OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, December 21, 1942, Image 1

Image and text provided by Ohio History Connection, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1942-12-21/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

1 1
.r~ W r*p&
'$r*n
Kupujte
VOJNE BONDE1
Ta sin podeželskega čevljar
ja, ki je bil rojen Josip Visari
jonovič Dugašvili ter je dobil
svoje ime Stalin to je mož
jekla od Nikolaja Ljenina
je smatran pri Rusih ne samo
kot njihov državni voditelj, tem
več tudi kot glavni ruski stra
teg v boju proti Nemcem.
Voditelj obrambe
Stalin ni nikak pisarniški voj
ni poveljnik. On je silno skro
men, zato so Rusi prvikrat iz
vedeli o njegovem aktualnem
vojnem sodelovanju šele lansko
zimo, ko so videli fotografije, ki
kažejo Stalina v pogovoru z
ruskimi vojnimi poveljniki po
leg neke kolibe v bližini Moskve.
Resničen vodja ruske armade
Stalin je resnični vodja sov
jetske armade. On se sicer po
svetuje z načelniki ruskega šta
ba, toda kljub temu je on glav
ni mojster strategije ruskih
vojnih potez. On je sprejel svo
jo odgovornost za ruske pora
ze, kakor tudi za ruske zmage.
Misterija je izginila
Mnogo misterije, ki ga je dol
'go časa obdajala, je izginilo, od
kar je razpravljal z angleškim
'•V-1
r.f-
Najstarejši
slovenski dnevnik
v Ohio
Oglasi v tem listu
so uspešni
n i l-
BOJI V AFRIKI AMERIŠKI
BOMBNIKI NAD FRANCIJO
Francozi zavzeli tuniško mesto Pichon.
Ameriški bombniki sestrelili nad
40 nemških letal.
AMERIŠKI BOMBNIKI GLOBOKO V FRANCIJI
LONDON, 20. decembra*
Današnja poročila naznanjajo,
da so francoske čete s pomočjo
ameriškega letalstva zopet za
vzele tuniško mesto Pichon, do
čim daleč na vzhodu vojaki mar
šala Rommela nadaljujejo s svo
jim begom na vrat na nos proti
Tripoliju.
Kraj Pichon leži 60 milj za
padno od Sousse in 62 milj juž
no od Medjez-El-Baba.
Rommelove prednje straže beže
Zavezniški letalci, ki razbija
jo po bežečih Rommelovih če
tah, poročajo, da so Rommelo
ve prednje straže že pasirale na
svojem begu Buerat, zadnjo u
godno obrambo postojanko
vzhodno od velike libijske baze
Tripolija.
Osma armada dosegla Sirte
Alžirski radio poroča, da ]e
angleška osma armada dospela
do Sirte, kateri kraj je oddaljen
240 milj vzhodno od Tripolija.
Izguba šestih bombnikov
LONDON, 20. decembra.
Ameriški bombniki so poleteli
danes globoko v zasedeno Franci
jo ter izvedli svoj največji na
pad ob belem dnevu, toda utr
peli so tudi doslej svoje naj
večje izgube, ko so jate nem
ških bojnih letal sestrelile iz
zraka šest ameriških bombni
kov. Od svoje strani pa so ame
riški bombniki sestrelili nad 40
najboljših nemških letal.
Ruski voditelj Josip Stalin praznuje
danes 63, obletnico svojega rojstva
Rojstni dan bo praznoval z dolgostrajnim trdim delom
ob pisalni mizi, kjer študira rusko obrambo in daje
direktive ruskim ofenzivam.
MOSKVA, 20. decembra.
Joeip V. Stalin bo jutri 63 let
star ter bo praznoval svoj roj
stni dan z dolgimi urami za pi
salno, mizo, za katero se ukvar
ja z vojnimi problemi ter s se
danjo rusko zimsko ofenzivo
proti nacijskim nasilnikom.
Stalin glavni ruski strateg
premierjem Churchillom, admi
ralom William H. Standleyjem,
ameriškim poslanikom, Wendell
Willkiejem, lordom Beaver
brookom, Stafford Crippsom,
Harry Hopkinsom in mnogimi
drugimi zavezniškimi vojaškimi
in političnimi voditelji.
Topel in človeški mož
Stalin je zelo topel in človeški
mož ampak žilav. On se mno
ga smeje, rad zbija šale na ra
čun svojih gostov, ampak nič
mu bolj ne ugaja, če zbijajo tu
di njegovi gostje šale n& njegov
rovaš.
Stalinu je znan ameriški iz
raz "tough guy" in prav dobro
ve, kaj ta izraz pomeni.
