OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 09, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-09/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

k*
S.f
k
^PR?
(f
Ut
jrf
te
[t
*X:-V
-.t?
53*C*"
ti
••RT«
T-
.* b- -,
Predsednik je rekel, da je nje
govo mnenje, da bi morali indu
strijski delavci, ki so morda
vzeli posebna vojna dela, ohra
niti svoje starostne pravice, ko
Se vrnejo zopet k svojemu prej
šnjemu delo.
Resnica o zaposfitvf delavstva
Komentirajoč o vladni zapo
slitvi delavstva, je predsednik
izjavil, da od 2,500,000 civilnih
delavcev, ki so zdaj na vladni
plačilni listi, jih je zaposlenih
1,500,000 ali 60 odstotkov, pri
faktičnih produktivnih delih in
poklicih.
Predsednikova izjava, ki jo je
Četniki so razstrelili arzenal
v Kapaoniku, katerega pa so
prej oplenili ter odnesli iz njega
1,000 pušk in strojnic ter mno
go potrebne municije. V tej bit
ki so izgubili četniki nad 250
mož, med njimi dva Mihajlovi
čeva pribočnika, Petra Filipovi
ča in Miljutina Simiča, ki sta
padla pri Krivi Reki s 150 mož
mi, ko je udarila nanje silno
številna četa Nemcev, ki je pri
hitela na pomoč ondotni nem
ško-brvatski garniziji.
JJoji z Madžari v Bačkl
Srditi boji divjajo tudi proti
Madžarom v Bački, kamor so
poslali Madžari po četniškem
napadu na kraj Srbodran štiri
divizije svojega vojaštva.
Poraa nemško-ustaške garnizije
tiv 1.
Kupajte
VOJNE BONDEl
Najstarejši
slovenski dnevnik
v Ohio
Oglasi v tem listu
so uspešni
O srditi^ bojih poročajo tudi
iž rogatiškega okraja v Bosni,
kjer je četniška sila preseneti
la nemško hrvatsko garnizijo
ter pobila 420 sovražnikov. Med
plenom, ki so ga tukaj zasegli
četniki, je bilo tudi 2,000 Mau
ser puSk in tisoče nabojev.
.Ob Dubrovnik Sarajevo ce
sti so ubili četniki 137 Italija
nov, razpršili eno celo brigado
ter poškodovali italijanske ko
munikacij«*
a-: 3 i A» *.'
•MMaMMMMaMaatag«* -•»-.-
»fell /iriifri
ROOSEVELT: WASHINGTON
NI DELAVSKI PARADIŽ
Predsednik pobija vesti, da zaposluje vlada
nepotrebno delavstvo pri udobnih delih.
STAVKA r,SOO JEKLARJEV V JOHNSTOWMJ
WASHINGTON, 8. decembra.
Predsednik Roosevelt je od
govoril danes na obtožbo, da je
milijone delavcev, ki imajo lah
ka in "mehka" dela, na vladni
plačilni listi. Predsednik je iz
javil, da so take vesti neresnič
ne in brez podlage.
dal časnikarjem, je naperjena v
prvi vrsti proti senatorju Har
ryju F. Byrdu, demokratu iz
Virginije, ki je že ponovno iz
javil, da je vlada največja "ku
pieiteljica" delavstva.
Stavka jeklarjev
JOHNSTOWN, Pa., 8. de
cembra. R. E. Hough, glavni
poslovodja jeklarne v John
stownu, ki je last Bethlehem
Steel kompanije, je izjavil, da
je ob 7:30 zvečer pustilo delo
1,500 delavcev v jeklarni, s če
mer je ogrožena produkcija je
klenih plošč za oklepe bojnih la
dij.
Hough pravi, da je ta stavka
v nasprotju s pogodbo, ki jo je
sklenila družba z delavstom.
Uradniki unije pa izjavljajo,
da je delavstvo delalo po sedem
zaporednih dni v tednu, kar ne
bi smelo biti, razen če bi preje
malo za sedmi delovni dan dvoj
no plačo.
