
John A. Parris, poročevalec
United Pressa, poroča, da so
ga ameriške avtoritete v Sever- |™£i°V
ni Afriki obvestile, da je maršal!
ci,
tainih
komunikacij ,,
Petain
skih
lanom že vse izza okupacije vse-1
ga francoskega ozemlja po
Nemcih, ter da se Petain na ce
li črti strinja z Darla novim de
lovanjem na zavezniški strani
za bodočnost Francije.
Parris nadaljuje: Ameriške
avtoritete v Severni Afriki, od
koder sem pravkar prispel, so u
verjene, da smatra Francija
Darlana kot edino upanje deže
le. S
Dalje so mu poivedali, da je
Petain zdaj ujetnik in*da se na
haja Laval na krmilu, toda da
je Petain vse izza okupacije v
tajnih komunikacijskih zvezah
z Darlanom.
Petain je še Vfcdno simbol
Francozov, ki vidijo v Darlanu
moža, ki je odšel v Afriko po
Petainovem naročilu, pravijo
Amerikanci.
Darlan namerava ustaliti in
obdržati svoje vodstvo. Ameri
kanci smatrajo, da jim je nare
dil Darlan ogromno uslugo, ko i
je spravil Francoska Affikn ob
stran zaveznikov.
Darlan še vedno mrri Angle
že zaradi njihovega svoječasne
ga napada na Dakar. V svojih
govorih in razgovorih se poslu
žuje Darlan vedno besed: Ame
rikanci in njihovi zavezniki, ter
nikoli ne izpregovori besede
Angleži.
Nov grob
Po dva tedna trajajoči bolez
ni je včeraj opoldne preminila
na svojem domu dobro poznana
Frances Barle, rojena Skebe, v
starosti 64 let. Pokojnica je bila
doma iz fare Dobernic, Dolna
kamna vas na Dolenjskem, od
koder je prišla sem pred 40. le
ti. Bila je članica društva sv.
Ane št. 150 KSKJ in Oltarnega
društva sv. Rešnjega telesa. Tu
kaj zapušča žalujočega
ga Louisa, dva sinova Josepha
in Louisa, hčere Mary Grden,
Frances Adler, Rose Prosen in
Sophie. Bila je stara mati 16
otrokom.
Pogreb Wage pokojnice se bo
vršil v soboto zjutraj ob 9:30
uri iz hiše žalosti, 3583 East
82 St., pod vodstvom pogreb
nega zavoda Louis L. Ferfolia.
v
neki restavraciji zaužili.
Dotična restavracija je bila!
zaprta po oblasteh v nedeljo ve
čer in delavci so bili pridržani,
da se dožene zakaj se je v hra
ni nahajala gotove vrste po
kvarjena tvarina, ki je povzro
čila zastrupljen je.
Bodi ji lahka ameriška zem
lja, preostalim pa naše sožalje!
Kultura
PKAMSKI ZBOR "AMON
VEROVŠEK"
flbcoj ob osmi uri se vrši v
Slovenskem delavskexq domu na
Waterloo Rd. redna seja dram
skega zbora Anton Verovšek.
Članstvo je vabljeno, da se je
polnoštevilno udeleii.
Vabilo
jugoslovanskim državi a*
nom-obveznikom za pn
glasitev v jugoslovansko
vojsko.
V*Windsoru (Kanada) je ju
goslovansko taborišče, kjer se
zbirajo dobrovoljci in vojni ob
vezniki. Tu se bodo sestavile či
sto jugoslovanske enote, ki se
bodo pridružile borbi združenih
Za
»acizma in
so,deloval°
komunikacii- i Jugoslavije.
frl °T'
Tako
se b°-
pridružile borbi našega na
I roda v domovini in izpolnile
najvišjo dolžnost državljanov
do domovine.
Vladi Združenih ameriških dr
žav in kraljevine Jugoslavije
sta se sporazumeli, da bodo a
meriške naborne oblasti (Local
Selective Service Boards) pokli-jso podvzeli Nemci v prizadeva
.cale vse jugoslovanske držav- nju, da se zopet polaste hriba,
ljane v Zedinjenih državah, ki I protinapade s 75 tanki in eno
ne morejo dobiti ameriškega divizijo pehote, toda so mo
državljanstva ali ki niso zapro-|rali po sedmih brezuspešnih
protinapadih odnehati, pusteč
na pobočjih stotine mrtvecev.
sili zanj in prejeli prve papir
je, k zdravniškemu pregledu in
ugotovile njihovo sposobnost za
vojaško službo. Pri tem se bodo
morali odločiti, da-li žele služir
v
soru, če za ameriško, bodo ta
koj poslani v neko ameriško vo
jaško enoto, za službo v ame
riški vojski.
