OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, May 27, 1946, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1946-05-27/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

OT-T *v/ vw?:
nT
-W-*
K^Jf*
OGUUUJTE*
NAJSTAIEJ0tt
SLOVBfgKBfV
pNEVMlKU V pHflS|
Izvršujemo vsakovrstne
tiskovine
Brzojavke s prve seje
Na Taboru (Sokolski dom) so
9fe zbrali sledeči voditelji domo
brancev: Ljubljanski škof pre
vzvišeni g. dr. Rožman in po
veljnik slovenske narodne voj
ske general g. Franc Krener.
Pod sliko V ralja Petra II. so se
srečali s čla/ii Narodnega odbo
ra za Slovenijo, ki so sledeči:
Dr. Joža Basa (sošolec Jaka
Debevca, urednika Ameriške
Domovine), Bogomil ftemec
(Bvak
Ali je kralj Peter II. prejel to
brzojavko, to še ni uradno in
zgodovinsko dognano vemo le
to, da je kralj ostal v Londonu
Sn da je slovenski domobranski
parlament zbežal v Italijo, in da
ga tudi tam kralj še ni obiskal.
Druga brzojavka:
"Ekselenca Harry Truman,
predsednik ,USA, Washington:
K.
"Poslanci narodnega pred
stavništva za Slovenijo Vam
pošiljajo s prve seje v Ljub
ljani vdane pozdrave s proš
njo za takojšno intervencijo,
da se prepreči nadaljnje preli
vanje krvi. Sporočamo, da
smo Njegovo Veličanstvo kra
lja Petra II. zaprosili, naj se
nemudoma vrne v domovino.
"Predsednik Kremžar."
Kaj je napravil z brzojavko
predsednik Harry S. Truman,
tudi to je ostalo tajno gotovo
ga je, da je bil predsednik Tru
man po uradnikih iz državnega
tajništva zelo slabo informiran
9 osvobodilnem gibanju y Slo
v veniji.
k
Tretja brzojavka:.»•
Winston Churchill,
predsednik angleške vlade,
London:
"Poslanci narodnega pred
stavništva za Slovenijo Vam
•pošiljajo s jprve seje v Ljub
ijani tople pozdrave in prosi
jo za takojštio intervencijo,
da se prepreči nadaljne krvo
je. Sporočamo, da smo
jegom Veličanstvo kralja(
Pr{elit
t#*
if^i '"č'Sši
V petek 4. tofcja 1945 je ljubljanski Ust "Slovene*" fe
ielv praznični izdaji, da bi v zadnjem trenutku še presle
pil nekatere ljudi v Ljubljani, da so domobranci tisti izvo
ženi del naroda, ki bo vladal Sloveniji po končani vojni.
Nemci so takrat že bežali v varnejše zavetje, general Rup
nik ni imel več besede, le škof Rožman je še "vodil" zad
nje upanje, da bo pomočjo domobranske vlade zakralje
tal nad tužno in prodano Slovenijo.
Jaka Debevca, urednika
Ameriške Domovine), dr. Albin
fimajd, dr. Bajlec, Marko
Kranjc, dr. Marjan Zaje, Rudolf
Žitnik, inženir Joško Bevc, ter
Jelene (socialistični voditelj, ki
vodi sedaj korespondenco z Iva
nom Molekom, nekdanjim ured
nikom Prosvete).
Na tej seji so izdali oklic na
narod, katerega so zaključili z
besedami: "Živel kralj Peter II!
Novoizvoljena domobranska
vlada, ki je živela samo en dan,
ker so bili partizani in Osvobo
dilna vojska že preblizu Ljublja
ne, je poslala iz svojega zgodo
vinskega sestanka sledeče brzo
javke:
"Peter IL,
kralj Jugoslavije, London:
"Poslanci narodnega pred
stavništva za Slovenijo Vam
pošiljajo s prve seje v Ljub
ljani izraze vdanosti in zve
stobe ter Vas nujno vabijo na
svobodno slovensko ozemlje,
\ki ga drže Vaše zveste čete.
