OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 04, 1942, Image 4

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-04/ed-1/seq-4/

What is OCR?


Thumbnail for

$*V
f*
Al
Ef
r.
k
r%
Ml1 ««—»jamum i '!3a«BiSjijBB|gSSSl|Bfiii5iii^
gmmm?
1
r'-jfcl i
i
y
^if ~*r'*!%xe sr%$
Z A I S N I K
Jmroda^Miskesa pomožnega
(slovenske sekcije)
s^f"f^
%, $ V **t '1 ,. ',' './
yfedkangmne seje skupnih odborov
v Chicagu, m., dne 20. novembra 1942
Predsednik Cainkar odpre sejo ob
10. dopoldne.
ft* .oči so: Louis Adamič. Vincent
Cainkar, Josephine Erjavec, Leo Jurje
vec, Anton Krapenc, Etbin Kristan.
Ivan Molek, Zvonko Nov°k. Janko Ro
gelj, Rado Staut, Fred A. voider, Prank
J. Wedic. Joseph Zalar, Anton Zbašnik.
Louis Zeleznikar, Jakob Zupan in Kat
ka Zupančič.
Za zapisnikarja je izvoljen Jacob
Zupan.
Cainkar prisrčno pozdravi zborovale
in nato oriše dosedanje delo s pripi a
vami za Slovenski narodni kongres.
Glede prvotnega datuma je nastala ne
ka ovira, tako da smo nameravali kon
gres odložiti za en teden, kasneje se je
pa zadeva izravnala in kongres s£
Zalar omeni neopravičeno kritiko,
češ, da so se prezrle slovenske župnije,
ko so se vabile slovenske ustanove.
Cainkar pojasni, da župnije niso bile
prezrte, pač pa so bile povabljene, če
tudi niso bile v vabilu posebej imeno
vane, ker se razume, da izraz "vse or
ganizacije" uključuje jo tudi slovenske
fare.
Novak izjavi, da so bile pismeno po
vabljene vse župnije, katerih imena so
navedena v Narodnem adresarju.
Zbašnik predlaga, da se ugotovi, da
so bile pod izrazom "organizacije" mi
šljene tudi slovenske župnije, ker so to
dejansko tudi slovenske ustanove.
Predlog je podpiran in soglasno spre
jet.
Predsednik pozove br. Novaka, da
prečita imena prijavljenih v referatne
odbore.
Novak poroča, da so se prijavili v
sledečem redu:
REFERATNI ODBOR $T. 1.
Louis Adamič, predsednik Janko Ro
gelj, Ivan Jontez, Anton šabec, Rado
Staut, Ivan Molek, John Jerič, James
Debevc, Rev. John J. Oman, John
Germ, Albina Novak, Ivan Zorman,
Geo. J. Brince in Jacob Zupan.
REFERATNI ODBOR ST. II.
Etbin Kristan, predsednik: Zvonko
A. Novak, Anna P. Krasna, Katka Zu
pančič, Frank Zaitz, Marie Prisland,
Rev. Kazimir Zakrajšek, F. A. Vider,
Joseph Zalar in Math Petrovich.
Poročili se vzameta na znanje brez
ugovora. Nato se čita pisma sledečih:
John Germ, gl. predsednik KSKJ,
obžaluje, da se ne more udeležiti te
seje z veseljem sprejme delo v refe
ratnem odboru in bo svoje nasvete po
slal Adamiču. Kajpada pride na kon
gres.
Anton šabec bo zastopal dnevnik
Enakopravnost, ćudi se, da ni med pri
poročanimi v odbore Rudolfa Trošta.
Ne bi rad, da se komu dela krivica.
Anna Krasna se radi daljave ne mo
re udeležiti te seje. Svoje nasvete poš
lje Kristanu, četudi je njeno stališče
vsem znano iz njenega pisanja v jav
nosti.
Rado Staut opozori, da je iz zapis
nika zadnje seje izpuščen John Eimenc.
Cainkar ugotovi, da je bil Ermenc
Imenovan, a je bilo njegovo ime pomo
toma izpuščeno.
Zbašnik predlaga, da se Rudolf Trošt
imenuje v referatni odbor št. III.
Rogelj podpira.
O predlogu govore še Cainkar, Vi
kler, Zalar, Kristan in Staut.
Predlog je z večino oddanih glasov
sprejet.