General Mihajlović je pričel
žetniki in gerilci veliko ofenzivo
Njegovi redni vojaki in gerilci napadajo Nemce, Italija
ne, Madžare in Bolgare. Jugoslovanski borci so
pobili stotine sovražnikov ter zaplenili mnogo orožja
in drugega materiala.
ISTANBUL, Turčija, 8. de-*
cembra. Jugoslovanske red
ne in gerilske čete pod povelj
stvom generala Draže Mihajlo
vića so pričele z napadi velike
ga obsega v Srbiji, Bački, Bos
ni, Hercegavini in Črni gori,
kjer so prizadejale že velike iz
gube nemškim, italijanskim,
madžarskim in bolgarskim če
tam. Močna četa jugoslovan
skih borcev je udarila na so
vražne garnizije v Kapaoniku in
v Krivi reki ter v okolici Kra
gujevca, kjer je pobila 600 Nem
cev, Hrvatov (Paveličevih usta
še v) in Bolgarov, 300 sovražni
kov ter mnogo vojnega materi
ala pa je zajela.
"tmiii tUi rfii"
JAPONSKA BO PO^J
PLAČANA
LONDON, 8. decembra.
Premier Churchill je zagotovil
narodom angleških teritorijev
na Daljnem vzhodu, da je doba
obrambe "za nami" in da bo
Japonski "odvzeto zavojevano
ozemlje, da bo kaznovana za
svoja izdajalska dejanja in da
bo strta njena zla sila."
Premier je govoril ob obletni
ci napada na Honkong in Mala
j?-
MORNARICA V
TOULONU
WASHINGTON, 8. decembra.
Mornariški tajnik Frank
Knox je izjavil, da je bilo ob
prihodu Nemcev v Toulon^v ta
mošnjem pristanišču 75 franco
skih ladij vseh tipov. Od teh je
bilo 51 pogreznjenih ali poško
dovanih, štiri so pobegnile, 20
pa jlS je padlo Nemcem v ro
ke.
Na dopuste ..
Vojak Eddy Marincic, sin Mr.
in Mrs. Carl Marincic, 15214
Saranac Rd. je prišel domov na
dopust za mesec dni. V službo
se bo vrnil 1. januara* Žeiuoo
mu obilo zabave! v
Letna seja Prog. Slovenk
Nocoj ob 7:30 uri se bo vrši
la letna seja krožka št. 3 Pro
gresivnih Slovenk in sicer V
Slovenskem društvenefh domu,
na Recher Ave. Članice so vab
ljene, da se polnoštevilno ude
leže in vsaka naj prinese majr
hno darilce za ne več kot 50c
vrednosti, ker se bo po seji
menjalo darila med članicami,
Vojak na dopustu
Za 10 dni je prišel na dopust
od vojakov Albert Cesnik, sin
Mr. in Mrs. Cesnik, 16305 Hunt
mere Ave. Nazaj bo odšel 14.
decembra, želimp mu obilo za
bavtf
C: T'*
.v.^-f
«Na#*- i\
Kongresiiik Schulte
iz Indiane pobil
na tla nasilnika
Po tem incidentu pa je koit
gresnik zvedel, da je po
biti človek morilec svoje
zene.
WASHINGTON, 8. decem
bra. Kongresnik William T.
Schulte, demokrat iz Indiane, je
danes v neki brivnici zbil na tla
nekega surovega in nadležnega
človeka, nakar je v svoje veli
ko začudenje doznal, da iščejo
dotičnega človeka oblasti kot
morilca
Kongresnik Schulte je izjavil,
da se je v brivnici bril, po brit
ju pa si je v umivalniku umi
val roke. Tedaj je prišel v briv
nico Nies, ki je pričel tam pre
klinjati in groziti, nakar ga je
kongresnik pobil na tla.
Naciji
v Slov. delavskem
domu
Nič se ne čudite tej novici.
