OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 10, 1942, Image 3

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-10/ed-1/seq-3/

What is OCR?


Thumbnail for

JW
k
Yetti iz domovin«
•*Č
ftowtuci v koncetracijskUi ta
boriščih v Italiji
Akoravno poročamo v nadih
lavlinih vesteh iz domovine",
le res izvirna in zanesljiva poro
čila, je večkrat čuti mnenje, dft
so Vesti v časopisju "pretirane".
Danes navajamo poročilo ljub
ljanskega "Jutra", v katerem
se uradno govori o "civilnih voj
8& intern irancih".
Rdeči križ porote
(Jutro St. 183 12 Vffi
1942).
Avtonomna sekcija italijan
skega Rdečega križa v Ljublja
ni odreja glede sprejemanja po
šiljk za civilne vojne interni
rance in vojne ujetnike.
Za Cam po concentramento p.
g. 89 in za Campo concentra
mento Monico (Treviso) se bo
do sprejemale pošiljke po že do
ločenem redu dopoldne: ob po
nedeljkih za naslovnike od A
t**
-1_
Kumanovo, ki jo pravkar po
pravljajo, je v nedeljo v bližini
Krive Palanke pri predoru št.
19 prišlo do eksplozije, pri ka
Pomanjkanje kuriv*
jani' niso mogli razdeliti ljub
ljanskemu prebivalstvu niti o
nih neznatnih množin, določe
nih za uporabo v kuhinji. In to
v Sloveniji, pokriti s tako širni
mi gozdovi!
Prvo poročilo: Istro, St. 198
12. 8. 1942.
Razdejanje drv za avgust.
Mestni preskrbovalni urad bo v
četrtek in petek 13. in 14. t. m.
ter prihodnji torek in ponede
ljek 17. in 18. t.
m.
om
botah se bodo sprejemali paketi
»™°t'\Ub°riŠ4a'
v »oboto 15. t. m. praznik, naj
teri sta bila dva delavca ubita, Ijajo z magistrata moral usta
drijga dva pa nevarno ranjena, viti, ker je bil za nakaznico ta
Uvedena je preiskava, da se po- ko velik naval, da so vsa drva
jasni, ali* je eksploziva nastala oddana. Zato bodo sedaj drva
po krivdi sabotaže,
ali pa se je
v
v ljubij*
ni
ko so nastale v tej deže-
li.prve neznatne težave s kurja
vi, bo zanimalo našo tukajšnjo
sfcvensko javnost, kako je v
tem pogledu v Ljubljani. Prina
šamo dve poročili iz ljubljanske
ga Jutra, od |2. 8. in 15. 8. t. 1.,
iz-katerih je
razvidno, da Itali-
v#a
frJpripravno
darilo.
prebivalstvu
razdeljeval trda drva v telovad
nici v šoli na Grabnu na Zoiso
vi cesti št. 5. Vsak prosilec mo
ra prinesti s seboj mesarsko
knjižico in potrdilo hišnega go
spodarja, da prosilec nima za
loge drv, da nima svojega goz
da in da nima plina. Upravičen
ci dobie za avgust na osebo po
25 kg drv za 8 L. Ko drva pla
ča, dobi nakaznico in z njo do
ločeni dan drva na mestni pri
stavi v Povšetovi ulici. V četr
tek in petek 13. in 14. t. m. bo-
do doh.h nakaz.la za drva samo
do
j, ob torkih za naslovnike od
P™!" C1'
-i
ke od do P, ob četrtkih za na
slovnike od do T, ob petkih ,. .,
at naslovnike od U do ž. Ob so-
K-
kl
do K, ob sredah za naslovni- n.sodob.l.drv.Vponedeljek
-j
"esepa julija se
torek 17. 18. t. m. bodo pa.
dilo hišnegagospodarja Opo-
.pregledovali in se hodili prepri
čevat, ali so navedbe potrdil res-
lz Srbije nične ali ne.-Zato naj hišni go
7
Jutro št 184 13/VUL— spodarji ta potrdila podpisujejo
1942. i šele tedaj, ko se prepričajo o
Nesreča na železniški progi, resničnosti navedb prosilca.
