OCR Interpretation


Enakopravnost. [volume] (Cleveland, O.[Ohio]) 1918-1957, August 12, 1947, Image 1

Image and text provided by Ohio Historical Society, Columbus, OH

Persistent link: https://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83035527/1947-08-12/ed-1/seq-1/

What is OCR?


Thumbnail for

i
Maršal Tito se je pogovarjal*
s člani delegacije skoro polno
uro. Na neko vprašanje o od
nošajih med Vatikanom, in Ju
goslavijo, zlasti z ozirom na
bodoče odnošaje, je maršal Ti
to odgovoril:
"Ne vidim nikakega izboljša
nja. To pa ne odvisi od nas,
temveč od Vatikana. Ako bo
Vatikan še nadalje povzročal,
da naša duhovščina ne bo za
vzela bolj pozitivnega stališča
napram državi, se bodo odno
šaji seveda poslabšali. Položaj
je bil že takšen, da je skoro pri
išlo do preloma. Toda za en
krat ni nobenih znamenj, da bo
do tega prišlo, ker imamo po
trpljenje.
Kaj je vzrok za sedanje
zadržanje Vatikana
i s i a e o a v i n i
vzrok temu družabni red
strah za pozicije, katero je Va
tikan svoj čas zavzemal. Nobe
nega dvoma ne more biti, da
^e bil pod avstro-ogrsko mo
narhijo Vatikan zelo močan.
jAvstro-Ogrska je bila katoliška
Nova telefonska
številka
Mrs. Noch, tajnica društva
Euclid, št. 29 SDZ sporoča, da
so dobili novo telefonsko števil
ko na svojem domu, in sicer
REdwood 4336, katero naj član
stvo upošteva, ko kliče v dru
štvenih zadevah.
Himen
ProSlo soboto sta se poročila
Miss Ann Vertovšnik, hčerka
|Kznane
družine Mr. in Mrs.
Charles in Frances Vertovšnik,
1104 E. 71 St. in Mr. Stanley Ku
ehar, sin poznane Mrs. Kuchar,
ki vodi gostilno na E. 185 St. Po
ročna slavnost se je vršila v Slo
venskem narodnem domu na St.
Clair Ave. Novoporočencema če
stitamo in jima želimo vse naj
boljše v zakonuf
v
'(V..A
Ko smo pred nekaj dnevi priobčili po ameriškem tisku
povzeto poročilo o pogovoru med delegacijo ameriške pro
testantovske delegacije v Jugoslaviji in maršalom Titom
na Bledu, smo omenili, da bomo pozneje objavili popol
nejše poročilo, katerega imamo sedaj v rokah. New-yorški
urad "Tanjuga" nam je dostavil polni tekst izjave, katero
je podal premier Jugoslavije ob tej pomembni priliki.
Glasi se:
rž a v a a k o a v n o s o v n i i v e i e k e v a če v a i k o v s a k o
ljudje vsakovrstnih veroizpove- drugi. V slučajih, kjer se po
di. Poglavitna vera je bila ka-1 slop a prevzame za javne po
toliška in Vatikan je zavzemal trebe in za stanovanjske svrhe,
razne važne pozicije. Te pozici- se jim plačuje najemnina. To je
DOMAČE VESTI
Vile rojenice
V nedeljo zjutraj so se zglasi
le vile rojenice pri družini Mr.
in Mrs. Victor J. Svete na 1269
Norwood Rd. in pustile v spo
min zalo hčerkico, kateri bodo
dali ime Susan Meri. V družini
imajo od preje hčerko. Mati, ka
tere ime je bilo Victoria Roje,
in dete se nahajata v St. Ann's
bolnišnici in se dobro počutita.
Čestitamo! ...
Na počitnicah ronne Ave. je srečno prestala
Mr. in Mrs. Leo Poljšak sta operacijo v Glenville bolnišni
se podala na potovanje po za-1 ci in obiski so dovoljeni.
padnih državah do Yellowstone
parka. Ker je Mr. Poljšak taj
nik društva Vodnikov venec št.
