OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 05, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-05/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

t.
4».
St*-
Vladni direktor kavčuka Wil
liam M. Jeffers je včeraj v
Washingtonu objavil rezko
svarilo, da Ameriki^ preti vojaš
ka katastrofa, ker se obrate, ki
bi bili imeli služiti produkciji u
metnega kavčuka, uporablja za
druge vojne namene.
Jeffers je izjavil, ako se brez
odlašanja ne dobi nujno po
trebne opreme, bodo naše obo
rožene sile prihodnje leto stale
pred resnim pomanjkanjem kav
čuka.
Omenjeno svarilo je bilo iz
ročeno skupnemu odseku obeh
zbornic kongresa. Izjavil je, da
obstoji zelo tnalo nade, da bi se
vprašanje prioritete rešilo do
volj naglo, da bi se preprečila
kriza v tem pogledu.
Jeffers je v svojem pdročilu
specifično omenil orodja, mate
rijal in stroje, ki se jih potre
buje, ako se hoče produkcijo u
metnega kavčuka spraviti v raz
mah. Zaloge surovega kavčuka
hitro padajo, je rekel Jeffers, in
opasnost obstoji, da bodo prej
pošle kot pa bo na roki umetni
kavčuk za težko pnevmatiko in
za gasolinske tanke, katerih
krogle ne morejo napraviti ne
rabne.
V poročilu se opozarja, je
Baruchov komite svoj čas pred
videval ob koncu prihodnjega
leta 390,000 ton umetnega kav
čuka za vojaške potrebe. Ta
kvota pa ne bo dosežena, razen
če se takoj prične drugače po
stopati, in celo v tem slučaju bo
položaj kavčuka kritičen"
Ameriška javnost še vedno ne
razume, je zaključil Jeffers, da
vih "tajer je v"
194C
WICKARD IN McNUTT
DOBITA NOVO OBLAST,
WASHINGTON, 4. decembra.
Nocoj se je zvedelo, da bo
predsednik Roosevelt najbrže
že jutri imenoval poljedelskega
tajnika Claude Wickarda za ad
ministratorja živil, načelnik ko
misije za delovno silo Paul Mc
Nutt pa da bo dobil absolutno
oblast glede izvajanja obvezne
vojaške službe*
Gen. Marshall svari
pred optimizmom
Načelnik ameriškega armad
riega štaba general George C.
Marshall je imel včeraj pred
konvencijo Zveze tovarnarjev v
New Yorku govor, v katerem je
odgovarjal onim, ki kritizirajo
vojaške načrte in operacije. Bi
stvo njegovega odgovora se
glasi, da armadni štab dobro
razume nalogo, pred katero se
nahaja, in da so kritiki, ki so
mnenja, da Amerika ustvarja
preveliko oboroženo silo, igno
rantni.
Načrti armade bazirajo Ha
dolgomesečnih proučevanjih, pri
katerih se je vzelo v obzir vse
faktorje, vojaške in politične, je
rekel general Marshall, ki je
dostavil, da je del ameriške
javnosti pod krivim vtisom, da
se bo zmaga dobila brez velikih
težav in žrtev.
"Mi moramo Imeti zaupanje
naroda/' je rekel general Mar-
shall, "kajti mi ne moremo po
ložiti kart na mizo, ako nočemo
ogromna večina naših motornih izpostaviti naših armad masa
vozil ne bo dobila nikakih no-
do srede leta
t-.ceh1'
Rusi zavzeli ,11
nadaljnih vasi
MOSKVA, 5. decembra.
Rdeča armada je včeraj iztrga*1
la sovražniku 11 nadaljnih vasi
v okolici Stalingrada, ki ležijo
nedaleč od reke Don zapadno
od dotičnega mesta. Rusi so na
dalje obkolili neko nemško po
stojanko blizu Velike Luke na
centralni fronti.
V teku dneva je bilo na ome
njenih frontah ubitih 2,500 na
daljnih Nemcev, in sovjetska o
fenziva še vedno gre dalje, dasi
ravno ne več s tako brzino kot
pred dnevi.
Slovenski muzej
Vodstvo Slovenskega muzeja
v Slovenskem narodnem domu
sporoča, da bo muzej odprt no
coj po 5. uri popoldne in ves
dan jutri. Mr. Matija Pogorelec,
0 iz Minnesote, ki je že preje da
roval muzeju veliko zanimivih
predmetov, ter Mr. Ivan Molek,
urednik "Prosvete", ki sta do
spela na Slovenski narodni kon
gres, sta seboj prinesla nekaj
zelo finih stvari za muzej, kar
si bodo posetaiki lahko cglesia,
li.