Louis Rozman, urednik Glasa Slo
venske dobrodelne zveze, piše, da bo po
svoji najboljši moči pomagal, ko gre
vendar za srečnejšo bodočnost naših
VABILO
NA
\*4
|Sr
1
4
v«u. v"?
odbora
r?*V7!Tr
,*71
I
'l
bo
vršil kot prvotno določeno, trajal
bc
pa dva dni mesto enega, in sicer v o
boto in nedeljo, 5. in 6. decembra, v
Slovenskem narodnem domu v Clevc
landu, Ohio. Ožji odbor Cainkar
Jurjevec, Krapenc in Zalar je pi
čel z delom takoj po zadnji seji. Ker
bilo preveč dela, je naprosil Zvonku
Novaka, ki se je velikodušno odzval ii\
marljivo pomaga. Ker nimamo blagaj
ne, mu seveda ni mogel obljubiti plače
ali odškodnine, do katere je kajpada
upravičen. Vse slovenske publikacije
smo naprosili, da naše gibanje podpro.
Vsi, ki so bili imenovani v referatne
odbore, so bili pismeno povabljeni. V
naših časopisih smo pisali članke in
pozivali vse naše ustanove, da pošljejo
zastopnike poleg tega smo poslali še
pismena poročila vsem, za katere smo
mogli dobiti naslov. Odziv je zelo povo
Ijen. Mimogrede naj omenim, da nam
je pri našem de^ dobro služil Mladi
nejev Narodni adresar. Louis Adamič
nam je šel ves čas pridno na roko. Po
vabili smo župana ®levelanda, Franka
Laušeta in predsednika Ameriškega
slovanskega kongresa Leo Krzickega.
Obrnili smo se na Office of War In
formation. Priporočali smo se roja
kom v Clevelandu za sodelovanje^ in
skušali smo dobiti vsaj pol ure na kaki
radijski postaji in če mogoče tudi
kratkovalovno oddajo programa v sta
ro domovino. Da je bil splošen odziv
zadovoljiv, boste slišali, ko pridejo od
govori na vrsto. Naj dostavim, da smo
na to sejo povabili tudi referatne odbo
re, da razpravljamo in se zedinimo ne
le glede priprav, temveč tudi glede re
feratov.
bratov. Osebno Je bil prepričan, da bo
imenovan tudi vrhovni zdravnik SDZ,
dr. F. J. Kern, ki je z dušo in telesom
vnet za stvar.
Kristan predlaga, da se drja. F. J.
Kerna imenuje v referatni odbor št.
II. Predlog je podpiran in soglasno
sprejet.
Frank J. Lausche, župan Clevelanda,
odobrava, da se ta kongres vrši.
Cainkar izjavi, da bodo tu izraženi
nasveti upoštevani.
John Gornik, predsednik Jugoslo
vanskega pomožnega odbora, Slovenska
sekcija, št. 2, zagotavlja, da bo v Cle
velandu vse urejeno. Rogelj vam bo
o pripravah podrobneje poVočai.
Rogelj prečita sklepe tozadevne seje,
ki so se je udeležili vodilni možje in
žene v Clevelandu. Razvidno je, da je
vse izredno dobro zamišljeno, tako da
bo kongres res nekaj impozantnega.
Uprava Slovenskega narodnega doma
na St. Clair Ave. da dvorano brezplač
no na razpolago. Preskrbljeno bo v
vseh ozirih za zastopnike in goste. Po
drobnosti bodo objavljene v naših ča
sopisih.
Cainkar se v imenu zbornice iskreno
zahvali elevelandskemu pripravljalne
mu odboru za velikodušno in požrtvo
valno sodelovanje. Vsi navzoči izrazijo
svoje odobravanje.
Anton Okolish, član slovenske fare
v Barbertonu, Ohio, piše, da je po nje
govem mnenju potrebno povabiti na
kongres tudi zastopnike slovenskih far.
Predsednik Cainkar ugotovi, da je
to vprašanje že rešeno, ker so sloven
ske fare uključene med slovenske orga
nizacije.
Začasni načelnik tujejezičnega oddel
ka Office of War Information, odobra
va namen našega kongresa: združeno
in jasno poudariti zvestobo in podporo
naših vojnih naporov ter izraziti so
čutje z nesrečnim jugoslovanskim ljud
stvom v Evropi, želi kongresu popolen
uspeh skušali bodo tudi poskrbeti
vladnega govornika za to priliko.