"Predsednik Kremžar."
v j, JF w W
Petra II. zaprosili, naj se ne
mudoma vrne domov.
"Predsednik Kremžar."
Churchill je nekoč rekel, da
je Jugoslavija našla svojo dušo.
Ko je prebral brzojavko, takrat
je vzkliknil: "In izgubila je svo
jegA kralja, ki ni imel korajže,
da bi ostal doma pri svojih 'po
danikih'."
Četrta brzojavka:
"Dr. Miha Krek,
minister, Kairo:
"Poslanci narodnega pred
stavništva za Slovenijo Vam
pošiljajo tople pozdrave in
(Dalje na 3. strani)
Smrtna kosa
MATTHEW SA LEV
Preminil je Matthew Saley,
star 63 let, stanujoč na 1370 E.
41 St. Doma je bil iz sela Bistri
ca, fara Cerenkovci v Prekmur
ju, odkoder je prišel v Ameri
ko pred 37 leti. Tukaj zapušča
soprogo Magdelino, štiri sinove:
Eraesta, Alberta, Augusta in
Michaela, ter šest hčera: Vero
niko, Elizabetho, Sophie, Ar
delle, Josephine in Magdelino.
Pogreb se bo vršil v torek ob
9:30 tiri zjutraj iz Golub po
grebnega zavoda, Superior Ave.
in E. 47 St., ter v cerkev sv.
Pavla na E. 40 St. in nato na
Calvary pokopališče.
POTOVANJE V EVROPO SE
PRIČNE V LETU 1947
WASHINGTON. Državni
department sporoča, da
obstoji velik pritisk za potova
nje v razne evropske dežele, to
da za enkrat ni izgleda za po
tovanje in se ne izdaja potnih
listov. Šele v pozni jeseni bo
breme na parnikih nekoliko
zmanjšano do sredi poletja
1947 bodo razmere za potova
nje na parnikih že precej iz
boljšane in šele v pozni jeseni
leta 1947 bodo plovbe parnikov
postale normalne. Potovanje z
letali v Evropo in nazaj je že
razprodano do oktobra za An
glijo, Irsko in Portugalsko. Pot
ne liste za južno Ameriko se
dobi, toda težko se dobi prostor
na kateri izmed redkih ladij, ki
tja potujejo.
NACRT ZA BRZO LADJO
KZ ALUMINIJA
Archibald M. Main, podpred
sednik Bath Iron Works v
Bath, Me., je izdelal načrte za
ladjo iz aluminija, ki bi bila dol
ga 205 čevljev in bi potovala po
morju 53 vozlov na uro, kar bi
bilo 20 vozlov hitreje, kot pa je
katera sedanjih najhitrejših la
dij. Načrti so bili ponujeni zvez
ni mornarici, ki pa jih je odklo
nila, ker ne verjamejo v moč
nost aluminija. Sedaj se išče
privatne interese, da kdo posku
si srečo s to hitro ladjo, katero
je treba najprvo zgraditi in po
tegidelati z njo poskus«.
KLUB LJUBLJANA
Jutri večer točno ob osmih se
vrši seja kluba Ljubljana v
Slovenskem društvenem domu
na Recher ,Ave. Prosi se član
stvo, da se gotovo udeleži v
"h '4
i V Ji "0
w
-t?
*$,(*'• »v ?r'„„
v
i*

v
1
Pogajanja med
Trumanom in
Lewisom v zastoju
Premirje
se Je
končalo v soboto
popolnoci delavci
najbrž ostanejo doma
WASHINGTON, 28. maja
Predsednik Truman in John L.
Lewis sta imela nocoj pol ure
trajajoč razgovor glede položa
ja v premogovni industriji, kjer
je v soboto opolnoči poteklo
dvotedensko premirje, ne da bi
bil dosežen sporazum glede nove
delovne pogodbe.
Vtis obstoji, da bo pretežna
večina premogarjev jutri po ne
deljskem počitku ostala doma,
kajti Lewis ni rekel ničesar gle
de podaljšanja premirja.
