OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 05, 1942, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-05/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

i
ift
i
'•.Sr'*
5. decembra, 1942.
NAPOLEONOVA
TAJNA LJUBEZEN
Zgodovinski roman
česar on ne more, naj opravi
vojvoda Otrantski. Pripravil bo
razpoloženje, usrladil ljubljene
mu imenu pot in zbudil zanj
navdušenje, ki se mu Marija
Walewska kot prva prizadeta
ne bo mogla odtegniti. Kritika,
*jeza in ljubosumlje, ki so toliko
časa napotovali njegovemu
sklepu, bodo utihnili ali se vsaj
skrčili v nerazumljiv šepet. Ev
ropa, Francija, njegov dvor, da,
celo njegova rodbina bi mu mo
gla samo pritrditi.
Veselo je uščenil Vojvodo
Otrantskega v uhelj.
"Bogme, zvit lisjaksfte, Fou
che. Ravnati se hočem po va
šem nasvetu. Takoj, ko se vr
nem domov, dam po Maretu
sklicati svet za danes teden. Do
tlej pa govorite z najvažnejši
mi člani in jih pridobite, da bo
do podpirali mojo namero. A
bodite obzirni in spretni. Sam
nočem stopiti v ospredje. Bolje
bo."
"Vaše veličanstvo naj se za
nese na mojo vdanost," je re
kel Fouche in si pomel voščeno
rumene roke.
Posvetovanje
V cesarjevi veliki delovni so
bi se je zbral tajni svet. V isti
dvorani sta bila pred nekaj dne
vi tudi rodbinski zbor in oznani-
Vtev
Jožefininega odstavi jenja.
Okrog velikanske mize, ki jo
je pokrivalo pregrinjalo iz rde
čega žameta z zlato reso, so bi
li strogo po činu razvrščeni kra
lji, veledostojanstveniki in mi
Zbrani.so bili člani cesarske
hiie, kar jih je bilo ta čas v
Parizu, nosilci najvišjih dosto
janstev in časti ter
VSi
ministri.
Vojvoda Bascsanski. tajnik sve
ta, je bil zapisnikar.
Napoleon je priofcl s$Jo
kratkim nagovorom o važnosti
posvetovanja, ki naj odloči o
izberi nove cesarice in s tem tu
di o nadaljevanju dinastije.
Priporočil je svojim svetoval
cem, naj govore povsem odkri
to. To ni bila prazna beseda.
Cesar je imel v resnici rad, da
si povedal vse, kar si mislil. Ro
bata odkritost mu je bila zme
rom ljubša od potuhnjenega
govoričenja.
"Vaše mnenj«," je rekel na
koncu, "mi bo pomagalo, da do
ločim svojo pot. Izj'ave, ki sem
jih že dobil od* nekaterih izmed
vas, pričajo o jako protislovnih
nazorih. Današnji zbor naj jih
spravi v sklad. T)alj čakati ne
morem: oči Francije in oči Ev
rope so odprte vame."
Ta trditev, ki bi se bila zdela
v ustih vsakega drugega člove
ka na moč prevzetna, čeprav bi
bil vladar,* je bila pri Napoleo
nu povsem naravna, ker je znal
v takih trenutkih neprisiljeno
pokazati vso svojo veličino.
In je tudi res: ob začetku le
ta 1810. je bila na celini samo
ena važna misel: katera bo ce
sarjeva žena?
vrhu tega zmerom pokazala
zvesto zaveznico. Po drugi stra
ni ni dovolj močna, da bi se mo
gla kdaj prevzeti in izkušati
vplivati na vašo politiko •.
Ostala dva načrta sta nevarna.