Slovenska ameriška duhovščina, zbra
na na zborovanju Baragove zveze, iz
javlja:
1) Dasi slovenska duhovščina in
slovenske župnije niso bile izrečno
imenovane v uradnem vabilu, vendar
pa se udeležijo kongresa, da tako po
udarijo svojo narodno solidarnost in
zavednost.
2.) Obenem poživljamo vse katoli
ške organizacije in društva brez raz
like, da pošljejo svoje zastopnike.
3) Da naj bo ta kongres le pri
prava za bodoči pravi kongres.
Kristan priporoča, d* se na ti seji
ponovno izjavimo, da obžalujemo, ker
so se naša vabila napačno tolmačila.
Glede 3. točke ne moremo tu ničesar
skleniti, ker o tem bo odločal kongres
sam.
Cainkar izjavi, da se pismo vzame
na znanje in se odgovori v pravkar iz
raženem smislu.—Ni ugovora.
Leo v Jurjevec prosi, da se ga oprosti
od nadaljnega zborovanja, ker mora
na delo. Na kongres pride, ako mu bo
le mogoče. Zeli vsestranski uspeh.—Se
ga oprosti brez ugovora.
Novak poroča, da je prijavljenih že
135 zastopnikov, ne vštevši tu navzo
čih. Kaže se splošno zanimanje in iz
prijavnih pisem zveni globoka prisrč
nost.
Adamič svetuje, naj bi se izčrpki
teh pisem objavili. Novak pojasni, da
se to dela in se bo nadaljevalo.
Rogelj poroča, da se bo udeležil kon
gresa celokupni odbor Ameriške brat
ske zveze.—Se vzame z odobravanjem
na znanje.
Cainkar omeni, da prav ta čas gla- i
suje tudi glavni odbor Slovenske na
rodne podporne jednote, ali se udeleži
ves odbor ali pa le izvršni odsek ter
elevelandski odborniki.
Kristan je mnenja, da bi napravilo
globok vtis, če bi imeli na kongresu
govornika od AFL in CIO.
Zbašnik priporoča, da povabimo oba
predsednika teh velikih delavskih or
ganizacij in če se sama ne moreta ude
ležiti, naj pošljeta zastopnika.
Adamič svetuje, da povabimo kot
Miklavževo veselico
Nick's Swing along
Vv
$4
Tv .'f a
v, v -*. v t: v
t?
v^'V* ~s'* ..-
1
''H.^ 'r't}'*f*r
'-'f
^jjft ^*saf 5
Kakor zemlje pri peku...
Te dni so bili v vladni ladjedelnici v Kearny ju hkratu splovljeni na morje štirje ameriški ru'
šUci, kakor kaže gornja slika. Imena rušilcev od leve na desno so: Stevenson, Ringold, Stockton
in Schroeder.
govornika tudi predsednika univerze
Western Reserve v Clevelandu, ki se
zelo zanima za naše probleme in nam
lahko veliko koristi.
Cainkar izjavi, da bo povabil ome
njene. Zbornica se'strinja.
Cainkar vpraša, če lahko društva in
druge organizacije, zlasti oddaljene, po
oblastijo nečlane za svoje zastopnike.
Kristan predlaga, da lahko vsaka
slovenska organizacija pooblasti kot
svojega zastopnika kogar koli. Podpi
rano in soglasno sprejeto.
Cainkar vpraša, če lahko federacije
društev pošljejo več zastopnikov. Po
njegovem mnenju bi bilo to' pravilno
in koristno, ker obsegajo federacije po
več društev.
Zalar se strinja s Cainkarjem. Ena
ko tudi Kristan. Soglasno je sklenje
no, da federacije lahko pošljejo do pet
zastopnikov. V prijavnici naj navedejo
število v federaciji zastopanih društev.
Cainkar vpraša, ali kaže pismeno po
vabiti tudi zastopnike jugoslovanske
vlade.
Razvije se daljša razprava, katere
se udeleže skoro vsi prisotni.
Adamič poudarja, da je to kongres
ameriških državljanov slovenskega p6
rekla. Naša vlada je v Washingtonu in
tej naši vladi hočemo dokazati svojo
lojalnost ter jo obenem opozoriti na
neznosen položaj naših bratov tam v
Evropi. Podrobno opiše razne svoje
skušnje.