9
Truman ni po konferenci s
Lewisom podal nobenega ko
mentarja, toda par minut po
zneje je vojni department na
znanil, da je bila v Madisonville,
Ky., poslana vojaška edinica
150 mož z oklopnimi avtomobili,
katera ima nuditi zaščito -pre
mogarjem, ki bi se v ponedeljek
zjutraj prijavili za delo.
Zelo dvomljivo pa je, da se bo
večje število mož prijavilo za
delo, kajti premogarji bodo oči
vidno sledili tradicijskemu ges
lu: "No contract—no work."
Lewis, katerega bi se moglo
obtožiti kršenja Smith-Connalfy
postave, ako bi premogarjem re
kel, da naj ne gredo na delo, je
molčal in s svojim molkom dal
delavcem razumeti, da je spor
še vedno neizravnan.
Whitney napoveduje
boj proti Trumanu
WASHINGTON, 26. maja
A. F. Whitney, predsednik Bra
tovščine železniških delavcev, ki
je bila po dveh dneh zdrobljena
vsled grožnje, da se bo delavce
mobiliziralo, je nocoj trpko iz^
javil, da bo njegova organiza
cija leta 1948 vrgla v kampanjo
proti predsedniku Trumanu, ako
treba, ves preostanek v svoji
blagajni, ki znaša 47 milijonov
dolarjev, da prepreči njegovo
ponovno izvolitev.
N
Whitney je rekel reporterjem,
da je Truman s svojim nasto
pom zaigral delavske glasove in
da ga leta 1948 čaka siguren po
raz, ako bi bil-ponovno kandi
dat.
PREDLOG ZA LEGALIZI
RANJE IGRALNIH STROJEV
NEW ORLEANS, La. V
torek 28. maja se v tem mestu
vršijo izredne volitve glede le
galiziranja igralnih strojev, ka
teri bodo, ako bodo volilci odo
brili načrt, prinesli mestu šest
in pol milijonov dolarjev do
hodkov. Mesto namerava ope
rirati 3000 igralnih strojev. Pro
ti temu pa nastopa duhovščina,
ki napada župana, češ, da je
predloženi načrt izdajalski za
one, ki so župana pomagali iz
voliti v urac|. Župan odgovarja,
da se je tedaj jasno izrazil za
kontrolirano, legalizirano in ob
davčeno igranje.
iv»
jr &>
TV#
v
a & V
Naši fantje-vojaki
Po dve in pol-letni službi pri
fnornarici, se je 9. maja vrnil
domov častno odpuščen Victor
Tomšič, sin Mr. in Mrs. Louis
in Margaret Tomšič, 881 E. 237
St. Na Pacifiku je služil 19 me
secev. Prijatelji ga lahko obi
ičejo na domu^
,,1
UA
1
C:'1
,i »a
E U A I Y
NEODVISEN DNEVNIK ZA SLOVENSKE DELAVCE V AMERIKI
Trumana,
V TEXASU RAZSAJA
OTROŠKA PARALIZA
CORPUS CHRISTI, Tex.
V t^m mestu je bilo odrejeno za
prtje vseh šol, cerkev in gleda
lišč za dobo dveh tednov. V ti
sti okolici je še drugih sedem
okrajev podvzelo slično akcijo,
da se prepreči nadaljno širjenje
otroške paralize. Zabranjene so
tudi vse seje in shodi. Ceste so
zaprte po državni milici in mo
toristi ne morejo voziti skozi
prizadete okraje. 7*1 S
"POROKA
Prošlo soboto sta se poročila
Miss Josephine Rotar, hčerka
Mr. in Mrs. Frank Rotar, 15620
Saranac Rd., in Mr. Joseph
Krainz, sin Mrs. Krainz, 722 E.
155 St." Poroka se je vršila ob
9:30 uri zjutraj v cerkvi Mark
je Vnebovzete. Mlademu paru
čestitamo in mu želimo vse naj
ljepše v zakonskem i življenju!
Železničarskp stavka, ki je v četrtek popoldne ustavi
la promet skoro na vseh progah širom Zed. držav, se je
končala v soboto popoldne. Delavci so se vrnili na delo
pod grožnjo predsednika Trumana, da bo v nasprotnem
slučaju zvezna vlada nastopila z vojaštvom.
