OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 04, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-04/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i-','
/V'
it'
Č1-
i
It
/f-
*5
'-V--
Kupajte
VOJNE BONDEI
Najstarejši
ibpiiki dnevnik
v Ohio
vliONtXK?
V1
••*£,
I v
'w*^'
Mladenič. Dva otroka sta bila
dvojčka, komaj 5 mesecev sta
ra. Imovina te rodbine je bila
zažgana.
"2. V vasi Srasena so bili in
ternirani 74-letni Andrija Mar
celja, njegova žena Marija in
njegova hčer Marija, njihova
friža je bila oropana. V isti vasi
je bila upepeljena hiša neke
rodbine, ki je bila odsotna. Na
dalje sta bile internirane v'Sar
seni 50 letna Jelena Sarse in
njena 22-letna hčer Marija, nju
na hiša je bila porušena.
3. Ana Gmaz, 69-letna starka,
je bila deportirana skupaj s svo
jo snaho Marijo in 12-letnim
vnukom Antejem. Njihovo hišo'
so oropali.
4. V Blazici so Ulovili Ljubi
co Srok in njenega moža Fra
nja, starega 46 let .ter jih u
strelili, njihovo hišo pa porušili.
V isti vasi so deportirali 68-let
nega Josipa Mladeniča in njego
vo ženo, njih sina Marjana pa
so ustrelili.
5. V Jurasa so internirali 75
letnega Antona Marcelja, nje
govo 62-letno ženo Marijo in
Štiri njihove'vnuke, od katerih
je
najmftjši
komaj
*^V 1* I "L i
Oglasi tem listu
so uspešni
3
najstarejši
rrMytl»i1)i„i
Protest cerkvenega dos+ojans+v^niko proti 40
laškim grozodejstvom
škof Josip Srebreni piše pajpe
žu
27. novcfttbPft?
Informacijska služba jugoslo-
v'
vanske vlade v Londonu je raz
glasila naslednje:
''Josip Srebrenie, katoliški
škof na otoku Krku, ki se na
haja v Dalmaciji, zasedeni od I
talijanov. je poslal 14. junija
naslednje pismo Luigi Maglio
ne-u, sekretarju v Vatikanu, v
katerem protestira proti grozo
dejstvom Italijanov napram ci
vilnemu hrvaškemu prebival
stvu Dalmacije in Primorja.
"Opozarjam vašo eminenco
.na naslednja zlodela, ki so zad
nja dva meseca vzgled posto
panja italijanskih vojaških in
civilnih oblasti napram hrvaš
kemu prebivalstvu provinc Re
ka in Kupa, katere so bile lani
priključene Italiji. Takoj po za
sedbi teh okrajev v aprilu leta
1941, so laške oblasti internira
le vse one osebe, ki so veljale za
nevarne ali nezanesljive. To se
je zgodilo brez predhodne sodne
preiskave ali obravnave.
"Ena izmed posledic tgga po
stopanja je bila, da se je ljud
stvo začelo skrivati v gozdovih,
želeČ se tako izogniti aretaciji.
Ker pa so se oni, ki so pobegni
li v gozdove, često maščevali
nad zasledovalci, ako so bili to
italijanski vojaki ali meščani,
so sklenile laške oblasti z naj
strožjimi kaznimi prepovedati
in onemogočiti odhod v gozdo
ve. Namesto da bi poiskali zlo
čince v gozdovih in jih kazno
vali na podlagi obstoječih za
konov, pa bilo vojaških zako
nov, so začeli preganjati nedolž
ne državljane in se krvavo ma
ščevali nad ženami, otroci, star
ci in starkami ter včasih celo
nad živino in nad hišami.
"Navajam najnovejše vzgle
de:
"Dne 6. junija, 1942 je itali
janska vojska obkolila nekate
re yasi v okrožju Kastava blizu
Reke, internirala mnogo ljudi
ter zažgala in porušila njihove
domove:
"1. V Sv. Mateju je bil inter
niran skupaj s svojo snaho in
štirimi otroci, 65-letni Franjo
leta star,
pa 12. Njihovo hišo
BO razrušili.
6. V Brnasu so internirali 96
letnega Matij* Sirola, njegove
ga sina Franja, njegovo, soshc
Zon in Štiri vnuke, od katerih
'Ni
k .4
WW
i t'1* 4
ima najmlajši komaj 7 mesecev.
Njihovo hišo so razrušili.