147 SNPJ se prosi članstvo, da
se med tem časom v društve
nih zadevah obrne na pred
sednika Ant. Jankovich, 14214
Westropp Ave., zgoraj, tel. LI
6603. Mr. in Mrs. Poljšak želi
mo .obilo zabave in razvedrila
ter srečen povratek!
je so bile omajane, zlasti, ko so
se ustvarile nove države v juž
no-vzhodni Evropi, in ko je bila
formirana Jugoslavija.
"Vatikan se je bal, da utegne
izgubiti te pozicije, kajti izgu
ba vsake pozicije, pa bila še ta
ko neznatna, zmanjšuje vpliv
Vatikana v vzhodnih državah.
Socialna in ekonomska
stran važna v novi uredbi
"Socialna stran istotako igra
važno vlogo, zlasti pa ekonom
ska stran. Mi smo vzeli cerkve
na posestva in jih razdelili med
ljudstvo. Toda cerkvi smo pu
stili gotov odstotek njenih po
sestev. Župnijam se je pustilo
po več hektarjev zemlje, dočim
se je samostanom v svrho ohra
nitve zgodovinskih spomenikov
pustilo pa 25 hektarov zemlje.
Tukaj moram omeniti, da kato
liška cerkev v Jugoslaviji pose
duje velika posestva v stavbah
in stanovanjskih poslopjih, ka
terih država ni vzela.
"Kar se tiče davkov in na
klad na ta poslopja, jih mora
Pozdravi
Mrs. Albina Malo vasic in
hčerka Celia pozdravljata vse
prijatelje in znance in sicer iz
Chicaga in McKinleya, Minn.,
kamor ste šle na počitnice k bra
trancu Krall za dva tedna. Po
sebno pa pozdravljate Mike in
Cili Zandar. Želimo jima obilo
zabave!
Obiski dovoljeni
Mrs. Frances Peklay iz Ty-
Novi grobovi
ANNA STIFTAR
Kot smo poročali včeraj, je
umrla v bolnišnici Mt. Sinai v
.nedeljo zvečer Mrs. Anna Stif
tar, stara 57 let, stanujoča na
5810 Dibble Ave. Doma je bila
iz vasi Zagrad, fara škocjan pri
Mokronogu na Dolenjskem, kjer
zapušča brata Josepha. Bila je
članica društva Marije Magda
lene št. 162 KSKJ. Tukaj zapu
šča soproga Johna, doma iz va
si Vir pri Domžalah, 10 otrok:
Mrs. Josephine Lenarčič, Mrs.
Jennie Liles, John Jr., Adolph,
Edward, Mrs. Anna Zidonis,
William, Mary, Ernest in Al
bert, vnuke, brata Franka in
Johna v Kroberg, Kans., ter se
stro Mrs. Josephine Tomšič v
Californiji. Pogreb se bo vršil
jutri zjutraj ob 9. uri iz Grdi
novega pogrebnega zavoda v
cerkev sv. Vida ob 9:30 uri in
nato na pokopališče Calvary.
JOHN JAMNIK
Danes zjutraj je nagloma po
dlegel srčni hibi John Jamnik,
stanujoč na 6205 Edna Ave.
Podrobnosti bomo poročali ju
tri r.
1
rM*'
v v i -i -i .'*'1
Polni tekst izjave maršala Tita ameriškim
j**.'*
bilo potrebno v naši državi ra
di pomanjkanja bivališč. V Ju
goslaviji ja bilo v vojni mnogo
razdejanega."
Izjava glede odnošajev
z Zedinjenimi državami
Člani delegacije so nato mar
šala Tita vprašali, da na kratko
komentira glede ameriške zuna
nje politike. Rekel je:
"Ne komentiram rad o teh
zadevah ameriške zunanje po
litike, kajti naše stališče, med
drugim tudi moje, je izraženo v
izjavah naših predstavnikov pri
Združenih narodih. To je naše
stališče in k temu nimam niče
sar pristaviti, razen tega, da
nam je zelo žal, da odnošaji med
nami in Ameriko niso boljši. V
naši deželi je bila Amerika ved
no priljubljena. Zavoljo tega je
zelo neprijetno za nas, da da
nes naletavamo na gotova ne
razumevanja.
