OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 18, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-18/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

£j
If
sa:
«fo
i
•ft'
41
lfef%fe..*..r. .jA*.«.'* **v-*j
ft^*. &*^ *•••-,•
Zlom trdovratne nemške
obrambe
Srditi boji se vrše tudi južno
zapađno od Stalingrada, kjer so
včeraj Rusi po dvodnevnih bo
jih zlomili trdovratno nemško
obrambo v bližini Kotelnikov
skega, kjer je bilo uničenih 50
nemških tankov.
Ogromen vojni plen
Rusi so izvojevali veliko zma
go tudi pri Surovikinu, kjer so
zasegli 580 nemških topov, 15
tankov, 26 majhnih tankov in
oklopnih avtov, 65 možnarjev,
Obnovitev napada na. Guadal
canal?
WASHINGTON, 17. decem
bra. Prvi znaki, da namera
vajo Japonci obnoviti svoj na­
L**^4L
K'v ^r- .f^
/, ,7'.' •+'.» ,•
4
s
,. ?.
v
V'
Kupujte
V O N E O N E
Kauncroer »Najstarejši
Jft/ fllTY slovenski dnevnik
4MB ww«
NffH itAna v Ohio
JpMjgižSps Oglasi v tem listu
so uspešni
PO ZAČASNEM ZASTOJU
RUSI ZOPET ZMAGUJEJO
Po dva dni trajajočih srditih bojih so Rusi
zlomili nemško obrambo, kjer so
pobili 1,235 Nemcev.
PO NEMCIH PADAJO TRDI UDARCI ŽILAVIH
VZTRAJNIH RUSKIH ARMAD
bra. Sovjetska vlada nazna
nja, da je ruska armada včeraj
pobila 1,235 Nemcev in uničila
"*12 njihovih tankov v krvavih
bojih ob železnici, ki vodi v Ko
telnikovski, 90 milj južnozapad
no od Stalingrada, da je nekoli
ko napredovala na centralni
fronti, in da je konsolidirala
svoje pozicije globoko v notra
njosti ovinka reke Don.
n^:^-VV.\ i r•»
-h-r
skih pušk in ogromne količine
municije ter drugega vojnega
materiala. Ta velika zmaga je
bila izvojevana v ozadju in v
notranjščine nacijske armade,
ki oblega Stalingrad.
Boji med Donom in Volgo
Severno od Stalingrada, med
Donom in Volgo, pa je sovjet
ska armada pobila nad 350
Nemcev ter uničila troje tan
kov, deset strojnic in sedem
nemških utrdb.
V neposredni bližini Stalin
grada so Rusi uničili sedem na
daljnih nemških transportnih
letal ter pobili 500 Nemcev.
Uničenje motorizirane divizije
Na strupeno mrzli centralni
fronti v bližini kraja Velkije Lu
ki je neka ruska četa uničila en
nemški bataljon. Neko poročilo
od srede naznanja, da je bila na
tej fronti uničena 14. motorizi
rana divizija, ki je štela 20,000
mož.
Zavezniki napadli važno japonsko bazo
na Novi Guineji: 12 letal sestreljenih
Japonci pripravljajo najbrže ponoven napad na Guadal
canal. Celotna japonska letalska skupina sestre
ljena^
Glavni stan generala MacAr
thurja, Avstralija, petek., 18..
decembra. Zavezniške patrole so
pričele izvajati pritisk na japon
sko zunanjo postojanko pri Sa
lamaui, veliko japonsko bazo, ki
leži 140 milj ob obali Nove
Guineje od Buna okrožja, kjer
sklepajo ameriške in avstralske
čete okoli Japoncev svoj obroč,
in to kljub njihovemu trdovrat
nemu odporu.