Zajoka
Novi koledarji
iMt'
i''
'.C
'A,
kru ali celo riskirati izgubo vqj-"
ne."
Zadnji dogodki na frontah
Združenih narodov so razvese
ljivi, je dejal načelnik ameriške
ga štaba, ampak to nam niti
najmanj^ne daje povoda, da bi
postali pretirano optimistični.
Na ogled v Slovenskem
narodnem muzeju
Ivan Molek, urednik "Prosve
te", je razstavil v Slovenskem
narodnem muzeju ob času Slo
venskega narodnega kongresa
5. in 6. decembra sledeče štiri
redke zgodovinske dokumente
iz svoje zbirke:
1. Prva objava "Vodnikove
"Ilirije oživljene" v knjigi Pis
menost v juniju 1811. Dobro o
hranjen original.
2. Prvi letnik "Novic," druge*
ga slovenskega časopisa iz leta
1843, ki *bo v prihodnjem letu
sto let star.
3. Potrdilo (receipt) za pre
jem $200 za prodanega zamor
skega sužnja iz leta 1858.
4. časopis iz Vicksburga,
Miss., iz časov ameriške civilne
vojne (1863), ki je nekaj časa
izhajal zaradi pomanjkanja tis
kovnega papirja na kosih sten
skega papirja.
Na dopustu
Iz San Francisca, Cal. je pri
šel na dopust William Gerl, sin
poznane družine Mr. in Mrg.
Andrew Gerl, 756 E. 200 St.
Vsi so ga zelo veseli in prijate
lji so vabljeni, da ga obiščejo,
mi mu pa želimo obilo razve
drila med svojimi dragimi.
Seja in zabava
Društvo -Združeni bratje št.
26 S, N. P. J. ima jutri popol
dne svojo letno sejo, po seji se
Frank ZakrajSek, fn^eidi pa razvije zabava in ples.
svoj pogrebni zavod na 6016 St. {igral bo izvrsten orkester. Se
Clair Ave., sporoča, da je že ja in zabava se vrši v Sloven-
prejel nove koledarje za prihod
nje leto. Oni, ki jih želijo, naj
•e zglasijo v, njegovem, urad«.
kVikem domu n a Wa
kamor vabi društvo
ia prijatelje.
Naše gorice vinca, ne točijo,
f^tker so porezane trtice vse.
Naše vasice nič več ne vriskajo,
$ker so utihnile pesmice vse.
Po naših goricah, po naših
f.so se razlile grenke solze
"vr*V
'-r
(Primorska.)
Črna noč je legla na našo zemljo in
neizmerna bol je presunila srce naroda,
ki na nji prebiva. Pod dojmom groze in
jnučeniškega trpljenja, ki je zadelo naš
nesrečen narod, sklanjamo v nemi tugi
svojo glavo in še ne moremo doumeti, da
je vsa ta strahota resnično doživetje in
ne samo fantomski privid težkih sanj.
Ob vseh narodnih nesrečah smo
To so dojmi, pod katerih težo po
zdravljamo v tej gostoljubni svobodni
deželi Vas, ljube goste in glasnike slo
venskega naroda onkraj morja, ki Vas je
izbrala Usoda za varuhe in čuvaje našega
narodnega obstoja in obstoja nase skliz
ne domovine.
Ob otvoritvi zgodovinskega Sloven
skega narodnega kongresa Se morajj*^
predvsem zavedati svojih velikih in tež
kih odgovornosti ter dejstva, da smo mi
zadnja straža naroda, ki ga davijo tolpe
pobesnelih izrodkov človeštva. Pokažimo
svetu, da v dno duše presunjeni sočuvst
vujemo z našim do smrti izmučenim,
gladnim, na križu razpetim narodom, z
njegovimi nesrečnimi materami in njiho
vimi sirotami, razgnanimi v vse štiri ve
trove sveta. Vedimo, da smo mi danes
vršilci njegove volje in glasniki njego
vih potreb in želja da smo njegovi to
lažniki in priprošniki, pa tudi njegovi za
govorniki ter neizprosni in pravični ob
toževalci kriminalnih brigantov, ki so
pahnili naš narod v to brezdno nezapo
padljive nesreče. Povzdignimo svoj glas
proti tujim okupatorjem kakor tudi proti
•:l t'
doslej lahko tolažili z zavestjo: ni še vse slavijo, ki je, če kdo, s svojimi herojskimi
izgubljeno! Ostala nam je Domovina,
ostal je narod, kateremu je ta sveta zem
lja izročena v večno last in varstvo.
