OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 19, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-19/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

tr-S
Kupujte
VOJNE BONDE!
V zalivu Neaplja je neka an
gleška podmornica potopila dva
parnika osišča, natrpana s po
trebščinami za severno Afriko.
Angleška letala, ki imajo svojo
postojanko na otoku Malti, so
sestrelila v bližini Sicilije pet ve
likih transportnih letal, ki so
bila z moštvom in- potrebščina
mi natrpana na poletu v Afri
ko.
•f
Seja Zadruge
Vse direktorje Slovenske za
družne zveze se opozarja, da se
bo v ponedeljek večer vršila di
rektorska seja v zadružnih pro
storih. Direktorji so vabljeni,
da so polnoštevilno navzoči.
WASHINGTON, 18. decemr
bra. V sedemnajstih vzhod
nih državah bo izginilo začasno
niliio
nih avtomobilov, ko
cana veljava "A" racijskih
knjižic za nakup gasolina.
Kdo se bo mogel voziti
To bo pomenilo, da se bodo
lahko vozili z avtomobili samo
še oni avtomobilisti, ki imajo B,
C. S. in T.* karte. Oni, ki imajo
samo A karte, se ne bodo mogli
več voziti s svojimi avtomobili,
ko enkrat vporabijo oni gaso
lin, ki ga imajo še od prej v
tankih.
Restrikcija bo najbrže samo za
časna
Oblasti so izjavile, da bo ta
restrikcija trajala najbrže samo
nekaj dni, nakar se bo položaj
zopet izboljšal. Vzrok tej odred
bi je, ker je poveljstvo ameri
ške armada v Afriki nujno za-
NEW YORK, 16 decembra,
r(PM)
Britanski minister za
zadeve Srednjega vzhoda se je
h. 'wKx.-iVV
Z*
fTJ-?,'
Najstarejši
BTTY slovenski dnevnik
»Mm
v
Ohio
v
JnwJjjAil
Ohio
Oglasi v tem listu
so uspešni
OSIJtE V AFRIKI POD BOM
BAMI ZAVEZNIŠKIH LETALCEV
Angleška osma armada je prignala ostan
ke maršala Rommela že 80 milj daleč
od E1 Agheile.
NAJVEČJA KAMPANJA AMERIŠKE ZRAČNE SILE
LONDON, 18. decembra.
Angleška osma armada je pri
gnala zadnje straže maršala
Rommela že osemdeset milj da
leč zapadno od E1 Agheile, do
čim angleški tanki, topovi, pe
šci in letala bijejo po sovražnih
silah, ki tiče v pasti na vzho
du.
V Tunisiji izvaja ameriška
zračna sila svojo največjo kam
panjo, dočim se vrše na zemlji
boji patrol, ki pripravljajo ope
racije v velikem obsegu.
Osišce je neusmiljeno bombar
dirano
jOd Libije do Tunišije in od
Tunisije do italijanske obali je
osišče izpostavljeno neusmilje
nemu bombardiranju angleških
in ameriških letalcev.
STAVKA PRI FORDU
DETROIT, 17/ decembra.
V tovarni Ford Motor kompa
nije na Highland Parku je za
stavkalo 1,400 delavcev v oddel
ku za sestavljanje tankov, ker
je družba začasno odslovila od
dela troje delavcev, ki jih je s
tem disciplinarno kaznovala. U
radniki kompanije pravijo, da so
bili omenjeni trije unijski člani
začasno odslovljeni radi prete
pa. Dva delavca sta bila ranje
na, ker nista hotela pustiti de
la. Uradniki United Automobi
le Workers unije niso podali o
zadevi nobenega komentarja.
Vojak na dopustu
Iz Camp Cook, Calif, je pri
šel Tech. Corporal 5th Grade
Frank J. Klopcic, na dopust k
svojim staršem Mr. in Mrs.
Frank Klopcic, 6002 Dibble Av\
Nazaj se bo vrnil na Božični
dan, dne 25 decembra, želimo
mu mnogo zabave v krogu svo
jih domačih in prijateljev!
Kultura
PEVSKI ZBOR "JADRAN"
Jutri popoldne se vrši letna
seja pevskega zbora "Jadran".
Vsi pevci in pevke so vabljeni,
da se udeležijo. Po seji bo mala
božična zabava.