NOVA STRELJANJA
TALCEV
LONDON, 18. decembra (A
P) Angleška časniška agen
tura Reuter poroča danes, da
je bilo v Ljubljani ustreljenih
36 talcev. Italijanska oblast je
ukazala izvesti te ustrelitve za
radi uboja nekega policijskega
podčastnika in nekega bivšega
laškega uradnika.
Italijanske izgube v Sloveniji
LONDON, 18. decembra CO
NA) Jugoslovanska vlada v
Izgnanstvu je izjavila danes v
Londonu da je v preteklih
šestih mesecih v teku bojev z
partizani v Sloveniji padlo več
Italijanov nego v enem mesecu
istega razdobja v Libiji.
&
General Bobotti, poveljnik teh
od Italijanov zasedenih prede
lov Jugoslavije, je izjavil, da se
tekom operacij čiščenja v Slo­
K mornarici
12. decembra je odšel k
mornarici John Fabris, sin Mr
in Mrs. John Fabris, 3720 W.
104 St. Njegov naslov je: Avia
tion Cadet John Fabris, U. S. N.
R. Rollins College, Winter Park,
Florida. Želimo mu srečen po
vratek!
veniji imeli takozvani banditi 2,
654 mrtvih in 1,625 ujetnikov.
Dodatni tisoči civilnega prebi
valstva pa so bili ubiti.
Robotti je priznal naslednje
italijanske izgube: 478 padlih in
324 ranjenih. Te številke je tre
ba primerjati z uradnimi se
znani izgub v teku zadnjih šest
mesecev v Libiji, ki navajajo
povprečno izgubo od približno
400 mrtvih na mesec, -t
t.
NEODVISEN DNEVNIK
davkov
i
Pri posebnih volitvah se bo
moralo o 1 o i ti, ali se
sprejmejo relifni davki ali
ne.
Mestni in okrajni volilci bo
do jutri, v torek, pri posebnih
volitvah odločili, ali naj pride
mestna in okrajna vlada pri
hodnje leto v veliko vojno kri
zo in ali naj odpovedo vse do
brodelne organizacije ali ne. Vse
to bo odvisno od izida volitev,
pri katerih se bo glasovalo za
sprejem ali poraz 1.3-tisočinske
ga mestnega relifnega davka in
1.9-tisočinskega okrajnega dav
ka za financiranje dobrodelno
sti.
Oba davka, ki bosta predlo
žena volilcem že drugič tekom
dveh mesecev, bosta potrebova
la 65-odstotno večino, da bosta
sprejeta.
Oba davka sta prav za prav
samo obnovitev davkov, ki so že
uveljavljeni tako v mestu kakor
v okraju.
Ako bodo volilci glasovali
proti sprejemu teh davkov, bo
sta mesto in okraj izgubila vso
to $6,478,000, s katero se vzdr
žuje relif, dobrodelnost in po
sebne vojne ustanove.
Sprejem teh davkov priporo
čajo sledeče osebnosti in orga
nizacije Nadškof Joseph
Schrembs, Clevelandska cerkve
na federacija, Asociacija orga
nizacije veteranov, Cleveland
ska delavska federacija, Cleve
lanska unija učiteljev, Cleve
landski industrijski unijski kon
cil, Clevelandska in okrajna
zveza odvetnikov kakor tudi o
be veliki politični stranki, de
mokratje in republikanci.
Mi priporočamo volilcem, da
glasujejo za sprejem teh dav
kov.
ADAMIČ V "SATURDAY
EVENING POST"
"The Saturday Evening
Post," velik in zelo razširjen a
meriški magazin, ima v svoji iz
daji z dne 19. decembra Adami
čev članek "Mihailovitch: Bal
kan Mystery Man," kateri čla
nek sta že pred tem v slovenšči
ni objavila "Cankarjev glasnik"
in "Enakopravnost". Članek
krasi več zanimivih ilustracij.
USTRELITEV VOHUNOV
V ALŽIRIJI
LONDON, 19. decembra.
Radio v Maroku poroča, da je
bilo v Constantinu, Alžerija, da
nes ustreljenih šest vohunov o
sišča.
Na operaciji
Snoči se je podal v Glenville
bolnišnicd poznani rojak Frank
Samsa, stanujoča na 19808 Ke
wanee Ave. Podvreči se bo mo
ral operaciji in obiski začasno
niso dovoljeni. Kadar bodo o
biski dovoljeni, se bo poročalo.
Želimo mu skorajšnje okreva
li'
K vojakom
K vojakom je prostovoljno
odšel Rudolph Gorišek, sin Mr.