Kristan opiše v jedrnatih besedah
dejanski položaj in nato predlaga, da
se zastopniki jugoslovanske vlade in
tudi dr. čok in Furlan povabijo na naš
kongres kot častni gostje. Da se jim
tudi prilika, da pozdravijo kongres.
Predlog je podpiran in soglasno spre
jet.
Po kratki razpravi glede sedežev na
kongresu je brez ugovora odobren na
svet Kristana, da dobe častni gostje
prostor na odru, zborovalci v dvorani
in gostje ter obiskovalci na balkonu
to poslednje le v primeru, da zastop
niki napolne dvorano če pa ne, se
lahko gostom dajo sedeži v ozadju dvo
rane. Za časnikarske poročevalce naj
se poskrbi miza blizu odra. Dobro bi
bilo dobiti vsaj pol ure na radiu in to
tisti čas, ko bosta pozdravila kongres
župan Lausche in zastopnik ameriške
vlade. Mimogrede omeni Kristan, da
pripravljalni odbor lahko kar najame
fotografa, kajti prepričan je, da bodo
zborovalci na, tako važnem kongresu
gotovo hoteli vzeti sliko za trajen spo
min.
Staut priporoča, da bi skušali zain
teresirati Svet ameriških Slovanov
(American Slav Council), da pripravi
jo program za vse Slovane v Evropi,
pa bi potem skupno nastopali, kar bi
mnogo več zaleglo.
Zbašnik pojasni, da je to navedeno
že v njegovem priporočilu za referat
št. m.
Staut prosi, da bi bil oproščen od
nadaljnjega zborovanja, ker se mora
vrniti v Milwaukee radi zaposlenosti.
Se mu ugodi.
Oproščen je tudi Ivan Molek, ki ra
di nujnega dela ne more biti ves čas
navzoč.
Opoldanski odmor traja od 1. do 1.45
popoldne.
Nato pridejo na dnevni red. poroči
la referatnih odborov.
Referat I: VOJNA IN AMERIŠKI
SLOVENCI
Adamič, predsednik tega odbora,'
prečita: "Izjavo slovenskih Amerikan
cev" (A Declaration by Slovenian
Americans), v kateri je poudarjeno,
da nas je približno četrt milijona, ki
vsi zvesto izpolnjujemo svoje držav
ljanske dolžnosti, ki trdo in vztrajno
delamo v rudnikih, tovarnah in na
farmah, ter smo tudi zastopani tako
na polju znanosti kot na polju umet
nosti da kot celota pomagamo kolikor
moremo v sedanjih naporih za zmago
s tem, da smo kupili že na milijone
in milijone bondov da je mnogo ti
sočev naših sinov v oboroženi sili in
da so nekateri že doprinesli največje
žrtve na Bataanu, na morjih, na Solo
monskem otočju. Kakih stotisoč naših
V--.
S
v
V
v
***4
ri
%:_''
&
v
A K V N O S
Resolucija je soglasno odobrena.
Adamič predloži drugo resolucijo, ki
določa, da se prične velikopotezna po
možna akcija za Slovenijo, kamor bo
treba poslati po naši zmagi ne le za
loge živeža, žita za setev i. t. d., tem
več tudi ljudi, kajti tam bodo silno
pogrešali zdravnikov, učiteljev, bolniš
kih strežnic in raznih izvedencev.
Sledi kratka razprava, ki se je ude
leže Vider, Wedic in Zbašnik.
Kristan predlaga, da se resolucija
odobri. Novak podpira. Soglasno spre
jeto.
Adamič prosi, da se ga oprosti od na
daljnjega zboroyanja. Njegovi želji je
ustreženo potem, ko se mu Cainkar v
imenu vseh zahvali za veliko delo, ki
ga vrši za našo skupno stvar.
Referat II: POLOŽAJ SLOVENCEV
V JUGOSLAVIJI IN ZAMEJNIH DR­
ŽAVAH TER NJIH BODOČNOST.
Kristan—predsednik tega odbora
prečita poslanico, namenjeno sloven
skemu narodu v stari domovini. V njej
je povedano, kako z bolestjo v srcu
opazujejo slovenski Amerikanci krva
vo tragedijo naroda v stari domovini,
in Slovenski narodni kongres izraža
vsemu slovenskemu ljudstvu svoje glo
boko sočutje, njegovim neustrašenim
bojevnikom, ki se bojujejo proti nem
škim, laškim in madžarskim ropar
jem, pa svoje neomejeno občudova
nje da mu obljubljajo ameriški Slo
venci svojo čim izdatnejšo pomoč v
gmotnem in moralnem oziru da se že
bliža dan, ko zašije solnce tudi nad
Slovenijo, kjer bodo sinovi in hčere
slovenskih borcev v sedanjem boju uži
vali v svobodi plodove njihovih boj
nih naporov, njihovega trpljenja in
njihove neomajne vere v zmago pra
vičnosti.