7. Iz Sroka so deportirali
letno Marijo Sirolo, njeno snaho
in enega otroka. Hišo so zažga
li. V isti vasi so porušili hišo
neke odsotne rodbine. Dve dru
gi osebi iz Sroka, 71-letnega
moža in njegovo 62-letno ženo,
so deftortirali, hišo pa porušili.
8. V Marcelju so porušili hi
šo neke odsotne rodbine.
9. V Globici so porušili eno
hišo.
10. Istega dne, 6. julija, so
porušili v Kastavu 20 hiš in u
strelilil 12 oseb.
V bliž|ii Bistrice pri Reki so
bili ustreljeni trije karabinijer
ski častniki. Mesto, da bi pois
kali zločince, so poslali edinico
italijanske vojske, ki je zasedla
te kraje na binkoštni praznik,
dne 4. junija. Porušeno je bilo
6 vasi in ustreljenih je bilo 80
oseb, vse ostale pa so d^prtf
rali.
Vse te Žrtve so padle zaradi
zločina, ki je bil povzročen od
neznanih ljudi. ,:
Iz vasi Čavlje so "hostarji"
odvedli v gozd dva italijanska
učitelja. Dne 12. junija se je
naenkrat pojavila italijanska
vojska porušila pet hiš in u
strelila pet mož, izmed katerih
je imel eden komaj 16 let.
V vasi Jelenje so dne 10. ju
nija porušili 20 hiš, 20 s srečka
njem določenih mož pa ustrelili.
Vse te žrtve so bile ustrelje
_jne„ oropane ali -deportirane brez
obravnave in brez preiskave.
Mnoge krutosti in hudobije so
bile zagrešene le radi tega, ker
je bil kakšen sorodnik pobegnil
v gozdove.
Take strahote delajo italijan
ske vojaške in civilne oblasti
vsak dan. Hrvaško prebivalstvo
ne najde pri italijanski oblasti
nobene podpore in nobenega u
smiljenja.
Da, res je, da so tudi nemški
nacisti krivi takih zločinov, to
da oni pri tem javno izpovedu
jejo poganske in materialistič
ne ideje, dočim sta oba, italijan
ska vojska in italijanski narod,
verno udana katoliški veri. Ita
lijansko vojsko spremljajo po
vsod katoliški duhovni in vojaš
ki kaplani. Ta silno važna oko
liščina prepričuje nesrečni hr
vaški narod, da katoličanstvo,
ki dovoljuje takšne brutalnosti,
nima niti volje, niti zadosti mo
či, da bi jih preprečilo ali obso
dilo.
Slične misli begajo Hrvaški
narod in odpirajo možnosti agi
tatorjem, tako da na žalost
Hrvati čedalje bolj izgubljajo
zaupanje v katoliško cerkev in
udanost Svetemu očetu, med
tem ko so na drugi strani izro
čeni dejstvu, da jih komunizem
vabi z odprtimi rokami in da v
njem vidijo edino silo, ki jih v
gozdovih zaščiti pred Italijani.
Pametno bi bilo, upoštevati
to in celo bistveno za Vatikan,
da bi kar najslovesnejše obso
dil nečloveško in nemoralno po
stopanje, ubijanje talcev zaradi
činov, katerih niso zagrešili in
vse podobne grozne metode ma-
ščevanja nad nedolžnimi ljudmi
v vseh onih slučajih, kjer je ne
mogoče ujeti prave krivce.
Zaročila sta se na Zahvalni
dan Mr. Frank Klemene, ml.,
sin poznane družine Mr. in Mrs.
Klemene (Klemenčič), 886 East
141* St., in Mite Helen B. Pe
trich, hčerka Mre. Barbare Pe
trich, 378 E. 161 St. Oesti-
I?-
i. -»J* 2
•V**.
v,
O J.
""»T"
v
4 .'' '•, _. ', IK. AJ-- '".' S f'
•'. i'- rJ jw
v ',
nacijskih letal
i?
streljenih pred
Stalingradom
Zadnja poročila jfof Moskve
javljajo, da so Rusi sestrelili
40 nacijskih transportnih letal,
s katerimi je Hitler skušal pri
nesti pomoč armadi pred Sta
lingradom, okrog katere se od
Kot razvidno iz uradnega po
ročila, je tekom včerajšnjih bo
jev padlo 3,100 Nemcev, če
mur so se nacijske izgube te
kom sedanje ruske ofenzive
zvišale na 170,000 mož.