Danes ni skoro več naroda, ne Domovine.
Pred tragično veličino te strahotne resni
ce je naša iskrena želja, da bi se v tej
usodni uri razblinili vsi naši malenkostni
spori, ki so nas morda doslej razdvajali,
in da bi prestala vsa trenja, ki so slabila
naše sile in naša srca.
A »»»v— X"
Churchill je v svojam neđeljšk«
goYoin izjavil, d% ne da nikomer britan-
domačim krivoprisežnikom in izdajal- stopniki jugoslovanske vlade v Ameriki
fllfim wanlflAni'bnm L-i ntm/lninin 1 a n« ir7v»n»7ilA folr A YM*Arl
skim zaplečnikom, ki prodajajo Domovi
no in narod celo v trenutku, ko se zvijata
v svojih predsmrtnih krčih, v last tujim
gospodarjem! Naši sinovi so že dovolj
-služili kot tuji janičarji in hlapci vseh
gospodarjev—od španskih grandov, ki so
jih prikovali na klopi svojih pošastnih
galej, pa do najponižnejših in najbolj
zaničevanih tlačanov avstrijskih in laških
trinogov. Naj bo dovolj .ponižanja in
oskrunjevanja naših hčera, nesrečnih žf-
tev poltene sle brutalnih zavojevalcev! zadnjem letu velika in neslutena razoča
Povejmo Ameriki in vsemu svetu, da naše ranja, ki so nam ubila vero v iskrenost in
lepe Vide ne bodo več dojile španskih dobro voljo nekaterih članov jugoslovan
kraljevičev, pa tudi ne nacijskih in faši-
s
stovskih bastardov! Dovolj je nezasliša- jasnosti tudi Od te strani, ker gre za
nega trpljenja in gorja, dovolj onečašča- narodno življenje ali smrt onega dela
nja, streljanja in obešanja naših nesreč-, našega naroda, ki ječi že eno četrt-sto
nih ljudi, dovolj požiganja naših vasi In ietje pod težko peto tujega tirana, zdaj
naših rodnih ,tal! Naš narod, ki mu je pa mu mesto svobode in sožitja z rodnimi
tuj vsak imperializem na dozdevnih pr- brati preti nevarnost stalnega vtelešenja
venstvenilj pravicah "močnejše" in "či- y njemu tuje državno te$o*
ste" rase, krvi in nasilja, je do.dna iz
praznil zvrhano kupo bridkosti, zato za- Delegatje in delegatinje Slovenskega
htevamo, da se konča večno vadljanje za narodnega kongresa, glasniki in glasnice
njegov plašč iii,da se tudi njemu priznajo našega naroda v domovini, ki sam ne
pravice do onih štirih, svobod, ki sta jih
odkrila Roosevelt in Churchill sredi širo
kega Atlantika na krovu ameriških in
angleških oklopnjač!
jjflkega imperija... Prav! Mi imamo im
peiijev, zato se ne potegujemo zanje,
potegujemo pa se "za pravice našega na
roda in slovenske zemlje, ker vemo, da
bo samo v tej zemlji pognalo in kjllo
vensko zrno.
Mi nočemo ničesar, kar ni našega,
zahtevamo pa svoje! Zahtevamo naše
Primorje z Gorico, Trstom in Reko, slo
vanski Korotan z Beljakom in Gospo
sveto, naše Prekmurje in vse ostale dele
na^e zasužnjene Domovine!
Mi zahtevamo, da se visoko doneče
obljube o osvoboditvi sveta izpod jarma
tujih nasilnikov uveljavi tudi nad našim
narodom in našo skupno domovino Jugo-
borbami proti tujim barbarom, dokazala
jakost svoje življenjske sile in pravico do
svoje lastne, eyobodne in neodvisne dr
žave.
Zahtevamo, da se nam kot narodu,
ki je poleg slovanske Rusije sorazmerno
največ žrtvoval za zmago zavezniške
stvari, nakloni na merodajnih mestih vsaj
itoliko posluha in dobre volje kakor na
išim in ameriškim sovražnikom, ki si v
družbi Hitlerjevih tolp že nad tri leta
prizadevajo, zasužnjiti najprej Evropo,
aa njo pa ves ostali svet!