Jugoslovanske državljane v
starosti od 20 do vključno 40
da takoj pošljejo
va^mo»
svoj naslov našemu
najbližjemu
konzulu ali naši ambasadi na
naslov: Yugoslav Embassy,
1520 16th Street, N. W Wash
ington, D. C.
Vojni odposlanik. kraljevine
Jugoslavije
75 LET STAREMU
RASTEJO ZOBJE
BENTLEY, Angleško. 75
let stari Thomas Morris je spra
vil svoje umetne zobe, rekoč,
da jih ne bo več potreboval,
ker so mu pričeli njegovi tretji
zobje naravno rasti.
Smrtna kosa
Po dolgi in mučni bolezni je
preminila v Glenville bolnišni
ci Pauline Susa, rojena Lov
renčič, stara 53 let. Stanovala
je na 865 E. 141 St. Tukaj za
pušča žalujočega soproga Char-
sopro- jesa -n v£jr^
tr0ke: Charlesa,
0
ml., Josepha, Franka in There
so, omoženo Popoczy ter dve se
stri, Mary omoženo Pakiš v
Minnesoti in Thereso, omoženo
Kerže, ki je soproga Franka
Keržeta, ki izdeluje regalije in
zastave v New Yorku ter mno
go drugih sorodnikov.
Pokojnica je bila doma iz So
dražice na Dolenjskem, kjer za
pušča" dva brata Antona in Iva
na, ki je zdravnik, sestro Fran
o£s in veliko sorodnikov.
Ž. Z. Pogreb se bo vršil v so
boto zjutraj ob 9. uri iz pogreb
nega zavoda Jos. Žele in sinovi,
458 E. 152 St. v cerkev Marije
Vnebovzetje in nato na pokopa
lišče Calvary.
pA
šrjCsL
Bodi pokojnici ohranjen blag!j0 vodi John Močnik,
spomin, preostali družini in so- 155 gt., si bodo ženice
rodnikom pa izrekamo naše glo
boko sožalje!
K. vojakom
Včeraj je odšel k vojakom
William Zupančič, sin Mr. in
Mrs. Louis Zupančič, 14510
Thames Ave. Fantu, ki je bil
pred leti eden najboljših razna
ševalcev Enakopravnosti/ šfeli
mo srečen povratak!
RUSKE ČETE SO ZAVZELE STRA
TEŠKI HR1B.PRI STALINGRADU
Sovjetske armade so zasekale nove vrzeli
na bojišču pri Velikih lukah in
pri Rževu.
'Z
PRI VORONEŽU SNUJEJO RUSt NOVO OFENZIVO
MOSKVA, 2. decembra. —J
Ruske udarne čete so v nasko
ku zavzele v Sf lingrajskem od
seku neki utrjen hrib, vsled če-1
sar je dana zdaj možnost napa- i
da Nemcev v Stalingradu iz o
zadja. Zavzetji tega hriba .po
meni veliko rusko zmago dne
va.
Kako velikega pomena je ta
hrib, je razvidno iz dejstva, da
MOSKVA, 3. decembra.
Ruske armade so zasekale na
daljne vrzeli v nemške obramb-
ti v ameriški ali v jugoslovanski ine črte pri Veliki Luki in Rze
vojski. Ce se bodo odločili za i™-
Rusi so
zasedli več novih
jugoslovansko vojsko, bodo po- krajev, katerih imen poročila ne je^^ne mm-i John Andlovic, biv
slani v naše taborišče v Wind-
napolnjenih z municijo.
Za mir med delavski
ma organizacijama
WASHINGTON, 2. decern
bra. Odbora Ameriške delav-
jitev obeh delavskih organiza
cij. Sporazum mora biti odo
bren od obeh ekeekutivnih od
borov. Prihodnja seja se bo vr
šila pozneje v tem mesecu.
Obe stranki sta izjavili, da je
ta sporazum velik korak proti
s o n e u i u e
obema organizacijama, ta
ko da se bo lahko podvizalo
vojno produkcijo, kar je želja o
beh delavskih organizacij, ki
sta prišla do spoznanja, da de
lavski spori ne škodujejo niko
mer bolj kakor delavstvu same
mu.