Napadi v Buna okrožju
Pri Buni, kjer se borijo ja
ponske čete pod ukazi svojega
vladarja, da morajo vzdržati ali
pa umreti, nadaljujejo zavez
niški bombniki z napadanjem ja
ponskih pozicij, podpirajoč s
svojim bombardiranjem opera
cije zavezniških čet. Zavezniški
letalci tudi bombardirajo že če
trti zaporedni dan one japonske
čete, ki so se izkrcale ob ustju
Mambare reke, 45 milj nad za
vezniškim levim krilom, ki je
zasidrano v Goni.
pad na Guadalcanal ali morda
kje drugje, so razvidni iz dej
stva, da so ameriški bombniki
sestrelili iz zraka celotno japon
sko zračno flotilo 12 letal ter
poškodovali eno japonsko kri
žarko v vodovju Nove Guineje.
Vsa japonska letala sestreljena
To je bil v enem tednu prvi
japonski letalski napad na a
meriško letališče v Mundi, ki pa
se je popolnoma izjalovil. Leta
lišče je napadlo dvanajst japon
skih letal, ki so bila vsa do zad
njega sestreljena iz zraka, pri
čemer so izgubili zavezniki sa
mo dvoje letal.
Nai
dopustu
Od vojakov v Camp Gruber,
Oklahoma, je prišel na dopust
vojak Benedict Dasher, sin po
znane družine Mr. in Mrs. Bene
dict Zdesar, 16207 Parkgrove
Ave. Želimo mu obilo zabave in
razvedrila.
Zopet k mornarjem
Po 10-dnevnem dopustu se je
vrnil na svoje jmesto mornar
Albert Cesnik, sin Mr. in Mrs.
Cesnik, 16205 Huntmere Ave.
Odšel je v Philadelphijo, Pa.
Obsodba morilca petih oseb
Vtncenzo Piazza, Š9 let stari
fnorilec petih oseb, med kateri
mi sta bili dve iz Clevelanda, je
t, dospel včeraj do konca svoje ka-
V riere, ko je bil pred sodiščem
v Jersey City obsojen v do
smrtno ječo.
Omenjenega so ujeli lansko
leto v neki kolarni v Carlstad
tu, N. J. Najprej je bil obtožen
zločina umora, da je pred de
vitimi leti v Union Cltyju umo
ril Johna Jandika in njegovo že
no Mabel v njunem domu, in to
v prisotnosti njunega 11-letne
ga sinčka.
Jdevelandskat^ \cija pa ga je
i,* j&žž
iskala zaradi umora njegovega
zeta Josepha Trizzino in njego
vega brata Onofrio-a, katera je
umoril v februarju leta 1939.
Ta dvojni umor je izvršil v do
mu bratov Trizzino na 2025
Fairvie wAve. Takrat je divjak
obstrelil tudi svojo hčer, Trizzi
novo ženo, ki pa je okrevala.
Morilec je pobegnil in ni bilo
slišati več o njem do septembra
1941, ko se je James Dama, go
stilničar, v Youngstownu, privle
kel do vrat neke samotne farme
v Genevi, kjer je s težavo iz
momljal, da ga je Piazzo ob
strelil. Dama kmalu.
podlegel ranam,'
Leon Henderson pravi, da
je odstopil zaradi rahlega
zdravja, ker so mu zdrav
niki predpisali vsaj štiri
mesece počitka.
IN
WASHINGTON, 17. decem
bra. Predsednik Roosevelt je
nocoj naznanil, da je sprejel o
stavko Leona Hendersona, ad
ministratorja cen, ki je bil zad
nje čase središče kritiziranja ta
ko od strani publike kakor od
strani kongresa.
Henderson je navedel kot
vzrok svoje ostavke rahlo
zdravje.
Predsednik Roosevelt mu je
odpisal, da obžaluje, da Bo od
stopil ter ga je prosil, naj o
stane še toliko časa v svojem
uradu, da se mu določi nasled
nika.
V Washingtonu vlada splošno
mnenje, da bo Hendersonov
naslednik senator Prentiss M.
Brown, 53 let stari demokrat iz
Michigana, kateremu bo najbr
že poveril predsednik nehvalež
no vlogo administratorja cen.
Henderson je v zvezi s svojo
ostavko izjavil časnikarjem:
"Tekom zadnjih mesecev sem
že ponovno govoril s predsed
nikom o svojem zdravstvenem
stanju in o teži mojega dela.