Preklic A racijskih kart za nakup gaso
solina v sedemnajstih vzhodnih državah
Vlada pravi, da bo preklic samo začasen, dokler se ne
odpomore hipni situaciji. Vse zaloge gasolina
bodo poslane naši armadi v severno Afriko.
prosilo za takojšnje pošiljatve
ogromnih količin gasolina, ki ga
potrebujejo ameriško angleški
S, cest kakih 5 miliionov privat- tanki in letala pri svojih opera
avtomobilov, ko bo prekli-j cijah v Tunisiji. V Texasu in
v drugih zapadnih državah je
sicer dovolj gasolina na razpola
go, toda vlada se noče muditi s
pošiljanjem tega gasolina na
vzhod, ker bi to vzelo preveč
časa, temveč bo naglo poslala v
Afriko ves razpoložljiv gasolin
na vzhodu.
Odredba se nanaša samo na
vzhod
Ta odredba preklica A kart
pa se ne nanaša na ostale ame
riške države, kjer je stopilo ra
cioniranje gasolina V veljavo
dne 1. decembra.
V sedemnajstih vzhodnih dr
žavah, kjer so zdaj preklicane
A karte, se je moglo kupiti za
vsako znamko samo tri galone
gasolina, in ne štiri, kakor V
državi Ohio in drugod.
Slovenski Primorci v severni Afriki
'(JIC) V našem izvodu z
dne 28. novembra smo poročali,
Sa je 2.000 Slovencev iz Primor
ja vstopilo v Srednjem vzhodu
v jugoslovansko vojsko. V da
našnjem PM se nahaja kratko
poročilo, iz katerega je razvid
no, da se je ta jugoslovanska e
dinica že udeležila bojev v Se
verni Afriki.
včeraj povrnil v London' in iz
javil časnikarjem:
"Na Srednjem vzhodu imamo
pravo vojsko zedinjenih naro
dov. Tam se nahajajo čete Unit
ed Kingdoma, čete iz kolonij, na
raščajoče množine ameriških
vojakov, posebno mračnih od
delkov, čete iz Indije, Avstrali
je, Nove Zelandije in Južne A
frike, kakor tudi oddelki borbe
nih Francozov, Grkov, Jugoslo
vanov, Čehov in drugih."
.... V*
H**
P* i
Pi
-r
*i"'f\ fV-"^
flM
Zdravo naziranje
"Charles tvega svojfe življe
nje za našo. zmago. On je pustil
dobro delo pri American Steel
and Wire Co., ko je šel v arma
do. Zato smo tudi mi sklenili,
da moramo kaj storiti, da bo
vedel, da stojimo za njim in da
želimo zmago za našo pravično
stvar. Ena stvar, s katero mu
lahko pomagamo, je, če kupu
jemo vojne bonde."
Vsi morajo prispevati k zmagi
Sklenili so, da mora prinesti
vsak član rodbine k tem teden
skim sestankom po eno vojno
znamko. Vnuki kupujejo te
znamke v šoli ter jih lepijo v
svoje knjižice, ki so v oskrbi
njihovih mater. Y prvih treh
tednih je bilo že dovolj, da je
bil kupljen prvi vojni bond za
Charlesa. Temu bondu bodo
zda£j sledili še nadaljni. v?
številni otroci zakoncih
Otroci zakoncev Yančar, ki
so stari od 13 do 38 let, so sle
deči: Mrs. Theresa Skur (žena
znanega zdravnika dr. Skura),
Mrs. Ann Supan, Mrs. Alvina
Tichfcr, Mrs. Mary Gerl, Mrs
Molly Vichick, Mrs. Josephine
1
E U A I Y
NEODVISEN DNEVNIK ZA SLOVENSKE DELAVCE V AMERIK
A
i Sliko nam je dalo iz prijaznosti
Javna počastitev vzorne in patriotič
ne Yancarjeve rodbine v Newburghu
"Plain Dealer" ji posveča prominentno mesto pod dvo
kolonskim naslovom na svoji prvi strani.
Včerajšnji "Plain Dealer" po
roča na svoji prvi strani pod
velikim dvokolonskim naslovom
o slovenski Yančarjevi rodbini
iz Newburgha, stanujoči na
10302 Prince Ave. Glavar te ve
like in patriotične rodbine je
Mr. Jakob Yančar, čigar 23 let
stari sin Charles A. je »edajpri
vojakih.