Resoluciji "Zedinjena Slovenija" ter
"Jugoslavija, Balkan in Evropa" sta z
odobravanjem sprejeti.
Josephine Eravec vpraša, če name
rava ta odbor predložiti kako resolu
cijo glede reparacij za požgane slo
venske vasi.
Kristan pojasni, zakaj točasno taka
zahteva ni priporočljiva.
Razvije se kratka razprava o Rusiji
in drugih zavezniških narodih. Te raz
prave se udeleže Zbašnik, Vider, Za
lar, Rogelj, Novak in Krapenc.
Kristan pojasni, da se bodo v refe
ratu lahko poudarile naše simpatije in
hvaležnost Rusiji poslale se bodo tudi
lahko brzojavke predsedniku Roosevel
tu in Rusiji, Kitajski ter drugim za
veznikom.
Kristan preci^ BeBoJuciJO^ *35enstvo
in mladina." p:
Zupan Je mne.nja, da bi bilo mogoče
dobro v tej resoluciji omehitl kak pri
mer takih podi zločinov, recimo, ka
ko so naciji odpeljali iz Kranja dve
sto deklet in že n v prisilno prostituci
jo.
Resolucija je soglasno odobrena.
Vse tu odobrene resolucije se predlo
žijo seveda kongresu, ki ima končno
besedo o njih.
S tem je Kristanovo poročilo konča
no. Zalar se toplo zahvajl za jedrnata
in globoko zasnovana izvajanja. Etbin
Kristan skromno izjavi, da je storil
le svojo dolžnost.
Referat III: POLITIČNA AKCIJA
AMERIŠKIH SLOVENCEV.
katero priredi društvo
Svobodomiselne Slovenke
št 2 S. D. Z.
Cainkar predsednik tega odbora
prečita resolucijo ter osnutek pra-
r'
v,
(i--
1 i- 1 *V
T$ ^f#* *&sC*W%š ^TSy'A^l
i
v
mož in žen v vojntti triđttstrijah.
Amerika nam je bila in nam je zme
rom prva, vendar ne moremo prezreti
gorja razkosane Slovenije in drugih
delov Jugoslavije, Balkana in vzhodne
Evrope. Zato se obračamo do našega
predsednika Roosevelta in drugih vi
sokih uradnikov v Washingtonu, da
podpro naše stremljenje za osvobodit
vijo in združenjem Slovenije.
Ta izjava je soglasno in z VfeUkim
navdušenjem odobrena.
Adamič prečita resolucijo, ki poziva
vse ameriške Slovence na nadaljnje
vneto podpiranje Združenih držav v
tem resnem boju za zmago pravice
nad tiranstvom.
'*v'. ?«. *'«.
đ«
V New Yorku se je vršila ne
davno razstava malih psičkov,
tako zvanih "Toy dogs," katerih
dva vidimo na gornji sliki.
4
vil za organizacijo, ki jo bo brez dvo
ma ustvaril kongres v Clevelandu.
O imenu nove organizacije se razvije
živahna razprava, v katero posežejo
Zbašnik, Vider, Krapenc, Kristan, Er
javec in Molek.
Izrečena so razna priporočila. Ada
mič je pred svojim odhodom izročil te
mu odboru resolucijo, ki se izreka za
ime "Ameriški svet za bodočo Slove
nijo" (American Council for the Fu
ture Slovenia). Kristan priporoča: "Slo
venski narodni svet v Ameriki."
Molek predlaga in Erjavec podpira,
da se imenuje "Ameriški slovenski svet"
(American Slovene Council). Z večino
je sklenjeno, da se priporoča kongresu
v odobritev ime "Ameriški slovenski
svet."
Razvija se razprava, kakšen odbor
naj ima nova organizacija. Udeleže se
te razprave skoro vsi zborovalci. Mne
nja so zelo različna, a se slednjič iz
kristalizirajo v dveh predlogih:
Novak predlaga, da bi Svet imel
osrednji odbor štiridesetih članov, iz
voljenih na kongresu. Krapenc pod-,
pira. Soglasno sprejeto.