Zdravniki so mi dejali, da po
trebujem vsaj štiri mesece po
čitka, da si popravim zopet svoj
hrbet. Zadnjikrat, ko sem imel
tak počitek, je bilo leta 1938,
in še takrat sem prebil svoj po
čitek v bolnišnici."
Ne vporabljajte po nepo
trebnem telefona!
]?. P. Merrick, divizijski ko
mercijalni poslovodja The Ohio
Bell Telephone kompanije, ape
lira na publiko, da bi sodelova
la s prizadevanjem telefonske
družbe, ki gre za tem, da bi bi
la uporaba telefona kolikor mo
goče na razpolago vojnim na
menom. Zato prosi občinstvo,
naj se vzdrži telefonskih "long
distance" voščil na sveti večer
in na božični dan.
"Vojna ne pozna praznikov,'
pravi Mr. Merrick. "Zato je pri
poročljivo, da se mi v civilnem
življenju kolikor mogoče vzdr
žimo vseh pogovorov na raz
dalje, ki niso absolutno potreb
ni, da ostanejo telefonske črte
odprte za nujne klice in razgo
vore, ki so v zvezi z našimi voj
nimi prizadevanji.
Božični program
0
V četrtek, 24. decembra od
12:30 do 1:00 popoldne, bodo u»
službenci Ohio Bell Telephone "f
kompanije peli božične pesmi, ki
bodo oddajane preko WHK in
WCLE radijskih postaj. Peli
bodo v glavnem poslopju tele
fonske družbe, 750 Huron Rd.
To ni organiziran pevski zbor,
temveč bo to pevska skupina,
pri kateri bodo sodelovali vsi:
od dečkov, ki raznašajo tele
fonske brzojavke, pa do urad
ništva in telefonistk ter ekseku
tivnih uradnikov in družbinega
predsednika.
Voditelj tega programa bo
dr. Charles D. Dawe, ravnatelj
slovečega clevelandskega moške
ga zbora "Orpheus."
Seja "Lunder-Adamič*'
Društvo Lunder Adamič, št.
28, S. N. P. J. ima svojo letno
sejo v nedeljo, 20. decembra.
Pričetek seje ob 1. uH popoldne.
Po seji bo prosta zabava eto
ne in njih prijatelje
7
•^F #^7**vt v'" jft
"3k
VJJ-« Z5 ''W ?,"*
NEODVISEN DNEVNIK ZA
Leon Henderson,
administrator cen,
podal ostavko
U A I Y
SLOVENSKE DELAVCE V
KOMENTATOR O
ADAMIČU
Mr. Raymond Gram Swing,
najslavnejši radijski komenta
tor Amerike, ki je prejel tekoče
leto prvo tozadevno nagrado, je
snoči četrt čez devet komentiral
na radiu o ameriškem pisatelju
Adamiču ter njegovem najno
vejšem članku o MiHajloviču in
Jugoslaviji, kateri članek je bil
nedavno priobčen v'"Cankarje
vem glasniku" in v "Enakoprav
nosti", ta teden pa velikem a
meriškem magazinu fThe Satur
day Evening Post." I Mr. Swing
je komentiral inteligentno in s
popolnim razumevanjem položa
ja, kakor je Mr. Adamič članek
tudi napisal. Komentator je po
svetil skoro vseh petbajst minut
svojce analize Adamiču, Mihajlo
viču in Jugoslaviji.
Pierre Laval je
bil ranjen na pod
minirani cesti
Avtomobil?. s katerim se je
vozil iz Pariza v Vichy, je
zadel na skrito mino na
cesti. Dva ubita.
MOSKVA, petek, 18. decem
bra. Časopisna agentura Tass
naznanja nocoj od švicarske me
je, da je bil Pierre Laval, načel
nik. francoske vlade, v sredo ob
čutno ranjen na levi roki in d§
je dobil tudi notranje poškodbe,
ko je, vračajoč se iz Pariza v
Vichy, njegov avto zadel na mi
no, ki je bila zakopana na cesti.
(Druga bolj zgodilja poročila
o tej nesreči iz drugih virov,
so nazn&njala, da Laval ni bil
ratijen).