Dne 13. decembra jih bomo vi
deli na odru Slovenskega delav
skega doma na Waterloo Rd.
Prišli bodo s svojim komisar
jem, ki vam bo v vseh podrob
nostih predstavil živinsko tr
pinčenje naših ljudi v Sloveniji.
Kakšne bodo posledice tega
terorja in kdo bo končno zma
gal v tej neenaki borbi bo
mo videli drugo nedeljo pri pred
stavi "Z vero v vstajenje", ki
jo vprizori Cankarjeva ustano
va v spomin 24 letnice smrti e
nega največjih mož našega na
roda Ivana Cankarja. Na
stopili bodo prvovrstni igralci.
Nov odbor
Na letni seji zadnjo nedeljo
je društvo Združeni bratje št.
26 SNPJ izvolilo sledeče urad
nike za prihodnje leto: Predsed
nik John Zaman, podpredsed
nik Steve Barton, tajnik John
Leskovec, 946 E. 250 St., zapis
nikarica Marion Bashel, upravi
teljica mladinskega oddelka Ma
ry Zaman nadzorniki: Frank
Pucei, John Poznik in Mary Za
man.
Iz bolnišnice
Iz Glenville bolnišnice se je
vrnil na svoj dom Mr. Frank
fylerhar, stanujoč na E. 63 St.
Prijatelji po vabljejji, dk gsu o
biščejo.
"t-
.V,,
rSti I
1
-v
vy. -r %,- -5 .-
E U A I Y
NEODVISEN DNEVNIK ZA SLOVENSKE DELAVCE V AMERIKI
Stalin govori pred moskovskim sovjetofn
Ruski premier govori pred moskovskim sovjetom ob priliki bombniki bombardirali Nea
25. obletnice ruske revolucije. Na svojih prsih ima Stalin pripet
red, in sicer eda prvikrat—red "junaka socialističnega delav-1°Sromno količino eksploziv. Ita
stva"
lijanska vlada si zdaj na vse
kriplje prizadeva, preprečiti
beg vojnih delavcev iz teh in
dustrijskih mest.
Papež je izjavil, da
ne bo odšel iz
Rima
Vsem svojim i fe o o po
vsem svetu je ukazal, da
morajo v slučaju nevar
nosti ostati na svojih me
stih.
BERN, Švica, & decembra.
Danes se je doznalo, da se pa
pež ne misli izseliti iz Rima v
slučaju, če bi pričeli zavezniki
bombardirati to mesto. Izjava
je v zvezi z incidentom od pre
teklega četrtka. Tega dne je ne-
svoje žene. Mož, ki je tj diplomat papeža svetoval,
hotel boj z 200 funtov težkim naj bi se preselil iz Rima, v svoj
kongresnikom, se piše Rudy
Nies ter je 36 let star mašinist
iz Islip Terrace, N". Y. Kmalu
po njegovi aretaciji so nazna
nile vesti iz New Yorka, da so
našli tam v njenem stanova
nju umorjeno 33 let staro Mrs.
Emmo Gesine Nies, zeno v
Washingtonu aretiranega nasil
neža. žena je bila tridesetkrat
zabodena z nožem v prsi.
gradič Casted Gandolfo, ker je
možnost, da bo Rim bombardi
ran.
Papež je odgovoril, da ne mi
sli na izselitev in pripomnil:
"Naročil sem vsem svojim
škofom po vsem svetu, da mo
rajo ostati v času nevarnosti
kot dobri pastirji na svojem
mestu pri svojih ovčicah. Rim
ski škof (to je papež) ne bo kot
prvi prekršil ukaza, ki ga je
sam dal ostalim škofom."
(Kakor smo poročali, ima pa
pež v Vatikanu globoko pod
zemljo varno in udobno urejeno
zaklonišče proti bombam, do
katerega vodijo posebna dviga
la. V tem zaklonu je spalnica,
kuhinja, knjižnica in kapela).
LIBERALCI DOIGRALI
MADRID, 8. decembra.