Rekordna produkcija
živil v Zedinjenih
državah
Eno leto po Pearl Harborju,
pravi neko poročilo iz Chicaga,
stoji produkcija živil v Zedinje
nih državah na rekordni višini,
ki ni bila dosežena še nikoli
prej v zgodovini dežele. Ampak
to še ni zadosti, niti toliko kot
se je pričakovalo. Naloga za
htev, pod katerimi se nahaja a
meriški srednji zapad, najbolj
produktivna pokrajina ifoe&ft na
svetu, je ogromna.
živež izr amerižkih polj še P62*
trebuje ne samo za ameriške
borce, temveč v manjšem obse
gu tudi za civiliste in armade
drugih narodov, ki so naši za
vezniki. Prašič, ki se ga je zre
dilo na kaki farpii v Iowi, uteg
ne biti povžit na prostrani ste
pi kje v Rusiji. Od sposobnosti
Amerike, da zalaga bojujoče se
narode z živili, odvisi zmaga v
enaki meri kot od njene sposob
nosti, da jim preskrbi orožja in
municije.
Amerika danes pošilja razna
žita in meso širom zemeljske o
ble in zahteve po živilih iz A
merike bodo zrastle vzporedno
prodiranjem demokratičnih
sil, kajti vsaka nanovo osvobo
jena dežela bo pomenila več ži
veža za njeno izstradano prebi
valstvo.
Vse to predvsem pomeni, da
se bomo tukaj v Ameriki morali
zadovoljiti z manjšimi odmer
ki raznih živil in da bomo mo
rali predvsem porabiti
ki se ga težko izvaža.
MAGNAT GIRDLER DOBIL
MLADO ŽENO
V New Yorku sta se te dni
poročila jeklarski magnat Tom
Girdler iz Clevelanda, čigar
dom je sedaj v Caiiforniji, in
njegova bivša privatna tajnica
Helen Brennan. On je 65 let
star, nevesta pa je 36 let stara.
To je četrta poroka za bivšega
predsednika Republic Steel kor
poracije njegova prva žena je
umrla, dve pa sta dobili razpo
roko od njega, zadnja šele pred
kratkim.
"l
Hud mraz
1
Zarok«
V zgodovini vremenskega bi
roeja je bil včeraj najmrzlejši
3. december. Ob 5. uri včeraj
Zjutraj je toplomer kazal 8 st.
nad ničlo. To.je bilo 26 št pod
normalo, in 36 stopinj manj kot
pa je bilo 3. decembra lanskega
leta. Prejšnji rekord za najini
jo stopinjo je bil 10 nad ničlo
in sicer jto to bilo leta
»tej pred 56. leti,
•"*i' t'j"
inn »mijyw.T ifuwu'wiwyy-n r»g- i*-ncrj[*»*»?*,• Tp •'••.. Vifc *T' ?v -yfig J,- it W*--V- V •fwwipm p«i IJ#»* »—prj
vm? -4
4
v
U A I Y
NEODVISEN DNEVNIK ZA SLOVENSKE DELAVCE V AMERIKI
s
osišča
v Tuniziji raste
Bitka pred glavnim mestom
Tunizije se je končni a
brez odločitve zm ene ali
drugo stran«
Amerikanci in Angleži so vče
raj po zaključku
ure do ure veča železni obroč če bitke, v kateri »o tanki i
Rdeče vojske.
Rusi so po ostri bitki zasedli
neko strategično višino ob reki
Don zapadno od Stalingrada.
Poleg tega so napravili veliko
luknjo v nemški fronti zapadno
od Rževa na centralni fronti.
48
ur trajajo-
grali glavno vlogo, v naglici
preuredili svoje flile. Bitka ni
bila odločilna niti za eno ne za
drugo stran. Po končanem spo
padu je bilo bojišče posuto z
razdejanimi tanki z obeh strani.
Kot se javlja z zavezniške
strani, so naciji napravili despe
raten poizkus, da se bodo zopet
polastili mesta Djedejda, 12
milj zapadno od Tunisa, kakor
tudi Materurja ift Tebourba v
bližini Bizerte. Njih poizkus se
je sicer izjalovil, ampak izgube
so bile velike ne samo na nem
ški, temveč tudi n§ britski in a
meriški strani.
Djedejla je bilfll že večkrat
iztrgana eni kot drugi strani,
in zavezniki imajo sedaj v o
blasti zapadni del naselja.