Rodbinski sestanki
Pred približno mesecem dni
so njegov oče in mati, deset se
stra in dva brata ter Charleso
va nevesta Miss Ann Krali skle
nili, da morajo na vsak način
pomagati Charlesu, ki je v ar
madi Zedinjenih držav. Že stara
navada rodbine je, da se vsako
sredo večer zbero vsi njeni čla
ni pri starem očetu in stari ma
teri, Mr. in Mrs. Yančarju. Čla
ni te velike rodbine, katera je
dobila na Great Lakes razstavi
leta 1936 priznanje, da je naj
večja rodbina, reprezentirajo
vsakovrstne poklice: lasnič ar
ka, bolničarka, pevovodjo, trgo
vec in zdravnik. Vse hčerke v
tej rodbini so dovršile tečaje za
prvo pomoč, kar pa smatrajo,
da še ni dovolj. Mrs. Molly Vi
chick, ena izmed sestra, pojas
njuje to stvar tako-le:
Kakor kažejo vse znamenja,
imajo japonci zdaj dovolj iz
Kakor poročajo zavezniški le
talci, imajo sedaj Japonci v tem
vodovju le malo brodovja, in si
cer večinoma rušilce in tu in
tanl kakšno lahko križarko.
MLADA MATI
4-
K vo
jkk om
V torek odide k vojakom Wil
liam L. Oblak, sin Mrs. Oblak,
stanujoče na 15107 Lucknow
Ave.
9 W
•.,VwV.,'f -rf •..,.•••*. ...» «Mf^4
Yancharjeva rodbina na Prince Ave.
ist.vo li:
zpolago
Res vzorna rodbina in vred
na drugim za zgled.
Japonci bodo zdaj
drugod poizkušali
svojo srečo
Kakor kažejo vsi znaki, ima
jo Japonci za enkrat do
volj napadov na Guadal
canal.
WASHINGTON, 18. decern-
u
w
-feAufef feA'V.
.*"' *.
Meso bo omejeno na
35 unč za osebo
na teden.
To je samo preliminarna o
mejitev, zai katero pridejo
se nadaljne, pravi živilski
administrator.
WASHINGTON, 18. decem
bra. Uradniki poljedelskega
dep&rtmenta so danes, izjavili,
da je omejitev mesa na 35 unč
na teden za osebo samo pred
hodna omejitev, in da bo po no
vem letu dovoljeno osebi manj
kot po dva funta mesa na te
den.
Zaradi vedno naraščajočih za
htev po mesu za naše vojne sile
in lend-lease pošiljatve, je živil-
sk*
bra. Ker je ostalo v vodovju
Solomonskega otočja zdaj samo
še nekaj japonskih lahkih kri
žark, so mornariške oblasti
mnenja, da pripravljajo Japonci
nekje drugje na Pacifiku nov u
darec.
i ard odredil 12 pol procentno
redukcijo mesa za civilrto vpora
bo v prvem četrtletju leta 1943.
Neomejen pa je doslej nakup
govedine, ki pa bo tudi kmalu o
mejena, kakor je omejen na
kup svinjine, jagnjetine, kozliče
vine in teletine.
Na podlagi te omejitve bo po-
kušeftj."ki so jih dobili pri Gua- samezna oseba lahko kupila ne
kaj manj kakor dva funta me
sa, ki bo pozneje racionirano,
dalcanalu. Vse od 7. avgusta so
podvzemali Japonci napad za
napadom v prizadevanju, da zo
pet zavzamejo ta važen otok,
toda vsa njih prizadevanja so
bila zaman.
kakor je zdaj na primer kava in
sladkor.
Nov grob
V Lakeside bolnišnici je pre
minila Josephine Hershey, roje
na Nosse, stara šele 27 let, ter
stanujoča na 12324 St. Clair
Ave. Pokojnica tukaj zapušča
Nekateri menijo, da bodo žalujočega soproga Sama, ki se
nahaja pri vojakih v Camp
Mo., očeta
zdaj Japonci poizkusili svojo
srečo z napadom na Novo Kale
donijo ali pa na Nove Hebride.
K vojakom v Camp Perry bo
odšel v ponedeljek Frank Šinko
vec, sin Mr. in Mrs. Frail^ Šin
kovec, 1213 E. 173 St. Njegov
brat Conrad se že pet mesecev I ley Čavdek, sin Mrs. Antonije
nahaja v Novi Guineji. i Čavdek, 18608 Chapman Ave.