"Moje prepričanje je, da je
dejstvo, da ameriška javnost
ni poučena o resničnem stanju
razmer v Jugoslaviji, veliko
kriva za to nerazumevanje, da
del tiska širi neresnico glede
Jugoslavije in da javnost in
celo gotovo uradni krogi dobi
vajo napačno sliko o tem, kar
se dogaja v Jugoslaviji.
"Iz tega razloga izhajajo sla
ba razpoloženja in za to nam
je žal. Mi želimo, da se izve res
nica, da se natančno ve o vsem,
kar se dogaja tukaj, da Ameri
ka spozna, da ima v Jugoslavi
ji prijateljico in da ne zavzema­
Grocerista obtožena
izsiljevanja
Izsiljevanja sta bila včeraj ob
tožena Richard Vura, 26-letni
manager Pick-In-Pay verižne tr
govine in pomožni manager Mi
chael Sefchick, Jr., star 39 let,
ko je Mrs. Edith Miskey, stara
37 letj iz 9804 Miles Ave. prišla
k policiji in povedala, da sta
jo pod pretvezo obtožila, da je
kradla v trgovini na 12900 Miles
Ave., potem pa jo toliko časa
pestila, da je podpisala neko iz-
Mrs. Miskey je po navodilu
detektivskega sarženta Willia
ma Tofanta šla nazaj v trgovino
in z zaznamovanim bankovcem
plačala vsoto $50, katero sta Vu
ra in Shefchick skušala izsiliti
iz nje, nakar sta bila oba na licu
mesta aretirana. Dvojica se je
izgovarjala, da je od ženske zah
tevala denar, da se pokrije izgu
be, ki jih trgovina trpi vsled
mnogoštevilnih odjemalcev, ki
kradejo.
GANDHI SVARI, DA
BO UMRL
NEW YORK, 11. avgusta
Indijski voditelj Mahatma
Gandhi je danes zagrozil, da bo
umrl, če se takoj ne prenehajo
občinski nemiri v Calcutti.
javo in jima obljubila plačati Egipta. Pričakuje se, da bo ob
$100, "da je ne bosta proseku
tirala."
ZAVEZNIŠKI SVET PROTI
FRANCOSKEMU PREDLOGU
BERLIN, 11. avgusta An
gleški in ameriški predstavniki
pri Zavezniškemu kontrolnemu
svetu so danes zavrgli francoski
predlog, da se ustvari nadaljni
seznam tovarn, katere bi Nem
čija morala izročiti za repara
cije.
v
mo sovražnega stališča napram
Ameriki. To absolutno ni resni
ca. Mnogi onih, ki širijo lažnji
va poročila o Jugoslaviji, so baš
nekateri ameriški katoliški kro
gi in pravoslavni škofje."
Ško? Hurley dobil vse
podatke o aktivnosti verkve
Na vprašanje glede razgovo
rov z zastopnikom Vatikana v
Jugoslaviji, škofom Hurleyem,
je maršal Tito odgovoril:
"Glede vloge škofa Hurleya
kot diplomatskega? zastopnika
Vatikana ne morerh reči niče-j
sar konkretnega. Bodočnost bo
pokazala, kaj škof Hurley želi:
ali bo igral vlogo, ki bo iz
boljšala odnošaje med katoli
ško cerkvijo in našo deželo ali
ne. Za enkrat o tem ne morem'
govoriti konkretnoi Bodočnost
bo povedala.
"Škof Hurley je prišel k nam!
takoj po koncu vojne. Ko me je i
obiskal, sem mu dal točne po-(
datke glede nekaterih aktivno
sti katoliške cerkve in celo knji
go zločinov in krivih dejanj nad
škofa Stepinca, radi katerih je
bil obsojen. Vse to je bilo dano
škofu Hurleyu, ampak podal ni
še nobenega odgovora in videli
nismo še nobenih rezultatov.