Nt železniški progi Custendil-1
poroino. Jutr0
št 186
Razdeljevanje drv je mestni
preskrbovalni urad, kakor jav-
na mestni pristavi dobili samo
zaradi prevelike vročine vnelo tisti, ki imajo nakaznice. V po
razstrelivo, ki ga uporabljajo
pri gradnji proge. v
VICTORY
BUY
WAR
Božić. 4
Dasi je ves svet v vojni, pa je božična sezona še vedno čas
radosti in sreče. Skoro pred 2000 leti je bil svet obogaten Z
*j0arilom, ki nam je bilo podarjeno v Betlehemu. Naša dolžnćst j«,,
storimo naše drage bolj srečne kot navadno na ta veliki daa»
Druge lahko obogatimo s tem, da mislimo nanje in jim damo-
s 1
iic- Naši dve veliki prodajalni imata veliko zalogo vsake vrste
jkoristnih daril. Tukaj si lahko izberete po svoji volji iz bogate
Jzbire, ako pridete SEDAJ.
Pridite in oglejte si:
Svetilke, skrinje iz cedrovine, Hassocks, blazine,
šivalne kabinete, udobne stole, pisalne m«z*t
izdelovalce wafflov, toasterje, namizne radije«
kuhinjske kabinete, baskete za magazine*
končne mizice...
'Mnogo je Še dfugih vsakovrstnih daril za vsakega v družin*.
Kupite sedaj prihranite denar
A. GRDliNA
IN
nedeljek in to^ek 17. in 18. t.
m. naj torej intereseati am drva
ne hodijo v šolo na Graben po
nakaznice, ker jih za zdaj mkdo
več ne more dobiti. Ker se j«
Nj. Ekscelenca Visoki Komisar
sam zavzel za čin najbolj ugod
no rešitev tega vprašanja, u
pravičeno upamo, da bo mestni
preskrbovalni urad v kratkem
spet dobil večjo količino drv za
ljubljansko prebivalstvo. Za ta
primer je pa mestni preskrbo
valni urad že tudi poskrbel za
tako razdeljevanje nakaznic, da
ne be več gneče in čakanja. Vse
bo seveda o pravim času jivlje
no.
Prebivalstvo naj
mirno
potrpi
in naj se nikakor ne vznemirja,
saj nam jamči najnovejša Duce
jeva odločitev o preskrbi z drvi
in premogom, da bo s potreb
nim kurivom gotovo preskrblje
na tudi Ljubljana.
O .partizanskih vojnih
metodah
vencev v partizanskem roje
vanju ifl sabotaži.^
pa
dobili nakaznice za drva tudi ti-
stl
pros,lc1'
kl 80 doblh drva
za mesec julij, vendar pa se
daj morajo spet predložiti potr-
Vplivni časopis "Baltimore
Sun"
P°'°»
t-
zariamo bodo oreani mes
stiranke prinesejo te pošiljke &> preskrbovalnega urada Predmetu &**• F™*"1*
v petek 14. t. m. popoldne od 14. J* .* __ Baltimore.
nem
0
nedaV"
Podavanju, o gornjem
"Srbi, Hrvati in Slovenci, ki
so ustanovili Jugoslavijo, so va
jeni podzemeljskega boja proti
različnim tlačiteljem že od otie
dobe sem, ko so Turki pregazili
njihovo ozemlje v 14. in 15. što
let ju", je izjavil g. Boris Fur
lan, izvedenec jugoslovanske
vlade v izgnanstvu v svojem
predavanju Y. Nf. A. SB 1
W.
"V teh stoletjih so strbkov
rijaško razvili metode sabota
že, partizanskega bojevanja in
zarotniškega delovanja", je de
jal g. Furlan, prej profesor po
litične filozofije v Jugoslaviji.
Zedinjenje
"Evropa je zdaj dosegla ze
dinjenje slogo v uporu in
pozabila vse stare razpore".
G. Furlan je nato naštel ne
katera sredstva sabotaže, kate
rih se poslužuje uporniško gi
banje.
Izurjeni delavci trde, da ni
majo nobenega pojma in tako
prisilijo naciste, da zapravijo
dolge mesece s podukom v
rav-
3 1.