Zavezniški viri pravijo, da i
majo Nemci sedaj -okrog 14,000
mož na dotičnem sektorju, in
da bo zmagovit izšel tisti, ki bo
najhitreje dobil ojačenja.
Nemci so slej ko prej zasme
hovali Angleže radi Dunkirka,"
je rekel neki zavezniški arma
dni predstavnik, "in sedaj sku
šajo morda dokazati, da so pri
pravljeni umreti ga firarja, ra
je kot pa da bi nap javili urnik."
BOŽIČNA POŠTU
morajo biti poslana že prihodnji
teden, svarijo poštne oblasti.
Ženske se bodo registrirale
V očigled pomanjkanja de
lavske moči, je Daniel L. Goldy,
pomožni okrajni direktor za
vladno vojno komisijo za de
lavstvo, izjavil, da se bo moralo
V kratekem pričeti z registraci
jo žensk v mestu Clevelandu.
Tekom prihodnjih 12 mese
cih, je izjavil, da se bo potre
bovalo 6,000,000 dodatnih voj
nih delavcev v Zedinjenih drža
vah. Veliko število teh delavcev
bodo tvorile ženske. Vlada je
posebno interesirano v to, da bi
bile vse samske ženske in mate
re otrok, starih nad 14 let, za
poslena pri obrambnem delu.
Mesto Cleveland bo sredi leta
1943 občutilo občutno pomanj
kanje delavcev.
Iz lova
Iz lpva so prišli srečno na
zaj dqbro poznani Martin Ko
zar, gostilničar na 185. cesti,
John Mramor, barvar iz E. 68.
ceste in Matija Mramor iz E.
139. ceste. S seboj so pripeljali
iz Penhsylvanije, kjer so bili na
lovu, rogača, ki bosta služila za
dobro srnjakovo večerjo v par
tgdnih!
Večerja v SDD, Ricker Ave.
Pred kratkim sta Mr. in Mrs.
John Mihalich prevzela oskrb
ništvo Slovenskega društvenega
doma na Recher Ave. Za jutri
večer pa vabita ondotne rojake
in prijatelje na pijetao zaba-
**,-*'* i. ,*A.'
1- •*,
f'
v
Proizvodnja letal v
Ameriki podvojena
v enem leta"
V Washingtonu je bilo včeraj
uradno naznanjeno, da se je
produkcija bojnih letal v Zedi
njenih državah izza Pearl Har
borja več kot podvojila, in da
so ameriški letalci izstrelili pet
osiščnih letal za vsako ameriško
letalo, ki je bilo izgubljeno v
bitkah širom zemeljske oble.
številke kažejo, da se je v
zadnjem letu v Ameriki produ
ciralo več letal kot v 23 letih fo
svetovni vojni. S stališča konj
ske sile se je produkcija aero
planskih motorjev povečala za
240 odstotkov, število žensk, u
poslenih v aeroplanski industri
ji, pa je narastlo iz 4,300 na
115,000.
ICKES JE DIKTATOR
OLJNE INDUSTRIJE
Predsednik Roosevelt je po
veril notranjemu tajniku Icke
su diktatorsko oblast nad pe
trolejsko industrijo, kakor tu
di nad oljem in gasolinom gle
de na odmerke teh potrebščin
v tistih delih dežele, kjer obsto
ji pomanjkanje istih. Ampak
domneva, da bo Ickes imenovan
za delavskega tajnika in da bo
dobil oblast nad vso delovno si
lo dežele, je bila očividno na
pačna. Vtis obstoji, da Ickes ni
bil pri volji sprejeti dvojne od
govornosti.
V
^BRAZILSKA KAVA ZA
:f ZEDINJENE DRŽAVE
Iz Rio de Janeira se javlja,
da je ameriška vlada sklenila
pogodbo za nabavo 90 odstot
kov vse kave, ki se jo pridela v
Braziliji. V smislu tega spora
zuma se bo v teku 12 mesecev
med letošnjim in prihodnjim
septembrom izvozilo v Zedinje-
Poštne oblasti svarijo, da
morajo biti božične razglednice
letos poslane najkasneje do 15.
decembra, ako se hoče zasigura
ti dostavo do praznikov. Kdor
bo odlašal do zadnjih dni pred
prazniki, njegove pošiljke naj
brže ne bodo dostavljene ob ča
su. Božična darila v zavojih pa ne države devet milijonov in tri
sto tisoč vreč brazilske kave.