V povračilo za zvestobo in nezasli
šane žrtve, ki jih je doprineslo in jih še
dbprinaša jugoslovansko ljudstvo v pri
zadevanju končni zmagi nad totalitar
skimi tirani, ne zahtevamo favoriziranja
naših želja, temveč samo njihovo pravič
no* uvaževanje V imenu petih tisočev
naših fantov iz slovenskega Primorja, ki
močijo s svojo krvjo ob strani ostalih za
veznikov pesek afriških pustinj, zahteva
mo priključitev našega Primorja tja, ka
mor po svoji naravi spada: k svobodni,
demokratični in federativni jugoslovan
ski državi! Premier Churrchill je v
svojem govoru v nedeljo tudi izjavil, da
je v ujetništvu zaveznikov nad 100 itali
janskih generalov in nad 300,000 itali
janskih vojakov. Koliko teh "demokra
tov" in "sovražnikov" fašizma je pre
stopilo na stran zaveznikov v borbi proti
fašizmu, kakor so storili primorski slo
venski fantje, tega angleški premier ni
povedal...
in končno zahtevamo, da se tudi za-
jasno in določno izrazijo tako pred nami
kakor pred vsem svetom, kakšno stališče
zavzemajo z ozirom na to vitalno važno
vprašanje. Nejasne in meglene odgovore
odklanjamo, ker smo mnenja, da smemo
o svoji lastni zemlji vsaj toliko povzdig
niti svoj glas, kakor ga povzdigujejo
glasniki naših sovražnikov, katerih zahte
ve po novem ropu tujega ozemlja so z
vsakim dnem glasneje.
Ameriški Slovenci smo doživeli v
ke vlade v Londonu, zato zahtevamo
more do besede! Zavedajte se v polni
meri veličine poslanstva, katerega Vam
je poverilo naše slovensko ljudstvo v
Zedinjenih državah! Zavedajte se, da so
danes uprte v Vas ne samo oči naših
jenih (Nadaljevanje na 2. strani.)
41,.,%.?
meriske zračne pehote zasedle
neki kraj v južni Tunisiji, pri
čemur je sovražnik izgubil 200
mož.
rok.
„.
MEST
IZTRGANIH IZ ROK ZAVEZNIKOV
Tebourba in Mateur zopet v oblasti sovraž
nica.- Naciji so dobili Irenotno
„y\' premoč v zraku.
LONDON,* 5. decembra. j^
Zavezniške šife so s pomočjo a- P|*0(Jg0(
Istočasno pa se javlja, da so
sile osišča po vrsti strahovitih l*redsednik Roosevelt je da
protinapadov skozi gorovje med
opore v zraku, posledica česar
je bila, da sta Trebourba in Ma- jpredsednik, ker je vojna aktiv
teur bila iztrgana iz zavezniških inos^
Gorske pokrajine in planote
na tem sektorju tunisijske fron-ldo
te so pokrite z razbitimi tanki
in celotni položaj je trenotno v
dvomu.
Toda zavezniški komunike
javlja, da Angleži in Amerikan
ci sedaj konsolidujejo svoje po
stojanke v okolici Tebourbe.
Jasno je, da so zavezniki bili
vrženi nazaj in da imajo Nemci
začasno premoč v zraku.
ua. aavc/i-1
niške pomorske sile nadaljujejo
z ostrimi napadi na sovražniko
ve komunikacijske črte na mor
ju, in da so Nemci in Italijani v
teku zadnjih 24 ur izgubili 10
transportov, ki so dovažali oja
čenja in yojni materijal.
NOV GROB
Danes zjutraj je preminil v
Glenville bolnišnici Jokob Bob
nar, 14117 Thames Ave. Po
drobnosti bomo poročali v po
nedeljek.
Rojak zadet od vlaka
Ko se je rojak John Cergol v
sredo večer po 11. uri vračal iz
dela v American Steel and Wire
Co., se mu je pripetila nesreča
na železniškem križišču na E.
58 St. in Marquette Ave. S svo
jim avtom je šel preko tračnic
na križišču, kjer ni bilo čuva
ja, ko ga je zadel vlak New
York Central železnice in ga
vlekel 25 čevljev predno se je
ustavil.