Želimo jim srečen po
vrate ki i—Naše čestitke 1
J&'
&'
1
A
Zavzetje devetih vosi v treh
no oceniti v nekaj vrstah, ki so
nam na tem mestu na razpola-
druge s ram te lepe domače
knjige k' se
je
katerimi zavzema odlično mesto
je baš včeraj dospel na dopust Benjamin Harrison, Ind. Sedaj
iz Camp Shelby, tri sestre May
omoženo Ohlrich, Millie omože-
AKRON, 18. decembra.
Snoči je tukaj nek§, 11-letna de-1 no McGill, in Patricijo ter veli
klica porodila zdravo in krepko ko sorodnikov. Mati Matilda, je
hčerko. Oblasti pravijo, da je preminila pred petimi leti, brat
oče otroka neki osemnajst let Frank pa pred štirimi leti. Po
štar sosedov fant. Dete bo osta
lo dve leti v dečjem domu, kjer
je bilo rojeno.,
.A
greb se bo vršil v torek zjutraj
ob 8:30 uri iz pogrebnega zavo
da Joseph Žele in sinovi, 6502
St. Clair Ave., v cerkev sv. Vida
in nato na Calvary pokopališče
v družinsko grobnico. Bodi po
kojnici lahka rodna gruda, pre
ostalim sorodnikom pa izreka
mo haše sožalje!
Graduant
)A'-. '.. V ,'.Vv
f.
v'.
k tji vy.
.^JT 5^51 iff^
_'???* V'. «v
«. ./-
tj!* i
Kupujte
VOJNE BONDEI
Srdite bitke in težke nemške izgube na
moštvu in materialu na centralni
fronti.
V BOJ SO POSEGLE VELIKE MNOŽINE RUSKIH
SMUČARJEV
MOSKVA, 18. decembra. nemški tankovi## polk, 216. pe
Sovjetsko vrhovno poveljstvo hotni polk in 13". lovski bataljon,
naznanja, da so „ruske armade, Velike nemške izgube
na centralni fronti prodrle 85 y bojih je bilo ubitih 7,000
milj do Smoljenska, kjer je ^Nemcev, ki so izgubili 110 tan
glavno težišče vse nemške kam- kov, 87 topov, 100 strojnic, 860
panje v Rusiji. jtrukov in deset vlakov z zalo-
Zadnja ruska poročila nazna- gami.
njajo, da se sovjetska armada Rusi pa so- imeli 2,000 mrt
bori v okolici Belyja, Ki leži 85 vih, 115 jih pogrešajo, izgube
milj severnovzhodno od Smo- na orožju in materialu pa zna
ljenska in 60 milj zap. od Ržev-1 šajo 70 tankov, 48 topov in
Vjazma železniške proge. 316 tovornih avtov.
Kusi
Kakor smo pred dnevi že obi
kratkem omenili, smo prejeli vi
oceno in pregled Ameriški dru
žinski koledar za leto 1943, ki,
ga je izdala in založila Jugoslo
vanska delavska tiskovna druž-
Književne ocene koledarja ne
bomo pisali, ker je gradivo pre-
skrbno izbrano urejeno da b..
se ga moglo vsaj deloma dostoj-
0(lllalJeni
chM
go, zato se bomo doteknili bolj v,
pričela uveljav-
ljati sedaj kakor se nikoli do- v. v.
i' .,
ja tudi nekaj novih moči, med
(Nadaljevanje na 2. strani) !_.
I Vsega skupaj se bo potrebovalo
$6,146,000.
Vojak premeščen ,T
Pfc. Frank J. Seme, sin Mr,!.
kee Ave., ki se nahaja pri vo-!^-1"'
v. i bi se brez njega izhajalo, če bi
jakih štiri mesece, je graduiral i
iz kirurgičnega oddelka v Enli-|Se
i v
r^.m
1
v
1
cembra-
Grant,, 111. Pozdravlja vse svojc g°vniku v blizini Shinnstona ti
prijatelje in znance ter jim želi či pod zemljo kakor v pasti naj
vesele božične praznike in sreč-
manJ
no Novo leto! podsula plast premoga ter jim
Plesna veselica odrezala odhod. Omenjeni so v
Angleško poslujoče društvo !rovu
rw
ICTORY
Bin
»utrto
fTATRI
WAR
BONDS
ŠTEVII K\ (NUMBER) 297
RUSI SO ODDA'JENI SE'
40 MSti OD SMOUENSKA
40
-dneh 'jenskl
MOSKVA, 19. decembra.