"Že
i
SINOVI
1
m\
&!
i
'M
'M
1
•.i*s
nanju s stroji, katere tako do
bro poznajo, da bi jih mogli
brez težkoč razdejali in zopet
zložiti.
DelavcJ v tovarnah izrabijo
tudi najmanjše netočnosti ali
pomote v načrtih in pokvari
jo toliko izdelkov kakor le mo
goče, potem pa se izgovarjajo,
da niso mogli ve^ti, da je bil
načrt napačen.
Čudne epidemiji izbruhnejo
kar. naenkrat, tako da vsi de
lavci v enem kraju istočasno
zbole, dočim na čudežen način
žene in otroci občine, ki niso v
vojaških delavnicah, ostanejd v
najboljšem zdravju.
Seznami kvfedingov
Podtalno časopisje objavlja
sezname kvizlingov, tako da vsi
državljani poznajo one "patrio
te", ki so tujim gospodarjem
bolj uslužni nego neobhodno po
trebno. Takšne ljudi po mož
nosti "likvidirajo."
"Posledica vsega tega je", je
izjavil g. Furlan, "da postajajo
nacisti povsod v Evropi čedalje
bolj nerzovni. Ta vojna se ne o
digrava le na velikih bojiščih,
temveč tudi v neštetih majhnih
domačih spopadih, kjer je ko
maj mogoče razločevati med
vsesplošno sabotažo in revolu
cij
Izjava kongresmana
Celler-a o Habs
buržaoih
New York, 23. novembra (O
NA) Narodni poslanik Ema
nuel Celler je izjavil v zadevi
avstrijske legije in Otona Habs
burškega kot vodje, naslednje:
ime Habsburžanov samo
po sebi bo lojalnim, demokratič
nim Avstrijcem, Madžarom, Če
hom in Jugoslovanom pravi a
natema, bodisi da so tu v naši
sredini, bodisi v Evropi. Jasno
je, da bi Oton in njegova skupi
na hoteli zopet vzpostaviti habs
burško oblast. Da ga nekateri
vplivni Amerikanci podpirajo, je
žalitev zvestih in domoljubnih
Cehov in Jugoslovanov v naši
sredini. Propaganda, katero
dvigajo ta človek in njegovi po
magači, je nasprotna demokra
ciji protivna štirim svobo
dam. Ako podpiramo Otona, po
lagamo temelje meščanski vojni
v Evropi.
1V[A
Kvaliteta ostane
Zaradi vojne, Stric Sam odloča v
kaki količini se lahko Coca-Cola
producira. Te je dovolj, da je
večkrat uživate, a ne tolikokrat'
kot v mirnem času. Veselite se
je. Videli boste, da je kakovost
ena in ista.
Morajo biti izkušene za salads in send
viče. Dobra plača—nobeno nedeljsko
delo. Zglasite se po 1. uri pop.
Vprašajte za šefa
1614 EtrCLID AVE., MA. D209
Izurjeni operatorji
(Horizontal in Vertical)
VELIKIH STRUGALNIKIH
Plaća na uro, poleg "overtime."
Ce ate sedaj zaposleni pri obrambnem
REVMATIČNE BOLEČINE?
Dobite dolgotrajno, prijetno toploto s Pain
Expelierjem čudovitim mazilom. Nad U
miljonov prodanih steklenic je dokaz njegove
dobrodelnosti. Zahtevajte pravi
Pain-Expeller s
Sidrom na škatijici.
A I N E E E
je za številke, ki so že vključene
v telefonski knjigi
TISOČE KLICEV »prejemajo naši in for
macijski operatorji vsaki dan. Resnično je
7 izmed vsakih 10 klicev za številke, ki se jih lahko
lljde v telefonski knjigi. Mi se obračamo do vas,
da nam pomagate znižati to veliko število klicev.
Prosimo, poglejte telefonsko knjigo predno po
kličete "Infogsnation." S tem, da boste bolj vestno
rabili telefonsko knjigo, boste oprostili telefonske
linije za nujne klice na "Information," in te nujne
klice se bo (totem lažje rešilo,
-.Ypr
i
li-«TfrgrtfftTi••^
^p^rrn ^l\
/Tf
it.*
Mali oglasi Mali oglasi
Tovarniški delavci
Težaki
Euclid Road Machinery Co.