Tass poroča, da je preiskava
ugotovila, da je bila cesta pod
minirana 15 minut prej, preden
je dospel njegov avtomobil na
dotično mesto.
Pri nezgodi je bil ubit neki u
radnik notranjega ministrstva,
ki je spremljal Lavala, kakor
tudi voznik avtomobila. Poroči
lo naznanja, da se je prešel La
val v drug avtomobil ter nada
ljeval z vožnjo proti Vichyju.
Letna seja
Letna seja društva Washing
ton št. 32 Z. S. Z. se vrši nocoj
ob 7. uri v Slovenskem delav
skem domu na Waterloo Rd.
Članstvo se vabi, da se polno
številno udeleži, ker bo več važ
nih točk na dnevnem redu.
Čevlji
Vsakovrstno obuvalo najsibo
za ženske, moške ali otroke, do
bite po zmernih cenah v trgovi
ni Mandel Shoe Store, 6107 St.
Clair Ave.
Kultura
DltAMSKO DRUŠTVO "NAŠA
ZVEZDA"
V nedeljo ob 4. uri se bo vr
šila izredna seja dramskega
društva "Naša zvezda" v Slo
venskem društvenem domu, na
Recher Ave. Članice so prošene,
da se gotovo udeležijo, ker se
bo moralo ukrepati radi veseli
ci, ki se vrši dne 27. decembra.
PEVSKI ZBOR "ZARJA"
Pevski zbor Zarja bo imel svo
jp letno sejo v soboto, 19. de
cembra, v klubovih prostorih, v
starem poslopju Slovenskega na
rodnega doma, na St. Clair Ave.
Pričetek seje bo točno ob 7:30
uri zvečer, po seji se pa vrši
prosta zabava. Volilo se bo od
bor za prihodnje leto in ukrepa
lo o drugih zadevah," zato je
Članstvo vabljeno na zabavo.
3P^f
AMERIKI
Pierre Laval čaka
pred vrati Hitler
jevih ukazov
Kvizling je pripravljen dati
Hitlerju vse, kar slednji
zahteva. Mussolini se
pritožuje nad usodo Ita
lije.
LONDON, 17. decemora.
Adolf Hitler je odložil svoje
konference s Pierre Lavalom,
da iztisne iz njega še nadaljne
koncesije, in deloma zato, ker
na-
Poročila iz Stockholma
znanjajo, da je Laval priprav
ljen ugoditi Hitlerjevi zahtevi
ter napovedati vojno zavezni
kom, in prav tako je priprav
ljen odstopiti Nemčiji Aiz.acijo
in Loreno.
Hitler pa zahteva od Lavala
tudi, da slednji ustanovi združe
no politično stranko, v kateri bi
bili tudi taki goreči zagovorni
ki sodelovanja z Nemčijo, kakor
so Marcel Deat, Jacques Doriot
in drugi.
Poročila iz Stockholma nazna
njajo, da Mussolini še vedno za
hteva Nico, Korziko in Tunisijo
(če jo bodo mogli Nemci obdr
žati} in da dalje zahteva tudi
kontrolo nad trans-saharsko že
leznico, katero je pričel graditi
Vichy pred zavezniško okupaci
jo severne Afrike iz severne v
zapadno Afriko.
Iz Stockholma poročajo, da
se Mussolini pritožuje, češ, da
če bi bil dal Hitler Tunisijo Ita
liji, ne bi bilo tam sedanje za
vezniške ofenzive.
Ista poročila naznanjajo, da
se trenje med Italijo in Nemčijo
poostruje. Nad razdeljevanjem
živil, ki jih pošilja Italija onim
Italijanom, ki so se izselili iz
bombardiranih mest Genove,
Turina in Milana ter Neaplja,
izvajajo kontrolo nemške obla
sti v Italiji.
Italijanska živilska situacija
je sila resna zaradi težkoč v že
lezniški transportaciji in zaradi
destrukcije italijanskih žitnic,
ki so jih uničile bombe angleš
kih letalcev.
NEMCI ZASEGLI LAŠKE
ŽELEZNICE
LONDON, 17. decembra.