Rusija je predaleč od nas, in
ruska velika kneginja se ne bi
nistri. Sredi njih, s presledkom zlahka sprijaznila z našimi na
oddeljen od ostalih, je. sedel ivadami. Okolica carja Aleksan
Napoleon
dra, posebno pa njegove mate-:
re, je Franciji sovražna. K-ar*
pa zadfeva Avstrijo", je v vojnah,
ki jih vodi proti nam že dvaj
set let, preveč trpela, da bi mo
gla biti sprava z njo odkrito
srčna ... V dopolnilo bi še do
dal, da je saksonska princesa
s.^jimi sedemindvajsetimi Te
ti veliko primernejša za cesar
ja kakor nadvojvodinja, ki ji
je šele osemnajst let. Ruska ve
lika kneginja Katerina je celo
Še mlajša."
Te besede so Napoleona raz
dražile. To, da je govoril o le
tih, je bilo od Louisa nova ne
rodnost. Mar je človek z ena
inštiridesetimi leti star?
"Je to vse? Ste končali?
Kralj napoljski
(Dalje prihodnjič)
STORITE SVOJO DOLŽNOST
napram samim s«?bi in svoji domovini
*Dobite kolikor mogoče največ spanja.
^Sprehodite se na prostem.
^Uživajte tri -dobre obede 09 dan,. Zelenjavo,
sadje in meso.
^Ljubite vašo ženo.
*Ne bodite razuzdani
•Pojdite v cerkev.
•Kupujte vojne bonde.
•Nakupite v^še potrebščine zgodaj.
•Bodite sigurni s tem, si nabavite zfr
pri nas.
t.
LEKARNAR
o e Y o u o e
A
Prvi je dobil besedo holand
ski kralj. Louisu Bonapartirje
bilo takrat 31 let. Bil je Napo
leonu podoben, a njegov mrša
vi, razdejani, ohlapni obraz, ki
so ga obrobljali predolgi zalis
ci, ga je delal starejšega od
brata. Po naturi je bil Horten
zin mož vkljub svojim pošte
nim namenom silno malenko
sten človek, ki je pogosto sprav
ljal vso okolico v«obup. Napo
leon ga je imenoval "tenkovest
no zgago." Louis je jel govoriti
z dolgočasnim glasom, ki ni
mogel povečati majhne pazlji
vosti poslušalcev. Bil je v tie- v ^anrorf^li 1©
milosti. Zaradi tega se je delež
spoštovanja, ki so ga Napoleo-jtrgoVina, kjer se servira send
no vem u najljubšemu bratuiviče in lunč. Nahaja se naspro
prej v izobilju izkazovali, na-jti pouličnega terminala in to
glo osul. varne. Cena $200. Najemnina
"Sire, izmed trojice ženitve-$35 mesečno. Trgovina zaprta
nih načrtov, ki so doslej jzbudi-job večerih in nedeljah. Zglasite
li pozornost vašega
veličanstva,'se
med 2. in 3. u,ro popoldne na
se mi zdi saksonska ženitev za 12833 St. Clair Ave.
Francijo najbolj priporočljiva.1
Vaša ženitev s princeso Avgusto
bi imela primere v zgodovini.
Mati Ludvika XVI. je bila sak-j
sonskega rodu. Saksonska se jej
General De Gaulle, vodja bor
benih Francozov in tovražnUc
režima v Vichyju
M,ali oglasi
TAPETIRAN JE
Ml specializiramo v tapetiranju
staro pohištvo prenovimo. Tam
prihranimo do 40 odstotkov.
Društvo
Združeni bratje
v
priredi
plesno veselico
y nedeljo, 6. dec.*TV /1
v SDD, WaterlooRd.
Igral bo Vadnalov orkester
blag spomin
ob prvi obletnici kar je umri
naš ljubljeni soprog in dobri,
skrbni oče
FRANK MAHNE
Zatisnil je svoje blage oči dne
5. decembra, 1941 leta.
Eno leto je minitd, odkar so
Te odnesli in
položili v hladni greb.. Naša
srca pa so
žalostna in naše oči .polne.
grenkih solz,
vsaj smo se tako ljubiti.
Spavaj mirno dragi—Snivaj
sladko nepozabni!