Kristan predlaga, da se nadalje iz
voli na kongresu izvršni odbor devetih
članov, in sicer predsednik, dva pod
predsednika, tajnik, blagajnik, zapis
nikar in trije direktorji. Novak pod
pira. Soglasno sprejeto.
Kristan predlaga, naj ima izvršni od
bor sejo vsak mesec, osrednji pa: letno
ali po potrebi. Podpirano in soglas
no sprejeto.
Da se pospeši volitev, je sklenjeno,
i Ti,
grudi,
V SOBOTO, 5. DECEMBU
jr'"
lf
t* "*\. V^t *?*?•.
Mali psičk!
1* *A
-, .}
r^-:-\
da kongres izvoli poseben nominacij
ski odbor.
1
železnikar Je prepričan, da ne bo
na kongresu nikakih neprilik, ako se
bomo vsi dosledno ogibali strankarstva
in gledali le za koristi naroda. Stare
rane naj se popolnoma pozabijo.
Cainkar nato predloži osnutek po
slovnega reda, ki je s par popravki
soglasno sprejet.
Cainkar sproži razpravo o izredno
važnem vprašanju: kako dobiti neob-lvir dohodkov.
hodno potrebna sredstva? Apelirati bo
treba predvsem na naše podporne or
ganizacije. SNPJ bo nudila izdatno po
moč iz svojega izrednega sklada.
Zbašnik poudari, da bo potrebno za
uspešno poslovanje vsaj 10,000 članov
nove organizacije, ki bodo prispevali
mesečno po 25c. Res je, podporne orga
nizacije bodo glavni vir dohodkov za
začetek bodo morale prispevati 5c ali
lOc od člana. Najti bo treba seveda
pota, da se premostijo razni zadržki,
toda kjer je volja, se že najdejo pota.
Glavni odbor Ameriške bratske zveze
bo imel izredno sejo, po zaključku kon
gresa pa bo razpravljal o tem vpraša
nju.
Vider računa, da bi se po Zba&nikoi
vem načrtu 10c od člana nabralo
kakih $13,000, kar bi zadostovalo za
začetek. Pri SNPJ se bo dalo to izvesti,
kako je drugod, pa seveda ne ve.
Zalar priporoča, naj bi se v ta na
men porabila imovina Jugoslovanske
ga republičanskega združenja. To bi bil
izredno pomemben začetek, ker bi se
s tem pokazala dobra volja in ojačalo
zaupanje.
istega mnenja je Rogelj. Pravi, da bi
s tem napravili^ konec neprestanemu
besedičenju. Dalje dostavlja, da bo tu
di ABZ prispevala svoj delež.
Zalar pripominja, da glede Kranj
ske slovenske katoliške jednote ne more
ničesar določnega obljubiti, zagotavlja
pa, da bodo storili vse, kar bo v njih
močeh in da gotovo ne bodo zaostali
za drugimi.
7110
Naznanilo In zahvala
Tužnim in žalostnim srcem naznanjamo žalostno vest vsem Sorodni
kom, znancem in prijateljem, da je nemila smrt vzela našega preljublje
nega soproga in očeta
Umrl je dne 4. novembra, k večnemu počitku pa smo ga položili dne
7. novembra, po cerkvenih obredih v St. Francis cerkvi. Njegovo truplo
smo izročili materi zemlji na Calvary pokopališču.
Blagopokojnik je bil doma iz Bača podbrdom pri Tolminu, kjer
zapušča več sorodnikov. Star je bil 66 let. V Ameriki se je nahajal 33 let
in je bil član društva Cleveland št. 126 S. N. P. J.
Bil je dober soprog in oče in priljubljen pri vseh, ki 16 poznali,
tako da ga bomo vsi težko pogrešali, a pozabili ga ne bomo nikdar.
V dolžnost si štejemo, da se iskreno zahvalimo vsem, ki so darovali
krasne vence v zadnji pozdrav pokojniku, ki so krasili krsto ob mrtva
škem odru. Zahvala naj tudi velja delavcem Lincoln Electric Co.,
Chemical Dept. in delavcem The Cleveland Graphite Bronze Co. Dept.
40 za darovane vence.
Najlepša hvala vsem, ki ste darovali za sv. mase, ki se bodo braio
blag spomin pokojnega.