Mr. Cergol je star 51 let ter
živi na 3481 East 98 St. Na
tem kraju ni nobene razsvetlja
ve ali varnostnega signala. Dobil
Inik odredil
konec za W. P. A.
WASHINGTON, 4. decembra.
nes
odredil, da se brez odlaša
Djedejdo in Mateurjem prese- likvidira WPA, ki je dals
netile britsko prvo armado za
meriškimi oklopnimi silami na
levem krilu, vsled nezadostne
v- sP
s a a
je precejšnje poškodbe na gla- najstarejši sin prvega sloven
vi in je bil odpeljan v Mt. Sinai
nesreča, pri kateri sta bila ubi
ta dva delavca.
Miklavž v SPOD
je dala
milijonom Amerikancem pomoč,
ko privatna industrija ni mogla
preskrbeti dela brezposelnim.
WPA ni več potrebna, je rekel
nem
de9e^
odpravila ta
Stroški WPA od začetka
znfsali
nekaj nad
milijard dolarjev.
Trije obtoženi zaradi ropa
Okrajna velika porota je vče
raj spoznala krive tri mladeni
če, ki so dne 23. oktobra napa
dli in oropali 20-letno Alice
Cernigoj, ko se je vračala o
krog poldne tistega dne iz ban
ke s vsoto $10,000, katero so
njeni starši rabili jza menjavo
čekov v gostilni, ki jo vodijo
na 5393 St. Clair Ave.
Naciji so na prizadetem delu
fronte dobili zračno oblast, ko
so Amerikanci vrgli večji del
svoje zračne sile na sovražniko
ve baze na C": «e*
fronte.
Obenem se javlja, da zavez-
JO. V i JO.,
Obtožnica je imenovala Juliu
sa Petro, starega 20 let, ter sta
nu jočega ha' 787 185 St., ža
napad brez orožja. Obtožena
J08®?!1 Horvatin,
in Andrew Haller, star 20 let,
971 Nathaniel Ave. Zadnja dva
sta bila obtožena napada z o
rožjem.
Slovenski mornar zgubil
življenje
Obče poznani Frank Pucel, z
Dela van Rd., je snoči prejel te
legrafsko sporočilo, da je nje
gov brat Johan Pucel, kateri se
je nahajal pri trgovski morna
rici že izza zadnje vojne, zgubil
svoje življenje, ko je bila pred
kratkim zgubljena barka Hali
fax. Nezgoda se je zgodila v
Lake Allen pri Novi Scotiji.
Pokojni je bil star 47 let, ter
se je v zadnji svetovni vojni na
hajal 4r ameriški armadi na
Francoskem. Doma je bil iz
Hrovače pri Ribnici. V Cleve
landu zapušča brata in dve se
stri, v stari domovini pa brata
in sestro. Bodi mu ohranjen
blag spomin, preostalim pa naše
sožalje!
John TuA umrl
Iz Floride je dospel brzojav,
je"tam"preminil'John T^k!
da
kega naseljenca in trgovca, p.
s
bolnišnico. d. Stenca Turka. Brzojav je pre
Prejšnji dan se je zgodila bli- jeia njegova hči Mrs. George
zu tega križišča druga slična Travnikar, stanujoča na 10421
Fidelity Ave. (na zapadni stra
ni mesta). Truplo bo pripeljano
v Cleveland in bo ležalo na mrt
vaškem odru na domu *hčere.
Pogreb oskrbuje pogrebni za
vod A. Grdina in siqovi. Po-
Nocoj se vrši ples in Miklav
ževa zabava v avditoriju Slo
venskega narodnega doma, kjer drobnosti bomo poročali v po
bodo članice difuštva Svobodo- nedetjek.
miselne Slovenke št. 2 S. D. Z. I
ftriredile plesno veselico, na ka
teri bo igral izvrsten orkester
John Pecon. Miklavž bo nosil
darila ob 10. uri zvečer.
Kultura
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
"ŠRRJ ANČKI"
Jutri večer ob 7. uri se vrši
seja staršev mladinskega zbora
"Škrjančki" v Slovenskem dru
štvenem domu na Recher Ave.
Starše se prost, da gotovo,
udeleže.

Zaroč|la sta se Mr. Irwin Bri
leson, sin Mr. in Mrs. George
Brileson, Chardon, O., in Miss
Stella Sircely, hčerka Mr. in
Mrs. M. Sircely, 16006 Saranac
84- Naše čestitke!
problem.
star 22 let, 3946 St. Clair Ave.,

xml | txt