"Od tistega časa se je raz
merje s katoliško cerkvijo, na
vzlic mojemu pogovoru s ško
fom Hurleyem, poslabšalo. Od
tistega časa je prišlo pastirsko
pismo nadškofa Stepinca in ce-,
la vrsta drugih zadev, ki nam|
niso mogle jamčiti, da se bodo
Egipt obnovil
napade proti
angleškim četam
LAKE SUCCESS, 11. avgusta
—Danes so se pred Varnostnim
svetom pričele debate glede za
hteve Egipta, da se angleške če
te takoj umaknejo z egiptovske
ga ozemlja.
Premier Nokrashy Pasha je
osebno zastopal svojo deželo pri
temu vprašanju, za katerega
pravi, da bo odločilen za usodo
novil svoje obdolžitve, da se an
gleške čete nahajajo na ozemlju
Egipta proti volji egiptovskega
naroda.
Anglija stoji na stališču ,da je
20-letni sporazum med Anglijo
in Egiptom, ki je bil sklenjen
leta 1936, še vedno v veljavi in
tako tudi, da je prisotnost an
gleških čet na egiptovskem
ozemlju v soglasju s tem spora
zumom. Egipt pa odgovarja, da
je ta sporazum bil razveljavljen
s določbami čarterja Združenih
narodov in z ostalimi medna
rodnimi sporazumi.
BURMA IZVAJA
AGRARNE REFORME
RANGOON, 11. avgusta—
Burmanski parlament je soglas
no odobril predlogo, da se soci
alizira zemljo in da se odvza
me zasebnim osebam pravico na
lastnino velikih posestev.
Mac ARTHUR DOBIL
TRGOVINSKA POOBLASTILA
WASHINGTON, 11. avgusta
—Komisija za Daljni vzhod je
danes pooblastila generala Dou
glas MacArthurja, da lahko do
ustanovitve zasebne trgovine
kontrolira japonski uvoz in iz
V02.
A
odn6šaje med državo in kato
liško cerkvijo izboljšali."
O eksploataciji Stepinčevega
slučaja v Zedinjenih državah
Neki član delegacije je pri
pomnil, da je bil slučaj Stepin
ca od katoliškega tiska v Ame
riki bolj eksploatiran kot kate
ri drugi. Maršal Tito je odvr
nil:
"Zdi se mi, da katoliška cer
kev v Ameriki nima nobene
moralne pravice, da dela to, ni
ti ni imela pravice obsojati te
ga, kar se dogaja v Jugoslavi
ji. Vloga, katero je nadškof
Stepinac igral v času okupacije
je bila jako zločesta in za to
obstoja mnogo pisanih doka
zov. Ničesar se ni uničilo. Med
ostalim obstojajo celo nemški
filmi, ki to dokazujejo. Njegova
vloga je bila posebno velika v
dobi, ko se je pravoslavne ver
nike nasilno spreobračalo v ka
toličane, kar je vršila katoliška
cerkev."
"Mi v Jugoslaviji vlagamo
velike napore v obnovo in iz
gradnjo naše dežele. Naši ljudje
so šli na delo z brezprimernim
navdušenjem. Treba je obnoviti
vse, kar je bilo porušenega v
vojni, in ustvariti boljše življe
njske razmere kot pa so bile v
preteklosti. Mi smatramo, da
ako nekateri katoliški krogi no
čejo pri tem sodelovati, pa naj
bi nas vsaj ne smeli ovirati. Mi
jih ne silimo, da sodelujejo na
tem polju, prosimo jih le, da
nas ne ovirajo."
LJUBICA PRINCA
OSUMLJENA V SMRTI
KAJZERJEVE ŽENE
.BERLIN 11. avg. Danes so
ameriške oblasti pridržale pri
ležnico princa Ferdinanda, čr
nolaso Vero Hebst, katero, se
sumi, da je morda zastrupila
princeso Hermino, zadnjo ženo
kajzerja Viljema, ki je prošli
teden nenadoma umrla.