1361 Chardon Rd.
Uče se ženske za kuhinjo
(PANTRY)
Naprodaj je
trgovina, kjer se servira send
viče-in lunč. Nahaja se naspro
ti pouličnega terminala in to
varne. Cena $200. Najemnina
$35 mesečno.^ Trgovina zaprta
ob večerih in nedeljah. Zglasite
ige
delu, se ne priglasite.
Mirtf' i
rwrtSfflcS ^**r 4fej#at'
?.
Cf.* ff Vf™-~7fD".'€^ ^er jrp"r~
5'
V najem se odda ali
proda
prostor za eno veliko ali tri
majhne trgovine, pripravno za
i gostilno, lekarno ali supermar
ket. Nahaja se na East 177th
St. in Grovewood Ave., v iz
ključno rezidenčni okolici. Po
kličite FAirmount 0745 ali FA.
5043.
2. in 3. uro popoldne na
mec
gt
Aye
lW
BONDS
w gm gmot/te
-. I
»»IWfrliMk'yi' .-v .••. •. .•••-"*?*•* "P.* T11"'a««'"'?_5
y 1
rar
•.
rfnssH*.
JUali oglasi
NAZNANILO!
Clanom in člamcam društva
Lunder Adamič št. 28 S. N. P.
J., se sporoča, da se vrši pri
hodnja seja, obenem očni zbor,
tretjo nedeljo, in ne drugo kot
po navadi. To je dne 20. decem
bra. Seja se bo vršila v dvorani
it. 1 poleg navadne. Priče
tek seje točno ob eni uri. Vsak
navzoč član ali članica dobi za
25c pivskih tiketov, to pa zato
ker se vrši po seji prosta zaba
va kot vsako leto. Ne pozabite
povabiti vaše znance in prijate
lje, da pridejo po seji na doma
čo zabavo. Preskrbljeno bo za
prigrizek in za žejne dobra pija
ča. v
Dalje opozarjam, dft ude
ležite seje vsi tisti člani in čla
nice, kateri ste takoj od kraja
spremenili svoje stare police na
nove, ker imate za dobiti nekaj
kredita, ker sem dobil iz glav
nega urada gotove listine, na
katere se more vsak sam last
noročno podpisati. Listin se ne
bo dajalo na dom, ker se zavle
če stvar predaleč. Kdor nima
časa priti na sejo naj se zglasi
pri Antonu Wapotiču na 892
E. 73 St. po 6. uri zvečer.
Obenem prinesite plačilno
knjižico seboj in plačajte vaš a
'sesment za zadnji mesec v tem
letu, da se zaključijo knjige za
leto 1942.
Asesment se bo pobiralo 23.
decembra v S. N. Domu. Vsi
na svidenje tretjo nedeljo po
poldne
Bratski pozdrav!
Wm. Candon, tajnik.
IN1950
AMERICA
li T'itiw^'r ŽriiJfci '/nrC*
11
i
A*
i
i
f*

10. decembra, 1942.
I 'i' .. .",•
IS. VIII. 194%
UNITED
STATES
BONDS
AND
STAMPS
6019 St. Clair Avenue
PRJDITE PO KOLEDAR ZA 19481
15301 Waterloo Rd.
N A E O A V N O
BORING MILLS
CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING CO.
PRospect 0333
Wellman Engineering
7000 CENTRAL
TO INFORMATION
THE OHIO BELL TELEPHONE CO.
IF HIE AXIS WINS
you'll still be in a uni
form, whether you're a man,
woman, or child. And your
immediate superior won't be
lard boiled American ser
geant—he'll be a Nasi gatdeuer,
-^k- storm trooper or a
Japanese militarist.
IF AMERICA WINS
you can be certain that
your loved ones now in uniform
will be back with you, working
at their old jobs and enjoying
life as only Americans can.
And to get that form of life,
you have to support your ?ov
crnment now, by investing 10%
of your motley in \^ar Bonds.
V. S. Treasury Dept.

xml | txt