Žalujoča soproga Mary
frank, mL, Donald in Doro
thy, otroci
Euclid, Ohio, dne 5. decembra, 1942.
4 'fl 4*
Mali pglasi
Ženske"
delo za čiščenj*
dov ob ve6erih» Uradi se naha
jajo v okolici E. 140 St. in St.
Clair Ave. Plača" 50 centov na
uro. Morate biti državljanke.
Za podrobnosti f»kličite"CHer
ry 6992.
Moderno urejeno
sobo se odda v najem pošte
nemu fantu. Prost vhod in par
na gorkota ter vse najbolje li
re jeno. Za naslov se po
izve
v uradu Enakopravnosti.
LETO GRE KONCU
Koledarji na steni so stari
pridite po nove in lepe za
1943. Ti koledarji so za
našo 40. letnico. Toliko
let že izdajamo koledar
je, dovažamo o i tvo,
vozimo z ambulanco in
od
premi jamo pogrebe.
Vse to v zadovoljstvo tem,
ki sodelujejo z nami.
v a 1 e žni za preteklost,
se priporočamo za v
bodoče.
4» Grdina in Sinovi
PLOŠČE KUŠAR
TRIQ
S-4Mi-Pod mojii| okencem
(valček)
Uebo je čisto jasno
(valček)
S-405—Collinwood polka
Dolinca (valček)
Imamo polno zalogo gramofon
skih plošč
POZOR, ŽENSKE
i Uma je tukaj božič se bliža,
treba bo gorke spodnje obleke
ali tople posteljne odeje, kov
tro
v, blanketov.
Treba bo tudi gorkih zimskih
silken za ženske, ki smo jih
pravkar dobili veliko zalogo.
Ravno tako smo dobili veliko
ženskih oblek, vsakovrstnih vol
nenih jopičev za moške, žene in
otroke ter velika zaloga otro-
Imamo vsakovrstna darila za
vaše prijatelje in za vaše dru
žine. Ne drenjajte se po me
stu, kupite raje doma, kjer do
bite prav tako blago, pa ceneje
ANZLOVAB'S
-V
*jS
1
"KEEP 'EM ROLLING^
new
si lahko izberete in plačate ne- an* (6) buying habits necessi
kaj malega, drugo pa kadar tated by war ^restrictions, by
blago vzamete. priorities, and by the unavail-
CTORY
BUY
cNtrKD
STA«««
r/''
y
""'v
War
V-
kot v mestu. Pridite sedaj, ne pcnditiires, (5) the introduction
čakajte zadnjih par dni. Zdaj |of
"p*
,J.v
!sm
STRANI.
hia outfjt is embarkinK on a
^t
mjd jsI
73
_^„d
mBch use
SWOPPING
WEE ICS LEFT^
CONNIE IfllD
USE AK
UKBRE-Uflb
BivCwdmasSeak
kiad&rUt.
"r.
«4«* r.
."T3~7~7ir .. -f!v
JL
1
r'
S*

CHRISTMAS SEALS
John E.
Cms Ffe. C.
from Tuberculosis
East l«SHi St.- IVanho. 2877
General de ©aulle
SUPERIOR UPHOLSTERING
«903 Superior Ave. EX.
3844
Dajamo .brezplačne proračune
v* 4ST. 26 S. N. P. Jfc
HEnderson 2088
AMBULANČNI DOM
1053 E. 62 St.
NORWOOD APPLIANCE
& FURNITURE
6104 St. Clair A*
819 E. 185 St
Vogal E. St. in St Clair
Ave.
E N K O K K i y I
(Continued from page 4.)
Sing to us, sing to us to an audi-,
ence that will appreciate your
efforts and those people be
fore you will know ,the Zarja
spirit and appreciate it as nev
er before.
It is like 'this. To us, whose
very lives have been changed it
will mean everything to come
back to something solid, ative,
.real, to come back to Zarja and
its smiling, friendly members
where we will be able to fecget
and start our work anew.