Hvala vsem, ki ste dali svoje avte brezplačno na r&zpplago pri
pogrebu in se udeležili pogreba. Zahvalo izrekamo tudi vsem, ki ste prišli
pokojnika pokropit, ko je ležal na mrtvaškem odru, Članom društva Cleve
land št. 126 SNPJ, nosilcem krste ter JohnGabrenjaza lep nagrobni govor.
Posebno zahvalo izrekamo našim sorodnikom iz New Jersey zi|
vence ter Antonu Puntar in soprogi, ki sta prišla iz Forest City, Pa. na
pogreb in za krasni venec,$
Najlepša hvala vam vsem, ki ste nam bill y prvo $omb£ in tolažbo
naši uri britkosti in žalosti.
Zahvalo tudi izrekamo pogrebnemu zavodu Jo«. Žele in sinovi za
vso poslugo in lepo urejen pogreb, ter Rev. Lambertu v cerkvi St. Franci«
za cerkvene obrede.
jI Vsem skupaj še enkrat iskrena hvala za vse, kar ste nam dobrega storili!
dragi in preljubljeni soprog in oče, počivaj v miru v tej hladni ameri
ški
V-
dokler se ne snidemo s Teboj tam, kjer ni ne muk, ne trpljenja!
r. 'iv Žalujoči ostali:^
Xr
i 5 I A n n
Caroline, poročena BUtnik, hčen
V Clevelandu, Ohio* dne 4. decembra, 1942
*f' 4^
J*
St.
Vprašajte za Jennie Hrovat
-v
5
,?
I?
^decembra*
W&
Vider opozarja, da je dejansko le ka
kih $4000 v blagajfti JRZ. Ta denar bo
n& razpolago, o tem ni dvoma. Vendar
pa to ni še nikak Izhod, kajti potrebno
bo mnogo več.
Novak omeni, dtt je razpoloženj« na
splošno tako, da se imovina JRZ pre
nese v novo organizacijo.
Cainkar je prepričan, da bodo pod
porne organizacije omogočile začetek,
pozneje pa bodo treba gledati za rtderi
Novak vpraša, ob kateri uri se otvori
kongres. i
Kristan priporoča, da se določi otvo
ritev ob 9. dopoldne v soboto, 5. decem
bra 1842. S tem se vsi strinjajo.
Predsednik Cainkar se zahvali zbo
rovalcem za složno in požrtvoValno
delo ter zaključi sejo ob 7:15 zvečer s
poslovilnim pozdravom: Na svidenje na
Slovenskem narodnem kongresu!
Vincent Cainkar, predsednik Joiseph
Zalar, tajnik Jacob Zupan, zapisnikfir.
ZAVESE
ffe
V
Tu si lahko ižberete kakor
šnekoli vrste zaves, katerih
imamo v zalogi nad 300 različnih vžorcev.
ZA POPRAVILA NE RAČUNAMO
_:s Odprto ob večerih do 9. ttWf
jv" "-v* k-'t i ,V'»
'. v'" •. ~-V
Anna, soproga
August, Frank, MiđAel, sTnofi
v avditoriju Slov. nar. doma
PrilSetek ob & uri PECON ORKESTER
Ob 10. uri izstopi Miklavž z darili Vstopnini 40c
4
"•K
&
4
.,4 v"
9.

REFERATNI ODBOR ST. III.
Vincent Cainkar, predsednik Louis
SSeleznikar, Anton Zbašnik, Frank We
dic, Charles Pogorelec, Mary E. Pclut
nik, Josephine Erjavec, Anton Krapenc,
Leo Jurjovec, John Gornik, Joseph Po
nikvar in John Ermenc.
MICHAEL VALENTINE
ParKwood Home Furnishings
Clair Ave.
AMERICA IN 1950
i e a i s W i n s
youll (till be hl uni
form, whether y&a're man«:
woman, op child. Atid your
Immediate superior wort -be a
hard boiled Atnei
geant—he'll be 8 Nazi
a storm trooper or A
Japanese milittrftt,
IF AMERICA WINS
you can be certiitt that
your loved ones now in uialform
will be back with you, working1
at their old jobs and enjoying
life as only Americans can.
And to get th&t form of life*'
you have to support your gov
ernment now, by investing 10%
of your money in War Bonds.
V. 8. Treasury apt.
ENdicott 0511

xml | txt