Francisco Franco, diktator Špa
nije, ki je govoril pred nekim
zborom Falange, je izjavil, da
pripada Španija Evropi, nakar
je pripomnil, da je fašizem ob
sodil na smrt liberalni svet."
Darovi C. U«
Za časa obiska Slovenskega
narodnega kongresa bo darova- |ma
li v tiskovni sklad Cankarjeve
ton iz Detroita, Mich. $2.00 in1
Ivan Molek iz Chicaga, 111. $5
Mrs. Katherine Horvatin iz Chi
cage je tudi poslala $1. Odbor
se darovalcem iskreno zahvalju
je in želi de mnogo posnemal
cev!
Novi uradniki
Podružnica št. 3 Slovenske
moške zveze je na svoji letni se
ji izvolila sledeči odbor za leto
1943: Predsednik Joseph Hoče
var, podpredsednik John Ur
bas, tajnik Chas. Benevol, bla
gajnik Andrew Maček, zapisni
kar John Intihar, nadzorniki:
John Gorišek, Jamea Kastelec
in Frank Videmšek. Seje se
vršijo vsak prvi četrtek v mese
cu v Slovenskem doamjia Hol
mes Ave.
V
um^i ^fr^. "'W^Z^'" S'W^^l^Wf -'v|V"
ZADNJE VESTI
BOMBARDIRANJE TURINA
LONDON, 9. decembra.
Tekom noči so veliki angleški
bombniki napadli italijansko
mesto Turin, katero so bombar
dirali nad eno uro s štiri tonami
težkimi bombami.
(Italijansko vrhovno povelj
stvo naznanja, da je bil napad
silen in da je bilo porušenih
mnogo poslopij v sredini me
sta. O človeških žrtvah poročilo
molči).
Ta napad je bil podvzet ko
maj pet dni nato, ko so ameri-
na
katero mesto so vrgli
S snočnjega poleta nad Turin
se ni vrnil samo en bombnik,
kar znači, da pomoč, ki jo je
obljubil te dni Mussolini itali
janskemu ljudstvu, ko je rekel,
da bo poslala Nemčija Italiji
antiletalske topove, ni učinkovi
ta.
Angleško ministrstvo zračne
sile je mnenja, da je dobil Tu
rin snoči svoj "knock-out" u
darec.
Poročila iz Berna v Švici na
znanjajo, da je bilo samo iz Mi
lana evakuiranih 50,000 otrok.
Italijanska vlada si v potu svo
jega obraza prizadeva, da kon
ča in pomiri splošno konfuzijo
in zmešnjavo in da prepreči voj
nim delavcem beg iz mesta-.
GROZA NEMCEV V RUSIJI
Ruski časopis "Pravda" na
znanja, da so bili na rževsko
fronto poslani posebni nemški
{et o nem
rr I
"disciplinarni odredi", ki imajo nja japonskim četam v Buna
nalogo, streljati na svoje lastne Gona okolici na Novi Guineji.
tovariše, ki bi hoteli pobegniti
iz vojnega meteža.
V norveških ječah je
vedno več nacijskih
vojakov
Taborišča v Norveški se pol
nijo z nacijskimi vojaki,
ki so pobegnili iz Finske
ali niso hoteli oditi v Ru
sijo.
STOCKHOLM, Švedska, 8.
decembra. Število konoen
tracijskih taborišč v Norveški
za nemške vojake, ki so pobeg
nili iz Finske ali ki so se uprli
odhodu na rusko fronto, je zelo
narastlo. V koncentracijskih
taborih v severni Norveški je
danes nad 2,000 nemških voja
kov.
Neki Norvežan, ki je red dve-
p^g^,
tednoma
iz mesta
kov je danes spoznalo, da bo
Nemčija izgubila vojno in se bo
je maščevanja norveškega ljud
stva.
Vprašal je nekega ujetega
Rusa, kako je to mogoče. Rus
je pokazal na nemške stražnike
in dejal: '"£i so naši prijatelji.