Ferdinand je sin Hermine iz
njenega prvega zakona.
Eno poročilo pravi, da je Her
mina umrla po zavžitju čaja ob
čajanki, pri kateri je bila na
vzoča Vera Hebst, nakar da so
izginili kronski dragulji v vred
nosti $2,000,000.
(Zadnja vest pravi, da so
ameriške oblasti Vero Herbst
izpustile in da v zadevi ne bo
do vodili nadaljnje preiskave,
ker smatrajo celo zadevo, za
"slepomiši jen je v igri družin
skega intriganstva.")
ANGLIJA BO POSPEŠILA
PRODUKCIJO FILMOV
LONDON, 11. avgusta An
gleški filmski producenti se
ukvarjajo z načrtom za ogromno
pospešenje produkcije filmov.
Obenem nameravajo odpoklicati
angleške filmske igralce, ki se
nahajajo v Hollywoodu.. Do teh
mer je prišlo, ker so ameriške
filmske družbe odločile, da boj
kotirajo angleška trjišča rajši,
kot pa da plačajo 75 odstotkov
davka na svoje profite.
AMERIŠKI ŠEF ZA NEMŠKO
TEKSTILNO INDUSTRIJO
WASHINGTON, 11. avgusta
—V cilju, da se pospeši obnovo
nemške tekstilne industrije, je
vojni oddelek iijienoval veščaka
za tekstilno industrijo Howard
Veita za šefa tekstilnega oddel
ka ameriške vojaške vlade v
Nemčiji.
.v-
Vera v vlogi pospeševalca
nacionalnega šovinizma
Potem je maršal Tito dosta
vil:
"V preteklosti se je vsled ne
korektnega dela nekaterih cerk
venih dostojanstvenikov 'vera
istovetila z narodnostjo, kar je
dajalo povod neverjetnemu na
cionalnemu šovinizmu. Cerkev je
vtem pogledu povzročila grozo
vite posledice. Baš zaradi pod
pihovanja šovinizma, pri kate
rem so nekateri cerkveni krogi
igrali veliko vlogo, so se vršili
pokolji, ki so jih izrabili vpa
dalci za trebljenje naših ljud
stev.
"Naša poglavitna gesla in na
loge v času vojne proti sovraž
niku in domačim izdajalcem so
bila: Preprečiti bratomorno voj
no in ustvariti bratstvo in edin
stvo. Mi smo v tem uspeli.
"Ker v nekaterih cerkvenih
krogih še vedno obsojajo stari
pojmi, se sedaj po vojni skuša
prinesti nazaj nekdanje stare
razmere. Toda z ustavo in za
koni smo preprečili vsako šir
jenje šovinizma in narodnost
nega sovraštva, zlasti iz ver
skih razlogov, in če duhovščina
želi porušiti to, kar smo zgra
dili s tolikšnimi napori, namreč
bratstvo in edinstvo med našimi
ljudstvi oni, ki sledijo temu
cilju, bodo občutili polno moč
zakona."
Na vprašanje glede stališča
pravoslavnega patrijarha v zve
zi z njegovim povratkom v Ju
goslavijo, je maršal Titi rekel:
KONTROLA ATOMSKE ENERGIJE
JE TEŽAVEN PROBLEM ZA Z. N.
Ni izgledov, da bi se Zedinjene
države in Sovjetska zveza mogle
sporazumeti v tekočem letu
LAKE SUCCESS, N. Y., 11. avgusta—Nade, da bi
moglo med Sovjetsko zvezo in Zedinjenimi državami priti
do sporazuma glede kontrole atomske energije še v teko
čem letu, so danes propadle.
Glede nesoglasja med Rusijo*
in Zedinjenimi državami v zvezi
s tem vprašanjem bo glavna
skupščina Združenih narodov
obveščena s posebnim poroči
lom, ki ga bo predložila komisija
za atomsko energijo. Pričakuje
se, da bo to poročilo odobrilo 10
držav-članic komisije in da se
Rusija in Poljska ne bosta udele
žili glasovanja.