Ampak vlada v Washingtonu o
pozarja, da vsled tega nI priča
kovati, da bo pomanjkanje kave
v Ameriki končano, kajti pro
blem prevoza je še vedno zelo
resen.
Nov grob
Snoči je nagloma preminil na
svojem domu rojak John Franz,
star 48 let, stanujoč na 22810
Ivan Ave., Euclid, O. Bil je rah
lega zdravja že od prve svetov
ne vojne, ko je bil ranjen. Od
tistega časa ni bil zmožen za
delo. Tukaj zapušča soprogo
Pio. Doma je bil iz Št. Petra na
Notranjskem, kjer zapušča bra
ta in sestro ter več drugih so
rodnikov. V Ameriki se Je na
hajal 29 let.
Pogreb se bo vršil v ponede
ljek zjutraj iz pogrebnega za
voda Joseph Žele in sinovi, 458
East 152nd St. Bodi mu o
hranjen blag spomin, preosta
lim pa naše sožalje!
Seja soc. klub*
Letna seja Slov. soc. kluba,
št. 49, J. S. Z. se bo vršila nocoj
ob 8. uri v Slovenskem delav
skem domu na Waterloo Rd.
članstvo je vabljeno, da se je
gotovo polnoštevilno udeleži!
Kultura
PEVSKI ZBOR "JADRAN"
Pevske vaje zbora "Jadran"
vo, ki jo prirejata domovih'se bodo pričeie v nedeljo, 6. de
pioitoril^ —"Sefvifiift se bo o-|cembra, točno ob 4. uri popol
Vsi pevci in pevke so va^-
|KumvHf. mTinn.ac UW
da gotovo pridejo«
v-,"^
4
".- v* V**-
v A
ms
•.
4
,v
«r* •4ipt*
Mornariški department je
snoči naznanil, da je mogočno
ameriško vojno brodovje na 10.
novembra v bližini Solomonskih
otokov potopilo devet japonskih
ladij s katerimi je šlo v mor
sko globino najbrže do deset ti
soč mož. Bila je to nočna bitka,
v kateri je bil zadušen,ponoven
poizkus Japoncev, da bi ojačili
svojo posadko na Guadalcana
lu.
V spopadu so Amerikanci iz
gubili eno križarko, dočim je bi
la ena nadaljna bojna ladja po
škodovana, ampak Japonci so v
bitki izgubili dve veliki križar-
VOJNE BONDEI
ŠTEVILKA (NUMBER 284
Mižrr#tfižiU»n g'Wii &<•»
VELIKA AMERIŠKA
ZMAGA HA MORJU
Japonci izgubili devet transportov in 10,000
jmož v bitki pri Solomonskih otokih.
Revija "New Masses" objavila članek, ki trdi, da ima
Mihajlović zveze z Italijani in Nedićem. Jugoslo
vanski informacijski center odgovarja, da je obdol
žitev smešna.
Ameriška časnikarska agen-*
cija "United Press" je včeraj v
New Yorku objavila naslednje
poročilo, ki je bilo istočasno ob
javljeno v elevelandskem dnev
niku Press:
Jugoslovanski kraljevski in
lormacijski eater je danes o
značil trditev, da ima general
Mihajlovič, srbski četniški vod
ja, zveze z Italijani in genera
lom Nedićem, kot "smešne."
Tozadevna obdolžitev je bila
objavljena v tedenski reviji
"New Masses." (Dotična revija
izhaja v New Yorku, je radikal
np usmerjena in zelo naklonje
na Sovjetski uniji.—Op. ured.)
Omenjena revija napoveduje, da
bo državni department Zedinje
nih držav v bližnji bodočnosti
"razgalil" generala Mihajloviča
kot "izdajico."
Tam je rečeno, da so srbski
rodoljubi, ki se bijejo proti
DENARNICA ZGUBLJENA
Na letni seji krožka št. 1 Pro
gresivnih Slovenk se je zbubilo
majhno žepno denarnico z maj
hno vsoto denarja. Če jo je ka
tera izmed članic slučajno na
šla, se jo prosi, da jo ivoči taj
nici Mrs. Evi Coff, 11102 De
lavan Rd.
.i*
t,
vir:*
&UWLjiiL&
1
ki, štiri rušitee, dva torpedna
transporta in eno veliko ladjo
za prevoz materijala in moštva.
Niti en sam Japonec se ni izkr
cal na otoku, kjer ameriški vo
jaki trebijo žadnje ostanke Ja
ponske posadke.