Rusko prodiranje gre naglo Ruske čete, ki se bore na za
naprej. Opoldanski komunike sneženih planjavah centralne
naznanja, da so zavzeli Rusi ob fronte, so včeraj zopet napredo
Ržev-Vjazma železnici neko vas,
va
in sicer že deveto v treh dneh. iij
V bojih okoli Belyja je bil ni meteži še vedno niso ustavili
razgnan in deloma uničen 33. akcije tankov na tej fronti.
Književnost: Ameriški družinski koledar
mi,J Smo-
le ter se nahajajo zdaj že 40
Smoljenska in 80 milj
0
Zavzetje Smoljenska bi bil latvijske meje.
strahovit udarec za Nemce. Atto: Na fronto prihajajo še vedno
izgube Nemci Smbljerisk, bodo: velike množine ruskih smučar
imeli vdike težave z oskrbova-I jev v belih plaščih, ki kljubuje
njem svojih čet na severu. jo vsakemu mrazu. Gosti snež-
ZA IN PROTI NOVIM
DAVKOM
Pri posebnih volitvah dne 22.
decembra t. 1. bo predložil okraj
na glasovanje davek za dobtfo-
i ..»
v
rr -X. 11 T~k delnost rehf, ki bo znašal 1.9
ba, uredil pa Frank Zaitz. "Pro
v mils. Za sprejem tega davka je
letarcev urednik. Cena kole- .,
(potrebnih 65 odstotkov glasov,
darju je $1.00. 1 ..
To je isti davek ki je bil pora
žen v novembru, ker je dobil sa
mo 43 odstotkov glasov.
0kraj bo raoral akrbeti za
,n
trebne
odvjsne
m]a
dinskQ 2a kar je
OP71 AnA u
cunano $2,271,000 skrb za tu-
y boInišnicah in
$1425 000 okrajni re

lif, vstevsi relif za mornarje in
Omenimo naj te tohko da »no! $1,146,000
opazili med sotrudmk, Koledar-
bne bolnike
o,ftnnn
e
cah $360,000: za umobolne in e-
$593,000 za oslepele
pileptike
Na
00
in dr že oboWe $351i0
^ugi stran, pa se oglala-
nasP™tn'kl
tega davka, ki
da
nepo'reb™ ?a
m^na vl*d*in lok&^
6
Z?ve^®'.
a
Jev treba
C1^
"10S0C6
Za 1 VSe S rOS e 0 ra
je bil premeščen v Station Ho
spital v Camp Grant, Hl., ka- PREMOGARJEV V
mor mu prijatelji sedaj lahko! PASTI V ROVU
pišejo- Njegov naslov je: Sta-| SHINNSTON, W. Va., 18. de
tion Hospital Ward 17, Camp
sedem
zni"
ovanJa.
V- Owings premo-
Pe^ premogarjev, ker se je
ur.
Comrades, S. N. P. J. priredi
nocoj svojo zimsko plesno vese- CHURCHILL NA POTU V
lico v avditoriju Slovenskega na
rodnega doma na St. Clair Ave.
Za ples bo igral priljubljen Pe-
AMERIKO
STOCKHOLM, 18. decembikr
Poročila iz Lizbone nazna-
conov orkester, za dobro zaba-injejo, da je angleški premier
vo in prvovrstno postrežbo z Churchill odpotoval v Washing
vsakovrstnimi okrepčili pa bo ton, kjer se bo posvetoval 8
skrbel veselični odbor. Društvo predsednikom Rooseveltom gie
se priporoča tudi starejšemu de vprašanja francoskih kolo-
'tik.-
^*1
V
4
(«1
'5
4
•m
*1

VOLUME XXV. LETO XXV.
CLEVELAND, OHIO, SATURDAY (SOBOTA), DECEMBER 19,1942. ,r
Stupica, Mrs. Victoria Lindich,
Paul in Joseph Yanchar, in gdč.
Dorothy, Margaret in Florence.
administrator R. Wick-
dr. Boris Furlan, slovensk. u-
brata Anthonya in Henrya, ki Billings General Hospital, v Fort
Jutri bo graduiral iz Case
School of Applied Science, Stan-
The Oldest
Slovene Daily
in Ohio
Lawrence Seme, 19601 Cher0!|J0
Crowder, Mo., očeta Josepha,! sted Medical Technician šoli, \f.
U n s v u S N z a o s e n i
Best nu /ertising
Medium
vojake, wayfarers lodge in coun-

xml | txt