V petek zvečer je imel predsednik Truman radijski
govor, v katerem je strahovito napadel predsednika obeh
železničarskih bratovščin, katerih člani so s stavko povzro
čili paralizo prometa, Alvanley-a Johnstona in A. F. Whit
ney-a, ter pozval člane obeh organizacij, da se do sobote
ob 4. popoldne vrnejo na delo.
Truman je stavko označil kot "stavko proti vladi, ka
tero je povzročila skupina mož v naši lastni deželi, ki sta
vi svoje zasebne interese nad blagostanje naroda.''
Delavci so se vrnili na delo z občutkom poraza
Tik pred pofcekoib. ultimatuma^ Qiirpma nekaj minut
pred 4. uro v soboto popoldne, sta Johnston in Whitney
iz svojih uradov v Clevelandu brzojavno naročila uradni
kom svojih unij širom dežele, da se stavkujoči delavci takoj
vrnejo na delo.
Predsednika obeh unij sta odkrito priznala, da je bila
borba izgubljena..Delavci so šli nazaj na delo, kakor jim
je bilo naročeno, toda storili so to z občutkom, da so doži
veli velik poraz.
tV smislu poravnave, katero je naznanil v Washingto
nu posebni svetovalec delavskega departmenta John R.
Steelrnan, bodo strojevodje in "trainmani" dobili 18 cen
tov in pol več plače na uro, kakor je predlagal predsednik
Truman 22. maja, toda unija se je obvezala, da zahteve
za spremembe delovnih pravil ne bo obnovila za eno leto.
Velika večina za drastični zakon kongresu
Predsednik Truman je v soboto popoldne šel osebno
pred skupno zasedanje obeh zbornic kongresa in predlo
žil zakonski načrt, ki označuje stavke v slučaju vladnega
prevzetja kake privatne industrije za zločin in ki bi dal
vladi oblast mobilizirati stavkujoče delavce.
V smislu tega zakonskega načrta, bi bil vsak delavski
vodja, ki bi odredil stavko pod takimi okolščinami, ali de
lavec, ki bi pri stavki sodeloval, podvržen prosekuciji, pri
kateri bi se ga moglo obsoditi na maksimalno globo $5000
in na zapor do leta dni.
PROGLAS "LETA POČITNIC
PO ZMAGI" V OHIJU
Gov. Frank J. Lausche je iz
dal posebno proklamacijo v in
teresu države Ohio in proglasil
"Victory Vacation Year", ki se
prične s 1. junijem letos injkon
ča s 1. junijem v letu 1947. To
zadevno se bo izvedlo veliko
oglaševanje po vseh krajih Ze
dinjenih držav in se vabi turiste
v državo Ohiow
1
{PRODAJA OKO, DA
BI POMAGAL ŽENI
PHOENIX, Ariz Joe Pro
vencial iz Racine, Wis., je pisal
pismo trgovski zbornici v Phoe
nix, da ima bolno ženo, ki bo
leha na revmatizmu, da je sam
radi nekih poškodb nezmožen
dela in da torej želi prodati
komu svoje oko, s katerim sku
pičkom bi se z ženo preselil v
kraje, kjer je podnebje ugod
nejše za zdravljenje bolezni, kot
Jo ima žena.
-S7-Kfr~?
Poslanska zbornica je odobrila drastičen zakonski načrt proti
stavkam, v senatni zbornici pa je načrt naletel na odpor
"'i
j?"««,,
iT
r?t*
se vrnili na delo
ZADUŠNICA
Jutri, v torek, ob 8:15 uri
zjutraj se bo brala zadušnica v
cerkvi sv. Vida za pokojno
Mary Turk, ob priliki pete ob
letnice njene smrti. Sorodniki
in prijatelji so vabljeni, da se
opravila udeleže.
ZAROKA
DOBRODELNI
KONCERT
V prid otroške bolnice
bo 30. MAJA S. N. D.