Will you do it? v
In the combat service units
we work under the mottos,
"Keep 'em Flying," "Keep 'em
Rolling."
All we ask of you is to make
your slogan "Keep Zarja Sing
ing.'.'
Just one of the members,
Pvt. Andrew Turkman
DEDUCTIONS FOR AD
VERTISING EXPENSES
Dan T. Moore, Director of the
Fifth Region Office of Civilian
Defense, today called attention
to an official statement of the
policy of the Bureau of Internal
Revenue regarding the deduc
tion of advertising expenses for
tax purposes. This statement, is-
previously made by Seeertary
Morgenthau before the Joint
Congressional Committee on In
ternal Revenue Taxation on May
28, 1942, and by the Bureau it
self in correspondence with the
Association of National Adver
tisers, Inc.
Highlights of Commissioner
Helvering's statement follow:
"To be deductible, advertis
ing expenditures must be or
dinary and necessary and bear a
reasonable relation to the busi
ness activities in which the en
terprise is engaged. The Bureau
recognizes that advertising is a
necessary and legitimate busi
ness expense so long as it is not
carried to an unreasonable ex-
and are not made in an attempt
to avoid proper taxation.*
"The Bureau will' consider"
applications few industrial rul
ings. It is, however, busy with
an unusual volume of work,
ancf it is believed that if tax
payers will keep in mind the
foregoing general rules, individ
ual rulings will not be necessary
except under most unusual cir
cumstances."
Accident Prevention
Accidents have not been ra
tioned. Although certain foods,
have been restricted, many
products may be had only on
I proof of high priority and au
tomobile mileage has been ra
tioned for every motorist thgre
have been no curbs placed on
accidents. In the industrial
plants, on the streets and in
the home accidents continue to
destroy life and property.
Last year over 100,000 Afr
icans were killed and 9,000,000
were injured in accidents. Only
sued by Commissioner Guy T. cost of accidents in lives
Helvering, amplified publicland suffering there are other
statements on the same subject jresuIts-
Production suffers
through the loss of manpower
ških sukertj, snow suits in oblek.| quality of their products Willi gests that they be clipped and! 40,000 tanks. The Greater Cle
bi radi kupili božična ^he public. I posted at some convenient loca- veland Safety Council urges all
marila, jih imamo tudi za može «In determining whether suchj tion in the home. The state- workers to work for Victory
in fante, kot lepe srajce, krava
te, vsakovrstno spodnje perilo,
rokavice, nogavice, bath robes
in sploh vse, kar se potrebuje
pri družini za obleči.
expenditures are allowable, cog- ment follows:
nizance will be taken of (1) the! "An air raid may ćatise dam
size of the business, (2) the! age to waterworks distribution
amount of prior advertising! mains, the intricate network of
budgets. (3) the public patron- piping that carries safe drink-!
age reasonably to be expected! ing water into your home. In!
in the future, (4) the increased, this emergency when the water!
cost of the elements entering
into the total of advertising ex-
products and added lines
Pridite, 96 vam toplo pripo- ability of many of the raw ma-1 water for each person i neither rs a
roačmo terials formerly fabricated into house. i worker* -who
[the advertised products.
''Reasonable expenses incur
rtd by companies in advertising
and advertising technique to
speed the war effort among
their own employees, and to cut
down accidents and unnecessary
Chief of Police
Cleveland, Ohio.