Iz verodostojnih virov je bilo
danes naznanjeno, da so Nemci
prevzeli polno kontrolo nad ita
lijanskimi železnicami in prista
nišči, »in sicer brez vsakega
predhodnega odobrenja italijan
ske vlade.
Za ta korak so se odločili pre
tekli teden na konferenci v Ri
mu, na katero je poklical nem
ški maršal Goering visoke nem
ške častnike, ki se nahajajo v
Italiji.
NEWYORČANI ZOPET
BERO
NEW YORK, 17. decembra.
Danes so se pričela pogaja
nja za izravnavo nesporazumov
med raznašalci in razv&žalci ča
sopisja ter njihovimi delodajal-j
ci. Med tem, ko se bodo vršila
pogajanja, se bo zopet pričelo
z rednim dostavljanjem listov,
katerih niso naročniki že tri dni
dobili, odkar je zavladala stav
ka raznašeloev* in r^ssvažaicev
časopisja«
'T^^vr'sWTS&f
i
ANGLEŽI
s svojimi zahtevami. ogromne škode, ki so jo povzro-i
Poročila naznanjajo, da kon- i čili, pogreznili tudi neko ladjo,!
ferira Hitler s svojim zunanjim sestrelili pet sovražnih letal, tri
ministrom Ribbentropom ojnadaljna so poškodovali.
smernicah, ki naj jih zavzame, Osem-urno bombardiranje, ame
dočim Laval ponižno čaka v Pa-| riških bombnikov
rizu, tako rekoč "pred vrati," da Ameriški bombniki so včeraj
ga Hitler pokliče. neprenehoma osem ur bombar
dirali Tunis, pri čemer je bilo
poškodovano samo eno ameri
ško bojno letalo.
ARMADA MARSALA ROMMELA
JE BILA PRESEKANA NA DVOJE
Montgomery je z mojstrskim Udarcem pre
križal načrte maršala Rommela, ki
beži proti Tripolitaniji in Tunisiji.
so
PRESEKALI
Nemci v Libiji izolirani
Na drugem koncu dolge a-
Velika angleška zmaga
To je ena največjih in naj
važnejših zavezniških zmag v
Libiji, kajti ko so njegove čete
zbežale iz El Agheile, ni šlo to
liko za to, ker je Rommel izgu
bil ta kraj, temveš za to, koliko
svojih čet bo varno privedel do
Tripolija in pozneje morda do
sestanka z osiščem v Tunisiji.
NACISTI PREJMEJO
PLAČILO
LONDON, 17. decembra.
Zavezniki so danes protestirali
v tri in dvajsetih jezikih po ra
diu proti Hitlerjevi kampanji za
iztrebljenje židov ter hkratu
svečano obljubili, da bodo vse
nedolžne žrtve maščevane.
Bestijalno kampanjo nacistov
so ožigosale Amerika, Anglija,
Rusija in osem nadaljnih držav,
med njimi tudi Jugoslavija.
PAPEŽ
BO GOVORIL
RIM, 17. decembra. Itali
janski radio poroča, da bo pa
pež govoril na božični dan po ra
diu važno poslanico, ki bo zani
mala vse narode sveta. Pričaku
je se, da bo govoril o sedanji
vojni in problemih, ki jih je u
stvarila.
nA-Nt*
-wm
Kupujte
VOJNE BONDEl
WAR
ŠTEVILKA (NUMBER) 296
ROMMELU *CT
VEGA BEGA
Ameriški bombniki so sejali*
včeraj v svoji ofenzivi v Tuni-!n ooo OSEB SMRTNO
siji smrt in razdejanje v Tunisu!
Bizerti, kjer so poleg druge
in
NJEGO­
PONESREČENIH
N W
ce*n r^
Indija,^ 16.
s 1 0
lo 11,000 oseb, ko se je utrgal
oblak ter povzročil poplave ter
so se tudi veliki morski valovi
razlili po pokrajini.
TEMPERENCA V KANADI
OTTAWA, 16. decembra.
Kanadski premier je objavil
temperenčni program za Kana'
do, ki bo uveljavljen za časa
friške bojne črte pa je angleška trajanja sedanje vojne. Prodaja
osma armada pod generalom opojne pijače bo omejena, njena
Montgomeryjem s silnim in od
ločilnim udarcem prerezala mar
šalu Rommelu njegovo črto u
mika v Libiji ter.izolirala njego
ve čete.