Točno ob šesti url zvečer
v?i:y
FPF
k
*, i
Crosser iz Clevelanda glasoval proti Trumanovi predlogi
Poslanska zbornica je Trumanov predlog brez vsake
debate odobrila s 306 glasovi proti 13.
Eden izmed trinajstorice, ki je glasoval proti drastič
nemu zakonu, je bil demokratski kongresnik Robert Cros
ser iz Clevelanda, ki je izjavil, da smatra predlogo za pro
tiustavno v smislu ustavnega dodatka, s katerim je bilo
suženjsko delo v Zed. državah odpravljeno.
S to peščico kongresnikov, ki so se uprli administra
cijskemu valarju, je glasoval tudi republikanski kongres
nik Frederik C. Smith iz Mariona, O. Vsi ostali ohijski kon
gresniki z izjemo štirih, ki so bili odsotni, so glasovali z
večino.
Glasovanje v poslanski zbornici se je zaključilo par
minut pred 6. uro zvečer.
Predloga naletela, na opozicijo v senata
Toda v senatni zbornici je drastični zakonski načrt
naletel na tak vihar opozicije, da je bila vsaka akcija za
časno odložena.
Republikanski senator Taft iz Ohija je izjavil, da ne
vidi razloga, zakaj bi se moralo o predlogi glasovati takoj
z ozirom na dejstvo, da je stavka končana ter predlagal,
da se predloga vzame na red ta teden.
Drugi senatorji so protestirali proti takojšnji akciji iz
drugih razlogov. Demokratski senator Pepper iz Floride je
dramatično apeliral proti zakonu, katerega je označil kot
uničenje vseh pridobitev, katere si je delavstvo pridobilo
pod New Dealom, medtem ko je republikanec Morse iz
Oregona ogorčeno resigniral kot predsednika odseka za
izobrazbo in delo kot protest proti akciji administracijske
večine v zbornici, ki je predlogo izročila odseku za med
državno komisijo.
Senat sprejel Case-ovo protidelavsko predlogo
Toda medtem ko je senat razmotri van je Trumanove
ga zakonskega načrta odložil, pa je v soboto popoldne spre
jel Case-ov protidelavski zakonski načrt. Glasovanje pri
tej predlogi, ki ima "regulirati" odnošaje med delavci in
delodajalci, v senatu je bilo 49 proti 29.
Za Case-ovo predlogo sta glasovala oba ohijska sena
torja, republikanec Robert A. Taft in demokrat James W.
Huffman.
&
„v
.M,
Is*!..
„,* ,, -i
JNOHIO
ŠTEVILKA (NUMBER) 104
ŽELEZNIŠKE PROGE
VRNJENE LASTNIKOM
PROMET JE NORMALEN
'idals&J?
Včeraj je zvezna vlada uki
nila odredbo, s katero so bile
železniške proge vzete v njene
roke in vrnila upravo železnic
družbam, katere jih lastu je jo.
Na progah, na katerih med
četrtkom in soboto ni bilo skoro
nobenih vlakov, so se vrnile že
skoro normalne razmere. Oseb
ni vlaki so že skoro dohiteli za
mude in tudi tovor se je začel
povsod zopet normalno premi
kati.
Odredba, s katero so se uki
nile vse poštne pošiljke z izje
mo pošiljatev prvega razreda, v
katerega spadajo pisma, je bila
preklicana in poštni promet je
postal zopet popolnoma norma
len.
Prispevajte za otroško bol
to v Sloveniji! P. ,,
i
i
*s .H
A?
31
,h
iš'

VOL. XXIX. LETO XXIX. CLEVELAND, OHIO, MONDAY (PONDELJEK) MAY 27,1946
Zaročila sta se dne 18. maja
Miss Ann Brencic, hčerka Mr.
in Mrs. Anton Brencic, 17724
Delavan Rd., in Mr. Robert T.
Fox, sin Mr. in Mrs. Fred G.
Fox, 266 E. 156 St. Bilo srečno!
ADVERTISE Of t/'
7f THE OLDEST ,4
SLOVENE DAILY
Commercial Prinflng of
All Kinds

xml | txt