Ko se bo vojna končala, bomo
storili Hitlerju to-le", pri čemer
si je potegnil z roko pod brado,
češ, da mu bodo prerezali vrat.
4
,»4^
i
v_
Na neki rušilec sta padli dve po
500 funtov težki bombi, nakar
se je rušilec vnel, ostali pa so
pobegnili.
Bitka tankov in letal v Tunisiji
LONDON, 8. decembra. V
Tebourba okraju v Tunisiji se
vrše še vedno srditi boji tan
kov in letal, kjer si prizadeva
jo zavezniki vreči čete osišča iz
njihovih strateških pozicij, ka
tere branijo dohode k Tunisu in
Bizerte. Boji še vedno niso od
ločeni, vendar pa je iz zadnjih
poročil razvidno, da dobivajo za
vezniki premoč nad sovražni
kom.
SLAVNI ARHITEKT
UMRL
DETROIT, 8. decembra.
Tukaj je umrl za srčno kapjo
Albert Kahn, eden najslavnej
ših svetovnih arhitektov, čigar
tvrdka je zgradila stotine to
varn in drugih projektov po
vsem svetu, od Detroita pa do
Stalingrada. Ob času smrti
bil 73 let star.
je
da
l0 nizka morala nem-
tamka ze
-kih
SMRTNA OBSODBA
VOHUNA
LONDON, 8. decembra.
4
Nemški vojaki, ki se vračajo
iz Rusije, imajo do Rusov veliko
Kupujte
Medium
POLOŽAJ NA RUSKIH IN
DRUGIH SVETOVNIH FRONTAH
Rusi so zlomili zastoj in zopet napredujejo
-Boji v Tunisiji še vedno neodločilni.
BEG JAPONSKIH RUŠILCEV PRED ZAVEZNIŠKI^
LETALCI
MOSKVA, sr6da, 9.
bra. Ruske čete so
decem-*-
včeraj
slomile mrtvilo na stalingrajskl
in centralni fronti, kjer so za
vzele več obljuderlih točk ter u
ničile troje nemških gamizij na
Ržev-Velkije Luki črti.
Srditi nemški protinapadi, ki
so za nekaj dni zadržali rusko
ofenzivo na obeh frontah, so
bili po ruskih udarcih strti. V
stalingrajskem okrožju je bilo v
ponedeljek sestreljenih nadalj
nih 48 nemških transportnih le
tal.
Bitke v snežnih viharjih
Poročila naznanjajo, da se vr
še bitke v velikih snežnih vi
harjih na južni fronti, dočimj
drvijo preko step ruski kozaki,
ki sekajo one Nemce, ki zbeže
iz bitk na planjave.
Zapadno od Rževa je izvedlo
3,000 Nemcev s 40 tanki sedem
zaporednih napadov na Ruse,
toda ko se je znočilo, ni osta
lo v Nemcih nobenega boja več,
nakar so se umaknili, pusteč na
bojišču 300 mrtvih in štiri tan
ke.
Boji na Novi Guineji
Zavezniški glavni stan v Av
straliji, sreda, 9. decembra.
Zavezniški bombniki so prestre
gli šest japonskih rušilcev, ki
so si prizadevali sedaj že pe
tič prinesti pomoč in o jače-
Izpred vojaškega
sodišča v Ljubljani
Iz ljubljanskega Jutra od 1
8. 1942. Vojaško vojno so
dišče višjega poveljništva obo
roženih sil skupin "Slovenija
Dalmazia", odsek v Ljubljani,
je na svojem zasedanju 12. ju
nija 1942, izreklo naslednjo
sodbo v kazenski zadevi proti
Pokovcu Srečku, pok. Franca in
pok. Frančiške Zupančič, roj. v
.'Medvodah 16. maja 1892, biva
jočemu v Vel. Laščah, orožniku,
Slovencu, nahajajočemu se v
begstvu.