S tem so japonske izgube na
Solomonskih otokih narasle na
51 potopljenih ladij, okrog 80
pa je bilo tam doslej poškodo
vanih ali potopljenih. Ameri
kanci so ojačili svoj položaj na
Henderson zrakoplovišču, ko so
njih patrole potolkle 55 Japon
cev in zaplenile večjo količino
orožja in municije.
Kontroverza radi vloge, ki jo igra general
Mihajlović, je prodrla v ameriški tisk
i i »i i riliii j'
Mlad tat prijet
Predvčerajšnjim dnem je bil
izpuščen iz jetnišnice 18-letni
mladenič, ki je bil obsojen za
radi tatvine na tri mesece ječe,
včeraj pa je bil zopet zajet, ko
je skušal orapati Mull&ire
Cleaning Co., 3627 Carnegie
Ave., pa se mu je poiskus
izja
lovil.
Nepridiprav je ubil šipo in
odnesel iz čistilnice zavoj oble
ke, nakar se je vrnil vdrugič, ko
ga je pri poslu presentil nočni
čuvaj, ki je oddal nanj par stre
lov. Fant je pobegnil, toda za
seboj je pustil sledove v sne
gu, katerim sta dva detektiva
sledila, in ga ujela na E. 37 St.
in Cedar Ave.
Na dopustu
Včeraj zjutraj je prišel za o
sem dni na dopust korporal
Laddie Debevec, sin družine Mr.
Nemcem in Italijanom, obrnili jn Mrs. Matt Debevec, 1110 E.
hrbet Mihajloviču, da pa si ge- 72 st. Laddie, ki je bil pred
neral še vedno prizadeva dobiti
ameriško in britsko podporo
na ta način, da skuša ustvariti
vtis, da se mora najprej zdrobi
ti kumuniste, šele potem da bo
v Jugoslaviji, mogoč učinkovit
odpor proti silam osišča.
"Vse to je neresnično," je iz
javil neki predstavnik Jugoslo
vanskega informacijskega cen
tra.
"Res je, da je bila jugoslo
vanska attfiiađ'a pred vojno anti
komunistična, ampak mi nima
mo nobenih informacij, da je
bil general Mihajlovič izredno
nasproten komunistom ali da ni
maral sodelovati s komunistič
nimi elementi.
"Naši informacijski viri so
včasih seveda pomanjkljivi, am
pak v rokah imamo zadostne
informacije, da nam je mogoče
avtoritativno trditi, da so vse
vesti, da ima general Mihajlo
vič zveze s osiščem ali da je
bil zapuščen od kateregakoli
večjega števila pristašev, popol
noma neresnične."
svojim vstopom v armađo upo
slen v naši tiskarni, se nahaja
pri inženirskem oddelku v
Camp Mc Coy, Wis.
Na dopust od vojakov je vče
raj prišel saržent Frank Hace,
k svojim staršem Mr. in Mrs.
Hace, 980 East 74th St. Tu bo
ostal pet dni, nakar se bo povr
nil v Texas. Prijatelji ga lahko
obiščejo.
Želimo obema vojakoma mno
go zarvedrila in zabave v kro
gu svojih domačih!
Poročnik odšel
Poročnik Frederick Cesnik,
stanujoč na 429 E. 158 St., se
je vrnil v službo Foreign Wings
Ferrying Command, pri ameriš
kem letalskem oddelku, kot pi
lot. Poročnik Cesnik je sin dru
žine Mr. in Mrs. Paul Cesnik, iz
Painesville, Ohio. —. Želimo mu
srečen povratek!
Narodne noHi"'
Pripravljalni odbor za Slo
venski narodni kongres vabi
vse, kateri imate narodne no
še, da prisostvujete pri Sloven
skem narodnem kongresu v ne
deljo popoldne, v Slovenskem
narodnem domu na St. Clair
Ave. Za narodne noše bodo pri
pravljeni rezervirani sedeži.
Pridite točno ob 1. uri popoldne,
da tako povišate narodno
ir-7
mr'*v
-i•za-j*
"WU
ff
p* i-
I

.V. A..- 0« -V\^.'' i':i i v-V .:
VOLUME XXV. LETO XXV.
CLEVELAND, OHIO, FRIDAY. (PETEK), DECEMBER 4 1942.
... ... ...
The Oldest
Slovene Dii^
in Ohio
Best Advertising
Medium

xml | txt