Anton in Mrs. Mary Gorišek,
Green Rd., Warrensville, O. Do
deljen je k letalskemu koru ter
je njegov naslov: Pvt. Rudolph
Gorišek, 114Jfth T. S. S. Flight
N, AA TTC No. 4, Miami
Beach, Fla..
E U A I Y
lA
Ofenziva zavzema proporcije nemške katastrofe
'I *,'$
Volitve o s e e mu Zavezniki napadajo Angleži prodirajo
ali odklonitvi misijon pri Buni vedno globlje v
Angleške čete so oddaljene
manj kot 60 milj od Aky
aba v Burmi, ki se jo mo
ra osvoboditi, Če se hoče
pomagati Kitajcem.
Zavezniški glavni stan v Av
straliji, ponedeljek, 21. decem
bra. Glavni stan generala
MacArthurja naznanja, da se je
pričel zdaj splošen napad na Ja
general Tomatore Horii.
O bitki, v kateri je bil ubit
japonski general, ni natančnej
ših poročil. Ta general se je po
javil na fronti v Novi Guineji v
mesecu novembru.
Pod pritiskom ameriških in
avstrijskih čet so se Japonci
stalno umikali, in to kljub po
velju japonskega cesarja, da se
ne smejo umakniti, temveč vzdr
žati ali umreti.
Optimističen položaj
na Sredozemskem
morju
Angleški admiral pravi, da
k o n o i a z a v e z n i k a
mornarica oba konca Sre
dozemskega morja.
dal danes optimistično izjavo,
da so nekatere francoske bojne
ladje, ki so bile doslej zasidrane
v Dakarju v Afriki, že v službi
zaveznikov in da že spremljajo
konvoje tako na Atlantiku ka
kor na Sredozemskem morju.
"Zavezniške ladje imajo danes
absolutno svobodo gibanja na o
beh koncih Sredozemskega mor
ja," je izjavil admiral časnikar
jem ter dodal, da bo poskrblje
no, "da ne bo zaveznišikm če-
Admiral je tudi svaril pred
velikim optimizmom, češ, da po­
SLOVENSKE DELAVCE V AMERIKI
Burmo
V zadnjih bojih je bil ubit
japonski general Tomato
re Harii, ki se je pojavil
meseca novembra na Novi
Gvineji.
NEW DELHI, Indija, 19. de
cembra. Del armade genera
la Archibalda Wavella, ki šteje
ponce, ki so utaborjeni okoli mi- milijon mož, je prešel po dolgo
sijor.a na Buni, in da je bil v trajnih in temeljitih pripravah
dosedanjih bojih ubit japonski
v
Vojni komunike fe glasi: "Mi
smo pričeli s splošnim napadom
na misijon na Buni. Naše čete
so pričele prodirati v varstvu
tankov in artilerijskega obstre
ljevanja.
napad ter je prodrl 40 milj
globoko v Burmo v prvi fazi o
fenzive, katere namen je, zopet
odpreti Burma cesto, po kateri
bi lahko dobivali Kitajci vojne
potrebščine.
Komunike generala Wavella
se glasi:
"Tekom preteklih dni so ne
katere naše čete prodrle južno
od meje države Arakan v za
padno Burmo ter zasedle Maud-
NEW DELHI, Indija, 20. de
cembra. Službeno poročilo
naznanja, da angleške čete v
Indiji nevzdržno napreduje
Ida so oddaljene manj kot 60
milj od Akyaba v Burmi, katero
se mora osvoboditi, ako se hoče
učinkovito pomagati Kitajcem,
ZADEVA Z GASOLINOM
WASHINGTON, 19. decem
bra. Leon Henderson, admi
nistrator cen, je naznanil, da se
bo v ponedeljek (danes) ob 12.01
Zavezniški elavni stan v se-IP°P°ldne zopet dovolilo prodajo I hotnih divizij in ena brigada,
verni Afriki, 20. decembra. igasolina. Henderson je povedal so bile štiri druge pehot
Admiral Browne Cunningham, časnikarjem, da bo količina ga-1 divizije in ena tankovska di
poveljnik zavezniških mornaric solina na in kupone v 17, vizija silno zdesetkovane.
na Sredozemskem morju, je po- vzhodnih državah in v distriktu Ogromne množine zaplenjenega
Columbije reducirana od štirih
na tri galone
Na dopustu
Na dopust je prišel od voja
kov Frank Lušin, 980 E. 77 St.
polnoma ne boiho zagospodarili jutri. želimo jima mnogo raz
na Sredozemskem morju dotlej,! vedrila na dopustu!
dokler ne bo docela uničena ita-
lijanska mornarica, ki je še ved
no skoro prav tako močna ka-
kor je bila, če izvzamemo nekaj poškodbe pri avtni nesreči po
njenih križark, ki so bile po
greznjene, to pa za to, ker si ne
drzne iz varnih pristanišč.