Bizjaku Karlu, sinu Karla in
Josipine Verbonovič, roj. v
Trieste 7. avgusta 1911 (izse
ljenec od 1919) občinskemu
tajniku, ter
i
Gačniku Jožefu, sinu Antona
in Terezije Zakrajšek, roj. 18.
avgusta 1900 v Opalkovem pri
Velikih Laščah in tam bivajo
čemu mlinarju.
Obtoženi so, da so pripadali
prevratni stranki, ker so bili
člani družbe, stremeče za nasil
nim prevratom političnih in so*
cialnih uredb države da so iz
vajali prevratno propagando,
ker so z neposredno propagan
do skušali porušiti politični in
socialni red v državi soude
ležbe pri oboroženem krdelu,
ker so bili člani oborožene tolpe,
ustanovljene za izvrševanje zlo
činov proti državi. Dejanja so
bila ugotovljena v januarju 1.
1942 v okolici Velikih Lašč.
Iz teh razlogov sodišče pro
glaša Pokovca Srečka, Bizjaka
Karla in Gačnika Jožefa za kri
ve sodelovanja pri prevratni
družbi in članstva na oborože
nem krdelu ter obsoja vsako
gar izmed njih v dosmrtno je
čo z zakonitimi posledicami.
Na temelju čl. 479 k. z. opro
šča sodišče obsojence Pokovca,
Bizjaka in Gačnika zločina pre
vratne propagande zaradi po
manjkanja dokazov.
Lovska sreča
Člani Euclid Riffle and Hunt
ing kluba so se vrnili iz Penn
sylvanije s polnim plenom in si
cer so kar sedem rogačev pri
peljali s seboj. Dva bosta za
klub, ki vsako leto priredi srn
jakovo pojedino, o kateri boste
kmalu izvedeli, kdaj bo. Pred
sednik kluba Jim Šepic zdaj
lahko v miru spi, ko je videl
srnjake. Požrtvovalnim lovcem
izreka klub vso čast, ker so se
tako potrudili, da jim letos ne
je
... ,bo treba kupovati teletine, ka
Alzierski radio naznanja, da je L,
vojno sodisee: obsodUo tukaj ne-'
spoštovanje in pri mnogih se smrt. Štirje njegovi tovariši so
kažejo znaki komunističnega
vpliva. Ko je neki prijatelj in
formanta obiskal neko tabori
šče z ruskimi ujetniki, je ugo
tovil, da so slednji primerno
hranjeni in oblečeni.
,kega nacijskega vohuna nalFrank
bili obsojeni v zapor. Imen ob
sojenih poročilo ne navaja.
NAPAD NA ITALIJO
LONDON, sreda, 9. decem
bra. Snoči so angleški bomb
niki zopet najbrže napadli Ita
lijo. Nad Ženevo v Švici so nam
reč 20 minut grmeli bombniki,
ki so bili na svojem potu iz An
glije in Francije ter preko Alp
v Italijo. O bombardiranju sa
mem še bilo apbesbeg* poro
čila.
Vv
..A
s*- '•*,
i,
rimanjkuje Na
3Q bm Anton
Kr aril
''0
"T*i
Kunstelj,
Krist Mandel, Joseph Pozelnik,
Paul Krže in Matt Sušel.
Izgubljena očala
Včefaj se je izgubilo očala in
sicer med E. 62 in E. 65 St.
I Kdor jih je našel, je prošen, da
I jih odda .v uradu Enakoprav
i nosti.
Letna seja
Nocoj ob 1:30 uri se v Sloven
skem narodnem domu na St.
Clair Ave. vrši letna seja druš
tva sv. Ane št. 4 S. D. Z,
V
JU
4M

VOLUME XXV. LETO XXV.
ratanove Mrs. Mary TOovich iz
Oncaga m/$1.00 Joseph Men- .kih
CSLEVELAND, OHIO, WEDNESDAY (SREDA), DECEMBER 9,1942. ŠTEVILKA (NUMBER 288
VOJNE BONDE1
The Oldest
Slovene Daily
in Ohio
Best Advertising

xml | txt