V poročilu bodo vključene di
rektne predloge glede ciljev in
pooblastil, ki bi jih morala ime
ti v načrtih predvidevana Sve
tovna komisija za kontrolo
atomske energije.
V prepričanju, da bo potrebno
še več mesecev potrpežljivo vo
diti pogajanja glede tega vpra
šanja, so člani komisije pričeli s
diskusijami glede predlogov, ki
bodo glavni del poročila.
Ostala vprašanja Z. N.
V Varnostnem svetu, s pove
čanimi nadami, poseben "Bal
kanski pododbor," ki ga tvorijo
predstavniki sedem držav, čaka
na odgovor sovjetskega delega
ta Andreja Gromika, če bo Ru
sija pristala na diskusije glede
francoskega kompromisa, da se
pošlje tri posredovalce Združe
nih narodov, ki bodo poskušali
izgladiti mednarodne odnošaje
balkanskih držav.
V Varnostnem svetu se poleg
"•1
na Bledu
Izgled za izboljšanje
odnošajev s patriarhom
"Patriarh se je sam želel vr
niti in isto smo želeli tudi mi.
Upamo, da bo njegov prihod v
Jugoslavijo mnogo prispeval k
preprečenju aktivnosti gotovih
elementov v pravoslavni cerkvi,
ki so se v času vojne obnašali
zelo aktivno, tako da se bodo
vsaj v pravoslavni cerkvi raz
mere uredile, in da vsaj ta cer
kev ne bo delala proti državi.
"V tem pogledu smo izza pa
i a o v e a o v a k a o a z i i
nekatere napore od njegove
strani za izboljšanje. Vem, da
to ni lahko, ker patriarh ni vse
gamogočen. So škofje, ki za
vzemajo čisto nasprotno stali
šče. Kot na primer, onadva v
Ameriki, škofa Irinej in Dioni
zije. Ona dva nista prijatelja
nove Jugoslavije. Svetemu sino
du se žal še ni videlo za potreb
no, da bi jima vzel pravico, da
tam govorita v imenu pravo
slavne cerkve.
"Danes je še prezgodaj, da bi
mogli reči, ali bo patriarh Ga
vrilo sposoben popolnoma upra
jvičiti naše nade, toda v razgo
vorih, ki sem jih imel večkrat
z njim osebno, sem spoznal, da
si prizadeva izboljšati to sta
nje. Jasno je, da se kot Jugo
slovan čuti odgovornega, da to
izboljša da se zaveda, da bi
cerkev morala biti jugoslovan
ska, slovanska in narodna. To
pomeni, da ne bo služil proti
narodnim interesom, kakor so
delali drugi."
tega vprašanja, ki je na dnev
nem redu, pripravlja tudi Angli
ja na svoj drugi odgovor v zvezi
z zahtevo Egipta, da se angle
ške čete takoj umaknejo z njene
ga ozemlja.
VETERANOV JE V
DEŽELI 18 MILIJONOV
WASHINGTON, 9. avgusta—
Veteranski urad je danes nazna
932 vojnih veteraonv iz petih
vojn. Najmanj veteranov je iz
civilne vojne in sicer 91, ki so
povprečno stari 100 let.
Stavbinski odbor SDD
Nocoj ob 7.30 uri se vrši važ
na seja stavbinskega odbora
Slovenskega društvenega doma
na Recher Ave. Navzoč bo arhi
tekt, ki bo prinesel s seboj na
črte za novo poslopje, in je torej
važno, da so vsi navzoči.
Prva pevska vaja
Mlad. pev. zbora SDD
na Waterloo Rd.
se bo vršila
V ČETRTEK
OB 5. URI POP.
Poučorala bo Mrs. Anna Vadnal
Starši so prošeni, da pošljejo sto)«
otroke, da se ohrani lepo
slovensko polj«.
\lJr,V'"*1
1
i
N

K A K E V E S I

xml | txt