žganja bo zmanjkalo
Ljudje so navalili v takem
številu na prodajalne z žganjem,
da je nevarnost, da bo slednjega
zmanjkalo, ker itak niso bile
posebno velike zaloge. Prihod
nji naval pričakujejo za božične
praznike.
NEMO BEŽE V PANIČ
NEM
STRAHU
kraji Novaja Kalitva, Kantemi-,
Tukaj bo ostal 14 dni in prija- zaveznik Rusov, pa so Rusi uda
telji so vabljeni, da ga obiščejo, skozi zapreke iz bodeče žice
tam v Alžiriji in Tunisiji niče- želimo mu obilo zabave v krogu jter zavojevali nekaj nadaljnih
sar manjkalo."
Druge edinice francoske mor
narice v Dakarju se bodo pri
družile zavezniškim mornari
cam, čim bodo preurejene po
svoji dolgotrajni neaktivnosti,
ko so ležale zasidrane v dakar
skem pristanišču," je rekel ad
miral Cunningham.
svojili staršev in prijateljev! naprej potisnjenih nemških črt.
Brata Joe in August Zakraj-1 Srditi boji se vrše tudi južnoza
šek, ki se nahajata pri vojakih,
ter se nista videla že dve leti,
sta bila presenečena, ko sta se
v soboto zjutraj znašla doma
pri svojih starših, 1032 E. 77
znani kovač John Glach, stanu
joč na 952 E. 141 St. Nahaja se
v Emergency Clinic bolnišnici
na Five Points. Upamo, da bo
čim preje okreval!
Zadušnica
J«tri,v torek zjutraj ob 8:30
uri, se bo brala v cerkvi sv. Vi
da maša zadušnica (sedmina)
za pokojno Frances Habjan
(Slapniic). Sorodniki so vablje
ni, da se udelež*
I?*'
rovka, Bagučar in okrajni cen- kov 1320
ter Talija, Radčenskoje in Bo-|brov
materiala
Med zaseženim plenom je 84
"A" kuponi bodo v 16 -drža- tankov, 1,102 topova, 508 mož
vah še vedno dobri za nakup narjev in 2,720 trukov. Uniče
treh galonov gasolina, v Westjnih pa je bilo 64 letal, 88 tan
Virginiji pa bodo znižani od šti- kov in 120 topov.
rih na tri galone. Ruski komunike triumfalno
poudarja: "Ofenziva naših čet
se nadaljuje."
Na centralni fronti, kjer po-
staJa
mraz z
vsakim dnem večji
padno od Stalingrada.
Ruski poveljniki
Preboj nemških obrambnih
črt je izzvalo rusko vojaštvo
pod generaloma Valutinom in
St., kamor sta prišla nepričako-, Golikovom. General Golikov je
vano na dopust. Oba sta bila!bil načelnik ruske vojne misije,
pred leti zvesta raznašalca Ena- ki je kmalu po izbruhu rusko
kopravnosti. Tu bosta ostala doj nemške vojne obiskala London
in Washington. Za časa svojega
Rojak v avtni nesreči
Preteklo sredo je dobil hude
obiska v Washingtonu, je gene
ral Golikov razpravljal s pred
sednikom Rooseveltom in z a
meriškimi diplomati ter vojaški
mi načelniki.
Boji se vrše tudi na vseh osta
lih frontah, kjer je povsod ini
ciativa v roka^ ruskih armad.
DANAŠNJE POROČILO
MOSKVAć ponedeljek, 21. de
cembra.— Rdeča armada, ki vi
hra naprej povprečno po 16.
milj na dan, se bliža glavnemu
železniškemu spojišču v Milero
vu ob Moskva-Rostov železnici
v silni ofenzivi, ki je povzročila
Nemcem že 41,500' mož izgub
Kupujte
VOJNE BONPE!
ogrozena.
RUSKI TANKI TAREJO BEŽEČE NEMCE?
MOSKVA, nedelja 20. decem
bra. Rusi so pričeli v teku e
nega meseca svojo tretjo veliko
ofenzivo, ki je zasekala že glo
boko v nemške obrambne črte
ob Dohu in v okolici Voroneža
in v kateri je bilo 20,000 Nem
cev ubitih, 10,000 pa ujetih, ka
kor naznanja specialni ruski ko
munike, kakršne izdajejo Ru?i
samo ob posebnih prilikah.