Heal+h Precautions
During an Air Raid
Ten precautions that should
be followed in the home to pro-
tent or does not become an at-1 tect family health in the event can
tempt to avoid proper tax pay- of failure of the public water and water departments.'
ments. supply system, because of air
"The Bureau realizes that it! raids or other emergenies, have
may be necessary for tax payers i been recommended to Dan T.
now engaged in war production Moore, Fifth Region Director of
to maintain, through advertise the Office of Civilian Defense,
ing, their trade names and the by the OCD Medical Division in
knowledge of the quality of Washington.
their products and good will
built up over past years, so that I become familiar with the rules will lose enough man days to
when they return to peace-time and can refer to them should: build 20 battleships, 9,000
production their names and the the occasion arise, the OCD sug- bombers, 100 destroyers and
fails to flow from the tap, what
you do may affect the health,
comfort and property of each
citizen. Therefore, heed these
ten precautions:
1. Keep available at least one
quart bottle filled with drinking
Reason: When water comes!
absences and inefficiency, will on, you may have forgotten!
be allowed as deductions.. Also about that open faucet upstairs.!
ieasonable expenditures for ad-1 Water will be wasted, damage!
tertisements including the pro-j may result from flooding and!
motion of Government objec- water pressure may be lowered!
tives in wartime, such as con-'over the city,
servation, salvage or the sale ofl S. Do not fill bath tubs -with1
War Bonds, which are signed by! water following air raid alarms
the advertiser, will be deductible or* during air raids.
provided they are reasonable Reason: Such action if tafcen
simutaneously in many fcomftt
will seriously reduce water pres
sure in the mains and limit the
volume of water. This would re
sult in a dangerous lack of wqp*'
ter- for fire fighting purposes/'
Leave valves alone.
Reason: Trained m#
shut off all necessary valves.
5. Remember that the watittr
department knows the service is
off in your area. Your telephone
report is not necessary.
Reason: The air raid ward**
will promptly report troubles in
his area. Telephones are needl
ed for important official calls.
€. Discontinue immediate^
use of flush toilet when water
service goes off. Follow the di
rections of the health depart
ment.
Reason: The small volume of
water stored in the lyome is in
sufficient to continue flushing.
7. Protect your health by
boiling the drinking and coofc
ing water if the health depart*
ment so advises.
Reason: Disruption of water
mains by bombing may draw
sewage from sewers or house
one nation suffers a higher ac- plumbing into the water main,
cident rate than our country, It is advisable to boil all drink
Accidents are killing a hundred ling and cooking water for five
Americans for every 26 Nazis minutes during the first 24
and every 21 Japs. At the pres- hours after
ent time an accidental death restored.
happens every five minutes and
there is an injury every three
and a half seconds. In addition
and vitally needed materials good reason, the health and wa
and transportation facilities! ter department may increase
are destroyed.
Accident prevention at work,
on the streets and in our home
is a patriotic duty for every
one. Accidents today have more
than a personal significance,
they are a menace to our na
tion*
.—Geo. A. Matowit?
water service is
8. Accept chlorine tastes
your drinking water without
complaining. It is a sign of
safety.
chlorine disinfection rates tem
porarily for your safety.
9. Do not drink tod/ter ob
tained from other sources than
your tap or drinking water carts
operated by the authorities.
Reason: It is dangerous to
use water of unknown quality
from' "Veils" £nd springs, Wben
the public water supply fails.
10. Do not believe or repmai
rumors concerning water. The
health authorities know the wa
ter supply facts and wiU advise
you.
Reason: Tie origin of such
rumors may be subversive. You
rely on your own health
SHOCKING RECORDS
Last year 102,500 Americans
were killed and 9,000,000 more
were injured accidentally. This
year American industry, striv
in at top pace to supply the
So that every member may machines and munitions of war,
through safety to reduce this
shocking record.
KEEP IN FIGHTING TRIM
The nation will need the ef
fort of everyone, in fighting
trim and with a fighting spirit,
to win the victory in this war,
and win it quickly. There is no
time for accidents, the Greater
Cleveland Safety Council re
minds us. A "commando" who
stumbles and breaks a leg when
Reason: Water servicefnay be through carelessness, either on
interrupted and may not be im-|0r off the job. Watch your step
mediately restored. —and be in the Victory parade!
2. Always turn water /»Meets'—
o e v e y w e e i n e o u s e i
when waiter service has failed,
is a war production
himself
injures
Reason: Becanse of water
main break, or for some other

xml | txt