Rommelove kolone so bile
presekane na dvoje kosov po an
gleških četah, ki so pridrle do
Sredozemskega morja, tam pa
se obrnile proti jugu preko po
ta, po katerem se umika Rom
melova armada. D-7j3.es je jasno
da ne bo Rommel nikoli dose
gel z vsemi četami, kar mu jih
je še ostalo, Tripolisa.
potencialnost ali moč znižana
in odpravljeni bodo vsi oglasi o
pojnih pijač.
ADAMIČ ČLAN SNPJ
Chicago. "Prosveta poro
ča: Ameriški pisatelj in naš ro
jak Loiiis Adamič, ki menda
vsaj kolikor je nam znano
doslej še ni bil član nobene slo
venske podporne organizacije, Je
ob častf S. N, Ki
postal član SNPJ. Zaslugo za
njegovo pridobitev ima naša od
lična kampanjarka Mary Udo
vič iz Chicaga. Čestitke! Dobro
došel, brat Adamič!
Slovensko narodno
sodišče
Izvršuje smrtne obsodbe tu
di na Primorskem.
Iz Gorice poročajo o usmrti
tvi 63-letnega fašista in občin
skega svetovalca Giovanni Prin
ci-ja iz Cera Superiore, občina
San Martino di Quiska.
Princi je stanoval v prvem
nadstropju kolonske hiše v Ceri.
Obe deseti uri zvečer, ko sta se
z ženo odpravljala spat, sta
vdrla skozi vrata dva neznanca,
od katerih je eden ostal pri iz
hodu, drugi pa prinesel v sobo
velik zavoj pisem, ter se z njim
v roki približal Princi-ju. Naen
krat so padli 4 streli in Princi,
zadet v glavo, se je zgrudil mr
tev na tla.
Še predno so prihiteli pre
strašeni sosedje, sta bila oba
neznanca že izginila v temi. Ka
rabinerji in vaščani so jih iska
li brez uspeha.
Princi je bil vpisan v faši
stovsko stranko že od leta 1923
naprej in je bil v vsej okolici
znan kot zagrizen fašist. Ima
pet sinov" vpisanih v fašistov
sko stranko.
1 Letna seja
Letna seja društva Cleve
land št. 126 SNPJ se bo pričela
eno uro prej kot po navadi, v
istih prostorih. Apelira se na
članstvo, da jo poseti v polnem Chicago,,111. Med 130 vo
številu, in tudi članic je dolž- ameriške ^mornarice, ki so
nost, da so navzoče, ker tudi
lahko zavzamejo odborniška me
sta. Med odmorom bo nekaj za
vsakega.
Na dopustu
morali prestati preizkušnje
predno jim je bilo dovoljeno
vstopiti v takoimenovano "Navy
Service Schools" je bil tudi slo
venski fant Bernard Peter Rom,
On je graduiral na kolegiju av.
Vojak Joseph Dodick, sin Mr. Ignacija in je vstopil v vojaško
in Mrs. Joseph Dodick, 15901
Corsica Ave., je prišel včeraj na
dopust za devet dni. Nahaja se
v Atlantic City, N. J. Prijatelji
so vabljeni, da ga obiščejo, že
limo mu obilo safeave med svo
jimi!
službo že zadnje poletje. Takoj
ob vstopu je položil prošnjo za
vstop v zgoraj omenjeno mor
nariško šolo, kar mu je tudi
kmalu uspelo. Omenjeni je bil
prej zaposlen pri
Gum Paper Co.
liid-Statfi
1^'
"J
s
-*l
'i
v
i
A
'i

VOLUME XXV. LETO XXV.
MOSKVA, petek, 18. decern- 203 strojnice, 650 antitankov-
CLEVELAND, OHIO, FRIDAY (PETEK), DECEMBER 18,1942.
pristiska na Hittlerja Mussolini I
The Oldest
Slovene Daily
in Ohio
Best Advertising
Medium

xml | txt