Široke vrzeli v nemških črtah
Rusi so udarili pred štirimi
gaw-Buthinaung okraj, to je 60. dnevi od severnozapadne smeri
milj severnozapadno od Akyaba.
i
ter odprli v nemških obrambnih
''Sovražnik, ki je imel zase-j črtah 60 milj široko vrzel, do
den ta okraj, odkar smo se mi čim je druga ruska armada pri
umaknili iz Burme, se je brez Voronežu zasekala 12 milj široko
boja umaknil iz svojih utrjenih
pozicij."
vrzel, skozi katero se izliva zdaj
proti zapadu.
Ti dve armadi sta v štirih
dneh napredovali od 37 do 55
milj ter zavzeli nad 200 vasi ini
in ogromne množine sovražnikovih
vojnih potrebščin
Nad 200 krajev osvobojenih
ICTGRYi
BUY
VNTTE»
mrsi
WAR
'BONOS
AFF»
PRED TREM!
RUSKIMI OFENZIVAMI
jy šestih dneh so imeli Nemci 41,500 mož
IT v
izgub, -Hitlerjeva južna armada
ter ogroža celotno nemško ar
mado, zasidrano v južni Rusiji.
300 krajev zavzetih
Posebni komunike javlja za
vzetje kraja Mankovo Kalit
venskaja, ki leži samo 30 milj
severno od Milerova, in števil
nih drugih krajev. Vsega sku
paj je bilo zavzetih nad 300 kra
jev v tej ekshibiciji sovjetske
moči, ki se izkazuje na Stalinov
63. rojstni dan.
Glede nemških izgub je raz
merje sledeče: 28,000 Nemcev
je bilo ubitih, 13,500 pa zajetih.
Rusi prodrli 120 kilometrov
daleč
Prodirajoč proti jugozapadu,
so Rusi tesno za petami bežečih
Nemcev napredovali 25 do 30
kilometrov. Izza početka ofen
zive so ruske čete vsega skupaj
napredovale 75 do 120 kilome
trov.
Ogromni koffčlne pltea
V ofenzivi, k} se je pričela dne
16. decembra, so Rusi zajeli o-
Med 200 kraji, ki so jih osvo- gromne količine vojnega mate
armade, so tudi jaja^
gtevši 89 tankov kakor
V
4
5
S
iak tan-
tudi en cel železniški v
topov raznih kali
i)969
800 možnarjeV)
kovskaja. strojnic, nad 10,000,000 nabo
Tekom ruskega prodiranja je
bilo razbitih devet nemških pe-
jev za karabinke, nad milijon
min in topovskih izstrelkov, 6,
330 trukov, 3,600 konjev, 77
skladišč s potrebščinami in 70
radio-postaj.
Samo tekom včerajšnjih bo
jev je bilo 8,000 Nemcev ubitih,
3,500 pa zajetih.
"Nemška katastrofa"
Richard McMurray, vojni u
rednik Associated Pressa, pra
vi, da je "ruska ofenziva zavze
la proporcijo nemške katastro
fe."
Rusi naznanjajo, da se.ugod
no razvijata tudi obe njihovi o
fenzivi na obeh straneh Stalin
grada.
Glas berlinskega radia
(Berlinski radio je v soboto
priznal, da je ruska armada
vdrla v Velkije Luki, odkoder
pa da so jo pozneje Nemci zo
pet vrgli ven. Dalje naznanja
nemško poročilo, da^so Nemci
"skrajšali svojo fronto").
Nemci pod kolesjem tankov
"Rdeča zvezda," organ sov
jetske armade, naznanja, da be
že Nemci v paničnem strahu, in
da ruski tanki, ki se vale preko
zasneženih poljan, često tarejo
pod svojim goseničastim ko
lesjem nacijske vojake, ki v
splošni paniki ne vedo ne kod,
ne kam.
Kultura
Mladinski pevski zbor SDD
Waterloo Rd.
Nocoj, 21. decembra, ob 7:30
uri se vrši letna seja staršev
Mladinskega pevskega zbora na
Waterloo Rd. Ker je seja zelo
važna, se prosi, da se udeležitte
v velikem številu. Citani bodfe
računi zadnje prireditve in vrši
le se bodo volitve odbora za la*'
to 1943.
i-
m.
K

VOLUME XXV. LETO XXV. CLEVELAND, OHIO, MONDAY (PONDELJEK), DECEMBER 21,1942. ŠTEVILKA (NUMBER) 298
-.'""V -V--- V .R,- J. V I
The Oldest
Slovene Daily
in Ohio
Bef Advertising
Medium

xml | txt