ŽENSKA DOBILA DO
SMRTNO JEČO
ELYRIA.—Mrs. Minnie Mae
Glass, stara 42 let, je bila ob
sojena na dosmrtno ječo v Ma
rysville poboljševalnici, potem
ko so jo trije sodniki spoznali
krivo umora drugega reda. Žen-
.'Tukaj je bivala 29 let to je ska je priznala, dat je ustrelil»
bila članica podružnice št. 10 S. svojega moza, Charlesa, stare- Carol Ann. Dekliško
ga 41 let, ko je spal, ker ji je
grozil s puško. Poročen* sta bi
la komaj šest mesecev.
vsakovrstna darila za njih mo
žičke in fante ali sinove. Izbira
je velika in cene so primeroma
nizke.
Ženske v industrijah
LONDON. Poroča se, da
Iz življenja naših
ljudi po Ameriki
Chicago. Glavni odbor S.
N. P. J. je pismeno z večino od
glasoval, da se lahko vsi člani
glavnega odbora udeleže Sloven
skega narodnega kongresa v
Clevelandu kot delegatje naše
jednote, kdor hoče iti. Vse kaže,
da večina odbornikov pojde na
kongres. Poleg jednote kot celo
te bo zastopanih na kongresu
tudi večina naših federacij in
veliko število posameznih dru
štev. Pričakuje se, da bo Ba
kongresu čez 500 delegatov*
Chicago. Dne 29.
bra je v okrajni bolnišnici za
omenjajo. g. ^.ajn^ društva Slavije št. 1,
Berlinski radio poroča, da je
v snovanju nova ruska ofenziva
južnovzhodno od Voroneža.
Južnovzhodno od Stalingrada
je padlo nadaljnih 500 Nemcev
in ruska armada je tujcaj uni-
54.
SNpJ in ustanovitelj druStva
in rojen v Lozicah pri št. Vidu
v Vipavski dolini na Primor
skem. Pred leti je bil zelo akti-
en v naših društvih, toda vsled
V
čila osem nemških tankov, 31 revščine in bolezni, ki ga je trla
topov, ,18 trukov in- 46 vozov,! $olga leta, je že da.viid' pustil
jednoto. Zapušča tri hčere in
Sina, ki je pri vojakih in kate
ri si je v zadnjem oktobru re
šil življenje na morju, ko se je
potopil parnik. Njegov pogreb
ima v oskrbi Žefranov zavod.
Chisholm, Mina. Na za-
ske federacije in CIO organiza- ^va^ni praznik so našli rojaka
cije sta dosegla danes spora Fr. Kocevarja v njegovem sam
zum, čigar prizadevanje je, spo- i
em
stanovanJu
mrtvega. Star
je bil 56 let in doma iz Zamo
steca pri Sodražici na Dolenj
skem. Tukaj je živel 41 let, ved
no je bil samski in v Dufuthu
zapušča sestri. Dalje je po
kratki bolezni umrl Jos. Lavšin,
star 72 let in doma iz Sušja pri
Ribnici. V Ameriki je Jail čez 50
let in zapušča več odraslih si
nov in hčera.
Sygan, Pa. Pred kratkim
je tukaj umrla Josipina Turk,
roj. Dernovšek in stara komaj
27 let. Rojena je bila tukaj in
članica društva št. 6 SNPJ. V
tem letu je smrt pobrala že tri
člane tega društva. V bolniš
nici se nahaja član Lovrenc
Kavčič, ki se bo moral podvre
či operaciji.
Prvorojenka
Vile rojenice so se zglasile pri
družini Mr. in Mrs. Joe Pajk
ter pustile v spomin zalo hčer-
ko prv0r0jenk0i kateri
mi"
ime
tere je bilo Josephine Virgi
nia Shivitz, ter je hči poznane
družine Mr. in Mrs. Joe Shivitz,
R. F. D. 2, Ross Rd., feo. Madi
son, O. Mati in deklica se naha
jata v Glenville bolnišnici ter se
ma
Božična darila za moške
V trgovini moške oprave, ki
772 E. dobro počutita. Naše čestit
izbraleike!
Na dopust
V petek bo prišel na dopust
za štiri dni Joseph Dodich, sin
Mr. in Mrs. Joseph Dodich,
15901 Corsica Ave. Premeščen
je bil iz Scott Field, Hl. v A-
je na Angleškem nad 2,500,000 tlanta City, N. Y., kamor bo
poročenih žena zaposlesu&f v voj
nih industrijah.
'M*
odšel po dopustu. Prijatelji ga
bodo lahko obiskali.
&
-tik A
s*
9
Ši
I
3®i
i- v

115 SNPJ v Jolietu, star 61 let

xml | txt